:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 24/26.03.2009


ПРОТОКОЛ № 24

Днес, 26.03.2009г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе двадесет и четвъртото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, Валя Бученкова – главен бюджетар, Катя Чачева – Директор Бюджет и човешки ресурси; Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Даниела Стоянова – Старши специалист Транспортна дейност, Румен Александров – гл. архитект на Община Созопол, Кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро колеги, г-н Кмете, г-жо Зам. Кмет, Кметове на населени места, Представители на Общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват единадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Преди да започнем заседанието, ще ви зачета едно благодарствено писмо от Сдружението на инвалидите.
„Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми общински съветници, От името на сдружението на инвалидите – гр.Созопол Ви благодарим за подкрепата за отпуснатата финансова помощ за хората в неравностойно положение. Желаем Ви здраве и успешна работа за просперитета на нашата Община!”
Благодарствена реч изнесе и гражданин на гр.Созопол, по повод издадена стихосбирка с подкрепата на Община Созопол.
Както всяко заседание, така и това ще започне с питания към Кмета. Колеги имате думата. Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Два въпроса, първият е свързан със сала който се строи на пристанището, какво ще се предприеме? Знаете миналата година имаше подписка от страна на граждани, какво става тази година?
П.Рейзи: Ще трябва да проверя какво се прави там, както и да проверя кой го стопанисва. Миналата година пристанището беше към пристанище гр.Бургас и беше по-лесна кореспонденцията, тази година пристанището е към Министерството на земеделието. Миналата година човека нямаше документи и го спряхме, всички знаете сала не функционираше.
К.Гребенаров: Вторият ми въпрос е във връзка с обектите по чл.56 от ЗУТ и по точно този който се намира долу на пристанището под Портовото. Знаете че този обект дълго време се стопанисваше от Кооперацията, след това ни го отнеха под предлог че пречел на архитектурния облик на стената. До колкото знам Кооперацията продължава да си плаща данък за мястото, какво ще се прави там? Има изляти бетонна плоча и павилион, а уж са временни постройки.
П.Рейзи: Ако върнем малко история, там беше магазинче за сувенири, после магазинче за риба, след това стана ресторант, по-малко по-малко взеха и тротоар. Да обаче това заведение не отговаряше на никакви изисквания и това беше мотива да го премахнем, като в замяна им дадохме обекта на „Магарешкия площад”. Павилиона е даден на човек от Созопол и е за рибарски принадлежности.
К.Германова: Други въпроси колеги, г-н Деспов.
Р.Деспов: Има ли възможност, когато се прави основен ремонт на един тротоар или улица да се задължават и организациите чиито комуникации минават отдолу да сложат тръби и в двата края на участъка да сложат шахти. Защото знаете, че при най-малка повреда се разкопават целите тротоар или улица.
П.Рейзи: Благодаря на г-н Деспов за препоръката. За съжаление няма стиковка между БТК, ВиК, Електро и т.н. Сега когато започнем ремонтите ще пратим писма на всички тези организации, но то е и въпрос на желание.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички сте получили покани имате ли предложения за промяна или допълнение? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 515

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№111/03.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на с.Черноморец, Община Созопол за град.
2. Докладна записка с вх.№142/16.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.22 от КСО.
3. Докладна записка с вх.№186/12.03.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет Созопол.
4. Докладна записка с вх.№187/12.03.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействоето му с общинската администрация.
5. Докладна записка с вх.№188/13.03.09г., от Гено Тодоров Пухов – председател на комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание относно: Промяна в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000лв. За подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№189/13.03.09г., от Гено Тодоров Пухов – председател на комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание относно: Промяна в Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
7. Докладна записка с вх.№191/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Нредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№198/14.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Делегиране на права на Кмета на Община Созопол, в качеството му на бенефициент по Оперативна програма “ Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02/2007”, проект “ Ремонт на общински път IV – 98004, в участък разклон с.Присад – с. Зидарово”.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
9. Докладна записка с вх.№132/13.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – Държавна дейност във Функция „Образование”.
10. Докладна записка с вх.№196/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на кмета на Общината, Кметовете на Кметства и Кметските наместници.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. Докладна записка с вх.№43/22.01.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване план за паша в гори собственост на Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№115/06.02.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структурата на РЗОК – Бургас, в помещение, собственост на Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№171/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост на Община Созопол с цел адаптирането му и осигуряване на Център за ръководство на Архитектурно исторически резерват „Старинен Созопол”.
14. Докладна записка с вх.№173/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост.
15. Докладна записка с вх.№182/11.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Елекрторазпределение” АД, за реализиране на предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ I, ПИ № 134.063 по ПНИ на зона по §4 с.Крушевец, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№194/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне правила за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Созопол за отглеждане на животни.
17. Докладна записка с вх.№197/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видове жилищна собственост на Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
18. Докладна записка с вх.№126/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 53, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 678000.502.404 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх.№127/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 53, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 678000.502.405 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№128/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII в квартал 44, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.504.295 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№162/23.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на лице, включено в Протокол № 307/27.05.2008г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.
22. Докладна записка с вх.№163/23.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.27, общинска собственост, по плана на с.Черноморец, идентичен с ПИ 81178.501.211 по влязла в сила кадастрална карта на с.Черноморец.
23. Докладна записка с вх.№172/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на водопровод за водоснабдяване на имоти в местност „Ачмалъци”, „Мапи” и „Веселие”, землище на гр.Созопол, Област Бургас.
24. Докладна записка с вх.№192/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване с обхвата на ПИ 164001 в местност „До село”, землище с.Зидарово, Община Созопол, с цел изграждане на ЛПСОВ с.Зидарово.
25. Докладна записка с вх.№193/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на транспортна схема на Община Созопол по междуселищни автобусни линии – за извършване на обществен превоз на пътници.
26. Докладна записка с вх.№219/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Водопровод за водоснабдяването” на с.Присад, Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№220/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод” за водоснабдяването на ПИ № 025225, отреден за ПСОВ в землище на с.Росен, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№223/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
29. Докладна записка с вх.№224/18.03.09г., от Тодор Чакъров – Общински съветник, относно: Изработване и поставяне на информационни табла пред археологически и културно-исторически обекти на територията на Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
30. Докладна записка с вх.№129/15.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока за изплащане на еднократно финансово стимулиране.
31. Докладна записка с вх.№180/11.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред – доклад на комисията по законност. Давам думата на председателката на комисията г-жа Пенка Щерионова.
П.Щерионова: На 23.03.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Гено Пухов, Николина Пехливанова и Стоян Маринов – членове;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Диан Дунев – Юрист на Общински съвет Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Калина Павлова – директор Дирекция „ПМТД” и Йорданка Димитрова – гл. Специалист Соц. дейности
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№111/03.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на с.Черноморец, Община Созопол за град.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Благодаря на Кмета за внесеното предложение, на предизборната кампания нашата партия единствена подкрепи това предложение. Сега приканвам всички колеги общински съветници да го подкрепят.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Димов.
М.Димов: Това предложение е малко закъсняло, мисля че съвсем нормално ще влезем в листата на градовете. В Бургаска област има толкова градове, които са много по-селски отколкото Черноморец, така че ви призовавам колеги да подкрепите предложениетто.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 516

1. На основание чл.33, ал.2, т.1 от Закона за административно териториално устройство на РБългария одобрява обявяването на с.Черноморец за град.
2. Решението да се изпрати на областен управител на област с административен център гр. Бургас.

К.Германова: От тук нататък има една дълга процедура до обявяването на с.Черноморец за град. Но въпреки това Честито! Ще дам думата на Кмета на с.Черноморец.
Д.Добрев: Уважаеми Общински съветници искренно се радвам, че подкрепихте единодушно направеното от мен предложение. И се надявам, че това ваше решение ще даде нов импулс в развитието на Черноморец. Благодаря Ви!
П.Щерионова: Докладна записка с вх.№142/16.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.22 от КСО.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги веднъж сме взимали решение за това дете, но то не е отговаряло на критериите за доходи. Сега вече детето отговаря на тези критерии и ние трябва да вземем решение отново. Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№142/16.02.09г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 517

1. Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето – Христос Недев Карабаджаков с ЕГН: 0050140565, по повод молба на неговата майка - Лиляна Стефанова Иванова, с ЕГН: 7801080450, с адрес ул.”Теменуга” № 4, с.Равадиново, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмет на с.Равадиново, г-н Иван Николов Пазвантов да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министър на труда и социалната политика.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№186/12.03.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги докладната и решението са идентични с тези които разглеждахме и гласувахме миналата година, за да не взимаме решение на всяко заседание съм вкарала и тази година докладна. Срока е до края на годината. Имате ли въпроси и предложения по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Предлагам да гласуваме срок до края на мандата.
К.Германова: Други предложения колеги? Няма. Имаме направено предложение за промяна, срока на договора да бъде до края на мандата. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 5, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8, не се приема.
Който е съгласен с направеното предложение за решение така както е по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 518

Общински съвет Созопол на основание чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация дава съгласие и разрешава на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет Созопол, до края на календарната 2009г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№187/12.03.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействоето му с общинската администрация.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги докладната е внесена по повод промени в ЗМСМА, промяната касае възнагражденията на Общинските съветници. Подготвяйки докладната проведох много разговори с колеги от други общински съвети. Този път Закона не ни ограничава, а има възможност за твърдо месечно възнаграждение. Имам направен пример в цифри, имате ли въпроси колеги? Няма. Преминаваме към гласуване, ще гласуваме поотделно предложенията и накрая като едно цяло решение.
Общински съвет Созопол отменя ал.1 и ал.2 на чл.27 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Общински съвет Созопол изменя разпоредбата на чл.79, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, така както са предложени по докладната. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.

Общински съвет Созопол отменя ал.3 на чл.79 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
И като цяло, който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№187/12.03.09г
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 519

Общински съвет Созопол отменя ал.1 и ал.2 на чл.27 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Общински съвет Созопол изменя разпоредбата на чл.79, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като същата придобива следната редакция:
“Чл.79, ал.2. Общинските съветници получават месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии в размер до шестдесет на сто от средната брутна работна заплата определена в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, както следва:
т.1.Общински съветник, който е член на три комисии, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на шестдесет на сто от средната брутна работна заплата определена в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. При отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение се удържат 10% за всяко отсъствие, но не повече от 60% от цялото месечно възнаграждение. При отсъствие от заседание на Общински съвет от месечното възнаграждение се удържат 40 %.
т.2. Общински съветник, който е член на две комисии, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на 80 % от възнаграждението определено в т.1. При отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение се удържат 10% за всяко отсъствие, но не повече от 50% от цялото месечно възнаграждение. При отсъствие от заседание на Общински съвет от месечното възнаграждение се удържат 50 %.
т.3. Общински съветник, който е член на една комисия, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на 60 % от възнаграждението определено в т.1. При отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение се удържат 10% за всяко отсъствие, но не повече от 33% от цялото месечно възнаграждение. При отсъствие от заседание на Общински съвет от месечното възнаграждение се удържат 67 %.
т.4. Общински съветник, който не е член на комисии, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на 40 % от възнаграждението определено в т.1. При отсъствие от заседание на Общински съвет не получава месечно възнаграждение.
т.5.Месечно възнаграждение се полага тогава когато през изминалия месец е проведено поне едно редовно заседание на Общински съвет Созопол.
т.6.Възнаграждението на общинските съветници се заплаща всеки месец след представена справка за участие в заседанията от Председателят на Общинския съвет. “
Общински съвет Созопол отменя ал.3 на чл.79 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№188/13.03.09г., от Гено Тодоров Пухов – председател на комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание относно: Промяна в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000лв. За подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване, ще гласуваме предложенията едно по едно и след което ще гласуваме като цяло решението по докладната.
Общински съвет Созопол добавя нов текст след последното тире в т.2 в Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, със следното съдържание:
Не се разглеждат молби, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Общински съвет Созопол изменя т.3 от Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, като същата придобива следната редакция:
3.Родителите на новороденото дете да са навършили 16 (шестнадесет) годишна възраст към датата на раждане на детето. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Общински съвет Созопол създава нова т.9 в Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, със следното съдържание:
9. Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея документи сe подават в три месечен срок от раждането на детето. Всички молби и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се отставят без разглеждане. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение по докладна записка с вх.№188/13.03.09г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 520

Общински съвет Созопол добавя нов текст след последното тире в т.2 в Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, със следното съдържание:
“Не се разглеждат молби, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето.”
Общински съвет Созопол изменя т.3 от Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, като същата придобива следната редакция:
“3.Родителите на новороденото дете да са навършили 16 (шестнадесет) годишна възраст към датата на раждане на детето.”
Общински съвет Созопол създава нова т.9 в Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000 лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, със следното съдържание:
“9. Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея документи сe подават в три месечен срок от раждането на детето. Всички молби и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се отставят без разглеждане. “П.Щерионова: Докладна записка с вх.№189/13.03.09г., от Гено Тодоров Пухов – председател на комисията по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедание относно: Промяна в Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
След разглеждането и, комисията реши всички финансови помощи които се предоставят на жителите на Община Созопол да бъдат включени в Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане. С оглед на това комисията предлага решението по докладната със следната промяна:
Общински съвет Созопол добавя нови две тирета в чл.1, ал.2 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане със следното съдържание:
„- Да подпомага жителите на Община Созопол, които се нуждаят от финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности, включително и финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.), за които жителите на Общината не разполагат със собствени финансови средства за отстраняването им.
- Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол.”
В § 1 на раздел шести от Наредбата, текста след т.7 да приеме следната редакция:
„За отпускане на финансова помощ в размер до 500лв., лицата декларират, че отговарят на цитираните по-горе условия. Представените декларации подлежат на служебна проверка от страна на Общинска администрация.
За отпускане на финансова помощ в размер над 500лв., лицата декларират, че отговарят на цитираните по-горе условия и представят документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи тези обстоятелства.”
К.Германова: Колеги промените които прави комисията са две, едната е за помощта за новородено да се изплаща съгласно Наредбата. И второто е, че се прави едно разграничение за деклариране на собствеността. Иматели въпроси по докладнатаколеги? Няма.първо ще гласуваме предложените промени от комисията и след това по докладната записка.
Общински съвет Созопол добавя нови две тирета в чл.1, ал.2 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане със следното съдържание:
- Да подпомага жителите на Община Созопол, които се нуждаят от финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности, включително и финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.), за които жителите на Общината не разполагат със собствени финансови средства за отстраняването им.
- Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
В § 1 на раздел шести от Наредбата, текста след т.7 да приеме следната редакция:
За отпускане на финансова помощ в размер до 500лв., лицата декларират, че отговарят на цитираните по-горе условия. Представените декларации подлежат на служебна проверка от страна на Общинска администрация.
За отпускане на финансова помощ в размер над 500лв., лицата декларират, че отговарят на цитираните по-горе условия и представят документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи тези обстоятелства.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Общински съвет Созопол изменя чл.2, предложение първо от Наредбата и също придобива следната редакция:
Еднократна помощ за животоспасяващи операции извършени в рамките на календарната година.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Общински съвет Созопол създава нов раздел III.А. в цитираната по – горе наредба със следното съдържание:
Раздел III.А. Отпускане на финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности. Финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.) със съдържание описано в докладната.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Общински съвет Созопол въвежда нов § 1 в раздел VI. от Наредбата със съдържанието описано в докладната записка и гласуваната по-горе промяна. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№189/13.03.09г., в едно с гласуваните промени на комисията, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 521

Общински съвет Созопол добавя нови две тирета в чл.1, ал.2 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане със следното съдържание:
„- Да подпомага жителите на Община Созопол, които се нуждаят от финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности, включително и финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.), за които жителите на Общината не разполагат със собствени финансови средства за отстраняването им.
- Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол. /Приложение №1/”
Общински съвет Созопол изменя чл.2, предложение първо от Наредбата и също придобива следната редакция:
“Еднократна помощ за животоспасяващи операции извършени в рамките на календарната година.”
Общински съвет Созопол създава нов раздел III.А. в цитираната по – горе наредба със следното съдържание:
“Раздел III.А. Отпускане на финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности. Финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.).
Критерии и ред за отпускане на финансова помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности. Финансова помощ за щети причинени в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.).
Чл.6а. (1). Право на отпускане на помощ има всеки жител на Община Созопол, който е бил с постоянен адрес в Община Созопол за последните 5 (пет) години и не разполага със собствени средства за отстраняване на възникналите социално-битови потребности. По реда на този раздел се отпускат финансови средства и за отстраняване на причинени щети възникнали в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.).
(2). Помощта се отпуска по искане на съответното лице жител на Общината, който отговаря на критериите установени в ал.1, както същия следва да представи и следните документи:
• Молба, ведно с приложени към нея документи установяващи наличието на цитираните по – горе обстоятелства, включително и документи от компетентните органи за причината и размера на причинените щети (в случаите на пожар, наводнения и др.бедствия).
• Лична карта – копие;
• Документ доказващ собствеността върху увреденият недвижим имот (в случаите на пожар, наводнения и др.бедствия).
• Декларация – съгласие за разкриване на служебна тайна по смисъла на чл.5, ал.1, т.2.
• Декларация, че лицето не притежава средства, с които може само да отстрани възникналите социално-битови потребности или да отстрани причинените щети възникнали в резултат на бедствия и аварии (пожар, наводнения и др.). В декларацията лицето посочва и представя доказателства, че липсва ограниченията предвидени в § 1 от Допълнителни разпоредби на тази Наредба.
(3). Молбите и приложените към тях документите се отправят до Кмета на Общината, който комплектова цялата преписка и я представя на Комисията по чл.3, ал.2.
(4).Процедура на одобрение:
Комисията по чл.3, ал.2, взема решение за всяка от постъпилите молби, след което ги внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне помощта.
(5).Помощите по реда на този раздел са: еднократни, финансови, индивидуални и размера им се определя на база предоставените към молбата документи.
(6). В случаи, че се констатира, че приложената от лицето декларация за липса на средства по смисъла на чл.6а (2), предлож. последно е с невярно съдържание, същото дължи връщане на получената сума, а ако сумата не е изплатена, последната не се изплаща.
(7).Отпуснатите по този раздел помощи се изплащат чрез касата на Община Созопол. “
Общински съвет Созопол въвежда нов § 1 в раздел VI. от Наредбата със следното съдържание:
“§ 1. Лицата които ще кандидатстват за финансова помощ по реда на тази Наредба, могат да бъдат само жители на Община Созопол, които не притежават финансови средства и не могат сами да заплатят необходимите им животоспасяващи операции; лекарства; нямат средства за отстраняване на щети причинени в резултат на пожар, наводнение и др. Кандидатите трябва да отговарят и на следните условия:
1. Обитаваното от лицата собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
а) за едно лице - едностайно;
б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно;
в) за четиричленно семейство - тристайно;
г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно;
д) за всяко съжителстващо лице - една стая;
2. Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество.
3. Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
4. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.
5. Да не са прехвърляли жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
6. Да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.
7. Да нямат вземания, влогове и ценни книжа, чиято обща стойност за това лице да надхвърля 100 лв.(сто лева).
„За отпускане на финансова помощ в размер до 500лв., лицата декларират, че отговарят на цитираните по-горе условия. Представените декларации подлежат на служебна проверка от страна на Общинска администрация.
За отпускане на финансова помощ в размер над 500лв., лицата декларират, че отговарят на цитираните по-горе условия и представят документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи тези обстоятелства.”
8. Настоящият параграф не се прилага за сираците по смисъла на тази Наредба. “

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№191/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Нредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова:Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Предвид събираемостта на бюджета и направени сравнения с Общините Приморско и Несебър установихме, че таксите които се плащат за търговска дейност са ниски, това е и мотива да има докладна записка за промянана тези такси. След като предложението беше изнесено в сайта на Общината имаше много сигнали от страна на граждани относно таксите. По този повод направихме различни изчисления и преценихме да занижим тези такси. Моето предложение е в чл.25, ал.1 за зона „А” – 1.00лв. на кв.м. на ден и 12.00лв. на кв.м. на месец, за зона „Б” – 0,50лв. на кв.м. на ден и 10.00лв. на кв.м. на месец. За с.Черноморец – 0,50лв. на кв.м. на ден и 10.00лв. на кв.м. на месец, за останалите селища на Общината – 0.50лв. на кв.м. на ден и 5.00лв. на кв.м. на месец. По този начин ще успеем да съберем повече средства.
Другата промяна която искам да направя е относно зоните, ул.Лазурен бряг от зона „А” да стане зона „Б”, според мен тази улица не е толкова важна, а и тя винаги е била зона „Б”.
Това което предлагаме е напълно резонно, освен нашите желания ние трябва да се събразяваме с желанията нашите граждани както и с кризисната ситуация в момента.
К.Германова: Давам думата на г-н Недин.
С.Недин: В чл.25, ал.1 е така нареченото тротоарно право, но такова се отдава и на терени прилежащи към къщи и дворове, тук в Наредбата не е отбелязано. Ако можем сега да го уточним и да го впищем в Наредбата за да има основание за събиране на таксите.
(дебати)
К.Германова: Предложението на Кмета е да се направи нова ал.4, със следното съдържание: Тротоари и площи прилежащи към частни домове се ползват единствено от собствениците на домовете. Тези площи не се преодават на трети лица. Други коментари и предложения по Наредбата имате ли колеги? Г-н Петров.
С.Петров: Не може ли да гласуваме една такава точка, жителите на община Созопол да се ползват с привилегия, относно таксите.
К.Германова: Според Европейския съюз това е дискриминация. Преминаваме към гласуване, ще гласуваме раздел по раздел и там където има промяна ще гласуваме първо нея.
Глава 1 Общи положения; Раздел 1, Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел 2, Събиране на местните такси и цени на услуги. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел 3, Промени в размера на местните такси и цените на услугите. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Цялата Глава 1. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава 2 Местни такси, Раздел 1, Такса за битови отпадъци. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
Раздел 2, Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение. Колеги тук имаме предложение за промяна.
Първо ул.Лазурен бряг от зона „А” навсякъде да премине в зона „Б”. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Второ в чл.25, ал.1 за зона „А” – 1.00лв. на кв.м. на ден и 12.00лв. на кв.м. на месец, за зона „Б” – 0,50лв. на кв.м. на ден и 10.00лв. на кв.м. на месец. За с.Черноморец – 0,50лв. на кв.м. на ден и 10.00лв. на кв.м. на месец, за останалите селища – 0,50лв. на кв.м. на ден и 5.00лв. на кв.м. на месец.
И се добавя нова ал.4 със следното съдържание Тротоари и площи прилежащи към частни домове се ползват единствено от собствениците на домовете. Тези площи не се преотдават на трети лица. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с раздел 2, на глава 2 с промените, моля да гласува „ЗА”.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел 3, Глава 2, Такси за ползване на детски ясли, детски градини, заведения за социални грижи и други общински социални услуги. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел 4, Туристическа такса. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел 5, Такси за технически услуги. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел 6, Такси за административни услуги. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел 7, Такса за притежаване на куче. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Цялата Глава 2, Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава 3 Цени на други услуги и права, оказани или предоставяни от Община Созопол на физически или юридически лица, Раздел 1, Общи положения. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава 3, Раздел 2, Цени на административни услуги. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава 3, Раздел 3, Цени на услуги, предоставяни по териториално-селищно устройство. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава 3, Раздел 4, Цени на други услуги, предоставяни от Община Созопол. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Цялата Глава 3. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава 4, Административно наказателни разпоредби. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Допълнителна разпоредба, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Преходни и заключителни разпоредби, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с в.№191, моля да гласува „ЗА”.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 522

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№198/14.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Делегиране на права на Кмета на Община Созопол, в качеството му на бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02/2007”, проект “Ремонт на общински път IV – 98004, в участък разклон с.Присад – с. Зидарово”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги тази докладна се коментира на комисията. Става въпрос за удължаване срока на една Запис на Заповед, тъй като е удължен срока на проекта. Това е изискване от Министерството. Имате ли някакви въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Относно начина на изписване в решението, първо „Общински съвет Созопол дава права” – какви права не става ясно и „Кмета в качеството му на бенефициент” – не е ли Общината бенефициент по проекта?
(дебати)
К.Германова: Добре, имам предложение „Общински Съвет Созопол дава своето съгласие и делегира права на кмета на Община Созопол, бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02./2007”, проект “Ремонт на общински път ІV – 98004, в участък разклон с.Присад-с.Зидарово”, като издател на запис на заповед със срок на предявяване за плащане до 04.11.2009г., с цел изпълнение по дейности по разплащания по проекта” така удовлетворява ли питането ви г-н Деспов?
Р.Деспов: Да.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Гено Пухов – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 523

Общински Съвет Созопол дава своето съгласие и делегира права на кмета на Община Созопол, бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02./2007”, проект “Ремонт на общински път ІV – 98004, в участък разклон с.Присад-с.Зидарово”, като издател на запис на заповед със срок на предявяване за плащане до 04.11.2009г., с цел изпълнение по дейности по разплащания по проекта

К.Германова: Следваща точка, доклад на комисията по финанси. Давам думата на Председателката – г-жа Николина Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 19.03.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Станимир Петров и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Катя Чачева – Директор дирекция „Бюджет и човешки ресурси”; Галина Георгиева – юрист Община Созопол; Росица Димова – гл.специалист „Образование”;
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№132/13.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – Държавна дейност във Функция „Образование”.
Във връзка с направеното изявление на г-жа Р.Димова, относно промяната в ПМС №27/09.02.09г., чл.52, за изпълнение на Държавния бюджет на РБ и след обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решение по докладната след като, общинска администрация представи промените в ПМС и предложи актуален проект за решение, съгласно същите.
Проекта за решение е предложен с писмо от Кмета на Общината и аз ще ви зачета само проекта за решение.
„Общински съвет Созопол открива в с. Крушевец Целодневна детска градина с 1 група от 22 деца и численост на персонала 4 щатни бройки, от които 2 бройки педагогически и 2 бройки непедагогически персонал – държавна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – дофинансиране с общински приходи, считано от 01.01.2009г.”
П.Рейзи: За тази година ще бъде финансирана от Общината, а от следващата година ще си мине на държавна издръжка. Надявам се към средата на април да режем лентата в с.Крушевец.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общ
ински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 524

Общински съвет Созопол открива в с. Крушевец Целодневна детска градина с 1 група от 22 деца и численост на персонала 4 щатни бройки, от които 2 бройки педагогически и 2 бройки непедагогически персонал – държавна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – дофинансиране с общински приходи, считано от 01.01.2009г.

Н.Пехливанова: Следваща докладна записка с вх.№196/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на кмета на Общината, Кметовете на Кметства и Кметските наместници.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
Името – Иванка Недялкова Бинчева да се запише и чете Иванка Недялкова Петрова.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Какъв е критерия заопределяне на заплатите?
Н.Пехливанова: По брой население.
К.Германова: Който е съгласен с така направенотопредложение за решение по докладна записка с вх.№196,моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 525

Общински съвет Созопол одобрява конкретните индивидуални месечни работни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници от община Созопол, считано от 01.01.2009г., както следва:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ Основна мес. раб.зап./лв./
било става
Панайот Василев Рейзи Кмет 1260,00лв. 1400,00лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 643,00лв. 675,00лв.
Григор Костадинов Пеев
Кмет с.Извор 643,00лв. 675,00лв.
Димитър Николов Трънков
Кмет с.Габър 580,00лв. 609,00лв.
Стойчо Илиев Петков
Кмет с.Зидарово 707,00лв. 742,00лв.
Атанас Спасов Димитров
Кмет с.Индже войвода 580,00лв. 609,00лв.
Руси Петров Петров
Кмет с.Крушевец 643,00лв. 675,00лв.
Иван Николов Пазвантов
Кмет с.Равадиново 643,00лв. 675,00лв.
Иванка Недялкова Петрова
Кмет с.Равна гора 707,00лв. 742,00лв.
Паунка Вълчева Костадинова
Кмет с.Росен 707,00лв. 742,00лв.
Добри Стоянов Добрев
Кмет с.Черноморец 770,00лв. 808,00лв.
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Неделя Стоянова Добрева
кметски наместник с.Вършило 450,00лв. 450,00лв.

Пенка Петкова Стоянова
кметски наместник с.Присад
450,00лв.

450,00лв.


Размерът на допълнителните трудови възнаграждения да се начисляват в рамките на действащите нормативни документи.

К.Германова: Трета точка от дневния ред е доклада на комисията по общинска обственост. Давам думата на Председателя – г-н Милко Димов.
М.Димов: На 19.03.2009г.от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
На заседанието присъстваха Милко Димов – Председател, Гено Пухов, Николина Пехливанова и Стойо Недин – членове;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулти на Община Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол и Стоян Маринов – общински съветник
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№43/22.01.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване план за паша в гори собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имматтели въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с предложението за решение по докладна записка с вх.№43, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 526
Общински съвет Созопол , на основание чл.8 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 102 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , одобрява изготвен от РУГ – Бургас,годишен план за 2009г. за ползване на странични горски продукти /паша/ от земи и гори от Общински горски фонд.

М.Димов: Докладна записка с вх.№115/06.02.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структурата на РЗОК – Бургас, в помещение, собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната?Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№115, моля дагласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 527

На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на РЗОК – гр. Бургас и представляващи следните помещения: две помещения, санитарен възел и коридор с обща площ от 25/ двадесет и пет/ кв.м., разположени в северозападна сграда – немасивен павилион, находящи се на пл. “Меркурий”, гр. Созопол, за нуждите и дейността на РЗОК Бургас, и за срок от 5 /пет/ години.

М.Димов: Докладна записка с вх.№171/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост на Община Созопол с цел адаптирането му и осигуряване на Център за ръководство на Архитектурно исторически резерват „Старинен Созопол”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Можем ли да направим едно допълнение към решението по т.1 „и за нуждите на Община Созопол”, другият ми въпрос е относно българо-гръцкото дружество, хората са притеснени. Какви са намеренията Ви?
П.Рейзи: Моето предложение е да не се пипа решението, защото така сме го съгласували с Министерството на културата така ще го предложим и на областна управа. По отношение на гръцкото дружество, няма да ги пипаме, ще ги оставим там. Нека сградата да премине в наше владение ние знаем какво да направим.
К.Гребенаров: Също искам да се изкажа в полза на гръцкото дружество, но отговора който даде Кмета бе достатъчно изчерпателен. И няма да е лошо да ни запознаете с това сдружение „Старинен Созопол”, колко човека са, какви са?
П.Рейзи: Договора, който подписахме с Министерството на културата по отношение на изграждането на Крепостната стена, проекта е кръстен „Старинен Созопол” и сградата ще влезе в комбинация с този проект.
К.Германова: Други въпроси има ли колеги, г-н Манолакиев?
З.Манолакиев: Там има и още два клуба на БСП и НДСВ, ще има ли място и за тях?
П.Рейзи: На този етап ние искаме да получим сградата, след което ще я отремонтираме и ще и оправим визията, нямаме никакви намерения да бутаме дружествата които се помещават там.
К.Германова: Имате ли още въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 528

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост, одобрява приемането от Община Созопол собствеността на сграда и земя – държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане да държавата за безвъзмездното предоставяне на частта от имота в УПИ VI -441, кв.37 по план на гр. Созопол /стар кв.3, пл.541/ , представляващ част от двуетажна масивна сграда за задоволяване на потребностите на населението на Община Созопол чрез адаптирането му и осигуряване на Център за ръководство на Архитектурно исторически резерват „Старинен Созопол “.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на финансова обосновка с конкретна информация за финансовите средства, необходими за реализиране на проекта за имота, с цел преустройство и адаптирането му за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

М.Димов: Докладна записка с вх.№173/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Койтое съгласен с така направеното предложениеза решение по докладна записка с вх.№173, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 529

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на Временните обекти – общинска частна собственост при следните условия:
1.1 За обектите представляващи:
- Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол
- Обект №110 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №106 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №105 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол
- Ресторант „Рибарска среща и навес”, гр.Созопол
- Обект №107 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
При запазване предназначението на обектите, запазване или създаване на работни места, извършване на инвестиции и облагородяване на околното пространство
1.2. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите по т.1 да бъде до 30.09.2009г., като срока за обект № 107 да бъде за 1 /една/ година и същия да бъде отдаден като обущарска работилница.
1.3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертни оценки за обектите по т.1, изготвени от независим лицензиран оценител, които да се използват като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса, както следва:
- за обект №111 – средна наемна цена за периода – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.
- за обект №110 - средна наемна цена за периода – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.
- за обект №106 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв.
- за обект №105 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв.
- за обект №104 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв.
- за обект №34 - средна наемна цена за периода – 3 000 /три хиляди/ лв.
- за обект №133 - средна наемна цена за периода – 3 900 /три хиляди и деветстотин/ лв.
- за обект №109+22 - средна наемна цена за периода – 3 000 /три хиляди/ лв.
- за обект №7 - средна наемна цена за периода – 7 000 /седем хиляди/ лв.
- за Ресторант „Рибарска среща и навес” средна наемна цена за периода – 4 300 /четири хиляди и триста/ лв.
- за обект №107 – средна месечна наемна цена – 90 /деветдесет/ лв.
1.4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

М.Димов: Докладна записка с вх.№182/11.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Елекрторазпределение” АД, за реализиране на предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ I, ПИ № 134.063 по ПНИ на зона по §4 с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: ЕВН принуждава хората по селата да крадат ток, защото процедурата по изкарване на партиди е много тромава, и ако може да се направи съглашение с тях да съдействат на местното население по селата.
П.Рейзи: Нашата Община е разделена на две, едната част са към Бургаската централа, а другата част сме към Приморската централа. И с двамата Директори съм в добри отношения, водил съм много преговори. Проблема е че къщите им са незаконни, а дори и да си затворят очите за това има една такса, която пък никой не иска да я плаща.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 530

1.Община Созопол , на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 /шест/кв.м. и сервитутна зона от 19 / деветнадесет кв.м/, в УПИ I ” За трафопост”, ПИ № 134.063 по ПНИ на зона по §4 с.Крушевец, Община Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, целият имот с площ от 156 / сто петдесет и шест / кв.м.и при граници и съседи от всички страни – север улица, изток – улица, запад – ПИ 63, юг – улица.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност на строеж за обекта за застроена площ от 6 кв.м., възлизаща на 4 193 лв. / четири хиляди сто деветдесет и три лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 14/06.03.2009г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№194/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне правила за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Созопол за отглеждане на животни.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№194, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 531

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища, за общо ползване от земеделски стопани и / или техни сдружения, по списък, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.
2. Приема списък на земеделските стопани и / или техни сдружения, по селища на територията на Община Созопол, подали заявление за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, с данни за отглежданите от тях животни, съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.
3. Приема правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:
3.1 Ползвателите се задължават:
3.1.1 Да не променят предназначението на мерите и пасищата, общинска собственост;
3.1.2 Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
3.1.3 Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни, храсти / къпина, шипки и драка / и да водят борба с плевела чемерика.
3.2 Общината и ползвателите се задължават:
3.2.1 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
3.2.2 Да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания;
3.3 Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
3.4 Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води.

М.Димов: Докладна записка с вх.№197/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видове жилищна собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№197, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 532

І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост одобрява приложен списък на жилищна собственост на Община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение № 1 – Жилища за настаняване под наем;
Приложение № 2 – Жилища за продажба;
Приложение № 3 – Резервни жилища;
Приложение № 4 – Ведомствени жилища.

К.Германова: Следваща точка – доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на Председателя на комисията – г-н Ангел Гочев.
А.Гочев: На 20.03.2009 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
На заседанието присъстваха: Ангел Гочев – Председател, Константин Гребенаров, Милко Димов и Стойо Недин – членове.
В работата на заседанието взеха участие Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Тодор Чакъров и Гено Пухов – общински съветници; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Румен Александров – гл. Архитект на община Созопол и Добри Добрев – Кмет на с.Черноморец.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№126/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 53, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 678000.502.404 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги по докладната? Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Къде се намира това? И тъй като има много обезпокоени граждани разяснете какво ще става.
П.Рейзи: Къде се намира и какво ще става ще каже гл. архитект, а на гражданите мога да кажа, че живеят в град и е нормално около тях да има и други къщи. Когато се даваше отстъпеното право на строеж в тази част, вървяха и се молеха, сега трябва да помогнем и на други граждани.
Р.Александров: Ще започна с малко предистория, тази и следващата докладни записки се отнасят за две големи УПИ-та, които се намират над сградата на Общината. Имотите там са отредени за индивидуално жилищно строителство със Заповед№393/06.12.1994г. на Председателя на Общински съвет и Временно изпълняващ длъжността Кмет. Сега идеята е тези два имота да се оформят с частично нова улична регулация, да се разделят на отделни УПИ-та, които да се отдават с отстъпено право на строеж, да се отделят с възможност за оземляване, като такива до сега няма предвидени, ще има УПИ-та за трафопостове, проекти за инфраструктура и т.н. Да се създаде една нова жилищна територия в която сградите да не са от осем етажа, от които една част само са законни.
Идеята е новите постройки да отговарят на визията на града, ниско строителство предвид района от едната странана два етажа от другата на три, без възможност за вдигане на етажи на горе, скатни покриви без кули. Фасадите – каменни облицовки и дървени обшивки, керемиди.
Друго важно изменение е, че ще се създаде нова пътна улица за вход на новия град и хората живеещи в тази част на града няма да има нужда да влизат до центъра и от там да въртят за да се приберат.
Първоначално проекта ще сезаложи в идейна фаза, същия ще се подложи на обществено обсъждане за да чуем гласа на гражданите и становището на Общински съвет, което ще се даде при процедурата на одобряване на проекта. В момента Вие ще гласувате дали изобщо да се стартира тази процедура, да се даде възможност за развитие на тази територия конкретно. Благодаря!
К.Германова: Колеги други въпроси? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Ами според мен това строителство за което коментира г-н Александров (от едната страна два, от другатастрана три етажа) в никакъв случай не би пречело на съществуващите сгради там, те са много по-високи. Гражданите могат да са спокойни.
Х.Бардуков: Бихте ли казали каква е процедурата след като гласуваме сега, че не ми стана ясно.
К.Германова: Главния архитект точно това обясни преди малко – първоначално проекта ще сезаложи в идейна фаза и ще се подложи на обществено обсъждане, след което ще се вземе становището на Общински съвет, което ще се даде при процедурата на одобряване на проекта.
Х.Бардуков: Ако може проекта, когато е готов да се представина гражданите.
К.Германова: Ами нали това коментираме в момента, че ще се проведе обществено обсъждане г-н Бардуков. Имате ли други коментари колеги? Няма.Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№126, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 533

На основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол допуска изработването на проект за план за промяна на регулация и застрояване в УПИ I “ за индивидуално жилищно строителство и КОО” , кв.53 по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.502.404 и с площ на парцела по влязла в сила КК от 10 086 кв.м.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№127/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 53, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 678000.502.405 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Същата е идентична с предната, съседния ПУП е това. Няма въпроси. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 534

На основание чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол допуска изработването на проект за план за промяна на регулация и застрояване в УПИ I “ за индивидуално жилищно строителство и КОО”, кв.53 по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.502.405 и с площ на парцела по влязла в сила КК от 11 738 кв.м.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№128/12.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII в квартал 44, общинска собственост, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.504.295 по влязла в сила Кадастрална Карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: По тази докладна аз имам уверението както на Кмета, така и на Главния архитект, че това място ще е зелена площ, парк и евентуално изграждане на нещо. Надявам се че Кмета ще размисли и на последваща сесия ще гласуваме едно Кметско предложение.
Х.Бардуков: Нека и ние да разберем какво е предложението на Кмета.
П.Рейзи: Проведохме няколко срещи с г-н Чакъров, неговото желание е там да остане зелена площ, идеята му не е лоша. Нека да изслушаме и главния архитект и можем да съвместим идеите и да постигнем консенсус. Да се направи нещо красиво, а не такива римски стени.
Искам да ви обясна и нещо много важно, това че Вие взимате решение сега, и за предните докладни записки става въпрос, не означава, че то ще се изпълни утре. Другата година пък може да излезем със съвсем друго предложение г-да съветници, защото всичко се развива много динамично и ние търсим най-доброто решение за нашият град и Община. Може да не успеем да го реализираме този мандат, след нас идват други хора с други виждания и го променят изцяло. Цялата процедура е тромава.
Р.Александров: И тук ще започна с малко предистория. 1989г. със ЗРП на града тези имоти са отредени за хотелски комплекс, 09.09.1992г. със Заповед на Кметаса отредени за индивидуално жилищно застрояване и със Заповед на Кмета Караманова от 2004г. е удобрен един план за застрояване, който е едно много слабо градоустройствено решение, изключително нефункционално, необосновано. Бъдещето на тези УПИ-та с така действащия план е построяване на шестетажните сгради в изключителна близост и отново да се развали визията на града.
Нашите виждания са да увеличи тревната площ, виждате че има отредена площ, да се направят зелени проходи за връзка с морето, да се направи улична регулация. Да се оформи крайбрежната алея, поне под половината от имотите да се изградят подземни двуетажни паркинги, да се проектират детски площадки, да се създаде възможност за изграждане на магазини в партерните етажи на сградите и т.н. Като цяло района да стане привлекателен за граждание и посетителите на града. Благодаря!
К.Германова: Други въпроси по докладната? Г-н Недин.
С.Недин: Тук на този план не виждам в момента съществуващия паркинг. Ако може да се каже какво става с този паркинг, защо не го виждаме? В предния общински съвет гласувахме 120хил.лв. за изграждането му, как се изразходиха тези пари?
Р.Александров: Това което виждате е плана от 2004г. на него паркинг няма, аз не мога да ви кажа как и на какво основание е построен там паркинга и как и на какво основание са изхарчени средствата които цитирахте.
П.Рейзи: Имаме човек от предното управление ще каже, но според мен тези средства са за тротоари и са направени тротоари, паркинг няма, но пак ще проверя. Г-н Мархолев имахте ли проект?
К.Мархолев: Г-н Чакъров още миналата година се интересуваше, азму казах че има такъв проект, защото проект беше представен за да се отпуснат средствата, но не беше минал на експертен съвет и още някакви процедури. Звъннах на г-жа Карабаджакова и я попитах дали проекта е минал през тези процедури, тя ми обясни – горната част я минахме, долната така и не разбрах. И тогава казах на г-н Чакъров да отиде в Общината и като Общински съветник да потърси въпроосния проект.
К.Германова: Благодаря г-н Мархолев, но мисля че това сега няма много с решението което ще гласуваме. Имате ли други въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направенотопредложение за решение по докладната, моля дагласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 535

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол допуска изработването на проект за план за промяна регулация и застрояване във бивш УПИ V и VI, съответстващи на УПИ VI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, в кв.44, по плана на гр.Созопол , и идентичен с ПИ 67800.504.295 и с площ на парцела по влязла в сила КК от 8 360 кв.м.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№162/23.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на лице, включено в Протокол № 307/27.05.2008г. за оземляване на малоимотни и безимотни граждани от Община Созопол със земи от ДПФ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма.Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува”ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 536

На основание чл.16, ал.2 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, Общински съвет Созопол, одобрява т.III от Решение на ОСЗГ, взето с Протокол № 307/ 27.05.2008г, с който е определено лицето Анастас Иванов Анастасов от с.Зидарово с 15.006 дка от Държавен поземлен фонд – имот №074013 от 2.998 дка, имот № 124033 от 7.008 дка и част от имот № 097005 – 5.000 дка, целият с площ от 10.803 дка, в землищата на с. Зидарово, Община Созопол.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№163/23.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.27, общинска собственост, по плана на с.Черноморец, идентичен с ПИ 81178.501.211 по влязла в сила кадастрална карта на с.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате и въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна записка с входящ номер №163, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 537

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2, чл.128, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет Созопол, одобрява предложеното изменение на проект за план на регулация и застрояване за УПИ I „за паркинг”, в кв.27 по регулационен план на с.Черноморец и идентичен с ПИ 81178.501.211 и с площ на парцела по влязла в сила КК от 983 кв.м. и с преотреждане от „за паркинг”в „за Културен център” при следните градоустройствени показатели: Кинт 1.5; плътност – 60 процента; мин. озел. площ – 40 процента; максимална етажност - < 3(<10)

А.Гочев: Докладна записка с вх.№172/09.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на водопровод за водоснабдяване на имоти в местност „Ачмалъци”, „Мапи” и „Веселие”, землище на гр.Созопол, Област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 538

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Водопровод за водоснабдяването на имоти в местност “Ачмалъци”, “Мапи”и “Веселие”, землище гр.Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти и горски територии в масиви , както следва : на м.”Синетудис”с № 40 и 42, в “Ачмалъци” с № 10, в “Мапи” – с № 44,43,40, и 10. Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№192/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване с обхвата на ПИ 164001 в местност „До село”, землище с.Зидарово, Община Созопол, с цел изграждане на ЛПСОВ с.Зидарово.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна №192, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 539

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Зидарово
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 164001 в местност “До село”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Зидарово
С ПУП-ПРЗ се обособява един нов УПИ І 164001 в местност “До село”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт =0,5 , мин.озеленена площ 40% . Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

А.Гочев: Докладна записка с вх.№193/13.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на транспортна схема на Община Созопол по междуселищни автобусни линии – за извършване на обществен превоз на пътници.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: По тази докладна записка ни представиха по-късно протокола от Общината и съгласно него Линия№1 гр.Созопол-гр.Бургас и Линия №5 гр.Созопол-гр.Китен са отпаднали, защото са областни. Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Линия №2, гр.Созопол-с.Вършило, шест курса са прекалено много. По цитираната Наредба в изложението на докладната, линия се прави съгласно конкретен пътникопоток. Целта на транспортната фирма е да обслужва клиентите – учениците да са на времена училище, болните в болницата, а населението да бъде докарано до Общината и да бъде административно обслужено.
Предлагам Линия №2 от автогара Созопол – 6:30; 15:00, от автогара Вършило – 7:30; 16:00. Линия №3 от автогара Созопол – 6:00; 16:30, от автогара Равна гора – 7:10; 17:30. Линия №4 от автогара Созопол – 6:30; 15:00, от автогара Индже войвода – 7:30; 16:00. Също така да отпаднат празнични и почивни дни – Линия №3 да остане ежедневно, Линия №2 - Понеделник и Линия №4 – Понеделник, да остане само един ден от седмицата, тъй като наистина няма пътници. И курсовете остават 4.
Имаше хора – строителите, които се извозваха със собствен превоз.
К.Германова: Някой друг имали предложения? Г-н Димов.
М.Димов: Аз направих среща с шофьорите, те най-добре са запознати със ситуацията и затова призовавам колегите да подкрепим предложението на г-жа Пехливанова.
Р.Деспов: Не си записах часовете, но те съобразени ли са със следните неща: Винаги се случва няколко пъти да ходиш до инстанции от личен опит знам, един ден достатъчен ли е за работа в администрацията? И проверено ли е имали хора които в сезона работят в Созопол и късно няма как да се прибират, 15:30 е доста ранен час? Идеятами е да се изберат най-удачните часове за гражданите.
Н.Пеливанова: Бивш управител съм на тази фирма и ви уверявам, чеима ли пътници които да пътуват, фирмата ще промени часа със съдействие на Общината разбира се. Хората се уговарятсъс шофьорите. Стига да има пътници фирмата ще пътува.
П.Рейзи: Тези линии в Странджата е ясно, че са нерентабилни, за тях и Държавата отпуска средства, но доколко фирмата ги усвоява не мога да коментирам. Пробвали сме и с два и три курса в седмицата, г-н Деспов но нещата се разводняват – един двама човека. Но ако решите направете ги два дни, да кажем двата мои приемни дни.
Н.Пехливанова: Добре, оттеглям предложението си да е веднъж седмично и при сключването на Договора между Общината и фирмата превозвач ще се фиксират дните.
Т.Чакъров: знам, че не можем да се намесваме в ценовата политика накомпаниите, но от години наред те се водят по цените на Бургас Бус, има едно монополно съглашение. Цените на големите компании паднаха, например цената на билета по линията Созопол-София падна, Созопол-Бургас билета си е все още 4.00лв. от както цените себяха завишили много.
Х.Бардуков: По селата има и много млади хора, които искатда работят на морето лятото, ако можем да организираме транспорта ще е много добре за тях. Много деца са неграмотни поради липса на транспорт. Ако населението се научи, че има редовен транспорт, ще можеда си търси работа на морето и ще пращат децата си на училище. Твърде несериозно е един път в седмицата. Тръгването на автобусите да е съобразено с работното време на администрацията. Предлагам в летния сезон автобусите да са по-често.
(дебати)
К.Германова: В крайна сметка трябва да се намери една пресечна точка на всички искания, г-жа Пехливанова е била в този и бизнес и знае как седят нещата. Ако няма други конкретни предложения преминаваме към гласуване.
Градска линия – от 15.06-15.09, автобусни спирки – Каваци, Буджак, Нов град, Стар град, Санта марина, Златна Рибка, Градина, Аклади, Черноморец. Който е съгласен с така предложения Пакет №1, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Общински линии с промяната, ЛИНИЯ № 1 гр.Созопол – с.Вършило. МАРШРУТ: Автогара Созопол - с.Черноморец - с.Присад - с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило. Дължина на линията: 58.9 км.График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол – 06:30; 15:00;
- от с.Вършило – 07;30; 16:00;
Режим на движение – Два дни в седмицата, в празнични и почивни дни не пътува, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
С промяната ЛИНИЯ № 2 гр.Созопол – с.Равна гора. МАРШРУТ: Автогара Созопол-с.Черноморец-с.Атия-М. селище-с.Росен-с.Равна гора. Дължина на линията: 31.8 км. График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол - 06.00; 16:30;
- от с.Равна гора – 07.10; 17:30;
Режим на движение – Ежедневно, в празнични и почивни дни не пътува, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
С промяната ЛИНИЯ № 3 гр.Созопол – с.Индже войвода. МАРШРУТ: Автогара Созопол-с.Черноморец-с.Извор-с.Крушевец-с.Индже войвода. Дължина на линията: 63.7 км. График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол – 06:30; 15:00;
- от с.Индже войвода – 07:30; 16.00;
Режим на движение – Два дни в седмицата, в празнични и почивни дни не пътува, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Като цяло който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с гласуваните промени, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 540

Общински съвет Созопол утвърждава транспортна схема за Община Созопол, както следва:
ПАКЕТ №1
ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ – от 15.06 до15.09
А№1 – еднопосочна дължина – 18км.
Режим на движение – ежедневно, времетраене на пълния оборот – 55мин.
Дължина на линията: 36км.
МАРШРУТ: к.Каваци – м.Буджака – Нов град Созопол – Стар град Созопол – в.с.Санта Марина – к.Златна рибка – к.Градина – х.Аклади – с.Черноморец.
АВТОБУСНИ СПИРКИ: Каваци – Буджак – Нов град – Стар град – Санта Марина – Златна рибка – Градина – Аклади – Черноморец
ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ: 28 курса
Тръгване: к.Каваците
I. ДЕЛНИЧНИ ДНИ:
07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00
II. ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ:
07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00
Тръгване: с.Черноморец
I. ДЕЛНИЧНИ ДНИ:
07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 13:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30
II. ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ:
07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 13:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30

ПАКЕТ №2
ОБЩИНСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ - целогодишно
ЛИНИЯ № 1 гр.Созопол – с.Вършило.
МАРШРУТ: Автогара Созопол - с.Черноморец - с.Присад - с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило
Дължина на линията: 58.9 км
График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол – 06:30; 15:00;
- от с.Вършило – 07;30; 16:00;
Режим на движение – Два дни в седмицата
В празнични и почивни дни не пътува.

ЛИНИЯ № 2 гр.Созопол – с.Равна гора.
МАРШРУТ: Автогара Созопол-с.Черноморец-с.Атия-М. селище-с.Росен-с.Равна гора
Дължина на линията: 31.8 км
График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол - 06.00; 16:30;
- от с.Равна гора – 07.10; 17:30;
Режим на движение – Ежедневно.
В празнични и почивни дни не пътува.

ЛИНИЯ № 3 гр.Созопол – с.Индже войвода.
МАРШРУТ: Автогара Созопол-с.Черноморец-с.Извор-с.Крушевец-с.Индже войвода
Дължина на линията: 63.7 км
График на обслужване: 4 курса
- от Автогара Созопол – 06:30; 15:00;
- от с.Индже войвода – 07:30; 16.00;
Режим на движение – Два дни в седмицата
В празнични и почивни дни не пътува.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№219/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Водопровод за водоснабдяването” на с.Присад, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 541

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Присад, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Водопровод за водоснабдяването на с.Присад, землища на с.Зидарово и с.Присад, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, както следва: землище на с.Зидарово , имоти с №№ 729,750,684,537,540,543,545,541,530,492,490,489,567,474,282,244,261,143 и 147 и на с.Присад с №№164,149,136,193,147,184,57,63,62 и да достигне до деривация на язовир”Ясна поляна”
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№220/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод” за водоснабдяването на ПИ № 025225, отреден за ПСОВ в землище на с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 542

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Росен, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Външен водопровод за водоснабдяването на ПИ № 025225, отреден за ПСОВ, в землище на с.Росен, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, както следва: улица о.т.76 , имоти с № 130 и 131 и достига до имот № 025225.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№223/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги виждате че част от приложените скици са презаверени има и нови изготвени такива. Имате ли въпроси по скиците, ако имате трудност с това кое къде е? Няма. Започваме една по една скиците. Обикновено гласуване.
За гр.Созопол, Скица№77/14.03.08г. реклама, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№418/10.03.06г., реклама, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№133/21.04.08г.., художници и ретро фото, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№88/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№89/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№90/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№91/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№92/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№93/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№95/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№96/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№97/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№234/27.06.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№127/16.04.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
Скица№78/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№85/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№94/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№76/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№100/14.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№102/17.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№103/17.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№132/21.04.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№134/21.04.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№85/25.03.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№78/14.03.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№87/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№86/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№80/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№81/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№82/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№83/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№84/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№77/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№75/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№79/12.03.09г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
За с.Черноморец, Скица №17/12.03.09г., за кафе еспресо – 2бр., сергии и тротоарно право и павилиони за промишлени стоки. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№24/07.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№17-п/31.01.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№54/17.04.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№14/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№15/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№13/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№10/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№11/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№07/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№08/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№06/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№22/07.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№21/07.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№72/21.05.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№20/07.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№19/07.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№18/07.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№23/07.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№12/04.02.08г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Като цяло, Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№223, в едно с гласуваните скици за гр.Созопол и с.Черноморец, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 543

Общински съвет Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол и с.Черноморец, Община Созопол, както следва:.
Приложение №1 за гр.Созопол:
1. Скица№132/21.04.08г., заверена 16.03.2009г.
2. Скица №49/12.03.2009г.
3. Скица №103/17.03.2009г.
4. Скица №102/17.03.2009г.
5. Скица №100/14.03.2009г.
6. Скица№77/14.03.08г., заверена 11.03.2009г.
7. Скица№78/14.03.08г , заверена 11.03.2009г.
8. Скица№85/12.03.09г
9. Скица№134/21.04.08г., заверена 11.03.2009г.
10. Скица№133/21.04.08г., заверена 11.03.2009г.
11. Скица№127/16.04.08г., заверена 11.03.2009г.
12. Скица№234/27.06.08г ., заверена 11.03.2009г.
13. Скица №97/12.03.2009г.
14. Скица №96/12.03.2009г.
15. Скица №95/12.03.2009г.
16. Скица №93/12.03.2009г.
17. Скица №92/12.03.2009г.
18. Скица №91/12.03.2009г.
19. Скица №90/12.03.2009г.
20. Скица №89/12.03.2009г.
21. Скица №88/12.03.2009г.
22. Скица №87/12.03.2009г.
23. Скица №86/12.03.2009г.
24. Скица №80/12.03.2009г.
25. Скица №81/12.03.2009г.
26. Скица №82/12.03.2009г.
27. Скица №83/12.03.2009г.
28. Скица №84/12.03.2009г.
29. Скица №77/12.03.2009г.
30. Скица №75/12.03.2009г.
31. Скица №78/12.03.2009г.
32. Скица№85/25.03.08г., заверена 11.03.2009г.
33. Скица №94/12.03.2009г.
34. Скица №76/12.03.2009г.
35. Скица№418/10.03.06г, заверена 11.03.2009г.
Приложение №2 за с.Черноморец:
1. Скица№17-п/31.01.08г., заверена 12.03.2009г.
2. Скица№24/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
3. Скица№54/17.04.08г., заверена 12.03.2009г.
4. Скица№14/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
5. Скица№15/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
6. Скица№13/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
7. Скица№10/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
8. Скица№11/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
9. Скица№07/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
10. Скица№08/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
11. Скица№06/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.
12. Скица№22./07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
13. Скица№21/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
14. Скица №72/21.05.08г., заверена 12.03.2009г.
15. Скица№20/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
16. Скица№19/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
17. Скица№18/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
18. Скица№23/07.02.08г., заверена 12.03.2009г.
19. Скица №17/12.03.2009г.
20. Скица №12/04.02.08г., заверена 12.03.2009г.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№224/18.03.09г., от Тодор Чакъров – Общински съветник, относно: Изработване и поставяне на информационни табла пред археологически и културно-исторически обекти на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следните допълнения, а именно:
„Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме съответните действия за изработването и поставянето на информационни табла с кратка легенда на 4 (четири) езика (български, руски, немски и английски) и снимка възстановка за археологически или културно-исторически обект.
Цитираните по-горе действия да се извършат в срок от два месеца, но не по-късно от 01.06.2009г.
Средствата да се осигурят от Общинския бюджет за реклама.”
К.Германова: Това е докладна записка от наш колега. Аз искам да попитам, Кмета отсъства по време на комисиите, този срок ще бъде ли достатъчен.
П.Рейзи: Аз ви предлагам да няма срок, трябва да се проектира да се проведе обществена поръчка и т.н. Приемете решението без срок ние ще започнем да действаме веднага и до лятото ще поставим няколко табла, но незнам дали ще успеем за всички обекти. По етапно ще поставим на всякъде.
С.Недин: Срока да е в рамките на финансовата година.
П.Рейзи: Идеята е добра, но не е проста работа ще го обмислим, но не гласувайте срок. Трябва да станат хубави табелите, средства имаме достатъчно заложени. Или ако има срок да е по етапно.
К.Германова: Г-н Чакъров ако срока е по етапно в рамките на календарната година, устройва ли ви като решение?
Т.Чакъров: Ами моето предложение е от три години, така че сега факта че ще се постави няккакво начало е добре. Не мисля че трябвада се влагат някакви сериозни средства. Виждате фотографиите, които съм направил.
С.Недин: Предлагам, да няма срок. Ако сега има около 40 обекта след 2 години могат да станат с 10 повече, за тях друго решение ли ще се вземе?
(дебати)
К.Германова: Предлагам следното решение: Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме съответните действия за изработването и поставянето на информационни табла с кратка легенда на 4 (четири) езика (български, руски, немски и английски) и снимка възстановка за археологически или културно-исторически обект. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Средствата да се осигурят от Общинския бюджет за реклама. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Като цяло, който е съгласен с решението по докладната в едно с корекциите, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 544

Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме съответните действия за изработването и поставянето на информационни табла с кратка легенда на 4 (четири) езика (български, руски, немски и английски) и снимка възстановка за археологически или културно-исторически обект.
Средствата да се осигурят от Общинския бюджет за реклама.

К.Германова: Следваща точка е доклада на комисията по здравеопазване, давам думата на Председателя – г-н Пухов.
Г.Пухов: На 20.03.2009г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател, Милко Димов, Ангел Гочев и Здравко Манолакиев – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Диан Дунев – щрист на Общински съвет Созопол и Йорданка Димитрова – гл. Специалист Соц. Дейности;
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№129/15.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока за изплащане на еднократно финансово стимулиране.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната, но с увеличение на срока до 30.04.2009г.
Предвид датата на която ще се проведе заседанието на Общински съвет Созопол, срока предложен в първоначалния проект за решение не е достатъчен.
К.Германова: Наше старо решение, но предвид сроковете, няма как да се изпълни до края на годината. Сега взимаме решението на двадесет и шести и докато минат сроковете няма как да се изплати сумата, именно за това комисията предлага увеличение на срока.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната в едно с промяната, моля дагласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 545

Общински съвет Созопол дава съгласие сумата по Решение №449, да бъде изплатена до 30.04.2009г.

Г.Пухов: Докладна записка с вх.№180/11.03.2009г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
„В часта за Денка Милева Чочева от с.Равна гора, сума в размер на 1 500 (хиляда и петстотин)лв.”
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще гласуваме по отделно. Христина Станева Николова, за закупуване на лекарства за дъщеря и, на стойност 500лв. Който е съгласен, моля дагласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Стоянка Станчева Иванова, за поставяне на съдов катетър – 300лв. който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Денка Милева Чачева, за лечение и извършени разходи по операция- 1 500лв. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Никола Георгиев Едрев, за унищожено жилище от пожар – 500лв. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Който е съгласен с решението по докладната, да се изплати еднократна помощ на лицата които гласувахме преди малко, моля дагласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 546

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на:
1. Христина Станева Едрева от с.Росен – ЕГН 7910030570, за закупени лекарства на дъшеря и Габриела Валериева Дросева ЕГН 9909220514, страдаща от епилепсия в размер на 500(петстотин)лв.
2. Стоянка Станчева Иванова от с.Росен – ЕГН 6407030511, претърпяла двустраннна пневмония, страдаща от хронична бъбречна недостатъчност – за поставяне на постоянен съдов катетър в размер на 300(триста)лв.
3. Денка Милева Чачева от с.Равна гора – ЕГН 5905060513, претърпяла оперативна интервенция на изявен спиноцелурален карцином на десен крайник, за лечение и извършени разходи по него в размер на 1 500(хиляда и петстотин)лв.
4. Никола Георгиев Едрев от с.Индже войвода – ЕГН 2707020667, за унищоженото му от пожар жилище и домашно имущество в размер на 500(петстотин)лв.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Протокола води:……………
/Х.Михова/
*протокола е публикуван на 02.04.2009


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...