:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 9 / 18.05.2012г.


ПРОТОКОЛ № 9
Днес, 18.05.2012г., от 9:30ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе деветото редовно заседание на Общински Съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха тринадесет общински съветника, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кметът на община Созопол – г-жа Катя Стоянова, кметове на кметства, Диан Дунев – aдвокат на Общински съвет, служители на общинска администрация и гости.
Красимира Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват тринадесет общински съветника имаме кворум, откривам деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Преди началото на заседанието, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рези, поздрави и похвали юноши старша възраст от футболния отбор на гр. Созопол спечелили купата на Първенството за Областта. Кметът отбеляза, че това е един голям успех за младият футболен клуб на Созопол, спечелили победа над сериозни школи с традиции в Бургаска област.
Г-жа Германова предложи на общинските съветници преди приемане на дневния ред да гласуват за директното излъчване на деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол по ТВ „СКАТ”.
Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№188

Деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.

Кр. Германова: Колеги, както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Имате ли питания? Няма.
П. Рейзи: За мен липсата на въпроси отправени към кмета, означава голям доверие към мен, за което благодаря!
Кр. Германова: Преминаваме към самото заседание. Колеги, всички Вие сте получили поканата с така предложения дневния ред. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:
V.Докладна записка №286/14.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на част от поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
VI .Докладна записка №289/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
VII. Докладна записка №290/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за участие на Община Созопол, със собствени финансови средства в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковски” № 22
VIII. Докладна записка №291/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот 379 отреден за \"Регионално депо за неопасни отпадъци\", м.\"Чоплака\" землище с.Равадиново с цел допълване на отреждането и за \"Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци\";
IX. Докладна записка №292/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от общински имот с идентификатор 81178.501.560 по КК на гр.Черноморец, участващ в урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.68 по план на гр.Черноморец с цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За канално помпена станция”;
X. Докладна записка №293/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Канализационен тласкател от ЛКПС до съществуваща канализация в м.Буджака-м.Мапи, землище на гр.Созопол, участък в горски фонд ;
XI. Докладна записка №294/16.05.2012г от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно Изразяване на подкрепа на приетата ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за категорично несъгласие относно направените промени в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници.
Освен това да отбележа една техническа грешка, последната докладна от Поканата за дневния ред на деветото редовно заседание е с Вх. № 273/07.05.2012г., а не както сме Ви подали - 271/07.05.2012г.
Колеги имате ли други предложения за промяна и допълнение към дневния ред? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнение, като цяло - общо заедно т. V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ да станат част от дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Ще Ви моля да гласуваме дневния ред така както е предложен в едно с допълненията т. V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и поправката на техническата грешка.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 0 гласа;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№189

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка №245/02.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
2. Докладна записка №268/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Програма за управление на утайките.
3. Докладна записка №274/08.05.2012г от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол.
4. Докладна записка №277/08.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2011 година.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка №227/21.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „С грижа към детето”, схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
6. Докладна записка №269/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функции ”Общи държавни служби” и „Икономически дейности и услуги”.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка №221/20.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.503.2 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
8. Докладна записка №226/21.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
9. Докладна записка №258/03.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост находящо се в с.Атия, общ.Созопол.
10. Докладна записка №259/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-191, кв.23 по плана на с.Габър, общ.Созопол
11. Докладна записка №261/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.444, находящ се в местност”Биволарски път”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол.
12. Докладна записка №262/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Изоставени ниви с пл. № 000124, № 000196, № 000194 и № 000178, находящи се в местността ”Край село”, з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.
13. Докладна записка №263/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 86, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
14. Докладна записка №264/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Ниви с пл. № 000536 и №000518, находящи се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.
15. Докладна записка №265/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Ниви с пл. № 015018 и № 013005, находящи се в з-ще с.Присад, общ.Созопол.
16. Докладна записка №266/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-363, кв.43 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
17. Докладна записка №272/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 14кв.м., включен в ПИ 67800.502.5, идентичен с УПИ VІ-693, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.51 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1171 от 20.04.2011г;
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
18. Докладна записка №260/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за изработване на транспортна връзка –улица за ПИ 67900.1.256, землище на Созопол.
19. Докладна записка №271/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.20 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІ-214,квартал 18, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
20. Докладна записка №273/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и населените места в Община Созопол;
V.Докладна записка №286/14.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на част от поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
VI .Докладна записка №289/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
VII. Докладна записка №290/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за участие на Община Созопол, със собствени финансови средства в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковски” № 22
VIII. Докладна записка №291/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот 379 отреден за \"Регионално депо за неопасни отпадъци\", м.\"Чоплака\" землище с.Равадиново с цел допълване на отреждането и за \"Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци\";
IX. Докладна записка №292/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от общински имот с идентификатор 81178.501.560 по КК на гр.Черноморец, участващ в урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.68 по план на гр.Черноморец с цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За канално помпена станция”;
X. Докладна записка №293/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Канализационен тласкател от ЛКПС до съществуваща канализация в м.Буджака-м.Мапи, землище на гр.Созопол, участък в горски фонд ;
XI. Докладна записка №294/16.05.2012г от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно Изразяване на подкрепа на приетата ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за категорично несъгласие относно направените промени в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка по дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.
Ст. Маринов : Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 16.05.2012г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов – Председател, Светлана Лулева, Гено Пухов; Стойо Недин; Пенка Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка №245/02.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
Комисията разгледа докладната записка и след като отчете, че целта на вносителят е да се регламентира и актуализира стойността на един купон за храноден на дете, включително и да се предвиди възможността услугата да се предостави като социална на лицата с постоянен адрес на територията на общината, което отговаря напълно на водената обща социална политика на община Созопол за подпомагане нуждите на младите семейства, и с цел да се осигури социална привилегия на граждани с постоянно местожителство, които съответно внасят данъци и такси в общинския бюджет,
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решение, така както е по докладната със следната корекция, в проекта за решение, което да придобие следната редакция:
„На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.8, ал.6 от Закон за местните данъци и такси, Общински Съвет – Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, като текстове със следното съдържание:
Чл.34а) (Нов приет с Решение № 1008/46/02.11.2010г., изм. с Решение №..../......./...............)
(1) За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родители (настойници, попечители) заплащат стойността на 1 (един) купон за храноден на едно дете в размер на 4.00 (четири) лева.
(2) (изм. С Решение №..../......./...............) За ползване услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите (настойниците, попечителите) на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на община Созопол, заплащат такса за 1 (един) купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл.8, ал.6 от ЗМДТ , в размер на 1,50лв. (един лев и петдесет стотинки).
Като съответно ал.(2) става ал.(3) „Таксата се заплаща при закупуване на седмичен купон за храна, с който се заявява детската храна за следващата работна седмица. „

Кр. Германова: Поправката беше направена на самата комисия за по - голяма яснота на текстовете по наредбата. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение ведно с корекцията предложена от комисията по докладна записка с входящ №245/02.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№190

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.8, ал.6 от Закон за местните данъци и такси, Общински Съвет – Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, като текстове със следното съдържание:
Чл.34а) (Нов приет с Решение № 1008/46/02.11.2010г., изм. с Решение №190/9/18.05.2012г.)
(1) За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родители (настойници, попечители) заплащат стойността на 1 (един) купон за храноден на едно дете в размер на 4.00 (четири) лева.
(2) (изм. с Решение №190/9/18.05.2012г.) За ползване услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите (настойниците, попечителите) на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на община Созопол, заплащат такса за 1 (един) купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл.8, ал.6 от ЗМДТ , в размер на 1,50лв. (един лев и петдесет стотинки).
Като съответно ал.(2) става ал.(3) „Таксата се заплаща при закупуване на седмичен купон за храна, с който се заявява детската храна за следващата работна седмица. „

Ст. Маринов: Докладна записка №268/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Програма за управление на утайките.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Рейзи.
П. Рейзи: Докладната е за отпадъците, които ще се получават след преработката на пречиствателната станция. Трябва да имаме програма по която ще бъдат рециклирани самите отпадъци. Нашата идея е да бъдат превозвани до депото на общината за битови отпадъци, а след време ще бъдат пренасочвани към енергийния обект за оползотворяване, като ще бъдат ефективни за него. Казусът свързан с отпадъка на пречиствателната станция е решен за нашата община. По закон трябва да имаме такава програма, затова я предоставяме на вашето внимание за гласуване.
Кр. Германова: Благодарим Ви г-н Кмет. Колеги, имате ли някакви други коментари и въпроси по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка №268/07.05.2012г.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№191

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Програма за управление на утайките.

Ст. Маринов: Докладна записка №274/08.05.2012г. от Красимира Германова Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Както всяка година така и тази внасям докладна за директното излъчване на откритите заседания на Общински съвет Созопол с цел по-голяма прозрачност и публичност на нашата работа. Имахме идея за излъчване по интернет, но се оказа че самата услуга е свързано с разходи за телевизия „СКАТ”, както и заплащане от наша стана. В този смисъл съм Ви предложила единствено директно излъчване за заседанията на Общински съвет - Созопол до края на календарната 2012г.
Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка №274/08.05.2012г.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№192

Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация дава съгласие и разрешава на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол, до края на календарната 2012г.

Ст. Маринов: Докладна записка №277/08.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2011 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме предложението за решение по докладна записка №277/08.05.2012г.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№193

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26 а, ал.5 от Закона за народните читалища ,Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2011 година.

Кр. Германова: Благодаря на г-н Стоян Маринов. Преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно доклад на КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на г-жа Пенка Щерионова – Председател на Комисията по финанси.
П. Щерионова: Уважаеми г-н Кмет, г-жо Председател, уважаеми колеги и гости. На 16.05.2012г. от 15:15 часа, се проведе заседание на комисията финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов; Тодор Чакъров; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев; П. Щерионова – председател.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни:
Докладна записка №227/21.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „С грижа към детето”, схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме предложението за решение по докладна записка №227/21.04.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№194

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОПРР в размер на 269 909,07 лв.( двеста шестдесет и девет хиляди деветстотин и девет лв. и седем ст.) за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-12/2011/002.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-12/2011/002 и да ги представи пред УО на ОПРР.

П. Щерионова: Докладна записка №269/07.05.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функции ”Общи държавни служби” и „Икономически дейности и услуги”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме предложението за решение по докладна записка №269/07.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№195

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012г., като допълва списъка във функция ”Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация” - Петя Павлова Узунова на длъжност гл.специалист „Общинска собственост”, по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас; във функция „Икономически дейности и услуги” – Красимир Димов Кънев на длъжност главен специалист – лесничей, по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас и Атанас Петков Стамболиев на длъжност горска охрана, по маршрут с.Крушевец – гр.Созопол – с.Крушевец , считано от датата на назначаването им.

Кр. Германова: Благодаря на г-жа Щерионова. Преминаваме към трета точка от дневния ред, а именно доклад на КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на г-ца Светлана Лулева – Председател на Комисията по общинска собственост.
Св. Лулева: Уважаеми г-н Кмет, г-жо Председател, уважаеми колеги и гости, на 16.05.2012г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Светлана Лулева – Председател; Тодор Чакъров; Гено Пухов; Стойчо Неделчев; Стойо Недин;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни:
Докладна записка №221/20.04.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.503.2 по Кадастрална карта на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
З. Хрусанова: „ЕВН” заплащат ли собствеността на земята върху която ще се изграждат трансформаторните постове или е смесено правото на строеж съвместно с общината?
Галя Георгиева: Правото на строеж, което се одобрява в момента се заплаща в случая от „ЕВН България”, като съответно се начислява след това местния данък и административните такси. Строежът става тяхна собственост, а земята остава на общината.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискванията. Моля да гласуваме така направеното предложението за решение по докладна записка №221/20.04.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№196

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 67800.503.2 по КККР на гр. Созопол .
2.ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение” АД , гр. Пловдив, с рег. по ф.д. № 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 (шест) кв.м., с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 10(десет) кв.м., в ПИ 67800.503.2 по КККР, и идентичен с УПИ І-1017,квартал 87 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.503.2 от 20 680(двадесет хиляди шестстотин и осемдесет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.503.1; 67800.503.191, 67800.503.190.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 2 970 лв.(две хиляди деветстотин и седемдесет лева), без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №77 / 06.12.2011г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.

Св. Лулева: Докладна записка №226/21.04.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №226/21.04.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№197

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ -Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Гаврилов Куцаров на следните проектни имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.329, с проектна площ 0,507дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “ Пейчов мост” по кадастрална карта на землище гр.Созопол и
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.321, с проектна площ 1,006дка., с начин на трайно ползване – др. вид нива, находящ се в местност “Пейчов мост” по кадастрална карта на землище гр.Созопол.

Св. Лулева: Докладна записка №258/03.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост находящо се в с.Атия, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси и коментари по докладна записка №258/03.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост находящо се в с.Атия, общ. Созопол.? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №258/03.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№198

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 42кв.м., находящо се в северната част на едноетажна масивна сграда, със ЗП – 76кв.м. разположена в Поземлен имот с идентификатор 63015.503.62 по КК на с.Атия, по плана на селото УПИ VІ, кв.6 за която е съставен АОС № 107/01.11.1999г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на помещение с площ 42/четиридесет и два/ кв.м., находящо се в северната част на едноетажна масивна сграда, със ЗП – 76кв.м. разположена в Поземлен имот с идентификатор 63015.503.62 по КК на с.Атия, по плана на селото УПИ VІ, кв.6. Обектът да се предостави за търговска цел – дрогерия.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 149/03.05.2012г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 79/седемдесет и девет/ лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.
Св. Лулева: Докладна записка №259/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-191, кв.23 по плана на с. Габър, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №259/04.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№199

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Добри Георгиев Кавалеров, чрез продажба на 40/четиридесет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ІV-191, кв.23 по плана на с.Габър, общ. Созопол, целият с площ 500/петстотин/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 137/02.05.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 357/триста петдесет и седем/ лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Св. Лулева: Докладна записка №261/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.444, находящ се в местност ”Биволарски път”, з-ще гр. Черноморец, общ. Созопол.
Изисканото от Комисията по законност становище на кмета на гр. Черноморец беше предоставено.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Този имот не е включен в „Годишната програма за определяне и разпореждане с имоти общинска собственост”. Има ли интерес към имотите, които са включени в програмата? Включването на нови обекти означава ли, че програмата не е направена рационално и в нея присъстват имоти, които не са атрактивни?
П.Рейзи: Знаете, че „Годишната програма” е отворена и тя може да се коригира и допълва, като към нея се добавят актуални имоти. В нея сме заложили имотите към които очакваме интерес и запитване. Самия процес на подготовката на една такава докладна е свързан с разходи, като оценки и др., които от своя страна са свързани със срокове. Когато няма интерес към неактуалните имоти, няма нужда от разходи по тях. Този имот го няма в програмата, но се яви интерес от страна на местен жител затова съм подготвил докладната за разглеждане и гласуване.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №261/04.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№200

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Поземлен имот с идентификатор 81178.32.444 , с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находяща се в в местност ”Биволарски път”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 3 346кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1693/14.11.2011год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 81178.32.444 , с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находяща се в местност ”Биволарски път”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 3 346кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1693/14.11.2011год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6036/шест хиляди тридесет и шест лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 147/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Св. Лулева: Докладна записка №262/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Изоставени ниви с пл. № 000124, № 000196, № 000194 и № 000178, находящи се в местността ”Край село”, з-ще с.Равна Гора, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №262/04.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№201

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността ”Край село”, з-ще с. Равна гора, общ. Созопол както следва:
- Изоставена нива, с площ от 584кв.м. пета категория, представляваща имот № 000124;
- Изоставена нива, с площ от 1114кв.м. осма категория, представляваща имот № 000196;
- Изоставена нива, с площ от 717кв.м. осма категория, представляваща имот № 000194;
- Изоставена нива, с площ от 921кв.м. пета категория, представляваща имот № 000178;
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Изоставена нива, с площ от 584кв.м., пета категория, находяща се в
местността ”КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 000124 по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1761/13.02.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 880/осемстотин и осемдесет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 143/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.2. Изоставена нива, с площ от 1114кв.м., осма категория, находяща се в местността ”КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 000196 по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1767/15.03.2012год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1564/хиляда петстотин шестдесет и четири лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 146/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Изоставена нива, с площ от 717кв.м., осма категория, находяща се в
местността ”КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 000194 по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1768/15.03.2012год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1006/хиляда и шест лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 145/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.4. Изоставена нива, с площ от 921кв.м. пета категория, находяща се в
местността ”КРАЙ СЕЛО”, представляваща имот № 000178 по плана за земеразделяне на землище с.Равна Гора, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 688/20.06.2005год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1385/хиляда триста осемдесет и пет лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 144/02.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка №263/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 86, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с. Росен, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №263/04.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№202

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване - Поземлен имот № 86/осемдесет и шест/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 516/петстотин и шестнадесет/кв.м., при граници: север – имот № 82 и имот № 84, изток - път, юг – имот № 88 и запад – кр.зона, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1679/11.10.2011год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7012/седем хиляди и дванадесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 150/03.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Св. Лулева: Докладна записка №264/04.05.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Ниви с пл. № 000536 и №000518, находящи се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №264/04.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№203

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Нива, с площ от 2266кв.м., трета категория, представляваща имот № 000536; находяща се в местността ”Факуда”, з-ще с.Равадиново, общ.Созопол и
1.2. Нива, с площ от 4000кв.м., трета категория, представляваща имот № 000518; находяща се в местността ”Факуда”, з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Нива, с площ от 2266кв.м., трета категория, находяща се в местността ”Факуда”, представляваща имот № 000536 по плана за земеразделяне на з-ще с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1264/22.05.2009год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 16445/шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 152/03.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.2. Нива, с площ от 4000кв.м., трета категория, находяща се в местността ”Факуда”, представляваща имот № 000518 по плана за земеразделяне на з-ще с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1262/21.05.2009год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота, възлизаща на 29030/двадесет и девет хиляди и тридесет лева /, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 151/03.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка №265/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Ниви с пл. № 015018 и № 013005, находящи се в з-ще с.Присад, общ.Созопол.
Докладната е оттеглена от вносителя.
Кр. Германова: Колеги Докладна записка с вх. №265/04.05.2012г. е оттеглена от вносителя по време на заседанието на комисията, тъй като се касае продажба на имот в с. Присад, а както знаете има започната процедура по отделянето му.
Св. Лулева: Докладна записка №266/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-363, кв.43 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №266/04.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№204

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост с Хрусана Борисова Проданова, чрез продажба дела на Общината, представляващ 35/1085кв.м. ид.ч. от от УПИ V-363, кв.43 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 1085кв.м., при граници: север - УПИ ХІІ-362, изток - улица, юг - улица, запад – УПИ VІ-361, за сумата 416лв./четиристотин и шестнадесет лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка №272/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 14кв.м., включен в ПИ 67800.502.5, идентичен с УПИ VІ-693, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.51 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1171 от 20.04.2011г;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
З. Хрусанова: Къде се намира точно имота?
П. Рейзи: Имотът се намира в новият град на Созопол, стълбичките на баира, над хотел „Верона”.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна №272/07.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№205

І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот –общинска собственост с площ от 14(четиринадесет)кв.м.ид.части от 375(триста седемдесет и пет) кв.м. площ на целият, представляващ ПИ 67800.502.5, идентичен с УПИ VІ-693 в кв.51 (образуван от ПИ 67800.502.5 и част от 67800.502.438) при граници на имота по КККР , по скица № 8963/15.03.12: ПИ 67800.502.415, 67800.502.438, 67800.502.6, 67800.502.7 и 67800.502.15 и конкретно индивидуализиран чрез проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане на УПИ VІ-693 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.
ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение № 1171/20.04.2011г. на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 8-216/31.05.2011г. одобрява пазарна оценка, за 14(четиринадесет) кв.м.ид.ч. възлизаща на 1 598 /хиляда петстотин деветдесет и осем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно оценителен доклад № 140/02.05.12 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.
ІІІ. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

Кр. Германова: Благодаря на Председателя на комисията. Преминаваме към следваща, четвърта точка от дневния ред - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на г-н Стойо Недни – Председател на комисията по устройство на територията.
Ст. Недни: Уважаеми г-жо Председател, г-н Кмет, уважаеми колеги,
На 16.05.2012г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стойо Недин – Председател, Светлана Лулева, Христо Бардуков, Иван Хаджиев, Янчо Георгиев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка №260/04.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за изработване на транспортна връзка –улица за ПИ 67900.1.256, землище на Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Само едно уточнение в проекта за решение на 5 ред имота да се чете ПИ 67800.1.256. Допусната е техническа грешка. Ще ви моля да гласуваме, така направеното предложение за решение на докладна записка с вх. №260/04.05.2012г., ведно с корекцията.
С резултат от гласуването:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№206

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.16, ал.7 от ЗУТ , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на парцеларен план за транспортна връзка –улична регулация от о.т.73 до 78 и от о.т.79 до 80 за ПИ 67800.1.256 (предходен идентификатор 000015) , землище на гр. Созопол.
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, изработеният проект да се обяви на заинтересуваните лица за предложения, възражения и искания.

Ст. Недни: Докладна записка №271/07.05.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.20 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, идентичен с УПИ VІ-214,квартал 18, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Хр. Бардуков: Къде се намира имота?
Р. Александров: Южната алея в участъка, който се направи последен. По големият имот, който виждате на скицата преди беше отреден за кино, след това се продаде на търг. Това е на „Кирил и Методий”
П. Рейзи: В района на старото кино, това са общински земи, които са в близост до имотите на собственици на къщи. Преди продажбата на големия имот се оформиха точните му граници и останаха малки парчета земя, която предаваме на собствениците.
З. Хрусанова: Това, като прекратяване на съсобственост ли е?
П. Рейзи: Това е план регулация изменение. Трябва да влезем в съсобственост за да можем да им го продадем.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискванията. Ще ви моля да гласуваме, така направеното предложение за решение на докладна записка с вх. №271/07.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№207

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.505.20 идентичен с УПИ VІ-214, кв.18 по план на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 7(седем) кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
1.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 1 598 ( хиляда петстотин деветдесет и осем)лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатор 67800.505.20 по КККР, идентичен с УПИ VІ-214, кв.18 по застроителен и регулационен план на гр.Созопол ;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Ст. Недни: Докладна записка №273/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и населените места в Община Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Предлагам да зачитам номера на скицата и някой, ако има конкретни въпроси или коментари по нея, ще помоля г-н Главният архитект да отговаря и разяснява. Преминаваме към:
1. гр.Созопол : Скица №70 /02.05.2012 година. Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 2. гр.Созопол : Скица №71 /02.05.2012 година Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 3.гр.Созопол: Скица №73 /02.05.2012 година. Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 4. гр.Созопол : Скица № 72/ 02.05.12 година. Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 1.с.Атия- Скица №83 /05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 2.с.Атия-Скица №85 /05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 3.с.Атия-Скица №102/13.09.2010година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 4.с.Атия -Скица №82/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова:5.с.Атия-Скица №84/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова:6.с.Атия-Скица №81/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова:7.с.Индже войвода-Скица №26/13.02.2009 година
(презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 8.с.Крушевец-Скица №164/05.12.2008 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 9. с.Крушевец - Скица №75/26.05.2009 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова:10.с.Зидарово-Скица №46/26.05.2009 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова:11.с.Зидарово-Скица №16/07.04.2010 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 12. с.Росен-Скица №14/27.01.2009 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: 13.с.Росен-Скица №24/27.01.2009 година (презаверена на 02.05.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме като цяло докладна записка №273/07.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и населените места в Община Созопол.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№208

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол и селата в Община Созопол за 2012г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №70 /02.05.2012 година
2 Скица №71 /02.05.2012 година
3. Скица №73 /02.05.2012 година
4. Скица № 72/ 02.05.12 година
За други населени места:
1.с.Атия- Скица №83 /05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
2 с.Атия-Скица №85 /05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
3. с.Атия-Скица №102 /13.09.2010 година (презаверена на 02.05.2012г)
4. с.Атия -Скица №82/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
5. с.Атия-Скица №84/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
6. с.Атия-Скица №81/05.07.2011 година (презаверена на 02.05.2012г)
7. с.Индже войвода-Скица №26/13.02.2009 година (презаверена на 02.05.2012г)
8. с.Крушевец-Скица №164/05.12.2008 година (презаверена на 02.05.2012г)
9. с.Крушевец - Скица №75/26.05.2009 година (презаверена на 02.05.2012г)
10. с.Зидарово-Скица №46/26.05.2009 година (презаверена на 02.05.2012г)
11. с.Зидарово-Скица №16/07.04.2010 година(презаверена на 02.05.2012г)
12.с.Росен- Скица №14/27.01.2009 година(презаверена на 02.05.2012г)
13.с.Росен- Скица №24/27.01.2009 година(презаверена на 02.05.2012г)

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията – г-н Недин. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Преди това искам да кажа, че всички извънредни докладни, които гласувахме в началото, като допълнение към дневния ред са разгледани и гласувани по време на заседанията на комисиите и по тях няма предложение за промяна в решенията. Комисиите излязаха със становище да се вземат решенията, така както са по докладните.
V.Докладна записка №286/14.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на част от поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
З. Хрусанова: Колко кв. метра обхваща това УПИ? Съоразено ли е със размера на помпеното съоръжение, което ще бъде монтирано?
Кр. Германова: 1047 кв.м., като това е площта на цялото.
Р. Александров: Съобразено е с отстоянието, размера, санитарно-хигиенни норми и др.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискванията. Ще ви моля да гласуваме, така направеното предложение за решение на докладна записка с вх. №286/14.05.2012г.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№209

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктурав гр.Черноморец, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-03/01.03.2012г. точка 3, утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 1047 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Канална помпена станция” в част от поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №81178.55.19, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, извън граници на населени места за изграждане на Канална помпена станция. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер II55.19, с площ 1047м2, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, за изграждане на КПС /Канална помпена станция/ при плътност на застрояване 20%, Н мак.=7.00метра, Кинт.=0.5, мин. Озеленена площ 70%, като ½ да е осигурена за дървесна растителност.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
VI .Докладна записка №289/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол.
Б. Чампарова: Това е вятърната мелница до БЧК. Изтича договора за наем, трябва да проведем нова процядура за отдаването на този обект под наем.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, така направеното предложение за решение на докладна записка с вх. №289/16.05.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№210

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на сграда за обществено хранене с идентификатор 67800.504.343.1/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – триста четиридесет и три, сграда – едно/, със застроена площ 29/двадесет и девет/ кв.м.
Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обекта по т.1 да бъде 3 години.
1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 155/14.05.2012г. за обекта по т.1, в размер на 875/осемстотин седемдесет и пет/лева, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса.
1.3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
VII. Докладна записка №290/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за участие на Община Созопол, със собствени финансови средства в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковски” № 22
Давам думата на г-жа Чампарова за да разясни за какво става въпрос.
Б.Чампарова: Докладната е по предложение на кмета на Община Созопол, който желае да подпомогнем един жител от с.Бисер, на който къщата му е изцяло разрушена от наводненията. Помощта рабира се ще е една малка част от нужната стойност за изграждането на нов дом.
От името на кмета искам да направя и допълнение към решението, което да придобие следната редакция: след края на решението по докладната се поставя запетайка и се добавя „представляващи помощи по Решение на Общински съвет, § 42-14, Дейност 122\" Общинска администрация\"”. Това е с оглед изискването на бюджета.
Кр. Германова: Обоснованието на Кмета по отношение на докладната, изразено по време на комисиите беше, че кметовете от Бургаския регион са се включили в тази инициатива за подпомагане на по един човек от с. Бисер. Като идеята е средствата да отидат за определен човек, в помощ на хората, а не да се събират общото и да се разпределят. Средствата ще бъдат дадени след закупуването на материали на името на общината с фактури.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, първо така направеното предложение за промяна и допълнение на решението по докладна записка №290/16.05.2012г., а именно:

............ , „представляващи помощи по Решение на Общински съвет, § 42-14, Дейност 122\" Общинска администрация\"”.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги,ще Ви моля да гласуваме като цяло, така направеното предложение за решение на докладна записка с вх. №290/16.05.2012г., в едно с допълнението, което преди малко гласувахме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№211

Дава съгласие за участие на Община Созопол, в извършването на ремонт на къща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев с ЕГН 3205248484, намираща се на ул. „Раковски” № 22, със собствени финансови средства, в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева с включен ДДС, представляващи помощи по Решение на Общински съвет, § 42-14, Дейност 122\" Общинска администрация\"”.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
VIII. Докладна записка №291/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот 379 отреден за \"Регионално депо за неопасни отпадъци\", м.\"Чоплака\" землище с.Равадиново с цел допълване на отреждането и за \"Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци\";
Р. Александров: Докладната е във връзка с докладната от предната сесия. Строителният план трябва да се допълни неговото отреждане, т.к. в момента той е само за депо. Трябва да се допълни и за \"Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци\"
З. Хрусанова: На каква площ ще е?
Р. Александров: Не може да се каже точно. В рамките на клетка №4, която не е реализирана, но до 10 дка съгласно предходно решение.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам дебатите. Ще ви моля да гласуваме, така направеното предложение за решение на докладна записка с вх. №291/16.05.2012г.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№212

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот с номер 379, отреден „За Регионално депо за неопасни отпадъци\", м.\"Чоплака\" землище с.Равадиново, съгласно предложената графична част за изменение като бъде обособен нов застроителен обем в с площ до 10,000 дка в клетка №4 (съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 854/16.07.2004 на Кмета на Община Созопол) и УПИ 379 се запише с отреждане \"За Регионално депо за неопасни отпадъци и енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци\"

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
IX. Докладна записка №292/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от общински имот с идентификатор 81178.501.560 по КК на гр.Черноморец, участващ в урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.68 по план на гр.Черноморец с цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За канално помпена станция”;
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, така направеното предложение за решение на докладна записка с вх. №292/16.05.2012г.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се:0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№213

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, .2, т.6 и чл.62а ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 81178.501.560 по КК участващ в урегулиран поземлен имот І ”За озеленяване”, кв.68 по плана гр.Черноморец, съгласно предложената графична част за изменение, като се обособи нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За канално помпена станция №1”.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
X. Докладна записка №293/16.05.2012г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Канализационен тласкател от ЛКПС до съществуваща канализация в м.Буджака-м.Мапи, землище на гр.Созопол, участък в горски фонд;
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, така направеното предложение за решение на докладна записка с вх. №293/14.05.2012г.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се:0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№214

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура за обслужване на имоти в местност „Мапи”,
Решение рег.инд. ИАГ-16618/27.04.12 за предварително съгласуване за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия-частна държавна собственост, с проектни идентификатори 67800.42.141; 67800.42.142; 67800.42.144
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
„Канализационен тласкател от Локална канално-помпена станция до съществуваща канализация в м.Буджака-м.Мапи, землище на гр.Созопол, участък в горски фонд, преминаващо през следните поземлени имоти: 67800.42.70; 67800.42.61;67800.42.71 и 67800.42.44, и с проектни идентификатори 67800.42.141; 67800.42.142; 67800.42.144 по КККР на гр.Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
XI. Докладна записка №294/16.05.2012г от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно Изразяване на подкрепа на приетата ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за категорично несъгласие относно направените промени в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници.
На 09.05.2012г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния служител. Между двете четения на закона е внесено предложение в преходните и заключителни разпоредби на закона да се промени чл.34, ал.2 от ЗМСМА, като възнагражденията на общинските съветници се намалят от 60% на 30% от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. Неправилно и прибързано е между две четения на един закон в преходните и заключителни разпоредби да се променя устройствен закон, касаещ местното самоуправление, какъвто е ЗМСМА. Освен това предложените и приетите промени не са обсъждани от ПК по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание, както и не са представени на НСОРБ за изготвяне на становище.
На 10.05.2012 г. се проведе заседание на УС на НАПОС, на което УС излезе с обръщение към всички общински съвети, чрез срещи и разговори с народни представители да декларират позиция и да настояват за законодателна промяна, възстановяваща до сега действащите правила за възнаграждение на труда на общинските съветници.
Няма проведени никакви консултации с НАПОС, нито с някой председател или общински съветник. Иска ми се когато става въпрос за местно самоуправление да се търси мнението на местната власт.
(дебати)
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискванията. Ще ви моля да гласувате в подкрепа на декларацията на УС на НАПОС.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се:0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№215

Общински съвет Созопол подкрепя приетата ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за категорично несъгласие относно направените промени в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/*Протоколът е публикуван на 22.05.2012г.върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...