:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2012-02-28

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост


Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2012 г.

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
І. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА

1.Урегулирани поземлени имоти за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:
 Урегулиран поземлен имот с номер VІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 540 кв.м
 Урегулиран поземлен имот с номер VІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 515 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ІХ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер V-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер Х-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ІV-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ХІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 575 кв.м.,
 Урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ХІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м.;
 Урегулиран поземлен имот с номер І-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 555 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 568 кв.м
 Урегулиран поземлен имот с номер ХІV-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 568 кв.м;
 Поземлен имот 67800.502.412, с площ 320кв.м. по КККР на гр.Созопол.
 Урегулиран поземлен имот с номер L VІІІ,в кв.53 по плана на гр.Созопол, целият с площ от 273 кв.м
 Урегулиран поземлен имот с номер LІХ,в кв.53 по плана на гр.Созопол, целият с площ от 253 кв.м
 Урегулиран поземлен имот с номер LХ,в кв.53 по плана на гр.Созопол, целият с площ от 246 кв.м
 Урегулиран поземлен имот с номер VІ ,в кв.53 по плана на гр.Созопол, целият с площ от 568 кв.м
 Поземлен имот 67800.502.476, с площ 224кв.м. по КККР на гр.Созопол(УПИ VІІІ,кв.73 по регулационен план гр.Созопол)
 Урегулиран поземлен имот с номер І, в кв.26 по плана на с.Присад, целият с площ от 625 кв.м
 Урегулиран поземлен имот с номер ІІ, в кв.26 по плана на с.Присад, целият с площ от 630 кв.м
 Поземлен имот 67800.505.87, с площ 1472кв.м. по КККР на гр.Созопол(УПИ ІІІ, кв.32 по регулационен план гр.Созопол), ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с площ 288,5кв.м.


2. Неурегулирани поземлени имоти(земеделски) за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс, или друг –специален ред:
 Поземлен имот с идентификатор 67800.3.355,(идентичен със стар идентификатор № 000069), в местност “Хаджиали дере”, целият с площ от 4209 кв.м., землище гр.Созопол
 Поземлен имот с идентификатор 81178.18.15,(идентичен със стар идентификатор № 018015), в местност “Ябълката”, целият с площ от 13 953 кв.м.,землище гр.Черноморец
 Поземлен имот с идентификатор 81178.18.17,(идентичен със стар идентификатор № 018017), в местност “Ябълката”, целият с площ от 3 900 кв.м.,з-ще гр.Черноморец
 Поземлен имот с идентификатор 150 по ПНИ(зона по §4), в м. “Митков мост”, целият с площ от 598 кв.м;
 Поземлен имот № 000085 , с площ 31.969дка , находяща се м.”Бабини Тодорини каба”, по плана за земеразделяне на землището с.Росен
 Поземлен имот № 040002, с площ 18.00дка находящ се в местността “Край село”, по плана за земеразделяне на землище с.Присад, общ.Созопол
 Поземлен имот с идентификатор 134.171 по ПНИ(зона по §4), целият с площ от 719 кв.м землище на с.Крушевец;
 Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17, в местност “Алепу”, целият с площ от 28.897дка, землище гр.Созопол
 Поземлен имот с идентификатор 43 по ПНИ(зона по §4), в м. “Росенец”, целият с площ от 204 кв.м;
 Поземлен имот с идентификатор 86 по ПНИ(зона по §4), в м. “Росенец”, целият с площ от 204 кв.м;
 Поземлен имот с идентификатор 48 по ПНИ(зона по §4), в м. “Росенец”, целият с площ от 204 кв.м;
 Поземлен имот с идентификатор 36 по ПНИ(зона по §4), в м. “Митков мост”, целият с площ от 438 кв.м;
 Поземлен имот с идентификатор 134.171 по ПНИ(зона по §4), в з-ще с.Крушевец, целият с площ от 719 кв.м;
 Поземлен имот № 002134 , с площ 7 729дка , находяща се м.”Карагяура”, по плана за земеразделяне на землището с.Крушевец
 Поземлен имот № 000437, с площ от 7.000 дка, по плана за земеразделяне на землището на с.Росен, м.”Литиря”
 Поземлен имот № 013005, с площ от 6.386 дка, по плана за земеразделяне на землището на с.Присад, м.”Манастира”
 Поземлен имот № 015018, с площ от 8.496 дка, по плана за земеразделяне на землището на с.Присад, м.”Кърджол алчак”
 Поземлен имот № 026014, с площ от 3.006 дка, по плана за земеразделяне на землището на с.Равна Гора, м.”Георгиев Баир”
 Поземлен имот № 033014, с площ от 3.310 дка, по плана за земеразделяне на землището на с.Равна Гора, м.”Чатарлъка”
 Поземлен имот № 115019, с площ от 4.000 дка, по плана за земеразделяне на землището на с.Росен, м.”Малък Чанаджик”
Поземлен имот № 135017, с площ от 3.000 дка, по плана за земеразделяне на землището на с.Росен, м.”Студена вода3. Продажба на жилища съгласно Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища(по административен ред)

 Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 1, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 17.91кв.м., ведно със 24.723% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30.35кв.м
 Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 17.91кв.м., ведно със 22.974% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 28.20кв.м.
 Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Габър, Община Созопол, построена в УПИ ІІІ-192, кв.19, по плана на с.Габър с площ 78.03кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на втори етаж във Вход 1, ведно с прилежащо складово помещение № 2, с площ 19.50кв.м., ведно със 23.540% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30.77кв.м.
 Апартаменти находящи се в Масивна сграда находяща се в гр.Созопол, ул.Стара планина № 1, както следва:
- АПАРТАМЕНТ № 1-ляв, находящ се на ет.2, вх.”А”, с идентификатор 67800.502.266.1.1 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси със ЗП-73.12кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 1 с полезна площ 36.62кв.м., ведно с 6.588% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 2-среден, находящ се на ет.2, вх.”А”, с идентификатор 67800.502.266.1.2 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, баня с тоалетна, коридор и тераса със ЗП-50.49кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 2 с полезна площ 13.39кв.м., ведно с 4.441% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 3-десен, находящ се на ет.2, вх.”А”, с идентификатор 67800.502.266.1.3 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и три тераси със ЗП-98.04кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 3 с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 7.971% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 4-ляв, находящ се на ет.3, вх.”А”, с идентификатор 67800.502.266.1.4 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси със ЗП-73.12кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 5 с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 5.678% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 5-среден, находящ се на ет.3, вх.”А”, с идентификатор 67800.502.266.1.5 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, баня с тоалетна, коридор и тераса със ЗП-50.49кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 4 с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 4.159% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 6-десен, находящ се на ет.3, вх.”А”, с идентификатор 67800.502.266.1.6 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и три тераси със ЗП-98.04кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 6 с полезна площ 12.27кв.м., ведно с 7.539% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 7-ляв, находящ се на ет.2, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.7 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси със ЗП-73.12кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 7 с полезна площ 36.62кв.м., ведно с 6.587% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 8-среден, находящ се на ет.2, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.8 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор и две тераси със ЗП-74.33кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 8 с полезна площ 13.39кв.м., ведно с 6.393% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;

- АПАРТАМЕНТ № 9-десен, находящ се на ет.2, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.9 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси със ЗП-73.12кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 9 с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 6.013% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 10-ляв, находящ се на ет.3, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.10 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси със ЗП-73.12кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 10 с полезна площ 12.27кв.м., ведно с 5.694% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 11-среден, находящ се на ет.3, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.11 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор и две тераси със ЗП-74.33кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 11 с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 5.997% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
- АПАРТАМЕНТ № 12-десен, находящ се на ет.3, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.12 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси със ЗП-73.12кв.м., ведно с прилежащо складово помещение №12 с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 5.679% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
 При възникване на други конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.47 от ЗОС

4. Продажба чрез търг на ДМА – жилищни имоти, ЧОС, по общия ред на основание чл.35 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
 Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на втори етаж във Вход 1, ведно с прилежащо складово помещение № 2, с площ 17.91кв.м., ведно със 27.118% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 33.29кв.м./АОС № 1537/02.09.2010г./
 Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на втори етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 2, с площ 17.91кв.м., ведно със 25.184% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30.92кв.м./АОС № 1536/02.09.2010г./
 Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Габър, Община Созопол, построена в УПИ ІІІ-192, кв.19, по плана на с.Габър с площ 78.03кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 1, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 19.50кв.м., ведно със 23.587% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30.77кв.м./АОС № 1532/24.08.2010г./
 Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Габър, Община Созопол, построена в УПИ ІІІ-192, кв.19, по плана на с.Габър с площ 78.03кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 19.50кв.м., ведно с 24.420% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 31.85кв.м./АОС № 1534/24.08.2010г./
 Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Габър, Община Созопол, построена в УПИ ІІІ-192, кв.19, по плана на с.Габър с площ 78.03кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на втори етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 2, с площ 19.50кв.м., ведно със 26.452% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 34.51кв.м./АОС № 1535/24.08.2010г./

При възникване на други конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат допълнително процедирани по реда на чл.35 от ЗОСІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

 За строителство на жилища на лица, картотекирани по реда на НРУЖНН, в новоурегулирани имоти в кв.52 и 53, гр.Созопол;
 За строителство на Възлов трафопост в неурегулиран имот № 035057, м.”Св.Марина”, землище на гр.Созопол , ПИ 67800.35.57 по КК; След отделянето на необходимата площ , частта ще има нов проектен номер.
 За строителство на Трансформаторен пост”Пристанище”, ул.Крайбрежна” гр.Созопол , ПИ 67800.501.552 по КК;
 За строителство на Трансформаторен пост”Аполон”, гр.Созопол , ПИ 67800.505.118 по КК;
 За строителство на Трансформаторен пост”Славянка”, гр.Созопол , ПИ 67800.505.119 по КК;
 За строителство на Трансформаторен пост”Военен блок”, ул.Средна гора, гр.Созопол , ПИ 67800.502.135 по КК;
 За строителство на Трансформаторен пост”Училище”, ул.Каваците, гр.Созопол , ПИ 67800.502.180/ респ. ПИ 67800.502.179 по КК;
 За строителство на Трансформаторен пост”Хармани 1”, ул.Ропотамо/ул.Одеса, гр.Созопол , ПИ 67800.504.286 по КК;
 За строителство на Трансформаторен пост м.”Буджака”, гр.Созопол , ПИ 67800.8.963 по КК;
При възникване на други конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат допълнително процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
При постъпване на предложения до кмета на общината същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС. Оценките ще се одобряват с решение на ОбС за всеки отделен случай.


ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ (НОВИ И СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ)

 имот № 000172 – пасище, мера, с площ 70.971дка. находящ се в землището на с.Индже Войвода, Община Созопол
 имот № 000541 – пасище, мера, с площ 99.689дка. находящ се в землището на с.Индже Войвода, Община Созопол
 имот № 000269 – пасище, мера, с площ 120.383дка. находящ се в землището на с.Индже Войвода, Община Созопол
 имот № 000236 – пасище с храсти, с площ 99.320дка. находящ се в землището на с.Индже Войвода, Община Созопол
 две помещения с обща площ от 26кв.м., находящи се на първи етаж на общинска административна сграда, разположена в рамките на имот пл.№ 211, кв. 17, по плана на с.Зидарово, общ.Созопол
 офис с площ 13кв.м. и офис с площ 12кв.м., находящи се на партерен етаж в сградата на Културен дом, разположена в рамките на ПИ 67800.505.88 по КК на гр.Созопол/по ПУП на гр.Созопол УПИ ІІ-531, кв.29/
 търговски обект Вятърна мелница находяща се в кв.42 по плана на гр.Созопол, представляващ масивна сграда със ЗП-20кв.м.
 9 бр. временни търговски обекти в имот публична общинска собственост, съставляващ ПИ 67800.505.119 по КККР на гр.Созопол, а именно:
- Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол
- Обект №110 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №106 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №105 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол
- Обект Ресторант „Рибарска среща и навес”

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАН С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 Поземлен имот с идентификатор 67800.17.46, целият с площ от 7,313 дка, за отчуждаване предвидени 4,367 дка за обект-„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол
 Поземлен имот с идентификатор 67800.17.32,целият с площ от 2,949 дка, за отчуждаване предвидени 2,168 дка за обект-„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол

VІI.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- 2012Г.
Вид дейност Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Отдаване под наем на имоти 220 000лв
2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 420 000лв
Всичко от управление на имоти-общинска собственост 640 000лв
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Продажба на имоти-общинска собственост 5 356 308лв
2. Учредени вещни права 200 000лв
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 5 556 308лв
ВСИЧКО ПРИХОДИ
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1. За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 280 000лв
2. За оценки 15 000лв
3. За обявления 3 000лв
4. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 260 000лв
5. За такси към Агенциа по вписване и Служба кадастър 10 000лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ 568 000лвПРОГРАМАТА Е ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 20.02.2012г. С РЕШЕНИЕ № 102/20.02.2012г.


върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...