:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас

Повече информация относно...

Внесено Предложение за приемане на Наредба


Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ / ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.С тази Наредба се определят реда и условията за приемане на деца в детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на община Созопол.
1.2.Детските ясли са организационно обособени структури , в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. По изключение при наличие на медицински показания може да се разреши оставането на деца в детски ясли до шест месеца след навършване на тригодишна възраст.
1.3.В яслените групи към обединените детски заведения се приемат
деца от десет месеца до постъпването им в първа група.
1.4.Детските градини, включените към тях целодневни и полудневни групи, са подготвителни институции в системата на народната просвета за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.
1.5.Сезонните детски градини и/или групи са за деца от предучилищна възраст, по смисъла на чл.27,ал./2/ от ППЗНП/ДВ,бр.68 от 1999 година и последвалите изм. и доп./.
1.6. Постъпването на децата в Общински детски заведения/ясли,ОДЗ и ЦДГ/ на територията на Община Созопол се осъществява по желание на родителите/настойниците, както и лицата, при които са настанени за отглеждане деца по реда на чл.26 от Закон за закрила на детето, а именно:
o близки/роднини
o приемни семейства .
1.7.Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за наросна просвета подготовката на децата за училище е задължителна две година преди постъпването им в първи клас,но не по рано от годината,в която детето навършва 5 години.
1.8.За отглеждане, възпитание и обучение в ДГ родителите или настойниците заплащат такса съгласно от Закона за местните данъци и такси и Решение на Общински съвет Созопол.
1.9.В ДГ посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците.За времето,през което детето не е посещавало ДГ не се заплаща такса,ако е подадена молба за отсъствие до 3 месеца или детето боледува.
1.10.В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
1.11.Таксите се заплащат от първо до десето число на месеца при домакина на ЦДГ . След просрочване на тези дати се начисляват лихви. След петнадесето число деца с неплатени такси се отстраняват от детската градина до заплащане на дължимите суми.
1.12.При отсъствие без уведомяване на детската градина за причините и срока по надлежния ред,родителите дължат стойността на един храноден,утвърден с Решение на Общински съвет.
1.13.Приемът на децата в детските заведения се осъществява при спазване разпоредбите на:
o Закона за народната просвета/ДВ,бр. 86 от 1991 година,
o Правилника за приложение на Закона за народната просвета/ДВ,бр.68 от 1999 година с посл.изм.и доп./,
o Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в групите,
o Наредба № 3/05.02.2007г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини и
o Наредба №26/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и здравните изисквания към тях на Министерството на здравеопазването.
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2.1.Приемът на децата се извършва по документи,подадени / в едно или няколко/ в съответното общинско детско заведение.
2.2.Документи се приемат от директора или от упълномощено от него лице.
2.3. При подаването на документите подателят се информира задължително за входящия номер на документите, издаден от детското заведение.
2.4.В детските ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини децата се приемат със заявление/ образец/ за постъпване, което се актуализира при необходимост .
2.5.Съдържание на заявлението:
o трите имена на подателя / родител и/или настойник; лице, при което е настанено дете за отглеждане по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето : близки и/или роднини, приемно семейство/
o трите имена на детето
o единен граждански номер
o месторабота на родителите
o актуален адрес
o телефон за връзка-стационарен и мобилен
o данни за личен лекар
o данни за постоянен адрес в Община Созопол-лична карта на поне един от родителите/Приложение 1/
2.6.Родителите, които кандидатстват в повече от едно заведение,
задължително посочват това в заявлението си.

ІІІ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

А. ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМ:
3.1. Заявление по образец за прием в детско заведение /Приложение 1/.
3.2. Акт за раждане на детето (оригинал и копие).
3.3. Лична карта на родителя или документ за адресна регистрация(оригинал и копие).
3.4. Удостоверение от Община Созопол – Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама"- за наличие или липса на задължения за предходна година на всеки от родителите.

Б. ЗА ЗАПИСВАНЕ ПРИ ПРИЕМ
3.5.Декларация-потвърждение за записване в съответната детска градина или ясла
3.6.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
3.7.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни батерии(шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина и ясла;
3.8.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
3.9.Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;
3.10.Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
3.11.Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
3.12.Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла или градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РИОКОЗ
3.13.Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина или ясла .

В. ЗА НАЛИЧИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
3.14. Акт за смърт при дете-сирак или полусирак.
3.15. Акт за раждане (за трето и следващо дете в многодетни семейства и деца-близнаци).
3.16.Удостоверение от ВУЗ за съответната учебната година (за родители-студенти-редовна форма на обучение).
3.17. Експертно решение на ТЕЛК(НЕЛК) при установено увреждане на дете (50% и над 50%).
3.18. Експертно решение на ТЕЛК(НЕЛК) за установена намалена трудоспособност на един от родителите (90% и над 90%).
3.19.Становище на Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН и медицинско заключение от лекар – специалист -за децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания .
3.20.Съдебно решение за настаняване на дете при близки/роднини,приемно семейство
3.21.Документи от работодател, че родителите работят в общинско, държавно,частно предприятие, търговско дружество или дружество с нестопанска цел.

ІV.СРОКОВЕ
4.1.Заявления за постъпване в общинските ясли и яслените групи в ОДЗ се приемат от 02.01. до 30.04.-ежегодно.
4.2.Заявления за прием на деца от І - ва възрастова група (деца,навършващи 3 години в текущата година) се подават в детските заведения (ОДЗ и ЦДГ) от 01.04. до 30.04.
4.3.Заявления за прием на деца от ІІ-ра , ІІІ - та и ІV –та възрастови групи се подават целогодишно и се приемат при наличие на свободни места (в ОДЗ и ЦДГ).
4.4.Заявления за прием на деца по чл. 20 от ЗНП се подават до 20.03. и/или целогодишно при наличие на свободни места (в ОДЗ и ЦДГ).
4.5. Заявления за прием на деца в сезонна група / смесена възрастова група,3-6 годишни/ се подават до 15.05. и се приемат в ОДЗ и ЦДГ при наличие на утвърдена група в Списък –образец №2 за съответната учебна година.

V.ПРЕДИМСТВА
5.1.Деца сираци или деца полу-сираци
5.2.Деца, настанени за отглеждане по реда на чл.26 от Закон за закрила на детето при близки и роднини, или приемни семейства – заповед за настаняване, на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, или съдебно решение
5.3.Деца на многодетни семейства – /актове за раждане/
5.4.Деца – близнаци - удостоверение за раждане
5.5.Деца на родители инвалиди – решение на ТЕЛК
5.6.Деца с увреждания – решение на ТЕЛК с медицинско заключение на лекар – специалист
5.7.Деца със специални образователни потребности – становище на екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО и медицинско заключение на лекар – специалист
5.8.Деца, които имат братче или сестриче, вече приети в детското заведение - /запис на името в заявление за прием/
5.9.Деца на редовни студенти – удостоверение, издадено от съответния ВУЗ, че и двамата родители са редовни студенти, към датата на подаване на заявлението
5.10.Деца на родители, живеещи в района на детското заведение
5.11.Деца от семейства, в които поне един от родителите е действащ медицински работник за детски ясли, а за детските градини - действащ учител.

VІ. КРИТЕРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА.
КЛАСИРАНЕ
6.1. Приемът на деца в детските заведения се извършва от комисия, определена със Заповед на директора.
6.2.Класирането се оформя в протокол, който се одобрява от Директора на съответното заведение.
6.3.Списъците на новоприетите деца в съответните заведения, одобрени от Директора се обявяват на видно място във всяко детско заведение в община Созопол за текущата година както следва-при :
o Първо класиране-15.05.
o Обявяване на свободни места-16.05.
o Второ класиране-22.05
6.4.Редът на класиране е както следва:
o Деца с предимства
o Деца на работещи родители
o Деца на неработещи родители
6.4.Свободни места се запълват с , както следва:
o деца на работещи родители по реда на входящия номер/томбола;
o деца на неработещи родители по реда на входящия номер/томбола;
6.5. Децата, приети в яслените групи постъпват от 01.09.на текущата година,
При възможност и свободни места,след допълнително договаряне с родителите за периода на адаптация ,могат да постъпят и от 01.06..
6.6. Децата, навършили три годишна възраст през първото полугодие на текущата година се приемат в съответната детска градина от 01.06., след изписването им от ДЯ.
6.7.Децата, навършили три години през второто полугодие на текущата година се приемат от 01.09. на текущата година, след изписването им от ДЯ.
6.8. Деца, непостъпили до 10.09. без уважителна причина, отпадат от списъчния състав на детските заведения.

VІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7.1.Настоящата наредба има за цел да регулира приема на децата в детските ясли, ОДЗ и ЦДГ, съществуващи на територията на община Созопол.
7.2.Директорите на детските заведения са задължени да поставят настоящата Наредба на видно място за информация на родителите.
7.3.Директорите на детските заведения и Ръководителя на „ДДО-ОДЗ” Созопол, със съдействието на общината и/или кметствата в съставните селища на общината , в срок до 10-ти март на текущата година уведомяват с писмо /Приложение №3/ или по друг, избран от тях начин, родителите на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка през съответната година.
7.4.Посочените приложения - образци на формуляри са задължителни за всички общински детски заведения на територията на Община Созопол.
o Заявление Приложение 1
o Декларация Приложение 2
o Уведомително писмо Приложение 3
7.5.Настоящата Наредба влиза в сила след Решение на Общински съвет Созопол.


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 47
О Б Я В А
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услиги
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните допълнения в Наредб...

График № 46
Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

ОБЯВА № 46

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО...

Внесено предложение за приемане на премахване на незаконни строежи
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезл...

Внесено предложение за приемане на Наредба за символите на Община Созопол
Проект!


НАРЕДБА
ЗА СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
...

График № 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

ОБЯВА № 45

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и ...

Внесено предложение за промяна в Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000 / две хиляди /лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол
На основание чл. 21 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните промени в „ Критерии и регла...

ГРАФИК № 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към...

ОБЯВА № 44
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕД...

ВЕЛИКДЕН
Скъпи съграждани,
предстои ни най-светлият християнски празник
Възкресение Христово.
Обръщам се към Вас, за да Ви пожелая в навече...

ЛАЗАРАРОВДЕН
ТРАДИЦИОННО КАКТО ВСЯКА ГОДИНА И ТАЗИ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ БЕШЕ ПОСЕТЕН ОТ НЯКОЛКО ГРУПИ ЛАЗАРКИ.
МАЛКИ И ГОЛЕМИ, ЦВЕТНИ И ЗАСМЯНИ ДЕЦАТА ОТ ЦДГ СН...

ОБЯВА № 43
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВН...

ГРАФИК 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Внесено предложение за приемане на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В...

Внесено предложение за приемане на Правилник ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „МУЗЕЕН ЦЕНТЪР
ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
„МУЗЕЕН ЦЕНТЪР" - СОЗОПОЛ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕ...

Внесени предложения за изменения в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол и Наредба за определяне и администриране на местните такси и ц
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните измененият...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и ...

ОБЯВА № 42
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВН...

ГРАФИК № 42
ГРАФИК
НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА О...

ГРАФИК № 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

ОБЯВА № 41
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИР...

ГРАФИК № 40
Във връзка с предстоящото четирдесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

ОБЯВА № 40
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТИРДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДА...

Внесено предложение за приемане на Наредба ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - С


Н А Р Е Д Б А

Приета с Решение №....... от Протокол №..../........2014 г. на Общински съвет Созопол


...

Внесено предложение за приемане на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територи на Община Созопол
Н А Р Е Д Б А

за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територи на Община Созопол

РАЗДЕЛ I
...

Обява за публично обсъждане на Отчета на бюджета на Община Созопол за 2013г
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжд...

ГРАФИК № 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

ОБЯВА № 39
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ...

ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели
Във връзка с писмо изх. №772/19.09.2014г. на Председателят на Окръжен съд – Бургас и на основание чл. 68, ал.1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона з...

ГРАФИК № 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

ОБЯВА № 38
О Б Я В А
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕСЕТ И О...

ОБЯВА № 37
ОБЯВА

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕСЕТ ...

Изложба
На един от най-големите Християнски празници, Общински съвет Созопол в лицето на Г-жа Красимира Германова – Председател, съвместно с Г-жа Александрин...

Предложение за приемане на изменение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в „Наредба ...

ГРАФИК № 36
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

23.07.2014г.
/сряда/ 14...

Предложение за приемане на допълнения в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол
На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол и във връзка с чл. 4, ал.7 и чл.61т ...

Предложение за допълнения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
На основание чл. 21 ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.108 от Закона за местните данъци и такси, О...

ОБЯВА №36
О Б Я В А
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕСЕТ И Ш...

Поздравление от Председателя на Общински съвет Созопол по случай празника на града "
Уважаеми съграждани, приемете моите най-искрени поздравления по повод празника на нашия град!
Днес Българската Православна църква чества Света В...

ГРАФИК № 35
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

24.06.2014г.
/вторник/ ...

ОБЯВА №35
О Б Я В А
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕСЕТ И П...

Приемане на промени в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и п...

Приемане на промени в Наредбата за дейността на Домашния социален патронаж – приета и одобрена с Решение № 67 от 4-то Заседание на Об съвет Созопол / 20.12.2011 г.
На основание чл. 21 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните промени в Наредбата за дейно...

Предложение за приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на Община Созопол.
Общински съвет Созопол приема следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията...

ГРАФИК № 34

№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

23.05.2014г.
/пе...

ОБЯВА №34
О Б Я В А
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕСЕТ И Ч...

Отчет пред обществеността за работата на РУП – Созопол в борбата с криминалната престъпност и осигуряване на обществения ред през 2013г.ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА РАБОТАТА НА РУП – СОЗОПОЛ В БОРБАТА С КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОС...

ГРАФИК № 33
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

23.04.2014г.
/сряда/ 14...

ОБЯВА №33
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕ...

Поздравление от Председателя на Общински съвет - Созопол, по случай Великден.
Скъпи съграждани, предстои ни най-светлият християнски празник – Възкресение Христово.
Обръщам се към Вас, за да Ви пожелая в навечерието на тоз...

Предложение за промяна в наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол .
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба ...

ОБЯВА №32
О Б Я В А
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕСЕТ И В...

ГРАФИК № 32
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

25.03.2014г.
/вторник/ ...

Честит 3-ти март!
Честит национален празник, скъпи съграждани!
Днес, почитаме паметта на достойните българи, дали живота си в името на свободата.
Надявам с...

Предложение за приемане на наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол в изпълнение на чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните и Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
НАРЕДБА
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (...

Предложение за промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
На основание чл. 21 ал.1,т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните промени и...

ОБЯВА № 31
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № ...

ГРАФИК №31
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

26.02.2014г.
/сряда/ 14...

Предложение за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
Общински съвет – Созопол приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието м...

OБЯВА № 30
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИДЕ...

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Уважаеми съграждани,

В навечерието на едни от най-чаканите празници – Коледа и Нова година,
приемете моите най-сърдечни пожелан...

Предложение за промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,и чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такс...

Предложение за промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема сл...

ГРАФИК №29
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

13.12.2013г.
/петък/ 14...

ОБЯВА № 29
О Б Я В А


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиква...

Предложение за изменения и допълнения в наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл. 21 ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните изменен...

Предложение за приемане на наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
Проект
Наредба
за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съста...

ОБЯВА №28
О Б Я В А


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиква...

ГРАФИК № 28
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

12.11.2013г.
/вторник/ ...

Созопол превзе Санкт Петербург
„Вие сте първата делегация от България, която ни посещава и търси контакти от 2006 година“-заяви в приветственото си слово депутатът от Законод...

Предложение за приемане на промени в наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и п...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинска собственост/НРПУРОС/
Решение:
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредбата за реда за придобиване , разпореждане с общинска собственост ...

Предложение за изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г ;
Раздел пети
„ Ветеринарно –санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни и птици” като текстове със следното съдържание:
...

ОБЯВА № 26
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ДВАДЕ...

График №26
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 19.09.2013г.
/четвъртък/ 14:00
2....

ОБЯВА № 25
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ДВАДЕ...

ГРАФИК №25
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 22.07.2013г.
/понеделник/ 14:00
2...

Поздравление от Председателя на Общински съвет - Созопол, по случай празника на града.
Уважаеми съграждани и гости на гр. Созопол,
За мен е удоволствие да ви поздравя по случай празника на нашия град.
Пожелавам на всички вас ...

ОБЯВА №24
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВН...

ГРАФИК № 24
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

21.06.2013г.
/петък/ 14...

ОБЯВА № 23
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО З...

ГРАФИК № 23
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

27.05.2013г.
/понеделни...

Поздравление от Председателя на Общински съвет – Созопол, по случай Великден
Уважаеми съграждани,


В навечерието на Великия ден - денят на Божието възкресения, се обръщам към вас, за да ви поздравя!
Великденс...

Предложение за Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложение за Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската админи...

ОБЯВА №22
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ДВАДЕ...

ГРАФИК № 22
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

22.04.2013г.
/понеделни...

ОБЯВА № 21

О Б Я В А


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”,...

ГРАФИК № 21
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
12.03.2013 /вторник/ 14:30
2. К...

ОБЯВА № 20
О Б Я В А


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиква...

ОБЯВА № 19
О Б Я В А


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиква...

ОБЯВА № 18
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ОСЕМН...

ГРАФИК № 18
КОМИСИЯ
ДАТА
ЧАС

СБОРНА КОМИСИЯ СЪСТАВЕНА ОТ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Kомисия по законност, обществ...

Обнародване на съдебно решение по адм.дело №91/2011г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 2025/28.11.2012г. на АСБ, постано...

ГРАФИК № 17


№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ 29.11.2012г.
11:00

ОБЯВА № 17
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕ...

ОБЯВА № 16
ОБЯВА


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ШЕ...

Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;
На основание чл.21, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закон за общинс...

ОБЯВА № 15
ОБЯВА


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ПЕ...

ГРАФИК № 14

КОМИСИЯ
ДАТА
ЧАС

1. Kомисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
14:0...

ОБЯВА № 14
П О К А Н А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиква...

Предложение за приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
В раздел ІV Цени на други услуги предоставяни от община Созопол, се създава нов чл.149 д, със следния текст :
Чл.149д За ползване на физкул...

ОБЯВА № 13

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ТРИНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕ...

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН
СКЪПИ УЧИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


Нека учебната година е изпълнена с много нов...

ОБЯВА № 12
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ДВАНА...

ГРАФИК КОМИСИИ № 12
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ 13.09.2012г.
14:00
2. КОМИСИЯ ...

Предложение за Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
1. В Чл.15 съществуващият текст става ал.1 и се добивя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/ за оп...

ОБЯВА N 11
О Б Я В А


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиква...

График комисии 11

КОМИСИЯ
ДАТА
ЧАС

СБОРНА КОМИСИЯ СЪСТАВЕНА ОТ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Kомисия по законност, о...

Предложение за Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Чл.10, ал.2 /изм. с Решение № ........./................./ Длъжността Председател на Общинския съвет е платена. Възнаграждението на Председателя се о...

Предложение за приемане Наредба за управление на горските територии на Община Созопол
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.181,АЛ.6 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Н А Р Е Д Б А
...

ГРАФИК № 10

КОМИСИЯ
ДАТА
ЧАС

1. Kомисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
14:0...

OБЯВА № 10
О Б Я В А


На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свикв...

Внесено предложение заизменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.
В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, заведения за социални грижи и други общински услуги се създава нов член 34б, със следния текст:

Внесено предложение за изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , приета с приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г ;
Чл.19. /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение №......../ ........./ (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулац...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3./изм. с Решение......../ „Детска, млечна кухня” е организационно обособена структура, към функци...

ОБНАРОДВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ_
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 684/09.05.2012г. на АСБ, постанов...

Честит 24-ти май!
Уважаеми Директори и Учители,
Скъпи деца и ученици,
Уважаеми просветни дейци,
Граждани и гости на Община Созопол,
Приемете мои...

ГРАФИК № 9
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ 16.05.2012г.
15:00
2. КОМИСИЯ ...

OБЯВА № 9
ОБЯВА

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ДЕВЕТОТО ...

Внесено предложение за приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
Ал.1, на чл.34(а) се изменя така :
„ (1) За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 6 месеца до навършване на 3-годишна възраст...

Г Р А Ф И К № 8
Комисия
ДАТА
ЧАС
СБОРНА КОМИСИЯ СЪСТАВЕНА ОТ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТ...

О Б Я В А № 8
ОБЯВА

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ОСМОТО ИЗ...

Поздравление от председателя на Общински съвет-Созопол по случай Великден
Скъпи граждани и гости на Община Созопол,

Приемете моите поздравления по повод най – светлият християнски празник – Великден.

Г Р А Ф И К № 7
№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ 03.04.2012г
14:00
2. КОМИСИЯ П...

О Б Я В А № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА...

Внесено предложение заизменения в Наредба за публично-частни партньорства, приета с Решение № 312 от Протокол 14 от 12.09.2008г.
В чл.1
(4) нова , приета с решение №......../ ........./ Правилата на тази наредба не се прилагат в случаите когато в специален закон е...

Внесено предложение за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Созопол
Проект!

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Внесено предложение за приемане на промени и допълнения в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
1. В чл.62а , ал.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят.
2. В чл.120, „50,00 лв” да стане „100,00 лв”.
3. В чл.149”б” се добавят нови тирета...

Поздравление от председателя на Общински съвет-Созопол по случай 8-ми март Международния ден на жената
Мили дами,

Приемете искрените ми поздравления по случай 8-ми март! Нека на този ден бъдем горди със силата и нежността, с която побеждава...

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година.

С Т Р А Т Е Г И Я


ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗА ПЕРИОДА
2012 ...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2012 г.

Конкретни действия по управление и разпореждан...

Общинските съветници- на обучение с колегите си от Мездра и Копривщица

Общинските съветници от Созопол проведоха обучение в гр. Копривщица през изминалия уикенд. Обучението е по идея на Асоциацията на председатели...

ОБЯВА_6
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА...

ГРАФИК_6
ГРАФИК НА СБОРНА КОМИСИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОКТО-БЮДЖЕТ 2012

№ Комисия ДАТА ЧАС
1. СБОРНА К...

ОБЯВА 5-ТО ЗАСЕДАНИЕ
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ПЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ...

ОБЯВА_4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол”, свиквам ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ...

график_4
ГРАФИК НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
№ Комисия Дата Час
...

Внесено предложение за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
В „Чл.93/изм.с решение №......../ ........./ /1/За производства при разпореждане с недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, де...

Внесено предложение за приемане Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел
Раздел І
Общи разпоредби

Чл.1 С настоящата наредба се урежда процедурата по
1.учредяване, преобразуване и прекратяване н...

Внесено предложение за приемане Наредба за дейността на Домашен социален патронаж в Община Созопол
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С настоящата Наредба се уреждат реда и условията за предоставяне на социални услуги в обичайнат...

Внесено предложение за приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол
1. В чл.42, се правят следните изменения :
- т. 1 се изменя така :
„ 1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските...

Внесено предложение за приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол.
1. чл.42 т.1 за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешнит...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Созопол на основание чл.69 от ЗУТ.
РАЗДЕЛ I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1) Тази наредба регламентира обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата...

Внесено предложение за промени и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

В „Чл.40 ( доп.с Решение .............../.............) (1) . Разпореждане с общински недвижими имоти се извърш...

ОБЯВА_3
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 24.11.2011г. от 9,30 часа, в Заседателната зала в сградата на...

график_3
ГРАФИК НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ВЪВ ВРЪЗКА С ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
№ Комисия Дата Час

Внесено предложение за промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
1. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения :
- алинея 5 се изменя така :
„(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задъ...