:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №4 / 20.12.2011г.


ПРОТОКОЛ №4Днес, 20.12.2011г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе четвъртото редовно заседание на Общински Съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, кметове на кметства, Диан Дунев – aдвокат на Общински съвет, служители на общинска администрация и гости.
Преди началото на четвъртото редовно заседание, Общински съвет Созопол прие поздравления по случай празника Игнажден и наближаващите коледни празници от децата от ЦДГ „ Снежанка”, Тракийско дружество „Яни Попов”, коледарите от Дружество „Българка”.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Г-жа Германова даде думата на общинските съветници за питания към кмета на общината.
Г-н Росен Деспов: Г-н Кмете, имам въпрос към Вас свързан с антените на мобилните оператори. Има ли в Общината информация за институция или агенция, която е правила замерване през 2011г за интензитета на излъчване на тези антени и предоставяла ли ви е някаква информация?
Г-н Панайот Рейзи: Последното замерване, което правихме по отношение на антените беше септември месец, антената в поделението на Червенка. Резултатите бяха в нормалните граници. На територията на община Созопол през последната година няма антена, която не сме я замервали, като всичко е в допустимите стойности. Измерването, което правим ние става със съдействието на Община Бургас, която има специален закупен уред. Предвиждам в скоро време и нашата община да се сдобие с такъв уред, с оглед в отговор на жалбите на гражданите и молбите за безпристрастно замерване.
Кр. Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към самото заседание. Колеги, всички Вие сте получили поканата с така предложения дневния ред. Аз имам предложение за допълнение, а именно:
V. Докладна записка с вх.№ 704/15.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Удължаване срока на валидност на Решение № 998 от 11.10.2010г. 2.Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 67800.3.339 и 67800.3.311 за транспортна връзка към ПИ 67800.3.338,общ.собственост , землище на Созопол и за учредяване на право на преминаване , включително на ел.провод и ВиК през засегнати имоти – общинска собственост;
VI. Докладна записка с вх.№ 706/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Принципно съгласие за изграждане на „Производствен комплекс за преработка на битови отпадъци на територията на Община Созопол” , в границите на имот №000379 по КВС ; землище Равадиново отреден за „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”
VII. Докладна записка с вх.№ 707/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000лв за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол;
VIII. Докладна записка с вх.№ 708/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за учредяване на право на преминаване на ел.провод и ВиК през засегнат имот – общинска собственост ПИ 81178.8.19 за обслужване ПИ 81178.8.21,, землище на гр.Черноморец по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ;
IX. Докладна записка с вх.№ 710/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Запис на Заповед по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол” по мярка 226„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.
Кр.Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнения към дневния ред, а именно: т.V, т.VI, т.VII, т.VIII, т.IX.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласa, „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Ще Ви моля да гласуваме дневния ред така както е предложен в едно с допълнението за т.V, т.VI, т.VII, т.VIII и т.IX.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 0 гласа;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№59

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх.№ 635/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;
2. Докладна записка с вх.№ 660/05.12.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
3. Докладна записка с вх.№ 672/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Созопол на основание чл.69 от ЗУТ.
4. Докладна записка с вх.№ 673/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
5. Докладна записка с вх.№ 680/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 681/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на изменения в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост, приети с Решение № 14 и №15 от 24.11.11;
7. Докладна записка с вх.№ 683/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж в Община Созопол
8. Докладна записка с вх.№ 685/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
9. Докладна записка с вх.№ 689/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинската администрация.
10. Докладна записка с вх.№ 690/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
11. Докладна записка с вх.№ 679/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2012 г.
12. Докладна записка с вх.№ 682/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „«Изминати/бъдещи пътища», схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по ОП «Регионално развитие» 2007-2013г”
13. Докладна записка с вх.№ 686/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г.
14. Докладна записка с вх.№ 687/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година във функция ”Образование” дейност 322 „Общообразователни училища”.
15. Докладна записка с вх.№ 688/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на Кмета на общината, Кметовете на кметства и Кметските наместници.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
16. Докладна записка с вх.№ 636/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.502.135 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 637/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178.501.575 по Кадастрална карта на гр.Черноморец.
18. Докладна записка с вх.№ 646/02.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на обработваемите земеделски земи – общинска собственост в землищата на територията на община Созопол за стопанската 2011 / 2012г.
19. Докладна записка с вх.№ 666/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
20. Докладна записка с вх.№ 667/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
21. Докладна записка с вх.№ 668/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№ 677/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински мери и пасища за 2012г. за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Созопол, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско състояние.
23. Докладна записка с вх.№ 678/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
24. Докладна записка с вх.№ 691/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик в УПИ III – 99, кв.16 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ:
25. Докладна записка с вх.№ 684/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
V. Докладна записка с вх.№ 704/15.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Удължаване срока на валидност на Решение № 998 от 11.10.2010г. 2.Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 67800.3.339 и 67800.3.311 за транспортна връзка към ПИ 67800.3.338,общ.собственост , землище на Созопол и за учредяване на право на преминаване , включително на електропровод и ВиК през засегнати имоти – общинска собственост;
VI. Докладна записка с вх.№ 706/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Принципно съгласие за изграждане на „Производствен комплекс за преработка на битови отпадъци на територията на Община Созопол” , в границите на имот №000379 по КВС ; землище Равадиново отреден за „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”
VII. Докладна записка с вх.№ 707/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000лв за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол;
VIII. Докладна записка с вх.№ 708/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за учредяване на право на преминаване на ел.провод и ВиК през засегнат имот – общинска собственост ПИ 81178.8.19 за обслужване ПИ 81178.8.21,, землище на гр.Черноморец по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ;
IX. Докладна записка с вх.№ 710/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Запис на Заповед по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол” по мярка 226„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.

Кр.Германова: Преминаваме към първа точка по дневния ред. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.
Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 15.12.2011г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов – Председател, Светлана Лулева, Гено Пухов, Стойо Недин, Пенка Щерионова – членове на комисията.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на община Созопол; Янчо Георгиев – Общински съветник; Иван Хаджиев – Общински съветник; Тодор Чакъров – Общински съветник; Стойчо Неделчев – Общински съветник; Христо Бардуков – Общински съветник; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№635/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната промяна в правното основание:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание: ..................
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с корекцията предложена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 60

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание:
В „Чл.40 ( доп.с Решение №60/20.12.2011г.) (1) . Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17 ал.3 и ал.5 от ЗУТ.”
(13) ( нова , приета с Решение №60/20.12.2011г.) С подробен устройствен план по чл.17 от ЗУТ за населено място или за част от него се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с имотните граници, извън случаите по чл.16 от ЗУТ, като с плана могат да се урегулират:
1. налични неурегулирани поземлени имоти с цел образуване на повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти;
2. поземлени имоти, чиито размери не отговарят на изискванията на чл. 19 от ЗУТ, с цел упълномеряването им с части от съседни имоти;
3. съседни неурегулирани поземлени имоти за създаване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.
Идеалните части на съсобствениците в образуваните съсобствени урегулирани поземлени имоти се определят със самия договор.
Разпореждането по чл.17 от ЗУТ се извършва при спазването на разпоредбите на ал. (2) до ал.(6) вкл. на чл.40 от настоящата наредба. „

В „ Чл.37.( доп.с решение №60/20.12.2011г.)(1).Продажба на имоти и идеални части от имоти- частна общинска собственост се извършва на физически и юридически лица въз основа на пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител.
(2). (нова, с решение №60/20.12.2011г.) Приемането на експертните оценки се извършва от длъжностни лица от общинска администрация Созопол, които осъществяват контрола по спазване на срока и условията по възлагането им.
(3) (нова, с решение №60/20.12.2011г.) Длъжностните лица по ал.2 се определят със заповед на кмета на Община Созопол, както следва: Председател: Зам.кмет на Община Созопол, и членове: специалист от общинска собственост , отдел „ПНОУС”; юрист от отдел „ПНОУС”; представител на д-ция УТСКЕ”; представител на д-ция „ФСДБ и ЧР” .

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 660/05.12.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага удължаването на срока на ликвидация на търговското дружеството, както и срока на договора с ликвидатора да бъде удължен до 31.12.2012г.
Кр. Германова: Колеги, ликвидаторът на "СОЗОПОЛ" ЕООД е тука. Това е г-жа Калинка Казанджиева, избрана по решение на Общинския съвет от предходния мандат. Това е една тежка, трудна и бавна процедура по повод изясняване на собственост. Имате ли някакви въпроси към ликвидатора?
Тихомир Янакиев: Въпросите ми са към ликвидатора на "СОЗОПОЛ" ЕООД е, в рамките на колко време това дружество може да бъде ликвидирано? Къде са спорните моменти? Какви имоти все още се стопанисват от него и са предмет на ликвидация?
Калинка Казанджиева: Започвам с отговор на последния въпрос. Като собственост, единственият актив, който е продаваем, макар и доста амортизиран, това е дърводелски цех, намиращ се в съседство с „Топливо”. Той трябва да бъде продаден, за да можем да покрием задълженията, които имаме към съответните кредитори. Смятам, че в рамките на 2012г. би могло да се осъществи продажба, но всичко зависи от търсенето на клиенти за закупуване на обекта. И проблема, който трябва да се реши е с терена намиращ се под дърводелския цех, като основен. Решението му би довело до финализиране на тази процедура по ликвидация на "СОЗОПОЛ" ЕООД.
П. Рейзи: Уважаема г-жо Председател, уважаеми общински съветници, процедурата е дълга и тромава, напомняща „Търговия Созопол” за съжаление. През последните няколко месеца, доста сериозно поработихме с ликвидатора, решавайки проблеми и казуси от значение за "СОЗОПОЛ" ЕООД, но не успяхме да приключим в рамките на тази година ликвидацията на дружеството. Предложението ни е да заложим максимума от една година, като сме си поставили за цел, че до лятото ще успеем да приключим с процедурата по ликвидация на дружеството. Казусът с терена под дърводелския цех също не е лесен, тъй като част от терена е общински, а другата част е частен имот. Една сграда, като дърводелския цех е важна и актуална, но непритежаваики земята под него, няма как да се реализират бъдещи проекти по терена. Ще Ви моля да подкрепите нашето предложение за удължаване на срока с още една година. Ще се постараем до края на 2012г. да приключим процедурата. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Коментирахме по време на самата комисията по законност удължаването на срока. Предложението е удължаването на срока на ликвидация на търговското дружество, както и срока на договора с ликвидатора да бъдат до 31.12.2012г. Колеги, Вие също може да дадете и вашите предложения по повод срока. Имате ли предложения? Няма. Прекратявам разискването. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение с допълване срока и в двете точки да бъде 31.12.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 61

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2012г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 31.12.2012г.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 672/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Созопол на основание чл.69 от ЗУТ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Наредбата ще я гласуваме раздел по раздел и ако искате ще я коментираме раздел по раздел.

Кр. Германова: РАЗДЕЛ I – основни положения. Имате ли въпроси и коментари по Раздел I? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: РАЗДЕЛ II - Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел II? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: РАЗДЕЛ III - Изграждане на обекти на техническата инфраструктура от оператори на обществени услуги. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел III? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: РАЗДЕЛ IV - Гаранции и гаранционни срокове. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел IV? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: РАЗДЕЛ V - Регистрация и контрол Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел V? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Колеги, имате ли въпроси и коментари по преходните и заключителни разпоредби ? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля като цяло да гласуваме: Докладна записка с вх.№ 672/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Созопол на основание чл.69 от ЗУТ.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№62

На основание чл.22, ал.1 , във връзка с чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.69 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет –Созопол приема Наредба за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Община Созопол.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 673/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната промяна в правното основание:
„На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол избира като свои представители в ОКБД общинските съветници:
1……………………
2……………………
3……………………
Като представители на Общински съвет Созопол в ОКБД, комисията предлага:
1.Иван Хаджиев
2.Стоян Маринов
3.Янчо Георгиев

Кр.Германова: Колеги имате думата за други предложения и коментари по докладната?
Т. Янакиев: Искам да попитам до сега имало ли е представители в тази комисия и кои са били те? И всяка година ли трябва да се избират.
Кр.Германова: Да имало е. Избират се в началото на мандата. Може би ще има и други такива докладни за избор на представители.
Т. Янакиев: Предлагам Йордан Петков, като член на комисията.
Кр.Германова: Колеги други предложения? Няма. Прекратявам предложенията.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложенията едно по едно.
За г-н Йордан Петков:
С резултат от гласуването „За” – 6 гласа , „Против” – 3 гласа, „Въздържали се” – 7 гласа, г-н Петков не беше избран за член на комисията.
За г-н Иван Хаджиев:
С резултат от гласуването „За” – 10 гласа , „Против” – 1 гласа, „Въздържали се” – 5 гласа, г-н Хаджиев беше избран за член на комисията.
За г-н Стоян Маринов:
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 1 гласа, „Въздържали се” – 4 гласа, г-н Маринов беше избран за член на комисията.
За г-н Янчо Георгиев:
С резултат от гласуването „За” – 10 гласа , „Против” – 1 гласа, „Въздържали се” – 5 гласа, г-н Георгиев беше избран за член на комисията.
Кр.Германова: Колеги ще Ви моля да гласуваме, като цяло решението по докладната, ведно с предложението на комисията за промяна на правното основание, ведно с избраните по – горе представители на Общински съвет.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 16
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 5

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№63

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол избира като свои представители в ОКБД общинските съветници:

1. Иван Хаджиев
2. Стоян Маринов
3. Янчо Георгиев

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 680/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Т. Янакиев: Може ли малко разяснение по отношение на същността на докладната и по-точно чл.42 т.1 „за корабите, вписани в регистрите на малките кораби”. Какво се разбира под малки кораби?
К. Павлова: Става въпрос за рибарските лодки и лодките, които се водят в регистъра на пристанище гр. Созопол на ДИК. До сега ставката беше 1 /един/ лв. на всеки започнат бруто тон, като за Ваше сведение на лодка се падаше данък 2 /два/ лв. смятаме, че това е минимално и много малко. Все пак някакви мероприятия трябва да бъдат изпълнени от страна на общината по отношение на лодките, които се намират на пристанище гр.Созопол. Затова слагаме другия паричен размер, който по закон ни дава право – 3 /три/ лв., като по този начин данъка за лодка ще бъде в порядъка на 6/шест/ лв. за лодка два бруто тона. Мислим, че това е в рамките на нормалното, допитвайки се и до притежателите на лодки споделиха, че това е един приемлив данък, който да се плаща на година, а със събраните средства да се осъществяват определени мероприятия които да ги улесняват във връзка с ползването на плавателните съдове и тяхното стопанисване.
Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-жо Павлова. Щом имате подкрепата на лодкарите и те не са против, ще се доверя.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще ви моля да гласуваме докладна записка с вх.№ 680/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Против
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№64

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол и във връзка с чл. 56 от Закона местните данъци и такси, приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
1. В чл.42, се правят следните изменения:
-т. 1 се изменя така:
„ 1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 3 лв. за всеки започнат бруто тон;”
2. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 13 със следното съдържание: „Промените приети с Решение№ 64/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2012 г, като размерите на всички останали данъци, приети с Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол, остават без промяна през 2012 г.”

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 681/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на изменения в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост, приети с Решение № 14 и №15 от 24.11.11;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната промяна в т.I от проекта за решение:
„На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол изменя свое решение №14 обективирано в Протокол № 3/24.11.2011г. в частта му касаеща разпоредбата на чл.93, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, като същата придобива следното съдържание:
„чл.93 /3/Административните такси се дължат отделно от дължимите данъци и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.”
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Росен Деспов: Кое налага промяната в това решение, което взехме вече?
Кр.Германова: Върната е от областния управител за ново обсъждане. Заповедта я имате в материалите за сесията.
Г. Георгиева: В заповедта за връщане и ново разглеждане в чл.93/3/ от старата редакция приета с решение №14 гласи: „ /3/Административните такси се дължат отделно от таксите, начислявани от ЗМДТ, и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.”
Тъй като по Закона за местни данъци и такси, при сделки и разпореждания няма други такси, които да се дължат, за да не стане двусмислица се изчиства втората дума „такси” и остава само „дължими данъци”.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Самата докладна съдържа промяна в две отделни наредби, затова трябва да гласуваме поотделно промяната за всяка наредба.
Моля да гласуваме докладна записка с вх.№ 681/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на изменения в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, приета с Решение №14 от 24.11.11г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№65

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол изменя свое решение № 14 обективирано в Протокол № 3/24.11.2011г. в частта му касаеща разпоредбата на чл.93, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, като същата придобива следното съдържание:
В „Чл.93/3/ изм.с решение №65/ 20.12.2011г./ Административните такси се дължат отделно от дължимите данъци и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.”

Кр.Германова: Моля да гласуваме докладна записка с вх.№681/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост, приети с Решение №15 от 24.11.11;
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№66

На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет – Созопол изменя свое Решение №15 обективирано в Протокол №3 от 24.11.2011, като текстове в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , със следното съдържание:
В „Чл.40.(1).Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.”
......................
(6)/ изм.с Решение №66/20.12.2011г./.За сделки по чл.15, ал.5 от ЗУТ наред с дължимите данъци се събират и административни такси в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.”

В „ Чл.44.(1).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна на имотите.
(2). /изм., с решение №66/20.12.2011г./ В заповедта, освен данните по чл.43, се посочват и:
1.Размерите на дължимите данъци и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от физическото или юридическо лице, върху стойността на по-скъпия имот.
2. Сумите по предходната точка и разликата в стойността на имотите в случай, че е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта на заинтересованото лице.”
В „ Чл.47. (1). Въз основа на предложението кмета на общината внася в Общинския съвет проект за решение за доброволна делба, което съдържа:
........................
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за извършване на доброволна делба.
(3) /изм., с Решение №66/20.12.2011г./..В заповедта, освен данни по ал.1 се посочват:
1.Размерите на дължимите данъци и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от съсобственика върху цената на имота в случай, че го получава в дял.
2. Разноските по предходната точка и стойността на дела на общината или сумата за уравнение на дяловете при делба по ал.1, т.3, когато е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта.
3. Сумите дължими на съсобствениците в случай, че имотът е възложен в дял на общината или за уравнение на дяловете при доброволна делба по ал.1 т.3, когато са в полза на съсобственика.”

В „Чл.54.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед за определяна на правоимащото лице и представени документи за извършване на плащанията, се сключва договор с кмета на общината.
(2)/изм., с Решение №66/20.12.2011г./. Наред с дължимите данъци за учредяването, приобретателят заплаща и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС върху цената на правото в полза на общината.
.....................
(4). изм., с Решение №66/20.12.2011г./.В 14-дневен срок от връчване на заповедта по предходната алинея, заинтересованото лице заплаща допълнителната площ по реда на чл. 52, ал.2, наред с дължимите данъци и административните такси върху тях в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.”
Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 683/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Тази докладна ще гласуваме раздел по раздел. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Т. Янакиев: Досега тази услуга осъществявала ли се е на базата на такава наредба или тази наредба ще се приеме за първи път?
К. Стоянова: Не. Нямаме такава наредба. Досега услугата се предлагаше в община Созопол, както и в предния мандат. Решили сме да изработваме наредби с ваша подкрепа за регламентиране на цялостната работа по услугите, които общината предлага, като социалния патронаж, детската млечна кухня и др. Наредбата за ДСП ще урежда цялостната работа на Домашен социален патронаж, реда и условията за предоставяне на социални услуги от входа на внасяне на молбите, одобряването на документите, договорите. Мисля, че е редно да бъде регламентирана дейността с наредба.
Т. Янакиев: Разбирам, за да се създаде алгоритъм за работа.
К. Стоянова: Искам само да вмъкна, че практиката в Общината по отношение прилагането на ДСП се правеше и осъществява по същия начин, който предлагаме в наредбата.
Кр.Германова: Колеги подлагам на коментари глава по глава и съответно гласуване след приключване на коментарите.
ГЛАВА I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Колеги, имате ли въпроси и коментари по ГЛАВА I? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: ГЛАВА II - СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ДСП. Колеги, имате ли въпроси и коментари по ГЛАВА II? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: ГЛАВА III - РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДСП. Колеги, имате ли въпроси и коментари по ГЛАВА III?
Р. Деспов: Искам да попитам ДСП може ли да покрие всички селища в общината, има ли някакви изисквания за броя на обслужваните лица? Ако в едно селище има само един човек нуждаещ се от тази социална услуга, това рентабилно ли е и може ли да му се предостави?
Кр.Германова: Когато гласуваме бюджета всяка година, гласуваме и бройката лица, които да бъдат обслужвани от ДСП.
П. Рейзи: Идеята на общинската администрация е да покрие постепенно цялата община, като един център да обслужва две, три села. Центърът в Созопол ще поеме с.Равадиново, Атия ще поеме гр.Черноморец, с.Росен и с.Равна гора. В с.Индже войвода където се намираше и една от първите бази, идеята бе да поеме с.Крушевец, но разстоянието е много голямо и сигурно ще се наложи в с.Крушевец да направим собствен патронаж. Зидарово поема с.Габър, с.Присад, с.Вършило. Това е разпределението в общината на ДСП. Вие много добре знаете, че в селата има предимно застаряващо население, голяма част от което ще се нуждае от тази услуга. Минимумът на хора желаещи да ползват тази социална услуга трябва да е осем, десет човека за да има смисъл да ходи до там.В случай, обаче, че има само един нуждаещ се от нея човек, ние няма да можем да му я предоставим с оглед на рентабилността на услугата.
Кр.Германова: Други въпроси и коментари? Няма. Ще Ви моля да гласуваме: ГЛАВА III - РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДСП.Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: ГЛАВА IV - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по ГЛАВА IV? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: ГЛАВА V - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по ГЛАВА V? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: ПРИЛОЖЕНИЯ от № 1 до № 5 . Колеги, имате ли въпроси и коментари по ПРИЛОЖЕНИЯТА? Няма. Ще Ви моля да гласуваме: Приложение № 1, 2, 3, 4 и 5.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Ще ви моля да гласуваме като цяло Докладна записка с вх.№ 683/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж в Община Созопол.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№67

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за дейността на Домашен социален патронаж.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 685/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция на техническа грешка в Наредбата: Раздел XII ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, да се чете Раздел XIII ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Освен това комисията прави предложение за промяна и в чл.30, изр.2, а именно:
Чл.30 изр.2 от предложената Наредба да придобие следното съдържание:
„Представител на общината в тези сдружения е лице определено от Общинския съвет.”
Кр. Германова: Тази докладна е докладна която ще гласуваме раздел по раздел. Имате ли въпроси като цяло по докладната?
Т. Янакиев: Бих желал да попитам, ако може, колко подобни дружества има към този момент с участието на община Созопол в тях?
Б.Чампарова: Едното общинско дружество е „СОЗОПОЛ” ЕООД, което е в ликвидация. Имаме участия в „Бургасинвест” заедно с още няколко общини от Бургаска област, малък дял участие в МБАЛ – Бургас.
Т. Янакиев : До сега как се администрираше юридически условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в тези организации?
Б.Чампарова: Изцяло по Търговския закон. Но след като имаме такива дружества, добре е да имаме и такава наредба по която да работим.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси като цяло? Няма. Колеги подлагам на коментари глава по глава и съответно гласуване, след приключване на коментарите.
Раздел І - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел І?
Ст. Недин: В чл.2 (4) мисля, че трябва да се промени малко словореда. Той гласи: „Общината може да участва в осъществяването на различните форми на стопанска дейност със свободни парични средства, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет, както и с имоти и вещи или вещни права.” Ако може с юристите да го обсъдим заедно. Мисля, че „както и с имоти и вещи или вещни права”, трябва да влезе преди „с изключение”, защото в следващата алинея вече се казва, че: (5) „ Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права ....”
Кр. Германова: Ако може юристите да отговорят.
Б.Чампарова: Коментирахме го, няма пречка с цел правилното тълкуване. На нас ни е ясно, че щом трето лице чете и е объркващо, по-добре да се премести по-напред. Предлагаме чл.2 (4)да придобие следния вид: Общината може да участва в осъществяването на различните форми на стопанска дейност със свободни парични средства, както и с имоти и вещи или вещни права, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет.
Кр. Германова: Други коментари и предложения имате ли по Раздел І - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ? Няма. Колеги, първо подлагам за гласуване предложението за промяна в чл.2, ал.4, зачитам: чл.2 (4)Общината може да участва в осъществяването на различните форми на стопанска дейност със свободни парични средства, както и с имоти и вещи или вещни права, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет. Ще Ви моля да гласуваме така предложената промяна.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме като цяло Раздел І - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ с така направената промяна към момента.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1


Кр. Германова: Раздел II ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел II? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Раздел ІІІ УЧАСТИЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел ІІІ? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Раздел ІV УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел ІV? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Раздел V УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел V? Няма. Ще Ви моля да гласуваме Раздел V , с промяната по предложение на Комисията по законност, а именно: Чл.30 изр.2 от предложената Наредба да придобие следното съдържание: „Представител на общината в тези сдружения е лице определено от Общинския съвет.”

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел VІ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел VІ? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел VІІ ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел VІІ? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел VIIІ СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел VIІІ? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел ІХ ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел IX? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел X ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ЕТД С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел X? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел ХІ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
ЗАСТРАХОВАНЕ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел XI? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел XІІ РЕГИСТРИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел XІІ? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел XIIІ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по Раздел XIІІ? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по заключителни разпоредби? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№68
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 689/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинската администрация.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмет, когато се изготвя структура и се представя пред Общинския съвет, не е ли по-добре за по-нагледно, в отделните звена да се пишат какви са позициите? Структурата, според мен се прави освен с цел вашата визия за развитие на общината, чисто политически и след съгласуване с ресорните министерства.
П. Рейзи: Ние сме Ви дали в органиграмата структурата на община Созопол.
Т. Янакиев: Но няма разбивка, само звена.
П. Рейзи:Това е по закон, а след това се прави разбивка с поименната щатна бройка.
К. Стоянова: Това е една органиграма, която показва организацията на работа в общината съгласно Закона за местната администрация, като примери – обща администрация и специализирана съответно. Тази докладна я внасяме във връзка с промените които се налагат във връзка със закона. Разбивката става в поименното щатно, в което е показан всеки един отдел, дирекция и т.н. Всеки заинтересован общински съветник може да се запознае при г-жа Чачева, началник отдел Човешки ресурси.
Т. Янакиев: Благодаря за отговора. В детайли не ме интересуват имената на хората, които заемат съответните длъжности в администрацията, а по-скоро щатовете, като позиции. Правено ли е някога изследване от вас или външна фирма за длъжностите, в смисъл колко човешки единици, като щатна бройка са нужни за извършването на даден процес в администрацията?
П. Рейзи: Ние сме правили такова проучване самостоятелно. Практиката го показва, макар и изправена пред най-големия проблем на Общината, а именно, че гр.Созопол е сезонен град. През зимата погледнато реално тези бройки са ни много, през лятото тези бройки са ни малко. Проблемът изниква от това, че ако през зимата тези бройки ги пуснем в неплатен отпуск или ги освободим, за да направим някакви икономии на средства, през лятото, като ги вземем пак, то на тях им трябват поне два месеца за да влязат в час и да си припомнят материята. Друга част от тях биха си намерили друга работа в частния сектор, който е по-добре платен както знаете. Намирането на добри и качествени хора за работа е трудно, и затова се стремим да го запазим, макар да знаем, че зимата ще работят по-малко, но лятото ще използваме пълният им капацитет.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването.Ще гласуваме точка по точка.
Кр. Германова:Колеги, моля да гласуваме така предложеното: 1. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Колеги, моля да гласуваме така предложената: 2.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Колеги, моля да гласуваме така предложената: 3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 1
Кр. Германова: Колеги, моля да гласуваме така предложената 4. НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Ще Ви моля да гласуваме като цяло така одобрената структура на Общинска администрация Община Созопол считано от 01.01.2012 г., така како я гласувахме в отделните точки:
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 14
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№69

I.ОДОБРЯВА, считано от 01.01.2012 г., структура на Общинска администрация Община Созопол, както следва:
1. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1.1. Кмет
1.2. Заместник кметове
1.3. Секретар
1.4. Кметове на кметства
1.5. Кметски наместници
2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
2.1. Дирекция „Административно-финансова”, включваща следните отдели:
2.1.1. Отдел „Обща канцелария, административно и информационно обслужване”,
включващ следните звена:
Звено ГРАО
Звено за обслужване на Общинския съвет
Звено Фронт офис и информационно обслужване
Техническо звено
2.1.2. Отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността”, включващ и
- Звено „Общински концесии и обществени поръчки”
2.1.3 Отдел „Бюджет и човешки ресурси”
Звено „Финансово-счетоводни дейности”
3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3.1. Дирекция „Икономически дейности, местни данъци и такси”,
включваща следните отдели:
3.1.1. Отдел „Икономически дейности”
3.1.2. Отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги”
3.2. Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика и екология”,
включваща следните отдели:
3.2.1. Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране”
3.2.2. Отдел „Инвестиционна политика и екология”
3.3. Дирекция „Евроинтеграция, международно сътрудничество, култура, хуманитарни дейности”
4. НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
4.1. Главен архитект
4.2. Звено Вътрешен одит
4.3. Финансов контрольор


Кр. Германова: Преминаваме към ІІ. ОПРЕДЕЛЯ:1. ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на Общинска администрация Община Созопол и 2. Численост на администрацията в кметствата; т.е обща численост на Общинска администрация, считано от 01.01.2012 г. Колеги ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№70

II. ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2012 г.:
1. ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на Общинска администрация Община Созопол, както следва: 124 щата, в това число: 49 щата със средства, осигурени от държавния бюджет и 75 щата със средства осигурени от общински приходи.
2. Численост на администрацията в кметствата, както следва:
2.1. с. Атия: - 2.......... щата
2.2. с. Зидарово- 2........... щата
2.3. с. Крушевец - 2..........щата
2.4. с. Равна гора -2..........щата
2.5. с. Росен - 2................. щата
2.6. с. Равадиново - 2....... щата
2.7. гр. Черноморец - 2.....щата


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 690/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол. По предложение на вносителя, комисията предлага решението по т.4 да придобие следната редакция:
4. Чл.149 се изменя така :
„Чл.149 За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и други мероприятия, се заплащат следните цени :
100.00 лв. на час без използване на съоръженията за осветление;
200.00 лв. на час с включени съоръжения за осветление.
А съответно т.5 и т.6 от решението стават:
5. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 7 със следното съдържание : “Промените приети с Решение №......... на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2012 г
6. Досегашните §7 и 8, стават съответно §8 и 9.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа
Против: няма
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решение по докладната с внесената към нея редакция.
Кр. Германова: Ще помоля г-жа Калина Павлова, да внесе малко повече разяснения. Какво налага промените?
П. Рейзи: Ако може аз да отговоря какво налага промените. По т.2 общинските имоти. До момента ние си плащахме такса битови отпадъци, което се оказа ненужно прехвърляне и товарене на средства по бюджета. Затова решихме тези общински сгради, които се ползват като училища, общинските кметства и т.н. да бъдат с 0,00 промила. По т.3 е свързана с патронажите. До момента в селата плащаха такса, която беше много по-ниска от разходите, които ние залагаме за плащане, а те са основно разходите за електроенергия, режийни и други. Получаваше се едно разделение, защото хората в селата плащаха по 12 /дванадесет/ лв. на месец, а хората от гр.Созопол, гр.Черноморец и с.Равадиново по 36 лв. /тридесетишест/– 40 лв. /четиридесет/ на месец. Моето предложение е да бъдат изравнени нещата и всички да плащат еднакво. Мисля, че е справедливо с оглед на това, че общината дава не малко пари, около 500 000лв. /петстотин хиляди/ за ползването на тази социална придобивка – домашен социален патронаж.
Й. Петков: По Чл.149 За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и други мероприятия, се заплащат следните цени : - 100.00 лв. на час без осветление. Кои са тези „и други мероприятия”? Според мен трябва да се уточнят. Концерт на групи влиза ли в тази графа?
П. Рейзи : Стадиона е определен за спортуване. Други мероприятия които създават риск за изградения стадион са недопустими, като концерти, цирк и т.н.
Р. Деспов: И аз мисля, че „ и други мероприятия” е много общо и би трябвало да се изчисти. Как ще става реда и процедурата за наемане на стадиона за един час, т.к. знаем, че там играе и представителния отбор?
П. Рейзи: Първо, за представителния отбор се знае кога са му тренировките. Наемането на стадиона става с предварителна заявка. Все пак ние очакваме отбори, които не само да играят на стадиона, ами и да бъдат настанени в нашите хотели, да ползват и другите съоръжения в града. Те за нас ще са приоритет и ние ще се съобразим с желанията на нашите гости. Процедурата е: отиват на стадиона и се уговарят с Росен Димов, отиват в общината- плащат наема на стадиона и играят.
Т. Янакиев: Г-н Кмет, в настоящата докладна идеята да се плаща наема на стадиона за ползване е добра, с оглед инвестицията, която е направена за него. От друга страна това ще ограничи местните хора с чиито пари е направен този стадион да спортуват там. Преди да се разгледа бюджета, в близко бъдеще, стадиона ще е вече строго профилиран. Предлагам да се събере комисия, да се направи обсъждане и да се реши направата на спортно съоръжение, което да удовлетворява местните хора, да не плащат и същевременно да спортуват не само футбол.
П. Рейзи: Аз се радвам, че коментирате и правите сериозна заявка, че ще подкрепите всички мои проекти за изграждането в тази насока. В предстоящия бюджет съм предвидил поне 1 000 000 лв. /един милион лева/ да отидат за изграждането на спортни съоръжения. Благодаря.
Кр. Германова: Ще правим ли някаква промяна в така предложеното и каква точно ще бъде тя, за да знам какво да подложа на гласуване?
Й. Петков: Предложението ми е „и други мероприятия” да отпадне или да се добави „и други спортни мероприятия”
П. Рейзи: Аз въпреки всичко призовавам да остане, защото стадиона е едно съоръжение на което могат да се правят различни мероприятия от голям мащаб, които да не бъдат само спортни.
Р. Деспов: Според мен не е нормално, когато дойде една група или един певец за концерт да плаща същата стойност, която примерно двадесет човека от общината ще се съберат и ще платят за два часа футбол. Мисля, че износването на терена е различно. Изнасянето на един концерт, би трябвало да стане с предварителен договор, защото там се изискват едни покрития на терена, трябва да се направи оценка. Затова моето конкретно предложение е в т.4. премахваме „ и други мероприятия” , а когато има и други мероприятия, които са от неспортен характер и голям мащаб за града и общината се взема конкретно решение, защото както е явно тези състави не идват всяка година.
Кр. Германова: Г-н Петков, Вашето предложение се препокрива с предложението на г-н Деспов. Колеги, имаме направено предложение в т.4 думите и "други мероприятия" да отпадне. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 СТОЯН МАРИНОВ Въздържал се
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 Христо Бардуков Въздържал се
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Против
11 ИВАН ХАДЖИЕВ Против
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА Въздържал се
14 СТОЬО НЕДИН Против
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Против
17 ГЕНО ПУХОВ Против
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 7
Против: 5
Въздържали се: 4
Не се приема.

Кр. Германова: Моля да гласуваме самата докладна записка с вх. № 690/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, ведно с предложението на комисията с редакция в решението.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 5

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№71

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. Ал.3, на чл.17 се изменя така:
„ (3) За юридически лица „
2. В чл.17, ал.3 се добавя нова т.6 :
„т.6. За имоти, общинска собственост, с изключение на отдадените под наем, с учредено вещно право на ползване и предадените в оперативно управление- 0,00 промила.”
3. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
- Ал.2 се изменя , както следва :
„(2) Реалната издръжка на едно лице се равнява на стойността на изразходваните хранителни продукти за приготвяне на храната. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите по донорски програми и благотворителност.
- Ал 3, 4 и 5 се отменят.
- Ал.6 се изменя така:
„(6) Извършените комунално-битови разходи за лицата, ползващи системата на домашен социален патронаж в община Созопол, са за сметка на бюджета на Общината.
4. Чл.149 се изменя така :
„Чл.149 За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и други мероприятия, се заплащат следните цени :
- 100.00 лв на час без използване на съоръженията за осветление;
- 200.00 лв на час с включени съоръжения за осветление.”
5. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 7 със следното съдържание : “Промените приети с Решение№71/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2012 г
6. Досегашните §7 и 8, стават съответно §8 и 9.


Кр. Германова: Благодаря на г-н Стоян Маринов. Обявявам петнадесет минути почивка.
Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват 14 общински съветника, имаме кворум. Продължаваме четвъртото редовно заседание на Общински съвет – гр. Созопол. Втора точка от дневния ред. Това е доклад на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. Давам думата на г-жа Пенка Щерионова – Председател на Комисията по финанси.
П. Щерионова: Уважаеми г-н Кмет, г-жо Председател, уважаеми колеги и гости. 15.12.2011г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов; Тодор Чакъров; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев; П. Щерионова – председател.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на община Созопол; Гено Пухов – Общински съветник; Светлана Лулева – Общински съветник; Стойо Недин – Общински съветник; Стойчо Неделчев – Общински съветник; Христо Бардуков – Общински съветник; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни:
Докладна записка с вх.№ 679/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2012 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение към решението. Добавя се нова т.4 със следното съдържание: 4. За ЗТПК „България”-в ликвидация гр.Созопол - за услугата „проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците” –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.;
Кр. Германова: В почивката, по време на самото заседание, кметът ми предложи и други допълнения към тази докладна. Това са две фирми. Давам думата за обявяване и разяснение по тях.
Калина Павлова: Имаме още две предложения, в предвид на това, че исканията от двете институции, предприятия постъпиха след заседанието на комисията по финанси проведено на 15.12.2011г. Едното е от Главно мюфтийство на Република България за освобождаване от такса смет на имота на джамията в с. Равна гора, а другото е от Аркутино ЕАД. Имотите на мюфтийството предлагаме 0,0 промила, според това което са посочили, а именно че техните молитвени домове не генерират отпадъци. В предвид спецификата на имота Аркутино ЕАД, предлагаме 0,5 промила като това са само отчисленията за депо.
П. Рейзи: На първото предложение мотива го чухте. На второто предложение мотива е, че там няма никакви сгради и съоръжения, които да генерират отпадъци. Затова внасяме настоящото предложение.
Кр. Германова: Колеги някакви въпроси и коментари по тази докладна?
З. Хрусанова: За православните храмове как стои въпроса за таксата битови отпадъци? Доколкото знам се начислява според големината на сградите.
Кр. Германова: Няма конкретно решение от наша страна за нашите храмове.
П. Рейзи: Принципа е като за всички останали сгради, според големината.
Кр. Германова: Колеги други въпроси и коментари по тази докладна имате ли? Няма. Прекратявам разискването. Първо ще гласуваме по реда на постъпване на допълненията, а именно:
т.5: За Главно мюфтийство на Република България и неговите поделения (мюсюлмански настоятелства) - 0.00 промила, освобождаване от пълния размер на ТБО, за молитвените домове и прилежащите сгради и терени на мюсюлманското вероизповедание на територията на община Созопол за 2012 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Против
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Против
11 ИВАН ХАДЖИЕВ Против
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ Въздържал се
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ Въздържал се

Общо гласували: 15
За: 10
Против: 3
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Колеги, моля да гласуваме следваща точка, т.6: За Аркутино ЕАД - за услугата проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците - 0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1


Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме като цяло решението по докладна записка с вх.№ 679/08.12.2011г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2012 г., така както е предложено, ведно с допълнението на комисията (т.4) и допълненията, които гласувахме по – горе (т.5 и т.6)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№72

1. За EVN България – 0.00 промила – освобождаване от пълния размер на ТБО за трансформаторните постове/ТП/ и възловите станции/ВС/ на територията на община Созопол за 2012 г.;
2. За „Дюни” АД – за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от
закона за управление на отпадъците” – 1.00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.;
3. За „Делта Индъстри” АД – за услугата „проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от закона за управление на отпадъците” – 3.00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.;
4. За ЗТПК „България”-в ликвидация гр.Созопол - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците” –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.;
5. За Главно мюфтийство на Република България и неговите поделения (мюсюлмански настоятелства) - 0.00 промила, освобождаване от пълния размер на ТБО, за молитвените домове и прилежащите сгради и терени на мюсюлманското вероизповедание на територията на община Созопол за 2012 г.
6. За Аркутино ЕАД - за услугата проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците - 0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2012 г.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 682/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „«Изминати/бъдещи пътища», схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по ОП «Регионално развитие» 2007-2013г”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№73

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОПРР в размер на 125 448,93 лв. (сто двадесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем лв. и деветдесет и три ст.) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-10/2010/027.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор BG161PO001/1.1-10/2010/027 и да ги представи пред УО на ОПРР.


П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 686/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, давам думата за въпроси и коментари по докладната. Както знаете, коментираме бюджета като цяло, след което влизаме в процедура по гласуване. Това е приключването за годината. Прекратявам разискванията и влизаме в процедура на гласуване. Ще Ви зачитам едно по едно предложенията за решение и ще обявявам начало на гласуване за всяко едно.
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г., както следва: В частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, функция “Общи държавни служби” дейност 122.


Наименование на параграфи било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 130 000лв. 130 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт на съществуваща
сграда –кметство с.Равна гора 0лв. 130 000лв. 130 000лв.


Кр.Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 СТОЯН МАРИНОВ За
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 187 500лв. 130 000лв. 57 500лв.
в т.ч.
-подпараграф 52-06 –изгражд.
на инфрастр.обекти – преустр.
и надстройка на кметство
с.Равна гора 130 000лв. 130 000лв. 0лв.
Кр.Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Карта 20 За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Преминаваме към следващо гласуване:
1.1.Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както току-що гласувахме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Карта 20 За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Преминаваме към следваща функция и дейност.
Функция „Жилищно строителство БКС”, частта:
-Дейност 622 “Озеленяване” – намаление с 56 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 191 550лв. 56 000лв. 135 550лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 191 550лв. 56 000лв. 135 550лв.
Кр.Германова: Колеги. ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Преминаваме към следваща дейност във функция „Жилищно строителство БКС”:
-Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 41 000лв. 41 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудване, машини и съоръж.
-климатик за фургон на трактористи
за РДНО 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатик за
фургон на трактористи за РДНО 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

Кр.Германова: Колеги ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр.Германова: Колеги ще Ви моля да гласуваме, като цяло
1.2.Функция “Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда” – намаление с 56 000лв. по дейности и параграфи, така, както гласувахме преди малко.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване:
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” - дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”. Промяната е в частта:

било увеличение става
§ 45-00 – субсидии на организации
с нестопанска цел 344 000лв. 1 000лв. 345 000лв.
в т.ч.
за Яхт Клуб Созопол 5 000лв. 1 000лв. 6 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване:

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 172 600лв. 172 600лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудване, машини и съоръж.
-климатик за спортна зала с.Равна гора 0лв. 4 000лв. 4 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатик за
спортна зала с.Равна гора 4 000лв. 4 000лв. 0лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме, като цяло:
1.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” - дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 1 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 СТОЯН МАРИНОВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме, като цяло:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 55 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както току-що гласувахме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 СТОЯН МАРИНОВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№74

1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 55 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 130 000лв. 130 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт на съществуваща
сграда –кметство с.Равна гора 0лв. 130 000лв. 130 000лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 187 500лв. 130 000лв. 57 500лв.
в т.ч.
-подпараграф 52-06 –изгражд.на
инфрастр.обекти – преустр.
и надстройка на кметство
с.Равна гора 130 000лв. 130 000лв. 0лв.

1.2.Функция “Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда” – намаление с 56 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 622 “Озеленяване” – намаление с 56 000лв.

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 191 550лв. 56 000лв. 135 550лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 191 550лв. 56 000лв. 135 550лв.

-Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 41 000лв. 41 000лв.
в т.ч.
било увеличение става

подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудване, машини и съоръж.
-климатик за фургон на трактористи
за РДНО 0лв. 1 000лв. 1 000лв.

било намаление става

подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатик за
фургон на трактористи за РДНО 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

1.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” - дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 1 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии на
организации
с нестопанска цел 344 000лв. 1 000лв. 345 000лв.
в т.ч.
за Яхт Клуб Созопол 5 000лв. 1 000лв. 6 000лв.


било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 172 600лв. 172 600лв.
в т.ч.

било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудване, машини и съоръж.
-климатик за спортна зала с.Равна гора 0лв. 4 000лв. 4 000лв.

било намаление става
подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатик за
спортна зала с.Равна гора 4 000лв. 4 000лв. 0лв.


Кр.Германова: Преминаваме към следващата точка. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 5 000лв. в дейност 322 “Общообразователни училища”:

било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 151 129лв. 5 000лв. 156 129лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 19 557лв. 5 000лв. 24 557лв.
в т.ч.
3а ОУ гр.Черноморец
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 11 700лв. 5 000лв. 16 700лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 3 200лв. 5 000лв. 8 200лв.

Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка.

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 302 800лв. 302 800лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и съоръж.
– климатици за столова на
ОУ “Христо Ботев”с.Зидарово 4бр. 0лв. 12 000лв. 12 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатици за
столова на ОУ “Христо Ботев”
с.Зидарово 4бр. 12 000лв. 12 000лв. 0лв.


Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме, като цяло:
2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 5 000лв. в дейност 322 “Общообразователни училища” и извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№75

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 5 000лв. в дейност 322 “Общообразователни училища” и извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 151 129лв. 5 000лв. 156 129лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 19 557лв. 5 000лв. 24 557лв.
в т.ч.
3а ОУ гр.Черноморец
§ 10-00 – издръжка 11 700лв. 5 000лв. 16 700лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 3 200лв. 5 000лв. 8 200лв.

било става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 302 800лв. 302 800лв.
в т.ч.
било увеличение става

подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и съоръж.
– климатици за столова на
ОУ “Христо Ботев”с.Зидарово 4бр. 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

било намаление става

подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатици за
столова на ОУ “Христо Ботев”
с.Зидарово 4бр. 12 000лв. 12 000лв. 0лв.


Кр.Германова: Преминаваме към следващата точка. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция “Образование” за 2011г. с 50 000лв. в частта за местни дейности, по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”


било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 433 329лв. 50 000лв. 483 329лв.
в т.ч.
§10-11 – храна 105 600лв. 20 000лв. 125 600лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 111 260лв. 19 000лв. 130 260лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 33 000лв. 11 000лв. 44 000лв.

Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр.Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване.

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 53 420лв. 53 420лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и съоръж.
– климатици за ЦДГ с.Атия 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатици
за ЦДГ с.Атия 3 000лв. 3 000лв. 0лв.

Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Карта 20 За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване.
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 50 000лв. и извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, така както гласувахме по подпараграфи към момента.Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Карта 20 За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване към
-Дейност 389 “Други дейности по образованието”

било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонала 47 000лв. 2 800лв. 44 200лв.
в т.ч.
§ 01-01 – по трудово правоотношение 47 000лв. 2 800лв. 44 200лв.

Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Карта 20 За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване.


било увеличение става
§ 02-00 – други възнагр.и плащания 1 925лв. 2 800лв. 4 725лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение с х/р на възнагр. 0лв. 2 800лв. 2 800лв.

Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме, като цяло:
-Дейност 389 “Други дейности по образованието” – извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, така както гласувахме към момента.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме, като цяло:
3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция “Образование” за 2011г. с 50 000лв. в частта за местни дейности, по дейности и параграфи, така както гласувахме към момента.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№76

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция “Образование” за 2011г. с 50 000лв. в частта за местни дейности, по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 50 000лв. и извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 433 329лв. 50 000лв. 483 329лв.
в т.ч.
§10-11 – храна 105 600лв. 20 000лв. 125 600лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 111 260лв. 19 000лв. 130 260лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 33 000лв. 11 000лв. 44 000лв.

било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 53 420лв. 53 420лв.
в т.ч.

било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и съоръж.
– климатици за ЦДГ с.Атия 0лв. 3 000лв. 3 000лв.

било намаление става
подпараграф 52-05–придобиване на
стопански инвентар – климатици
за ЦДГ с.Атия 3 000лв. 3 000лв. 0лв.

-Дейност 389 “Други дейности по образованието” – извършва компенсирани промени на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонала 47 000лв. 2 800лв. 44 200лв.
в т.ч.
§ 01-01 – по трудово правоотношение 47 000лв. 2 800лв. 44 200лв.

било увеличение става

§ 02-00 – други възнагр.и плащания 1 925лв. 2 800лв. 4 725лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение с х/р на възнагр. 0лв. 2 800лв. 2 800лв.


Кр.Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване:
4.Въз основа на приетите решения по т.т.1.1,1.2,1.3, 2, 3 , заповеди №8-Z-1177 от 30.11.2011г. и № 8-Z- 1181 от 07.122011г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г. съгласно Приложение №1 и списък на обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” съгласно Приложение № 10 / 7 .
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 8 479 664лв. 152 130лв. 8 631 794лв.
От:
- субсидия от РБ 225 500лв. 225 500лв.
било става
-собствени средства за местни
дейности 4 894 749лв. 4 894 749лв.
било става -собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 517 426лв 517 426лв.
-преходен остатък -образование 7 500лв. 7 500лв.
било увеличение става
-трансфер по проект “Етномагия
3 в 1” за ОУ “Отец Паисий”с.Равна гора 0лв. 2 339лв. 2 339лв.
било увеличение става
-други източници / ПУДООС / 2 834 489лв. 149 791лв. 2 984 280лв.
в.т.ч.
- Канализация с.Крушевец 283 583лв. 283 583лв.
-Улична водопроводна мрежа
с.Крушевец 371 906лв. 371 906лв.
било увеличение става
-“Местен път от км.0+000 до км.2+581,77
участък от ДЕПО за ТБО Созопол до
кръстовище път с.Равадиново –
с.Веселие на км 3+409,30” 2 179 000лв. 149 791лв. 2 328 791лв.


Кр.Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН Въздържал се
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№77

4.Въз основа на приетите решения по т.т.1.1,1.2,1.3, 2, 3 , заповеди №8-Z-1177 от 30.11.2011г. и № 8-Z- 1181 от 07.122011г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г. съгласно Приложение №1 и списък на обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” съгласно Приложение № 10 / 7 .
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 8 479 664лв. 152 130лв. 8 631 794лв.
От:
- субсидия от РБ 225 500лв. 225 500лв.
било става
-собствени средства за местни
дейности 4 894 749лв. 4 894 749лв.
било става -собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 517 426лв 517 426лв.
-преходен остатък -образование 7 500лв. 7 500лв.
било увеличение става
-трансфер по проект “Етномагия
3 в 1” за ОУ “Отец Паисий”с.Равна гора 0лв. 2 339лв. 2 339лв.
било увеличение става
-други източници / ПУДООС / 2 834 489лв. 149 791лв. 2 984 280лв.
в.т.ч.
- Канализация с.Крушевец 283 583лв. 283 583лв.
-Улична водопроводна мрежа
с.Крушевец 371 906лв. 371 906лв.
било увеличение става
-“Местен път от км.0+000 до км.2+581,77
участък от ДЕПО за ТБО Созопол до
кръстовище път с.Равадиново –
с.Веселие на км 3+409,30” 2 179 000лв. 149 791лв. 2 328 791лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 687/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година във функция ”Образование” дейност 322 „Общообразователни училища”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№78

Общински съвет Созопол утвърждава промяна в списъка на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година, като допълва списъка за пътуващите във функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища” - Пепа Христова Запрянова – учител в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Созопол по маршрут Бургас – Созопол - Бургас, считано от датата на назначаването и.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 688/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на Кмета на общината, Кметовете на кметства и Кметските наместници.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№79

Общински съвет Созопол одобрява конкретните индивидуални месечни работни заплати на Кмета на Общината, Кметовете и Кметските наместници на населените места от Община Созопол, както следва:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОСНОВНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
било към 31.10.2011г. става към 01.12.2011г.
Панайот Василев Рейзи Кмет 1400,00 лв. 1462,00 лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 675.00лв 675.00лв.
Стойчо Илиев Петков
Кмет с.Зидарово 742,00лв. 742.00лв.
Иван Тодоров Иванов Кмет с.Крушевец 675.00лв. 675.00лв.
Иван Николов Пазвантов Кмет с.Равадиново 675.00лв. 675.00лв.
Георги Станев Георгиев Кмет с.Равна гора 742,00лв. 742,00лв.
Иван Трифонов Динев Кмет с.Росен 742,00лв. 742,00лв.
Добри Стоянов Добрев Кмет гр.Черноморец 808,00лв. 834,00лв.
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Димитър Николов Трънков
Кметски наместник населено място с. Габър 609,00лв 451,00лв.
Илия Тодоров Бахов Кметски наместник населено място с. Индже войвода 609,00лв 451,00лв.
Неделя Стоянова Добрева Кметски наместник населено място с. Вършило 450,00лв. 451,00лв.
Пенка Петкова Стоянова
Кметски наместник населено място с. Присад 450,00лв. 451,00лв.
Размерът на допълнителните трудови възнаграждения да се начисляват в рамките на действащите нормативни документи

Кр.Германова: Благодаря на председателя.Преминаваме към трета точка от дневния ред. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на председателя на комисията – г-ца Лулева.
Св. Лулева: Уважаеми г-н Кмет, г-жо Председател, уважаеми колеги и гости, на 15.12.2011г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха членовете на комисията: Светлана Лулева – Председател; Тодор Чакъров; Гено Пухов; Стойчо Неделчев; Стойо Недин;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на община Созопол; Янчо Георгиев – Общински съветник; Иван Хаджиев – Общински съветник; Стоян Маринов – Общински съветник; Христо Бардуков – Общински съветник; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни:
Докладна записка с вх.№ 636/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.502.135 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№80

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 1107 от 18.02.2011 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2011г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 67800.502.135 по КККР на гр.Созопол„ .
2.ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 7 (седем кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 20 кв.м., в ПИ 67800.502.135 по КК, и идентичен с УПИ І, в кв.73, по плана на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.502.135 от 886(осемстотин осемдесет и шест кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.502.430; 67800.502.422.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 444 лв.(три хиляди четиристотин четиридесет и четири лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №74 / 17.11.2011г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 637/30.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството - изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178.501.575 по Кадастрална карта на гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№81

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 1107 от 18.02.2011 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2011г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 81178.501.575 , гр.Черноморец „ .
2.ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 12 (дванадесет кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 20 кв.м., в ПИ 81178.501.575 по КК, и идентичен с УПИ ІV, в кв.33, по плана на гр. Черноморец по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.501.575 от 590(петстотин и деветдесет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –81178.501.247; 81178.501.252; 81178.501.8; 81178.501.246.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 244 лв.(четири хиляди двеста четиридесет и четири лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №73 / 17.11.2011г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 646/02.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на обработваемите земеделски земи – общинска собственост в землищата на територията на община Созопол за стопанската 2011 / 2012г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната промяна:
В т.1 думите „одобрява за отдават” да се запишат и четат „Одобрява да се отдадат”
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Каква е причината да бъдат предложени за отдаване под наем на толкова много земи?
П. Рейзи: Това са земеделски обработваеми земи, които ние сме длъжни да предложим.
Р. Деспов: Това са списък на имоти, които ще се отдават за една година, но разглеждайки таблица, са определени дадени срокове.Ако някой инвеститор реши да прави трайни насаждения например, един от сроковете е 20 години. Това означава ли, че сл.к. одобрим този списък и дойде инвеститор желаещ да направи градина с трайни насаждения, конкурсът за този имот ще бъде 20 г. или 15 г?
П. Рейзи: Наемът на земите е година за година. Преговаря се с инвеститора в случай, че желае да наеме земята за по-дълъг период от време, като срокът може да се удължи за 10 г. Предложението влиза като докладна и се гласува срока от Общински съвет. В момента предлагаме да се гласува списъкът и цените на наем на имотите.
Т. Янакиев: Г-н Кмет, отдавайки се под наем тези земи, отчита ли се факта, че в общината има както физически, така и юридически лица, на които им предстои да бъдат обезщетени с общински имоти. Разработен ли е планът за обезщетението и до къде е стигнал?
П. Рейзи: В списъка на тези земи, мисля че няма земи по чл.19, които да се ползват от общината. Това са чисти общински земи, актувани с общински актове. От тях не може да се възстановят земи на хората, на базата на спечелените им дела. Отделни са и от земите, на които трябва да настаняваме хора.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната?
П. Рейзи: Г-жо Председател, консултирайки се с юристите бихме желали да направим едно предложение към тази докладна.
Г. Георгиева: В т.1 от проекта за решение се допълва в края на изречението: " с изключение на земите, които са предоставени на ОСЗ-Созопол за обезщетение". За да бъде по-ясно, че не се касае за земите, които предоставяме за обезщетение.
Кр. Германова: Колеги има предложение за допълнение към докладна записка с вх.№ 646/02.12.2011г., зачитам към т.1 се допълва в края на изречението: „с изключение на земите, които са предоставени на ОСЗ-Созопол за обезщетение”. Ще Ви моля да гласуваме тази промяна в т.1 от решението.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло докладна записка с вх.№ 646/02.12.2011г., в едно с промяната, която току-що гласувахме. Моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№82

1 Одобрява да се отдадат под наем през стопанската 2011 / 2012г, чрез провеждане на публични търгове по реда на глава VІ от НРПУРОС, обработваемите земеделски земи, общинска собственост в землищата на територията на Община Созопол, съгласно Списъци на поземлени имоти – Приложение № 1, неразделна част от настоящите решения, с изключение на земите, които са предоставени на ОСЗ - Созопол за обезщетение.
2. Определя начални тръжни цени на годишния наем за декар, представляващи основния размер на наема за държавния поземлен фонд, определен със Заповед № РД 46–50/25.03.2010г на Министъра на Земеделието и храните, както следва

2.1. Начална тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски култури – 23,00 лв./дка ( без оглед на категорията, съгласно Заповед № РД 46-41/11.02.2011г. на Министъра на Земеделието и храните )

2.2. Начална тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения:
Трайни насаждения Период на плододаване лв/дка
Лозови насаждения до 3год. гратисен период
5 – 7 год. 40.00
8 – 20 год. 60.00
след 20 год. 40.00
Овощни насаждения-
семкови, костилкови,
черупкови до 4 год. гратисен период
5 – 7 год. 30.00
след 8 год. 45.00
Ягодоплодни култури
до 2 год гратисен период
след 3 год. 45.00
Етерично маслени-
роза, мента, шипка,лавандула до 3 год гратисен период
след 4 год. 30.00
Култивирани билки-
срок за предоставяне - 5год. до 1 год гратисен период
2 - 5 год. 22.00
Калифорнийски аспержи-
срок на предоставяне – 15 год.
до 3 год гратисен период
4 - 12 год. 47.00
13 – 15 год. 30.00

2.3. Начална тръжна цена за ползване на ливади – 7,00 лв./дка ( без оглед на категорията, съгласно Заповед № РД 46-41/11.02.2011г. на Министъра на Земеделието и храните )

В случай, че земите са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност 1,5.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 666/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищно нуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№83


Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищно нуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 34/тридесет и четири/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 667/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищно нуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№84

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищно нуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 668/07.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищно нуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№85

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищно нуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 56/петдесет и шест/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 677/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински мери и пасища за 2012г. за индивидуално ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Созопол, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско състояние.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение:
В правното основание след думите Закон за собствеността и ползването на земеделските земи да се добави „Общински съвет Созопол”.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: В приложение №1 в графата „Площ под наем в декари” мисля, че е допусната техническа грешка. Липсват точките на декарите, които се отдават под наем.
П. Рейзи: Допусната е техническа грешка липсват точките на декарите или просто при копираното не си личат ясно точките.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната има ли?
Няма. Колеги, давам старт на гласуване така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 677/08.12.2011г, като в приложение №1 в графата „Площ под наем в декари” уточняваме:
Иван Нанев Ненков – площ: 332. 868дка.
Нани Георгиев Ненков – площ: 493. 512дка.
Димитър Иванов Димитров – площ: 229. 466дка.
Румен Стоянов Железаров –площ: 123. 600дка.
Георги Петков Стамболиев -площ: 600. 783дка.
Гюлестан Адемов Бекиров – площ: 819. 339дка.
Представиха ми четливо Приложение № 1, действително площите са изписани по начина, които ги уточнихме по – горе.
Ще Ви моля да гласуваме, като цяло проекта за решение по докладната, ведно с приложението.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№86

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.37”о”, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.37”п” от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища – общинска собственост за индивидуално ползване през стопанската 2011/2012год. на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, съгласно списък – Приложение № 1, съгласувано с Официалния Ветеринарен Лекар за община Созопол Д-р Атанас Щерев, неразделна част от настоящите решения.
2. Кметът на община Созопол да сключи договори за наем с животновъдите, съгласно Приложение № 1, за предоставените им общински мери и пасища, при годишна наемна цена от 6 лв./дка. Договори да се сключат с лицата, след представяне на справка от Дирекция „ПМДТ” за липса на задължения към община Созопол.
3. Приема Правила за ползване и поддържане на общинските мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние - Приложение № 2.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 678/08.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищно нуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№87

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищно нуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 691/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик в УПИ III – 99, кв.16 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№88

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост със Станка Пеева Кишева, чрез продажба дела на Общината, представляващ 80кв.м. ид.ч. от УПИ ІІІ-99, кв.16 по плана на с.Зидарово, Община Созопол, целият с площ 1365кв.м., при граници: север – УПИ І-97 и УПИ ІІ-98, изток – УПИ ІV-100, юг и запад – улица, за сумата от 887лв./осемстотин осемдесет и седем лева/, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

Кр.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно доклад на комисията по спорт. Давам думата на председателя на комисията г-н Гено Пухов.
Гено Пухов: Уважаеми г-н Kмет, уважаеми колеги. На 15.12.2011г. от 15:15 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
На заседанието присъстваха членовете на комисията:
Гено Пухов– Председател; Стоян Маринов; Христо Бардуков; Стойчо Неделчев; Пенка Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие:
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на община Созопол; Янчо Георгиев – Общински съветник; Иван Хаджиев – Общински съветник; Тодор Чакъров – Общински съветник; Светлана Лулева – Общински съветник; Стойо Недин – Общински съветник; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 684/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община
Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната с допълнение в решението, а именно в списъка на лицата, на които да бъде предоставена еднократна парична помощ, да се добави и лицето:
Милко *** Михалев от с.Росен – ЕГН **********, за извършена операция на пикочния мехур в размер на 500 /петстотин/ лв.
Кр. Германова: Колеги, всички имате пред вас списъците с имената на лицата. Имате ли някакви въпроси и коментари по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване, като ще обявявам лицето и ще гласуваме за еднократна помощ.
Ще Ви моля да гласуваме за лицето и помощ:
ДИМИТЪР *** СТОЯНОВ - 500 / петстотин / лв.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
ЙОРДАНА *** ГЕОРГИЕВА - 100 / сто / лв.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
МАРА *** ГЕОРГИЕВА - 200 / двеста / лв
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
МЮМЮН *** СЮЛЕЙМАНОВ - 100 / сто / лв.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
ТОДОР *** ГЕОРГИЕВ - 100 / сто / лв.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
ФИЛКА *** ТОДОРОВА - 100 / сто / лв.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
ЗЛАТОМИР *** АТАНАСОВ - 200 / двеста / лв.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
СТАНКА *** КАЛИНКОВА - 39 / тридесет и девет / лв. и 45 ст.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
ХРИСТО *** КОЛЕВ - 100 / сто / лв.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
ТОШКО *** КАЗАКОВ - 84 / осемдесет и четири / лв. и 57 ст.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме за:
МИЛКО *** МИХАЛЕВ - 500 /петстотин/ лв.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло докладна записка с вх.№ 684/09.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№89

1.Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Димитър *** Стоянов от с . Крушевец – ЕГН: **********, претърпял травма на гръбначния стълб , за поставяне на имплант за шийна стабилизация в размер на 500 / петстотин / лв.
Йордана *** Георгиева от с. Росен –ЕГН: **********, за оперативно лечение на очи в размер на 100 / сто / лв.
Мара *** Георгиева от с. Росен – ЕГН: **********, претърпяла оперативна интервенция за отсраняване на кистична формация на щитовидната жлеза в размер на
200 / двеста / лв.
Мюмюн *** Сюлейманов от с. Равна гора – ЕГН:**********, за извършена операция за отстраняване на туморно образувание в размер на 100 / сто / лв.
Тодор *** Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: **********, инвалид първа група с чужда помощ за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Филка *** Тодорова от с. Росен – ЕГН: **********, с диагноза „ мозъчен кръвоизлив”,за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Златомир *** Атанасов от с. Атия – ЕГН:**********, страдащ от „ таласемия „ 100 % инвалидност, за закупуване на лекарствени средства в размер на 200 / двеста / лв.
Станка *** Калинкова от с. Зидарово – ЕГН: **********, 98.20 % инвалидност с чужда помощ, за закупуване на лекарства в размер на 39 / тридесет и девет / лв. и 45 ст.
Христо *** Колев от с. Зидарово – ЕГН: **********, страдащ от параноидна шизофрения , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Тошко **** Казаков от гр. Созопол – ЕГН: **********, 100 % инвалидност с чужда помощ за закупуване на лекарства в размер на 84 / осемдесет и четири / лв. и 57 ст.
Милко **** Михалев от с.Росен – ЕГН **********, за извършена операция на пикочния мехур в рамер на 500 /петстотин/ лв.

Средствата да бъдат изплатени до края на първото тримесечие на 2012 г., след представяне на документи оправдаващи разходите .

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
V. Докладна записка с вх.№ 704/15.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Удължаване срока на валидност на Решение № 998 от 11.10.2010г. 2.Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ 67800.3.339 и 67800.3.311 за транспортна връзка към ПИ 67800.3.338,общ.собственост, землище на Созопол и за учредяване на право на преминаване , включително на ел.провод и ВиК през засегнати имоти – общинска собственост;
Кр. Германова: Има едно предложение от вносителят за изменение в проекта на решението, зачитам:
В проекта за решение по т.1 на втори ред думата "удължава" да се замени с "определя", записът на трети ред "с още" да се замени с "на" и допълнителен запис в края изречението на четвърти ред да се запише "на настоящето решение".
Цялото предложение е зачитам целия текст: във връзка с гореизложеното, предлагам да одобрите следното изменение в проект на решение:
1. На основание чл.21,ал.2, във вр. с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет Созопол определя срок на валидност на Решение № 998 от 11.10.2010г. на 1(една)година, считано от датата на влизането в сила на настоящото решение.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме първо промяната по т.1 която ви зачетох.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Ще ви моля да гласуваме като цяло решението по докладна записка с вх.№ 704/15.12.2011г., с така направените промени, които гласувахме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№90

1. На основание чл.21,ал.2, във вр. с ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет Созопол определя срок на валидност на Решение № 998 от 11.10.2010г. на 1(една)година, считано от датата на влизането в сила на настоящото решение.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 , чл.21, ал.2 и ал.3 , чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи и чл.21, ал.7 от Закон за общинската собственост, Общински Съвет Созопол, съгласува изработеният план за транспортна връзка за ПИ 67800.3.338, улица с о.т. 767-950-951-952-953-954-955-956-957, с ширина 12.00м., като дава предварително съгласие за промяна предназначението и право на преминаване и сервитути, включително електро и ВиК връзки, в обхват на поземлени имоти 67800.3.339, с площ от 767 кв.м. и 67800.3.311 с площ от 635 кв.м., общинска собственост, земеделска земя, с НТП за селскостопански път землище на гр.Созопол, в срока на валидност по т.1 .

Кр. Германова: Следваща точка по дневния ред е:
VI. Докладна записка с вх.№ 706/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: : Принципно съгласие за изграждане на „Производствен комплекс за преработка на битови отпадъци на територията на Община Созопол” , в границите на имот №000379 по КВС; землище Равадиново отреден за „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Какво му има на комплексното разрешение и защо трябва да се изменя според т.3?
П. Рейзи: Защото в нашето комплексно разрешение в момента има само депо за битови отпадъци. Ние ще направим там реформа, като се изгради съоръжение за първично рециклиране на отпадъка и неговото разделение, последващо с изгаряне на отпадъка, който не може да се използва. И в тази насока за всяка дейност, която изменяме на територията на депото, за нея ще се издава ново разрешение. Това е съгласувано с Министерството на екологията, като по закон сме длъжни да направим тази рециклираща инсталация.
З. Хрусанова: Каква е стойността на тази инсталация?
П. Рейзи: От порядъка на 25 000 000лв.
Т. Чакъров: Може ли да обясните регионалните такси за депониране на отпадъка?
П. Рейзи: Тези такси са определени със закон. В момента в който намерим инвеститор, който да изгради тази инсталация, тези такси повече няма да ги плащаме към държавата. В момента ние ги плащаме към Министерство на екологията, като една част от тях отиват за изграждане след 2015г. на такава инсталация, а друга част от тях отиват за затваряне в бъдеще на депото.
Т. Чакъров: Имаме ли заинтересован инвеститор? Ако може повече информация за инвеститора, ако има такъв.
П. Рейзи: Имаме инвеститор, който е провел и разговорите с Министерството на екологията. Това е българо-руско дружество, което има изградени такива заводи в Румъния, Гърция. На този етап организацията изглежда сериозна, но докато не навлезем по-подробно в самите детайли не можем да бъдем сигурни.
Т. Янакиев: Колко работни места ще се открият и за колко време ще се построи завода?
П. Рейзи: Ако всичко върви в рамките на нормалното се предполага завода да бъде готов за 6 месеца. Работните места които се предвиждат да се открият са от порядъка на 15 и 20 човека, като през летния сезон работните места ще се увеличават.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№91

1. С цел минимизиране количеството на депонираните отпадъци в „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”. и намаляване отчисленията по чл.3,(1)от Постановление № 207/16.09.2010год. на Министерски съвет възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците,осигуряващи изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на подзаконовите актове по прилагането му.
2. Съгласно чл.19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на основание чл.1.(1) Наредба за управление на дейностите по отпадъци на територията на Община Созопол , Общински Съвет Созопол дава принципно съгласие за изграждане на „Производствен комплекс за преработка на битови отпадъци на територията на Община Созопол” , в границите на имот №000379 по КВС ; землище Равадиново ; община Созопол отреден за „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”
3. На основание чл.16 , ал 1 от Закона за управление на отпадъците , на основание чл.3.(1), т.1 , т.6 и т.8 от Наредба за управление на дейностите по отпадъци на територията на Община Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия по т.2 и чл. 120 от Закона за опазване на околната среда за изменение на Комплексно разрешително № 204-НО/2008год.

Кр. Германова: Следваща точка по дневния ред е:
VII. Докладна записка с вх.№ 707/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000лв за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол;
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков Против
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№92

На основание чл.21, ал.1 т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал.4, т.8 от Закон за закрила на детето , Общински Съвет Созопол приема изменения в т.3 от Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000лв за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, както следва:
т.3(изм. с Решение 92/20.12.2011г.) Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето.

Кр. Германова: Следваща точка по дневния ред е:
VIII. Докладна записка с вх.№ 708/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за учредяване на право на преминаване на ел.провод и ВиК през засегнат имот – общинска собственост ПИ 81178.8.19 за обслужване ПИ 81178.8.21,, землище на гр.Черноморец по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ;
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№93

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , Общински Съвет Созопол, съгласува трасе на линейна техническа инфраструктура за ПИ 81178.8.21, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за електро и ВиК връзки в обхват на поземлен имот 81178.8.19, с площ от 1.998дка , общинска собственост, земеделска земя, с НТП полски път, в землище на гр.Черноморец, със срок на валидност от 1 година , считано от дата на влизане в сила на решението.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед за учредяване на безсрочно, възмездно право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ след оценка по чл.210 от ЗУТ през имот 81178.8.19, общинска собственост, земеделска земя, с НТП полски път;

Кр. Германова: Следваща точка по дневния ред е:
ІХ. Докладна записка с вх.№ 710/16.12.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Запис на Заповед по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№94

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 23 505,90лв. (двадесет и три хиляди петстотин и пет лв. и деветдесет ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00179 от 31.03.2011г. по мярка 226 за Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и град Созопол, община Созопол” сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/226/00179 от 31.03.2011г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четвъртото редовно заседание на Общински съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...…….
/Кр. Богдева/
/

*Протоколът е публикуван на 27.12.2011г.


върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...