:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 26/14.05.2009г.


ПРОТОКОЛ № 26

Днес, 14.05.2009г., от 10:00 часа, Общински съвет – Созопол проведе двадесет и шестото си извънредно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, Румен Александров – Гл. Архитект на Община Созопол, Кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова:Добро утро колеги, г-н Кмете,Кметове на населени места, Представители на Общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват петнадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам двадесет и шестото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.
По така създадена вече традиция искам да честитя рожденните дни на няколко наши колеги г-н Костадин Мархолев, г-н Константин Гребенаров и г-н Здравко Манолакиев, от мое и името на целия Общински съвет с пожелания за здраве, късмет и ползотворна работа.
К.Германова: Всички сте получили покани с дневния ред, освен така предложените докладни имам предложение за промяна.Като т.3 предлагам да влезе Докладна записка № 316/11.05.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно за управление на част недвижим имот – държавна собственост на Община Созопол с цел осигуряване на допълнителни паркоместа и площи чрез създаване на охраняем паркинг.;
Имате ли някакви други предложения за промяна по дневние ред? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за допълнение към дневен ред, а именно т.3, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с гласуваното допълнение,моля да гласува”ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 571
Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. Докладна записка с вх.№ 307/08.05.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план / ОУП/ на Община Созопол и предложение до НЕСУТРП при МРРБ за приемане на проекта;
II. Докладна записка с вх.№ 308/08.05.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се имот с кадастрален номер с №67800.47.47, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр. Созопол /идентичен с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности „Алепу” и „Аркутино”/;
III. Докладна записка № 316/11.05.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – държавна собственост на Община Созопол с цел осигуряване на допълнителни паркоместа и площи чрез създаване на охраняем паркинг.;
К.Германова:Преминава ме към първа точка от дневния ред.Колеги на 12.05.2009г. от 14:00 часа, се проведе общо заседание на комисиите по Финанси, Общинска собственост, Законност, Устройство на територията и Здравеопазване.
На заседанието присъстваха:
1. Николина Пехливанова – Председател на комисията по Финанси ;
2. Стоян Маринов – член;
3. Пенка Щерионова – Председател на комисията по Законност;
4. Гено Пухов – Председател на комисията по Здравеопазване;
5. Милко Димов - Председател на комисията по Общинска собственост;
6. Стойо Недин – член;
7. Станимир Петров – член;
8. Ангел Гочев - Председател на комисията по Устройство на територията;
9. Константин Гребенаров – член;
В работата на заседанието взеха участие:
1. Красимира Германова – Председател на Общински съвет;
2. Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол;
3. Богдан Йорданов – Адвокат на Община Созопол;
4. Румен Александров – Гл. Архитект на Община Созопол;
5. Йорданка Сейменова – общински съветник ;
6. Димитър Желев - общински съветник ;
7. Костадин Мархолев - общински съветник ;
8. Христо Бардуков - общински съветник ;
9. Тодор Чакъров - общински съветник ;
10. Божана Чампарова – юрист общинска собственост;
11. Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 307/08.05.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план / ОУП/ на Община Созопол и предложение до НЕСУТРП при МРРБ за приемане на проекта;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Гл.Архитект да каже няколко думи да Общия устройствен план.
Р.Александров: Уважаеми, общински съветници предлагаме на вашето внимание окончателния вариан за изменение на Общ устройствен план на Община Созопол.Знаете проекта се процедира от началото на 2007 година, възложен от Министерството на Регионалното развитие, премина през няколко етапа на проектиране: предварителен екскиз, предварителен проект и окончателен проект на Общ устройствен план. Последните процедури бяха разглеждане и съответно приемане на проекта на Общински експертен съвет – специализиран, назначен със заповед на Кмета на Община Созопол. На този съвет присъстваха освен специалисти от Общината и представители от държавни институции, изявени специалисти в областта на регионалното планиране. Проекта беше приет на Общински експертен съвет без забележки, както е по докладната с предложение за приемане от Общински съвет Созопол и съответно внасяне за съгласуване в Министерството на Регионалното развитие на Национален експертен съвет. Новото ръководство на Общината направи допълнения и промени в проекта. По съществените от тях са, че се ограничиха отчасти параметрите на застрояване, височината на сградите се ограничи до 10 /десет/ метра, с изключение на съществуващите сгради в комплекса „Дюни”и изградените до груб строеж сгради във бившия комплекс „ Знаме на мира”. Проекта се допълни със възможности и отреждания за развитие на спорта, атракциите.Пример за това предвижданията за голф игрища, за атракционен аква парк в района на залива „Градина”. Проекта премина през Обществено обсъждане с гражданите на Община Созопол и собственици на имоти, след това обсъждане комисия назначена от Кмета на Общината разгледа постъпилите възражения и съответно се опита да ги отрази с препоръки към проектантите на Общия устройствен план в проекта. Практически най – съществените възражения бяха за землището на с. Росен, където се разшириха териториите за вилно застрояване и териториите за туристически чифлици. Другата група възражения бяха за параметрите на застрояване на туристическите чифлици в землищата на с. Черноморец и с. Равадиново, там също се направиха промени и плътността се завиши от 0,6 на 0,8 и кинт от 0,18 на 0.25. Смятаме, че тези промени са абсолютно умерени, тоест да задоволят исканията на собствениците от една страна и от друга да не се допусне презастрояване на територията. Част от другите промени обхващат селата, които са във вътрешността на Общината. Там се разшириха вилните територии и териториите за туристически чифлици на база на постъпилите възражения. По отношение на крайбрежната територия, която е най – чувствителната зона в Общината, в района на гр.Созопол местността „Света Марина” отпадна част от предвижданото за курортно застрояване в общинския горски фонд. Получи се доста широк зелен клин между регулацията на Созопол и курортното застрояване. Във връзка с това частните имоти, които са във високата част на местността се предвидиха за вилно застрояване с ниски параметри. Отпадна промишлената зона в новия град в „Мисаря”. Там бяха основателни исканията, предвиждането сега е за жилищно застрояване. Отчасти се допълни и общественото обслужване основно по протежението на главния път.Това са промените, които настъпиха в Общия устройствен план, с повечето от тях вие сте запознати. Моето становище като Гл.Архитект е, че в момента приемаме един изключително балансиран проект на Общ устройствен план, който изцяло да защити обществения интерес на жителите на Общината и в много голяма степен личния интерес на собствениците на имоти. Останаха няколко територии визирам защитените територии, които естествено не се придвидиха за застрояване, защото това не е допустимо. Има собственици, които не са доволни от предвижданото за техните имоти, но ние се съобразяваме със законодателството в сферата на регионалното планиране, в сферата на опазване на природата. Това, което ви представяме е последния вариант на Общ устройствен план на Община Созопол и аз смятам, че той трябва да бъде подкрепен и внесен за съгласуване за да продължи процедурата по неговото приемане. Благодаря.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Община Созопол.
П.Рейзи: Уважаема г-жо Председател , уважаеми кметове и общински съветници, благодаря на Гл. Архитект за доброто представяне на проекта за Общия устройствен план, за неговата готовност за представяне вече пред следващите институции. Аз мисля, че през тази година и половина, в която работихме с екипите по архитектура на Общия устройствен план, по оценката за околна среда се свърши добра работа и съм сигурен, че този Общ устройствен план ако бъде подкрепен днес от вас и съответно от по високо стоящите институции, Общината в следващите 10/десет/ години ще може да се развива, защото освен централния гр.Созопол, обърнахме и доста голямо внимание на останалата територия на Общината.Имам предвид селата и зоните около тях, защото неколкократно съм заявявал пред вас, че рано или късно първата линия ще се изчерпи и трябва да мислим за нашата втора и трета линия.Точно този Общ устройствен план ще покаже какви са нашите виждания и намерения за развието на втората и трета линия на Общината.Вие знаете, че по основните мероприятия, които сме заложили са 3 / трите/ голф игрища около с. Равна гора, летището пак около с. Равна гора, съответно уголемената вилна зано около с. Росен и сериозните инвестиционни намерения, които на този етап има там. Разбира се около Созопол в района на Златна рибка , Градина ,Червенка там също сме заложили един доста сериозен атракцион, където разчитаме, че по този начин във времето когато се развие най – голямата плажна ивица на Общината, там ще има нужда от този атракцион. Разбира се не сме изоставили и селата, които са по навътре в Странджа планина, имам предвид селата Индже Войвода, Вършило и Габър , там също увеличихме териториите, в които могат да се направят вилни сгради, защото интереса към тия села също е голям. Не трябва да пропускаме и другото село Присад, там в пряката му близост с гр. Бургас и Мандренското езеро интересите към него също са много големи. Там също сме заложили доста големи територии за вилно и курортно застрояване, не пропускаме и с. Извор и с. Крушевец , навсякъде каквото е било необходимо и където сме мислили, че може по някакъв начин да се направят дори и най – малките инвестиции, ние сме го предвидили и сме го заложили. В момента виждате резултата на нашия труд и нашите идеи. Аз съм сигурен, че може би във времето някъде ще се появят и някакви други необходимости, които в момента сме ги пропуснали, но този Общ устройствен план може да бъде коригиран. Вярно е, че процедурите няма да са толкова лесни за по сериозни корекции, които ще се правят по него, но Закона разрешава и дава тази възможност, така че формулата която сме създали с тези чифлици за мен също е ново, но съм сигурен, че във времето ще даде един положителен резултат за развитието на тези зони, които са в по пряка близост до морето.Благодаря.
К.Германова: Благодарим на Кмета на Общината. Имате думата колеги за въпроси, питания и коментари по Общия устройствен план.Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Ако може г-н Александров да уточним само за Санта Марина казахте, че горския фонд отнякъде се отнема и отнякъде се разширява, за къде точно става въпрос ?
Р.Александров:Става въпрос за тази територия, не се вижда много добре, но всъщност тук курортното застрояване беше свързано с регулацията на града. В момента това нещо е част от градския парк, които дори вече се и проектира. Това са нови зелени територии, за сметка на това, в това жълто петно са частни имоти, които преди бяха включени в територията на парка и след постъпилите възражения, бяха балансирани площите, тоест част от общински горски фонд премина за озеленяване, а частните имоти за вилно застрояване с ниски параметри.
К.Германова: Г-н П. Рейзи.
П. Рейзи: Искам само да добавя към отговора, понеже ние все пак бяхме отредили някаква територия, която да става за парка и от коментарите с гражданите, които ни атакуваха в тази насока, защо общинското го правим за застрояване, а частните имоти ги ощетяваме. И всъщност за да се получи този баланс намалихме общинската собственост, която трябваше да бъде за застрояване, част от нея, която беше в пряка близост до парка я оставихме за озеленяване и дадохме възможност на тях да се развият. Гл.Архитект пропусна един момент, искам да ви кажа, че сме се опитали максимално да реализираме и да отговориме на подадените жалбите на гражданите. Разбира се там, където попадат в защитени територии нямаше как да реагираме по тези жалби, защото закона ни налага ограничения.Там където е имало, ако не на 100%, то поне на 50% сме направили така, че молбите да имат положителен резултат.
К.Германова: Благодарим на г-н Кмета. Други въпроси имате ли?Г-н Желев.
Д. Желев: Уважаеми г-н Кмете, уважаема г-жо Председател, вижда се действително, че част от проблемите, които се поставиха на общественото обсъждане се решиха, дори 100 % или в по- друг вариант като тази буферна зона за „Санта Марина” Созопол, за чифлиците увеличаването на параметрите им за стройтелство. В определена степен те по добре отразяват настроенията и исканията на нашите съграждани.Конфликтни още останаха два момента, и аз мисля, че мога да взема отношение по тях.Едната е зоната в защитената територия в къмпинг „ Каваци”. В обсъждането Архитекта докладва, че там ще се прави къмпинг, но това нещо в правния мир , като категория го няма. Аз мисля,че Общинският съвет може да изрази своето становище, тоест трябва когато се обсъжда от горните инстанции, че Ние настоявяме под някаква форма да се даде възможност на гражданите, които имат терени в тази област да осъществяват стопанска дейност.Аз мисля, че трябва да акцентираме и няма нищо лошо общинските съветници да изразят волята на нашите съграждани в тази насока.За да се търсят възможности да се опражнява някаква стопанска дейност, не става въпрос за стройтелство, става въпрос да се даде възможност да се упражняват някакви дейности там. Ние трябва да изкажем нашето становище и моето мнение лично е, че има още един проблем, които не намери решение е със застрояването на „Агалина”, триста и четирдесет декара при това високо плътно застрояване аз мисля, че не така най – удачно. Мисля, че може да се намери решение тия триста и четирдесет декара поне малко да се намалят за да не стане така, че ние да свържем с бетонови стени цялото крайбрежие от Агалина до Созопол. Това са зелени площи, които ние с лека ръка така малко се освобождаваме от тях.
П.Рейзи: По първия въпрос за „Каваци”. Ние не можем да направим някакво предложение във връзка с тези жалби на гражданите, защото преди малко казах там Закона ни ограничава, там е защитена зона.Нямам нищо против да се запише допълнителна точка към решението макар, че няма как. От три години всъщност е защитена зона там по времето на г-жа Долорес Арсенова е наложена тази защита.И от тогава да сега никои не успя да се пребори с този проблем. Аз също го желая, защото и Общината също там има доста атрактивни имоти на доста интересни места.Когато се договаряха навремето нещата с „Дюни” АД, във връзка с търговския център, ние отделихме дюните от тези имоти, които ги бяхме договорили.Това го бяхме съгласували РИОЗ, бяхме го съгласували и с Министерството и пак наложиха тази забрана. По отношение на нос „Агалина”,искам да знаете това, че примерно ние го залагаме в Общ устройствен план това не означава, че ще стане.В момента се опитваме да гледаме по напред в нещата. На този етап нито там е горски фонд, нито е минала процедура нищо не е преминало. Трябва да се гледа реално на нещата, там е една от големите плажни ивици, там има възможност да се развие, един красив туризъм, които във времето ще донесе добри приходи на Общината. Точно заради това ние сме преценили, че е хубаво да дадем тази зона така.Тази зона може през следващите десет – петнадесет години да не се пипне, но аз мисля, че трябва да я има.Защото същата формула беше и моето предложение за тези триста и шестдесет декара, които ги имаме в браздата между магистралата и вътрешния път по Златна рибка, но еколозите казаха „не”, защото там имало кокиче и др.С чифлиците е хубаво, че сме ги заложени така, защото следващата стъпка ако някога се появи сериозен инвеститор да концисиозира повече земя, да иска да направи нещо тогава Общинския съвет имаме право с наше решение да променим малко параметрите в тази зона.Така както сме го направили Общия устройствен план изцяло е съобразен минимум с следващите десет години. Благодаря Ви.
К.Германова: Г-н Димов.
М.Димов: Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмет. Аз както и на заседанието на комисията ще кажа по отношение на Общия устройствен план, че той не е съвършен и никога не може да бъде не могат да се удовлетворят изискваниета на селищата и гражданите от цялата Община. Аз лично също съм засегнат , защото съм наследник на такива имоти, тъй като тези зелени петна, които виждате са за земеделско ползване от залива към Бакърлъка нагоре към Градина са само за земеделско ползване, но искав да Ви кажа нещо друго, че този план се изработва вече втори мандат, в последните години ние блокирахме всякакви инвестиции, тъй като нито купуват хората земя спряха да купуват, спряхме всякакво стройтерство. В Общината е отрупано с папки с Подробно устройствени планове /ПУП/, които чакат приемането на Общ устройствен план.Ако продължаваме да го задържаме незнам какво ще спечелим, като губим.Таксите за промяна на предназначението на земята станаха неколкократно по – големи, и много инстанции се намесиха мисля , че е в интерес на всички поскоро да се приеме този план за да отвържем поне отчасти инвестициите. Що се отнася да това, че в тези туристически чифлици с малък процент на застрояване, аз мисля че едно нещо е малко то е по – ценно и във времето това ще ни спаси малко от презастрояването, защото самите ние продаваме ,а после протестираме защо презастрояват. Хората го вземат за да строят. Във времето ще започне да отблъсква инвеститорите това презастрояване ище се изтеглят по назад и може би тези земи ще станат по ценни и за по-богати инвеститори. Призовавам всички за гласуваме и да го приемем такък какъвто е, а понататък ако трябва ще го променим. Благодаря.
К.Германова: Благодарим, г-н Димов.Г-н Кмет.
П. Рейзи:Нещо друго исках да Ви кажа по отношение на екологичната оценка.Там се очертава по голяма атака от екологичните организации, които не са малко в страната.Когато разглеждахме и съгласувахме както артитектурния общ устройствен план така и екологичния. Дебатите между едната и другата организация бяха много големи. Беше трудно да се съгласуват нещата така, че да се стигне до един консенсус между двете страни. Няколко бяха местата където имаше коментари. Едната беше около блатото на „Алепу”. Там идеята е да се създаде един екологичен център и след като бъде обявен пътя новия път, които го направиха от Созопол за Приморско и стане общински да бъде затворена правата отсечка и там да бъде направена една пешеходна алея и да се направи едно място където хората да могат да почиват. Паралелно да се направят и места за птиците, които живеят в езерото. Те се притесняваха, че в тази зона ние сме го заложили за стройтелство и започне ли да се строй, водата която слиза по деретата и захранва езерото ще бъде прекъсната. Точно затова ето тези ивици тук сме ги очертали като зелени пояси за да може водата да слиза по тях към езерото. Те не очакваха тази реакция от страна на Общината, защото това беше наше предложение и по този начин постигнахме този резултат. Дебатите бяха много големи към Златна рибка - Градина там ние искахме цялото съкратихме го на половина. В другите зони вече вътре в Общината искахме малко по големи територии за вилни зони и там отстъпихме. Аз мисля, че по отношение на екологичната оценка също сме успяли да дадем един балансиран проект, които като бъде дебатиран да се видят компромиси от страна на Общината и от организациите, за може Общия устройствен план да бъде приет от първия път на Националния експертен съвет. Сега Архитекта,ще каже как да постъпим с въпроса на г-н Желев.
Р.Александров: Ясно е, че такова отреждане в Закона за устройство на територията няма. Аз смятам наистина, че е добре да се направи предложение към Министерството на регионалното развитие за промяна в Закона за устройство на територията като се официализира понятието „територия за къмпинг”. Предложението е добро в крайна сметка от много време тази територия е такава и такава ще бъде доста години. Нищо не пречи това нещо да се направи официално и там да има възможност да се поставят временни обекти за отдих, за обществено хранене и да бъдат съвсем нормални неща, и които ги има. В Общия устройствен план тази територия е заложена за къмпинг добре е Общинския съвет да предложи промяна за официализиране на такъв тип територия.
П.Рейзи: На следващото заседание, че трябва да внесем докладна отправена до Министерски съвет с искане за промяна в Закона за устройство на територията. Където да се даде определение на земята да получи предначзначение за къмпинг. В момента в Закона няма такова определение и това е добро предложение от страна на Гл. архитект, защото един път в Общия устройствен план интереса на хората сме го защитили, това, което Вие казахте.Вие казахте да се ползва за стопанска дейност. В момента в , които територията която е заложена за къпминг, тя реализира стопанска дейност. Един път там може да се направят временни обекти и вотори път да се отдава земята под наем във вид на къмпинирането, в тази насока ние сме я защитили. Сега обаче трябва да направим и другото и на следващото заседание Председателя на Общинския съвет и юристите да подготвят такава докладна и да тръгнем по стъпките по нататък.
К.Германова: Г-н Желев това удовлетворява ли Ви?
Д.Желев: Не е въпроса как ще го направим, а да не кажат после, че то мина и след това правите предложението.Нека да се акцентира върху това, че ние общинските съветници настояваме това нещо да се приеме и ще направим предложение за промяна в Закона.
К.Германова: Г-н Желев предлагам Ви следното нещо. Следващото заседание на Общински съвет, когато започнат комисиите, а и преди това ако желаете ще дойдете в Общинския съвет , юриста ще подготви докладна ще я разгледате.
Д.Желев:Добре.
П.Рейзи: Нещата се нареждат точно както искаме и ако приемем днес Общия устройствен план , а на следващото заседание да вземем решение за тази територия, в това време нещата вървят и докато стигне до гр. София, нашето решение ще е и то в Министрески съвет и нещата могат да станат.
К.Германова: Г-н Мархолев.
К.Мархолев:Аз имам питане във връзка с това за Агалина, което казахте за възможноста за промяна. Това отива доколкото виждам да границата на ваканционното селище „Дюни”. Все пак „Дюни” е единствения ни комплекс, които е толкова голям и красив.Да не разрешем на неговия гръб вилни работи и да го загрозим.
П.Рейзи: Не преминава под пътя. Аз ви казах, че залагаме просто като резервен фонд да го имаме.
К.Германова: Други въпроси колеги по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 307/08.05.2009г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 572

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.127 ал.5 ЗУТ, във връзка с чл.19 ал.2-3 ЗУЧК Общински съвет Созопол:
1.Одобрява приетия на 07.05.2009г. от разширения състав на ОЕСУТ при община Созопол проект за Изменение на Общ устройствен план на община Созопол/ графична и текстова част/ като предлага на Националния Експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика при МРРБ-София да разгледа и приеме проекта и докладва същия за одобряване от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
2.Общински съвет – Созопол предлага до разглеждане на проекта в Национален Експертен Съвет по Устройство на Територията и Регионалната Политика при МРРБ да бъдат отразени забележките, направени в становищата за съгласуване на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

К.Германова:Преминаваме към следващата докладна записка с вх.№ 308/08.05.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се имот с кадастрален номер с №67800.47.47, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр. Созопол /идентичен с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности „Алепу” и „Аркутино”/;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Аз и на комисията казах, че идеята на Общината е да се продадат останалите апартаменти, оценката която е направена според нас може малко да бъде завишена и затова ви предлагаме да се завиши с 30%.Надявам се интереса на този етап, които има да се задържи, защото нещата не са толкова добри. Лично аз мисля, че трябваше да ги продадем с другите щяха да имат по висока цена, но трябва да вървим в тази насока.
/дебати/
К.Германова: Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Нормално е когато хората разберат, че ще има втори търг с по- ниска цена, те няма да се явят на първия и ще изчакат по ниската цена. Затова решението с втория търг да отпадне.
/дебати/
К.Германова: Имате предложение във всяка една точка от решението думите ”и увеличена с 10% за втора тръжна сесия” да отпадне.Добре.
К.Германова:Колеги имате ли други въпроси по докладната?Няма.Докладната трябва да я гласуваме точко по точка. Има и допусната техническа грешка да я обявя предварително в т. II римско, и по конкретно т.2.5, общата площ на недвижимия имот не е 42.48 кв.м, а е 42.28 кв.м.
К.Германова: Първо трябва да гласуваме горното предложение на г-н Чакъров, а именно: във всяка точка от решението думите „ увеличена с 10% за втора тръжна сесия”да отпадне. Които е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува „ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Константин Гребенаров – ЗА
15. Тодор Чакъров – ЗА
16. Христо Бардуков - ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

К.Германова: Преминаваме към гласуване, ще гласуваме предложенията едно по едно и след това ще гласуваме като цяло решението по докладната.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, одобрява извършването на продажба чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
І.САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се във секция /вход/ “И 2” на МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ НА КУРОРТИСТИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, обозначена с наименование “ИКАР” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 494,00 кв.м. /четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1878,16 кв.м. /хиляда осемстотин седемдесет и осем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, а именно:
1.1.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.3, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.2; 67800.47.47.9.4, над обекта : 67800.47.47.9.9 по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 211 /”И” двеста и единадесет/, находящ се във вход “И 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и тераса, целият със застроена площ от 78,20 кв.м. /седемдесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 212, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 10,81 /десет цяло и осемдесет и една стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 90 120 лв/деветдесет хиляди сто и двадесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
1.2.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.5, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.4; 67800.47.47.9.11, над обекта: 67800.47.47.9.11 по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 213 /”И” двеста и тринадесет/, находящ се във вход “И 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 38,65 кв.м. /тридесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 212, коридор и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 8,93 /осем цяло и деветдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 45 880 лв/четиридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
1.3.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.10, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.11; 67800.47.47.9.9, над обекта : 67800.47.47.9.16, под обекта: 67800.47.47.9.4, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 222 /”И” двеста двадесет и две/, находящ се във вход “И 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,14 кв.м. /четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 221, коридор, апартамент № И 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,12 /десет цяло и дванадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор, складово помещение № 11 /единадесет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 50 170 лв/петдесет хиляди сто и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
1.4.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.11, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.10; над обекта : 67800.47.47.9.16 и 67800.47.47.9.17, под обекта: 67800.47.47.9.4,и 67800.47.47.9.5 по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 223 /”И” двеста двадесет и три/, находящ се във вход “И 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,44 кв.м. /шестдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 10 /десет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 74 890 лв/седемдесет и четири хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.5.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.11, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.19; под обекта: 67800.47.47.9.16 и 67800.47.47.9.17 по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 242 /”И” двеста четиридесет и две/, находящ се във вход “И 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и три тераси, целият със застроена площ от 57,81 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 241, коридор и стълбище, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/ с площ от 9,32 /девет цяло и тридесет и две стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 67 120 лв/шестдесет и седем хиляди сто и двадесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
Които е съгласен, моля за гласува „ЗА”.
1.Красимира Германова – ЗА
2.Стоян Маринов – ЗА
3.Милко Димов – ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова – ЗА
6.Николина Пехливанова – ЗА
7.Ангел Гочев – ЗА
8.Стойо Недин – ЗА
9.Йорданка Сейменова – ЗА
10.Константин Гребенаров – ЗА
11.Димитър Желев – ЗА
12.Станимир Петров – ЗА
13.Здравко Манолакиев – ЗА
14.Тодор Чакъров – ЗА
15.Христо Бардуков - ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
ІІ. ОБОСОБЕНИ РЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “КАСИОПЕЯ” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 431,61 кв.м. /четиристотин тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, и с разгърната застроена площ от 2368,50 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляваща ВХОД /СЕКЦИЯ/ “К 1”, целият със застроена площ от 149,71 кв.м. /сто четиридесет и девет цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 784,45 кв.м. /седемстотин осемдесет и четири цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, в това число:
2.1.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.1, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.2; над обекта : 67800.47.47.10.10, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 111 /”К” сто и единадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,65 кв.м. /петдесет и едно цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 112, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 61 540 лв/ шестдесет и една хиляди петстотин и четиридесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.2.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.2, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.1 и 67800.47.47.10.3; над обекта : 67800.47.47.10.10 и 67800.47.47.10.11, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 112 /”К” сто и дванадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,97 кв.м. /тридесет и три цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 111, коридор, апартамент № К 113, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,49 /десет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 41 400 лв/четиридесет и една хиляди и четиристотин лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.3.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.3, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.2 и 67800.47.47.10.4; над обекта : 67800.47.47.10.11, 67800.47.47.10.12 и 67800.47.47.10.13, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 113 /”К” сто и тринадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 38,13 кв.м. /тридесет и осем цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 112, коридор, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 10,02 /десет цяло и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 46 490 лв/четиридесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.4.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.10, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.11; под обекта: 67800.47.47.10.1 и 67800.47.47.10.2; над обекта : 67800.47.47.10.19 и 67800.47.47.10.20, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 121 /”К” сто и двадесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,35 кв.м. /шестдесет и четири цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 122, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,96 /осем цяло и деветдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, складово помещение № 5 /пет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 75 680 лв/седемдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.5.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.11, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.10 и 67800.47.47.10.12; под обекта: 67800.47.47.10.3 и 67800.47.47.10.2; над обекта : 67800.47.47.10.21 и 67800.47.47.10.20, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 122 /”К” сто и двадесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,28 кв.м. /четиридесет и две цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 121, коридор, апартамент № К 123, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 10,67 /десет цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 51 390 лв/петдесет и едно хиляди триста и деветдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.6.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.12, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.11 и 67800.47.47.10.13; под обекта: 67800.47.47.10.3 ;над обекта : 67800.47.47.10.21 , по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 123 /”К” сто и двадесет и три/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 57,90 кв.м. /петдесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 122, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,16 /единадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 69 170 лв/шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.7.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.19, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.20; под обекта: 67800.47.47.10.10; над обекта : 67800.47.47.10.28, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 131 /”К” сто и тридесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,87 кв.м. /шестдесет и едно цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 132, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 11,64 /единадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответнитеприлежащи идеални части от общите части на сградата.;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 73 820 лв/седемдесет и три хиляди осемстотин и двадесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.20, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.21 и 67800.47.47.10.19; под обекта: 67800.47.47.10.10 и 67800.47.47.10.11; над обекта : 67800.47.47.10.29 и 67800.47.47.10.28, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 132 /”К” сто и тридесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,28 кв.м. /четиридесет и две цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 131, коридор, апартамент № К 133, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 8,83 /осем цяло и осемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 50 750 лв/петдесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.9.Недвижим имот - обект с идентификатор 67800.47.47.10.21, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.20 и 67800.47.47.10.22; под обекта: 67800.47.47.10.11 и 67800.47.47.10.12; над обекта : 67800.47.47.10.29 и 67800.47.47.10.30, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 133 /”К” сто и тридесет и три/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 59,40 кв.м. /петдесет и девет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 132, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 9,82 /девет цяло и осемдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 70 370 лв/седемдесет хиляди триста и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.10.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.28, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.29; под обекта: 67800.47.47.10.19 и 67800.47.47.10.20; над обекта :няма, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 141 /”К” сто и четиридесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 54,84 кв.м. /петдесет и четири цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 142, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,31 /десет цяло и тридесет и една стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 66 370 лв/шестдесет и шест хиляди триста и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.11.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.29, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.28 и 67800.47.47.10.30; под обекта: 67800.47.47.10.22 и 67800.47.47.10.20; над обекта :няма, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 142 /”К” сто и четиридесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 58,68 кв.м. /петдесет и осем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 141, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 69 450 лв/шестдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота; Които е съгласен, моля да гласува „ЗА”
1.Красимира Германова – ЗА
2.Стоян Маринов – ЗА
3.Милко Димов – ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова – ЗА
6.Николина Пехливанова – ЗА
7.Ангел Гочев – ЗА
8.Стойо Недин – ЗА
9.Йорданка Сейменова – ЗА
10.Константин Гребенаров – ЗА
11.Димитър Желев – ЗА
12.Станимир Петров – ЗА
13.Здравко Манолакиев – ЗА
14.Тодор Чакъров – ЗА
15.Христо Бардуков - ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
ІІІ.САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - ЖИЛИЩА, находящи се във вход “К 2” на МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “КАСИОПЕЯ” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 431,61 кв.м. /четиристотин тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, и с разгърната застроена площ от 2368,50 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/:
3.1.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.5, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.4 и 67800.47.47.10.7; под обекта:няма; над обекта : 67800.47.47.10.14, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ, обозначен с № К 212 /”К” двеста и дванадесет/, находящ се във вход “К 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,47 кв.м. /тридесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 211, коридор, апартамент № К 213, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 40 370 лв/четиридесет хиляди триста и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3.2.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.13, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.14 и 67800.47.47.10.12; под обекта: 67800.47.47.10.3 и 67800.47.47.10.4; над обекта: 67800.47.47.10.22 и 67800.47.47.10.23, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 221 /”К” двеста и двадесет и едно/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 60,41 кв.м. /шестдесет и цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № К 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,30 /десет цяло и тридесет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 70 500 лв/седемдесет хиляди и петстотин лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3.3.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.14, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.13 и 67800.47.47.10.16; под обекта: 67800.47.47.10.5 и 67800.47.47.10.4; над обекта : 67800.47.47.10.22 и 67800.47.47.10.23, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 222 /”К” двеста и двадесет и две/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,27 кв.м. /четиридесет и две цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 221, коридор, апартамент № К 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 9,73 /девет цяло и седемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 50 210 лв/ петдесет хиляди двеста и десет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3.4.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.15, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.14 и 67800.47.47.10.16; под обекта: 67800.47.47.10.6;над обекта : 67800.47.47.10.24, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 223 /”К” двеста и двадесет и три/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 56,39 кв.м. /петдесет и шест цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,87 /осем цяло и осемдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, самостоятелен обект – помещение за общо ползване № 1 /едно/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 65 540 лв/шестдесет и пет хиляди петстотин и четиридесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота. Които е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1.Красимира Германова – ЗА
2.Стоян Маринов – ЗА
3.Милко Димов – ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова – ЗА
6.Николина Пехливанова – ЗА
7.Ангел Гочев – ЗА
8.Стойо Недин – ЗА
9.Йорданка Сейменова – ЗА
10.Константин Гребенаров – ЗА
11.Димитър Желев – ЗА
12.Станимир Петров – ЗА
13.Здравко Манолакиев – ЗА
14.Тодор Чакъров – ЗА
15.Христо Бардуков - ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
4. ВСИЧКИ ОПИСАНИ ПО Т.1, 2, 3 , ИМОТИ СА НАХОДЯЩИ СЕ В ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН НОМЕР С № 67800.47.47, при граници и съседи : при граници и съседи от всички страни –67800.47.48; 67800.12.296; 67800.12.295;67800.47.25;67800.49.43; 67800.49.29; 67800.49.27, по влязла в сила кадастрална карта и идентичен с УПИ с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино” в землището на гр. Созопол с ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, целият с площ от 30 942,00 кв.м. /тридесет хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра/, при граници и съседи : от юг-имот № 000979 – Обществен терен на “Главболгарстрой” АД, запад – имот № 12295-полски път, № 12296 – залесена нива- частна соб., имот № 799 ,830, 770 – “Алепу Вилидж” АД, гр. Созопол; от изток - имот № 000313 – скала , държавата; от север -имот № 000313 – скала , държавата, и 000488- морски плаж , държавата. Които е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1.Красимира Германова – ЗА
2.Стоян Маринов – ЗА
3.Милко Димов – ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова – ЗА
6.Николина Пехливанова – ЗА
7.Ангел Гочев – ЗА
8.Стойо Недин – ЗА
9.Йорданка Сейменова – ЗА
10.Константин Гребенаров – ЗА
11.Димитър Желев – ЗА
12.Станимир Петров – ЗА
13.Здравко Манолакиев – ЗА
14.Тодор Чакъров – ЗА
15.Христо Бардуков - ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 308/08.05.2009г., моля да гласува „ЗА”.
1.Красимира Германова – ЗА
2.Стоян Маринов – ЗА
3.Милко Димов – ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова – ЗА
6.Николина Пехливанова – ЗА
7.Ангел Гочев – ЗА
8.Стойо Недин – ЗА
9.Йорданка Сейменова – ЗА
10.Константин Гребенаров – ЗА
11.Димитър Желев – ЗА
12.Станимир Петров – ЗА
13.Здравко Манолакиев – ЗА
14.Тодор Чакъров – ЗА
15.Христо Бардуков - ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 573
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, одобрява извършването на продажба чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
І. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се във секция /вход/ “И 2” на МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ НА КУРОРТИСТИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, обозначена с наименование “ИКАР” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 494,00 кв.м. /четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1878,16 кв.м. /хиляда осемстотин седемдесет и осем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, а именно:
1.1.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.3, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.2; 67800.47.47.9.4, над обекта : 67800.47.47.9.9 по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 211 /”И” двеста и единадесет/, находящ се във вход “И 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и тераса, целият със застроена площ от 78,20 кв.м. /седемдесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 212, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 10,81 /десет цяло и осемдесет и една стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 90 120 лв/деветдесет хиляди сто и двадесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
1.2.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.5, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.4; 67800.47.47.9.11, над обекта: 67800.47.47.9.11 по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 213 /”И” двеста и тринадесет/, находящ се във вход “И 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 38,65 кв.м. /тридесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 212, коридор и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 8,93 /осем цяло и деветдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 45 880 лв/четиридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
1.3.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.10, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.11; 67800.47.47.9.9, над обекта : 67800.47.47.9.16, под обекта: 67800.47.47.9.4, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 222 /”И” двеста двадесет и две/, находящ се във вход “И 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,14 кв.м. /четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 221, коридор, апартамент № И 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,12 /десет цяло и дванадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор, складово помещение № 11 /единадесет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 50 170 лв/петдесет хиляди сто и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
1.4.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.11, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.10; над обекта : 67800.47.47.9.16 и 67800.47.47.9.17, под обекта: 67800.47.47.9.4,и 67800.47.47.9.5 по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 223 /”И” двеста двадесет и три/, находящ се във вход “И 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,44 кв.м. /шестдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 10 /десет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 74 890 лв/седемдесет и четири хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесся, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
1.5.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.9.11, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.9.19; под обекта: 67800.47.47.9.16 и 67800.47.47.9.17 по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № И 242 /”И” двеста четиридесет и две/, находящ се във вход “И 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и три тераси, целият със застроена площ от 57,81 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № И 241, коридор и стълбище, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/ с площ от 9,32 /девет цяло и тридесет и две стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 67 120 лв/шестдесет и седем хиляди сто и двадесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
ІІ. ОБОСОБЕНИ РЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “КАСИОПЕЯ” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 431,61 кв.м. /четиристотин тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, и с разгърната застроена площ от 2368,50 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляваща ВХОД /СЕКЦИЯ/ “К 1”, целият със застроена площ от 149,71 кв.м. /сто четиридесет и девет цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 784,45 кв.м. /седемстотин осемдесет и четири цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, в това число:
2.1.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.1, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.2; над обекта : 67800.47.47.10.10, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 111 /”К” сто и единадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,65 кв.м. /петдесет и едно цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 112, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 61 540 лв/ шестдесет и една хиляди петстотин и четиридесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.2.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.2, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.1 и 67800.47.47.10.3; над обекта : 67800.47.47.10.10 и 67800.47.47.10.11, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 112 /”К” сто и дванадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,97 кв.м. /тридесет и три цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 111, коридор, апартамент № К 113, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,49 /десет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 41 400 лв/четиридесет и една хиляди и четиристотин лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.3.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.3, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.2 и 67800.47.47.10.4; над обекта : 67800.47.47.10.11, 67800.47.47.10.12 и 67800.47.47.10.13, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 113 /”К” сто и тринадесет/, находящ се във вход “К 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 38,13 кв.м. /тридесет и осем цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 112, коридор, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 10,02 /десет цяло и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 46 490 лв/четиридесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.4.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.10, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.11; под обекта: 67800.47.47.10.1 и 67800.47.47.10.2; над обекта : 67800.47.47.10.19 и 67800.47.47.10.20, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 121 /”К” сто и двадесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,35 кв.м. /шестдесет и четири цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 122, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,96 /осем цяло и деветдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, складово помещение № 5 /пет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 75 680 лв/седемдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.5.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.11, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.10 и 67800.47.47.10.12; под обекта: 67800.47.47.10.3 и 67800.47.47.10.2; над обекта : 67800.47.47.10.21 и 67800.47.47.10.20, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 122 /”К” сто и двадесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,28 кв.м. /четиридесет и две цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 121, коридор, апартамент № К 123, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 10,67 /десет цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 51 390 лв/петдесет и едно хиляди триста и деветдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.6.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.12, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.11 и 67800.47.47.10.13; под обекта: 67800.47.47.10.3 ;над обекта : 67800.47.47.10.21 , по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 123 /”К” сто и двадесет и три/, находящ се във вход “К 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 57,90 кв.м. /петдесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 122, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,16 /единадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 69 170 лв/шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.7.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.19, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.20; под обекта: 67800.47.47.10.10; над обекта : 67800.47.47.10.28, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 131 /”К” сто и тридесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,87 кв.м. /шестдесет и едно цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 132, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 11,64 /единадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответнитеприлежащи идеални части от общите части на сградата.;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 73 820 лв/седемдесет и три хиляди осемстотин и двадесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.8.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.20, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.21 и 67800.47.47.10.19; под обекта: 67800.47.47.10.10 и 67800.47.47.10.11; над обекта : 67800.47.47.10.29 и 67800.47.47.10.28, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 132 /”К” сто и тридесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,28 кв.м. /четиридесет и две цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 131, коридор, апартамент № К 133, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 8,83 /осем цяло и осемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 50 750 лв/петдесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.9.Недвижим имот - обект с идентификатор 67800.47.47.10.21, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.20 и 67800.47.47.10.22; под обекта: 67800.47.47.10.11 и 67800.47.47.10.12; над обекта : 67800.47.47.10.29 и 67800.47.47.10.30, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 133 /”К” сто и тридесет и три/, находящ се във вход “К 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 59,40 кв.м. /петдесет и девет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 132, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 9,82 /девет цяло и осемдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 70 370 лв/седемдесет хиляди триста и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.10.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.28, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.29; под обекта: 67800.47.47.10.19 и 67800.47.47.10.20; над обекта :няма, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 141 /”К” сто и четиридесет и едно/, находящ се във вход “К 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 54,84 кв.м. /петдесет и четири цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 142, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,31 /десет цяло и тридесет и една стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 66 370 лв/шестдесет и шест хиляди триста и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
2.11.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.29, и при граници: на същия етаж: 67800.47.47.10.28 и 67800.47.47.10.30; под обекта: 67800.47.47.10.22 и 67800.47.47.10.20;над обекта:няма, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 142 /”К” сто и четиридесет и две/, находящ се във вход “К 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 58,68 кв.м. /петдесет и осем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 141, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 69450лв./шестдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
ІІІ.САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - ЖИЛИЩА, находящи се във вход “К 2” на МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “КАСИОПЕЯ” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 431,61 кв.м. /четиристотин тридесет и едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/, и с разгърната застроена площ от 2368,50 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/:
3.1.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.5, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.4 и 67800.47.47.10.7; под обекта:няма; над обекта : 67800.47.47.10.14, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ, обозначен с № К 212 /”К” двеста и дванадесет/, находящ се във вход “К 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,47 кв.м. /тридесет и три цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 211, коридор, апартамент № К 213, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,48 /девет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 40 370 лв/четиридесет хиляди триста и седемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30% /тридесет процента /за начална тръжна цена за първа тръжна, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3.2.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.13, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.14 и 67800.47.47.10.12; под обекта: 67800.47.47.10.3 и 67800.47.47.10.4; над обекта: 67800.47.47.10.22 и 67800.47.47.10.23, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 221 /”К” двеста и двадесет и едно/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 60,41 кв.м. /шестдесет и цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № К 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,30 /десет цяло и тридесет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 70 500 лв/седемдесет хиляди и петстотин лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3.3.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.14, и при граници: на същия етаж : 67800.47.47.10.13 и 67800.47.47.10.16; под обекта: 67800.47.47.10.5 и 67800.47.47.10.4; над обекта : 67800.47.47.10.22 и 67800.47.47.10.23, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 222 /”К” двеста и двадесет и две/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,27 кв.м. /четиридесет и две цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 221, коридор, апартамент № К 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 9,73 /девет цяло и седемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните прилежащи идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 50 210 лв/ петдесет хиляди двеста и десет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.4.Недвижим имот- обект с идентификатор 67800.47.47.10.15, и при граници: на същия етаж:67800.47.47.10.14 и 67800.47.47.10.16; под обекта:67800.47.47.10.6;над обекта: 67800.47.47.10.24, по влязла в сила КК, и представляващ АПАРТАМЕНТ № К 223 /”К” двеста и двадесет и три/, находящ се във вход “К 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 56,39 кв.м. /петдесет и шест цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № К 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,87 /осем цяло и осемдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, самостоятелен обект – помещение за общо ползване № 1 /едно/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност възлизаща на 65 540 лв/шестдесет и пет хиляди петстотин и четиридесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, и увеличена с 30%/тридесет процента / за начална тръжна цена за първа тръжна сесия, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. ВСИЧКИ ОПИСАНИ ПО Т.1, 2, 3 , ИМОТИ СА НАХОДЯЩИ СЕ В ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН НОМЕР С № 67800.47.47, при граници и съседи : при граници и съседи от всички страни –67800.47.48; 67800.12.296; 67800.12.295;67800.47.25;67800.49.43; 67800.49.29; 67800.49.27, по влязла в сила кадастрална карта и идентичен с УПИ с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино” в землището на гр. Созопол с ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, целият с площ от 30 942,00 кв.м. /тридесет хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра/, при граници и съседи : от юг-имот № 000979 – Обществен терен на “Главболгарстрой” АД, запад – имот № 12295-полски път, № 12296 – залесена нива- частна соб., имот № 799 ,830, 770 – “Алепу Вилидж” АД, гр. Созопол; от изток - имот № 000313 – скала , държавата; от север -имот № 000313 – скала , държавата, и 000488- морски плаж , държавата.
К.Германова: Преминаваме към докладна записка с вх.№316/11.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за предоставяне безвъзмездно за управление на част недвижим имот – държавна собственост на Община Созопол с цел осигуряване на допълнителни паркоместа и свободни площи чрез създаване на охраняем паркинг ;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Уважаеми общински съветници, уважаема г-жо Председател идеята е да се опитаме с една договорка с Министерстерството на регионалното развитие, защото в момента те експлоатират остров”Св.Кирик” тази права отсечка от сушата до острова и плаца, бъде даден за стопанисване на Общината за да можем да го направим паркинг.През лятото по този начин да разтовариме трафика на коли, защото има проблем с паркирането. И понеже вървим по Закона за държавната собственост в чл.15, там е казано, че трябва да има решение на Общинския съвет, съгласувка с Областния управител и решение на Министерски съвет.Надявам се да успеем за този период от време и това лято да го ползваме.И в тази насока внесох докладната извънредна.

К. Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма.Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 316/11.05.2009г., моля да гласува „ЗА”.
1.Красимира Германова – ЗА
2.Стоян Маринов – ЗА
3.Милко Димов – ЗА
4.Гено Пухов – ЗА
5.Пенка Щерионова – ЗА
6.Николина Пехливанова – ЗА
7.Ангел Гочев – ЗА
8.Стойо Недин – ЗА
9.Йорданка Сейменова – ЗА
10.Константин Гребенаров – ЗА
11.Димитър Желев – ЗА
12.Станимир Петров – ЗА
13.Здравко Манолакиев – ЗА
14.Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 574

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост , и чл.6,ал.2 от ППЗДС, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно управление на част от имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на частта от ПИ с идентификатор 67800.501.538, с Акт за Държавна собственост 0707 от 15.05.2004г. , целият с площ от 76 138 кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение и с период от 4 месеца;
2. Предоставянето на безвъзмездно управление да е за част от имота по т.1 или конкретно за площ заключена между координатни точки както следва : от изток: 1 - 11 и 12 , от североизток: 93, 94, 95 и 96 до 99, и от запад: 94 и 17, / по приложен списък с координати/, като Община Созопол да поеме извършването на поддръжката и текущите ремонти по предоставените площи, срещу което да получи правото да използва имота като допълнителни паркоместа , чрез създаване на охраняем общински паркинг;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството , с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за предоставянето на частта от имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и шестото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Протокола води:……………
/Г.Найденова/


*протокола е публикуван на 21.05.2009


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...