:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 17/ 04.12.2012г.


ПРОТОКОЛ № 17

Днес, 04.12.2012г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кмета на Община Созопол – г-жа Катя Стоянова, кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Колеги, имате ли въпроси?
З. Хрусанова: Добър ден на всички, г-н Кмет, въпросът ми е свързан с кредита от „Инвестбанк“. Искам да попитам дали кредитът е вече факт и как върви процедурата? Тъй като ни уверихте, че нещата ще се случат много бързо дали това няма да попречи на цялостното усвояване на парите за проекта?
П. Рейзи: Парите са вече усвоени, разплатили сме се, в момента се подготвят документите за плащане от фонда, нещата вървят идеално. Благодаря ви за подкрепата и за гласуването.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси към кмета? Няма. Прекратявам питанията към кмета. Преминаваме към самото заседание.
Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:
VI. Докладна записка с вх.№ 735/27.11.2012 г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол , относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Обновяване на Художествена галерия“ в УПИ XIII кв.3 гр.Созопол.
VII. Докладна записка с вх.№ 737/29.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
VIII. Докладна записка с вх.№ 753/03.12.2012г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставя за ползване на общински имот ПИ 67800.505.79 и сграда с идентификатор 67800.505.79.1 , идентичен с УПИ ХVІІІ, пл.н. №522,квартал 27 – Созопол на Областен съвет на БЧК Бургас за създаването на Център за обществена подкрепа в гр.Созопол.
Колеги, имате ли други предложения за промяна и допълнение към дневния ред? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение т. VI., VII., и VIII да станат част от дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа, „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 глас, предложението беше прието.
Кр. Германова: Ще Ви моля да гласуваме дневния ред така както е предложен в едно с допълненията т. VI., VII., и VIII., които току - що гласувахме.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа, „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 0 гласа;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№347

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 676/14.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;
2. Докладна записка с вх.№ 702/22.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на мотивирано становище за опрощаване на държавни вземания по молба на Емин Йоздаг, с постоянен адрес в гр.Созопол, община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 709/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
4. Докладна записка с вх.№ 710/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 1155 от Протокол 54 от 20.04.2011 относно срок на валидност на разрешително за извършване на таксиметров превоз ;
5. Докладна записка с вх.№ 711/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2013 година.
6. Докладна записка с вх.№ 725/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Редакция на Решение № 265от 21.09.2012г.на Общински съвет Созопол във връзка с договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
7. Докладна записка с вх.№ 697/20.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функция „Здравеопазване”.
8. Докладна записка с вх.№ 706/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Освобождаване от заплащане на месечна наемна цена поради невъзможност за ползване на поземлен имот 67800.504.343.1., гр.Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 712/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
10. Докладна записка с вх.№ 716/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година.
11. Докладна записка с вх.№ 717/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2013 г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
12. Докладна записка с вх.№721/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №38 по плана на местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№722/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №179 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.179 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх.№723/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.502.351 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.62, ал.5 от ЗУТ.
15. Докладна записка с вх.№724/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.9.105 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.205 от ЗУТ.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
16. Докладна записка с вх.№ 651/07.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе на обект ”Кабелна линия 20 кV и трафопост” за захранване ПИ 67800.1.256, в местност “Герени” землище гр.Созопол ;
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
17. Докладна записка с вх.№ 707/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх. №735/27.11.2012 г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол , относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Обновяване на Художествена галерия “ в УПИ XIII кв.3 гр.Созопол.
VII. Докладна записка с вх. №737/29.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
VIII. Докладна записка с вх. №753/03.12.2012г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставя за ползване на общински имот ПИ 67800.505.79 и сграда с идентификатор 67800.505.79.1 , идентичен с УПИ ХVІІІ, пл.н. №522,квартал 27 – Созопол на Областен съвет на БЧК Бургас за създаването на Център за обществена подкрепа в гр.Созопол.
Кр. Германова: Преминаваме към първа точка по дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на Председател на комисията – г-н Стоян Маринов.
Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа.
На 29.11.2012г. от 11:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов – Председател; Пенка Щерионова; Гено Пухов; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 676/14.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление разпореждане с общинска собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№348

На основание чл.21, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание:
В „Чл.6 , ал.(2) ( доп.с Решение № 348 /04.12.2012г.) се добавя нова точка 5.
„Обекти от първостепенно общинско значение по §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ .
В „ Чл.42.ал.(2)( доп.с решение № 348 /04.12.2012г.) се добавя нова точка 5.
„В случаите на чл.21 ал.4 от ЗОС”
В „ Чл.42.ал.(7). т.2.( изм.с решение № 348 /04.12.2012г.) „На общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал.2,т.2 и ал.2,т.5, като в тези случаи не се прилагат правилата на ал.4 и ал.5”

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 702/22.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на мотивирано становище за опрощаване на държавни вземания по молба на Емин Йоздаг, с постоянен адрес в гр.Созопол, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Т. Янакиев: Г-жо Председател, няма ли това да доведе до лош сигнал към други хора от Общината?
Кр. Германова: Тези процедури не за първи път влизат в Общински съвет – Созопол, когато гражданите на Република България имат някакви държавни задължения и нямат възможност да ги платят, пускат молба до Президента за опрощаване. Това решение се взима от Президента, но процедурата включва и решение на Общински съвет.
Други въпроси колеги? Няма. Прекратявам разискванията. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№349

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Емин Йоздаг, с ЕГН: **********, с адрес гр.Созопол ул.”*********“ , Община Созопол за опрощаване на дължимите от него държавни вземания, предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задълженията, които са в размер на 20 787 лв. (двадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева).

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№709/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№350

1. На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.41 от Закона за защита при бедствия Общински съвет Созопол дава съгласието си за промяна на числеността на доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях от 10 на 15 човека.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол на основание чл.42 и чл.44 от Закона за защита при бедствия да предприеме действия по създаване на формированието.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 710/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 1155 от Протокол 54 от 20.04.2011 относно срок на валидност на разрешително за извършване на таксиметров превоз ;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№351

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.24, ал.3 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, Общински Съвет –Созопол измененя т.1 от Решение № 1155 от Протокол 54/20.04.2011г. , като същото придобива следния текст:
„На основание чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози да се издават разрешителни за таксиметров превоз за срок от 36 месеца, въз основа и при спазване на изискванията на чл.24 от ЗАвтП и чл.24 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници”.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 711/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2013 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№352

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2013 година.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 725/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Редакция на Решение № 265от 21.09.2012г.на Общински съвет Созопол във връзка с договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№353

На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от Закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол изменя свое решение № 265 от 21.09.2012г. като същото придобива следната редакция:
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол“, по Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 957 790,00 лева (деветстотин петдесет и седем хиляди седемстотин и деветдесет лева)
• Валута на дълга – лева или евро
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/010;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на Общината по член 6 от Закона за общинския дълг
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/010, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка– „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Кр. Германова: Благодаря на г-н Стоян Маринов. Преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателя на комисията – г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги. На 29.11.2012г. от 11:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха: Пенка Щерионова– Председател; Стоян Маринов; Тодор Чакъров; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 697/20.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2012 година във функция „Здравеопазване”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№354

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите медицински специалисти в здравните кабинети в ЦДГ, ОДЗ и училища на територията на Община Созопол за обслужване на децата и учениците в тях и вписва Мариана И. Вълчанова- медицинска сестра по маршрут: гр.Созопол – гр.Черноморец – с.Росен – с.Равна гора- гр.Созопол с право на транспортни разходи до 31.12.2012година, считано от датата на назначаване.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№706/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Освобождаване от заплащане на месечна наемна цена поради невъзможност за ползване на поземлен имот 67800.504.343.1., гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Добър ден на всички, искам да попитам г-н Кмет, какво ще е бъдещето на този обект, тъй като знаем, че той е един от символите на Созопол, отново ли ще бъде търговски обект след реставрирането или нещо друго? Благодаря.
П. Рейзи: Имаме три годишен договор за стопанисване на обекта, но след случилото се е нормално да освободим наемателя от заплащане на наема. Нашите планове за предстоящото лято са да го възстановим и отново да се използва като търговски обект.
Т. Янакиев: Може би е добре да се помисли каква ще бъде визията, дали пак ще е ресторант, дали това по някакъв начин не застрашава обекта. Полицията произнесе ли се по този въпрос? Умишлен ли е пожарът, от късо съединение ли е?
П. Рейзи: На този етап нямаме тяхното категорично становище, но от самото начало се говори за палеж. А относно визията, обектът ще бъде възстановен едно към едно, защото е паметник на културата и ние нямаме право да го променяме.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. Прекратявам разискването. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№355

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.20а от Закон за задълженията и договорите, Общински Съвет –Созопол одобрява освобождаване от заплащане на месечен наем в размер на 880.00лв без ДДС ,включително и дължимия за месец ноември 2012г , по наемен договор № 8-340/09.07.2012г. с наемател „ Сида 2012” ЕООД, до приключване на реконструкцията по имота и същия стане във вид и състояние годно за ползване, съобразно сключения договор. Настъпването на условието да се удостовери с приемателно-предавателен протокол.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№712/23.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така,
както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, както всяко разглеждане и гласуване на бюджет, първо ще започнем с вашите въпроси и коментари и след като приключат питанията ще пристъпим към гласуване. Давам думата на г-жа Чачева, за да каже няколко думи по отношение на актуализацията на бюджета, какво я налага и след това ще Ви дам думата за разисквания.
П. Рейзи: Аз искам само да кажа нещо преди г-жа Чачева да вземе думата. Това всъщност е последна актуализация на бюджета за 2012г., приходната част на Общината върви по-добре от миналата година с около 10-15%, което говори за една постоянност в работата на Общинска администрация.
К. Чачева: Уважаеми Общински съветници, докладната е свързана не само с актуализация на разходната част, но и с актуализация на приходната част на бюджета. Тя се налага във връзка с промяна в план – сметката за битови отпадъци, която увеличаваме с 300 000 лв. заради депонирането на отпадъци от други Общини – Царево и Приморско. Тези 300 000лв. отиват също в разходната част за депото. Другото, свързано с докладната, във връзка с пожарите е изграждането на система за видеонаблюдение, за която ще са необходими 150 000лв. И третото нещо, което е важно да се отбележи е изграждането на модулен изложбен комплекс, за който са необходими 36 000лв.
П. Рейзи: Само ще добавя, че видеонаблюдението мислим да го направим като преходен обект. Проектът ни е готов, определили сме най-важните точки в града, те са около 7 , вярно е, че средствата, които са ни необходими ще бъдат взети от проекта за стадиона, но тъй като до края на годината те няма да бъдат изразходени, сме преценили, че можем да ги използваме за изграждане на видеонаблюдение.
По отношение на модулния изложбен комплекс, предвиждаме да се направи един вид малък туристически център, в който ще бъдат експонирани фирмите и държавите, които ще участват в конгреса в началото на юни месец.
Кр. Германова: Колеги, имате думата за разискване и коментар по актуализацията на бюджета.
Т. Янакиев: Г-н Кмет, искам да попитам имаме ли технологично време да направим проекта за видеонаблюдение?
П. Рейзи: До сега сме разговаряли с няколко фирми и събираме оферти за реализирането на проекта. След като вие днес вземете решение, ние спокойно можем да преминем към реализиране, защото имаме заложени средства, затова казвам, че обектът е преходен.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по актуализацията на бюджета?
Р. Деспов: Г-н Кмет, идеята за видеонаблюдение е много добра, но искам да попитам не е ли по-добре тези пари да бъдат използвани за завършване на стадиона в гр. Черноморец, а за видеонаблюдението да бъдат заложени средства в следващия бюджет?
П. Рейзи: Видеонаблюдението е наложително, всички тези палежи, които се случиха, ни подтикнаха да вземем това решение. А по отношение на стадиона, там просто надграждаме проекта, който сме започнали.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по актуализацията на бюджета? Няма. Прекратявам разискванията по актуализация на бюджета и влизаме в процедура на гласуване. Председателят на комисията по финанси ще зачита отделните пера и ще подлагам на гласуване.
П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. с 300 000лв. в частта от собствени приходи по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става
Всичко собствени приходи 17 533 773лв. 300 000лв. 17 833 773лв.
в т.ч.
-неданъчни приходи 11 593 773лв. 300 000лв. 11 893 773лв.
от тях:
§ 24-04 –нетни приходи от продажби
на услуги,стоки и продукция 800 000лв. 300 000лв. 1 100 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№356

По приходи
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. с 300 000лв. в частта от собствени приходи по параграфи, както следва:

Наименование на параграфи било увеличение става

Всичко собствени приходи 17 533 773лв. 300 000лв.17 833 773лв.
в т.ч.
-неданъчни приходи 11 593 773лв. 300 000лв. 11 893 773лв.
от тях:
§ 24-04 –нетни приходи от продажби
на услуги,стоки и продукция 800 000лв. 300 000лв. 1 100 000лв.

П. Щерионова: 2.1.Функция „Общи държавни служби” – увеличение с 1 500лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 1 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 74 450лв. 1 500лв. 75 950лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01-придоб.
на компютри и хардуер:
-компютърни конфигурации и
компютърни станции,компютърна
конфигурация и монитор
за общинска администрация 35 000лв. 1 500лв. 36 500лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 86 300лв./в т.ч.-8 000лв.увеличение за дейност 627/ и допълва наименованието на обектите, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 679 009лв. 86 300лв. 592 709лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-улична водопроводна и
канализационна мрежа с.Крушевец 123 362лв. 86 300лв. 37 062лв.
допълнение в наименованието на обекта
било-ВиК с.Равна гора- съфинансиране
по проекта
става –ВиК с.Равна гора –
съфинансиране по проекта за
проектиране и строителство 40 000лв. 40 000лв.
било-ПСОВ с.Равна гора-съфинансиране .
по проекта
става -ПСОВ с.Равна гора-
съфинансиране по проекта за
проектиране и строителство 23 000лв. 23 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 853 300лв. 289 800лв. 1 143 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500 000лв. 289 800лв. 789 800лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 88 600лв. 9 000 лв. 97 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
-компютърна конфигурация
за компютърна фискална система
за РДНО 0лв. 2 500лв. 2 500лв.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-доставка и монтаж на магнитно
стриктивна сонда за светли
горива за РДНО 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
-доставка и монтаж на контролер
за магнитно стриктивна сонда
за РДНО 0лв. 3 500лв. 3 500лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НДМА 0лв. 1 200лв. 1 200лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване на
програмни продукти:
-софтуер за компютърна фискална
система за РДНО 0лв. 1 200лв. 1 200лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” - увеличение с 300 000лв. по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 213 700лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:2.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 120 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 613 810лв. 120 000лв. 1 493 810лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-спортен център с трибуни в УПИ І-1017,
кв.87 гр.Созопол -допълнителни
средства за конструктивно изпълнение
на козирката и др.непредвидени
разходи 1 530 000лв. 120 000лв. 1 410 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – извъшва промени по плана на бюджетните кредити, по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 33 858лв. 33 858лв.
в т.ч. било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-изграждане на три изкуствени водоема
в землищата на с.Равадиново, гр.Черноморец
и гр.Созопол – за ДДС 0лв. 15 400лв. 15 400лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-изграждане на три изкуствени водоема
в землищата на с.Равадиново, гр.Черноморец
и гр.Созопол – за ДДС . 15 400лв. 15 400лв. 0лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става
§ 52-00–придобиване на ДМА 257 485лв. 156 000лв. 413 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-проектиране и изработване на
„Модулен изложбен комплекс”
гр.Созопол 0лв. 36 000лв. 36 000лв.
-„Система за видеонаблюдение
на гр.Созопол” 0лв. 120 000лв. 120 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 755 089лв. 40 800лв. 795 889лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на
др.НДМА:
-изготвяне на проект „Покритие
на археологически обекти и
прилежаща територия към
крепостни стени” „Провлака”-
пешеходна зона гр.Созопол 0лв. 23 400лв. 23 400лв.
-актуализация на проект „Детска
градина” с.Равадиново 0лв. 4 800лв. 4 800лв.
-архитектурно заснемане, конструктивно
становище, технически паспорт и
проект за основен ремонт на общинска
сграда вУПИ І 503,1 с.Атия 16 880лв. 12 600лв. 29 480лв.
-частично изменение на ПУП –ПРЗ и
РУП за УПИ І за „Озеленяване” в
кв.31 по плана на гр.Созопол 0лв. 5 290лв. 5 290лв.
било намаление става
-ПУП КПС Вромос 5 290лв. 5 290лв. 0лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение със 196 800лв. по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.4.Функция „Икономически дейности и услуги” - увеличение със 196 800лв. и извършва промени по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. с 300 000лв. в т.ч. бюджета на гр.Созопол – собствен с 292 000лв. в частта за местни дейности и 8 000лв. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”– дофинансиране с общински приходи и извършва промени по плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№357

По разходи
2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г. с 300 000лв. в т.ч. бюджета на гр.Созопол – собствен с 292 000лв. в частта за местни дейности и 8 000лв. в частта за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”– дофинансиране с общински приходи и извършва промени по плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Общи държавни служби” – увеличение с 1 500лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 1 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 74 450лв. 1 500лв. 75 950лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01-придоб.
на компютри и хардуер:
-компютърни конфигурации и
компютърни станции,компютърна
конфигурация и монитор
за общинска администрация 35 000лв. 1 500лв. 36 500лв.

2.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 213 700лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 86 300лв./в т.ч.-8 000лв.увеличение за дейност 627/ и допълва наименованието на обектите, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 679 009лв. 86 300лв. 592 709лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-улична водопроводна и
канализационна мрежа с.Крушевец 123 362лв. 86 300лв. 37 062лв.

допълнение в наименованието на обекта
било-ВиК с.Равна гора- съфинансиране
по проекта
става –ВиК с.Равна гора –
съфинансиране по проекта за
проектиране и строителство 40 000лв. 40 000лв.

било-ПСОВ с.Равна гора-съфинансиране .
по проекта
става -ПСОВ с.Равна гора-
съфинансиране по проекта за
проектиране и строителство 23 000лв. 23 000лв.

-Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” - увеличение с 300 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 853 300лв. 289 800лв. 1 143 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500 000лв. 289 800лв. 789 800лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 88 600лв. 9 000 лв. 97 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
-компютърна конфигурация
за компютърна фискална система
за РДНО 0лв. 2 500лв. 2 500лв.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-доставка и монтаж на магнитно
стриктивна сонда за светли
горива за РДНО 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
-доставка и монтаж на контролер
за магнитно стриктивна сонда
за РДНО 0лв. 3 500лв. 3 500лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 0лв. 1 200лв. 1 200лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване на
програмни продукти:
-софтуер за компютърна фискална
система за РДНО 0лв. 1 200лв. 1 200лв.

2.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 120 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 613 810лв. 120 000лв. 1 493 810лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-спортен център с трибуни в УПИ І-1017,
кв.87 гр.Созопол -допълнителни
средства за конструктивно изпълнение
на козирката и др.непредвидени
разходи 1 530 000лв. 120 000лв. 1 410 000лв.

2.4.Функция „Икономически дейности и услуги” - увеличение със 196 800лв. и извършва промени по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – извъшва промени по плана на бюджетните кредити, по параграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 33 858лв. 33 858лв.
в т.ч. било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-изграждане на три изкуствени водоема
в землищата на с.Равадиново, гр.Черноморец
и гр.Созопол – за ДДС 0лв. 15 400лв. 15 400лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструкт.обекти:
-изграждане на три изкуствени водоема
в землищата на с.Равадиново, гр.Черноморец
и гр.Созопол – за ДДС 15 400лв. 15 400лв. 0лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение със 196 800лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 257 485лв. 156 000лв. 413 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-проектиране и изработване на
„Модулен изложбен комплекс”
гр.Созопол 0лв. 36 000лв. 36 000лв.
-„Система за видеонаблюдение
на гр.Созопол” 0лв. 120 000лв. 120 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 755 089лв. 40 800лв. 795 889лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на
др.НДМА:
-изготвяне на проект „Покритие
на археологически обекти и
прилежаща територия към
крепостни стени” „Провлака”-
пешеходна зона гр.Созопол 0лв. 23 400лв. 23 400лв.
-актуализация на проект „Детска
градина” с.Равадиново 0лв. 4 800лв. 4 800лв.
-архитектурно заснемане, конструктивно
становище, технически паспорт и
проект за основен ремонт на общинска
сграда вУПИ І 503,1 с.Атия 16 880лв. 12 600лв. 29 480лв.
-частично изменение на ПУП –ПРЗ и
РУП за УПИ І за „Озеленяване” в
кв.31 по плана на гр.Созопол 0лв. 5 290лв. 5 290лв.
било намаление става
-ПУП КПС Вромос 5 290лв. 5 290лв. 0лв.

П. Щерионова: Кметство с.Зидарово
3.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 19 400лв. 2 500лв. 21 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 500лв. 1 500лв. 4 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 7 000лв. 1 000лв. 8 000лв.
3.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 2 500 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 2 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 500лв. 500лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Кметство с. Индже войвода
3.3.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 8 000лв. 1 000лв. 9 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 850лв. 500лв. 2 350лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 000лв. 500лв. 1 500лв.
3.4.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 500лв. 1 000лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 500лв. 500лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500лв. 500лв. 0лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
6 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

П. Щерионова: Кметство с.Равна гора
3.5.Извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи на функцията по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 2 000лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 2 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
-Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 2 000 лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-изработка, доставка и монтаж на
спирка в центъра на с.Равна гора 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2012г. в частта за местни дейности, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№358

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2012г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Зидарово
3.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 19 400лв. 2 500лв. 21 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 500лв. 1 500лв. 4 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 7 000лв. 1 000лв. 8 000лв.

3.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 2 500 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 2 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 500лв. 500лв.

Кметство с. Индже войвода
3.3.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 8 000лв. 1 000лв. 9 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 850лв. 500лв. 2 350лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 000лв. 500лв. 1 500лв.

3.4.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 500лв. 1 000лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 500лв. 500лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500лв. 500лв. 0лв.

Кметство с.Равна гора
3.5.Извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи на функцията по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 2 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

-Дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 2 000 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения:
-изработка, доставка и монтаж на
спирка в центъра на с.Равна гора 0лв. 2 000лв. 2 000лв.

П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 466 222лв. 19 460лв. 485 682лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 24 074лв. 12 960лв. 37 034лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 41 121лв. 6 500лв. 47 621лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 56 200лв. 19 460лв. 36 740лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – придобиване
на стопански инвентар:
-оборудване на кухненски
блок ЦДГ „Моряче” с.Атия 35 000лв. 19 460лв. 15 540лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на функция „Образование” в частта за местна дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№359

4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на функция „Образование” в частта за местна дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 466 222лв. 19 460лв. 485 682лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 24 074лв. 12 960лв. 37 034лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 41 121лв. 6 500лв. 47 621лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 56 200лв. 19 460лв. 36 740лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – придобиване
на стопански инвентар:
-оборудване на кухненски
блок ЦДГ „Моряче” с.Атия 35 000лв. 19 460лв. 15 540лв.

П. Щерионова: 5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 8 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 8 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 256 356лв. 8 000лв. 264 356лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 29 876лв. 8 000лв. 37 876лв.
в т.ч.
за ОУ гр.Черноморец 3 688лв. 8 000лв. 11 688лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№360

5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 8 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 8 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 256 356лв. 8 000лв. 264 356лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 29 876лв. 8 000лв. 37 876лв.
в т.ч.
за ОУ гр.Черноморец 3 688лв. 8 000лв. 11 688лв.

П. Щерионова: 6. Въз основа на приетите решения по т.2.1; т.2,2; т.2.3; т.2.4; т.3.5. и т.4. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г./ Приложение №1/ , в т.ч. 3 809 491лв. за обекти, които ще се финансират чрез приходен параграф 40-00 – „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 10/27.
било намаление става
Общо капиталови разходи: 6 422 831лв. 15 260лв. 6 407 571лв.
От: било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 5 984 131лв. 15 260лв. 5 968 871лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№361

6.Въз основа на приетите решения по т.2.1; т.2,2; т.2.3; т.2.4; т.3.5. и т.4. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г./ Приложение №1/ , в т.ч. 3 809 491лв. за обекти, които ще се финансират чрез приходен параграф 40-00 – „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 10/27.

било намаление става

Общо капиталови разходи: 6 422 831лв. 15 260лв. 6 407 571лв.
От:
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 5 984 131лв. 15 260лв. 5 968 871лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх.№716/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, преди да ви дам думата за въпроси и коментари по докладната, ще помоля г-жа Георгиева да доуточни техническите промени по докладната от името на вносителя.
Г. Георгиева: От името на кмета искам да направя едно предложение за допълване на основанията в решението, предвид факта, че план сметката е одобрена и гласувана при действието на стария закон в началото на тази година, и в този смисъл чл. 71а и чл. 71е са по стария, отменен закон (юли 2012г.), т.е. предложението за промяната е единствено в основанието – навсякъде в решението където е записано чл. 71а и чл. 71е от ЗУО се отразява (отм.ДВ. бр.53/2012) и се добавя след това „и на основание чл. 64 ал. 3 и чл. 60 ал.4 от ЗУО (в сила от 13.07.2012г. )”. По смисъл цялото решение е едно и също, допълват се единствено основанията при действието на новия закон.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай колеги, първо ще подложа на гласуване предложението за допълнение и промяна на правните основанията, а именно: навсякъде в решението където е записано чл. 71а и чл. 71е от ЗУО се отразява (отм.ДВ. бр.53/2012) и се добавя след това „и на основание чл. 64 ал. 3 и чл. 60 ал.4 от ЗУО (в сила от 13.07.2012г. )”. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение в едно с допълнението, така както гласувахме преди малко.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№362

Общински съвет Созопол приема промени в план –сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО (отм.ДВ. бр.53/2012) и на основание чл.64 ал.3 и чл.60 ал.4 от ЗУО ( в сила от 13.07.2012), почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2012 година както следва :

1. Раздел І. ПРИХОДИ
Било:3 898 134.00 лв. Да стане:4 198 134.00 лв.Увеличение:300 000.00 лв.
т.3 Нетни приходи от продажба на стоки и услуги „РЗУОРЗ”
Било: 0.00 лв. Да стане: 300 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.

2. Раздел ІІ. РАЗХОДИ :
Било: 3 898 134.00 лв Да стане: 4 198 134.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.
т.3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО (отм.ДВ. бр.53/2012) и на основание чл.64 ал.3 и чл.60 ал.4 от ЗУО ( в сила от 13.07.2012)
Било : 1 913 247.00 лв . Да стане :2 213 247.00лв. Увеличение: 300 000.00лв.
3.1. Управление на дейностите по отпадъците
Било: 1 190 000.00 лв Да стане: 1 490 000.00 лв Увеличение : 300 000.00 лв.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№717/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2013 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, тук също има предложение за промяна от вносителя. Давам думата на г-жа Георгиева.
Г. Георгиева: От името на кмета отново искам да направя едно предложение за промяна. За разлика от предното решение, където се включваше и план сметката, тук само сменяме основанията по новия закон за управление на отпадъците, т.е. чл.71а и чл.71е ЗУО отпадат като недействащи, а вместо тях в съответните точки от решението се слагат новите основания: чл. 64 ал.3 и чл. 60 ал.4 от ЗУО (в сила от 13.07.2012г.)
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме първо предложението за промяна в правните основанията на решението – чл.71а и чл.71е ЗУО отпадат, а вместо тях в съответните точки от решението се слагат новите основания: чл. 64 ал.3 и чл. 60 ал.4 от ЗУО (в сила от 13.07.2012г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение в едно с допълнението, така както гласувахме преди малко.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№363

1. За EVN България – 0.00 промила – освобождаване от пълния размер на ТБО за трасформаторните постове/ТП/ и възловите станции/ВС/ на територията на община Созопол за 2013 г.;
2. За „Куш инвест” ООД – 0.00 промила- освобождаване от пълния размер на ТБО за фотоволтаична централа върху поземлени имоти с УПИ ІІІ-11023, УПИ-11085-11059 на територията на община Созопол, землище с.Равадиново за 2013 г.
3. За Мюсюлманско изповедание и неговите поделения /мюсюлмански настоятелства/ - 0.00 промила, освобождаване от пълния размер на ТБО, за молитвените домове и прилежащите сгради и терени на мюсюлманското вероизповедание на територията на община Созопол за 2013 г.
4. За „Дюни” АД – за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) – 1.00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2013 г.;
5. За „Делта Индъстри” АД – за услугата „проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) – 3.00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2013 г.;
6. За ЗТПК „България”-в ликвидация гр.Созопол - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2013 г.;
7. За „Аркутино” ЕАД - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2013 г.;

Кр. Германова: Благодарим на г-жа П. Щерионова, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на председателя на комисията – г-жа Светлана Лулева.
Св. Лулева: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа, на 29.11.2012г. от 12:00 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
На заседанието присъстваха: Светлана Лулева – Председател; Тодор Чакъров; Гено Пухов;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№721/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №38 по плана на местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№364

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №38 /целият имот с площ от 685 кв.м./ по плана на местност ”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0039/20.11.2012г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицата наследници на Стойо С. Димитров: Тодора А. Димитрова, Красимира С. Ибришимова, Петя С. Церкова и Светла С. Димитрова да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №38 по плана на местност ”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№722/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №179 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.179 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната с поправка на допусната техническа грешка в решението, а именно: пети ред на втора точка от долу нагоре – 245 /четирдесет и пет/ кв.м. да се запише и чете 45 /четирдесет и пет/ кв.м.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение в едно с поправката на допусната техническа грешка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№365

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, и чл.28а от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 1 390,00 /хиляди триста и деветдесет лева/ лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 30 900 /тридесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 45/484 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №179 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.179 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Иван Н. Петров да придобие право на собственост върху 45/четиридесет и пет/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №179 /целият имот с площ от 484 кв.м./ по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.179 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№723/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.502.351 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.62, ал.5 от ЗУТ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№366

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” нов Раздел VІ „Имоти които общината има намерение да придобие чрез замяна „, като включва следният имот:
1. Поземлен имот 67800.502.351, частна собственост , площ от 472кв.м., попадащ в УПИ І ,кв.81 по план на гр.Созопол, с отреждане за „За сладкарница и озеленяване”.

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” нов Раздел VІа „Имоти които общината има намерение да предложи чрез замяна „, като включва следните имоти:
1.Поземлен имот 67800.502.488, общинска частна собственост , площ от 367кв.м, идентичен с УПИ LІV, квартал 53, гр.Созопол
2. Поземлен имот 67800.502.487, общинска частна собственост, площ от 366кв.м , идентичен с УПИ LV, квартал 53, гр.Созопол

ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
1.На основание чл.34, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.21,ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши замяна на следните имоти
1.1 Поземлен имот с идентификатор 67800.502.488, общинска частна собственост , площ от 367кв.м, идентичен с УПИ LІV, квартал 53, гр.Созопол при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.489, 67800.502.336; 67800.502.393; 67800.502.392; 67800.502.384; 67800.502.487; 67800.502.502:
1.2 Поземлен имот с идентификатор 67800.502.487, общинска частна собственост , площ от 366кв.м, идентичен с УПИ LV, квартал 53, гр.Созопол при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.502, 67800.502.488; 67800.502.392; 67800.502.391; 67800.502.384; 67800.502.416;
срещу :
1.3 Поземлен имот с идентификатор 67800.502.351, частна собственост , площ от 472кв.м., попадащ в УПИ І ,кв.81 по план на гр.Созопол,при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.425, при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.410;
2. Утвърждава експертна оценка № 186/ 02.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 104 935/сто и четири хиляди деветстотин тридесет и пет/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.488 .
3. Утвърждава експертна оценка № 185/ 02.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 104 649/сто и четири хиляди шестстотин четиридесет и девет/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.487.
4. Утвърждава експертна оценка № 189/ 15.10.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 121 461/сто двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и един/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.351
5. Утвърждава внесеното предварително съгласие , постигнато със собствениците на имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№724/26.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.9.105 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.205 от ЗУТ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№367

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” включва в Раздел VІ „Имоти които общината има намерение да придобие чрез замяна „, следният имот:
1. Поземлен имот 67800.9.105, частна собственост, идентичен с имот 009105 по КВС, с площ от 1254 кв.м. местност „Синетудис”, попадащ в УПИ І-9100,9101,9102,9103,9104,9105,9106,9107, с отреждане „за Гробищен парк”

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 102 от 20.02.2012 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2012г.” в Раздел VІа „Имоти които общината има намерение да предложи чрез замяна „,следният имот:
1.Поземлен имот 67800.502.491, общинска частна собственост , площ от 420кв.м, идентичен с УПИ LІ, квартал 53, гр.Созопол

ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ,
1.На основание чл.34, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.21,ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши замяна на следният имот
1.1.Поземлен имот с идентификатор 67800.502.491, общинска частна собственост , площ от 420кв.м, идентичен с УПИ LІ, квартал 53, гр.Созопол при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.492, 67800.502.339; 67800.502.361; 67800.502.338; 67800.502.502;
срещу :
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.9.105, частна собственост , площ от 1254кв.м., попадащ в УПИ І -9100,9101,9102,9103,9104,9105,9106,9107, по план на гр.Созопол,при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.9.104, 67800.9.318, 67800.9.106 ;
2. Утвърждава експертна оценка № 2804/ 13.11.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 108 100/сто и осем хиляди и сто/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.491 .
3. Утвърждава експертна оценка № 2803/ 13.11.2012г. на независим лицензиран оценител в размер на 99 100/деветдесет и девет хиляди и сто/лв., за имот с идентификатор 67800.9.105.
4. Утвърждава внесеното предварително съгласие , постигнато със собствениците на имота.

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията – г-жа Лулева. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на председателя на комисията – г-н Стойо Недин.

Ст. Недин: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа, на 29.11.2012г. от 12:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Христо Бардуков; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№651/07.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе на обект ”Кабелна линия 20 кV и трафопост” за захранване ПИ 67800.1.256, в местност “Герени” землище гр.Созопол ;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№368

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе на техническа инфраструктура, като дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и сервитути за елвръзки, в обхват на поземлени имоти ПИ 67800.32.49 и 67800.32.31 с обща площ ,включително сервитут от 551.00 кв.м., общинска собственост в землище на гр.Созопол, със срок на валидност от 2 година , считано от дата на влизане в сила на решението.

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :” Кабелна линия 20 кV и трафопост” с трасе и сервитути предвидено да премине в поземлени имоти и територии ЕКАТТЕ 67800, както следва :32.49; 32.31; 30.30; 1.256, землище на гр.Созопол.
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение( Приложение 1-имоти засегнати от сервитутни линии).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията – г-н Недин. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.
Давам думата на председателя на комисията – г-н Гено Пухов.

Г. Пухов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа, на 29.11.2012г. от 13:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
На заседанието присъстваха: Гено Пухов– Председател; Стоян Маринов; Христо Бардуков; Пенка Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 707/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздрържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната с допълнение в решението, а именно в списъка на лицата, на които да бъде предоставена еднократна парична помощ, да се добавят и лицата:
Ивелина Д. Славова – гр. Черноморец – ЕГН ********* за лечение на дъщеря й Цветомира Светославова Славова, страдаща от остра лимфобластна левкемия, в размер на 300 /триста /лв.
Христо Я. Сандев – с. Равадиново – ЕГН ********* за лечение на хроничен активен Б хепатит в рамер на 70 /седемдесет/ лв.
Марулка Т. Георгиева – с.Росен –ЕГН ********** за лечение на саркоидоза на черен дроб в размер на 300 /триста / лв.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще подложа на гласуване всяко едно от лицата, след което ще гласуваме като цяло решението по докладната.
Златомир Д. Атанасов от с. Атия – ЕГН: **********, страдащ от „бета таласемия” – 100 % нетрудоспособност, за закупуване на животоспасяващо лекарство в размер на 934 / деветстотин тридесет и четири / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

Анастасия Д. Мераджиева от с. Присад – ЕГН: *********, с водеща диагноза „ инсулинозависим захарен диабет”, 76 % нетрудоспособна за закупуване на лекарствени средства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Анна П. Костова от гр. Созопол – ЕГН: ********, страдаща от„шизоафективна шизофрения” за закупуване на лекарства в размер на 80 / осемдесет / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Лиляна С. Йорданова от с. Зидарово – ЕГН: **********, с диагноза „ исхемична болест на сърцето” за закупени лекарства в размер на 70 / седемдесет / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

Иван Х. Иванов от с. Росен – ЕГН: **********, за извършена операция на колянна става в размер на 170 / сто и седемдесет / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Живка Д. Желева от с. Росен – ЕГН:*********, за оперативна интервенция поради онкологично заболяване в размер на 200 / двеста / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

Михаил Я. Тюлев от с. Зидарово – ЕГН: *********, страдащ от мозъчно- съдова болест, за закупуване на лекарства в размер на 100/сто/ лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Руска С. Майсторова от с. Зидарово – ЕГН:**********, за покриване на разходи по извършена операция за смяна става в размер на 780 / седемстотин и осемдесет/лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Димо Я. Милчаков от гр. Созопол – ЕГН: ***********, претърпял „мозъчен инфаркт” , 97 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет/ лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Станчо М. Стоянов от с. Росен – ЕГН: ***********, с диагноза „ олигофрения”, 100 % инвалидност – за закупени лекарствени средства в размер на 50 / петдесет / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Димитър С. Дженезов от с. Зидарово – ЕГН:*********,100% инвалидност,страдащ от инсулинозависим захарен диабет и с ампутация на долен крайник- за извършена операция в размер на 280 / двеста и осемдесет / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Денка Я. Ангелова от с. Равадиново – ЕГН: *********, страдаща от епилепсия за извършени разходи по лечение и изследвания в размер на 130 / сто и тридесет / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Ивелина Д. Славова – гр. Черноморец – ЕГН: *********** за лечение на дъщеря й Цветомира Светославова Славова, страдаща от остра лимфобластна левкемия, в размер на 300лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Христо Я. Сандев – с. Равадиново – ЕГН: ******** за лечение на хроничен активен Б хепатит в рамер на 70 лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Марулка Т. Георгиева – с.Росен –ЕГН: ********* за лечение на саркоидоза на черен дроб в размер на 300 лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло решението по докладна записка с вх.№707/22.11.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№369

1. Об.съвет–Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
Златомир Д. Атанасов от с. Атия – ЕГН:**********, страдащ от „бета таласемия” – 100 % нетрудоспособност, за закупуване на животоспасяващо лекарство в размер на 934 / деветстотин тридесет и четири / лв.
Анастасия Д. Мераджиева от с. Присад – ЕГН: **********, с водеща диагноза „ инсулинозависим захарен диабет”, 76 % нетрудоспособна за закупуване на лекарствени средства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
Анна П. Костова от гр. Созопол – ЕГН: **********, страдаща от„шизоафективна шизофрения” за закупуване на лекарства в размер на 80 / осемдесет / лв.
Лиляна С. Йорданова от с. Зидарово – ЕГН: **********, с диагноза „ исхемична болест на сърцето” за закупени лекарства в размер на 70 / седемдесет / лв.
Иван Х. Иванов от с. Росен – ЕГН: **********, за извършена операция на колянна става в размер на 170 / сто и седемдесет / лв.
Живка Д. Желева от с. Росен – ЕГН: **********, за оперативна интервенция поради онкологично заболяване в размер на 200 / двеста / лв.
Михаил Я. Тюлев от с. Зидарово – ЕГН: **********, страдащ от мозъчно- съдова болест, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Руска С. Майсторова от с. Зидарово – ЕГН: **********, за покриване на разходи по извършена операция за смяна става в размер на 780 / седемстотин и осемдесет/лв.
Димо Я. Милчаков от гр. Созопол – ЕГН: **********, претърпял „мозъчен инфаркт” , 97 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет/ лв.
Станчо М. Стоянов от с. Росен – ЕГН: **********, с диагноза „ олигофрения”, 100 % инвалидност – за закупени лекарствени средства в размер на 50 / петдесет / лв.
Димитър С. Дженезов от с.Зидарово – ЕГН: **********,100% инвалидност,страдащ от инсулинозависим захарен диабет и с ампутация на долен крайник- за извършена операция в размер на 280 / двеста и осемдесет / лв.
Денка Я. Ангелова от с. Равадиново – ЕГН: **********, страдаща от епилепсия за извършени разходи по лечение и изследвания в размер на 130 / сто и тридесет / лв.
Ивелина Д. Славова – гр. Черноморец – ЕГН: ********** за лечение на дъщеря й Цветомира Светославова Славова, страдаща от остра лимфобластна левкемия, в размер на 300лв.
Христо Я. Сандев – с. Равадиново – ЕГН: ********** за лечение на хроничен активен Б хепатит в рамер на 70 лв.
Марулка Т. Георгиева – с.Росен –ЕГН: ********** за лечение на саркоидоза на черен дроб в размер на 300 лв.
Средствата да бъдат изплатени сред представяне на документи оправдаващи разходите до края на месец февруари 2013 г.

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията – г-н Гено Пухов. Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
VI. Докладна записка с вх.№ 735/27.11.2012 г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол , относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Обновяване на Художествена галерия “ в УПИ XIII кв.3 гр.Созопол.
Давам думата на г-н Рейзи за разяснение по докладната.
П. Рейзи: Става дума за един проект по рибарската група, в който сме заедно с Приморско и Царево. Сумата, отпусната за този проект е 2 млн. евро, която трябва да се разпредели между трите Общини. На този етап ние ще кандидатстваме с предложение за ремонт и реконструкция на Художествената галерия. В този проект може да се включи и частния бизнес, но приоритетни са Общините.
Кр. Германова: Благодаря г-н Рейзи. Колеги, имате ли въпроси по докладната. Няма. В такъв случай ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№370

1.Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Обновяване на Художествена галерия “ в УПИ XIII кв.3 гр.Созопол Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природни ресурси, съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство,Мярка 2.2:Развитие на туристическите атракции от Стратегията на МИРГ „Приморско- Созопол-Царево“
2.Декларира ,че предназначението на обекта на интервенция по предложения проект ,няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години от подаване на заявлението за кандидатстване.
3.Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в МИРГ „Приморско- Созопол-Царево“
4.Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативно изпълнение на проектните дейности .

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
VII. Докладна записка с вх.№ 737/29.11.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
Кр. Германова: Колеги, получих писмо от ликвидатора на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД, че процедурата все още не е приключила, в този смисъл съм предложила удължаване на срока на договора на ликвидатора.
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари по докладната?
З. Хрусанова: Искам да попитам кой е ликвидатора?
Кр. Германова: От самото начало ликвидатор е г-жа Казанджиева. Тя присъства в залата, имате ли въпроси към нея? Няма. Прекратявам разискването. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№371

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2013г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Б. Казанджиева до 31.12.2013г.

Кр. Германова: Преминаваме към последната точка от дневния ред:
VIII. Докладна записка с вх.№ 753/03.12.2012г. от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставя за ползване на общински имот ПИ 67800.505.79 и сграда с идентификатор 67800.505.79.1 , идентичен с УПИ ХVІІІ, пл.н. №522,квартал 27 – Созопол на Областен съвет на БЧК Бургас за създаването на Център за обществена подкрепа в гр.Созопол.
Кр. Германова: Давам думата на Кмета на Община Созопол, да каже няколко думи по докладната.
П. Рейзи: Искам първо да благодаря на Областния управител за бързата реакция и за бързото решение. Идеята е в тази сграда да направим центъра за обществена подкрепа. По отношение на решението искам да направя едно допълнение, а именно: на 3-ти ред от проекта за решение след думите „безвъзмедно предоставя” се добавя „ползването на” общински имот. Просто се прави едно допълнение.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладната, в едно с допълнението, което току – що бе предложено.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№372

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Созопол безвъзмездно предоставя ползването на общински имот ПИ 67800.505.79 и сграда с идентификатор 67800.505.79.1 , идентичен с УПИ ХVІІІ, пл.н. №522,квартал 27 – Созопол на Областен съвет на БЧК за създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за срок от 14 месеца от датата на въвеждането им в имота с подписването на предавателно- приемателен протокол.Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/

Протокола води:………...…….
/Кр. Богдева/Протоколът е публикуван на: 10.12.2012г.


върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...