:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 54/ 20.04.2011


ПРОТОКОЛ № 54

Днес, 20.04.2011г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе петдесет и четвъртото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”, Адриана Попова – Началник отдел „МТД", Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Даниела Стоянова – гл. специалист Транспорт, Румен Александров – гл. архитект на Община Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги давам Ви думата за питания към Кмета на общината. Г-жа Сейменова.
Й.Сейменова: Г-н кмете имам две препоръки към вас. Едната е малките сини кошчета, които са разположени от общината по посока центъра на стария град да бъдат почистени от облепените по тях табели и плакати. Втората е във връзка с отсечката към с.Равадиново, трябва да се оправи този път.
П.Рейзи: Благодаря на г-жа Сейменова, по въпроса с кошчетата ние също сме го коментирали, най-вероятно настоящите ще бъдат заменени с нови. А по отношение на асфалтирането в общината, в момента върви процедурата по обществената поръчка за лятото всичко ще бъде наред.
Вчера получихме писмо със запитване от областния Управител за две отсечки – с.Габър-с.Зидарово; с.Габър-с.Вършило. Отсечката с.Габър-с.Зидарово я направихме до разклона, сега предстои от разклона до с.Габър, там ремонта ще е с държавни пари. Отсечката с.Габър-с.Вършило ще ремонтираме частично, там където има големи дупки.
М.Димов: Вътрешния път за к-г Градина?
П.Рейзи: За там все още не сме взели решение. За тази отсечка както знаете, предстои да премине колектора на гр.Черноморец. По принцип трябва да се асфалтира целият път, защото е в много лошо състояние, така както сме го започнали от бензиностанцията „Петрол” в Черноморец по посока к-г Градина. Но предвид преминаването на колектора, не ми се иска да инвестираме тези пари, защото по отношение на пречиствателната станция нещата са в много напреднала фаза. Предстои ни до средата на май да вкараме целия проект в Министерството.
Вариантът е да се направят кърпежи за лятото. Като изберем фирмата ще проведем разговор с нея какво може да се направи. Ще направим всичко възможно, запознат съм добре със състоянието на пътищата в общината, ще подобрим нещата.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Недин.
С.Недин: Г-н Кмете вие сам отворихте темата за Пречиствателната станция, бихте ли ни дали малко повече информация.
П.Рейзи: Вие знаете, че Пречиствателната станция започна с финансиране от държавни средства от ПУДООС и от държавния бюджет. Трябваше да направим кота нула на двете площадки след което да се прекрати финансирането със държавни средства и да се търси финансиране от европейските фондове. При смяната на правителствата, започнаха проверки от прокуратурата, следствия и т.н. Нарушения не са открити.
Другият проблем с който се сблъскахме от страна на правителството е, че според тях трябвало да се изградят отделни пречиствателни станции за гр.Созопол и за гр.Черноморец. Министърката разпореди да се създаде една независима комисия с независим експерт, която да изготви доклад дали трябва да се изградя две пречиствателни станции. Доказа се безспорно, че няма нужда от отделни пречиствателни станции, една пречиствателна станция е напълно достатъчна. Колектора който ще мине по вътрешния път ще захрани цялата зона – Черноморец-Златна рибка с поемането на отпадните води.
На 28.04.2011г. имаме среща в Министерството на екологията, на която среща ще определим еквивалента жители за който ще се прави пречиствателната станция.
Определили сме първият етап от пречиствателната станция – колектора на Черноморец; двата колектора на Созопол стар град; дълбоководното заустване; пречиствателната станция и ще вкараме и с. Равадиново.
Аз лично много се надявам до края на тази година по пречиствателната станция да започне строителството.
С.Недин: Новият проект с какъв срок на изпълнение е?
П.Рейзи: По всяка вероятност две, три години. Предстои ни доста работа.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички Вие сте получили покана с проект за дневния ред. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред, а именно:
V. Докладна записка с вх.№ 244/ 18.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.35.135 – частна общинска собственост, землището на гр.Созопол, включен в приетата Програма за 2011г. За управление и разпореждане с общинска собственост.
VI. Докладна записка с вх.№ 245/ 18.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти от общински поземлен фонд /ОПФ/ за обезщетяване на собственици с установено право на обезщетение със земеделска земя.
Имате ли предложения за промяна или допълнения? Няма.Ще Ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Сега ще ви моля колеги да гласуваме дневния ред така както е предложен ведно с гласуваните допълнения.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1149

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 220/ 11.04.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на решение № 1131/ 23.03.2011г., обективирано в Протокол № 53/ 23.03.2011г. на Общински съвет Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 205/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне и аминистриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 204/ 07.04.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011г. в Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 217/ 11.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол 2011 – 2015г. 2.Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2011г.
5. Докладна записка с вх.№ 225/ 11.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Созопол, където е издадено разрешението.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и финанси:
6. Докладна записка с вх.№ 218/ 11.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидастване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)
7. Докладна записка с вх.№ 219/ 11.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на запис на Заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 02/226/00179 от 31.03.2011г. по мярка 226 за Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и гр. Созопол, Община Созопол”, скючени между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция”.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
8. Докладна записка с вх.№ 186/ 25.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Гробищен парк Созопол”, чрез отчуждаване на поземлен имот с номер ПИ 67800.9.103 по ККР, частна собственост, попадащ в предвижданията му.
9. Докладна записка с вх.№ 206/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V505.267, в м. „Старо селище”, с. Атия с идентификатор № 63015.505.267 по кадастрална карта.
10. Докладна записка с вх.№ 207/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ -126, кв.19 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 208/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
12. Докладна записка с вх.№ 209/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобсъвеност между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот № 329 по плана на с.о.”Червенка”, землище гр. Черноморец /идентичен с имот идентификатор № 81178.41.329 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Черноморец/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище гр. Черноморец, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 210/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на неурегулиран поземлен имот № 234 по кадастралния план на местност „Росенец” /зона по §4 ЗСПЗЗ/, землище с. Росен, Община Созопол, Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх.№ 211/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на неурегулиран поземлен имот № 1 по кадастралния план на местност „Край село” /зона по §4 ЗСПЗЗ/, землище с. Равна гора, Община Созопол, Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх.№ 212/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на неурегулиран поземлен имот № 8 по кадастралния план на местност „Край село” /зона по §4 ЗСПЗЗ/, землище с. Равна гора, Община Созопол, Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
16. Докладна записка с вх.№ 213/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на неурегулиран поземлен имот № 9 по кадастралния план на местност „Край село” /зона по §4 ЗСПЗЗ/, землище с. Равна гора, Община Созопол, Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
17. Докладна записка с вх.№ 221/ 11.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.50.201 – частна общинска собственост, зона по §4 „Куку баир” в землището на гр. Созопол, включен в приетата Програма за 2011г. за управление и разпореждане с общинска собственост.
18. Докладна записка с вх.№ 222/ 11.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на промяна на наемна цена на помощения собственост на Община Созопол, в Сграда 1, “Търговски комплекс”, отдадени под наем на ТБ „Български пощи”.
19. Докладна записка с вх.№ 223/ 11.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост.
20. Докладна записка с вх.№ 224/ 11.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.36.67 – частна общинска собственост, землището на гр. Созопол, включен в приетата Програма за 2011г. за управление и разпореждане с общинска собственост.
IV. Доклад на комисията за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
21. Докладна записка с вх.№ 182/ 25.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на източна регулационна граница на ПИ 67800.502.5 и част от общински имот с идентификационен номер 67800.502.438, по влязлата в сила ККР на гр. Созопол, съгласно графична част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
22. Докладна записка с вх.№ 183/ 25.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на северозападната регулационна граница на ПИ 67800.501.240 и част от общински имот с идентификационен номер 67800.501.504, по влязлата в сила ККР на гр. Созопол, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
23. Докладна записка с вх.№ 187/ 25.03.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на изработването на парцеларен план на трасе на „Изместване на съществуващ водопровод за УПИ III 929” землище на с. Индже войвода.
24. Докладна записка с вх.№ 199/ 04.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Оптична кабелна линия „080-801” с възложител МО, в землище на с.Равадиново; 2. Учредяване и определяне на цена на сервитут по реда на чл.16 и чл.19, ал.3 от Закон за горите за имот с № 000252 по КВС, общински горски фонд, за реализиране на проекта по т.1
25. Докладна записка с вх.№ 202/ 06.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.8.106 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.8.73, по влязлата в сила КК на гр. Черноморец, м.”Аклади”, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
26. Докладна записка с вх.№ 233/ 12.04.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол.
V. Докладна записка с вх.№ 244/ 18.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800,35,135 – частна общинска собственост, землището на гр.Созопол, включен в приетата Програма за 2011г. За управление и разпореждане с общинска собственост.
VI. Докладна записка с вх.№ 245/ 18.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти от общински поземлен фонд /ОПФ/ за обезщетяване на собственици с установено право на обезщетение със земеделска земя.

К.Германова: Преминаваме към дневния ред, по първа точка давам думата на г-жа Пенка Щерионова – Председател на комисията по законност.
П.Щерионова: На 18.04.2011г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател; Стоян Маринов, Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – член.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова– юрисконсулти на Община Созопол; Адриана Попова – Началник отдел „МТД”, Ангел Гочев, Стойо Недин, Йорданка Сейменова, Станимир Петров и Милко Димов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 220/ 11.04.2011г., от Красимира Германова, – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Отмяна на решение № 1131/ 23.03.2011г., обективирано в Протокол № 53/ 23.03.2011г. на Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Става въпрос за наше решение от миналото заседание, областния Управител иска да го преразгледаме. Мотивите за отмяна на решението са посочени в докладната. Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1150

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите изложени в Заповед № РД-09-18/31.03.2011г. на областен Управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя Решение № 1131 обективирано в Протокол №53 от заседанието проведено на 23.03.2011г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа – гр.Бургас.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 205/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне и аминистриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната редакция:
“На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.9 от Закона за местните данъци и такси,Общинския съвет дава съгласие:
В чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол да се направят следните изменения:
- ал.5 придобива следната редакция: „Когато размера на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.17,ал.1 подават декларация по образец /приложение 3/ в дирекция „ПМДТ” в срок до края на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ. За 2011г. декларацията за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци се подава до 30 юни.”
- т.1, ал.5 придобива следната редакция: “При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци за текущата година.”
- т.2, 3 и 4 от ал.5 остават непроменени.
В останалата си част предложението за решение остава непроменено.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Димов.
М.Димов: Бихте ли разяснили какви са стъпките за намаляне на тази такса.
П.Рейзи: До сега таксата се определяше на база балансова стойност, а сега на по-голямата от двете (данъчна оценка и балансова стойност), за това се получават тези високи стойности на таксата. С подаването на декларация фирмите определят дали таксата да се определя по общия ред или да се определя на брой контейнер. Повечето фирми не са пуснали такива декларации в предвидения срок. С тази докладна записка ние намираме варианта да помогнем на бизнеса и удължаваме срока.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме Докладна записка с вх.№ 205/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: В чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол да се направят следните изменения:
- ал.5 придобива следната редакция: "Когато размера на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.17,ал.1 подават декларация по образец /приложение 3/ в дирекция "ПМДТ" в срок до края на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ. За 2011г. декларацията за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци се подава до 30 юни."
- т.1, ал.5 придобива следната редакция: "При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци за текущата година."
- т.2, 3 и 4 от ал.5 остават непроменени.
-т.2 на ал.6 придобива следната редакция: Лицата по чл.17 ал.1, собственици, ползватели на такива имоти, подават декларация по образец /Приложение 4/ за това в Община Созопол, Дирекция ”ПМДТ” в срок до края на предходната година.За 2011г. декларацията се подава до 30 юни.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1151

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.9 от Закона за местните данъци и такси,Общинския съвет дава съгласие:
1. В чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол да се направят следните изменения:
- ал.5 придобива следната редакция: „Когато размера на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.17,ал.1 подават декларация по образец /приложение 3/ в дирекция „ПМДТ” в срок до края на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ. За 2011г. декларацията за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци се подава до 30 юни.”
- т.1 на ал.5 придобива следната редакция: “При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци за текущата година.”
- т.2, 3 и 4 от ал.5 остават непроменени.

- т.2 на ал.6 придобива следната редакция: Лицата по чл.17ал.1,собственици, ползватели на такива имоти, подават декларация по образец /Приложение 4/ за това в Община Созопол, Дирекция ”ПМДТ” в срок до края на предходната година.За 2011г. декларацията се подава до 30 юни.

К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме Докладна записка с вх.№ 205/ 08.04.2011г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: В чл.34а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол да се направят следните изменения:
- ал.1 придобива следната редакция: За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 6 месеца до навършване на 3-годишна възраст/ родителите или настойниците с постоянен адрес на територията на община Созопол,заплащат стойността на един купон за храноден на едно дете в размер на 1,50лв/Един лв и 50ст/.Всички останали заплащат 4,00лв/Четири лв/ за един купон ,за храноден.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1152

2. В чл.34а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол да се направят следните изменения:
- ал.1 придобива следната редакция: За ползване на услугите на Детска млечна кухня /за деца от 6 месеца до навършване на 3-годишна възраст/ родителите или настойниците с постоянен адрес на територията на община Созопол,заплащат стойността на един купон за храноден на едно дете в размер на 1,50лв /Един лв и 50ст/.Всички останали заплащат 4,00лв/Четири лв/ за един купон, за храноден.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 204/ 07.04.2011г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011г. в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
К.Германова: Тази програма я приемаме всяка година. Имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1153

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2011г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: „Национална програма за закрила на детето за 2011г.”; „Национален план за действие срещу сексуалната експлоатиция на деца с търговска цел”; „Национална стратегия за защита правата на децата на улицата”; „Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина”; „Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд”.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2011г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрция
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• МКБППМН
• БЧК
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 217/ 11.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол 2011 – 2015г. 2.Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2011г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги давам думата на г-жа Стоянова.
К.Стоянова: Аз имам едно предложение за промяна в годишния план за действие по изпълнение на общинската стратегия в Община Созопол за 2011г. на 3стр. в Раздел „Други дейности” в т.3 графа „Описание на дейността(какво е планирано за периода) отпада текста „на Дом за стари хора” и в графа „Финансиране (източник, сума)” отпада текста „3,3млн.лв. капиталови разходи”. Добавя се нова т.4 в която в графа „Вид дейност/услуга/мярка” се изписва текста „ Дневен център за лица с увреждания”, в графа „Описание на дейността (какво е планирано за периода) да се изпише текста „Разработване и кандидатстване с проект за изграждане”, в графа „Местоположение” да се изпише „Община Созопол”, в графа „Финансиране (източник сума) се изписва текста „Проект” и в последната графа „Изпълняваща организация, отговорник” изписваме „Община Созопол”.
Много е важно тези неща да бъдат уточнени, защото на база този план ще се даде възможност тези дейности да станат държавно делегирани и след изграждането им общината да получи пари от държавата за тяхното функциониране.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение ведно с допълнението направено от г-жа Стоянова.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1154

На основание чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане:
1. Общински съвет Созопол приема общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Созопол за периода 2011-2015г.
2. Общински съвет Созопол приема годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия, като:
На стр.3 от Годишния план за действие по изпълнение на общинската стратегия в Раздел „Други дейности” в т.3, графа „Описание на дейността(какво е планирано за периода) отпада текста „на Дом за стари хора” и в графа „Финансиране (източник, сума)” отпада текста „3,3млн.лв. капиталови разходи”.
Добавя се нова т.4 в която в графа „Вид дейност/услуга/мярка” се изписва текста „ Дневен център за лица с увреждания”, в графа „Описание на дейността (какво е планирано за периода) се изписва текста „Разработване и кандидатстване с проект за изграждане”, в графа „Местоположение” се изписва „Община Созопол”, в графа „Финансиране (източник сума) се изписва текста „Проект” и в последната графа „Изпълняваща организация, отговорник” се изписва текста „Община Созопол”.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 225/ 11.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Созопол, където е издадено разрешението.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение:
В т.3 от предложението за решение да се добави още едно изречение със следното съдържание: „Решението на Общински съвет – Созопол, с което е определено максимална цена за таксиметров превоз на пътници за 1 км. пробег влиза в сила от 26.05.2011 г.”
К.Германова: Колеги давам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Поводът за докладната записка е изменението в Закона за автомобилния превоз. Направихме две срещи с таксиметровите шофьори и другите частни превозвачи на територията на общината. Предложението за решение, което правим е изцяло съобразено с техните желания. Това предложение, което прави комисията е много правилно, защото самия закон влиза в сила от дата 26.05.2011г.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Аз искам да направя един коментар, както и на комисията. Има някои от таксиметровите шофьори, които злоупотребяват с правото им дадено да возят на територията на общината, които буквално свалят пътници от автобуса за да ги возят на цената на билета. Това е нелоялна конкуренция и ако може да направите събрание на което да им бъде забранено това.
П.Рейзи: Да смятам след 26.05.2011г. да направим една сбирка с таксиметровите шофьори, както и с представители на транспортните фирми и да коментираме проблемите.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Ние им определяме таван?
П.Рейзи: Да определяме максимална цена, за която таксиметровите шофьори се разбраха да е единна и всички да возят на нея.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с предложеното допълнение от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1155

1. На основание чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози да се издават разрешителни за таксиметров превоз, както следва:
- за срок от 12 месеца
- за срок от 36 месеца, като през три годишния период се има предвид чл. 24, ал.2., от ЗАП.
2. На основание чл.24а, ал.4 от ЗАП максималния брои разрешителни за територията на община Созопол да бъде увеличен от 50 на 60 броя, като се спазват условията и реда за разпределение между превозвачите за издаване на разрешителни за таксиметров превоз при следните изисквания:
- На една лицензия да се издават максимум до 3 броя разрешения за извършване на таксиметрова дейност, независимо от броя на МПС в списъка към лицензията;
- На лица работещи в системата на МВР, МНО и държавни служители да не се издава разрешително за таксиметрова дейност;
- Лица имащи разрешително за таксиметров превоз издадено от община Созопол за предходната година се ползват с предимство, само при наличието на редовни документи;
3. На основание чл.24а, ал.5 от ЗАП, Общински съвет-Созопол определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в размер на 2,50лв. / км., валидна за територията на община Созопол. Решението на Общински съвет – Созопол, с което е определено максимална цена за таксиметров превоз на пътници за 1 км. пробег влиза в сила от 26.05.2011г.

К.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Николина Пехливанова – председател на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: На 18.04.2011г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Пенка Щерионова, Станимир Петров и Стойо Недин – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Милко Димов, Йорданка Сейменова, Ангел Гочев и Красимир Тодоров – общински съветници; Христина Георгиева – мл. експерт д-я „Евроинтеграция”
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 218/ 11.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидастване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Оказа се, че предложението което правим за изграждане на водоеми с пластмасови съдове не се одобрява от програмата и коригираме предложението на изграждане на бетонни съоражения за вода.
Ние имаме класиран проект на стойност около 75хил.лв. сега ще го внесем на следващ етап от програмата с корекциите.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Само в началото на правното основание на проекта за решение вместо «съгласно» предлагам да се запише «На основание чл.21.....», Ще ви моля да гласуваме, ведно с тази корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1156

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.
II. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение: “Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр.Черноморец и гр. Созопол, община Созопол”, по Програмата за развитие на селските райони, мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
III. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция..

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 219/ 11.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на запис на Заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 02/226/00179 от 31.03.2011г. по мярка 226 за Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и гр. Созопол, Община Созопол”, скючени между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1157

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 5 от Наредба № 20 от 07.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00179 от 31.03.2011 год. по мярка 226 за Проект„Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и град Созопол, община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Порожанов, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 15 670, 60 лв. (петнадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева и шестдесет ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00179 от 31.03.2011 год. по мярка 226 за Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и град Созопол, община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/226/00179 от 31.03.2011 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Дава пълномощие на Кмета на Община Созопол да предостави временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер до 20 000 за обезпечаване дейностите по проекта до превеждане на междинно искане за плащане.

К.Германова: Десет минути почивка.
…..
К.Германова: В залата присъстват единадесет общински съветника имаме кворум. По трета точка от дневния ред давам думата на г-н Милко Димов – председател на комисията по общинска собственост.
М.Димов: На 18.04.2011г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха: Милко Димов – Председател; Николина Пехливанова, Гено Пухов и Ангел Гочев – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Пенка Щерионова, Красимир Тодоров, Йорданка Сейменова и Стоян Маринов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 186/ 25.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Гробищен парк Созопол”, чрез отчуждаване на поземлен имот с номер ПИ 67800.9.103 по ККР, частна собственост, попадащ в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1158

1.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Гробищен парк Созопол”,одобрен по реда на чл.21, ал.6 от ЗОС, с решение № 569 от 24.04.09г, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.103(идентичен с част от бивш имот№ 009103 по КВС), собственост на Архондула Адамова, наследник на б.ж. Маргарит Маргаритов, целият имот с площ от 1,000дка, изоставена нива, десета категория, за обект – гробищен парк, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 39 728(тридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем)лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 52 от 20.10.10г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 206/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V505.267, в м. „Старо селище”, с. Атия с идентификатор № 63015.505.267 по кадастрална карта.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
К.Германова: Колеги искам да направя една корекция в т.1 от предложението за решение в правното основание след чл.21, т.8 да се добави от ЗМСМА и в края на т.1 «Кадастрална карта на землище Черноморец”, явно техническа грешка.
Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с допълнението.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1159

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 34/тридесет и четири/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и Катя Стоянова Грънчарова в урегулиран поземлен имот V505.267, в м.”Старо селище”, с.Атия, Община Созопол, с идентификатор № 63015.505.267 по влязла в сила кадастрална карта на землище Черноморец
2. Одобрява експертна оценка № 19/07.04.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 752/седемстотин петдесет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 207/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ -126, кв.19 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1160

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Нани Георгиев Ненков, чрез продажба на 30/тридесет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ХІ -126, кв.19 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, целият с площ 400/четиристотин/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 18/07.04.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 326/триста двадесет и шест/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 208/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следните допълнения:
В т.2 от предложението за решение пред името Кина Стоянова Динчева да се допълни „на наследниците на „
В т.3 от предложението за решение пред името Димитраки Янков да се допълни „на наследниците на „
В т.4 от предложението за решение пред името Евгения Александрова Сарайотова да се допълни „на наследниците на „
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с предложението за допълнение на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1161

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Щеляна Димитрова Кономаева на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Проектен имот № 005175, с площ от 1.319дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05374/22.02.2011г. от делбата на имот № 005065, с площ от 3.062дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, и
1.2. Имот № 005064, с площ от 4.625дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кина Стоянова Динчева поземлен имот с идентификатор 81178.32.215, с площ 1.053дка., находящ се в местност “Аклади Чеири” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитраки Янков на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
3.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.19.142, с площ 1.888дка., находящ се в местност “Ябълката” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол и
3.2. Поземлен имот с проектен идентификатор 81178.10.872, с проектна площ 9.575дка., образуван съгл. Скица - проект № 8166/15.03.2011г. изд. от СГКК-Бургас за изменение на КККР за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 81178.10.821, с площ 1.665дка. и 81178.10.815, с площ 7.910дка. находящи се в местност “Дарадани” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Евгения Александрова Сарайотова Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.15.136, с проектна площ 10.227дка., образуван съгл. Скица - проект № 2660/28.01.2011г. изд. от СГКК-Бургас за изменение на КККР за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 67800.15.10, с площ 7.499дка. и 67800.15.9, с площ 2.778дка. находящи се в местност “Соленки” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 209/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобсъвеност между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот № 329 по плана на с.о.”Червенка”, землище гр. Черноморец /идентичен с имот идентификатор № 81178.41.329 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Черноморец/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище гр. Черноморец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Само едно допълнение по отношение на правното основание на чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ в скобите след (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.), трябва да се добави „изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.”.Ще ви моля да гласуваме с допълнението.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1162

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 /нова-Дв, бр.13 от 2007г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, §31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 13 220/тринадесет хиляди двеста и двадесет лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 127 115 /сто двадесет и седем хиляди сто и петнадесет лева/ без ДДС, с квоти общо от 104/344 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №329, с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец /идентичен с имот идентификатор №81178.41.329 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Лъчезар Ангелов Кенанов да придобие право на собственост върху 104/сто и четири/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №329 /целият имот с площ от 344 кв.м./ по плана на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, Община Созопол /идентичен с имот идентификатор №81178.41.329 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 210/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на неурегулиран поземлен имот № 234 по кадастралния план на местност „Росенец” /зона по §4 ЗСПЗЗ/, землище с. Росен, Община Созопол, Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
На вторият ред от проекта за решение в скобите след (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., да се добави „изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.”)
Тоест правилното изписване е чл.36, ал. 3/Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ ........
На шестият ред от предложението за решение да се добави в скобата „/884 кв.м. целият имот/”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с допълненията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
18 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1163

1.Общински съвет – Созопол, на основание основание чл.36, ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г. изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. / от ЗСПЗЗ и във връзка с §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28, ал. 7, изр. трето от ППЗСПЗЗ, §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 /петстотин/ кв.м.ид.ч. на стойност 6 350,00 лева /шест хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС, представляващи част от имот №234 / 884 кв.м. целият имот/ по кадастралния план за местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 211/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на неурегулиран поземлен имот № 1 по кадастралния план на местност „Край село” /зона по §4 ЗСПЗЗ/, землище с. Равна гора, Община Созопол, Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
На вторият ред от проекта за решение в скобите след (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., да се добави „изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.”)
Тоест правилното изписване е чл.36, ал. 3/Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ ........
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с допълненията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1164

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 /нова-Дв, бр.13 от 2007г. изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г / от ЗСПЗЗ и във връзка с §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28, ал. 7, изр. трето от ППЗСПЗЗ, §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м.ид.ч. на стойност 2 410,00 /две хиляди четиристотин и десет лева/лв. без ДДС, представляващи част от поземлен имот №1 /750 кв.м. целият имот/ по кадастралния план на местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 212/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на неурегулиран поземлен имот № 8 по кадастралния план на местност „Край село” /зона по §4 ЗСПЗЗ/, землище с. Равна гора, Община Созопол, Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
На вторият ред от проекта за решение в скобите след (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., да се добави „изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.”)
Тоест правилното изписване е чл.36, ал. 3/Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ ........
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с допълненията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1165

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г. изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ и във връзка с §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28, ал. 7, изр. трето от ППЗСПЗЗ, §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч. на стойност 2 890,00 /две хиляда осемстотин и деветдесет лева/лв. без ДДС, представляващи част от поземлен имот №8 /1314 кв.м. целият имот/ по кадастралния план на местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 213/ 08.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на неурегулиран поземлен имот № 9 по кадастралния план на местност „Край село” /зона по §4 ЗСПЗЗ/, землище с. Равна гора, Община Созопол, Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
На вторият ред от проекта за решение в скобите след (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., да се добави „изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.”)
Тоест правилното изписване е чл.36, ал. 3/Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ ........
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с допълненията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1166

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ и във връзка с §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28, ал. 7, изр. трето от ППЗСПЗЗ, §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч. на стойност 2 890,00 /две хиляда осемстотин и деветдесет лева/лв. без ДДС, представляващи част от поземлен имот №9 /1000 кв.м. целият имот/ по кадастралния план на местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 221/ 11.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.50.201 – частна общинска собственост, зона по §4 „Куку баир” в землището на гр. Созопол, включен в приетата Програма за 2011г. за управление и разпореждане с общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1167

1.Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следният недвижим имот – частна общинска собствност:
Поземлен имот с идентификатор 67800.50.201, по КК на гр.Созопол, зона по параграф 4, в местността „Куку баир”, с трайно предназначение на територията - земеделска и НТП – ниско застрояване, целият с площ 454/четиристотин петдесет и четири кв.м, при съседи: 67800.50.114, 67800.50.303, 67800.50.115, 67800.50.176 и 67800.50.177, за който има издаден АОС № 1603/04.04.2011год.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота , възлизаща на 10 211лв./десет хиляди двеста и единадесет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20/07.04.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилите участници.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 222/ 11.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на промяна на наемна цена на помощения собственост на Община Созопол, в Сграда 1, “Търговски комплекс”, отдадени под наем на ТБ „Български пощи”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1168

На основание чл.21 ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.14,ал.8 от Закон за общинската собственост , Общински Съвет –Созопол одобрява за помещенията, предоставени за нуждите и дейността на Териториално поделение “Български пощи” , гр.Бургас, с ЕИК1213961230025 за извършване на универсалната пощенска услуга актуализирана месечна наемна цена в размер на 685.00(шестстотин осемдесет и пет) лева без вкл.ДДС, съгласно оценка № 23 от 11.04.11г. на независим оценител, като от сключения договор за наем от 18.12.2009г отпада площта на покрита тераса от 53,90 кв.м., поради отпадане нуждата на ползване на същата от страна на ползвателя.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 223/ 11.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1169

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. както следва:
Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№ 1, бл.1 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 90 кв.м./деветдесет кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 3 с идентификатор 67800.504.224.3.5, с предназначение на обекта: “За здравни и социални услуги” с площ от 23.00 кв.м. и прилежащи части от 8.86 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.3.4, под обекта – 67800.504.224.3.2, над обекта - няма – на ЕТ “ Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ – Д-р Соня Ферфериева” с ЕИК 102608867 и седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Гладстон” № 94, за срок от 4/четири/години.
II. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Созопол одобрява експертна оценка № 24/11.04.2011г., в размер на 176/ сто седемдесет и шест/лв. без ДДС, представляваща месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител.
III. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договора за наем.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 224/ 11.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.36.67 – частна общинска собственост, землището на гр. Созопол, включен в приетата Програма за 2011г. за управление и разпореждане с общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Този парцел граничи ли с квартала, който е разработен?
Р.Александров: Между края на регулацията и този имот е имот с номер 68.
Т.Чакъров: Аз мисля, че по този начин спираме развитието на града, т.е. града няма на къде да се развива по пътя и морето. Не остават общински места.
И това, което продаваме ще се застрои.
Р.Александров: Общо устройствения план на община Созопол, който сте гледали и съгласували не предвижда разрастване на града в тази посока. В общия устройствен план е предвидено града да се разшири в района на Мисаря.
П.Рейзи: Да ще се застрои, но по този начин не спираме развитието на града. Аз смятам, че общината трябва да се освобождава от имоти които няма как да бъдат реализирани чрез някакво мероприятие и смятам, че коментирания имот е такъв.
К.Стоянова: Аз искам да допълня Кмета. Продажбата на сегашната администрация не е самоцел, тъй като парите които влизат от продажбите на имоти се влагат. Например в програмата за европейски средства за училищата, общината трябва да участва с 15% собствено участие и т.н.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Против
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1170

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедури на публичен търг за следният недвижим имот – частна общинска собственост:
Поземлен имот с идентификатор 67800.36.67 по КККР на гр.Созопол, в местността „Света Марина”, с трайно предназначение на територията - горска и НТП – дървопроизводителна гора, целият с площ 9 836 /девет хиляди осемстотин тридесет и шест /кв.м, при съседи: 67800.36.51, 67800.36.42, 67800.36.50, 67800.36.49 и 67800.36.68, за който има издаден АОС № 1581/21.02.2011год.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 347 945лв./триста четиридесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 22/08.04.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилите участници.

К.Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Ангел Гочев – председател на комисията по устройство на територията.
А.Гочев: На 18.04.2011г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
На заседанието присъстваха: Ангел Гочев – Председател; Стоян Маринов и Милко Димов – членове;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 182/ 25.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на източна регулационна граница на ПИ 67800.502.5 и част от общински имот с идентификационен номер 67800.502.438, по влязлата в сила ККР на гр. Созопол, съгласно графична част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1171

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на западната регулационна граница на ПИ 67800.502.438 – общ и източната на ПИ 67800.502.5 по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ VI-693,кв.51, целият с площ от 374,78 кв.м, при квоти на идеалните части 13.78 кв.м.ид.части за Община Созопол и 361 кв.м. ид.ч. за Тодор Дионисиев Глухчев и Димитър Дионисиев Глухчев , собственици на ПИ 67800.502..5.
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 1 635 ( хиляда шестстотин тридесет и пет)лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 118,65 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 67800.502.5 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 183/ 25.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на северозападната регулационна граница на ПИ 67800.501.240 и част от общински имот с идентификационен номер 67800.501.504, по влязлата в сила ККР на гр. Созопол, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА Въздържал се
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1172

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПУП-ПР, изразяващ се в промяна на югоизточната регулационна граница на ПИ 67800.501.504 – общ и северозападна на ПИ 67800.501.240 по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ VI-278,кв.31, целият с площ от 273.04 кв.м. , при квоти на идеалните части 25.04 кв.м.ид.части за Община Созопол и 248 кв.м. ид.ч. за Весела Петрова Райкова-Грекова , собственик на ПИ 67800.501.240
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 5 768 (пет хиляди седемстотин шестдесет и осем)лв без вкл. ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 230,35 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 67800.501.240 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 187/ 25.03.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на изработването на парцеларен план на трасе на „Изместване на съществуващ водопровод за УПИ III 929” землище на с. Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1173

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на парцеларен план на трасе ”Изместване на съществуващ водопровод за УПИ 929” през общински поземлен имот с № 82, идентичен с № 900 по КВС , м.Край село, землище на с.Индже войвода;
Съгласуваният проект да се съобщи на заинтересуваните лица с обявление , обнародвано в Държавен вестник

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 199/ 04.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Оптична кабелна линия „080-801” с възложител МО, в землище на с.Равадиново; 2. Учредяване и определяне на цена на сервитут по реда на чл.16 и чл.19, ал.3 от Закон за горите за имот с № 000252 по КВС, общински горски фонд, за реализиране на проекта по т.1
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1174

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура за обслужване на обекти на Министерство на отбраната,
О Д О Б Р Я В А
І. Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
”Оптична кабелна линия„080-801”, преминаваща през землище с.Росен -з-ще с.Равадиново-землище гр.Черноморец-землище с.Атия, като трасето на кабелна линия засяга следните имоти: за землище на с.Росен ЕКАТТЕ 63029 – ПИ 000412; 000411; за землище на гр.Черноморец ЕКАТТЕ 81178, ПИ с идентификатор 48.2; 46.39; 51.21; 51.26; 40.340; 40.360; 40.358; за землище на с.Атия ЕКАТТЕ 63015, ПИ с идентификатори 505.437; 505.441; 505.430; 505.492; за землище на с.Равадиново ЕКАТТЕ 61042 - ПИ 000249(с нов номер 0002552); 000309; 000310; 292;
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

ІІ. На основание чл.16,ал.6,т.1 и ал.7, и във връзка чл.19, ал.3 от Закона за горите и §5, ал.1 от ПЗР от ЗГ(обн ДВ бр.19/08.03.2011 в сила от 09.04.2011г), Общински съвет одобрява правото на преминаване и учредява сервитут през поземлен имот, собственост на Община Созопол в м.”Сърнешко кладенче”, а именно: имот №000252(образуван от ПИ 000249), залесена територия, с площ на сервитута 522 м2 при цена от 370.00 ( триста и седемдесет лева) за обезщетение за сервитут по чл.16б от Закон за горите, в т.ч. площ оценявана гора 60 кв.м., отдел 375,част от подотдел ”б” , „р”,”с”,т”,”3”, „23” по ЛУП от 2004г на ДЛС , въз основа на представен протокол и удостоверение 42/18.03.2011 на Регионална дирекция Бургас към Изпълнителна агенция по горите.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 202/ 06.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.8.106 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.8.73, по влязлата в сила КК на гр. Черноморец, м.”Аклади”, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1175

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.8.106 и южната на ПИ 81178.8.73–общ., по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ ІІ-106,73, целият с площ от 1320 кв.м , при квоти на идеалните части 227 кв.м.ид.части за Община Созопол и 1093 кв.м. ид.ч. за „Аполония ризорт”ООД, собственик на ПИ 81178.8.106
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 14 758( четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и осем)лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 65,01 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 81178.8.106 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 233/ 12.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги ще гласуваме всяка една скица по отделно.
Скица № 67/ 12.04.2011, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 23/ 28.01.2011, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 37/ 25.02.2011, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 38/ 25.02.2011, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 58/ 06.04.2010 (презаверена на 12.04.2011), имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 22/ 12.04.2011, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 66/ 12.04.2011, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 15/ 04.01.2008 (презаверена на 12.04.2011), имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Сега като цяло предложението за решение ведно с гласуваните скици.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1176

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр. Созопол, гр.Черноморец и с.Атия за 2011г., както следва:
1. Скица №67 /12.04.2011 година
2. Скица №23 /28.01.2011 година
3. Скица №37 /25.02.2011 година
4. Скица №38 /25.02.2011 година
5. Скица №58 /06.04.2010 година (презаверена на 12.04.2011г)
6. Скица №22 /12.04.2011 година
7. Скица №66 /12.04.2011 година
8. Скица №15 /04.01.2008 година (презаверена на 12.04.2011г)

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 244/ 18.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.35.135 – частна общинска собственост, землището на гр.Созопол, включен в приетата Програма за 2011г. За управление и разпореждане с общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Против
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1177

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедури на публичен търг за следният недвижим имот – частна общинска собственост:
Поземлен имот с идентификатор 67800.35.135 по КККР на гр.Созопол, в местността „Света Марина”, с трайно предназначение на територията - горска и НТП – дървопроизводителна гора, целият с площ 11 938 /единадесет хиляди деветстотин тридесет и осем/ кв.м, при съседи: 67800.35.97, 67800.35.49, 67800.35.101, 67800.35.33, 67800.35.136, 67800.35.74, 67800.35.51, 67800.35.108 и 67800.35.96, за който има издаден АОС № 1594/22.03.2011год.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 396 991лв./триста деветдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и един лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 13.04.2011г. изготвена от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилите участници.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 245/ 18.04.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти от общински поземлен фонд /ОПФ/ за обезщетяване на собственици с установено право на обезщетение със земеделска земя.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Във връзка с тази докладна поземлена комисия Созопол беше сформирала един фонд от земи които трябваше да се ползват за обезпечение на наши съграждани. Една част от този фонд попада в землището на с.Извор, което вече не е към нашата община съответно фонда от земя се намали. Сега предоставяме на Поземлена комисия нови имоти в землището на с.Крушевец за да попълнят необходимия фонд земя по чл.19
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1178
1. На основание чл.19 ал.11 от ППЗСПЗЗ, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие следните земеделски имоти, а именно имот № 000016 с площ от 694,000 дка в местност “Крушевица”, землище с.Крушевец и имот № 000135 с площ от 98,315 дка, в местност “Крушевица”, землище с.Крушевец да бъдат предоставени за обезщетение на собствениците с постановено право на обезщетение от общинския поземлен фонд.К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам петдесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………...........
/К. Германова/
Протокола води:…………........…
/Х.Михова/
*Публикуван на 26,04,2011


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...