:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 20/17.12.2008г.


ПРОТОКОЛ № 20

Днес, 17.12.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе двадесетото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Вaля Бучeнкова – Гл. специалист бюджет, Златка Мусева – Гл.Счетоводител на Община Созопол, Йорданка Димитрова – Гл.специалист „Социални дейности”, Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, Представители на Общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват петнадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам двадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преди да започнем ще дам думата на Кмета на Общината да ви запознае на кратко с работата на отдел ”Евроинтеграция” до момента.
П.Рейзи: В кратко резюме ще ви запозная със заварената и свършената работа от Общинска администрация.
В началото на годината всички сте запознати, стартира много бурно подготовката по изготвянето на технически проекти, както и подготовката по кандидатстване по различните Опертативни програми. Като документи по програмите не заварихме нищо, имам предвид технически проекти.
Първото от нещата които заварихме започнати – Проекта за реконструкция на пътя с.Присад-с.Зидарово. С доста трудности успяхме да приключим техническата част на проекта, кандидатствахме и успяхме да го спечелим. Проекта е на стойност 5млн. лв. – до края на март трябва да сме приключили окончателно.
Второто заварено в действие – изчислен на 1 260 000лв. След встъпване беше преизчислен на 1 750 000лв. 1 360 000лв. са държавни пари, разликата я гласувахте вие. Водоема е готов, предстои Акт 16.
Трето – Ел. подстанцията, изцяло средства от НЕК. Трябваше да сме готови през май, но имаше малки проблеми. ЕВН реагираха навреме и за сезона включиха мобилна подстанция. Около 20 януари се надявам да срежем лентата.
През годината разходите направени за проектиране са 1,5млн.лв. На много места сме кандидатствали, но няма да крия че не навсякъде бяхме приети. Спечелени проекти са “Повишаване на административния капацитет на общинска администрация в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на публично-частно партньорство за местно развитие” там ние сме водещата Община. Надявах се Министерството на екологията да одобри проектите с които кандидатствахме, уви върнаха ни четири. Подготвили сме ги според предписанията и чакаме да ги внесем наново. Друга, от значителна важност за нашата Община програма по която сме работили е Образователната. Училищата на четири селища и две детски градини. До края на годината чакаме резултати. Проекти, които подготвяне сега са Водопровод и канализация с.Равна гора; Водопровод и канализация с.Извор и ПСОВ с.Крушевец.
Нашият голям плюс е, че сме готови с техническите проекти, дори и да ни върнат даден проект ние можем да реагираме на време.
Усвоените средства за тази година са около 15-16млн. лв. Моето мнение е, че средствата гласувани за проекти са изхарчени правилно и ще има резултати.
К.Германова: Благодарим на Кмета. Давам ви думата колеги за питания към Кмета.
Й.Семенова: След препавирането на ул. Рибарска, струва ми се, че хората не са си довършили работата. Много пясък остана и се разнася по къщите на хората. Молбата ми е ако може да бъде почистено. Втория ми въпрос е по повод таверна”Аполония”, цялото външно обурудване е оставено така, от вятъра всичко хвърчи, на кого е всичко това? Трябва да бъде прибрано.
П.Рейзи: За ул.Рибарска още днес ще се разпоредя. А за таврната, всичко което е Общинско сме го прибрали, останалото е на фирмата която експлоатираше обекта през лятото.
Х.Бардуков: Случайно разбрах,че Община Приморско е спечелила проект към МОСВ на стойност 18млн.лв., в следствие на което се поинтересувах и разбрах, че средствата които те са заложили 20хил.лв. Това не са неща, които съм видял с очите си, ако са ме излъгали и аз ви лъжа. Въпросът ми е, има ли начин на Община Созопол проектите да излизат по-евтино и да са по-ефективни?
П.Рейзи: Първо, хубаво е когато давате такава информация, преди това да сте се интересувал лично за да получавате точните данни. Второ, за технически проекти са изхарчени около 1,2-1,3млн.лв. изцяло съобразени с бюджетните норми. Проектите са подредени в Общината, всеки може да ги погледне. Радвам се, че Община Приморско е успяла да спечели такъв проект, но истината е, че колежката ми завари наистина много технически подготвени проекти от предшетвениците си.
Т.Чакъров: Първият ми въпрос е, в с.Атия няма Джи пи. А вторият ми е как ще се разреши проблема с бездомните кучета?
П.Рейзи: По отношение на Доктора, нищо не можем да направим. Разпределението по селата е такова. Този Доктор обслужва с.Атия и с.Росен.
А кучетата – има предложение да се направи един кучкарник, може би на последваща сесия ще ви внеса предложение. За момента постоянно звъним в Бургас, но нямат място.
Р.Деспов: Първият въпрос – от известно време между 19-21 часа няма автобуси, които да пътуват по линията Созопол-Бургас. Може ли Кмета да направи нещо по този въпрос? И следващия – „Бургас бус” отново си позволява през почивните дни да пуска бусчета, които да не признават картите на учениците. Този въпрос стоеше и преди сезона, сега как ще бъде разрешен?
П.Рейзи: Провел съм няколко разговора с Кмета на Община Бургас, каза – „ще проверя нещата”, никой не ми се е обадил. Фирмата „Бургас Бус” има сключен договор с Община Бургас, тя има право да ги контролира, санкционира и т.н.
Ще проверя защо няма автобуси в този интервал, който споменахте.
Х.Бардуков: На миналото заседание гласувахме 70хил.лв. за ремонт на отсечката с.Извор – с.Зидарово, ремонта който тече в момента от тези средства ли е? Ако е така, има ли някой който извършва контрол по изпълнението?
П.Рейзи: Да от тези средства е ремонта, самият аз не съм ходил още. Ще го проверя.
Д.Трънков: Изказва благодарността на жителите на с.Габър, по повод отремонтираната пътна настилка на линията гр.Бургас – с.Габър.
К.Германова: Преминаваме към приемането на дневния ред. Всички сте получили покана, както и допълнителни докладни записки преди да започнем. Аз имам предложения за допълнение към дневния ред. Причината е приключването на календарната 2008г. Като т.6 Докладна записка с вх.№915/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Присад, Община Созопол, като т.7 Докладна записка с вх.№916/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на Право на строеж в полза на собственник на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ жилищен обект, в ПИ67800.502.412, кадастрална карта на гр.Созопол, т.8 Докладна записка с вх.№917/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на път ІІ-99 «Вариант Алепу ІІ етап», м.Алепу, землище на гр.Созопол, обл.Бургас за обект: «Кръстовище при км 29+108.78», т.9 Докладна записка с вх.№918/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО, т.10 Докладна записка с вх.№925/12.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол, т.11 Докладна записка с вх.№928/15.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определянето на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол, като последна т.12 Докладна записка с вх.№930/16.12.2008г., от Ангел Гочев и Николина Пехливанова–коалиция Селото – Общински съветници, относно: Осигуряване изхранването на Милка Стойкова Веселинова и петте и деца, от Община Созопол – чрез Домашен социален патронаж, с.Равна гора.
Имате ли други предложения за промяна колеги? Няма. Който е съгласен с така направените предложения за допълнения от т.6 до т.12, към дневния ред, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с направените допълнения, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 433

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№892/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Правилник за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
2. Докладна записка с вх.№865/03.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане комунално битовия разход на домашен социален патронаж за патронираните лица от гр.Созопол, с.Равадиново и с.Черноморец.
3. Докладна записка с вх.№890/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
4. Докладна записка с вх.№899/08.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
5. Докладна записка с вх.№889/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на труда и социалната политика в помещение, собственост на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№906/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-294, кв.31 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№907/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-237, 1669, кв.19 по плана на гр.Созопол / нов идентификационен номер 67800.501.571 по влязла в сила кадастрална картана гр.Созопол/.
8. Докладна записка с вх.№908/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №105, по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
9. Докладна записка с вх.№862/02.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
10. Докладна записка с вх.№904/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
11. Докладна записка с вх.№905/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
12. Докладна записка с вх.№ 884/ 04.12.2008г., от Гено Пухов – Председател на комисията по Здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, относно:Еднократно стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№915/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Присад, Община Созопол
VII. Докладна записка с вх.№916/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на Право на строеж в полза на собственник на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ жилищен обект, в ПИ67800.502.412, кадастрална карта на гр.Созопол
VIII. Докладна записка с вх.№917/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на път ІІ-99 «Вариант Алепу ІІ етап», м.Алепу, землище на гр.Созопол, обл.Бургас за обект: «Кръстовище при км 29+108.78»
IX. Докладна записка с вх.№918/11.12..2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО
X. Докладна записка с вх.№925/12.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол
XI. Докладна записка с вх.№928/15.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определянето на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол
XII. Докладна записка с вх.№930/16.12.2008г., от Ангел Гочев и Николина Пехливанова–коалиция Селото – Общински съветници, относно: Осигуряване изхранването на Милка Стойкова Веселинова и петте и деца, от Община Созопол – чрез Домашен социален патронаж, с.Равна гора.

К.Германова: Преминаваме към дневния ред, първа точка е доклад на комисията по законност. Давам думата на Председателката на комисията да ви зачете доклада.
П.Щерионова: На 09.12.2008г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова и Стоян Маринов – членове и Пенка Щерионова – Председател. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет и Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол.
Комисията разгледа и се признесе по Докладна записка с вх.№892/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Правилник за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 434

Общински съвет Созопол одобрява Правилника за организацията и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Созопол.

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Созопол

Раздел I Общи положения

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризъм, като обществен консултативен и координационен орган към Кмета на Община Созопол.
Чл. 2. Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма организира и осъществява дейността си в съответсвие с основните си функции, определени в чл.10, ал.3 т.2 и чл.10а от Закона за туризма.

Раздел II Състав и ръководство на Общински консултативен съвет по туризъм

Чл.3. ал.1 ОбКСТ включва в състава си 16 членове, а именно:
1.Председател : Кмет на Община Созопол
2. Зам.кмет на Община Созопол
3. Архитект на гр.Созопол
4. Представител -Дирекция “УТСКЕ”
5. Представител - Дирекция “ТИХД”
6.Представител – Дирекция “ЕМС”
7.Представител – Дирекция “ ПМДТ”
8. Директор на археологическия музей - гр.Созопол
9. Представител на Общински съвет - гр.Созопол
10. Представител на Общински съвет – гр. Созопол
11. Представител на Съвет по туризъм – гр.Созопол
12. Представител на Съвет по туризъм – с.Черноморец
13. Представител на в.с. “Санта Марина”
14. Представител на фондация “Созопол”
15. Стефан Комитов – зам. председател на “БРТК”
16. Иво Илиев - хотелиер
ал.2 Председател на ОбКСТ е Кметът на Община Созопол или упълномощено от него лице.
ал.3 Промени в състава на ОбКСТ могат да се правят от сдруженията по ал.1, които са определили своите представители.
ал.4 При прекратяване на правомощията на член на ОбКСТ, ръководителят на съответното сдружение, чиито представител е бил той, в 30 – дневен срок излъчва нов представител.
ал.5 Участието на членовете в работата на съвета е лично и те могат да бъдат замествани от други лица само по изключение, след предварително уведомяване на секретариата на съвета.
Чл.4, ал.1 Дейността на ОбКСТ се ръководи от председателя
ал.2 Председателят:
1. Насрочва заседанията и определя дневния ред;
2. Ръководи заседанията и цялостната работа на ОбКСТ;
3. Организира и контролира изпърнението на ОбКСТ;
4. Представлява ОбКСТ в страната и чужбина.
ал.3 Секретариатът на съвета включва секретар и един административен сътрудник.Той организира изпълнението на решенията на ОбКСТ в периода между заседанията му под ръководството на председателя.
ал.4 Организационно – техническото и финансово обслужване на ОбКСТ се осигурява от Община Созопол.

Раздел III Функции и задачи на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризъм
Чл.5, ал.1. Общинския консултативен съвет по туризъм:
1. Предлага на Кмета на Община Созопол за утвърждаване годишната програма за изразходване на средствата за развитие на туризма до края на юни на предходната година ; годишната програма се разработва по направления за разходване на средствата и по източници на средствата; средствата се разходват в изпълнение на Общинската програма за развитие на туризма; по източници на средствата програмата включва: приходи от такси за категоризиране на туристическите обекти, приходи от туристически такси, наложени глоби и имуществени санкции по Закона за туризма; лихви; дарения и помощи, както и осигурени средства по международни програми и споразумения; ежегодно обсъжда и приема доклад на председателя на Общинския консултативен съвет по туризъм относно изпълнението на годишната програма.
2. Разработва и приема програма за развитието на туризма и я предлага за утвърждаване от Общински съвет.
3. Координира осъществяването на рекламата в областа на туризма;
4. Обсъжда и предлага на Кмета на Общината разработени стратигии, концепции и програми за развитие на туризма в общината.
5. Дава становища по проекти за нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;
6. Участва в обсъждането на въпроси, свързани с изграждането, финансирането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма.
7. Координира и съдейства за изпълнението на проекти на национално и регионално равнище.
8. Обсъжда резултатите от дейността на органите, които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности и дава препоръки за за подобряване работата на контролните органи.
ал.2 Общинския консултативен съвет по туризма със свое решение и със заповед на председателя може да формира работни групи, които да разработват въпроси и проблеми, свързани с развитието на туризма. В работните групи се включват утвърдени експерти и специалисти. Всяка работна група приключва своята работа с решение или становище, изразено в писмена форма.

Раздел IV Кворум и заседания на Общинския консултативен съвет
Чл.6, ал.1 Заседанията на Общинския консултативен съвет по туризъм се свикват от председателя съгласно утвърдена програма- годишен план, както по искане на най-малко една трета от членовете му.
ал.2 Общинския консултативен съвет по туризъм провежда заседания най-малко четири пъти в годината.
ал.3 Дневния ред и материалите на заседанията се изпращат на членовете на съвета от секретариата на съвета най-късно 7 дни преди датата на заседанието.
ал.4 В началото на всяко заседание Общинския консултативен съвет по туризъм взема решение за внасяне на промени в дневния ред, ако за това са направени предложения от членовете на съвета.
ал.5 Заседанията на Общинския консултативен съвет по туризъм са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
ал.6 За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
ал.7 При възникване на проблеми, които изискват спешни решения, по изключениеОбКСТ може да обсъдии вземе решения непресъствено.И в този случай решенията се взимат с обикновено мнозинство.
ал.8 За обсъждане на специфични въпроси председателят на Общинския консултативен съвет по туризъм може да провежда консултативни срещи с отделните членове на съвета, на които се формират становища и позиции, без да се вземат решения.
ал.9 Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация, свързана с дейността на ОбКСТ, се съхраняват от секретариата на съвета.
Чл.7, ал.1 Общинския консултативен съвет по туризъм периодично публикува информация за дейността в печатни издания и официалната интернет страница на Община Созопол.
ал.2 Изявления от името на ОбСКТ пред средствата за масова информация може да прави председателя или упълномощено от него лице от състава на съвета.

Заключителни разпоредби
§1. Този правилник е приет с Решение №.............. на заседание на Общинския съвет на Община Созопол и влиза в сила от датата на приемането му.
§2. Изменения, допълнения и отмяна на този Правилник се предлагат от Кмета на Община Созопол и се приемат с решение на Общински съвет Созопол.
§3. В случаи, когато настъпят промени в състава на КС , новите членове са длъжни да бъдат запознати със съдържанието на настоящия Правилник .

К.Германова: Предвид взетото решение, трябва да изберем и двама представители от Общински съвет на Общото събрание на съвета по туризъм. Имате ли предложения колеги?
С.Недин: Предлагам г-н Мархолев.
К.Мархолев: Давам отвод.
П.Щерионова:Предлагам г-н Маринов.
Х.Бардуков: И г-н Гребенаров.
К.Германова: Имаме две предложения, преминаваме към гласуване. Който е съгласен г-н Гребенаров да бъде член в ръководния екип на Консултативния съвет по туризъм, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 435

Общински съвет Созопол избира Константин Николов Гребенарав с ЕГН 5405090443, за член на ръководния състав на Консултативен съвет по туризъм при Община Созопол.

Който е съгласен г-н Маринов да бъде член в ръководния екип на Консултативния съвет по туризъм, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 436

Общински съвет Созопол избира Стоян Тодоров Маринов с ЕГН 6809240527, за член на ръководния състав на Консултативен съвет по туризъм при Община Созопол.

К.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по финанси, давам думата на Председателката на комисията да ви запознае с протокола.
Н.Пехливанова: На 12.12.2008г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова – Председател, Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Станимир Петров – член и Стойо Недин – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Валя Бученкова – Гл. специалист Бюджет; Златка Мусева – Гл. счетоводител на Община Созопол и Йорданка Димитрова – Специалист социални дейности.
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№865/03.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане комунално битовия разход на домашен социален патронаж за патронираните лица от гр.Созопол, с.Равадиново и с.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Д.Желев: Каква е сумата?
Й.Димитрова: Сумата не може да е точна, месечно е средно 8лв. Броя на хората, които храним също варира. До момента за 11мес. – 5 972лв. за 2008г.
К.Германова:Колеги имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 437

Извършените комунално битови разходи на Домашен социален патронаж за патронираните лица в гр.Созопол, с.Черноморец и с.Равадиново от 01.01.2009г. да са за сметка на Община Созопол.

Н.Пехливанова: Следваща докладна записка с вх.№890/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги давам ви думата за обсъждане на актуализацията преди да сме влезли в гласуване.
Д.Желев: В актуализирания план за продажбата на търговския център пише нула навсякъде, по нататък обаче имаме отдаване на помещение.
П.Рейзи: На миналото заседание средствата ги премахнахме. Скоро ще проведа една последна среща с г-н Стойков по повод плащането, но по Закон Търговския център е на Община Созопол. Идеята ми обаче е това да не е Търговски център, а Административен център. Ще настаним Социални грижи, Поземлена комисия, Бюрото по труда, Клуба на пенсионерите, Докторите, на някои от партиите и офиси за развиването на туристическа дейност.
Д.Желев: Гласувахме 120хил.лв. за реконструкция на Кулата и Стената, но тези средства не ги виждам. Има ли проект за този обект?
К.Германова: Има го г-н Желев, в капиталовите.
П.Рейзи: Да има проект, средствата няма да можем да ги изхарчим, защото обекта ще остане преходен. Проекта е разделен на две – сега разходите са по-големи, за втория етап няма да е така, защото директно ще започнем да зидаме.
Р.Деспов: Кой го финансира този проект?
П.Рейзи: На този етап Общината на 100%.
Р.Деспов: Проектно проучвателна дейност по Художествена галерия, проект за обновяване, реконструкция на Културен дом и проект археологически проучвания, консервация на крепостна система каква е идеята на тези проекти?
П.Рейзи: Това са готовите проекти г-да Общински съветници, всички тези които сме ги описали. Тези за които питате, с тях кандидатствахме по културната програма, но изтървахме сроковете.
К.Германова: Няма да гласуваме средства за нови проекти, просто прехвърляме от параграф в параграф. Има ли други въпроси колеги? Няма. Давам думата на Председателката на комисията да зачита перата.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва: Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2008г. с 38 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Общи държавни служби” намаление с 38 000лв., в т.ч.
- Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 38 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 345 000лв. 32 000лв. 377 000лв.
в т.ч. по обекти, както следва:
-изграждане на съблекалня с тоалетна
и баня физк.салон с.Равна гора 70 000лв. 32 000лв. 102 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 51-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 599 770лв. 70 000лв. 529 770лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – обзавеждане
общинска сграда 130 000лв. 70 000лв. 60 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 52-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 38 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Общи държавни служби” намаление с 38 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 009 000лв. 1 440 177лв. 568 823лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 920 000лв. 1 440 177лв. 479 823лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 10-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 0 1 440 177лв. 1 440 177лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 0 1 440 177лв. 1 440 177лв.
по обекти, както ги виждате пред вас изброени.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 53-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, така както ги гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Икономически дейности и услуги”
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2008г. с 38 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново за 2008г. с 38 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 38 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 38 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 8 900лв. 38 000лв. 46 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 38 000лв. 38 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в бюджета на с.Равадиново, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 438

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
1.1.Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2008г. с 38 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.1. Функция “Общи държавни служби” намаление с 38 000лв., в т.ч.
- Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 38 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 345 000лв. 32 000лв. 377 000лв.
в т.ч. по обекти, както следва:

-изграждане на съблекалня с тоалетна
и баня физк.салон с.Равна гора 70 000лв. 32 000лв. 102 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 599 770лв. 70 000лв. 529 770лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – обзавеждане
общинска сграда 130 000лв. 70 000лв. 60 000лв.
1.1.2.Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 009 000лв. 1 440 177лв. 568 823лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 920 000лв. 1 440 177лв. 479 823лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 0 1 440 177лв. 1 440 177лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 0 1 440 177лв. 1 440 177лв.
по обекти, както следва:
-проект за заснемане на Художествена
галерия гр.Созопол 0 21 582лв. 21 582лв.
-проект за ЛПСОВ с.Равна гора 0 33 480лв. 33 480лв.
-проект за ЛПСОВ с.Зидарово 0 33 816лв. 33 816лв.
-проект за ЛПСОВ с.Росен 0 32 808лв. 32 808лв.
-проект за ЛПСОВ с.Крушевец 0 33 720лв. 33 720лв.
-проект за ЛПСОВ с.Извор 0 33 000лв. 33 000лв.
-технически проект за ремонт общински
път ІV-98004 в участъка с.Зидарово-разклон
за с.Габър и общински път ІV-98006
от разклон за с.Габър-с.Габър 0 35 964лв. 35 964лв.
-проект за млечна кухня гр.Созопол 0 17 040лв. 17 040лв.
-проект за изготвяне на ген.схема
за отвеждане на отпадъчни води от
з-ще на с.Черноморец до ПСОВ
гр.Созопол 0 34 810лв. 34 810лв.
-изработване на тех.инвест.проект
за довеждащ колектор и система
от канални помпени станции за
к-г Веселие и к-г Каваци 0 35 880лв. 35 880лв.
-изготвяне на ТП за обект “Укрепване
на свлачище км.2.800 с.Вършило на
общински път с.Маринка-с.Зидарово-
с.Вършило” 0 35 561лв. 35 561лв.
-изготвяне на ТП за обект “Укрепване
на свлачище с.о.Червенка “ 0 35 957лв. 35 957лв.
-проект геодезическо заснемане улична
мрежа с.Извор 0 35 800лв. 35 800лв.
-проект геодезическо заснемане
улична мрежа с.Крушевец 0 35 900лв. 35 900лв.
-проектиране на водопроводна и
канализационна мрежа с.Вършило 0 35 880лв. 35 880лв.
-проектиране на водопроводна и
канализационна мрежа на с.Индже-
войвода 0 35 820лв. 35 820лв.
-проект на обект “Довеждащ колектор
и система от КПС в.с.Аркутино,
в.с.Дюни, м.Алепу и отвеждането до
ПСОВ гр.Созопол “ 0 35 880лв. 35 880лв.
-технически проект обект “Довеждащ
колектор и система от КПС за к-г Веселие,
к-г Каваци до КПС “Хармани” и
ПСОВ гр.Созопол”-ІІ етап 0 35 940лв. 35 940лв.
-проектиране на ел.инсталация-
Културен дом гр.Созопол 0 9 840лв. 9 840лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект”Улична водопроводна
мрежа” с.Равна гора 0 4 800лв. 4 800лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект “Улична водопроводна
мрежа” с.Крушевец 0 4 800лв. 4 800лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект “Улична водопроводна
мрежа” с.Извор 0 4 800лв. 4 800лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект “Улична водопроводна
мрежа” с.Росен 0 4 800лв. 4 800лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект “Канализация” с.Извор 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ за
поземлен имот с.Зидарово 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ за
поземлен имот с.Росен 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ
за поземлен имот с.Равна гора 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ за
поземлен имот №028101 с.Извор 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ
с.Крушевец 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектно проучвателни работи
за обект “Художесвена галерия” 0 35 126лв. 35 126лв.
-проект за безопасност и здраве за
обект “Канализация-битови води”
с.Равна гора 0 4 800лв. 4 800лв.
-технически проект на общинска
сграда/бивша сграда на ТКЗС/
с.Зидарово 0 14 600лв. 14 600лв.
-трасировъчен план на обект “Реконструкция
водопроводна мрежа” с.Росен 0 15 589лв. 15 589лв.
-трасировъчен план на обект
“Канализация” с.Росен 0 10 226лв. 10 226лв.
-трасировъчен план на обект
“Канализация” с.Зидарово 0 13 072лв. 13 072лв.
-трасировъчен план на обект”Реконструкция
на водопроводна мрежа” с.Зидарово 0 12 145лв. 12 145лв.
-проект за обновяване, реконструкция
и ремонт на обект “Културен дом”
гр.Созопол 0 25 600лв. 25 600лв.
-проект за безопасност и здраве на обект
“Улична мрежа в Провлака” гр.Созопол 0 1 800лв. 1 800лв.
-технически проект на обект”Брегоукрепване
на крайбрежна улица “ гр.Созопол 0 35 825лв. 35 825лв.
-проект за обект “Довеждащ колектор
от с.Атия, КПС и тласкател до
с.Черноморец” 0 36 000лв. 36 000лв.
-проект за обект “Реконструкция на
водопроводна и изграждане на
канализационна улична мрежа” с.Габър 0 36 000лв. 36 000лв.
-технически проект на обект
“Рехабилитация на местен път
с.Черноморец к-г Златна рибка” 0 29 820лв. 29 820лв.
-технически проект на обект
“Водоснабдяване на с.Присад
от деривация Ясна поляна” 0 23 688лв. 23 688лв.
-археологически проучвания,консервация
и реставрация на крепостна система АИР-
“Старинен Созопол” в обхвата на
“Квадратна кула” ул.Кула, площад
Хан Крум гр.Созопол 0 26 592лв. 26 592лв.
-изработване на интегриран проект
за водния цикъл на с.Черноморец-
фаза технически проект 0 144 000лв. 144 000лв.
-преработка на проект “Канализация”
с.Росен с включени допълнителни
квартали съгласно нов ПУП 0 13 024лв. 13 024лв.
-технически проект –геодезическо
заснемане на ул.Крайбрежна 0 9 840лв. 9 840лв.
-изработване на технически проект на
обект “Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа” с.Присад 0 28 500лв. 28 500лв.
-изработване на технически проект на
обект “Канализация” на с.Атия 0 36 000лв. 36 000лв.
-изработване на технически проект за
обект “Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа” с.Атия 0 34 800лв. 34 800лв.
-изработване на технически проект за
обект “Канализация “ на с.Присад 0 36 000лв. 36 000лв.
-изработване на нивелачен
план на с.Вършило 0 22 800лв. 22 800лв.
-изработване на нивелачен
план на с.Атия 0 36 000лв. 36 000лв.
-изработване на нивелачен
план на с.Индже войвода 0 24 000лв. 24 000лв.
-изработване на нивелачен
план на с.Присад 0 27 000лв. 27 000лв.
-преработка на проект
“Канализация” с.Извор 0 26 652лв. 26 652лв.
-изработване на проекти за пречиствателни
станции с. Росен и с.Зидарово по ОП
“Околна среда” 0 24 000лв. 24 000лв.
1.2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново за 2008г. с 38 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
1.2.1Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 38 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 38 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 8 900лв. 38 000лв. 46 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 38 000лв. 38 000лв.


Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.1.1., т.1.1.2. и заповеди №Z-1571 / 20.11.2008г., №Z-1593 /25.11.2008г., №Z-1666 /05.12.2008г. и №Z-1667 /05.12.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 028 855лв. 4 166 912лв. 13 195 767лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 4 602 900лв. 1 402 177лв. 6 005 077лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници 3 791 855лв. 2 764 735лв. 6 556 590лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 2 700 335лв. 2 491 855лв. 5 192 190лв.
-канализация с.Равадиново 700 335лв. 0 700 335лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 0 491 855лв. 491 855лв.
-ПСОВ гр.Созопол 2 000 000лв. 2 000 000лв. 4 000 000лв.
от МРРБ-София за: 1 091 520лв. 272 880лв. 1 364 400лв.
-напорен резервоар Созопол 1 091 520лв. 272 880лв. 1 364 400лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение по т.2, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 439

2. Въз основа на приетите решения по т.1.1.1., т.1.1.2. и заповеди №Z-1571 / 20.11.2008г., №Z-1593 /25.11.2008г., №Z-1666 /05.12.2008г. и №Z-1667 /05.12.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 028 855лв. 4 166 912лв. 13 195 767лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 4 602 900лв. 1 402 177лв. 6 005 077лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници 3 791 855лв. 2 764 735лв. 6 556 590лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 2 700 335лв. 2 491 855лв. 5 192 190лв.
-канализация с.Равадиново 700 335лв. 0 700 335лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 0 491 855лв. 491 855лв.
-ПСОВ гр.Созопол 2 000 000лв. 2 000 000лв. 4 000 000лв.
от МРРБ-София за: 1 091 520лв. 272 880лв. 1 364 400лв.
-напорен резервоар Созопол 1 091 520лв. 272 880лв. 1 364 400лв.

Н.Пехливанова: Следваща докладна записка с вх.№899/08.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Созопол. След обсъждане и гласуване, предвид направената конкретизация от вносителя, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
“ Общински съвет Созопол одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол в размер на 850лв. (осемстотин и петдесет лв), за периода от 01.01.2008г. до 19.11.2008г.”
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 440

Общински съвет Созопол одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол в размер на 850лв. (осемстотин и петдесет лв), за периода от 01.01.2008г. до 19.11.2008г.

К.Германова: Следваща точка в дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост. Давам думата на Председателя на комисията г-н Димов.
М.Димов: На 12.12.2008г.от 13:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
На заседанието присъстваха: М. Димов – Председател, Г.Пухов, Н.Пехливанова, С.Недин и А.Гочев – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Светла Лулева – Юрист на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; К.Гребенаров и С.Маринов – Общински съветници и Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№889/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на труда и социалната политика в помещение, собственост на Община Созопол.
Вносителя заяви, че е допусната техническа грешка в решението, касаеща номера на сградата, която да се предостави на Дирекцията. След обсъждане и гласуване, с оглед на направената конкретизация от страна на вносителя, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следната корекция: Вместо Сграда №1, да се чете Сграда № 4 “Търговски комлекс”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Давам думата на колежката ни г-жа Щерионова – Директор Дирекция Социално подпомагане.
П.Щерионова: Ако може в решението да бъде добавено, след Министерство на труда и социалната политика – Агенция Социално подпомагане – Дирекция Социално подпомагане Созопол.
К.Германова: Някакви въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№889, в едно с направената корекция от комисията и в едно с предложението за допълнение на г-жа Щерионова, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 441

На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на структура към Министерството на труда и социалната политика – Агенция Социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане” Созопол Сграда № 4 “Търговски комлекс”, находящ се в УПИ XI-общ, кв.49, план на гр.Созопол с АЧОС№703/18.08.05г., за нуждите и дейността на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Созопол и за срок от 10/десет/ години.

М.Димов: Докладна записка с вх.№906/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-294, кв.31 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси имате ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№906, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 442

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 70/седемдесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-294, кв.31, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 201/15.09.08г. на независим лицензиран оценител в размер на 598,97 петстотин деветдесет и осем лв. и деветдесет и седем ст./лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№907/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-237, 1669, кв.19 по плана на гр.Созопол / нов идентификационен номер 67800.501.571 по влязла в сила кадастрална картана гр.Созопол/. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№907, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 443

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 72/седемдесет и два/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ І-237,1669, кв.19 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.571 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка № 232/24.11.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 15 607/петнадесет хиляди шестотин и седем/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№908/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №105, по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№908, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 444

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 282/двеста осемдесет и два/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собственикът в поземлен имот №105 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 215/20.10.08г на независим лицензиран оценител в размер на 4258 /четири хиляди двеста петдесет и осем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

К.Германова: Давам десет минути почивка.
К.Германова: В залата присъстват тринадесет Общински съветника, имаме кворум. Преминаваме към доклада на комисията по устройство на територията. Председателя на комисията отсъства, за това аз ще ви зачета протокола от заседанието.
На 12.12.2008г. от 12:45 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха: Ангел Гочев – Председател; Константин Гребенаров, Милко Димов, Стоян Маринов и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие: Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Н.Пехливанова и Г.Пухов – Общински съветници; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол и Светла Лулева – Юрист общинска собственост;
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№862/02.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да отхвърли така предложеното решение, като предлага да се намери по-подходящо място за изграждането на фризьорския салон.
Давам думата на Кмета по повод докладната.
П.Рейзи: Желая да оттегля докладната от дневния ред, ще ви моля да гласувате предложението ми. Мотива – по искане на Кмета на с.Росен, фризьорския салон ще бъде преместен на по-подходящо място от предложеното в момента.
К.Германова: Колеги имаме предложение за оттегляне. Който е съгласен с така направеното предложение, Докладна записка с вх.№862/02.12.2008г. да бъде оттеглена от дневния ред до следващо заседание на Общински съвет Созопол, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 445

По предложение на вносителя Общински съвет Созопол, оттегля Докладна записка с вх.№862/02.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол, от дневния ред.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред – доклад на комисията по здравеопазване. Давам думата на председателя на комисията.
Г.Пухов: На 12.12.2008г. от 13:30 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
На заседанието присъстваха: Гено Пухов – Председател; Милко Димов, Пенка Щерионова, Ангел Гочев и Здравко Манолакиев – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Йорданка Димитрова – Специалист “Социални дейности”; Стойо Недин и Николина Пехливанова – Общински съветници;
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№904/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 446

Общински Съвет Созопол дава съгласие лицето Борис Димитров Гаров ЕГН: 4804100489 от гр.Созопол да се храни безплатно за сметка на Община Созопол, по бюджета за 2009 г. на дейност Домашен социален патронаж §10 -11 храна.

Г.Пухов: Докладна записка с вх.№905/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Вносителя оттегли молбата на Валентина Рускова Стефанова. Предвид това, след обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
“Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Кръстан Димчев Кръстанов от гр.Созопол ЕГН: 6205180789 – в размер на 540 /петстотин и четиридесет / лв.
Киро Иванов Михалев от с.Черноморец ЕГН: 4203200666 – в размер на 588 / петстотин осемдесет и осем /лв. и 95 ст.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите.”
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен да бъде отпусната еднократна парична помощ на Кръстан Димчев Кръстанов от гр.Созопол ЕГН: 6205180789 – в размер на 540 /петстотин и четиридесет / лв., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 447

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Кръстан Димчев Кръстанов от гр.Созопол ЕГН: 6205180789 - инвалид първа група с чужда помощ, страдащ от счупване на гръбначни прешлени с прекъсване на гръбначен мозък и от артериална хипертония, за медицински изследвания и обслужване в размер на 540 /петстотин и четиридесет / лв.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите

К.Германова: Който е съгласен да бъде отпусната еднократна парична помощ на Киро Иванов Михалев от с.Черноморец ЕГН: 4203200666 – в размер на 588 / петстотин осемдесет и осем /лв. и 95 ст., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 448

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Киро Иванов Михалев от с.Черноморец ЕГН : 4203200666 –претърпял исхемичен инсулт , страдащ от първична глаукома , за закупени лекарства свързани със заболяванията му в размер на 588 / петстотин осемдесет и осем /лв. и 95 ст.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите


Г.Пухов: Докладна записка с вх.№ 884/04.12.2008г., от Гено Пухов – Председател на комисията по Здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, относно:Еднократно стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: На предходно наше заседание гласувахме такава парична награда на стойност 500лв., не може ли и сега да направим същото?
Г.Пухов: Имаме гласувана Наредба в която е конкретизирана сумата за възнаграждението, за да направим така както казвате, трябва да прегласуваме Наредбата.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 884, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 449

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпуснато еднократно финансово стимулиране на:
1. Христо Станев Сандев с ЕГН 8909290628, от с.Равадиново, ул.”Ропотамо”№74, Община Созопол, в размер на триста лева (300 лв.).


К.Германова: Преминаваме към шеста точка от дневния ред – Докладна записка с вх.№915/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Присад, Община Созопол. Разгледана е от комисията по Общинска собственост – предлагат решениетопо докладната. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Има съгласувка с Кмета на с.Присад, г-н Станко Узунов иска да обработва земта да си плаща наем и съответно Вие трябва да решите.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 450

1. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС и чл. 21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс, на земеделски имот с № 026001, м.”Каракачански колиби”, землище на с.Присад, с площ на целия от 29.271 дка, с начин на трайно ползване: нива; и граници:север и запад – полски път с № 000074, изток- имот с № 000100-канал и юг – имот с №№ 000091;
2. Срок на наемното правоотношение до 3/три/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 187/ 28.03.08г., от VІІІ заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс за 29.271 дка от описания по т.1 имот в размер на 6.00лв. на декар .

К.Германова: Следваща докладна записка с вх.№916/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на Право на строеж в полза на собственник на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ жилищен обект, в ПИ67800.502.412, кадастрална карта на гр.Созопол. Същата бе разгледана на комисия, становището им е решението по докладната. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Това е бившия гарнизонен стол, знаете че е продаден. Собствениците са двама. Това са едните, които искат да си изградят стълби за да имат достъп до имота си. Галя Георгиева нека да каже няколко думи и тя.
Г.Георгиева: Сградата наистина е цялата продадена от Министерството на отбраната. На миналата сесия взехте решение за подход на едните собственици, сега това е за другите. И за двата има проекти, те са ви представени.
К.Германова: Въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 451

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.52,ал.3 от НРПУРОС , учредява на Красимир Манов ,с ЕГН 4611012949 и “Инке”ЕООД, представлявано от Иван Христов, в качеството управител, с БУЛСТАТ/ЕИК 109516510, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на масивни стълби със застроена площ от 4, 80/четири цяло и осемдесет кв.м. /кв.м. при едноетажен застроителен обем, в ПИ 67800.502.412, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І-923, в кв.73 по регулационен план гр.Созопол , и по технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 320 / триста и двадесет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни –север и запад ПИ 67800.502.422-улица, изток – ПИ 67800.502.134/, юг- ПИ 67800.502.430/улица/.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 4,80 кв.м. , възлизаща на 452 лв. /четиристотин петдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 235 / 05.12.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т.1.

К.Германова: Докладна записка с вх.№917/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на път ІІ-99 «Вариант Алепу ІІ етап», м.Алепу, землище на гр.Созопол, обл.Бургас за обект: «Кръстовище при км 29+108.78». Комисията по устройство на територията е разгледала докладната, предложението им е решението по докладната. Пак ще дам думата на Кмета.
П.Рейзи: Това е новото трасе от бензиностанцията до Алепу. За да завършим кръстовището трябва да се одобри този ПУП от Общинския съвет, за да можем даго предадем на Агенция Пътища и да ни предадат пътя.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 452

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе за обект : ”Път ІІ-99 “Вариант Алепу ІІ етап” за обект:”Кръстовище при км 29+108.78” местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас, и със следното трасе, предвидено да премине в част на поземлени имоти както следва: имот 12089, ЕКАТТЕ 67800, селско ст.; имот № 12090, ЕКАТТЕ 67800, селско ст. им.№ 12123, ЕКАТТЕ 67800, селско ст ;им.№12222, ЕКАТТЕ 67800, селско ст; им.№12226, ЕКАТТЕ 67800, селско ст.територия; имот № 12243, ЕКАТТЕ 67800, селско ст; имот №000798, ЕКАТТЕ 67800, транспорт .
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


К.Германова: Докладна записка с вх.№918/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО. Докладната е разгледана на комисия, предложението им е решението по докладната. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Ако мога така да го нарека, това е едно процедурно гласуване. Средствата ще се изплащат от Държавата. За да тръгне цялата процедура трябва да има решение на Общински съвет.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма.който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№918, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 453

1.Общински съвет Созопол на основание чл7, ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 отКСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето – Александър Пламенов Пиянков, с ЕГН: 9712183960, по повод молба на неговата майка – Павлина Ангелова Минчева, с ЕГН: 7302044090, с адрес бл.8, ет.3, ап.10, с. Атия, Община Созопол.
2.Общински съвет Созопол оправомощава Кмет на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението да Министър на труда и социалната политика.

К.Германова: Точка десета - докладна записка с вх.№925/12.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол. Имаме представени четири скици. Ще ги разгледаме и коментираме една по една.
Първата скица е №290/02.12.2008г. – с.Атия, павилион за промишлени стоки. Имате ли въпроси колеги? Няма.Който е съгласен с така предложената скица, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Следваща скица №138/08.12.2008г. – с.Равадиново, павилион за промишлени стоки. Давам думата на Кмета на селото.
И.Пазвантов: Това са едни бараки, бивша собственост на лагерите. Закупени са вече от частно лице и има желание за внасяне на такса. Има съгласувка с мен.
П.Рейзи: Има и съгласувка и с Архитекта.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така предложената скица, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Следваща скица №139/08.12.2008г., пак за с.Равадиново, за същите павилиони става въпрос. Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така предложената скица, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Следваща скица №165/11.12.2008г. – с.Присад, павилион за пакетирани стоки. Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така предложената скица, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с гласуваните скици, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 454

Общински съвет Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности иелементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места на Община Созопол.
Скица №290/02.12.2008г. – с.Атия
Скица №138/08.12.2008г. – с.Равадиново
Скица №139/08.12.2008г. – с.Равадиново
Скица №165/11.12.2008г. – с.Присад

К.Германова: Докладна записка с вх.№928/15.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определянето на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол. Давам думата на Директор Дирекция „ПМТД” – г-жа Павлова.
К.Павлова: С ДВ №105 бяха внесени промени по Закона за местните такси, които доста дълго се обсъждаха. Дадени са нови размери и диапазони за данък наследство, данъчни оценки, такса битови отпадъци, промени има и в данък недвижими имоти, тук сме внесли най-спешните и неотложнипромени, които касаят новата година.
П.Рейзи: Преди да преминете към гласуване, да направим обсъждане. В първия параграф промяната е защото Наредбата не е само за 2008 год. Вторият параграф, това е промяната в минималната облагаема стойност. В третия параграф – проманята е по Закона, става въпрос за леките коли. По-нататък – там няма промяна, но се налага прегласуване. В параграф пет, повишаваме защото няма да има такси за лицензи за алкохол, това перо ще ни отпадне като събираема такса и компенсираме тук. В параграф шест това е данъка на автомобилите, в първата точка увеличението ще е около 15-20лв., във втората точка вече са по-мощните автомобили. В параграф седем, ако в един павилион се продават вестници и някакви сувенири няма да има нужда да плаща и двата патента. Параграф осем не правим промяна и последния параграф е влизането в сила на промените от 01.01.09., въпреки че решение ще вземете сега. Това се прави за да може ние да разпратим гласуваните промени до нужните бюра.
К.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси?
Н.Пехливанова: Увеличението на данък автомобили, искам да ми кажете какви са границите.
К.Павлова: Завишението е около 25%, мин. 0.54 макс. 1,62 за киловат. Другата граница за по-мощните автомобили мин. 1.10 макс. 3.30 за киловат.
Х.Бардуков: Имам предложение, цената по т.1 от параграф 6 да остане 0.70лв.
К.Германова: Други предложения има ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо предложението, който е съгласен с направеното предложение за промяна в чл.41, ал.1 в т.3 думите 0.70 да останат 0.70, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
2. Стоян Маринов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
5. Гено Пухов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ПРОТИВ
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, не се приема.
Х.Бардуков: Имам предложение, да се прегласува предложението ми.
К.Германова: Какво е основанието ви?
Х.Бардуков: Може някой да е израснал. Имаме такива случаи.
Б.Йорданов: Трябва да има мотив.
Х.Бардуков: Може някой от колегите да не е разбрал какво гласуваме.
Д.Желев: Да аз не го разбрах.
К.Германова: Който е съгласен решението да се прегласува, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, не се приема.
К.Германова: Който е съгласен с направеното предложение за промяна в чл.41, ал.1 в т.3 думите 0.70 да останат 0.70, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
2. Стоян Маринов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
5. Гено Пухов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ПРОТИВ
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се.
П.Рейзи: И аз имам предложение за промяна, и следващата такса да остане не променена.
К.Германова: Имаме предложение, който е съгласен в чл.41, ал.1 в т.4 думите 1.50 да останат 1.50, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ПРОТИВ
8. Росен Деспов – ПРОТИВ
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
К.Германова: Други предложения и въпроси има ли?
С.Недин: Бяха ни предложени едни тарифи, които са съобразени изцяло от финансовия отдел на общинска администрация, а ние реагирахме малко емоционално
К.Германова: § 1.В заглавието думите „през 2008г.” отпадат, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: § 2. В чл.7, ал.4, числото „ 1 680” се заменя с „ 2 520” лв., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: § 3. В чл.32, ал.3, думите „ внесени в страната като нови” се заменят с „ които не са регистрирани за движение в страната”, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: § 4. В чл.35, ал.1 :
1. буква „а” остава „ 0.7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца”.
2. буква „б” остава „ 5 на сто „ – при дарение между лица извън посочените в буква „ а”., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: § 5. В чл.35,ал.2, думите „ 2,3” се заменят с „ 2,6”, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: § 7. В чл.51 се правят следните изменения:
1. Създава се нова алинея 6:” Лицата, който осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.3 и 31 от Приложение № 4, дължат данък само за дейността по т.3 от приложение №4.
2. Досегашната ал.6 става ал.7., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: § 8. Размерите на патентния данък по дейности, посочени в Приложение № 4 остават непроменени, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: §9. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 7 със следното съдържание: „Промените приети с Решение №……. На Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2009г.” Досегашните § 7 става § 8., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с гласуваните параграфи, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 455

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2008г на територията на Община Созопол:
§ 1.В заглавието думите „през 2008г.”отпадат.
§ 2. В чл.7, ал.4, числото „ 1 680” се заменя с „ 2 520” лв.
§ 3. В чл.32, ал.3, думите „ внесени в страната като нови” се заменят с „ които не са регистрирани за движение в страната”.
§ 4. В чл.35, ал.1 :
буква „а” остава „ 0.7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца”.
буква „б” остава „ 5 на сто „ – при дарение между лица извън посочените в буква „ а”.
§ 5. В чл.35,ал.2, думите „ 2,3” се заменят с „ 2,6”.
§ 6. В чл.41,ал.1,
в т.3 думите „ 0.70лв.” остават „ 0.70лв”.
в т.4 думите „1.50лв.” остават „ 1.50лв.”.
§ 7. В чл.51 се правят следните изменения:
Създава се нова алинея 6: ”Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.3 и 31 от Приложение № 4, дължат данък само за дейността по т.3 от приложение №4.
Досегашната ал.6 става ал.7.
§ 8. Размерите на патентния данък по дейности, посочени в Приложение № 4 остават непроменени.
§9. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 7 със следното съдържание : „ Промените приети с Решение №455/17.12.2008г. На Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2009г.”
Досегашния § 7 става § 8.

К.Германова: Последна точка от дневния ред е докладна записка с вх.№930/16.12.2008г., от Ангел Гочев и Николина Пехливанова–коалиция Селото – Общински съветници, относно: Осигуряване изхранването на Милка Стойкова Веселинова и петте и деца, от Община Созопол – чрез Домашен социален патронаж, с.Равна гора. Давам думата на г-жа Пехливанова да ви представи докладната.
Н.Пехливанова: Това е едно семейство с пет деца изпаднало в безпомощно състояние. Бащата е в затвора. Майката е наказана от социалните, защото не е ходила да се подписва. Две са предложенията за решение, които сме ви представители.
К.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси?
(дебати)
К.Германова: От кой ще бъде изпратена тази информация и на кого, от Общината или от Общински съвет, въпросът ми е към г-жа Пехливанова?
Н.Пехливанова: Да остане до Дирекция Социално подпомагане Созопол.
К.Германова: Община Созопол да осигури изхранването на семейството на Милка Стойкова Веселинова и нейните пет малолетни деца – Ирена 1998год., Сийка – 2000год.,Галя – 2001год., Стойко – 2002год. и Иван – 2005год., чрез домашен социален патронаж село Равна гора,като поеме изцяло, за своя сметка разходите за храна. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 456

Община Созопол да осигури изхранването на семейството на Милка Стойкова Веселинова и нейните пет малолетни деца – Ирена 1998год., Сийка – 2000год.,Галя – 2001год., Стойко – 2002год. и Иван – 2005год., чрез домашен социален патронаж село Равна гора, като поеме изцяло, за своя сметка разходите за храна.

К.Германова: Да бъде уведомена Дирекция „Социално подпомагане – Созопол” за трудното положение в което са изпаднали децата на Милка Веселинова – ЕГН:8012280453 – Равна гора да бъде трайно решен техния проблем. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 457

Да бъде уведомена Дирекция „Социално подпомагане – Созопол” за трудното положение в което са изпаднали децата на Милка Веселинова – ЕГН:8012280453 – Равна гора да бъде трайно решен техния проблем.


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
Протокола води:……………
/Х.Михова/*Протокола е публикуван на 27.12.2008


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...