:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №28/26.06.2009г.


ПРОТОКОЛ № 28

Днес, 26.06.2009г., от 14:00 часа, Общински съвет Созопол проведе двадесет и осмото извънредно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, Валя Бученкова – Главен специалист „Бюджет”, Катя Чачева – Директор Дирекция „Бюджет и човешки ресурси”, Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, Представители на Общинска администрация и гости на настоящото заседание.
В залата присъстват единадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам двадесет и осмото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.
Всички сте получили покана с дневния ред, аз имам предложение за промяна – да се включи в дневния ред, извънредно постъпилата докладна записка с вх.№404/23.06.2009г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Провеждането на местен референдум в с.Извор за отделяне на населеното място от община Созопол и преминаването му към Община Бургас, и тя да стане т.1 в дневния ред, а съответно останалите докладни да са с поредни номера 2,3 и 4.
Като т.1, защото докладната води след себе си актуализация на бюджета, както и одобряване на план-сметка за провеждането на референдума.
Имате ли други предложения за промяна или допълнение в дневния ред? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред в едно с предложената промяна за т.1, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 605

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. Докладна записка с вх.№404/23.06.2009г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Провеждането на местен референдум в с.Извор за отделяне на населеното място от община Созопол и преминаването му към Община Бургас
II. Докладна записка с вх.№389/18.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
III. Докладна записка с вх.№378/16.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост – Земеделски земи представляващи имот с № 012081 и № 012080, землище с.Извор, Община Созопол.
IV. Докладна записка с вх.№394/19.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в м.”Герени”, с кадастрални номера 67800.1.152, 67800.1.236 и 67800.1.207 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол.

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, тази докладна записка е продължение на взето наше решение на предходна сесия и писмо на областния управител на област Бургас. Докладната е разгледана и на общото заседание на комисиите по законност, общинска собственост и финанси. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет в първа точка датата за провеждане на референдума да е 23.08.2009г., а в четвърта точка средства за финансирането му в размер на 10 000 лв / десет хиляди лв./
Във връзка с новият Закон ние сме длъжни да направим референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни след гласуването на нашето решение, този период е 10-25.08.09г. Още нещо, към т.3 от Решението са добавени допълнителни две приложения (№4 и №5).
Имате ли въпроси по докладната? Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Докладната е внесена от Председателя на Общински съвет, но тъй като аз сезирах областния управител за действия след като получи решенията на Общински съвет Созопол и на Общински съвет Бургас, писмото е налице за което му благодаря. По Закон Кмета на населеното място трябва да се заеме с организацията на референдума. Г-н Пеев хубаво е да дойдете при мен за да откументираме нещата за органиацията, от какво ще има нужда и т.н.
Имам молба и към вас Общинските съветници да участвате активно в провеждането на референдума, защото желанието на хората трябва да е точно и ясно. Мисля че, Вие и аз като представители на власта сме направили не малко неща за с.Извор, вие с вашите решения и аз с моите действия. Ние трябва да запознаем хората с това какво сме направили за тях, какво можем да направим, за да направят те сравнение какво могат да получат от нас и какво да очакват от Бургас. Благодаря ви!
К.Германова: В т.6 по Закон не се упоменава точно Кмета на населеното място или Кмета на Общината. Аз предлагам да допълним в нашето решение и да стане Кмета на Общината и Кмета на населеното място. Все пак и юристите да кажат.
Б.Чампарова: В Закона за допитване до народа, който е отменен се говореше за Кмет на община съответно район или кметство. Новият Закон казва Кметът и общинската администрация, малко по-надолу отново се говори за Кмет на община, район или кметство. Според мен можем да го тълкуваме разширително – Кметът на населеното място и администрацията.
П.Рейзи: Нека да бъде Кмета на населеното място, Кмета на Общината и общинската администрация. Нека сме всички заедно имаме интерес всичко да премине нормално и без проблеми.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Преминаваме към гласуване на докладната.Ще гласуваме точките една по една. Да се проведе на 23.08.2009г. местен референдум в с.Извор за отделяне на населеното място от община Созопол и преминаването му към община Бургас. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Въпросът на който гласоподавателите на с.Извор ще отговарят с “да” или “не”, ще бъде: “Желаете ли с.Извор да се отдели от община Созопол и да се присъедини към община Бургас?”. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
На основание чл.30, ал.6 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Созопол утвърждава образците от книжата за провеждане на референдума съгласно Приложение №1, 2, 3, 4 и 5. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Средствата за финансиране на референдума в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, да се осигурят от бюджета на община Созопол. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Да се проведе информационна кампания по реда и начина определени в чл.34 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
На основание чл.33, ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление възлага на Кметът на общината, Кметът на населеното място и общинската администрация, да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Сега като цяло предложението за решение в едно с допълненията, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 606

На основание чл.21, ал.1, т.17 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.28, ал.1, т.4 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и чл.30 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет - Созопол
РЕШИ
1. Да се проведе на 23.08.2009г. местен референдум в с.Извор за отделяне на населеното място от община Созопол и преминаването му към община Бургас.
2. Въпросът на който гласоподавателите на с.Извор ще отговарят с “да” или “не”, ще бъде: “Желаете ли с.Извор да се отдели от община Созопол и да се присъедини към община Бургас?”.
3. На основание чл.30, ал.6 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Созопол утвърждава образците от книжата за провеждане на референдума съгласно Приложение №1, 2, 3, 4 и 5.
4. Средствата за финансиране на референдума в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, да се осигурят от бюджета на община Созопол.
5. Да се проведе информационна кампания по реда и начина определени в чл.34 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
6. На основание чл.33, ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление възлага на Кметът на общината, Кметът на населеното място и общинската администрация, да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум.

К.Германова:Втора точка от дневния ред, докладната е разгледана на комисия и комисията предлага за втора точка така предложената ви план-сметка. Сумите представени в нея за възнагражденията на ОИК и СИК са взети от последните местни избори, канцеларски и разпечатката е съгласувано с печатницата. Давам думата на Кмета за разяснения.
П.Рейзи: По едно наше дело заведено от наш съгражданин за пропуснати ползи и нанесени щети за 450хил. лв. . съдът на този етап му е отредил 160хил. лв. да изплатим. Тъй като има изпълнителен лист и съдя изпълнителя е на път да блокира сметките на оБщината ние трябва да извършим плащането. Докладната е вкарана, защото тези средства не са предвидени в бюджета, аз мисля че е важно да сте запознати и да дадете глас по въпроса. Редно е да сте запознати и стова как се движат делата на общината.
Това е едно старо дело от времето на Златко Николов. По делото има и помощник – Стойчо Мурджев. След като се разплатим с г-н Филипов, ще заведем дело срещу г-н Мурджев за сумите които сме изплатили.Тогавашния Кмет е издал Заповед с която прави въвод за имота на Стойчо Мурджев и като наш помощник ние ще си търсим парите от него.
Иван Филипов държи средства на Общината, ние сме пуснали дело до съдя изпълнител и се надявам да има възможност за приспадане на средства.
Аз мисля че проблема е сериозен и важен и именно за това сезирах свикването на това извънредно заседание.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще гласуваме параграф по параграф. Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2009г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” намаление с 30 000лв. в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 30 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 262 000лв. 30 000лв. 1 232 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 490 000лв. 30 000лв. 460 000лв.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 30 000лв. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Функция “Общи държавни служби” намаление с 30 000лв. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 30 000лв., в т.ч. Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – увеличение с 30 000лв. и извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити за изплащане на обезщетение по изпълнителен лист №171 ГО-І от 26 май 2009г. на БОС, както и лихва върху главницата, разноски по изп.дело, адвокатското възнаграждение и такса по параграфи и подпараграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 451 684лв. 30 000лв. 481 684лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 10-92 – глоби, неустойки, нак.
лихви и съдебни обезщетения 0 165 000лв. 165 000лв.
било намаление става
§ 10-98 – др.некласиф.разходи 170 000лв. 135 000лв. 35 000лв.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – увеличение с 30 000лв. и извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити за изплащане на обезщетение по изпълнителен лист №171 ГО-І от 26 май 2009г. на БОС, както и лихва върху главницата, разноски по изп.дело, адвокатското възнаграждение и такса по параграфи и подпараграфи. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 30 000лв. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2009г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме до сега. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 607

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2009г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” намаление с 30 000лв. в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 30 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 262 000лв. 30 000лв. 1 232 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 490 000лв. 30 000лв. 460 000лв.

1.2.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 30 000лв., в т.ч.
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – увеличение с 30 000лв. и извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити за изплащане на обезщетение по изпълнителен лист №171 ГО-І от 26 май 2009г. на БОС, както и лихва върху главницата, разноски по изп.дело, адвокатското възнаграждение и такса по параграфи и подпараграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 451 684лв. 30 000лв. 481 684лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 10-92 – глоби, неустойки, нак.
лихви и съдебни обезщетения 0 165 000лв. 165 000лв.
било намаление става
§ 10-98 – др.некласиф.разходи 170 000лв. 135 000лв. 35 000лв

К.Германова: Общински съвет Созопол одобрява ПЛАН СМЕТКА за средствата, необходими за провеждането на местен референдум в с.Извор във връзка с изпълнение на решение № 553 /24.04.200г. на Общински съвет Созопол, относно отделянето на кметство с.Извор от Община Созопол и присъединяването му към Община Бургас , както следва:

ПЛАН СМЕТКА
ЗА СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА
МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ С.ИЗВОР
ПАРАГРАФ ПРЕДВИДЕНИ в лв.
Организационно - техническа подготовка в т.ч. 6 250
- материали ( канцеларски ,отпечатване на списъци, бюлетини и др.материали) § 10-15 2 000
- гориво § 10-16 500
- охрана и др.външни услуги § 10-20 3 750
Възнаграждения на членовете на СИК , ОИК и осигурителни вноски, в т.ч. 3 750
- възнаграждения ОИК § 10-20 2 500
- възнаграждения СИК § 10-20 500
- осигуровки § 05-51 500
- здравни осигуровки § 05-60 150
- други осигуровки § 05-80 100
ВСИЧКО: 10 000

Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Средствата, необходими за провеждането на местен референдум с.Извор в размер на 10 000лв. са осигурени по бюджета на гр.Созопол, дейност 122 “Общинска администрация”.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Цялата точка втора, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 608
2. Общински съвет Созопол одобрява ПЛАН СМЕТКА за средствата, необходими за провеждането на местен референдум в с.Извор във връзка с изпълнение на решение № 553 /24.04.200г. на Общински съвет Созопол, относно отделянето на кметство с.Извор от Община Созопол и присъединяването му към Община Бургас , както следва:
ПЛАН СМЕТКА
ЗА СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА
МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ С.ИЗВОР
ПАРАГРАФ ПРЕДВИДЕНИ в лв.
Организационно - техническа подготовка в т.ч. 6 250
- материали ( канцеларски ,отпечатване на списъци, бюлетини и др.материали) § 10-15 2 000
- гориво § 10-16 500
- охрана и др.външни услуги § 10-20 3 750
Възнаграждения на членовете на СИК , ОИК и осигурителни вноски, в т.ч. 3 750
- възнаграждения ОИК § 10-20 2 500
- възнаграждения СИК § 10-20 500
- осигуровки § 05-51 500
- здравни осигуровки § 05-60 150
- други осигуровки § 05-80 100
ВСИЧКО: 10 000
Средствата, необходими за провеждането на местен референдум с.Извор в размер на 10 000лв. са осигурени по бюджета на гр.Созопол, дейност 122 “Общинска администрация”.

К.Германова: Следваща точка е Докладна записка с вх.№378/16.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост – Земеделски земи представляващи имот с № 012081 и № 012080, землище с.Извор, Община Созопол. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Още когато внясяхме бюджета вие коментирахте сумата от 6млн. и 400 хил. лв., които трябва да постъпят от продажба на недвижимо имущество или по-точно кои имоти имам в предвид за продажба. Аз нямам някаква стратегия за това, не мога да предлагам различни имоти да им правим пазарни оценки и т.н. без да има интерес от страна на купувач. В случая сега имаме интерес към имота. Кмета на селото ми заяви че част от хората му изказвали недоволство. След закупуването на имота се предполага, че купувача тепърва ще започне да инвестира в имота, той няма да си го вземе и да го откара в София, остава на територията на съответното населено място. Продажбата е резонна, мястото седи и пустее. Каквото и да се направи там ще е от полза за селото.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 609
1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез публичен търг следните недвижими имоти находящи се в землището на с.Извор, общ.Созопол, а именно:
А/ Нива, с площ 3, 008дка./три декара и осем кв.м./, четвърта категория, находяща се в местността”Каваците”, представляваща имот № 012081, по плана за земеразделяне на землището /АОС № 545/09.09.2004год./;
Б/ Нива, с площ 91, 914дка./деветдесет и един декара и деветстотин и четиринадесет кв.м./, четвърта категория, находяща се в местността”Каваците”, представляваща имот № 012080, по плана за земеразделяне на землището /АОС № 546/30.09.2004год./;
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертни оценки изготвени от независим лицензиран оценител, които да се използват като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга, както следва:
А/ Експертна оценка № 70/28.05.2009г. в размер на 3, 008/ три хиляди и осем/лв. за Нива, с площ 3, 008дка./три декара и осем кв.м./, четвърта категория, находяща се в местността”Каваците”, представляваща имот № 012081
Б/ Експертна оценка № 69/28.05.2009г. в размер на 91, 914/ деветдесет и една хиляди деветстотин и четиринадесет/лв. за Нива, с площ 91, 914дка./деветдесет и един декара и деветстотин и четиринадесет кв.м./, четвърта категория, находяща се в местността”Каваците”, представляваща имот № 012080
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

К.Германова: Последна точка от дневния ред е Докладна записка с вх.№394/19.06.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в м.”Герени”, с кадастрални номера 67800.1.152, 67800.1.236 и 67800.1.207 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Тук ситуацията е същата, това са общински имоти попадащи в защитената зона. Има интерес от страна на инвеститори. Пазарната оценка която са определили, мисля че е една доста добра и реална цена. Според мен общината ще направи една добра сделка в това време.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№394/19.06.09г, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Николина Пехливанова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Стойо Недин – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 610

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.1.152, в местност “Герени”, целият с площ от 3 455 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.2, 67800.30.30; 67800.1.36; 67800.1.8; 67800.1.7; 67800.1.290; 67800.1.6; 67800.1.39; 67800.1.37; 67800.1.34; за който е сътставен акт за ОС № 1274 от 27.05.2009г.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 397 537/триста деветдесет и седем хиляди петстотин тридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.207, в местност “Герени”, целият с площ от 8 117 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.28, 67800.30.27; 67800.1.253; 67800.1.36; 67800.1.110; 67800.1.299; 67800.1.16; 67800.1.298; 67800.1.296; 67800.1.294; 67800.1.239; 67800.1.15; 67800.1.14; 67800.1.12; 67800.30.31 за който е сътставен акт за ОС № 1275 от 02.06.2009г.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 933 954/деветстотин тридесет и три хиляди деветстотин петдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.236, в местност “Герени”, целият с площ от 8 395 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.29, 67800.30.25; 67800.1.208; 67800.1.302; 67800.1.301; 67800.1.300; 67800.1.237; за който е сътставен акт за ОС № 1280 от 05.06.2009г.
3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.3, възлизаща на 965 941/деветстотин шестдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и един лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със със спечелилите участници.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и осмото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Протокола води:……………
/Х.Михова/


*протокола е публикуван на 03.07.2009


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...