:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2018-11-22

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за установяване на конфликт на интереси на следните лица :
1. Кметовете на кметства в Община Созопол.
2. Представители на Община Созопол в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет – Созопол.
3. Управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет – Созопол.
/2/ С правилата се уреждат също и работата на комисията по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ при Общински съвет – Созопол, съхраняването, обработването на данните и унищожаването на декларациите на лицата по ал.1, т.1 – 3.
Чл.2. В изпълнение на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ Общинският съвет :
1. Избира постоянната комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ с наименование комисия по установяване на конфликт на интереси, наричана за краткост в тези правила „комисията“.
2. Приема тези вътрешни правила.
3. По предложение на кмета на общината определя състав на комисията по чл.11, ал.2 от НОРИПДУКИ към кметове на кметства, ако съставът на общинската администрация в съответното кметство не позволява назначаване на комисия или не може да се гарантира спазването на някой от принципите по чл.2 от наредбата.
4. разглежда и взема решение по доклад на комисията, с който се установяват данни за несъвместимост на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила;
5. Приема решения за наличие на конфликт на интереси по образувани производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила.
6. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.
Чл.3. В изпълнение на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ председателят на Общинският съвет :
1. Разпределя на комисията постъпили в деловодството на Общинския съвет сигнали и искания за извършени корупционни нарушения и конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.1, ал.1, т.1-3.
2. Определя дневния ред на комисията, съгласувано с председателя й.
3. Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на комисията, всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение на част първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок съответните декларации;
4. Включва в дневния ред на заседание на Общинския съвет доклади и становища на комисията, съответно относно установени данни за несъвместимост и наличието или липса на конфликт на интереси на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, избрани от съвета.
5. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.
Чл.4 /1/ Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Созопол, изпълнява функциите на комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ, наричана за краткост в тези правила „комисията“.
/2/ Броят и състава на комисията се определя с решение на Общинския съвет. В комисията се избират само общински съветници.
/3/ При осъществяване на правомощията си по ал.5 комисията приема решения с мнозинство повече от половината от състава си.
/4/ При изпълнение на правомощията си комисията приема решения. С решения могат да се приемат доклади и становища. Решенията, докладите и становищата на комисията се номерират.
/5/ Комисията :
1. утвърждава образец на декларациите за несъвместимост и промяна в декларираните обстоятелства по несъвместимостта съответно по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 от правилата;
2.приема, обработва данни и съхранява всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ в това число коригиращите на лицата по чл.1, ал.1 от тези правила;
3. изготвя и приема доклади по чл.3, ал.8 от НОРИПДУКИ относно спазването на сроковете за подаване на декларациите;
4. води регистър на подадените декларации по чл.4, ал.2 от от НОРИПДУКИ;
5. приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси на лице по чл.1 от тези правила в случаите на чл.13, ал.1 от от НОРИПДУКИ и извършва същата;
6. приема решение, с което установява съответствие или несъответствие на проверявана декларация за имущество и интереси на лице по чл.1, ал.1;
7. приема решение за образуване на проверка на декларациите за несъвместимост на и извършва същата;
8. приема доклад за установяване или неустановяване на несъвместимост на съответното лице по чл.1;
9. приема решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметове на кметства;
10. предлага на общинския съвет да приеме решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3;
11. извършва проверка за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.1, ал.1;
12. приема решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметовете на кметства;
13. приема становище до Общинския съвет в рамките на проверка за установяване на решение на конфликт на интереси по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила;
14. предоставя изискани информация и документи на Комисията за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ във връзка с производства за конфликт на интереси;
15. осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.
/6/ По неуредените в тези правила въпроси относно работата на комисията се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол.
Чл.5 Председателят на комисията :
1. Свиква комисията на заседания и ръководи същите;
2. Подписва изходящата кореспонденция на комисията;
3. Публикува на страницата на ОС, всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение е на част първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок съответните декларации;
4. Изпраща решенията на комисията на компетентните държавни органи;
5. Съставя актове за установяване на административни нарушения на чл.176 от ЗПКОНПИ.
6. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.
Чл.6 /1/ Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за лице по чл.1, ал.1 от тези правила, може да подаде сигнал до постоянната комисия.
/2/ Всеки сигнал следва да съдържа:
1. органа, до който се подава;
2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
6. дата на подаване на сигнала;
7. подпис на подателя.
/3/ Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.
/4/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 2, т. 3 – 5.
/5/ Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.
/6/ Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане. Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.
/7/ Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
Чл.8. /1/ Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в регистъра по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ, поддържането му и публикуването на информация и декларациите в него, проверката им, унищожаването на информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Чл. 9. /1/ Лицата, на които е възложено разглеждане на сигнала по чл.6, ал.1, както и които участват в провеждане на производството по установяване на конфликт на интереси са длъжни :
1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. да не разгласяват фактите и данните, които са станали известни на компетентните органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;
3. да опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.
/2/ Заседанията на органите по тези правила, на които се разглежда сигнал за корупция или конфликт на интереси и се провеждат процесуални действия по същите са закрити за външни лица.
/3/ Копия от преписки и документи по проверки на декларации или за конфликт на интереси се предоставят на заинтересованото лице и държавни органи при заличаване на името и всички обстоятелства, от които може да се изясни самоличността на сигналоподателя.
/4/ Лицата по ал.1 носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по тази норма.
/5/ Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред..


II. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
Чл.10 /1/ Лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 подават декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ пред комисията в определените в закона срокове.
/2/ Всички декларации се подават на хартиен и електронен носител.
/3/ Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 се подават по образците, утвърдени от комисията. Декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 се подават по образците, утвърдени от КПКОНПИ.
/4/ Всяка подадена декларация се входира с номер и дата и отбелязва в регистъра на декларациите от оторизиран служител в звеното при Общински съвет – Созопол.
/5/ До 20 дни преди изтичане на срок за подаване на декларация, който е известен на съответното задължено лице по чл.1, ал.1 се връчва напомнително писмо за задължението, подписано от председателя на комисията.
Чл.11 /1/ Регистърът на подадените декларации има реквизитите по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ.
/2/ Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител.
/3/ Регистърът е публичен и се публикува на сайта на Общинския съвет.
/4/ Данните в регистъра по отношение на лице по чл.1, ал.1 с прекратено правоотношение или изгубило качеството – заемащо публична длъжност“ се заличават до един месец от настъпване на съответния факт.
Чл.12 В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и интереси деклараторът по собствена инициатива може да направи промени в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти и грешки. Коригиращата декларация се подава с изцяло нов образец и получава входящия номер на коригираната декларация.
Чл.13 /1/ На сайта на Общинския съвет се създава и поддържа отделна рубрика „Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ“.
/2/ В рубриката се публикуват :
1. Всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 с изключение на част първа от декларациите по чл.35, ал.1 ,т.2 и съответстващите им декларации по чл.35, ал.1, т.4, с които се изменят декларирани обстоятелства по част първа;
2. Регистъра на декларациите по чл.11 от тези правила;
3. Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси, изготвен от комисията.
/3/ Декларациите за несъвместимост и за промяна в обстоятелствата по несъвместимостта и декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларираните обстоятелства се публикуват до един, съответно до два месеца от изтичане на сроковете за подаването им. При публикацията съответните лични данни се заличават.
/4/ Публикацията на документите по ал.2 се извършва на основание съвместна резолюция на председателя на Общинския съвет и на комисията, поставена върху хартиения носител на съответния документ. Елекронният им вариант се публикува до два работни дни от издаване на резолюцията от оторизиран служител на звеното по чл.29а от ЗМСМА.
Чл.14 /1/ Хартиените и електронните носители на декларациите се съхраняват в каса и не се изнасят извън помещенията на Общинския съвет.
/2/ Предоставянето на копия от декларациите се извършва само по искане на компетентен орган и след решение на постоянната комисия.
/3/ Декларациите на лицата по чл.1, ал.1, подадени на хартиен или електронен носител, както и предоставените или събрани служебно във връзка с тях документи се съхраняват до изтичането на пет години от прекратяване на правоотношението или изгубване на съответното качество.
Чл.15 /1/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията по тях, която не е публикувана е ограничен.
/2/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ съответно до информацията по тях, която не е публикувана, както и право да обработват данни по тях, съгласно чл.4, ал.5 от НОРИПДУКИ, имат само :
1. Председателят на Общинския съвет;
2. Председателят и членовете на комисията;
3. Оторизиран служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА.
/3/ Лицата по алинея 2, подписват декларация, че се задължават да спазват режима за защита на личните данни и няма да разпространяват данни станали им известни във връзка с достъпа до декларациите, която е приложение 1 и е неразделна част от настоящите правила.
Чл.16 /1/ След изтичане на срока по чл.11, ал.3 хартиените и електронни носители на съответните декларации, както и всички техни електронни копия, а също предоставените или събрани във връзка с декларациите документи се се унищожават.
/2/ Хартиените носители подлежат на нарязване, а електронните се унищоват, за което се съставят съответните протоколи.

III. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ
Чл.17 /1/ В срок до един месец от изтичането на сроковете за подаване на декларации за имущество и интереси комисията изготвя доклад до председателя на Общинския съвет за неподадените в срок декларации. Към доклада се прилага списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси лица по чл.1, ал.1 от тези правила.
/2/ В случай, че няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси комисията също в срока по ал.1 изготвя доклад до председателя на Общинския съвет, в който този факт се отразява.
Чл.18 Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на декларациите за имущество и интереси на лицата по Чл.1, ал.1 при наличие на някое от следните основания:
1. При подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси, съответно при предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по чл.6, ал.2, т.3-5 от тези правила;
2. Когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка;
3. Ако лице, заемащо публична длъжност по чл.1, ал.1 работи в звено на администрацията, което според методология, приета от КПКОНП и установено с акт на постоянната комисия е с висок корупционен риск.
Чл.19 /1/ При наличие на някое от основанията по чл.18 и въз основа на доклад на председателя на комисията или определен от него член комисията приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси на съответното лице. Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му.
/2/ Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които комисията има осигурен достъп. Тя не обхваща фактите от декларациите, до които комисията не е оправомощена по специален закон да поиска и получи информация.
/3/ При условията на ал.2 се преверяват всички факти, до които комисията има достъп във всички декларации на съответното лице.
/4/ Проверката на декларациите се извършва в срок до два месеца от образуването и протича, независимо от установяването на конфликт на интереси или дисциплинарното производство срещу същото лице.
Чл.20 /1/ В хода на проверката комисията събира доказателства чрез :
1. достъп до електронните регистри, до бази данни и до други информационни масиви на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни за декларираните факти, поддържани от други държавни органи по реда на чл. 7, ал. 8 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) чрез централен компонент, управляван от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“;
2. искания на информацията от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, в които се посочва актът на образуване на проверката и по които адресатът е длъжен да предостави съответната информация в срок от 30 дни от получаването им.
/2/ Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти със събраните по реда на ал.1 доказателства.
Чл.21 При установено несъответствие между декларираните факти и информацията, получена по реда на чл.20, ал.1 от тези правила комисията уведомяват писмено лицето, подало декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и му дава 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Отстраняването се извършва по реда за подаване на декларациите, като в случай на несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да представи доказателства в същия срок.
Чл.22 /1/ Ако комисията не установи несъответствие проверката на декларациите приключва с приемане на решение за съответствие, което съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив със заключение за съответствие, дата и подписите на членовете на комисията.
/2/ Ако комисията установи несъответствие, което не е отстранено по реда на чл.21, проверката приключва с приемане на решение за несъответствие, което съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив със заключение за съответствие, дата и подписите на членовете на комисията.
/3/ Решенията се връчват на заинтересованото лице и се изпращат на председателя на Общинския съвет за сведение. Към тях се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по реда на чл.20.
/4/ Решението по ал.2 подлежи на оспорване от заинтересованото лице по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред Административен съд – Бургас.
/5/ Ако установеното несъответствие е над 5 000лв. влязлото в сила решение по ал.2 се изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.23 /1/ Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на декларациите за несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1 при наличие на някое от следните основания :
1. на всяка подадена декларация от лице по чл.1, ал.1 в срок от един месец от подаването й;
2. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост;
3. когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и обстоятелства, както и факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по т.1.
/2/ При наличие на основанията по ал.1, т.2 и т.3 проверката на декларацията за несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1, се образува с решение на комисията по предложение на нейния председател или член. Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му.
/3/ Проверката се провежда за срок от един месец от приемане на решението за образуването й.
/4/ Тя протича при условията на чл.19 и чл.20. Адресат на искане за информация от комисията изпраща същата в 14-дневен срок от получаване на искането.
/5/ Проверката приключва с доклад на комисията, адресиран до Общинската избирателна комисия по отношение на кметовете на кметства и до Общински съвет – Созопол в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.3. Докладът съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на несъвместимост в съответствие с изискванията, предвидени в съответните нормативни актове, дата и подписите на членовете на комисията. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията.
/6/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на кмет на кметство Общинската избирателна комисия образува производство за установяване на несъвместимост.
/7/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 Общинският съвет връчва доклада и съответните материали на заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7 – дневен срок от получаването му. Проверката приключва с решение на Общинският съвет, прието въз основа на нов доклад на комисията, в който се обсъждат евентуално представените от съответното лице възражения и доказателства.
/8/ Решенията по ал.7 се връчват на заинтересованото лице. Решение на Общинския съвет, с което е установена несъвместимост подлежи на оспорване от заинтересованото лице по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред Административен съд – Бургас.
/9/ При установена несъвместимост с влязло в сила решение органите по ал.5 предприемат действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в съответните закони.

IV. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.24 /1/ Когато лице по чл. 1, ал. 1 от тези правила има частен интерес по смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие или задължение по служба.
/2/ Комисията е длъжна да направи отвод на лице по чл. 1, ал.1, ако разполагат с данни за негов частен интерес във връзка с изпълнение на конкретно правомощие или задължение по служба.
/3/ Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването им или след узнаването на данни за наличие на частен интерес и се мотивират.
Чл. 25 /1/ Производството по установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 от тези правила се образува:
1. при подаден сигнал по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 6, ал. 4;
2. служебно, по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.3, а за кметовете на кметства – на комисията;
3. по искане на лице по чл. 1, ал. 1.
/2/ Трите основания се регистрират незабавно след възникването им в специален регистър.
Чл.26 /1/ Производството за установяване на конфликт на интереси се образува служебно по чл.25, ал.1, т.2 по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.3 и на комисията по отношение на кметове на кметства, съответно по предложение на постоянната комисия и председателя или член на постоянната комисия, ако при осъществяване на служебните си задължения са установили конкретни данни, пораждащи съмнения за конфликт на интереси.
Чл.27 /1/ Искането по чл. 25, ал.1, т. 3 трябва да съдържа:
1. трите имена и длъжността на лицето;
2. описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането;
3. дата на подаване на искането;
4. подпис на подателя.
/2/ Когато искането не отговаря на условията по ал. 1, лицето се уведомява от комисията да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок производството по искането ще бъде прекратено.
/3/ По отношение на искането се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 3, 5 и 7.
Чл.28 Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.
Чл.29 /1/ Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват с решение на Общински съвет – Созопол по предложение на комисията за лицата по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, а за кметовете на кметство – с решение на съответната постоянна комисия по предложение на неин председател или член.
/2/ Производството протича в срок до два месеца от образуването му. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30 дни.
/3/ Производство по ал.1 не се образува или образуваното производство се прекратява, когато:
1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 6, ал. 2, съответно по чл. 27, ал. 1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;
2. са изтекли сроковете по чл. 28;
3. сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган;
4. сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл в сила акт, освен ако се основават на нови факти или обстоятелства;
5. сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по който има висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване, или на оспорване на акта;
6. сигналът е подаден срещу лице, което не заема публична длъжност по чл.1, ал.1, т.1-3.
/4/ Проверката за наличието или за липсата на предпоставките по ал. 2 се извършва от комисията.
/5/ В случаите на ал. 3, т. 3 сигналът или искането се препращат незабавно на компетентния орган, за което се уведомява подателят.
Чл.30 Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на кметовете на кметства и на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3, когато са избрани с решение на съответния общински съвет, се извършва от постоянната комисия на Общински съвет – Созопол по установяване на конфликт на интереси.
Чл.31 Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/2/ Комисията изисква и получава информация от органи на държавната власт, от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В искането се посочват номерата на решенията за избор на комисията и за образуване на производството.
(3) Органите и лицата по ал. 2 са длъжни в 7-дневен срок от получаването на искането да представят необходимата информация и документи.
Чл.32 Лицето, срещу което е образувано производството осъществява правото си на защита като :
1. комисията му предоставя за запознаване на хартиен или електронен носител основанието за образуване на производството и всички събрани доказателства при спазване на правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия сигнала и чл.9, ал.1, т.1-3 от тези правила;
2. предоставя му се дава възможност да направи възражение в 7-дневен срок от предоставяне на преписката;
3. представи и/или сочи нови доказателства, които да се съберат;
4. се изслушва от комисията, за което поканата се връчва не по-късно от 7 дни преди датата на изслушването и се съставя протокол, подписан от членовете на комисията и заинтересованото лице.
5. Ползва адвокатска защита.
Чл.33 /1/ Когато производството е образувано по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, комисията приема становище за наличие или липса на конфликт на интереси или за прекратяване на производството, което внася в Общинския съвет, ведно с цялата преписка в 7-дневен срок от приемането му.
/2/ Становището съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на конфликт на интереси или за прекратяване на производството, дата и подписите на членовете на комисията.
/3/ Общинският съвет разглежда становището на първото си заседание след внасянето му и въз основа на него приема решение за установяване или неустановяване на конфликт на интереси или за прекратяване на производството. Общинският съвет може да върне преписката на комисията за събиране на допълнителни доказателства.
Чл.34 /1/ Когато производството е образувано по отношение на кмет на кметство постоянната комисия, се произнася с мотивирирано решение за наличието или липсата на конфликт на интереси или за прекратяване на производството.
/2/ Актът по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. адресата на акта;
3. фактическите и правните основания за постановяването му;
4. направените от лицето възражения и мотиви в случай на неприемане;
5. диспозитивна част, в която се установява липсата или наличието на конфликт на интереси и се налага глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ или се прекратява производството;
6. срок и съд, пред който може да се обжалва;
7. дата на издаване и подпис/подписи.
(3) При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на административно нарушение и не се издава наказателно постановление, а глобата се налага с акта по ал. 1.
(4) В акта, с който е установен конфликт на интереси, се посочва и срок за доброволно изпълнение на наложената глоба.
Чл. 35. /1/ Решенията по чл.33, ал.3 и чл.34, ал.1 се връчват на :
1. заинтересованото лице;
2. окръжната прокуратура по седалището на органа по чл. 26, ал. 1.
/2/ Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересованото лице в 14 – дневен срок от връчването му пред Административен съд – Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/3/ Прокурорът може да подаде протест срещу решение, с което не се установява конфликт на интереси пред съда в срок един месец от съобщаване на решението.
Чл. 36. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси, освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон.
(2) Влезлият в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по отношение на кмет на кметство, се съобщава и на съответната Общинска избирателна комисия.
Чл. 37. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от ЗПКОНПИ, АПК и НОРИПДУКИ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

§1 Тези правила се приемат на основание чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на НОРИПДУКИ.
§2 Общинската администрация предава декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, подадени при кмета на Община Созопол на комисията в 14-дневен срок от приемане на тези правила с двустранен протокол, който се подписва от секретаря на общината и председателя на комисията.
§3 Декларациите на лицата по чл.1, ал.1 се публикуват на интернет-страницата на Общинския съвет в срок до 5.11.2018г.
§4 Докладът по чл.17 от тези правила за подадените през 2018г. декларации се изготвя до 5.11.2018г.ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ.15 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОЗОПОЛ


С настоящата подписаният ……………………………………………………..….. , в качеството си на ……………………………………………..Д Е К Л А Р И Р А М :

Че ще спазвам регламент (EС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с достъпа ми до декларации за имущество и интереси, подадени в Общински съвет – Созопол, както и че няма да разпространявам факти и обстоятелства от тези декларации, станали ми известни при изпълнение на служебните ми задължения.

Гр…………… ДЕКЛАРАТОР :
……………….


върнете се назад

Новини:

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...