:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол № 27/31.10.2013 г.


Днес, 31.10.2013г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха тринадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кмета на Община Созопол г-жа Катя Стоянова, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват единадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Първо ще дам думата на Кмета. Г-н Рейзи.
П. Рейзи: Искам да кажа няколко думи по отношение на водния цикъл. Както виждате разкопаването вече достигна и до града, предстои същото и в гр. Черноморец. Първо ще направим стария град, ще го затворим и продължаваме към новия град. Що се отнася до Черноморец, в момента довършваме футболното игрище в училището, което ще се ползва от всички, но тъй като има набези , игрището ще се заключва и ключовете ще бъдат в директорката, в Кмета и един в треньора на футболния клуб. Теренът ще се използва от всички, но разбира се трябва да се спазват някои правила. По отношение на училището в с. Атия, ще видите че има предложение, една част от него да се преотстъпи на читалището на с. Атия. Така, че сградата си остава и ще се ползва за общински дейности. Искам да допълня и още нещо по отношение на слуховете, че ще има бежанци при нас, това не е така, на този етап всичко е спокойно. Благодаря.
Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Кмете. Колеги имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай преминаваме към самото заседание. Всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред, искам само да съобщя за допусната техническа грешка в поканата, а именно: Във втора точка от дневния ред: Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, докладна записка с вх. .№ 628/05.09.2013г. да се запише и чете : докладна записка с вх.№ 680/15.10.2013г. Имам предложение и за допълнение към дневния ред, докладните са разгледани по време на комисиите. Става въпрос за следните докладни:
V. Докладна записка с вх.№ 718/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№ 719/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на представител на Община Созопол в общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне на мандата му за вземане на решение за приемане на Регионален генерален план на обособена територия на „ВиК” ЕАД – Бургас.
VII. Докладна записка с вх.№ 720/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възстановяване на средства за пътни разходи на правоимащи болни.
Кр. Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнения към дневния ред : т. V, VI и VII.
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред, с така направените допълнения към него и ведно с поправката на техническата грешка.
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№657

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 682/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
2. Докладна записка с вх. № 701/17.10.2013г. от Росен Деспов, Тихомир Янакиев и Йордан Георгиев – общински съветници , относно: Приемане на промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост/НРПУРОС/.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
3. Докладна записка с вх. № 680/15.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол, актуализиране на ПЛАН – СМЕТКА на Общинско горско предприятие Созопол и актуализиране на бюджетни сметки на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на ОУ „Христо Смирненски” с.Атия и ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец за 2013г.
4. Докладна записка с вх. № 702/17.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Поемане на пътни разходи за учебната 2013/2014г. на Силвия Иванова Стойчева от с.Aтия,ЖК“Миньор“,бл.1 ,ученичка в Помощно училище „Отец Паисий“гр. Бургас.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
5. Докладна записка с вх. № 649/24.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, з-ще гр.Созопол
6. Докладна записка с вх. № 650/24.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Крушевец, общ.Созопол
7. Докладна записка с вх. № 651/24.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Равадиново, общ.Созопол.
8. Докладна записка с вх. № 652/30.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имот представляващ „пасище, мера“ за други земеделски нужди.
9. Докладна записка с вх. № 655/02.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-275, кв.22 по плана на с.Габър, община Созопол
10. Докладна записка с вх. № 679/15.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на управлението на наедвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І 503.4 „за училище” в кв.3 по плана на с.Атия /ПИ 63015.503.59 по КК/.
11. Докладна записка с вх. № 681/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за придобиване на частен имот, находящ се в село Росен, представляващ урегулиран имот за изграждане на нова детска градина.
12.Докладна записка с вх. № 683/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2014 година.
13. Докладна записка с вх. № 684/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост - УПИ IIІ-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх. № 685/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост - УПИ VIIІ-13033, в кв.37, целият с площ от 340 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 686/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
16. Докладна записка с вх. № 687/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх. № 688/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
18. Докладна записка с вх. № 661/03.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №75, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда” и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот №75, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 668/11.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Трасета на уличен водопровод и кабелна линия НН за УПИ II_6606”, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 678/15.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол

V. Докладна записка с вх.№ 718/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№ 719/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на представител на Община Созопол в общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне на мандата му за вземане на решение за приемане на Регионален генерален план на обособена територия на „ВиК” ЕАД – Бургас.
VII. Докладна записка с вх.№ 720/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възстановяване на средства за пътни разходи на правоимащи болни.
Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно : ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията.

Ст. Маринов : Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 28.10.2013г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов – Председател; Пенка Щерионова; Гено Пухов; Светлана Лулева; Стойо Недин;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 682/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: 6. В „Преходни и заключителни разпоредби” се добавя нов § 8. със следния текст: “За вече сключени договори за наем по реда на тази наредба, срокът по чл.29, ал.2, първо тире, започва да тече от 31.10.2013г.”

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 682/16.10.2013г., ведно с допълнението на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№658

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост:

1. В Чл.6, ал.1 се добивя нова т.3 със следния текст: “имат месторабота извън община Созопол.”
2. В Чл.6, ал.1 се добавя нова т.4 със следния текст: “са били настанявани в общинско жилище в продължение на 6/шест/ поредни години без прекъсване.”
3. В Чл.15, ал.1 съществуващият текст на т.3 се изменя и добива следната редакция: “не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица пред последните десет години с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел.”
4. В чл.29 се добавя нова ал.2 със следния текст: “Прекратяват се наемните правоотношения:
- с лица, които са били настанявани в общинско жилище в продължение на 6/шест/ поредни години без прекъсване.”
- когато настанените променят местоработата си извън община Созопол с изключение на командированите.”
5. В чл.52 се добавя нова ал.7 със следния текст: “Право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, по изключение може да се учреди и на лица, отговарящи на условията на настоящата наредба, извън населеното място, в което имат адресна регистрация. Същото се учредява, след като кандидатите са декларирали съгласието си.”
6. В „Преходни и заключителни разпоредби” се добавя нов § 8. със следния текст: “За вече сключени договори за наем по реда на тази наредба, срокът по чл.29, ал.2, първо тире, започва да тече от 31.10.2013г.”


Ст. Маринов : Докладна записка с вх. № 701/17.10.2013г. от Росен Деспов, Тихомир Янакиев и Йордан Георгиев- общински съветници, относно: Приемане на промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В проекта за решение на петия ред думите :„като добавя нова „Забележка” под т.2 със следното съдържание”, да се запише и чете „като изменя „Забележка” под т.2 и същата придобива следното съдържание ........”
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Искам да попитам какви са мотивите на вносителите за тази докладна?
Р. Деспов: Мотивите са, че парламентарно представените партии получават помещения за клубове и сключват договори за мандат, т.е предишният договор е важал от изборите през 2009 до 2013. Промените, които ние направихме септември месец са за търговска цел и тогава не сме опоменали, че партиите ползват помещенията не с търговска цел и промените, направени през септември влязоха в сила след изборите през май месец. Сумите, които трябва да се плащат не са посилни за партии, които нямат и не извършват търговска цел. Това е мотивът, т.е да се върнем на нивото, което беше преди май месец.
Т. Чакъров: Според мен наемите, не са толкова високи, че да са непосилни за партията. Все пак партиите получават субсидии, не виждам смисъл да бъде ощетена Общината, лично аз бих гласувал въздържал се.

Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 701/17.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 7
Против: 3
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№659

I. На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост по отношение на /Приложение № 1/ - тарифа за определяне на минималния размер на месечния наем за 1кв.м при предоставяне на помещения и терени – общинска собственост, като изменя „Забележка” под т.2 и същата придобива следното съдържание: „ При определяне на минималния размер на месечния наем за един квадратен метър обекти за нуждите на политическите партии същите се коригират с корекционен коефициент – 0.4 независимо от населеното място,в което се намират помещенията обект на отдаване под наем.“

Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към втора точка от дневния ред,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателката – г-жа Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, на 28.10. 2013г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Пенка Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 680/15.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол, актуализиране на ПЛАН – СМЕТКА на Общинско горско предприятие Созопол и актуализиране на бюджетни сметки на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на ОУ „Христо Смирненски” с.Атия и ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец за 2013г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, първо ще дам думата на г-жа Чачева да разясни промените, след това ще ви дам думата за въпроси и коментари и влизаме в процедура на гласуване. Давам думата на г-жа Чачева.
К. Чачева: Уважаеми общински съветници, днешната актуализация е изцяло в рамките на бюджета на Община Созопол. Промяна има в план-сметката на Общинско горско предприятие и промяна в бюджетните кредити на второстепенните разпоредители на ОУ „Христо Смирненски” с.Атия и ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец. Актуализирането на бюджетите на второстепенните разпоредители е свързано с изпълнението на заповед на Министъра на образованието в частта закриване на ОУ „Христо Смирненски” с.Атия, където се пренасочват средствата от държавно делигирани дейности 17 000 лв., които се пренасочват към училището, приемащо учениците, т.е ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец.
Дофинансираните средства се разделят 5 000 лв. за ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец и 6 000 лв. за читалището в гр. Созопол.
Промяната в план-сметката на Общинско горско предприятие е увеличаване разхода със 110 000 лв., както знаем преди шест месеца, когато беше приета първата план-сметка на Общинско горско предприятие, тя беше примерна и се оказа, че не сме калкулирали някои от необходимите разходи. Актуализацията на разходната част на бюджета на Община Созопол, необходими са допълнителни средства в размер на 100 000 лв. за реализиране на културни събития до 31.12.2013г. по годишен календар на Общината. Постъпили са докладни записки и от кметовете на селата Равна гора, Росен ,Вършило и гр. Черноморец, но те са компенсирани в рамките на бюджета на селата. По докладна на Зам. кмета – г-жа Чапевова е необходимо да се осигурят 50 000лв. за разходи за външни услуги, заплащане на такси, съгласуване на проекти и други разходи с нововъзникнали дейности. Относно капиталовата програма имаме замразяване на обекти, които няма да бъдат изпълнени до 2013г. и средствата им се прехвърлят към обекти, които могат да бъдат изпълнени до края на 2013г. Тук от името на вносителя имаме и едно предложение за промяна, а именно: По т.1.3. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ намаление със 158 500лв. В дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” имаме намаление с 262 500лв.
И отново в същата функция, дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” имаме увеличение със 100 000лв. по обекти и параграфи, които са посочени.

Кр. Германова: Колеги, имате думата за въпроси и коментари. Няма въпроси, в такъв случай ще ви моля да гласуваме така направените предложения за промяна.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Давам думата на г-жа Щерионова да зачита по точки бюджета и влизаме в процедура на гласуване.

П. Щерионова: 1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 12 700лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 12 700лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 208 500лв. 12 700лв. 221 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
-компютърна конфигурация-
преносим компютър – за
дирекция ”Евроинтеграция” 11 000лв. 2 000лв. 13 000лв.
подпараграф 52-03-придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения – копирна машина за
дирекция „Евроинтеграция” 0лв. 10 700лв. 10 700лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – намаление с 90 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – намаление с 90 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 442 450лв. 90 000лв. 352 450лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 300 000лв. 60 000лв. 240 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 35 000лв. 30 000лв. 5 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, давам 10 минути почивка.

Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват тринадесет общински съветника, имаме кворум, преминаваме към следваща точка от бюджета.

П. Щерионова: Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 262 500лв. по обекти и параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 100 000лв. 262 500лв. 837 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улица и зона за
паркиране в кв.53 и кв.53а
гр.Созопол -допълнение в т.ч.
за авторски и строителен надзор 1 100 000лв. 262 500лв. 837 500лв.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 4 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 247 695лв. 4 000лв. 251 695лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Обект„Общински лесопарк” „Света
Марина” -втори етап-включително
разширение на открит паркинг,
находящ се в УПИ ХХVІІ-35136,35030,36016,
местност „Света Марина, землище
гр.Созопол –за строителен надзор 0лв. 4 000лв. 4 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2


П. Щерионова: -Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” –увеличение със 100 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 767 568лв. 100 000лв. 867 568лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Строителство на „Дълбокоморско
заустване на пречистени води от
пречиствателна станция за отпадни
води 100 000лв. 100 000лв. 0лв.

било увеличение става
-Строителство на КПС ,напорни
тръбопроводи и колектори:
1.Подобект: КПСт "Пристанище"
и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
2.Подобект: Колектор "Крайбрежен" от
СРШ (ОК8) на ул. "Морски скали" до
КПСт "Пристанище" и колектор "Провлака"
(от същ.канал на ул. "Хан Крум"
до КПСт "Пристанище");
3. Подобект: КПСт "Хармани" и
напорни тръбопроводи до изливна шахта;
4.Подобект: Довеждащ колектор
"Созопол"(от изливна шахта на
напорни тръбопроводи от КПСт
"Пристанище" и КПСт "Хармани"
до ПСОВ Созопол) 100 000лв. 200 000лв. 300 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление със 158 500лв. по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 23 177лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 843 668лв. 23 177лв. 3 866 845лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Спортен център с трибуни в УПИ І-
1017, кв.87гр.Созопол –допълнение
в т.ч.строителен и авторски надзор,
консултански услуги и др.непредвидени
разходи 1 656 858лв. 121 000лв. 1 777 858лв.
-Проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева гр.Черноморец
в УПИ І „За училище” кв.62,
да се допълни наименованието на обекта:
-Проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева гр.Черноморец
в УПИ І „За училище” кв.62 гр.Черноморец
в т.ч.строителен и авторски надзор, въвеждане
в експлоатация и довършителни СМР
за осигуряване на достъп до обекта 200 000лв. 200 000лв.
било намаление става
-УПИ І-1017 кв.87 , покрит паркинг ЮГ,
строителство, авторски и строителен
надзор 97 823лв. 97 823лв. 0лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 251 000лв. 100 000лв. 351 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 219 000лв. 100 000лв. 319 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 200 000лв. 48 120лв. 248 120лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-„Аварийно укрепителни работи
в обхвата на УПИ ХХІ-527,
ХХІІ-526, ул.Аполония и пл.
Хан Крум гр.Созопол 200 000лв. 48 120лв. 248 120лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 759 Други дейности по културата” – увеличение със 148 120лв. по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение със 171 297лв. по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 527 018лв. 50 000лв. 577 018лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 261 757лв. 50 000лв. 311 757лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 616 695лв. 14 500лв. 602 195лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения – автобусни спирки
4бр.в т.ч.за кръстовище Атия 2бр.
за кв.Миньор с.Атия-1бр.,и за стар
град- Созопол 1бр. 17 000лв. 14 500лв. 2 500лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 35 500 лв.по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.5.Функция „Икономически дейности и услуги” - увеличение с 35 500лв. по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2013г. в частта за местни дейности с 29 003 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било намаление става
§ 01-00 –заплати на персонала 700 000лв. 68 000лв. 632 000лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс.по тр.прав. 700 000лв. 68 000лв. 632 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
П. Щерионова:
§ 02-00 – възнагр.и плащ.на перс. 47 000лв. 30 000лв. 17 000лв.
в т.ч.
02-08 – обезщ.с характер на възнагр. 40 000лв. 30 000лв. 10 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
§ 05-50 – зад.осиг.вноски от работод.149 000лв. 8 533лв 140 467лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работод.за ДОО 88 000лв. 5 000лв. 83 000лв.
§ 05-60 – ЗОВ 45 000лв. 2 533лв. 42 467лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 16 000лв. 1 000лв. 15 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация”- дофинансиране с общински приходи - намаление със 106 533лв. по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” в частта за делегираните от държавата дейности –дофинансиране с общински приходи - увеличение с 6 000лв. - пренасочени от закритото училище в с.Атия, по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 738 „Читалища” – дофинансиране с общински приходи – увеличение с 6 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 20 000лв. 6 000лв. 26 000лв.
в т.ч. за
-Читалище „Отец Паисий- 1896”
гр.Созопол 20 000лв. 6 000лв. 26 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол-собствен за 2013г. в частта за делегираните от държавата дейности- дофинансиране с общински приходи със 100 533лв. по функции,дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Кметство с.Равна гора
3.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 4 400 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 22 000лв. 4 400лв. 17 600лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 8 500лв. 4 400лв. 4 100лв.
3.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 8 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 8 000 лв. и извършва компенсирани промени по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 6 000лв. 8 000лв. 14 000лв.
в т.ч. било намаление става
§ 10-15 – материали 2 000лв. 2 000лв. 0л
било увеличение става

§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 500лв. 10 000лв. 13 500лв.
3.3.Намалява плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички ” с 2 600 лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 2 600лв. 400лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 600лв. 400лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 1
П. Щерионова: Кметство с.Росен
3.4.Извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 21 300лв. 1 500лв. 19 800лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 500лв. 4 500лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 5 500лв. 1 000лв. 4 500лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения – закупуване на
храсторез за кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Кметство с.Вършило
3.5.Намалява плана на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др. ” с 510 лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 510лв. 490лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 856лв. 510лв. 346лв.
3.6.Увеличава плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 629 „Други дейности по култура” с 510 лв. и параграфи, по параграфи, както следва било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 510лв. 2 510лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 990лв. 510лв. 1 500лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2013г. в частта за местни дейности, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН – СМЕТКА на Общинско горско предприятие Созопол, като увеличава плана на приходната и разходната част на бюджета със 110 000лв. и намалява вноската към първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със 110 000лв. /Приложение № 9/

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 5.1.Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” – увеличение с 4 536 лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 7 770лв. 4 536лв. 12 306лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-придобиване
на стопански инвентар:
-вертикален хладилник –
среднотемпературен 600/740/1950 0лв. 1 908лв. 1 908лв.
-вертикален хладилник-
среднотемпературен 1200/740/1950 0лв. 2 628лв. 2 628лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 133 610лв. 5 700лв. 139 310лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 885лв. 2 200лв. 9 085лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 19 085лв. 3 500лв. 22 585лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 18 000лв. 5 700лв. 12 300лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер;
-компютърни конфигурации
на СОУ Созопол 12бр. 10 200лв. 200лв. 10 000лв.
подпараграф 52-03-придобиване
на др.оборудв.машини и съоръжения;
-гладачна машина 1бр.за СОУ Созопол 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
-количка камериерска 2бр. за
СОУ Созопол 1 700лв. 1 700лв. 0лв.
- екстрактори 2бр. за СОУ Созопол 2 800лв. 2 800лв. 0лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 5.2.Дейност 322 „Общообразователни училища” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити по бюджета на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол за 2013г. по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 5. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета за 2013г. във функция „Образование” с 4 536 лв. в частта за делегираните от държавата дейности и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 389 „Други дейности по образованието” - увеличение с 21 000лв., по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0лв. 21 000лв. 21 000лв.
в.т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги
/ за безплатен превоз на ученици / 0лв. 21 000лв. 21 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 6.1.В изпълнение на издадената заповед № РД-14-36 от 22 април 2013г. на Министъра на образованието, младежта и науката за закриване на ОУ „Христо Смирненски” с.Атия, Община Созопол, област Бургас считано от 15.09.2013г., учениците са пренасочени към ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец /ДВ.брой 42 от 2013г./. Съгласно т.VІІ от заповед № 8-Z-105/18.01.2013г. на Кмета на Община Созопол за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности – училища и ПГУ е записано, че при наличие на обективни причини за закриване на училище на територията на Община Созопол, остатъкът от средствата по ЕРС на закритото училище да бъдат пренасочени към приемащото училище. В предвид на гореизложеното Общински съвет Созопол актуализира бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013г., като пренасочва остатъка от средствата за делегираните от държавата дейности в размер на 17 061лв. към ОУ гр.Черноморец. Останалите 11 000лв. неизразходени средства от дофинансиране с общински приходи на закритото училище в с.Атия се разпределят: 5000лв. към ОУ гр.Черноморец и 6 000лв. към дейност 738 „Читалища” – делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи за НЧ „Отец Паисий- 1896” гр.Созопол.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Против
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
Бюджетни сметки по училища, както следва:
6.2.Общообразователно училище „Христо Смирненски” с.Атия:/Приложение №12/
По прихода - трансфер в размер- било- 93 193лв., намаление-28 061лв., става- 65 132лв.
По разхода в размер- било- 93 193лв., намаление- 28 061лв., става- 65 132лв.
в т.ч.
-делегирани от държ. дейности- било-73 193лв., намаление –17 061лв.,става-56 132лв.
-дофинансиране с общ. приходи- било -20 000лв., намаление-11 000лв., става- 9 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За

Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 6.3.Общообразователно училище „Христо Ботев” гр.Черноморец:/Приложение № 13/
По прихода- трансфер в размер-било-202 033лв.,увеличение- 22 061лв., става-224 094лв.
По разхода в размер- било- 202 033лв., увеличение- 22 061лв., става- 224 094лв.
в т.ч.
-делегирани от държ. дейности- било-197 033лв.,увеличение-17 061лв.,става- 214 094лв.
-дофинансиране с общ. приходи- било- 5 000лв., увеличение- 5 000лв., става- 10 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За

Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета за 2013г. във функция „Образование” в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи с 15 000 лв., в т.ч. по дейности и параграфи, както следва:


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За

Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 7.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.3, т.1.4, т.1.5, т.3.4, т.5.1 и т.5.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2013г./ Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 8 699 843лв. 88 667лв. 8 611 176лв.
От:
било намаление става
-средства по формула „Образование” 37 500лв. 5 700лв. 31 800лв.
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 8 343 348лв. 82 967лв. 8 260 381лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№660

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2013г. в частта за местни дейности с 29 003 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 12 700лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 12 700лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 208 500лв. 12 700лв. 221 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер:
-компютърна конфигурация-
преносим компютър – за
дирекция ”Евроинтеграция” 11 000лв. 2 000лв. 13 000лв.

подпараграф 52-03-придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения – копирна машина за
дирекция „Евроинтеграция” 0лв. 10 700лв. 10 700лв.

1.2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – намаление с 90 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – намаление с 90 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 442 450лв. 90 000лв. 352 450лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 300 000лв. 60 000лв. 240 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 35 000лв. 30 000лв. 5 000лв.

1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление със 158 500лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 262 500 лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 100 000лв. 262 500лв. 837 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улица и зона за
паркиране в кв.53 и кв.53а
гр.Созопол -допълнение в т.ч.
за авторски и строителен надзор 1 100 000лв. 262 500лв. 837 500лв.

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 4 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 247 695лв. 4 000лв. 251 695лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:

-Обект„Общински лесопарк” „Света
Марина” -втори етап-включително
разширение на открит паркинг,
находящ се в УПИ ХХVІІ-35136,35030,36016,
местност „Света Марина, землище
гр.Созопол –за строителен надзор 0лв. 4 000лв. 4 000лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” –увеличение със 100 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 767 568лв. 100 000лв. 867 568лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Строителство на „Дълбокоморско
заустване на пречистени води от
пречиствателна станция за отпадни
води 100 000лв. 100 000лв. 0лв.

-Строителство на КПС ,напорни
тръбопроводи и колектори:
1.Подобект: КПСт "Пристанище"
и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
2.Подобект: Колектор "Крайбрежен" от
СРШ (ОК8) на ул. "Морски скали" до
КПСт "Пристанище" и колектор "Провлака"
(от същ.канал на ул. "Хан Крум"
до КПСт "Пристанище");
3. Подобект: КПСт "Хармани" и
напорни тръбопроводи до изливна шахта;
4.Подобект: Довеждащ колектор
"Созопол"(от изливна шахта на
напорни тръбопроводи от КПСт
"Пристанище" и КПСт "Хармани"
до ПСОВ Созопол) 100 000лв. 200 000лв. 300 000лв.

1.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение със 171 297лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 23 177лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 843 668лв. 23 177лв. 3 866 845лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:

-Спортен център с трибуни в УПИ І-
1017, кв.87гр.Созопол –допълнение
в т.ч.строителен и авторски надзор,
консултански услуги и др.непредвидени
разходи 1 656 858лв. 121 000лв. 1 777 858лв.

-Проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева гр.Черноморец
в УПИ І „За училище” кв.62,
да се допълни наименованието на обекта:

-Проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева гр.Черноморец
в УПИ І „За училище” кв.62 гр.Черноморец
в т.ч.строителен и авторски надзор, въвеждане
в експлоатация и довършителни СМР
за осигуряване на достъп до обекта 200 000лв. 200 000лв.

било намаление става

-УПИ І-1017 кв.87 , покрит паркинг ЮГ,
строителство, авторски и строителен
надзор 97 823лв. 97 823лв. 0лв.

-Дейност 759 Други дейности по културата” – увеличение със 148 120лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 251 000лв. 100 000лв. 351 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 219 000лв. 100 000лв. 319 000лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 200 000лв. 48 120лв. 248 120лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-„Аварийно укрепителни работи
в обхвата на УПИ ХХІ-527,
ХХІІ-526, ул.Аполония и пл.
Хан Крум гр.Созопол 200 000лв. 48 120лв. 248 120лв.

1.5.Функция „Икономически дейности и услуги” - увеличение с 35 500лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 35 500 лв.по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 527 018лв. 50 000лв. 577 018лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 261 757лв. 50 000лв. 311 757лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 616 695лв. 14 500лв. 602 195лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения – автобусни спирки
4бр.в т.ч.за кръстовище Атия 2бр.
за кв.Миньор с.Атия-1бр.,и за стар
град- Созопол 1бр. 17 000лв. 14 500лв. 2 500лв.

2.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2013г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи със 100 533лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация”- дофинансиране с общински приходи - намаление със 106 533лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 01-00 –заплати на персонала 700 000лв. 68 000лв. 632 000лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс.по тр.прав. 700 000лв. 68 000лв. 632 000лв.

§ 02-00 – възнагр.и плащ.на перс. 47 000лв. 30 000лв. 17 000лв.
в т.ч.
02-08 – обезщ.с характер на възнагр. 40 000лв. 30 000лв. 10 000лв.

§ 05-50 – зад.осиг.вноски от работод.149 000лв. 8 533лв 140 467лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работод.за ДОО 88 000лв. 5 000лв. 83 000лв.
§ 05-60 – ЗОВ 45 000лв. 2 533лв. 42 467лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 16 000лв. 1 000лв. 15 000лв.

2.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” в частта за делегираните от държавата дейности –дофинансиране с общински приходи - увеличение с 6 000лв. - пренасочени от закритото училище в с.Атия, по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 738 „Читалища” – дофинансиране с общински приходи – увеличение с 6 000лв., по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 20 000лв. 6 000лв. 26 000лв.
в т.ч. за
-Читалище „Отец Паисий- 1896”
гр.Созопол 20 000лв. 6 000лв. 26 000лв.

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2013г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Равна гора

3.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 4 400 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 22 000лв. 4 400лв. 17 600лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 8 500лв. 4 400лв. 4 100лв.

3.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 8 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 8 000 лв. и извършва компенсирани промени по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 6 000лв. 8 000лв. 14 000лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-15 – материали 2 000лв. 2 000лв. 0л

било увеличение става

§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 500лв. 10 000лв. 13 500лв.

3.3.Намалява плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички ” с 2 600 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 2 600лв. 400лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 2 600лв. 400лв.

Кметство с.Росен

3.4.Извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 21 300лв. 1 500лв. 19 800лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 500лв. 4 500лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 5 500лв. 1 000лв. 4 500лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03-придобиване
на друго оборудване, машини и
съоръжения – закупуване на
храсторез за кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.

Кметство с.Вършило

3.5.Намалява плана на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др. ” с 510 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 510лв. 490лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 856лв. 510лв. 346лв.

3.6.Увеличава плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 629 „Други дейности по култура” с 510 лв. и параграфи, по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 2 000лв. 510лв. 2 510лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 990лв. 510лв. 1 500лв.

4.Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН – СМЕТКА на Общинско горско предприятие Созопол, като увеличава плана на приходната и разходната част на бюджета със 110 000лв. и намалява вноската към първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със 110 000лв. /Приложение № 9/

5. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета за 2013г. във функция „Образование” с 4 536 лв. в частта за делегираните от държавата дейности и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

5.1.Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” – увеличение с 4 536 лв., по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 7 770лв. 4 536лв. 12 306лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-придобиване
на стопански инвентар:
-вертикален хладилник –
среднотемпературен 600/740/1950 0лв. 1 908лв. 1 908лв.

-вертикален хладилник-
среднотемпературен 1200/740/1950 0лв. 2 628лв. 2 628лв.

5.2.Дейност 322 „Общообразователни училища” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити по бюджета на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол за 2013г. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 133 610лв. 5 700лв. 139 310лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 885лв. 2 200лв. 9 085лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 19 085лв. 3 500лв. 22 585лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 18 000лв. 5 700лв. 12 300лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване
на компютри и хардуер;
-компютърни конфигурации
на СОУ Созопол 12бр. 10 200лв. 200лв. 10 000лв.

подпараграф 52-03-придобиване
на др.оборудв.машини и съоръжения;
-гладачна машина 1бр.за СОУ Созопол 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

-количка камериерска 2бр. за
СОУ Созопол 1 700лв. 1 700лв. 0лв.

- екстрактори 2бр. за СОУ Созопол 2 800лв. 2 800лв. 0лв.

6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета за 2013г. във функция „Образование” в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи с 15 000 лв., в т.ч. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 389 „Други дейности по образованието” - увеличение с 21 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0лв. 21 000лв. 21 000лв.
в.т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги
/ за безплатен превоз на ученици / 0лв. 21 000лв. 21 000лв.

6.1.В изпълнение на издадената заповед № РД-14-36 от 22 април 2013г. на Министъра на образованието, младежта и науката за закриване на ОУ „Христо Смирненски” с.Атия, Община Созопол, област Бургас считано от 15.09.2013г., учениците са пренасочени към ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец /ДВ.брой 42 от 2013г./. Съгласно т.VІІ от заповед № 8-Z-105/18.01.2013г. на Кмета на Община Созопол за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности – училища и ПГУ е записано, че при наличие на обективни причини за закриване на училище на територията на Община Созопол, остатъкът от средствата по ЕРС на закритото училище да бъдат пренасочени към приемащото училище. В предвид на гореизложеното Общински съвет Созопол актуализира бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013г., като пренасочва остатъка от средствата за делегираните от държавата дейности в размер на 17 061лв. към ОУ гр.Черноморец. Останалите 11 000лв. неизразходени средства от дофинансиране с общински приходи на закритото училище в с.Атия се разпределят: 5000лв. към ОУ гр.Черноморец и 6 000лв. към дейност 738 „Читалища” – делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи за НЧ „Отец Паисий- 1896” гр.Созопол.

Бюджетни сметки по училища, както следва:

6.2.Общообразователно училище „Христо Смирненски” с.Атия:/Приложение №12/
По прихода - трансфер в размер- било- 93 193лв., намаление-28 061лв., става- 65 132лв.
По разхода в размер- било- 93 193лв., намаление- 28 061лв., става- 65 132лв.
в т.ч.
-делегирани от държ. дейности- било-73 193лв., намаление –17 061лв.,става-56 132лв.
-дофинансиране с общ. приходи- било -20 000лв., намаление-11 000лв., става- 9 000лв.

6.3.Общообразователно училище „Христо Ботев” гр.Черноморец:/Приложение № 13/
По прихода- трансфер в размер-било-202 033лв.,увеличение- 22 061лв., става-224 094лв.
По разхода в размер- било- 202 033лв., увеличение- 22 061лв., става- 224 094лв.
в т.ч.
-делегирани от държ. дейности- било-197 033лв.,увеличение-17 061лв.,става- 214 094лв.
-дофинансиране с общ. приходи- било- 5 000лв., увеличение- 5 000лв., става- 10 000лв.

7.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.3, т.1.4, т.1.5, т.3.4, т.5.1 и т.5.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2013г./ Приложение №1/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 8 699 843лв. 88 667лв. 8 611 176лв.
От:
било намаление става
-средства по формула „Образование” 37 500лв. 5 700лв. 31 800лв.

било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 8 343 348лв. 82 967лв. 8 260 381лв.П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 702/17.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Поемане на пътни разходи за учебната 2013/2014г. на Силвия Иванова Стойчева от с.Aтия,ЖК“Миньор“,бл.1,ученичка в Помощно училище „Отец Паисий“гр. Бургас.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 702/17.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№661

1.Общинският съвет Созопол дава съгласие да се заплатят пътните разходи от с.Атия до гр.Бургас и обратно със собствен транспорт за учебната 2013/2014 година на Силвия Иванова Стойчева от с.Атия ж.к.Миньор блокове 1 ученичка в IX клас на Помощно училище „Отец Паисий“ гр.Бургас след представяне на разходно оправдателни документи.


Кр. Германова: Благодарим на председателката на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на г-жа Лулева.

Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, колеги, гости, на 28.10.2013г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

На заседанието присъстваха: Светлана Лулева; Гено Пухов; Тодор Чакъров; Стойо Недин;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 649/24.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, з-ще гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1 от проекта за решение на ред четвърти вместо „следните” да се запише и чете „следния”.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 649/24.09.2013г., ведно с поправката на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№662

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.50.223, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 377/триста седемдесет и седем/кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.50.223, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 377/триста седемдесет и седем/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1780/10.04.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7750/седем хиляди седемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130107/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 650/24.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Крушевец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 650/24.09.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№663

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот ХII-общ., кв.11 по плана на с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 685кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за имот - частна общинска собственост представляващ Урегулиран поземлен имот ХII-общ., кв.11 по плана на с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 685кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2158/20.08.2013год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 9500/девет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130108/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 651/24.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка на допусната техническа грешка: В т.1.4 от проекта за решение на втория ред думите :„целия с площ от 575 кв.м.” се заличават.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 651/24.09.2013г., ведно с поправката на комисията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№664

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Урегулиран поземлен имот с номер І-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 555 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1295/11.06.2009год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11940/единадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130110/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Урегулиран поземлен имот с номер ІІ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 568 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1296/11.06.2009год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12220/дванадесет хиляди двеста и двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130111/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.3. Урегулиран поземлен имот с номер ІІІ-13033 , в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 575 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1297/11.06.2009год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12370/дванадесет хиляди триста и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130112/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.4. Урегулиран поземлен имот с номер ІV-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 570 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1298/11.06.2009год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12260/дванадесет хиляди двеста и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130113/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.5. Урегулиран поземлен имот с номер V-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 570 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1299/11.06.2009год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12260/дванадесет хиляди двеста и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130114/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.6. Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 570 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1300/11.06.2009год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12260/дванадесет хиляди двеста и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130115/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.7. Урегулиран поземлен имот с номер VІІ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 515 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1301/11.06.2009год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11080/единадесет хиляди и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130116/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.8. Урегулиран поземлен имот с номер VІІІ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 540 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1302/11.06.2009год.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11620/единадесет хиляди шестотин и двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130117/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.9. Урегулиран поземлен имот с номер ІХ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 565 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1303/11.06.2009год.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12160/дванадесет хиляди сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130118/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.10. Урегулиран поземлен имот с номер Х-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 565 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1304/11.06.2009год.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12160/дванадесет хиляди сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130119/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.11. Урегулиран поземлен имот с номер ХІ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 565 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1305/11.06.2009год.
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12160/дванадесет хиляди сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130120/17.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.12. Урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 570 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1306/11.06.2009год.
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12260/дванадесет хиляди двеста и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130121/18.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.13. Урегулиран поземлен имот с номер ХІІІ-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 565 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1307/11.06.2009год.
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12160/дванадесет хиляди сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130122/18.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.14. Урегулиран поземлен имот с номер ХІV-13033, в кв.49 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 568 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1308/11.06.2009год.
2.14.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12220/дванадесет хиляди двеста и двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130123/18.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.15. Урегулиран поземлен имот с номер Х-13033,в кв.39 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 590 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1409/08.10.2009год.
2.15.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12700/дванадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130124/18.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.16. Урегулиран поземлен имот с номер ХІ-13033,в кв.39 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 560 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2167/12.09.2013год.
2.16.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12050/дванадесет хиляди и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130125/18.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.17. Урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-13033,в кв.39 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 952 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2166/12.09.2013год.
2.17.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 20480/двадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130126/18.09.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
С Акт № 2166/12.09.2013год. е актуван като частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-13033,в кв.39 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 952 кв.м.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 652/30.09.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имот представляващ „пасище, мера“ за други земеделски нужди.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 652/30.09.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№665

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от “пасище, мера” в „друга територия, заета от селското стопанство” на земеделски имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.17.24, м. „Лафотумба” с площ 24 816кв.м., находящ се в землище гр.Созопол
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 655/02.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-275, кв.22 по плана на с.Габър, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1 от проекта за решение на петия ред думите „ и съсобственикът н-ци на Атанас Димитров Кавръков / Удостоверение за наследници 59/30.07.2013г.” се заличават.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 655/02.10.2013г., ведно с поправката предложена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№666


1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Начо Атанасов Кавръков, чрез продажба на 143 кв.м. ид.ч. /сто четиридесет и три кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ X-275 /десет римско за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и пет/, кв.22 /двадесет и две/ по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 323 /триста двадесет и три/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130109/17.09.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1050 лв./хиляда и петдесет лева/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 679/15.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на управлението на наедвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І 503.4 „за училище” в кв.3 по плана на с.Атия /ПИ 63015.503.59 по КК/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка на допусната техническа грешка: В проекта за решение на трети ред, след думите: „предоставя на Читалище „Възраждане“ с. Атия...“, да се запише и чете: предоставя на „Народно Читалище Възраждане -2000“ с. Атия.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 679/15.10.2013г., ведно с поправката на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№667

1. Общински Съвет –Созопол на основание чл.8 ал.1 от Закона за Общинската собственост и чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 ал.2 от НРПУРОС, предоставя на Народно читалище „Възраждане -2000” с.Атия, безвъзмездно управление върху имот – публична общинска собственост, предствляващ първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 63015.503.59.1 със застроена площ 450 находяща се в имот с идентификатор 63015.503.59 по КК.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изпълнение на настоящето решение.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 681/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за придобиване на частен имот, находящ се в село Росен, представляващ урегулиран имот за изграждане на нова детска градина.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 681/16.10.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№668

1. Общински Съвет Созопол актуализира годишна програма приета с Решение № 405 от 26.02.2013, както следва: включва към раздел
VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ
УПИ V-329, квартал 30, по план на с.Росен

2.Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 и чл.34 от Закона за общинската собственост, одобрява придобиването на недвижим имот -дворно място от 400 кв.м., УПИ V-329, квартал 30, по план на с.Росен, чрез закупуване при цена от 19 900 лв.
3. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението и сключи договор.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 683/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2014 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 683/16.10.2013г., ведно с Приложение № 1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№669

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2014 година съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящата докладна записка.
2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина и чрез продажба на стоящата дървесина на корен.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 684/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост - УПИ IIІ-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 684/16.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№670

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Ангел ****** Великов, ЕГН ********, от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в имот УПИ IIІ-13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС № 1368/17.08.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 4220лв./четири хиляди двеста и двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20130138/14.10.2013г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 685/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост - УПИ VIIІ-13033, в кв.37, целият с площ от 340 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 685/16.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
7 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№671

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Христо ******** Христов, ЕГН ********, от с.Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., в имот УПИ VIIІ-13033, в кв.37, целият с площ от 340 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС № 1182/10.02.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 2820лв./две хиляди осемстотин и двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20130139/14.10.2013г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 686/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 686/16.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№672
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот № 008089, с площ 1,697дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново, общ.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костадин ******** Глосов.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 687/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 687/16.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№673

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стамат ******** Георгиев следните имоти, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.16.23, с площ 3,058дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол.
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.17.65, с площ 0,909дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Лафотумба”, землище гр.Созопол.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 688/16.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 688/16.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№674

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот с идентификатор № 67800.9.85, с площ 0,646дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в местност „Синетудис”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор ******* Вузев.

Кр. Германова: Благодарим на председателката на комисията, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на г-н Недин.
Ст. Недин: Добър ден на всички. На 28.10. 2013г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Стойо Недин – Председател; Янчо Георгиев; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 661/03.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №75, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда” и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлен имот №75, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 661/03.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№675

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на новообразуван поземлен имот №75, в зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване за охранителна зона „Б” от ЗУЧК:
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на: Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи новообразуван поземлен имот №75, зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
1. 3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-М-124/3/01.10.2013г., за изработване на:
- ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на новообразуван поземлен имот №75, в зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда;
- ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи новообразуван поземлен имот №75, в зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Чероморец, общ.Созопол.

1. 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи новообразуван поземлен имот №75, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 668/11.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Трасета на уличен водопровод и кабелна линия НН за УПИ II_6606”, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 668/11.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№676

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Трасета на уличен водопровод и кабелна линия НН за УПИ II-6606, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-94-Л-14/4/09.10.2013 година, за проектиране за обект: „Трасета на уличен водопровод и кабелна линия НН за УПИ II-6606, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
1.3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 678/15.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 678/15.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№677

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имот на територията на населени места в Община Созопол за 2013г./2014г., както следва:
с.Росен
1. Скица №186/26.09.2013 година

Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към следваща точка от дневния ред т. V, а именно: Докладна записка с вх.№ 718/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
Докладната записка беше разгледана от комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 718/28.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№678

1. На основание чл.66, ал.2, т.3, чл.68, ал.2 и чл.71, ал.1, т.4, ал.5, т.3 и ал.6, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Общински съвет – Созопол определя:
1.1. Продажбата на добитата дървесина от Горски охранителен участък „Ропотамо” в местностите „Калето” и „Габър” на подотдели 442б, 443б, 446б, 447д - общинска собственост да се извърши на цена за един куб.м. от 19,17лв. без ДДС или 23.00 лв.с ДДС
1.2. Количество за продажба - 550 (петстотин и петдесет) кубически метра.
1.3. Утвърждава цена за един куб.м. за продажба на добитата дървесина от Горски охранителен участък „Ропотамо” в местностите „Калето” и „Габър” на подотдели 442б, 443б, 446б, 447д - общинска собственост в размер на 19,17лв. без ДДС или 23.00 лв.с ДДС

2. Възлага на директора на Общинско горско предприятие Созопол да организира и извърши продажбата на добитите количества дървесина от територии - общинска собственост по утвърдената цена.


Кр. Германова: Следваща точка VI. Докладна записка с вх.№ 719/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на представител на Община Созопол в общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне на мандата му за вземане на решение за приемане на Регионален генерален план на обособена територия на „ВиК” ЕАД – Бургас.
Докладната записка беше разгледана от комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 719/28.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№679

1. На основание разпоредбите на чл.198в, ал.4, т.3 от Закона за Водите упълномощава Кмета на Община Созопол – представител по закон на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас приемане на Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия на „ ВиК” ЕАД – Бургас

2.При невъзможност кметът да участва в горепосоченото общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, за представител на Община Созопол се определя Петя Чапевова – Зам.-кмет, с право да гласува съобразно интересите на Община Созопол предложението за приемане на Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия на „ ВиК” ЕАД – Бургас.

Кр. Германова: И последна точка от дневния ред, т. VII. Докладна записка с вх.№ 720/28.10.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възстановяване на средства за пътни разходи на правоимащи болни.
Докладната записка беше разгледана от комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 720/28.10.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№680

1. На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с писмо от Министъра на финансите изх.№ ФО-6/11.03.2013г. и приложена към него справка за фактически разходваните средства за пътни разходи на правоимащи болни, Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат възстановявани на Георги ***** Авджиев от гр.Черноморец, общ.Созопол – пациент с бъбречна трансплантация направените от него пътни разходи за консултации за първата година след операцията.
2. Средствата да се възстановяват срещу документи, удостоверяващи датата на интервенция и консултация, както и ползването на транспортни средства, като за ползван личен транспорт разходите се отчитат след представен пътен лист по реда на Наредба №3 от 25.09.1989г.за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите.


Кр. Германова: Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/Протокола води:………...……..........
/В. Пазвантова/
Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. СозополПротоколът е публикуван на: 07.11.2013г.


върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...