:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 50/ 27.01.2011


ПРОТОКОЛ № 50

Днес, 27.01.2011г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе петдесетото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”, Адриана Попова – Началник отдел „МТД”, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Румен Александров – главен архитект на Община Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Преди да започнем трябва да гласуваме прякото предаване на настоящото заседание по СКАТ ТВ. Това се налага, защото миналогодишното решение, което взехме е със срок до 31.12.2010г. На следващо заседание ще внеса докладна записка за приемане на решение за цялата година, както до момента сме практикували. Ще ви моля да гласуваме за това, настоящото заседание да бъде излъчено пряко по СКАТ ТВ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1085

Общински съвет Созопол дава своето съгласие петдесетото редовно заседание да се излъчи пряко по СКАТ ТВ.

К.Германова: Колеги преминаваме нататък, както на всяка сесия и сега ви давам думата за питания към Кмета. Г-ца Сейменова.
Й. Сейменова: Ще се проведе ли обществено допитване до населението на Община Созопол относно изработването на статуята на Аполон? Следващия въпрос, ще има ли в близко бъдеще община Созопол поликлиника? И последен въпрос, във връзка рибарското пристанище, ще бъдат ли осигурени лодкостоянки за лодките, които извършват разходки?
П.Рейзи: Благодаря на г-ца Сейменова за зададените ми въпроси. По отношение статуята на Аполон, на декемврийската сесия пред вас общинските съветници беше представена една идея за статуя на Аполон. Разбира се аз няма да предприема нищо без виждането на гражданите и без ваше съгласие. Въпросът за визията на статуята ще бъде откументиран както с гражданите на Созопол, така и с вас общинските съветници. В предстоящият за разглеждане проекто-бюджет ние сме заложили част от средствата за изпълнение на такъв проект, но това не означава, че той ще се случи.
По отношение на вторият ви въпрос, поликлиника ще има. На една по следваща сесия ще ви бъде предложена регистрацията на едно дружество. Вече сме се спряли на хората, които ще изграждат новата поликлиника. Терена е отреден, в м.Мисаря. Аз се надявам до края на годината, началото на следващата лентата да бъде отрязана.
По отношение на стоянката на рибарското пристанище, това наистина е проблем. Всички знаем, че много хора от града си изкарват прехраната със лодките си, с които организират разходки в залива, до острова, до Несебър и т.н. Вие знаете, че държавата затвори своята част от пристанището и аз мисля, че лодките няма да акустират там. Държавата се подготвя да кандидатства по програмата за аква културите, ние също се подготвяме да кандидатстваме. В момента водим разговори, за това да се изградят пунктони в залива на общинското пристанище, за да може лодките да акустират. Водим също разговори за кея между КПП-то и големия плац. Засега това е което мога да кажа нищо конкретно като отговор не мога да дам.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Димов.
М.Димов: Относно осветлението на входния знак, има ли вариант лампите да се обърнат, защото нощно време заслепява шофьорите. Втори въпрос, за пристанището в гр.Черноморец, ще има нужда от средства за изграждането му, за да могат да пристават лодки.
П.Рейзи: По отношение светлината на входния знак, ще проверим вариантите.
По отношение рибарското пристанище в гр.Черноморец вие знаете, че взехме лиценз за рибарско пристанище. То ще бъде основното пристанище, с което ще кандидатстваме по програмата, надявам се месец май програмата да бъде отворена. Областният управител ни предаде тези 7 дка, които бяха държавни. Вчера разписах договора. Ще видя каква е възможността да се заложат средства в бюджета, за да се изгради за лятото.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Въпрос за кметския наместник на с.Присад имам информация, че действа избирателно по отношение на комуналите услуги, хората се оплакват, че не им изпращат колите за боклук.
На миналата сесия обявихте, че г-н Бардуков е оневинен, а в прокуратурата си има разследване срещу него.
П.Рейзи: По отношение на с.Присад, много несериозно ми звучи това, че кмета пренасочвал колите за боклук. Колите, които чистят си имат маршрут и се движат по него. В малките села – с.Вършило, с.Присад, с.Индже войвода и с.Габър живеят хора, които са роднини или сватове. Между тях винаги има някаква интрига. За мен кмета на с.Присад се справя добре и не е човек който дели хората. Вие трябва да ми кажете конкретно на коя улица има проблем, за да мога аз да реагирам.
По отношение на г-н Бардуков, можете да се обърнете към него, той е в залата.
К.Германова: Давам думата на г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Ще ви зачета част от Постановлението на районна прокуратура гр. Бургас от 22.12.2010г. Прокурор Й.Д. „Предлагам Христо Г. Бардуков – роден.., с адрес..да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл.131, ал.1 т.4.. На основание чл.375 от НПК внасям настоящото постановление в Районен съд гр.Бургас.” Делото се проведе на 26.12.2010г. на което се призоваха свидетели за да се разбере какво се е случило. За това дете сме се грижили и продължаваме да се грижим казах го и на предното заседание.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: По селата нещата доста ескалират, масови кражби предизвикани от кризата, стигнало се е даже до кражба на месо и луканки. Има ли някаква формула, по която може да се помисли за излизане от проблема?
П.Рейзи: Проблема, който поставя г-н Бардуков е доста сериозен. Тук е мястото да благодаря на местната полиция. Наистина в последният месец кражби има много в селищната система. При всички заловени мотива е един – безпаричие и глад. На този етап за съжаление не мога да изляза с предложение за излизане от проблема. Водя разговори с компетентните органи и се надявам до последваща сесия да излезем с едно такова предложение.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички Вие сте получили покана с проект за дневния ред. Аз имам предложение за допълнение и промяна, а именно:
т.II. от дневния ред да стане Докладна записка с вх.№ 56/ 21.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.505.118 по ККР с идентичен УПИ I, кв.148, по действащ регулационен план на гр.Созопол; 2. Предложение за обявяване на частта от ПИ 67800.505.118, с площ от 150кв. от публична в частна общинска собственост; 3. Безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св. Св. Кирил и Методий” за изграждане на камбанария.
Съответно т.III. да бъде ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, т.IV да бъде ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ, т.V да бъде ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, т.VI да бъде ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ и второ допълнение:
т.VII. да стане Докладна записка с вх.№ 58/ 24.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отреждане на общински недвижими имоти „За изграждане на социални жилища”.

Имате ли други предложения за промяна или допълнения? Няма.Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение и промяна в дневния ред.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред така както го предложен в едно с промените и допълненията, които гласувахме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1086

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2010Г.
II. Докладна записка с вх.№ 56/ 21.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.505.118 по ККР с идентичен УПИ I, кв.148, по действащ регулационен план на гр.Созопол; 2. Предложение за обявяване на частта от ПИ 67800.505.118, с площ от 150кв. от публична в частна общинска собственост; 3. Безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св. Св. Кирил и Методий” за изграждане на камбанария.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
1. Докладна записка с вх.№ 18/ 12.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на ПИ 81178.501.461 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.501.460 по влязла в сила ККР на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
2. Докладна записка с вх.№ 19/ 12.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на Кабелна линия 20 kV от ПС „Созопол” – нова до ВС „Буджака” и ВС „Черноморец” в землище на гр.Черноморец и гр.Созопол; 2. Определяне на цена на сервитут по реда на чл.19, ал.3 от закона за горите за имоти с номера 67800.35.116; 67800.35.130 и 67800.35.113 по КККР общински горски фонд, за реализиране на проекта по т.1.
3. Докладна записка с вх.№ 23/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Равадиново.
4. Докладна записка с вх.№ 24/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец.
5. Докладна записка с вх.№ 25/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Крушевец, с.Равна гора, с.Росен, с.Зидарово и с.Индже войвода.
6. Докладна записка с вх.№ 26/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
7. Докладна записка с вх.№ 33/ 14.01.2011., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2011 г. за дейността на Звено Вътрешен одит при Община Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
8. Докладна записка с вх.№ 31/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци, събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци включително разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и руги територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2011г.
9. Докладна записка с вх.№ 32/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на размера на таксите за битови отпадъци на територията на община Созопол за 2011г.
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
10. Докладна записка с вх.№ 30/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
VII. Докладна записка с вх.№ 58/ 24.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отреждане на общински недвижими имоти „За изграждане на социални жилища”

К.Германова: Първа точка от дневния ред е отчета за дейността на общински съвет за второто шестмесечие, всички сте го прочели. Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така предложеното решение в отчета.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1087

Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.07.2010г.- 31.12..2010г.

К.Германова: Втора точка от дневния ред е Докладна записка с вх.№ 56/ 21.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Съгласуване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 67800.505.118 по ККР с идентичен УПИ I, кв.148, по действащ регулационен план на гр.Созопол; 2. Предложение за обявяване на частта от ПИ 67800.505.118, с площ от 150кв. от публична в частна общинска собственост; 3. Безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда – Църква „Св. Св. Кирил и Методий” за изграждане на камбанария.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Давам думата на главния архитект на общината.
Р.Александров: Уважаеми общински съветници с докладната записка се предлагат три решения, едното е съгласуването на ПУП-ПРЗ, който предвижда в УПИ I да се предадат 150 кв.м. от площадното пространство пред църквата. В тези 150кв.м. се предвижда застроително петно за пристройка и камбанария към църквата с площ 90кв.м. В следваща точка се предлага тези 150кв.м. от публична общинска собственост да се обявят за частна общинска собственост с отреждане за изграждане на камбанария с пристройка. И в трета точка да се учреди право на строеж в полза на църквата.
На предходна сесия ПУП-а ви беше представен за предварително съгласие, нищо не е променено от тогава. За пристройката и камбанарията има внесен инвестиционен проект и на база вашето решение ще се издаде и разрешение за строеж, за да може тази постройка да е факт преди началото на летния сезон.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще гласуваме решенията по отделно. Ще ви моля да гласуваме по така предложената т.1 от проекта за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1088

І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатор 67800.505.116 и 67800.505.118 , по влязла в сила ККР на гр. Созопол, съгласно предложената графична част и като бъде урегулиран и отреден нов УПИ І „За морска градина, ц.Св.Св.Кирил и Методий”,ц.Св.Зосим, вход на плаж, гр.тоалетна, гр.часовник, детска площадка, ресторант”, с площ от 20 525 кв.м., и застроителен обем в западната част при височина до кота +20.76м , в кв.148 по план на гр.Созопол .

К.Германова: Сега колеги ще ви моля да гласуваме за така предложените т.2 и т.3 от проекта за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1089

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, ОБЯВЯВА поземлен имот с площ от 150/сто и петдесет /кв.м. от 20 375 кв.м., с АОС № 1011 от 04.06.2008 г. от публична в частна общинска собственост и с отреждане за изграждането на камбанария с пристройка към Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, в част от ПИ 67800.505.118 и ПИ 67800.505.85, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.148 по регулационен план гр.Созопол, по приложени координати на точки от 1 до 8 вкл, както следва:4633498.746 ;4633490.634; 4633490.616; 4633487.665; 4633482.366; 4633482.317; 4633472.864 от север и изток- 9604407.895; 9604407.013; 9604408.787; 9604408.757; 9604403.842; 9604403.789; 9604408.703; 9604408.527
ІІІ. Възлага на кмета на Община Созопол да утвърди акта за частна общинска собственост за имота по т.ІІ.

К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме и по така предложените решения, касаещи учредяването на безвъзмездно право на строеж и възлагането на Кмета на общината Созопол да издаде заповед в полза на заявителя за учреденото право на строеж.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1090

ІV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.6, т.2 и чл.38, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.51,ал.6 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост , учредява на Църковно настоятелство при храм Св.Георги Созопол, местно поделение към Българска православна църква- Патриаршия, със седалище гр.София, ул.”Оборище”№4, представлявани в процедурата от ставрофорния иконом Иван Попов, в качеството му председател на Църковно настоятелство , съгласно приложени удостоверения и пълномощни, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за застроена площ от 90, 00/деветдесет/кв.м., за изграждането на камбанария с пристройка към Църква „Св.Св.Кирил и Методий”, в част от ПИ 67800.505.118, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.148 по регулационен план гр.Созопол , и при граници и съседи от всички страни –север ПИ 67800.505.84 и ПИ 67800.505.83; запад ПИ 67800.505.116-улица, изток – ПИ 67800.505.136.
V. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя по т.ІV за учреденото право на строеж.

К.Германова: По трета точка от дневния ред аз ще ви зачета протокола, г-н Гочев не присъстваше на заседанието на комисията, имаше уважителна причина и в момента не е в залата.
На 25.01.2011г. от 15:15 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
На заседанието присъстваха Стоян Маринов, Милко Димов и Костадин Мархолев – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Румен Александров – гл.архитект на Община Созопол; Гергана Тончева – мл. сп. пазари к-во Черноморец и Гено Пухов и Красимир Тодоров – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 18/ 12.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на ПИ 81178.501.461 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.501.460 по влязла в сила ККР на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1091

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.501.460 –общ и южната на ПИ 81178.501.461 по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ VIII-710 , целият с площ от 478 кв.м., при квоти на идеалните части 79 кв.м.ид.части за Община Созопол и 399 кв.м. ид.ч. за Велико Добрев Великов, собственик на ПИ 81178.501.461.
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 6 528 (шест хиляди петстотин двадесет и осем)лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 82,63 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 81178.501.461 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 19/12.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на Кабелна линия 20 kV от ПС „Созопол” – нова до ВС „Буджака” и ВС „Черноморец” в землище на гр.Черноморец и гр.Созопол; 2. Определяне на цена на сервитут по реда на чл.19, ал.3 от закона за горите за имоти с номера 67800.35.116; 67800.35.130 и 67800.35.113 по КККР общински горски фонд, за реализиране на проекта по т.1.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1092

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в грСозопол и гр.Чрноморец,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти :
”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Черноморец, І етап”, в землища на гр.Черноморец
”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Созопол”, ІІ етап, в землища на гр.Черноморец и гр. Созопол”
”Кабелна линия 20 кV от ПС”Созопол”-нова до ВС „Буджака”, ІІІ етап, в землища на гр.Черноморец и гр. Созопол; с наименования по инвестиционна програма на „ЕВН България ЕР”АД- „Проект за ПУП(ПП) за полагане на подземни кабелни линии 20 кV от П/С”Созопол”110/20к до В/С Созопол( диспечерски наименования „Корморан” и „Чапла”) от П/С П/С”Созопол”110/20к до В/С Буджака(диспечерско наимнование „Лиман”) и от П/С”Созопол”110/20к до В/С Черноморец(диспечерско наименование „Вромос”)
Трасето на Кабелна линия 20 кV засяга следните имоти: за землище на гр.Черноморец ЕКАТТЕ 81178, ПИ с идентификатор 355; за землище на гр.Созопол ЕКАТТЕ 67800, ПИ с идентификатори 32.31; 1.263; 1.26; 35.57;35.100; 35.58; 35.69; 35.105; 35.43; 35.30; 36.29; 3.336; 3.337
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.
ІІ. На основание чл.19, ал.3 от Закона за горите , Общински съвет одобрява:
Цена от 3027.00 ( три хиляди двадесет и седем лева) увеличена с 20%(двадесет процента), за обезщетение за сервитут по чл.16б от Закон за горите, за частта от 791 кв.м , общински горски фонд , имот с проектен кад.№ 67800.35.116(образуван от ПИ 67800.35.58), землище на гр.Созопол, с ЕКАТТЕ 67800,отдел 418,част от подотдел ”30” и отдел 420, част от подотдел ”а” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение 37/09.02.2010 на Регионална дирекция по горите –Бургас.
Цена от 1 430.00 ( хиляда четиристотин и тридесет лева) увеличена с 20%(двадесет процента), за обезщетение за сервитут по чл.16б от Закон за горите, за частта от 354 кв.м , общински горски фонд , имот с проектен кад.№ 67800.35.130(образуван от ПИ 67800.35.30), землище на гр.Созопол, с ЕКАТТЕ 67800,отдел 418,част от подотдели ”в” и „7” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение 34/09.02.2010 на Регионална дирекция по горите –Бургас
Цена от 1 464.00 ( хиляда четиристотин шестдесет и четири лева) увеличена с 20%(двадесет процента), за обезщетение за сервитут по чл.16б от Закон за горите, за частта от 445 кв.м , общински горски фонд имот с проектен кад.№ 67800.35.113 (образуван от ПИ 67800.35.57), землище на гр.Созопол, с ЕКАТТЕ 67800,отдел 418,част от подотдел ”30” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение 36/09.02.2010 на Регионална дирекция по горите –Бургас

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 23/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Равадиново.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. Колеги както знаете ще гласуваме скица по скица. Ще дам думата на главния архитект.
Р.Александров: За с.Равадиново Ви предлагаме три скици, които са от миналата година. Скица №138 /08.12.2008г. в двора на училището, за потвърждаване статута на съществуващите там сгради, като временни такива – павилиони за промишлени стоки.
К.Германова: Имате ли някакви въпроси по скицата? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №139 /08.12.2008 година(презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №94 /19.05.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси по скицата? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Като цяло решението по докладната записка в едно с гласуваните скици. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1093

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на с.Равадиново за 2011г., както следва:
1. Скица №139 /08.12.2008 година(презаверена на 12.01.2011г)
2.Скица №138 /08.12.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
3. Скица №94 /19.05.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 24/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението със следната корекция Скица № 222 под позиция 13. да се запише и чете Скица № 22.
Комисията предлага на главния архитект да предложи ново местоположение за автомивка в парцела по Скица № 03/ 13.01.2011г. Отново давам думата на главния архитект.
Р.Александров: Тук ситуацията е същата, предлагаме на вашето внимание двадесет скици от които деветнадесет са от 2008г., презаверявани съответно през 2009, 2010 и 2011г. Една нова скица в която предлагаме поставянето на времене обект автомивка на гърба на бензиностанция Лукойл. Скица №12 /04.02.2008 година(презаверена на 12.01.2011г), увеселителен парк и телефонни кабини в центъра на града.
К.Германова: Имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №19 /07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги мате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №54 /17.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №14 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №15 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №17-п /31.01.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №24 /07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 2, приема се.

Скица №13 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се:1, приема се.

Скица №11/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №07/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №08/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №06/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Скица №22/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №23/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №20/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №72/21.05.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №18/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №21/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №17/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г), Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №03/13.01.2011 година. Колеги имате ли въпроси? Г-н Димов.
М.Димов: Така както е предложена не е удачно да се постави автомивка. Ако може скицата да се промени и да се състави така, че да е удобна и за Созополбус, които са изградили паркинга и за автомивката.Там също ще има проблем и с канализацията, каквато всъщност няма.
Р.Александров: Вие говорите за фирма, Созополбус, която чакълира, поставя бариери, паркира автобуси и камиони, текат масла без никакви разрешителни.
П.Рейзи: Аз предлагам Общинския съвет да гласува скицата така както е предложена, ние ще се съобразим с фирма Созополбус и жителите на гр.Черноморец така, че те да са удовлетворени.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: А какво ще става с канализацията?
П.Рейзи: Това е проблем на фирмата, която ще кандидатства за дейността. За да поставят автомивка, те ще трябва да отговарят на изисквания на различни институции.
(дебати)
К.Германова: Колеги ще Ви моля да гласуваме Скица №03/13.01.2011 година, така както е предложена.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 5; Против: 5; Въздържали се: 4, не се приема.

Като цяло предложението за решение в едно с гласуваните и приети скици, без последната скица №03/13.01.2011г., тъй като тя не бе приета. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1094

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Черноморец за 2011г., както следва:
1. Скица №12 /04.02.2008 година(презаверена на 12.01.2011г)
2.Скица №19 /07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
3. Скица №54 /17.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
4 Скица №14 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
5. Скица №15 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
6. Скица №17-п /31.01.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
7. Скица №24 /07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
8. Скица №13 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
9. Скица №11/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
10. Скица №07/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
11. Скица №08/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
12. Скица №06/04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
13. Скица №22/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
14. Скица №23/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
15. Скица №20/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
16. Скица №72/21.05.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
17. Скица №18/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
18. Скица №21/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
19. Скица №17/07.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 25/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Крушевец, с.Равна гора, с.Росен, с.Зидарово и с.Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Р.Александров: За тези села няма никакви нови предложения, всички скици са от минали години и съответно заверени.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по Скица №164 /05.12.2008 година(презаверена на 12.01.2011г)? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Скица №75 /26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №27 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №14 /27.01.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №24 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №4 /07.01.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №46 /26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №16 /07.04.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №26/13.02.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Колеги имате ли въпроси? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Като цяло така предложеното решение в едно с скиците които гласувахме и приехме. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1095

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на с.Крушевец, с.Равна гора, сРосен, с.Зидарово, с.Индже войвода за 2011г., както следва:
1. Скица №164 /05.12.2008 година(презаверена на 12.01.2011г)
2.Скица №75 /26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
3. Скица №27 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
4 Скица №14 /27.01.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
5. Скица №24 /04.02.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
6. Скица №4 /07.01.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
7. Скица №46 /26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
8. Скица №16 /07.04.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
9. Скица №26/13.02.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 26/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. Давам думата на главния архитект на общината.
Р.Александров: Така предложените скици са стари гласували сте ги и минали години. Предлагаме една нова, за дървена пергула пред заведение в новия град.
К.Германова: Скица №418 /10.03.2006 година(презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №38 /05.03.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Скица №87 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №85 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №89 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №90 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Скица №96 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №100 /14.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №103/17.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №133/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №134/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №132/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №134/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №133/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №131/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №170/29.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №171/29.05.2009 Имате ли въпроси колеги? Г-н александров.
Р.Александров: Тази скица е за телефони и се дублира, същите телефони са предложени и в скица №38/ 05.03.2010г. ако може да подложите на гласуване оттеглянето й.
П.Рейзи: Искам да оттегля на скица №171/29.05.2009г.
К.Германова: Колеги имаме предложение от вносителя за оттегляне на Скица №171/29.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1096

Общински съвет Созопол приема Скица №171/29.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) да бъде оттеглена от вносителя.

Продължаваме със ледваща Скица №132/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №119/14.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №112/01.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 3, приема се.

Скица №95/19.05.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №83/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Скица №120/15.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №161/26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №77/14.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №85/25.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №79/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Скица №76/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №78/14.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №55/06.04.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 1; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №80/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №40/12.03.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №81/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №84/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №77/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №127/16.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №102/17.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №95/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №78/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №94/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №86/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №164/26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №93/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №159/15.09.2010 година (презаверена на 12.01.2011г) Имате ли въпроси колеги? Няма.ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №9/12.01.2011 година Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Колеги сега като цяло предложението за решение в едно с гласуваните и приети скици, без оттеглената от вносителя Скица №171/29.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г). Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1097

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2011г., както следва:
1. Скица №418 /10.03.2006 година(презаверена на 12.01.2011г)
2.Скица №38 /05.03.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
3. Скица №87 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
4 Скица №85 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
5. Скица №89 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
6. Скица №90 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
7. Скица №96 /12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
8. Скица №100 /14.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
9. Скица №103/17.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
10. Скица №133/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
11. Скица №134/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
12. Скица №132/21.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
13. Скица №134/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
14. Скица №133/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
15. Скица №131/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
16. Скица №170/29.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
17. Скица №132/07.04.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
18. Скица №119/14.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
19. Скица №112/01.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
20. Скица №95/19.05.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
21. Скица №83/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
22. Скица №120/15.06.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
23. Скица №161/26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
24. Скица №77/14.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
25. Скица №85/25.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
26. Скица №79/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
27. Скица №76/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
28. Скица №78/14.03.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
29. Скица №55/06.04.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
30. Скица №80/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
31. Скица №40/12.03.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
32. Скица №81/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
33. Скица №84/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
34. Скица №77/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
35. Скица №127/16.04.2008 година (презаверена на 12.01.2011г)
36. Скица №102/17.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
37. Скица №95/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
38. Скица №78/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
39. Скица №94/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
40. Скица №86/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
41. Скица №164/26.05.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
42. Скица №93/12.03.2009 година (презаверена на 12.01.2011г)
43. Скица №159/15.09.2010 година (презаверена на 12.01.2011г)
44. Скица №9/12.01.2011 година

К.Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по законност.
П.Щерионова: На 25.01.2011г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Стоян Маринов, Николина Пехливанова, Гено Пухов и Красимир Тодоров – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Милко Димов и Йорданка Сейменова – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 33/ 14.01.2011., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2011 г. за дейността на Звено Вътрешен одит при Община Созопол .
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следното допълнение в т.3 от проекта за решение да се добави: “Възлага на Кмета на Община Созопол...”
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с допълнението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1098

Общински съвет град Созопол на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:
1. Съгласува Стратегически план за дейността на звено Вътрешен одит от Община Созопол за периода 2011 – 2013 год.
2. Съгласува Годишен план за дейността на звено Вътрешен одит от Община Созопол за 2011 год.
3. Възлага на кмета на Община Созопол последващите съгласно закона действия.

К.Германова: По пета точка от дневния ред аз ще ви зачета протокола на комисията виждам, че г-жа Пехливанова – Председател на комисията по финанси в момента отсъства.
На 25.01.2011г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател; Стоян Маринов, Станимир Петров и Пенка Щерионова – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Адриана Попова – Началник отдел „МТД”; Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол и Милко Димов, Гено Пухов, Красимир Тодоров и Йорданка Сейменова – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе докладна записка с вх.№ 31/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци, събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци включително разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и руги територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2011г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Искам да попитам как се е образувала сумата 792 хил. лв, за събиране на битови отпадъци, транспортирането им до депа или др. инсталации? Сумата от 570 хил. лв. за експлоатация на Регионално депо Созопол и претоварна станция Приморско, заплати ли са това? И трети въпрос, екипът който е изготвял докладната записка правил ли е сравнение с други общини, със сходни на Созопол параметри, какви са цените за сметосъбирането?
П.Рейзи: Ще ви отговоря от последния въпрос. Не сме правили сравнителни проучвания, според мен всяка община сама за себе си изготвя своята план сметка.
По втория въпрос, през тази година ще се регистрира едно дружество, в основата и дейността на дружеството ще бъде община Созопол. Предвижда се Претоварната станция на Приморско да премине за стопанисване към Община Созопол. Тази сума, която е заложена е именно за заплати на тези хора от претоварната и на хората от депото.
Сумата от 792 хил. лв, това е договора за сметопочистването.
Р.Деспов: Има ли някаква план-сметка от страна на фирмата, с която сме сключили договора? Ние като общински съветници имаме ли достъп до нея?
П.Рейзи: Имаме проведена обществена поръчка, има разбира се. Г-н Деспов заповядайте в общинска администрация ще ви предоставя договора за обществената поръчка.
Р.Деспов: 335 хил. лв. за почистване и рекултивиране на замърсени терени и др., какви са тези средства, за какво?
П.Рейзи: Тези средства са предложени за форсмажорни дейности, за обезщетенията на собственицитев зоната на старото депо, за почистването на нерегламентирани сметища и т.н.
К.Германова: Колеги други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1099

Общински съвет Созопол одобрява план – сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 година.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 32/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на размера на таксите за битови отпадъци на територията на община Созопол за 2011г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги няма промени по таксите, но ще дам думата на г-жа Павлова да коментира докладната записка.
К.Павлова: С тази докладна предлагаме на вашето внимание размера на таксите за битови отпадъци. Видно от приложения №1 и №2. В Приложение №1 сме описали промилите по населени места и по елементи. В Приложение №2 са представени цените за определяне на таксата по съдовете за сметосъбиране. Всички условия по докладната записка са непроменени.
П.Рейзи: Таксите и промилите си остават същите, такова е виждането на общинска адмнистрация. Смятаме, че ако успеем да съберем средства като миналата година ще успеем да поддържаме общината чиста.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Какъв е процента на събираемост?
П.Рейзи: Спрямо миналата година имаме с 500хил. лв повече от заложените или 125%.
Т.Чакъров: Искате да кажете, че всички собственици на къщи, апартаменти и т.н. са си платили данъците?
П.Рейзи: Не искам да кажа, че недвижимите имоти са се увеличили и това, което сме заложили миналата година сме го преизпълнили. Смятаме, че и тази година тези хора също ще си платят и ще съберем заложените средства. Разбира се, че има и хора които не са си платили на стойност около половин милион лв.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме така предложеното решение в едно с двете приложения към него – Приложение № 1 и Приложение № 2.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Въздържал се
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1100

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 от Закона за местните данъци и такси, §25, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси обн.ДВ бр.98/14.12.2010 г и чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, Общински съвет Созопол приема следните размери на годишни такси за битови отпадъци за 2011 година:
1. За физически лица – граждани
1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от община Созопол– в промил върху данъчната оценка на имота. /приложение 1 табл./
1.2. За нежилищни имоти на граждани в строителните граници на населените места от община Созопол – промил върху данъчната оценка на имота. /приложение 1 табл./
1.3. За имоти на граждани – жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от Община Созопол – 1 промил върху данъчната му оценка за услугата по проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО
1.4. За имоти, собственост на граждани, жилищни и нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по т.1.1. и т.1.2
1.5. За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила, за чистота на териториите – 3,5 промила.
2. За юридически лица
2.1. За жилищни имоти на фирми, в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 1 табл./
2.2. За нежилищни имоти на фирми в строителните граници на населените места на община Созопол – в промил върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на имота . /приложение 1 табл./.
2.3. За имоти на фирми, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – 1 промил върху данъчната им оценка, за нежилищни – 3 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота, за услугата проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО и за почистване на територията за обществено ползване.
2.4 За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни ,които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по т.2.1 и т.2.2.
2.5. За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила, за чистота на териториите – 3,5 промила.
3. За нежилищните имоти на фирми и граждани, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева/приложение 2 табл./, за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 2,5 промила върху данъчната оценка или върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота за имотите в гр.Созопол и гр.Черноморец и 0,5 промила за останалите населени места от Общината.

К.Германова: По шеста точка от дневния ред давам думата на Милко Димов – Председател на комисията по общинска собственост.
М.Димов: На 25.01.2011г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха Милко Димов – Председател, Николина Пехливанова и Гено Пухов – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Румен Александров – Главен архитект и Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Станимир Петров, Красимир Тодоров, Йорданка Сейменова – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 30/ 14.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция в т.4 от проекта за решение: Проекта за делба да се запише и чете ... № Ф05351/ 24.11.2010г. изд. от ОСЗ – Созопол..
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с корекцията предложена от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1101

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Силенов Великов имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Имот № 010055, с площ от 1.691дка., находящ се в местност ”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
1.2. Имот № 010025, с площ от 0.804дка., находящ се в местност ”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
1.3. Проектен имот № 010132, с площ от 3.928дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05276/08.12.2009г. от делбата на имот № 010023, с площ от 4.523дка., находящ се в местност ”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на Църковно настоятелство – гр.Черноморец имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
2.1. Имот № 005029, с площ от 2.097дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол
2.2. Имот № 005089, с площ от 5.443дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
2.3. Имот № 005024, с площ от 3.892дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
2.4. Имот № 009144, с площ от 1.565дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
2.5. Имот № 009142, с площ от 11.510дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
2.6. Проектни имоти № 009231, с площ от 0.481дка. и № 009232, с площ от 2.529дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05127/15.09.2009г. от делбата на имот № 009166, с площ от 3.010дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследници на Мария Димитрова Николова имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
3.1. Имот № 004044, с площ от 3.877дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
3.2. Имот № 004245, с площ от 1.180дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на Янко Димитров Янков, проектен имот № 013110, с площ от 0.508дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05351/24.11.2010г. от делбата на имот № 013104, с площ от 2.672дка., който от своя страна е образуван от делбата на имот № 013029, с площ 7.989дка., находящ се в местност ”Халваджи Дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
5. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костадин Димитров Щъркелов имот № 004070, с площ от 1.326дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
6. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Янаки Згуров Янев проектен имот № 005173, с площ от 2.013дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05355 от 15.12.2010г. от делбата на имот № 005076, с площ от 3.397дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
7. Предоставя за възстановяване правото на собственост на Димитър Янев Тодоров проектен имот № 125025, с площ от 7.000дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф02313 от 16.12.2010г. от делбата на имот № 125003, с площ от 16.321дка., находящ се в местност ”Айва Дере” по КВС на землище с.Росен, общ.Созопол, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 2/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

К.Германова: Последна, седма точка от дневния ред е докладна записка с вх.№ 58/ 24.01.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отреждане на общински недвижими имоти „За изграждане на социални жилища”
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следните корекции:
За Урегулиран поземлен имот Х-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м.
За Урегулиран поземлен имот VІІІ-13033, кв.39 по плана на с.Равадиново, с площ от 550кв.м.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме предложението за решение в едно с корекциите предложени от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1102

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява по долу изброените недвижими ургулирани поземлени имоти –частна общинска собственост, свързани със социалното развитие и подпомагане на общността и с предназначение „За изграждане на социални жилища” , изброени както следва:
• Урегулиран поземлен имот V, кв.41 по план на с.Равадиново, с площ от 760 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 864 от 21.12.2006г.;
• Урегулиран поземлен имот VІ, кв.41 по план на с.Равадиново, с площ от 760 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 869 от 25.01.2007г.;
• Урегулиран поземлен имот І, кв.42 по план на с.Равадиново, с площ от 735 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 860 от 14.12.2006г.;
• Урегулиран поземлен имот VІІ-13033, кв.39 по план на с.Равадиново, с площ от 580 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1411 от 08.10.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІІ-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1185 от 17.02.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот Х-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1179 от 10.02.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ІХ-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1180 от 10.02.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот VІІІ-13033, кв.39 по план на с.Равадиново, с площ от 550 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1410 от 08.10.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ІХ-13033, кв.39 по план на с.Равадиново, с площ от 600 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1408 от 08.10.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот V-13033, кв.39 по план на с.Равадиново, с площ от 480 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1412 от 08.10.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот VІІ, кв.18 по план на с.Равна гора, с площ от 530 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 913 от 16.03.2007г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІХ-13033, кв.37 по план на с.Равадиново, с площ от 500 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1215 от 17.03.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот V, кв.10 по план на с.Крушевец, с площ от 350 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 896 от 02.03.2007г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІІ, кв.5 по план на с.Крушевец, с площ от 770 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1288 от 10.06.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІV, кв.5 по план на с.Крушевец, с площ от 650 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1289 от 10.06.2009г.;
• Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв.5 по план на с.Крушевец, с площ от 715 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1287 от 10.06.2009г.;

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам петдесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………...........
/К. Германова/

Протокола води:…………........…
/Х.Михова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...