:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол №34/28.05.2014г.


ПРОТОКОЛ № 34

Днес, 28.05.2014г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Колеги, имате ли въпроси? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Добър ден, на всички, г-н Кмете, въпросът ми е свързан с пътя, който беше асфалтиран миналата година. Както всички виждаме, състоянието му вече е много лошо. Искам да попитам кой ще поеме разходите по ремонтирането на този път? За сметка на Общината ли ще бъдат, или са включени в някакъв договор? И смятате ли да търсите фирмата, която е изпълнила проекта, за да поеме разходите?
П. Рейзи: Както виждате, остава още малко, за да се довършат ремонтните дейности вътре в града. След това излизаме извън него и започваме ремонта на въпросния път. Всички разходи по него ще бъдат за сметка на фирмата. Надявам се до края на седмицата, да сме готови с асфалтирането в Созопол, започваме паралелно асфалтиране и в Черноморец. До събота трябва да сме готови с платното, където се поставят в момента павета и ако всичко върви нормално, до 10 юни се надявам да сме приключили с всичко.
Кр. Германова: Други въпроси, колеги ? Г-н Трънков.
Д. Трънков: Г-н Кмете, имам питане към Вас, какво се случва с интернета в с. Габър? Много хора се интересуват. И още нещо, имаме незаконни строителства в центъра, кога някой ще им потърси отговорност на тези хора?
П. Рейзи: Г-н Трънков, ще Ви отговоря писмено на всички въпроси.
Д. Трънков: Да, благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси, колеги ? Няма. В такъв случай преминаваме към заседанието. Колеги, всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, имате ли някакви предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме дневния ред.

С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№882
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 335/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.
2. Докладна записка с вх. № 343/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за дейността на Домашния социален патронаж – приета и одобрена с Решение № 67 от 4-то Заседание на Общински съвет – Созопол /20.12.2011г.
3. Докладна записка с вх. № 358/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
4. Докладна записка с вх. № 334/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне структура и численост на персонала в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
5. Докладна записка с вх. № 342/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. и актуализиране числеността на персонала в местна дейност „Домашен социален патронаж” гр.Созопол и в държавна дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” гр.Черноморец.
6. Докладна записка с вх. № 353/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 356/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2013 година.
8. Докладна записка с вх. № 357/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 година.
9. Докладна записка с вх. № 361/19.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг, направен по реда на Закона за общинския дълг.
10. Докладна записка с вх. № 363/20.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор за безвъзмездна помощ с регистрационен номер на Договора № 264/15.11.2013 г., рег. № на Проектното предложение: BG-PST201322/015, Проект „Обновяване на художествена галерия в УПИ ХІІІ кв.3, гр.Созопол“, мярка 4.1“Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор“Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на програмен период 2007-2013 г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
11. Докладна записка с вх. № 337/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
12. Докладна записка с вх. № 338/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
13. Докладна записка с вх. № 339/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-за КОО, кв.20 по плана на с. Габър, общ. Созопол, с площ 300кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда.
14. Докладна записка с вх. № 340/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Факуда“, з-ще с. Равадиново, общ. Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 341/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Кайряка“, з-ще гр. Черноморец.
16. Докладна записка с вх. № 344/13.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем обект от техническата инфраструктура на Община Созопол представляващ – стълб от уличното осветление, за нуждите на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД.
17. Докладна записка с вх. № 345/13.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир в землището на гр.Черноморец, Поземлен имот № 81178.37.393 по кадастрална карта на гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 20 658дка.
18. Докладна записка с вх. № 348/14.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Индже Войвода на наемател настанен по административен ред.
19. Докладна записка с вх. № 354/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
20. Докладна записка с вх. № 355/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
21. Докладна записка с вх. № 359/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
22. Докладна записка с вх. № 327/09.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.60.2 /по предходен план №2/, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
23. Докладна записка с вх. № 336/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.477 и 67800.501.236, за образуване на нов УПИ ІІ-274, кв.31 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
24. Докладна записка с вх. № 349/14.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински имот – с отреждане за улица, о.т.688-689-690-691, по план на гр.Созопол.

Кр.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.

Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 23.05.2014г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов – Председател; Гено Пухов; Пенка Щерионова; Стойо Недин;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 335/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 335/12.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№883
Общински съвет Созопол приема следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол както следва:
Отменя чл. 34 «б» .


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 343/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за дейността на Домашния социален патронаж – приета и одобрена с Решение № 67 от 4-то Заседание на Общински съвет – Созопол /20.12.2011г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №343/12.05.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№884
На основание чл. 21 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните промени в Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж.
І. В глава ІІ „ Структура и персонал на ДПС“
1. Чл.3 се изменя и придобива следната редакция:
„ На територията на Община Созопол е организиран ДСП , като броя на патронираните лица се определя и гласува с приемане на годишния Общински бюджет на Община Созопол , приет и одобрен от Общински съвет – гр. Созопол“
2. Чл. 7. – се отменя .
ІІ. В глава ІІІ “ РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДСП“
1. Чл.15 се изменя и придобива следната редакция:
. /1/ За ползване на услугата по чл.10, ал.1. т.1. абонатите на ДСП заплащат месечна такса, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Созопол.
/2/. За останалите предоставени услуги по чл. 10 ал.1 т.2,т.3, т.4 и т. 5 – ползвателите на Домашния социален патронаж не заплащат такси.
Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.
Реалната издръжка включва само разходите за изразходваната храна.
/3/Месечните такси се заплащат от патронираните лица на касата на Община Созопол до 25-то число на месеца, следващ месеца, за които се дължат.
/4/ При смърт на патронирания неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители.
/5/Месечната такса дължима от починали лица без наследници се опрощава след представена докладна записка от Кмета на Община Созопол до Общински съвет Созопол.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 358/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.2 от проектът за решение на петия ред думите: “чл.431 т.3 от ЗОС”, да се запишат и четат “ чл.43, т.3 от ЗОС ”.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 358/16.05.2014г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№885
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост:
1. В Чл.15, ал.1, в т.5 записът „чл.14 от тази наредба” да се чете: “чл.7, ал.1 от тази наредба .”
2. В Чл.15, ал.1 съществуващият текст на т.6 се допълва и добива следната редакция: “имат адресна регистрация в населените места, където се намират общинските жилища, за които кандидатстват, повече от 5 години без прекъсване към момента на кандидатстване с изключение на случаите по чл.43 т.3 от ЗОС и поне един от членовете на семейството /домакинството/ да е с постоянен адрес на територията на Община Созопол най-малко 5 години назад без прекъсване”.
3. В Чл.15, ал.1 се добавя нова т.8 със следното съдържание: “да нямат парични задължения към Община Созопол”.
4. В Чл.16, ал.1, в т.4 записът „чл.14” да се чете: “чл.7, ал.1.”
5. В Чл.21, ал.3 се изменя и добива следната редакция: “Изваждането от картотеката се извършва с решение на Комисията по чл.18. Решението се съобщава и не подлежи на обжалване”.
6. Добавя се нов чл.29а със следното съдържание: “В случаите, когато нуждите на лицата с установени жилищни нужди не могат да бъдат задоволени чрез настаняване под наем в общинско жилище, може да им бъде учредено право на строеж в урегулиран поземлен имот общинска собственост за изграждане на социални жилища по реда на чл.49а от ЗОС, в случай, че Община Созопол разполага с подходящи терени”.
7. Глава IV „Общински терени, предназначени за жилищно строителство” се отменя.

Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към втора точка от дневния ред,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателката – г-жа Щерионова.

П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 23.05. 2014г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Тихомир Янакиев; Пенка Щерионова- Председател;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 334/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне структура и численост на персонала в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 334/12.05.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№886
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя структура и численост на персонала в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол 3 щатни бройки - социален работник – 1 щатна бройка и домашен помощник- 2 щатни бройки считано от 01.06.2014 г..


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 342/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. и актуализиране числеността на персонала в местна дейност „Домашен социален патронаж” гр.Созопол и в държавна дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, както на всяка актуализация коментираме, след това влизаме в процедура на гласуване. Имате ли въпроси и коментари ? Г-н Деспов.

Р. Деспов: Добър ден на всички.Г-н Кмете, ако може малко разяснение, знам че имаше някакъв проект, с който Общината кандидатстваше за тези шумозаглушителни екрани в района на Черноморец. Имате ли някаква представа какво се случи?
П. Рейзи: Този проект беше за Бургас – Сарафово, тук не сме имали такъв. Сега съм се свързал с проектантите, които направиха проекта там, за да подготвят и нашия. И след това ще търсим финансиране.

Р. Деспов: Да, благодаря за отговора.

Кр. Германова: Колеги, други въпроси и коментари? Няма. Влизаме в процедура на гласуване. Давам думата на Председателката на комисията да зачита параграф по параграф.
П. Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 311 190лв. 1 200лв. 1 309 990лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 247 585лв. 1 200лв. 246 385лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 0лв. 1 200лв. 1 200лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01- придобиване
на програмни продукти- програмен
продукт „Катикон” за дирекция „ИДМДТ” 0лв. 1 200лв. 1 200лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: - Дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 01-00 – заплати 20 500лв. 12 700лв. 33 200лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 20 500лв. 12 700лв. 33 200лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
14 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: § 02-00 – др.възнагр.и плащания 40 615лв. 390лв. 41 005лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 615лв. 390лв. 1 005лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: § 05-00 – зад.осигур.вн. от работод.12 500лв. 2 310лв. 14 810лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 7 500лв. 1 300лв. 8 800лв.
§ 05-60 – ЗОВ 3 000лв. 610лв. 3 610лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 2 000лв. 400лв. 2 400лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
17 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: - Дейност 123 „Общински съвет” - увеличение с 15 400лв. по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.Функция „Общи държавни служби” - увеличение с 15 400лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 01-00 – заплати 190 163лв. 11 000лв. 201 163лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 190 163лв. 11 000лв. 201 163лв.
/нови 3 щатни бройки за 7 м-ца/


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Против
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 0
П. Щерионова:§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 6 708лв. 330лв. 7 038лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 5 708лв. 330лв. 6 038лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: § 05-00 – зад.осигур.вн. от работод. 34 500лв. 2 620лв. 37 120лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 21 800лв. 1 600лв. 23 400лв.
§ 05-60 – ЗОВ 9 200лв. 550лв. 9 750лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 3 500лв. 470лв. 3 970лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 358 629лв. 13 950лв. 344 679лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 10-13-постелен инвентар и облекло 11 550лв. 1050лв. 12 600лв.

било намаление става
§ 10-15 – материали 25 000лв. 2 000лв. 23 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 15 000лв. 3 000лв. 12 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
14 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличава считано от 01.06.2014г. с три щатни бройки численост на персонала в местна дейност 524 „Домашен социален патронаж” Созопол: било – 33 щата, става – 36 щата /за Звено за услуги в домашна среда към ДСП Созопол, създадено с решение на Общински съвет № 218/22.06.2012г./ и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 80 000лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 240 000лв. 80 000лв. 160 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 100 000лв. 30 000лв. 70 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 120 000лв. 50 000лв. 70 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – намаление със 74 970лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 242 365лв. 74 970лв. 167 395лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 242 365лв. 74 970лв. 167 395лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 23 970лв. по обекти и параграфи, както следва: било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 359 732лв. 23 970лв. 383 702лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други НМА:
-технически проект за обект
„Шумозаглушителни екрани на път
ІІ-99 Бургас –Созопол, район на
Черноморец” 0лв. 23 970лв. 23 970лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 51 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2014г. със 115 600лв. в часта за местни дейности и извършва промени по бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 01-00 – заплати 41 150лв. 10 200лв. 51 350лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 41 150лв. 10 200лв. 51 350лв.
/ нови 3 щатни бройки за 7м-ца/


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: § 02-00 – др.възнагр.и плащания 6 145лв. 310лв. 6 455лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 1 245лв. 310лв. 1 555лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: § 05-00 – зад.осигур.вн. от работод. 8 112лв. 1 940лв. 10 052лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 5 240лв. 1 000лв. 6 240лв.
§ 05-60 – ЗОВ 1 992лв. 490лв. 2 482лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 880лв. 450лв. 1 330лв.
Общо увеличение: 12 450лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 50 049лв. 12 450лв. 37 599лв.
в т.ч. било увеличение става
§ 10-13-постелен инвентар и облекло 2 450лв. 1 050лв. 3 500лв.
било намаление става
§ 10-15 – материали 20 599лв. 5 000лв. 15 599лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 6 000лв. 1 000лв. 5 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 16 000лв. 6 500лв. 9 500лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 1 000лв. 2 000лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол увеличава считано от 01.06.2014г. с три щатни бройки численост на персонала в държавна дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” гр.Черноморец: било – 7 щата, става – 10 щата и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция „Образование” държавна дейност 322 „Общообразователни училища”, като намаля средствата в размер на 4 440 лв. на три училища и увеличава с 4 440 лв. плана по бюджетните кредити на Първостепенен разпоредител с бюджет гр.Созопол – собствен, както следва:
3.1.СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 2 813 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 2 813 лв.
3.2.ОУ „Христо Ботев” с.Зидарово, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 1 016 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 1 016 лв.
3.3.ОУ „Христо Ботев” с.Росен, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 611 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 611 лв.
3.4.Община Созопол – собствен бюджет, функция „Образование” държавна дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 4 440 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – увеличение с 4 440 лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: § 01-00 –заплати на персонала 690 000лв. 91 500лв. 781 500лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс.по тр.прав. 690 000лв. 91 500лв. 781 500лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
П. Щерионова: § 02-00 – възнагр.и плащ.на перс. 88 700лв. 2 800лв. 91 500лв.
в т.ч.
02-05 – изплатени суми СБКО 28 000лв. 2 800лв. 30 800лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: § 05-50 – зад.осиг.вноски от работод.159 300лв.17 430лв. 176 730лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работод.за ДОО 102 400лв. 10 000лв. 112 400лв.
§ 05-60 – ЗОВ 39 900лв. 4 500лв. 44 400лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 17 000лв. 2 930лв. 19 930лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: 4.1.1.Собствен бюджет на гр.Созопол – увеличение със 111 730 лв. по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.1.2.Бюджетът на кметство гр.Черноморец – увеличение с 3 870 лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 01-00 –заплати на персонала 50 000лв. 3 500лв. 53 500лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс.по тр.прав. 50 000лв. 3 500лв. 53 500лв.
§ 02-00 – възнагр.и плащ.на перс. 500лв. 180лв. 680лв.
в т.ч.
02-05 – изплатени суми СБКО 0лв. 180лв. 180лв.
§ 05-50 – зад.осиг.вноски от работод. 9 500лв. 190лв. 9 690лв.
в т.ч.
§ 05-60 – ЗОВ 2 500лв. 80лв. 2 580лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 1 000лв. 110лв. 1 110лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация”- дофинансиране с общински приходи – увеличение със 115 600 лв., както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи със 115 600 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Против
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Против
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 2
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 5.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Индже войвода
5.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 3 800 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 9 050лв. 3 800лв. 12 850лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 3 800лв. 3 800лв.
5.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 3 800 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление с 3 800 лв. по параграфи, както следва било намаление става
§ 10-00 – издръжка 16 250лв. 3 800лв. 12 450лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 4 500лв. 3 800лв. 700лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: 6.Въз основа на приетите решения по т. 1.1. и т. 1.4. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 11 809 124лв. 25 170лв. 11 834 294лв;
От
-собствени средства за местни
дейности 11 424 824лв. 25 170лв. 11 449 994лв.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№887
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. и в числеността на персонала, както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2014г. със 115 600лв. в часта за местни дейности и извършва промени по бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” - увеличение с 15 400лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 311 190лв. 1 200лв. 1 309 990лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 247 585лв. 1 200лв. 246 385лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НДМА 0лв. 1 200лв. 1 200лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01- придобиване
на програмни продукти- програмен
продукт „Катикон” за дирекция „ИДМДТ” 0лв. 1 200лв. 1 200лв.

- Дейност 123 „Общински съвет” - увеличение с 15 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати 20 500лв. 12 700лв. 33 200лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 20 500лв. 12 700лв. 33 200лв.

§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 40 615лв. 390лв. 41 005лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 615лв. 390лв. 1 005лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вн. от работод. 12 500лв. 2 310лв. 14 810лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 7 500лв. 1 300лв. 8 800лв.
§ 05-60 – ЗОВ 3 000лв. 610лв. 3 610лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 2 000лв. 400лв. 2 400лв.


1.2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличава считано от 01.06.2014г. с три щатни бройки численост на персонала в местна дейност 524 „Домашен социален патронаж” Созопол: било – 33 щата, става – 36 щата /за Звено за услуги в домашна среда към ДСП Созопол, създадено с решение на Общински съвет № 218/22.06.2012г./ и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 01-00 – заплати 190 163лв. 11 000лв. 201 163лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 190 163лв. 11 000лв. 201 163лв.
/нови 3 щатни бройки за 7 м-ца/
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 6 708лв. 330лв. 7 038лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 5 708лв. 330лв. 6 038лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вн. от работод. 34 500лв. 2 620лв. 37 120лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 21 800лв. 1 600лв. 23 400лв.
§ 05-60 – ЗОВ 9 200лв. 550лв. 9 750лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 3 500лв. 470лв. 3 970лв.

Общо увеличение: 13 950лв.
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 358 629лв. 13 950лв. 344 679лв.
в т.ч.
било увеличение става

§ 10-13-постелен инвентар и облекло 11 550лв. 1050лв. 12 600лв.

било намаление става

§ 10-15 – материали 25 000лв. 2 000лв. 23 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 15 000лв. 3 000лв. 12 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.


1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 80 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 240 000лв. 80 000лв. 160 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 100 000лв. 30 000лв. 70 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 120 000лв. 50 000лв. 70 000лв.

1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 51 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – намаление със 74 970лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 242 365лв. 74 970лв. 167 395лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 242 365лв. 74 970лв. 167 395лв.


-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 23 970лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 359 732лв. 23 970лв. 383 702лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други НМА:
-технически проект за обект
„Шумозаглушителни екрани на път
ІІ-99 Бургас –Созопол, район на
Черноморец” 0лв. 23 970лв. 23 970лв.

2.Общински съвет Созопол увеличава считано от 01.06.2014г. с три щатни бройки численост на персонала в държавна дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” гр.Черноморец: било – 7 щата, става – 10 щата и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 01-00 – заплати 41 150лв. 10 200лв. 51 350лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 41 150лв. 10 200лв. 51 350лв.
/ нови 3 щатни бройки за 7м-ца/
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 6 145лв. 310лв. 6 455лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 1 245лв. 310лв. 1 555лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вн. от работод. 8 112лв. 1 940лв. 10 052лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 5 240лв. 1 000лв. 6 240лв.
§ 05-60 – ЗОВ 1 992лв. 490лв. 2 482лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 880лв. 450лв. 1 330лв.
Общо увеличение: 12 450лв.

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 50 049лв. 12 450лв. 37 599лв.
в т.ч.
било увеличение става

§ 10-13-постелен инвентар и облекло 2 450лв. 1 050лв. 3 500лв.

било намаление става

§ 10-15 – материали 20 599лв. 5 000лв. 15 599лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 6 000лв. 1 000лв. 5 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 16 000лв. 6 500лв. 9 500лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 1 000лв. 2 000лв.

3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция „Образование” държавна дейност 322 „Общообразователни училища”, като намаля средствата в размер на 4 440 лв. на три училища и увеличава с 4 440 лв. плана по бюджетните кредити на Първостепенен разпоредител с бюджет гр.Созопол – собствен, както следва:

3.1.СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 2 813 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 2 813 лв.

3.2.ОУ „Христо Ботев” с.Зидарово, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 1 016 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 1 016 лв.

3.3.ОУ „Христо Ботев” с.Росен, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 611 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 611 лв.

3.4.Община Созопол – собствен бюджет, функция „Образование” държавна дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 4 440 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – увеличение с 4 440 лв.

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи със 115 600 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация”- дофинансиране с общински приходи – увеличение със 115 600 лв., както следва:
4.1.1.Собствен бюджет на гр.Созопол – увеличение със 111 730 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 –заплати на персонала 690 000лв. 91 500лв. 781 500лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс.по тр.прав. 690 000лв. 91 500лв. 781 500лв.

§ 02-00 – възнагр.и плащ.на перс. 88 700лв. 2 800лв. 91 500лв.
в т.ч.
02-05 – изплатени суми СБКО 28 000лв. 2 800лв. 30 800лв.

§ 05-50 – зад.осиг.вноски от работод.159 300лв. 17 430лв. 176 730лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работод.за ДОО 102 400лв. 10 000лв. 112 400лв.
§ 05-60 – ЗОВ 39 900лв. 4 500лв. 44 400лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 17 000лв. 2 930лв. 19 930лв.

4.1.2.Бюджетът на кметство гр.Черноморец – увеличение с 3 870 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 –заплати на персонала 50 000лв. 3 500лв. 53 500лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс.по тр.прав. 50 000лв. 3 500лв. 53 500лв.

§ 02-00 – възнагр.и плащ.на перс. 500лв. 180лв. 680лв.
в т.ч.
02-05 – изплатени суми СБКО 0лв. 180лв. 180лв.

§ 05-50 – зад.осиг.вноски от работод. 9 500лв. 190лв. 9 690лв.
в т.ч.
§ 05-60 – ЗОВ 2 500лв. 80лв. 2 580лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 1 000лв. 110лв. 1 110лв.

5.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Индже войвода

5.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 3 800 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 9 050лв. 3 800лв. 12 850лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 3 800лв. 3 800лв.
5.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 3 800 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление с 3 800 лв. по параграфи, както следва
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 16 250лв. 3 800лв. 12 450лв.
в т.ч.

§ 10-30 – текущ ремонт 4 500лв. 3 800лв. 700лв.

6.Въз основа на приетите решения по т. 1.1. и т. 1.4. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 11 809 124лв. 25 170лв. 11 834 294лв;
От
-собствени средства за местни
дейности 11 424 824лв. 25 170лв. 11 449 994лв.


Кр. Германова: Колеги, давам десет минути почивка.

Кр. Германова: В залата присъстват седемнадесет общински съветника, имаме кворум, продължаваме тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 353/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Г-н Кмете, давам Ви думата.
П. Рейзи: Благодаря. Уважаеми общински съветници, както казах и на комисиите, мотивът, който ме накара да преразгледам цената на дървата, беше предложението на съветниците – г-жа Хрусанова и г-н Димитров. Те доидоха при мен, заедно направихме оценка на ситуация, разбра се, че наистина има необходимост от тази корекция в цената. Искам да им благодаря за активното участие.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 353/15.05.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№888
1. На основание чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Общински съвет – Созопол приема промяна на ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад както следва:
Дърва за огрев - за местното население по списъци изготвени от кметовете на населени места от 38 лв. с ДДС на 30 лв. с ДДС за един куб.м.

2. Възлага на директора на Общинско горско предприятие Созопол да извършва продажбата на добитите количества дървесина от територии - общинска собственост по утвърдената цена.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 356/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2013 година.
Докладната записка е оттеглена от вносителя на заседанието на постоянната комисия.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 357/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 357/16.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№889
1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 г., като го допълва във функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация” - Донка Стоянова Недялкова на длъжност старши специалист „УТКРВП”, по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 07.04.2014 година.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 361/19.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг, направен по реда на Закона за общинския дълг.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 361/19.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№890

На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” , при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 15 000 000 лв(петнадесет милиона лв);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C032/06.08.2012г. ;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078%,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C032/08.06.2012г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 363/20.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор за безвъзмездна помощ с регистрационен номер на Договора № 264/15.11.2013 г., рег. № на Проектното предложение: BG-PST201322/015, Проект „Обновяване на художествена галерия в УПИ ХІІІ кв.3, гр.Созопол“, мярка 4.1“Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор“Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на програмен период 2007-2013 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 363/20.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№891

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Постановление № 3 на Министерски съвет от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и Договор за отпускане на финансова помощ №264/15.11.2013г. рег. № на Проектното предложение: BG-PST201322/015, Проект „Обновяване на художествена галерия в УПИ ХІІІ кв.3, гр.Созопол“, мярка 4.1“Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор“Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на програмен период 2007-2013 г., сключен между Община Созопол, МИРГ Приморско – Созопол – Царево и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ , Общински съвет Созопол

Реши:
1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 62 781,51 лв. (шестдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и един лв. и 51 ст.) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по Договор за отпускане на финансова помощ №264/15.11.2013г. рег. № на Проектното предложение: BG-PST201322/015, Проект „Обновяване на художествена галерия в УПИ ХІІІ кв.3, гр.Созопол“, мярка 4.1“Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор“Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на програмен период 2007-2013 г., сключен между Община Созопол, МИРГ Приморско – Созопол – Царево и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по Договор № 264/15.11.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на Председателката на комисията – г-жа Лулева.

Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, на 23.05.2014г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха: Тодор Чакъров; Йордан Петков; Румен Димитров; Стойчо Неделчев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 337/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 337/12.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№892

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, следните имоти:
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.17.101, с проектна площ 2,769дка. и
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.17.100, с проектна площ 2,670дка.
образувани от Поземлен имот с идентификатор № 67800.17.6, с площ 5,439дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в местност „Лафотумба”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Стоянов Узунов.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 338/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 338/12.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№893

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол следните имоти предадени на Община Созопол с Протоколно решение № 2/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас следните имоти:
- Поземлен имот № 161006, с площ 22,059дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, осма категория, находящ се в местност „Исин келеме”, землище с.Росен, общ.Созопол;
- Поземлен имот № 158005, с площ 11,553дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, осма категория, находящ се в местност „Исин келеме”, землище с.Росен, общ.Созопол;
- Поземлен имот № 153010, с площ 6,000дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, осма категория, находящ се в местност „Боруня”, землище с.Росен, общ.Созопол;
- Поземлен имот № 153003, с площ 4,404дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, осма категория, находящ се в местност „Боруня”, землище с.Росен, общ.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Вълчо Михов Митрев.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 339/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-за КОО, кв.20 по плана на с. Габър, общ. Созопол, с площ 300кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 339/12.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 2Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№894

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с IV-за КОО, кв.20 по плана на с.Габър, общ.Созопол, с площ 300кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда със ЗП 66кв.м., РЗП 132кв.м. и паянтова стопанска сграда със ЗП 24кв.м.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с IV-за КОО, кв.20 по плана на с.Габър, общ.Созопол, с площ 300кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда със ЗП 66кв.м., РЗП 132кв.м. и паянтова стопанска сграда със ЗП 24кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2301/05.03.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 500,00лв./пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140073/17.04.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 340/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Факуда“, з-ще с. Равадиново, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 340/12.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№895

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 013066, с площ 1267кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 013066, с площ 1267кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2313/13.03.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 240,00лв./хиляда двеста и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140070/14.04.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 341/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Кайряка“, з-ще гр. Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 341/12.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№896

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.378, находящ се в землище гр.Черноморец, местността „Кайряка, с площ 2684кв.м./две хиляди шестотин осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.378, находящ се в землище гр.Черноморец, местността „Кайряка, с площ 2684кв.м./две хиляди шестотин осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2346/27.03.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 100,00лв./четири хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140072/15.04.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 344/13.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем обект от техническата инфраструктура на Община Созопол представляващ – стълб от уличното осветление, за нуждите на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД.
Докладната записка е оттеглена от вносителя на заседанието на постоянната комисия.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 345/13.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир в землището на гр.Черноморец, Поземлен имот № 81178.37.393 по кадастрална карта на гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 20, 658дка.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Има техническа грешка в началото на докладната, пропусната е запетая, площа не е 20 658дка, а е 20, 658дка. После в самия проект за решение е поправено, само в заглавието е сгрешено.
Кр. Германова: Да, благодаря за поправката, ще го коригираме.

Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 345/13.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№897

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 81178.37.393, находящ се в землище на гр.Черноморец, с площ от 20 658 / двадесет хиляди шестстотин петдесет и осем квадратни метра/ с трайно предназначение на територията – „Територия заета от води и водни обекти” и начина на трайно ползване – „Язовир”
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, имот - публична общинска собственост, представляващ имот № 81178.37.393 - Язовир с площ 20.658дка. находящ се в землището на гр.Черноморец, при граници ПИ № 81178.37.108, ПИ № 81178.37.215, ПИ № 81178.37.113, ПИ № 81178.37.114, ПИ № 81178.37.115, ПИ № 81178.37.230, ПИ № 81178.37.125, ПИ № 81178.37.144, ПИ № 81178.37.143, ПИ № 81178.37.145, ПИ № 81178.37.146, ПИ № 81178.37.152, ПИ № 81178.37.153, ПИ № 81178.37.159, ПИ № 81178.37.256, ПИ № 81178.37.106, ПИ № 81178.37.105, ПИ № 81178.37.107
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка изготвена от независим лицензиран оценител, с размер на годишна наемна цена – 1 116/ хиляда сто и шестнадесет лева/лв., /респ. месечна наемна цена в размер на 93/деветдесет и три/лева, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 348/14.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Индже Войвода на наемател настанен по административен ред.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.2 от проектът за решение правното основание да се запише и чете “На основание чл.21, ал.1, т.8...“


Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №348/14.05.2014г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№898

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 17.91кв.м., ведно със 22.974% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 28.20кв.м.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на наемателя настанен по административен ред - Дора ****** Кръстева, ЕГН ********, Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 17.91кв.м., ведно със 22.974% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 28.20кв.м..
3. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 221/07.05.2014г на независим лицензиран оценител, в размер на 4063лв./четири хиляди и шестдесет и три лева/, без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 354/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №354/15.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№899
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 65/шестдесет и пет/ включително от приложения списък.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 355/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №355/15.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№900

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол, Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.15.137, с проектна площ 3,000дка., образуван от Поземлен имот с идентификатор № 67800.15.42, с площ 4,898дка., с начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя“, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол, предаден на Община Созопол с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Христов Данчев.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 359/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №359/16.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№901

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 17/седемнадесет/ включително от приложения списък.

Кр. Германова: Благодарим на Председателката на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на Председателя на комисията – г-н Недин.

Ст. Недин: Уважаеми колеги, гости, становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 23.05. 2014г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Зафира Хрусанова; Янчо Георгиев; Иван Хаджиев; Стойо Недин – Председател; Христо Бардуков;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 327/09.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.60.2 /по предходен план №2/, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №327/09.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№902

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.60.2 /по предходен план №2/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, във връзка с писмо №39-00-41/22.01.2013год., РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. ПУП да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Д-32/1/22.04.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.60.2 /по предходен план №2/, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 336/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.477 и 67800.501.236, за образуване на нов УПИ ІІ-274, кв.31 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №336/12.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№903

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.477 и 67800.501.236, идентичен с УПИ ІІ-274, кв.31 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ ІІ-274 целият с площ от 172 кв.м., при квоти на идеалните части 23 кв.м.ид.части за Община Созопол и 149 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.501.236 ;
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 7 900(седем хиляди и деветстотин)лв без вкл.ДДС за площта от 23 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатори 67800.501.236 по ККР на гр.Созопол ;
2.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 67800.501.477, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 349/14.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински имот – с отреждане за улица, о.т.688-689-690-691, по план на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №349/14.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№904

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и чл.8 от Закон за общинската собственост съгласува представената схема –скица №100 от 09.05.2014 за разполагане на преместваем обект за обслужващи дейности върху общински имот, отреден за улица688-689-690-691 между квартали с №№ 102,87,124,101, по план гр. Созопол.
Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:........................
/Кр. Германова/

Протокола води:………...……..................
/В. Пазвантова - Иванова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол
Протоколът е публикуван на 03.06.2014г.


върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...