:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол № 24/28.06.2013


ПРОТОКОЛ № 24

Днес, 28.06.2013г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха тринадесет общински съветника, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кмета на Община Созопол г-жа Катя Стоянова, кметове на кметства, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват тринадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Г-жа Германова предложи на общинските съветници преди приемане на дневния ред да гласуват за директното излъчване на двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Созопол по ТВ „СКАТ”.
Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№553
Двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.

Кр. Германова: Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Колеги, имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Добър ден на всички. Г-н Кмете, пред „Черно море“ е разчертан паркинг, но там стоят коли със седмици, да не кажа и с месеци, моето предложение или да се направи платен паркинга или да се вземат служебни места, там има банки, които могат да се възползват от тази възможност.
П. Рейзи: Ще проверя какво може да се направи. Както знаете през лятото контрола е много стриктен, освен полицията имаме и подвижен паяк, който следи за тези неща. По принцип там не трябва да се задържа паркирането, предвидено е да спират хора, да си свършат административната работа и да продължават. Ще огледаме района и ще направим необходимото, за да се разчисти.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, искам да Ви попитам пречиствателната станция, която започнахме да изграждаме и поръчката, която беше извършена относно разкопаването и полагането на тръби от началото на входа на Созопол, поръчката изпълнена ли е в пълен обем спрямо документацията, имало ли е някакво забавяне в сроковете? Ако е имало някакво забавяне, има ли неустоики, които трябва да бъдат платени и ще Ви помоля да не ми давате отговор сега, а да ми го напишете. Благодаря Ви.
П. Рейзи: Аз и сега ще Ви дам отговор, няма нужда да го пиша. Няма никакво забавяне в сроковете, на този етап проектът върви нормално. По трасето, което беше приключено нещата са изпълнени на 80%, останаха 20% за шахтите и за връзките в самите шахти. Платено е това, което е извършено, проектът се изпълнява стриктно, но имаме още доста работа. След летния сезон отново ще продължим да работим.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси? Няма. Прекратявам питанията към Кмета. Преминаваме към самото заседание.
Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:

V. Докладна записка с вх.№456/20.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на максималния брой разрешителни за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол.

VI. Докладна записка с вх.№457/20.06.2013г. от Зафира Хрусанова , Илиян Стефанов и Румен Димитров - общински съветници към Общински съвет - Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”

VII. Докладна записка с вх.№460/26.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 349 кв.м., идентификатори 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16, за публична общинска собственост ;

Кр. Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред : т. V., VI. и VII.

С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред , с така направените допълнения към него.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 554

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 429/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОИ/.
2. Докладна записка с вх.№ 435/17.06.2013г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 436/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решение за напускане на Община Созопол като учредител в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Созопол” /СНЦ МИГ-Созопол/.
4. Докладна записка с вх.№ 437/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „Местна инициативна група Приморско–Созопол” и определяне на представители на общината в него.
5. Докладна записка с вх.№ 439/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
6. Докладна записка с вх.№ 440/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Наредба за насърчаване на инвестициите на територията на Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 441/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 446/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояване на гражданин за изключителни заслуги към гр. Созопол със званието „Почетен гражданин на град Созопол“.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
9. Докладна записка с вх.№ 438 /17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. ( ПРСР).
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
10. Докладна записка с вх.№400/23.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
11.Докладна записка с вх.№413/07.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ „Сграда- Участъкова служба на ПАБ” на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”гр.Бургас.
12.Докладна записка с вх.№427/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот в с.Зидарово за частна общинска собственост 2.Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
13. Докладна записка с вх.№442/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на имот от общинския поземлен фонд и предоставянето му за общо и индивидуално ползване за отглеждане на селскостопански животни за с. Равадиново.
14. Докладна записка с вх.№443/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост,находящ се в з-ще Крушевец, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№444/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII – 41, кв.18 по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№445/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-35, кв.3 по плана на с. Индже Войвода, общ. Созопол.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
17. Докладна записка с вх.№417/07.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица от осова точка 610 до осова точка 623”, „Външен водопровод от съществуващ водопровод” и „Кабелна линия 20 kV от ТП „Равадиново 2”, обслужващи и захранващи поземлен имот №15226, местност „Равадиново”, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
18. Докладна записка с вх.№428/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улица в регулационните граници на с.Зидарово, община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№430/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица от осова точка 1 до осова точка 48”, осигуряваща достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 67800.54.101 /№010471/, местност „Каваци”, землище гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№431/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица от осова точка 475 до осова точка 112”, осигуряваща достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 67800.53.22 /№010438/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№432/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица от осова точка 501 до осова точка 563, ВиК и Кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.43.37, горска територия, местност „Мапи", землище гр.Созопол.

V. Докладна записка с вх.№456/20.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на максималния брой разрешителни за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол.

VI. Докладна записка с вх.№457/20.06.2013г. от Зафира Хрусанова , Илиян Стефанов и Румен Димитров - общински съветници към Общински съвет - Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”

VII. Докладна записка с вх.№460/26.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 349 кв.м., идентификатори 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16, за публична общинска собственост ;

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ,ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов.
Ст. Маринов: Уважаеми колеги, г-н Кмете, г-жо Председател, на 21.06.2013г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

На заседанието присъстваха: Стоян Маринов – Председател; Пенка Щерионова; Гено Пухов; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 429/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОИ/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет тарифата да се прилага с корекционен коефициент – 1.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №429/17.06.2013г., с предложението на комисията тарифата да се прилага с корекционен коефициент – 1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 555

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост по отношение на /Приложение №1/ - тарифа за определяне на минималния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения и терени – общинска собственост, като добавя нова „Забележка” под т.2 със следното съдържание: „При определяне на минималния размер на месечния наем за един кв.м.на обекти за нуждите на политичеки партии същите се коригират с корекционен коефициент - 1 независимо от населеното място в което се намират помещенията обект на отдаването под наем”.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 435/17.06.2013г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №435/17.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 556

Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация дава съгласие и разрешава на ТВ “СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет - Созопол, за периода на мандата 2011-2015г.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 436/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решение за напускане на Община Созопол като учредител в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Созопол” /СНЦ МИГ-Созопол/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №436/17.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 557

На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол

1. Дава съгласие Община Созопол да прекрати участието си като учредител в сдружение за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „МИГ- Созопол“, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съгласно изискванията на раздел II от Наредба № 23 от 18.12.2009 г.

2. Възлага на Кмета на община Созопол да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно изпълнението на представеното предложение, както и провеждането на всички и необходими действия за изпълнението и прилагането на официален документ.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 437/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „Местна инициативна група Приморско–Созопол” и определяне на представители на общината в него.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Предложения за представители? Няма. Ще ви моля да гласуваме като цяло така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №437/17.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 Карта 21 За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 558

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.19 и сл. от ЗЮЛНЦ, Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие Община Созопол да участва при учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „Приморско- Созопол”.

2.Приема Устав на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „Приморско- Созопол”.

3.Упълномощава Панайот Рейзи -Кмет на община Созопол да представлява Община Созопол в Учредителното и последващи Общи събрания на новата местна инициативна група „Приморско-Созопол“ .

4.Определя за представители от квота“местна власт“ за участие в Учредителното събрание и последващи общи събрания на сдружението следните лица:
- Красимира Германова – общински съветник;
- Петя Чапевова – Зам.-Кмет Община Созопол;
- Анастасия Любенова – мл. експерт Евроинтеграция - ППМС;
- Даниела Стоянова – мл. експерт Транспорт и земеделие.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 439/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №439/17.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 559

1.Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на Милко Кръстев Стойков от с.Присад , с ЕГН ******** , по повод искане с вх.№ 7-94-М-107/10.06.2013г.
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмет на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министър на труда и социалната политика .

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 440/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Наредба за насърчаване на инвестициите на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция: създават се Преходни и заключителни разпоредби § 1 със следното съдържание: „Наредбата е приета от Общински съвет с решение №.... и влиза в сила от датата на приемането й“.

Кр. Германова: Колеги, както всяка наредба, започваме раздел по раздел, давам ви думата за коментари и въпроси и след това гласуваме.
Кр. Германова: Глава I: Общи положения. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел I : Условия и мерки за насърчаване на инвестициите. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел II: Ред за издаване на сертификат клас В. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел III: Прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Инвестиционни проекти с общинско значение. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Глава II: Насърчаване на инвестициите. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Контрол по изпълнението на инвестиционни проекти. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Административнонаказателни разпоредби. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Допълнителни разпоредби. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло докладна записка с вх.№ 440/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Наредба за насърчаване на инвестициите на територията на Община Созопол, ведно с допълнението, предложено от комисията, а именно създаването на Преходни и заключителни разпоредби § 1 със следното съдържание: „Наредбата е приета от Общински съвет с решение №.... и влиза в сила от датата на приемането й“.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 560

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изменение на Закона за насърчаване на инвестиции и на основание чл.22з, ал.1 и чл.22и, т.1 и т.2 от Закона за насърчаване на инвестиции, Общински Съвет Созопол приема Наредба за насърчаване на инвестициите на територията на Община Созопол.Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 441/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка на допуснати технически грешки: На втория ред от проекта за решение вместо чл. 22 ал.1 да се запише и чете чл.21 ал.1 и в §3 от наредбата на втори ред вместо чл.22 ал.1 да се запише и чете чл.21 ал.1. И другата допусната техническа грешка: § 3 и § 4 на страница 12-13 от наредбата са изписани два пъти, като следва второто изписване да отпадне.

Кр. Германова: Колеги, отново започваме да разглеждаме раздел по раздел, глава по глава, давам ви думата за коментари и преминаваме към гласуване.
Кр. Германова: Глава 1. Общи положения. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Глава 2. Организация на пожарната безопасност. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 1: Територия на обекти и населени места. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 2: Жилищни сгради и частни дворове в населените места на Общината. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 3: Сгради, помещения и съоражения. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 4: Електрически инсталации. Имате ли въпроси и коментари? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Аз имам един въпрос относно т. 6: Извършване на ремонтни дейности от лица, непритежаващи необходимата квалификация. Ремонтни дейности как да го разбираме? Как да се тълкува това? Моля да поясните. Какво включва обхвата на т. 6?
Г. Георгиева: Искам да поясня, че не става въпрос за ел. ремонти вкъщи. Когато се извършва ремонт с проекти, самият проект по ел. частта се извършва от лицето с такава квалификация. За такива дейности става въпрос.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 5: Системи за отопление и вентилация. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 6: Новостроящи и реконструиращи се обекти. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Глава 3: Изисквания за пожарна безопасност и защита на населението. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 1: В горите. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 2: По време на жътвена кампания. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел 3: Есенно-зимния сезон. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Глава 4: Осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Глава 5: Превантивна дейност. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Глава 6: Административно-наказателна отговорност. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Глава 7: Допълнителни разпоредби. Имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме, ведно с предложението за поправка на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло докладна записка с вх.№ 441/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на Община Созопол, ведно с промените, направени от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 561

На основание на основание чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127ж ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи приема Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на Община Созопол.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 446/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояване на гражданин за изключителни заслуги към гр. Созопол със званието „Почетен гражданин на град Созопол“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, давам думата на Кмета.
П. Рейзи: Г-н Иван Бахчеванов дълги години работи като директор на художествената галерия в Созопол. Участва активно в живота на града, винаги помага за всички културни мероприятия. Той изработва иконата на Св. Марена, която подаряваме на почетните граждани. Мисля, че е един достоен и доказал се човек, животът му е свързан със Созопол, затова според мен той заслужава да получи този приз – „почетен гражданин на гр. Созопол“.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари? Г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова: Познавам Иван Бахчеванов, аз също имам много положително мнение за него. Той успя и в Черноморец да направи една икона на Св. Никола, както и разпятието в църквата също е негово дело. И аз подкрепям предложението на Кмета да бъде удостоен г-н Иван Бахчеванов със званието почетен гражданин на Созопол.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Само да допълня, приносът на Иван в културен, духовен и морален аспект в развитието на града е безспорен. Затова благодаря на г-н Кмета, за това предложение.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: До колкото знам, Иван Бахчеванов участва и в направата на купола на старата църква. Изключително скромен човек е.
П. Рейзи: Да, вярно е. Той участва във всяко културно мероприятие. Наистина заслужава според мен този приз. Радвам се, че той продължава да твори и да помага на нашия град.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 446/17.06.2013г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 562
1.Общински съвет Созопол Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОЗОПОЛ” г-н Иван Димитров Бахчеванов .

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Давам думата на председателката на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми – г-жа Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, на 21.06. 2013г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Иван Хаджиев;
Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Пенка Щерионова.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 438 /17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. ( ПРСР).

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г-н Кмете.
П. Рейзи: Уважаеми общински съветници, тук става дума за два проекта – в с. Крушевец и в с. Росен. Кандидатстваме по фонд Земеделие във връзка с изграждане на питейните водопроводи. На с. Крушевец да бъде довършен, а на с. Росен да се направи нов. Проектът, който подготвяме е на стойност около 6 млн. лв., това е максимума, предложението го правим сега, защото до 10 юли се надяваме да бъде отворена програмата и ние да бъдем едни от първите, които ще внесем проект. Вече завършихме един проект- водата, канала и пречиствателната станция на с. Равна гора, така че се надявам да бъдем одобрени и този път. Имаме реални шансове.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Кмете. Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г-н Петков.
Й. Петков: Г-н Кмете, във връзка с тези проекти, както знаем в тези села има голяма безработица, имам молба от жителите, ако може при изграждането на тези пречиствателни станции, канали и други, да се използват повече местни хора, а не да се взимат хора от други градове. Да се стимулира малко безработицата в тези населени места. Благодаря.
П. Рейзи: Искам да ви кажа, че няма случай в който да се работи и да не настоявам да се използват местните фирми. Нека да спечелим проектите, в Росен наистина има добри майстори, мисля че можем да помогнем.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари?Г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова: Г-н Рейзи, аз искам да Ви попитам в тази връзка за с. Зидарово също ли има такъв проект, защото си спомням, че Общината направи една серия от проекти за водни цикли във всички населени места.
П. Рейзи: Да г-жо Хрусанова, там всичко имаме, води, канали, пътища и пречиствателна станция. Проектите са изготвени, кандидатстваме два пъти за с. Зидарово в Министерството на екологията, за съжаление ги отхвърлят , тъй като не влизаме в брой жители. Те са много големи проекти, а програмата разрешава до 3 млн. лв.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари?Г-н Бардуков.
Хр. Бардуков: Относно питането на колегата. Хубаво е да правим такива срещи с работодателите, защото благодарение на такива срещи, със съдействието на администрацията, ремонти на читалището и на кметството в с. Индже войвода и в с. Равадиново ги правят именно хора от селищната система. Другото, което е че имаме много слаб капацитет от компетентни хора от към технически, архитекти и т.н. Основното, което търсят са общи работници и майстори.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 438 /17.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 563

I. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол дава своето съгласие:
1. Община Созопол да подаде Заявление за подпомагане „Улична водопроводна мрежа в с. Росен и с. Крушевец – II етап, Община Созопол” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. , Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, като декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския План за развитие на общината.

II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Кр. Германова: Колеги, давам петнадесет минути почивка.
Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват четиринадесет общински съветника, имаме кворум, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на председателката на комисията.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, колеги, на 21. 06.2013г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха: Светлана Лулева; Гено Пухов; Стойчо Неделчев; Тодор Чакъров;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№400/23.05.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 400 /23.05.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 564
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христодулина Михайлова Михова на следния имот:
- Поземлен имот с проектен № 009118, с проектна площ 4.432 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново;

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№413/07.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ „Сграда- Участъкова служба на ПАБ” на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”гр.Бургас.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 413 /07.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 565
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.2 от НРПУРОС предоставя на РСПБЗН- гр.Бургас, безвъзмездното управление върху имот –публична общинска собственост, представляващ едноетажна „Сграда-Участъкова служба на ПАБ” с идентификатор 67800.503.574.1, със застроена площ от 92 кв.м., находяща се в имот с идентификатор 67800.503.574 ;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изпълнението на настоящето решение.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№427/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот в с.Зидарово за частна общинска собственост 2.Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 427 /17.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 566
1. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост, представляващ целия втори етаж в сграда съгласно приложена схема на разпределението и обща застроена площ от 270(двеста и седемдесет)кв.м., разположена в УПИ VІІІ-390, в кв.13 по действащ от 2007г. план на с.Зидарово, идентичен с УПИ ХVІ-49, кв.11 по предходен недействащ план на с.Зидарово, при граници съгласно приложен АОС №295 от 14.03.2002г., за ЧАСТНА общинска собственост.
2.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС да се предоставят под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5 години, както следва:
2.1.Лекарски кабинет , манипулационна, кабинет „женска консултация” и кабинет „детска консултация” и санитерен възел, всичко с обща с площ от 41кв.м, находящ се на втори етаж от сграда , представляващ Здравна служба в с. Зидарово с месечен наем в размер на 51.25 лева без ДДС. Възлага на Кмета на Община да сключи договор с д-р Димитър Иванов за предоставяне под наем на имотите;
Договорът да се сключи след влизане в сила на Решението по т.1 и утвърждаването на акта за частна общинска собственост.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№442/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на имот от общинския поземлен фонд и предоставянето му за общо и индивидуално ползване за отглеждане на селскостопански животни за с. Равадиново.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 442 /17.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 567
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с ОС, чл. 37п, ал.1 и ал. 2, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 37к, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с §2г, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост ,Общински Съвет-Созопол реши:
1. Определя поземлен имот № 61042.13.36 от Общински поземлен фонд, с площ от 35.458 дка, з-ще на с.Равадиново за общо и индивидуално ползване за отглеждане на селскостопански животни.
2.Дава съгласие за предоставяне за срок от 5 години на поземлен имот № 61042.13.36 от Общински поземлен фонд за общо ползване на земеделски стопани и/или техни сдружения, и индивидуално ползване от лица ,притежаващи и/или отглеждащи пасищни животни на територията на с.Равадиново, при цена от 6лв/дка, определена като минимална съгласно Заповед РД-46-260 от 25.03.2012г на Министър на земеделието и храните.
3.Определя минимални правила, както следва:
Да се спазват изискванията на ветеринарните лекари при прилагането разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове свързани с ветеринарната профилактика.
При изграждане на навеси да се спазват разпоредбите на Закон за устройство на територията и Закон за опазване на земеделските земи.
Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№443/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост,находящ се в з-ще Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка на допусната техническа грешка: В първа точка от проекта за решение след думите: „ Закона за общинска собственост...“ да се добави: „ допълва“ годишната програма.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 443/17.06.2013г., ведно с направената от комисията поправка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 568

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва Поземлен имот № 134.332, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 2 117кв.м.


2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура - публичен търг с явно наддаване за Поземлен имот № 134.332, по плана на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 2 117кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост 1707/07.12.2011год.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 450/три хиляди четиристотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130037/14.06.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№444/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII – 41, кв.18 по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 444/17.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 569
Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Тинка Николова Ангелова в УПИ VII-41/седем римско, имот планоснимачен номер – четиридесет и едно/, в кв.18/осемнадесет/ по плана на с.Равадиново, Община Созопол, целия с площ 1105/хиляда сто и пет/кв.м., чрез продажба на 21/двадесет и един/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 2102/08.05.2013г.
2. Одобрява експертна оценка № 20130027/15.05.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 470лв./хиляда четиристотин и седемдесет лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№445/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-35, кв.3 по плана на с. Индже Войвода, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 445/17.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 570
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Станка Димитрова Христова, чрез продажба на 40кв.м. ид.ч. /четиридесет идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ V-35, кв.3 /пет римско за имот с планоснимачен номер тридесет и пет/, кв.3/ три/ по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 650 /шестстотин и петдесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130039/14.06.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 262 лв./двеста шестдесет и два лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Кр. Германова: Благодаря на Председателката на комисията, преминаваме към следваща точка от дневния ред: Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. Поради отсъствието на председателя аз ще прочета протокола.
На 21.06. 2013г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Иван Хаджиев; Янчо Георгиев; Христо Бардуков; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Румен Александров – Главен архитект на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№417/07.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица от осова точка 610 до осова точка 623”, „Външен водопровод от съществуващ водопровод” и „Кабелна линия 20 kV от ТП „Равадиново 2”, обслужващи и захранващи поземлен имот №15226, местност „Равадиново”, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 417/07.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 571
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обекти: „Второстепенна улица от осова точка 610 до осова точка 623”, с трасе в обхват на части от поземлени имоти: 15.139, 151, 15.163, 15.126, 15.133, 15.127, 15.203, 15.204, 15.140, 15.201, 15.132 и 15.226; „Външен водопровод от съществуващ водопровод”, с трасе и сервитут в части от поземлени имоти: 325, 15.139, 15.163, 15.126, 15.133, 15.127, 15.203, 15.204, 15.140, 15.201, 15.132 и 15.226; „Кабелна линия 20 kV от ТП „Равадиново 2”, с трасе и сервитут в части от поземлени имоти: 262, 325, 15.139, 15.140, 15.201 и 15.226, обслужващи и захранващи поземлен имот №15226, местност „Равадиново”, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-94-И-26/1/05.06.2013 година, за проектиране за обекти: „Второстепенна улица от осова точка 610 до осова точка 623”, „Външен водопровод от съществуващ водопровод” и „Кабелна линия 20 kV от ТП „Равадиново2”, обслужващи и захранващи поземлен имот №15226, местност „Равадиново”, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Трасето на кабелната линия и оста на външния водопровод, както и техният сервитут, изцяло попада в контур на новопроектираната улица от осова точка 610 до осова точка 623. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Кр. Германова: Докладна записка с вх.№428/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улица в регулационните граници на с.Зидарово, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 428/17.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 572
На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува влязла в сила с ПУП улица, в регулационните граници на с.Зидарово, община Созопол както следва:
1. Улица "Васил Дочев" - о.т. № 93-94-98-266-267-99-102.

Кр. Германова: Докладна записка с вх.№430/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица от осова точка 1 до осова точка 48”, осигуряваща достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 67800.54.101 /№010471/, местност „Каваци”, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 430/17.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 573
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица от осова точка 1 до осова точка 48”, с трасе в обхват на части от поземлени имоти: 67800.54.19, 67800.54.94, 67800.54.101, 67800.54.112 и 67800.54.111, осигуряваща достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 67800.54.101 /№010471/, местност „Каваци”, землище гр.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-94-Р-28/1/06.06.2013 година, за проектиране за обект: „Второстепенна улица от осова точка 1 до осова точка 48”, осигуряваща достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 67800.54.101 /№010471/, местност „Каваци”, землище гр.Созопол.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за обект: „Второстепенна улица от осова точка 1 до осова точка 48”. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Кр. Германова: Докладна записка с вх.№431/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица от осова точка 475 до осова точка 112”, осигуряваща достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 67800.53.22 /№010438/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 431/17.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 574
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица от осова точка 475 до осова точка 112”, с трасе в обхват на части от поземлени имоти: 67800.40.154, 67800.53.22, 67800.40.163, 67800.53.21, 67800.40.143, 67800.53.19, 67800.40.128 и 67800.53.20, осигуряваща достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 67800.53.22 /№010438/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-94-Р-29/1/06.06.2013 година, за проектиране за обект: „Второстепенна улица от осова точка 475 до осова точка 112”, осигуряваща достъп до поземлен имот с идентификатор по КК 67800.53.22 /№010438/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за обект: „Второстепенна улица от осова точка 475 до осова точка 112”. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Кр. Германова: Докладна записка с вх.№432/17.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица от осова точка 501 до осова точка 563, ВиК и Кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.43.37, горска територия, местност „Мапи", землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 432/17.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 575
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица от осова точка 501 до осова точка 563, ВиК и Кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.43.37, горска територия, местност „Мапи", землище гр.Созопол, с трасе и сервитути в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 67800.43.33, 67800.43.37, 67800.43.38, 67800.43.34, 67800.43.51, 67800.45.40, 67800.45.36, 67800.45.5, 67800.45.6, 67800.45.7, 67800.45.8, 67800.45.39, 67800.45.41, 67800.10.520, 67800.10.519, 67800.10.518, 67800.10.516, 67800.10.530, 67800.10.606, 67800.10.607, 67800.10.608, 67800.10.609, 67800.45.3, 67800.45.4, 67800.45.9, 67800.10.545, 67800.10.381, местностите „Мапи" и „Ачмалъци”, землище гр.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет — Созопол одобрява задание с изх.№5-94-К-17/4/10.06.2013 година, за проектиране за обект: „Второстепенна улица от осова точка 501 до осова точка 563, ВиК и Кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.43.37, горска територия, местност „Мапи", землище гр.Созопол

1. 3. На основание чл.75, ал.1, т.2 от ЗГ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на ПУП-ПП в обхват на поземлени имоти, горска територия, представляващи общински горски фонд, засегнати от трасето и сервитута на ПУП – ПП за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица от осова точка 501 до осова точка 563, ВиК и Кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот с идентификатор 67800.43.37, горска територия, местност „Мапи", землище гр.Созопол,.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред: V. Докладна записка с вх. № 456/ 20.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол ,относно: Определяне на максималния брой разрешителни за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол.
Тази докладна беше разгледана на комисия, след обсъждане и гласуване с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, докладната съгласувана ли е с гилдията на таксиметровите шофьори? И има ли становище от комисията по транспорт, дали това е удачно? Има ли паркоместа за още 5 таксиметрови автомобила?
П. Рейзи: Да, съгласувана е докладната. Провели сме разговори с шофьорите. А по отношение на стоянките има достатъчно.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 456/20.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 576
1. Общински съвет Созопол увеличава максималния брой разрешителни за таксиметров превоз на пътници на територията за община Созопол от 75 на 80 броя таксиметрови автомобили.

Кр. Германова: Следваща точка от дневния ред: VI. Докладна записка с вх. № 457/ 20.06.2013г. от Зафира Хрусанова, Илиян Стефанов и Румен Димитров, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г-н Стефанов.
И. Стефанов: Искам да запозная тук присъстващите общински съветници със заслугите на г-н Руси Петров. На световния терен са се качвали много малко жители от Общината ни, той е сред тях. Аз мисля, че заслужава да го подкрепим, защото заслужава този приз „почетен гражданин“.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова: Сега политическите реалности в страната ни са съвсем различни от тогава, когато г-н Петров е печелил отличия и награди. Както виждате става дума за 70-те години, тогава единствено спортистите прославиха името на нашата малка държава. Той е бил и два мандата кмен на с. Крушевец. Моля да подкрепите нашето предложение.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Бардуков.
Хр. Бардуков: Аз ще гласувам против, няма да е тенденциозно и ще се мотивирам защо. Първо г-н Петров е обявен веднъж за почетен гражданин на гр. Бургас, в това няма нищо лошо. Второ, когато беше Кмет, а и след това, той водеше една кампания, в която твърдеше, че Крушевец трябва да се махне от Общината, защото няма нищо общо със Созопол. Един човек, който сам се отрича от Созопол, аз няма как да го подкрепя да стане почетен гражданин.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Аз лично ще подкрепя предложението на колегите на базата на това, което виждам в докладната, самите му постижения са достатъчни. Не съм чул това, което каза г-н Бардуков.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Димитров.
Р. Димитров: Искам да ви призова за положително гласуване.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 457/20.06.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 5
Против: 1
Въздържали се: 8Общински съвет – Созопол не приема предложението за решение, направено с докладна записка с вх.№ 457/20.06.2013г., от Зафира Хрусанова, Илиян Стефанов и Румен Димитров, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”.
Кр. Германова: Следваща точка от дневния ред: VII. Докладна записка с вх. № 460/ 26.06.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол ,относно: 1.Обявяване на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 349 кв.м., идентификатори 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16, за публична общинска собственост ;
Кр. Германова: Г-н Кмете, ще кажете ли няколко думи за докладната, тъй като тя не е разглеждана на комисия?
П. Рейзи: Налага се да я внесем като извънредна докладна, защото искаме да кандидатстваме по норвежката програма за изграждане на изгорялата сграда на данъчна служба. Преди една година Министерството на финансите я прехвърли на Общината. Мислим да използваме сградата за публични дейности, има изискване от програмата сградата да е публична собственост, поради тази причина сме внесли докладната. Средставата отиват изцяло в публичния сектор. Като технически проект вече го имаме, дано да се класираме по програмата.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 460/26.06.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7
9 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 577
На основание чл.3,ал.2,т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – ЧАСТНА общинска собственост с площ от 349/триста четиридесет и девет/кв.м., с идентификатор 67800.501.157 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ-157”За представителна сграда на ОбС”, в кв.16 ,по регулационен план на гр.Созопол, при граници на имота по кадастрална карта: 67800.501.526; 67800.501.124 и 67800.501.158; за ПУБЛИЧНА общинска собственост.

Кр. Германова: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет – Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/

Протокола води:………...……..........
/В. Пазвантова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. СозополПротоколът е публикуван на 05.07.2013г.


върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...