:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2014-04-30

Отчет пред обществеността за работата на РУП – Созопол в борбата с криминалната престъпност и осигуряване на обществения ред през 2013г.

ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА РАБОТАТА НА РУП – СОЗОПОЛ В БОРБАТА С КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРЕЗ 2013г.


Уважаеми Г-н Кмет,
Уважаема Г-жо Председател на Общински съвет Созопол,
Уважаеми Кметове, Общински съветници и гости,


Криминогенната обстановка през изминалата година бе изцяло диктувана от икономическата криза в страна. В РУП-Созопол са обособени две групи – Група “Криминална полиция” включваща в себе си служители от икономическа и криминална полиция и Група “Охранителна полиция”. Територията на Община Созопол се обслужва на териториален принцип.

Направленията на дейност на Икономическа полиция за противодействие на икономическата престъпност са:

- корупция, злоупотреба със служебно положение, лично облагодетелстване на длъжностни лица от администрацията / държавна или общинска /
- използване на служебно положение за лично облагодетелстване от държавни средства под предлог за изпълнение или възлагане на поръчки в областта на строителството и услугите
- престъпления в областта на търговията и туризма по нарушаване на лицензионния и разрешителен режим
- престъпления срещу данъчната система на страната, укриване на данъци, източване на ДДС
- компютърна престъпност


І. По линията на борбата с икономическата престъпност:

І. По линия на борбата с икономическата престъпност:
От кадрова гледна точка в група “КП” в РУП - Созопол през 2013 г. е назначен 1 бр. служител по това направление. Но същият в момента е на школа при ВИПОНД гр. София. Проверките по линия на „икономическа престъпност” за извършвани от Оперативни работници и полицейски инспектори.
През 2013г. в РУП-Созопол са заведени общо 55бр. ЗМ – преписки по линия на Икономическа полиция. Регистрираните през текущият период престъпления са 17 броя. От тях са разкрити 3бр. срещу заведени 69 бр. ЗМ-преписки за 2012г., от които регистрираните са били - 32бр. Разкриваемостта е 17,65%. През 2012г. същата е била 31,65%.
През 2013г. са разкрити 5 бр. престъпления от регистрираните през предходни периоди, като през 2012г. те са били 2 броя.
Разпределението на икономическите престъпления през 2013г. по видове е както следва:
Таблица №1
Вид престъпления Година Бр. регистрирани Разкрити

Престъпления против собствеността 12г. 3 0
13г. 3 0
Престъпления против интелектуалната собственост 12г. 1 0
13г. 0 0
Престъпления против стопанството 12г. 25 9
13г. 12 2
Престъпления протиив държавни и общински организации 12г. 1 1
13г. 0 0
Документни престъпления 12г. 1 0
13г. 2 0
Анализирайки резултатите от работата по линиия на Икономическа полиция могат да се направят следните изводи:

1. Намален е броят на заявените икономически престъпления на 55 бр. като през 2012 г. са били 69 бр.
2. Намален е броят на регистрираните икономически престъпления през 2013 г. в сравнение през 2012 г. с 12 бр.
3. Равнището на разкриваемост през 2013г. /17,65%/ и е намалено в сравнение с това от 2012г. /31,25%/.
ІІ. По линия на борбата с криминалната престъпност:

Пряко в борбата с криминалната престъпност е ангажиран и целият полицейски състав на управлението.
По различни пътища в управлението са постъпили 585бр. сигнала за извършени криминални престъпления срещу 601бр. за 2012г., т.е със 26 бр. по-малко.
От тях са регистрирани 292 бр. престъпления срещу 318 бр. за 2012г.
Разкрити са 83 бр. престъпления срещу 104 бр. за 2012г., което представлява 28,42% разкриваемост, срещу 32,70% за 2012г.
През отчетения период са разкрити и 20 бр. престъпления регистрирани през предишни периоди.
По райони картината е следната:
1.Некурортната част която се обслужва от ОР В.Колев, ПИ Пенков, Мл.ПИ Хр.Иванов, МлПИ Д.Айрянов включваща селата – Ин. Войвода , Крушевец, Зидарово, Присад, Вършило и Габър.
Таблица №2

Година Общ бр. ЗМ преписки Прекратени по ччл. 9 от НК Прекратени по чл. 24 от НПК Изпратени на МКБППМН С АУАН по чл. 218”б” С/у ИИ С/у НИ Неприключени
2012 69 23 6 - 9 28 3 3
2013 74 40 9 - 9 13 1 2
Таблица №3

Година Образувани ДП Общо приключени С/У ИИ С/У НИ Прекратени по чл._ НК Прекратени по чл. 24 НПК
БДП
Неприключени % на съд
2012 г. 53 40 10 24 1 1 4 13 35 %
2013 г. 47 32 5 14 - 7 4 15 28,2%


В района има увеличение на заявените престъпления и намаление на регистрираните престъпления. Има намаление на приключените ДП и намаление на делата изпратени на съд. С цел превенция на престъпността в този район през есенно-зимния период се обособява автопатрул като в него се включват и служители на пътен контрол. Периодично се включват ПИ и МлПИ както и звена от ОДМВР гр. Бургас.

2. В района на ОР Димитров, ПИ В. Димов, Мл.ПИ Драгнев и МлПИ Т. Цветков, отговарящи за селата Росен, Атия, Равна гора.

Таблица №4

Година Общ бр. ЗМ преписки Прекратени по ччл. 9 от НК Прекратени по чл. 24 от НПК Изпратени на МКБППМН С АУАН по чл. 218”б” С/у ИИ С/у НИ Неприключени
2012 36 18 5 2 - 6 1 5
2013 54 24 2 - 2 2 14 7


Таблица №5

Година Образувани ДП Общо приключени С/У ИИ С/У НИ Прекратени по чл._ НК Прекратени по чл. 24 НПК
БДП
Неприключени % на съд
2012 г. 31 28 13 4 2 5 5 4 46,4%
2013 г. 43 24 6 11 - 2 5 10 45,8%

В района има увеличение на заявените престъпления и регистрираните престъпления. Има намаление на приключените ДП и намаление на делата изпратени на съд. С цел превенция на престъпността в този район през есенно-зимния период се обособява автопатрул като в него се включват и служители на пътен контрол. Периодично се включват ПИ и МлПИ както и звена от ОДМВР гр. Бургас.

3. В района на ОР Димитров, ПИ В. Димов, МлПИ Н.Чанев и ППД гр. Черноморец отговарящи за гр. Черноморец , С.О. Червенка, к-г”Градина”, , к-г „Черноморец” , и м. Митков мост.


Таблица № 6

Година Общ бр. ЗМ преписки Прекратени по ччл. 9 от НК Прекратени по чл. 24 от НПК Изпратени на МКБППМН С АУАН по чл. 218”б” С/у ИИ С/у НИ Неприключени
2012 64 42 9 - 3 - 5 4
2013 54 37 8 - 1 - 5 3

Таблица №7

Година Образувани ДП Общо приключени С/У ИИ С/У НИ Прекратени по чл._ НК Прекратени по чл. 24 НПК
БДП
Неприключени % на съд
2012 г. 48 30 5 19 1 4 1 18 20 %
2013 г. 43 29 1 21 - - 7 14 27,6%

В района има намаление на заявените и регистрирани престъпления, намаление на приключените ДП и почти запазване броя на делата изпратени за съд. ППД – Черноморец заедно със служителите на ПП през есенно период обособяват втори автопатрул на територията на ПУ. През летния сезон организацията на работа се променя изцяло с цел обезпечаване на курортната част.

4. Района обслужван от ОР Д.Явахчов, ОР Н.Пенев, Мл.ОР Кр.Гюмов, екипното обслужване се осъществява със взаимодействието на ПИ И.Гочев и ПИ А.Калоянов, Мл.ПИ Н. Петров както и с постовите полицаи от гр.Созопол.
Районът включва гр.Созопол, с. Равадиново, както и прилежащите къмпинги и В.С от С. Тома до „ Зл. Рибка” вкл. Това е най-натоварения курортен район.

Таблица № 8

Година Общ бр. ЗМ преписки Прекратени по ччл. 9 от НК Прекратени по чл. 24 от НПК Изпратени на МКБППМН С АУАН по чл. 218”б” С/у ИИ С/у НИ Неприключени
2012 159 107 20 - 3 - 5 4
2013 176 121 18 - 7 10 8 12

Таблица № 9

Година Образувани ДП Общо приключени С/У ИИ С/У НИ Прекратени по чл._ НК Прекратени по чл. 24 НПК
БДП
Неприключени % на съд
2012 г. 158 97 16 63 1 10 4 61 16,5 %
2013 г. 189 121 12 66 - 14 29 68 33,9%

В района има увеличение на заявените и регистрирани престъпления и на приключените ДП и намаление на делата изпратени на съд по общия ред.

По линия на полицейското разследване - в РУП работят четирима разследващи полицаи.
Работата е организирана на екипен принцип. По всяко ДП се създава екип за работа.
Може да се каже , че 90 % от следствените действия по дела срещу неизвестен извършител се провеждат от ОР , ПИ и МлПИ. Липсата на съд и прокуратура на територията на Община Созопол се оказва изключително важен фактор , който негативно влияе върху работата по досъдебните производства както от обективна страна, така и от субективна.

Резултатите са следните:

Таблица №10
Служител Общ брой ДП на производство Новоза-ведени ДП през периода Изпратени ДП на прокуратурата На производство в края на 2013г.
Повдигане на обвинение
общо

ДП
БДП
НДП
%
Р.п. П.Одринска 49 49 3 2 - 12,5 24 25
Р.п.Вл. Неделчев 146 105 19 11 1 16,96 112 41
Р.п.Д. Христова 144 98 18 9 3 15,25 118 26
Ст.р.п.Я.Драчев 126 93 10 10 5 10,87 92 34

ІІІ. По линията на борбата с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица:

Работата по това направление се осъществява от и-р Ирена Узунова.
Проблемът с профилактиката и противодействието на детската престъпност е както винаги актуален и в центъра на общественото внимание. Особено през последните години, когато обществото бе свидетел на изключителна агресивност от страна на деца в резултат, на която в страната бяха извършени тежки криминални престъпления от маловръстни с много голям обществен отзвук.
През 2013г. на територията на РУП - Созопол са регистрирани 9 престъпления, извършени от деца като за радост между тях няма тежки престъпления срещу личността. Най-голям дял от правонарушенията се пада на кражбите /5бр. кражби, 1бр.грабеж и3 бр. престъпления свързани с притежание на наркотични вещества/. В сравнение с 2012г. има увеличение на престъпленията с 3 бр. / 6 бр. за 2012 г./
От извършителите всички са ново проявяващи се и няма нито едно лице водещо се на отчет в ДПС. Пет от регистрираните престъпления са извършени от лица които не са постоянно живущи на територията на Общ. Созопол, а едно от тях не е български гражданин.
За 2013г. са осъществени 2 бр. полицейска закрила а със създадения между институционален координационен механизъм е работено по три сигнала за деца, жертви на престъпления.
За отчетния период през ДПС по различни причини са преминали общо 12 лица. На отчет се водят се водят 4 профилактични дела и работата по тях ще продължи и през 2014г.
През 2013г. са разгледани 5 възпитателни дела по чл.13 от ЗБППМН и няма дела по чл.15 от същия закон срещу родители.
Профилактичната работа се осъществява успешно с помощта на секретаря на МК, осем обществени възпитали и полицейските инспектори, които усилено работят по стратегията “Полицията в близост до обществото”.
Изнасят се лекции по училищата, като особено успешна и вече традиционна се оказа инициативата за безплатно раздаване на тестове за откриване наличието на наркотични вещества в организма на маловръстни от родителите и тренингите, проведени съвместно с психолозите към МК във връзка с овладяване на агресивните прояви в училище.
Обнадеждаващ е факта, че през годината не е отчетено и нито едно престъпление срещу дете на територията на учебно заведение или детска градина, с изключение на едно порязване по невнимание.
В ДПС в момента се водят на отчет 17 деца, от които 3 са малолетни.

От изнесеното по-горе данни за резултатите на РУП в борбата с криминалната престъпност можем да направим следния извод:

1. Криминалната престъпност в района на Община Созопол като количествен показател има тенденция на увеличение. Най-голям е делът на кражбите. Същите се извършват от всякъде – от МПС, домове, хотели, квартири, магазини и павилиони; животни от селскостопански постройки и такива оставени без надзор.
2. Много актуални са кражбите на черни и цветни метали и най-вече на проводници от електропреносната мрежа. През изминалата година положихме много усилия в тази насока, но постигнатите резултати са незначителни. Необходима е подкрепа от страна на гражданите, чиято самоличност ще бъде запазена в анонимност. Липсва информация за местата за реализизация на откраднатите метали, което пречи да се работи обратно по веригата като се стигне до извършителите.

ІV. По охрана на общественият ред и безопасността на движението.

1. Териториална полиция.

По линия на охранителна полиция, РУП-Созопол се обслужва от Началник група “ Охранителна полиция”, 4-ма ПИ, 2-ма КО, 7-Мл.ПИ, 4-ма мл. автоконтрольори, 14 полицаи ППД на бюджетна издръжка и 5-ма полицаи ОДЧ и 1бр. на общинска издръжка.
Гр.Созопол и прилежащата територия са водещи по отношение на натовареност от гледна точка на количеството на криминалните престъпления през летните месеци /туристическият сезон/, което обуславя и голямата натовареност на служителите.
По линия на “Териториална полиция” през 2013г. са отработени общо 525 преписки при 549 броя за 2012 г. от които 203 бр. ЗМ регистър при 204 бр. за 2012 г. и 322 бр. по М-ов дневник при 345 за 2012 г. Към момента има забавени 22 бр. преписки. Продължава раБотата по линия ЗЗД. При проведени съвместни операции със служители на Общ. Созопол не бяха установени нарушения. За 2012 г. са установени 3 бр. нарушения по смисъла на ЗЗД..

2.Охрана общественият ред ППД-ООР и ПП.

През 2013г. работата на “Охранителна полиция” и пътна полиция при РУП-Созопол бе насочена главно за подобряване на пропускателният режим в гр.Созопол, местата за паркиране и безопасността на движението в Община Созопол през летния туристически сезон, подобряване на хоризонталната и вертикалната маркировка.
Работата на охранителният състав за осигуряване безопасността на движение /БД/ по улиците и пътищата на общината е важен елемент в борбата за поддържане на добър обществен ред.
Допуснати са общо 78 ПТП-та при 74 ПТП –та за 2012 г.
От тях 11 бр. ПТП-та са тежки с 2 бр. убити и 14 бр. ранени. През 2012г. са допуснати 9 бр. тежки ПТП-та с 4 бр. убити и 9 бр. ранени.

По административно наказателната дейност

През 2014г. охранителният състав на управлението е установил общо 1173 бр. при 1331 бр. нарушения за 2012г. Взетото отношение към установените административни нарушения :

2013 2012
общо наказания: 1173 1331
в т. ч. с акт 877 1125
ел. Фиш за скорост 173 0
с фиш 73 206

Разпределението на съставените актове по различните закони и нормативни документи, сравнено с 2012 е както следва :


2013г. 2012г.

ЗБЛД 340 342
218”Б” НК 14 39
ЗМВР 2 7
ЗДвП 460 662
ЗКВВООБ 2 6
Нар. на общината 53 51
ЗЗД 1 1
Други 5 18
Фиш 73 206
Ел.фиш за скорост 173 0

3. По паспортния режим:

Дейност 2013 2012 г.
1. Издадени лични карти 302 669
2. Издадени паспорти 216 110
3. Адресни карти - българи 140 486
4. Адресни карти - чужденци 1959 1114
5. Обработени бланки АУАН /без ЗДвП/ 154 223ВП/ВП
14.04.2014г. НАЧАЛНИК РУП-СОЗОПОЛ
гр.Созопол Г-н _______________________
/ Д.Янев /


върнете се назад

Новини:

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...