:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 40/ 23.04.10г.


ПРОТОКОЛ № 40

Днес, 23.04.2010г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе четиридесетото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Адриана Попова – началник отдел „МТД”, Катя Чачева – д-р д-я „Бюджет и ЧР”, Валя Бученкова – главен специалист Бюджет, Петя Чапевова – д-р д-я „Евроинтеграция”, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Христо Христов – д-р д-я „ТСУ”, Румен Александров – главен архитект на Община Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден колеги, г-н Кмете, Г-жо зам. Кмет, представители на общинска администрация. В залата присъстват тринадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги давам ви думата за питания към Кмета. Г-жа Сейменова.
Й.Сейменова: Въпрос относно изгорялата къща на ул.”Кирил и Методий” в близост до сградата на Общинския съвет.
Въпрос относно Гробищния парк, където няма поставени торби за смет.
П.Рейзи: Относно сградата, ½ от сградата е частна, а другата ½ част не можем да разберем на кого е. В момента в който кажат, че е общинска частта, ще се обадя на собствениците и ще предприема мерки.
Относно Гробищния парк, веднага ще предприема мерки.
К.Германова: Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Въпрос относно прииждащите роми от Бургас и образуваното гето в близост до „Мечките”.
Въпрос относно къщата, която се строи на ул.”Феникс” затваряща подхода от улицата към ул.”Анаксимандър”.
П.Рейзи: Относно нашествието на ромите от гр.Бургас, написал съм две писма до Директора на РПУ Созопол, направени са проверки и част от ромите са изселени. Ще работим упорито.
По отношение на имота, който се застроява. Там тепърва ще започнат да се правят частични изменение, ще се вземе под внимание направеното предложение и ако има възможност ще се направи.
К.Германова: Г-н Пухов.
Г.Пухов: Въпрос относно канализацията в с.Крушевец, на какъв етап е изграждането и има ли финансиране?
П.Рейзи: За с.Крушевец имахме два проекта, за вода и за канал, които се финансират от ПУДООС и държавния бюджет. Стойността на проекта за канализацията е около 7 823 000лв., а стойността на проекта за вода е около 3 864 000лв., или общо около 11 600 000лв. През 2009г. с ПУДООС сключихме договор за 1,5млн. лв. за канал и 1мнл. лв за вода. От републиканския бюджет също бяха включени средства на стойност 670хил. лв. за канал и 900хил. лв. за вода. Средствата от държавния бюджет се изплатиха. От ПУДООС – Министерството на екологията на база свършена работа трябва да преведе на Община Созопол 1,2 млн. лв. за с.Крушевец и 300хил.лв. за с.Равадиново.
В списъка на Министерството на екологията сме или 17 или 20 по ред. Преди един месец ни преведоха 100хил. лв., предната седмица ни преведоха 240хил. лв., тази седмица 100хил. лв., това са пари, които ни се изплащат от Министерството на екологията към ПУДООС. Никой не е съдействал или докарал нови средства за с.Крушевец.
Пред с.Крушевец стои огромен проблем и аз апелирам към властимащата партия в лицето общинските съветници и областния управител да помогнат средствата да бъдат усвоени до край.
К.Германова: Колеги други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Въпрос относно прегледите за остеопороза, разликата в цените им. Въпрос относно проекта Присад-Зидарово изплатени ли са всички средства?
Въпрос относно входираните искания в общинска администрация.
П.Рейзи: Относно питанията Ви, няма как да ви дам тези документи предвид, че съдържат лични данни, а знаете за установените правила по Закона за защита на личните данни. Елате в общинска администрация, там ще ви бъдат представени.
По отношение на проекта, аз лично се гордея със него. Средствата ни бяха изплатени на 100% от Европейския съюз, върнахме кредита, като отчетохме икономия от лихвата. Имахме проверка от сметната палата. От Министерството на регионалното развитие бяхме наградени, като една от шестнадесетте общи приключили проект без забележки, без грешки.
Съжалявам, че ми задавате този въпрос, че не сте запознат, защото този проект се реализира благодарение на вас общинските съветници. Вие подкрепяхте администрацията във всяко едно решение по време на реализирането му.
К.Стоянова: На въпроса за прегледите, нека аз да дам отговор, тъй като аз се занимавах с тази дейност. Прегледите, които реализирахме са под егидата на РИОКОЗ Бургас и Асоциацията за жени и хора без остеопороза. Община Созопол участва с това, че предостави помещенията в които се проведоха прегледите. Община Созопол не реализира никакви приходи.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички сте получили поканата с дневния ред. Аз имам предложение за допълнение, а именно:
VI. Докладна записка с вх.№ 193/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс.
VII. Докладна записка с вх.№ 196/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 67800.505.96.8, находяща се в ПИ с идентификатор 67800.505.96 по КК на гр. Созопол.
VIII. Докладна записка с вх.№ 197/ 19.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов представител в ОКБД.
Имате ли предложения за промяна или допълнения? Няма. Ще ви моля да гласуваме, така предложените допълнения.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.
Сега ще ви моля да гласуваме дневният ред в едно с допълненията за т.VI, VII и VIII.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 898

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 163/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 169/ 12.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване ЦДГ «Весела дружинка», с.Извор.
3. Докладна записка с вх.№ 181/ 14.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: Приемане на програма за закрила на детето за 2010г. на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 185/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за прекратяване дейността на «Консорциум ГБС – Созопол» АД и започване процедура по ликвидацията му.
5. Докладна записка с вх.№ 189/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за промяна в структурни звена на местна дейност 389 «Други дейности по образованието» и на месна дейност «Други дейности по селско стопанство, лов и риболов»
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
6. Докладна записка с вх.№ 151/ 01.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетна и извънбюджетна сметка на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр.Созопол и ОУ «Христо Ботев» - гр.Черноморец.
7. Докладна записка с вх.№ 164/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г., функции «Общи държавни служби» и «Здравеопазване».
8. Докладна записка с вх.№ 168/ 12.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетната сметки на Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 187/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на извършеното СМР от страна на «Дюни» АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
10. Докладна записка с вх.№ 190/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. Докладна записка с вх.№ 165/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№ 177/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот частна общинска собственост – нива, представляваща имот № 040002, землище на с.Присад, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 178/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на клинична лаборатория с идентификатор 67800.504.224.3.2, находящ се на първият етаж в сграда 1 от търговски комплекс в ПИ с идентификатор 67800.504.224 по КК на гр.Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 182/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 81178.41.360, находящ се в с.о. «Червенка», землище на гр.Черноморец, община Созопол по одобрена КК на АГКК.
15. Докладна записка с вх.№ 183/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Созопол, правото на собственост върху ПИ с идентификатор67800.8.118, 81178.3.195 и 81178.7.28 – държавна собственост, представляващи бивши военни поделения.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
16. Докладна записка с вх.№ 161/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 162/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 184/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 67800.504.325, гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 186/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – ПРЗ, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на ПИ 67800.6.173 и част от имот с идентификатор 67800.6.166, по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.17, ал.3 от ЗУТ.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
20. Докладна записка с вх.№ 179/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 193/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс.
VII. Докладна записка с вх.№ 196/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 67800.505.96.8, находяща се в ПИ с идентификатор 67800.505.96 по КК на гр. Созопол.
VIII. Докладна записка с вх.№ 197/ 19.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов представител в ОКБД.

К.Германова: По първа тока от дневния ред. Тъй като г-жа Щерионова – Председател на комисията по законност отсъства по уважителни причини, аз ще ви зачета протокола от заседанието на комисията. Колеги на 20.04.2010г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Стоян Маринов, Гено Пухов, Красимир Тодоров, Николина Пехливанова – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Божана Чампарова и Галина Георгиева – юрисконсулти, Здравко Манолакиев, Йорданка Сейменова, Ангел Гочев и Милко Димов – общински съветници, Катя Чачева – д-р д-я „Бюджет и ЧР”, Петя Чапевова – Представител на Община Созопол в ГБС и д-р д-я „Евроинтеграция” и Росица Димова – Образование.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 163/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следните корекции:
В Правното основание да се запише и чете „На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка ......................”
И в самата наредба вместо раздел V да се запише и чете раздел III.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Втакъв случай преминаваме към гласуване.
Раздел 1, Общи положения, ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Раздел 2, Условия ред за поемане на дългосрочен дълг, ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Раздел 3, Други разпоредби в едно с корекцията, колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Като цяло предложеното решение по Докладна записка с вх.№ 163/ 09.04.2010г. в едно с корекцията, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 899

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг приема Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Созопол.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 169/ 12.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване ЦДГ «Весела дружинка», с.Извор.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната в едно с направено предложение от вносителя, а именно:
В т.1 срока на закриване да стане, „считано от 01.07.2010г.”
В т.2 от проекта за решение да се добави „Задължава кметът ...................”
Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Какво налага закриването на ЦДГ „Весела дружинка”?
К.Стоянова: Закриването идва от там, че няма деца. Има четири деца, което е видно от докладната записка на директорката.
К.Германова: Други въпроси колеги имате ли? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Къде ще отиде инвентара от детската градина? Може да се предаде на другите градини, където ще имат нужда от него.
К.Стоянова: В момента това не е предмет на решението. Напълно разбирам въпроса ви, като дойде време ще мислим и за това. Има законови разпоредби, които регламентират как ще се разпределя имуществото.
К.Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме колеги, в едно с направените промени от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 3
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 900

1. Закрива ЦДГ ”Весела дружинка” с.Извор, общ.Созопол, поради липса на деца, считано от 01.07.2010год.
2. Задължава Кметът на Община Созопол, да издаде заповед за закриване на ЦДГ с.Извор,след влизане в сила на приетото решение.
3. Заповедта на кмета на Община Созопол да се обнародва в Държавен вестник, съгласно чл.15, ал.4 от ППЗНП.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 181/ 14.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: Приемане на програма за закрила на детето за 2010г. на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Докладната съм я внесла предвид внесената докладна от Директора д-я „Социално подпомагане”. Такава програма приемаме всяка година. Имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 901

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1, от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2010г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в : „Национална програма за закрила на детето за 2010г.”; „Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел”; „Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.”; „Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд”.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2010г. в Община Созопол се ангажират:
 Дирекция “ Социално подпомагане” – Созопол
 Общинска администрация
 РПУ на МВР гр. Созопол
 Общо практикуващи лекари
 Спешна помощ
 ОКБППМН
 БЧК
 Директори на училища и детски градини
 Общинска комисия за детето
 НПО
 Доставчици на социални услуги в общината

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 185/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за прекратяване дейността на «Консорциум ГБС – Созопол» АД и започване процедура по ликвидацията му.
По време на заседанието постъпи писмо от вносителя, с което се предлага нов проект за решение.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е предложено от вносителя по време на комисията, а именно:
„ На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.88, ал.11, т.1 от Устава на „Консорциум ГБС – Созопол” АД, Общински съвет Созопол одобрява и приема безусловно предложения дневен ред за предстоящото Общо събрание на акционерите на „Консорциум ГБС – Созопол” АД, като оправомощава представителя на Община Созопол в Общото събрание, което ще се проведе на 12.05.2010г. да подкрепи така предложения дневен ред и решението за прекратяване на дейността на „Консорциум ГБС – Созопол” АД и започване на процедура по ликвидацията му.”
Давам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Този консорциум между Община Созопол и ГБС се създаде в миналия мандат. Определиха се два етапа – единият строителството на св. Тома, което завърши благополучно, получихме всичко за което имахме условия. Вторият етап е строителството на още един терен с цел атракцион – аква парк, тенис на корт, игрище за голф и т.н. Но в създалата се ситуация в страната – икономическа криза, ГБС отказват да строят този етап и искат прекратяване на Консорциума.
С това прекратяване за общината няма никакви отрицателни страни или последствия. Цялата процедура е в законови норми и протича изцяло в интерес на Общината.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Недин.
С.Недин: Каква е общата икономическа ефективност от създаването на Консорциума?
П.Рейзи: Около 4,2 млн. лв. са влязли от двете сделки.
К.Германова: Г-н Желев.
Д.Желев: Ако може да получим информация какво е ставало и до къде сме стигнали в Консорциума. Може би г-жа Чапевова като представител да ни разясни.
П.Рейзи: Г-жа Петя Чапевова е упълномощена изцяло от Общинския съвет и присъства на събранията като член и представител на общината.
К.Германова: Г-жа Петя Чапевова е представител до толкова, че когато има събрание на Консорциума тя да присъства и да гласува това което ние и делегираме като права.
(обсъждания)

К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме, решението по Докладна записка с вх.№ 185/ 15.04.2010г., така както е предложено по-горе.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 902

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 88, ал.11, т.1 от Устава на “Консорциум ГБС-Созопол” АД, Общински съвет Созопол одобрява и приема безусловно предложения Дневен ред за предстоящото Общо събрание на акционерите на “Консорциум ГБС-Созопол”АД, като оправомощава представителя на Община Созопол в Общото събрание, което ще се проведе на 12.05.2010г.да подкрепи така предложения дневен ред и решението за прекратяване дейността на “Консорциум ГБС-Созопол”АД и започване на процедура по ликвидацията му.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 189/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за промяна в структурни звена на местна дейност 389 «Други дейности по образованието» и на месна дейност «Други дейности по селско стопанство, лов и риболов»
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Преди днешното заседание имаше искане от страна на вносителя за корекции по решението. Давам думата на Кмета на общината, за да обясни какво налага тези корекции.
П.Рейзи: Уважаеми общински съветници за звеното към Образованието, освен счетоводител и ръководител ще се наложи да назначим и касиер. Оказа се, че след провеждането на комисиите и направени няколко проверки от страна на общинската администрация, не може касиера на Общината да влиза в едно звено със собствен бюджет. Те ще са второстепенен разпоредител с нашите средства. Законосъобразната форма е да имат назначен касиер, което и налага предложената промяна. Предложението е бройките от две да станат три и с докладната за актуализацията на бюджета също предлагаме промяна, от която става видно от къде ще дойдат средствата за заплати и т.н. Конкретното ми предложение за промяна по докладната е в т. І.2 от проекта за решение и е със следният текст: ” Открива местна дейност 389 “Други дейности по образованието” във функция “Образование” с численост на персонала – 3 щатни бройки, от които 1бр. ръководител “Образование”, 1 бр. старши счетоводител и 1бр. касиер, които да извършват административна и финансово-икономическа дейност на звено “Обединени детски заведения”, считано от 01.05.2010 г.”
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Може да е касиер-счетоводител, тъй като няма достатъчен обем от работа като касиер за оплътнение на работния ден.
П.Рейзи: Това не е позволено от гледна точка на закона.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме решението по докладната, така както е предложено от вносителят, в едно с направената от него корекция в т. І.2 на днешното заседание.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 903

І.1. Закрива “Обединено счетоводство” - Созопол - поделение, неюридическо лице, правна структурна единица на субект и отменя свое решение № 121 от 29.02.2008г.
І.2. Открива местна дейност 389 “Други дейности по образованието” във функция “Образование” с численост на персонала – 3 щатни бройки, от които 1бр. ръководител “Образование”, 1 бр. старши счетоводител и 1бр. касиер, които да извършват административна и финансово-икономическа дейност на звено “Обединени детски заведения”, считано от 01.05.2010 г.
І.3.Възлага на кмета на Общината да делегира със своя заповед съответните правомощия на ръководител “Образование” във връзка с функционирането на второстепенния разпоредител.
ІІ. Увеличава числеността на персонала на местна дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” с 4 щатни бройки, от които 1 бр.гл. специалист лесничей, 1бр. ст.специалист лесничей и 2бр. горска охрана, считано от 01.05.2010 г.

К.Германова: Поради технически причини давам 5 мин. почивка.
...
К.Германова: В залата присъстват десет общински съветника, имаме кворум.
По втора точка давам думата на г-жа Пехливанова – Председател на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: На 20.04.2010г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Пенка Щерионова, Станимир Петров – членове. В работата на заседанието взеха участие, Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Валя Бученкова – главен спец. бюджет, Гергана Каракачанова – счетоводител, Катя Чачева – д-р д-я „Бюджет и ЧР”, Петя Чапевова – д-р д-я „Евроинтеграция”, Добри Добрев – Кмет на гр.Черноморец, Гено Пухов, Красимир Тодоров, Здравко Манолакиев, Ангел Гочев, Милко Димов и Йорданка Сейменова – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 151/ 01.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджетна и извънбюджетна сметка на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр.Созопол и ОУ «Христо Ботев» - гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ Въздържал се
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 904

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем:
1. В размер на 18 900 /осемнадесет хиляди и деветстотин/ лева от бюджетна сметка на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Созопол за 2010г. за междинни плащания на база реално извършени разходи към изпълнители на дейностите по проекта.
2. В размер на 11 500 /Единадесет хиляди и петстотин/ лева от бюджетна сметка на ОУ “Христо Ботев” – гр. Черноморец за 2010г. за междинни плащания на база реално извършени разходи към изпълнители на дейностите по проекта.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 164/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г., функции «Общи държавни служби» и «Здравеопазване».
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси подокладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 905

Общинският съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010 година, като допълва списъка във функция “Общи държавни служби” за пътуващия главен вътрешен одитор на Община Созопол - Дафинка Димитрова Янева - по маршрут Бургас – Созопол – Бургас и във функция «Здравеопазване» за пътуващия мед.служител на здравните кабинети в ОУ-Зидарово и ЦДГ Зидарово - Кера Иванова Тумбева – мед.сестра по маршрут - Присад – Зидарово - Присад, считано от датата на назначаване.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 168/ 12.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетната сметки на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната промяна, предложена от вносителя.
« .... Общински съвет Созопол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем в размер на 50 000лв. ...»
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме решението в едно с промяната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 906

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем в размер на 50 000лв. / петдесет хиляди лева / от собствени приходи на Общината за 2010г. за междинно плащане на база реално извършени разходи към изпълнителите на дейности по проекта, и със срок за погасяване до 31.10.2010г.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 187/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на извършеното СМР от страна на «Дюни» АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, Комисията предлага Общински съвет да вземе решение така както е по докладната и предлага допълнение към решението, като т.2, а именно:
«2. Задължава купувача – «Дюни» АД при одобряването на ПУП за имот № 81178.8.133 да осигури достъп за обслужване на плажната ивица.»
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Г-н Димов.
М.Димов: Уважаеми колеги, това допълнение е по настояване на общинските съветници от гр.Черноморец, тъй като достъпа до плажната ивица от м.Червенка почти до к-г Златна рибка е много ограничен. След приключване на договора е почти невъзможно да задължим изпълнителя и по скоро това е морално задължение на Кмета. При издаването на ПУП и не само в конкретния случай ами и за другите, да се осигурява достъп до плажната ивица.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Това морално решение ли е?
П.Рейзи: Не е морално, сега го взимате като решение и касае купувача – Дюни. За Кмета е морално, който и да е във времето да знае, че трябва да се следи за тези неща.
К.Германова: Г-н Недин.
С.Недин: Хубаво е да се вземе решение за всички ПУП-ове по крайбрежието.
П.Рейзи: В тази администрация в мое лице и лице на главния архитект ние търсим тротоари, алеи, улици и т.н. За тези които имат вече одобрени ПУП-ове се явяваме лошите, защото търсим подходи. Нямам нищо против взимането на такова решение.
К.Германова: Г-н Недин.
С.Недин: Идеята ми е да се вземе отделно решение по ваше предложение, на следваща сесия да речем.
П.Рейзи: За цялата първа линия ще става въпрос. Добре.
К.Германова: В такъв случай, очакваме от Кмета предложение. Други въпроси има ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме предложеното решение в едно с допълнението за втора точка от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 907

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.63, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, Общински съвет-Созопол одобрява изпълнението по предварителен договор за прехвърляне право на собственост на поземлен имот КЕ 107, с идентификатор 81178.8.133 по ККР, в м.”Аклади”, з-ще на с.Черноморец и вложените средства по извършеното СМР от страна на “ДЮНИ”АД , като дава своето съгласие да бъде извършено прехвърлянето на предмета описан в Раздел І, чл.І от сключения на 23.09.2003г. предварителен договор.
2. Задължава купувача – «Дюни» АД при одобряването на ПУП за имот № 81178.8.133 да осигури достъп за обслужване на плажната ивица.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 190/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол.
К.Германова: Ще дам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Аз се извинявам, че сега на заседанието ви предлагаме промяна, на първоначално предложения проект за решение, но търсим максимално положителния ефект за общината. Като промени, първо внасяме средствата за заплати на трите бройки в образованието, както и четирите бройки за горското. Втората промяна за с.Зидарово-детската градина, намаляме капиталовата и увеличаваме параграф 52-03, защото не може обзавеждане да върви със СМР. Намаляме продажбите на ДМА и завишаваме наем на земя със 152хил. лв. Завишаваме и проекта за столова за с.Зидарово с 20хил. лв. Увеличаваме средствата за ремонт на фронт офиса. Намаляме ВиК на южна алея и реконструкция на провлака. Завишаваме и средствата за Крепостната стена с 253хил. лв. за да завършим етапа, който сме започнали.
К.Германова: Колеги давам ви думата за въпроси.
Р.Деспов: Въпроси относно средствата за крепостната стена, първо имате ли визия относно приключването на проекта на всички етапи? Второ, какъв е целият бюджет до момента за консервацията и реставрацията на стената? Как ще изглежда проекта във завършен вид, може ли да се види някъде?
П.Рейзи: Ако всичко върви нормално, проекта трябва да приключи 2011г., това което се прави в момента е предпоследният етап. Министерството на културата трябваше да отпусне средства в размер на 1млн. лв., аз мисля че тези средства няма да ни ги отпуснат и това ще доведе до увеличаване на срока за изпълнението му.
Имаме цялостна визия на проекта, мога да ви го покажа в общината.
Много е особена работата по консервацията и възстановяването на крепостната стена имам предвид нещата които се разкриват, което ни кара да променяме бюджетната рамка на проекта.
Й.Сейменова: Над крепостната стена е сградата, която е държавна собственост, лицето на сградата е в окаяно състояние. Няма ли начин тя да бъде поправена и да е в ансамбъл с реставрираната стена?
П.Рейзи: За тази сграда също съм направил постъпки, да стане общинска, за да може да се ремонтира. В нея има и част, която е частна. Изцяло деактуването е в правомощията на областния управител.
Т.Чакъров: Кой трябва да подържа архитектурните паметници?
П.Рейзи: Общината.
Д.Желев: Значи ли това, че сега намаляме ВиК на южна алея, на следваща актуализация ще намалим и останалите средства?
П.Рейзи: Проблемът с канализацията стои от момента в който е направена. Имаме внесен проект по оперативна програма Развитие на градска среда. Ще видим там как стоят нещата.
К.Германова: Други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към гласуване.
Н.Пехливанова: 1.1 Извършва промени на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г. По параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 24-06 – приходи от наеми
на земя 180 000лв. 152 000лв. 332 000лв.
било намаление става
§ 40-40 – постъпления от
продажба на земя 6 338 000лв. 152 000лв. 6 186 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 298 549лв. 47 637лв. 1 250 912лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 70 000лв. 70 000лв. 140 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
1 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ Въздържал се
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 2, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение 26 363лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.1.Функция “Общи държавни служби” увеличение с 26 363лв
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 184 600лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 632 600лв. 184 600лв. 468 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 94 600лв. и извършва промени по обекти.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 281 400лв. 94 600лв. 376 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление със 90 000лв. т.ч. по дейности:
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 42 022лв. 13 552лв. 55 574лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 8 014лв. 2 290лв. 10 304лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 6 751лв. 5 707лв. 12 458лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” увеличение с 21 549лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.3.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 21 549лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2010г. с 41 588лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 0 15 300лв. 15 300лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 02-00 – др.възнагр.и пащ. 0 400лв. 400лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 0 2 578лв. 2 578лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 7 810лв. 7 810лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.3. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” в частта за местна дейност 389 “Други дейности по образованието” с 21 088лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.4.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” в частта за капиталови разходи на дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” по параграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 609 300лв. 609 300лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
ЦДГ-с.Зидарово 604 000лв. 152 000лв. 452 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – прид.
машини и съоръж. 5 300лв. 60 000лв. 65 300лв.

подпараграф 52 05 – придоб.
на стоп.инвентар 0 92 000лв. 92 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” на делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища” - дофинансиране с общински приходи с 20 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 - основен ремонт 45 000лв. 20 000лв. 65 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ “Хр.Ботев”
с.Зидарово-ремонт столова 20 000лв. 20 000лв. 40 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета за 2010г. в частта за местни дейности, така както гласувахме по-горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 908

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета за 2010г. в частта за местни дейности, както следва:
По приходи
1.1.Извършва промени на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 24-06 – приходи от наеми
на земя 180 000лв. 152 000лв. 332 000лв.
било намаление става
§ 40-40 – постъпления от
продажба на земя 6 338 000лв. 152 000лв. 6 186 000лв.
1.2.Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2010г. с 46 088лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.2.1.Функция “Общи държавни служби” увеличение с 22 363лв. в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение 22 363лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 298 549лв. 47 637лв. 1 250 912лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 157 300лв. 47 637лв. 109 663лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 70 000лв. 70 000лв. 140 000лв.
в т.ч.
-преустройство и ремонт партерен
етаж на админ.сграда на Общината 70 000лв. 70 000лв. 140 000лв.
1.2.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление със 90 000лв. т.ч. по дейности:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 184 600лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 632 600лв. 184 600лв. 448 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
-канализация южна алея
гр.Созопол 350 000лв. 184 600лв. 165 400лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 94 600лв. и извършва промени по обекти, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 281 400лв. 94 600лв. 376 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-06- изгражд.на инфрастр.
обекти – консервация и реставрация
на крепостна стена Созопол 68 000лв. 253 000лв. 321 000лв.
било намаление става
-ремонт и реконструкция на
“Провлака” гр.Созопол 158 400лв. 158 400лв. 0
1.2.3.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение с 21 549лв., в т.ч.
-Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” увеличение с 21 549лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 42 022лв. 13 552лв. 55 574лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот.
за 4щатни бройки с ФРЗ за
8 месеца -13 552лв. 42 022лв. 13 552лв. 55 574лв.
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 8 014лв. 2 290лв. 10 304лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 5 753лв. 1 140лв. 6 893лв.
§ 05-60 – ЗОВ 2 161лв. 650лв. 2 811лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 100лв. 500лв. 600лв.
§ 10-00 – издръжка 6 751лв. 5 707лв. 12 458лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 5 400лв. 1 800лв. 7 200лв.
§ 10-15 – материали 0 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 0 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-51 – командировки 0 500лв. 500лв.
§ 10-91 – СБКО 1 351лв. 407лв. 1 758лв.
1.3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” в частта за местна дейност 389 “Други дейности по образованието” с 26 088лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати на персонала 0 15 300лв. 15 300лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правот.
за 3щатни бройки с ФРЗ за
8 месеца -15 300лв. 0 15300лв. 15 300лв.
§ 02-00 – др.възнагр.и пащ. 0 400лв. 400лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащ.и възнагр. 0 400лв. 400лв.
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 0 2 578лв. 2 578лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 0 1 300лв. 1 300лв.
§ 05-60 – ЗОВ 0 732лв. 732лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задъл.осиг. 0 546лв. 546лв.
§ 10-00 – издръжка 0 7 810лв. 7 810лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 0 1 350лв. 1 350лв.
§ 10-15 – материали 0 3 000лв. 3 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 2 000лв. 2 000лв.
§ 10-51 – командировки 0 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-91 – СБКО 0 460лв. 460лв.
1.4.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” в частта за капиталови разходи на дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” по параграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 609 300лв. 609 300лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструк.обекти
ЦДГ-с.Зидарово 604 000лв. 152 000лв. 452 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – прид.
машини и съоръж. 5 300лв. 60 000лв. 65 300лв.

подпараграф 52 05 – придоб.
на стоп.инвентар 0 92 000лв. 92 000лв.
1.5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” на делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища” - дофинансиране с общински приходи с 20 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 - основен ремонт 45 000лв. 20 000лв. 65 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ “Хр.Ботев”
с.Зидарово-ремонт столова 20 000лв. 20 000лв. 40 000лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.2.1., т.1.2.3, 1.4. и т.1.5, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол за 2010г, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 10 717 930лв. 570 028лв. 11 287 958лв.
в т.ч. от ПУДООС 0 570 028лв. 570 028лв.

К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 909

2. Въз основа на приетите решения по т.1.2.1., т.1.2.3, 1.4. и т.1.5 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол за 2010г, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 10 717 930лв. 570 028лв. 11 287 958лв.
в т.ч. от ПУДООС 0 570 028лв. 570 028лв.

К.Германова: По трета точка давам думата на г-н Милко Димов – Председател на комисията по общинска собственост.
М.Димов: На 20.04.2010г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха Милко Димов – Председател, Ангел Гочев, Гено Пухов, Николина Пехливанова – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Стоян Маринов, костадин Мархолев, Здравко Манолакиев и Красимир Тодоров – общински съветници, Добри Добрев – Кмет на гр.Черноморец.
Докладна записка с вх.№ 165/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
В т.1.2 от проекта за решение, обект с № 7 да се запише и чете “Хранителен магазин” и № 107 да се запише и чете “Павилион за промишлени стоки”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате в едно с направените корекции.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 910

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на Временните обекти – общинска частна собственост при следните условия:
1.1 За обектите представляващи:
- Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол
- Обект №110 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №106 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №105 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол
- Ресторант „Рибарска среща и навес”, гр.Созопол
- Обект №107 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол
при запазване предназначението на обектите, запазване или създаване на работни места, извършване на инвестиции и облагородяване на околното пространство
1.2. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите по т.1 да бъде до 30.10.2010г., като срока за обекти с №7 - “Хранителен магазин” и №107 - “Павилион за промишлени стоки” и Обект ресторант “Рибарска среща и навес”, да бъде за 1 /една/ година при горните условия.
1.3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертни оценки за обектите по т.1, изготвени от независим лицензиран оценител, които да се използват като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса, както следва:
- за обект №111 – средна наемна цена за периода – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв. без ДДС;
- за обект №110 - средна наемна цена за периода – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв. без ДДС
- за обект №106 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС
- за обект №105 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС
- за обект №104 - средна наемна цена за периода – 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС
- за обект №34 - средна наемна цена за периода – 3 000 /три хиляди/ лв. без ДДС
- за обект №133 - средна наемна цена за периода – 3 900 /три хиляди и деветстотинтстотин/ лв. без ДДС
- за обект №109+22 - средна наемна цена за периода – 3 000 /три хиляди/ лв. без ДДС
- за обект №7 - средна месечна наемна цена – 550 /петстотин и петдесет/ лв. без ДДС
- за Ресторант „Рибарска среща и навес” - средна месечна наемна цена – 450 /четиристотин и петдесет/ лв. без ДДС
- за обект №107 – средна месечна наемна цена – 90 /деветдесет/ лв. без ДДС
1.4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 177/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот частна общинска собственост – нива, представляваща имот № 040002, землище на с.Присад, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма.Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14;За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 911

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез публичен търг земеделски имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 18.00дка./осемнадесет декара/, четвърта категория, находяща се в местността „Край село”, представляващ имот № 040002, по плана за земеразделяне на землище с.Присад, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 21/14.04.2010г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 36 887лв./тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и седем лева/, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 178/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на клинична лаборатория с идентификатор 67800.504.224.3.2, находящ се на първият етаж в сграда 1 от търговски комплекс в ПИ с идентификатор 67800.504.224 по КК на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В т.3 от проекта за решение вместо експертна оценка № 218/20.10.2008г. да се запише и чете „експертна оценка № 14/10.03.2010г.”
К.Германова: Давам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Уважаеми общински съветници искам да оттегля тази докладна записка. Има още някои въпроси за разрешаване.
К.Германова: Колеги има предложение за оттегляне на докладната записка от вносителя. Имате ли въпроси или предложения? Няма. Ще ви моля да гласуваме оттеглянето на докладната записка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 912

Общински съвет Созопол приема Докладна записка с вх.№ 178/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на клинична лаборатория с идентификатор 67800.504.224.3.2, находящ се на първият етаж в сграда 1 от търговски комплекс в ПИ с идентификатор 67800.504.224 по КК на гр.Созопол, да бъде оттеглена от сесията от вносителят.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 182/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 81178.41.360, находящ се в с.о. «Червенка», землище на гр.Черноморец, община Созопол по одобрена КК на АГКК.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 913

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификационен номер 81178.41.360 /осемдесет и една хиляди и сто седемдесет и осем за землище, четиридесет и първи за кадастрален район, триста и шестдесет за поземлен имот/, по кадастрална карта на гр.Черноморец, целият с площ 293/двеста деветдесет и три/кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – застрояване на вилни сгради при съседи: ПИ № 81178.41.998, ПИ № 81178.41.1, ПИ № 81178.41.996, ПИ № 81178.6.609, за който е съставен Акт за общинска собственост 1458/10.03.2010год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 44 555/четиридесет и четири хиляди петстотин петдесет и пет лева/, без вкл.ДДС и съгласно изготвена пазарна оценка № 20/14.04.2010г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 183/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Созопол, правото на собственост върху ПИ с идентификатор 67800.8.118, 81178.3.195 и 81178.7.28 – държавна собственост, представляващи бивши военни поделения.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Надявам се да успеем да си върнем тези имоти с цел да задоволим имотните нужди на нашите съграждани. Инициативата трябва да тръгне от администрацията през общински съвет и отново към областния управител. Настоящата докладна записка е за четири имота – Вромос, Червенка, батареята и на Куку Баир.
Може би на по следваща сесия ще внесем още една докладна записка и за с.Атия. Ще пробваме пак и за ДНФ-то.
М.Димов: За Черноморци тази сага е от години. Тези поделения са с отпаднала необходимост и трябва да се върнат на общините. И където са общински имоти да преминат към общината, където са частни да се възстановят на собствениците.
Х.Бардуков: Има вероятност да не се върнат тези имоти, така ли?
М.Димов: По принцип с едно решение на Министерки съвет могат да се върнат.
П.Рейзи: Проблема е там, че държавата трябва да си пълни бюджета.
Х.Бардуков: А следващия Министър-председател какво ще наследи?
М.Димов: Областния управител обеща да ни съдейства.
П.Рейзи: Аз се надявам също имотите да преминат към Община Созопол.
К.Германова: Други въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Въздържал се
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 914

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имоти – държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на Поземлен имот с идентификатор 678000.8.118, целия с площ от 241.956 дка., Поземлен имот с идентификатор 81178.3.195 целия с площ от 171.974 дка, Поземлен имот с идентификатор 81178.3.196 целия с площ от 375.619 дка и Поземлен имот с идентификатор 81178.7.28 целия с площ от 184.143 дка, всички с начин на трайно ползване – за Военно поделение с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на отбраната, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

К.Германова: По четвърта точка от дневният ред, аз ще зачета протокола от комисията по устройство на територията. На 20.04.2010г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател, Стоян Маринов, Милко Димов и Костадин Мархолев – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Николина Пехливанова, Здравко Манолакиев, Красимир Тодоров и Гено Пухов – общински съветници и Румен Александров – главен архитект на община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 161/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Скица № 55/ 06.04.2010г. за гр.Созопол, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Скица № 58/ 06.04.2010г. за гр.Созопол, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 11; Против: 1; Въздържали се: 2, приема се.

Сега като цяло предложеното решение в едно с гласуваните преди малко приложения.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13 За: 11; Против: 1; Въздържали се: 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 915

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол за 2010г., както следва:
1. Скица №55 /06.04.2010 година
2.Скица №58 /06.04.2010 година

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 162/ 09.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.

Скица № 26/ 13.02.2009г., за с.Индже войвода (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13 За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 75/ 26.05.2009г., за с.Крушевец (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 164/ 05.12.2008г., за с.Крушевец (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13 За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 127/ 11.05.2009г., за с.Атия (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13 За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 18/ 04.01.2008г., за с.Атия (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13 За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 16/ 21.01.2009г., за с.Атия (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 21/ 03.02.2009г., за с.Атия (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 17/ 28.01.2009г., за с.Атия (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 15/ 04.01.2008г., за с.Атия (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15 За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 18/ 28.01.2008г., за с.Атия (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13 За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 138/ 08.12.2008г., за с.Равадиново (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13 За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Скица № 139/ 08.12.2008г., за с.Равадиново (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 27/ 04.02.2008г., за с.Равна гора (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 16/ 07.04.2010г., за с.Зидарово, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12 За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 46/ 26.05.2009г., за с.Зидарово (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 4/ 07.01.2009г., за с.Росен (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14 За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 14/ 27.01.2009г., за с.Росен (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15 За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 24/ 04.01.2008г., за с.Росен (презаверена на 06.04.2010г), ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Сега като цяло предложеното решение в едно с гласуваните преди малко приложения.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15 За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 916

Общински съвет Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места- с.Атия, Росен, Равна гора, Зидарово, Крушевец, Индже войвода, Община Созопол за 2010г., както следва:
1. Скица №26 /13.02.2009 година за с.Индже войвода(презаверена на 06.04.2010)
2.Скица №75 /26.05.2009 година за с.Крушевец(презаверена на 06.04.2010)
3. Скица №164 /05.12.2008 година за с.Крушевец(презаверена на 06.04.2010)
4.Скица №127/11.05.2009 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
5. Скица №18/04.01.2008 година с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
6. Скица №16/21.01.2009 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
7. Скица №21/03.02.2009 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
8. Скица № 17/28.01.2009 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
9. Скица №15/04.01.2008 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
10. Скица № 18/28.01.2008 година за с.Атия (презаверена на 06.04.2010)
11. Скица №138/08.12.2008 година за с.Равадиново (презаверена на 06.04.2010)
12. Скица №139/08.12.2008 година за с.Равадиново (презаверена на 06.04.2010)
13. Скица №27/04.02.2008 година за с.Равна гора (презаверена на 06.04.2010)
14. Скица №16/07.04.2010 година за с Зидарово
15. Скица №46/26.05.2009 година за с.Зидарово (презаверена на 06.04.2010)
16. Скица № 4/07.01.2009 година за с.Росен (презаверена на 06.04.2010)
17. Скица №14/27.01.2009 година за с.Росен (презаверена на 06.04.2010)
18. Скица №24/04.01.2008 година за с.Росен (презаверена на 06.04.2010)

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 184/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 67800.504.325, гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната?
С.Недин: Точно къде се намира обекта?
Р.Александров: До почивната станция на Булбанк в новият град.
Т.Чакъров: Приветствам докладната записка на Кмета на Общината Созопол.
К.Германова: Други въпроси по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 917

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.504.325, по влязла в сила ККР на гр. Созопол, съгласно предложената графична част и като бъде урегулиран и отреден нов УПИ ІХ „За параклис и озеленяване”.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 186/ 15.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – ПРЗ, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на ПИ 67800.6.173 и част от имот с идентификатор 67800.6.166, по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.17, ал.3 от ЗУТ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Г-н Желев.
Д.Желев: Къде се намира парцела?
Р.Александров: Това е главната улица на м.Буджака, това е частично предаване, защото от имота пък се придават части за тротоар. Вероятно ще има искане и от съседния имот за същата процедура.
К.Германова: Други въпроси има ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 918

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на източната регулационна граница на ПИ 67800.6.173 и западната на ПИ 67800.6.166 – общ., по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер ХІІІ-6173,962 , целият с площ от 1297 кв.м , при квоти на идеалните части 153 кв.м.ид.части за Община Созопол и 1144 кв.м. ид.ч. за наследници на Петранка Стоянова ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 21 944( двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и четири)лв без вкл. ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 143,42 лв, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собствениците на 67800.6.173 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

К.Германова: По пета точка давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията по здравеопазване.
Г.Пухов: Днес, 20.04.2010г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, социални дейности и вероизповедания.
На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател, Милко Димов, Здравко Манолакиев и Ангел Гочев – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Йорданка Димитрова – спец. Социални дейности, Николина Пехливанова, Йорданка Сейменова, Красимир Тодоров, Стоян Маринов – общински съветници.
Докладна записка с вх.№ 179/ 14.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Димов.
М.Димов: Знам, че има криза и общината е в много сложна ситуация. Бих искал въпреки това да предложа еднократна помощ в размер на 2 000лв. Всички знаете за тежкия инцидент в който почина майката на детето. И двамата родители дълги години работеха в общинска администрация. В гр.Черноморец отделно ще направим акция за събиране на средства.
П.Рейзи: Аз няма нищо против да подпомогнем детето. Годината е трудна и във времето ще има много входирани молби. Добре.
К.Германова: Има ли други предложения? Няма. В такъв случай ще гласуваме направеното предложение от Милко Димов – еднократна парична помощ в размер на 2 000лв. Гласувайте колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 919

1. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Иван Янчев Тодоров от гр. Черноморец – ЕГН:9201157549, страдащ от десностранна тежка монопареза след посттравматично увреждане на десния брахиален плексус в размер на 2 000 /две хиляди /лева.
Средствата да се изплащат само след представяне на разходооправдателни документи.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 193/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми чрез конкурс.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Става въпрос за линията Созопол-Бургас на която нямаме избран чрез конкурс превозвач. Надявам се с така предложената докладна да имаме реално спечелил превозвач и да сключим договора.
Т.Чакъров: Цената на автобусните билети се повиши, когато се повиши и цената на дизела. Цената на дизела падна, а билетите си останаха със същите цени. Сега пак ще се повиши цената на дизела и вероятно и цената на билетите. След подписване на договора ще можем ли да влияем на тези цени?
П.Рейзи: Разбирам въпроса, ще намерим формулата за разрешаване на проблема.
Р.Деспов: Надявам се с този търг ще се разреши и проблема с пътуващите бусове.
П.Рейзи: Това е по линията Бургас-Созопол. По проблема аз съм правил много постъпки вие самият сте запознат.
(обсъждания)
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме проекта за решение, ведно с приложенията към него.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 920

1. На основание чл.17, ал.1 от Наредба № 2 /15.03.2002 г Общински Съвет Созопол обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол от утвърдената областна транспортна схема на област Бургас и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.
/ Приложение № 1 /
2. На основание чл.17, ал.3 от Наредба № 2 /15.03.2002 г Общински съвет Созопол възлага на Кмета на община Созопол да организира и проведе конкурс за определяне на превазвач на обществен превоз на пътници съгласно изискванията на Наредба № 2 /15.03.2002 г на МТС.
3. На основание чл.19, ал.1 от Наредба № 2 /15.03.2002 г Общински съвет Созопол Утвърждава критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници /Приложение № 2/.
4. Общински съвет Созопол Утвърждава списък с необходимите документи за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници /Приложение № 3/.
5. Общински съвет Созопол определя Регламент за начина на провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници
/Прилжение № 4/.
6. На основание чл.17, ал.5 и ал.7 от Наредба № 2 /15.03.2002 г Общински съвет Созопол определя Комисия за провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници и оценка на постъпилите предложения в състав от 9 члена:
Председател: Зам.кмета на община Созопол
и Членове:1. Правоспособен юрист от община Созопол
2. Представител на община Созопол- Специалист по транспорта,
итежаващ необходимата професионална квалификация
3. Представител на КАТ – пътна полиция
4. Представител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
5. Представител на териториалната данъчна дирекция
6. Представител на браншова организация в областта на автомобилния транспорт.
7. Представител на Общински съвет Созопол
8. Представител на Общински съвет Созопол
7. Общински съвет Созопол Утвърждава следните квалификационни изисквания към кандидатите за участие в конкурса :
- да бъдат регистрирани на територията на община Созопол и да осъществяват дейност като превозвачи на пътници , не-по късно от 31.06.2005 г.
- да притежват Лицензия за обществен превоз на пътници в страната, издадена не по късно от 31.06.2005г.
- да не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност
- да не са в ликвидация
- да нямат регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци и осигурителни вноски, доказано с документи от НАП и МДТ към община Созопол
- да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството
- да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност
- да притежават финансови и технически възможностти и персонал за изпълнение на превозите, за които кандидатстват
За обстоятелствата посочени в решението участниците в конкурса подават декларация по образец.
8. Общински съвет Созопол определя цена 100 лева /без ДДС/ за закупуване на комплект конкурсни документи за участие.
9. Общински съвет Созопол определя гаранция за участие в конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници в размер на 7000 лева.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 196/ 19.04.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 67800.505.96.8, находяща се в ПИ с идентификатор 67800.505.96 по КК на гр. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В т.2 от проекта за решение вместо експертна оценка № 218/20.10.2008г. да се запише и чете „експертна оценка № 15/15.03.2010г.”
Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Предполагам всички сте обърнали внимание, че старата рибна борса я няма. Нормално е в Созопол да има едно място на което да се продава риба. Съдържателите на съоражението ме помолиха да предложим подходящ имот и аз предлагам това.
Т.Чакъров: Тя не попада ли в частен имот?
П.Рейзи: Не, имота е общински.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма Ще ви моля да гласуваме колеги, в едно с направената корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 921

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда, включваща едно помещение, с идентификатор 67800.505.96.8, със обща Застроена площ от площ 63.00кв.м., находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.505.96 по кадастрална карта на гр.Созопол/стар идентификатор – УПИ ІІІобщ., кв.147 по плана на гр.Созопол.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 15/15.03.2010г., в размер на 219( двеста и деветнадесет)лв. - месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 197/ 19.04.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на нов представител в ОКБД.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и предлага на общински съвет за представител – Красимир Тодоров.
Имате ли въпроси колеги или други предложения? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме решението така както е предложено от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 922

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА избира за свой представител в Общинската комисия по безопасност на движението, общинския съветник Красимир Тодоров.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Протокола води:……………
/Х.Михова/

*протокола е публикуван на 30.04.10г.


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...