:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 16/04.11.2008г.


ПРОТОКОЛ № 16

Днес, 04.11.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе шестнадесетото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова и Симеон Симеонов – Зам. Кметове на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Божана Чампарова – юрист Общинска собственост, Надежда Савова – юрист Общинска собственост Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Вaля Бучeнкова – Гл. специалист бюджет, Златка Мусева – Гл.Счетоводител на Община Созопол, Румен Александров – Гл. Архитект на Община Созопол, Петя Чапевова – Директор дирекция ”Евроинтеграция”, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро, колеги Общински съветници, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, г-н зам. Кмет, Кметове на кметства и гости на настоящото шестнадесето заседание на Общински съвет. В залата присъстват тринадесет общински съветника имаме кворум, откривам шестнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Искам да поздравя, по вече създадената традиция от нас, рождениците от изминалия месец – г-н Ангел Гочев и г-н Стоян Маринов. Поздравявам ги и двамата от името на целия Общински съвет. Искам да поздравя още и г-н Димитър Желев, който е станал дядо, както и г-н Станимир Петров и г-н Здравко Манолакиев, които са станали бащи – да са живи и здрави наследниците!
Давам думата на Кмета, който също днес има повод..
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници на тази дата преди една година бях избран за Кмет на Община Созопол. Искам да благодаря на Общинския съвет за ползотворната работа през тази една година, на всички мои колеги и на цялата общественост.
К.Германова: Преминаваме към заседанието, започваме с питания към Кмета. Имате думата колеги. Г-н Недин.
С.Недин: Г-н Кмете, г-жо Председател и колеги, въпросът ми е, фирмата концесионер на чистотата има ли някаква съгласувка с КАТ и комисията за безопасност на движението към общинска администрация, за поставянето на контейнерите?
П.Рейзи: Не, конкретна съгласувка няма. По принцип с КАТ поддържаме постоянна връзка в това отношение и там където има съмнения за създаване на произшествие се взимат конкретни мерки. Ако Общинските съветници имате някакво предложение, може да бъде представено и да се направи някаква схема.
К.Гребенаров: Въпросът ми е за това как ще се развие нашето рибарско пристанище след построяването на бъдещата нова марина? Гражданите са притеснени, защото на скоро имаше публикация на ваше интервю, че се е взело решение от общински съвет за даване на концесия на пристанището и че лодките ще бъдат преместени. Бихте ли направил разяснение по въпроса!
П.Рейзи: Както знаете аз съм председател на рибарското дружество, към мен няма отправени запитвания от рибарите. Такова интервю не съм давал.
Държавното пристанище е от чешмата до борсата, с него се разпорежда Министерството на транспорта. Общинското пристанище е от чешмата до КПП-то. Никога не съм коментирал концесия за Общинското пристанище, това е чара на Созопол, нашите лодки. Проблема тук е в това, че когато държавната част от пристанището бъде дадена на концесия, концесионера ще иска да измести рибарските кораби. Това е флотилията на Созопол, там работят около петдесет човека – глави на семейства. В тази насока аз и собствениците на рибарски кораби сме провели множество разговори, посрещали сме комисия от София водели сме много дебати, ако концесия се осъществи рибарските кораби да останат там, докато намерим подходящо място за акостирането им. В следствие на тези разговори се роди и идеята, да се изгради ново рибарско пристанище за Созопол на което ще акостират само кораби и същото да се изгради на гърба на частното пристанище. Идеята е подкрепена от различни политически лидери от Министъра на транспорта и Министъра на земеделието. Рибарските лодки ще си останат на малкото пристанище в гавана. Новото пристанище първоначално ще се инвестира от Държавата, а първата копка я планираме в началото на следващата година. Другия проблем е с териториите под пътя до паметника те са държавна собственост, поддал съм нужните документи да се актуват като общинска. Това го правя с цел осигуряването на добра инфраструктура и път, с които да се осигурят условия за развитие на базата.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Желев.
Д.Желев: Ще бъде ли направена среща с Общинските съветници по повод Общия устройствен план на града? Среща със специалисти разбира се, които да ни разяснят какви са идеите на плана за да можем ние да сме готови за отговор пред нашите избиратели.
П.Рейзи: ОУП е нещо много дълго чакано от нашата Община, но ето че дойде момента в който е готов. Предполагам ще има възражения, но това няма как да бъде избегнато. Старият план е изцяло променен, защото беше морално остарял. Наблегнали сме на развитието на селските райони на Общината. Моето предложение е да не отежняваме сесията с ОУП-а, ще направим една среща с целия Общински съвет, главния архитект и аз, за да направим едно пълно представяне на плана. Другото нещо, което скоро ще бъде готово е публичния регистър на общинската собственост. Направили сме постъпки и всичката собственост, която е била за ползване от общината да ни бъде предадено, за да можем да направим някакви частични обезпечения на нашите граждани. Като цяло работим в насока да се придобие една прозрачност по отношение на общинската собственост. Ето ще дам думата и на Главния архитект на Общината.
Р.Александров: Виждате плана е изложен в залата, това ще е до 15.11.08. до тогава е срока за подаване на възражения. Вече по селата са направени срещи с гражданите. На 17.11.08. е и общественото обсъждане в голямата зала на читалището. Планът е качен и в сайта на Общината.
П.Рейзи: Искам да кажа още, че плана е от жизнено важно значение за общината и всички ние трябва да се обединим за идеята той да мине. Молбата ми към вас, като общински съветници е да агитирате вашите партийни структури за да може плана да мине максимално бързо и оперативно. Благодаря ви!
К.Германова: Имате ли други въпроси към Кмета колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Аз имам няколко предложения за допълнения към него. Първо, като точка пет да влезе докладна записка с вх.№750/31.10.08г…, като точка шеста да влезе докладна записка с вх.№751/03.11.08г…, като седма точка да влезе докладна записка с вх.№752/03.11.08г…, като осма точка да влезе докладна записка с вх.№753/03.11.08г…, като девета точка да влезе докладна записка с вх.№754/03.11.08г…, като десета точка да влезе докладна записка с вх.№755/03.11.08г… и последно предложение е като точка единадесета да влезе докладна записка с вх.№756/03.11.08г…… Някакви предложения или коментари по дневния ред имате ли колеги? Г-н Желев.
Д.Желев: Беше извършено посегателство върху един от общинските съветници, всички сте информирани за това. Аз предлагам Общински съвет да осъди този акт, като приемем една декларация с която да покажем че сме против такива актове.
К.Германова: Нямам нищо против приемането на такава декларация, но за да влезе към дневния ред трябва да е входирана в Общински съвет от предния ден.Ще дам думата и на юриста.
К.Гребенаров: Аз предлагам да влезе към дневния ред да влезе предложение за гласуване за провеждане на извънредно заседание в тридневен срок на което да приемем такава декларация.
К.Германова: Добре, това ще го гласуваме като дванадесета точка от дневния ред. Други предложения по дневния ред имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с направените допълнения, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 363

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№717/13.10.2008г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на Решение№96/6/11.02.2008г. на Общински съвет Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
2. Докладна записка с вх.№720/13.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
3. Докладна записка с вх.№723/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на персонала във Функция “Здравеопазване” в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазване” – дофинансирана с общински приходи.
4. Докладна записка с вх.№732/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2008г. на Функция “Образование”.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
5. Докладна записка с вх.№702/25.09.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на Област Бургас.
6. Докладна записка с вх.№703/25.09.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№722/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, Община Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на Област Бургас.
8. Докладна записка с вх.№724/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на 608кв.м. ид. части от ПИ 000250, образуван от ПИ 00309, 00249, землище с.Равадиново, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№725/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Крушевец, Община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№726/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на здравеопазването – Център за СМП-Бургас, филиал за спешна медицинска помощ Созопол в помещения, собственост на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№727/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-368, кв.17 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№728/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-388, кв.36 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен №67800.501.350 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
13. Докладна записка с вх.№729/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-кв.46, по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№730/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXIX-1221, кв.3 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№731/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-274, кв.31 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№740/23.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична Общинска собственост находящи се в Административната сграда на Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
17. Докладна записка с вх.№721/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
V. Докладна записка с вх.№750/31.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
VI. Докладна записка с вх.№751/03.11.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Искане до Народното събрание на Република България за предвиждане на средства в републиканския бюджет за 2009 година за обезопасяване на Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището за с. Атия, Община Созопол.
VII. Докладна записка с вх.№752/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 164001 ,местност „До село”, землище с.Зидарово за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Зидарово
VIII. Докладна записка с вх.№753/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 025225 ,местност „Край село” , землище с.Росен за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Росен.
IX. Докладна записка с вх.№754/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 028101 ,местност „Стопански двор” , землище с.Извор за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Извор.
X. Докладна записка с вх.№755/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 000192 местност „Край село”, землище с.Равна гора за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Равна гора.
XI. Докладна записка с вх.№756/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 001093 ,местност „Махалата” , землище с.Крушевец за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Крушевец.
XII. По предложение на К.Гребенаров, да се гласува провеждане на извънредно заседание, което да се проведе на 07.11.2008г.
К.Германова: Първа точка от дневния ред е доклада на комисията по законност. Давам думата на председателя на комисията г-жа Щерионова.
П.Щерионова: На 20.10.2008г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ . На заседанието присъстваха - Гено Пухов и Константин Гребенаров – членове и Пенка Щерионова – Председател. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет и Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол;
Комисията разгледа и обсъди докладна записка с вх.№717/13.10.2008г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на Решение №96/6/11.02.2008г. на Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги докладната съм я внесла по искане на счетоводството на Общината. Когато сме взели решението за изплащане на стипендия за спортната изява на тези деца името на момичето ни е зададено грешно – Иванка Кирилова Петрова. Вярното име е Ивана Кирилова Димитрова. Имате ли някакви въпроси?
П.Рейзи: Защо в решението не изпишете и трите имена – Ивана Кирилова Димитрова за по голяма достоверност.
К.Германова: Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с направеното допълнение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 364

Общински съвет – Созопол променя свое решение №96/6/11.02.2008г. в т.1 – името Иванка Петрова да се чете Ивана Кирилова Димитрова.

К.Германова: Следваща точка е доклад на комисията по финанси, давам думата на председателя на комисията – г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 31.10.2008г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Станимир Петров и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Директор Дирекция “Евроинтеграция” и Валя Бученкова – Гл. специалист Бюджет. Комисията разгледа докладна записка с вх.№720/13.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Докладната е оттеглена от вносителя по време на заседанието тъй като от такова решение вече няма нужда.
Следваща докладна записка с вх.№723/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на персонала във Функция “Здравеопазване” в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазване” – дофинансирана с общински приходи.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следните корекции:
На стр.2 от решението, сумата 1 090 899лв. да се заличи
-Дейност 622 “Озеленяване” увеличение със 100 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 255 959лв. 100 000лв. 355 959лв.

На стр.6 от решението, сумата 10 000 да се чете 12 000.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проект ІІ етаж сграда кметство
с.Равна гора 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.

К.Германова: Преди да преминем към гласуване имате ли някакви въпроси по докладната колеги?
Р.Деспов: Първия ми въпрос е подпараграф 52-02, търговски център Созопол, кое налага движението на тези средства?
П.Рейзи: Направихме оглед на търговския център и установихме че състоянието му е окаяно. По-добре е тези средства да бъдат прехвърлени за нещо друго за да можем да приключим годината. Аз самия не знам как да постъпя с този търговски център, ще направим още огледи, на един от които ще ви поканя и вас Общинските съветници, ще дебатираме за да вземем правилното решение. Състоянието му е окаяно, пак казвам.
Р.Деспов: Реконструкция на улично осветление Созопол и дейност Озеленяване?
П.Рейзи: За озеленяване, залагаме тези средства за нови зимни растения, които на пролет ще са готови.
Р.Деспов: Какви са тези средства за проекти, параграф 10-20 – дейност “Други дейности по икономиката”?
П.Рейзи: Нужни са много средства за проектиране, това са проекти към Градската среда по които кандидатстваме, заложили сме пречиствателните станции и ВиК по селата.
Р.Деспов: Проектиране на спортна зала с.Крушевец?
П.Рейзи: Тези средства ги залагаме за проектиране, не сме включили ДДС, за да можем до година в бюджета да заложим средства за изграждане.
Р.Деспов: Разходи за външни услуги, какво налага увеличението?
П.Рейзи: С тези средства ще обхванем всички мероприятия до края на годината – Никулден, Коледа, Нова година, украси, откриване на параклиса и т.н. имаме доста богата програма.
Р.Деспов: Защо махаме тази сума от подпараграф 52-03, система за видео наблюдение за гр.Созопол?
П.Рейзи: Проекта ни е готов, много е добър и на пети януари ще кандидатстваме за отпускане на средствата по него.
Д.Желев: Параграф 10-00 издръжка, поддържане и ремонт на улици? Как ги заложихте тези средства?
П.Рейзи: Проведохме разговори с техниците, направиха се изчисления и решихме, че тази сума ще стигне. Естествено може и да останат пари, може и да не стигнат. Не може до стотинка всичко да се изчисли, винаги има непредвидени 10-20%. На вас ви прави впечатление, че всеки месец правим промени по бюджета – ами няма как, ние сме работеща организация. Няма как да не искам промени.
Д.Желев: Колко средства са влезли в Общината по проектите които сме направили?
П.Рейзи: До момента имаме около 15млн.лв. привлечени средства. По отношение на проектите, които сме направили всичките са на изчакване към Министерствата. Отначало всичките Министерства казваха давайте проекти в един момент Европейския съюз спря парите. Например проекта за пътя Присад-Зидарово май месец е одобрен, първия транш на средствата трябваше да е юни. Изпълнителя е направил повече от половината.
К.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва: Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 339 000лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 944 450лв.1 339 000лв. 605 450лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-02
-търговски център Созопол 1 260 000лв.1 260 000лв. 0

било увеличение става
подпараграф 52-03 –професионална
копирна машина за Община Созопол 0 40 000лв. 40 000лв.

било намаление става
подпараграф 52-06 – администр.
Общинска сграда Созопол 256 300лв. 119 000лв. 137 300лв.

К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в параграф 52-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 339 000лв.
К.Германова: Който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 127 000лв. по дейности и параграфи, както следва -Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 87 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 87 000лв. 87 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 0 87 000лв. 87 000лв.

К.Германова: Който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 255 959лв. 100 000лв. 355 959лв.
в т.ч
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 250 000лв. 100 000лв. 350 000лв.

К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 10-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 352 000лв. 60 000лв. 292 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – система за
видео наблюдение за гр.Созопол 60 000лв. 60 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 52-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 127 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 759 “Други дейности по културата” увеличение с 80 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 150 000лв. 80 000лв. 230 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 118 000лв. 80 000лв. 198 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.

Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 80 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.

Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” със 1 100 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 300 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 408 370лв. 300 000лв. 1 708 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 350 740лв. 300 000лв. 1 650 740лв.

К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в параграф 10-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 898 “Други дейности по икономиката” увеличение с 800 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 289 000лв. 800 000лв. 2 089 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 120 000лв. 800 000лв. 1 920 000лв.
-за проекти 800 000лв. 800 000лв. 1 600 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в параграф 10-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” със 1 100 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна във функция “Икономически дейности и услуги”, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.ПехливановаОбщински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. с 32 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 365
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 339 000лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 944 450лв. 1 339 000лв. 605 450лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-02
-търговски център Созопол 1 260 000лв .1 260 000лв. 0
било увеличение става
подпараграф 52-03 –професионална
копирна машина за Община Созопол 0 40 000лв. 40 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 – администр.
Общинска сграда Созопол 256 300лв. 119 000лв. 137 300лв.
1.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 127 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 87 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 87 000лв. 87 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 0 87 000лв. 87 000лв.
-Дейност 622 “Озеленяване” увеличение със 100 000 лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 255 959лв. 100 000лв. 355 959лв.
в т.ч
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 250 000лв. 100 000лв. 350 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” намаление с 60 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 352 000лв. 60 000лв. 292 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – система за
видео наблюдение за гр.Созопол 60 000лв. 60 000лв. 0
1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 759 “Други дейности по културата” увеличение с 80 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 150 000лв. 80 000лв. 230 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 118 000лв. 80 000лв. 198 000лв.
1.4.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” със 1 100 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 300 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 408 370лв. 300 000лв. 1 708 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 350 740лв. 300 000лв. 1 650 740лв.
- Дейност 898 “Други дейности по икономиката” увеличение с 800 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 289 000лв. 800 000лв. 2 089 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 120 000лв. 800 000лв. 1 920 000лв.
-за проекти 800 000лв. 800 000лв. 1 600 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Атия за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: Извършва промени по плана на бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 950лв. 5 000лв. 20 950лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 5 000лв. 8 000лв.

К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна по параграф 10-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 7 500лв. 5 000лв. 2 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – офис
обзавеждане кметство с.Атия 7 500лв. 5 000лв. 2 500лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна по параграф 52-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 32 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 32 000лв. 132 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 32 000лв. 132 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Атия за 2008г. с 32 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 366

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Атия за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва:
2.1.Извършва промени по плана на бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 950лв. 5 000лв. 20 950лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 5 000лв. 8 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 7 500лв. 5 000лв. 2 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – офис
обзавеждане кметство с.Атия 7 500лв. 5 000лв. 2 500лв.

2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 32 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 32 000лв. 132 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 32 000лв. 132 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства и във функция “Образование” в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г. в частта за местни дейности:
Кметство с.Извор
3.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 20 500лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 29 600лв. 5 500лв. 24 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 7 500лв. 5 500лв. 2 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 15 000лв. 15 000лв. 0
/Ремонт общинска сграда-битов
комбинат-младежки клуб/ 15 000лв. 15 000лв. 0
3.2.Намалява плана на разходите на дейност 759 “Други дейности по културата” с 5 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 5 000лв. 0
3.3.Увеличава плана на разходите на дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 10 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 10 500лв. 10 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 0 10 500лв. 10 500лв.
3.4.Увеличава плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 50 000лв. 15 000лв. 65 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 15 000лв. 65 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в бюджета на с.Извор, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Кметство с.Крушевец. Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проектиране спортна зала
с.Крушевец 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
3.6.Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 2 000лв. 18 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 15 000лв. 2 000лв. 13 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в бюджета на с.Крушевец, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Кметство с.Равна гора. Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проект ІІ етаж сграда кметство
с.Равна гора 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
3.8.Намалява плана на разходите на дейност 622 “Озеленяване” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 300лв. 2 000лв. 1 300лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 000лв. 2 000лв. 1 000лв.

К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в бюджета на с.Равна гора, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Функция “Образование” Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Образование” за 2008г. дейност 311 “Целодневни детски градини”- местни дейности в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 445 000лв. 445 000лв.
в т.ч.


било намаление става
подпараграф 52-05-обзавеждане ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 80 000лв. 2 000лв. 78 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-06-ЦДГс.Крушевец 82 000лв. 2 000лв. 84 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в параграф 52-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Образование” за 2008г. в делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища” в частта за ОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Созопол за оборудване на компютърен кабинет – начален курс, в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт
ОУ гр.Созопол 40 000лв. 16 000лв. 24 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в параграф 51-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 16 000лв. 16 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – компютърни
конфигурации 13бр.х 1 050лв. 0 13 650лв. 13 650лв.
-принтер-цветен-лазарен 2бр.х 800лв 0 1 600лв. 1 600лв.
-рутер за интернет връзка 1бр.х750лв 0 750лв. 750лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в параграф 52-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства и във функция “Образование” в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г. в частта за местни дейности, така както ги гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 367

3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства и във функция “Образование” в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г. в частта за местни дейности:
Кметство с.Извор
3.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 20 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 29 600лв. 5 500лв. 24 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 7 500лв. 5 500лв. 2 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 15 000лв. 15 000лв. 0
/Ремонт общинска сграда-битов
комбинат-младежки клуб/ 15 000лв. 15 000лв. 0
3.2.Намалява плана на разходите на дейност 759 “Други дейности по културата” с 5 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 5 000лв. 0
3.3.Увеличава плана на разходите на дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 10 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 10 500лв. 10 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 0 10 500лв. 10 500лв.
3.4.Увеличава плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 50 000лв. 15 000лв. 65 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 15 000лв. 65 000лв.
Кметство с.Крушевец
3.5.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проектиране спортна зала
с.Крушевец 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
3.6.Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 2 000лв. 18 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 15 000лв. 2 000лв. 13 000лв.
Кметство с.Равна гора
3.7.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проект ІІ етаж сграда кметство
с.Равна гора 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.

3.8.Намалява плана на разходите на дейност 622 “Озеленяване” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 300лв. 2 000лв. 1 300лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 000лв. 2 000лв. 1 000лв.
Функция “Образование”
3.9.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Образование” за 2008г. дейност 311 “Целодневни детски градини”- местни дейности в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 445 000лв. 445 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-05-обзавеждане ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 80 000лв. 2 000лв. 78 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-06-ЦДГс.Крушевец 82 000лв. 2 000лв. 84 000лв.
3.10.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Образование” за 2008г. в делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища” в частта за ОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Созопол за оборудване на компютърен кабинет – начален курс, в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт
ОУ гр.Созопол 40 000лв. 16 000лв. 24 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 16 000лв. 16 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – компютърни
конфигурации 13бр.х 1 050лв. 0 13 650лв. 13 650лв.
-принтер-цветен-лазарен 2бр.х 800лв. 0 1 600лв. 1 600лв.
-рутер за интернет връзка 1бр.х750лв 0 750лв. 750лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.1.,т. 1.2., т.2.1., т.3.1., т.3.5., т.3.7., т.3.9.,т.3.10. и заповеди №Z-1237 от 08.09.2008г. и №Z-1340 от 14.10.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 8 269 388лв. 1 093 253лв. 7 176 135лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
било намаление става
-собствени средства 6 078 180лв. 1 328 000лв. 4 750 180лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 560 899лв. 139 436лв. 700 335лв.
-МРРБ-София 996 209лв. 95 311лв. 1 091 520лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 368
4.Въз основа на приетите решения по т.1.1.,т. 1.2., т.2.1., т.3.1., т.3.5., т.3.7., т.3.9.,т.3.10. и заповеди №Z-1237 от 08.09.2008г. и №Z-1340 от 14.10.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 8 269 388лв. 1 093 253лв. 7 176 135лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 6 078 180лв. 1 328 000лв. 4 750 180лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 560 899лв. 139 436лв. 700 335лв.
-МРРБ-София 996 209лв. 95 311лв. 1 091 520лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава промяна в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” – дофинансирана с общински приходи, считано от 01.07.2008г. както следва:
Средна месечна бр. работна заплата: било към 01.07.2008г.-409,84лв.
става към 01.07.2008г.-512,81лв.
К.Германова: Който е съгласен, с предложената промяна за СМБРЗ, функция Здравеопазване, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 369
5.Общински съвет Созопол утвърждава промяна в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” – дофинансирана с общински приходи, считано от 01.07.2008г. както следва:
Средна месечна бр. работна заплата: било към 01.07.2008г.-409,84лв.
става към 01.07.2008г.-512,81лв.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. с 19 000 лв. в делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва: Функция “Здравеопазване” увеличение с 1 000лв. - Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”- дофинансирани с общински приходи увеличение с 1 000 лв.
било увеличение става
§ 01-00 – запл.на персонала по
трудово и сл.правоотнош. 2 459лв. 618лв. 3 077лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правоот. 2 459лв. 618лв. 3 077лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 501лв. 132лв. 633лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 368лв. 95лв. 463лв.
§ 05-60 – ЗОВ 85лв. 22лв. 107лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигур. 48лв. 15лв. 63лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 240лв. 250лв. 1 490лв.
в т.ч.
§ 10-12 – медикаменти 0 230лв. 230лв.
§ 10-91 – СБКО 65лв. 20лв. 85лв.
Общо увеличение: 1 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 10-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 18 000лв. - Дейност 738 “Читалища” – дофинансирани с общински приходи с 18 000лв. било намаление става
§ 45-00 – суб.за орг.с нестоп.цел 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв.
в т.ч.
за Читалище “Отец Паисий”
гр.Созопол 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. с 19 000 лв. в делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен с предложената промяна, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 370
6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. с 19 000 лв. в делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Здравеопазване” увеличение с 1 000лв.
- Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”- дофинансирани с общински приходи увеличение с 1 000 лв.
било увеличение става
§ 01-00 – запл.на персонала по
трудово и сл.правоотнош. 2 459лв. 618лв. 3 077лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правоот. 2 459лв. 618лв. 3 077лв.
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 501лв. 132лв. 633лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 368лв. 95лв. 463лв.
§ 05-60 – ЗОВ 85лв. 22лв. 107лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигур. 48лв. 15лв. 63лв.
§ 10-00 – издръжка 1 240лв. 250лв. 1 490лв.
в т.ч.
§ 10-12 – медикаменти 0 230лв. 230лв.
§ 10-91 – СБКО 65лв. 20лв. 85лв.
Общо увеличение: 1 000лв.
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 18 000лв.
- Дейност 738 “Читалища” – дофинансирани с общински приходи с 18 000лв.
било увеличение става
§ 45-00 – суб.за орг.с нестоп.цел 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв.
в т.ч.
за Читалище “Отец Паисий”
гр.Созопол 20 000лв. 18 000лв. 38 000лв.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със 19 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 24 300лв. 19 000лв. 5 300лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 97-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със 19 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с предложената промяна, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 371

7.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със 19 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 24 300лв. 19 000лв. 5 300лв.


Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№732/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2008г. на Функция “Образование”. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли колеги някакви въпроси? Това е списък, който ние трябва да утвърдим за да може държавата да изплаща пътните разходи на тези учители. Към списъка имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 372

Общинският съвет утвърждава персоналните промени в списъка и маршрута на пътуващите учители до края на 2008 година, както следва:
ОУ – Созопол
Мария Стаматова Колева - учител - Черноморец-Созопол-Черноморец
Пепа Георгиева Бояджиева-учител– Атия-Созопол- Атия
НУ – Равадиново
Златина Василева Вълканова- директор – Бургас- Равадиново – Бургас
Иванка Иванова Вълнарова–учител–Бургас–Равадиново-Бургас


ОУ – Черноморец
Весела Ангелова Костова – учител – Созопол –Черноморец-Созопол
Илия Пашинов Илиев–учител–Созопол-Черноморец–Созопол
Деляна Христова Димитрова-учител-Бургас-Черноморец-Бургас
ОУ – Атия
Димитър Стоянов Тренчев-директор–Бургас–Атия–Бургас
Пенка Колева Георгиева – учител – Бургас – Атия – Бургас
Милена Леонидова Илиева–учител–Созопол–Атия–Созопол
Павлина Стоянова Добрева–учител–Созопол–Атия-Созопол
Мария Енчева Калчева – учител – Бургас – Атия – Бургас
Илия Пашинов Илиев-външен лектор- Созопол -Атия-Созопол
ОУ – Росен
Стефана Иванова Черноглазова – директор – Бургас –Росен-Бургас
Милица Стоянова Стоянова–учител–Бургас–Росен–Бургас
Венета Димитрова Кантарджиева–учител–Бургас –Росен-Бургас
Николина Русатова Дончева–учител–Бургас–Росен–Бургас
Ивка Димитрова Стоянова–учител–Бургас - Росен –Бургас
Светлана Георгиева Папаринова – учител – Бургас – Росен- Бургас
Гинка Димитрова Тодорова – учител-Бургас–Росен-Бургас
Светлана Иванова Андреева – учител - Бургас-Росен- Бургас
Пламен Жеков Митев-учител- Бургас- Росен- Бургас
Станка Вълканова Петрова –учител– Бургас–Росен–Бургас
Надежда Георгиева Петканова-възпитател- Бургас – Росен–Бургас
Ваня Георгиева Алтънджиян-възпитател- Бургас – Росен–Бургас
Милена Димова Жекова – възпитател - Бургас – Росен–Бургас
ОУ – Равна гора
Станка Пейчева Коева–директор–Бургас–Равна гора–Бургас
Василка Димитрова Златинова – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
Анна Георгиева Добрева – учител – Бургас – Равна гора –Бургас
Станка Николова Стоянова-възпитател-Бургас-Равна гора-Бургас
Галина Петрова – учител – Бургас-Равна гора- Бургас
Ивка Димитрова Стоянова- външен лектор-Бургас-Равна гора- Бургас
ОУ – Крушевец
Галина Георгиева Казакова–директор–Бургас-Крушевец-Бургас
Николина Петрова Драганова – учител – Бургас-Крушевец-Бургас
Костадинка Петкова Вълкова – учител – Бургас-Крушевец-Бургас
Донка Проданова Николова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
Станка Костова Динева–учител-Бургас–Крушевец-Бургас
Щиляна Кирова Гутова – учител–Извор –Крушевец –Извор
Мая Божилова Костадинова – възпитател – Бургас –Крушевец – Бургас
Цветомира Димитрова Георгиева- учител- Бургас – Крушевец – Бургас
ОУ – Зидарово
Пейко Стоев Стоев – директор-Бургас-Зидарово-Бургас
Ничка Лулева Козарова–учител–Бургас–Зидарово–Бургас
Иванка Тодорова Димитрова – учител – Бургас – Зидарово-Бургас
Росица Димитрова Майсторова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
Руска Николова Николова – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
Илияна Иванова Янакиева – учител – Бургас – Зидарово – Бургас
Антоанета Тодорова Маврова – учител – Бургас-Зидарово-Бургас
Женя Здравкова Бакалова – възпитател – Бургас – Зидарово-Бургас
Славка Райкова Палазова-учител -Бургас-Зидаро во-Бургас
Николина Димова Петрова- учител – Бургас- Зидарово-Бургас
Марин Стойков Сакалиев- учител – Бургас- Зидарово-Бургас /заместник – Мариана Иванова Нонева/
Петър Иванов Петров-учител - Бургас- Зидарово-Бургас
ОДЗ – Созопол
Мария Петрова Тодорова – учител – Созопол – Равадиново-Созопол
Милена Иванова Костова- учител – Созопол – Равадиново – Созопол
Мария Илиева Шурелова-учител по музика – Созопол –Равадиново – Созопол
Виолета Тодорова Неделчева–счетоводител–Черноморец-Созопол-Черноморец
ЦДГ – Черноморец
Сийка Апостолова Желева–учител–Созопол-Черноморец – Созопол
ЦДГ – Атия
Ангелина Михова Манева – директор – Бургас-Атия-Бургас
ЦДГ – Росен
Мариана Иванова Пантелеева – учител – Бургас –Росен-Бургас
Нели Иванова Вълкова – учител – Бургас – Росен – Бургас
ЦДГ – Равна гора
Стефанка Димова Василева–директор–Бургас–Равна гора – Бургас
Мара Михалева Комитова – учител – Бургас – Равна гора –Бургас

ЦДГ – Извор
Веселинка Янкова Попова – учител – Бургас-Извор-Бургас
ЦДГ – Зидарово
Татяна Тодорова Батлева – директор – Бургас – Зидарово –Бургас

К.Германова: Давам десет минути почивка.

К.Германова: В залата присъстват тринадесет общински съветника, има кворум. Продължаваме по дневния ред. Следваща точка е доклада на комисията по общинска собственост. Давам думата на председателя на комисията – г-н Димов.
М.Димов: На 30.10.2008г.от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха: М. Димов – Председател., Г.Пухов, Н.Пехливанова и С.Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – Юрисконсулт на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Йорданка Сейменова – Общински съветник и Златина Георгиева – ТСУ.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№702/25.09.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на Област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Ангел Гочев – ЗА
5. Йорданка Сейменова – ЗА
6. Росен Деспов – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 373

1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 180/ сто и осемдесет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 000 /двадесет хиляди лева/, с квоти общо от 9/341 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №91, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Груд Анастасов Калоянов, Диана Грудова Калоянова и Жельо Грудов Калоянов да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 9/девет/ кв.м.ид.части от новообразуван поземлен имот №91 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№703/25.09.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Ангел Гочев – ЗА
5. Йорданка Сейменова – ЗА
6. Росен Деспов – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 374

1.Общински съвет – Созопол, на основание §29 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на стойност 7 840/ седем хиляди осемстотин и четиридесет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 19 600 /деветнадесет хиляди и шестстотин лева/, с квоти общо от 400/1797 кв.м.ид.ч., от имот №186, м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Красимир Славчев Лазаров да заплати в полза на Община Созопол част от имот №186 с площ от 400 /четиристотин/ кв.м. ид.части от поземленият имот, целият с площ от 1797/ хиляда седемстотин деветдесет и седем/ кв.м. по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№722/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, Община Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на Област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 375
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 2 477/ две хиляди четиристотин седемдесет и седем лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 13 996 /тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева/, с квоти общо от 177/677 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №134.246, за зоната по §4, землище с.Крушевец, Обол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Георги Иванов Мавров да заплати в полза на Община Созопол разликата от 177/сто седемдесет и седем/ кв.м.ид.части от новообразуван поземлен имот №134.246 по плана за зоната по §4, землище с.Крушевец, Община Созопол.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№724/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на 608кв.м. ид. части от ПИ 000250, образуван от ПИ 00309, 00249, землище с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 2.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 376
1. На основание чл.35 ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността и във връзка с § 123 от ПЗР на ЗГ, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 608/шестстотин и осем/ кв.м.ид.части, съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в имот № 250, м.”Сърнешко кладенче”, в землище на с.Равадиново, Община Созопол .
2. На основание чл.14, ал.1,т.3 от ЗГ и във вр.с § 123,т.8 от ПЗР на ЗГ, одобрява експертна оценка утвърдена на 08.02.08 от РУГ-Бургас, изготвена от лицензиран оценител по ЗГ, в размер на 1 761,00 /хиляда седемстотин шестдесет и един лв./, без вкл.ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№725/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 377

1. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, и във вр. с чл.19, ал.8, т.2 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс, на земеделски имот с № 000016, м.”Крушевица”, землище на с.Крушевец, с площ на целия от 694 дка, с начин на трайно ползване: нива; и граници:север , изток и запад – полски път с № 000022 и 002018, и юг – имоти с №№ 122046, 122047, 122048, 122050,
2. Срок на наемното правоотношение до 3/три/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 187/ 28.03.08г., от VІІІ заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс за 200 дка от описания по т.1 имот в размер на 8.00лв. на декар и за останалата част от 494 дка. от 1,60 лв. на декар.

М.Димов: Докладна записка с вх.№726/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на здравеопазването – Център за СМП-Бургас, филиал за спешна медицинска помощ Созопол в помещения, собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение към правното основание: “На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.9 от НРПУРОС, Общински съвет дава своето съгласие за….”
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 378

На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.9 от НРПУРОС, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Център за спешна медицинска помощ- гр.Бургас, структура към Министерство на здравеопазването , в сутеренен етаж и представляващи следните помещения: лаборатория, два броя лекарски кабинети и манипулационна, два броя чакални и санитарни възли, находящи се на ниво партер етаж на триетажна масивна сграда”Кметство и ЦСМП”, гр.Созопол кв.42, УПИ І, по плана на град Созопол , за нуждите и дейността на Филиал за спешна медицинска помощ- Созопол, и за срок от 5/пет/години.

М.Димов: Докладна записка с вх.№727/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-368, кв.17 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение към правното основание: “Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА….”
К.Германова: Тук е пропуснато да се цитира ЗМСМА. Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с допълнението на комисията , моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 379

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 75/седемдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-368, кв.17, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 197/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 642,76/шестотин четиридесет и два лв. и седемдесет и шест ст./лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№728/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-388, кв.36 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен №67800.501.350 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение към правното основание:
“Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА….”
К.Германова: Тук също е пропуснато да се цитира ЗМСМА. Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение така както е по докладната в едно с допълнението на комисията , моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 380

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 19/ деветнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-388, кв.36, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.350 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/..
2. Одобрява експертна оценка № 204/15.09.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 4118/четири хиляди сто и осемнадесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№729/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-кв.46, по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, кмисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение към правното основание:
“Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА….”
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение така както е по докладната в едно с допълнението на комисията , моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 381

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 70/седемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХІ, кв.46, по плана на с.Крушевец, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 202/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1197,94 /хиляда сто деветдесет и седем лв. и деветдесет и четири/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№730/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXIX-1221, кв.3 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение към правното основание:
“Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА….”
К.Германова: Колеги тук е същото допълнение. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. КостадинМархолев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 382

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 85/осемдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХХІХ-1221, кв.3, по плана на с.Крушевец, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 203/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1454,65 /хиляда четиристотин петдесет и четири лв. и шестдесет и пет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№731/15.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-274, кв.31 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение към правното основание:
“Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА….”
К.Германова: Колеги тук е същото допълнение. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. КостадинМархолев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 383

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 16 /шестнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-274, кв.31, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 198/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 301,20 /триста и един лв. и двадесет ст../, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№740/23.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична Общинска собственост находящи се в Административната сграда на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. КостадинМархолев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 384

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващи помещение предназначено за лекарски кабинет с площ 17.25/седемнадесет цяло и двадесет и пет стотни/кв.м. и манипулационна с площ от 12.68/дванадесет цяло и шестдесет и осем стотни/кв.м., находящи се на партерен еаж в общинска сграда – Административна сграда на Община Созопол, разположена в рамките на УПИ І, кв.42 по плана на гр.Созопол, за който е съставен акт за публична Общинска собственост 517/09.08.2004год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 218/20.10.2008г., в размер на 210/ двеста и десет/лв. - месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

К.Германова: С това приключи доклада на комисията, преминаваме към следваща точка от дневния ред. Доклад на комисията по здравеопазване, председателя и отсъства и ще дам думата на член от комисията г-жа Щерионова.
П.Щерионова: На 31.10.2008г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание. На заседанието присъстваха: Гено Пухов – Председател; Милко Димов и Пенка Щерионова – членове. В работата на заседанието взеха участие: Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Йорданка Димитрова – Специалист “Социални дейности”; Стойо Недин – Общински съветник; Николина Пехливанова – Общински съветник; Стоян Маринов – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с .№721/14.10.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ. Отделно се обсъдиха постъпилите молби от граждани.
За молбите на : Николинка Ганчева Пасева от с.Черноморец – 177.13 / сто седемдесет и седем /лв и 13ст.; Тодор Георгиев Георгиев от гр.Созопол 523 / петстотин двадесет и три/ лв и 60 ст.; Пенка Илиева Петкова от с. Зидарово 538 /петстотин тридесет и осем/ лв и 45 ст. и Тошко Стефанов Казаков от гр.Созопол 7500 /седем хиляди и петстотин / лв.
Комисията констатира, че същите не отговарят на изискванията по НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ и предлага на Общински съвет да отхвърли молбите от решението за изплащане на еднократна финансова помощ.
За молбите на: Дона Щерионова Кирова от с.Зидарово 600 /шестотин/ лв. и Любка Александрова Биберова от гр.Созопол 761 /седемстотин шестдесет и един / лв и 74 ст.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на вносителя на докладната.
П.Рейзи: От молбите, които сте разгледали тази на Тошко Казаков имам предложения да я оттегля. Правя това предложение, защото неговата молба наистина не отговаря на критериите по Наредбата. Фактурите, които са представени са за бетон и желязо на стойност много по-малка от исканата.
Идеята ми е сега да я оттегля, за да може да намерим форма по която да изплатим исканата сума, защото човека наистина има нужда от тази платформа. И за да не влизаме в противоречие с Наредбата правя това предложение.
К.Германова: Други предложения по докладната има ли? Няма. Който е съгласен докладна записка с .№721/14.10.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ, в часта за Тошко Стефанов Казаков да бъде оттеглена, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 385
По желание на вносителя, Общински съвет – Созопол, оттегля докладна записка с .№721/14.10.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ, в часта за Тошко Стефанов Казаков от гр.Созопол 7500 /седем хиляди и петстотин/ лв.

К.Германова: Има ли въпроси по останалите молби колеги? Няма. Преминаваме към гласуване, една по една. Който е съгласен Николинка Ганчева Пасева да получи еднократна помощ в размер на 177.13 /сто седемдесет и седем/лв. и 13ст., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 386

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Николинка Ганчева Пасева от с.Черноморец ЕГН: 63082005 страдаща от дискова херния, за транспортни разходи и закупени лекарства свързани с извършената и операция в гр.София на стойност 177.13 / сто седемдесет и седем /лв и 13ст.
К.Германова: Който е съгласен Тодор Георгиев Георгиев да получи еднократна помощ в размер на 523 / петстотин двадесет и три/ лв и 60 ст.., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 387

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Тодор Георгиев Георгиев от гр.Созопол ЕГН: 6301250460 – инвалид първа група с чужда помощ , страдащ от церебрална атаксия, микроцефалия и епилепсия за закупени лекарства в размер на 523 / петстотин двадесет и три/ лв и 60 ст.

К.Германова: Който е съгласен Пенка Илиева Петкова. да получи еднократна помощ в размер на 538 /петстотин тридесет и осем/ лв. и 45 ст., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –2.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 388

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Пенка Илиева Петкова от с. Зидарово ЕГН: 6701200530 – с водеща диагноза „органично разстройство на личността” за закупени лекарства в размер на 538 /петстотин тридесет и осем/ лв. и 45 ст.

К.Германова: Който е съгласен Дона Щерионова Кирова. да получи еднократна помощ в размер на 600 /шестотин/ лв., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 4, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –5.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 389

Общински съвет – Созопол отхвърля молбата на Дона Щерионова Кирова

К.Германова: Който е съгласен Любка Александрова Биберова да получи еднократна помощ в размер на 761 /седемстотин шестдесет и един / лв. и 74 ст., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 390


Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Любка Александрова Биберова от гр.Созопол ЕГН : 4407290937 – страдаща от туморно образование стопило части от лицето и, за закупени лекарства в размер на 761 /седемстотин шестдесет и един / лв. и 74 ст.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Давам думата на председателя на комисията по финанси – г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№750/31.10.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет, решението да претърпи следната корекция:
“Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, с което декларира, че предназначението на сградата„Тракийски хан” , намираща се в УПИ XVII – 227, кв.18 по плана на гр. Созопол, с АОС №108/1999г., определено с решение 162.1/01.06.2004г. за създаване на Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.”
К.Германова: Ще дам думата на вносителя на докладната.
П.Рейзи: Става въпрос за сградата в която се помещава Общински съвет. С решение от предния мандат същата трябва да стане етнографски музей. Това трябва да стане на два етапа, единият от които вече е преминал. За да стартира втория е нужно сега вашето решение за да кандидатстваме по проект за отпускане на средствата, разбира се обаче Общински съвет няма да бъде преместен до като не се построи сградата малко по-нагоре. Там имаме малко перипетии, предходната управа не е съгласувала проекта с НиПК и за това и толкова много се бави завършването.
К.Германова: С това решение всъщност ние декларираме, че сградата няма да бъде променяна в срок от 5год. – ще е етнографски музей.
К.Германова: Имате ли въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Има ли готов проект?
П.Чапевова: Да, ще ви го представя.
К.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение и допълнението от комисията, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. КостадинМархолев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 391

Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, с което декларира, че предназначението на сградата„Тракийски хан” , намираща се в УПИ XVII – 227, кв.18 по плана на гр. Созопол, с АОС №108/1999г., определено с решение 162.1/01.06.2004г. за създаване на Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта

К.Германова: Преминаваме към следващата докладна записка с вх.№751/03.11.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Искане до Народното събрание на Република България за предвиждане на средства в републиканския бюджет за 2009 година за обезопасяване на Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището за с. Атия, Община Созопол.
Всички сме свидетели на тежките катастрофи, които стават на този път. Много от тях са с жертви, които са от нашата Община. Г-н Недин на комисията по финанси спомена, че републиканския бюджет за 2009 е влязъл да се разглежда на първо четене от комисиите. Ние нямаме законово право да отделяме средства от общинския бюджет, за това и искането ни ще бъде отправено към народното събрание и комисиите към него. Имате ли някакви въпроси? Няма. Ще подложим докланата на поименно гласуване, както и ще ви помоля да се подпишете за да прикрепя едно копие към искането. Имам и една молба към всички вас и като представители на различни партии, ще ви дам копия от искането за да може да лобирате пред лидерите на вашите партийни структури в Бургаска област.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по вх.№751/03.11.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. КостадинМархолев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 392

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема Искане за предвиждане на средства в републиканския бюджет на Република България за 2009г. за обезопасяване на Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището за с. Атия, Община Созопол, със следния текст:
До Председателя на Народното събрание
на Република България
Копие: До Комисия по бюджет и финанси
До Комисия по транспорт и съобщения
ИСКАНЕ
от Общински съвет Созопол

Уважаеми Господин Председател,
Уважаеми народни представители,

Свидетели сме на изключително черна статистика – за последните няколко години - тежки пътно-транспортни произшествия, съпроводени със смъртни случаи по целия Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол. По информация на РПУ Созопол за периода от началото на годината до сега са станали над 50 пътнотранспортни произшествия, от които 8 души са загинали и 6-ма са били тежко ранени.
Община Созопол поде инициатива по обезопасяване на пътя, а също така и на пътното кръстовище – главен път-с.Атия, но поради факта, че самият път е част от републиканска пътна мрежа, Общината няма законово основание да отделя средства от общинския бюджет. В резултат на многото проведени разговори и срещи със специалисти се установи, че начина за обезопасяване на пътя Бургас – Созопол е чрез поставяне на мантинели или други подходящи средства за разделяне на платната, в това число и осветяване на пътното кръстовище главен път – с. Атия, Община Созопол.
За да направим реални нашите действия по обезопасяване на целия пътен участък е необходимо участието на всички институции, както на общинско така и на национално ниво. Предстои разглеждане на Бюджета на Република България за 2009 година и във тази връзка сега е момента да поискаме да бъдат отделени необходимите финансови средства от републиканския бюджет за 2009 год. за обезопасяване на Главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището за с. Атия, Община Созопол.
С оглед на всичко гореизложено Общински съвет Созопол апелира към Вас за съпричастност и предприемане на реални мерки за предотвратяване на тежките пътно-транспортни произшествия и съпътстващите ги смъртни случаи, като за целта МОЛИМ да бъдат предвидени в Републиканския бюджет за 2009 година средства за обезопасяване на главен път ІІ-99 в участъка Бургас – Созопол и кръстовището с. Атия, Община Созопол.

К.Германова: Благодаря Ви колеги, мисля че взехме едно много важно решение. Преминаваме към точка седма от дневния ред. Докладна записка с вх.№752/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 164001 ,местност „До село”, землище с.Зидарово за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Зидарово. Давам думата на вносителя на докладната за разяснение, защото и последващите четири са същите.
П.Рейзи: Кандидатствали сме по проекти за изграждане на пречиствателните станции по селата Зидарово, Росен, Извор, Равна гора и Крушевец. За целта обаче са нужни парцели, които да отредим за изграждането на подстанциите, това налага изработването на ПУП с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имотите по селата. По тази докладна обаче все още нямаме акт за собственост и предлагам на общински съвет да гласува оттеглянето и от дневния ред.
К.Германова: имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен Докладна записка с вх.№752/03.11.2008г., да бъде оттеглена от вносителя, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 393

По желание на вносителя, Общински съвет – Созопол, оттегля Докладна записка с вх.№752/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 164001 ,местност „До село”, землище с.Зидарово за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Зидарово.

К.Германова: Докладна записка с вх.№753/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 025225 ,местност „Край село” , землище с.Росен за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Росен. Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така предложеното решение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 394

На основание чл.21 , ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ и Заповед № 1080/30.07.2008 год. на Кмета на община Созопол по реда на чл 133,ал.8 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска изработване на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 025225 ,местност „Край село” , землище с.Росен за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ - с.Росен

К.Германова: Докладна записка с вх.№754/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 028101 ,местност „Стопански двор” , землище с.Извор за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Извор. Въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение,моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 395

На основание чл.21 , ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ и Заповед № 1082/30.07.2008 год. на Кмета на община Созопол по реда на чл. 133,ал.8 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска изработване на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 028101 ,местност „Стопански двор” , землище с.Извор за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Извор

К.Германова: Докладна записка с вх.№755/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 000192 местност „Край село”, землище с.Равна гора за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Равна гора. Имате ли въпроси? Няма. Койтое съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 396

На основание чл.21 , ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ и Заповед № 1081/30.07.2008 год. на Кмета на община Созопол по реда на чл. 133,ал.8 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска изработване на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 000192 ,местност „Край село” , землище с.Равна гора за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Равна гора.

К.Германова: Докладна записка с вх.№756/03.11.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 001093 ,местност „Махалата” , землище с.Крушевец за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Крушевец. Въпроси колеги? Няма. Който е съгласен,моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 397

На основание чл.21 , ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 131 от ЗУТ и Заповед № 1080/30.07.2008 год. на Кмета на община Созопол по реда на чл 133,ал.8 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска изработване на ПУП-ПРЗ с цел провеждане на процедура за промяна предназначението на имот № 001093 ,местност „Махалата” , землище с.Крушевец за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води „ с.Крушевец.

К.Германова: Последна точка в дневния ред е предложението на г-н Гребенаров, относно приемане на решение за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет.
(дебати)
К.Германова: Който е съгласен с направеното предложение от г-н Гребенаров, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 398

Общински съвет Созопол реши да се свика извънредно заседание на Общински съвет Созопол на 07.11.2008г., от 9:30 в заседателната зала на Общински съвет.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам шестнадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
Протокола води:……………
/Х.Михова/


*11.11.08


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...