:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 0000-00-00

КОНЦЕСИИ


НАРЕДБА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Отменена с Решение №1107/27.04.2018г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
чл. 69 - 71 ЗОС, чл. 21, чл. 22 ЗМСМА, чл. 24, чл. 26, чл. 39 ППЗОС

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът при които се предоставят концесиите на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 и дейностите по чл. 70 от ЗОС, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесиите и контролът върху тази дейност.
(2) При предоставянето на концесии Община Созопол се ръководи от интересите на териториалната общност, опазването на общинска собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрилата на местните и чуждестранни инвестиции.
Чл. 2. (1) Концесията включва учредяването на вещни, облигационни и други права върху обектите по чл. 69 или предоставянето на права за извършване на дейности по чл. 70 от ЗОС.
(2) Концесията се предоставя чрез:
1. учредяване на особено право на ползуване върху обектите по чл. 69 от ЗОС;
2. даване на разрешение за извършване на дейности по чл. 70 от ЗОС;
3. учредяване на особено право на ползуване върху обектите по чл. 69 от ЗОС и даване на разрешение за извършване на дейности по чл. 70 от ЗОС;

Раздел II
Подготвителни действия

Чл. 3. Предложение до Общинския съвет за предоставяне на концесия имат право да правят Кметът и всички общински съветници.
Чл. 4. (1) Предложението за предоставяне на концесия съдържа:
1. предмет (обект) на концесията;
2. срок и мотиви за предоставянето и;
3. финансов и икономически анализ;
4. социален анализ
5. екологичен анализ;
6. правен анализ;
7. други анализи, съобразно предмета и характера на концесията.
(2) Финансовият и икономически анализ съдържа оценка за очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологичните възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. В него се включват и предварителни оценки на цената на концесията, видът, размерът на плащане или издържане и гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и на депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионера.
(3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.
(4) Екологичният анализ съдържа оценка за въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда, ако такова въздействие може да се очаква съобразно предмета на концесията.
(5) Правният анализ съдържа оценка на обема на предоставяните права и поемане с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.
(6) Други анализи се предоставят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл. 69 и на дейностите по чл. 70 от ЗОС, невключени в анализите по ал. 1, т.т. 2 - 5.

Чл. 5. (1) Исканията за откриване на процедура по предоставяне на концесия могат да се подават до кмета на Общината или до Председателя на Общинския съвет от еднолични търговци и търговски дружества.
Исканията трябва да съдържат:
1. мотиви;
2. удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация на търговците;
3. точно посочване на обектите по чл. 69 или дейностите по чл. 70 от ЗОС, за които се правят;
4. срок, за който се иска концесията.

Чл. 6. Исканията се разглеждат от постоянните комисии в общинския съвет, които се произнасят с предложение до Председателя на общинския съвет.

Чл.7. (1) При положително становище на комисиите, Председателят на Общинския съвет възлага на общинската администрация, съобразно утвърдената структура, проучване на исканията.
(2) Установяването на финансово-икономическата целесъобразност на договора за предоставяне на концесия и изготвянето на анализите по чл.4, ал.1 се възлага по изключение на външни лица въз основа на договор.

Чл. 8. Въз основа на проучванията, общинската администрация или лицата по чл.7, ал.2 изготвят в тримесечен срок от получаване на искането, предложение за решение от името на Кмета на общината или на Председателя на Общинския съвет до Общинския съвет.

Чл.9. В случаите, когато това е необходимо съгласно разпоредбите на специалните закони, предложението се съгласува със съответните държавни органи.

Раздел III
Откриване на процедура за предоставяне на концесия

Чл. 10. (1) Решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия се приема от Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) С решението по ал. 1 се определя:
1. предмет на концесията;
2. срок на концесията;
3. вид, размер и начин за плащане на концесионната цена;
4. начин за определяне на концесионера - чрез конкурс, включително провеждане на етапи, или чрез търг, а в случаи, установени в закон, концесионерът се определя без търг или конкурс;
5. вид, размер и начин на внасяне на депозит за участие в конкурса или търга;
6. основните права и задължения по концесията;
7. началният срок и условията за осъществяване на концесията;
8. вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесията;
9. изисквания, свързани с опазване на околната среда и защитените със закон територии и обекти;
10. други изисквания, свързани с характера на концесията.
(3) С решението по ал. 1 се възлага на Кмета на общината да организира конкурса или търга, или да сключи концесионен договор с определения без търг или конкурс концесионер.
(4) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и поне един ежедневник.

Раздел IV
Организиране на търг или конкурс

Чл. 11. (1) Концесионерът се определя чрез търг или конкурс, или без търг или конкурс в определени със закон случаи.
(2) В конкурса или търга могат да участват български или чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани като търговци.
(3) Начинът за избор на концесионер се определя от общинския съвет в решението за откриване на концесионна процедура.

Чл. 12. (1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за представяната концесия.
(2) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложеният размер на цената на концесията.

Чл. 13. (1) Кметът на Общината назначава комисия за провеждане на конкурса или търга в състав от 5 /пет/ члена, трима от които са общински съветници, избрани от Общински съвет в 7-дневен срок от обнародване на решението на общинския съвет в "Държавен вестник". Членовете избират от своя състав Председател.
(2) По изключение Общински съвет може да избере комисията със своето решение за откриване на процедура за учредяване на концесия.
(3) Председателят на комисията:
1. свиква комисията на заседания и ги ръководи;
2. отговаря за изготвянето на документацията на комисията;
3. представлява комисията пред трети лица;
4. подписва протоколите, докладите, отчетите и другите документи на комисията;
5. предлага при необходимост проект за процедурни правила на комисията;
6. изпълнява функциите на говорител на комисията, ако това му бъде възложено от кмета на Общината;
7. изпълнява други функции, които произтичат от закона, подзаконовите актове или тази наредба.
(4) Комисията може да приема решения, ако на заседанията й присъстват повече от половината от нейните членове.
(5) Комисията приема решения с мнозинство повече от половината от броя на присъствалите на заседанията й членове, ако не е предвидено друго.
(6) Решенията за утвърждаване на конкурсните или тръжни книжа и за избор на концесионер се приема с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията.
(7) На заседанията на комисията се води протокол.

Чл. 14. (1) След изготвянето и утвърждаването на конкурсните или тръжните книжа председателят на комисията публикува в поне два централни ежедневника съобщение за провеждането на конкурса или търга.
(2) Съобщението за провеждане на конкурса съдържа:
1. наименование и описание на обекта на конкурса;
2. условията на конкурса, както и видът му, включително провеждането му на етапи;
3. място и начин за закупуване на конкурсните книжа;
4. условията и срока за подаване на офертите за участие;
5. размера на изискуемия депозит;
6. други условия, съобразно спецификата на концесията.
(3) Разпоредбата по предходната алинея се прилага съответно и при провеждането на търг.

Чл. 15. (1) Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и определя цената им.
(2) Срокът за подаване на оферти не може да бъде по-малко от един месец от публикуване на съобщенията за провеждане на търга или конкурса от конкурсната комисия.

Чл. 16. (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е писмено.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация на участника;
2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;
3. удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит;
4. декларация за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация.
5. други документи, свързани с предмета или условията на концесията.
(3) Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

Чл. 17. (1) Конкурсните условия съдържат:
1. условията, обявени с решението на Общински съвет за откриване на процедура;
2. начални финансови показатели; начална офертна цена; начално изискуеми инвестиции и др. под.;
3. начин и критерии за оценяване на офертите, включително възможността за подобряване на офертите при провеждане на конкурса на етапи;
4. информация за финансовото, икономическото, технологичното, екологичното и правно състояние на обекта или на дейността - предмет на концесията;
5. списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
6. други изисквания, съобразно конкретните цели на конкурса.
(2) Разпоредбата на предходната алинея се прилага съответно и при провеждането на търг.
(3) Всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа, подписва декларация за неразпространение на информацията, която представлява търговска или служебна тайна, във връзка с концесията.
(4) При неизпълнение на поетото с декларацията задължение се носи имуществена отговорност по общия исков ред. В този случай внесеният депозит не се връща.

Чл. 18. (1) Председателят свиква комисията на първо заседание в седемдневен срок от назначаването й.
(2) Комисията определя:
1. мястото за провеждане на заседанията и реда на своята работа.
2. крайния срок за приемане на документи.
3. датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга.
4. сроковете за закупуването на тръжните или конкурсните книжа.
5. необходимостта от привличане на външни експерти и определя размера на възнаграждението им.
(3) Комисията утвърждава съобщението за провеждане на концесионната процедура и за набиране на оферти.
(4) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и чужбина.

Раздел V
Провеждане на конкурс

Чл. 19. (1) Комисията допуска до конкурс всички лица, представили редовни документи, като се произнася с писмено решение в седемдневен срок от изтичането на срока за подаване на оферти.
(2) Решението на комисията по ал. 1 може да се обжалва пред кмета на Общината в 7-дневен срок от съобщаването му, който взема окончателното решение в 14-дневен срок от сезирането му.

Чл. 20. (1) В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в голям плик своето предложение (оферта) съобразно конкурсните изисквания. Върху плика упълномощеното лице отбелязва датата, часа и поредния номер на кандидата, като изготвя съответен документ, съдържащ тази информация и го предава на кандидата.
(2) Комисията организира приемането и съхранението на предложенията на всички участници в конкурса подадени в определения срок, както и вписването им в специален регистър по реда на постъпването им.
(3) Допълнения и изменения в подадените вече предложения не се допускат, освен в случаите, когато конкурсът се провежда на етапи. Предложения, подадени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат, освен в случаите на двустепенен конкурс по тази наредба.

Чл. 21. (1) След изтичане на срока за подаване на предложенията на заседанията на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.
(2) Когато конкурсът се провежда на етапи, Комисията извършва класиране на участниците в две групи като определя кои от тях ще бъдат допуснати до втория етап, за което уведомява съответните участници.
(3) Комисията издава документите за втори кръг на конкурса за онези участници, които са допуснати до него. Документите за втория кръг определят изискванията, реда и крайния срок аз подаване на офертите за втория кръг, както и реда и условията за посещението на обекта на концесията или съответната дейност.
(4) Регистрирането и съхранението на офертите за втория етап на конкурса се извършва по общия ред.
(5) Комисията се произнася с решение, с което класира участниците в конкурса.
(6) Провеждането на втори етап от конкурса може да стане и в присъствието на кандидатите, които да представят устно пред комисията своите подобрения.

Чл. 22. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.
(2) В деня на конкурса кандидатите поотделно - в реда на подаване на заявленията за участие в конкурса, представят устно пред комисията своите писмени предложения при предварително определен от комисията регламент за време на изложението.
(3) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.

Чл. 23. (1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.
(2) Комисията може да иска допълнително писмени разяснения по внесените оферти.

Чл. 24. Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дадат изявления преди обнародването в "Държавен вестник" на решението на общинския съвет за определяне на спечелилия конкурса участник.

Раздел VI
Провеждане на търг

Чл. 25. (1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно цената на концесията.
(2) комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.
(3) След изтичане на срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.
(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно цената на концесията.

Чл. 26. (1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя стъпка на наддаване, като я включва в тръжните книжа.
(2) Участниците в явния търг лично или чрез своите упълномощени представители правят своите предложения устно, в присъствието на всички кандидати.
(3) Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно цената на концесията.
(4) Търг не се провежда, когато:
1. в първоначално обявения срок се е регистрирал само един кандидат;
2. участниците не осъществяват наддаване поне с една стъпка от началната тръжна цена.

Чл. 27. (1) Комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласия и особените мнения на членовете на комисията при изготвянето на доклада и се прилагат мотиви, както и офертите на всеки участник в търга или конкурса.
(2) Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.

Чл. 28. Когато в обявения от комисията срок за подаване на предложения постъпи предложение само от един кандидат, този срок може да се удължи до 30 дни по предложение на Комисията със заповед на кмета на Община. Заповедта за удължаване на срока се публикува в поне два централни ежедневника.

Раздел VII
Приемане на решение за определяне на концесионер

Чл. 29. (1) Най-късно в 30-дневен срок от приключване на конкурса или търга председателят на комисията чрез Кмета на Общината представя в Общинския съвет доклад относно резултатите от провеждането им и проект на решение за резултатите от търга.
(2) Общинският съвет с решение утвърждава доклада на комисията и упълномощава кмета на общината да сключи договор със спечелилия участник и определят срок за това.
(3) При вземане на решението по ал. 2 Общинският съвет самостоятелно преценява изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти и направените оферти.
4) В решението по ал. 2 се упълномощава кметът на Общината да сключи договора за концесия с определения за спечелил конкурса или търга участник при определени от общинския съвет условия.

Чл. 30. (1) В случай, че общинския съвет не утвърди доклада на комисията, на същото заседание приема решение, с което:
1. може да открие нова процедура, при спазване на общите изисквания по тази наредба;
2. може да измени първоначалното си решение за откриване на концесионна процедура и да я продължи;
3. може да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса участник.

Чл. 31. (1) Общинският съвет или комисията, в рамките на тяхната компетентност, могат по всяко време и по каквато и да е причина да:
1. обявят нова процедура, която да започне в срок от три месеца от обявяването й;
2. приключват процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса участник;
3. декласират който и да е участник или кандидат, извършил неправомерни или нелоялни спрямо Общината или друг участник действия;
4. изменят или променят условията на конкурса или реда за провеждането му.
(2) Кметът, вносителят на предложението за концесия, общинските съветници, членовете на комисията, съветниците и консултантите на Общината и на комисията не носят каквато и да е отговорност на каквото и да е основание спрямо участниците или кандидатите или което и да е друго лице или техните съветници за упражняването на правата по този член или другите разпоредби на тази наредба.

Чл. 32. (1) С решенията за определяне на концесионер, за продължаване или приключване на процедурата, както и за обявяване на нова процедура общинският съвет се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.
(2) Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник при концесия с определена концесионна цена, както и на участниците, които са нарушили декларацията за поверителност на информацията или виновно са нарушили условията за провеждане на конкурса.
(3) При сключването на договора за концесия със спечелилия конкурса или търга участник задържаният депозит се прихваща от цената на концесията.
(4) В случаите без концесионна цена депозитът на спечелилия конкурса или търга участник се връща, освен ако в условията обявени от комисията е посочено, че той се прихваща от изискуема финансова гаранция по концесията.

Раздел VIII
Сключване на договор за концесия

Чл. 33. Кметът на общината и спечелилият конкурса или търга кандидат сключват договора за концесия в едномесечен срок от приемане на решението на общинския съвет за определяне на концесионер. В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародване на решението по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост.
Чл. 34. (1) Когато утвърденият концесионер откаже да сключи договор Общинският съвет може:
1. да приеме решение за провеждането на нов конкурс или търг за същата концесия;
2. да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или конкурса, като внесеният депозит се задържа.

Чл. 35. (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, един за досието на концесията и един за Бургаския районен съд.
(2) Заверено копие от договора се изпраща на компетентните служби по управление на общинската собственост за извършване на отметки по актовете за общинска собственост.

Чл. 36. (1) Концесионният договор влиза в сила от определената в него дата.
(2) Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.
.
Раздел IХ
Изпълнение и прекратяване на концесионния договор

Чл. 37. Концесионерът получава достъп до концесията със съдействието на Кмета на общината или упълномощено от него лице и на Председателя на Общинския съвет.

Чл. 38. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това Кмета на общината и Председателя на Общинския съвет.
(2) В случаите по ал. 1 концесионерът може да поиска:
1. Общинският съвет, чрез компетентните органи, да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;
2. изменение на концесионния договор.

Чл. 39. (1) При последващо възникване на опасност на националната сигурност и отбрана на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред страните по концесионния договор могат:
1. да изменят концесионния договор;
2. да го прекратят по взаимно съгласие;
3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.

Чл. 40. (1) В случаите по чл. 38 страните по концесионния договор могат да договарят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред.
(2) При необходимост от съществено изменение на изискванията обявени при откриване на процедурата за предоставяне на концесия Общинският съвет приема решение за изменение на договора за концесия.

Чл. 41. (1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл. 39 и по чл. 26, ал. 1 от ППЗОС.
(2) При прекратяване без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер, определен в договора за концесия.
(3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал.2.

Чл. 42. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от Кмета на общината или упълномощено от него лице и от Председателя на Общинския съвет.

Раздел Х
Финансиране на дейността по предоставяне и осъществяване на концесии

Чл. 43. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.

Чл. 44. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите и контрола по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.

Чл. 45. На председателя и членовете на комисията за провеждане на тръжната или конкурсна процедура може да бъде изплатено възнаграждение в размер определен от Кмета на общината, съобразно обема на извършената работа, но в съвкупност не повече от сумата от продажбата на тръжната или конкурсната документация.

Чл. 46. Кметът на общината осъществява контрола върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрола върху концесионната дейност, като ежегодно внася в общинския съвет доклад във връзка с тази дейност.

Раздел ХI
Регистър на концесиите

Чл. 47. В общината се създава регистър за концесиите, в който се вписват предоставените концесии.

Чл. 48. (1) Регистърът се води по образец, утвърден от кмета на общината.
(2) Регистърът се води по партиди, съобразно предоставените концесии за обекти по чл. 69 и дейностите по чл. 70 от ЗОС.
(3) В регистъра се вписват:
1. поредният номер и партидата на вписването;
2. номерът и датата на решението на общинския съвет по чл. 27 за предоставяне на концесия;
3. предметът на концесията;
4. срокът на концесията;
5. началният срок за осъществяване на концесията;
6. наименованието, седалището, адреса на управление, вида представителство и други данни, подлежащи на вписване за концесионера в страната и чужбина;
7. забележки по вписаните обстоятелства;
8. датата на вписването и подписа на длъжностното лице.
(4) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.

Чл. 49. (1) Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването.
(3) Досиетата съдържат:
1. копия от предложението за учредяване на концесия и от всички последващи решения на Общинския съвет;
2. екземпляр от концесионния договор и анексите към него;
3. заверени копия от представените документи във връзка с вписването.
(4) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в компетентния отдел на общинската администрация.
(5) Досието се съхранява в целия срок на концесията и за срока на следващата концесия върху същия обект, но не по-малко от 10 години.

Чл. 50. Копие от регистъра по чл.47 и цялостната документация, свързана с него, се съхранява при Председателя на ОБщинския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази Наредба отменя Наредбата за предоставяне на общински концесии, приета с Протокол № 19/11.02.98г. на Общински съвет Созопол.
§ 2. Откритите по досегашния ред процедури за предоставяне на концесия се довършват по реда на тази наредба.
§ 3. По неуредените с тази наредба въпроси се прилагат съответно правилата на Наредбата за търговете и конкурсите на Община Созопол. В този случай Общински съвет-Созопол може да приеме и специфични правила за всеки конкретен случай.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Созопол и на Председателя на Общински съвет Созопол.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от ППЗОС. /приета с реш. №242/12.11.2004 г. и е подпечатана с печата на Общинския съвет/
Председател
на Общински съвет – Созопол: ................ /К.Германова/върнете се назад

Новини:

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...