:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №32/09.02.2006 г.


Днес, 09.02.2006 г. от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе тридесето и второто си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха 16 Общински съветника, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – Адвокати на Общински съвет, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
Г-н Рейзи откри заседанието и предложи промяна в така предложения дневен ред. Да влезе като т.2 в дневния ред докладна записка с вх. №76/02.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№641
Приема да влезе в дневния ред като точка №2 докладна записка с вх. №76/02.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложения дневен ред с направената промяна. С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, дневният ред беше приет.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№642
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №45/23.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отчет за 2005 година и проекто-бюджет на Община Созопол за 2006 година.
- Докладна записка с вх. №64/27.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването”.
- Докладна записка с вх. №65/28.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №76/02.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №32/13.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №55/24.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отреждане на терен за отглеждане на селскостопански животни в землището на с. Черноморец, Община Созопол.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №18/10.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №18 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №28/12.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-530, кв. 56 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №33/13.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №5.

Заседанието продължи с питания към Кмета на общината.
На въпрос, отправен от г-н Недин, относно разрешаване на проблем със семейство от с. Атия, настанено в жилище, което трябваше да напуснат, г-жа Караманова отговори, че ще отговори писмено.
Г-н Вангелов – Кмет на с. Зидарово попита защо не са разпределени кофите за боклук по селата пропорционално на жителите и помоли при следващото разпределение на кофите за боклук, да се има пред вид броя на жителите в населените места.
На въпрос, отправен от г-жа Колчева, относно настанено ромско семейство в бившата здравна служба в с. Равна гора. Въпросът беше плащат ли наем и на какво основание са настанени там.
На въпроса на г-жа Колчева, г-жа Караманова ще отговори писмено.
Следващият въпрос на г-жа Колчева беше във връзка с търговската схема, одобрена на предходна сесия, конкретно за с. Зидарово – как при одобрен един фургон, на мястото има два. Защо не е включен втория фургон в търговската схема и плащат ли се такси за него.
На този въпрос отговори г-жа Георгиева – Юрист общинска собственост, която уточни, че за втория фургон има проведен търг, тъй като освен, че е на общинска земя, самият фургон също е общински и за него има подписан тригодишен договор.
Г-н Рейзи попита г-жа Караманова докъде е стигнал проблемът надстрояването с блок №6.
Г-жа Карабаджакова отговори, че се провеждат процедури по узаконяване на тези надстройки, но ако няма общо съгласие за узаконяване от страна на всички собственици, не може да бъде узаконено.
Г-н Станислав Георгиев зададе три въпроса към Кмета на общината:
- първият е свързан с почистването на улиците на града, има ли план за почистването им и кой е ангажиран с това. И кое лице от общинска администрация пряко отговаря за това.
- вторият въпрос е свързан с това, че в отсечката от изхода на града до к-г “Златна рибка” се разхождат хора с ловни пушки и отстрелват птиците, които поради студа са изтеглени близо до брега.
- третият въпрос е задаван и на предходни заседания, относно рекламните табели, които са поставени незаконно по стълбовете в града и защо нищо не е направено до момента.
На първият въпрос отговори г-н Златан Атанасов, който отговаря пряко за тази дейност. Той уточни, че за почистването на улиците са разпръснати около два тона сол и пясък. Подписан договор за почистване няма.
Относно втория въпрос г-жа Караманова изясни, че не е известена писмено или устно за това, но увери Общинските съветници, че ще уведоми писмено полицията, за да се вземат мерки да се предупредят тези, които притежават оръжие, за да не се повтаря това отстрелват на птиците по брега на морето в този участък.
На третият въпрос, г-н Червенков отговори, че има издадена заповед на Кмета на общината за комисия, която е описала табелите, сложени без разрешение, като част от табелите са свалени. Съставя се акт за административно нарушение, след това и наказателно постановление. При осигуряване на стълба, ще бъдат свалени и другите незаконни рекламни табели.
Г-н Трънков – Кмет на с. Габър попита защо не му е отговорено на докладна, внесена от него до общината, относно трудовото възнаграждение на кметовете на населени места и как се определя бюджета на населените места.
На въпроса отговори г-жа Миндова – Главен счетоводител на общината, която уточни, че месечните възнаграждения на служителите на общинска администрация, се определят на основание постановление на Министерски съвет №137/04.07.2005 г.
Г-жа Бинчева – Кмет на с. Равна гора – попита има ли някакъв резерв, който може да позволи да бъдат увеличени заплатите на Кметовете на селата.
Г-жа Миндова уточни, че това, което получават Кметовете, е максималният размер.
Кметът на с. Атия – г-жа Ренета Стоева, попита дали може да се направи нещо за главния път Бургас-Созопол, защото там стават много пътно транспортни произшествия.
Г-жа Караманова отговори, че този път е на Агенция “Пътища” и въпросът ще бъде отнесен до тях.
На въпрос, зададен от г-жа Чапевова, дали са придвижени процедурите по отпуснатите персонални пенсии на три деца от с. Равадиново, Кметът на селото отговори, че лично тя е придвижила документите до София и е получила от там уверение, че децата ще получат пенсиите си.
Поради изчерпване на питанията към Кмета на общината, заседанието продължи с разглеждането на докладните по дневния ред.
Г-н Рейзи даде думата на г-жа Германова.
Г-жа Германова представи на присъстващите коментарите по време на разглеждането на отчета за бюджет 2005 г. и предложението за проекто-бюджет на община Созопол за 2006 г.
Г-жа Караманова представи накратко отчета за бюджет 2005 г. и предложението за проекто-бюджет на община Созопол за 2006 г.
След представянето на бюджета, г-жа Германова предложи на вниманието на Общинските съветници предложенията за промени в проекто-бюджета на общината за 2006 г., а именно:
- от капиталовата структура за с. Равадиново – от предвидените 12 000 лв. намаление с 5 000 лв.
- входен знак за гр. Созопол – от предвидените 10 000 лв. намаление с 10 000 лв.
- реконструкция градски стадион – от предвидените 80 000 лв. намаление с 30 000 лв.
Сумата от 45 000 лв., която остава след предложените промени, да бъде разпределена, както следва:
- ОДЗ – Созопол – увеличение 15 000 лв. – става 40 000 лв. за ремонт на ОДЗ гр. Созопол.
- Спортен клуб “Буши-до” – увеличение 5 000 лв.
- Футболен клуб – увеличение 5 000 лв.
- Гребен клуб “Созопол” – увеличение 5 000 лв.
- укрепване на ул. “Одеса” – увеличение 15 000 лв.
Другите предложения, които бяха направени:
- от реконструкция парк с. Равадиново, парите да бъдат прехвърлени за изграждане канализационна система на селото.
- от асфалтиране двора на училището в с. Равна гора, средствата да бъдат прехвърлени в ремонт на дограмата в училището.
- от кв.43 – 20 000 лв. за отводняване на градинката – 10 000 лв. да бъдат прехвърлени в с. Извор и 10 000 лв. за ремонтни работи на кея на к-г “Златна рибка”.
- след т.3.5 от проекта за решения, да се създадат нови т.3.6 и т.3.7, със следния текст:
- т.3.6. Утвърждава сумата от 233 300 лв. средства за текущ ремонт пътища в гр. Созопол, в т.ч.:
- асфалтиране на ул. “Първи май” – 49 000 лв.
- асфалтиране и отводняване на ул. “Ропотамо” – 39 000 лв.
- т.3.7. Утвърждава сумата от 165 000 лв. външни услуги – общинска администрация – гр. Созопол, в т.ч.:
- проектиране на тоалетна в кв.81, по плана на гр. Созопол – 10 000 лв.
- за проектиране на кухненски блок в ОДЗ в с. Черноморец – 10 000 лв.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложенията за промени:
1. От §52-06 – реконструкция парк с. Равадиново – 20000 лв., средствата да бъдат прехвърлени за ремонт ВиК в с. Равадиново.
С 9 гласа “за”, 5 “против”, 2 “въздържали се”, предложението беше одобрено.
2. От Функция 03 – Образование – асфалтиране площадката на училището в с. Равна гора – 12 000 лв., средствата да бъдат прехвърлени в ремонт на дограмата в училището.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
3. От Функция 06 – Жилищно строителство и благоустрояване - §52-06 – Реконструкция и озеленяване кв.43 гр.Созопол – 20 000 лв. за отводняване на градинката – 10 000 лв. да бъдат прехвърлени в с. Извор и 10 000 лв. за текущ ремонт на кея на к-г “Златна рибка”.
С 10 гласа “за”, 3 “против”, 3 “въздържали се”, предложението беше одобрено.
4. От Функция 03 – Образование – Ремонт ОУ с. Равадиново – от предвидените 12 000 лв. намаление с 5 000 лв. От Функция 06 – Жилищно строителство и благоустрояване - §52-06 – входен знак за гр. Созопол – от предвидените 10 000 лв. намаление с 10 000 лв. От Функция 07 – Почивно дело и култура – §52-06 – Реконструкция градски стадион гр.Созопол, от предвидените 80 000 лв. намаление с 30 000 лв.
Общо намаление – 45 000 лв.
Увеличенията са:
- ОДЗ – Созопол – увеличение 15 000 лв. – става 40 000 лв. за ремонт
- Спортен клуб “Буши-до” – увеличение 5 000 лв.
- Футболен клуб – увеличение 5 000 лв.
- Гребен клуб “Созопол” – увеличение 5 000 лв.
- укрепване на ул. “Одеса” – увеличение 15 000 лв.
Общо увеличение 45 000 лв.
С 10 гласа “за”, 2 “против”, 3 “въздържали се”, предложението беше одобрено.
По предложение на Кмета на с. Равадиново, предложението “§52-06 – реконструкция парк с. Равадиново – 20000 лв., средствата да бъдат прехвърлени за ремонт ВиК в с. Равадиново”, бе прегласувано и придоби следното съдържание: “от §52-06 – реконструкция парк с. Равадиново – 20 000 лв., средствата да бъдат прехвърлени за текущ ремонт пътища в с. Равадиново.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.

След гласуване на предложенията за промени, г-н Рейзи подложи на гласуване проекта за решения с направените промени по докладна записка с вх.№45/23.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отчет за 2005 година и проекто-бюджет на Община Созопол за 2006 година.

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005 г., както следва:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.1 беше одобрен.
1.1. По прихода - 8 949 859 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.1.1 беше одобрен.
1.2. По разхода – 8 000 756 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.1.2 беше одобрен.
2. Приема бюджета за 2006 г. както следва:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2 беше одобрен.
2.1. По прихода в размер на 10 097 285 лв. /съгласно Приложение № 1/
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1 беше одобрен.
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 193 878 лв., в т.ч.:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.1 беше одобрен.
2.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности (ДД) в размер на 1 980 990 лв.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.1.1 беше одобрен.
2.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 6 991 лв.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.1.2 беше одобрен.
2.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 114 000 лв., в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. – 114 000 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.1.3 беше одобрен.
2.1.1.4. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 91 897 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.1.4 беше одобрен.
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 903 407 лв.,
в т.ч. :
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2 беше одобрен.
2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 032 000 лв./съгласно Приложение №1/;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2.1 беше одобрен.
2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 884 001 лв., /съгласно Приложение №1/;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2.2 беше одобрен.
2.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 57 600 лв./в т.ч. компенсиращ трансфер за отменения пътен данък 57 600 лв./;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2.3 беше одобрен.
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 3 063 300 лв., в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. – 3 063 300 лв.,в т.ч. за екологични обекти – 3 000 000 лв.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2.4 беше одобрен.
2.1.2.5. Друго финансиране в размер на 9 300 лв.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2.5 беше одобрен.
2.1.2.6. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 857 206 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2.6 беше одобрен.
2.2. По разходите в размер на 10 097 285 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2 беше одобрен.
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 193 878 лв., от тях:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2.1 беше одобрен.
2.2.1.1. От държавни трансфери – 2 101 981 лв., в т.ч. 489 лв. – за резерв за непредвидени и неотложни разходи съгл. ФО 4/27.01.2006 г.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2.1.1 беше одобрен.
2.2.1.2. От преходен остатък – 91 897 лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 60 000 лв. /за общообразователни училища/;
• За Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 31 897 лв.
/за читалища – 20 000 лв. и за Арх. музей – Созопол - 11 897 лв./ ;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2.1.2 беше одобрен.
2.2.2. За местни дейности в размер на 7 903 407 лв.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2.2 беше одобрен.
2.2.2.1. От държавни трансфери - 3 120 900 лв.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2.2.1 беше одобрен.
2.2.2.2. От местни приходи – 3 916 001 лв.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2.2.2 беше одобрен.
2.2.2.3. От преходен – 857 206 лв.;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2.2.3 беше одобрен.
2.2.2.4. От друго финансиране – 9 300 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.2.2.4 беше одобрен.
2.3 Инвестиционна програма в размер на 4 006 300 лв., финансирана с 3 177 300 лв. – от целева субсидия за капиталови разходи и 829 000 лв. – от собствени бюджетни средства, съгласно приложен поименен списък – Приложение № 25.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.3, както и съдържанието на поименния списък от приложение №25, бяха одобрени.
2.3.1. Получената целева субсидия за капиталови разходи на основание §56 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. от 46 400 лв. да бъде разходвана за реконструкция и модернизация на Видео клуб, находящ се в Дом на рибаря – гр.Созопол.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.3.1 беше одобрен.
2.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.4 беше одобрен.
3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.3 беше одобрен.
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.3.1 беше одобрен.
3.2. Утвърждава сумата от 27 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани, като дава правомощия на Кмета на общината да отпуска еднократни помощи на семействата на починалите през 2006 г. ветерани до размера по т.3.1.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.3.2 беше одобрен.
3.3. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
66 000 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 40 000 лв.;
- за с.Черноморец – 15 000 лв.;
- за останалите села в общината – по 1 000 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.3.3 беше одобрен.
3.4. Утвърждава разходи за реклама в размер на 58 000 лв., в.т.ч.:
- за гр.Созопол – 40 000 лв.;
- за с.Черноморец – 18 000 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.3.4 беше одобрен.
3.5. Утвърждава 90 броя обслужвани лица в ДСП;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.3.5 беше одобрен.
3.6. Утвърждава сумата от 233 300 лв. средства за текущ ремонт пътища в гр. Созопол, в т.ч.:
- асфалтиране на ул. “Първи май” – 49 000 лв.
- асфалтиране и отводняване на ул. “Ропотамо” – 39 000 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.3.6 беше одобрен.
3.7. Утвърждава сумата от 165 000 лв. външни услуги – общинска администрация – гр. Созопол, в т.ч.:
- проектиране на тоалетна в кв.81, по плана на гр. Созопол – 10 000 лв.
- за проектиране на кухненски блок в ОДЗ в с. Черноморец – 10 000 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.3.7 беше одобрен.
4. Приема следните лимити за разходи:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.4 беше одобрен.
4.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.4.1 беше одобрен.
4.2. Представителни разходи в размер на 27 500 лв., в т.ч.:
- за Кмета на общината – 15 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 6 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец – 1 000 лв.;
- за кметовете на всички останали села – по 500 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.4.2 беше одобрен.
5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.5 беше одобрен.
6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.6 беше одобрен.
6.1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол – 105 696 лв., в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 54 806 лв., в т.ч. преходен остатък 15 000 лв.;
- за читалище – с.Атия – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Извор – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 560 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 560 лв.;
- за читалище – с.Росен – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 14 200 лв., в т.ч. преходен остатък 5 000 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.6.1 беше одобрен.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината – 61 500 лв., в т.ч.:
- за Футболен клуб – гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за Гребен клуб – гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 15 000 лв.;
- за Спортен клуб – Киборг” – гр.Созопол – 4 000 лв.;
- за Спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 2 500 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.6.2 беше одобрен.
6.3. Утвърждава средства в размер на 10 000 лв. за масови състезания.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.6.3 беше одобрен.
6.4. Утвърждава субсидия за Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 2 000 лв.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.6.4 беше одобрен.
7. Определя численост на персонала за местни дейности и държавни дейности дофинансирани с общински приходи и средни брутни работни заплати съгласно приложената справка.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.7 беше одобрен.
8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.8 беше одобрен.
9. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 50 000 лв. /чл.34 ал.1,т.8 от ЗОБ/.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.9 беше одобрен.
10. Възлага на кмета на общината:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.10 беше одобрен.
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.10.1 беше одобрен.
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.10.2 беше одобрен.

10.3. При възникване на временен недостиг на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер по ЗОДФЛ;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.10.3 беше одобрен.
10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.10.4 беше одобрен.
10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.10.5 беше одобрен.
10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.10.6 беше одобрен.
11. При спазване на общия размер по бюджета, предоставя следните правомощия на кмета:
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.11 беше одобрен.
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.11 беше одобрен.
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.11.2 беше одобрен.
11.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.11.3 беше одобрен.
11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.11.4 беше одобрен.

След гласуване на проекта за решение по докладна записка с вх.№45/23.01.06 г. точка по точка, г-н Панайот Рейзи подложи на гласуване целия проект за решение по отчета за бюджет 2005 г. и проекта за бюджет 2006 г.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№643
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г.и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Общински съвет Созопол

РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005 г., както следва:
1.1 По прихода - 8 949 859 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 По разхода – 8 000 756 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/
2. Приема бюджета за 2006 г. както следва:
2.1. По прихода в размер на 10 097 285 лв. /съгласно Приложение № 1/
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 193 878 лв., в т.ч.:
2.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности (ДД) в размер на 1 980 990 лв.;
2.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 6 991 лв.;
2.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 114 000 лв., в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. – 114 000 лв.
2.1.1.4. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 91 897 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 903 407 лв.,
в т.ч. :
2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 032 000 лв./съгласно Приложение №1/;
2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 884 001 лв., /съгласно Приложение №1/;
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, текстът на т.2.1.2.2 беше одобрен.
2.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 57 600 лв./в т.ч. компенсиращ трансфер за отменения пътен данък 57 600 лв./;
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 3 063 300 лв., в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. – 3 063 300 лв.,в т.ч. за екологични обекти – 3 000 000 лв.;
2.1.2.5. Друго финансиране в размер на 9 300 лв.;
2.1.2.6. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 857 206 лв.
2.2. По разходите в размер на 10 097 285 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.:
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 193 878 лв., от тях:
2.2.1.1. От държавни трансфери – 2 101 981 лв., в т.ч. 489 лв. – за резерв за непредвидени и неотложни разходи съгл. ФО 4/27.01.2006 г.;
2.2.1.2. От преходен остатък – 91 897 лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 60 000 лв. /за общообразователни училища/;
• За Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 31 897 лв.
/за читалища – 20 000 лв. и за Арх. музей – Созопол - 11 897 лв./ ;
2.2.2. За местни дейности в размер на 7 903 407 лв.;
2.2.2.1. От държавни трансфери - 3 120 900 лв.;
2.2.2.2. От местни приходи – 3 916 001 лв.;
2.2.2.3. От преходен – 857 206 лв.;
2.2.2.4. От друго финансиране – 9 300 лв.
2.3 Инвестиционна програма в размер на 4 006 300 лв., финансирана с 3 177 300 лв. – от целева субсидия за капиталови разходи и 829 000 лв. – от собствени бюджетни средства, съгласно приложен поименен списък – Приложение № 25.
2.3.1. Получената целева субсидия за капиталови разходи на основание §56 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. от 46 400 лв. да бъде разходвана за реконструкция и модернизация на Видео клуб, находящ се в Дом на рибаря – гр.Созопол.
2.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.
3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 27 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани, като дава правомощия на Кмета на общината да отпуска еднократни помощи на семействата на починалите през 2006 г. ветерани до размера по т.3.1.
3.3. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
66 000 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 40 000 лв.;
- за с.Черноморец – 15 000 лв.;
- за останалите села в общината – по 1 000 лв.
3.4. Утвърждава разходи за реклама в размер на 58 000 лв., в.т.ч.:
- за гр.Созопол – 40 000 лв.;
- за с.Черноморец – 18 000 лв.
3.5. Утвърждава 90 броя обслужвани лица в ДСП;
3.6. Утвърждава сумата от 233 300 лв. средства за текущ ремонт пътища в гр. Созопол, в т.ч.:
- асфалтиране на ул. “Първи май” – 49 000 лв.
- асфалтиране и отводняване на ул. “Ропотамо” – 39 000 лв.
3.7. Утвърждава сумата от 165 000 лв. външни услуги – общинска администрация – гр. Созопол, в т.ч.:
- проектиране на тоалетна в кв.81, по плана на гр. Созопол – 10 000 лв.
- за проектиране на кухненски блок в ОДЗ в с. Черноморец – 10 000 лв.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4.2. Представителни разходи в размер на 27 500 лв., в т.ч.:
- за Кмета на общината – 15 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 6 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец – 1 000 лв.;
- за кметовете на всички останали села – по 500 лв.
5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи;
6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол – 105 696 лв., в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 54 806 лв., в т.ч. преходен остатък 15 000 лв.;
- за читалище – с.Атия – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Извор – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 560 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 560 лв.;
- за читалище – с.Росен – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 4 510 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 14 200 лв., в т.ч. преходен остатък 5 000 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината – 61 500 лв., в т.ч.:
- за Футболен клуб – гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за Гребен клуб – гр.Созопол – 20 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 15 000 лв.;
- за Спортен клуб – Киборг” – гр.Созопол – 4 000 лв.;
- за Спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 2 500 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 10 000 лв. за масови състезания.
6.4. Утвърждава субсидия за Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 2 000 лв.
7. Определя численост на персонала за местни дейности и държавни дейности дофинансирани с общински приходи и средни брутни работни заплати съгласно приложената справка.
8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
9. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 50 000 лв. /чл.34 ал.1,т.8 от ЗОБ/.
10. Възлага на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
10.3. При възникване на временен недостиг на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер по ЗОДФЛ;
10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.
11. При спазване на общия размер по бюджета, предоставя следните правомощия на кмета:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
11.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.

След приемането на бюджета за община Созопол за 2006 г., г-жа Германова представи на присъстващите докладна записка с вх. №64/27.01.06 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването”.
Предложението на комисията по финанси, е:
В т.2 вместо “Общински съвет – Созопол дава съгласие на 90% от стойността на извършените транпортни разходи”
да се промени, като придобие следния вид: “Общински съвет – Созопол дава съгласие до 90% от стойността на извършените транпортни разходи”
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение с предложената промяна от комисията по финанси.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№644
1. Общински съвет – Созопол утвърждава списъците на длъжностите и лицата, които съгласно Наредба за заплащане превозни разноски на работниците и служителите, утвърдена с постановление № 119 на МС (бр. 80 от 1985 г.), имат право на заплащане на транспортните разноски както следва:
- От общинска администрация, дейност “Музеи и галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването” – съгласно приложения списък (Приложение № 1).
- От функция «Образование» – съгласно приложения списък (Приложение № 2).
2. Общински съвет – Созопол дава съгласие до 90% от стойността на извършените транпортни разходи на утвърдените длъжности и лица да се поемат от общинския бюджет, на основание Наредбата за заплащане превозни разноски на работниците и служителите за обикновен автобус от местоживеенето до местоработата и обратно срещу представяне на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №65/28.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение по докладна записка с вх. №65/28.01.06 г.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№645
Общински съвет – Созопол, одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол за периода 01.04.2005 год. до 31.12.2005 г., в размер на 185,56 лв. /сто осемдесет и пет лева и 56 ст./

Заседанието продължи с т.2 от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата г-жа Петя Чапевова.
Г-жа Чапевова представи на присъстващите докладна записка с вх. №76/02.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол.
Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, има следните предложения за промени в предложението за решение:
- в чл.28, ал.5, в изречение първо след думите “се извършва с покана” се добавя : “или по телефона”;
Г-н Рейзи подложи предложението за промяна на гласуване. С 10 гласа “за”, 2 “против”, 4 “въздържали се”, промяната беше одобрена.

- в чл.28, ал.5, изречение последно, след думите “в канцеларията на Общинския съвет”, се слага запетая и се добавя: “на хартиен или електронен носител, при условия и ред, определени от Председателя на Общински съвет – Созопол”.
Г-н Рейзи подложи предложението за промяна на гласуване. С 14 гласа “за”, “против” няма, 2 “въздържали се”, промяната беше одобрена.

- в чл.28, ал.7, след думите “могат да бъдат свикани от Председателя с покана” се добавя : “или по телефона”;
Г-н Рейзи подложи предложението за промяна на гласуване. С 11 гласа “за”, 1 “против”, 4 “въздържали се”, промяната беше одобрена.

Юристите на Общински съвет, след обсъждане с Юристите на общината, предлагат промяна в чл.28, в предлаганата нова ал.8:
“(8) В дневния ред, извън случаите по чл.34, ал.2 и 3 от Правилника, могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет. При отказ да формулира становище, комисията уведомява писмено вносителя за мотивите си в тридневен срок от заседанието си.”
Г-н Рейзи подложи предложението за промяна на гласуване. С 9 гласа “за”, 4 “против”, 3 “въздържали се”, промяната беше одобрена.

- в чл.32, ал.1, след думите “ по тяхно искане” се добавя “отправено до Председателя на Общинския съвет”;
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване. С 10 гласа “за”, 1 “против”, 5 “въздържали се”, предложението беше одобрено.
- в чл.52, ал.1, в изречение първо, думите “до три дни след заседанието” се заличават.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване. С 15 гласа “за”, “против” няма, 1 “въздържали се”, предложението беше одобрено.

2. В ГЛАВА СЕДМА, ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ,
- в чл.55 се създава нова ал. 2:
“(2) Проектите за решения се внасят в Общинския съвет на хартиен и електронен носител”;
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване. С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше одобрено.
- в чл.57, се създава нова ал. 2:
“(2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието”;
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване. С 13 гласа “за”, “против” няма, 3 “въздържали се”, предложението беше одобрено.
- в чл.57, се създава нова ал. 3:
“(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията не се докладва от вносителя или негов представител, комисията може и да не вземе становище по нея”;
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване. С 10 гласа “за”, “против” няма, 6 “въздържали се”, предложението беше одобрено.
- Досегашната ал.2 става ал.4;
- Досегашната ал.3 става ал.5;
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване. С 10 гласа “за”, 1 “против”, 4 “въздържали се”, предложението беше одобрено.

Г-н Панайот Рейзи подложи на гласуване проекта за решение заедно с направените промени по докладна записка с вх. №76/02.02.06 г.
С 10 гласа “за”, 2 “против”, 4 “въздържали се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№646
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол прие следните промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, а именно:
1.В ГЛАВА ШЕСТА, ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
- в чл.28, ал.5, в изречение първо след думите “се извършва с покана” се добавя “или по телефона”;
- в чл.28, ал.5, изречение последно, след думите “в канцеларията на Общинския съвет”, се слага запетая и се добавя: “на хартиен или електронен носител, при условия и ред, определени от Председателя на Общински съвет – Созопол”.
- в чл.28, ал.7, след думите “могат да бъдат свикани от Председателя с покана” се добавя : “или по телефона”;
- в чл.28, се добавя нова ал.8:
“(8) В дневния ред, извън случаите по чл.34, ал.2 и 3 от Правилника, могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет. При отказ да формулира становище, комисията уведомява писмено вносителя за мотивите си в тридневен срок от заседанието си.”
- в чл.32, ал.1, след думите “ по тяхно искане” се добавя “отправено до Председателя на Общинския съвет”;
- в чл.52, ал.1, в изречение първо, думите “до три дни след заседанието” се заличават.

2. В ГЛАВА СЕДМА, ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ,
- в чл.55 се създава нова ал. 2:
“(2) Проектите за решения се внасят в Общинския съвет на хартиен и електронен носител”;
- в чл.57, се създава нова ал. 2:
“(2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието”;
- в чл.57, се създава нова ал. 3:
“(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията не се докладва от вносителя или негов представител, комисията може и да не вземе становище по нея”;
- Досегашната ал.2 става ал.4;
- Досегашната ал.3 става ал.5;

Заседанието продължи с т.3 от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата г-н Стойо Недин – Председател на комисията по устройство на територията.
Г-н Недин представи на присъстващите докладните, разгледани от комисията по устройство на територията.
Докладна записка с вх. №32/13.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Комисията предлага Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложените схеми, както следва:
Скица №521 /16.12.2005 година
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №516 /16.12.2005 година
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №531 /27.12.2005 година
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №517/16.12.2005 година
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №522/16.12.2005 година
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №520/16.12.2005 година
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №518/16.12.2005 година
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №523/16.12.2005 година
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №513/16.12.2005 година
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №514/16.12.2005 година
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №512/16.12.2005 година
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №415-К/15.12.2005 година
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №16-К/09.01.2006 година
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №15-К/09.01.2006 година
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №515/16.12.2005 година
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
След одобряване на предложените скици, г-н Рейзи подложи на гласуване решението по докладна записка с вх.№32/13.01.06 г.
С 14 гласа “за”, “против” няма, 1 “въздържал се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№647

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места на Община Созопол, както следва:
1. Скица №521 /16.12.2005 година
2. Скица №516 /16.12.2005 година
3. Скица №531 /27.12.2005 година
4. Скица №517/16.12.2005 година
5. Скица №522/16.12.2005 година
6. Скица №520/16.12.2005 година
7. Скица №518/16.12.2005 година
8. Скица №523/16.12.2005 година
9. Скица №513/16.12.2005 година
10. Скица №514/16.12.2005 година
11. Скица №512/16.12.2005 година
12. Скица №415-К/15.12.2005 година
13. Скица №16-К/09.01.2006 година
14. Скица №15-К/09.01.2006 година
15. Скица №515/16.12.2005 година

Заседанието продължи с разглеждане на докладна записка с вх. №55/24.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отреждане на терен за отглеждане на селскостопански животни в землището на с. Черноморец, Община Созопол.
Комисията по устройство на територията има следните предложения за промени в предложението за решение:
“На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.8, т.1 от ЗУТ и чл.19, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол, в срок до …………..2006 г., Кмета на Община Созопол да предприеме действия за отреждане на терен в землището на с.Черноморец, Община Созопол, подходящ за отглеждане на селскостопански животни и птици.”
Последваха коментари по предложението за решение.
След проведените коментари и обсъждания, г-жа Дияна Колчева направи ново предложение за решение:
“Възлага на Кмета на с. Черноморец в срок до 31.03.2006 г. да представи отчет за предприети действия и мерки по чл.19, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол”.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение на г-жа Колчева по докладна записка с вх. №55/24.01.06 г.
С 14 гласа “за”, 1 “против”, 1 “въздържал се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№648
Възлага на Кмета на с. Черноморец в срок до 31.03.2006 г. да представи отчет за предприети действия и мерки по чл.19, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.

Заседанието продължи с т.4 от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Колчева – Председател на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
Г-жа Колчева представи докладните, разгледани от комисията на заседание на 31.01.2006 г.:
1. Докладна записка с вх. №18/10.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №18 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен, общ. Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№649
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №18 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Росенец” землище с. Росен.
2. Общински Съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка № 224/07.06.05 г. за общинската част от имот пл. №18 по плана на зоната за земеделско ползване м. Росенец, землище с. Росен, представляваща 369/969 кв.м., в размер 5037 /пет хиляди тридесет и седем лв./, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с общинската част от горе цитирания имот.

2. Докладна записка с вх. №28/12.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-530, кв. 56 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№650
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 5/ пет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІІ-530, кв.56 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 346/27.09.05г на независим лицензиран оценител в размер на 292/двеста деветдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

3. Докладна записка с вх. №33/13.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №5.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№651
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Утвърждава експертна оценка №464/19.12.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр.Созопол,представляваща 22/216 кв.м. ид.ч., в размер на 4290 /четири хиляди двеста и деветдесет / лв.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Панайот Рейзи закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...