:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №34/31.03.2006 г.


ПРОТОКОЛ №34


Днес, 31.03.2006 г. от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе тридесето и второто си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха 16 Общински съветника, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – Адвокати на Общински съвет, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
Г-н Рейзи откри заседанието и даде думата на Божана Чампарова – Адвокат на Общински съвет, да обяви спрените от Областен управител решения.
Г-жа Чампарова обяви на присъстващите, че до момента от Областния управител, е спряно решението за промяна в правилника за работа на Общински съвет в частта, отнасяща се до работата на комисиите, а по-точно промяната в чл.28 с добавянето на новата ал.8. По отношение на другите дела всичко е приключило, с изключение на едно дело, по което чакаме решение на Върховен съд.
Г-н Рейзи предложи промяна в така предложения дневен ред. Да влезе към т.1 в дневния ред докладна записка с вх. №180/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно освобождаването от длъжност на Управителя на “Созопол” ЕООД и избирането на нов.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№654
Приема да влезе в дневния ред към точка №1 докладна записка с вх. №180/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно освобождаването от длъжност на Управителя на “Созопол” ЕООД и избирането на нов.

Следващото предложение за промяна в дневния ред е докладна записка с вх. №179/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно продажба чрез търг със задължение за премахване на обекти, включени в активите на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване и с 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№655
Приема да влезе в дневния ред към точка №1 докладна записка с вх. №179/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно продажба чрез търг със задължение за премахване на обекти, включени в активите на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.

Следва докладна записка с вх. №123/28.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-683, кв.1 по плана на с.Черноморец, Община Созопол. Г-н Рейзи предложи докладната да влезе към т.2 от дневния ред.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№656
Приема да влезе в дневния ред към точка №2 докладна записка с вх. №123/28.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-683, кв.1 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.

Г-н Рейзи предложи да влезе към т.4 в дневния ред докладна записка с вх. №181/30.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно определяне на критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№657
Приема да влезе в дневния ред към точка №4 докладна записка с вх. №181/30.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно определяне на критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол.

И също към т.4 от дневния ред, да влезе като допълнение докладна записка с вх. №155/15.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно изплащане на вече отпуснати еднократни парични помощи за възстановяване щетите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№658
Приема да влезе в дневния ред към точка №4 докладна записка с вх. №155/15.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно изплащане на вече отпуснати еднократни парични помощи за възстановяване щетите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол.

Г-н Рейзи подложи на гласуване предложения дневен ред заедно с направените промени.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№659
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №89/14.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на изменение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №118/27.02.06 г. от Петя Чапевова и Добри Добрев – Общински съветници, относно промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
- Докладна записка с вх. №150/15.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предприемане на действия по разпределение на имуществото на ОФ „Търговия Созопол” – в ликвидация.
- Докладна записка с вх. №136/13.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно членството на Община Созопол в Регионална асоциация на общини “Тракия”.
- Докладна записка с вх. №139/14.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно искане за безвъзмездно предоставяне на освободен войскови имот държавна собственост – “Пароцентрала Атия”, намиращ се в с.Атия, в собственост на Община Созопол за задоволяване на обществените потребности на населението от с.Атия.
- Докладна записка с вх. №105/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно решаването на въпроса за “Търговски комплекс” – гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №104/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно отдаване на концесия на спортно съоръжение – стадион, намиращ се в гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №180/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно освобождаването от длъжност на Управителя на “Созопол” ЕООД и избирането на нов.
- Докладна записка с вх. №179/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно продажба чрез търг със задължение за премахване на обекти, включени в активите на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №124/01.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-281 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година,ул. “Рибарска” №63.
- Докладна записка с вх. №123/28.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-683, кв.1 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №95/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІ-207 в кв.12 по плана на с.Габър,одобрен със заповед №131/2001 година.
- Докладна записка с вх. №94/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ І-98 в кв.13 по плана на с. Присад, одобрен със заповед №РД 09-6/1988 година.
- Докладна записка с вх. №93/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV “За ресторант” в кв.1 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул. “Морски скали” №27 А.
- Докладна записка с вх. №82/07.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на преминаване с цел захранване на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” на кабел с необходимия за целта сервитут с обща площ 168 м2 през имот № 035057, местност “Света Марина”; з-ще гр. Созопол, собственост на община Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №149/15.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №117/27.02.06 г. от Петя Чапевова, Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отреждане на терен за проектиране и изграждане на сграда за обществени нужди.
- Докладна записка с вх. №116/27.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно отреждане на терен за проектиране и изграждане на болница.
- Докладна записка с вх. №108/20.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 7 кв.м., включена в новообразувания УПИ- VІ-547,548 ,в кв.42., съгласно приетия с протокол № 66 от 09.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /и РУП / на УПИ VІ-547,548 ,в кв.42 по плана на гр.Созопол, при граници на имота: запад-УПИ VІІІ-546 , изток – УПИ V-549 , север –улица тупик, юг – УПИ VІ-547,548, за частна общинска собственост ;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
3.Съгласуване на проект за изменение на същия УПИ;
- Докладна записка с вх. №90/14.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 13 кв.м., включена в новообразувания УПИ І-147,в кв.14, съгласно приетия с протокол № 21 от 21.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /РУП / на УПИ І-147, в кв.14 по плана на гр. Созопол, при граници на имота: запад – общински терен /римня/, изток – УПИ ІІ-148, север – улица/о.т. 43-44-45/, юг – общински терен /римня/, за частна общинска собственост;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ;
3.Съгласуване на проект за изменение на ПУП- ПЗР /РУП/ на цитирания по-горе УПИ.
- Докладна записка с вх. №78/06.02.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно преотреждане на УПИ XV в кв.2 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №63/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно премахване на обект в с.Черноморец, Община Созопол, застрашаващ живота и здравето на хората.
- Докладна записка с вх. №61/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно обновяване на автобусната спирка в имот №561 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №60/27.01.06 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно обособяване на допълнителни места за почивка в гр.Созопол и изграждане на съоръжения, улесняващи преминаването на детски колички и колички на инвалиди.

4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №137/13.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх. №112/21.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за отпускане на персонална пенсия на Лазар Николаев Лаков.
- Докладна записка с вх. №155/15.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно изплащане на вече отпуснати еднократни парични помощи за възстановяване щетите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №181/30.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно определяне на критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол.

След приемане на дневния ред, заседанието продължи с питания към Кмета на общината.

Г-жа Чапевова зададе въпрос кога ще бъде завършен качествено ремонта на пътя за с. Равадиново, в участъка около бетоновия възел.
Отговори г-н Мархолев, който каза, че са проведени разговори с “Евробилд”, които със собствени средства са ремонтирали пътя в този участък. А за тази година, асфалтирането започва след първи април.
Г-н Рейзи изказа мнение, че основният проблем идва от бетоновия възел.
Г-жа Чапевова спомена приетата наскоро Наредба за управление на общинските пътища, в която такава тежка строителна техника може да бъде санкционирана и попита има ли някакви санкции. И понеже на заседанието присъстват жители от с. Равадиново, те могат да чуят кога ще започне и кога ще завърши ремонта на пътя.
Г-н Мархолев уточни, че ремонта е започнал в деня преди сесията и в момента пътя се прави. Освен това, Заместник Кметът каза, че са проведени разговори с фирмите, но не могат да бъдат задължени да си направят ремонта на пътя сами. В крайна сметка, г-н Мархолев каза, че парите за ремонт са отпуснати и ремонтът е започнат.
По темата се изказаха и жители на с. Равадиново:
Г-жа Божидарка Петрова попита кога ще бъде завършен ремонта на пътя.
Г-н Стойчо Неделчев попита възможно ли е да се направи едно отклонение, по което камионите, излизащи от бетоновите възли, да се качват направо на магистралата, за да не се налага всяка година да се прави ремонт на този път.
На въпросите, зададени от жителите на с. Равадиново, г-н Мархолев уточни, че такова отклонение е предвидено да се направи в м. “Куку баир”, по което да минават камионите.

Следващите въпроси на г-жа Чапевова бяха:
- кога ще бъде стартирана процедурата по укрепването на ул. “Одеса”.
- кога ще бъде отремонтирана рампата за инвалиди, която се намира до “Източната порта”.
- защо се стеснява стената по Южната алея.
На въпросите отговори г-жа Караманова:
- за ул. “Одеса” – ще бъде сменена тръбата и ще бъде укрепена стената към плажа. Г-жа Караманова каза, че до следващата седмица там ще започне работа по укрепването.
- относно рампата за инвалиди г-жа Караманова каза, че тя ще бъде отремонтирана.
- по въпросът за стесняването на Южната алея, г-жа Караманова ще отговори писмено.

Г-н Вангелов – Кмет на с. Зидарово предложи на Кмета на общината да определи приемни дни за кметовете на селата – Кметът на общината определи приемен ден за кметовете на населени места – всеки четвъртък до обяд.
Г-н Трънков – Кмет на с. Габър зададе три въпроса:
- какво се прави с извършването на незаконни строителства и с изхвърлянето на отпадъци. Г-н Трънков предложи да се направи една комисия от общинска администрация и Общински съвет, която да отиде на място в селото и да се види това незаконно строителство – г-жа Караманова обеща да се сформира комисия, която да отиде на место и да извърши проверка.
- относно осветлението на улиците в с. Габър – г-жа Караманова уточни, че не е поела ангажимент да плати за осветителни тела. Ще бъде проверено къде и по колко осветителни тела са поставени в селото от г-н Калоянов.
- има ли готовност от м. юни да започнат да се раздават дървата, които се полагат на жителите на селото – г-жа Караманова обясни, че това е въпрос, който се решава от лесничействата и не зависи от общината.
Г-жа Бинчева – Кмет на с. Равна гора зададе два въпроса:
- по колко контейнера за смет са определени за селата и кога ще бъдат получени – г-жа Караманова апелира към всички кметове на населени места да глобяват хората, които изхвърлят отпадъци и превръщат селата в сметища, а по отношение на контейнерите – те ще бъдат разпределени по селата.
- колко лева могат да бъдат изхарчени по граждански договор с физическо лице – г-жа Караманова отговори, че въпросът ще бъде проучен и ще бъде отговорено писмено.

Г-н Рейзи зададе три въпроса към Кмета на общината:
- какво точно се копае на стадиона – г-жа Караманова отговори, че в момента се копае, за да се поправят подпорната стена и оградата. Освен това ще се освободи паркингово място.
- каква сума е внесена от “Дюни” АД за изхвърлянето на строителни отпадъци на сметището – г-н Мархолев отговори, че са внесени 6 000 лв. по сметка на общината.
- внесена ли е от “Градина” АД вноската, която трябва да плащат всяка година в общината и ако не са, какво е направено, за да се потърси – г-жа Караманова отговори, че от едното АД е внесена сумата, която се равнява на около 68 000 лв., а за “Градина” АД стана ясно, че влизането във владение в терена е възпрепятствано от собствениците на земята там. Вече има решение на Касационна прокуратура, че дружеството е собственик на терена. Поради това, че до този момент не е извършвало дейност, дружеството не дължи сума на общината. Г-жа Караманова увери, че е изпратено писмо, с което се изисква да се плати сумата, която дължи дружеството на общината.
- внесена ли е в общината неустойката от договора с “Дюни” АД за Търговския център, в размер на 100 000 лв. и ако не е какво се прави, за да се потърсят – г-жа Караманова отговори, че неустойка в общината не е внесена и има написано официално писмо до “Дюни” АД, с което се изисква да бъде платена неустойката и ако не бъде преведена, ще бъде потърсена по съдебен път.

Г-жа Германова попита каква е таксата за изхвърляне на смет в сметището и защо на една кола, която изхвърля смет, се взимат 15 лв. – г-жа Мархолев отговори, че сметището е дадено под наем на РТК и това, че взимат такси, си е тяхна работа. Г-н Мархолев уточни, че лицензираното сметище на общината е това в с. Атия. Г-жа Георгиева уточни, че сметището не е отдавано под наем, а се охранява и това е направено на основание на Наредбата за малки обществени поръчки. По този начин фирмата извършва услуга и общината плаща такса за тази услуга.

Г-жа Колчева попита:
- какво стана с писмените отговори на въпросите, зададени на предходната сесия – за Равна гора и за Зидарово – г-жа Караманова каза, че ще го предаде на г-жа Колчева.
- колко акта въз основа на Наредба №1 са направени в община Созопол и колко наказателни постановления има издадени от общината – г-жа Караманова отговори, че от глоби, санкции и неустойки са събрани 39 000 лв.
- какви мерки се взеха, относно животните в с. Черноморец – на този въпрос нямаше кой да отговори, поради отсъствието на Кмета на селото.

Г-н Георгиев зададе четири въпроса:
- от кое перо на бюджета се заплаща охраняването на училищата в община Созопол и какво е месечното заплащане на един охранител – г-жа Караманова отговори, че ще предостави писмен отговор.
- ще бъде ли спазен срока за спиране на строителството от 15-ти май и какви мерки ще бъдат взети за спазването на тази заповед – г-жа Караманова отговори, че ще има КПП на изхода на града, пред бетоновите възли в Равадиново, пред бетоновия възел в с. Атия и от края на април по обектите ще ходят служители от общината, за да се предупреждават първо хората за тази заповед.
- има ли изготвени писмени заповеди за спиране на строителството – г-жа Караманова отговори, че на всички големи строителни фирми са пратени такива писма със заповедта на Кмета, като при получаването фирмите се подписват, че са уведомени.
- предвижда ли се така наречения “горещ телефон”, който да бъде общоизвестен за всички граждани, на който да се съобщават нарушенията на обществения ред – г-жа Караманова уточни, че община Созопол е първата община, която има горещи телефони – единият за административното обслужване, а другият – за техническите услуги.

Г-жа Чапевова обърна внимание на общинска администрация да се поправят шахтите по улиците в стария град.
На въпрос, зададен от г-жа Чапевова, относно това дали се изпращат писма за местните данъци и такси на фирмите, г-н Червенков отговори, че в момента се изпращат на физическите лица и предстои да бъдат изпратени на фирмите.

Г-н Недин зададе два въпроса:
- какво се прави с паркиралите коли на завоя там, където се строи вилно селище “Санта Марина” – г-жа Караманова отговори, че ще се сезира КАТ.
- приключи ли обекта “Възстановяване и доизграждане на детска градина”, приет ли е от общината с протокол и може ли да се предостави в Общински съвет този протокол – г-жа Караманова отговори, че проектът е приключил, но общината има забележки и в момента те се коригират, за да може да се започне с оборудването.
Поради изчерпване на питанията, заседанието продължи по дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на Председателя на комисията по законност и обществен ред.
Г-жа Чапевова запозна присъстващите с протоколите от заседанията на комисията и премина към разгледаните докладни.
Докладна записка с вх. №89/14.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на изменение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост на Община Созопол.
Комисията разгледа проекта за решение по докладната и предлага следната промяна в решението:
В т.1. “В чл.23, ал.2, предвидения срок “10 ноември на предходната година за изготвяне на проект на годишен списък”, се изменя на “20 януари на настоящата година”.
Предложението за промяна бе подложено на гласуване и бе одобрено с 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма.
Следващата промяна, която предлага комисията е:
В т.2. “В чл.23, ал.4, предвидения срок “15 ноември на предходната година за обявяване на проект на годишен списък”, се изменя на “25 януари на настоящата година”.
Предложението за промяна бе подложено на гласуване и бе одобрено с 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма.
Г-н Рейзи подложи на гласуване решението заедно с направените промени.
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
По време на заседанието комисията разгледа докладната и правилата за работа на комисията по чл.18 и предлага следните промени:
- в чл.7, ал.1 – в края на изречението се добавя “на настоящата година”;
- в чл. 12 – отпада “секретаря на общината” и се заменя с “Председателя на комисията”.
Промените бяха подложени на гласуване и с 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, беше прието.
Г-н Рейзи подложи на гласуване правилата на комисията по чл.18, заедно с направените промени.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложението за решение, направено от комисията.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, предложението беше прието.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№660
І. На основание чл.22, ал.1 ат ЗМСМА, Общински Съвет –Созопол приема следното изменение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост на Община Созопол, като променя в Раздел ІІ, чл.23 следните срокове:
1. В чл.23, ал.2, предвидения срок “10 ноември на предходната година за изготвяне на проект на годишен списък”, се изменя на “20 януари на настоящата година”.
2. В чл.23, ал.4, предвидения срок “15 ноември на предходната година за обявяване на проект на годишен списък”, се изменя на “25 януари на настоящата година”.
ІІ. На основание чл.18, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, Общински Съвет одобрява предоставените правила за работа на комисията по чл.18 от същата наредба.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №118/27.02.06 г. от Петя Чапевова и Добри Добрев – Общински съветници, относно промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната с една корекция, а именно: “За близнаци – всеки един от близнаците заплаща по 50% от таксата.”
Г-н Рейзи подложи на гласуване решението заедно с направената от комисията корекция.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма,
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№661
Съгласно чл.21(1)т.7 и чл.22(1) от ЗМСМА Общински съвет – Созопол прави следните промени в Раздел III Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, като в чл.22, ал.1 се прави промяна в четвърто тире, което придобива следния текст: “за деца без родители – освобождават се от заплащане на съответната такса;
Добавят се:
- пето тире със следното съдържание:
“За братя и/или сестри, които едновременно посещават детска градина или ясла, за второто и следващите деца - 50% от размера на таксата”, и
- шесто тире със следното съдържание:
“За близнаци – всеки един от близнаците заплаща по 50% от таксата.

Г-жа Чапевова запозна присъстващите с докладна записка с вх. №150/15.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предприемане на действия по разпределение на имуществото на ОФ „Търговия Созопол” – в ликвидация.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. Освобождава от длъжността “Ликвидатор” на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация МАРКО ГОСПОДИНОВ МАРКОВ, считано от 31.03.2006 г.;
2. Не освобождава от отговорност за дейността му по ликвидацията МАРКО ГОСПОДИНОВ МАРКОВ;
3. Продължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация до 31.12.2006г.;
4. Назначава за ликвидатор на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация ………………………………………………………………
5. Разрешава на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация да извършва стопанска дейност за нуждите на ликвидацията за срока на самата ликвидация – до 31.12.2006г.
6. Разрешава на ликвидатора …………………………………………………… да сключва договори за наем в рамките на удължения срок на ликвидация при условията на преговори с потенциални наематели.
7. Възлага на Кмета на община Созопол, в срок до 15.04.2006 г. да издаде удостоверенията за търпимост на обектите, разположени на територията на пл. “Меркурий”, които обекти са в активите на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация.

Бяха проведени много коментари и обсъждания, относно предложението на комисията.
Г-н Рейзи обяви, че на 07.04.06 г. ще бъде проведено извънредно заседание, на което да се разгледа по-подробно състоянието на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация и да се предприемат действия по нейното по-бързо приключване. Г-н Марков се съгласи да бъде ликвидатор още един месец, за да приключи с ликвидацията на фирмата.
След всички обсъждания и коментари, беше предложено ново решение, а именно:
“1. Удължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация до 01.05.2006 г.
2. Удължава срока на договора на ликвидатора Марко Господинов Марков до 01.05.2006 г.”
Г-н Рейзи подложи предложението на гласуване.
С 15 гласа “за”, “против” няма, един “въздържал се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№662
1. Удължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия Созопол” – в ликвидация до 01.05.2006 г.
2. Удължава срока на договора на ликвидатора Марко Господинов Марков до 01.05.2006 г.

Председателят на комисията по законност – Петя Чапевова продължи с докладна записка с вх. №104/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно отдаване на концесия на спортно съоръжение – стадион, намиращ се в гр. Созопол.
Комисията предлага решението така, както е по докладната, а именно:
“1. Спортно съоръжение – стадион, заедно с прилежащите му помещения, да бъде отдадено на концесия, след утвърждаването на конкретните параметри на договора за концесия, срок, концесионно възнаграждение, права и задължения на страните.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол подготовката на конкретните условия за провеждане на концесионната процедура и внасянето им за утвърждаване от Общински съвет – Созопол, което да се извърши до следващата сесия на Общинския съвет.”
Г-жа Германова предложи да бъде допълнено в решението “до следващата редовна сесия”.
По докладната бяха изказани мнения на Общинските съветници, Кмета на общината и представители на футболен клуб – гр. Созопол.
След проведените дебати и коментари, г-н Недин предложи следното решение:
“Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на общината с помощта на Общински съвет, до 31.05.06 г., да изготви концепция за развитието на спорта в общината, включваща всички спортни съоръжения, намиращи се на територията на община Созопол.”
След обсъжданията, г-н Недин оттегли предложението си, а г-жа Дияна Колчева предложи на Общински съвет следното решение:
“Възлага на Кмета на община Созопол, да изготви тригодишна програма за развитието на спорта и общинските спортни съоръжения, намиращи се на територията на община Созопол, в срок до 31.05.06 г.”
Г-н Рейзи подложи предложението на г-жа Колчева на гласуване.
С 9 гласа “за”, “против” няма, 7 “въздържали се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№663
Възлага на Кмета на община Созопол, да изготви тригодишна програма за развитието на спорта и общинските спортни съоръжения, намиращи се на територията на община Созопол, в срок до 31.05.06 г.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №136/13.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно членството на Община Созопол в Регионална асоциация на общини “Тракия”.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
След обсъждания по докладната, г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 9 гласа “за”, “против” няма, 7 “въздържали се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№664
1. ОбС – Созопол дава съгласие община Созопол да кандидатства за приемането и за член на РАО “Тракия” със седалище – гр. Стара Загора.
2. Избира трима представители на общината за общото събрание на асоциацията – делегат и двама заместник – делегати.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №139/14.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно искане за безвъзмездно предоставяне на освободен войскови имотq държавна собственост - “Пароцентрала Атия”, намиращ се в с.Атия, в собственост на Община Созопол за задоволяване на обществените потребности на населението от с.Атия.
Комисията предлага следното решение:
“1. Общински съвет Созопол на основание чл.8 ал.1, от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54 от ЗДС, Общински Съвет възлага на Кмета на Общината да отправи искане до държавата за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Созопол, освободен войскови имот – “Парокотелно Атия”, находящ се в с. Атия, представляващ едноетажна масивна сграда с площ от 234 кв.м. съгл.Акт за ДС № 420.08.1982 г., към настоящия момент в управление на МО-Изпълнителна Агенция “Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната”, за задоволяване обществените потребности на населението.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на финансова обосновка с конкретна информация за финансовите средства, необходими за реализиране на проекта за имота, с цел преустройството и адаптирането му за нуждите на общината и осигуряване финансови средства от общинския бюджет.”
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№665
1. Общински съвет Созопол на основание чл.8 ал.1, от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54 от ЗДС, Общински Съвет възлага на Кмета на Общината да отправи искане до държавата за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Созопол, освободен войскови имот – “Парокотелно Атия”, находящ се в с. Атия, представляващ едноетажна масивна сграда с площ от 234 кв.м. съгл.Акт за ДС № 420.08.1982 г., към настоящия момент в управление на МО-Изпълнителна Агенция “Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната”, за задоволяване обществените потребности на населението.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на финансова обосновка с конкретна информация за финансовите средства, необходими за реализиране на проекта за имота, с цел преустройството и адаптирането му за нуждите на общината и осигуряване финансови средства от общинския бюджет.

Председателят на комисията по законност – Петя Чапевова продължи с докладна записка с вх. №105/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно решаването на въпроса за “Търговски комплекс” – гр. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
След обсъжданията, г-н Рейзи оттегли докладната.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№666
Оттегля докладна записка с вх. №105/17.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно решаването на въпроса за “Търговски комплекс” – гр. Созопол.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №180/28.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно освобождаването от длъжност на Управителя на “Созопол” ЕООД и избирането на нов.
Комисията предлага решението по докладната.
След проведените коментари и дебати, бе предложено следното решение:
“Удължава срока на договора на сегашния Управител на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол – Венцислав Вълчев Делииванов до избора на нов, но не по-късно от 31.10.2006 г.”
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№667
Удължава срока на договора на сегашния Управител на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол – Венцислав Вълчев Делииванов до избора на нов, но не по-късно от 31.10.2006 г.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №179/14.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно продажба чрез търг със задължение за премахване на обекти, включени в активите “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№668
1.Общински съвет-Созопол на основание чл.137, вр. чл.147 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА възлага на Управителя на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол да извърши продажба чрез търг с явно наддаване със задължение за премахване на обект “Работнически общежития”, включен под № 284 в активите на дружеството, представляващ комплекс от бунгала тип “панелен”, включващ 11 бр. еднотипни бунгала и административна част.
2. Процедурата по продажба чрез търг с явно наддаване на описаните в т.1 обекти да се проведе при първоначална цена на съответните обекти, определена на базата на оценка от лицензиран оценител.
3. Средствата от продажбата да се използват за изплащане на трудовите възнаграждения на служителите на Дружеството и задълженията към Държавата и Общината.

Заседанието продължи със следващата точка от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-жа Колчева – Председател на комисията по общинска собственост.
Г-жа Колчева запозна присъстващите с протокола от проведеното на 22.03.2006 г. заседание на комисията и с докладните, разгледани по време на това заседание.
Докладна записка с вх. №124/01.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-281 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №63.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№669
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-281 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Утвърждава експертна оценка №41/23.02.2006 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІХ-281 в кв.31 по плана на гр.Созопол,представляваща 45/106 кв.м. ид.ч.,в размер на 8775 /осем хиляди седемстотин седемдесет и пет / лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №123/28.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІ-683, кв.1 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№670
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 42 /четиридесет и два/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІ-683, в кв. 1, по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 465/19.12..05г на независим лицензиран оценител в размер на 2 457 /две хиляда четиристотин петдесет и седем/ лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Г-жа Колчева продължи с докладна записка с вх. №95/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-207 в кв.12 по плана на с.Габър, одобрен със заповед №131/2001 година.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№671
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-207 в кв.12 по плана на с.Габър, одобрен със заповед № 131/2001 година.
2.Одобрява експертна оценка №16/16.01.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ VІ-207 в кв.12 по плана на с.Габър,представляваща 5/290 кв.м. ид.ч., в размер на 49,00 /четиридесет и девет / лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №94/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ І-98 в кв.13 по плана на с. Присад, одобрен със заповед №РД 09-6/1988 година.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№672
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот І-98 в кв.13 по плана на с.Присад, одобрен със заповед № РД 09-6/1988 година.
2.Одобрява експертна оценка №13/16.01.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ І-98 в кв.13 по плана на с. Присад, представляваща 175/755 кв.м. ид.ч., в размер на 1706,00 /хиляда седемстотин и шест/ лв.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №93/15.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV “За ресторант” в кв.1 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Морски скали” №27 А.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 11 гласа “за”, 2 гласа “против”, 2 гласа “въздържали се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№673
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХV”За ресторант” в кв.1 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Одобрява експертна оценка №12/16.01.2006 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХV”За ресторант” в кв.1 по плана на гр.Созопол,представляваща 25/650 кв.м. ид.ч.,в размер на 4875,00 /четири хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лв.

Председателят на комисията продължи с докладна записка с вх. №82/07.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на преминаване с цел захранване на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” на кабел с необходимия за целта сервитут с обща площ 168 м2 през имот № 035057, местност “Света Марина”; з-ще гр. Созопол, собственост на община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№674
На основание чл.16 ал.5 т.2 и чл.16 ал.6 от Закона за горите, Общински съвет - Созопол учредява правото на преминаване с цел захранване на обект” Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” на кабел с необходимия за целта сервитут с обща площ 168 м2 през имот № 035057, местност “Света Марина”; з-ще гр. Созопол, собственост на община Созопол.

Заседанието продължи със следващата точка от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-н Недин – Председател на комисията по устройство на територията.
Г-н Недин запозна присъстващите с протокола от проведеното на 21.03.2006 г. заседание на комисията и с докладните, разгледани по време на това заседание.
Председателят на комисията започна с докладна записка с вх. №149/15.03.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи на гласуване предложените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти на територията на общината.
Скица №92/16.12.2005 година
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №93/16.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №94/16.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №95/16.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №96/16.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №97/16.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №122/30.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №123/30.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №124/30.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №125/30.12.2005 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №418/10.03.2006 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №419/10.03.2006 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №420/10.03.2006 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №421/10.03.2006 година
С 15 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.
Скица №445/13.03.2006 година
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма, скицата беше одобрена.

Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 16 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№675
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол и с. Черноморец, както следва:
1. Скица №92/16.12.2005 година
2. Скица №93/16.12.2005 година
3. Скица №94/16.12.2005 година
4. Скица №95/16.12.2005 година
5. Скица №96/16.12.2005 година
6. Скица №97/16.12.2005 година
7. Скица №122/30.12.2005 година
8. Скица №123/30.12.2005 година
9. Скица №124/30.12.2005 година
10. Скица №125/30.12.2005 година
11. Скица №418/10.03.2006 година
12. Скица №419/10.03.2006 година
13. Скица №420/10.03.2006 година
14. Скица №421/10.03.2006 година
15. Скица №445/13.03.2006 година

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №117/27.02.06 г. от Петя Чапевова, Стойо Недин и Станислав Георгиев – Общински съветници, относно отреждане на терен за проектиране и изграждане на сграда за обществени нужди.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 11 гласа “за”, “против” няма, 2 гласа “въздържали се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№676
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗУТ и чл.8(1) от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ възлага на Кмета на Община Созопол, след провеждане на необходимите проучвания, в срок до 31.05.2006 г., да отреди с ПУП терен за изграждане на сграда за обществени нужди в новата част на гр. Созопол.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №116/27.02.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно отреждане на терен за проектиране и изграждане на болница.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
След проведени коментари и дебати, бе предложено думата “болница” да бъде заменена с “общински медицински център” и срокът да бъде “31.12.06 г.”
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ:
№677
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗУТ и чл.8(1) от Закона за общинската собственост ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ възлага на Кмета на Община Созопол, след провеждане на необходимите проучвания, в срок до 31.12.2006 г., да отреди с ПУП терен за изграждане на общински медицински център.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №108/20.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 7 кв.м., включена в новообразувания УПИ VІ-547,548, в кв.42., съгласно приетия с протокол №66 от 09.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /и РУП / на УПИ VІ-547,548 ,в кв.42 по плана на гр.Созопол, при граници на имота: запад-УПИ VІІІ-546, изток – УПИ V-549, север – улица тупик, юг – УПИ VІ-547,548, за частна общинска собственост;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
3. Съгласуване на проект за изменение на същия УПИ;
След гласуването, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като се допълни в т.1, в края на изречението “за частна общинска собственост”.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№678
І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 7 кв.м., включена в новообразувания УПИ VІ-547,548 ,в кв.42, съгласно приетия с протокол № 20 от 09.12.2005 г. т.66 на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /и РУП / по плана на гр.Созопол, при граници на имота: запад-УПИ VІІІ-546 , изток – УПИ V-549, север –улица тупик, юг – УПИ VІ-547,548, за частна общинска собственост.
ІІ.. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с
чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г., Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2006 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл. “Хан Крум”№2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№1025508536, представлявана от кмета Веска Костова Караманова, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. Гергана Ефтимова Димова, ЕГН 6912230472, л.к. №103600177, изд. на 15.02.2000 г.от РПУ на МВР Бургас , жител на гр.Созопол,
3. Ирка Ефтимова Костова, ЕГН 6205180834, с лк№104325590 изд на 04.07.2000 от РПУ на МВР Бургас, жител на гр.Созопол
4. Ефтим Георгиев Костов, ЕГН 3703100827, с лк.№ 104271002 изд на 23.06.2000г., жител на гр.Созопол
5. Христо Костов Грудов, ЕГН 5810050542, с лк № 105745160, изд на 26.06.2001г. от РПУ на МВР Созопол,
В качеството съсобственици на УПИ VІ-548,547 в кв.42 по плана на гр.Созопол, наричани накратко Купувачи, от друга страна на и основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за изменение на подробния устройствен план и изготвена оценка № 22/27.01.2006г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на Гергана Ефтимова Димова , ЕГН 6912230472, Ирка Ефтимова Костова, ЕГН 6205180834,Ефтим Георгиев Костов, ЕГН 3703100827 и Христо Костов Грудов, ЕГН 5810050542, следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.42 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 7 /седем/ кв.м., представляващо бивша част от улично пространство, колорирана в зелен цвят, включено в новообразувания УПИ VІ-548,547 в кв.42 , приет с решение по т.66 от протокол № 20 от 09.12.2005г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: : запад –УПИ VІІІ-546, изток – УПИ V-549, север – улица тупик/о.т. 226/ и УПИ ХІ-545, юг – улица/о.т.221-222-223, за цена от 1 365 /хиляда триста шестдесет и пет лв./
чл.2. Гергана Ефтимова Димова , ЕГН 6912230472, Ирка Ефтимова Костова, ЕГН 6205180834,Ефтим Георгиев Костов, ЕГН 3703100827 и Христо Костов Грудов, ЕГН 5810050542, закупуват гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол, по банкова сметка № 3000000109 банков код 66076356, БИН 7304000002 в “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол, следните суми:
2. 1. Сумата от 1 365 /хиляда триста шестдесет и пет лв.) лв., представляващ цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 27,30 (двадесет лева и тридесет ст.) лв., представляващи 2 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ, вносими по сметка 3009271009, код 66076356, бин 7311950009, “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол
2. 3.Сумата от 27,30 (двадесет лева и тридесет ст.) лв., представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОИ, вносими по сметка № 3009271009, бин 7311250005, код 66076356, банка “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол.
чл.3. В случай, че изменението на ЗРП, приет с решение по т.66 от протокол № 20 от 09.12.2005г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПРЗ съгласно протокол № 66 от 09.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.
ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот VІ-547,548 в кв.42 по плана на гр.Созопол.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №90/14.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 13 кв.м., включена в новообразувания УПИ І-147,в кв.14 ., съгласно приетия с протокол № 21 от 21.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /РУП / на УПИ І-147,в кв.14 по плана на гр.Созопол, при граници на имота: запад – общински терен/римня/, изток – УПИ ІІ-148, север – улица /о.т 43-.44-45/, юг – общински терен/римня, за частна общинска собственост ;
2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ;
3.Съгласуване на проект за изменение на ПУП- ПЗР/РУП/ на цитирания по-горе УПИ.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 10 гласа “за”, “против” няма, 1 глас “въздържал се”
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№679
І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от улица с площ от 13 кв.м., включена в новообразувания УПИ І-147,в кв.14 , съгласно приетия с протокол № 21 от 21.12.2005 г. т.26 на ОЕС при Община Созопол проект за изменение на ПУП – ПЗР /и РУП / по плана на гр.Созопол, при граници на имота: от запад – общински терен/римня/, изток – УПИ І-147, север – улица/о.т.43-44-45/, юг – общински терен/римня, за частна общинска собственост.
ІІ. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г., Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2006 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№ 1025508536, представлявана от кмета Веска Костова Караманова, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. Галина Андреева Петрова , ЕГН 6707190491 ,лк № 105322063, изд. на 06.12.2000 г.от РПУ на МВР Бургас, жител на гр.Созопол, наричана накратко Купувач, от друга страна на и основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за изменение на подробния устройствен план и изготвена оценка № 23/27.01.2006г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на Галина Андреева Петрова , ЕГН 6707190491,л.к. №.,105322063, изд. на 06.12.2000 г.от РПУ на МВР-Бургас, жител на гр.Созопол, следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.14 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 13 /тринадесет/ кв.м., представляващо бивша част от улично пространство, колорирана в зелен цвят, включено в новообразувания УПИ І-147, в кв.14 , приет с решение по т.26 от протокол № 21 от 21.12.2005г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: : запад – общински терен/римня/, изток – УПИ ІІ-148, север – улица/о.т.43-44-45/, юг – общински терен/римня/ , за цена от 2 535 /две хиляди петстотин тридесет и пет лв./
чл.2. Галина Андреева Петрова , ЕГН 670719049-, жител на гр.Созопол, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол, по банкова сметка № 3000000109 банков код 66076356, БИН 7304000002 в “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол, следните суми:
2. 1. Сумата от 2 535/две хиляди петстотин тридесет и пет лв )лв., представляващ цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 50.70 (петдесет лева и седемдесет ст.) лв., представляващи 2 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ, вносими по сметка 3009271009, код 66076356, бин 7311950009, “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол
2. 3.Сумата от 50.70 (петдесет лева и седемдесет ст.) лв) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОИ, вносими по сметка № 3009271009, бин 7311250005, код 66076356, банка “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, клон Созопол
чл.3. В случай, че изменението на ЗРП, приет с решение по т.26 от протокол № 21 от 21.12.2005г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПРЗ съгласно протокол № 21 от 21.12.2005 г. на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.
ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот І-147, в кв.14 по плана на гр. Созопол.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №78/06.02.06 от Дияна Колчева – Общински съветник, относно преотреждане на УПИ XV в кв.2 по плана на с. Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№680
На основание чл.33 ал.1 т.2 от ЗМСМА , чл.8 т.1 от ЗУТ и чл.8 ал.1 от ЗОС възлага на Кмета на Община Созопол преотреждането на урегулиран поземлен имот XV в кв.2 по плана на с. Равна гора в “за детска площадка, озеленяване и спорт” и изготвянето на проект за изграждане на детска площадка и места за отдих. Средствата за проектиране да бъдат предвидени в една последваща актуализация на бюджета на Община Созопол.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №63/27.01.06 от Дияна Колчева – Общински съветник, относно премахване на обект в с.Черноморец, Община Созопол, застрашаващ живота и здравето на хората.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№681
1. На основание чл.33 ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.195 от ЗУТ възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме действия по събарянето на тоалетните помещения, изградени в двора на училище “Христо Ботев” в с. Черноморец, общ. Созопол.
2. Във връзка с Решение №384, и по договор за покупко-продажба на имот – частна общинска собственост от 23.09.2003г. между Община Созопол и “Дюни”АД, от предвидените средства в т.4.7, стр.6 да бъдат предвидени допълнително средства за проектиране и изграждане на тоалетна отговаряща на изискванията на РИОКОЗ обслужваща спортната площадка.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №60/27.01.06 от Дияна Колчева – Общински съветник, относно обособяване на допълнителни места за почивка в гр.Созопол и изграждане на съоръжения, улесняващи преминаването на детски колички и колички на инвалиди.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 11 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№682
Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме действия по закупуването и монтирането на пейки по “Южната алея” в старата част на гр.Созопол, както и по изграждането на съоръжение по стълбите, водещи от новата част на гр. Созопол до “Централен плаж”, по които да могат да се движат детски и инвалидни колички.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №61/27.01.06 от Дияна Колчева – Общински съветник, относно обновяване на автобусната спирка в имот №561 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 12 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№683
Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме действия по обновяването на съществуващата автобусна спирка в Имот № 561 по плана на с.Черноморец, Община Созопол и проектиране на сграда в същия Имот, в която да предвидят места за продажба на билети, места за получаване на информация за туристическия продукт, който се предлага в с.Черноморец и места за “Бърза закуска”, “Кафе”, място за багаж.

Заседанието продължи със следващата точка от дневния ред. Г-н Рейзи даде думата на г-н Георгиев – Председател на комисията по здравеопазване.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с протокола от проведеното на 29.03.2006 г. заседание на комисията и с докладните, разгледани по време на това заседание.
Председателят на комисията започна с докладна записка с вх. №137/13.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№684
1.Допуска изменение в решение № 639/19.01.2006г. като изважда от списъка на изброените решения решение № 634/23.12.2005г.;
2. Допуска допълнение в решение № 634/23.12.2005г. като в текста в т.1, първо тире, добавя ново четвърто изречение със следното съдържание: “Отпуснатата еднократна парична помощ да бъде изплатена до 30.06.2006г. след представяне на разходно-оправдателни документи за съответния период”

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №112/21.02.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за отпускане на персонална пенсия на Лазар Николаев Лаков.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 14 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№685
На основание чл.7, ал.2, т.1, във връзка с чл. 7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, да бъде внесено предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Лазар Николаев Лаков с ЕГН 0548146560 от гр. Созопол, Община Созопол.

Приложение: 1. Разпореждане за отказ, с което се отказва отпускането на пенсия, издадено от длъжностно лице от ТД на НОИ;
2. Декларация за семейно и имотно състояние и годишен доход на членовете на семейството за 12 месеца преди искането за отпускане на пенсията;
3. Удостоверение за наследници №886/03.10.2005г.;
4. Копие от Удостоверение за раждане № 633157/26.09.2005г..

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №155/15.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изплащане на вече отпуснати еднократни парични помощи за възстановяване щетите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 13 гласа “за”, 1 глас “против”, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№686
1. Удължава срока за получаване на отпуснатите с решение №632/23.12.05г. еднократни парични помощи на пострадалите от наводненията в с. Габър, общ. Созопол до 01.05.2006 г.
2. Представените разходно-оправдателни документи да бъдат за 2006 г.

Заседанието продължи с докладна записка с вх. №181/30.03.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно определяне на критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
По време на обсъждането бе предложено в приложение №1, “до кмета на община Созопол”, да се замести с “до …………………”.
Г-н Рейзи подложи предложението за решение на гласуване.
С 13 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№687
Одобрява критерии и условия за отпускане на еднократни парични помощи, заложени в бюджета на община Созопол, а именно:

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ, ЗАЛОЖЕНИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

1. Еднократни парични помощи могат да получат лица с постоянна адресна регистрация на територията на община Созопол.
2. Необходими документи при подаване на молба за отпускане на еднократна парична помощ:
2.1. Молба-декларация /приложение №1/, до Кмета на община Созопол или Председателя на Общински съвет.
2.2. Копие от паспорт/лична карта.
2.3. Копие от медицински документ /епикриза/ за случаите, свързани със заболявания.
2.4. Копие от фактура и касов бон, удостоверяващи извършени разходи.
3. Докладната за отпускане на еднократни парични помощи, трябва да съдържа документите по т.2.
4. Лица, получили еднократни парични помощи, въз основа на декларирани неверни данни, се подвеждат под наказателна отговорност по чл. 313 от НК и се лишават от последващо еднократно подпомагане.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Панайот Рейзи закри заседанието.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...