:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2012-02-28

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 година.С Т Р А Т Е Г И Я


ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗА ПЕРИОДА
2012 г. – 2015 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :


1.ВЪВЕДЕНИЕ.
2.ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА.
3.ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ.
4.ПРИНЦИПИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ.
5.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ.
6.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ.
7.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ.
8.НУЖДИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОТ НОВИ ИМОТИ.
9.СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ИМОТИ.
10.СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА.
11.ИЗВОДИ.
12.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ.


1.Въведение
Разработването на стратегията е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, като основа за разработване и на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, за перманентно отчитане на настъпилите промени в сравнение с предишните планови периоди, за отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в интерес на гражданите от общината. Общинската собственост е материална основа на местното самоуправление. Ефективното, планирано и в интерес на населението на общината управление е предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината във всички сфери.
Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. Предначертаните предварително цели и приоритети, оповестените намерения на общината при управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. Предварително обявените стратегически намерения ще предизвика по-широк интерес и съответно ще увеличи приходите от продажба и отдаване под наем.
До приемането на Конституцията на Република България през 1991 г. общинските обекти се подчиняваха на общия режим на единната държавна собственост. Конституцията на Република България от 1991 година възстанови правата и икономическата самостоятелност на общините, като ги обяви за юридически лица и им предостави правото да притежават своя собственост, да извършват стопанска дейност и да съставят самостоятелен бюджет.
Преминаването на собствеността от патримониума на Държавата към общините бе извършено последователно на няколко етапа.
Първият етап бе приемането текстове в Закона за местното самоуправление и местната администрация. В разпоредбите на § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се каза кои държавни имоти преминават в собственост на общините.
Вторият етап бе приемането на Закона за общинската собственост, с което цялостно бе уредена тази материя. В някои специални закони допълнително бяха определени обектите, собственост на общините (напр.Закон за горите, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи).
Законът за общинската собственост, в сила от 01.06.1996 г., регламентира режима на имотите общинска собственост и правомощията на кметовете и общинските съвети при управлението и разпореждането с тях. На същата дата влезе в сила и Закон за държавната собственост. Едновременното приемане на двата напълно симетрични закона имаше амбициозната задача окончателно да раздели двете равнопоставени по българската конституция собственост държавна и общинска. За съжаление, поради отсъствието на ясни и безспорни критерии за разграничаване на двата вида собственост прилагането им се натъкна на неочаквани трудности. Наложи се практиката общинската собственост да се доказва, съответно признава като такава, чрез дългите и тромави процедури на така нареченото деактуване, които забавиха процеса на установяване и обособяване на общинската собственост. Извършените през 1999 г. промени в Закона за общинската собственост, бе положителен опит да се поправят голяма част от пропуските и слабостите на закона от редакцията му от 1996 г., но въпреки това процесът на отделяне и формиране общинската собственост продължава и до днес.
Общинската собственост е един от основните фактори за утвърждаването и функционирането на местното самоуправление. Тя е в основата за задоволяването на обществените потребности на населението на територията на общината -инфраструктура-пътища, водоснабдяване, канализация.
Общинската собственост е и източник и на бюджетни приходи.
Общинската собственост е по-особен вид публична собственост. Това, което я различава от останалите видове собственост е това, кой е носителят й (териториалната общност), както и начина на нейното управление (от общинския съвет и кмета на общината, съобразно предоставените им правомощия).
Обектите на общинската собственост са неограничени. В тях попадат недвижимите имоти, движимите вещи, правата върху тях и други.
Правото на общинска собственост включва всички елементи на понятието собственост, а именно владение, ползване и разпореждане.
Общинската собственост се управлява в интерес на населението на община Созопол, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението й за нуждите, за които е предоставена. Управлението на собствеността на община Созопол се извършва в рамките на действащото законодателство в тази сфера: Закон за общинската собственост, Закон за местното самоуправление и местната администрация, както и нормативни актове, приети от Общиския съвет – Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Наредбата има за цел ефективно регулиране на обществените отношения, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основата на принципите на законност, прозрачност, публичност на процедурите, осигуряване на равни условия за конкуренция и гарантиране на ефективен обществен и институционален контрол. Приети са също Наредба за условията и реда за установяване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала и за участието и в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел и Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди , за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

2.Обхват и структура на стратегията.
Обхват на Стратегията:
Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост обхваща периода 2012 г.-2015 г.
Предмет на Стратегията са целите, принципите и приоритетите за придобиване на общинска собственост, разпореждането и управлението с всички имоти и вещи, както и развитието на стопанската дейност на общината.

Структура на Стратегията:
Стратегията включва:
1.Преглед и анализ на собствеността на община Созопол;
2.Принципи за придобиване, управление и разпореждане с имотите, собственост на общината;
3.Основни цели и приоритети на придобиването, управлението и разпореждането с имотите, собственост на общината;
4.Основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да се отдават под наем.
5.Основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да бъдат обект на разпореждане.
6.Нужди на общината от нови имоти.
7.Способи за придобиване на нови имоти.
8.Стопанска дейност на общината.
9.Изводи и заключителна част.
Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост се основава на:
 Преглед на обема на собственост;
 Анализ на състоянието към момента, вкючително рискове и слаби страни при управлението и възможности за развитие на потенциала;
 Политики и конкретни задачи.

3. Преглед и анализ на недвижимата собственост на община Созопол.

Целта на прегледа на недвижимата собственост на община Созопол е да се осигурят достоверни изходни данни, даващи възможност за анализ от необходимостта от конкретни действия по управление и разпореждане с нея.
Анализът на състоянието към момента на приемането на Стратегията е необходима предпоставка за предприемане на наистина конкретни действия, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, включително саниране на сградния фонд, подмяната и оптимизацията му, ликвидиране или разпореждане с неподлежащ на саниране сграден фонд, охраната на имотите и други.
Характерът и спецификата на отделните видове собственост предполагат конкретни политики, цели и задачи за всеки от тях, които следва да бъдат изведени самостоятелно.
Собствеността на община Созопол съобразно предназначението й се дели на публична и частна.
Публичната общинска собственост се групира по следния начин:
 Имотите и вещите, определени със закон;
 Имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.
На основата на горното разпределение обекти - публична общинска собственост са:
 Местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
 Сградите с администратино, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
 Мрежите и съоръженията от техническата, транспортната, съобщителната и инженерно-защитната системи в частта, обслужващи община Созопол;
 Водните обекти и водностопанските съоръжения и системи;
 Общинските пасища, мери и гори.
Останалите имоти, които не попадат в изброените категории, както и плодовете получени от тях са частна общинска собственост.
Община се легитимира като собственик на имотите си на базата на съставен акт за общинска собственост, който представлява официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени от закона.
Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие.
Към настоящия момент има съставени общо 1 711 броя актове за публична и частна общинска собственост.
След 2004 г върху 24 имота – общинска собственост е отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди и др..
Съставени са 151 броя актове за публична общинска собственост. Основните обекти, които са актувани като такива са сградите, ползвани от общинската администрация, училищата и детските градини, пасища и мери.

3.1.Сграден фонд на детски градини, здравни служби, училища и общинска администрация :
Общата застроена и незастроена площ на общинските училища – 35 909 кв.м и детски градини - 6 160 кв.м, разпределена съответно в:
Брой училища Брой детски градини
Гр.Созопол 1 2
Гр.Черноморец 1 1
С.Равадиново 1 1
С.Атия 1 1
С.Росен 1 1
С.Равна гора 1 1
С.Крушевец 1 1
С.Зидарово 1 2
С.Габър 1

Някои от сградите на детските градини и училищата са сравнително остаряли ,а други не се използват като такива. По Оперативна програма Регионално развитие се извършва саниране , изграждане и реконструкция на отоплителни инсталации в ОУ гр. Созопол , с.Зидарово и с.Росен и в ОДЗ гр.Созопол. В училищата и детските градини през годините са извършвани частични ремонти ежегодно, в рамките на капиталовите разходи предвидени в бюджета на общината.
Сградния фонд, ползван за нуждите общинската администрация или предоставен за нуждите на държавни органи е разпределен по обекти както следва:
Сграден фонд за нуждите на общинска администрация и държавни органи
гр.Созопол 6
Гр.Черновморец 2
С.Равадиново 1
С.Атия 1
С.Росен 1
С.Равна гора 2
С.Крушевец 1
С.Индже войвода 1
С.Зидарово 1
С.Присад 1
С.Габър 1
С.Вършило 1

През предходният мандат са извършвани ремонти в сградата на общината, открит е център за информация и услуги ,подменена е дограмата. Правени са частични ремонти на сградите на кметствата в останалите села.

Общата площ на сградния фонд, ползван за нуждите на лекарите от доболничната помощ и стоматолозите в община Созопол е 2 850 кв.м, разпределена съответно:


Сграден фонд в здравните служби на населените места на община Созопол в
гр.Созопол 1
Гр.Черноморец 1
С.Атия 1
С.Росен 1
С.Крушевец 1
С.Зидарово 1

Освен посочените по-горе сгради, като публичана общинска собственост са актувани:
Художествена галерия Созопол – 215 кв.м ЗП,Музей „Мутафов” ЗП 45 кв.м. ,Дом на рибаря, и Археологически музей.
Анализирайки състоянието на този вид собственост се открояват следните:
 Рискове и слаби страни: не много добро състояние на сградите и недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността; приходите от отдадени под наем лекарски и зъболекарски кабинети, разположени в бившите здравни служби, са нищожно малки и за общината ще бъде целесъобразно и ефективно те да бъдат приватизирани в съответствие с последните изменения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Проблем представляват сградите на закритите учебни заведения в Габър , с.Равадиново ,с.Присад и с.Вършило. В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. Нецелесъобразна на този етап е продажбата на целите имоти. Училищните сгради са с големи прилежащи терени и са разположени в централната част на населените места.
 Плюсове и възможности: оптимизиране на процеса на управление на сградния фонд на училищата и детските градини; осигуряване на средства от Европейските фондове за подобряване състоянието на сградния фонд.
Този анализ предполага реализирането на следните политики и задачи за постигане на целите на стратегията:
 Съгласно § 2 ал.1 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите техническите паспорти на съществуващите строежи - общинска собственост следва се съставят в срок съгласно нормативните изиквания.
 Да се изготви финансово-икономически анализ за очакваните приходи, с оглед евентуално взимане на решение за разпореждане с сградите на закритите учебни заведения;
 Да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства за подобряване на състоянието на сградите;
 Да се преобразуват от публична в частна общинска собственост, сградите, престанали да имат предназначението на публична собственост с цел дългосрочно отдаване под наем или ползване;
 Да се предприемат мерки за енергийното саниране на сградния фонд.
3.2.Сграден фонд – частна общинска собственост:
Частна общинска собственост са :
Новопостроения търговски център в гр.Созопол, общинска сграда с.Зидарово,Пажарна гр.Созопол , Млечна кухня и басейн гр.Созопол,Автогара гр.Черноморец
Анализирайки състоянието на този вид собственост се открояват следните:
 Рискове и слаби страни – недобро състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжката им; няма нарастване на приходите от отдаването им под наем; възможна продажба на част от нежилищните имоти, както и реалното физическо и морално износване на не малка част от обектите, и обективното намаляване в търсенето им, реално е в близките години да се очаква, относително намаление на приходите от тази дейност в общинския бюджет.
 Плюсове и възможности – възможност за увеличаване на сградния фонд чрез публично-частното партньорство; осигуряване на средства от европейските фондове или чрез други финансови инструменти за подобряване на състоянието на имотите;
Този анализ предполага постигането на следните политики и задачи за периода на Стратегията:
 Съгласно § 2 ал.1 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите техническите паспорти на съществуващите строежи - общинска собственост следва се съставят в срок съгласно нормативните изиквания.
 Да се изготви финансово-икономически анализ на разходите за поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед взимане на решение за разпореждане;
 Да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства за подобряване на състоянието на имотите;

3.3.Жилищни имоти:
Жилищните имоти, собственост на община Созопол са както следва:
Населени места брой
Гр.Созопол ул.”Стара планина” бл.1 12
Гр.Созопол ул.”Стара планина” бл.13 15
Гр.Созопол ул.”Аполония” 29 3
Гр.Созопол ул.”Одеса” 9
С.Индже нойвода 4
С.Габър 4
Всичко 49
Анализирайки състоянието на този вид собственост се открояват следните:
 Рискове и слаби страни – остарял жилищен фонд; недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социални функции; нарастване на необходимите средства за основни ремонти и опазване на собствеността; разлика в наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища.
 Плюсове и възможности – продажба на амортизираните жилища; възможност за актуализация на наемната цена;
Направеният анализ предполага реализирането на следните политики и задачи за постигане на целите на настоящата Стратегия:
 При възможност да се извърши основен ремонт на жилищата;
 При невъзможност да се осигурят средства за основен ремонт на жилищата и ако са много амортизирани да се предприемат действия за еветуално разпореждане с тях.

3.4. Незастроени имоти:
Преобладаващия брой незастроени имоти са с малка площ в рамките на 350- 750 кв.м. като те са предимно с жилищно предназначение с общ брой 80.
От гледна точка на застрояване с изключение на тези в град Созопол , малка част от тях биха представлявали инвестиционен потенциал.
От анализа на този вид общинска собственост се стига до следните:
 Рискове и слаби страни – продължаващ процес на идентификация и актуване на незастроените имоти; рискове от грешни в стратегически план решения за разпореждане; риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени за осъществяване функциите на общината;
 Плюсове и възможности – възможност за увеличаване на собствеността след приключване на процеса на идентификация на собствеността; наличие на разностранна по своя характер общинска недвижима собственост, на пряко разпореждане на общинския съвет и кмета на общината, прекратяване на съсобствеността чрез продажба частта на общината или изкупуване частта на съсобствениците; оптимизиране на процеса на управление; повишаване на инвестиционния интерес към терени в общината; възможности за сериозно и основно участие във формирането на собствените приходи на общината – продажби, залог срещу заем, отдаване под наем и други.
Направения анализ предполага постигането на следните политики и задачи:
 Ускоряване на процеса по идентификация на общинските терени;
 Изследване на потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на общия устройствен план;
 Реализиране на крупни проекти върху общински терени чрез публично-частното партньорство;
 Да се правят постъпки пред държавата за деактуване на имоти, които са важни за устойчивото развитие на общината.

3.5.Земеделски земи:
След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи община Созопол е станала собственик на възстановени 1381 имота с обща площ 16 133,506 дка.
Според начина на трайно ползване актуваните земеделски земи, собственост на община Созопол може да направим следното деление:
Ниви / вкл.изоставени/ – 606 бр.
Пасища- 428 бр.
Изоставени трайни насаждения- 20 бр.
Гори- 174 бр.
Храсти- 50 бр.
Лозя- 83 бр.
С протоколи от месец октомври 2008 година са предадени и земите ,които Общината ще стопанисва и управлява по чл.19 от ЗСПЗЗ, останали след възстановяването на правата на собствениците. Те ще служат за обезщетяване на собственици, за изпълнението на съдебни решения за признато право на собственост, за реализиране на проекти на техническата инфраструктура и други. Тези земи ще могат да се продават след изтичане на нормативно определените срокове,които са различни за всяко землище.
Ниви – 1403 бр.
Пасища- 671 бр.
Овощни градини- 5 бр.
Гори- 24 бр.
Лозя- 216 бр.
Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразени в регистрите на Общинската служба по земеделие , съответства на действителното фактическо състояние.
Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по:
- оглед,
- установяване на действителния начин на трайно ползване,
- изготвяне на скица,
- данъчна оценка.
Тези дейности изискват ангажиране на институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви и организационно-технически ресурс.
Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (включително и предстоящите му промени), дава възможност за доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена е възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.
Необходимо е да се определят земеделски имоти, които са с начин на трайно ползване – пасище, мера и са в близост до населените места за:
- изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт,
- промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени мероприятия (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин).
От анализа на този вид общинска собственост се стига до следните:
 Рискове и слаби страни – продължаващ процес на идентификация и актуване на земеделските земи; законови и други ограничения при разпореждане с част от земеделските земи (пасища, мери, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ); необходимост от актуализация според начина на трайно ползване;
 Плюсове и възможности – с влизането в Европейския съюз се увеличават възможностите за субсидиране на селското стопанство; актуване на нови имоти; възможност за промяна на предназначението на земеделските земи, разположение в близост до населените места и индустриалните зони, постоянно увеличение на приходите от наеми.
Направеният анализ предполага реализирането на следните политики и задачи:
 Да се обезпечи и реализира пълно идентификация на собствеността;
 Да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези, които имат инвестиционен потенциал;

3.6 Друга публична общинска собственост


Гробищни паркове

Гробищните паркове на територията на Община Созопол са 13.
Община Созопол организира поддържането и експлоатацията на гробищните паркове, съобразно своя бюджет, като определя средствата за обновяване и разширение на гробищните терени, , общото озеленяване, изграждане на водопроводи, транспортни комуникации и други.


Градски паркове ,алеи и зелени площи

Кварталните градини, тревни площи имат изключително значение както като елемент на градската среда, така също и за опазването на екологичното равновесие в общината. Затова тяхната роля не бива да бъде пренебрегвана и омаловажавана.
Увеличеният брой на автомобилните превозни средства в последните години и рязкото намаляване на свободните места за паркиране води до непрекъснато унищожаване на зелените площи. За решаването на изброените проблеми е необходимо активното съдействие от страна на населението, кметските и обществените съвети и гражданските сдружения. Само с обединяване на усилията на общината и тези на жителите на град Созопол, населението на останалите населени места и гражданските сдружения е възможно решаването на проблемите по опазването и поддръжката на зелените площи.
Управлението и поддръжката на зелените площи на община Созопол се извършва в рамките на действащото законодателство в тази сфера и нормативния акт на общински съвет Созопол – Наредба за създаването и поддръжката на зелените площи на община Созопол.
.
Техническа инфраструктура

Развитието на техническата инфраструктура в общината е от изключително значение за осигуряване на условия за повишаване на инвестиционната привлекателност, устойчив икономически растеж, заетост и балансирано развитие на общината и подобряване условията на живот на хората.
Управлението и поддръжката на техническата инфраструктура на община Созопол се извършва в рамките на действащото законодателство в тази сфера и нормативните актове на общински съвет Созопол – Наредба за изграждане на общинска инфраструктура по чл. 69 от ЗУТ и Наредба за изграждане и поддържане на общински пътища.

Общинска пътна мрежа

Общинската пътна мрежа осигурява добри възможности за достъп до всички населени места в рамките на общината .
По проект финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, са рехабилитирани 6.2 км общинска пътна мрежа, обслужващи населените места Зидарово , Присад ,Габър и Вършило.Извършени са ремонти на на пътища от общинската пътна мрежа със собствени и предоставени от републиканския бюджет средства. Извършено е обследване на общинската пътна мрежа, като някои общински пътища имат технически паспорти.Изградена е нова пътна връзка осигуряваща достъп до Регианалното депо за неопасни отпадъци с дължина 6.1 км.

Водоснабдителна мрежа

Общата дължина на водопроводната мрежа в община Созопол е около 83 000 метра.Град Созопол ,град Черноморец и и 10 села от общината са водоснабдени с питейна вода основно “ВиК” ЕАД гр.Бургас.. Незначителни водни количества се получават и от местни водоизточници - основно сондажни с.Вършило и с. Индже войвода..Извършена е реконструкция на мрежата в Новата част на град Созопол , селата Крушевец и Равадиново. Съществуващата водопреносна система в община Созопол в по- голямата си част е остаряла.

Канализационни мрежи

От населените места на общината, само в гр.Созопол,Равадиново и гр.Черноморец е изградена канализация.Частично е изградена канализацията в с. Крушевец. Канализацията е смесена. Отпадъчните водни количества се формират преди всичко от битовите води. Дължината на изградената канализационна мрежа е над 55 000 м. Диаметрите варират от 200 до 450 мм.
Изграждането на вътрешна канализационна мрежа продължава.Улична мрежа

Уличната мрежа в община Созопол е над 118 085 м., от тях в град Созопол 16 500 м. Община Созопол ежегодно заделя финансови средства за текущ ремонт /изкърпване на уличната мрежа във всички населени места от общината / .

Необходимо е да се продължи системното финансиране за нейната поддръжка и ремонт.

Енергийни мрежи и съоръжения.

Електроенергийната система на Община Созопол е сравнително добре развита. Техническото състояние на разпределителната ел.мрежа и ел.съоръженията са на добро ниво. Всички населени места на Община Созопол са електрифицирани. Основен доставчик на електроенергия за общината е компанията „EVN” АД .
Уличното осветление е собственост на Община Созопол. В качеството си на собственик на съоръженията Общината кандидатства за реализирането на проект за цялостна реконструкция и модернизация на улично осветление на територията на Община Созопол.
Община Созопол приоритетно предоставя терени за изграждане на нови трансформаторни постове за задоволяване потребностите на населението и инвеститорите от ел.енергия. Инвеститорите сами финансират изграждането на новите трафопостове, тъй като съгласно чл.117, ал.5 от Закона за енергетиката електрическите уредби и/или електропроводи с високо и средно напрежение, които служат за снабдяване с електрическа енергия само на един потребител на електрическа енергия за стопански нужди, се изграждат за негова сметка и са негова собственост.
Направения анализ предполага постигането на следните политики и задачи:
 Реконструкция, модернизация и обновяване на общинската пътна , улична ,канализационна , водопроводна мрежа
 Доизграждане на ПСОВ Созопол
 изграждане на колектори от гр.Черноморец до ПСОВ
 изграждане на колектори от гр.Созопол до ПСОВ
 дълбокоморско заустване от ПСОВ
 Изграждане ВиК в Месаря
 Изграждане на Ви К С.Равна гора

4.Принцип и за придобиването, управлението и разпореждането с имотите, собственост на община Созопол.

Принципите, от които ще се ръководи придобиването, управлението и разпореждането на имотите, собственост на община Созопол са:
 Законосъобразност;
 Приоритет на обществения интерес;
 Публичност и прозрачност;
 Целесъобразност;
 Състезателност при разпореждането.
Общинския съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, действат в рамките на правомощията си, утановени от закона и подзаконовите нормативни актове.
Актовете на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона.
Принципа на приоритетност на обществения интерес намира изражение чрез приоритетното следене за защита на обществения интерес при управлението на имотите.Общинската собственост се управлява в интерес на населението на община Созопол, с грижата на добър стопанин.
Управлението на общинската собственост става съобразно предназначението й, и за нуждите, за които е предоставена.
Упражняването на правото на собственост се осъществява от органите на общината в лицето на общинския съвет или кмета на общината, в зависимост от от това дали става дума за публична или частна общинска собственост.
Обектите – публична общинска собственост, които са предназначени да обслужват нуждите на общинския съвет или на местната администрация се управляват пряко от кмета на общината.
Другите обекти – публична общинска собственост, предназначени за задоволяване на обществени потребности от здравно, културно, образователно и социално значение могат да се предоставят за безвъзмездно стопанисване и управление на организации или юридически лица на общинска бюджетна издръжка.
Едно от основните правомощия на правото на собственост на общинска собственост е разпореждането с нея. Тук се включват всички правни действия, с които се прекратява правото на собственост или се учредяват вещни права или тежести. Такива действия са продажбата, замяната, делбата, учредяването на ограничени вещни права.
Тези действия по разпореждане могат да се извършват само с имоти – частна общинска собственост. Имотите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се обременяват с вещни права. Изключение от това се допуска само за части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, които подлежат на концесиониране могат също да бъдат отдавани под наем. Задължително условие в случая е, че наемането им не трябва да пречи на дейността на лицата, които ги управляват.
Продажбата на недвижими имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Замяната на недвижими имоти се извършва само в случаите на чл.40 ал.2 от Закона за общинската собственост. Тя става след решение на общинския съвет, съгласно регламентираната в Закона и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол процедура.
Право на строеж се учредява за построяването на обекти, съгласно предвижданията на подробния устройствен план. То може да се учреди безвъзмездно или възмездно. Безвъзмедно право на строеж може да се учреди по решение на общинския съвет само на юридически лица на бюджетна издръжка. Възмездното право на строеж се учредява след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.
Право на ползване на имоти – частна общинска собственост може да е възмездно или безвъзмездно. Възмездното право на ползване се учредява за срок от не повече от 10 години след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.
Обект на концесия може да бъде само имот или вещ – публична общинска собственост.Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. Редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии е уреден в Закона за концесиите.
Друг основен принцип при придобиването, управлението и разпореждането с имотите, собственост на община Созопол е прозрачността.
Той се гарантира от органите чрез осигуряването на откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.
При придобиването на имот – общинска собственост за него се съставя акт за общинска собственост. Актовете за общинска собственост се вписват с последователни номера в Главния регистър за публична или частна собственост, подреждат се в актови книги и се съхраняват в отдел "Правно- нормативно обслужване и управление на собствеността” Община Созопол.
Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.
Отделно от това всеки изготвен акт за общинска собственост се вписва в Службата по вписванията, съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Принципа на прозрачността при разпореждането с имотите, собственост на община Созопол се гарантира от обстоятелството, че разпореждането с имотите става след решение на общинския съвет. Решенията на Общинския съвет се разгласяват на населението по подходящ начин и всеки има право да се запознае с тях.
Отделно от това разпореждането с имотите става след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс.Това също е гаранция за спазване на принципа на прозрачността при разпореждането с имоти, общинска собственост.
Принципа на целесъобразността се гарантира от органите, управляващи общинската собстевеност чрез взимането на решение за придобиване или разпореждане чрез спазване на закона и установените в тази Стратегия принципи, цели и приоритети.
Принципа на състезателност при разпореждането се прилага и гарантира чрез провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс, при спазване на изискванията, заложени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол.

5. Основни цели и приоритети на придобиването, управлението и разпореждането с имотите, собственост на община Созопол
Основните цели на придобиването, управлението и разпореждането с имоти, собственост на община Созопол могат да бъдат обобщени в няколко насоки:
 Пълно идентифициране на обема на общинска собственост;
 Анализ на състоянието на собствеността към момента на приемане на Стратегията;
 Гарантиране на оптимално задоволяване на нуждите на администрацията и звената на общинска бюджетна издръжка от общинска собственост;
 Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на жизнената среда, създаване на условия за бизнес, култура, отдих и повишаване на сигурността;
 Оптимизиране, подобряване и разширяване на общинската инфраструктура;
 Опазване и подобряване на екологичната среда;
 Ефективно управление и повишаване на приходите от стопанисването на общинската собственост.
Правото на общинска собственост не се различава по обем от общото поняние за собственост.Общината има правото да упражнява фактическата власт върху обекта на собствеността, и го ползва съобразно предназначението му. Като собственик общината може да се ползва от плодовете и доходите от обекта на собственост или да се разпорежда с него.
Целите на придобиването на общинска собственост са с оглед използването й за задоволяване потребностите на териториалната общност. Основните са свързани с изграждането и благоустрояването на населените места на територията на община Созопол.
Чрез управлението на различните обекти на общинската собственост се постигат и различни цели.
Обектите на общинската собственост, свързани с изграждането и благоустрояването на населените места имат изключително важна роля за провеждането на градоустройствената политика на община Созопол. Тук попадат незастроените парцели и имоти, предназначени за жилищно строителство, обществени, благоустройствени и комунални цели.Общинските терени са базата, върху която се провеждат благоустройствените и комунални мероприятия.
Друг голям обект на общинската собственост са улиците, площадите, парковете, градините и зелените площи, местните пътища, които не са част от републиканската пътна мрежа. Целта на тяхното управление отново е за задоволяване потребностите на жителите на община Созопол.
Не по-малка роля имат обектите – общинска собственост, свързани със социалната политика и комуналното обслужване на населението на общината.Тук попадат детските градини, училищата, спортните площадки, здравните служби, сградите на общинската и кметските администрации и другите служби, читалищата. Целта на тяхното управление по време на мандата е да задоволят нуждите на териториалната общност.
Основната цел на разпореждането с имоти – общинска собственост за периода на Стратегията е чрез постъпването на средствата от продажба на свободни имоти да се финансира изграждане на инфраструктура, да се поддържат обектите, които задоволяват социалната политика и комуналното обслужване на населението на община Созопол.

6.Основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да бъдат отдавани под наем.
Като равнопоставен правен субект общината има право да ползва всички свойства на вещите, които притежава. Един от от способите за получаване на доходи от имотите – общинска собственост е чрез отдаването им под наем.
Под наем мога да се отдават свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината, или на юридически лица на издръжка от общинския бюджет.
Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, които подлежат на концесиониране могат също да бъдат отдавани под наем. Задължително условие в случая е, че наемането им не трябва да пречи на дейността на лицата, които ги управляват.
Съдейки от прегледа на недвижимите имоти, собственост на община Созопол под наем основно следва да продължи отдаването на сградите и частите от тях.Това помага за от една страна за стопанисването на сградния фонд, а от друга – получаването на доходи от възмездното отдаване под наем на имотите.

7.Основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да бъдат обект на разпореждане.
От прегледа на собствеността на недвжимите имоти, собственост на община Созопол се прави извода, че основните имоти, които могат да бъдат обект на разпоредителни сделки са урегулираните поземлени имоти.
Анализа на собствеността показва, че са налице имоти, предназначени основно за жилищно строителство на територията на общината.
Чрез извършването на разпоредителни сделки с тях ще се даде възможност на жителите на общината да задоволят жилищните си нужди.
8.Нужди на община Созопол от нови имоти.
На основание направения анализ на собствеността, притежавана от община Созопол в раздел Трети на Стратегията можем да направим извода, че нуждите на администрацията от сграден фонд, свързани с административното обслужване на гражданите в общината към настоящия момент са достатъчни.
С оглед липсата на допълнителни терени – общинска собственост подходящи за разширенията на гробищни паркове в Община Созопол и изпълнение на нормативните изисквания за реколтивация на депа за отпадъци ще се наложи закупуване на допълнителни терени частна собственост, в т .ч. и отчуждаване .
9.Способи за придобиване на нови имоти.
В Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол са посочени способите за придобиване на имоти и вещи от общината.
След решение на общинския съвет се придобива собственост в полза на общината в случаите на:
 Покупко – продажба на имоти или части от тях;
 Замяна на имот;
 Замяна на право на строеж;
 Обезщетение срещу учредено право на строеж или друго ограничено вещно право върху имот – частна общинска собственост;
 Делба;
 По давност;
 Чрез предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган;
 Чрез отчуждаване на недвижим имоти за нужди на общината;
 Чрез завземане на имот, чийто собственик не може да бъде установен;
 Дарение;
 По завещание;
Един от основните способи за придобиване на нови имоти е чрез предоставянето им на общината със закон или отстъпени безвъзмездно от държавата.
С въвеждането на понятието общинска собственост, след приемането на ЗМСМА част от имотите от държавна собственост преминаха в собственост на общините.Впоследствие с приемането на Закона за общинската собственост и на последващи негови изменения в собственост на общините преминаха и други категории имоти.
С промени в законодателството или чрез актове на Министерски съвет все още се предават имоти – държавна собственост на общините.
От това се налага извода, че процесът по окончателното разделяне на собствеността не е приключил напълно.
Увеличаването на общинската собственост може да се извършва проучването и актоването на нови имоти.
10.Стопанска дейност на общината.
Общината е равнопоставен стопански субект има право да осъществява различни стопански инициативи в интерес на населението на общината.Чрез създаването на общински фирми и търговски дружества общината може да включи в границите на своята собственост най-различни обекти – промишлени, търговски, комунални,транспортни и други.
Община Созопол не е собственик на търговски дружества или общински предприятия,развиващи търговска дейност.Тя е едноличен собственик на капитала на ЕООД „Созопол” – ликвидация.
С последните изменения в Закона за общинската собственост се дава възможност на общините да участват в смесени форми на стопанска дейност.
Освен чрез търговски дружества с общинско участие в капитала общината може да осъществява стопанска дейност чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Община Созопол има участие в МИГ , Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Созопол , Приморско и Царево,Сдружение с нестопанска цел - Асоциация „Бургаски залив „ и МИРГ – Приморско – Созопол- Царево”
Общината може да осъществява различни форми на стопанска дейност със свободни парични средства, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет, както и с имоти и вещи или вещни права върху тях.
Общината може да участва единствено в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие.
Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
За управлението, изграждането, поддържането, ремонта и реконструкцията на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и предоставянето на свързаните с тях услуги на населението може да се създават общински предприятия.
Общински предприятия може да се създават и за предоставянето на услуги или осъществяването на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет.


11.Изводи

След направения подробен анализ на отделните обекти на общинска собственост в общото състояние на общинската собственост може да откроим и обобщим следните елементи:
Рискове и слаби страни:
Продължава процеса на идентифицирането на собствеността върху тези имоти. Продължава работата по проучването и актуването на отделни имоти. Все още има имоти, за които са съставени актове за държавна собственост и други, които са били държавна собственост преди влизане в сила на Закона за общинската собственост и не са преминали в собственост на община Созопол. Общинската собственост не е напълно обезпечена с необходимите териториално – устройствени предпоставки.

Плюсове и възможности:
До влизане в сила на последните изменения в Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/13.06.2008 г.) събирането и окомплектоването на преписки по отписване от актовите книги за държавна собственост отнемаше много време и значителен административен капацитет.
След влизане на новите промени за облекчаване на режима по отписването и издаването на новия образец на акт за общинска собственост отчитаме,че процеса по актуването на общинските имоти е по-ускорен.

Това обуславя следните политики и задачи:
Целта за периода на действие на настоящата стратегия е окончателното преминаване на собствеността от Държавата към общината и актуването на собствеността като общинска. Изключение може би ще направят земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с оглед на сроковете и условията, поставени в закона.
Чрез процеса на идентификация и актуване на общинските имоти, приключване на процедурата на ОУП и приемане на ПУП за територии , в които са разположени общински имоти ще се постигне оптимизиране на процеса по управление на имотите.
Това ще позволи да се разработи и прилага цялостна методика за изследване на потенциала на всеки конкретен имот, съобразно предвижданията на общите устройствени планове.
12.Заключителна част.

Настоящата стратегия се приема на основание чл.8 ал.8 от Закона за общинската собственост .
По своята същност тя е отворен документ и може да търпи промени в целите и приоритетите.
Стратегията ще е основа за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.
Стратегията за управление на общинската собственост и стопанската дейност е приета с решение № 101, от заседанието проведено на 20.02.2012 г. на Общински съвет Созопол.


върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...