:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 53/ 23.03.2011


ПРОТОКОЛ № 53

Днес, 23.03.2011г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе петдесет и третото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”, Адриана Попова – Началник о-л „МТД\\\", Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Валя Бученкова – главен специалист бюджет на Община Созопол, Катя Чачева – началник отдел „Бюджет и ЧР”, Златка Мусева – гл. счетоводител на Община Созопол, Румен Александров – гл. архитект на Община Созопол, Христо Христов – Директор д-я ТСУ, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Калинка Казанджиева – Ликвидатор Созопол ЕООД – в ликвидация, Дойчин Янев – началник РПУ Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват дванадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги преди да започне по същество работата ни ще дам думата на г-н Плачков, който да представи пред обществеността отчет за работата на РУП – Созопол в борбата с криминалната престъпност и осигуряване на обществения ред през 2010г.
В.Плачков: Уважаеми дами и господа отчета на РУП Созопол е пред вас, изводите които мога да направя са следните: Завишението на криминогенната обстановка е поради тежката икономическа криза, голямата безработица и глада на хората, което не оправдава действията им, но поне ги обяснява. Тежкото финансово състояние на нашето Министерство е предпоставка за непълния личен състав на управлението, недостига на горивото за обслужване на районите. Благодарни сме на общината за това, че поддържа две от колите ни в гр.Созопол и гр.Черноморец и трима от служещите са на общинска издръжка. Благодарни сме и за командированите полицаи през летния сезон, които ни помагат много.
К.Германова: Колеги давам Ви думата, ако имате въпроси към г-н Плачков. Г-н Димов.
М.Димов: Ще има ли полицейски участък в гр.Черноморец?
В.Плачков: Към настоящия момент няма възможност за увеличение на щата, всичко опира до финанси. Не става въпрос изобщо за материална база.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Защо има спад в разкриваемостта на престъпленията? От кога е тази кампания за безплатни наркотични тестове? Какво прави Пътна полиция с тежката техника, която се разхожда с калта по пътищата.
В.Плачков: Разкриваемостта е същата, просто се увеличава броя на кражбите. Масови кражби има по селата на имущество, храна и т.н. Работим съвместно с гранична полиция, по всякакъв начин се стремим да обхванем районите.
Кампанията е на детска педагогическа стая, провежда се ежегодно през лятото по време на Аполония. Всеки родител може да заведе детето си. Правят се също така и тестове за спин.
Работата на полицията се изразява и в санкциониране на гражданите. Има съставени много актове, стойността на акта обаче е ниска и не притеснява хората.
К.Германова: Други въпроси колеги? Няма. Давам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: В заключения искам да благодаря на Общинския съвет, защото през тези четири години вие гласувате средствата за командированите полицаи. Средствата за тримата полицаи и автомобилите също вие ги гласувате. Без тези средства нашата полиция няма как да се справи. Благодаря на г-н Плачков за отчета.
К.Германова: Колеги преминаваме нататък с питания към Кмета на Общината. Аз самата имам два въпроса. Първо във връзка с направени промени в ЗМДТ от 2009г. има промяна в базата на която се изчислява промила таксата смет за обекти собственост на фирми. Бихте ли ми казал къде е проблема с изчисляването на този промил. Второ, имам питане от страна на граждани по повод начина и средствата за обезщетяване на собственици на сметището.
П.Рейзи: По отношение на собствениците на имоти на сметището, ние сме длъжни да обезпечим тези хора със средства. Има програма по която ние сме длъжни да представим документ, че земята под сметището е общинска. Направихме среща с потърпевшите лица и им предложихме два варианта, или да ги обезпечим със средства или с имот. Тези които избраха имот в момента им тече процедурата. За другите избрали парично обезщетение, се направи оценка на земята. Разбира се всеки гражданин, който не е доволен от оценката може да заведе дело за завишаване на цената. Искам информативно да кажа, че сме имали подобен случай с гробищния парк и всички заведени дела са загубени от гражданите. Разбира се всеки има право и може да заведе дело срещу така определената цена, а ако съда присъди друга оценка тя ще им бъде изплатена. В крайна сметка ние трябва да вървим напред и да усвояваме европейските средства. Ще има създадена извънбюджетна сметка от която гражданите, които искат да си получат паричните обезщетения ще могат да си ги получат от там.
По отношение на данъците искам да кажа, че вината не е нито в общинска администрация нито в общинския съвет. Още преди две години е гласуван закона за промяна на ставките на данъчната оценка на имотите. И с промяната на закона, ако балансовата стойност е по-ниска от данъчната оценка фирмите плащат данък на база данъчната оценка. Със завишаването на данъчната оценка на някои фирми им се получават по-високи данъци. Закона разрешава на фирмите сами да преценят как да плащат таксата, т.е. трябваше до края на 2010г. да пуснат една декларация при нас, с която да заявят ползването на един контейнер и да не минават на общи начала. Неприятното в цялата история е, че ние не можем да променим промила за такса смет и не можем да приемем декларации сега за тази година. Всички фирми имат свои счетоводители и хора, които контролират промените в закони и т.н., тези които са реагирали в момента плащат нормални данъци. Незнанието на закона не те освобождава от неговото действие. Нека да не се коментира, че ние събираме големи такси за да пълним бюджета на общината. Няма такова нещо, напротив, ако отново сме ние на власт ще ги огледаме нещата навреме и ще коригираме промила така, че нещата да са нормални.
К.Германова: Колеги други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Туристическия данък, ако не е подадена декларацията в срок каква е санкцията? Времето се затопля, а градската тоалетна все още е затворена? Южна алея е затворена, защо? Рибарската група изтървала ли е срока за отпуснатите пари?
П.Рейзи: Санкцията е предвидена в закона и мисля, че е от 20-100лв. за физически лица, а за юридически лица е от 100-500лв. Тук също влизаме в положение на гражданите и им се начисляват минималните санкции.
За градската тоалетна, има големи разходи през зимата и повече разходи ние ги поемаме. Надявам се до края на март да е отворена.
По отношение на алеята, там тече ремонт съвместно с фондация Созопол.
Рибарската група е обща на Созопол, Царево и Приморско с център Приморско, които движат цялата документация. Документите са подадени на 22.12.2010г. на много места се получават забавяния от страна на държавата, за които никой не дава обяснения. Имам следния пример: изискваше се един документ от Министерството на правосъдието и до ден днешен никой не дава отговор защо този документ го нямаме. От наша страна всичко е подадено на време. За мен няма логика нашият район да не бъде класиран.
К.Германова: Колеги други въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Благодаря на г-н Кмета за извършените действия по повод мое запитване на предходна сесия. А въпросът ми е има ли спортен календар на Община Созопол за 2011г. и ако има как може да се запознаем с него?
П.Рейзи: Да има спортен календар, ще проверя как стоят нещата, по принцип се качва в сайта на Община Созопол. Просто спортния деятел в общинска администрация е от доста време в болничен и не съм запознат как стоят нещата. Ще проверя и ще Ви информирам.
К.Германова: Колеги други въпроси? Г-н Димов.
М.Димов: Г-н кмете по време на комисиите коментирахме гласуването на Протестна декларация против решение № 69 от 03.02.2011г. на Министерски съвет на Република България за издаване на разрешение за търсене и проучане на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море, до къде е стигнал този въпрос?
П.Пейзи: Да, декларацията се подготвя, коментирах го и с г-н Чакъров до края на сесията ще Ви бъде представена.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички Вие сте получили покана с проект за дневния ред. Имате ли предложения за промяна или допълнения? Няма.Ще Ви моля да гласуваме така предложения дневния ред.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1123

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 90/ 11.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка във формулата за определяне на туристическия данък в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 144/ 11.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.
3. Докладна записка с вх.№ 154/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и финанси:
4. Докладна записка с вх.№ 135/ 10.03.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2010г. на еднолично дружество с ограничена отговорнос „Созопол” ЕООД – в ликвидация.
5. Докладна записка с вх.№ 155/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Созопол за 2011г. и приемане на бюджетните им сметки.
6. Докладна записка с вх.№ 156/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект № 431-2-03-11 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна иницативна група на територията на Община Созопол” по Програма за развитие на селските райони, под мярка 431-2
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх.№ 89/ 11.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
8. Докладна записка с вх.№ 103/ 21.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
9. Докладна записка с вх.№ 111/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-118, кв.19 по плана на с. Присад, общ. Созопол
10. Докладна записка с вх.№ 112/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-242, кв.27 по плана на с. Вършило, общ. Созопол
11. Докладна записка с вх.№ 113/ 25.02.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-145, кв.16 по плана на с. Габър, общ. Созопол
12. Докладна записка с вх.№ 136/ 10.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с № 137 находящ се в зоната по § 4 в местност „Митков мост”, з-ще на гр.Черноморец, община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 143/ 11.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост – земеделски имот, представляващ имот № 135017 в землището на с.Росен, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 160/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на „Санта Марина” АД в имот ОГФ – частна общинска собственост
15. Докладна записка с вх.№ 161/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел
16. Докладна записка с вх.№ 162/ 15.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи – Поземлен земеделски имот с номер 67800.36.69 по КК на гр. Созопол, м.”Света Марина”, - Поземлен земеделски имот с номер 67800.36.70 по КК на гр. Созопол, м.”Света Марина” и Поземлен земеделски имот с номер 67800.49.17 по КК на гр.Созопол, м.”Алепу”
IV. Доклад на комисията за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
17. Докладна записка с вх.№ 119/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на водопровод с проект „Водоснабдяване на с. Присад, Община Созопол от деривация „Ясна поляна”, в землища на с. Присад и с. Зидарово
18. Докладна записка с вх.№ 120/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ползването в горите собственост на Община Созопол през 2011г.
19. Докладна записка с вх.№ 121/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод за ПИ 025225, отреден за ПСОВ”, в землище на с. Росен
20. Докладна записка с вх.№ 122/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП – ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот IV-726, кв.51 по план на с. Росен
21. Докладна записка с вх.№ 123/ 02.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне цена по реда на чл.19, ал.3 от Закон за горите за имот № 427, землище на с. Росен частна общинска собственост, общински горски фонд, за реализиране на проект - радиорелейна станция на „ЕВН България Електроразпределение” АД
22. Докладна записка с вх.№ 137/ 10.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за улична регулация за ПИ 108009, землиоще на с.Росен, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх.№ 151/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.7.88 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за незамеделски нужди.
24. Докладна записка с вх.№ 153/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.7.175 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за неземеделски нужди.
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, вероизповедание и социална политика
25. Докладна записка с вх.№ 152/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по законност.
П.Щерионова: На 21.03.2011г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Стоян Маринов, Николина Пехливанова и Красимир Тодоров – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД” и Ангел Гочев и Милко Димов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 90/ 11.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка във формулата за определяне на туристическия данък в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение на правното основание за приемане на решението като същото да се запише и чете: „Общински съвет – Созопол променя чл.58, ал.5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол, като същата придобива следната редакция:
Ал.(5) Разликата по ал.4 се определя по следната формула:
Р=(РДхПКхДх30/100) – ДД
където :
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал.1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за цялата година.”
К.Германова: Става въпрос за техническа грешка колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с допълнението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1124

Общински съвет – Созопол променя чл.58, ал.5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол, като същата придобива следната редакция:
Ал.(5) Разликата по ал.4 се определя по следната формула:
Р=(РДхПКхДх30/100) – ДД
където :
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал.1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за цялата година.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 144/ 11.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги става въпрос за отпускане на персонална пенсия, ние правим предложение за отпускане, а Министерски съвет приема решението. Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1125

1. Общински съвет Созопол на основание чл.7 ал.4 т.3 от НПОС и във връзка с чл. 92 КСО одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на Ненка Статева Николова с адрес с.Росен ул. „Христо ботев” № 6 ЕГН 5601150937.
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви необходимата документация за внасяне на предложението до Министъра на труда и социалната политика.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 154/ 14.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
След обсъждане и гласуването, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Аз имам конкретно предложение за промяна – Дневна цена - 7лв., а Месечна цена - 75лв. Предвид тежкото обслужване на един басейн. С идеята да се стимулира месечната такса.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Димов.
М.Димов: Аз лично не съм съгласен с направеното предложение от г-н Чакъров. Според мен дори и тази цена е висока, но предвид скъпата подръжка на съоръжението е приемлива. Все пак басейна не е за ползване само на граждани от Созопол и Черноморец, а за цялата община.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Пухов.
Г.Пухов: Според мен също цената 7лв. е висока, например един баща отивайки с двете си деца колко ще трябва да плати?
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Деспов
Р.Деспов: Седмичната карта за колко дни е?
К.Павлова: За шест дни от седмицата.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Желев.
Д.Желев: Определяме цени, а никъде не се говори за нашите деца.
П.Рейзи: Уважаеми общински съветници идеята е съоръжението да заработи да видим какви ще са разходите и каква ще бъде посещаемостта. Живот и здраве на есен ще направим уточнения и промени, ако са необходими. Напълно съм съгласен с г-н Желев и ще ви направя следното предложение за допълнение: За деца учащи на територията на Община Созопол на възраст до 14г. цената е нула лв. Горното се удостоверява с представяне на ученическа карта.
(дебати)
К.Германова: Имаме две предложения, едното за промяна от г-н Чакъров и другото за допълнение от Кмета на общината. Ще подложа на гласуване и двете, като започнем от последното направено.
По предложение на Кмета на общината за допълнение към предложеното решение: За деца учащи на територията на Община Созопол на възраст до 14г. цената е нула лв. Горното се удостоверява с представяне на ученическа карта. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Въздържал се
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Предложение за промяна на г-н Чакъров - общински съветник, Дневна цена - 7лв. и Месечна цена - 75лв. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА Въздържал се
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Против
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ Против
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ Против
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ Против
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ Против
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ Против
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ Въздържал се
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ Въздържал се
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 14; За: 2; Против: 7; Въздържали се: 5, не се приема.

Като цяло предложението за решение ведно с допълнението направено от Кмета на общината. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1126

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол :
В глава втора, Раздел ІV, се добавя нов чл.149б:
Чл.149 б За ползване на плувен басейн гр.Созопол се заплащат цени както следва :
- за ден – 5.00 лв;
- за седмица - 25.00 лв;
- за месец – 85.00 лв.
- За деца учащи на територията на Община Созопол на възраст до 14г. цената е нула лв. Горното се удостоверява с представяне на ученическа карта.

К.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Пехливанова – Председател на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: На 21.03.2011г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател; Стоян Маринов, Пенка Щерионова и Станимир Петров – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Калинка Казанджиева – ликвидатор на „Созопол” ЕООД – в ликвидация; Милко Димов, Ангел Гочев и Красимир Тодоров – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 135/ 10.03.2011г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2010г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „Созопол” ЕООД – в ликвидация.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги такава докладна разглеждаме всяка година, Общинския съвет трябва да вземе такова решение като принципал.Имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1127

Общински съвет Созопол приема годишния финансов отчет за 2010г. на търговското дружество «СОЗОПОЛ» ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 155/ 14.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Созопол за 2011г. и приемане на бюджетните им сметки.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1128

І.Общински съвет Созопол ОПРЕДЕЛЯ следните разпоредители от втора степен в Община Созопол за 2011г:
1.Кметство гр.Черноморец
2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения” на територията на Община Созопол.
3.Общообразователно училище \\\"Св.Св. К. и Методий\\\" гр.Созопол.
4.Общообразователно училище \\\"Христо Ботев\\\" гр.Черноморец
5.Общообразователно училище \\\"Христо Ботев\\\" с. Росен.
6.Общообразователно училище \\\"Христо Смирненски\\\" с. Атия.
7.Общообразователно училище \\\"\\\'Христо Ботев\\\" с. Зидарово.
8.Общообразователно училище \\\"Пейо К. Яворов\\\'\\\" с. Крушевец.
9.Общообразователно училище \\\"\\\'Отец Паисий\\\" с Равна гора.
ІІ.Общински съвет Созопол приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Созопол за 2011г. съгласно приложените към настоящата докладна записка приложения от №1 до №9, както следва:
1.Кметство гр.Черноморец в размер на 806 552 лв.
2.Други дейности по образование -Звено „Обединени детски заведения” в размер на 1 114 817 лв.
3.Общообразователно училище \\\"Св.Св. Кирил и Методий\\\" гр.Созопол в размер на 936 512 лв.
4.Общообразователно училище \\\"Христо Ботев\\\"гр.Черноморец в размер на 168 126 лв.
5.Общообразователно училище \\\"Христо Ботев\\\" с. Росен в размер на 317 050 лв.
6.Общообразователно училище \\\"Христо Смирненски\\\" с. Атия в размер на 149 990 лв.
7.Общообразователно училище \\\"\\\'Христо Ботев\\\" с. Зидарово в размер на 397 243 лв.
8.Общообразователно училище \\\"Пейо К. Яворов\\\'\\\" с. Крушевец в размер на 146 302 лв.
9.Общообразователно училище \\\"\\\'Отец Паисий\\\" с.Равна гора в размер на 166 374 лв.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 156/ 15.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект № 431-2-03-11 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна иницативна група на територията на Община Созопол” по Програма за развитие на селските райони, под мярка 431-2.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1129

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева за реализиране дейностите на проект № 431-2-03-11/03.09.2009г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Созопол\\\", изпълняван по договор № РД 50-373/28.12.2009г. между МЗХ, ДФЗ-РА и Община Созопол, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013.
2. Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем следва да бъде направено от бюджета на проекта, след отчитане и получаване на средствата от Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие.

К.Германова: По трета точка от дневния ред давам думата на г-н Димов – Председател на комисията по общинска собственост.
М.Димов: На 21.03.2011г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
На заседанието присъстваха Милко Димов – Председател, Николина Пехливанова,Стойо Недин, Гено Пухов и Ангел Гочев – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол и Пенка Щерионова, Красимир Тодоров и Стоян Маринов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 89/ 11.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение:
В т.2 от предложението за решение на втория ред пред името Христо Добрев Адамов да се запише „на наследниците на„
В т.3 от предложението за решение на втория ред пред името Никола Недялков Димитров да се запише „на наследниците на„
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с направените допълнения.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1130

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стамат Димитров Георгиев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Имот № 011069, с площ от 1.242дка., находящ се в местност ”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
1.2. Проектен имот № 005174, с площ от 1.384дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05369/18.01.2011г. от делбата на имот № 005076, с площ от 3.397дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Добрев Адамов имот № 104046, с площ от 2.852дка., находящ се в местност ”Кушбунар” по КВС на землище с.Росен, общ.Созопол, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 2/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Недялков Димитров имот № 143008, с площ от 10.000дка., находящ се в местност ”Ташла борун” по КВС на землище с.Росен, общ.Созопол, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 2/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 103/ 21.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1131

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост /ДВ, бр. 101/2004г./, Общински съвет Созопол, дава своето съгласие да бъде продължен с 3/три/ години, срока на Договор за наем № 179/12.05.2009г., с който Община Созопол отдава под наем на ”ХИДРОМОНТАЖ” ООД, недвижим имот, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ 29.271дка., пета категория, представляваща имот № 026001, находяща се в м.”Каракачански колиби” по КВС на землище с.Присад, Община Созопол, считано от 12.05.2011г.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи анекс с досегашния наемател - Станко Иванов Узунов, управител на ”ХИДРОМОНТАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Черноморец, ул.”Пушкин” № 5, ЕИК 102086910.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 111/ 25.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-118, кв.19 по плана на с. Присад, общ. Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1132

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Димо Евтимов Димов и Златка Русева Димова, чрез продажба на 42/четиридесет и два/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот VІ-118, кв.19 по плана на с.Присад, общ.Созопол, целият с площ 1000/хиляда/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 6/15.02.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 336/триста тридесет и шест/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 112/ 25.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-242, кв.27 по плана на с. Вършило, общ. Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1133

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Костадин Хараламбов Иванов, чрез продажба на 65/шестдесет и пет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот VІІІ-242, кв.27, по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 360кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 4/15.02.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 519/петстотин и деветнадесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 113/ 25.02.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-145, кв.16 по плана на с. Габър, общ. Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1134

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Георги Михалев Батилов и Неделя Начева Батилова, чрез продажба на 25/двадесет и пет/кв.м. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ІІІ-145, кв.16 по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 475/четиристотин седемдесет и пет/кв.м..
2. Одобрява експертна оценка № 5/15.02.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 200/двеста/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 136/ 10.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с № 137 находящ се в зоната по § 4 в местност „Митков мост”, з-ще на гр.Черноморец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Какво е становището на кмета на гр.Черноморец?
К.Германова: На комисията коментирахме въпроса и становището на Кмета на гр.Черноморец е положително. Самият кмет обаче е в болничен е и нямаше как да представи писмено становище.
М.Димов: Становището му е положително, разговаряно е с него.
К.Германова: Колеги други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1135

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Новообразуван поземлен имот № 137/сто тридесет и седми/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, по одобрен със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. план на новообразуваните имоти, целият с площ 695 /шестотин деветдесет и пет/кв.м, при граници: север – имот № 142, изток – улица, юг – имот № 21 и запад – имот № 19 и 16, за който е съставен Акт за общинска собственост 1528/18.08.2010год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 35 448 /тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 59/15.11.2010г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
II. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 143/ 11.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост – земеделски имот, представляващ имот № 135017 в землището на с.Росен, Община Созопол.
Оттеглена от вносителя.
Докладна записка с вх.№ 160/ 15.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на „Санта Марина” АД в имот ОГФ – частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Желев.
Д.Желев: По принцип съм за това мероприятие ние се нуждаем от развитието на такива дейности. Запознавайки се със закона за общинска собственост, не можах да намеря основание търговско дружество да има право да получи този имот без да има публичен търг. Имаме ли правно основание да вземем такова решение и какво става с тези съоръжения след тези десет години?
Предлагам да се запише в решението след като изтече десет годишния договор, съоръженията да остават в полза на Община Созопол.
За мен предложената сума е малка, може да се вземат повече пари ако отидем на търг.
Г.Георгиева: В случая прилагаме закона за горите където изрично са изброени случаите в които се прилага правото на ползване. В предходни сесии сме разглеждали такива случаи в полза на друго търговско дружество – ЕВН, пак в горски територии. Тук не се гледа кое е юридическото лице, а какъв е предмета определен за правото на ползване, в случая говорим за спорт, отдих и физическа култура и в случая прилагаме специалния закон.
За самото право на ползване, оценките се извършват само по една наредба, която е цитирана там. Самият оценител е с лиценз по тази наредба, а удостоверението след това се приема от Агенция по горите. Самите съоръжения са общински. Учредяваме право на ползване на търговското дружество, защото то ще финансира изграждането на тези съоръжения.
След изтичане на десет годишния срок, ползването ще се прекрати със закон. Ще се направи амортизационен план на тези съоръжения и чак тогава ще можем да говорим за финансови резултати.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Когато гласувахме бюджета аз гласувах ЗА, защото там наистина се получава нещо хубаво, района ще се облагороди и т.н. Сега обаче с този договор ние ще затворим тези зони за почивка за гражданите на Созопол и общината, защото правото на ползване означава, че човека който има право на ползване ще си ги ползва. Това, че имаме добра воля днес, не означава че ще имаме добра воля утре.Такъв разговор водихме и за стадиона, който е затворен за гражданите.
П.Рейзи: Г-н Деспов нямате основание да коментирате, че стадиона е затворен, защото той реално не е завършен и не е пуснат в експлоатация.
За парка, тези съоражения са публични, през летния период разбира ще се плащат някакви средства, но ще направим така, че през останалото време да се ползват. Аз не виждам нищо лошо в това едно частно дружество да иска да инвестира, нормално е да получи нещо. Колкото и добри намерения да имаме ние не можем да инвестираме такива средства. Парка е наш, няма да се слагат врати с катинари.
(дебати)
К.Германова: Имате ли други въпроси или предложения колеги? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Има направено предложениеза допълнение от г-н Желев, в т.1 да се запише след като изтече десет годишния договор, съоръженията остават в полза на община Созопол. Г-н Желев поддържате ли предложението?
Д.Желев: Аз го поддържам, но тука сега коментираме, че съоръженията са общински. Защо не запишем, че изградените съоръжения са общински и няма да има нужда от срок.
К.Германова: Г-н Желев бихте ли ми дали конкретно предложение, което да подложа на гласуване.
Д.Желев: Изградените съоръжения са общинска собственост и нямам никакви претенции.
Г.Георгиева: При това положения мисля, че в т.1 от решението след „спорт и туризъм съгласно приложен проект” трябва да се запише „Построените съоръжения представляват общинска собственост”.
Д.Желев:Нека да се запише така както го предложи г-жа Георгиева, „Построените съоръжения представляват общинска собственост”.
К.Германова: По предложение на г-н Желев - общински съветник допълваме т.1 със следния текст: Построените съоръжения представляват общинска собсвеност. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Като цяло предложението за решение ведно с направеното допълнение. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1136

1. На основание чл.39, ал.3 от Закон за общинската собственост и чл.16, ал. 7 от Закон за горите, и във връзка с чл.16, ал.5 , т.3 и чл.81, ал.6 от Закон за горите, Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху ПИ с кадастрален индитификатор № 67800.35.136, местност “Света Марина”, з-ще на гр.Созопол, с площ от 5,499 /пет хиляди четиристотин деветдесет и девет / кв.м , при граници и съседи – № 67800.35.135, № 67800.35.33, № 67800.35.101, № 67800.35.69, № 67800.35.105, № 67800.35.104, № 67800.35.99, № 67800.36.42, № 67800.36.16, № 67800.35.34, № 67800.35.74, за монтаж и изграждане на специализирани игрища за тенискорт, волейбол, мултифункционално игрище за футбол, волейбол, баскетбол и други дейности свързани с дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм съгласно приложен проект. Построените съоръжения представляват общинска собственост.
Правото се учредява за срок от 10 (десет) години в полза на „Света Марина”АД, ЕИК 131366349, гр.София, представлявано от Николай Недялков Николов – в качеството си на член на Съвета на директорите.
2. На основание чл.19, ал.3 от Закона за горите за учреденото право, Общински съвет одобрява обща цена в размер на 163 169(сто шестдесет и три хиляди сто шестдесет и двет) лв. за имота по т.1, при определената за периода в размер на 24 993(двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и три) лева съгласно заключения в оценителни доклади с № 37/02.03.2011г., № 34/02.03.2011г., № 35/02.03.2011г., № 36/02.03.2011г., № 33/02.03.2011г. изготвени по чл.22,ал.2 от Наредба за определяне на базисни цени,цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от ГФ.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 161/ 15.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Кое налага да отдадем на футболния клуб, общинския стадион и то за десет години?
П.Рейзи: Налага го това, че при пререгистрацията на клуба във федерацията искат да бъде представен договор къде отбора ще може да провежда футболните срещи. Няма никакви ограничения в това кой ще играе и т.н.
Р.Деспов: В наредбата пише, че кандидата за лиценз трябва да представи писмен договор със собствениците на стадиона, може да са различни стадиони, който ще използва през годината за домакинските мачове. Тази година много отбори от Б група фалираха, каква е гаранцията, че този клуб след десет години ще съществува? След като му отдадем стадиона за ползване, как ще регламентираме мероприятията които общината ще извършва?
(дебати)
П.Рейзи: По отношение на мероприятията нека се запише в решението, че стадиона ще се ползва само за тренировки и футболни срещи на ФК Созопол.
По отношение на срока, нека да се намали, да го направим за три години.
Въпросът е да вървим напред и да лицензираме отбора, ако предложението ми ви удовлетворява.
Р.Деспов: Добре разбирам, че сроковете за лицензиране на отбора ни притискат. Предлагам срока на договора да е за една година. Като видим какви са слабите и силните страни на този договор ще се прецени какъв да е договора за по-дълъг период.
К.Германова: Аз искам да попитам, ако футболния отбор подпише договор за една година, след изтичането й ще се налага ли те отново да подават документи за лицензиране на отбора. Разбирам желанието ви г-н Деспов за по-малък срок, но нека го направим нормален по-малък срок.
М.Димов: Предлагам компромисно решение, нека безвъзмездното право на ползване да е три години. Ще се обоснова с думите, че в тези три години следващия Общински съвет ще има възможност да реагира.
Н.Пехливанова: Аз подкрепям предложението на г-н Димов.
Р.Деспов: Оттеглям предложението си срока на договора да е една година. Нека обаче да се запише в решението в т.2, че предоставения терен ще се ползва само за тренировки и футболни срещи на ФК Созопол.
К.Германова: Колеги имате ли други предложения за промяна или допълнение? Няма. В такъв случай ще направя пояснение как ще гласуваме. Имаме две направени предложения, едното на г-н Деспов за допълнение в т.2, и другото на г-н Димов за промяна в т.1.
Колеги ще ви моля да гласуваме последното направено предложение от колегата Димов, а именно: безвъзмездното ползване, което ще се предостави на Сдружение с нестопанска цел – “Футболен клуб Созопол”, да бъде за срок от 3 /три/ години.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Колеги ще ви моля да гласуваме и направено предложение от колегата Деспов, за допълнение в т.2 от решението, а именно: след думата договор да се запише „в който задължителна клауза се включва – Предоставения терен да се ползва само за тренировки и футболни срещи на ФК Созопол.”
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12;Против: 0;Въздържали се: 0, приема се.

Сега като цяло предложението за решение в едно с гласуваните промяна и допълнение. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1137

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от 3/три/години на Сдружение с нестопанска цел – “Футболен клуб Созопол”, рег. по ф.д.№2241/1994г. на Бургаски окръжен съд стадион с футболно игрище и съблекалня, разположени в ПИ с кадастрален индитификатор № 68700.503.2 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, за който е съставен Акт за ОС № № 88/04.11.1998г.
2. Възлага на кмета на Община Созопол да издаде заповед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор, в който задължителна клауза се включва – Предоставения терен да се ползва само за тренировки и футболни срещи на ФК Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 162/ 15.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи – Поземлен земеделски имот с номер 67800.36.69 по КК на гр. Созопол, м.”Света Марина”, - Поземлен земеделски имот с номер 67800.36.70 по КК на гр. Созопол, м.”Света Марина” и Поземлен земеделски имот с номер 67800.49.17 по КК на гр.Созопол, м.”Алепу”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Чакъров?
Т.Чакъров: Защо има такива разлики в цените на имотите? И другият ми въпрос е, в единият имот няма ли трафопост на ЕВН?
П.Рейзи: Разликата в цените идва от там, че имота на м. „Алепу” е земеделска земя, а на м.”Света Марина” е горски фонд. При горския фонд има съвсем други оценители, различни процедури за преотреждане, други такси. Към момента никой не желае да закупува горски фонд, както знаете правителството е спряло всякакви процедури за преотреждане на горския фонд. Всичко това дава отражение на цената. Таксата за изключване от горския фонд е около 40 евро на квадратен метър.
Т.Чакъров: След като правителството е спряло тези процедури ние защо продаваме?
П.Рейзи: Ами това е проблем на евентуалните купувачи.
По отношение на вторият ви въпрос, всичко е изчистено. Имотът е отделен и е с друг номер.
Д.Желев: Нека да вдигнем малко цената.
П.Рейзи: Г-н Желев цените на имотите много са паднали, не се знае дали и на тези цени, ще успеем да ги продадем. Освен това има и промени в ЗОС.
К.Германова: Имате ли други въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1138

І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедури на публичен търг за следните недвижими имоти – частна общинска собствност:
1. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.69, по КК на гр.Созопол, в местността „Света Марина”, с трайно предназначение на територията - горска и НТП – дървопроизводителна гора, целият с площ 5 273/пет хиляди двеста седемдесет и три/кв.м, при съседи: 67800.36.46, 67800.36.70, 67800.36.49 и 67800.36.50, за който има издаден АОС № 1587/15.03.2011год.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 174 450лв./сто седемдесет и четири хиляди четиристотин и петдесет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 12/14.03.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.70, по КК на гр.Созопол, в местността „Света Марина”, с трайно предназначение на територията - горска и НТП – дървопроизводителна гора, целият с площ 16 669/шестнадесет хиляди шестотин шестдесет и девет/кв.м, при съседи: 67800.36.46, 67800.36.47, 67800.36.97, 67800.36.53, 67800.36.52, 67800.36.417, 67800.36.49 и 67800.36.69, за който има издаден АОС № 1588/15.03.2011год.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 533 075лв./петстотин тридесет и три хиляди и седемдесет и пет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 13/14.03.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17, по КК на гр.Созопол, в местността „Алепу”, с трайно предназначение на територията - земеделска и НТП – нива, целият с площ 28 897/двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и седем/кв.м., при съседи: 67800.12.372, 67800.49.18, 67800.49.10, 67800.12.191 и 67800.49.16, за който има издаден АОС 538/31.08.2004год.
3.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 3 313 346 лв./три милиона триста и тринадесет хиляди триста четиридесет и шест/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 14/14.03.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилите участници.

К.Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Гочев – председател на комисията по устройство на територията.
A.Гочев: На 21.03.2011г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател; Стоян Маринов, Милко Димов и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Румен Александров – гл.архитект на Община Созопол и Николина Пехливанова, Пенка Щерионова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 119/ 02.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на водопровод с проект „Водоснабдяване на с. Присад, Община Созопол от деривация „Ясна поляна”, в землища на с. Присад и с. Зидарово.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1139

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект трасе на водопровод „Водоснабдяване на с.Присад, Община Созопол от деривация „Ясна поляна”,
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна на предназначението на мерите и пасищата попадащи в обхвата на трасе на водопровод с проект „Водоснабдяване на с.Присад, Община Созопол от деривация „Ясна поляна”, като срока на валидност на настоящето съгласие е две години.

A.Гочев: Докладна записка с вх.№ 120/ 02.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ползването в горите собственост на Община Созопол през 2011г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1140

На основание чл.57 ал.6, ал.9, ал.10, ал.11, т. 1 от Закона за горите, Общински съвет – Созопол приема обема на годишното ползване на дървесина през 2011г. в горите собственост на Община Созопол в размер 4505м3 стояща маса с клони на територията на ДГС Бургас и 5290 м3 стояща маса с клони на територията на ДЛС „ Ропотамо „ в това число:
1. За задоволяване нуждите на местното население – 9 600 м3 стояща маса с клони – чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина от Община Созопол.
2. За нуждите на кметствата, ЦДГ, социален патронаж и др. – 195м3 стояща маса с клони.

A.Гочев: Докладна записка с вх.№ 121/ 02.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Външен водопровод за ПИ 025225, отреден за ПСОВ”, в землище на с. Росен.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1141

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за трасе на „Външен водопровод за ПИ 025225, отреден за ПСОВ”, в землище на с.Росен”.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна на предназначението на мерите и пасищата попадащи в обхвата на трасе на водопровод с проект „Външен водопровод за ПИ 025225, отреден за ПСОВ”, в землище на с.Росен”, като срока на валидност на настоящето съгласие е две години.

A.Гочев: Докладна записка с вх.№ 122/ 02.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП – ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот IV-726, кв.51 по план на с. Росен
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1142

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот ІV-726, кв.51 по план с.Росен, съгласно предложената графична част за изменение и като бъде урегулирани и отредени нови УПИ ІV „За здравен дом” и УПИ ІХ „За ЦДГ”.

A.Гочев: Докладна записка с вх.№ 123/ 02.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне цена по реда на чл.19, ал.3 от Закон за горите за имот № 427, землище на с. Росен частна общинска собственост, общински горски фонд, за реализиране на проект - радиорелейна станция на „ЕВН България Електроразпределение” АД
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1143

На основание чл.19, ал.3 от Закон за горите, Общински съвет одобрява цена от 4 592.00(четири хиляди петстотин деветдесет и два лева) за изключената площ от общински горски фонд за площа от 252 кв.м(двеста петдесет и два кв.м), имот с кад.№ 000427, землище на с.Росен, с ЕКАТТЕ 63029, отдел 376, част от пототдел „а” по ЛУП от 2004г на ДГС Бургас, въз основа на представен протокол и удостоверение № 157 от 23.12.2010г на Регионална дирекция по горите -Бургас.

A.Гочев: Докладна записка с вх.№ 137/ 10.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за улична регулация за ПИ 108009, землище на с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1144

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.129, ал.1, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 и т.5 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 и чл.67 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2.Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови инвестиционни нужди
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : план за улична регулация за ПИ 108009, засягаща имоти 108009,00024,00028,00029,00045,108003 и 108004, м.”Ашламите” по КВС, в землище на с.Росен, Община Созопол, обл.Бургас”.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ, в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

A.Гочев: Докладна записка с вх.№ 151/ 14.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.7.88 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за незамеделски нужди.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1145

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие по изработването на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за общински имот с идентификатор 67800.7.88(стар номер 7088 по КВС),м.Буджака, з-ще на грСозопол, целият с площ от 3871кв.м. , с който да се обособяват четири нови УПИ ХХІІІ -7088, с площ от 56 кв.м. и с предназначение за поставяне на трафопост, УПИ ХХІІ-7088, с площ от 1 314.00 кв.м, и УПИ ХХІV-7088, с площ от 1 701,00кв.м., и двата с отреждане за вилни сгради, и УПИ І-7088, с площ от 196 кв.м, с отреждане за озеленяване и 604 кв.м. за улица с о.т.588-293-431-432-433-594.

A.Гочев: Докладна записка с вх.№ 153/ 14.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.7.175 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за неземеделски нужди.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1146

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие по изработването на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за общински имотс идентификатор 67800.7.175 (стар номер 7175 по КВС),м.Буджака, з-ще на грСозопол, целият с площ от 2472 кв.м. , с който да се обособи нов УПИ ХІV -7175, с площ от 555 кв.м. и с предназначение за вилни сгради и поставяне на трафопост.

К.Германова: По пета точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов – председател на комисията по здравеопазване.
Г.Пухов: На 21.03.2011г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА.
На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател; Пенка Щерионова, Ангел Гочев и Милко Димов – членове; В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Божана Чампарова и Галина Георгиева – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Николина Пехливанова, Красимир Тодоров, Стойо Недин и Стоян Маринов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 152/ 14.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще гласуваме всеки един от предложените лица по отделно.Галин Зосимов Трандафилов от гр. Созопол – ЕГН: 6706180441, за извършени разходи по оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Мария Николова Алексиева от гр. Созопол – ЕГН: 2908290936, за извършени разходи по оперативно лечение и консумативи в размер на 500 / петстотин / лв. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Никола Георгиев Зурлаков от гр. Созопол – ЕГН: 3602170467, за извършени разходи по операция на крайник и консумативи в размер на 500 / петстотин / лв. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Деспина Николова Иванова от гр. Созопол – ЕГН: 6001280714, за извършени разходи по оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Докладна записка с вх.№ 152/ 14.03.2011г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи на гласуваните и приети по-горе лица. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1147

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Галин Зосимов Трандафилов от гр. Созопол – ЕГН: 6706180441, за извършени разходи по оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
Мария Николова Алексиева от гр. Созопол – ЕГН: 2908290936, за извършени разходи по оперативно лечение и консумативи в размер на 500 / петстотин / лв.
Никола Георгиев Зурлаков от гр. Созопол – ЕГН: 3602170467, за извършени разходи по операция на крайник и консумативи в размер на 500 / петстотин / лв.
Деспина Николова Иванова от гр. Созопол – ЕГН: 6001280714, за извършени разходи по оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .

К.Германова: Колеги всички вие по време на заседанието получихте и се запознахте с протесната декларация представена от Кмета на общината, касаеща разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море. Имате ли някакви въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме по предложение на Кмета на общината за приемане на протестна декларация против решение № 69 от 03.02.2011г. на Министерски съвет на Република България за издаване на разрешение за търсене и проучане на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1148

1. Общински съвет Созопол приема Протестна Декларация срещу Решение № 69 от 03.02.2011г.на Министерски съвет на Република България за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море със следния текст:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Общински съвет Созопол изразява своето несъгласие срещу решение на Министерски съвет с което е дадено разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море. Туризмът и рибарството са основен поминък на община Созопол и подобна дейност ще застраши екологията и икономиката в региона. Проблема се отнася не само за нашата Община, а и до другите Черноморски общини, както и за цялата страна тъй като е свързан със застрашаване на околната среда, здравето и живота на хората край Българското Черноморие.
Считаме, че Решението е взето прибързано и предвид факта, че Общинският съвет е органа, който определя политиката за развитие на общината е необходимо нашето становище по всички въпроси от местно значение. Посоченият в Решението на Министерски съвет Блок 1 – 14 Силистар взема изключително голяма площ от континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.
Общински съвет Созопол настоява за преразглеждане и отмяна на Решение № 69 от 03.02.2011г.на Министерски съвет на Република България за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистар в Черно море
2. Декларацията да се изпрати до медиите и до заинтересованите институции на Република България.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам петдесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/К. Германова/
Протокола води:…………......../Х.Михова/
*ПРОТОКОЛА Е ПУБЛИКУВАН НА 28.03.2011


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...