:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 0000-00-00

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №701/ 05.05.2017г.

НАРЕДБА
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.Тази наредба определя реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Созопол. С наредбата се определят конкретните правомощия на Общинския съвет, кмета на общината и кметовете на кметства.
Чл.2. Наредбата не се прилага за:
1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и след приватизационен контрол;
2. общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;
3. предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост;
4. отдаване под наем и продажба на общинските жилища.
5. пътища от общинска пътна мрежа.
Чл.3.(1). Управлението на имотите и вещите – общинска собственост, както и придобиването, ползването и разпореждането с тях, се извършва под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.
(2) Общински съвет определя с решение, имотите на територията на общината, извън имотите по чл. 3 ал. 2, т. 2 от ЗОС, които се предоставят за управление на съответните кметове на кметства.
(3) Имотите по ал.2, които са предоставени за управление на кметовете на кметства, се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс при задължителното участие в комисията на кмета на кметството или на оправомощено от него лице.
Чл.4. Тази наредба определят редът и условията за:
1.Управление на имоти – публична общинска собственост.
2.Отдаване под наем на имоти или части от тях – публична общинска собственост.
3. Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.
4.Управление на имоти и вещи – частна общинска собственост.
5.Разпореждане с имоти – частна общинска собственост и учредяване на ограничени вещни права върху тях, както и разпореждане със земеделски земи – общинска собственост.
6.Разпореждане с вещи – частна общинска собственост.
7.Провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси.
8.Водене на регистри за общинска собственост.
9. Реда за предоставяне под наем на имоти или части от тях общинска собственост – предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена.
10.Управление на общинския горски фонд.
11.Управление на земи от общинския поземлен фонд и на земеделски земи за стопанисване от общината.
Чл.5.(1) Общинската собственост е публична и частна.
(2)( с Решение № 284/22.02.2017г. адм. дело №2256/2016г. АСБ израза “и обратно” е отм.) Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от публична в частна, се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
(3) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в Общински съвет. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план, становище на главния архитект на общината и на юрисконсулта на общината.
(4) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.
Чл. 6. (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:
1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;
(2) В изпълнение на стратегията по ал. 1 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.
Програмата съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
5. ( Нова доп. с Решение № 348/17/04.12.2012г.) Обекти от първостепенно общинско значение по §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ .
(3) Стратегията по ал. 1 и програмата по ал. 2, както и промените в тях се обявяват на населението чрез публикуване в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на общината.


ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.7. Имоти – публична общинска собственост по чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост, находящи се в град Созопол, се управляват пряко от кмета на общината.
Чл.8. Имоти – публична общинска собственост по чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост, находящи се в кметствата, се управляват от кметовете на кметствата, под общото ръководство и контрол на Кмета на общината.
Чл.9.(1). Имоти – публична общинска собственост могат се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.
(2) Имоти публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.
(3). Предоставянето на безвъзмездно ползване се извършва с решение на Общинския съвет.
(4). Исканията за безвъзмездно ползване се подават от ръководителите на организациите и юридически лица по ал.1 до Общинския съвет, чрез кмета на общината.
(5). Исканията се придружават със справка за ползваните имоти и подробни мотиви за необходимостта от предоставяне на друг имот.
(6). Кметът на общината с докладна записка и проект за решение предоставя исканията за разглеждане на Общинския съвет.
(7) Имотите и вещите – публична общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица се управляват от Кмета на общината.
Чл.10.(1). Въз основа на взетото решение на Общинския съвет, кмета сключва договор и се извършва предаването и приемането на имота с протокол.
(2). Препис от решението на Общинския съвет и протокола, се предават в дирекция “Общинска собственост” за отбелязване по актовите книги.
Чл.11. Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОС, имота се отнема със заповед на кмета на общината.
Чл.12. (1) Отм. с Решение № 284/22.02.2017г. адм. дело №2256/2016г. АСБ
(2) (Нова с Решение № 361/ 12/ 30.06.2016г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.1, Кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.”

Чл. 13 (1)Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – публична общинска собственост, се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.
(2) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – публична общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
(3) С договор може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка на наемателите и ползвателите.
Чл.14. Отменен с Решение № 361/ 12/ 30.06.2016г.
Чл.15. (1) /доп.с решение №263/12/21.09.2012г./Наемните цени се определят от Общинския съвет.
(2) /нова с решение №263/12/21.09.2012г/ Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/ за определяне на минималния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения и терени – общинска собственост.
Чл.15а (Нов с Решение № 361/ 12/ 30.06.2016г ) (1) Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения.
(2) Общинският съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.
(3) Кметът на общината определя вещите - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал. 1 - 3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал. 1 - 3, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите.”


ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РАЗДЕЛ І
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.16. Управление на имоти – частна общинска собственост се осъществява от лицата, на които са предоставени за ползване.
Чл.17.(1).Управлението на имоти – частна общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, се осъществява пряко от кмета на общината.
(2) Имотите и вещите, представени за управление на звена в системата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети, се предоставят под наем от директора на съответното звено по реда на глава VІ и глава VІІ, след предварително становище на кмета на общината.
(3).Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия.
Чл.18. (1) Имоти частна общинска собственост се предоставят за безвъзмездно ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, със заповед на кмета на общината, след решение на Общинския съвет.
(2) Имоти частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, след решение на Общински съвет.
(3) Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОС, имота се отнема със заповед на кмета на общината.
Чл. 19. (1).Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – частна общинска собственост, се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.
(2) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – частна общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
(3) С договор може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка на наемателите и ползвателите.


РАЗДЕЛ ІІ
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СТОПАНСКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ НУЖДИ

Чл.20.(1) Имотите – частна общинска собственост по този раздел могат да се предоставят на физически и юридически лица, осъществяващи производствена, стопанска или търговска дейност в страната, въз основа на вписването им като търговци в съответните регистри.
(2) Имоти – частна общинска собственост – земеделска земя по този раздел могат да се предоставят на физически и юридически лица, осъществяващи производствена, стопанска или търговска дейност в страната въз основа на вписването им като търговци в съответните регистри и на земеделски производители, регистрирани по съответния ред в Областна дирекция “Земеделие и гори”.
Чл.21.(1) Отм. с Решение № 284/22.02.2017г. адм. дело №2256/2016г. АСБ
(2) (нова с решение № 189/ 8/ 26.02.2016г.) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите , под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени в тази наредба. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(3) (нова с решение№ 189/ 8/ 26.02.2016г )Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;
4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;
5. в други случаи, определени в закон.
(4) (нова с решение № 189/ 8/ 26.02.2016г ) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
(5) (Стара ал.2, изм. с решение № 189/ 8/ 26.02.2016г.) Публичният търг или публично оповестеният конкурс се провежда по реда на глава шеста и глава седма.
(6) (нова с решение № 263/ 12/ 21.09.2012г, изм.с реш № 189/ 8/ 26.02.2016г.) Наемните цени за търговски нужди не могат да бъдат по-ниски от тези по приета тарифа /Приложение №1/
Чл.22.(1). Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.80, ал.1, или чл. 89 ал. 2, се сключва договор за наем с кмета на общината.
(2). Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 10 години.

РАЗДЕЛ ІІІ
НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ


Чл.23. (1) /доп.с решение №263/12/21.09.2012г./ С решение на Общински съвет свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза.
(2) /нова с решение №263/12/21.09.2012г./ Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани под наем на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
Чл.24.(1). Въз основа на влязлото в сила решение на Общински съвет в 14-дневен срок кмета на общината издава настанителна заповед и сключва договор за наем.
(2). Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от установения в чл14, ал.3 ЗОС.
(3). Неявяването на наемателя без уважителни причини в срока по ал.1 се счита за мълчалив отказ от сключване на договор за наем, а имота за свободен.
(4). При наличието на уважителни причини, кметът следва да бъде уведомен, преди изтичането на срока.

РАЗДЕЛ ІV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.25. (1) /доп.и изм. с решение №263/12/21.09.2012г./ По този раздел се предоставят за ползване под наем помещения – частна общинска собственост, на общинските ръководства на политически партии, отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии.
(2)/нова с решение №263/12/21.09.2012г./ Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани под наем на общинските ръководства на синдикалните организации.
Чл.26.(1). Исканията за предоставяне на помещения по чл.25 се отправят до кмета на общината с писмена молба.
(2). Към молбата задължително се представят копие от решението за съдебна регистрация на партията, както и документи, удостоверяващи, че същата отговаря на условията, предвидени в Закона за политическите партии, и документ доказващ правата на лицето, представляващо общинското ръководство.
(3).Кметът на общината разглежда исканията и при наличието на подходящи свободни помещения, извършва настаняването със заповед, която се връчва на заинтересованото лице.
Чл.27.(1). Въз основа на заповедта в 14-дневен срок от връчването й се сключва договор за наем с кмета на общината.
(2). Договорът е със срок до края на мандата на Народното събрание.
(3). При неявяване на заинтересованото лице, в срока по ал.1 се прилагат чл.24, ал.3 и 4 от Наредбата.

РАЗДЕЛ V
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.28.Вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.
Чл.29(1). Вещи – частна общинска собственост с балансова стойност до 5000 лв. (пет хиляди лева) могат да се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, техните териториални структури и кметове на кметства.
(2). Новопридобитите вещи – частна общинска собственост от юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка и кметства, се управляват от тях.
(3). Вещи, които не са предоставени за управление или за ползване, се управляват пряко от кмета на общината.
Чл.30.(1).Исканията за предоставяне на вещи по чл.29, ал.1 се отправят до кмета на общината от ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка и кметове на кметства.
(2). Молбата по предходната алинея следва да съдържа мотиви за необходимостта от исканите вещи.
(3). Кметът на общината разглежда исканията и при наличието на подходящи свободни вещи, ги предоставя за управление със заповед.
(4).Въз основа на заповедта, се извършва предаването и приемането на вещите, което се удостоверява с протокол.
Чл.31.(1). Свободните вещи – частна общинска собственост по чл.29 с производствено, търговско или стопанско предназначение, могат да се предоставят под наем от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за определяне на наемателя и пазарната наемна цена.
(2). Вещите по предходната алинея, се предоставят на физически и юридически лица, осъществяващи производствена, търговска или стопанска дейност въз основа на вписването им като търговци.
(3). Публичният търг или публично оповестеният конкурс се провежда по реда на глава шеста и седма.
(4). Въз основа на влязла в сила заповед по чл.80, ал.1 и чл. 89 ал. 2 от тази Наредба се сключва договор за наем с кмета на общината.
Чл.32. Вещи по чл.31, ал.1, трайно прикрепени към имот – частна общинска собственост или тясно свързани с ползването му се предоставят под наем на наемателя на този имот, определен по реда на раздел втори от тази глава.
Чл.33. Вещи по чл.29, които не са с производствено, търговско или стопанско предназначение се предоставят под наем без търг от кмета на общината, въз основа на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител.
Чл.34.(1) Исканията за предоставяне по чл.33 се отправят до кмета на общината, който със заповед предоставя вещите под наем.
(2).Заповедта се връчва на заинтересованото лице, след което в 14-дневен срок се подписва договор за наем с кмета на общината.
(3).При неявяване на заинтересованото лице в срока по предходната алинея, се прилагат чл.24 ал.3 и 4.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

РАЗДЕЛ І
ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Чл.35. (1) Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.
(2) Възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.
(3)Въз основа на решението на Общинския съвет се сключва договор от кмета на общината.
Чл.36. Даренията и завещанията се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.37. (доп.с решение №60 /20.12.2011г.) (1). Продажба на имоти и идеални части от имоти-частна общинска собственост се извършва на физически и юридически лица въз основа на пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител.
(2). (нова, с решение №60 /20.12.2011г.) Приемането на експертните оценки се извършва от длъжностни лица от общинска администрация Созопол, които осъществяват контрола по спазване на срока и условията по възлагането им.
(3). (нова, с решение №60 /20.12.2011г.) Длъжностните лица по ал.2 се определят със заповед на кмета на Община Созопол, както следва: Председател: Зам.кмет на Община Созопол, и членове: специалист от общинска собственост , отдел „ПДУС”; юрист от отдел „ПДУС”; представител на д-ция УТСКЕ”; представител на д-ция „ФСДБ и ЧР” .
Чл.38.(1).Продажба на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
(2). Докладната записка до Общинския съвет за провеждане на търга, трябва да съдържа: финансово-икономическа обосновка за целесъобразността на сделката, градоустройствени и правни проучвания на имота, АОС, надлежно вписан в службата по вписванията, скица на имота, извадка от действащия ПУП, ако има такъв, становище от главен архитект за състоянието на имота, характер и параметри за застрояване на имота, наличие на вещни тежести и висящи съдебни спорове за вещни права и проект за решение.
(3). Предходната ал.1 не се прилага по отношение на имоти, за които е открита процедура за приватизация.
(4).Публичният търг или публично оповестеният конкурс се провежда по реда на Глава шеста и Глава седма.
Чл.39.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.80, ал.1 и чл. 89 ал. 2 и представени документи за извършени плащания, се сключва договор за покупко-продажба на имота с кмета на общината.
(2)/изм.с Решение № 668 /02.10.09г./.Наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ за прехвърлянето на собствеността, купувачът заплаща и режийни разноски в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.
Чл.40. (доп.с Решение №60 /20.12.2011г.) (1). Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17 ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
(2).Предварителният и окончателният договор по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ се сключват по пазарни цени от кмета на общината.
(3).Предварителният договор по ал.2 се сключва след решение на Общинския съвет относно произнасянето по искане от заинтересовани лица или по предложение на кмета на общината, придружени с предложение за изменение на действащия подробен устройствен план след произнасяне на ОЕС, съгласно чл.135, ал.3 от ЗУТ.
(4).Сделка по чл.15, ал.5 от ЗУТ може да се сключи по искане на собствениците или по предложение на кмета на общината след спазване изискванията на ал.3. Оценката на придаваемата или придобивана земя се извършва по пазарни цени одобрени от Общинския съвет.
(5).Окончателният договор се сключва в срок от 3 месеца след издаване заповедта на кмета за одобряване изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и за обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забава.
(6) /изм.с Решение 15/24.11.2011г. и с Решение №66/20.12.2011г./.За сделки по чл.15, ал.5 от ЗУТ наред с дължимите данъци се събират и административни такси в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.
(7). (изменена с Решение № 549/25/24.04.09г.) Продажбата на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, въз основа на подадено искане до кмета, към което се прилагат:
1. документ за собственост върху построената сграда или признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността;
2. скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта-скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии;
3.Разрешение за строеж , одобрен архитектурен проект и констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа или удостоверение по реда на § 16 от ЗУТ;
4. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;
5. удостоверение за наследници, ако е необходимо.
(8). (изменена с Решение № 549/25/24.04.09г.) Въз основа на представените документи кмета издава в едномесечен срок заповед, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и другите плащания. В едномесечен срок от влизане в сила на заповедта лицето, подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята по пазарни цени определени от независим лицензиран оценител.
(9). В 14-дневен срок след представянето на документ за извършено плащане се подписва договорът за продажбата на земята.
(10). (отменена с Решение № 549/25/24.04.09г.)
(11). (изменена с Решение № 549/25/24.04.09г.) При продажба на земя - частна общинска собственост, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, и когато са изпълнени условията на ал.7 цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто, само в случаите предвидени в §42 ПЗР към ЗИД на ЗОС. .
(12). Продажбата на неурегулиран имот в извън урбанизирана територия на собственика на законно построена върху него сграда, се извършва от кмета на общината по реда и начина, посочени в ал.7 и съобразно изискванията на ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане на закона.
(13) ( нова , приета с Решение №60/20.12.2011г.) С подробен устройствен план по чл.17 от ЗУТ за населено място или за част от него се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с имотните граници, извън случаите по чл.16 от ЗУТ, като с плана могат да се урегулират:
1. налични неурегулирани поземлени имоти с цел образуване на повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти;
2. поземлени имоти, чиито размери не отговарят на изискванията на чл. 19 от ЗУТ, с цел упълномеряването им с части от съседни имоти;
3. съседни неурегулирани поземлени имоти за създаване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.
Идеалните части на съсобствениците в образуваните съсобствени урегулирани поземлени имоти се определят със самия договор.
Разпореждането по чл.17 от ЗУТ се извършва при спазването на разпоредбите на ал. (2) до ал.(6) вкл. на чл.40 от настоящата наредба.
40а. (1) Постъпилите от ползвателите заявления за придобиване право на собственост и оценка на предоставената им за ползване земеделска земя, в сроковете по §4а, ал.6 от ПЗР към ЗСПЗЗ и §29 от ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ, бр. 13 от 2007 г. се разглеждат съобразно действащата към момента на подаване на заявлението нормативна уредба, съответно по: §62 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 456 на Министерския съвет от 11 декември 1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, ДВ, бр. 122 от 1997 г. и §31 от ПЗР към Постановление № 234 на Министерския съвет от 16 декември 1999 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 44 от 2001 г. и §29 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.
(2) Оценката на предоставените за ползване земеделски земи, които са станали част от урбанизираната територия и за които има влезли в сила застроителни и регулационни планове (ПУП-ПРЗ) се образува по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост - в размер на данъчната оценка, увеличена с 20 на сто, а за зоните за земеделско ползване извън урбанизираната територия - съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118 от 26.05.1998 г., обн., ДВ, бр. 64 от 5.06.1998 г., в сила от 5.06.1998 г.с последващите изм. и допълнения. Разликата над 600 кв.м. и над 1000 кв.м до фактически ползваната земя се заплаща от ползвателите по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител, в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.
Чл. 41. (1) Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс, между:
1. общината и държавата или между общини;
2. когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон.
(2) Продажбата се извършва с решение на общински съвет, въз основа на мотивирано предложение от заинтересованите лица, по пазарни цени.
(3) Въз основа на решението на общински съвет, Кмета на общината изготвя заповед за заплащане на дължимите суми и такси по сделката. Заинтересованото лице извършва плащанията в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на заповедта.
(4) След заплащане на сумите по предходната алинея, между Кмета на общината и купувача се подписва договор за покупко-продажба.


РАЗДЕЛ ІІІ
ЗАМЯНА НА ИМОТИ

Чл.42. (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може да се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица, в съответствие с програмата по чл. 8, ал. 9, т. 3 от Закона за общинската собственост.
(2) Замяна по ал.1 може да се извърши:
1. (изменена с Решение № 549/25/24.04.09г.) е единствен способ за прекратяване на съсобствеността на Общината и на физически или юридически лица;
2. (изменена с Решение № 549/25/24.04.09г.) е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор.
3. (изменена с Решение № 549/25/24.04.09г.) имотите предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл.37е и 37з от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи.
4. (отменена с Решение № 549/25/24.04.09г.)
5. (Нова доп.с решение № 348 /04.12.2012г.) В случаите на чл.21 ал.4 от ЗОС

(3) В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.
(4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, кметството или населеното място по местонахождението на общинския имот.
(5) Предложенията по ал. 3 се внасят в общинския съвет от кмета на общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет. При постъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица общинският съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез търг или конкурс.
(6) Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.
(7) Не се допускат замени:
1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
2.( изм.с решение № 348 /04.12.2012г.) „На общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал.2,т.2 и ал.2,т.5, като в тези случаи не се прилагат правилата на ал.4 и ал.5”
3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;
4. в други случаи, определени в закон.
(8) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.
Чл.43. Решението на общинския съвет съдържа:
1.Точно описание на имотите, което се удостоверява с документите за собственост и скици.
2.Цените на имотите.
3.Разликата в стойността на имотите и нейното плащане.
Чл.44.(1).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна на имотите.
(2)./изм., с решение № 15/24.11.2011г и с решение № 60/20.12.2011г./ В заповедта, освен данните по чл.43, се посочват и:
1.Размерите на дължимите данъци и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от физическото или юридическо лице, върху стойността на по-скъпия имот.
2. Сумите по предходната точка и разликата в стойността на имотите в случай, че е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта на заинтересованото лице.
(3). След изплащане на дължимите суми по заповедта кмета на общината подписва договор за замяна.

РАЗДЕЛ ІV
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ДЕЛБА НА ИМОТ

Чл.45.(1).Прекратяването на съсобственост между общината и държавата, физически или юридически лица се извършва от кмета на общината след решение на Общински съвет чрез:
1. делба;
2. продажба на частта на общината;
3. откупуване частта на физическите и лица или на юридическите лица;
4. замяна.
(2).Прекратяването на съсобственост се извършва по писмено предложение на съсобствениците – държавата, физически или юридически лица, до кмета на общината, или по писмено предложение на кмета до тях, в които се посочва начина за прекратяване на съсобствеността, съобразно чл.36 от ЗОС.
Чл.46.(1).Доброволна делба на недвижим имот, съсобствен между общината и държавата, физически или юридически лица, се извършва след решение на Общинския съвет.
(2).Общинският съвет не дава съгласие за извършване на доброволна делба, когато не е в интерес на общината.
Чл.47.(1). Въз основа на предложението кмета на общината внася в Общинския съвет проект за решение за доброволна делба, което съдържа:
1.Точно описание на имота, който се удостоверява с документ за собственост и скица, както и размера на идеалните части на страните.
2.Начина на извършване на делбата в случай, че имотът не може да се обособи в самостоятелни обекти, което се удостоверява с документ от дирекция “Устройство на територията” на общината – възлагане имота на собственика срещу заплащане дела на общината или възлагане имота на общината срещу заплащане дела на съсобствениците.
3.В случай, че имотът може да се обособи в самостоятелни обекти, което се удостоверява с проект за частично изменение на плана за регулация или проекта за разделяне на земеделска земя по реда на ЗСПЗЗ – кой от имотите се получава от общината и кой от съсобственика.
4.Цените на имотите.
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за извършване на доброволна делба.
(3) /изм., с Решение № 15/24.11.2011г.; Решение № 60/20.12.2011г./. В заповедта, освен данни по ал.1 се посочват:
1.Размерите на дължимите данъци и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от съсобственика върху цената на имота в случай, че го получава в дял.
2. Разноските по предходната точка и стойността на дела на общината или сумата за уравнение на дяловете при делба по ал.1, т.3, когато е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта.
3. Сумите дължими на съсобствениците в случай, че имотът е възложен в дял на общината или за уравнение на дяловете при доброволна делба по ал.1 т.3, когато са в полза на съсобственика.
(4).Заповедта се връчва на съсобственика.

РАЗДЕЛ V
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.49.Ограничените вещни права по този раздел, се учредяват на физически и юридически лица.
Чл.50.Ограничените вещни права по този раздел се учредяват възмездно за строеж на сгради с производствено, обществено и складово предназначение, гаражи извън паркоместата, както и за жилища, които не са предназначени за граждани с установени жилищни нужди.
Чл.51.(1). Право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.
(2). В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда.
(3).Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.
(4).Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:
1. юридически лица на бюджетна издръжка;
2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
3. други лица, когато това е предвидено в закон.
(5). Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
(6). Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:
1. юридически лица на бюджетна издръжка;
2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
3. други лица, когато това е предвидено в закон.
(7). Заинтересованите лица по ал.4 и ал.6 подават искане до кмета на общината придружена с писмени доказателства, установяващи правото им.
(8). Търга се провежда по реда на глава шеста.
(9). Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс, съответно – на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.
Чл.52. (1) Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда частна общинска собственост или на сграда, построена върху имот частна общинска собственост, се учредява по реда на чл.51, ал.1 от наредбата.
(2) Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по пазарни цени и въз основа на одобрен технически проект.
(3) Право на пристрояване, изразяващо се в изграждане на стълби и/или на подход за достъп до обекта към съществуващ нежилищен обект или към жилище в процес на преустройство в нежилищен обект, разположени в партерния етаж на жилищната сграда, в рамките на урегулиран поземлен имот за жилищната сграда или на терена за комплексно жилищно строителство се учредява на собственика на жилище в тези сгради без търг по реда на ал.2.
(4) Декларация – съгласие по чл.183, ал.2 от ЗУТ се дава от кмета на общината в писмена форма.
(5) Право на строеж върху имоти – частна общинска собственост за изграждане или разширение на площадкови енергийни обекти или на части от тях по Закона за енергетиката, за изграждане или разширение на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения по Закона за далекосъобщенията, за изграждане на обекти на техническата инфраструктура на експлоатационното дружество “В и К” се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет по пазарни цени, определени от оценител на имоти по смисъла на пар.1, т.4 ДР от ЗОС.
Чл.53.(1).В урегулиран поземлен имот, в който общината е съсобственик може да се извърши нов строеж от един или повече съсобственици въз основа на договор между всички съсобственици, сключен в писмена форма без провеждане на търг или конкурс.
(2).Договорът по ал.1 се сключва с кмета на общината след представяне на съгласувана идейна схема за застрояване от ОЕС.
(3).Съсобственик по ал.1 не може да застроява върху площ по-голяма от съответстващата му идеална част от урегулиран поземлен имот, освен ако това е предвидено в договора по ал.1 и ал.2.
(4).В случаите на чл.53, ал.3 и на чл.52, съсобственикът по ал.1 доплаща в полза на общината стойността на надвишението на отстъпеното право на строеж, пристрояване или надстрояване съразмерно на идеалната й част по пазарни цени за съответната устройствена зона.
Чл.54.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед за определяна на правоимащото лице и представени документи за извършване на плащанията, се сключва договор с кмета на общината.
(2) /изм., с Решение №15 /24.11.2011г.; №60 /20.12.2011г./ Наред с дължимите данъци за учредяването, приобретателят заплаща и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС върху цената на правото в полза на общината.
(3) ОТМЕНЕНА С СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1465/01.08.2016г
(4). /изм., с Решение №15/24.11.2011г и изм., с Решение №60/20.12.2011г./.В 14-дневен срок от връчване на заповедта по предходната алинея, заинтересованото лице заплаща допълнителната площ по реда на чл. 52, ал.2, наред с дължимите данъци и административните такси върху тях в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.
Чл.55.Безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, на надстрояване и пристрояване, се извършва по реда на чл.51, ал.5, 6 и 7.
Чл.56. Право на преминаване съответно сервитут върху имоти – общинска собственост се учредяват от кмета на общината по цени, определени от комисията по чл.210 от ЗУТ и влязъл в сила парцеларен план за обекта при необходимост.
Чл.57. Право на строеж за изграждане на обекти под и над улици или други открити пространства, собственост на общината, се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план по чл.188 от ЗУТ, посочени в глава шеста и седма от наредбата.


РАЗДЕЛ VІ
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Чл.58.Ограничено вещно право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, се учредява възмездно в полза на физически и юридически лица.
Чл.59.(1).Правото на възмездно ползване се учредява по решение на Общински съвет след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава VІ и глава VІІ за срок до 10 /десет/ години.
(2).Решението но Общинския съвет съдържа данни за срока на учредяване правото на ползване, цената и срока на заплащането.
(3).Кметът на общината издава заповед, с която определя спечелилия публичния търг или публично оповестения конкурс, както и при какви условия.
(4).Заповедта се връчва на заинтересованото лице.
(5).В случай, че в установените в заповедта срокове, заинтересованото лице не заплати дължимите суми се счита, че е налице мълчалив отказ от сключване на договор, имотът – свободен, като внесения депозит се задържа.
Чл.60.(1).Въз основа на заповедта и извършено плащане на дължимите суми, се сключва договор за учредяване право на ползване с кмета на общината.
(2).Срокът на този договор не може да бъде по-дълъг от 10/десет/ години.
Чл.61.(1).Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
(2) Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(3).Исканията за безвъзмездно учредяване право на ползване се подават чрез кмета на общината до Общинския съвет. В същите задължително се посочват мотиви за необходимостта от учредяване правото на ползване.
(4).Кметът задължително внася искането със своя докладна в Общинския съвет.
(5).Въз основа на решението на Общинския съвет, с което се учредява безвъзмездно право на ползване, се сключва договор с кмета на общината.
(6).Срокът на този договор не може да бъде по-дълъг от 10/десет/ години.

РАЗДЕЛ VІІ

Чл.62.(1).Договорите по тази глава се вписват в книгите на Службата по вписванията по местонахождението на имота.
(2).Дължимите държавни такси за вписването са за сметка на купувача, приобретателя и съделителя при договорите за замяна и доброволна делба, приобретателя и ползвателя при договорите за учредяване на вещни права.
(3).Вписването се извършва от лицата по предходната алинея, които в 14-дневен срок от сключването на договора, представят вписан екземпляр от него в дирекция “Общинска собственост” за отбелязване по актовите книги и главните регистри за общинска собственост.
(4) Актовите книги на общинска собственост са общодостъпни. Справки в тях могат да се правят от всеки след подаване на писмена заявка с посочване на трите имена, ЕГН и адрес по лични документи на заявителя, както и посочване на имотите или актовете, за които се иска справка. Към заявлението се прилага квитанция за заплатена такса за услуга.


ГЛАВА ПЕТА
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.63.(1) Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, с балансова стойност над 700 лева се извършва чрез публичен търг.
(2).Продажбата на движими вещи по предходната алинея, с балансова стойност под 700 лева се извършва без търг.
(3).Продажбата на материали от сгради, подлежащи на събаряне се извършва по реда на ал.1 и ал.2, като стойността на материалите се определя съобразно класификацията им по вид.
Чл.64.(1).Публичният търг се провежда по реда на глава шеста.
(2).Въз основа на влязла в сила заповед по чл.80, ал.1 и извършени плащания, се сключва договор за покупко-продажба с кмета на общината или се издава фактура.
Чл.65.(1).Безвъзмездното прехвърляне собствеността на движими вещи – частна общинска собственост с балансова стойност до 700 лева, на организации и юридически лица на бюджетна издръжка, се извършва от кмета на общината с договор.
(2).Безвъзмездното прехвърляне собствеността на движими вещи-частна общинска собственост, с балансова стойност над 700 лева, на организации и юридически лица на бюджетна издръжка, се извършва с решение на Общинския съвет.
(3).Въз основа на решението на Общинския съвет по предходната алинея, се сключва договор за дарение с кмета на общината.
(4).Дарените вещи се предават с договор за дарение.
Чл.66. Кметът на общината съставя и предоставя на Общински съвет годишни отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в срок до 31 март на следващата година.


ГЛАВА ШЕСТА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

РАЗДЕЛ І
ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

Чл.67.С тази глава се уреждат редът и условията за провеждане на публични търгове установени по реда на тази наредба и Закона за общинската собственост.
Чл.68. (изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г ) Публичните търгове се извършват с явно или тайно наддаване.
Чл.69.Процедурата по провеждане на публичните търгове се открива със заповед на кмета издадена въз основа на решение на Общински съвет.
Чл.70.(1).Заповедта на кмета на общината съдържа:
1.Наименование и описание на обекта на публичния търг;
2.(изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г) Вида на търга – с явно или тайно наддаване;
3.Начална цена и начина на плащане;
4.Размер на депозита се определя в размер от 5 до 10 на сто от началната тръжна цена.
5. Размер на стъпката за наддаване, която се определя в размер от 1 до 10 на сто от началната тръжна цена;
6.Дата, място и час на провеждане на публичния търг и срок за подаване на документи за участие;
7.Специални изисквания към участниците в случай, че това се налага от характера на обекта.
8.Други тръжни условия и такси за участие.
9.Условия и начин за извършване на огледа.
(2).С акта по предходната алинея се утвърждава тръжната документация и съответния договор, като част от нея. Промени в тръжните условия след обявяване на публичния търг не се допускат, освен за отстраняване на технически грешки. За поправката се уведомяват незабавно всички закупили тръжните книжа.
(3) Решението на Общинския съвет съдържа задължително наименование, описание на обекта и начална тръжна цена.
(4).Началната цена се определя от оценител на имоти, след изготвяне на пазарна оценка на обекта, предмет на продажбата, възложена от кмета на общината. Определените от оценителя на имоти пазарна оценка и начална тръжна цена се приемат от Общински съвет - Созопол. Пазарните оценки не могат да бъдат по – ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете и конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет.
(5).Размерът на депозита не може да бъде по-малък от 5 % от определената начална тръжна цена.
(6). /изм. с решение №263/12/21.09.2012г/ Кметът на общината назначава постоянна комисия, която разработва условията на търговете. Комисията се състои от 3 /три/ члена - представители на общинската администрация, както следва: председател – зам. кмет на Община Созопол и членове: юрисконсулт от отдел “ПНО и УС” като представител на общинска собственост и представител на д-ция ”ПМДТ”.
(7). (изм. с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г) Обява за публичния търг, включваща размера на таксата, мястото и часовете за получаване на тръжните или конкурсните книжа, датите и часовете за оглед на обекта, се обявяват чрез един местен вестник, електронен сайт и други подходящи начини най-малко 14 дни преди провеждането. Информация относно публичния търг може да се обяви и чрез уебстраницата на община Созопол.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Чл.71.(1).Документите за участие се подават не по-късно от крайния срок, посочен в акта по чл.70, ал.1.
(2). Документите за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в Община Созопол в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в акта по чл. 70 ал. 1. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
(3).Имената на кандидатите за участие в търг с явно наддаване се запазват в тайна до началото на наддаването.
Чл.72.(1).Документи представени след крайния срок не се разглеждат от Комисията и се връщат на подателя.
(2).Допълнения и изменения в представени и приети документи не се допускат.
Чл. 73. (1) В деня и часа, определени за провеждането на публичния търг, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на търга.
(2) Лицата, които представляват участниците, подали предложения, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно - в случаите на упълномощаване.
(3) От момента на откриване на търга, допуснатите участници нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин.
(4) При констатиране на нарушение по предходната алинея, Председателя на комисията отстранява участника от търга. Внесеният депозит на отстранения участник се задържа.
Чл.74.Комисията не допуска до участие в публичния търг участници, чиито предложения:
1. са подадени след срока, определен с акта по чл. 70 ал. 1;
2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
4. не съдържат документ за закупена тръжна или конкурсна документация;
5. не съдържат който и да е от документите, посочени в тръжната или конкурсна документация ;
6. Участникът е лице, имащо данъчни или облигационни задължения към община Созопол.
Чл.75.(1) Публичен търг се провежда при наличието най-малко на един кандидат.
(2) При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява кандидатите, недопуснати до участие в наддаването, които напускат помещението.
(3) В случай че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.
(4) Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие, че е потвърдил началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.
Чл. 76. (1) Наддаването започва с обявяване от председателя на тръжната комисия на началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване гласно от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия по подходящ начин. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията за участие в търга.
(2) В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.
(3) В случай че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадена цена, продължава участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от търга.
(4) В случай че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването по подходящ начин.
(5) След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най-високата цена, и закрива търга.
(6) Тръжната комисия изготвя протокол за проведения търг, който се подписва от членовете на комисията.
Чл.77.Когато на публичен търг не се явят кандидати и не постъпят предложения, той се обявява за непроведен, като за това се изготвя протокол.
Чл.78.При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга, както и неговото приключване, комисията съставя протокол, който се представя на органа по чл.69 за ново насрочване. В такива случаи внесените депозити се освобождават, а получените предложения се връщат неразпечатани на подателите.
Чл.79.Председателят на комисията пристъпва към откриване на търга в случай, че не отсъстват повече от трима от членовете й и юриста.
Чл.80.(1).Въз основа на протоколите на комисията по чл.76, ал.6, кметът на общината издава заповед, с която определя спечелилия публичния търг, както и при какви условия.
(2).Заповедта се издава в 7-дневен срок от датата на предоставяне на протокола от проведения търг и се обявява на публично място в сградата на общинската администрация, достъпно за всички лица.
(3) След изтичане на срока по ал.2 всички участници в търга се уведомяват за резултатите от проведения търг.
(4).Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс от всички участници в търга.
Чл.81.(1).След като заповедта по предходния член влезе в сила, тя се връчва на заинтересованото лице.
(2).Заинтересованото лице е длъжно в 14-дневен срок от връчване на заповедта да заплати цената и дължимите данъци и такси.
(3).Депозитът се прихваща срещу дължимата цена.
(4).Депозита на останалите участници се връща след изтичане на срока за обжалване на заповедта по чл.81, ал.1 – за неподалите жалба, и след влизане в сила на заповедта по чл.81, ал.1 съответно на съдебното решение на обжалвалите.
Чл.82.(1).В случай, че определеният за спечелил търга не се яви в срока по чл.81, ал.2 за заплащане на дължимите суми, счита се, че е налице мълчалив отказ от сключване на договора.Заповедта по чл.80, ал. 1 се обезсилва по право.
(2).Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината.

РАЗДЕЛ ІІа (нов с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г)
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Чл. 82а. Офертата за участие в публичен търг с тайно наддаване се подава в срока, посочен в акта по чл. 70 ал. 1. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи и наддавателно предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик .
Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
(2) Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена.
Чл. 82б.Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. Председателят на комисията поканва кандидатите, да заемат местата си за участие в търга за съответния обект устно, след което обявява търга за открит и извършва проверка редовността на документите на кандидатите. По допускане на кандидатите до участие в търга комисията се произнася с решение, което им се обявява. Недопуснатите кандидати напускат залата.
(2) След провеждане на процедурата по допускане, председателят на комисията отваря наддавателните предложения по реда на постъпване на офертите и ги обявява гласно.
(3) В случай че предложението не отговаря на обявените условия в заповедта по чл.70, ал.1, участникът се отстранява от търга.
(4) След сравняване на предложенията, за спечелил търга се обявява участника, предложил най-висока цена.
(5) При наличие на две или повече наддавателни предложения, с една и съща най-висока цена се провежда таен публичен търг между кандидатите, докато един от тях достигне по-висока цена при условията на раздел ІІ. Наддаването между кандидатите е задължително. По същия начин се процедира, когато класираният на първо място кандидат се откаже, а на второ място са класирани двама или повече кандидати.
Чл. 82в. В случай, че в резултат на недопускане на заявител до участие в търга, остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил, при условие, че наддавателното предложение, отговаря на изискванията на чл.70, ал.1
Чл. 82г. Депозитите за участие в публичен търг с тайно наддаване не се възстановят в следните случаи:
1. Когато кандидат подал заявление за участие не се яви на търга;
2. Когато наддавателното предложение на допуснат участник не отговаря на изискванията на чл.82а, ал.2;
3. Когато кандидатите, между които се провежда таен публичен търг по чл.82.ал. 5 откажат да наддават.
4. Ако вторият определен за спечелил участник не внесе цената в определения срок;
5. Когато участникът, който е определен за спечелил търга, откаже да подпише договор, респективно да заплати предложената от него продажна цена.
Чл. 82д .За неуредените в този раздел въпроси се прилагат Раздел ІІ от Глава VІ и Глава VІІ.

ГЛАВА СЕДМА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

Чл. 83. Публично оповестени конкурси се провеждат след решение на Общински съвет и заповед на кмета на общината.
Чл. 84. (1) Кметът на Общината открива процедурата по провеждането на конкурса със заповед, която съдържа :
1. описание на имота или вещите - предмет на конкурса.
2. начална конкурсна цена и начин на плащане.
3. размер на депозита.
3. място за закупуване на конкурсната документация.
4. срок за подаване на оферти.
5.Дата, място и час на провеждане на публично оповестения конкурс и срок за подаване на документи за участие;
6.Специални изисквания към участниците в случай, че това се налага от характера на обекта.
7.Други конкурсни условия и такси за участие.
(2) Решението на общинския съвет, съдържа най-малко описание на имотите или вещите, предмет на конкурса и начална конкурсна цена.
Чл. 85. (1) С акта по чл. 84 ал. 1 се утвърждава конкурсната документация, и съответния договор. Конкурсната документация, задължително съдържа критерии и методика за оценка, които са разработват от Комисията по чл.70, ал.6.
(2) В конкурсната документация се посочва изрично, че предлаганото от кандидата ценово предложение се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.
Чл.86. Обявата за конкурса, включваща размера на таксата, мястото и часовете за получаване на конкурсните книжа, датите и часовете за оглед на обекта, се обявяват чрез един местен вестник и други подходящи начини най-малко 14 дни преди провеждането. Информация относно публично оповестения конкурс може да се обяви и чрез уебстраницата на община Созопол. Броят на обявите и съдържанието им, както и използваните начини не се ограничават.
Чл. 87. (1) Публично оповестените конкурси се провеждат от Комисия в състав от 5 до 7 члена, двама от които са общински съветници, като задължително в нейния състав се включва юрист и икономист.
(2) За своята работа комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията и се представя на кмета на общината.
(3) Комисията разглежда офертите и взема решение в закрито заседание.
Чл. 88. (1) Публично оповестеният конкурс се провежда в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация.
(2) Комисията започва разглеждането на офертите по реда на постъпването им.
(3) Комисията не допуска до участие кандидат, чиято оферта:
1. е подадена след срока, определен с акта по чл. 84 ал. 1 ;
2. е подадена в незапечатан или прозрачен плик;
3. не съдържа документ за внесен депозит за участие в конкурса;
4. не съдържа документ за закупена конкурсна документация;
5. не съдържа който и да е от документите, посочени в конкурсна документация ;
6. Участникът е лице, имащо данъчни или облигационни задължения към община Созопол.
(4) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
(5) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.
Чл. 89. (1) Комисията оценява и класира представените оферти съобразно критериите и методиката за оценка.
(2) В седемдневен срок от получаване на протокола, кмета на общината, издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат, както и условията при които той е спечелил. В заповедта се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се обявява на публично място в сградата на общинската администрация, достъпно за всички лица.
(3) След изтичане на срока по ал.2 всички участници в конкурса се уведомяват за резултатите от проведения конкурс.
(4).Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс от всички участници в конкурса.
Чл.90.(1).След като заповедта по предходния член влезе в сила, тя се връчва на заинтересованото лице.
(2). /изм. с решение №263/12/21.09.2012г/ Заинтересованото лице е длъжно в 14-дневен срок от връчване на заповедта да заплати цената и дължимите данъци и такси при разпоредителни сделки.
(3) /нова с решение №263/12/21.09.2012г/ Заинтересованото лице при конкурс за отдаване под наем и други сделки по управление заплаща цената /наема/ по ред и начин, определен в договора след подписването на приемателно-предавателен протокол за влизане във владение на имота.
(4). /била ал (3), изм. с решение №263/12/21.09.2012г/ Депозитът се прихваща срещу дължимата цена.
(5). /била ал (4), изм. с решение №263/12/21.09.2012г/ Депозита на останалите участници, с изключения на класирания на второ място се връща след изтичане на срока им за обжалване на заповедта по чл.89 ал. 2 – за неподалите жалба, и след влизане в сила на заповедта по чл.89 ал. 2, съответно на съдебното решение на обжалвалите.
Чл.91.(1).В случай, че определеният за спечелил търга не се яви в срока по чл.90, ал.2 за заплащане на дължимите суми, счита се, че е налице мълчалив отказ от сключване на договора.
(2).Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината.
(3).При отказ на първия класиран кандидат при условията на ал.1 се поканва класирания на второ място и му се издава заповед за сключване на договор.
Чл. 92. (1) Ако след разглеждане и оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно обявените критерии и методика за оценка, не може да се направи класиране, комисията има право да поиска еднократно подобряване на офертите от участниците в седемдневен срок.
(2) След изтичане на този срок комисията разглежда подобрените оферти и извършва класиране.
(3) В случаите на ал.1 не се прилагат условията на чл.91, ал.3.
Чл. 93. За всички неуредени в тази глава случаи се прилагат разпоредбите на глава Шеста.

ГЛАВА ОСМА
1. РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Чл. 94. (1) В общината се създават главен регистър на публичната общинска собственост и главен регистър на частната общинска собственост.
(2) Регистрите по ал. 1 се създават по образци утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 95. (1) В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост.
(2) В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:
1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, крайната цена на сделката;
2. начинът на разпореждане - чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;
3. насрещната страна по сделката;
4. описание на обекта на сделката.
Чл.95а (Нов с Решение № 361/ 12/ 30.06.2016г.) (1) Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.
(2) Актовете за общинска собственост се съставят за всички общински имоти, с изключение на посочените в чл. 56, ал. 2 от ЗОС.
(3) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" има следните основни функции и задачи с оглед съставянето на актовете за общинска собственост и отразяване на промените по тях:
1. издирва и завзема незаетите от общината имоти и вещи - общинска собственост;
2. съставя актовете за общинска собственост на имотите и актовете за поправка на актовете за общинска собственост, отбелязва действията по управление или разпореждане с тях, както и отписването на имотите от актовите книги;
3. съхранява втория екземпляр от вписаните актове за общинска собственост, както и досиетата към тях;
4. създава и поддържа главния регистър за публичната общинска собственост и главния регистър за частната общинска собственост;
5. прави проверки и издава удостоверения за наличието или липсата на реституционни претенции към общински имоти;
6. издава удостоверения, че имотите са отписани от актовите книги за общинска собственост;
7. издава удостоверения за наличието или липсата на съставени актове за общинска собственост;
8. вписва в Службата по вписванията утвърдените актове за общинска собственост и актовете за поправка.
Чл.95б (Нов с Решение № 361/ 12/ 30.06.2016г.) (1) Регистрите с актовете по чл. 95а са публични. Заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" е длъжни да дава справки по актовете за общинска собственост при поискване.
(3) Когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията по актовете за общинска собственост може да бъде и устна.
(4) Когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено искане за справка.
(5) В 2-седмичен срок от датата на подаване на искането по ал. 3 Отдел "Правни дейности и управление на собствността" издава служебно удостоверение или копие от искания документ. При получаване на копие от документи се събират такси по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
(6) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" може да откаже исканата справка, при условие че исканата информация ще застраши правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява служебна тайна.
(7) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" не предоставя информация за общинските имоти, ако същата е свързана с оперативната подготовка на актовете и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление и разпореждане с имотите.

ГЛАВА ДЕВЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

Чл.96. Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.97. Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.98 Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.99. Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.100. Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.101 Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.102. Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.103. Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.104. Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.
Чл.105. Отменен с Реш. №249/11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол.

ГЛАВА ДЕСЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ ОТ ОБЩИНАТА

Чл. 106. (1) Земи от общинския поземлен фонд и такива, за стопанисване от Общината могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица по решение на Общинския съвет.
(2) С решението по предходния член се определят земите, които могат да се отдават под наем и размерът на наемната цена, който не може да бъде по-малък от този, определен за земите от държавния поземлен фонд;
(3) Решението на Общинския съвет се съобщава от кмета, чрез средствата за масова информация и с обявление, поставено на видно място в сградата на кметството, в чието землище се намира земеделската земя.
Чл. 107. (1) Земите по предходния член се отдават под наем на безимотни и малоимотни граждани по тяхно искане, направено в 14-дневен срок след обявяването на решението на Общинския съвет, при условие, че:
1. са с постоянен адрес в населеното място, в чието землище се намират земите;
2. не притежават или не им се възстановява право на собственост върху други земеделски земи в страната – за безимотните, а малоимотните да не притежават повече от 2 дка земеделска земя;
(2) Не се допуска на безимотно лице да се отдава под наем повече от 5 дка, а за малоимотно лице – количеството, което заедно с притежаваната от него земя да не надвишава 5 дка.
(3) Постъпилите по ал.1 заявления се разглеждат от комисия, назначена от кмета, която изготвя списък на отговарящите на условията кандидати.
(4) Списъкът се утвърждава от кмета на общината, който сключва договорите с определените наематели за срок не по-дълъг от една стопанска година.
(5) Сключеният наемен договор продължава действието си за следващата година, освен ако:
1. наемодателят или наемателят заяви писмено, че не желае да удължи срока на договора;
2. наемателят не приема предлаганото от наемодателя изменение размера на наемната цена за продължения срок на договора;
3. наемодателят иска да внесе промени в условията за ползването на земята, които не се приемат от наемателя.
Чл.108. Когато след задоволяване нуждите на лицата по чл.107 останат свободни земи, те се отдават под наем чрез търг или конкурс, условията и реда за провеждането на които се определят с нарочна наредба на Общинския съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Странични ползвания от горите и земите от общинския горски фонд са:
1. добивът на борина, сено, кори, лико и семена;
2. събирането на гъби, билки, лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна зеленина, новогодишни елхи, пръчки, листников фураж, други растения и животни (които не са дивеч), паша на селскостопанските животни, инертни материали, без ползване на дървесина.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази Наредба се приема на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и отменя досега действащата НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приета с Решение №314 от 11.02.2005г. на Общински съвет Созопол.
Наредбата е приета с Решение № 314/14/12.09.2008г.
§.2. (нов с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г.) Навсякаде в тази Наредба, където е записано отдел „ПНОУС” се заменя с отдел „ПДУС”.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:...…………….......
/Кр. Германова/


Приложение №1

Т А Р И Ф А

За определяне минималния размер на месечния наем за един кв.м., при предоставяне на помещения, терени и места общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси

ДЕЙНОСТ Помещения и масивни сгради Помещения и полумасивни сгради Терени и места
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
І. ТЪРГОВИЯ
1. Продажба на хранителни стоки
5.00
4.00
3.50
4.00
3.00
2.00
3.00
2.00
1.50
2. Продажба на плодове, зеленчуци и цветя
4.50
3.50
2.50
3.50
2.50
1.50
3.00
2.00
1.50
3. Продажба на вестници, списания, книги и др.
5.00
4.00
3.00
4.00
3.00
2.00
3.00
2.00
1.50
4. Продажба на алкохол и цигари
6.00
5.00
4.00
5.00
4.00
3.00
4.50
3.50
2.50
5. Продажба на ядки, сироп, кафе и др.
5.50
4.50
3.50
4.50
3.50
2.50
3.00
2.00
1.50
6.Продажба на лекарствени средства
3.50
3.00
2.50
3.00
2.50
1.50
2.50
2.00
1.50
7. Продажба на промишлени стоки
5.00
4.00
3.00
4.00
3.00
2.00
2.50
2.00
1.50
8. Продажба на ювелирни изделия
5.50
4.50
3.50
4.50
3.50
2.50
3.50
2.00
1.50
9. Продажба на спортни стоки
4.50
3.50
2.50
3.50
2.50
1.50
3.00
2.00
1.50
10. Продажба на сувенири

4.00
3.50
2.50
3.50
3.00
2.00
3.00
2.50
2.00
ІІ. ОБЩЕСТВ.ХРАНЕНЕ
1.Бързи закуски, закусвални, пицарии
4.00
3.00
2.50
3.00
2.00
1.50
2.00
1.50
1.50
2. Заведения без продажба на алкохол
4.00
3.00
2.50
3.00
2.00
1.50
2.00
1.50
1.40
3. Заведения с алкохол – бирарии
8.00
4.50
3.50
7.00
4.00
3.00
6.00
3.50
2.50
4. Барове, дискотеки и други нощни заведения
8.50
5.00
4.00
6.00
4.00
3.00
5.00
3.50
3.00
5. Бюфети и други в учебни заведения
2.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.50
1.00
0.60
6. Снек барове и заведения за бързо хранене
6.00
5.00
4.00
5.50
4.50
3.50
5.00
3.50
2.00

7. Ресторанти
8.00
4.50
3.50
7.50
4.00
3.00
6.00
3.50
2.50


ІІІ. ПРОИЗВ.ДЕЙНОСТ
2.00
1.50
1.50
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0.60

ІV. ДРУГИ

1. Електронни игри за деца
4.00
3.00
2.50
3.50
2.50
1.50
1.50
1.00
0.80

2. Офиси:

а/ административни
4.00
3.00
2.50
3.00
2.00
1.50
2.00
1.50
1.50

б/ застрахователни
6.00
5.00
4.00
5.00
4.00
2.50
2.50
2.00
1.50

в/ банкови
6.00
5.00
4.00
5.00
4.00
2.50
2.50
2.00
1.50

г/ правни
6.00
5.00
4.00
5.00
4.00
2.50
2.50
2.00
1.50

д/ здравни
4.50
3.50
2.50
3.50
3.00
2.00
2.00
1.50
1.00

е/ проектантски
4.50
3.50
2.50
3.50
3.00
2.00
2.00
1.50
1.00

ж/ търговски фирми
5.00
4.00
3.00
4.00
3.00
2.00
2.00
1.50
1.00

3. Паркинги - - - - - - 1.20 0.60 -

4. Спортни съоръжения
1.50
1.00
0.70
1.00
0.70
0.60
0.70
0.50
0.30

5. Складове 2.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00 0.80 0.50 0.30
6. Автомонтьорски и автобояджийски дейности
4.00
3.00
2.50
3.00
2.00
1.50
2.00
1.50
1.00
7. Електронни игри и покер автомати
6.00
4.00
3.50
4.00
3.00
2.00
3.00
2.00
1.50

8. Интернет клубове 5.00 3.00 2.50 3.00 2.50 1.50 2.50 1.50 1.00

9. Занаятчийски услуги
4.00
3.00
2.50
3.00
2.00
1.50
2.00
1.50
1.00

10. Козметични услуги
4.00
3.00
2.50
3.00
2.00
1.50
2.50
1.50
1.00


11. За инсталиране на телекомуникационно, инфраструктурно оборудване и инсталиране на антени5.004.003.00
-
-
-2.001.501.50ЗАБЕЛЕЖКА:
1. При определяне на минималния размер на месечния наем за един кв.м.на обектите, същите се коригират с корекционен коефициент, съответстващ на местонахождението, както следва:
• Първа зона – Созопол – 1.2
• Втора зона – Черноморец – 1.0
• Трета зона – всички останали селища на общината – 0.5
2. (Нова доп. С решение № 555/24/28.06.2013г.; изм. с Решение №659/27/31.10.2013г.)При определяне на минималния размер на месечния наем за един квадратен метър обекти за нуждите на политическите партии същите се коригират с корекционен коефициент – 0.4 независимо от населеното място,в което се намират помещенията обект на отдаване под наем


ЗАБЕЛЕЖКА:
(Приета с реш.№555/ 28.06.2013г.) При определяне на минималния размер на месечния наем за един кв.м.на обекти за нуждите на политичеки партии същите се коригират с корекционен коефициент - 1 независимо от населеното място в което се намират помещенията обект на отдаването под наем”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Кр. Германова

върнете се назад

Новини:

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...