:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 0000-00-00

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ


НАРЕДБА
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ИЛИ ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Приета с Решение №239 от протокол №15/12.11.2004г. на Общински съвет Созопол, изм.и доп. с Решение № 39 от протокол №5/23.01.2008г.; Решение №858 от протокол №33/29.04.2014г.; Решение №1162 от протокол №43/27.03.2015г.; Решение №780 от протокол №26/30.06.2017г.; изм. с Решение №1903/18.11.2016г. на Административен съд– Бургас, в сила от 15.12.2016г.


Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.(1) Тази наредба урежда издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 и чл.57 от Закона за устройство на територията на Община Созопол, както и ползването и примахването им.
(2) Преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 и чл.57 от ЗУТ са обекти за търговски, рекламни или други обслужващи дейности, които не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Те могат да бъдат и елементи от системата на градското обзавеждане.
(3) Преместваемите обекти могат да се поставят върху тротоари, части от площадни пространства, върху свободни и незастроени площи с друго обществено предназначение, без това да затруднява ползването им, както и да застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите, не трябва да закриват входове, магазини, паметници на културата и обществени сгради.
(4) Преместваемите обекти могат да се поставят върху терени общинска собственост или върху терени частна собственост на граждани.

Раздел ІІ
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

Чл.2. (1) По своето предназначение преместваемите обекти могат да бъдат:
1.целогодишни – по посочени в одобрената схема места
2.кратковременни - по посочени в одобрената схема места във връзка с провеждане на градски празници, чевствания, изложения, рекламни кампании или други обществени прояви
(2) По вид преместваемите обекти могат да бъдат
1.Павилиони, навеси или каравани с площ до 15 кв.м. и височина да 3 м за един модул
2.Маси,сергии и колички до 3 кв.м. със сенник, чадър или тента
3. подиум – до 30 кв.м. за един модул
4. рекламно информационни елементи включително рекламни насочващи табели
5.елементи на градско обзавеждане – спирки, пейки, други елементи от обществената инфраструктура, атракционни съоръжения и др.
(3) (Нова добавена с Решение №1162/ 43/ 27.03.2015г.) За преместваеми обекти , единствено с обслужваща функция в поземлени имоти, разположени извън строителните граници на населените места не се прилагат изискванията на ал.2.
За обекти с обслужваща функция се считат навеси, складове, селскостопански леки обекти, съблекални, сезонни покрития, санитарни възли и др.подобни, и от които обекти не се реализира търговска печалба или реклама с цел печалба.
Чл.3 (1). Изм. с Решение №780/ 30.06.2017г. Допуска се групиране на не повече от три модула в един обект за/ върху общински поземлени имоти.
(2) Изм. с Решение №780/ 30.06.2017г. В частните поземлени имоти се разрешава поставянето на обекти при спазване на допустимите градоустройствени показатели за плътност по влязъл в сила ПУП или ОУП(при липса на ПУП).
(3) Заварените временни обекти, поставени по отменения чл.120, ал.4 ППЗТСУ, и изградени в съотвествие с одобрените им книжа, се разрешават по реда на тази наредба, с площ съответстваща на разрешената.
Чл.4 Преместваемите обекти могат да бъдат предназначени само за продажба на стоки или извършване на услуги, допустими според нормите на действащото законодателство.


Раздел ІІІ
Ред за разполагане и ползване на временни преместваеми обекти и на рекламно- информационни елементи

Чл.5 (1)Преместваемите обекти могат да бъдат разполагани в държавни, общински или частни имоти. Към тях могат да се внасят и проекти за осигуряване на прилежащата инфраструктура или благоустрояване, които подлежат на съгласуване със съответните органи или организации.
(2) (с Решение № 1903/18.11.2016г. адм. дело №1632/2016г. АСБ изразите „нотариално заверено” и „нотариално заверен” са отм.) Поставянето им върху поземлени имоти - частна собственост се извършва след одобрение от главния архитект и издаване на разрешително за монтаж, след заплащането на определената в самото разрешително такса. При поставяне в имот, лична собственост се представят и документите за собственост на заявителя. При поставяне в чужд поземлен имот, се представя и изрично писмено съгласие на собственика или договор за наем.
(3) Поставянето им върху поземлени имоти - държавна собственост се извършва въз основа на схема, одобрена от главния архитект, след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с Областния управител.
(4) Поставянето им върху поземлени имоти-общинска собственост се извършва въз основа на търговска схема, одобрена от главния архитект и приета на заседание от Общински съвет-гр.Созопол.
Чл.6 Приетата от Общинския съвет търговска схема по чл.5, ал.4 се обявява в 7 дневен срок и се поставя на видно място в сградата на Общината за информация на всички интересуващи се.
Чл.7 (Изм. с Решение №39/23.01.2008г.) Желаещите да поставят временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху имоти общинска собственост, подават молби до Кмета на Община Созопол, които се разглеждат от комисия. Комисията се състои от 7 /седем/ члена, от които 2 /двама/ общински съветника и 5 /петима/ представители на общинската администрация, както следва: председател – зам. кмет на Община Созопол и членове: юрист-консулт, представител на общинска собственост, директор на дирекция “УТСКЕУС” и представител на дирекция”ПМДТ”. Комисията се произнася по молбите с решение за издаване на разрешение за поставяне на горепосочените обекти в срок от 30 дни от подаване на молбата. Комисията е длъжна да провежда минимум едно заседание месечно при наличие на подадени през периода молби.
( 2) Подадените молби се завеждат в отделен регистър.
( 3) Комисията се произнася с писмено решение , като при вземане на решението се ръководи от предварително установени критерии за оценяване.
Чл.8 Въз основа на положително решение на комисията, одобреното лице подава заявление за разрешение за поставяне към което прилага следните документи:
1.Удостоверение за актуална съдебна регистрация за обекти по чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата
2.(отм. с Решение № 1903/18.11.2016г. адм. дело №1632/2016г. АСБ)
3. Копия от фирмено решение, номер от НДР и Булстат, ако заявителят е търговец.
4.Копие от документи за самоличност ако е физическо лице.
5. Други документи ако с тях удостоверява някакво специално качество/ занаятчии, художници и др./
Чл.9 (1) Кметът на Общината издава разрешително за монтаж за обекти по чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата и сключва договор след заплащане на определената годишна такса, съгласно приетата от Общински Съвет тарифа.
(2) Разрешителното за монтаж и договора не могат да бъдат за срок по – дълъг от 3 години.
(3) (нова, с решение №858/33/29.04.2014г.)За поставянето им върху поземлени имоти - частна собственост се издава разрешително за монтаж, след заплащането на определената в самото разрешително такса.
(4) (нова, с решение №858/33/29.04.2014г.)Разрешителното за монтаж не може да бъде за срок по – дълъг от 6 години.
(5) (нова, с решение №858/33/29.04.2014г.) (с Решение № 1903/18.11.2016г. адм. дело №1632/2016г. АСБ изразите „нотариално заверено” и „нотариално заверен” са отм.) Издадено разрешително за монтаж за поземлени имоти - частна собственост може да бъде презаверявано до срока определен в ал.4, и при представяне на документи за собственост на заявителя, изрично писмено съгласие на собственика или договор за наем за новия период. При презаверяване на разрешението се заплаща 50 на сто от предвидената такса по общия ред.

Чл.10.(1). Кметът на Общината издава разрешение за поставяне по образец за всички останали обекти по чл.2 от Наредбата, в срок от 15 дни от подаването на заявлението по чл.8, след заплащане на определената такса, съгласно приетата от Общински Съвет тарифа.
(2) Разрешението за поставяне, се издава по образец, като в него задължително са посочват:
1.Имената, адреса е единния граждански номер на лицето, съответно фирмата и адреса на управление на търговеца, на който се издава.
2.Площта, която заема преместваемия обект и местонахождението.
3.Дължимата такса, определена съгласно приета от Общински Съвет тарифа.
4.Срока за който се разрешава поставянето.
5.Условия за експлоатация, поддръжка и хигиена на прилежащи площи.
6.Дължима такса”Чистота”, съгласно приета от Общински Съвет тарифа.
7.Основанията, при които се отнема разрешението.
(3) Разрешението за поставяне не може да бъде за срок по – дълъг от 1 година.
Чл.11 Едно лице има право да ползва не повече от един преместваем обект, с изключение на обекти за търговия с печатни произведения, цветя, произведения на художествените занаяти и изкуство.
Чл.12. Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне, няма право да преотдава или преотстъпва площите, за които му е разрешено поставяне, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма, с изключение на случаите на чл.5, ал.2.
Чл.13. Промяна във вида или местоположението на разрешени преместваеми обекти може да се извърши с ново разрешение по реда на тази наредба.
Чл.14. Върху недвижими имоти – паметници на културата, обектите се поставят въз основа на схема след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата.

Раздел ІV
РЕД И УСЛОВИЯ ЗЯ ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл.15 (1) Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи ( наричани за краткост РИЕ) при условията чл.10 от Наредбата.
Чл. 16. Рекламно- информационните елементи, независимо от техния вид, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да бъдат изработени от трайни материали
2. Да бъдат пожарообезопасени
3. Да бъдат поддържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция
4. Всички текстове на външни реклами да бъдат изписани и на български език.
5. При поставяне върху сгради да не се нарушават условията на обитаване, както и да не се създават пречки за ползването на имота към който са прикрепени.
6. Да не се закрива друг РИЕ и да не се препятства достъпа до него.
7. Да не се създават рискови условия за безопасността на движението.
(2) Елементите по чл.15 могат да се поставят в чужди поземлени имоти и сгради въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ;
(3) Рекламно информационните елементи могат да се поставят и върху сгради – етажна собственост въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ.Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на правилника по чл.49, ал.1 от Закона за собствеността / ПУРНЕС/.
(4) Всички РИЕ в старата част на гр. Созопол трябва да бъдат съобразени със статута му на археологически резерват.
(5) Независимо от собствеността, върху която се поставят рекламно- информационните елементи в Община Созопол, същите се монтират след одобрение на идеен проект от главния архитект на общината.
(7) Кметът на общината може да задължи собствениците на РИЕ да ги премахнат или приведат в изправност, ако те са неизправни, опасни или са изпълнени в отклонение от изискванията на наредбата.
(8) Даденото разрешение се отнема и в случаите, когато РИЕ не отговарят на изискванията на чл.11.

Раздел V
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ОБСЛУЖВАЩО-ТЪРГОВСКА ФУНКЦИЯ


Чл.17 (1) По реда на тази Наредба се издават и разрешения за ползване на свободни, незастроени площи – общинска собственост пред ЗХР, магазини, частни домове , хотели и др.
(2) Заинтересуваните лица да поставят временни преместваеми обекти , обслужващи основната им търговска дейности върху имоти общинска собственост, подават молби до Кмета на Община Созопол. В молбата посочват местонахождението на основната си дейност и каква площ по месеци желаят да ползват.
(3) Длъжностните лица от Общинската администрация, отдел”Пазари” извършват проверка по подадените молби и замерването на желаната площ, след което препращат с мотивирано становище молбата до комисията.
(4) При положително решение на комисията, одобреното лице след заплащане на дължимата месечна такса до 15 число от всеки месец, получава разрешение за ползване/поставяне по образеца по чл.10 от Наредбата.


Раздел VІ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ


Чл. 18. (1) Кметът на Община Созопол издава заповед за отнемане на разрешението и премахване на обекта в следните случаи:
1. при неспазване на клаузи, включени в самото разрешение
2. при констатирани нарушения по чл; 12
3. при разполагане на обекта или части от него или свързани с него извън мястото за което е одобрен.
4. При въвеждане на сграда в експлоатация, когато преместваем обект попада в зоната на лицето на урегулиран поземлен имот, в който същата е построена.
(2) В случаите, когато е изтекъл срока на действие на договора или разрешителното, и обектът не е премахнат в 14 дневен срок от изтичане му се премахват също въз основа на заповед на Кмета на Общината за сметка на собственика.
(3) Когато обектът е поставен без получено разрешение, съгласие на собственика или се отклонява от разрешеното, следва да се премахне по реда на чл.65 от Закона за общинската собственост или по реда на чл.108 от Закона за собствеността в зависимост от собствеността на имота.

Чл. 19. Заповедта се съобщава на лицата, на които е издадено разрешение за поставяне, по реда на ГПК. В случай, че лицето не бъде намерено за връчване на заповедта на посочения в разрешението или заявлението адрес, екземпляр от заповедта се поставя върху преместваемия обект и на информационното табло в сградата на Общинската администрация и се счита за валидно, връчена от датата на поставянето й на таблото. Така направени съобщения се удостоверяват в служебна бележка с подписи на две длъжностни лица от общинска администрация, като служебната бележка се прилага към съответната преписка.
Чл. 20. (1) Процедурата по принудително премахване започва със съставяне на констативен протокол(акт)за нарушение, съставен от оправомощени длъжности лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на Община Созопол. Когато нарушителят е известен, но не може да бъде намерен или след покана не се яви при съставяне на акта, актът се съставя в негово отсъствие, като се удостоверява с подписите на двама свидетели. Актът се връчва на нарушителя, който може да подаде възражения в тридневен срок от връчването.Ако същият не може да бъде намерен на посочения от него адрес или ако е неизвестен, акта се поставя по реда на чл.18 от тази Наредба.
(2) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в предвидение в нея срок, тя се изпълнява принудително в 7-дневен срок от служители при Община Созопол или съвместно с лица, на които подобни действия са възложени по договор или друг начин.
(3) При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на преместваеми обекти или части от тях органите на Общинската администрация могат да използват специалните средства, посочени в чл. 222, ал. 3 ЗУТ.
(4) Демонтираното имущество по ал. 2 се оставя на отговорно съхранение на място, определено от кмета на общината, като за наличността му от служителите на Общинската администрация се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(5) За извършените разходи по премахването от служителите на Общинската администрация се съставя протокол, въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл. 237, б. “и” от Гражданскопроцесуалния кодекс


Раздел VІІ
АДМИНИСТРАТИВНО –НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21 (1) Който без надлежно разрешение, издадено по реда на тази Наредба поставя временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, се наказва с глоба в размер от 50 до 200 или имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(2) Който след изтичането на срока, визиран в разрешението или при наличието на Заповед за отнемане на разрешението по чл.17, продължава да ползва временните преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейност или без законово основание държи такива обекти върху поземлен имот и се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв
(3) За всяко друго нарушение на разпоредбите на тази наредба на нарушителя се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв, ако не подлежи на по тежко наказание.
Чл.22 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица в общинската администрация, кметовете и служителите в кметствата.
Чл.23 Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от упълномощен от него заместник.
Чл.24 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата се приема на основание чл.56 от ЗУТ.
§2. Настоящата Наредба отменя действащата Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл.56 от ЗУТ.
§3. В едномесечен срок от приемане на настоящата наредба, съответните специалисти към д-ция “УТСКЕУС” изготвят и предоставят на главния архитект за съгласуване и одобрение схемите за разполагане на преместваеми обекти.
§4. Главният архитект може по изключение да допусне промяна в схемата и да одобри отделни схеми за разполагане на преместваеми обекти във връзка с възникнали временни обществени или други конкретни нужди./ панаири, изложбени площи и др./
§5. Съществуващи обекти, които са с изтекъл срок на разрешение и не са включени в новите схеми, подлежат на премахване.
§6. Контролът по прилагането и изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Община Созопол.
§7. Настоящата наредбата е приета с с Решение №239 на Общински съвет Созопол от протокол №15/12.11.2004г.. и е подпечатана с печата на Общинския съвет; последно изм.и доп. с Решение № 39 от протокол №5/23.01.2008г.; Решение №858 от протокол №33/29.04.2014г.; Решение №1162 от протокол №43/27.03.2015г.; Решение №780 от протокол №26/30.06.2017г.; изм. с Решение №1903/18.11.2016г. на Административен съд– Бургас, в сила от 15.12.2016г.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:................................
/Кр.Германова/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...