:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 33/ 02.10.2009г.


ПРОТОКОЛ № 33

Днес, 02.10.2009г. от 09:30 часа, Общински съвет Созопол проведе тридесет и третото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол; Румен Александров – гл. Архитект на община Созопол; Христо Христов – директор д-я „ТСУ”; Петя Чапевова – директор д-я „Евроинтеграция”; Росица Димова – директор д-я „Образование”; Галина Георгиева – чрисконсулт на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, други представители на общинска администрация.
К.Германова: Добър ден колеги, г-н Кмет, г-жо зам. Кмет и представители на общинска администрация. В залата присъстват четиринадесет Общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета, колеги давам ви думата. Г-н Димов.
М.Димов: Имам два въпроса, които са свързани със с.Черноморец, единият е свързан със спортната площадка в училищния двор – кога ще бъде готова? Другият ми въпрос е свързан с водоема – можете ли да посочите някакъв пусков срок? И двата ми въпроса са много наболели за с.Черноморец и може би отговор трябва да поискаме не от предната, а от по предната управа защото чакаме за тях повече от 5 год.
П.Рейзи: В началото на мандата, направихме ревизия за нещата които са изостанали във времето за общината. Единият проект беше изграждането на водоема, а другият проект изграждане на спортна площадка, както ремонти на улици и т.н. По отношение на водоема – нещата там бяха много изоставени и аз и Кмета на с.Черноморец направихме една среща за да уточним какво да направим за да завършим обекта. В края на м.октомври трябва да излезе Акт 16 на водоема, което означава, че началото на м.ноември ще ви поканя да срежем лентата на водоема.
Спортната площадка – направил съм няколко срещи с изпълнителя по проекта и имам неговата дума, че до края на месеца площадката ще е отремонтирана и готова за експлоатация.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси към Кмета? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Група от граждани – социални асистенти се интересуват, след Нова година ще им бъдат ли продължени договорите?
П.Рейзи: Общината беше спечелила една програма, която е до края на годината респективно и договорите на тези граждани са до края на годината. Ние се подготвяме да кандидатстваме отново, когато бъде отворена тази програма, защото тя се прие много добре в нашата община, заработи и наистина има хора, които се нуждаят от тази помощ.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси към Кмета? Г-ца Сейменова.
Й.Сейменова: Въпросите ми се отнасят към най-наболелите за общината проблеми – пречиствателната станция, поликлиниката и автогарата. Друг въпрос имам за машината на ВиК, не може ли тя да минава периодично преди и след сезона за да не се стига до аварии? И последен въпрос свързан с гавана на пристанището трябва да се разчисти, все още идват туристи правят снимки и т.н.
П.Рейзи: Благодаря на г-ца Сейменова, въпросите са много градивни.
За гавана, веднага след заседанието ще откументирам въпроса с капитана на кея, ще се вземат мерки и ще го почистим.
За Вик – това лято установихме няколко критични места в стария град на които шахтите избиват и създават проблеми. Предвиждам в бюджета за следващата година да заложим средства за подмяна на тръбите там. Тази машина с която се работи в момента е твърде стара, аз съм провел разговор с началника на ВиК Бургас за нова машина, по мощна. Преди лятото всички уязвими места ги продухваме, вярно след сезона не сме, но тука до един месец започваме с ремонта на едно от местата, паралелно ще проведа разговори и за ул.Рибарска, така че за следващия сезон тези проблеми ще бъдат отстранени.
Пречиствателната станция – вчера бях в София, и Министъра на екологията и Министъра на регионалното развитие казват, че черноморските общини са приоритет и до 2011г. пречиствателните станции на Созопол, Несебър и Приморско ще заработят. За нашата пречиствателна станция се надявам в новия бюджет да се заложат средства с които да завършим започнатото до момента – фундирането и затварянето на площадката. В момента подготвяме пълен воден цикъл на отпадните води и ще кандидатстваме с цялостен проект както за колекторите, така и за пречиствателната станция. Стойноста по наши изчисления до момента е около 100млн. лв, като този път сме категорични и ще кандидатстваме с целия проект, ако трябва да се гледа в Брюксел и да се пуска международна обществена поръчка. Ние трябва да търсим всичките средства на куп за да може да се свърши работата до край. Практиката година за година не съществува с нея ще я градим още 10 год. За мен пречиствателната станция е приоритет и се надявам в този мандат да се довърши.
Автогарата – в момента тече процедура по промяна статута на земята. Мисля, че до Нова година ще приключим и веднага обявяваме общетсвената поръчка. Там ще бъде най-вероятно чрез публично-частно партньорство.
Поликлиниката – терена е отреден, провел съм многократни срещи, в момента много голям интерес има от страна на Военно-медицинска академия и от страна на Токуда. Това наистина е нещо от което нашата община се нуждае.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси към Кмета? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Два въпроса имам, единият – възможно ли е администрацията или Кмета да са издали документ за удължаване часа за пускане на музика в заведения, защото при проверка на полицията е предтсвен такъв документ? Искам да знам това фалшив документ ли е?
Другият ми въпрос е свързан с ваше предписание от февруари 2008г. за премахването на кораб – атракционно заведение. Кораба е все още там, искам да знам ще се предприема ли нещо?
П.Рейзи: Най-напред от кораба – някакъв господин купува старо РК и тръгва да го извозва, техниката се чупи, кораба пада и от там нататък няма техника, която да го вдигне от там. Идеята беше за наша сметка кораба да бъде изместен или на нашето сметище или някъде другате и собственика да си го оправя след това, но се оказа, че няма техника способна да отмести съоръжението от там. Тъй като варианта да се измести кораба от там е чрез разчупване, разговарях със собствениците на имота те да го направят, защото аз мога да бъда обвинен в самоуправство. Посъветвах хората да водят дело за пропуснати ползи, те не го направиха и така си мина една година и половина. Сега издадох нова Заповед с която собствениците на имота за тяхна сметка да преместят кораба от там, като ние се ангажираме с осигуряването на полиция и т.н. в момента изцяло всичко е в техните ръце.
За документа, който цитирате – никъде нямаме издаден документ за удължаване на работното време с музика. Това е документ, който удължава самото работно време на заведението, не и музиката. Това, че собствениците не правят разграничение си е техен проблем и правят опити за злоупотреба, но така или иначе си отнасят глобите.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси към Кмета? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички сте получили покана с дневния ред,. Аз имам предложение за промяна – като т.5 да влезе Докладна записка с вх.№618/ 28.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землището на с.Габър, Община Созопол, докладната е разгледана в комисията по общинска собственост. Някой има ли друго предложения за промяна или допълнение? Няма.
Който е съгласен с така направеното предложение за допълнение в дневния ред за т.5, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
И сега който е съгласен с така предложение дневен ред в едно с гласуваното допълнение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 663

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№489/ 30.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на програма за устойчиво развитие на туризма в Община Созопол 2009-2011г.
2. Докладна записка с вх.№528/ 19.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№550/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№.572/ 01.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
5. Докладна записка с вх.№580/ 04.09.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избор на нов член на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
6. Докладна записка с вх.№606/ 18.09.09г., от Милко Димов, Стоян Тодоров, Росен Деспов и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Поставянето на антени на мобилните оператори на несъгласувани с Кмета на с.Черноморец места.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
7. Докладна записка с вх.№604/ 17.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения на територията на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№611/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол по оперативна програма „Черно море” (2007-2013)
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
9. Докладна записка с вх.№487/ 29.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот №327 по плана на с.о. Червенка, землище с.Черноморец – продажба на оцнование §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно удобрен план на новообразуваните имоти за с/о/ Червенка, землище на с.Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на областен управител на област Бургас.
10. Докладна записка с вх.№512/ 06.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-672, кв.66 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№530/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№531/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
13. Докладна записка с вх.№532/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Черноморец като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
14. Докладна записка с вх.№548/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
15. Докладна записка с вх.№554/ 27.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
16. Докладна записка с вх.№574/ 04.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
17. Докладна записка с вх.№582/ 07.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с. Росен като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
18. Докладна записка с вх.№587/ 07.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-14, кв.2 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№594/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на земеделието и храните в помещения, собственост на Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№595/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за обявяване на част от ПИ 67800.505.118, с площ от 95,80кв.в. от публична в частна общинска собственост и безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св.Св. Кирил и Методий”, за изграждане на камбанария в УПИ I, кв.148, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.505.118, кадастрална карта на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№597/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ от 392кв.м., включен в УПИ VI-564, 565, 566, 567 индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ от ОЕС в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.308 по кадастрална карта на гр,Созопол/ за частна общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№599/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопшол и съсобственик в УПИ IV-585, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх.№600/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-207, кв.12, по плана на с.Габър, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх.№601/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.504.230 по кадастрална карта на гр.Созопол.
25. Докладна записка с вх.№602/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м.”Герени”, с кадастрални номера 67800.1.152, 67800.1.236 и 67800.1.207 по влязла в сила кадастрална карта на земмлище на гр.Созопол.
26. Докладна записка с вх.№603/ 16.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предоставяне право на ползване на ТП „Български пощи” в помещения, собственост на Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№605/ 17.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.36.41 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище.
28. Докладна записка с вх.№609/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
29. Докладна записка с вх.№612/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот с идентификатор 67800.501.538 – държавна собственост на Община Созопол с цел използването му като рибарски и яхтен кей.
30. Докладна записка с вх.№613/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.503.1.15 – държавна собственост на Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
31. Докладна записка с вх.№549/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяната на регулационна граница на УПИ VIII-199, кв.45, по плана на с.Равадиново, съгласно графична част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15 ал3 от Закона за устройство на територията.
32. Докладна записка с вх.№596/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за улична регулация за м.”Буджака”, в землище на гр.Созопол.
V. Докладна записка с вх.№618/ 28.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землището на с.Габър, Община Созопол

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, доклада на комисията по законност. Давам думата на председателката на комисията г-жа Щерионова.
П.Щерионова: На 30.09.2009г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Гено Пухов, Николина Пехливанова и Стоян Маринов – членове;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Мадлен Вълчева - ст. експерт „Устройство на територията”; Румен Александров – гл. Архитект Община Созопол; Христо Христов - директор Дирекция ТСУ; Ангел Гочев, Милко Димов, Христо Бардуков – Общински съветници.
Комисията разгледа Докладна записка с вх.№489/ 30.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на програма за устойчиво развитие на туризма в Община Созопол 2009-2011г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на г-жа Чапевова да направи разяснения по програмата.
П.Чапевова: Добър ден на всички, програмата за развитие на туризма е една стратегия за развитие на нашата Община за един дълъг период. Това е един отворен документ, който подлежи на промяна или допълнения. Проекта е изготвен в следствие на проучването и анализиране на отделни целеви групи – жители на Общината, собственици на заведения, туристи и т.н. Резюме от проекта се публикуваше периодично на страницата на местния вестник с покана за съответни предложения за поправки или допълнения на програмата. Екипа изготвял програмата се е съобразил изцяло с препоръките направени от граждани и гости на общината, както и с мненията на експерти от бранша. В ръцете ви е един краен продукт направен с доста предварителен труд.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Изключително добра програма, обхващаща проблематиката и спецификата на Общината изцяло. Това е третата изготвена програма, въпросът ми е към Кмета или Зам.кмета – ще остане ли един документ във времето или ще се работи по тази програма?
К.Стоянова: Това което сме направили и за което сме хвърлили много труд с колегите в различни работни групи няма да остане просто един документ, а ще се работи по него и вие ще сте хората, които ще следите за това. Тук е момента да кажа, че Общината сама по себе си не е в състояние да изпълни нещо за което е нужна подкрепата на всички – общество и във ваше лице съвета по туризъм.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. номер 489. моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 664

Съгласно чл.21, ал.1. т.12 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Созопол 2009-2013г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№528/ 19.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В началото на проекта за решение вместо чл.20 от ЗМСМА да се чете чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Наредба, която сме задължени да я имаме свързана е и с обслужването на депото и таксите които се събират. Съгласувана е изцяло със Закона.
К.Германова: колеги имате ли въпроси по Наредбата? Няма. Преминаваме към гласуване, ще гласуваме раздел по раздел.
Раздел първи – Общи разпоредби, който е съгласе моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел втори – права и задължения на Кмета на Общината, който е съгласен моля да гласува „ЗА.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел трети – права и задължения на физическите и юридическите лица, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел четвърти – Организация на дейностите по третиране на битовите отпадъци и подържане на чистотата, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел пети – организация на дейностите по третиране на строителни отпадъци и излишни земни и скални маси, който е съгласен моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел шести – Организация на дейностите по третиране на производствените отпадъци, който е съгласен моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел седми – организация на дейностите по третиране на масово разпсространени отпадъци, ойто е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел осми – организация на дейностите по събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел девети – Контрол, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел десети – административно-наказателни разпоредби, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел единадесети – заключителни разпоредби, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Трябва да гласуваме и всяко едно от приложенията по отделно.
Приложение 1 – предписания за преместване на излязло от употреба МПС, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Приложение 2 – Констативен протокол за техническото състояние на излязло от употреба МПС, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Приложение 3 – Констативен протокол за неизпълнение на предписание за преместване на ИУМПС.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Приложение 4 – Заявление за включване в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Созопол съгласно изискванията на чл.17 от НУДО на територията на Община Созопол, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Приложение 5 – заявление за издаване на резрешение за определяна на маршрут и място за депониране на строителни отпадъци, земни и скални маси на основание чл.23, ал.1 от НУДО на територията на Община Созопол, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега като цяло решението в едно с предложението на комисията Съгласно чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Созопол приема Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 665

Съгласно чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Созопол приема Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№550/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
К.Германова: Колеги това е една промяна, която върнахме на наше предходно заседание за преработка. Всички сте запознати. Давам ви думата на г-жа Георгиева.
Г.Георгиева: След като решението ни беше върнато за преразглеждане се установи, че има доста пропуски и сега внасяме всичко наведнъж. Идеята е не само да уточним забраните свързани със шума, а и за някои други дейности които пропуснахме предния път, а и Наредбата да бъде по-лесно приложима, защото се оказа, че служителите на РПУ срещат трудности при прилагането и. В самите предложения включваме и предвидените наказания. Включихме също така и възможността да се издават фишове до 50лв. за глоби на място.
П.Рейзи: Искам да добавя, че по искане на Кметовете на населени места сме включили и чл.19 с който се ограничава бр. на отглежданите животни в селото, като цитираме Закона.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Ще се даде ли някакъв аванс като време на кметовете да подготвят гражданите които имат повече животни?
П.Рейзи: Там където има проблеми Кметовете ще имат пълното право да изискват преместването им съгласно решението на общински съвет. Където има възможност за терени ще помагаме, но не сме задължени изцяло да осигуряваме такива.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Имам въпрос по чл.13а, ще бъде ли обявено някъде, че ще се санкционират нелегалните къмпингуващи? Тази глоба като първа, не е ли много висока?
П.Рейзи: Наредбата я има в сайта на Общината и в сайта на Общински съвет, ще има поставени табели опоменаващи глобата и размера и. И не са малко тези пари, защото тези хора като си монтират палатките, нито се регистрират, нито плащат наем на някой, а за сметка на това замърсяват. Има си отредени терени за къмпинг.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Чл.7б, как ще се процедира със заведенията?
П.Рейзи: В Созопол има няколко проблемни от страна на шум заведения, аз смятам да им направя една среща на която да им кажа, че ако искат да работят трябва да се шумоизолират и да вземат конкретни мерки. В противен случай рискуват да бъдат затворени. Вече както знаете освен полицията и общината, санкции може да налага и РИОКОЗ. Специално за този сезон много актове се направиха, до затваряне на заведения не се достигна, но от догодина ще сме много по-строги и изискващи.
В Наредбата сме цитирали Закона и нека да я пуснем Наредбата да влиза, в процеса на работа ако има предложения за промяна ще ги направим.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване, обикновеено отново член по член.
Който е съгласен с промяната в чл.6, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.6а, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.6б, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.6в, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с промяната в чл.7, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.7б, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.7в, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.13а, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.13б, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.13в, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.13г, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.13д, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с промяната в чл.15, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия член 15а, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с промяната в чл.19, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с промяната в чл.29, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с промяната в чл.30, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.34, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.34а, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новия чл.38, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с новият параграф шести, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега цялото решение – На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол приема следното изменение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол в текстовете гласувани досега, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 666

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общински Съвет –Созопол приема следното изменение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , като текстове със следното съдържание:
І. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ ІІ
ОПАЗВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, ТРУДА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ
Чл.6 /изм. С Решение №666/02.10.09 /5/нова, с Решение №666/02.10.09/ Забранява се писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и пътните съоръжения.
/6/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 100 лв.
Чл. 6а. /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се повреждането, премахването или унищожаването на осветителни тела и на съоръженията на уличното и парково осветление.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв.
Чл.6б /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се използването или ограждането на терени общинска собственост ,в регулационните граници на Созопол, с цел засаждане на зеленчукови култури и отглеждане на домашни животни.
/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв.
Чл. 6в /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се повреждането или унищожаването на настилките и парковите съоръжения в озеленените площи.
/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.
Чл.7/ /изм. реш. №666/02.10.09/ За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява :
/1/ Извършването на дейности, причиняващи замърсяване, шум, отделяне на прах, вибрации, вредни облъчвания и други подобни над допустимите норми, съгласно действащото законодателство.
/2/Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 07.00 часа през зимния период / месец октомври – месец април/, и от 23.00 часа до 07.00 часа през летния период / месец май – месец септември/.
/3/ Извършването на действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улици, площади, паркове и други обществени места.
/4/ Спане по пейки или на земята в паркове, градини и други обществени места.
/5/ Просията на обществени места.
/6/ При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 200 лв.
чл.7б. /нов, реш. №666/02.10.09/ /1/ Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси.
- от месец октомври до месец април включително – след 22.00 часа до 07.00 часа;
- от месец май до месец септември включително – след 23.00 часа до 07.00 часа.
/2/ Работното време на ЗХР се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинската администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 00,30ч., при изпълнени условията на ал./3/.
/3/ Собствениците, наемателите или ползвателите на обекти по ал.1 са длъжни да притежават документ удостоверяващ спазването на хигиенните норми за пределно допустими нива на шума, документ за направени оценки за риска на работните места от служба по трудова медицина, документ удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и урегулираната озвучителна техника или техника с индикатори .
/4/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налагат глоби в размер до 5000 /пет хиляди / лева, а за едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер до 50 000/петдесет хиляди/ лв.
/5/ При повторно нарушение лицата се наказват с временно лишаване от правото да упражняват дадена професия или дейност.

Чл.7в, ал.1/нова , реш. №666/02.10.09/ Не се допуска работа на открито и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 07,00ч.
ІІ. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ ІІІ
ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.13а/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането и преминаването на МПС през зелени площи.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.
/3/ Забранява се разполагането на палатки и/или „каравани” извън туристическите обекти категоризирани като къмпинг по смисъла на т. 2.8 от приложение №1 на Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.
/ 4 / При констатиране на нарушения по ал. 4 на нарушителите се налага наказание „глоба” в размер от 500/петстотин/ до 5000 /пет хиляди/ лв.
Чл.13б/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.
/2/ При нарушаване на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 200 лв.

Чл. 13в/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането, преминаването и движението на всякакъв вид ППС по тротоари, алеи на паркове, залесени и озеленени площи.
Чл.13г/нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ ППС паркирали в нарушение на ЗДП или на места с възможност на възникване на ПТП и възпрепятстване на пешеходците могат да бъдат преместване без знанието на собствениците им или упълномощени от тях лица, при спазване изискванията на чл.168 и чл.171 от ЗДП.
/2/ Преместените автомобили се транспортират на предварително оповестено място.
/3/ На нарушителите се съставя акт за административно нарушение и се заплаща такса в размер определен с решение на общински съвет- гр.Созопол
Чл.13д/нов,отменя ал.2 на чл.13, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се паркирането на пътни превозни средства, снети от отчет, по улиците на населените места.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв., като със заповед на кмета се указва срока за преместване на автомобилите.
/3/ При изтичане на срока по ал.2, общината принудително премества автомобилите за сметка на собственика.
Чл.15 /изм, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, които не са свързани с атракционна или туристическа дейност, по централните улици на гр. Созопол, като тази забрана се регламентира ежегодно със съответните пътни знаци.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.
/3 /стара ал.1, изм, с Решение №666/02.10.09/ Собствениците на ППС, придвижвани с жива сила са длъжни да ги оборудват в съответствие със изискванията на ЗДП и подзаконовите нормативни актове.
/4/ При нарушение по ал.3 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 30 до 300 лв.
Чл.15а /нов, с Решение №666/02.10.09/ /1/ Забранява се движение на тежки/над 5000т/ строителни и селскостопански машини по улици и пътища, определени от Кмета на Общината след съгласуване с органите на полицията. По изключение движение на МПС обслужващи строителни обекти се разрешава след определяне на маршрут със заповед на кмета на общината.
/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лв.

ІІІ. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ V
ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНИ
И ЗООХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ

Чл.19. /изм, с Решение №666/02.10.09/ (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулационните граници – град Созопол и село Черноморец, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно санитарни изисквания:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните
ІV. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ VІІ /изм с Решение №666/02.10.09/
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.29./изм. С Решение №666/02.10.09/ /1/ Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Община Созопол, кметове и кметски наместници на населените места в общината .
/2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.30/./изм. С Решение №666/02.10.09/ /1/ Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на община Созопол, Районно управление на МВР или длъжностни лица на МВР, Районна служба “Пожарна и аварийна безопасност” , ДВСК или др.оправомощени по закон институции. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.
/2/ Длъжностните лица по ал.3 са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение.
/3/ Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра, ежемесечно информира Н-к отдел “Местни финанси” към Община Созопол за вписаните актове и наказателни постановления.
/4/. /отменя чл.34 , с Решение №666/02.10.09/ За явно маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание;
/5/ За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
/6/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.

Чл.34 ./нов с Решение №666/02.10.09/ /1/ Административнонаказателната отговорност е лична.
/2/ За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
/3/ Когато извършителят на административно нарушение е действал в изпълнение на неправомерна служебна заповед, дадена по установения ред, той не носи административнонаказателна отговорност, ако заповедта не е съдържала очевидно за него нарушение.
Чл.34а/нов, с Решение №666/02.10.09/ ./1/ Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.
/2/ Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
/3/ За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
/4/ При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.
Чл.38. / нов, с Решение №666/02.10.09/ За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
V. ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§6 / нов с Решение №666/02.10.09/ навсякъде в тази Наредба думите “РПУ Созопол” се заменят с думите “РУ на МВР”

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№.572/ 01.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на г-жа Георгиева.
Г.Георгиева: Промените се наложиха в следствие на няколко проблема с които се сблъскахме и поточно 2% режийни които се плащат на общината по сделките с общинска собственост и по точно в прекратяване на съсобственост. Сумите които се получават както и сами можете да сметнете са 3лв., 6лв и 12лв., а самата преписка за да я пуснем излиза 15лв. примерно.
Вторият проблем е че при продажбата на търг, стойностите които се получават са много големи от порядъка на 36хил.лв., което е неоправдано защото ние нямаме такъв разход. Трябва да се получава някаква равностойност на услугата. С тази цел сме фиксирали минимум и максимум, колкото е по висока цената, процента започва да пада. До 500хил. лв. 2% се запазват, от там нагоре процента пада за разликата. Разграничаваме по малките сделки от много големите.
(разговори)
К.Германова: Колеги имате ли въпроси ? Няма. Преминаваме към гласуване, поименно отново член по член.
Който е съгласен с измененията в чл.93 от Наредбата за определяне и администриране на такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
13. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така предложената т.1 от решението, а именно: На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги територията на Община Созопол, с гласуваните преди малко промени на текста на чл.93, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Красимир Тодоров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 667

І. На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги територията на Община Созопол, като текстове със следното съдържание:
Чл.93/изм.с решение №667/ 02.10.09г./ /1/За услуги при разпореждане с недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./ се заплащат режийни разноски , върху определената цена без ДДС, изчислени върху:
1.по високата стойност- данъчна или пазарна оценка, определена от лицензиран оценител за:
1.1.имот или вещ, предмет на продажба
1.2.ограниченото възмездно вещно право;
1.3.по скъпият имот или вещ, при замяна;
1.4.реален дял с повисока стойност при делба
2. На база данъчна оценка в случаите на безвъзмездни сделки.
/2/Режийните разноски са с минимум 50 /петдесет/лв и максимум 20 000/двадесет хиляди лева/ и изчислени както следва:
1. Режийни разноски 2%/два процента/ при стойност до 500 000 лв., включително, но не по-малко от 50лв;
2. Режийни разноски 1,8 %/едно цяло и осем процента/ за разликата от 500 000 лв. до 600 000 лв.,включително;
3. Режийни разноски 1,6 %/едно цяло и шест процента/ за разликата от 600 000 лв. до 700 000 лв.,включително;
4. Режийни разноски 1,4 %/едно цяло и четири процента/ за разликата от 700 000 лв. до 800 000 лв.,включително;
5. Режийни разноски 1,2 %/едно цяло и две процента/ за разликата от 800 000 лв. до 900 000 лв.,включително;
6. Режийни разноски 1,0 %/едно цяло процента/ за разликата над 900 000 лв. до максималния размер от 20 000лв;
/3/Режийните разноски се дължат отделно от таксите, начислявани от ЗМДТ, и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.
/4/Средствата по ал.1 се използват за покриване на разходи по цялата административно-техническа дейност по подготовка и обслужване на процедурите, за заплащане на допълнително привлечени специалисти, за техническо оборудване на Отдел „ПНОиУС”, за материално стимулиране на лицата, пряко заети с дейностите по подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на общинска собственост.

К.Германова: Продължаваме нататък със следващата промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Който е съгласен с промяната в чл.39 от НРПУРОС, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Красимир Тодоров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Който е съгласен с промяната в чл.40 от НРПУРОС, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Красимир Тодоров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Промяната в чл.44 от същата Наредба, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Красимир Тодоров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Промяна в чл.47, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Красимир Тодоров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Промяна в чл.54, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Красимир Тодоров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Цялата т.2, а именно: На основание чл.22, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, който е съгласен с промените гласувани по горе, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Красимир Тодоров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 668

ІІ. На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание:
Чл.39.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.80, ал.1 и чл. 89 ал. 2 и представени документи за извършени плащания, се сключва договор за покупко-продажба на имота с кмета на общината.
(2)/изм.с Решение №668/02.10.09г./.Наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ за прехвърлянето на собствеността, купувачът заплаща и режийни разноски в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.
Чл.40.(1).Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
2).Предварителният и окончателният договор по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ се сключват по пазарни цени от кмета на общината.
(3).Предварителният договор по ал.2 се сключва след решение на Общинския съвет относно произнасянето по искане от заинтересовани лица или по предложение на кмета на общината, придружени с предложение за изменение на действащия подробен устройствен план след произнасяне на ОЕС, съгласно чл.135, ал.3 от ЗУТ.
(4).Сделка по чл.15, ал.5 от ЗУТ може да се сключи по искане на собствениците или по предложение на кмета на общината след спазване изискванията на ал.3. Оценката на придаваемата или придобивана земя се извършва по пазарни цени одобрени от Общинския съвет.
(5).Окончателният договор се сключва в срок от 3 месеца след издаване заповедта на кмета за одобряване изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и за обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забава.
(6)/ изм.с Решение №668/02.10.09г./.За сделки по чл.15, ал.5 от ЗУТ наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ се събират и режийни разноски в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.
Чл.44.(1).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна на имотите.
(2)./изм., с решение №668/02.10.09г./ В заповедта, освен данните по чл.43, се посочват и:
1.Размерите на дължимите данъци и такси по ЗМДТ режийни разноски , определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от физическото или юридическо лице, върху стойността на по-скъпия имот.
2.Сумите по предходната точка и разликата в стойността на имотите в случай, че е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта на заинтересованото лице.
(3). След изплащане на дължимите суми по заповедта кмета на общината подписва договор за замяна.
Чл.47.(1). Въз основа на предложението кмета на общината внася в Общинския съвет проект за решение за доброволна делба, което съдържа:
1.Точно описание на имота, който се удостоверява с документ за собственост и скица, както и размера на идеалните части на страните.
2.Начина на извършване на делбата в случай, че имотът не може да се обособи в самостоятелни обекти, което се удостоверява с документ от дирекция “Устройство на територията” на общината – възлагане имота на собственика срещу заплащане дела на общината или възлагане имота на общината срещу заплащане дела на съсобствениците.
3.В случай, че имотът може да се обособи в самостоятелни обекти, което се удостоверява с проект за частично изменение на плана за регулация или проекта за разделяне на земеделска земя по реда на ЗСПЗЗ – кой от имотите се получава от общината и кой от съсобственика.
4.Цените на имотите.
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за извършване на доброволна делба.
(3) /изм., с Решение №668/02.10.09г./..В заповедта, освен данни по ал.1 се посочват:
1.Размерите на дължимите данъци и такси по ЗМДТ и режийни разноски, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от съсобственика върху цената на имота в случай, че го получава в дял.
2.Разноските по предходната точка и стойността на дела на общината или сумата за уравнение на дяловете при делба по ал.1, т.3, когато е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта.
3.Сумите дължими на съсобствениците в случай, че имотът е възложен в дял на общината или за уравнение на дяловете при доброволна делба по ал.1 т.3, когато са в полза на съсобственика.
(4).Заповедта се връчва на съсобственика.
Чл.54.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед за определяна на правоимащото лице и представени документи за извършване на плащанията, се сключва договор с кмета на общината.
(2)/изм., с Решение №668/02.10.09г./.Наред с дължимите данъци и такси за учредяването, приобретателят заплаща и режийни разноски, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС върху цената на правото в полза на общината.
(3).Когато в одобрения работен архитектурен проект се предвижда разгъната застроена площ, отклоняваща се от посочената в заповедта и договора за отстъпване на право на строеж, надстрояване или пристрояване, но отговаряща на предвижданията на ПУП, се изготвят заповед за изменение на първоначалната и допълнително споразумение към договора.
(4).В 14-дневен срок от връчване на заповедта по предходната алинея, заинтересованото лице заплаща допълнителната площ по реда на чл. 52, ал.2, наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ и режийни разходи върху тях в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.


П.Щерионова: Докладна записка с вх.№580/ 04.09.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избор на нов член на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги тази докладна съм я внесла по повод избирането на наш колега общински съветник за областен управител на област Бургас и тъй като той имаше участие в две от постоянно действащите комисии сега трябва да определим нови членове. Давам ви думата за предложения като нека започнем с комисията по законност. Г-н Димов.
М.Димов: Аз предлагам в комисията по законност да влезе г-н Красимир Тодоров.
К.Германова: Други предложения? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за нов член на комисията моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 669

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Красимир Тодоров Тодоров за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Преминаваме към следващата комисия по устройство на територията, давам ви думата колеги за предложения. Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Предлагам за член г-н Костадин Мархолев.
К.Германова: Колеги имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за член на комисията моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 670
2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Костадин Тодоров Мархолев за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№606/ 18.09.09г., от Милко Димов, Стоян Тодоров, Росен Деспов и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Поставянето на антени на мобилните оператори на несъгласувани с Кмета на с.Черноморец места.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да отхвърли така направено предложение за решение, предвид че разглежданият въпрос не е от неговата компетентност.
К.Германова: Давам думата на адвоката на Общински съвет да уточни какво точно се има в предвид под отхвърляне. След това ще дам думата и на вносителите.
Д.Дунев: Считам, че докладната записка в този й вид и съответно изготвения проект за решение, а именно: „антените и другите съоръжения на мобилните оператори, които генерират електромагнитни излъчвания да не се разполагат в регулационните граници на с.Черноморец” следва да бъде отхвърлена, предвид че разглеждания въпрос не е от компетентността на Общинския съвет. Според действащото законодателство, не е в правомощията на Общинския съвет да взема решения, които да ограничават поставянето на антени и др. съоръжения в имоти частна собственост (на физически или юридически лица), ако същите разполагат с всички изискуеми документи, включително и с документи установяващи, че електромагнитните излъчвания от антените не са над допустимите норми т.е. не са вредни за здравето на хората. С така предложеното решение се иска да ограничи на поставянето на антени и съоръжения в имоти не само общинска собственост, но и в частни такава, което считам за абсолютно недопустимо, като това действие само по себе си би довело до неоснователно превишаване на правомощията на Общинския съвет.
Нещо повече, ако експертизата отговаря и Мобилния оператор и частно лице има пълния набор от документи то Гл. Архитект е поставен в условията на обвързана компетентност, т.е. той трябва да спази закона и напрактика няма как да откаже съгласувка за поставяне на антените.
К.Германова: Давам думата на г-н Димов.
М.Димов: Докладната я внесохме по искане на нашите избиратели на едно от събранията на квартала. От обясненото до момента ми стана ясно, че нямаме законово основание да премахнем или контролираме поставянето на такива антени. За това ще оттеглим докладната записка, но може ли да излезем с една такава препоръка към Кмета на с.Черноморец, да влезе в контак с ползвателите на имота и да им предложи алтернативно място за антената.
Р.Деспов: След като гл.архитект има правомощията да не съгласува рекламна табела, ако тя е в противоречие с неговата концепция за развитие на туризма, би следвало спрямо тези антени да има същите правомощия. Никой не се съмнява в документацията на фирмите.
Р.Александров: Аз лично не мога да направя връзка между антените на мобилните оператори и концепцията за развитие на туризма, ако г-н Деспов желае Община Созопол да е без мобилна комуникация това е отделен въпрос. Няма нищо общо между рекламните табели и антените на мобилните оператори. В правомощията на гл.архитект е съгласуването на рекламните табели и поставянето на временни обекти, антените са съоръжения и тяхното поставяне става със съгласие на собствениците на имота, строителното разрешително се обявява на заинтересованите лица както е по Закон. До сега не се е намерил начин за законно спиране на поставянето на такива антени. Актовете на гл.архитект подлежат на контрол от РДНСК и съдебна отмяна и всяко едно действие несъобразено със Закона носи финансови санкции за общината.
К.Германова: Други въпроси и коментари колеги? Няма. Има предложение от вносителите за оттегляне на докладната. Който е съгласен с така направеното предложение, докладната записка да бъде оттеглена моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 671
Общински съвет Созопол приема докладна Докладна записка с вх.№606/ 18.09.09г., от Милко Димов, Стоян Тодоров, Росен Деспов и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Поставянето на антени на мобилните оператори на несъгласувани с Кмета на с.Черноморец места да бъде оттеглена от сесията от нейнивносители.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред – доклада на комисията по финанси. Давам думата на Председателката на комисията, г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 30.09.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Пенка Щерионова и Станимир Петров – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Росица Димова – гл. Специалист „Образование”, Гено Пухов, Ангел Гочев и Христо Бардуков – общински съветници;
Комисията разгледа Докладна записка с вх.№604/17.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Гледам че е писано ЦДГ Снежанка Созопол, искам там да има група за детска ясла и гледам че не е заложена бройка. Въпросът ми е на следваща сесия късно ли ще е да се заложи? Има кандидати.
Р.Димова: Не не е късно.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Милко Димов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Красимир Тодоров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 672

Общински съвет Созопол одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2009/2010год.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№611/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол по оперативна програма „Черно море” (2007-2013)
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Милко Димов – ЗА
3. Гено Пухов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Ангел Гочев – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Красимир Тодоров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 673

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „По пътя на водата чрез партньорство и съвременни технологии” по Съвместна оперативна програма „Черно море” (2007-2013), приоритет „Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда”, мярка „Подкрепа за сътрудничество в инициативи, насочени към иновации в технологиите и системите за управление на отпадъците и отпадъчните води” с краен срок 12 октомври 2009, като дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи необходимата документация за кандидатстване съгласно вътрешните правила на Съвместна оперативна програма „Черно море” (2007-2013).


К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклада на комисията по общинска собственост. Давам думата на председателя на комисията г-н Милко Димов.
М.Димов: На 30.09.2009г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха Гено Пухов, Николина Пехливанова и Ангел Гочев – членове и Милко Димов – Председател. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Стоян Маринов, Христо Бардуков, Пенка Щерионова – общински съветници, Джулия Сегова – специалист „Общински имоти”;
Комисията разгледа Докладна записка с вх.№487/ 29.07.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот №327 по плана на с.о. Червенка, землище с.Черноморец – продажба на оцнование §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно удобрен план на новообразуваните имоти за с/о/ Червенка, землище на с.Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на областен управител на област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 674

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност на стойност 11 921/единадесет хиляди деветстотин двадесет и един лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 224 930 /двеста двадесет и четири хиляди деветстотин и тридесет лева/ без ДДС, с квоти общо от 53/451 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №327, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец/нов идентификационен номер №81178.41.327 по влязла в сила кадастрална карта на с.Черноморец/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Иван Ясенов Москов да заплати в полза на Община Созопол разликата от 53/петдесет и три/ кв.м. ид.части от новообразуван поземлен имот №327 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол/нов идентификационен номер №81178.41.327 по влязла в сила кадастрална карта на с.Черноморец/.

М.Димов: Докладна записка с вх.№512/ 06.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-672, кв.66 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, коисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 512, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 675

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 80/осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-672, кв.66 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №74/29.05.09г на независим лицензиран оценител в размер на 1369/хиляда триста шестдесет и девет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№530/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 530, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 676

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.

М.Димов: Докладна записка с вх.№531/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост. Тези докладни са идентични за населените места в общината.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласе с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 677

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 29/двадесет и девет/ включително от приложения списък.

М.Димов: Докладна записка с вх.№532/ 21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Черноморец като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 678
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Черноморец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 11/единадесет/ включително от приложения списък

М.Димов: Докладна записка с вх.№548/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
Докладната е оттеглена от вносителя по време на комисията по общинска собственост, туризъм, стопанска политика.
Следваща Докладна записка с вх.№554/ 27.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 554, моля да гласува „ЗА.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 679

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

М.Димов: Докладна записка с вх.№574/ 04.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 680

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 3/три/ включително от приложения списък.

М.Димов: Докладна записка с вх.№582/ 07.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с. Росен като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното пртедложение за решение по докладна записка с входящ номер 582, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 681

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 55/петдесет и пет/ включително от приложения списък.

М.Димов: Докладна записка с вх.№587/ 07.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III-14, кв.2 по плана на с.Зидарово, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 587, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 682

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-14, кв.2 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №117/18.08.09г на независим лицензиран оценител в размер на 342/триста четиридесет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№594/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на земеделието и храните в помещения, собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Красимир Тодоров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 683

1. На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление на Областна Дирекция “Земеделие”, гр.Бургас - структура към Министерство на земеделието и храните, за нуждите на Общинска служба “Земеделие” - Созопол следните помещения, а именно:
- едно помещение, разположено на първи етаж с полезна площ от 6,00 кв.м.;
- три помещения на втори етаж, от които едно от дясно на коридора с полезна площ от 47,00 кв.м. и две от ляво на коридора с полезна площ, едното от 20,00 кв.м. и второто от 46 кв.м.;
- 40.00кв.м.от избено-складово помещение в подземен етаж,
- санитарен възел и общи части,
всички с обособен самостоятелен вход, разположени в двуетажна сграда – Битов комбинат, находяща се в УПИ V, кв.29, план на гр.Созопол с АЧОС № 598/01.12.04г.
2. Помещенията се предоставят на Областна Дирекция “Земеделие”, гр.Бургас - структура към Министерство на земеделието и храните, за нуждите и дейността на Общинска служба “Земеделие” - Созопол, и за срок от 10/десет/години.

М.Димов: Докладна записка с вх.№595/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за обявяване на част от ПИ 67800.505.118, с площ от 95,80кв.в. от публична в частна общинска собственост и безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св.Св. Кирил и Методий”, за изграждане на камбанария в УПИ I, кв.148, по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.505.118, кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 595, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Красимир Тодоров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 684

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, ОБЯВЯВА поземлен имот с площ от 95, 80/деветдесет и пет цяло и осемдесет /кв.м., от 20 375 кв.м., с АОС № 1011 от 04.06.2008 г. от публична в частна общинска собственост и с отреждане за изграждането на камбанария с пристройка към Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, в част от ПИ 67800.505.118 и ПИ 67800.505.85, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.148 по регулационен план гр.Созопол .
ІІ. Възлага на кмета на Община Созопол да утвърди акта за частна общинска собственост за имота по т.І.
ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.6, т.2 и чл.38, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.51,ал.6 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост , учредява на Църковно настоятелство при храм Св.Георги Созопол, местно поделение към Българска православна църква- Патриаршия, със седалище гр.София, ул.”Оборище”№4, представлявани в процедурата от ставрофорния иконом Иван Попов, в качеството му председател на Църковно настоятелство , съгласно приложени удостоверения и пълномощни, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за застроена площ от 95, 80/деветдесет и пет цяло и осемдесет /кв.м., за изграждането на камбанария с пристройка към Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, в част от ПИ 67800.505.118, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.148 по регулационен план гр.Созопол , и при граници и съседи от всички страни –север ПИ 67800.505.84 и ПИ 67800.505.83; запад ПИ 67800.505.116-улица, изток – ПИ 67800.505.136.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед и сключи договор за учреденото право на строеж, след представяне на одобрени архитектурни проекти.

М.Димов: Докладна записка с вх.№597/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ от 392кв.м., включен в УПИ VI-564, 565, 566, 567 индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ от ОЕС в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.308 по кадастрална карта на гр,Созопол/ за частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 597, моля да гласува „ЗА.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 685

На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 392/триста деветдесет и два/кв.м.ид.части от 1753 кв.м. площ на целият, представляващ УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/; и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ VІ-567,566,565,564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43/нови идентификационни номера 67800.504.301 и 67800.504.301/ по плана на гр.Созопол,, за ЧАСТНА общинска собственост

М.Димов: Докладна записка с вх.№599/ 14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопшол и съсобственик в УПИ IV-585, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 686

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 45/четиридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-585, кв.42 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №122/18.08.09г на независим лицензиран оценител в размер на 1540/хиляда петстотин и четиридесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.


М.Димов: Докладна записка с вх.№600/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-207, кв.12, по плана на с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 600, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 687

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 70/седемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-207, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 106/24.06.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 599/петотин деветдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№601/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.504.230 по кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Къде се намира имота?
К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Мястото се намира зад червената сграда, където е малката вятърна мелница. Има интерес от собственици от сградата да оформят мястото като паркинг.
К.Германова: Колеги други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 601, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 688

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификационен номер 67800.504.230/шестдесет и седем хиляди и осемстотин за землище, петстотин и четири за кадастрален район, двеста и тридесет за поземлен имот/, по кадастрална карта на гр.Созопол, целият с площ 208/двеста и осем/кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване при съседи: ПИ 67800.504.1, ПИ 67800.504.5, ПИ 67800.504.6, ПИ 67800.504.342, ПИ 67800.504.4, ПИ 67800.504.2, за който е съаставен Акт за общинска собственост № 1150 от 07.11.2008год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 71 080/седемдесет и една хиляди лева/, без вкл.ДДС и съгласно изготвена пазарна оценка № 123/18.08.2009г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

М.Димов: Докладна записка с вх.№602/ 15.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м.”Герени”, с кадастрални номера 67800.1.152, 67800.1.236 и 67800.1.207 по влязла в сила кадастрална карта на земмлище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Отстрани на парцела частни ли са имотите? И парцела се намира между пътя и морето ли?
П.Рейзи: Да там се намира и в съседство парцелите са частни.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Какво е виждането на Кмета за района? Ще има ли там места обособени за паркинги и алеи.
П.Рейзи: Има разбира се предвидени имоти за паркинги, алеи, спортни съоръжения, аква парк и т.н., но те са предвидени от другата страна. Тези имоти вие виждате и на скиците с какви форми са. Около тях всичко е частни имоти.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 602, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ПРОТИВ
11. Красимир Тодоров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Тодор Чакъров – ПРОТИВ
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 689

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.1.152, в местност “Герени”, целият с площ от 3 455 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.2, 67800.30.30; 67800.1.36; 67800.1.8; 67800.1.7; 67800.1.290; 67800.1.6; 67800.1.39; 67800.1.37; 67800.1.34; за който е сътставен акт за ОС № 1274 от 27.05.2009г.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 397 537/триста деветдесет и седем хиляди петстотин тридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.207, в местност “Герени”, целият с площ от 8 117 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.28, 67800.30.27; 67800.1.253; 67800.1.36; 67800.1.110; 67800.1.299; 67800.1.16; 67800.1.298; 67800.1.296; 67800.1.294; 67800.1.239; 67800.1.15; 67800.1.14; 67800.1.12; 67800.30.31 за който е сътставен акт за ОС № 1275 от 02.06.2009г.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 933 954/деветстотин тридесет и три хиляди деветстотин петдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.236, в местност “Герени”, целият с площ от 8 395 кв.м., с НТП –изоставена орна земя, при граници и съседи: 67800.30.29, 67800.30.25; 67800.1.208; 67800.1.302; 67800.1.301; 67800.1.300; 67800.1.237; за който е сътставен акт за ОС № 1280 от 05.06.2009г.
3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.3, възлизаща на 965 941/деветстотин шестдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и един лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със със спечелилите участници.

М.Димов: Докладна записка с вх.№603/ 16.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предоставяне право на ползване на ТП „Български пощи” в помещения, собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 690

1. На основание чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.30 от Закон за пощенските услуги/ изм.ДВ бр.35 от 12 май 2009/, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да се предостави възмездно право на ползване на ТП “Български пощи” , гр.Бургас, представлявано от Директор-Радостин Стратиев, структура към „Български пощи”ЕАД, за помещенията с външен самостоятелен вход, представляващо самостоятелна зала от 22,50 кв.м, предверие от 5,60 кв.м. санитарни възли, складови помещения от 20,00 кв. и покрита тераса от 53,90 кв.м. , обща застроена площ от 141,30 кв.м., находящи се от югоизточна страна, на второ ниво в Сграда № 2 “Търговски комплекс”, находяща се в УПИ ХІ-общ, кв.49,план на гр.Созопол с АЧОС № 703/19.08.05г.
2.Помещенията се предоставят за нуждите и дейността на Териториално поделение “Български пощи” , гр.Бургас, с ЕИК1213961230025 за извършване на универсалната пощенска услуга и за срок от 10/десет/години срещу месечна наемна цена в размер на 1777.00 лева без вкл.ДДС, съгласно оценка № 133 от 15.09.09г. на независим оценител.
3. Възлага на Кмет на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.

М.Димов: Докладна записка с вх.№605/ 17.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.36.41 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като рибарско пристанище.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Малко пояснения ако може!
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Този имот се намира под мантинелата, на скалите. От стената на марината до паметника. Както знаете по ОУП на Созопол сме заложили там изграждането на рибарско пристанище.
К.Германова: Други въпроси? Г-ца Сейменова.
Й.Сейменова: Какво е становището на Министерството за старото пристанище?
П.Рейзи: Моето лично мнение е, че в центъра на Созопол не може да има рибарско пристанище. Но ситуацията тук е много сложна.
За да усвоим средствата по програмата за аква културите за реконструкция на пристанището, в предишното правителство то беше изтеглено от Министерството на транспорта и прехвърлено в Министерството на земеделието, където се създаде една държавна фирма в чиито активи влезе пристанището. Идеята е в това, че усвояването на средствата съвместно с държавата има по-голям шанс.
Вчера от разговорите които проведох със съветниците на министъра на земеделието и с депутати от Народното събрание стигнах до извода, че е по добре да направим реконструкция на пристанището за момента. По изисквания на европейския съюз 5 год. нямаме право да променяме предназначението. Ако в тази криза успеем да ги усвоим тези средства, идеята е да се разшири от вътрешната страна на гавана по посока поделението, там ще се изместят рибарските кораби..
Но аз пак ви казвам ние имаме нужда от голямо пристанище, където да спират големите кораби, а защо не и пасажерски лайнери. Ако живот и здраве този имот който сега ви предлагам ни бъде върнат, ще се направи път който ще излиза директно отгоре на главния път от където да минават товарните камиони на РК-тата. За съжаление обаче в ситуацията в която се намира Европа, аз не виждам кога ще го направим това. За това мисля, че на този етап е добре да усвоим средствата по програмата за аква културите, а пък живот и здраве след 5 год. да изпълним проекта.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси имате ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ номер 605, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 691
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от Правилник за приложение на закон за държавната собственост и чл.54 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Областен управител на Област Бургас и до Министерски Съвет за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имот –частна държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.36.41, целият с площ от 24.035 дка с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на безвъзмездното за имота по т.1 да е с цел Община Созопол да развие територията с предназначението за рибарско и яхтено пристанище за социалните и икономически нужди на населението на гр.Созопол, за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол чрез изграждане на нов подход към града;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решение по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

М.Димов: Докладна записка с вх.№609/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2009г. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се по реда на Наредбата за условията и реда на установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 692

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2009 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 35/тридесет и пет/ включително от приложения списък

Д.Димов: Докладна записка с вх.№612/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот с идентификатор 67800.501.538 – държавна собственост на Община Созопол с цел използването му като рибарски и яхтен кей.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Само за кея ли става въпрос?
П.Рейзи: Да само за кея, за управление.
К.Германова: други въпроси по докладната имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 693

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост и чл.6,ал.2 от ППЗДС, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно управлението върху имот –публична държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за частта от ПИ с идентификатор 67800.501.538, с Акт за Държавна собственост 0707 от 15.05.2004г. , целият с площ от 76 138 кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на управлението да е за частта от имота по т.1 маркирана в зелен цвят- кей и бивш военен плац да е с цел Община Созопол развие територията на остров “Св.СВ.Кирик и Юлита” за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол, както и обособяване и развитие на рибарско и яхтено пристанище
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация и финансовата обосновка до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения за предоставянето управлението на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

М.Димов: Докладна записка с вх.№613/ 24.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.503.1.15 – държавна собственост на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Става въпрос за червената сграда на олимпийска база. Колеги имате ли въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Тъй като не съм влизал вътре, Кмета да ни запознае със състоянието на залата. И ако ни бъде дадена, в какви срокове може да функционира?
П.Рейзи: Състоянието на залата е отчайващо. Няма нищо втре, прозорци, настилки, врати и т.н. Мислех, че с около 300-400хил. ще можем да я отремонтираме, но не. Но поне да ни я дадат, да търсим програми и да я стягаме.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 694
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54 от Закона за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот сграда – държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за ПИ с идентификатори 67800.503.1.15 и 67800.503.1.16, с Акт за Държавна собственост 175 от 05 юли 1999г. , с обща застроена площ от 1869 кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на собствеността за имота по т.1 да е с с цел Община Созопол да реконструира сградата като комбинирана спортна зала, в която да се организират спортни и други прояви , и развие района за създаване по добри условия за туристите и гости на гр.Созопол;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация и финансовата обосновка до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения за предоставянето собствеността на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.


К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклад на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Гочев – председател на комисията.
А.Гочев: На 30.09.2009 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател и Стоян Маринов и Милко Димов – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Румен Александров – Главен Архитект на Общината, Христо Христов - директор Дирекция ТСУ и Николина Пехливанова, Гено Пухов, Христо Бардуков и Пенка Щерионова – общински съветници
Комисията разгледа Докладна записка с вх.№549/ 26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяната на регулационна граница на УПИ VIII-199, кв.45, по плана на с.Равадиново, съгласно графична част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15 ал3 от Закона за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Красимир Тодоров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 695

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на УПИ VІІІ-199, кв.45 по план на с.Равадиново, с проектна площ от 145,68 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 5 698 /пет хиляди шестстотин деветдесет и осем /лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІІІ-199 ,кв.45 по регулационен план на с.Равадиново;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

А.Гочев: Докладна записка с вх.№596/14.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за улична регулация за м.”Буджака”, в землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с предложеното решение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 696

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията и чл.19, ал.4, във връзка с чл.14, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, при следните мотиви:
1.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.4, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва: улица о.т.37-51-52-53-54-55-56-57, с 6,50м/5.00 метра ширина на уличното платно и тротоар 1.50 м.едностранно, завършваща с паркинг, обособен в имот 6095 и улица с о.т.37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49, с ширина 5.50 м/4.00метра при ширина на уличното платно и тротоар 1.50 м.едностранно, в м.Буджака”, землище на гр.Созопол , като промяната засята неурегулирани поземлени имоти с № 006096,006095,006098, и с който се обособява нова пешеходна алея с ширина 2,25 м. в южната част на неурегулиран поземлен имот № 6098.
Проекта да се обяви на заинтересуваните страни по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията.

К.Германова: Последна точка от дневния ред е Докладна записка с вх.№618/ 28.09.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землището на с.Габър, Община Созопол.
Както ви казах докладната записка е разгледана от комисията по общинска собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: В докладната има възражение от някакъв ползвател. Изслушани ли са Кмета или ползвателя. Някой да направи разяснение.
П.Рейзи: Тази земя е по чл.19, за обезщетение, и като такава Закона ни дава право да я дадем под наем.. Има много кандидати за нея, ние нямаме право да я дадем на същия ползвател от миналата година. Сега ще мине на процедура за търг и който я спечели, ще я стопанисва.
К.Германова: други въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Красимир Тодоров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 697

1. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС и чл. 21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг, на земеделски имот в землището на с.Габър, м.”Турлатица” с № 018001, пета категория, с площ 402.689дка., с начин на трайно ползване: нива; при граници:им.№000008- полски път, им.№000020-полски път, им.№018003-нива, им.№ 018002-нива, им.№000007-полски път и им.№ 000009-полски път;
2. Срок на наемното правоотношение 1/една/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 512/ 05.03.09г., от ХХІІІ заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг за описания по т.1 имот в размер на 6.00лв. на декар .

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/Протокола води:……………
/Х.Михова/*протокола е публикуван на 09.10.2009


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...