:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 45


ПРОТОКОЛ № 45

Днес, 11.10.2010г. от 10:00 часа, Общински съвет Созопол проведе четиридесет и петото си извънредно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”, Румен Александров – главен архитект на Община Созопол, Станимир Кушев – Гл. специалист-Лесничей, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и петото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги всички вие сте получили покана с дневния ред, аз имам предложение за допълнение към него, а именно:
6. Докладна записка с вх.№ 485/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Зидарово, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
7. Докладна записка с вх.№ 486/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Вършило, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
8. Докладна записка с вх.№ 487/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Равна гора, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
9. Докладна записка с вх.№ 488/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Габър, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
Имате ли други предложения за промяна или допълнения? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Сега колеги ще ви моля да гласуваме дневния ред в едно с допълненията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 994
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
1. Докладна записка с вх.№ 415/ 27.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне размера на първоначални наемни цени за отдаване под наем, чрез търг или конкурс за стопанската 2010 – 2011 година на обработваемите земеделски земи от общински поземлен фонд и земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.
2. Докладна записка с вх.№ 419/ 31.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг на земеделски имоти в землището на с.Габър, Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 455/ 16.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от Общински гори - гр. Созопол по ред на чл.53, ал.2, т.2 от Закона за Горите.
4. Докладна записка с вх.№ 462/ 20.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за неурегулиран ПИ 67800.3.338, с отреждане за ''За автогара'', в м.''Месаря'', землище на гр.Созопол.
5. Докладна записка с вх.№ 476/ 04.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. ( ПРСР )
6. Докладна записка с вх.№ 485/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Зидарово, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
7. Докладна записка с вх.№ 486/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Вършило, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
8. Докладна записка с вх.№ 487/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Равна гора, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
9. Докладна записка с вх.№ 488/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Габър, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.

К.Германова: Преминаваме към дневния ред. Ще ви зачета протокола от проведеното общо заседание на комисиите на което се разгледаха докладните записки.
На 07.10.2010г. от 15:00 часа, се проведе общо заседание на комисия по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ; комисия по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, комисия по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ; и комисия по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
На заседанието присъстваха общинските съветници: Милко Димов, Стоян Маринов, Стойо Недин, Гено Пухов, Красимир Тодоров, Николина Пехливанова, Пенка Щерионова.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Румен Александров – гл. архитект на Община Созопол; Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”, Димитър Желев – общински съветник
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 415/ 27.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне размера на първоначални наемни цени за отдаване под наем, чрез търг или конкурс за стопанската 2010 – 2011 година на обработваемите земеделски земи от общински поземлен фонд и земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета на Общината да направи разяснения.
П.Рейзи: Докладната записка е важна, тъй като следва да определите размера на първоначалните наемни цени за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2010 – 2011 г. на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината. Целта е да могат да се провеждат нормално процедурите по отдаване под наем чрез търгове и конкурси на тези земи.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 995

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.106, ал.2 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, определя размера на първоначални наемни цени за отдаване под наем, чрез търг или конкурс за стопанската 2010 – 2011 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината, представляващи основния размер на наема за ДПФ, определен със Заповед № РД 46 – 50 / 25.03.2010г. на Министъра на Земеделието и храните, както следва:
1.1. Начална тръжна/конкурсна цена за предоставяне на земи от ОПФ за срок до 10 стопански години – 16лв./дка./шестнадесет лева за един декар/
1.2. Начална тръжна/конкурсна цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:
Трайни
насаждения Гратисен период
год. Период
на плододаване
год. лв./дка
Лозови насаждения 3 5 – 7 40.00
8 – 20 60.00
за останалия период
на плододаване 40.00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови 4 5 – 7 30.00
за останалия период
на плододаване 45.00
Ягодоплодни култури 2 за периода на плододаване 45.00
Етеричномаслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др. 3 за периода на плододаване 30.00
Култивирани билки – срок на предоставяне – 5 години 1 2 – 5 22.00
Калифорнийски аспержи
срок на предоставяне – 15 години 3 4 – 12 47.00
13 – 15 30.00
Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр. 107 от 2000 г.).
1.3. Начална тръжна/конкурсна цена за ползване на ливади за срок до 10 стопански години – 6лв./дка./шест лева за един декар/
1.4. В случай, че земите от ОПФ са поливни, началната тръжна цена по т.1, т.2 и т.3 се коригира с коефициент за поливност – 1.5%

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 419/ 31.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг на земеделски имоти в землището на с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Предлагам срока за отдаване на земите да е от една година.
К.Германова: Колеги други предложения или въпроси? Г-н Желев.
Д.Желев: Аз подкрепям предложението на г-жа Пехливанова, тъй като тези земи са за обезщетение по ЗСПЗЗ.
П.Рейзи: Мотивът за предлагане на този срок, е че хората които вземат земята под наем не могат да я обработят в кратък срок, както и не могат да направят инвестиции. С едногодишен договор не могат да кандидатстват и по програмите към Министерството на земеделието.
По повод репликата на г-н Желев, не е никакъв проблем да се внесе допълнителна точка към договора в която да се регламентира, че при започване на процедура на обезщетение, договорът ще се приключва предсрочно.
К.Германова: Колеги други предложения или въпроси? Г-н Димов.
М.Димов: Аз смятам, че в решението трябва да се запише при нужда на Общината договора да се приключва в края на селскостопанската година.
П.Рейзи: Аз казах, че това ще се заложи в договора, по повод коментара на г-н Желев. Ще дадем срок в който с предизвестие да се прекратяват договорните отношения.
М.Димов: Настоявам да бъде записано в решението, все пак нека и юристите да кажат.
Д.Дунев: Уважаеми общински съветници, в точка 3 от проекта за решение е записано т. 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник. От изложеното става ясно, че договора за наем се сключва от Кмета и няма никакъв проблем в самия договор да се заложи това условие за прекратяване което цитирахте.
(дебати)
П.Рейзи: Г-жо Председател, имам конкретно предложение в решението да се запише допълнителна т. 4 със следния текст: „Кмета на Общината да включи клауза в договора за наем за едностранно предсрочно прекратяване на договора при възникнала необходимост на общината от ползване на имота.”
(дебати)
К.Германова: Колеги прекратявам дебатите. Имаме направени две предложения за промяна и допълнение. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Пехливанова, а именно: Договорът за отдаване под наем на имотите да бъде със срок от една година. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА Въздържал се
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН Против
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ Въздържал се
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ Въздържал се
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ Въздържал се
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА Въздържал се
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ Против
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ Въздържал се
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ Въздържал се
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 3; Против: 3; Въздържали се: 9, не се приема.

К.Германова: Подлагам на гласуване предложението на Кмета на Общината в решението да се включи нова т. 4 със следния текст: „Кмета на Общината да включи клауза в договора за наем за едностранно предсрочно прекратяване на договора при възникнала необходимост на общината от ползване на имота.” Колеги ще Ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Въздържал се
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ Въздържал се
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 2, приема се.

Решението като цяло в едно с допълнието което гласувахме по – горе. Колеги ще Ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Въздържал се
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ Въздържал се
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 996

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с чл.20, ал.2 и чл. 106 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем за срок от 5/пет/ години, чрез провеждане на публичен търг на следните земеделски земи – общинска собственост в землището на с.Габър, общ.Созопол:
- имот с № 096001, в местността “Церова Локва”, представляващ Нива с площ 106.696дка., трета категория при граници:им.№000020- полски път, им.№000023-полски път, им.№096004-нива и им.№ 096002-нива;
- имот с № 018001, в местността “Турлатица”, представляващ Нива с площ 402.689дка., пета категория, при граници:им.№000008- полски път, им.№000020-полски път, им.№018003-нива, им.№ 018002-нива, им.№000007-полски път и им.№ 000009-полски път.
2. На основание Решение № 995/ 11.10.2010г., от четиридесет и петото заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна наемна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг в размер на 16.00/шестнадесет/лв. на декар.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.
4. Кмета на Общината да включи клауза в договора за наем за едностранно предсрочно прекратяване на договора при възникнала необходимост на общината от ползване на имота.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 455/ 16.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от Общински гори – гр. Созопол по ред на чл.53, ал.2, т.2 от Закона за Горите.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
В проекта за решение на третия ред след думите „чл.53, ал.2, т.2” да се добави „от Закона за горите.”
Давам думата на Г-н Станимир Кушев – гл. специалист лесничей да направи разяснения.
С.Кушев: Идеята на докладната записка е Общинския съвет да определи защитни базисни цени, които са определени от държавата за дървесината придобита от държавните гори и като има предвид конюктурата на пазара, Кмета на общината със Заповед да може определя по-високи цени от приетите.
К.Германова: По време на комисията възникна въпрос относно дървесината описана в ценоразписа, такава която е малко вероятно да бъде изсечена в нашите гори. И въпрос относно, каква категория дървета са включени в планувания промишлен дърводобив, с обем около 9000 м3.ст.м.(стояща маса).
С.Кушев: По-големият обем от дървесината е дърва за огрев, има също голямо количество средна и дребна дървесина, както и минимално количество едра дървесина – трупи за бичене. Иглолистната дървесина е до 10%, а останалото е широколистна.
А.Гочев: В с.Равна гора има маркировка на дърветата в син и жълт цвят. Бихте ли пояснили какво значат тези цветове.
С.Кушев: В землище с.Равна гора горите са държавна собственост. Не мога да ви кажа какво значат тези цветове.
М.Димов: Можете ли да кажете в различните землища на общината, какво е съотношението общинска/държавна собственост гори?
С.Кушев: Общинска е гората в землището на гр.Черноморец, с.Росен, с.Равадиново и гр.Созопол. За останалите землища няма извършени въводи и реално няма общинска гора.
П.Рейзи: В селата Вършило, Индже войвода и Крушевец сега правим постъпки, водим преговори с Министерството на земеделието и горско стопанство Бургас. Там проблемът е бил в това, че Министерството на земеделието определя фирмата изготвяща лесоустройствените планове, която с предаването на тези планове в поземлена комисия Созопол не е предала лесоосновата. В момента на тези територии излизат едни бели петна, които не показват нищо.
Тази година за с.Крушевец отново сключихме договор със Ново паничарево, за да могат хората да получат дърва.
С.Недин: Ще стигне ли предвиденото количество дървесина за нуждите на населението на общината?
С.Кушев: Да ще стигне.
Д.Желев: По колко кубика дърва ще получат хората?
С.Кушев: По пет кубика, не по малко.
(дебати)
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги предложеното решение по Докладна записка с вх.№ 455/ 16.09.2010г., в едно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 997

Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение № 1) към настоящето решение за продажба на дървесина от склад добита по реда на чл.53 , ал.2, т.2 от Закона за горите от Общински гори – гр. Созопол през 2010г. При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 462/ 20.09.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за неурегулиран ПИ 67800.3.338, с отреждане за ''За автогара'', в м.''Месаря'', землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Аз мисля, че вземането на това решение е много важно за града. Терена се намира в една от най-високите точки, горе до лугата. Идеята е да се промени статута на земята и да се изгради една модерна автогара, където да спират всички туристически автобуси, където да има и пиаца за такситата. Имаме идея да се създаде и градски транспорт.
В закона има промяна и вече няма нужда от обществено обсъждане. Надявам се да вземете решение, сега автогарата е отделена от другите два имота.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме решенията така както са предложени по докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 998

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.25, ал.5 и във връзка с чл.25, ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ, дава предварителното съгласие за промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ , на ПИ 67800.3.338, с начин на трайно ползване за пасище, с площ на имота от 11 536 кв.м. като срока на валидност на решението е 1(една)година, считано от датата на влизането му в сила.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – за регулация и застрояване за неурегулиран ПИ 67800.3.338, с отредждане за „За автогара”, в м.”Месаря”, землище на гр.Созопол при показатели максимална плътност -70%, височина 10м. и минимално озеленяване -20% при обща площ на имота от 11 536 кв.м .

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 476/ 04.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. ( ПРСР )
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: По тази оперативна програма, Мярка 321 към Министерството на земеделието имаме няколко спечелени проекта, както и такива които не са спечелени. Селата Зидарово и Росен ги подготвихме за кандидатстване към Министерството на екологията, но програмата отхвърли всички до 2 000 жители еквивалент.
Моето мнение е, че трябва да се кандидатства за водопроводна мрежа в едно с канал, за да може едновременно да се копае и да се поставят тръбите. Но ситуацията е такава и помагаме на тези две най-големи села с каквото можем.
П.Чапевова: С промяната в Наредба №25 се отпускат средства за реконструкция на водоснабдителни съоръжения. Нямаме право да кандидадтстваме за друго финансиране. Кандидадстването сега за водопроводна мрежа няма да ни попречи за канал и пречиствателна станция.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Моя въпрос не е по докладната записка, а е във връзка с пречиствателната станция. Това е най-болния проблем за градовете Созопол и Черноморец. На какъв етап е тя?
П.Рейзи: От както има нов Министър, се направиха многократни проверки и все още не могат да определят това ли е правилното място на пречиствателната станция. Аз съм на мнение, че връщане назад няма, което съм го казал на всички срещи и дебати. Местото е определено не само от общинските съветници, а и от консултирането с много организации и експерти. Там е най-ниската точка, и над 60% от отпадните води ще достигат сами, което бързо би възвърнало инвестициите и нашите съграждани ще плащат по-ниски цени.
Идеите за пречиствателната станция са две, едната да има две отделни пречиствателни за гр.Созопол и гр.Черноморец, а другата да има обща. В четвъртък имаме среща в Министерството на Екологията и се надявам да ги уточним нещата.
(дебати)
К.Германова: Прекратявам дебатите, имате ли конкретни въпроси или предложения по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 999

I. На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава своето съгласие:
1. Община Созопол да подаде Заявление за подпомагане „Улична водопроводна мрежа с. Росен, Община Созопол” по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, като декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.
2. Община Созопол да подаде Заявление за подпомагане „Улична водопроводна мрежа с. Зидарово, Община Созопол” по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, като декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.
II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 485/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Зидарово, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
Колеги в докладната записка има допусната техническа грешка, която се отнася и за последващите три докладни. В правното основание от предложението за решение на първия ред след чл.52 трябва да се добави «ал.1», а думите «подточка б)» да се запише и чете «буква б)» от Закона за водите.
Докладните записки са идентични просто касаят четири различни села.
Давам думата на г-жа Чапевова.
П.Чапевова: Както виждате в докладните записки вие сте дали съгласие с ваше решение №973/ 20.08.2010 Община Созопол да кандидатства по програма регионално развитие. В последствие настъпиха промени в Закона за водите, съгласно които ако водния обект е в границите на общината, Кмета на общината трябва да издаде разрешение за ползване на водния обект след решение на Общинския съвет.
Срокът за внасяне на проектното предложение е 01.11.2010г. много кратък срок, за които трябва да се подготви голям обем документация. Проектното предложение е за укрепване на дерета в тези четири села, Вършило, Габър, Равна гора и Зидарово.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме решението по докладната в едно с така предложената от мен промяна в правното основание.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1000

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3, буква б) от Закона за водите Общински съвет Созопол дава своето съгласие Кметът на Община Созопол да издаде разрешение за ползване на воден обект във връзка с изготвен работен проект „Почистване на коритото, корекция и укрепване с подпорна стена на източно и южно дере в село Зидарово, община Созопол” част от проектно предложение „Изграждане на подпорни стени, прочистване и корекция на дерета в с.Зидарово, с.Равна гора, с.Габър, с.Вършило, Община Созопол” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 486/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Вършило, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
Идентична с предходната докладна и тук има допусната техническа грешка в правното основание, а именно: в правното основание на първия ред след чл.52 трябва да се добави «ал.1», а думите «подточка б)» да се запише и чете «буква б)» от Закона за водите.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме решението по докладната в едно с така предложената от мен промяна в правното основание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1001
На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 буква б) от Закона за водите Общински съвет Созопол дава своето съгласие Кметът на Община Созопол да издаде разрешение за ползване на воден обект във връзка с изготвен работен проект „Почистване на коритото, корекция и укрепване със стени на селско дере и южен приток в село Вършило, община Созопол”, част от проектно предложение „Изграждане на подпорни стени, прочистване и корекция на дерета в с.Зидарово, с.Равна гора, с.Габър, с.Вършило, Община Созопол” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 487/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Равна гора, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
Идентична с предходните две докладни със същата допусната техническа грешка в правното основание, а именно: в правното основание на първия ред след чл.52 трябва да се добави «ал.1», а думите «подточка б)» да се запише и чете «буква б)» от Закона за водите.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме решението по докладната в едно с така предложената от мен промяна в правното основание.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1002

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 буква б) от Закона за водите Общински съвет Созопол дава своето съгласие Кметът на Община Созопол да издаде разрешение за ползване на воден обект във връзка с изготвен работен проект „Почистване на коритото, корекция и укрепване със стени на р. Селско дере в село Равна гора, община Созопол”, част от проектно предложение „Изграждане на подпорни стени, прочистване и корекция на дерета в с.Зидарово, с.Равна гора, с.Габър, с.Вършило, Община Созопол” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 488/ 07.10.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване за разрешение за ползване на воден обект, с.Габър, Община Созопол, на основание чл. 52, ал. 1, т.3б от Закона за водите.
Идентична с предходните три, пак с допусната техническа грешка в правното основание, а именно: в правното основание на първия ред след чл.52 трябва да се добави «ал.1», а думите «подточка б)» да се запише и чете «буква б)» от Закона за водите.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме решението по докладната в едно с така предложената от мен промяна в правното основание.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1003

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 буква б) от Закона за водите Общински съвет Созопол дава своето съгласие Кметът на Община Созопол да издаде разрешение за ползване на воден обект във връзка с изготвен работен проект „Почистване на коритото, корекция и укрепване с подпорни стени на р. Габърска (Кондачка), село Габър, община Созопол”, част от проектно предложение „Изграждане на подпорни стени, прочистване и корекция на дерета в с.Зидарово, с.Равна гора, с.Габър, с.Вършило, Община Созопол” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и петото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………….
/К. Германова/


Протокола води:…………...
/Х.Михова/
Публикуван на 14.10.2010г.


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...