:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 27/12.06.2009г.


ПРОТОКОЛ № 27

Днес, 12.06.2009г., от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе двадесет и седмото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Стояновя – Зам. Кмет на Община Созопол, Веселина Спасова – Секретар на Община Созопол, Румен Александров – Главен архитект на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, Валя Бученкова – Главен специалист „Бюджет”, Катя Чачева – Директор Дирекция „Бюджет и човешки ресурси”, Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, Представители на Общинска администрация и гости на настоящото заседание. По така създадена вече традиция искам да честитя рожденните дни на няколко наши колеги – г-н Милко Димов, г-н Гено Пухов и г-н Димитър Желев, от мое и името на целия Общински съвет да им пожелая здраве, късмет и ползотворна работа.
В залата присъстват четиринадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Съгласно чл.35, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет давам думата на г-н Гребенаров за исказване.
К.Гребенаров: Добър ден на всички присъстващи – Г-н Кмет, г-жо зам. Кмет, г-жо Председател. Тъй като взимам думата по повод изборите искам да честитя на г-жа Сейменова за победата на ПП „Атака” на територията на Общината.
Отново станахме свитетели на безпрецедентен случай на опит за манипулация на гласоподаватели. Случая сега е по-опасен защото има замесени Общински съветници, няма да споменавам имена на лица и политически партии. Искам да знаете, че това което казвам истина, защото имам свидетел, който е присъствал на разговора между застъпник от една политическа партия и гласоподавател. Думите на застъпника са: „Спокойно, нищо не могат да ни направят, парите са при мен. Идвайте да гласувате.” Името на свидетеля също няма да го коментирам, защото е дете на 13год. и не искам да го травмираме с разпити и т.н.
Обръщам се към всички вас с инициативата да спрем манипулацията на гласове в Общината. Трябва да спрем това зло. Благодаря Ви!
К.Германова: Благодаря, на г-н Гребенаров. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съвеници и г-жо Председател, гости на настоящото заседание взимам думата по два въпроса. Единият е тази вечершната церемония по откриване на летния сезон за гр.Созопол. Предполагам всички сте получили покани и молбата ми е всички да присъствате на това мероприятие.
Второ, тук в сградата на читалището има организирано мероприяие на БЧК по кръводаряване, приканвам всеки който има възможност да стане кръводарител.
К.Германова: Благодарим на Кмета, давам думата на г-н Добрев.
Д.Добрев: Уважаеми г-жо Председател, г-н Кмет и Общински съветници Созопол и Черноморец влизаме в активен сезон, ще помоля всички лидери на политически партии да ограничат лепенето на плакати, нямаме ресурс и свободни хора които да се занимават с премахването им. Чуждестранните туристи вървят и се чудят какво става.
К.Германова: Благодарим на Кмета на Черноморец. Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета на общината, колеги давам ви думата. Г-н Недин.
С.Недин: Извършва ли се контрол по отношение на маркировката в града? На места има маркирани пешеходни пътеки по които обаче не могат да минават пешеходци.
По повод думите на г-н Гребенаров, да купуването и продаване на гласове е престъпление, но това деяние е креминирано от скоро. Има по-стари престъпни актове на които трябва също да им се обърне внимание – наркотрафика. Нека да ги караме нещата по ред.
П.Рейзи: Маркировката в града се контролира, съобразяваме се със старата маркировка. Да на места има изскарани маси на тротоара, но нашия град не е само летен. През зимата тези тези места са свободни и се ползват тротоарите.
По повод думите на г-н Гребенаров, не е приятно да се свързва Община Созопол с купуването и продаването на гласове, но това не е проблем само при нас а в цялата страна. Става съпрос за съвест и достойнство. Хубаво е да се привестват хората, които с чест и достойнство отиват да гласуват. Може би по-важното което трябваше да се каже е, че нашата Община е сред първите места по активност на гласуване. И сега е момента да им благодаря, както и да ги приветствам да гласуват на предстоящите парламентарни избори на 05.07.09г., защото това ще са хората които коват Законите на България.
К.Германова: Благодарим на Кмета. Други въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Средствата които отпускаме за новородено – удържа се данък от 400лв. и хората взимат по 1 600лв. Защо е така и ако е така, каква е разликата със средствата които отпускаме за животоспасяващи операции?
К.Германова: Аз ще си позволя да ви отговоря. Преди няколко заседания взехме решение тези средства да се отпускан на база Наредбата за финансово стимулиране на граждани на Община Созопол, които не са по ЗСПД и ЗСП, точно поради тази причина. В Българското Законодателство средства отпуснати по Наредба или нормативен акт не се облагат с данък.
Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Искам да отговоря на г-н Желев, беше ми задал няколко въпроса по повод ниското ел. напрежение на ул.Витоша. НЕК и ЕВН не си бяха оправили сметките по включването на новата ел.подстанция, ако не бяха стигнали до консенсус щяхме да имаме много големи проблеми с ел.подаването към Созопол, Черноморец и другите населени места в Общината. За наш късмет след множество разговори които проведох със шефа на НЕК и изпълнителния Директор на ЕВН, в началото на тази седмица договора се подписа, средствата се певедоха и нищо чудно сега да започнем да получаваме оплаквания за високо напрежение.
Стълбовете ги махаме в стария град има малко проблем, пазим еркерите на къщите.
Да, от тази година в новия град всеки гражданин може да дойде и да си заплати прилежащо парко място, от общината ще предоставим метални скоби на които пише Община Созопол.
Всички знаете, че сме внесли проект в Министерството на регионалното развитие. Надявам се до август месец да излязат с решение. Шанса ни за там е много голям. Целия проект е свързан с развитие на градската среда – 5млн.лв. за осветление на цялата Община.
За ул.Тракия не можем да поставим стълбове, оказа се че НЕК не са поставили кабели.
К.Германова: Благодарим на Кмета. Други въпроси колеги? Г-ца Сейменова.
Й.Сейменова: Улицата обособена за сергии, след ремонта по крепостната стена и кула е много замърсенa. Хората си подреждат стоката и почистват сами, а до колкото знам са си платили за тази услуга. При един по-силен вятър ще се създадат много проблеми. А и всички групи с туристи минават от там. И улицата на която се разполага сградата на новия Общински съвет също, след като приключат ремонтните действия да се почисти и измие.
П.Рейзи: Благодаря, г-це Сейменова. Да ще предприема действия.
Решението което взехте за информационните табели е изпълнено, може би до седмица ще бъдат монтирани.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. В пета римска точка има допусната техническа грешка, изсписано е докладна записка с вх№339/29.05, а трябва да се чете докладна записка с вх.№332/26.05.09г.
И имам две предложения за промяна – Докладна записка с вх.№358/05.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР), да влезе като т.6 в дневния ред. Докладната е разгледана от комисията по финанси; Докладна записка с вх.№361/08.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на труда и социалната политика в помещения, собственост на Община Созопол да влезе като т.7 в дневния ред.
Имате ли други предложения за промяна или допълнение на дневния ред? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за допълнение към дневен ред за т.6 и т7 и с направената корекция на техническа грешка за т.5, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега, който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред в едно с гласуваното преди малко допълнение и промяна, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 575

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№344/01.06.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Иницииране на процедура за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията чрез сезиране на Комисията пом правни въпроси към Народното събрание и Министерския съвет на република България.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
2. Докладна записка с вх.№345/01.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на рзходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
3. Докладна записка с вх.№317/13.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част между Община Созопол и собственик на имот №162, по плана на местността „Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№318/13.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част между Община Созопол и собственик на имот №144, по плана на местността „Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№341/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-467, кв.27 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№342/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част от недвижим имот – УПИ V-197, кв.18 по плана на с.Габър, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№355/04.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на краткотрайни материални активи – армировъчна стомана, частна Общинска собственост.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
8. Докладна записка с вх.№309/08.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.501.530 по влязла в сила Кадастрална карта на гр.Созопол, общинска собственост, идентичен с част от кв.1, обособен между улица с о.т. 1-2-3 и УПИ II по регулационен план на гр.Созопол.
9. Докладна записка с вх.№322/14.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти – рекламно информационни елементи на територията на гр.Созопол
10. Докладна записка с вх.№326/18.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти – рекламно информационни елементи на територията на с.равадиново, Община Созопол
11. Докладна записка с вх.№333/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на „Общински път I-9/км. 257-750/ - с.Равна гора, землищата на с.Равна гора /ЕКАТТЕ 61114/ и с.Извор /ЕКАТТЕ 32367/, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№334/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№335/28.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за обект „Рехабилитация на участък, общински пътв участъка на с.Черноморец, к/г „Градина”, к/г „Златна рибка”, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№336/28.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен канализационен колектор на с.Росен до ПСОВ, землище на с.Росен, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№339/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№350/02.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод на с.Извор”, Община Созопол, област Бургас.
17. Докладна записка с вх.№354/04.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП и предварителен договор за „Провлака”.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
18. Докладна записка с вх.№332/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№358/05.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)
VII. Докладна записка с вх.№361/08.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на труда и социалната политика в помещения, собственост на Община Созопол

К.Германова: Преминаваме към дневния ред, първа точка е доклада на комисията по законност. Давам думата на Председателката на комисията – г-жа Пенка Щерионова.
П.Щерионова: На 01.06.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Стоян Маринов, Николина Пехливанова и Гено Пухов – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет и Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№344/01.06.2009г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Иницииране на процедура за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията чрез сезиране на Комисията по правни въпроси към Народното събрание и Министерския съвет на Република България.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги докладната съм я внесле по повод обсъжданията които направихме на миналото заседание по предложение на г-н Желев, относно определяне понятието „територия за къмпинг”. Имате ли някакви въпроси по докладната? Няма.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 576

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема следното обръщение:
До:Комисията по правни въпроси към
Народното събрание на Република България
До: Министерски съвет на Република България
Обръщение от Общински съвет Созопол
Уважаеми Народни представители на Република България,
Уважаеми Министър-председател на Република България,
С оглед на възникналата обществена необходимост от законодателното въвеждане и нормативно определяне на понятието “територия за къмпинг”, която към настоящия момент не съществува като правно понятие в Закона за устройство на територията и с цел да бъде нормативно уредена този вид територия, като се предостави възможност да се разполагат временни обекти за отдих, за обществено хранене и като цяло комплексно да се реализира стопанска дейност, се обръщаме към Вас с предложение за иницииране от Ваша страна на процедура по въвеждане на нормативно определение на понятието “територия за къмпинг” в Закона за устройство на територията.

К.Германова: Преминаваме към втора точка, доклада на комисията по финанси. Давам думата на г-жа Пехливанова – Председател на комисията.
Н.Пехливанова: На 05.06.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател; Стоян Маринов, Стойо Недин и Пенка Щерионова – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Катя Чачева – Директор дирекция „Бюджет и човешки ресурси”; Валя Бученкова – Гл. Спец. Бюджет; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол и Галина Георгиева – Юрисконсулт на Община Созопол.
Комисията разгледа Докладна записка с вх.№345/01.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на рзходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната в едно с направеното предложение за допълнение от страна на вносителя.
К.Германова: Колеги ще дам думата на г-жа Бученкова да ви запознае с промените.
В.Бученкова: Промяната е във функция „Общи държавни служби” в намаление с 33 хил.лв. – изграждане на втори етаж на Кметство с.Равна гора. Същите средства се прехвърлят за изграждане на ограда за ЦДГ с.Равна гора – 15 хил.лв. и нова т.9 Ремонт улична мрежа - 18 хил.лв. Всичко останало е по докладната.
К.Германова: Въпроси колеги? Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Означава ли тази промяна, че няма да се прави втори етаж на Кметството?
В.Бученкова: Общината има проект и усвоени средства от Републиканския бюджет за тази сграда и за това прехвърляме средствата за изграждане на улицата и оградата пак в същото село.
К.Германова: Други въпроси? Г-н желев.
Д.Желев: За търговския център, има намаление – какво означава това, някакви проблеми ли има?
К.Германова: По-малко средства са изплатени от предвидените, всичко е наред. Провел се е и търга.
П.Рейзи: Икономия на средства и ги прехвърляме.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси. Няма. Благодарим на г-жа Бученкова. Давам думата на г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2009г. с 1 368 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва: Функция “Общи държавни служби” намаление със 133 000лв. в т.ч. – Дейност 122 “Общинска администрация” намаление със 133 000лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 593 300лв. 40 000лв. 553 300лв.
в т.ч.
основен ремонт покрив общинска
сграда с.Росен /за читалище/ 100 000лв. 40 000лв. 60 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 542 500лв. 93 000лв. 1 449 500лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-02-придобиване на сгради-
търговски център Созопол 1 260 000лв. 340 000лв. 920 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-05-придоб. на стоп.инвентар-
обзавеждане на административна
общинска сграда Созопол 0 280 000лв. 280 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-06-придоб.на инфр.
обекти 580 000лв. 33 000лв. 547 000лв.
в т.ч
-изграждане ІІ етаж кметство
с.Равна гора 80 000лв- 33 000лв. 47 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 122 “Общинска администрация” намаление със 133 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Станимир Петров – ЗА
11. Константин гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Общи държавни служби” намаление със 133 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 54 000лв. 47 000лв. 101 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-придоб.на стоп.
инвентар-кухненско обзавеждане
ДСП с.Зидарово 0 47 000лв. 47 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Станимир Петров – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” увеличение с 47 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 100 000лв. 1 100 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфрастр. обекти- реконструкция
градски стадион гр.Созопол 1 100 000лв. 1 100 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 1 100 000лв., в т.ч.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 898 “Други дейности по икономиката” намаление със 182 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 551 684лв. 100 000лв. 451 684лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласифицирани 270 000лв. 100 000лв. 170 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 237 182лв. 82 000лв.1 155 182лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 1 237 182лв. 82 000лв.1 155 182лв.
по обекти, както следва:
било намаление става
-технически проект за Културен
дом гр.Созопол 93 000лв. 93 000лв. 0

било увеличение става
-технически проект за пътна
връзка- кръстовище м.Куку
б,
аир с.Равадиново 0 11 000лв. 11 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 898 “Други дейности по икономиката” намаление със 182 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както ги гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Икономически дейности и услуги” намаление със 182 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2009г. с 1 368 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме преди малко.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 577

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2009г. с 1 368 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” намаление със 133 000лв. в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” намаление със 133 000лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 593 300лв. 40 000лв. 553 300лв.
в т.ч.
основен ремонт покрив общинска
сграда с.Росен /за читалище/ 100 000лв. 40 000лв. 60 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 542 500лв. 93 000лв. 1 449 500лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-02-придобиване на сгради-
търговски център Созопол 1 260 000лв. 340 000лв. 920 000лв.

било увеличение става
подпараграф 52-05-придоб. на стоп.инвентар-
обзавеждане на административна
общинска сграда Созопол 0 280 000лв. 280 000лв.
било намаление става

подпараграф 52-06-придоб.на инфр.
обекти 580 000лв. 33 000лв. 547 000лв.
в т.ч
-изграждане ІІ етаж кметство
с.Равна гора 80 000лв- 33 000лв. 47 000лв.
1.2.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” увеличение с 47 000лв., в т.ч.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 54 000лв. 47 000лв. 101 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-придоб.на стоп.
инвентар-кухненско обзавеждане
ДСП с.Зидарово 0 47 000лв. 47 000лв.
1.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 1 100 000лв., в т.ч.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 100 000лв. 1 100 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфрастр. обекти- реконструкция
градски стадион гр.Созопол 1 100 000лв. 1 100 000лв. 0
1.4.Функция “Икономически дейности и услуги” намаление със 182 000лв., в т.ч.
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” намаление със 182 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 551 684лв. 100 000лв. 451 684лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласифицирани 270 000лв. 100 000лв. 170 000лв.
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 237 182лв. 82 000лв.1 155 182лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 1 237 182лв. 82 000лв.1 155 182лв.
по обекти, както следва:
-технически проект за Културен
дом гр.Созопол 93 000лв. 93 000лв. 0
било увеличение става
-технически проект за пътна
връзка- кръстовище м.Куку
баир с.Равадиново 0 11 000лв. 11 000лв.


Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” със 124 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 588 485лв. 31 000лв. 557 485лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 40 000лв. 20 000лв. 20 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 11 000лв. 89 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 83 000лв. 51 000лв. 134 000лв.
в т.ч.
- основен ремонт ЦДГ с. Крушевец 0 51 000лв. 51 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Костадин Мархолев – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Росен Деспов – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 371 990лв. 104 000лв. 475 990лв
в т.ч.
подпараграф 52-03-придоб.на друго
оборуд.машини и съоръжение-
детски комплект ЦДГ с.Крушевец 0 40 000лв. 40 000лв.

подпараграф 52-05-прид.на стоп.
инвен.-обзавеждане ЦДГ Крушевец 78 000лв. 18 000лв. 96 000лв.

-обзавеждане кухненски блок
ЦДГ с.Черноморец 64 060лв. 31 000лв. 95 060лв.

подпараграф 52-06-придоб.
на инфраст.обекти 165 230лв. 15 000лв. 180 230лв.
в т.ч.
-изграждане ограда
ЦДГ с.Равна 25 000лв. 15 000лв. 40 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” със 124 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както ги гласувахме
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Костадин Мархолев – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Росен Деспов – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 578

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” със 124 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 588 485лв. 31 000лв. 557 485лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 40 000лв. 20 000лв. 20 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 11 000лв. 89 000лв.

било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 83 000лв. 51 000лв. 134 000лв.
в т.ч.
- основен ремонт ЦДГ с. Крушевец 0 51 000лв. 51 000лв.;
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 371 990лв. 104 000лв. 475 990лв
в т.ч.
подпараграф 52-03-придоб.на друго
оборуд.машини и съоръжение-
детски комплект ЦДГ с.Крушевец 0 40 000лв. 40 000лв.

подпараграф 52-05-прид.на стоп.
инвен.-обзавеждане ЦДГ Крушевец 78 000лв. 18 000лв. 96 000лв.
-обзавеждане кухненски блок
ЦДГ с.Черноморец 64 060лв. 31 000лв. 95 060лв.
подпараграф 52-06-придоб.
на инфраст.обекти 165 230лв. 15 000лв. 180 230лв.
в т.ч.
-изграждане ограда
ЦДГ с.Равна 25 000лв. 15 000лв. 40 000лв.


Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2009г. с 40 000лв. в частта за местни дейности, както следва: Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 40 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 140 000лв. 40 000лв. 180 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 140 000лв. 40 000лв. 180 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Костадин Мархолев – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Росен Деспов – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 579

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2009г. с 40 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 40 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 140 000лв. 40 000лв. 180 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 140 000лв. 40 000лв. 180 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Атия с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва: Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 20 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 20 000лв. 120 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 20 000лв. 120 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Станимир Петров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Росен Деспов – ЗА
14. Константин Гребенаров – ЗА
15. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15„ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 580

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Атия с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
4.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 20 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 20 000лв. 120 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 20 000лв. 120 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец с 84 000 лв. в частта за местни дейности, както следва: Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 15 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 15 000лв. 15 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 15 000лв. 15 000лв.
Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 99 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 140 000лв. 99 000лв. 41 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – център за самодейност
и народни игри с.Крушевец 140 000лв. 99 000лв. 41 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Станимир Петров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Росен Деспов – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 581

5.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец с 84 000 лв. в частта за местни дейности, както следва:
5.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 15 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 15 000лв. 15 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 15 000лв. 15 000лв.

5.2.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 99 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 140 000лв. 99 000лв. 41 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – център за самодейност
и народни игри с.Крушевец 140 000лв. 99 000лв. 41 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново със 150 000лв. в частта за местни дейности, както следва: Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” със 150 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 74 000лв. 150 000лв. 224 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 74 000лв. 150 000лв. 224 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Станимир Петров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Росен Деспов – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 582

6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново със 150 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
6.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” със 150 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 74 000лв. 150 000лв. 224 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 74 000лв. 150 000лв. 224 000лв.


Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на кметство с.Габър в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2009г. в частта за местни дейности, както следва: Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 8 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§10-00 – издръжка 17 675лв. 3 500лв. 14 175лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 3 000лв. 0
§ 10-98 – др.некласифицирани 2 000лв. 500лв. 1 500лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 26 000лв. 11 500лв. 37 500лв.
в т.ч.
-основен ремонт общинска
сграда с.Габър 26 000лв. 11 500лв. 37 500лв.
Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 8 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 3 000лв.
било намаление става
§10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 500лв. 1 500лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 500лв. 1 500лв. 0

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 5 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
в т.ч.963
§ 10-15 – материали 3 000лв. 3 000лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 2 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Станимир Петров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Росен Деспов – ЗА
14. Константин Гребенаров – ЗА
15. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 583

7.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на кметство с.Габър в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2009г. в частта за местни дейности, както следва:
7.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 8 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:

било намаление става
§10-00 – издръжка 17 675лв. 3 500лв. 14 175лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 3 000лв. 0
§ 10-98 – др.некласифицирани 2 000лв. 500лв. 1 500лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 26 000лв. 11 500лв. 37 500лв.
в т.ч.
-основен ремонт общинска
сграда с.Габър 26 000лв. 11 500лв. 37 500лв.

7.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 8 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 3 000лв.
било намаление става
§10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 500лв. 1 500лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 500лв. 1 500лв. 0

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 5 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
в т.ч.963
§ 10-15 – материали 3 000лв. 3 000лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 2 000лв. 0

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” дейност 322 “Общообразователни училища” делегираната от държавата дейност – дофинансиране с общински приходи с 1 100 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06- изграждане
на инфраструкт.обекти – изграждане
на покрит басейн към училище
“Св.Св.Кирил и Методий”гр.Созопол 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Станимир Петров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Росен Деспов – ЗА
14. Константин Гребенаров – ЗА
15. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 584

8.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” дейност 322 “Общообразователни училища” делегираната от държавата дейност – дофинансиране с общински приходи с 1 100 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06- изграждане
на инфраструкт.обекти – изграждане
на покрит басейн към училище
“Св.Св.Кирил и Методий”гр.Созопол 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равна гора с 18 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
9.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 18 000лв.
било увеличение става
§10-00 – издръжка 107 000лв. 18 000лв. 125 000лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 107 000лв. 18 000лв. 125 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Станимир Петров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Росен Деспов – ЗА
14. Константин Гребенаров – ЗА
15. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 585

9.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равна гора с 18 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
9.1.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 18 000лв.
било увеличение става
§10-00 – издръжка 107 000лв. 18 000лв. 125 000лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 107 000лв. 18 000лв. 125 000лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.1., т. 1.2., т.1.3., т. 2., т.5.2., т.7.1.,т.8. и заповеди №Z-595 от 13.04.2009г. и №Z-647 от 30.04.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 862 474лв. 2 169 500лв. 12 031 974лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 2 585 070лв. 2 070 000лв. 4 655 070лв.
в т.ч.
-за обект ”Изграждане на детска
градина с.Зидарово” 0 900 000лв. 900 000лв.
-за обект “Ремонт и реконструкция
на читалище с.Росен” 0 270 000лв. 270 000лв.
-за обект “Строително-монтажни работи
по усвояване и заздравяване на терена
на ПСОВ Созопол” 0 900 000лв. 900 000лв.
било намаление става
-собствени средства 7 215 075лв.1 200 500лв. 6 014 575лв.
било увеличение става
-държавни дейности-дофинансиране
с общински приходи 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.

било увеличение става
-други източници 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Станимир Петров – ЗА
10. Костадин Мархолев – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Росен Деспов – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 586

10.Въз основа на приетите решения по т.1.1., т. 1.2., т.1.3., т. 2., т.5.2., т.7.1.,т.8. и заповеди №Z-595 от 13.04.2009г. и №Z-647 от 30.04.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 862 474лв. 2 169 500лв. 12 031 974лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 2 585 070лв. 2 070 000лв. 4 655 070лв.
в т.ч.
-за обект ”Изграждане на детска
градина с.Зидарово” 0 900 000лв. 900 000лв.
-за обект “Ремонт и реконструкция
на читалище с.Росен” 0 270 000лв. 270 000лв.
-за обект “Строително-монтажни работи
по усвояване и заздравяване на терена
на ПСОВ Созопол” 0 900 000лв. 900 000лв.
било намаление става
-собствени средства 7 215 075лв.1 200 500лв. 6 014 575лв.
било увеличение става
-държавни дейности-дофинансиране
с общински приходи 0 1 100 000лв. 1 100 000лв.

било увеличение става
-други източници 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 62 329лв. 200 000лв. 262 329лв.


К.Германова: С това приключи доклада на комисията. Давам 10 мин. почивка.
...
К.Германова: Присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум. Преминаваме към трета точка – доклада на комисията по общинска собственост. Давам думата на председателя на комисията.
М.Димов: На 05.06.2009г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха Гено Пухов, Николина Пехливанова, Стойо Недин и Ангел Гочев – членове и Милко Димов – Председател.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Стоян Маринов и Пенка Щерионова – общински съветник
Комисията разгледа Докладна записка с вх.№317/13.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част между Община Созопол и собственик на имот №162, по плана на местността „Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№317, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Константин Гребенаров – ЗА
15. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 587

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Пенчо Стоянов Шурелов, като продаде на съсобственикът недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 991кв.м. ид.ч. от имот №162 по плана на местност “Росенец”, с.Росен, целият с площ 1491кв.м., при граници: изток - имот №164, запад - път, север - път и юг-река.
2. Одобрява експертна оценка № 57/16.04.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 11 765/единадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.


М.Димов: Докладна записка с вх.№318/13.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част между Община Созопол и собственик на имот №144, по плана на местността „Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№318, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 588

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Евгени Иванов Димитров, като продаде на съсобственикът недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 673кв.м. ид.ч. от имот №144 по плана на местност “Росенец”, с.Росен, целият с площ 1023кв.м., при граници: изток - имот №145, запад - гора, север – имот №143 и юг-река.
2. Одобрява експертна оценка № 56/16.04.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 9 825/девет хиляди осемстотин двадесет и пет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.


М.Димов: Докладна записка с вх.№341/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-467, кв.27 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№341, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 589

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-467 , кв.27 по плана на с. Индже Войвода, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №31/17.03.09г на независим лицензиран оценител в размер на 128 /сто двадесет и осем лв./лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.


М.Димов: Докладна записка с вх.№342/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част от недвижим имот – УПИ V-197, кв.18 по плана на с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№342, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Константин Гребенаров – ЗА
15. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 590

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 90/деветдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ V-197, кв.18 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 30/17.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 770/седемстотин и седемдесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№355/04.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на краткотрайни материални активи – армировъчна стомана, частна Общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: От къде са тези активи?
П.Рейзи: Подробно в докладната записка съм описал всички, сега ще наблегна на по-важните неща. Тези средства се отпускат от Държавния бюджет. В предходния мандат са закупили 1 000 тона желязо на стойност 1 млн.лв., същото е трябвало да се използва за арматура за построяването на Пречиствателната станция. Тогавашната управа не подават искане през 2007г. до Държавния бюджет и искане до ПУДООС и финансирането по този договор спира. След като станах Кмет започнахме да търсим начини за привличане на средства – успяхме да привлечем около 6млн. лв. от ПУДООС, но изпълнителя не одобри цените по които трябваше да работи и поиска ново КСС. От ПУДООС казаха, че по този договор не могат да приведат средствата, трябва нова Обществена поръчка. Пуснахме процедурата, същия изпълнител я печели и сега имаме нов договор за първи етап – излизане на кота нула, трите площадки сградата, оградата и започване изграждането на айсбергите. При това положение на нас ни остава един висящ договор подписан от г-жа Караманова, който трябва да се прекрати. И двете страни сме съгласни, но се появява това желязо, което стои на склад, разфасовано. Единствения изход е да обявим явен търг и да го продаваме. Средствата които ще се придобият ще отидат за финансиране на пречиствателната станция, защото това са средства отпуснати конкретно за това и ние не можем да ги използваме за нищо друго. Проверили сме материала, на склад е.
Това което ме притеснява, че цената на която ще продаваме ще е по-ниска от закупната и при една по нататъшна ревизия да не кажат , г-н Кмете тук имате извършено нарушение. Поради тази причина направили сме консултации със сметната палата с Министерстото на финансите, надявам се всичко да е наред.
Т.Чакъров: Какво ще се прави от тук нататък за финансирането на пречиствателнта станция?
П.Рейзи: Още миналата година когато кандидатствахме за средствата разговарях с Министъра на екологията, за да се направи пречиствателната станция с колекторите трябва да се тръгне по оперативните програми. Ние сме пуснали Пречиствателната станция с колекторите на Равадиново и чакаме резултати. В момента в който кола се отвори пускаме тези проекти които ни бяха върнати – колекторите на Черноморец, на Созопол, Дюни-Аркутино и Атия.
Ако сега отново ни отхвърлят проектите за Пречиствателната станция, водил съм преговори с една испанска фирма за изготвяне на проекти, подготвяме се и ги внасяме в Брюксел.
Изграждането на Пречиствателната станция е приоритет номер едно за мен и цялата администрация и ще направим всичко възможно да намерим средства.
Ако сега ни класират проектите Пречиствателната станция ще е готова до края на този мандат. Ако не, незнам какъв период е нужен за кандидатстване, одобряване и класиране в Брюксел. Хубавото при нас е че имаме технически проекти за всичко, само Пречиствателната станция е на идейна фаза, но аз изисквам от проектанта да представи проекта в завършена фаза.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№355, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Здравко Манолакиев – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Константин Гребенаров – ЗА
15. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 591

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.8,ал.1, и чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.63, ал.1 от НРПУРОС, одобрява извършването на продажба чрез провеждане на процедура на публичен търг за вещи – частна общинска собственост: Краткотрайни материални активи – армировъчна стомана АІ и АІІІ, с общо тегло от 634,360 тона.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на материалните активи- армировъчна стомана – АІ и АІІІ, възлизаща на 203 080 лв/двеста и три хиляди и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, приложена към това предложение, въз основа на която да се извърши разпореждането;
3. На основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общински Съвет одобрява получените финансови средства от реализацията чрез търга по т.1 да послужат изцяло за финансирането на обект”ПСОВ Созопол”.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред – доклада на комисията по устройство на територията. Председатела на комисията отсъства за това аз ще ви зачета протокола.
На 05.06.2009 г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател; Константин Гребенаров, Стойо Недин, Стоян Маринов и Милко Димов – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Румен Александров – Главен Архитект на Общината и Николина Пехливанова и Пенка Щерионова – общински съветници
Комисията разгледа Докладна записка с вх.№309/08.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.501.530 по влязла в сила Кадастрална карта на гр.Созопол, общинска собственост, идентичен с част от кв.1, обособен между улица с о.т. 1-2-3 и УПИ II по регулационен план на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Давам думата на Кмета да направи разяснения по докладната.
П.Рейзи: Преди около година с главния архитект разгледахме и обсъдихме всички общински места с идеята да им предадем един завършен вид. Това место за което става въпрос сега се намира, на завоя на ул. Никола Вапцаров, там има една подпорна стена, зад подпорната стена има един малък терен и след него е плажчето. Аз искам да направя една промяна по решението, думите „застрояване” да се заличат, а да се изпише „с отреждане за озеленяване и КОО”.
Там градина не можем да направим от прекия контакт на морската вода, но имаме реална възможност да обособим парк с две три пейки, една игрушка за децата, да изградим още една подпорна стена, да се постави осветление и по този начин ще се облагороди този буренясъл участък.
Нямаме интерес да строим къщи, ресторанти и т.н., опитваме се да облагородим брега. КОО е комплексно обслужване, ако го оставим само за озеленяване и след време решим да поставим едно кафе или градска тоалетна няма да можем, ако в решението не се изпише озеленяване и КОО.
К.Германова: Благодарим на Кмета. Колеги имате ли въпроси? Г-н Гребенаров.
К.Гребенаров: Аз сега разбрах за кой терен става съпрос, КОО означава строителство, това е плаж посещаван от много жители на стария град, аз съм израстнал там. Не трябва да строим, нека остане за озеленяване. По нататък ще го променяме, ако трябва да се прави нещо.
П.Рейзи: Не бива да се ограничаваме така, ако остане само „за озеленяване” една градска тоалетна не можем да поставим. Сега както го вземем решението така остава, неможе да се променя после. В крайна сметка живеем в жив град.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Желев.
Д.Желев: Кога е станало частна общинска собственост това място? Моето предложение е да си остане публична общинска собственост.
П.Рейзи: При положение че става за озеленяване и КОО то става публична общинска.
Б.Йорданов: В ЗОС, Общинския съвет има правото да трансформира от публична общинска в частна общинска и обратното. Решението взето по този начин „за озеленяване и КОО”, автоматично с влизането в сила на плана се трансформира имота в публична общинска собственост.
К.Германова: Има приложен акт за частна общинска собственост с заверка от Агенцията по вписванията. Ако е държавен нямаше да има подпис и печат от Агенцията.
С.Недин: Според мен да остане само за озеленяване.
(дебати)
Т.Чакъров: Трябва да пазим природата, колегите реагират защото с КОО остава някаква врата за застрояване.
П.Рейзи: Там в момента е едно бунище.
Т.Чакъров: Да така е.
П.Рейзи: Пак казвам ние искаме да облагородим района, вкарваме процедура за да се направи нещо не да стои така. Не разбирам защо реагирате по този начин дори и да защитавате интереса на гражданите в района. Ако те бяха инициативни можеха сами да го направят или да дойдат в общината да направим съвместен проект. Никой нищо. Сега ние искаме да облагородим и вие скачате.
Т.Чакъров: Да така е, защо Общината да троши пари там, нека да го направят. Кога е актувано за общинска собственост?
П.Рейзи: Когато ние влязохме в тази Община нищо не беше актувано, нищо нямаше. От Общинска администрация – Галя Георгиева живее там, казва „има напрежение в района” за това премахваме за застрояване и да остане за озеленяване за да се успокоят хората. Но слагаме КОО, защото предстои развитие на марината изобщо на целия район, може да се наложи нещо. Нямаме никакви идеи за застрояване, продаване или каквото и да било.
С.Недин: Там е наветрена страна и не може да се заложи нищо, там става само за озеленяване, но незнам дали има някаквъв такъв устойчив вариант. На тези имоти трябва да им се придаде някакъв траен статут. Аз предлагам да е само за озеленяване, но ще може ли да се намери нещо, което да издържи на ветровете.
М.Димов: В Черноморец имаме идентичен проблем, аз съм „За” да има „и КОО”, защото във всеки един момент може да има нужда от изграждане на вълнолом на защитна стена. Когато е само за озеленяване това няма как да стане, голям проблем. При нас около 20-30г. стои една къща грози, точно над самия плаж, саморазрошава се и нищо неможем да направим.
Н.Пехливанова: Предлагам да се прекратят дебатите и да се премине към гласуване.
К.Германова: Който е съгласен да се прекратят дебатите и да се премине към гласуване, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Имаме две предложения за промяна и допълнение. Първото – с отреждане за озеленяване. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, не се приема.
Второто предложение – с отреждане за озеленяване и КОО. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, не се приема.
Остава решението така както е по докладната, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 592

Общински съвет Созопол не приема предложението за решение, направено с Докладна записка с вх.№309/08.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.501.530 по влязла в сила Кадастрална карта на гр.Созопол, общинска собственост, идентичен с част от кв.1, обособен между улица с о.т. 1-2-3 и УПИ II по регулационен план на гр.Созопол.


К.Германова: Докладна записка с вх.№322/14.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти – рекламно информационни елементи на територията на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги ще гласуваме скиците една по една.
Скица № 134/07.04.2009г., който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 133/07.04.2009г., който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 132/07.04.2009г., който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 131/07.04.2009г., който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с гласуваните скици, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 593

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи, върху общински имоти на територията на гр.Созопол както следва:
Скица № 134/07.04.2009г
Скица № 133/07.04.2009г
Скица № 132/07.04.2009г
Скица № 131/07.04.2009г.

К.Грманова: Докладна записка с вх.№326/18.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти – рекламно информационни елементи на територията на с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси? Няма. Скица № 139/28.04.2009г., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега, който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 594

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представената схема №139/28.04.2009г. за разполагане на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, на територията на с.Равадиново, Община Созопол.

К.Германова: Докладна записка с вх.№333/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на „Общински път I-9/км. 257-750/ - с.Равна гора, землищата на с.Равна гора /ЕКАТТЕ 61114/ и с.Извор /ЕКАТТЕ 32367/, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следната корекция в основанието на проекта за решение, а именно:
„На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, ......”
Давам думата на главния архитект за разяснения.
Р.Александров: Това е важен път, който ни дава пряка вътрешна връзка в общината.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с допълнението на комисията, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 595

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А:
Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници, за обект - „Общински път І-9/км.257-750/ - с.Равна Гора, землищата на с.Равна Гора/ЕКАТТЕ 61114/ и с.Извор/ЕКАТТЕ 32367/, Община Созопол.
Трасето на пътя е предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, както следва: в землищата на с.Равна Гора/ЕКАТТЕ 61114/ – имоти с номера – 41, 55, 72, 73, 113, 117, 150, 153, 20031, 20032, 20033, 22001 ,22002, 22003, 22004, 22005, 22028, 22051, 23027 и на с. Извор/ЕКАТТЕ 32367/ – имоти с номера - 146, 302, 21013, 21014, 21015, 21016, 21034, 21036, 22026.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас

К.Германова: Докладна записка с вх.№334/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен със Скица № 127/11.05.2009г., моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”– няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 596

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол както следва:
1. Схема за с.Атия, общ.Созопол - Скица № 127/11.05.2009г.


К.Германова: Докладна записка с вх.№335/28.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за обект „Рехабилитация на участък, общински пътв участъка на с.Черноморец, к/г „Градина”, к/г „Златна рибка”, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Колко се предвижда да бъде сервитута на пътя?
Р.Александров: Сервитута ще бъде със сегашната ширина на пътя, като се предвиди и изграждане на тротоари, тъй като в момента това е път, но с развиване на територията това ще се превърне в крайбрежна улица.
К.Германова: Други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 597

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната транспортна инфраструктура в курортни територии в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект ”Рехабилитация на участък общински път в участък с.Черноморец, к/г “Градина”, к/г Златна рибка, Община Созопол” Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти по КВС , както следва: землището на с.Черноморец /ЕКАТТЕ 81178/ с № 598,442, и в землище на гр.Созопол / ЕКАТТЕ 67800/ - с № 30.4,49 и 142 и да достигне до к/г Златна рибка.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№336/28.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен канализационен колектор на с.Росен до ПСОВ, землище на с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Няма, Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, мол яда гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 598

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Росен, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ” ”Главен канализационен колектор на с.Росен до ПСОВ”, в землище на с.Росен”, Община Созопол, обл.Бургас”, с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти с №№ 133, 134,131,130, 23339, в землището на с.Росен и достига до имот № 025225.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№339/29.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Скица № 164/26.05.2009г., за метална стълба, който е съгласен,моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се
Скица № 163/26.05.2009г., сергии, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Скица № 162/26.05.2009г., дървен навес в новия град. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Скица № 130/21.04.2009г., за автомивка, тя съществува. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Скица № 161/26.05.2009г., в градската градина за ретрофото, навес и дървен подиум. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Скица № 75/26.05.2009г. за с.Крушевец. Който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Скица № 26/13.02.2009г. за с.Индже войвода, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Скица № 46/26.05.2009г., за с.Зидарово, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Пак преминаваме към скиците за гр.Созопол
Скица № 170/29.05.2009г., за телефони. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Скица № 171/29.05.2009г., за телефони. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Скица № 172/29.05.2009г., това е цялата весела улица. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се
Сега като цяло решението по докладната в едно с гласуваните скици, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 599

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол както следва:
І. Схеми за гр.Созопол
- Скица № 164/26.05.2009г.
- Скица № 163/26.05.2009г.
- Скица № 162/26.05.2009г.
- Скица № 130/21.04.2009г.
- Скица № 161/26.05.2009г.
- Скица № 170/29.05.2009г.
- Скица № 171/29.05.2009г.
- Скица № 172/29.05.2009г.
ІІ. Схема за с.Крушевец, общ.Созопол - Скица № 75/26.05.2009г.
ІІІ. Схема за с.Индже Войвода, общ.Созопол - Скица № 26/13.02.2009г.
ІV. Схема за с.Зидарово, общ.Созопол - Скица № 46/26.05.2009г.


К.Германова: Докладна записка с вх.№350/02.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод на с.Извор”, Община Созопол, област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следното допълнение:
Пред всеки от изброените имоти да се изпише „Имот с №”
Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с допълнението от комисията, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 600

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в с.Извор , Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Главен външен водопровод на с.Извор, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти в масиви в землище на с.Извор както следва : имот с № 152-полски път, Имот с № 28085- общински и Имот с № 36008-кооперативна собственост;
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№354/04.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП и предварителен договор за „Провлака”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Давам думата на Главния архитект за разяснение.
Р.Александров: Става въпрос за сградата на бившия държавен риболов. Виждаде на скицата имот с площ от 11 дка. От който имот около 3 дка са общински останалото е частни. През 2007г. е приет план за изменение на регулация за „Провлака” без да е изчистена собствеността. В случая идеята на докладната е да се оформят УПИ-та, едно от 8 дка – частно и няколко общински. Едното Общинско ще отиде за пристанище, а другите отиват в уличната мрежа. Въпреки че има план за регулация сега нищо не може да се предприеме за изграждане на водопровод, крайбрежна улица и т.н.
Г.Георгиева: Акта за Общинска собственост е 2 700, както и общината придобива УПИ-то за тласкател.
(разговори)
Д.Желев: Аз имам документ от 1937г. в който площа е 4дка. Трябва да се брани интереса на Общината. Малко по-малко се завзема общинсата земя.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решени е по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Станимир Петров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 601

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 153 и УПИ ІІ”За обществено обслужване и яхт клуб”, с идентификационен номер 67800.505.96 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представените пазарни оценки при които да се сключи предварителен договор за делба между Община Созопол и съсобственика на УПИ І-1751, в кв.147 , с идентификационен номер 67800.505.96 по влязлата в сила КК на гр.Созопол, за внасяне на ЧИ на ПР и съответно за сключване на договор след влизане на проекта в сила, или както следва
2.1. За 511.70 кв.м. ид.ч. от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ І-1751,в кв.153 по проект на ПУП за ЧИ на ПРЗ и с пазарна цена за придобиване от “Е&К “ООД , при прекратяване на съсобствеността от 921 000/деветстотин двадесет и една хиляди лева/без вкл.ДДС.
2.2. За 1330.30 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ ІІІ-1751,в кв.153 по проект за ЧИ на ПРЗ и с пазарна цена за придобиване от “Е&К “ООД при прекратяване на съсобствеността от 2 394 500/два милиона триста деветдесет и четири хиляди и петстотин лева/без вкл.ДДС.
2.3. За 6680.70 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ І-1751,в кв.147 по действащ ПУП за кв.147 и с пазарна цена за придобиване от “Е&К “ООД при прекратяване на съсобствеността от 14 363 500/четиринадесет милиона триста шестдесет и три хиляди и петстотин лева/без вкл.ДДС;
2.4. За 3366.00 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на улица по влязъл в сила ПУП, заключена между о.т.909-920 до о.т.897, о.т. 909-907 и о.т.905, о.т.897-920-919-909-908-907-904, в кв.147 по действащ ПУП за кв.147 и кв.153 по проект за ЧИ на ПРЗ и с пазарна цена за придобиване от Община Созопол при прекратяване на съсобствеността от 2 692 800/два милиона шестстотин деветдесет и две и осемстотин хиляди лева/без вкл.ДДС;
2.5. За 227,70 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК , съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ ІІІ-общ”за помпена станция ,в кв.147 по действащ ПУП и с пазарна цена за придобиване от Община Созопол при прекратяване на съсобствеността от 227 700/двеста двадесет и седем хиляди и седемстотин лева/без вкл.ДДС ;
2.6. За 387.20 кв.м.ид.части от 11 435 кв.м., съставляващи имот № 1751 по стар регулационен план на гр. Созопол, идентичен с 67800.505.96 по влязла в сила КК, съсобственост на Община Созопол и Е&К ООД, и отговарящ на УПИ ІІ-общ ,в кв.153 по проект на ПУП за ЧИ на ПРЗ и с пазарна цена за придобиване от Община Созопол при прекратяване на съсобствеността от 580 800/петстотин осемдесет хиляди и осемстотин лева/без вкл.ДДС;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

К.Германова: Преминаваме към пета точка от дневния ред – доклада на комисията по здравеопазване, давам думата на председателя на комисията г-н Пухов.
Г.Пухов: На 05.06.2009г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател, Милко Димов, Ангел Гочев и Пенка Щерионова – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Йорданка Димитрова – гл. Специалист Соц. Дейности; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол и Николина Пехливанова, Константин Гребенаров, Стойо Недин и Стоян Маринов – Общински съветници.
Комисията разгледа Докладна записка с вх.№332/26.05.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната за молбите на: Тодор Милев Тодоров от с. Росен – ЕГН: 6607260620; Стоян Атанасов Иванов от с. Равадиново – ЕГН: 5909290582; Димитър Райнов Иванов от с. Равна гора – ЕГН: 3705214623; Георги Николов Чачев от гр. Созопол – ЕГН: 2311220486
За молбите на: Щильонка Кирова Панайотова, ЕГН 3708290653 за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 1300 лв. констатира, че молителят не е представил необходимите документи съгласно § 1 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане. Според § 1, т.7 от цитираната наредба, за да получи сума над 500 лв., лицето трябва да представи документи издадени от компетентните органи, доказващи декларираните от него обстоятелства. Такива документи към настоящият момент не са представени.
С оглед на това Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решение за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв., освен ако до сесията на Общинския съвет Щильонка Кирова Панайотова не представи всички необходими документи съгласно § 1 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
Руска Димитрова Димитрова от с. Росен – ЕГН: 5003250759, комисията констатира, че молбата противоречи на § 1, т.2 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
К.Германова: За второто лице става въпрос че има регистрирана фирма на нейно име, което противоречи с нашата Наредба. Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ги гласуваме един по един.
Щильонка Кирова Панайотова от с.Росен - ЕГН: 3708290653 сумата в размер на 500лв., който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Тодор Милев Тодоров от с. Росен – ЕГН: 6607260620 сумата в размер на 369.68лв., който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Стоян Атанасов Иванов от с. Равадиново – ЕГН: 5909290582 сумата в размер на 299.26лв. който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Димитър Райнов Иванов от с. Равна гора – ЕГН: 3705214623 сумата в размер на 300лв. който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се

Георги Николов Чачев от гр. Созопол – ЕГН: 2311220486 сумата в размер на 213.50лв, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Руска Димитрова Димитрова от с. Росен – ЕГН: 5003250759 отказва да се отпусне еднократна парична помощ поради противиречие с Наредбата, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Цялото решение по докладната в едно с гласуваните преди малко молби, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 602

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Щильонка Кирова Панайотова от с. Росен – ЕГН : 3708290653, страдаща от захарен диабет, с намалено зрение на дясно око от ”кръвоизлив в стъкловидното тяло „ в размер на 500 /петстотин/ лв.
Тодор Милев Тодоров от с. Росен – ЕГН: 6607260620, за покриване на разходите по настаняването на сестра му Денка Милева Стайкова в дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Пъстрогор Община Свиленград в размер на 369 /триста шестдесет и девет /лв. и 68 ст.
Стоян Атанасов Иванов от с. Равадиново – ЕГН: 5909290582, същият е инсулинозависим , с 85 % инвалидност, отстранен ляв бъбрек за закупени лекарства в размер на 299 / двеста деветдесет и девет / лв.и 26 ст.
Димитър Райнов Иванов от с. Равна гора – ЕГН: 3705214623,с водеща диагноза ”специфични непсихотични психични разстройства след органично мозъчно увреждане”, 80 % инвалидност, ампутация на дясна предлакътница, епилепсия, претърпял оперативна намеса за „катаракта сенилис матура окули декстри” в размер на 300 / триста / лв.
Георги Николов Чачев от гр. Созопол – ЕГН: 2311220486, страдащ от вътречерепна травма, левостранна хемипареза, паркинсонова болест, 100 % инвалидност - за покриване разходите на ТЕЛК при посещението в дома му в размер на 213 / двеста и тринадесет / лв. и 50 ст.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите.
Общински съвет Созопол отказва да бъде отпуснатаеднократна парична помощ на Руска Димитрова Димитрова от с. Росен – ЕГН:5003250759поради противоречие на молбата и с § 1, т.2 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание на Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.


К.Германова: Докладна записка с вх.№358/05.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
„Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ..........”
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 603

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол потвърждава, че дейностите по проекти:
1. “ВиК инфраструктура, с.Извор”;
2. “Изграждане на водопроводна структура, с.Индже войвода”;
3. “Изграждане на канализационна инфраструктура, с.Индже войвода”;
4. “ВиК инфраструктура с.Равна гора, Община Созопол”;
5. “Съпътстващи съоръжения за пречистване на водите – локална пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Крушевец”;
6. “Съпътстващи съоръжения за пречистване на водите с.Извор и с.Равна гора”;
Отговарят на приоритета на плана за развитие на Община Созопол.

К.Германова: Докладна записка с вх.№361/08.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на труда и социалната политика в помещения, собственост на Община Созопол.
Тази докладна е идентичма с тази на социални грижи. Имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Здравко Манолакиев – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Константин Гребенаров – ЗА
14. Тодор Чакъров – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 604
1. На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Дирекция “Бюро по труда”, гр.Бургас, структура към Министерство на труда и социалната политика помещенията с външен самостоятелен вход, с полезна площ 40,30кв, санитарен възел и общи части, находящи се от югозападна страна, първи етаж в Сграда № 4 “Търговски комплекс”, находяща се в УПИ ХІ-общ, кв.49,план на гр.Созопол с АЧОС № 703/19.08.05г.
2. Помещенията се предоставят за нуждите и дейността на Дирекция “Бюро по труда”, гр.Бургас, с ЕИК 1216049740447, и за срок от 10/десет/години.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Протокола води:……………
/Х.Михова/

*протокола е публикуван на 19.06.2009


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...