:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол №32/28.03.2014г.


ПРОТОКОЛ № 32
Днес, 28.03.2014г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Преди да ви дам думата колеги, искам аз да задам един въпрос към Кмета. Предполагам на всеки от вас е задаван този въпрос, а именно за разкопаването на града. Хората се интересуват до къде са стигнали нещата и дали ще приключат на време. Г-н Кмете, ще бъде ли готов града за предстоящия сезон?
П. Рейзи: По планове и разчети до 15 май всичко трябва да е готово. Аз искам до 10 април да приключат с централната част, за да може за Великден да посрещнем гостите, които са избрали нашия град за празника. Що се отнася за входния път, там предстои отваряне на шахтите, за да се направят отдушници и до 15 май целият път ще бъде асфалтиран.
За гр. Черноморец, ако всичко върви нормално до 10 април трябва да подпишем договора. Ще се започне първо с правата отсечка на вътрешния път Градина – Зл. Рибка – Черноморец и след сезона на 15 септември ще се влезе в града.
За „Мисаря“, отново до 10 април трябва да се започне, разликата е че прогнозираме там да се работи и през лятото. Разбира се ще има ограничения в часовете, няма да се работи по обяд, но за момента такова е виждането ни.
Що се отнася до самата пречиствателна станция, вече сме подписали договорите, в момента се проектира. До 1-2 април трябва да бъде внесен проекта и там цяло лято ще се строи.
На миналата сесия ми зададохте въпрос за сградата до Общинския съвет, която изгоря. Бях обещал, че ще бъде опакована, не успяхме, но тази седмица ще започне опаковането, така че се надявам до следващата сесия всичко да е приключило.
Кр. Германова: Благодарим Ви, г-н Кмете. Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г-н Чакъров.

Т. Чакъров: Г-н Кмете, във връзка със сградите, които изгоряха, имаме още една такава, сградата на бившето данъчно. Там какво ще предприемете?
П. Рейзи: Вие знаете, че преди време я поискахме от Министерството на финансите и мотивът беше, че искахме да я построим и да направим музей на иконите, а една част от нея да се използва от Общината. Имаме изготвен проект, изчакваме отварянето на една програма, за да кандидатстваме по нея.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай преминаваме към заседанието. Колеги, всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение, а именно:
V. Докладна записка с вх. № 221/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение 707 от 15.11.2013г. в частта на т.2 от същото.
VI. Докладна записка с вх. № 222/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oбявяване на част от ПИ 67800.502.410 за частна общинска собственост.
VII. Докладна записка с вх. № 223/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.502.410, идентичен с УПИ І, “За сладкарница и озеленяване”, и ПИ 67800.502.424, кв.81, гр.Созопол за изграждане на „Подземен паркинг”.
Кр. Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред : т. V, VI и VII.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред , с така направените допълнения към него.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№815
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 158/06.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на годишния план за дейността на звено „Вътрешен одит“ към Община Созопол за 2014г.
2. Докладна записка с вх. № 193/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета с приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г.
3. Докладна записка с вх. № 211/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на Решение № 716 от 17.12.2013 и Решение № 756 т.9.10. от 27.01.2014г. на Общински съвет Созопол.
4. Докладна записка с вх. № 213/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх. № 173/11.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на броя таксиметрови автомобили за територията на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх. № 174/11.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 205/19.03.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2013г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.
8. Докладна записка с вх. № 212/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проекти към Министерство на инвестиционното проектиране.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
9. Докладна записка с вх. № 146/25.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №15 по плана на м-ст „Росенец.”з-ще с.Росен.
10. Докладна записка с вх. № 175/11.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Света Марина“, землище - гр.Созопол.
11. Докладна записка с вх. № 176/11.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Созопол.
12. Докладна записка с вх. № 177/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще гр.Черноморец.
13. Докладна записка с вх. № 178/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.5.348, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
14. Докладна записка с вх. № 179/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.155, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
15. Докладна записка с вх. № 180/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
16. Докладна записка с вх. № 181/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия.
17. Докладна записка с вх. № 184/17.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-13033 в кв.39, находящ се в с.Равадиново.
18. Докладна записка с вх. № 186/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-80, кв.9 по плана на с.Габър, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 192/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.503.587 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.62, ал.5 от ЗУТ.
20. Докладна записка с вх. № 194/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.504.303 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 196/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 197/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХII-13033 в кв.39, находящ се в с.Равадиново.
23. Докладна записка с вх. № 198/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
24. Докладна записка с вх. № 207/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХIII-287, кв.30 по плана на с.Индже Войвода, с площ 264кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда с ЗП - 26кв.м.
25. Докладна записка с вх. № 208/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
26. Докладна записка с вх. № 182/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - план за улична регулация, на основание чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията.
27. Докладна записка с вх. № 183/14.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.286, 67800.504.285, 67800.504.283 и 67800.504.357, участващи в УПИ І”За туристическо бюро” и УПИ ІІ”за парка, спортни площадки, съблекални и сладкарница”, кв.86 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
28. Докладна записка с вх. № 191/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Изместване на външен водопровод и улична канализация за УПИ III 5219,5220, м.”Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
29. Докладна записка с вх. № 195/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граница на 67800.501.493, 67800.501.494, 67800.501.145 и 67800.501.455 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
30. Докладна записка с вх. № 206/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 209/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63,местност Каваци/Мапи, землище гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти -67800.54.33, 67800.54.41, 67800.54.4, 67800.54.30, 67800.54.44 , частна собственост, попадащи в предвижданията му.
32. Докладна записка с вх. № 210/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица с осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583,местност Мапи, землище гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти - 67800.10.297, 67800.44.90, 67800.44.48, 67800.44.33, 67800.10.301, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
V. Докладна записка с вх. № 221/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение 707 от 15.11.2013г. в частта на т.2 от същото.
VI. Докладна записка с вх. № 222/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oбявяване на част от ПИ 67800.502.410 за частна общинска собственост.
VII. Докладна записка с вх. № 223/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.502.410, идентичен с УПИ І, “За сладкарница и озеленяване”, и ПИ 67800.502.424, кв.81, гр.Созопол за изграждане на „Подземен паркинг”.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.

Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и второто заседание на Общински съвет – Созопол.
На 25.03.2014г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха:Стоян Маринов – Председател; Гено Пухов; Пенка Щерионова; Стойо Недин; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 158/06.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на годишния план за дейността на звено „Вътрешен одит“ към Община Созопол за 2014г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.2 от проектът за решение, след думите “Възлага на кмета” да се допълни “на Община Созопол.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №158/06.03.2014г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№816
Общински съвет град Созопол , на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:
1. Съгласува Годишния план за дейността на звено Вътрешен одит към Община Созопол за 2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол последващи съгласно закона действия.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 193/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета с приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.

Р. Деспов: Имам едно предложение за промяна в решението на тази докладна. Във второ римско, точка 1 е записано: „действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение“, предлагам да запишем: „действия, нарушаващи обичайните норми на поведение“. Мотивът ми е, че моралните норми няма как да бъдат санкционирани от правните норми. Моралните норми са пожелателни и нито законът на Републиката, нито Общината, могат да ги санкционират.
Г. Георгиева: Текстът точно пресъздава разпоредбата на чл.7. Там така е записано: „обичайни норми на морал и поведение“. Ако го изменим сега, в чл.7 пак ще остане без пояснение.

Р. Деспов: Моралните норми са добро и зло. Това, че аз считам нещо за добро, не може законът или Общината да ме съди.
Г. Георгиева: Съгласна съм напълно, но те вече са определени в самата наредба.
Р. Деспов: Да, но може да се определят нормите на поведение, а не моралните.
Г. Георгиева: Разбирам Ви, но ако се промени сега, това значи изцяло да се промени съдържанието на наредбата.

П. Рейзи: За следващата сесия ще подготвим докладна, с която да изменим наредбата, като съобразим посочените по – горе основания и на база на това, ще се промени и този текст.
Р. Деспов: Добре, в такъв случай оттеглям предложението си.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 193/18.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№817
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба е приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г. :
І. В „Раздел втори ОПАЗВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, ТРУДА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ” като текстове със следното съдържание:
Чл.6. /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение № 817/28.03.2014г.
В ал.(1)”Забранява се :”
Добавят се нови точки със следния текст:
6.”носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели”
7.”откритото носене или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен за нуждите на спортни стрелбища и организирани спортни мероприятия.”
И нова алинея /7/, със следния текст:
„При нарушение по ал.1, т.6 и 7. на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.”
ІІ.Създава се нов Раздел „Допълнителни разпоредби”, със следното съдържание
§ (1) по смисъла на тази наредба:
1.„Действия нарушаващи обичайните норми на морал и поведение” са псувни, ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие
2. „Хладно оръжие" се разбира всякакви предмети, пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърдо тяло, с които може да бъде извършено лесно физическо нараняване, както и такива предназначени за лична отбрана или нападение, като боксове, ножове, ками, саби, шила, копия и други.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 211/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на Решение № 716 от 17.12.2013 и Решение № 756 т.9.10. от 27.01.2014г. на Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т. I от проектът за решение на първия ред думите “във връзка с чл.21, ал.1” се заличават.


Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №211/19.03.2014г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№818
І.На основание чл.21 ал. 2, от ЗМСМА Общински съвет Созопол променя свое Решение №716/17.12.2013г., като същото добива следната редакция:
„Считано от 01.01.2014г. преобразува Археологически музей Созопол и Художествена галерия Созопол в Общински културен институт „Музеен център”- Созопол (ОКИ „Музеен център”) със статут на самостоятелно юридическо лице със собствен бюджет”, който да:
1.Определя самостоятелно своите задачи и структура съобразно предмета на дейността си.
1.1.Предметът на дейност на ОКИ „Музеен център” – Созопол:
- археология, изобразително изкуство и етнография;
- тематичният обхват-общ;
- териториалният обхват – местен, който осъществява дейност на територията на Община Созопол.
1.2.Имуществото, архивите, правата и задълженията на Археологически музей- Созопол и Художествена галерия –Созопол, преминават към ОКИ „Музеен център” – Созопол.
2.В Общински културен институт (ОКИ) „Музеен център”- Созопол се обособяват следните бюджетни дейности с обща численост на персонала – 18 щата, както следва:
2.1.Държавна дейност 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер” с численост на персонала – 4 щата, и „Ми Г „ – дофинансиране с общински приходи - 2 щата.
2.2.Местна дейност 740 „Музеи и художествени галерии и етнографски музей с местен характер” с численост на персонала – 12 щата.
2.3.Трудовите правоотношения на служителите в музея и галерията се уреждат при условията на чл.123 от КТ и съгласно класификатор на основните музейни длъжности и изискванията за тяхното заемане.
3.Определя самостоятелното юридическо лице ОКИ „Музеен център”- Созопол, като второстепенен разпоредител със самостоятелен бюджет и му дава следните права и задължения:
3.1.Самостоятелно да се разпорежда със самостоятелен бюджет определен и утвърден от Кмета на Община Созопол.
3.2.Да реализира приходи от такси и цени на услуги, определени с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Созопол, като прави предложения до първостепенния разпоредител с бюджет за актуализирането им.
3.3.Да реализира приходи от извършваните допълнителни дейности, свързани с основните.
3.4.Да извършва компенсирани промени на утвърдените му с бюджета разходи.
3.5.Да уведомява ежемесечно първостепенния разпоредител – Община Созопол за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получени трансфери от други бюджети и дарения.
3.6.Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите в рамките на утвърдената численост и съгласно действащата нормативна уредба.

4.Възлага на Кмета на Община Созопол:
4.1.В срок до 31.01.2014г., в изпълнение на чл. 17 ал.1 т.2 и чл.17 ал.2 т.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ да създаде Обществен съвет за закрила на културното наследство в Община Созопол като съвещателен орган към Общината и правилник за неговата работа.
4.2.В изпълнение на чл. 17 ал.2 т.1 от Закона за културното наследство /ЗКН/, съгласувано със Обществен съвет за закрила на културното наследство в Община Созопол да внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет Созопол, стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Созопол в съответствие с националната такава и предложение за създаване на общински фонд „Култура”.
4.3.Да се проведе конкурс за директор по реда чл.8 ал.5 от ЗЗРК и чл.28 от ЗКН.

4.4.В едномесечен срок от назначаването на директор, директорът на ОКИ „Музеен център” – Созопол да внесе в ОбС – Созопол Правилник за устройството и дейността на ОКИ „Музеен център” -Созопол.

ІІ.На основание чл.21 ал. 2, във връзка с чл.21 ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол променя свое Решение № 756 т.9.10. от 27.01.2014г., като същото добива следната редакция:
9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2014г., както следва:
9.10.Общински културен институт (ОКИ) „Музеен център”- Созопол.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 213/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.

Р. Деспов: Предлагам на вносителя да оттегли докладната, за да се преработи този план и да ни се представи в друг вид. Да оставим на страна допуснатите технически грешки, но на доста места са включени села като Извор и Веселие, които вече не са в Общината. Мисля, че докладната трябва да се огледа и тези неточности да се отстранят.

П. Рейзи: Оттеглям докладната, за да бъде преработена.

Р. Деспов: Благодаря, г-н Кмете.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме предложението за оттегляне на докладна записка с вх. № 213/19.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№819
По предложение на вносителя Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. № 213/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол, от дневния ред.


Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към втора точка от дневния ред,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателката – г-жа Щерионова.

П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и второто заседание на Общински съвет – Созопол.
На 25.03. 2014г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Тихомир Янакиев; Пенка Щерионова- Председател;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 173/11.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на броя таксиметрови автомобили за територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В проектът за решение след думите: “Наредба № 34”, да се добави: “за таксиметров превоз на пътници“.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Г-жа Хрусанова.

З. Хрусанова: Г-н Кмете, граждани се обърнаха към мен именно по този въпрос. Те смятат, че увеличаването на броя на такситата ще затрудни дислокацията. Тъй като местостоянките са малко на брой. Аз разбирам, че увеличаването на туристите е довело до увеличение на броя на таксиметровите автомобили, но все пак ако може да обърнете внимание на местостоянките, защото наистина са малко и според хората това ще бъде проблем.

П. Рейзи: Местостоянките са малко, надявам се до следващата сесия да внесем искане за нови, ще видим как ще се развият нещата. Но истината е, че такситата в града са малко. Щом влизат чужди коли и взимат клиенти от нашата община, това означава, че таксиметровите автомобили са малко за нашия град. По закон външно такси, което докарва клиенти в града, няма право да взима клиенти от тук. Аз мислих да ви направя друго предложение, според мен ще е по-добре да закръглим бройката на 100, за да не я променяме в следващите 2-3 години. Все пак нека не забравяме, че това е и основно препитание за голяма част от местните хора.

З. Хрусанова: Аз искам да попитам дали местостоянките са в транспортната схема или така безразборно могат да бъдат откривани, защото въпросът, който ми поставиха беше не толкова до броя на такситата, колкото касаеше местостоянките, защото струпвайки се на едно място те биват разгонвани, защото пречат на движението.

П. Рейзи: Няма как да не бъдат. При положение, че местостоянката е определена за 6 коли, те няма как да бъдат 8. Трябва да се изтеглят някаде на страни и след като тръгне някоя от колите, да се наредят на нейното място. Те така и правят, няма как да се случи иначе.
Г-жо Председател, искам да направя предложение за увеличаване на броя на таксиметровите автомобили от 80 на 100.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай първо ще подложа на гласуване предложението за промяна от името на вносителя, а именно за увеличаване на броя на таксиметровите автомобили от 80 на 100. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: И колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло докладната с вече приетата промяна, ведно с допълнението на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№820

На основание чл.24а, ал.4 от ЗАП и чл.24, ал.4 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, максималния брои разрешителни за територията на община Созопол да бъде увеличен от 80 на 100 таксиметрови автомобила.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 174/11.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №174/11.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№821

Общински съвет Созопол определя максималната цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол, както следва:
1. Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00 лв.;
2. Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50 лв.;
3. Първоначална такса – 3,00 лв.;
4. Цена за престой за една минута – 0,50 лв.;
Дневната тарифа важи от 06:00часа до 22:00часа, а нощната тарифа важи от 22:00часа до 06:00часа.П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 205/19.03.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2013г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, по време на комисията доста обстойно разисквахме докладната, но може би трябва да поставим някакъв срок, да кажем в рамките на тази година, в който срок дружеството да прехвърли всичките си активи и пасиви на Общината.

П. Рейзи: Всичко това е направено. Всичко, което остана е прехвърлено на Общината. Те като активи нямат нищо вече. Аз затова казах, че няма смисъл да се бавят, трябва да приключваме нещата.

Кр. Германова: Искам и аз да допълня нещо като вносител на докладната. Ние с г-жа Казанджиева се разбрахме, когато тя входира финансовия отчет в Общински съвет, че още на следващата сесия, ще предложи прехвърлянето към активите на Общината. Т.е. ние като принципал да приемем нещата, да разплащаме и да взимаме решения. Коментирали сме всичко и с юриста на Общински съвет, така че за следващото заседание ще имаме докладна.

П. Рейзи: Съответно ако те подготвят тази докладна, ние ще подготвим актуализация на бюджета, за да видим каква е сумата и да можем да вървим към разплащане, за да го приключим до края на годината.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №205/19.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№822

Общински съвет – Созопол приема годишният финансов отчет за 2013 г. на търговското дружество „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 212/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проекти към Министерство на инвестиционното проектиране.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №212/19.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№823

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
I. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства пред Министерство на инвестиционното проектиране по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, компонент 1 и компонент 2 със следните проекти:
1. Ремонт на Кметство с. Зидарово, Община Созопол.
2. Ремонт на Целодневна детска градина „Моряче“, с. Атия, Община Созопол
3. Ремонт на ОУ „Христо Ботев“, гр. Черноморец, Община Созопол
4. Ремонт на Народно читалище „Димо Николов – 1908“, гр. Черноморец, Община Созопол
5. Подмяна улично осветление, гр. Черноморец, Община Созопол.
II. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за кандидатстване пред Министерствона инвестиционното проектиране.
III. Декларира, че предназначението на обектите, финансирани по настоящата процедура няма да бъде променяно в срок не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.Кр. Германова: Благодарим на Председателката на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на Председателката на комисията – г-ца Лулева.

Св. Лулева: Добър ден на всички, становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и второто заседание на Общински съвет – Созопол.
На 25.03.2014г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха: Светлана Лулева - Председател; Тодор Чакъров; Стойчо Неделчев; Йордан Петков; Румен Димитров;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 146/25.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №15 по плана на м-ст „Росенец.”з-ще с.Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №146/25.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№824

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Славка Петрова Костадинова, чрез продажба на 515 кв.м. ид.ч. /петстотин и петнадесет кв.м. ид.ч./ – Общинска собственост от в имот №15 по плана на м-ст „Росенец.”з-ще с.Росен общ.Созопол, целият с площ 915 /деветстотин и петнадесет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140021/13.02.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 10 130 лв./десет хиляди сто и тридесет лева/, без ДДС.,съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 175/11.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Света Марина“, землище - гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №175/11.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 4
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№825

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.35.70 по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 1249кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 996/17.05.2008год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 36 900,00лв./тридесет и шест хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140015/04.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.35.73, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 342кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1001/23.05.2008год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 10 100,00лв./десет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140014/04.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 176/11.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата?Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, питането ми е следното, с оглед на темповете, с които разпродаваме общинското имущество и тези дълги списъци от жители със социални нужди, ще имаме ли земя, с която да изпълните тази програма, за която говорихте в началото?

П. Рейзи: Първо искам да кажа, че в най-скоро време ще внеса докладна, с която да променим наредбата. Защото хората, които са крайно нуждаещи се и искат да получат отстъпено право на строеж, нямат финансова възможност. Получава се така, че отстъпеното право на строеж излиза по-скъпо отколкото да се продаде земята. В тази връзка ще направим и промяна в наредбата. Според мен в Созопол няма как да се случват нещата с отстъпеното право на строеж, защото за да отговаря един човек на изискванията не трябва да има имот, не трябва да притежава дори лек автомобил, а в същото време трябва да има средства, за да го купи и да го построи. Това е неосъществимо според мен.

Т. Янакиев: Благодаря за отговора г-н Кмете, аз не споделям много от нещата, които казахте, но разбирам че това ще бъде тема на последващо обсъждане.
П. Рейзи: Да, Вие имате право да не сте съгласен. Аз Ви казвам как стоят нещата, това е реалността. Искам само нещо да допълня. Голяма част от средствата, дошли от продажби, отиват по изпълнение на социалната програма. Няма как да се случват нещата без продажби.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №176/11.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 5
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№826

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.492, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 431кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ L-общ., кв.53.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.493, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 564кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ ХLIХ -общ., кв.53.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.492, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 431кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ L-общ., кв.53., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1659/20.07.2011год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на
106 200,00/сто и шест хиляди и двеста лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140027/27.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.493, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 564кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ ХLIХ -общ., кв.53., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1658/20.07.2011год.
2.2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 139 000,00/сто тридесет и девет хиляди лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140026/27.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 177/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата?Г-н Деспов.

Р. Деспов: Аз очаквах някакъв коментар по докладната, тъй като виждам, че Кмета на с. Атия е против тази продажба.

Кр. Германова: Ако имате въпрос питайте. Аз съм Ви дала думата. Всеки, който желае може да направи коментар.

Р. Деспов: Да, благодаря.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №177/12.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№827
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.40.334 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 2996кв.м./две хиляди деветстотин деветдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – За вилна сграда, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2272/24.01.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 88 700,00лв./осемдесет и осем хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140022/13.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 178/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.5.348, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 2;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №178/12.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 10
Против: 4
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№828

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.5.348 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 1213кв.м./хиляда двеста и тринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2263/23.01.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 35 900,00лв./тридесет и пет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140023/13.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 179/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.155, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 2;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №179/12.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№829

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.155 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 34кв.м./тридесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.155 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 34кв.м./тридесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2273/17.02.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 400,00лв./две хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140031/27.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 180/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 2;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №180/12.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№830
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 700кв.м./седемстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2262/23.01.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 87 500,00лв./осемдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140030/27.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 181/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №181/12.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 14
Против: 2
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№831

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63015.505.315, находящ се в с.Атия, общ.Созопол, с площ 466кв.м./четиристотин шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63015.505.315, находящ се в с.Атия, общ.Созопол, с площ 466кв.м./четиристотин шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2237/11.12.2013год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 24 500,00лв./двадесет и четири хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140029/27.02.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 184/17.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-13033 в кв.39, находящ се в с.Равадиново.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.2 от проектът за решение думите: “възлизаща на 13 150 лв.” да се запишат и четат: “ възлизаща на 13 500 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева)“.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №184/17.03.2014г., ведно с поправката направена от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№832

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с номер Х-13033,в кв.39 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 590 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1409/08.10.2009год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 13 500,00лв./тринадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140034/05.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 186/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-80, кв.9 по плана на с.Габър, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №186/18.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№833

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът н-ци Михал Георгиев Бодуров /Удостоверение за наследници с Изх. № 66/03.09.2013г./, чрез продажба на 257 кв.м. ид.ч. /двеста петдесет и седем кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ VІ-80, кв.9 /шест римско за имот с планоснимачен номер осемдесет/, кв.9 /девет/ по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 885 /осемстотин осемдесет и пет/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140028/27.02.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 370 лв./две хиляди триста и седемдесет лева/, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 192/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Придобиване на имот с идентификатор 67800.503.587 чрез замяна за общински нужди по реда на чл.21,ал.4 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 и чл.62, ал.5 от ЗУТ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.4 от проектът за решение думите: “в размер на 139 900 лв.”, да се запишат и четат: “в размер на 132 900 лв. (сто тридесет и две хиляди и деветстотин лева”.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №192/18.03.2014г., ведно с поправката направена от комисията.РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№834

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към Раздел VІ в приетата с Решение № 753 от 27.01.2014 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2014г.” следният имот:
1.Поземлен имот 67800.503.587, частна собственост , площ от 570кв.м, попадащ в УПИ І”За спортен комплекс”, квартал 87, гр.Созопол
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
1. На основание чл.34, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.21,ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши замяна на следните имоти
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.508, общинска частна собственост , площ от 298 кв.м, идентичен с УПИ ІІІ, квартал 52а, гр.Созопол при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.507, 67800.502.474; 67800.502.359; 67800.502.509;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.509, общинска частна собственост , площ от 300 кв.м, идентичен с УПИ ІV, квартал 52а, гр.Созопол при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.502.508, 67800.502.474; 67800.502.359;
срещу :
1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.503.587, частна собственост, площ от 570 кв.м., попадащ в УПИ І ,кв.87 по план на гр.Созопол,при съседи по КККР на гр.Созопол: 67800.503.573, 67800.503.560 и 67800.503.191;

2. Утвърждава експертна оценка № 20140037/ 11.03.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 70 000/седемдесет хиляди /лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.509 .
3. Утвърждава експертна оценка № 20140038/11.03.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 69 500/шестдесет и девет хиляди и петстотин /лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.502.508.
4. Утвърждава експертна оценка № 20140019/12.02.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 132 900/сто тридесет и две хиляди и деветстотин/лв., без ДДС, за имот с идентификатор 67800.503.587
5. Утвърждава внесеното предварително съгласие , постигнато със собствениците на имота.
6. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 194/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.504.303 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №194/18.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№835

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 753 от 27.01.2014 „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2014г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 67800.504.303 по КККР на гр.Созопол .
2.ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 6 (шест кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 10(десет) кв.м., в ПИ 67800.504.303 по КККР, и идентичен с УПИ І, квартал 59 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.504.303 от 2204(две хиляди двеста и четири кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.504.321; 67800.504.271, 67800.504.338.
3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3563 лв.(три хиляди петстотин шестдесет и три лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №214 / 13.03.2014г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 196/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1глас;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №196/19.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 4
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№836

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.517 по КККР, с площ от 613кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ХІІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2288/04.03.2014г.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 137 950,00лв./сто тридесет и седем хиляди деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140049/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.1 Поземлен имот с идентификатор 67800.502.518 по КККР, с площ от 437кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ХІІІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2289/04.03.2014г.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 98 350,00лв./деветдесет и осем хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140050/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.519 по КККР, с площ от 383кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ХІVобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2290/04.03.2014г.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 86 200,00лв./осемдесет и шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140051/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

4.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.521 по КККР, с площ от 538кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ХVІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2291/04.03.2014г.
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 121 050,00лв./сто двадесет и една хиляди и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140052/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

5.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.522 по КККР, с площ от 419кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ХVІІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2292/04.03.2014г.
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 94 300,00лв./деветдесет и четири хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140053/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

6.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.523 по КККР, с площ от 225кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот Іобщ, в кв.52, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2293/05.03.2014г.
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 50 650,00лв./петдесет хиляди шестотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140054/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

7.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.524 по КККР, с площ от 372кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ХІобщ, в кв.52, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2294/05.03.2014г.
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 83 700,00лв./осемдесет и три хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140055/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

8.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.525 по КККР, с площ от 291кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ХІІобщ, в кв.52, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2295/05.03.2014г.
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 65 500,00лв./шестдесет и пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140056/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

9.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.526 по КККР, с площ от 420кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ІХобщ, в кв.52, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2296/05.03.2014г.
1.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 94 500,00лв./деветдесет и четири хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140057/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 197/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХII-13033 в кв.39, находящ се в с.Равадиново.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №197/19.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 15
Против: 2
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№837

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с номер ХII-13033,в кв.39 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 952 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2166/12.09.2013год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 21200,00лв./двадесет и една хиляди двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140039/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 198/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №198/19.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 5
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№838

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.506 по КККР, с площ от 844кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот І общ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2277/20.02.2014г.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 189 900,00лв./сто осемдесет и девдет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140040/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.507 по КККР, с площ от 320кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ІІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2278/25.02.2014г.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 72 000,00лв./седемдесет и две хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140041/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.510 по КККР, с площ от 301кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот Vобщ, в кв.52А , за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2281/27.02.2014г.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 67 750,00лв./шестдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140042/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

4.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.511 по КККР, с площ от 311кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот VІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2282/04.03.2014г.
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 70 000,00лв./седемдесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140043/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

5.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.512 по КККР, с площ от 398кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот VІІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2283/04.03.2014г.
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 89 550,00лв./осемдесет и девет хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140044/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

6.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.513 по КККР, с площ от 344кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот VІІІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2284/04.03.2014г.
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 77 400,00лв./седемдесет и седем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140045/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

7.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.514 по КККР, с площ от 360кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ІХ общ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2285/04.03.2014г.
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 81 000,00лв./осемдесет и една хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140046/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

8.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.515 по КККР, с площ от 315кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот Хобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2286/04.03.2014г.
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 70 900,00лв./седемдесет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140047/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

9.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.516 по КККР, с площ от 315кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ХІобщ, в кв.52А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2287/04.03.2014г.
1.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 70 900,00лв./седемдесет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140048/13.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 207/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХIII-287, кв.30 по плана на с.Индже Войвода, с площ 264кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда с ЗП - 26кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1 от проектът за решение на осмия ред думите: “двуетажна масивна сграда”, да се запишат и четат: “едноетажна масивна сграда”.

Кр. Германова: Колеги, ще дам думата на Кмета.

П. Рейзи: Г-жо Председател, уважаеми общински съветници, оттеглям докладната.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за оттегляне на докладната записка от името на вносителя.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№839

По предложение на вносителя Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. № 207/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХIII-287, кв.30 по плана на с.Индже Войвода, с площ 264кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда с ЗП - 26кв.м., от дневния ред.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 208/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1глас;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №208/19.03.2014г.РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 11
Против: 5
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№840

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, ул.“Милет“ № 42, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.505.62, по КК на гр.Созопол, с площ 427кв.м., с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – За друг вид обществен обект, комплекс, по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ I-505, кв.27, ведно със застроената в имота едноетажна сграда с идентификатор 67800.505.62.1, със застроена площ 219кв.м., с предназначение – Друг вид обществена сграда.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, ул.“Милет“ № 42, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.505.62, по КК на гр.Созопол, с площ 427кв.м., с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – За друг вид обществен обект, комплекс, по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ I-505, кв.27, ведно със застроената в имота едноетажна сграда с идентификатор 67800.505.62.1, със застроена площ 219кв.м., с предназначение – Друг вид обществена сграда, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2304/11.12.2013год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 461 000,00лв./четиристотин шестдесет и една хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140059/18.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Кр. Германова: Благодарим на председателката на комисията. Колеги, давам десет минути почивка.

Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват шестнадесет общински съветника, имаме кворум, продължаваме с тридесет и второто заседание на Общински съвет – Созопол. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на Председателя на комисията – г-н Недин.


Ст. Недин: Уважаеми колеги, гости, становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и второто заседание на Общински съвет – Созопол.

На 25.03. 2014г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Зафира Хрусанова; Янчо Георгиев; Иван Хаджиев; Стойо Недин – Председател;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 182/12.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - план за улична регулация, на основание чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №182/12.03.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№841

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията, и поради засягане на собствеността върху земеделски имоти, частна собственост в местност”Буджака”, попадащи в предвиждания на проекта за улица, и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи нови предвиждания и установяващи необходимите мероприятия за реконструкция на съоръжения на техническата инфрастуктура;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.

О Д О Б Р Я В А:
1.Подробен устройствен план - план за улична регулация, обхващащ част от местност “Буджака”,попадаща извън регулационните граници на гр.Созопол, и включващ имоти с номера 67800.5.189; 67800.5.210; 67800.5.194; 67800.5.161; 67800.5.160; 67800.5.159.
2.Общински Съвет Созопол допуска провеждане на процедура по отчуждаване на засегнатите от предвижданията на плана имоти.Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 183/14.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.286, 67800.504.285, 67800.504.283 и 67800.504.357, участващи в УПИ І”За туристическо бюро” и УПИ ІІ”за парка, спортни площадки, съблекални и сладкарница”, кв.86 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Г-н Деспов.

Р. Деспов: Г-н Кмете, може ли да дадете малко повече пояснение какъв тип ще бъде тази спортна площадка? И съблекалните към нея ли ще бъдат?

Г. Георгиева: В предложението няма спортна площадка, просто общинския имот е с такова отреждане. А предложението съдържа промяна на регулационни граници на имот 504.285, от който се отнемат съответните части и се предават същите части от съседния общински имот. Целта е да се направи вътрешна улица за съществуваща сграда.

Р. Деспов: Благодаря.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №183/14.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№842

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.286, 67800.504.285 , 67800.504.283 и 67800.504.357, участващи в УПИ І”За туристическо бюро” и УПИ ІІ”за парка, спортни площадки, съблекални и сладкарница”, кв.86, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ ХІІІ 504.285. целият с площ от 378 кв.м., при квоти на идеалните части 157 кв.м.ид.части за Община Созопол и 221 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.285;
С проекта се обособява имот с отреждане за улица тупик с о.т. 940-941-942 с площ от 95 кв.м., и се предават 36 кв.м. към 67800.504.283, с цел запазване съществуващ подход към сграда, и 26 кв.м. се предават към ПИ 67800.504.319(ул.Одеса);
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 38 430(тридесет и осем хиляди четиристотин и тридесет)лв без вкл.ДДС за площта от 157 кв.м,която Община Созопол продава от ПИ 67800.504.286, и 36 600(тридесет и шест хиляди и шестстотин) лв без ДДС за площта, която Община Созопол придобива от ПИ 67800.504.285 и при които да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатор 67800.504.285 по ККР на гр.Созопол;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 191/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Изместване на външен водопровод и улична канализация за УПИ III 5219,5220, м.”Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №191/18.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№843

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Изместване на външен водопровод и улична канализация за УПИ III 5219,5220 /ПИ81178.5.463 по КК/, м.”Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-94-Д-29/1/10.03.2014 година, за проектиране за „Изместване на външен водопровод и улична канализация за УПИ III 5219,5220 /ПИ81178.5.463 по КК/, м.”Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 195/18.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граница на 67800.501.493, 67800.501.494, 67800.501.145 и 67800.501.455 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №195/18.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№844

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 във връзка с чл.62а, ал.4 от Закон за устройство на територията:
1. 1.Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатор 67800.501.145( идентичен с УПИ ІІІ-за КОО и озеленяване), 67800.501.493 и 67800.501.494, по КККР на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатори 67800.501.493, 67800.501.494, 67800.501.145 ,67800.501.144 и 67800.501.455, гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 65 кв.м.ид.части от ПИ 67800.501.145(УПИ ІІІобщ), и 77 кв.м.ид.ч. от ПИ 67800.501.493(второстепенна улица) и ПИ 67800.501.494(второстепенна улица) съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представените пазарни оценки в размер на:
• 23 516 ( двадесет и три хиляди петстотин и шестнадесет )лв без вкл.ДДС за 77 кв.м.ид.части от ПИ 67800.501.493 и ПИ 67800.501.494 , съгласно ЕО № 215/13.03.2014г.
• 19 851(деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и един)лв без вкл.ДДС за 65 кв.м.ид.ч.от ПИ 67800.501.145, съгласно ЕО № 216/13.03.2014г.
• 6 413(шест хиляди четиристотин и тринадесет)лв без вкл ДДС за 21 кв.ид.ч. от ПИ 67800.501.455, съгласно ЕО № 217/13.03.2014г.
при които цени да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 67800.501.144, 67800.501.147 и 67800.501.455 по КККР на гр.Созопол, идентични с, УПИ ІV-144, І-147и VІІ-1259, квартал 14, по влязъл в сила застроителен и регулационен план на гр.Созопол;
3. С проекта се предвижда изменения на регулационните граници както следва: предаваемост от 142 кв.м.ид.ч. към ПИ 67800.501.144, 67800.501.147 и 67800.501.455, и образуване на нов УПИ ІV-144,1259,147 с обща площ от 639 кв.м.(шестстотин тридесет и девет) кв.м. и се предвижда отнемане на 21(двадесет и един) кв.м от ПИ 67800.501.455.
4. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 67800.501.145, 67800.501.493 и 67800.501.494, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
5. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 206/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай започваме да разглеждаме скиците една по една, коментираме и гласуваме.

Кр. Германова: Село Зидарово: Скица №16 /07.04.2010 година (презаверена на 18.03.2014г). Имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Село Зидарово: Скица №46 /26.05.2009 година (презаверена на 18.03.2014г). Имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Село Атия: Скица №85/05.07.2011 година(презаверена на 18.03.2014г). Имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Село Атия: Скица №82/05.07.2011 година(презаверена на 18.03.2014г). Имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Село Крушевец: Скица №75/26.05.2009 година (презаверена на 18.03.2014г). Имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло решението по докладната, ведно със скиците, които до момента гласувахме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№845
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2014г., както следва:
с.Зидарово
1. Скица №16 /07.04.2010 година (презаверена на 18.03.2014г)
2. Скица №46 /26.05.2009 година (презаверена на 18.03.2014г)
с.Атия
1. Скица №85/05.07.2011 година(презаверена на 18.03.2014г)
2. Скица №82/05.07.2011 година(презаверена на 18.03.2014г)
с.Крушевец
1. Скица №75/26.05.2009 година (презаверена на 18.03.2014г)


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 209/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63,местност Каваци/Мапи, землище гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти -67800.54.33, 67800.54.41, 67800.54.4, 67800.54.30, 67800.54.44 , частна собственост, попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №209/19.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№846

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ”Улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63,местност Каваци/Мапи, землище гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 72 кв.м. от 2421 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 67800.54.33 по ККР на гр. Созопол, местност Каваци(Мапи), с предназначение на имота – земеделска, НТП-изоставена орна земя.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1020.96 лв.(хиляда и двадесет лева и 96ст)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2954 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Площта от 112 кв.м. от 2055 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.54.41 по ККР на гр. Созопол, местност Каваци(Мапи), с предназначение на имота – земеделска, НТП-изоставена орна земя.
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1588 лв.( хиляда петстотин осемдесет и осем)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2953 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
3.1. Площта от 1873 кв.м. от 34775 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.54.4 по ККР на гр. Созопол, местност Каваци(Мапи) с предназначение на имота – земеделска, НТП-за къмпинг,мотел.
3.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2506.07 лв.(две хиляди петстотин и шест лева и 7ст)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2952 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
4.1.Площта от 71 кв.м. от 4092 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.54.30 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-изоставена орна земя.
4.2. Като одобрява изплащане на сумата от 935.07 лв.( деветстотин тридесет и пет лева и 7 ст)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2951 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
5.1.Площта от 199 кв.м. от 1889 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.54.44 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-друг вид нива.
5.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2822 лв.( две хиляди осемстотин двадесет и два лева )лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2950 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 210/19.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица с осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583,местност Мапи, землище гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти - 67800.10.297, 67800.44.90, 67800.44.48, 67800.44.33, 67800.10.301, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докланата? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №210/19.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 ИВАН ХАДЖИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№847

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ”Улица с осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583,,местност Мапи, землище гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 241.93 кв.м. от 1532 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 67800.10.301 по ККР на гр. Созопол, местност Мапи, с предназначение на имота – земеделска, НТП-друг вид нива.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3430.57 лв.(три хиляди четиристотин и тридесет лева и 57ст)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2956 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Площта от 192 кв.м. от 2269 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.44.33 по ККР на гр. Созопол, местност Каваци(Мапи), с предназначение на имота – горска територия, НТП-друг вид дървопроизводителна гора.
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 7114 лв.( седем хиляда сто и четиринадесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2957 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
3.1. Площта от 142.93 кв.м. от 2800 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.44.48 по ККР на гр. Созопол, местност Мапи с предназначение на имота – горска територия, НТП-друг вид дървопроизводителна гора.
3.2. Като одобрява изплащане на сумата от 5298 лв.(пет хиляди двеста деветдесет и осем)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2959 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
4.1.Площта от 537 кв.м. от 7010 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.44.90 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – горска територия, НТП-друг вид дървопроизводителна гора.
4.2. Като одобрява изплащане на сумата от 19 896 лв.( деветнадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2960 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
5.1.Площта от 70 кв.м. от 369 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.10.297 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-друг вид нива.
5.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1066 лв.(хиляда шестдесет и шест )лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2962 от 02.12.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Кр. Германова: Благодарим на г-н Недин. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: V. Докладна записка с вх. № 221/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение 707 от 15.11.2013г. в частта на т.2 от същото.
Докладната записка бе разгледана на заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 221/21.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№848
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-113 от 02.12.13г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение на са придобити права от трети лица, отменя свое решение № 707, в частта по т.2 от заседание проведено на 15.11.13г.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производство административно дело.


Кр. Германова: VI. Докладна записка с вх. № 222/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oбявяване на част от ПИ 67800.502.410 за частна общинска собственост.

Докладната записка бе разгледана на заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 222/21.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№849

1. Общински Съвет Созопол на основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА частта от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 509 (петстотин и девет)кв.м.ид.ч. от 4554 кв.м.площ на целия имот с идентификатор 67800.502.410, идентичен с УПИ І, “За сладкарница и озеленяване”, кв.81, гр.Созопол, и обособен съгласно графична част на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ при граници на имота по кадастрална карта: 67800.502.425; 67800.502.87; 67800.502.413; 67800.502.424 и 67800.502.351 за ЧАСТНА общинска собственост.
2.Решението по т.1 влиза в сила след влизане в сила на определението за прекратяване на административно дело 2863 от 2013 на административен съд Бургас.


Кр. Германова: VII. Докладна записка с вх. № 223/21.03.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.502.410, идентичен с УПИ І, “За сладкарница и озеленяване”, и ПИ 67800.502.424, кв.81, гр.Созопол за изграждане на „Подземен паркинг”.

Докладната записка бе разгледана на заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 223/21.03.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№850
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г.”, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Част от поземлен имот, с площ 500(петстотин) кв.м. , целият с площ от 4554 (четири хиляди петстотин петдесет и четири) кв.м., идентични с част от УПИ І, кв.81, поземлен имот с идентификатор 67800.502.410.
1.2. Част от поземлен имот, с площ 460( четиристотин и шестдесет) кв.м., целият с площ от 7789 (седем хиляди седемстотин осемдесет и девет) кв.м представляващ, идентификатор 67800.502.424
2. След влизане в сила на решение № 849/28.03.2014г. за промяна на собствеността от публична в частна общинска, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.23 от ЗОС във връзка с чл.188, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.37 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол учреди право на строеж под земята за изграждане на „Подземен паркинг” в квартал 81 по план на гр.Созопол” със разгъната застроена площ от 960 кв.м. чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за частите от следните недвижими имоти :
2.1.Част от поземлен имот, с площ 500(петстотин) кв.м. , целият с площ от 4554 (четири хиляди петстотин петдесет и четири) кв.м., идентични с част от УПИ І, кв.81, поземлен имот с идентификатор 67800.502.410.
2.1.Част от поземлен имот, с площ 460( четиристотин и шестдесет) кв.м., целият с площ от 7789 (седем хиляди седемстотин осемдесет и девет) кв.м представляващ, идентификатор 67800.502.424.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за имота по т.1, възлизаща на 66720,00 (шестдесет и шест хиляди седемстотин и двадесет) лева, съгласно изготвена пазарна оценка 21.03.2014 г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение.
3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.
4. Определя задължителни условия, които да се включат в проекта за договор:
4.1. Община Созопол има право при пълно неизпълнение на задължението за изграждане на паркинг в 5 годишен срок, едностранно без предизвестие да прекрати договора за учредяване на право на строеж, като не дължи връщане на заплатената сума, включително съпътстващи такси.
5.Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
5.1. К1 - предлаган проект за озеленяване в ПИ с идентификатор 67800.502.410 и възстановяване на настилки в ПИ с идентификатор 67800.502.424, със стойност не по-малко от 5 000лв. Кандидатите следва да представят идейна схема в графичен вид за предвиденото озеленяване и количествено стойностни сметки на всички предвидени СМР по част озеленяване и възстановяване на тротоарни и алейни настилки. Проекта трябва да обхваща мининум от 960 кв.м. площ.
/Кандидатите да получават от 1 до 70 точки. Оценяването да се извършва по формулата:

К1 = П(участник) х 70
Пi(максимален)
където П (участник) е предложеният от кандидата проект по посочена в КСС цена, а Пi (максимален) е проекта с най-висока цена от всички предложени. Тежест на критерия: N1=70/;
5.2. К2 - срок за проектиране - в календарни дни /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки. Оценяването се извършва по формулата:
К2= С (максимален) х50
С (участник)
Тежест на критерия : N2=50/;
5.3. К3 - срок за строителство - в месеци, но не повече от 24 месеца от издаване на строителна линия /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки.Оценяването да се извършва по формулата: К3=С(максимален) х50.
С(участник)
Тежест на критерия N3=50/.
5.4.К4–допълнителни инвестиции в ПИ с идентификатор 67800.502.410 и възстановяване на настилки в ПИ с идентификатор 67800.502.424 , в левова равностойност /Кандидатите да получават от 1 до 30 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К4=С(максимална сума) х30.
С(сума участник)
Тежест на критерия N4=30/.

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2+К3хN3+К4хN4
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.
6. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/
Протокола води:………...……............
/В. Пазвантова/


Протоколът е публикуван на 04.04.2014г.


върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...