:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2012-08-09

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


Н А Р Е Д Б А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ
НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение №249 от протокол № 11/20.07.2012г. на Общински съвет Созопол/

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Тази наредба се приема на основание чл.181, ал.6 от Закона за горите.
Чл.2. С наредбата се уреждат условията и реда за стопанисване, управление, възпроизводство, ползване и опазване на общинските горски територии.
Чл.3. Организацията по управлението на горски територии се осъществява от Кмета на Общината.
Чл.4. Гори и горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на чл.2 от Закона за горите.
Чл.5. Горските територии в съответствие с преобладаващите им функциите се делят на три категории – защитни, специални и стопански. Тяхната характеристика се определя с чл.5 ал.2,3 и 4 от Закона за горите.
Чл.6. Категоризирането на горските територии, за които по реда на други закони не са определени и въведени особени статути и режими, се извършва с областни планове за развитие на горските територии по чл.12 от ЗГ и се конкретизира с горскостопанските планове или програми, съгласно чл. 6 от ЗГ.
Чл.7. За установяване състоянието на ресурсите и изготвяне на тяхната оценка се извършва инвентаризация на горските територии.
Чл.8. (1) За горските територии собственост на Община Созопол се изработва горскостопански план.
(2) Горскостопанският план определ допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии за срок 10 години.
(3) Горскостопанският план се изработва на основата на горскостопанските карти, кадастралните карти, картите на възстановената собственост и извършената инвентаризация на горските територии на Община Созопол.
(4) Горскостопанските карти по ал. 4 са специализирани карти за горските територии по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(5) Изработването на горскостопанските планове и програми за горски територии общинска собственост се финансира от Общината.
(6) Горскостопанските планове и програми се утвърждават със заповед от Директора на съответната Регионална дирекция по горите.
(7) Заповедите по ал. 7 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Съдържанието на горскостопанските карти и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните.
Чл. 9. Кмета на Община Созопол съдейства за изготвяне на Областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и инвентаризацията на горските територии.
Чл.10. (1) В Общинският план за развитие съгласно Закона за регионалното развитие се разработва раздел за развитието на горските територии, който е съобразен със съответния Областен план за развитие на горските територии.
(2) Разделът за развитие на горските територии по ал. 1 се разработва въз основа на утвърдения горскостопански план за Община Созопол и определя насоките за развитие на Общината в областта на горското стопанство и свързаните с него дейности.
Чл. 11. (1) Инвентаризацията на горските територии и горскостопанския план за Община Созопол се изготвя, актуализира и приема при условия и по ред, определени от Наредба на МЗХ.
(2) Община Созопол като собственик и ползвател на горски територии е длъжна да не възпрепятства провеждането на необходимите действия, свързани с инвентаризацията на горските територии, и да предоставя необходимите данни за извършването й.
(3) Данните от горската инвентаризация са публични и редът за достъп до тях се определя по чл. 18, ал. 1 от ЗГ.

II. СОБСТВЕННОСТ НА ОБЩИНАТА

Чл. 12. (1) Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на Община Созопол, както и тези, придобити чрез правна сделка или по други придобивни способи и не са държавна или частна собственост.
(2) Публична общинска собственост са горските територии :
1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;
2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;
3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;
4. включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство.
(3) Частна общинска собственост са всички останали горски територии на Община Созопол.
(4) Собствеността на Общината върху поземлени имоти в горски територии се удостоверява с един от следните документи:
1. акт за общинска собственост;
2. договор за придобиване право на собственост;
3. решение, издадено от Общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на имота.
(5) Не може да се придобиват по давност горски територии общинска собственост.
(6) Община Созопол като собственик на горски територии трябва да упражнява правото си на собственост върху тях по начин, който не влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици или на обществото.


III. ПРОМЕНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.13. Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закона.
Чл.14. При необходимост за увеличаване лесистостта на землището, Общината може да придобива горски и земеделски територии – собственост на държавата, на физически и юридически лица.
Чл.15. Общината може да продава или заменя горски територии - частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, и спазване на разпоредбите на Закона за горите.
Чл.16. Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабопродуктивни земи, се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл.81 от Закона за горите. Влязлото в сила решение се изпраща на съответната Дирекция по земеделие и гори за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.
Чл.17. Разпореждането и замяната на поземлени имоти в горски територии на Община Созопол се извършва съгласно разпоредбите на Глава втора, Раздел втори „Разпореждане със собствеността“ в Закона за горите.
Чл.18. Управление на поземлени имоти в горски територии се извършва съгласно разпоредбите на Глава втора, Раздел трети от Закона за горите.
Чл.19. Учредяването на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии на Община Созопол се извършва съгласно разпоредбите на Глава втора, Раздел четвърти от ЗГ.
Чл.20. Промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии на Община Созопол се извършва съгласно разпоредбите на Глава втора, Раздел пети от ЗГ.
Чл.21. (1) Горски автомобилни пътища - публична държавна собственост, могат да бъдат предоставени за управление на Общината за изпълнение на нейните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, с решение на Министерския съвет след решение на Общинския съвет и по предложение на министъра на земеделието и храните.
(2) Горски автомобилни пътища - частна държавна собственост, могат да бъдат предоставени за управление на Общината за изпълнение на нейните функции със заповед на министъра на земеделието и храните. Въз основа на заповедта, министърът на земеделието и храните сключва договор с Кмета на Общината , в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.
Чл.22. Всички промени в горските територии на Община Созопол стават с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.


ІV. СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.23. Стопанисването на горските територии на Общината обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.
Чл.24. Дейностите залесяване на горски територии, определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и износ, защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определен по реда на Глава четвърта от ЗГ.
Чл.25. Сечите в горите на Общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите,по чл.101,ал.3 от ЗГ.
Чл.26. (1) Всички дейности по стопанисването на горските територии на Община Созопол се извършват от Общинско горско предприятие по установения ред в Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско горско предприятие на Община Созопол.
(2) Директорът на Общинското горско предприятие изготвя всички необходими документи, съобразно действащата нормативна уредба, които се утвърждават от Кмета на Общината.


V. ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Чл.27. (1) Ползвания от горските територии на Общината са ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.
(2) Ползванията от горските територии на Общината са възмездни.
(3) Размерът на таксите за ползвания от горските територии на Общината се определя с решение на Общинския съвет.
Чл.28. Ползването на дървесина от горските територии на Общината, което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на разпоредбите от Глава пета, Раздел първи от ЗГ, при условия и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти обнародвана в ДВ бр.96 от декември 2011г. по чл.95,ал.1 от Закона за горите.
Чл.29. (1) Ползването на дървесина в горските територии – собственост на Община Созопол, се извършва въз основа на Годишен план, изготвен от Общинското предприятие.
(2) Обемите на ползването на дървесина в горските територии – собственост на Община Созопол, се определят в съответствие с горскостопанския план на Общината по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(3) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 31 октомври и се одобрява от Кмета на Общината след решение на Общинския съвет. Годишният план се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 15 ноември.
(4) Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен Годишен план за Общината.
(5) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии общинска собственост, се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на Общината или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл.30. (1) Общината, може да сключва с търговци дългосрочни договори за срок до 10 години за:
1. добив на дървесина;
2. продажба на дървесина.
(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискваниятана чл. 115, ал. 1, т. 2.от ЗГ.
(3) Ежегодното количество - предмет на договорите по ал. 1, е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на Общината.
(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1-3 се определят с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост.
Чл.31. Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на Общината, което представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, и други, както и разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел втори на ЗГ, при условията и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.


VІ. ПАША В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.32. (1) Пашата на селскостопански животни в горските територии на Община Созопол, се извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел трети на ЗГ, след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Общинския съвет.
(2) За заплатената по ал. 1 цена на лицето се издава документ, в който се посочват видът и броят на животните.
(3) Ежегодно, до края на месец февруари, Кметът на Общината издава заповед, в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата на Общината, кметство или населено място.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава въз основа на постъпили до края на месец януари писмени предложения от кметове на кметства и кметските наместници - за горските територии – собственост на Община Созопол;
(5) Заповедта по ал. 1 се издава при съобразяване с ограниченията и забраните, предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитени територии и защитени зони.


VІІ. ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.33. (1) Защитата на горските територии на Общината, която обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, се осъществява по реда на Глава шеста на Раздел втори и Раздел трети от ЗГ.
(2) Защита на горските територии на Общината от болести и вредители и други повреди се извършван на база Наредба за защита от болести и вредители и други повреди №12 от 16.12.2011г. съгласно чл.132 от ЗГ.
(3) Условията и редът за проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се определят с наредбата по чл. 136, ал. 4.
(4) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от собствениците, съответно от лицата, на които територията е предоставена за управление, за тяхна сметка.
Чл.34. Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.


VІІІ. ДОСТЪП ДО ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.35. (1) Достъпът до горските територии на Общината се осъществява при условията и по ред, определени в Глава седма от ЗГ.
(2) Достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при спазване указанията на собственика на горската територия, освен в случаите, предвидени в Закона за горите.
(3) Достъпът до горските територии на Общината може да се ограничи въз основа разпоредбите на Глава седма от ЗГ.
(4) С разрешение, издадено по ЗГ, се осигурява достъпът до горски територии на Общината, в които се провежда добив на дървесина и за това обстоятелство е поставена обозначителна табела.
(5) Разрешението по ал. 2 се дава в писмена форма от лицето, стопанисващо общинската територия.


ІХ. ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.36.(1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.
(2) В съответствие с разпоредбата на чл.188, ал.1 от ЗГ, Общината организира опазването на горските си територии, като за целта Кмета на Общината назначава правоспособни лица.
(3) Функциите, правата и задълженията на лицата по алинея (2) са в съответствие с Глава тринадесета от ЗГ.
(4) Служителите, назначени за опазване на горските територии – собственост на Община Созопол трябва да бъдат с лесовъдско образование.
(5) Служителите, назначени за опазване на горските територии - общинска собственост, имат правомощията по чл. 190, ал. 2, т. 1 - 8 от ЗГ:
1.опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
2.следят за спазването на правилната сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
3.проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;
4.следят за спазването на противопожарните правила,а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;
5.следят за появата на болести,вредители и други повреди;
6.опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;
7.сигнализират незабавно органите на Министерство на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите и съдействат за тяхното разкриване;
8.дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
и извън поверените им за опазване горски територии на територията на Общината.
(6) Служители и работници от Общинското предприятие се ползват от разпоредбите на чл. 193 от Закона за горите.

Х. СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
Чл.37. (1) Строителство в горските територии без промяна на предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1, определено в Глава осем от ЗГ.
(2) Строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на ЗУТ, Наредба на МРРБ и МЗХ.
(3) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на горски пътища.
(4) Нормативите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на горските пътища, както и тяхната класификация се определят с Наредбата по ал. 2.


ХІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА

Чл.38. Управлението на горските територии общинска собственост се осъществява въз основа на Глава единадесета от ЗГ и решение на Общинския съвет.
Чл.39. (1) За управлението на горските територии – собственост на Община Созопол, се създава Общинско горско предприятие по смисъла на чл.52 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското горско предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
(3) Изборът на формата на управление по ал. 1 се определя с решение на Общинския съвет.
Чл.40. Организацията и дейността, предмета на дейност и щатното разписание на Общинското предприятие се определят с Правилник за организацията и дейността, който се утвърждава от Кмета на Общината, след решение на Общинския съвет.
Чл.41. (1) Общинското предприятие има собствена банкова сметка и работи по План-сметка, одобрена от Кмета на Общината, след решение на Общинския съвет.
(2) Приходите в План-сметката на Общинското предприятие се формират от:
1. разпореждания с общински горски територии по Раздел втори от Глава първа;
2. такси за ползвания от общинските горски територии:
а/ за ползване на дървесина;
б/ за ползвания на недървесни горски продукти;
3.такси за услуги извършвани от общинската администрация:
а/ за издаване и съгласуване на разрешителни, позволителни, удостоверения, проекти, планове, програми и заверки на извлечения от тях, сертификати, за съгласуване на строителство в горските територии на общината и други писмени документи, предвидени в Закона за горите;
б/ за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания, оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и отчетна документация;
4. суми, дължими по договори за предоставяне право на ползвания от горските територии на общината, както и невъзстановими депозити;
5. средства от други собственици на горски територии, предоставени на общината за тяхното опазване;
6. експортни такси за износ на дървесина и на недървесни горски продукти;
7. глоби и обезщетения за нарушения в горските територии на общината;
8. суми от продажби на вещи, отнети в полза на общината, послужили за извършване на нарушенията по т.7 или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, след приспадане на разходите по отнемането, съхранението и продажбата им;
9. средства от продажбата на горски семена, плодове и посадъчен материал, каталози, специализирани печатни произведения и други продукти и стоково-материални ценности, закупени, добити или произведени със средства на общината;
10. дарения, завещания и други;
11. средства от български или чуждестранни държавни и правителствени институции, неправителствени организации и лица с оглед на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горите и научноизследователската и приложна дейност в тях;
12. средствата по Глава седемнадесета от Закона за горите;
13. присъдени суми по дела, свързани с горските територии но общината;
14. неустойки по диговори за дейности в горските територии на общината;
15. получени средства за обезщетения по застраховки;
16. други приходи, определени със закон и с други нормативни актове;
17. суми от финансови начети;
18. остатъци от предходната година.
19.други приходи определени от Общинския съвет.
(3) Приходите по ал.2 се превеждат по сметката на Общинското предприятие по ред, определен с Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинското предприятие
(4) Разходната част на План - сметката по ал.2 включват:
1. издръжка на Общинското предприятие;
2. подпомагане на естественото възобновяване на горите;
3. събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на горски семена и плодоме;
4. производство или закупуване и доставка на посадъчен материал;
5. подготовка на почвата за залесяване;
6. залесяване;
7. отглеждане на подраста и на новосъздадените култури;
8. попълване на горски култури;
9. инвентаризация на горските разсадници и култури;
10. направа и поддържане на огради на горски култури и възобновителни участъци;
11. изграждане на дребни техникоукрепителни съоражения за борба с ерозията;
12. провеждане на сечи в горите - без материален добив;
13. почистване на сечища и други площи за залесяване;
14. защита на горите на общината по Глава шеста от Закона за горите;
15. наблюдения и измервания на вредни емисии и змърсявания, както и провеждането на метеорологични и хидрологични наблюдения;
16. опазване на горските територии на общината по Глава тринадесета от Закона за горите;
17. строителство, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни активи-собственокт на общината, предназначени за стопанисване на горските територии на общината;
18. строителство, поддръжка и ремонт на:
а/ горски пътища;
б/ складове, горски бараки, навеси, заслони, опорни и пунктове за опазване на горите;
в/ сгради и съоражения в горски разсадници;
г/ пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоражения;
19. мероприятия, свързани със стопанисването на горите в защитените територии;
20. изграждане и организиране на горски разсадници, опитни полета, сортоизпитателни участъци, семепроизводствени градини и плантации и маточни колекции;
21. изработване на стопански планове и програми по Раздел втори на Глава втора от ЗГ;
22. научно обслужване и внедрителска дейност;
23. международна дейност, по въпроси на горските територии;
24. членски внос за участие на общината в различни организации и сдружения, свързани с горските територии;
25. печатни и друг вид издания, свързани с горите;
26. пропаганда и реклама, работа с обществеността;
27. чествания на Седмицата на гората;
28. обучения, квалификация и преквалификация, специализации и стипендии, свързани с управлението на горските територии на общината;
29. съдебни и други такси по дела, касаещи горите;
30. провеждане на процедури за възлагане на дейности в горските територии на общината;
31. по отнемане, съхраняване и продажба на отнети в полза на общината вещи, свързани с опазването на горските територии;
32. застраховки и обезщетения;
33. безопасност и охрана на труда;
34. други разходи определени с решение на Общинския съвет
(5) Разходите по ал.4 са за сметка на общинския бюджет и се извършват по ред, определен с Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинското предприятие.

Чл.42. (1) Общинското горско предприятие се ръководи от Директор.
(2) Директора по ал.1 се назначава от Кмета на Общината.
(3) За Директор на Общинското предприятие по ал.1 се назначава лице, отговарящо на условията по чл.181, ал.5, от Закона за горите.
(4) Правата и задълженията на Директора по ал.1 се определят с Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинското горско предприятие.
Чл.43. (1) Служителите в Общинското предприятие се назначават от Директора му.
(2) Служителите в Общинското предприятие трябва да притежават необходимото образование, изискващо се по Закона на горите.

ХII. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл.44 (1) Принудителните административни мерки се прилагат от Директора на Общинското горско предприятие при спазване на условията на раздел Първи, Глава осемнадесета от Закона за горите.
(2) Кмета на Общината упълномощава със заповед Директора на Общинското горско предприятие за прилагане на принудителни административни мерки.
(3) Кмета на Общината възлага със заповед на Директора на Общинското горско предприятие издаването на Наказателни постановления и връчването им.

ХIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45. Контролът по изпълнението на Наредбата се осъществява от Кмета на Общината или оправомощени от него длъжностни лица.
Чл.46.Настоящата наредба отменя Наредбата за управление на горските територии на община Созопол.


върнете се назад

Новини:

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...