:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 35/24.11.2009


ПРОТОКОЛ № 35

Днес, 24.11.2009г. от 09:30 часа, Общински съвет Созопол проведе тридесет и петото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол; Христо Христов – директор д-я „ТСУ”; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Божана Чампарова – юрисконсулт на Община Созопол; Калина Павлова – д-р д-я „ПМТД”; Адриана Попова – Директор д-я „МТД”; Катя Чачева – Директор д-я „Бюджет и човешки ресурси”; Валя Бученкова – гл. бюджетар; Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, други представители на общинска администрация.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам. Кмет, Кметове на Кметства, служители от общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват шестнадесет общински съветника, имаме кворум. Откривам тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета, колеги давам ви думата. Г-н Димов.
М.Димов: Г-н Кмете въпросът ми е свързан с една от точките в дневния ред, отчуждаването на поземлени имоти попадащи в проекта за Гробищния парк. Ще бъде ли осигурено плащането на тези хора?
П.Рейзи: Да парите ще бъдат изплатени, едната част ще изплатим до края на годината, другата по-голямата през следващата година. Всичко много зависи от приходите на общината. Мога да кажа в рамките на една година ще се разплатим с хората.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Деспов
Р.Деспов: Проблемът с Бургас Бус за пътуващите ученици отново е факт, отново се пускат малки коли през почивните дни и не се признават картите на учениците.
Вторият ми въпрос е във връзка с приетия преди четири години от нас мораториум за разпореждане с общинско имущество, а мотивът ни беше, че липсва регистър на общинската собственост. Прави ли се такъв регистър и как общинските съветници бихме могли да се запознаем с него?
П.Рейзи: По отношение на Бургас Бус, колкото пъти сте засягал проблема толкова пъти аз съм реагирал. От тук нататък предлагам да се пускат жалби и до Кмета на Бургас, в крайна сметка Бургас Бус е общинска фирма. В сряда имам среща с Кмета на Бургас и отново ще поставя въпроса.
Регистъра – много сложна процедура от чисто техническа гледна точка, но въпреки това почти сме готови. Ако от миналият мандат го бяха започнали, щяхме да сме приключили отдавна. Нека и г-ца Савова да доуточни, все пак тя се занимава с изготвянето на регистъра.
Н.Савова: Каквото е налично като актове за общинска собственост е качено в сайта. Земите, които са по чл.19 само не ги актуваме, защото при поискане от поземлена комисия ги възстановяваме на гражданите. След изтичане на пет годишния срок ще ги актуваме и тях.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: За пристанището ми е въпроса, защо има поставени заграждения? Виждам по скиците че е частна собственост, но мисля че нещо не е както трябва. Ние имаме точка в дневния ред, и ще засегнем по-сериозно проблема
П.Рейзи: Водното пространство се контролира изцяло от държавата. Тази марина, която се изгражда в момента изобщо не е в правомощията на Общината. Направените проекти са съгласувани с пристанищната дирекция и Министерството на транспорта.
К.Германова: Други въпроси? Г-жа Сейменова
Й.Сейменова: Г-н Кмете отново за рибарите, но по друг въпрос. Стълбището което е до ресторант Регата е в много лошо състояние, ръбовете са изпочупени, не само рибарите минават от там но и много граждани, защото там са контейнерите за боклук.
Другият ми въпрос е за ул.”Кирил и Методий”, осветлението е много слабо почти нищо не се вижда, а тя е една от атрактивните за града улици. Благодаря Ви.
П.Рейзи: Благодаря за въпросите г-жо Сейменова. Осветлението на улицата ще бъде направено веднага. На стълбите ще направим оглед и ще вземем нужните мерки.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Получил ли сте отчет от РПУ Созопол за това какво се случва с изгонените роми от Бургаските квартали Меден рудник и Долно езерово? Защото по сигнал на граждани се разходих в района на „Мечките” и смея да твърдя, е там се заформя едно ново гето. Палят се огньове, кражби, хората са притеснени.
П.Рейзи: Ежедневно от полицията получаваме сводка какво се случва в нашата Община, такива обявления там няма. Когато се събаряха къщите в Бургаските квартали Меден рудник и Долно езерово, получихме информация и съвместно с Полицията реагирахме веднага. Огледаха се всички райони и където имаше населлени роми бяха изгонени. При подаден сигнал се сформира група и се правят проверки. Броя на кражбите наистина е завишен, но не са извършвани от роми. Следобед ще имам среща с г-н Одрински с идеята отново да потърсим помощ от бургаската жандармерия, всички знаете че лятото освен командированите полицаи получихме подкрепа и от жандармерията.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси към Кмета? Няма. Преминаваме към дневния ред. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред, като т.6, т.7 и т.8 да влязат съответно Докладна записка с вх.№ 756/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска осбственост; Докладна записка с вх.№ 757/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Св. Марина”, с кадастрални номера 67800.36.5 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол и Докладна записка с вх.№ 767/23.11.2009г. от Красимира Германова, Стойо Недин и Христо Бардуков, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели.
Имате ли предложения колеги? Няма. Който е съгласен с направените предложения за т.5, т.6 и т.7, моля да гласува „ЗА”.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Сега като цяло дневния ред в едно с гласуваните предложения за т.6, т.7 и т.8, моля колеги гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 762

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 717/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на гр. Созопол, определяне на зони, като местоположение на населените места и местности на общината.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
4. Докладна записка с вх.№ 714/ 02.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Проект „Красива България”
5. Докладна записка с вх.№ 719/ 04.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Община Созопол да бъде партньор в създаването на рибарски групи на територията на Общините Созопол, Царево и Приморско.
6. Докладна записка с вх.№ 742/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
7. Докладна записка с вх.№707/ 23.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-308, кв.28 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№708/ 23.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-103, кв.11 по плана на с.Габър, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 746/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на статута на имот – публична общинска собственост,находящ се в с.Крушевец, община Созопол в частна общинска собственост; и 2. Одобряване предназначението му за жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
10. Докладна записка с вх.№ 748/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. „Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед № РД 09-171/ 18.12.2003г. на Областен управител на Област Бургас.
11. Докладна записка с вх.№ 749/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Гробищен парк”, чрез отчуждаване на поземлени имоти с номера по КК 67800.9.100, 67800.9.101, 67800.9.126, частна общинска собственост попадащи в предвижданията му.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
12. Докладна записка с вх.№ 718/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ, с отреждане за УПИ I „За КОО”, кв.16, по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 725/ 05.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване ан ПУП за ПИ №013084, с отреждане за КПС, в землището на с.Равадиново, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 741/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на западната регулационна граница на УПИ III-275 в кв.31, идентичен с ПИ 67800.501.237 и общински имот с индетификационен номер 67800.501.477 /по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/ съгласно графичната част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
15. Докладна записка с вх.№ 743/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект ПУП – ПРЗ за УПИ I „за индивидуално жилищно строителство” в кв.52 / нов идентификатор 67800.502.405/ по плана на гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 744/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект ПУП – ПРЗ за УПИ I „За индивидуално жилищно строителство и КОО” в кв.53 / нов иденификатор 67800.502.404/ по плана на гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 745/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 153 и УПИ II „За обществено обслужване и яхт клуб”, с идентификационен номер 67800.507.96 по влязла в сила КК на гр. Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ.
18. Докладна записка с вх.№ 747/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на изработването ПУП – ПРЗ за УПИ, с отреждане за УПИ „За трафопост”, в ПИ 134.152, м.”Овощна градина” по плана на новообразувани имоти с.Крушевец, Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
19. Докладна записка с вх.№ 751/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 756/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска осбственост;
VII. Докладна записка с вх.№ 757/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Св. Марина”, с кадастрални номера 67800.36.5 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол.
VIII. Докладна записка с вх.№ 767/23.11.2009г. от Красимира Германова, Стойо Недин и Христо Бардуков, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели.

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, доклада на комисията по законност. Давам думата на председателката на комисията г-жа Щерионова.
П.Щерионова: На 19.11.2009г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Гено Пухов, Стоян Маринов, Красимир Тодоров и Николина Пехливанова – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Божана Чампарова и Галина Георгиева – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Стойо Недин, Йорданка Сейменова, Димитър Желев и Ангел Гочев – Общински съветници; Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД” и Адриана Попова – Директор д-я „МТД”;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 717/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: В таблицата приложена към докладната, цената за заверяване на виза е 15лв., а за изготвянето и цената е 10лв.?
К.Павлова: Тази тарифа е стара, която вие отменихте с приемането на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол. Приложена е по погрешка, за което се извинявам.
Т.Чакъров: Защо ни е на нас стара тарифа след като сме приели нова.
П.Рейзи: Този документ просто не е трябвало да се прилага. Извинявам се за това.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Желев.
Д.Желев: Как е формирана тази стойност от 700лв. Трябва да се приложи план сметка.
Г.Георгиева: В момента правим промяна в Наредбата и не следва да се прилага план сметка. Стойността от 700лв. е формирана приблизително на база разходите, като същата може да бъде 900лв. може да бъде и 300лв., осреднена е като стойност.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване.
Докладна записка с вх.№ 717/ 03.11.09г. ИЗМЕНЕНИЕ В ЧЛ.131, НОВА Т.8.
Резултати от гласуването:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 1; Въздържали се: 0, приема се.

Докладна записка с вх.№ 717/ 03.11.09г.ИЗМЕНЕНИЕ В ЧЛ.133, НОВА АЛ.4
Резултати от гласуването:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Докладна записка с вх.№ 717/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 763
І. На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги територията на Община Созопол, като текстове със следното съдържание:
Чл.131/изм.с решение №763/ 24.11.2009г/
Т.8. /нова, приета с решение 763/ 24.11.2009г./ За процедиране и одобряване проект за ПУП(вкл.ЧИ) таксата е в размер на 700 лв, и включва следните дейности:
• Изискването и получаването на официална справка от имотен регистър от АГКК, Служба Бургас
• Изискването и получаването на официална справка от имотен регистър от Общинска служба земеделие и гори-Созопол;
• Обявяване на заинтересуваните страни , вкл. и такси към ДВ;
• Техническа подготовка на преписка- на обжалвана за Административен съд, на влязла в сила – за внасяне в Областна Дирекция Земеделие – Бургас/ респ. МЗХ-София;
• Техническа подготовка на влязла в сила преписка за изпращане, нанасяне и отразяване ва АГКК, Служба Бургас
Чл.133/изм.с решение №763/ 24.11.2009г./
(4) /нова, приета с решение №763/ 24.11.2009г./ за предоставяне данни от действащ план-координатен регистър за имот, таксата е в размер от 1 лв. на точка.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: В чл.11, ал.1 документи се приемат от СОЕСУТО и от Постоянната комисия по ЗУТ при общински съвет. Не трябва ли да ги приема Общинския съвет.
Г.Георгиева: Става въпрос за Задание, а иначе самият проект ще се разглежда и приеме от общински съвет.
К.Германова: До колкото разбирам Вие предлагате това Задание да се разглежда и от Комисията по ЗУТ, без да е в правомощията. С пожелателен характер за да бъдат запознати, защото общината няма такова задължение.
Г.Георгиева: Да. Заданието може изобщо да не се гледа от общински съвет, просто предлагаме вариант в който поне членовете на комисията ще са запонати.
Т.Чакъров: А в чл.11, ал.3 Кмета на общината или Председателя на общински съвет може да изискат общественото обсъждане на ПУП. Аз мисля, че трябва да остане само Кмета или Общинския съвет.
К.Германова: Председателят на Общинския съвет ще пусне искане, ако от страна на общински съветник има входирано искане, докладна, писмо или друг документ за провеждане на обществено обсъждане. Общинския съвет се представлява от Председателя и общинската администрация от Кмета на Общината.
Д.Дунев: Това е записано и в Закона.
К.Германова: Ще помоля някой юристите да ни зачете чл.121, ал.1 от ЗУТ.
Г.Георгиева: Това е общият принцип за обсъждане на проекти.
(дебати)
П.Рейзи: Лицето което представлява общинския съвет е Председателя, вие имате приет Правилник за дейността на общинския съвет и знаете какви са ви правомощията. При положение че Проекта е внесен в Общинския съвет за разглеждане от комисията по ЗУТ, ако има някакво напрежение и неяснотии, всеки един от вас може да предяви искане за обществено обсъждане. В ал.1 много добре е казано, че трябва Заданието да се разгледа от комисията по ЗУТ, защото в крайна сметка тя е комисията която разглежда техническата страна на общината. Според мен трябва да остане така както е записано и не виждам никакви ограничения за някой от вас.
Р.Александров: Уважаеми съветници искам да ви върна в началото на разговора, става въпрос за Задание за проект за озеленяване, не става въпрос за нищо друго. Заданието се изпълнява от служители на общината и е изцяло техническа работа. Заданието се разглежда от администрацията, главния архитект и от комисията по ЗУТ.
С.Недин: С това предложение чисто и просто се дава възможност на Общинския съвет да надникне в техническата част на Проектите.
К.Германова: Г-н Чакъров имате ли конкретно предложение за промяна.
Т.Чакъров: В чл.11, ал.3 да остане Кмета на Общината или Общинския съвет, да отпадне Председателя.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Чл.4, ал.2 – има ли такъв регистър, сега ли ще се започва и има ли някакви срокове?
П.Рейзи: Нямаме такъв регистър, сега ще се прави. До сега нямахме Наредба.
Д.Дунев: Има изискване след приемане на Наредбата да се изготви и регистъра по реда на чл.63, ал.1 от ЗУТ.
С.Недин: Раздел 2, чл.17, ал.1, последния ред, не трябва ли пред 10 % да се изпише до?
Г.Георгиева: До 20 % означава, че е и до 10%, ако искате да бъде изписано за да стане по-ясно.
С.Недин: Предлагам да се изпише до 10 %.
К.Германова: имате ли други въпроси и предложения колеги? Няма. Преминаваме към гласуване.
Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14, Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 2 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Предложение за промяна в чл.11, ал.3 да отпадне Председателя от Тодор Чакъров - общински съветник
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН Против
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Въздържал се
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ Въздържал се
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ Против
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ Против
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ Против
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ Въздържал се
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 6; Против: 4; Въздържали се: 4, не се приема

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 3 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА, СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ; РАЗДЕЛ 1 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ Против
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 2; Въздържали се: 0, приема се

Предложение за промяна в чл.17, ал.1 пред 10% да се запише и чете „до”, от Стойо Недин – общински съветник
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15, Против: 0, Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 3 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА, СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ; РАЗДЕЛ 2 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0; приема се.

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 3 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА, СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ; РАЗДЕЛ 3 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0; приема се.

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 4 ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ Против
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 1; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 5 ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА; РАЗДЕЛ 1 ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 5 ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА; РАЗДЕЛ 2 ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСТНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 5 ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА; РАЗДЕЛ 3 ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ГЛАВА 6 КОНТРОЛ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ Въздържал се
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 739/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 764

1. На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, и чл.62,ал.10 от Закон за устройство на територията , във връзка с §69 от ПЗР на ЗИДЗУТ, Общински Съвет Созопол приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.
2. Настоящата Наредба да се публикува в местен ежедневник.


П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на гр. Созопол, определяне на зони, като местоположение на населените места и местности на общината.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, със следната корекция:
В т.2 от решението за Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на гр. Созопол да се запише и чете Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Созопол.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Преминаваме към гласуване.
Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ; В ЧЛ.18, АЛ.2, НОВА Т.5
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ; В ЧЛ.18, АЛ.3, НОВА Т.5
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ; В ЧЛ.18, АЛ.5, НОВА Т.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ; В ЧЛ.18, АЛ.6, РЕДАКЦИЯ ПО Т.3
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0; приема се

Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ; В ЧЛ.18, НОВА АЛ.7
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ; ПРОМЯНА В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТАБЛИЦА КЪМ ЧЛ.18, АЛ.2 И АЛ.3 ЗА С.О. „Червенка"
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се


Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ; ПРОМЯНА В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ ЧЛ.18, АЛ.6, Т.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ С ПРОМЕНИТЕ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 765

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения:

I. В Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. В Чл.18, ал.2 се добавя нова т.5 със следното съдържание: “За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила,
за чистота на териториите – 3,5 промила.
2. В Чл.18, ал.3 се добавя нова т.5 със следното съдържание: “За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила,
за чистота на териториите – 3,5 промила.
3. В Чл.18, ал.5, се добавя нова т.1 със следния текст: “Когато размера на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци,лицата по чл.17 ал.1 подават декларация по образец /Приложение 3/ в дирекция”ПМДТ” в срок до края на предходната година. За придобитите през годината имоти,декларацията се подава едновременно с декларацията по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци за текущата година.”
т.1 става т.2
т.2 става т.3
т.3 става т.4
т.4 отпада
4. В Чл.18, ал.6, т.3 придобива следната редакция: “За придобитите през годината имоти декларацията по чл.18,ал.6,т.2, се подава едновременно с декларацията по чл.14 или чл.17 от ЗМДТ. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.”
5. В Чл.18 се добавя нова ал.7 със следния текст: “Задължените лица ,които имат неплатени задължения за местни данъци и такси от предходни години, не могат да подават декларации по чл.18 ал.5 и ал.6 от Наредбата.”
6. Промяна в Приложение 1 – таблица ,към чл.18,ал.2 и ал.3
- за “с.о.Червенка по компоненти:
за физически лица – жилищни имоти – 3,5-0,2-1,3
- нежилищни имоти – 7,0-0,5-2,5
за юридически лица – жилищни имити – 4,2-0,25-1,55
- нижилищни имоти – 7,0-0,5-2,5
7. Промяна в Приложение 4 – декларация към чл.18,ал.6,т.2:
Нов образец на декларация по чл.18, ал.6, т.2 , и приложен към това предложение като Приложение 1;

Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ; В ЧЛ.15, НОВА АЛ.1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 766

II. В Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Созопол:
1. Нова ал.1 на чл.15 – “за с.Атия – за всички имоти, заверени “извън строителни граници”, данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.


Докладна записка с вх.№ 740/ 13.11.09г.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ, КАТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СОЗОПОЛ, ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА БУДЖАКА, МАПИ, СВЕТА МАРИНА, КУКУ БАИР, АЛЕПУ И КАВАЦИ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 767

ІІІ. Определяне на зони ,като местоположение на :
- Созопол, всички населени места от общината,
- Буджака, Мапи,Света Марина,Куку Баир,Алепу,Каваци.
Както следва:
- За Созопол
Първа зона/ Колона І от Таблица 3/:
квартали от 1 да 44 вкл., 49,52,84,85,86,144,145,146
Втора зона / Колона ІІ от Таблица 3/ :
Квартали от 45 до 48 вкл.,50,51, от 53 до 83 вкл.,87,88,89,111
Трета зона/ Колона ІІІ от Таблица 3/:
Квартали от 90 до 110 вкл., и от 112 до 143 вкл.
- Буджака,Мапи,Света Марина, Алепу,Каваци - Първа категория вилна зона/ Колона І кат. от Таблица 3/
- Куку баир - Втора категория вилна зона/ Колона ІІкат.от Таблица 3/:
- За всички останали населени места от общината,вкл.с.о.Червенка- първа зона / Колона І от Таблица 3/

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклада на комисията по финанси. Давам думата на Председателката на комисията г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 19.11.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Пенка Щерионова, Стойо Недин – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Чачева – директор д-я „Бюджет и човешки ресурси”, Валя Бученкова – главен бюджетар, Петя Чапевова – директор д-я „Евроинтеграция”, Гено Пухов, Йорданка Сейменова, Димитър Желев и Ангел Гочев – Общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 714/ 02.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Проект „Красива България”
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на представител на Общинска администрация, г-жа Петя Чапевова.
П.Чапевова: Става дума за бюджет на „Красива България” за 2010г., а обекта за който става въпрос е ремонт на детска градина в с.Равна гора. По преценка на Общинска администрация е избрана, там има достатъчен брой деца и има започнати ремонтни действия. Идеята е да я завършим и градината да стане едно уютно и приветливо място за децата. Финансирането е на 50% от „Красива България” и 50% Община Созопол.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
Докладна записка с вх.№ 714/ 02.11.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Проект „Красива България"
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 768

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства по проект”Красива България”за 2010г. по мярка 02 „Подобряване на социална инфраструктура” с проект за текущ ремонт на ЦДГ, с. Равна гора.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 719/ 04.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Община Созопол да бъде партньор в създаването на рибарски групи на територията на Общините Созопол, Царево и Приморско.
На самата комисия от вносителят ни беше представен нов проект за решение съобразен с изискванията на ИАРА, който ние приехме като предложение за решение от комисията. Сега отново по предложение на вносителят предложението за решение да придобие следния текст, който е изцяло съобразен със всички изисквания. Ще ви зачета предложението за решение.
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие :
1. Община Созопол да участва в създаване на Публично-частно партньорство за подаване на Декларация за изразяване на интерес и подготовка на проект по мярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местни стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи” от приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /ОПРСР/ 2007-2013г. за създаване на Рибарска група на територията на общините Созопол, Приморско и Царево.
2. Като партньори за подписване на Декларацията за изразяване на интерес да бъдат следните организациите, определени въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 16.11.2009 г. в гр.Приморско, като списъкът е индикативен, съгласно чл.8, ал.1 и 2 от Наредба №7/30.03.2009г. на Министерство на земеделието и храните.
3. Водеща организация по проекта, която да подаде Декларацията за изразяване на интерес към Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА/ по мярка 4.1.А от ОПРСР да бъде община Приморско
4. Панайот Василев Рейзи – Кмет на община Созопол да представлява участието на Общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Декларацията за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР и подпише Декларацията в качеството на партньор.
5. Община Созопол се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Декларацията за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР.
К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Тези промени се наложиха поради така спуснатите ни изисквания от ИАРА. Това което се случва на този етап е заявление от наша страна, че искаме да сформираме такава рибарска група. България е разделена на пет района в които трябва да има такива рибарски групи, единият е Балчик-Шабла-Каварна, Несебър-Поморие, Созопол-Царево-Приморско, четвъртият район са водоемите около Батак и петия е Дунава. В следващият етап комисията ще разгледа всички заявления и ще удобри групи. На срещите с Министъра и представител на ИАРА стана ясно, че на първо ниво ще се изберат само две групи. Ако едната група сме ние, от Министерството на земеделието ще дойде екип, който ще направи икономически анализ на базата на който ще се регистрира групата в съда. Ще се определи управителен съвет, в който ще има представители на рибарските дружества, бизнеса и администрацията на общината. След като се направи програмата, тя ще се внесе в Министерството на земеделието, ще се разгледа и по нея ще бъдат отпунати средствата. С тези средства рибарската група ще може да отпуска помощи на рибарите, като физически или юридически лица. Идеята е да се подпомогне рибарството, под формата на безвъзмездна помощ. Всеки кандидатстващ ще си подготви икономическа обосновка и план на действие, които ще представи пред управителния съвет. Петя Чапевова ще ви разясни как ще се усвояват средствата от общините.
П.Чапевова: Парите ще се разпределят на база представените проекти. Който представи по-добър проект взима повече пари. Списъкът на партньорите е индикативен, примерен, във всеки един момент той може да бъде променян и допълван.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Каква е ролята на тези дружества?
П.Рейзи: Това са представители на бизнеса. Само, ако ми позволите уважаеми общински съветници, ще искам още една промяна в новото предложение за решение. В т.4 лицето представляващо Община Созопол да бъде г-жа Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол. Това го правим, за да се избегне евентуален конфликт на интереси, защото аз съм Председател и на рибарското дружество.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Във връзка с направеното уточнение от вносителя по Докладната записка подлагам на гласуване представения ни днес проект за решение, като първо ще гласуваме предложената промяна в т.4 от него, а именно: да се запише за представител на община Созопол Катя Петрова Стоянова - зам. Кмет на Община Созопол.
Колеги моля гласувайте.
Предложение за промяна от вносителя РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Докладна записка с вх.№ 719/ 04.11.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Община Созопол да бъде партньор в създаването на рибарски групи на територията на Общините Созопол, Царево и Приморско, по направеното днес предложение за решение в едно с гласуваната по горе промяна.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 769

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:
1. Община Созопол да участва в създаване на Публично-частно партньорство за подаване на Декларация за изразяване на интерес и подготовка на проект по мярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местни стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи” от приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /ОПРСР/ 2007-2013г. за създаване на Рибарска група на територията на общините Созопол, Приморско и Царево.
2. Като партньори за подписване на Декларацията за изразяване на интерес да бъдат следните организациите, определени въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 16.11.2009 г. в гр.Приморско, като списъкът е индикативен, съгласно чл.8, ал.1 и 2 от Наредба №7/30.03.2009г. на Министерство на земеделието и храните.
3. Водеща организация по проекта, която да подаде Декларацията за изразяване на интерес към Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА/ по мярка 4.1.А от ОПРСР да бъде община Приморско
4. Катя Петрова Стоянова - зам. Кмет на Община Созопол да представлява участието на Общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Декларацията за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР и подпише Декларацията в качеството на партньор.
5. Община Созопол се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Декларацията за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 742/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на г-жа Валентина Бученкова.
В.Бученкова: По т.1 – промяна статута на ПИ за изграждане на автогара за 20 400лв. в намаление на разходи за външни услуги. По т.2 промяната е за с.Равадиново от дейност 604 в намаление с 2 500лв. прехвърляме средствата в дейност 745 за ограждане на гробищния парк. По т.3 от ремонт ЦДГ с.Крушевец останали средства ги пренасочваме за материали, ремонт на ЦДГ с.Атия, пекарна поради проблем в ел. инсталацията старата е изгоряла и за ОДЗ Здравец за закупуване на стерилизатори. По т.4 промяната в капиталовите разходи на база т.1, т.2 и т.3.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по актуализацията? Няма. Преминаваме към гласуване.
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на гр.Созопол – собствен за 2009г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 481 684лв. 20 400лв. 461 284лв.
в т.ч.
§ 10-20 –разходи за вън.услуги намалени с 20 400лв.
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се


било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 958 182лв. 20 400лв. 978 582лв.
в т.ч. подпараграф 53-09-др.нематер.активи -проект за градоустройство и промяна в статута на земята на ПИ №67800.3.338 на гр. Созопол м.Месари увеличени с 20 400лв.
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на гр.Созопол – собствен за 2009г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както гласувахме по-горе.
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 770
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на гр.Созопол – собствен за 2009г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 481 684лв. 20 400лв. 461 284лв.
в т.ч.
§ 10-20 –разходи за вън.услуги 348 498лв. 20 400лв. 328 098лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 958 182лв. 20 400лв. 978 582лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09-др.нематер.активи
-проект за градоустройство и
промяна в статута на земята на
ПИ №67800.3.338 на гр.
Созопол м.Месари 0 20 400лв. 20 400лв

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2009г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство Равадиново 2.1.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 28 000лв. 2 500лв. 25 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали намаление с 2 500лв.
2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 745 “Обредни домове и зали” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 2 500лв. 2 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 - материали увеличение с 1 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги увеличение с 1 000лв
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 771

2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2009г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство Равадиново
2.1.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 28 000лв. 2 500лв. 25 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 500лв. 500лв.
2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 745 “Обредни домове и зали” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 2 500лв. 2 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 - материали 0 1 500лв. 1 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 1 000лв. 1 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на функция “Образование” за 2009г. в частта за местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 611 300лв. 8 900лв. 620 200лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-11 – храна намаление с 3 000лв.
§ 10-12 – медикаменти намаление с 2 000лв.
§ 10-14 – учебни разходи намаление с 2 000лв.
§ 10-51 – командировки намаление с 3 000лв.
било увеличение става
§ 10-15 – материали увеличение с 10 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт увеличение с 8 900лв.
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 113 000лв. 15 400лв. 97 600лв.
в т.ч.
-основен ремонт ЦДГ с.Крушевец намаление с 15 400лв.
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се


Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 371 943лв. 6 500лв. 1378 443лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобив.на др.оборудване, машини и съоръжения
-пекарна за ЦДГ “Моряче”с.Атия увеличение с 5 000лв.
-стерилизатори 2бр.за ОДЗ “Здравец” гр.Созопол увеличение с 1 500лв.
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на функция “Образование” за 2009г. в частта за местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както гласувахме туко що.
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 772

3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на функция “Образование” за 2009г. в частта за местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 611 300лв. 8 900лв. 620 200лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-11 – храна 159 315лв. 3 000лв. 156 315лв.
§ 10-12 – медикаменти 2 000лв. 2 000лв. 0
§ 10-14 – учебни разходи 5 000лв. 2 000лв. 3 000лв.
§ 10-51 – командировки 10 000лв. 3 000лв. 7 000лв.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 59 047лв. 10 000лв. 69 047лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 99 000лв 8 900лв.107 900лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 113 000лв. 15 400лв. 97 600лв.
в т.ч.
-основен ремонт
ЦДГ с.Крушевец 51 000лв. 15 400лв. 35 600лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 371 943лв. 6 500лв. 1378 443лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобив.
на др.оборудване, машини и
съоръжения
-пекарна за ЦДГ “Моряче”с.Атия 0 5 000лв. 5 000лв.
-стерилизатори 2бр.за ОДЗ
“Здравец” гр.Созопол 4 000лв. 1 500лв. 5 500лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т. 1.1 и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2009г. на Община Созопол, както следва:/ Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 12 125 684лв. 11 500лв. 12 137 184лв.
В частта собствени средства в размер на 11 500лв.
К.Германова: Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 773

4.Въз основа на приетите решения по т. 1.1 и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2009г. на Община Созопол, както следва:/ Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 12 125 684лв. 11 500лв. 12 137 184лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 4 655 070лв. 0 4 655 070лв.
било увеличение става
-собствени средства 6 258 258лв. 11 500лв. 6 269 758лв.
било 0 става
-държавни дейности-дофинансиране
с общински приходи 633 000лв. 0 633 000лв.
-други източници -ПУДООС 579 356лв. 0 579 356лв.

К.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост. Давам думата на Председателя на комисията г-н Димов.
М.Димов: На 19.11.2009г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха Гено Пухов, Николина Пехливанова, Ангел Гочев, Стойо Недин – членове и Милко Димов – Председател.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Надя Савова и Светла Лулева – Юристи общинска собственост; Стоян Маринов, Йорданка Сейменова и Димитър Желев – общински съветници
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№707/ 23.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-308, кв.28 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване. Колеги моля гласувайте.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 774

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 18/осемнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-308, кв.28 по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №120/18.08.09г на независим лицензиран оценител в размер на 308/триста и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№708/ 23.10.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-103, кв.11 по плана на с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Моля ви да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 775

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 50/петдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-103, кв.11 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 132/05.10.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 428/четиристотин двадесет и осем/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 746/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на статута на имот – публична общинска собственост,находящ се в с.Крушевец, община Созопол в частна общинска собственост; и 2. Одобряване предназначението му за жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Моля ви да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 776

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост променя статута на недвижим имот масивна едноетажна сграда „Детска градина” с застроена площ - 65.68/шестдесет и пет цяло и шестдесет и осем/кв.м., изградена в Дворното място е с площ - 720/седемстотин и двадесет/кв.м, представляващо парцел VІІ, кв.17, по плана на с.Крушевец, Община Созопол, актуван за Публична общинска собственост с АОС № 330/12.02.1998г., като го обявява за частна общинска собственост.
1.2. Във връзка с т.1.1 и на основание чл.3, ал.3 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост Общински съвет одобрява предназначението на описаната в т.1.1. сграда да бъде „Жилище за настаняване под наем” и допълва одобрения с Решение № 532/26.03.09г. на Общински съвет - Созопол приложен списък на жилищната собственост на Община Созопол.
1.3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия по съставянето на нов акт за частна общинска собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 748/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. „Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед № РД 09-171/ 18.12.2003г. на Областен управител на Област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Лицензираният оценител е направил проучвания в imoti.bg и propse.com. на база които е определил цената на кв.м за имота. След като разгледах цените в посочените сайтове установих голямо разминаване, там са представени цени от 50 до 70 евро на кв.м за м.Куку баир. От къде идва това разминаване?
П.Рейзи: Г-н Деспов ние възлагаме на лицензиран оценител да даде оценка за имота, след което същия носи отговорност за цената. Аз мисля, че тази цена е добра, тези цифри които вие цитирате са прекалено високи и според мен на този етап не съществуват такива цени. Имота е употребен, хората са ползватели. В района сме правили и други продажби , цената е била такава няма разлика която да ни притеснява и нас самите. Г-жо Георгиева?
Г.Георгиева: Ситуацията е такава, че лицето придобива собственост върху имота в качеството си на ползвател и тук цената се определя по Наредба за цените на земеделските земи. В комисията участва и земеделски оценител, който предоставя информация за цената на имота.
Б.Йорданов: Всички сте в течение със ситуацията в м.Митков мост, тя е същата. Тези оценки наистина се правят по Наредбата за цените на земеделските имоти и спазва специални изисквания, които ние не можем да прескочим. От тук нататък, ако някой смята че тази оценка е незаконосъобразна, ниска или каквато и да е друга, закона му дава право да се жали в съда.
К.Германова: Други въпроси има ли по докладната? Няма. Моля ви да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 777

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ определя пазарна цена за закупуване на имот имот с идентификационен номер №67800.50.311 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол, находящ се в м.”Куку баир”, землище гр. Созопол, целият с площ от 603 /шестотин и три/ кв.м. на стойност 8545 /осем хиляди петстотин четиридесет и пет/лв., обективирана в оценителен Протокол №163/29.09.2009г.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Владимир Димитров Титов да придобие собствеността върху имот имот с идентификационен номер №67800.50.311 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол, находящ се в м.”Куку баир”, землище гр. Созопол, целият с площ от 603 /шестотин и три/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 749/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Гробищен парк”, чрез отчуждаване на поземлени имоти с номера по КК 67800.9.100, 67800.9.101, 67800.9.126, частна общинска собственост попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси?Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Тук пазарните оценки не са ли много високи? Тези имоти попадат в санитарна зона. Как тези оценители правят оценките?
П.Рейзи: Имате представена подробна справка за съставянето на цената от лицензирания оценител. На мен тази цена също не ми харесва, но оценката трябва да е пазарна по смисъла на закона. Този проблем е належащ и ние трябва да го изчистим.
Аз ви разбирам, правилно задавате въпроса за цената, но ние сме изпълнили всичко по Закон.
(дебати)
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси или конкретни предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ Против
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 778

1.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Гробищен парк Созопол”,одобрен по реда на чл.21, ал.6 от ЗОС, с решение № 569 от 24.04.09г, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.100, собственост на Мери Георгиева Костова, ЕГН 5406159138, целият с площ от 3,151дка, изоставена нива, десета категория , за обект – гробищен парк, публична общинска собственост.
Като одобрява изплащане на сумата от 130 768/сто и тридесет хиляди седмстотин шестдесет и осем /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 128 от 05.10.09г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.101, собственост на наследници на Ирина Панайотова Иванова целият с площ от 0.569 дка, изоставена нива, десета категория, изоставена нива, десета категория , за обект – гробищен парк, публична общинска собственост.
Като одобрява изплащане на сумата от 28 196/двадесет и осем хиляди сто деветдесет и шест /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 129 от 05.10.09г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.126, собственост на Ангелина СъбеваГН 3609200650, наследници на Христо Панайотов, целият имот с площ от 1,708 дка, изоставена нива, десета категория , за обект – гробищен парк, публична общинска собственост.
Като одобрява изплащане на сумата от 84 636/осемдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и шест /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 130 от 05.10.09г, по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на Председателя на комисията г-н Гочев.
А.Гочев: На 19.11.2009г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател; Стоян Маринов, Милко Димов, Костадин Мархолев и Стойо Недин – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Надя Савова – юрист Общинска собственост, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Румен Александров – Главен Архитект на Общината, Николина Пехливанова, Димитър Желев, Красимир Тодоров и Йорданка Сейменова – общински съветници
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 718/ 03.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ, с отреждане за УПИ I „За КОО”, кв.16, по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 779

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.109,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.3, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 и чл.131 от Закон за Устройство на територията и Заповед за допускане за изработване от 20.03.09г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.29 от Протокол 16/15.07.2009г и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на с.Равадиново ;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - ПРЗ за УПИ І”За КОО”, кв.16 по план на с.Равадиново, с цел обособяване на три нови УПИ.
С проекта се обособяват : един нов УПИ V”За търговски обекти на ПК Изгрев”, със застроителен обем за изграждане на търговски обект при плътност на застрояване 60%, Н мах=10.00м., Кинт=2, мин.озелнена площ 30% , един нов УПИ І”За зала за събрания, младежки клуб, клуб на пенсионера, кабинети за художествена самодейност”, със застроителен обем за изграждане на търговски обект при плътност на застрояване 60%, Н мах=10.00м., Кинт=2, мин.озелнена площ 30% и нов УПИ VІ”За озеленяване, спорт и детски площадки”.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 725/ 05.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване ан ПУП за поземлен имот №013084, с отреждане за Канално-помпена станция, в землището на с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 780

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.59,ал.1,чл.64,ал.1,т.4, чл.109,ал.1,т.3 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.1 от Закон за Устройство на територията и чл.35,ал.1 от Правилник за приложение на Закон за опазване на земеделските земи, Разрешение за изработване от 14.02.07г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.60 от Протокол 11/13.05.2009г и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на с.Равадиново и свързаната с него зона на влияние;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
4.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в с.Равадиново, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
І. Подробен устройствен план - ПРЗ за изграждане на „Канално-помпена станция сРавадиново”, с цел промяна предназначението на имот с № 013084, м.”Халваджи дол”, з-ще с.Равадиново, целият имот с площ от 16.193 дка, с НТП – изоставена нива.
С проекта се обособява един нов УПИ VІ-13084”За КПС”, със застроителен обем за изграждане на канално помпена станция при плътност на застрояване 50%, Н мах=6.00м., Кинт=1, мин.озелнена площ 30%.
ІІ. На основание чл. 30 от ППЗОЗЗ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи в Областна Дирекция ”ЗГ” гр.Бургас, за определяне и утвърждаване на трасето, утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земеделската земя, попадаща по ПУП

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 741/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за Частично изменение на План за регулация, изразяващ се в промяна на западната регулационна граница на УПИ III-275 в кв.31, идентичен с ПИ 67800.501.237 и общински имот с индетификационен номер 67800.501.477 /по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/ съгласно графичната част на проекта за частично изменение и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, със следната корекция:
След т.1 и т.2 да се запише и чете т.3
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 781

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на западната регулационна граница УПИ ІІІ-275 в кв.31 по плана на гр.Созопол, идентичен с поземлен имот с идентификационен номер 67800.501.237 с проектна площ от 31кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 8 589 /осем хиляди петстотин осемдесет и девет /лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ІІІ-275 в кв.31 по плана на гр.Созопол, идентичен с поземлен имот с идентификационен номер 67800.501.237 по влязла в сила Кадастрална карта;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 743/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I „за индивидуално жилищно строителство” в кв.52 /нов идентификатор 67800.502.405/ по плана на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Този проект минал ли е обществено обсъждане?
Р.Александров: Не, не е минавал защото такава процедура не е задължителна по реда на ЗУТ за конкретния случай.
Р.Деспов: Пред мен е изказването на гл. Архитект от двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет, което гласи „Първоначално проекта ще се заложи в идейна фаза, същия ще се подложи на обществено обсъждане”. Означават ли тези думи, че сме били подведени.
П.Рейзи: Няма никакво подвеждане г-н Александров е обяснил каква е процедурата при разглеждането и приемането на ПУП-овете. Процедурата разрешава да бъде пропусната тази част с цел по-бързо развитие на процеса. Сега плана е внесен за вашето удобрение. До тук няма нарушение на процедурата. Ако още тогава сте имал желание проекта да мине обществено обсъждане е трябвало да направите предложение което да се гласува.
Р.Александров: В момента Ви представяме един ПРЗ изцяло съобразен със заданието за проектиране. По плана е направена корекция свързана с намаляване параметрите на застрояване по отношение на височината. Закона не предвижда обществено обсъждане на този проект. В правомощията на Общински съвет е да вземе такова решение, ако прецени.
К.Германова: Има ли други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Аз предлагам проекта да мине обществено обсъждане.
(дебати)
К.Германова: Има ли други предложения? Няма. Имаме записан гражданин, който желае да направи изказване по тази докладна записка. Давам думата на г-н Мартин Неделчев Стоянов.
М.Стоянов: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, представлявам собственици на имоти от кв.52 и искам да изразя тахното становище, че проекта за ПУП – ПРЗ не е изготвен съгласно Закона тъй като не е обявен на заинтересованите лица, съответно не е даден едномесечен срок за евентуално жалване от тяхна страна. Моля да ни бъде отговорено кое е наложило пропуска за такова информиране. Благодаря ви.
К.Германова: Давам думата на Гл. Архитект.
Р.Александров: В процедурата по изработване и удобряване на ПУП-а няма никакви пропуски. ПУП-а се обявява на заинтересованите лица, които са описани в чл.131, ал.2 на ЗУТ. Господина и хората които представлява не попада в кръга на тези заинтересовани лица.
К.Германова: Имаме предложение от общински съветник Тодор Чакъров, проекта да мине обществено обсъждане. Колеги моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА Против
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ Против
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН Против
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Против
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ Въздържал се
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ Въздържал се
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА Въздържал се
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ Въздържал се
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА Въздържал се
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ Въздържал се
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 2; Против: 4; Въздържали се: 7, не се приема.

К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. В правното основание е допусната техническа грешка, вместо чл.21, ал.11 от ЗМСМА да се запише и чете чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Моля ви да гласуваме Докладна записка с вх.№ 743/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект ПУП - ПРЗ за УПИ I „за индивидуално жилищно строителство" в кв.52 / нов идентификатор 67800.502.405/ по плана на гр.Созопол., в едно с корекцията предложена от мен.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 11; Против: 1; Въздържали се: 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 782

Общински съвет Созопол На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.109, ал.1, т.2 и ал.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.124, ал.3, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.131 от ЗУТ и Заповед № 1098/12.08.2009г. на Кмета на Община Созопол за допускане изработването на ПУП-ПРЗ, Решение по т.36 от Протокол № 25/11.11.2009г. на Общински експертен съвет, и Решение № 534/26.03.2009г на Общински Съвет за допускане, при следните мотиви:
1. Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на гр.Созопол
2. Обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за предоставяне на отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на социални жилища.
3. Оптимизиране на инжинерните мрежи в района и изработване на градоустройствена основа за провеждане на мероприятия по озеленяване и благоустройство на района
О Д О Б Р Я В А:
Подробен устройствен план – за регулация и застрояване, с цел промяна на УПИ І „за индивидуално жилищно строителство ” в кв.52 / нов идентификатор 67800.502.405/ по плана на гр.Созопол. С проекта се обособяват:
- улична регулация на улица с о.т.906-918-907-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-с ширина 8,00 м./5,00м.ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1,50 м./. , улична регулация на улица с о.т.918-919-920-921- с ширина 6,50 м. / 4,50 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1,00 м./.
- нов квартал №52А по плана на гр.Созопол в който се обособяват нови УПИ І общ., ІІ общ., ІІІ общ., ІV общ., V общ. , VІ общ., VІІ общ, VІІІ общ, ІХ общ, Х общ, ХІ общ, ХІІ общ, ХІІІ общ, ХІV общ , ХV „За трафопост” , ХVІ общ. и ХVІІ общ. , в които се ситуират застроителни обеми за изграждане на жилищни сгради при следните градоустройствени показатели; за частта от имотите попадащи в зона „А” – плътност на застрояване 20%, Н мак.=7,00 м.,Кинт.0,5, мин.озеленена площ 70%; за частта от имотите попадащи в зона „Б” плътност на застрояване 50%, Н мак.=7,00 м.,Кинт.1,5, мин.озеленена площ -40% по корекции нанесени в зелен цвят при спазване на посочените специфични правила и норми за прилагане на ПУП.
- нов кв.52 по плана на гр.Созопол се обособяват нови УПИ І общ., ХІ общ, ХІІ общ, ХІІІ „За озеленяване” и VІІ „За озеленяване” по зелените, кафяви и сини линии, надписи и щрихи. Като за обособените нови УПИ І общ., ХІ общ, ХІІ общ, в квартал 52 се ситуират застроителни обеми за изграждане на жилищни сгради при плътност на застрояване 50%, Н мак.=7,00 м. Кинт.1,5, мин.озеленена площ 40% по корекции нанесени в зелен цвят при спазване на посочените специфични правила и норми за прилагане на ПУП.


А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 744/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I „За индивидуално жилищно строителство и КОО” в кв.53 / нов иденификатор 67800.502.404/ по плана на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Главния архитект да направи разяснения по проектите.
Р.Александров: Първата цел на Общината с разработването на тези проекти е даване възможността на граждани на гр.Созопол за получаване на ОПС. Друга цел е оптимизиране на инженерните мрежи в района.
В територията минават в различни посоки и на различни места водопроводи, кабели на БТК и ел. далекопроводи, не е разрешен комуникационно достъпа до тази територия.
Друга основна и важна цел на общината е създаването на комфортна и съвременна територия за жилищно строителство, в архитектурния стил на стария Созопол, подчертавам. Определено не считаме, че архитектурната традиция на Созопол е изграждането на шест, седем етажни жилищни сгради, тези които в момента съществуват.
Друга цел на общината е създаването на кратки пешеходни връзки към стария град. Подобряване възможността за паркиране и гариране на автомобили, виждате на чертежа колко места сме определили. Запазване на условията за проветривост, ослънчаване и визуални връзки на съществуващото в квартала застрояване.
Проектантите не са си позволили да предвиждат стени от жилищни сгради, точно обратното рехаво застрояване, еднофамилни къщи в имотите, най-много сдвоени на калкан в два съседни имота.
Предвидени са имоти за озеленяване. Запазена е улицата към главния подход към града. Трябва да има вход за новият град освен този който е в момента. Това ще облекчи много трафика през активния сезон. Предвидена е велоалея.
В зона А по Закон, плътност на застрояване 20%, кинт 0.5, височина на сградите 7м., това са много ниски градоустройствени параметри. В зона Б височина на сградите 7м. при допустима 10м. и 50% плътност на застрояване.
Всичко това което на кратко ви разказах се отнася и за двете докладни. Благодаря Ви.
К.Германова: колеги имате ли въпроси? Няма. Давам думата на гражданин – Кирил Борисов Милков.
К.Милков: Аз имам имот в кв.53 какво е застрояването пред моя имот? Преди време имахме подадени молби за закупуване на тези маломерни имоти или оставянето им за градинки.
Р.Александров: В зона Б височина на сградите 7м. и 50% плътност на застрояване.
Всички тези заявления открихме като незавършени процедури в администрацията. Те не са започнати както трябва и съответно не са довършени както трябва. През периода в който се изработваше проекта, а и преди това постъпваха молби от граждани за промяна на регулационните линии на някои от частните имоти. След извършени проверки се установи, че много от тези граждани са заградили незаконно места от общинския терен. Поради тази причина те имат откази.
След приемане на този проект, както при всеки друг ние ще имаме възможността да го променяме. Аз, администрацията и Кмета ще оказваще съдействие на всеки собственик който дойде с конкретна идея или виждане по даден проблем, разбира се съобразени със Закона и приети от Общински съвет.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. В правното основание е допусната техническа грешка, вместо чл.21, ал.11 от ЗМСМА да се запише и чете чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Моля ви да гласуваме Докладна записка с вх.№ 744/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на проект ПУП - ПРЗ за УПИ I „За индивидуално жилищно строителство и КОО" в кв.53 / нов иденификатор 67800.502.404/ по плана на гр.Созопол в едно с корекцията предложена от мен.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 783

Общински съвет Созопол На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.109, ал.1, т.2 и ал.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.124, ал.3, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 и чл.131 от ЗУТ и Заповед № 1097/12.08.2009г. на Кмета на Община Созопол за допускане изработването на ПУП-ПРЗ, Решение по т.35 от Протокол № 25/11.11.2009г. на Общински експертен съвет, и Решение № 533/26.03.2009г на Общински Съвет за допускане, при следните мотиви:
1. Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на гр.Созопол
2. Обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за предоставяне на отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на социални жилища.
3. Оптимизиране на инжинерните мрежи в района и изработване на градоустройствена основа за провеждане на мероприятия по озеленяване и благоустройство на района
О Д О Б Р Я ВА:
Подробен устройствен план – за регулация и застрояване, с цел промяна на УПИ І „за индивидуално жилищно строителство и КОО” в кв.53 / нов идентификатор 67800.502.404/ по плана на гр.Созопол. С проекта се обособяват:
- улична регулация на улица на улица с о.т.932-933-с ширина 9,00 м. Обособява се улична регулация на улица с о.т.932-933-с ширина 9,00 м.
- нов квартал №53А по плана на гр.Созопол в който се обособяват нови УПИ І общ., ІІ общ., ІІІ общ., ІV общ., V общ. и VІ общ., в които се ситуират застроителни обеми за изграждане на жилищни сгради при следните градоустройствени показатели - плътност на застрояване 20%, Н мак.=7,00 м., Кинт 0,5, мин.озеленена площ 70%, при спазване на посочените специфични правила и норми за прилагане на ПУП.
- нов кв.53 по плана на гр.Созопол се обособяват нови УПИ XLІХ общ., L общ., LІ общ., LІІ общ, LІІІ общ. LІV общ. LV общ. LVІ общ. LVІІ общ. LVІІІ общ. LІХ общ. LХ общ. по зелените, кафяви и сини линии, надписи и щрихи, в които се ситуират застроителни обеми за изграждане на жилищни сгради при следните градоустройствени показатели - за частта от имотите попадащи в зона „А” – плътност на застрояване 20%, Н мак.=7,00 м.,Кинт.0,5, мин.озеленена площ 70%; за частта от имотите попадащи в зона „Б” плътност на застрояване 50%, Н мак.=7,00 м.,Кинт.1,5, мин.озеленена площ -40% по корекции нанесени в зелен цвят при спазване на посочените специфични правила и норми за прилагане на ПУП.


А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 745/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за Частично изменение на План за регулация и застрояване, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 153 и УПИ II „За обществено обслужване и яхт клуб”, с идентификационен номер 67800.507.96 по влязла в сила Кадастрална карта на гр. Созопол, съгласно графичната част на проекта за Частично изменение..
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Всички проекти ли трябва да имат удобрението на НиПК?
Р.Александров: Да и в тази връзка искам да се извиня на общинския съвет, тук сме допуснали един пропуск, очаквам всеки момент от администрацията да ми донесат актуалния протокол от НиПК по тази докладна.
К.Германова: В такъв случай колеги, имам предложение да преминем към следващата докладна записка с вх.№ 747/ 13.11.09г. на Кмета на Община Созопол, предвид че протокола от НиПК в момента не е представен, но ще ни бъде донесен. Който е съгласен първо да се разгледа Докладна записка с вх.№ 747/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол и след това Докладна записка с вх.№ 745/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, поради причините изложени по горе, моля да гласува.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 747/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на изработването ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ, с отреждане за УПИ „За трафопост”, в Поземлен имот 134.152, м.”Овощна градина” по плана на новообразувани имоти с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Моля ви да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 784

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.121, ал.2 от Закон за Устройство на територията и Заповед за допускане на изработване от 06.01.09г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.8 от Протокол 22/19.11.2008г, писмо изх.№ 1100 от 12.03.2009 на РИОСВ Бургас, и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за подобряванто на местната инжнерна инфраструктура и развитие на енергоснабдителната мрежа на с.Крушевец ;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
Д О П У С К А
изработването на проект за план за регулация и застрояване за промяна предназначението на част от неурегулиран поземлен имот 134152, землище на с.Крушевец с площ от 25 кв.м. с цел изграждане на трафопост , на основание чл.133, ал.7, чл.109, ал.1,т.3 и ал.2, чл.110,ал.1,т.1 и чл.60 от Закон за устройство на територията.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 745/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за Частично изменение на План за регулация и застрояване, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 153 и УПИ II „За обществено обслужване и яхт клуб”, с идентификационен номер 67800.507.96 по влязла в сила Кадастрална карта на гр. Созопол, съгласно графичната част на проекта за Частично изменение.
К.Германова: Документа е приложен. Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Желев.
Д.Желев: Кои терени са частни и кои са общински? Как терените под пътя станаха частни?
Р.Александров: Проекта, който се предлага разбира се е в интерес на гражданите на Созопол. Идеята в този план е да се раграничи общинската от частната собственост. При изработването на ПУП-а не са засегнати нито имотите на стоковата борса нито имота на хотел Созопол. Като Общинска част остават улиците, тротоарите и едно УПИ, показвам границите, където ще има окрепителна стена и излаз към морето. В проекта ясно е показано, че частите от частните имоти, маркирани със зеления щрих ще са за озеленяване и достъпа няма да бъде ограничен. Оформя се и едно петно на което ще се изгради обслужваща сграда за нуждите на яхтено пристанище, естествено е като такава достъпа до нея няма да бъде ограничен. Като процедура по изготвянето на плана всичко е ясно и точно, юридически нещата са чисти и всичко е доказано с документи за собственост. Благодаря Ви.
Д.Желев: Кой е терена който ние даваме като обезщетение. Покажете го за да се вземе отношение.
П.Рейзи: Г-н Желев тук нямаме даване на имоти, а имаме разделяне на общинското от частното. Защото в момента ние сме смесени, знаем, че имаме 2,8 дка, но кои са.
Р.Александров: В скицата приложена от кадастъра се вижда един голям имот около 11 435 кв.м в който има смесена собственост. Частния собственик има документ за притежание на толкова квадрата, общината има акт за собственост за толкова квадрата. С този ПУП вече се отделят на УПИ-та, едните частни другите общински. Естествено че по-голямата част от общинската собственост отива за изграждането на улица и пешеходни зони – широки тротоари, защото това е в интерес на града. Чисто и просто изчистваме собствеността.
П.Рейзи: Под улицата няма да има строителство, а както каза и гл. архитект, там ще има зелени площи. Общинският имот има най-голямо лице към морето.
(дебати)
К.Германова: Има ли други въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Не трябва ли за улици, тротоари и зелени площи да се вземе и от частнят имот, предвид това, че в момента се разграничават собственостите.
П.Рейзи: Нали тези защрихованите в зелено парчета са точно такива г-н Деспов. Аз имам предложение за УПИ II общ да се гласува „ За пристанище – публична общинска собственост”.
К.Германова: Колеги има ли други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: До реализацията на проекта, означава ли че няма да има достъп там? От една седмица насам в тази част до която имаше достъп сега и тя е заградена.
П.Рейзи: То и до сега не е имало, риболова е частен имот и е заградено, можете ли да се разхождате там? Не можете. Когато проекта се реализира достъп ще има. За тази заградената част – там изграждат яхтено пристанище и ще е така докато го направят предполагам. Когато дойде време нбие да направим булеварда достъпа ще е отворен. Созопол има крещяща нужда от направата на този булевард. В момента общината не разполага със средства.
К/Германова: Колеги има ли други въпроси? Няма. Имаме направено предложение за промяна УПИ II общ да се промени на „За пристанище – публична общинска собственост”. Колеги моля ви да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15;За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Докладна записка с вх.№ 745/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 153 и УПИ II „За обществено обслужване и яхт клуб", с идентификационен номер 67800.507.96 по влязла в сила КК на гр. Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, в едно с промяната гласувана по горе.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 12; Против: 2; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 785
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.109,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.3, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 и чл.131 от Закон за Устройство на територията и Протокол на Експертен съвет на НИПК за съгласуване , Решение на ОЕС по т.34 от Протокол 25/11.11.2009г и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на зоната – „Провлака”, гр.Созопол;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия, формиране на линия на брегоукрепване, реализация на крайбрежната улица и свързаната с нея инфраструктура.
О Д О Б Р Я В А
Проект за Частично изменение на План за регулация и застрояване, състоящо се в изменение на регулационни граници и застройки в обхват на квартал 153 и УПИ ІІ”За обществено обслужване и яхт клуб”, кв.147, с идентификационен номер 67800.507.96 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ , с цел обособяване на три нови УПИ.
С проекта се обособяват нови УПИ І 1751”За обществено обслужване и яхтено пристанище”, УПИ ІІобщ „За пристанище – публична общинска собственост ”,УПИ ІІІ 1751”За обществено обслужване и яхтено пристанище”, в кв.153 по план на гр.Созопол.
Като в УПИ І 1751”За обществено обслужване и яхтено пристанище” и УПИ ІІІ 1751 „За обществено обслужване и яхтено пристанище” се ситуират нови едноетажни застроителни обеми при плътност на застрояване 20%, Н мах=4.50м., Кинт=0.5, мин.озелнена площ 70% .

К.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по здравеопазване. Давам думата на г-н Пухов.
Г.Пухов: На 19.11.2009г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
На заседанието присъствахаГено Пухов – Председател;Милко Димов, Ангел Гочев и Пенка Щерионова – членове.
В работата на заседанието взеха участие:Красимира Германова – Председател на Общински съвет;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол;Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол;Йорданка Димитрова – гл. Специалист Соц. Дейности;Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол;Николина Пехливанова, Стоян Маринов, Красимир Тодоров и Йорданка Сейменова – Общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 751/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
За молбите на:
Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН : 5711110787, претърпял сърдечна операция - за закупени лекарства и покриване на транспортни разходи в размер на 500 / петстотин / лв.
Димо Димитров Димов от с. Росен – ЕГН: 5709030567, страдащ от карцином на десен бял дроб за транспортни разходи, медицински изследвания и закупени лекарства в размер на 443 / четиристотин четиридесет и три / лв. и 82 ст.
Христо Василев Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: 5409100489, страдащ от десностранна хемипареза след претърпян исхемичен мозъчен инсулт, 100 % инвалидност за закупени лекарствени средства в размер на 476 / четиристотин седемдесет и шест / лв. и 34 ст.
Василка Милтиядова Христова от гр. Созопол – ЕГН: 4802110493, за покриване на част от разходите по възстановяване на дома и от щети причинени от пожар в размер на 1000 / хиляда / лв.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
За молбите на:
Панайот Михайлов Михайлов от гр. Созопол – ЕГН: 6404020464, претърпял оперативни интервенции за наличие на туморно образование на тънките черва в размер на 2392 / две хиляди триста деветдесет и два/ лв.и 79 ст.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 1 000лв.
Надка Стоянова Халачева – Крумова от гр. Созопол – ЕГН: 6311015370, за извършена онкологична гинекологична операция в размер на 700 / седемстотин / лв.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 400лв.
Кирил Киров Мицов от с. Зидарово - ЕГН : 3310090625 , с диагноза „ катаракта на очите „ за проведено оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
След обсъждане и гласуване, кмисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 300лв.
Пенка Илиева Петкова от с. Зидарово – ЕГН:6701200530, с диагноза „органично разстройство на личността , 34 % инвалидност в размер на 161 / сто шестдесет и един / лв. и 25 ст.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 100лв.
Пенка Тодорова Стоянова от с. Равадиново – ЕГН: 6811180835 , 80 % инвалидност, претърпяла онкологична операция за закупени лекарства и извършени транспортни разходи в размер на 733/ седемстотин тридесет и три / лв. и 90 ст.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 500лв.
Апостол Ангелов Маров от гр. Созопол – ЕГН : 3701310568 , 96,57% инвалидност , с множество заболявания – последното от които е травматична ерозия на дясна подбедрица за закупени лекарствени средства в размер на 396 / триста деветдесет и шест / лв. 02 ст.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 200лв.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Димов.
М.Димов: Аз предлагам на Панайот Михайлов Михайлов, сумата да се увеличи с 500лв. Аз се срещнах със семейството и разбрах какви са тези усилватели, които и на самата комисия ни смущаваха. Това са неща без които човека не може да живее. Семейството е бедно имат две деца.
К.Стоянова: Това е един млад мъж от гр.Созопол, той не е знаел за такава възможност и не е изисквал фактури. Всичките лекарства и помощни средства на скъпоструващи.
К.Германова: Други предложения колеги? Г-н Желев.
Д.Желев: Аз предлагам на Василка Милтиядова Христова да се даде сумата от 3 000лв., всички знаете че щетите не са в резултат на тяхно бездействие а в резултат на пожар на общинска сграда. Те са представили фактури за ремонт около 7 000хил. лв. но са дали много повече, знаете как се дават фактури, много трудно.
К.Стоянова: Извинявам се че се намесвам, но според бележките които прилагаме за имотно състояние се удостоверява продажба на имоти, което противоречи с вашата Наредба. Може би комисията се е съобразила с това, защото за суми над 500 лв. искаме справки от агенцията по вписванията и от нашата данъчна служба.
Не трябва да има дискриминиране, за Надка Халачева също от документите е видноо, че има някакви прехвърляния на имоти и Комисията по здравеопазване мотивирани от Наредбата са намалили сумата.
(дебати)
К.Германова: Колеги имате ли други предложения. Няма. Имаме предложения за промяна. Ще ви моля да гласуваме.
Лицето Панайот Михайлов Михайлов сумата от 1 500лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Лицето Василка Милтиядова Христова сумата от 3 000лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 4, приема се
К.Германова: Преминаваме към гласуване за останалите молби.
Благой Стоянов Христов - по докладната - 500лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Надка Стоянова Халачева - 400лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Димо Димитров Димов - по докладната - 443.82лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Кирил Киров Мицов - 300лв
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Христо Василев Георгиев - по докладната - 476.34лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Пенка Илиева Петкова - 100лв
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се
Пенка Тодорова Стоянова - 500лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Апостол Ангелов Маров - 200лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Докладна записка с вх.№ 751/ 13.11.09г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 786
Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Панайот Михайлов Михайлов от гр. Созопол – ЕГН: 6404020464, претърпял оперативни интервенции за наличие на туморно образование на тънките черва в размер на 1500лв. /хиляда и петстотин/

Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН : 5711110787, претърпял сърдечна операция - за закупени лекарства и покриване на транспортни разходи в размер на 500 / петстотин / лв.

Надка Стоянова Халачева – Крумова от гр. Созопол – ЕГН: 6311015370, за извършена онкологична гинекологична операция в размер на 400 / четиристотин/ лв.

Димо Димитров Димов от с. Росен – ЕГН: 5709030567, страдащ от карцином на десен бял дроб за транспортни разходи , медицински изследвания и закупени лекарства в размер на 443 / четиристотин четиридесет и три / лв. и 82 ст.

Кирил Киров Мицов от с. Зидарово - ЕГН : 3310090625 , с диагноза„ катаракта на очите „ за проведено оперативно лечение в размер на 300 / триста / лв.

Христо Василев Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: 5409100489, страдащ от десностранна хемипареза след претърпян исхемичен мозъчен инсулт, 100 % инвалидност за закупени лекарствени средства в размер на 476 / четиристотин седемдесет и шест / лв. и 34 ст.

Пенка Илиева Петкова от с. Зидарово – ЕГН:6701200530, с диагноза „органично разстройство на личността , 34 % инвалидност в размер на 100 / сто / лв.

Пенка Тодорова Стоянова от с. Равадиново – ЕГН: 6811180835 , 80 % инвалидност, претърпяла онкологична операция за закупени лекарства и извършени транспортни разходи в размер на 500/ петстотин / лв.

Апостол Ангелов Маров от гр. Созопол – ЕГН : 3701310568 , 96,57% инвалидност , с множество заболявания – последното от които е травматична ерозия на дясна подбедрица за закупени лекарствени средства в размер на 200 / двеста / лв..

Василка Милтиядова Христова от гр. Созопол – ЕГН: 4802110493, за покриване на част от разходите по възстановяване на дома и от щети причинени от пожар в размер на 3000 / три хиляди/ лв.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите.


К.Германова: Докладна записка с вх.№ 756/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска осбственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 13; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 787

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 756/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска осбственост.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 757/ 17.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Св. Марина”, с кадастрални номера 67800.36.5 по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол..
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Цената на имота не е ли малко ниска.? Предлагам сумата от 26 (двадесет и шест) евро без ДДС за 1 (един) кв.м.
К.Германова: Г-н Мархолев предложената от вас цена от 26 евро/кв.м. се равнява на 50,85 (петдесет лв. и осемдесет и пет ст.) лв. за 1 (един) кв.м. Тази левова равностойност се определя на база фиксинга на БНБ на еврото спрямо лева, който е 1, 95583лв. Предвид, че предложената цена в решението е в левове, да считам ли сумата от 50,85лв. без ДДС за предложена от вас цена за 1 (един) кв.м.?
К.Мархолев: Да.
Други въпроси и предложения? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Кое налага продажбата на този имот, има ли други имоти там и каква е стратегията за развитие на този район?
Г.Георгиева: Има четири общински имота още, а останалите в западна посока са само частни имоти. Това което е заграденото вътре в самият имот е вече купено от Санта Марина и те така или иначе ще го ползват. От тук е продиктувано и намерението на общината, защото ако ние имаме някакви инвестиционни намерения, те ще са за облагородяване терена на Санта Марина. Втори и трети имот са общински и са предвидени по ОУП за паркова зона по искане на общински съвет.
К.Германова: Други въпроси има ли? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Аз предлагам да си го оставим този парцел и един ден да го дадем на граждани като ОПС.
Г.Георгиева: Разбирам, това е по ваша преценка. Искам само да уточня, че там все пак е горски фонд и процедурите по които ще тръгне общината са много тежки и скъпи.
(коментари)
К.Германова: Други коментари има ли колеги? Няма. Имаме предложение за промяна. Ще ви моля да гласуваме.
Предлага се нова цена 50,85 (петдесет лв. и осемдесет и пет ст.) лв. без ДДС за 1 (един) кв.м и общо за целият имот сумата от 1 582 096, 05лв. /един милион петстотин осемдесет и две хиляди деведесет и шест лева и пет стотинки/ от К.Мархолев
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 4, приема се.
Сега цялото решение в едно с промяната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ Въздържал се
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 14; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 4
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 788

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.36.5, в местност “Св.Марина”, целият с площ от 31 113 кв.м., с НТП – друг вид дървопроизводителна гора, при граници и съседи: 67800.36.10, 67800.36.20; 67800.36.46; 67800.36.48; 67800.36.50; 67800.36.51; 67800.36.42; за който е съставен акт за ОС № 1000 от 02.06.2008г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и на база изготвена оценка от лицензирани оценители по Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи, учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, приложена към това предложение, Общински Съвет одобрява за пазарна стойност на имота сумата от 1 582 096, 05 лв/един милион петстотин осемдесет и две хиляди деведесет и шест лева и пет стотинки/без ДДС или при цена от 50,85лв. без ДДС за 1/един/кв.м. за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.


К.Германова: Докладна записка с вх.№ 767/23.11.2009г. от Красимира Германова, Стойо Недин и Христо Бардуков, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели. Колеги от момента на пускане на обявлението за набиране на кандидати за съдебни заседали, до вчера в Общински съвет бяха входирани осем молби от граждани. Днес на сесията още две дами изявиха желание да кандидатстват за такива, аз ще им дам думата на всяка една по отделно да ви се представи. Молбите на останалите граждани са пред вас.. Давам думата Надежда Савова и Светла Лулева.
Н.Савова: Надежда Владкова Савова, 37 год., висше образование, гр.Созопол, ул. ”Каваците” 13 и заявявам желание за съдебен заседател. Отговарям на условията установени по Наредбата за съдебните заседатели.
С.Лулева. Светлана Янкова Лулева, 33 год., икономически техникум, гр.Созопол, ул.”Витоша”4 и заявявам желание да стана съдебен заседател. Отговарям на условията установени по Наредбата за съдебните заседатели.
К.Германова: Въпроси има ли? Г-н Желев.
Д.Желев: Гледам, че повечето хора са от администрацията, в закона има ли някакви ограничения?
К.Германова: Няма никакви ограничения. Други въпроси има ли? Няма. Ще ви моля да гласуваме кандидатите един по един.
Мима Стоянова Черкезова
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 2, приема се
Ирена Димитрова Николова
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Кети Николова Доскачарова
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Киро Георгиев Кирязов
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се
Даниела Панайотова Стоянова
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Янка Миткова Сотирова
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се
Петя Бориславова Одринска
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се
Галина Димитрова Георгиева
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се
Надежда Владкова Савова
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се
Светлана Янкова Лулева
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се
И сега цялото решение по Докладна записка с вх.№ 767/23.11.2009г. от Красимира Германова, Стойо Недин и Христо Бардуков, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 789

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.5 от НАРЕДБА № 2 от 08.01.2008г. за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол предлага за съдебни заседатели следните лица:
1. Мима Стоянова Черкезова – години – 50, педагог, българка, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий ” №.55;
2. Ирена Димитрова Николова – години – 44, икономист, българка, постоянен адрес – гр.Созопол, ул. „Стара планина”, бл.13, вх.Б, ет.1, ап.1;
3. Кети Николова Доскачарова – години – 48, средно образование, българка, постоянен адрес – гр.Созопол, ул.”9 Май”, бл.5, вх.2, ет.3, ап.6;
4. Киро Георгиев Кирязов – години – 49, висша полицейска школа, българин, постоянен адрес – гр.Созопол, ул.”Средна гора” №.9;
5. Даниела Панайотова Стоянова – години – 36, инженер транспортни дейности, българка, постоянен адрес – гр.Созопол. ул.”Стара планина”, бл.13, вх.Б, ет.2, ап.4;
6. Янка Миткова Сотирова – години – 40, педагог, българка, постоянен адрес – гр.созопол, ул.”Ропотамо” №.6
7. Петя Бориславова Одринска – години – 22, студентка 5 курс, спец.Право, българка, постоянен адрес – с.Черноморец, ул. „Бриз” № 15
8. Галина Димитрова Георгиева – години – 48, Техникум по обществено хранене, постоянен адрес – гр.Бургас, к-с Зорница, бл.42, ет.1, ап.2 (родена в гр.Созопол)
9. Надежда Владкова Савова – години – 37, висше образование, постоянен адрес – гр.Созопол, ул. ”Каваците” №13
10. Светлана Янкова Лулева – години – 33год., икономически техникум, постоянен адрес – гр.Созопол, ул.”Витоша” №4


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/Протокола води:……………
/Х.Михова/*протокола е публикуван на 01.12.09


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...