:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2018-04-04

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Н А Р Е Д Б А
за пожарна безопасност на територията на Община Созопол

/Приета с решение №1047 от протокол №36/23.03.2018г. на Общински съвет- Созопол/

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавни органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Созопол.
Чл. 2. Тази наредба се прилага за строежите, обектите, населените места и извънселищните територии в границите на община Созопол.
Чл. 3. Изискванията на тази наредба са задължителни за собствениците, ръководителите, работниците и служителите във всички предприятия, фирми, учреждения и организации, които извършват дейност на територията на общината и за всички граждани, които живеят, пребивават временно или преминават през територията на община Созопол.
ГЛАВА П ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
Чл. 4. Ръководителите или собствениците на предприятията, фирмите, учрежденията и обществените организации разработват и утвърждават вътрешноведомствени правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на пожарната безопасност.
Чл. 5. Кметът на община Созопол издава заповеди и утвърждава правила и други документи за осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината.
Чл. 6. (1) За всеки обект се създава досие с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност в него.
(2) Освен изискващите се в съответните нормативни актове документи, досието съдържа още: 1.Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Созопол;
2. Документите по чл. 5, издадени от кмета на общината.
3. Писмо до РСГТБЗН - Бургас по чл.55 или чл.57 от настоящата наредба.
4. Документите посочени в чл.8, ал.1 от Наредба № 8121з - 647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите съобразени с разпоредбите в Глава втора на същата наредба.
(3) Всеки работник и служител се запознава срещу подпис с документите, съдържащи се в досието.
Чл. 7. (1) Плановете за действие и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица се проиграват практически не по-малко от един път в годината.
(2) Плановете по алинея 1 в туристическите обекти (места за настаняване и заведения за изхранване и развлечения и др.) се проиграват не по- малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда непосредствено преди началото на зимния туристически сезон, а в детските, учебните, здравните и социалните заведения — до края на месец октомври.
Чл. 8. (1) Водоснабдителните дружества и собствениците на обекти, стопанисващи водопроводната мрежа в населените и извън населените места, са длъжни да поддържат в техническа изправност пожарните хидранти от уличната водопроводна мрежа, като ежегодно до 30 (тридесети) април съставят протокол за техническото им състояние.
(2) Копие от протокола се предава в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населениего”- Бургас /РСПБЗН- Бургас / в срок до две седмици след съставянето му.
(3) Експлоатационните дружества (водо- и електроснабдителни) пренасочват водата във водопроводната мрежа и спират електрозахранването в определени райони при поискване от служители на Районна служба, Пожарна безопасност и защита на населението”- Бургас /РСПБЗН- Бургас /.
(4) При ремонтни работи и при аварии на водопроводната мрежа, при режим на водата и източване на водоеми, отговорните лица и гражданите незабавно уведомяват РСПБЗН- Бургас.
Чл. 9. Всички организации и фирми, развиващи дейност на територията на общината са длъжни при поискване от служители на РСПБЗН- Бургас да оказват помощ с наличната техника и личен състав за ликвидиране на пожари, производствени аварии и стихийни бедствия.
Чл.10. При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата и улиците, изпълнителят е длъжен предварително да уведоми РСПБЗН - Бургас за времетраенето и мястото на затворения участък,
Чл.11. Паленето на открит огън по случаи на събори, фестивали, Националния празник „3-ти март”, “Сирни заговезни“ и др., се разрешава само на места, предварително съгласувани и определени от Общинска администрация и РСПБЗН- Бургас.
Чл. 12. (1) При провеждане на масови мероприятия — фестивали, събори, търговски изложения, спортни прояви, концерти, циркови представления и др., организаторите, домакините и участниците са длъжни да спазват установените правила за пожарна безопасност.
(2) Най- малко 10 дни преди мероприятието организаторите са длъжни да уведомят писмено РСПБЗН- Бургас с цел вземане на съответните мерки за осигуряване на пожарната му безопасност.
Чл.13.Когато се предвижда използването на фойерверки и други пиротехнически средства, организаторите и изпълнителите уведомяват за това РСПБЗН- Бургас най-малко 5 дни преди мероприятието.
Чл.14. Дирекция „Социално подпомагане” извършва разяснителна дейност сред определени групи от населението - социално слаби, пенсионери, лежащо болни, инвалиди и др., и подава информация до кмета на общината и кметовете на населените места за противопожарното състояние на обитаваните от тях жилища и за мерките, които трябва да се предприемат за недопускане на пожари.
ГЛАВА III ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНО - ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС
Чл.15.При планирането и застрояването на урбанизираните територии, застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, проектиране, основно обновяване или преустройство на сгради и съоръжения, реконструкция, основно обновяване (рехабилитация), основен ремонт или преустройство на строежите, както и при извършване на строителни и монтажни работи в тях, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 от ЗУТ, се спазват изискванията на Наредба 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 96/09 год., с изм. и доп.).
Чл.16.(1)Не се одобряват от Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към община Созопол и не се издава разрешение за строеж от главния архитект на общината в случаите, когато инвестиционния проект не съдържа част „Пожарна безопасност” съобразено с изискванията на чл.4 от Наредба № 1з - 1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
(2) Проектите по част „Пожарна безопасност” се изготвят от лица, които освен техническа правоспособност, притежават пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност”.
Чл. 17.3а строежите IIIта , IVтa и Vта категория, за които се издава разрешение за строеж въз основа на комплексен доклад за съответствието на проектната документация със съществените изисквания за строежите, съставен от лицензирана фирма - консултант, докладът се подписва и от специалиста по пожарна безопасност към тази фирма.
Чл. 18. (1) За строежите, IVтa категория, за които се издава разрешение за въвеждане в експлоатация въз основа на окончателен доклад от лицензирана фирма - консултант, докладът се подписва и от специалиста по пожарна безопасност към фирмата.
(2) За строежите Vта категория, при съставянето на констативен акт /обр. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с изм. и доп./, за установяване на годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по всички части, строителя и технически ръководител на строежа.
(3) Към доклада по ал. 1 и констативния акт по ал. 2 се прилагат:
1.Актовете образец 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, отнасящи се до осигуряването на пожарната безопасност на строежа.
2.заверени копия на документите, удостоверяващи експлоатационните показатели на строителните продукти, свързани с изпълнението на изисквания за пожарна безопасност, както следва:
а) за продуктите за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии:
аа)декларация за експлоатационните показатели, маркировка "СЕ" и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз) или за които има издадена европейска техническа оценка (ЕТО);
бб)декларация за експлоатационните показатели, становище за допустимост и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадена ЕТО;
б) за класификацията по реакция на огън на строителни продукти, с изключение на тези по т. 1:
аа)декларация за експлоатационните показатели, маркировка "СЕ" с посочен клас по реакция на огън и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт или за които има издадена ЕТО;
бб)декларация за експлоатационните показатели с посочен клас по реакция на огън въз основа на протокол за класификация - за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадена ЕТО.
Чл. 19. Всяко тримесечие (до десето число на следващото) главния архитект на общината уведомява писмено РСПБЗН- Бургас за издадените през периода разрешения за въвеждане в експлоатация на строежи като се посочат вида на обектите, адрес, инвеститор, застроена и разгърната площ и брой на пребиваващите лица / посетители по инвестиционен проект (ако е отразено това).
Чл. 20. Преди одобряването от главния архитект на общината на устройствените схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и търговски обекти на открито, същите се оценяват за съответствие със съществените изисквания за безопасност при пожар от РСПБЗН- Бургас.
Чл.21. При проектирането на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи в обектите и населените места от община Созопол се предвиждат само надземни противопожарни хидранти.
Раздел II ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл. 22.Територията на обектите системно се почиства от суха тревна растителност и други горими отпадъци, които се събират на пожаробезопасни места и периодично се изнасят извън обекта на определените за това депа.
Чл. 23.Не се допуска спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5м., преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене.
Чл. 24. При монтиране на рекламни табла, транспаранти и други, не се допуска намаляване на широчината на уличното платно. Същите се монтират на височина над уличното платно не по-малка от 4,5 метра.
Чл. 25. При ремонтни работи и при аварии на водопроводната мрежа, отговорните лица и гражданите незабавно уведомяват РСПБЗН- Бургас.
Чл. 26. (1)Собствениците и ръководителите на обектите и водоснабдителните дружества поддържат в изправност и обозначават съгласно действащите стандарти пожарните хидранти в населените места и обектите от общината.
(2) Преди настъпването на зимния сезон органите по ал.1 извършват подготовка на пожарните хидранти за експлоатация при отрицателни температури.
(3) Непосредствено след снеговалеж през зимата, органите по ал. 1 почистват пожарните хидранти от натрупания върху тях сняг.
Чл. 27. При ремонтни работи по улици и тротоари, изпълнителят възстановява напълно водопровода и пожарните хидранти в участъка.
Чл. 28.След възстановяването на улиците, водопроводите, водоснабдяването, пожарните хидранти и водоеми за външно водоснабдяване се уведомява незабавно РСПБЗН- Бургас.
Чл. 29 .Горимите отпадъци се извозват и депонират само на определеното от кмета на общината депо.
Чл. 30. Горимите отпадъци се изхвърлят в негорими кофи или контейнери, които се разполагат на пожаробезопасни места.
Чл. 31. Не се разрешава паленето на суха тревна растителност и горими отпадъци.
Чл. 32. Не се разрешава паленето на автомобилни гуми и други синтетични материали, които при горнето си отделят токсични вещества.
Раздел III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА
Чл. 33. По време, когато в сградите и помещенията пребивават хора, всички врати на евакуационните изходи трябва да бъдат отключени.
Чл. 34. Освен в общите части (коридори, стълбища, фоайета, зали и др.) на местата за настаняване (хотели, вили, почивни станции и др.), схеми за евакуация и противопожарни инструкции (брошури, листовки и др.) се поставят и във всяка хотелска стая.
Чл. 35. На видно място във всеки офис и работно помещение в местата за настаняване и заведенията за изхранване и развлечения се поставят специфичните функционални задължения по пожарна безопасност на работниците и служителите.
Чл. 36. В помещенията, чиито под е разположен под нивото на околния терен не се разрешава използването на газови уреди и съоръжения, работещи с газ пропан- бутан. Чл. 37. Не се допуска паркиране и ремонт на моторни превозни средства в складови помещения.
Чл. 38. Не се разрешава влизането и паркирането на моторни превозни средства с автомобилни газови уредби извън определените за това зони в подземни паркинги и гаражи.
Раздел IV В ЛИЧНИТЕ ДВОРОВЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА
Чл. 39. (1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде открито и в стопански постройки.
(2) Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/, в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояние между тях не по-малко от два метра, а извън групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра.
(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да е окосена сухата тревна растителност и да са направени минерализовани ивици с ширина минимум 2 метра.
(4) Забранява се открито складиране на груб фураж:
1. Ha разстояния, по-малки от шест метра от сгради (къщи, летни кухни и навеси към тях).
2. Складирането на груб фураж на тротоара или уличното платно.
3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове, и други подобни комуникации.
(5) Стопанските постройки, в които се складира груб фураж, трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:
1 .Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко 6 метра.
2.Когато разстоянието е по-малко от 6 метра, една от срещуположните външни стени да съответства на изискванията за брандмауер.
Чл. 40.Съхраняването на дърва, въглища и горими течности и газове да става при спазване на следните изисквания:
1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях, ако стената е брандмауер.
2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Същите да са защитени от влага и вода.
3. Не се разрешава съхраняването на горими течности и газове в таванските етажи и мазетата на жилищните сгради.
Чл. 41. ( 1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина (стерилизиране на храни) да става на места, които са специално пригодени за целта и са на разстояние не по-малко от 6 метра от отвори на сгради (прозорци и врати), горими материали, плевни, навеси, горими конструкции и др., и на разстояние не по-малко от 3 метра от страничната регулационна линия на имота.
(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на 3 метра от горичи отпадъци, предмети и суха трева и запалими вещества.
(3) Да се осигурят поне две кофи с общо 20 л. вода за загасяване на огъня при необходимост.
(4) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
(5) След приключване, огънят да се изгаси, като не се остават тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място
(6) Забранява се паленето на огън при силен вятър.
Чл. 42. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове (пролетно-есенно почистване) да става на места, при спазване на следните минимални разстояния от:
1 .Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за грб фураж, складове за дърва за огрев, селскостопански и животновъдни сгради - най- малко 8 метра.
2.Короните на дърветата, електрическите, телефонните и други проводници и кабели, оградите на съседите - най-малко 4 метра.
3. Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева
(2) Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч, свързан с водопровода
(3) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
(4) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.
(5) Паленето на огън да става само при тихо време (безветрие).
ГЛАВА IV ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОС
Раздел I ПРЕЗ ЕСЕННО- ЗИМНИЯ СЕЗОН
Чл.43.Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използуване.
Чл.44.Всяка година преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по- късно от 1 -ви Октомври, отоплителните съоръжения, сгради и инсталации в предприятията, фирмите и учрежденията на територията на община Созопол се проверяват и отремонтират и в експлоатация се допускат само изправните.
Чл. 45. (1).Комините на сградите се почистват преди отоплителния сезон.
(2) Фугите на комините да се запълват по цялата дължина.
(3) Комините да са осигурени с отвори за почистване на разстояние най- малко 0,45 м. от конструкции изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D-F.
(4) Отворите за почистване на комина да се изпълняват плътно затворени с капаци от строителни продукти с клас по реакция на огън А1.
(5) Комините трябва отстоят на не по-малко от 10 см. от горими конструкции - дървени греди, ребра, покривни обшивки, каси на врати, прозорци мебели, оборудване и изолационни материали от строителни продукти с клас по реакция на огън от B-F.
(6) При експлоатация на отоплителните и вентилационните инсталации, съоръжения и уреди не се разрешава:
1 .използване на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи
2. комбинирано използване на комини като вентилационни канали, въздухопроводи и комини.
3. принудително възпламеняване на горими отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи.
Чл.46. За локалните отоплителни уреди на твърдо гориво да се спазват следните изисквания:
1 . върху подови покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън Bfl - Dfl, при наличието на подложка под тях, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, която да излиза най-малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 ш от останалите му страни.
2.Разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби в съответствие с техническите спецификации и инструкции на производителя и на разстояние не по-малко от 0,8 т, от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън В - F.
Чл. 47. Гражданите са длъжни стриктно да спазват указанията на органите за пожарна безопасност във връзка с правилната експлоатация на различните видове отоплителни и нагревателни уреди /на твърдо гориво, електрически, нафтови и газови/.
Чл. 48. (1) Ръководителите на обекти издават заповед, с която определят вида и начина на отопление, и отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди.
(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж.
Раздел II В ГОРИТЕ
Чл. 49. Консултативният съвет по опазване на горите при кмета на община Созопол всяка година преди началото на пожароопасния сезон набелязва конкретни мерки за защита на горите в общината.
Чл. 50. Всяка година преди пожароопасния сезон в горите Държавните горски стопанства на територията на община Созопол организират инструктажа на собствениците на вили и пчелини в горите, а по време на пожароопасния сезон - на туристите и ползвателите на горите.
Чл. 51.(1) След обявяване на пожароопасния сезон или най-късно до края на месец Април всяка година, кметовете по населени места в общината организират събиране, обучение и инструктаж на членовете на доброволното формирование регистрирано в Община Созопол.
(2) Кметьт на населеното място или упълномощено от него лице инструктира членовете на доброволното формирование във връзка със спазване на изискванията по техника на безопасност във връзка с дейността им.
(3) Актуализира се списъка на членовете на доброволното формирование с телефоните за връзка, определя се начина на оповестяване, лицата които ще събират членовете на доброволното формирование, времето и мястото за събиране, превозните средства за транспортиране и подръчните инструменти и друго оборудване, ползвани при гасене на пожар.
(4) При организиране на обучение се уведомява писмено най-малко 5 работни дни предварително РСПБЗН- Бургас.
(5) Копие на списъка по ал.3 се изпраща в РСПБЗН- Бургас.
Чл. 52. (1) 3абранява се паленето на огън в горите извън специално определените за това места и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари.
(2) Местата за палене на огън в горските територии се определят в съответствие с предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на защитени зони, и по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и др.).
(3) На местата по ал. 2 се поставят обозначителни знаци с текст: "Място за палене на огън".
(4) Местата по ал. 2 представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по- голям от 1 м, като:
1. огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;
2. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по- малко от 1 м;
3. горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.
Раздел III ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.
Чл. 53. (1) Кметовете по населени места организират и провеждат мероприятия за:
1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията и пожарните правила при извършване на дейности в земеделските земи и обекти, по Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи сред населението, както и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.
2.Прибирането и съхраняването на сламата и тревните фуражи се извършва съгласно чл. 39 от настоящата Наредба.
3.Осигуряване на подстъпи до естествените и изкуствени водоизточници.
4. Поставяне на указателни и забранителни табели покрай хижи,почивни домове, туристически обекти, селскостопански обекти и други обекти в близост до горите и земеделски земи.
5. Ръководителите на обекти и граждани които имат туристически обекти: хижи, почивни домове, селскостопански обекти и други обекти в близост до горите и земеделски земи са длъжни освен превантивната работа с гражданите да снабдяват обектите си с подръчни пожаротехнически средства и инструменти за пожарогасене.
6.Използване при нужда на доброволното формирование по чл. 51.
Чл. 54. (1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и др., които преминават или извършват определени дейности покрай земеделски обекти и фуражните площадки да:
1. Използват открит огън и да пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от складове за фураж до окончателно прибиране на реколтата.
2. Да извършат дейност без да са изготвени необходимите документи по Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, извършен инструктаж по пожарна безопасност и проверка на земеделската техника, която ще участва в прибирането на сеното и реколтата.
3. Използват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на земеделски обекти и фуражни площадки.
Раздел IV ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Чл. 55. (1).Собствениците, ползвателите или ръководителите на обекти, в срок от седем дни преди входиране на заявлението за категоризиране на туристически обект по смисъла на Закона за туризма, информират писмено за намерението си РСПБЗН- Бургас.
(2) В писмото си до РСПБЗН- Бургас, ръководителя на обекта посочва имената и телефони за връзка с длъжностни лица, които ще създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи /ПИС/, пожарогасителни системи /ПГС/, системи за гласово уведомяване /СГУ/, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина.
(3) При определяне на други длъжностни лица, които ще извършват дейностите по ал.2, ръководителите на обектите информират писмено РСПБЗН- Бургас в седем дневен срок преди настъпване на промяната.
Чл. 56. Всяко тримесечие (до десето число на следващото) кмета на община Созопол уведомява писмено РСПБЗН- Бургас за издадените през периода удостоверения за категоризиране на туристически обекти като се посочат вида на обектите, адрес, ползвател, застроена и разгърната площ и брой на пребиваващите лица / посетители на закрито/открито.
Раздел V ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОСТОЯНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА
Чл. 57. (1)Собствениците, ползвателите или ръководителите на обекти преди въвеждането на обекта в експлоатация съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, информират писмено РСПБЗН- Бургас за определените за обекта длъжностни лица /като се посочват имената и телефони за връзка/, които ще създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи /ПИС/, пожарогасителни системи /ПГС/, системи за гласово уведомяване /СГУ/, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина.
(2)При определяне на други длъжностни лица, които ще извършват дейностите по ал.2, ръководителите на обектите информират писмено РСПБЗН- Бургас в седем дневен срок преди настъпване на промяната.
Чл. 58 .(1). Собствениците и ръководителите на обекти са длъжни да поддържат в техническа изправност пожарните хидранти и водоизточници (резервоари, водоеми) предвидени за осигуряване на външното водоснабдяване за пожарогасене за съответния обект, като ежегодно до 30 (тридесети) септември съставят протокол за техническото им състояние и осигуряването на безпрепятствен достъп до тях.
(2) Пътищата за противопожарни цели се поддържат така че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците (резервоари, водоеми, реки, естествени или изкуствени езера или водовземни шахти с обем не по-малък от 18 куб. м. и с постоянен приток на вода не по-малък от 5л./сек.).
(3) Копие от протокола по ал. 1 се предава на РСПБЗН- Бургас в срок до две седмици след съставянето му.
Раздел VI ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
Чл. 59. Огневите работи се извършват на постоянни и временни места.
Чл. 60. (1). Постоянните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. 1.34 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
(2) Временните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. 1.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.
Чл. 61. Ръководителите на обекти са длъжни да създадат организация за пожаробезопасно извършване на огневите работи, преди, по време и след провеждането им.
ГЛАВА V ПРЕВАНТИВНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Раздел I ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 62. (1)Всяка календарна година до 10 - то число на месец Ноември ръководителите (директорите) на детските и учебните заведения уведомяват писмено РСПБЗН - Бургас за датите и часовете за провеждане на две учебни евакуации в съответствие с определеното в плана за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.
(2)При определяне на датите по ал. 1 се спазва десет дневният срок за предварително уведомяване на РСПБЗН — Бургас преди провеждането на учебните евакуации.
Чл. 63. Всяка година до 10 — то число на месец ноември Кмета на Община Созопол, Председателя на Общинския съвет на Община Созопол, съвместно със служители от РСПБЗН- Бургас и ръководителите на учебните и детските заведения определят цели и изготвят годишен план с набелязани мерки за подобряване на превантивната и информационна дейност сред децата и учениците от Община Созопол свързани с пожарната безопасност и защитата на населението и подготовката за действие при пожари, бедствия и аварии. Копие от плана се представя в РСПБЗН- Бургас.
Чл. 64. (1). Всяка година до 10-то число на месец февруари ръкводителите (директорите) на държавни горски стопансва и държавни ловни стопанства на територията на Община Созопол, изготвят информационни материали - брошури, листовки, детски материали - книжки за оцветяване, забавни игри учебни материали, съоръжения, оборудване, пособия и др. за децата и младежите, свързани с превенция на горските пожари на територията на Община Созопол.
(2) Съдържанието и вида на материалите се съгласуват със служителите от РСПБЗН- Бургас и ръководителите на учебните и детските заведения.
(3) При възможност материалите се подготвят и могат да се качват на официалните уеб страници на съответните организации, като до 10- то число на месец Ноември кмета на Община Созопол или упълномощено от него лице изготвя обобщена информация до РСПБЗН - Бургас за изпълнението на плана по чл. 63 от настоящата наредба.
Раздел II МЛАДЕЖКИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ОТРЯДИ „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ”
Чл. 65. (1). 3а възпитаване на умения за правилни действия за самосъхранение и оказване на помощ на населението при възникване на пожари, бедствия и аварии както и за развитие на спорта сред младежите, ръководителите (директорите) на общообразователните училища на територията на Община Созопол, подпомагат сформирането на Младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец” съгласно примерния устав за организацията и дейността на младежки противопожарен отряд „Млад огнеборец и Правила за провеждане на състезания на младежките противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец”, съгласувани с Министерство на образованието и науката през 1999 г. с писмо per 92-00- 467/18.05.1999 г.
(2) Организацията и дейността по ал. 1 се осъществява съвместно с представители на РСПБЗН - Бургас.
(3)Обезпечаването на дейностите свързани с провеждането на обучението, подготовката, провеждането и осигуряването на наградния фонд при провеждане на спортните прояви - тренировки и участия при провеждане на районни, общински, областни и национални състезания се осигурява със съдействието на ръководителите на училищата, кмета на Община Созопол, Общинския съвет на Община Созопол и директорите на държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства на територията на Община Созопол.
ГЛАВА V АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 66. За нарушения на тази Наредба се налагат административни наказания, както следва:
1 .от 50 до 500 лева — глоба за граждани.
2.от 150 до 500 лева - имуществена санкция за еднолични търговци и юридически лица. 3.от 50 до 100 лева - при подаване на лъжлив сигнал за тревога (произшествие) свързан със сработване на ПИС, при който са реагирали органите за пожарна безопасност и защита на населението или доброволното формирование към Община Созопол.
4.от 100 до 500 лева - при подаване на злонамерен лъжлив сигнал за тревога (произшествие), при който са реагирали органите за пожарна безопасност и защита на населението или доброволното формирование към Община Созопол.
5.от 150 до 500 лева глоба за физически лица, ако вследствие на нарушението е възникнал пожар пожар, авария или наводнение.
6.От 200 до 500 лева — имуществена санкция за еднолични търговци и юридически лица, ако вследствие на нарушението е възникнал пожар, авария или наводнение.
Чл. 67 .Който не представи документи, строителна, проектна документация или друга информация свързана е пожарната безопасност или с прилагането на разпоредбите на настоящата наредба се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.
Чл. 68. Който пречи на органите за пожарна безопасност и защита на населението и длъжностните лица от Общинска администрация Созопол натоварени с контрола по изпълнението на настоящата наредба да изпълняват задълженията си, произтичащи от тази Наредба се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.
Чл.69. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от кметовете на населени места, специализираните контролни органи - осъществяващи държавен противопожарен контрол от Созопол и други лица определени от Кмета на Общината.
Чл.70.(1) Наказателните постановления се издават от кмета на община Созопол.
(2) Всяко шестмесечие (до десето число на следващото) кмета на общината уведомява писмено РСПБЗН- Бургас за издадените и влезлите в сила през периода наказателни постановления, нарушителите, размера на наложените глоби и размера на събраните глоби.
Чл. 71. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Обекти са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.
2. „Преместваеми обекти с гъвкаво покритие" са преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по смисъла на чл. 56 ЗУТ (предназначени за циркове, представления, заседания, празненства, спортни дейности и др.), които имат меко покривало и се поставят върху площ, по- голяма от 75 m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.
3. Изправно състояние е състояние, при което уредите, средствата, съоръженията, инсталациите, системите и техните елементи отговарят на изискванията на техническата документация на производителя и са работоспособни.
4. Работещ е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което раооти за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.
5. "Ръководители" са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство или управление, или които представляват държавни органи, организации, юридически лица или физически лица.
6. "Постоянни места за извършване на огневи работи" са специално определени за тази цел помещения, части от помещения или открити площадки.
7. "Временни места за извършване на огневи работи" са места, в които се извършват огневи работи извън определените постоянни места.
8. "Огневи работи" са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, смоли и други подобни, е употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.
9. Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в „Официален вестник" на Европейския съюз, отразени и в чл.14 от Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г„ в сила от 04.06.2010 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§2 Наредбата влиза в сила в деня на приемането и на сесия на Общински съвет Созопол. §3. За неуредени в тази Наредба въпроси се прилагат изискванията на съответните нормативни актове по пожарна безопасност.
§4. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Созопол, кметовете на населени места и началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Бургас.
§5. (1) Наредбата да бъде отпечатана в достатъчен брой за запознаване на ръководителите на обекти и населението на община Созопол.
(2) Актуални извадки от наредбата да се поставят на обществени места
(3) Наредбата да се публикува на официалната интернет страница на Община Созопол.
Наредбата е приета с Решение № 1047 от 23.03.2018 г. на Общински съвет- Созопол по Протокол № 36.

Председател
на Общински съвет – Созопол: .........................
/Кр.Германова/


върнете се назад

Новини:

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...