:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 0000-00-00

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ


Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Созопол.
Чл.2. Наредбата определя задълженията на гражданите, учрежденията, организациите и дружеството по опазване на обществения ред и сигурност в Община Созопол, както и реда за констатиране на нарушение и налагане на санкции при неизпълнението им.

Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РУ на МВР – СОЗОПОЛ

Чл.3. (1) Кметът на Общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
4. сключва договори за усилена помощ – охрана на обществения ред и сигурност с Дирекция на националната полиция или с лицензирана охранителна фирма за летния туристически сезон;
5. организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии.
(2) Кметовете на кметства и кметските наместници:
1. организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
2. приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти;
3. осигуряват спазването на обществения ред; имат правомощия по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерството на вътрешните работи на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
4. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии.
(3) Служителите на РУ на МВР – Созопол:
1. организират и осигуряват опазването на обществения ред;
2. предотвратяват и разкриват престъпления и други нарушения на обществения ред;
3. защитават правата и свободите на гражданите и съдействат за упражняването им;
4. организират и контролират безопасността на движението по пътищата, техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства;
5. контролират спазването на паспортния режим;
6. събират, обработват, използват и предоставят информация за състоянието на обществения ред, борбата с престъпността и безопасността на движението по пътищата;
7. привличат граждани, които на доброволни начала да помагат за опазване на обществения ред, личното, държавното и кооперативното имущество.
Глава трета
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Раздел първи
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.4. Забранява се извършването на всякаква дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други подобни над общо приетите норми, съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл.5. Забранява се:
1. /изм. реш. №88.1/30.04.2004 г./ извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и край тях, с които се нарушава спокойствието на останалите живущи от 14 часа до 16 и от 22 часа до 08 часа, а в почивните и празничните дни от 14 часа до 16 часа и от 21 час до 09 часа “;
2. извършването на Действия, противни на добрите нрави, съобразно обичайната практика и поведение по улици и площади, паркове и други обществени места;
3. улични и хазартни игри.
4. /нова реш. № 88.1/30.04.2004г. Изм. с реш № 18/4/30.11.2015г./ пребиваването на обществени места на лица ненавършили 14-годишна възраст без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете след 20,00ч.
5. (Нова с реш № 18/4/30.11.2015г) пребиваването на обществени места на лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете след 22,00ч.”Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да ги придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за техен придружител.
6. (Нова с реш № 18/4/30.11.2015г) тютюнопушенето в закритите обществени места
7. (Нова с реш № 18/4/30.11.2015г) тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.
8. (Нова с реш № 18/4/30.11.2015г) тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви

Раздел втори
ОПАЗВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, ТРУДА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл.6. (изм. С Решение №666/02.10.09г.; № 817/28.03.2014г.)
(1) Забранява се:
1. действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, афишни места, декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейната мрежа /знаци, табели, ограждения, пейки и други/;
2. разлепването на некролози, съобщения, афиши и агитационни материалиизвън определените за целта места;
3. облепването на сградите с афиши, съобщения, реклами и други материали;
4. хвърлянето на бомбички и други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети по улици, паркове, културни, спортни и други обществени места;
5. оскверняването и повреждането на паметници, скулптурни групи и паметни плочи;
6. продажба на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответното разрешение;
7. /нова реш. №371.1/05.07.2002 г./ продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюневи изделия на лица под 18 год., както и на лица в нетрезво състояние;
8. /нова реш. №371.1/05.07.2002 г./ на лица до 18 год. да посещават питейни и ръзвлечителни заведения от 22,00 часа до 06,00 часа за периода 01.09. до 31.05., и от 23,00 часа до 06,00 часа за периода 01.06. – 31.08. на съответната година;
9. /нова реш. №371.1/05.07.2002 г./ продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения, на младежки забави, спортни игри и други подобни;
10. /нова реш. №371.1/05.07.2002 г./ продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и лечебни заведения, както и в търговски обекти, отстоящи до 200 м. от тях.
11. (Нова с Решение № 817/28.03.2014г.) носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели”
12. (Нова с Решенеие № 817/28.03.2014г.) откритото носене или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен за нуждите на спортни стрелбища и организирани спортни мероприятия.
(2) /нова реш. №88.2/30.04.2004 г./ Длъжностните лица, родителите и настойниците се задължават да упражняват контрол и надзор върху малолетните и непълнолетните, които живеят при тях.
(3) /предишна (2), реш. №88.2/30.04.2004 г./ Задължение на близките на починалите е поддържането на алеите, паметните плочи и гробовете в гробищните паркове;
(4) /предишна (3), реш. №88.2/30.04.2004 г./ Надписите по фасадите и витрините на магазини, заведения, ателиета и учреждения да се изписват на български език, с изключение на запазените търговски марки и шрифтове по Закона за патентине.
/5/нова, с Решение №666/02.10.09/ Забранява се писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и пътните съоръжения.
/6/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 100 лв.
/7/ (Нова с Решенеие № 817/28.03.2014г.) При нарушение по ал.1, т.11 и 12. на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.
Чл. 6а. /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се повреждането, премахването или унищожаването на осветителни тела и на съоръженията на уличното и парково осветление.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв.
Чл.6б /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се използването или ограждането на терени общинска собственост ,в регулационните граници на Созопол, с цел засаждане на зеленчукови култури и отглеждане на домашни животни.
/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв.
Чл. 6в /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се повреждането или унищожаването на настилките и парковите съоръжения в озеленените площи.
/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.7/ /изм. реш. №666/02.10.09/ За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява :
/1/ Извършването на дейности, причиняващи замърсяване, шум, отделяне на прах, вибрации, вредни облъчвания и други подобни над допустимите норми, съгласно действащото законодателство.
/2/Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 07.00 часа през зимния период / месец октомври – месец април/, и от 23.00 часа до 07.00 часа през летния период / месец май – месец септември/.
/3/ Извършването на действия противни на добрите нрави, съобразно обичайната практика и поведение по улици, площади, паркове и други обществени места.
/4/ Спане по пейки или на земята в паркове, градини и други обществени места.
/5/ Просията на обществени места.
/6/ При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 200 лв.
Чл.7.А. (1) /нова реш. №371.2/05.07.2002 г./ Задължават се собствениците и наемателите на увеселителни заведения да осъществяват надежден пропускателен режим с привличането на лицензирани охранители;
(2) от посетителите на увеселителни заведения да се изискват документи за самоличност удостоверяващи възрастта им;
(3) на видно място в увеселителните заведения да бъдат поставяни табели, указващи забрана за продажба на алкохол и цигари на непълнолетни лица.
чл.7б.(нов с реш. № 666/02.10.09г.; изм. с реш.№ 950/31.07.2014г.) /1/ Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в обекти и заведения за хранене и развлечения, с изключение на случаите на ал.2., както следва:
- от месец октомври до месец април включително – след 22.00 часа до 07.00часа;
- от месец май до месец септември включително – след 23.00 часа до 07.00 часа.
/2/ Работното време на ЗХР се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинската администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 00,30ч., при изпълнени условията на ал./3/.
/3/ Собствениците, наемателите или ползвателите на обекти по ал.1 са длъжни да притежават документ удостоверяващ спазването на хигиенните норми за пределно допустими нива на шума, документ за направени оценки за риска на работните места от служба по трудова медицина, документ удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и урегулираната озвучителна техника или техника с индикатори .
/4/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налагат глоби в размер до 5000 /пет хиляди/ лева, а за едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер до 50 000 /петдесет хиляди/ лв.
/5/ При повторно нарушение лицата се наказват с временно лишаване от правото да упражняват дадена професия или дейност.

Чл.7в, ал.1/нова , реш. №666/02.10.09/ Не се допуска работа на открито и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 07,00ч.
Чл.8. В имоти, в които се отглеждат кучета, котки и други декоративни животни и се констатира системно нарушаване спокойствието и отдиха на гражданите и гостите в Общината и при подадени писмени или устни жалби от тяхна страна, собствениците на животните са длъжни да вземат незабавни мерки, съгласно действащото законодателство за недопускане на посочените нарушения.
Чл.9. (1) Спира се строителството в населените места, в които се развива туристическа дейност за времето от 01.06. до 30.09.
(2) Улиците и площадите в населените места трябва да бъдат почистени от всякакви строителни, други материали и отпадъци до 31.05.
Чл.10. Поддържането на улиците, пътните настилки и тротоарите, инсталационни колектори, съоръжения и техните принадлежности, обществени тоалетни, улични и тротоарни шахти се извършва от собствениците или съответно от учрежденията, стопанските и обществени организации и частни фирми, които ги наемат и стопанисват.
Чл.11. Ремонти на обекти от ниското и подземно строителство, свързани с разкопаване на улични платна и тротоари се допуска само за обекти, за които има предварително разрешение от Общинска техническа служба при Община Созопол и кметствата в населените места на Общината.
Чл.12.(1) Тротоари и улични платна могат да се използват за временно разтоварване на строителни материали, ремонтни отпадъци, сгурия, изкопни маси, дърва за огрев, въглища и други в срок не по-дълъг от 3 /три/ дни в населените места, развиващи туристическа дейност и 14 дни в останалите селища на Общината.
(2) След този срок, собственикът заплаща такса “тротоарно право”, съгласно нормативните уредби.
(3)/нова реш. №88.2/30.04.2004г./ Забранява се използването на тротоарите и уличните платна в случаите, описани в ал. 1, за периода от 15.05 до 30.09 в населените места развиващи туристическа дейност;
(4) /нова реш. №88.2/30.04.2004 г./ Забранява се рязането на дърва-ръчно или машинно – за периода от 15.05 до 30.09 в населените места развиващи туристическа дейност;
Чл.12а (нова , реш. №241/28.04.2016, изм. с реш. № 354/27.05.2016г.)
На територията на Община Созопол се създава автоматизиран портал „On-line“ регистрация в МВР(РУ) на туристи пребиваващи в местата за настаняване на територията на община Созопол.
Раздел трети
ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.13.(1) За осигуряване на обществения ред по транспорта и съобщенията се забранява:
1. Паркирането, преминаването и движението на всякакъв вид МПС по тротоари, алеи на градини и паркове, засадени и озеленени площи;
2. Използването на тротоарите, площадките за отдих и детските площадки за паркиране и ремонт на всякакъв вид МПС;
3. Домуване на автобуси, специализирани коли и товарни автомобили извън определените със Заповед на Кмета на Община Созопол площадки за тази цел;
4. Паркирането по улици, тротоари и зелени площи на отчислени, изоставени, разкомплектовани МПС на територията на Община Созопол;
5. Ограждането, поставянето на съоръжения по улици, площадки, алеи и откритите паркинги за паркиране на лични МПС, както и да се поставят маркировки /графични, цифрови и други обозначения/ по такива места за лични нужди;
6. Снижаването на бордюри за осигуряване на удобен подход на МПС към гаражите и дворовете;
7. Движението на превозни средства, оборудвани с вериги и железни грайфери и трактори по асфалтираните улици без разрешение на съответните административни органи;
8. Извършването на действия, с които се повреждат, унищожат съоръжения и комуникации на съобщенията;
9. Повреждането и премeстването на пътни знаци, маркировка и др. съоръжения и сигнализация, свързани с безопасността на движението от неоторизирани лица, както и поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателните жалони.
(2) отменена с Чл.13д
Чл.13а/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането и преминаването на МПС през зелени площи.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.
/3/ Забранява се разполагането на палатки и/или „каравани” извън туристическите обекти категоризирани като къмпинг по смисъла на т. 2.8 от приложение №1 на Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.
/ 4 / При констатиране на нарушения по ал. 4 на нарушителите се налага наказание „глоба” в размер от 500/петстотин/ до 5000 /пет хиляди/ лв.

Чл.13б/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.
/2/ При нарушаване на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 200 лв.

Чл. 13в/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането, преминаването и движението на всякакъв вид ППС по тротоари, алеи на паркове, залесени и озеленени площи.
Чл.13г/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ ППС паркирали в нарушение на ЗДП или на места с възможност на възникване на ПТП и възпрепятстване на пешеходците могат да бъдат преместване без знанието на собствениците им или упълномощени от тях лица, при спазване изискванията на чл.168 и чл.171 от ЗДП.
/2/ Преместените автомобили се транспортират на предварително оповестено място.
/3/ На нарушителите се съставя акт за административно нарушение и се заплаща такса в размер определен с решение на общински съвет- гр.Созопол

Чл.13д/нов,отменя ал.2 на чл.13, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането на пътни превозни средства, снети от отчет, по улиците на населените места.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв., като със заповед на кмета се указва срока за преместване на автомобилите.
/3/ При изтичане на срока по ал.2, общината принудително премества автомобилите за сметка на собственика.
Чл.14. (1). Движението на МПС по улиците в населените места в Община Созопол се ограничава на 40 км/ч;
(2). Движението на МПС по улиците на гр. Созопол се регулира с пътни знаци, съгласно ЗДП и ПП на ЗДП;
Чл. 14, ал.3, 4, 5 и 6 отменени с Решение №509/ 31.10.2016г.
Чл.15 /изм, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, които не са свързани с атракционна или туристическа дейност, по централните улици на гр. Созопол, като тази забрана се регламентира ежегодно със съответните пътни знаци.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.
/3 /стара ал.1, изм, с Решение №666/02.10.09/ Собствениците на ППС, придвижвани с жива сила са длъжни да ги оборудват в съответствие със изискванията на ЗДП и подзаконовите нормативни актове.
/4/ При нарушение по ал.3 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 300 лв.
Чл.15а /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се движение на тежки/над 5000т/ строителни и селскостопански машини по улици и пътища, определени от Кмета на Общината след съгласуване с органите на полицията. По изключение движение на МПС обслужващи строителни обекти се разрешава след определяне на маршрут със заповед на кмета на общината.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лв.
Чл.16. Лодките се съхраняват само на определените за целта места или в личните дворове.

Раздел четвърти
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, МЕРАТА, ГОРИТЕ, ВОДИТЕ И ПЛАЖНИТЕ ИВИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НО ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.17. Забранява се:
1. Отсичането на дървета и клони от тях по улиците и парковете без писмено разрешение, издадено от Общината за всяко конкретно дърво /съгласно действащото законодателство/;
2. Късането и изкореняването на цветя, храсти и дръвчета в обществените градини;
3. Своеволното отсичане или изкореняване на дълготрайни декоративни дървета с историческо значение;
4. Ловенето и унищожаването на полезен дивеч, птички и други, събирането на яйцата им и повреждането на хранилките в парковете, градините и на други места;
5. Вземане на пясък от плажните ивици и пясъчни дюни на територията на Общината;
6. Заграбване и самонастаняване върху земеделски земи без решение на Поземлена комисия – гр. Созопол;
7. Замърсяването на водите, земите, мерите, морето и крайбрежната ивица;
8. Повреждането на обществените чешми и кладенци;
9. Изсичането на дърва за огрев без разрешение от Горското стопанство;
10. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места;
11. Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване на растителността при обработка на земи, независимо от собствеността им;
12. Поставянето на рекламни табели на дърветата чрез заковаване;
13. Форсирането на автомобилни двигатели за ремонт и подгряване край жилищни сгради.

Чл.18. Всеки собственик е длъжен да се грижи за доброто състояние на имота си, на пътищата и съоръженията край него. Да води механична и химична борба с вредителите на посевите и трайните насаждения.

Раздел пети
ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНИ
И ЗООХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ

Чл.19. /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение №220/ 22.06.2012г./ (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулационните граници – град Созопол, град Черноморец и с.Равадиново, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно санитарни изисквания:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) /изм. с Решение № 610/30.09.2013г./ За останалите места, непосочени в ал.1, разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл.20. /доп. реш. №88.3/30.04.2004 г./Забранява се свободното пускане и разхождане на кучета в дворовете на училищата, детските заведения, стадионите и плажната ивица. Разхождането им по улиците, парковете, градини и другите места за общо ползване да става само с каишки а за злонравните кучета и с намордник, като собствениците се задължават да се грижат за хигиената на животните и местата за разходка, както и да отстраняват замърсяванията, причинени от тях.
Чл.21. (Изменен с Реш. №34.1/20.12.07г.)Не се разрешава пашата на домашни животни в границите на населените места, парковете, площадите, централните улици и плажните ивици и сервитутните зони на територията на Общинската и Държавна пътна мрежа намиращи се на територията на Община Созопол.
Чл.22. Не се разрешава отглеждането на животни в района на охранителни и вододайни зони за питейна вода.
Чл.23. /изм. , приета с решение №220/ 22.06.2012г.; влиза в сила от 01 ноември 2012г / Отглеждането на селскостопански животни и птици в населените места и селищни образувания с изключение на разположените в землището на гр. Созопол, гр. Черноморец и с.Равадиново може да се извършва от собственици и наематели на недвижими имоти, съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Наредба №7/25.05.92 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
Чл.24. (Изменен с Реш. №34.1/20.12.07г.)Залавянето и изолирането на всички видове скитащи животни /коне, прасета, крави, кучета и др. / се организира от кметствата на населените места и ветеринарните органи със съдействието на РУ на МВР, при задължително спазване на изискванията и съответните нормативни актове.
Чл.25. /предишен чл.27, предишен Раздел шести, реш. №88.4/30.04.2004 г./ Не се допуска отглеждането на кучета, с цел развъждане и продажба в регулационните граници на населеното място. Това може да се извършва в специално изградени за тази цел постройки, като се спазват изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда за отстоянията на този вид постройки от населеното място.

Раздел шести
/отменен решение №88.4/30.04.2004 г./
Чл.25 /отменен решение №88.4/30.04.2004 г./
Чл.26 /отменен решение №88.4/30.04.2004 г./
Чл.27 /прехвърлен в Раздел пети като чл.25, решение №88.4/30.04.2004 г./

Раздел шести
/предишен Раздел седми, решение №88.5 / 30.04.2004 г./

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И МАНИФЕСТАЦИИ

Чл.28. При провеждане на събрания, митинги и манифестации на открито да се спазват изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Раздел седми
/предишен Раздел осми, решение №88.6 / 30.04.2004 г./

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.29./изм. С Решение №666/02.10.09/ /1/ Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Община Созопол, кметове и кметски наместници на населените места в общината .
/2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 29а. /нов, попр. с решение №532/16.08.2005 г./ (1)При нарушение на правилата за достъп и паркиране във връзка с пропускателния режим по чл.14, ал.1 ,т.5 и т.6 на нарушителите за първо нарушение се налага глоба в размер на 20 лв., при повторно 50 лв., при трето – блокиране и отнемане на картата за достъп.
(2) (Изменена с решение №273/13/21.07.08г.) При нарушение правилата за престой и паркиране съгласно Раздел ІІІ от Наредба за опазване на обществения ред на територията на гр.Созопол нарушителите се изнасят принудително на паркинг в района на “Рибно пристанище”, като заплащат такса “преместване” в размер 50 лв.
(3) (Изменена с решение №273/13/21.07.08г.) При явяване на собственик на МПС, нарушител по реда на ал.2, при започнала процедура по преместване, т.е. вдигнато на платформа МПС, се заплаща такса в размер на 25 лв.
(4) Собствениците на изнесени на наказателен паркинг по реда на ал.2 МПС заплащат такса в размер на 2 лв.на час от момента на поставяне на автомобила им в наказателния паркинг.
Чл.30/./изм. С Решение №666/02.10.09/ /1/ Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на община Созопол, Районно управление на МВР или длъжностни лица на МВР, Районна служба “Пожарна и аварийна безопасност” , ДВСК или др.оправомощени по закон институции. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.
/2/ Длъжностните лица по ал.3 са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение.
/3/ Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра, ежемесечно информира Н-к отдел “Местни финанси” към Община Созопол за вписаните актове и наказателни постановления.
/4/. /отменя чл.34 , с Решение №666/02.10.09/ За явно маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание;
/5/ За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
/6/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.
Чл.31. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен в ЗАНН.
Чл.32. (1) За нарушение разпоредбите на настоящата Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 500 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(2) /нова реш. №88.6/30.04.2004 г./ За допуснати нарушения от отговорните лица за упражняване контрол и надзор над малолетни и непълнолетни и при недостатъчно и ефективно възпитание да се налага на същите глоба в размер от 20 лв. до 100 лв.
(3) /нова реш. №88.6/30.04.2004 г./ За родител, настойник или длъжностно лице, упражняващо надзор върху живущи с него деца, проявил системно неупражняване контрол и нехайство при възпитанието им, да се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв.
(4)(изм.реш.№34.2/20.12.2007г.)За нарушителите на чл.7,ал.3 се налага глоба в размер:
- за първо нарушение – глоба от 100лв. до 300лв.
- за второ нарушение – глоба от 300лв. до 500лв.
(5)(добавена с реш. №34.2/20.12.2007г.)За нарушенията по чл.21 и чл.24 заловените животни се отвеждат в Общинския капан където:
- за едноседмичен престой собствениците заплащат глоба по чл.32, ал.1 и разходиза издръжка на животните в размер на 100%;
- за двуседмичен престой собствениците заплащат наложената им глоба по чл.32, ал.1 и за пресрочения период се налага санкция – заплащане на удвоен размер по разходите за издръжка на заприщените животни в размер на 200%;
- при неявяване на собственика след изтичане на срок от две календарни седмици от заприщването на животното, същото се конфискува в полза на Общината и се продава на публичен търг.
Чл.33.(1) /изм. реш. №88.6/30.04.2004 г./ При системно нарушение, на лицата се налага административно наказание - временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок от 1 месец до 2 години.
(2) /нова реш. №88.6/30.04.2004 г./ Конкретният размер на глабата за всяко отделно нарушение се определя от наказващият орган съобразно с тежестта на нарушението, степентта на вината на нарушителя и имотното му състояние.
Чл.34./нов с Решение №666/02.10.09
/1/Административнонаказателната отговорност е лична.
/2/ За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
/3/ Когато извършителят на административно нарушение е действал в изпълнение на неправомерна служебна заповед, дадена по установения ред, той не носи административнонаказателна отговорност, ако заповедта не е съдържала очевидно за него нарушение.
Чл.34а/нов, с Решение №666/02.10.09/ ./1/ Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.
/2/ Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
/3/ За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
/4/ При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.
Чл.35. По този раздел се наказват и лицата, които повреждат пътните, тротоарните, градински и парковите настилки, телефонни апарати за обществено ползване, осветителни тела, афиши, скулптурно-декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на уличната маркировка с глоба в размер от 10 до 50 лв., или имуществена санкция в размер от 20 до 100 лв., като във всички случаи дължат и възстановяване на щетата.
Чл.36. Наказанията по предходните членове се налагат само, ако за административните нарушения не се предвиждат по-тежки наказания в други нормативни актове.
Чл.37.(1) Родителите, осиновителите и попечителите, които упражняват родителски права носят отговорност за вредите причинени на децата им, в съответствие изискванията на закона за закрила на детето;
(2) Задължават се малолетните лица (до 14 години), да се движат задължително с ученически карти, а непълнолетните (до 18 години) с лични карти, които да удостоверяват самоличността им.
Чл.38. / нов, с Решение №666/02.10.09/ За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази Наредба се издава на основание чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМСМА.
§2. Съответните специалисти при Община Созопол:
1. Упражняват контрол по опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол;
2. Упражняват контрол за спазване разпоредбите на санитарно-хигиенното състояние по тази Наредба и другите нормативни актове, дават задължителни предписания, съставят актове на нарушителите и налагат глоби при явно маловажни случаи на нарушения в определените от Кмета на Общината случаи.
§3. Общинския съвет задължава изпълнителния апарат на Общината да доведе до знанието на населението текста на настоящата Наредба в 10-дневен срок от приемането и.
§4. Наредбата влиза в сила 10 дни след одобряването и приемането и от Общински съвет – гр. Созопол.
§5. /нова реш. №88.7/30.04.2004 г./ Неразделна част от тази Наредба е “Наредбата за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол”.
§6 / нов с Решение №666/02.10.09/ навсякъде в тази Наредба думите “РПУ Созопол” се заменят с думите “РУ на МВР”
§ 8. (изм. , приета с решение №220/22.06.2012г.)Приетите изменения в чл.19, ал.1 и чл.23 от Раздел V„ Ветеринарно –санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни и птици” влизат в сила от 01 ноември 2012г. В същия период собствениците на селскостопански животни и птици в регулационните граници на с.Равадиново следва да приведат личните си стопанства в съответствие с наредбата.
§.9(изм. , приета с решение №220/22.06.2012г.) Навсякъде в Наредбата думата „ село Черноморец” се заменя с „град Черноморец”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Нов с Решение № 817/28.03.2014г.)

§ (1) по смисъла на тази наредба:
1. Действия, противни на добрите нрави, съобразно обичайната практика са псувни, ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие
2. Хладно оръжие" се разбира всякакви предмети, пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърдо тяло, с които може да бъде извършено лесно физическо нараняване, както и такива предназначени за лична отбрана или нападение, като боксове, ножове, ками, саби, шила, копия и други.
§ (2) (Нов с решение 907/35/27.06.2014г.) Навсякъде в тази наредба:
1.“Действия нарушаващи обичайните норми на морал„ се заменя с „Действия, противни на добрите нрави, съобразно обичайната практика”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата Наредба е приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...