:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №31/19.01.2006 г.


ПРОТОКОЛ №31

Днес, 19.01.2006 г.от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе тридесето и първото си /извънредно/ заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, кметове на селата от община Созопол, гости на тридесето и първото извънредно заседание на Общински съвет – Созопол. Честита Нова година на всички. Пожелавам здраве, радост и много ползотворна работа през 2006 г. По искане на Председателя на комисията по финанси свиквам тази извънредна сесия, във връзка с промяната на промила за такса смет. Разбира се, паралелно, докладната беше подготвена от Кмета на общината – г-жа Веска Караманова. Това е едното нещо, поради което свиквам извънредната сесия. Съответно добавихме и още две докладни, във връзка с помощите, които гласувахме декември месец. Също така и една докладна, която влезе в края на миналия месец, по отношение на търговската схема, която беше по искане на Председателя на комисията по ЗУТ – Стоьо Недин. Кворум в залата има. Присъстват 16 Общински съветника. Откривам тридесет и първата сесия на Общински съвет – Созопол. Тази сесия ще бъде малко по-различна от другите. Всички Вие разполагате с новите лаптопи, които Ви бяха дадени. От тук нататък сесиите ще се водят по този начин. Информацията вече няма да я получавате на хартиен носител, а на компютрите. Молбата ми е към Кмета на общината, защото тя също има лаптоп, молбата ми е тя също да си го носи, за да можем да Ви качваме информацията.
В. Караманова – Аз не мога да го изнасям, защото там е цялата информация…
П. Рейзи – Ако трябва тогава заложете в новия бюджет един нов лаптоп да си купите. Това е молбата ми към Вас.
По всяка вероятност за следващата сесия ще сменим и залата. Провел съм разговори с ДНФ за залата, в която проведохме тържествената сесия за сдружаването с Гутенщайн, но това са неща, които във времето администрацията на Общински съвет ще ги организира. Днес ще бъде така.
Който е съгласен с така предложения дневен ред на 31-вата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№636
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №29/12.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане нов размер на ТБО за 2006 г. за община Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №1036/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №34/13.01.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изплащане на отпуснати еднократни парични помощи.

П. Рейзи – Както на всяка сесия, така и на тази започваме с питания към Кмета. г-жа Караманова, имате думата, заповядайте.
В. Караманова – Трябва да отговоря на едно питане. Питането е входирано на 17.01.06 г. в община Созопол. То е относно възникнали спорове по изпълнение на предварителен договор от 23.09.2003 г. между община Созопол и “Дюни” АД за прехвърляне правото на собственост върху общински недвижими имоти. Въпросите са четири. По първият въпрос: “В каква фаза понастоящем се намира съдебният спор пред ВАС по жалбата на община Созопол срещу решение №45 от 25.01.2005 г. на Министерски съвет на Република България”. Гледането и комисията в Агенцията по кадастър все още не е минало. Предстои свикване на комисия, на която ще има наши представители. Тогава ще се гледат тези неща, така че очакваме решението на Агенцията по кадастър за свикване на комисия.
П. Рейзи – Там в момента няма решение на ВАС, така ли?
В. Караманова – Не, няма. Това е по кадастъра. По вторият въпрос: “Какви действия са предприети с цел отпадане на възбраната върху земеделска земя частна общинска собственост , находяща се в землището на гр. Созопол, местност “ Герени”, допусната по частно гражданско дело № 4326/ 2005 г. на БРС и какво е понастоящем развитието по тях”. По частно гражданско дело № 4326/ 2005 г. на БРС, е направена жалба от община Созопол върху възбраната на тези имоти, входирана в БРС под №1612/05, с изходящ номер на жалбата от община Созопол №11-03-420. жалбата в момента е придвижена – нашите адвокати провериха – от БРС към БОС, за даване ход на нашата жалба.
П. Рейзи – Става дума за имота, който има запор…
В. Караманова – Жалваме цялата възбрана, не само запора върху имота, а обжалваме цялата възбрана.
П. Рейзи – Защото според мен нямаше право да сложи запор върху този имот, затова коментирам само него.
В. Караманова – Придвижена е към БОС, чакаме насрочване на дело.
По третият въпрос: “Какви съдебни спорове съществуват до момента между община Созопол и “ Дюни” АД във връзка с произтичащите задължения от предварителния договор от 23.09.2003 г. и евентуално в каква съдебна фаза се намират те”. След като многократно журналисти се обаждаха до община Созопол да питат в каква фаза са делата за това, че “Дюни” АД има заведено дело към община Созопол, нашите адвокати направиха справка в регистъра на БОС има ли заведено дело. Делото е с вх. №524/2005 г. на БОС. Ние чакаме официалната призовка и исковата молба на делото, което е заведено, за да имаме точните параметри и ще Ви информираме за това.
И по четвъртия въпрос: “Във връзка с изпълнение на решение № 606/30.11.2005 г. какви конкретни действия е предприел Кметът на Общината, с цел воденето на преговори с “Дюни” АД и реализацията на направените предложения”. С писмо изх. №26-00-1552/27.12.2005 г., е изпратено писмо до Изпълнителния директор на “Дюни” АД, “Във връзка с решение №606/30.11.2005 г., Ви каня в община Созопол на среща-разговор, относно уточняване на договорните отношения по договора от 23.09.2003 г. между община Созопол и “Дюни” АД за прехвърляне правото на собственост върху общински недвижими имоти”, с приложеното решение на Общински съвет. Входирано е нашето писмо под №11-00-446/28.12.2005 г. в деловодството на “Дюни” АД. Може би поради почивните дни и празниците, които бяха, все още Изпълнителният директор на “Дюни” АД не се е явил на разговор в общината, но нямаме и начин, по който може да се задължи.
П. Рейзи – Да, разбира се. Не, ние това не го коментираме.
В. Караманова – Пратили сме писмото. Ще отпратим последваща покана на представители на “Дюни” АД да се явят.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания? Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам, във връзка с отговора въпреки, че въпросът не беше от мен зададен. Искам да попитам, решението на Общински съвет е от 30.11.2005 г. Защо чак на 27.12.2005 г. са направени първите крачки за разговори с “Дюни” АД?
В. Караманова – Първо, защото решенията на Общински съвет влизат в сила един месец след взимането им, когато се връщат от Областна управа. И на второ място, защото цялото решение пристига при нас най-рано една седмица, след като е взето решението, което означава на 10-11 декември.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Други питания? Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Питанията съм ги направила в писмен вид. Ще ги изчета:
“1. Във връзка с предварителен договор за покупко-продажба между община Созопол и “Дюни” АД на поземлен имот КЕ №107 в м. “Аклади” в землището на с. Черноморец, моля да бъдат предоставени протоколите /акт образец 19/ на завършените до момента обекти по чл.1.2 и чл.1.3 от този договор, на Общински съвет – Созопол.
2. Да бъде предоставен на Общински съвет – Созопол договорът, сключен между община Созопол и фирма “Строи инс 22” ООД, спечелила конкурса за поддръжка на улично осветление на територията на общината.”
И третият въпрос, на който можете устно да ми отговорите, това е във връзка с фирма... в крайна сметка имаме ли вече фирма, която да стопанисва сметището, да запръстява. Кога ще бъде сключен такъв договор? Ще се поднови ли договора с ЕТ “Петко Драганов” от гр. Пловдив за експлоатация на сметището, в смисъл събиране на хартия, картон и пластмаса? Това е този въпрос, ако имате някакъв готов отговор, може да го дадете.
П. Рейзи – Само да попитам г-жа Колчева, писмено ли да се отговори на въпросите или устно?
Д. Колчева – Те са писмени, така че трябва да им се отговори писмено.
В. Караманова – Писмено ще отговоря.
П. Рейзи – Колеги, други питания? Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги. Честита Нова година на всички. Пожелавам здраве и спорна и ползотворна нова година и нещата, които не можахме да ги свършим през предната година, да ги довършим през тази.
Имам три въпроса. Първият ми въпрос е към Кмета на общината и към всички кметове на населени места в общината.
1. Какви мерки са взети по отношение птичия грип? Въобще взети ли са някакви мерки, има ли някакъв кризисен щаб и докъде са стигнали нещата?
2. Какво става със сметището на “Чоплака”? Трябваше през месец септември да приключи, да се приеме и после да се отдава на концесия.
3. Тракийското дружество вече доста дълъг период от време няма помещение. Къде смятате да ги настаните?
В. Караманова – Кризисен щаб има изграден във всяка една община. Това е във връзка с писма, които ние получихме от Областна управа. Самият кризисен щаб, това е щабът, който действа непрекъснато по защита на населението при бедствия, аварии и други природни явления. Председател на кризисния щаб е Кметът на общината. В него участва Заместник кмета на общината, представителят на “Гражданска защита”, който е в общината, Секретарят на общината, кметове на населени места, както и специалисти от Бургас. Проведени са срещи с кметовете на населените места, дадени са им предписанията по птичия грип. Създадена е епизодична комисия, която заседава. Тя включва всички кметове на населени места. Те бяха извикани в Созопол. Те са предизвестени ако има някакви произшествия по населените места, да се обадят в Созопол. От там съответно ние да се обадим в кризисния щаб, за да се взимат съответните мерки.
За сметището на “Чоплака” ще отговори Пенка Бъчварова. Този обект беше замразен през м. април 2005 г. Сега вече е размразено. Вчера имаше среща на самото депо. Присъстваха нашите специалисти, проведохме среща със строителя на депото. Там работата отново е подновена, но това беше по независещи от нас причини, а договорни отношения между Министерството на околната среда и водите и изпълнителя. На 30.11.2006 г. трябва да го построят. Ние сме внесли в Общински съвет един материал, който трябва да се гледа, който е във връзка с експлоатацията по-нататък на сметището, който трябва да се разгледа по-нататък в нашия Общински съвет, за да можем ние тези решения да ги предложим на останалите две общини, тъй като то е регионално депо и включва Приморско и община Царево. За това края на февруари или март трябва да се гледа.
И третият въпрос – за “Тракийското дружество”. Общината не разполага с никакви общински сгради и помещения, които да са по-големи, публични и които могат да се използват за такава дейност в момента, за съжаление. Това, което използваха, се оказа частна собственост, продадено от държавата като държавна собственост въпреки, че сме свидетели, че не се използва тази територия, на която беше настанено дружеството. Това вече не е собственост на държавата и не може вече да се отдава под наем.
П. Рейзи – Други питания? Аз имам един въпрос към г-жа Караманова, във връзка със сметището, което в момента експлоатираме. Не знам дали скоро някой от служителите на общината е ходил на сметището, но с изхвърлянето на всички строителни материали на “Дюни” АД, във връзка със събарянето на “Марината”, сметището е задръстено. Сега е зима, студено е, не е проблем. Но наближава лятото. Знаете, че тогава при нас е най-голямото производство на отпадъци. Аз мисля, че при така лошото подреждане на нашето депо за битови отпадъци, пред Созопол стои поредният голям проблем. Питането ми към Кмета е: “Дюни” АД каква такса е заплатил за изхвърлянето на всичките си строителни материали там и там ли трябваше да ги изхвърли? И какви мерки ще вземем за подреждането на депото?
К. Мархолев – За “Дюни” АД, че са изхвърляли там, не ми е известно. Тъй като разрешаваме само изхвърляне на пръст.
П. Рейзи – Как, г-н Мархолев. Всеки ден вървяха камиони и хиляди тонове боклук се изхвърли там, Вие не знаете.
К. Мархолев – Строителни материали има там изхвърлени, блокове цимент?
П. Рейзи – Разбира се.
К. Мархолев – Съжалявам много, аз съм се качвал постоянно горе, такова нещо не съм видял.
П. Рейзи – Искам да отидете днес и да видите какво е.
К. Мархолев – Аз всеки ден се качвам до сметището, знам какво е състоянието. Задръстването се получи от изхвърлянето на много пръст от някакъв обект в Черноморец. Спряхме камионите...
П. Рейзи – Пръстта не е проблем, аз Ви говоря за строителните отпадъци.
К. Мархолев – Аз Ви говоря за това, което виждам.
П. Рейзи – Никакви пари ли не са влезли от “Дюни” АД?
К. Мархолев – Ами те... пари аз специално... разрешително за строителни материали да се изхвърлят там, ние не разрешаваме. Ние разрешаваме само за земни маси. Ние взимаме такси за земни маси, ние не взимаме такси за строителни материали.
П. Рейзи – Ама той всичко изхвърли там. Всички го виждаме, Вие не сте го видяли.
К. Мархолев – Добре, ще го проверя. Аз специално ходя на сметището, такова нещо не съм видял. Работят булдозери там, никой не ни е казал, че има хвърлени циментени блокове, ще го проверим това нещо.
А за другия въпрос – в процес на провеждане на процедура сме за сметището. Вече там няма да се изхвърлят такива големи земни маси. Който спечели конкурса, ще има право на запръстяване на сметта, която ще се изхвърля. Поради тази причина, че лятото идва и за това там за процедурите Мадлен Вълчева може да обясни по-точно какво трябва да се прави. Трябва да се стопанисва сметището от лицензирана фирма. Пратили сме покани на няколко фирми. Провежда се в момента процедура.
А за “Дюни” АД ще го проверим. В момента не мога да Ви дам отговор.
П. Рейзи – Проверете го, че много пари сме изтървали там.
И последният ми въпрос, е за тази рекламна брошура на Созопол, която сме направили ние, така ли е?
В. Караманова – Да.
П. Рейзи – Питам: ние рекламираме община Созопол или “Дюни” АД? Те за това нещо трябва да платят пари. Според мен ние сме рекламодатели на “Дюни” АД, а не на община Созопо. И тази година ще искаме пари за реклама, пак това ли ще рекламираме?
В. Караманова – Нека да проверя дали е нашата брошура...
П. Рейзи – Аз мисля, че е нашата, защото отпред е знакът на Созопол.
В. Караманова – И какво е участието.
П. Рейзи – Да, дали има дадени пари от “Дюни” АД, защото може хората да са си платили. Аз нямам нищо напротив, но цяла страница на нашата книжка мисля, че е много сериозна реклама. Благодаря.
Г-н Димов има думата.
Д. Димов – Добър ден на всички. Аз ще задам един въпрос към Кмета на общината от името на Управителния съвет на Потребителната кооперация в с. Черноморец. Имаме подадени документи няколко пъти за уреждане на сградния фонд на кооперацията. Казусът е същия като този на “Магарешкия площад”. Те повечето са на общинска земя. Има закон за общинската собственост, с който трябва да се актуват земите. В Черноморец най-големите сгради – р-т “Бряста”, който се руши, в центъра има една сграда, от която 1/3 е собственост на общината. В Равна гора, в Росен, те са все на кооперацията. Имаме и в Приморско. Никъде нищо не е уредено. Но поне в нашата община да вземем да го уредим. Документите си стоят отдавна. Мен ме питат като съветник. Знам, че г-жа Караманова ги е възложила на Мархолев тези неща. Не знам до къде са стигнали, но на нито една сесия не е коментирано. Ние не можем да сключим нито един договор, защото нямаме документ за собственост. Искаме да вземем кредит, пак не можем да направим нещо хубаво там в центъра, тъй като те са престижни места и могат да носят печалби. Не мога да го внеса и аз като Общински съветник, защото трябва да се подготви техническа документация, а това е работа на техническа служба. Как стои въпросът, до къде е стигнало, кога най-после ще решим един по един обектите, за да можем да правим нещо по тях? Пък и по селата.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Потребителна кооперация “Черноморец” имат внесени материали за уреждане взаимоотношенията с община Созопол. Те се обработват, тъй като там наистина е по-сложна процедурата, тъй като част от обектите са временни. Един по един обектите ще започнем да ги внасяме за взимане на решение от Общински съвет. Той е този, който ще се произнесе. На февруарска сесия, не тази за бюджета, а на следващата през март, ще бъдат внесени един или два от обектите.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз преди да си задам въпроса, искам да направя една забележка, или отметка, или не знам как да го кажа. Г-жо Караманова, много е несериозно това, което казахте “не знам, ще проверя”. Този материал получих аз лично като представител на Общински съвет в консултативния съвет и трябваше да го предам в Общински съвет. Вие също много добре разгледахте този материал така, че не може да казвате, че не сте запозната и че трябва господина, който отговаря в общината за това, да Ви дава информация дали има “Дюни” вътре рекламирано, или не.
И да премина към въпроса. Преди няколко сесии, г-жа Миндова трябваше да ми даде един отговор на въпрос, относно това какви са остатъците за 2004 г. като цифри, от делегирани от държавата дейности и местни приходи.
П. Рейзи – Нека писмено да го донесат в Общински съвет.
Кр. Германова – Какво стана с този отговор?
П. Рейзи – Г-жа Караманова, ако обичате да го запишете и явно...
В. Караманова – Г-жа Миндова нямаше как да даде отговор на това какви са средствата от преходния остатък от делегираните от държавата дейности, тъй като трябва да се направи отчет, касово изпълнение и едва преди два дни, те днес са в София по указание на Министерство на финансите и на Сметната палата по указания за финансовия отчет. 105 000 лв. е преходният остатък за 2005 г...
Кр. Германова – Аз питам за 2004 г.
В. Караманова – А, за 2004 г., извинявайте. Помислих, че за 2005 г.
Кр. Германова – Става дума за остатъка от делегираните от държавата дейности дали покриват тези триста и няколко хиляди, които са за гаранцията за ревизионния акт. За това тя трябваше да ми даде един разчет.
В. Караманова – Писмено ще Ви го внесе. Мисля, че тя Ви го е подготвила.
П. Рейзи – Други питания? Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет. В Правилника има раздел “Контрол и питания към Кмета” и там ясно и категорично е записано, че питанията се отправят към Кмета, неговите заместници, кметовете по населени места и кметските наместници. Т.е. Николай Петров не би следвало да даде отговор за тази брошура.
П. Рейзи – Други питания към Кмета? Колеги, ако няма, аз предлагам да минем към дневния ред. Давам думата на г-жа Чапевова – Председател на комисията по законност и ред да започне с докладните по дневния ред.
П. Чапевова – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, Кметове на кметства, уважаеми колеги и гости. На 17.01.2006 г. от 16,30 часа, се проведе заседание на комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”; комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”; комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”; комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология и комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Красимира Германова – Председател на комисията по “Финанси и бюджет”;
2. Добри Добрев – член на комисията по “Законност и обществен ред”,” Финанси и бюджет”,” Устройство на територията”;
3. Тихомир Янакиев – член на комисията по “Финанси и бюджет”
4. Дияна Колчева – Председател комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”;
5. Катя Стоянова – член на комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”,“Здравеопазване, образование, култура”;
6. Димо Минков – член комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, “Устройство на територията”, “Здравеопазване, образование, култура”;
7. Милко Димов – член на комисията по “Устройство на територията”;
8. Росен Деспов – член на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”;
9. Станислав Георгиев – Председател на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”.
10. Петя Чапевова – Председател на комисията по “Законност и обществен ред”.
11. Стоьо Недин – Председател на комисията по “Устройство на територията.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет;
3. Богдан Йорданов – Юрист на Общински съвет;
4. Константин Палазов – Секретар на община Созопол;
5. Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”;
6. Адриана Попова – Началник отдел “Местни данъци и такси”.
7. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисиите разгледаха и се произнесоха по следните въпроси:
Започвам с докладна записка с вх. №29/12.01.06 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане нов размер на ТБО за 2006 г. за община Созопол.
П. Рейзи – Колеги, запознати сте всички с докладната. Предлагам да дадем думата на Кмета да направи едно малко резюме, във връзка с това предложение за намаление на промила. Имате думата, г-жо Кмет.
В. Караманова – Мотивите за внасяне на докладна за намаление на промила за такса смет, това е увеличената данъчна ставка и промяната в ЗМДТ. Тъй като Созопол попада в най-високата категория и данък сгради се увеличава близо три пъти и половина за нашия град, това означава автоматически при запазване на същия промил три пъти и половина увеличение на такса смет. Тъй като все пак таксата смет се изчислява на база на план, който е направен за такса смет, за сметосъбиране и сметоизвозване и водени от социална политика към жителите на Созопол, ние предлагаме такса смет да бъде намалена на 2,3 промила, което означава около 30% увеличени на такса смет. Защо да има увеличение мнимално все пак на таксата смет – това е, защото от 98-ма година таксата не се е променяла, а условията и цените непрекъснато растат, което налага да има и такова увеличение на таксата смет.
Тук има едно предложение за 50%, то е по писмо и по искане на ветераните, което разбрах, че на комисията е отпаднало. Правилно е, че всяка една такава група като пенсионери и инвалиди, биха могли да поискат такова увеличение и за това приемам, че Общинският съвет няма да гледа и е предложила комисията да отпадне докладната.
П. Рейзи – Вие искате да кажете, че го оттегляте като предложение?
В. Караманова – Да, то е гледано на комисията, но те имат предложение и ние трябва да го внесем. Единствено от тази група хора има предложение при нас. Другите не са внесли такова предложение.
П. Рейзи – Колеги, това е от страна на Кмета по тази докладна. Давам думата на Председателя на комисията да прочете предложенията на комисията и да продължим да коментираме по докладната.
П. Чапевова – Колеги, по време на обсъждането бяха отправени следните предложения за промени в проекта за решение...
П. Рейзи – Колеги, в първа точка от предложението за решение, трябва да запишем датата на сесията, на която е взето това решение. Т.е. да допишем “30.11.2005 г.”
П. Чапевова – Продължавам нататък. Ще коментирам промените:
1. “Дюни” АД да отпадне от т.5 и да премине към т.4.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 10 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
П. Рейзи – Тук става дума за това, понеже предложението на Кмета беше “Дюни” АД да плаща 0,5 промила само за депо. Предложението на комисията е, да си плаща както е било до сега – 1 промил.
П. Чапевова – Продължавам с другото предложение на комисията. А то е т.6 да отпадне.
Предложението бе подложено на гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 8 гласа;
Против: 2 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
На комисията ставаше дума за това, че е по-добре някаква персонална, както досега давахме някаква персонална награда или поощрение, защото предимно с децата си живеят ветераните, коментирам за Созопол. Така, че няма логика да не могат да поемат данъчната си тежест. Освен това, другите групи в неравностойно положение не са включени. Това беше мотива на комисията.
Това са предложенията на комисията за промени.
П. Рейзи – Имате думата, колеги за коментари по докладната. По отношение на промилите, които са предложени за Созопол, за Черноморец, за фирмите. По отношение на тези предложения, които предлага комисията.
Г-жа Германова.
Кр. Германова – Колеги, предполагам, че всички сте разгледали докладната и промените в план-сметката, които се предлагат. Като цяло цифрите в приходната част са същите, както бяха гласувани на 30-ти ноември с една разлика, че общата стойност е 567 000 лв., от които в старата докладна са 500 000 лв. приходи от такса смет и 67 000 лв. от други приходи. В новата докладна е изписано пак обща стойност 567 000 лв. приходи, като от тях 550 000 лв. са от такса смет и 17 000 лв. от други приходи. Което мен ме води на мисълта, че въпреки снижението от 6 на 2,3%, което се предлага от общинска администрация, все пак ще има някакво увеличение. Което увеличение в крайна сметка се отразява на бюджета на гражданите от Созопол и от цялата община. Поради това се постарах да направя някои изчисления и предлагам таксата, която е за Созопол, тъй като там е най-голямото увеличение на данъчните оценки, от 2,3 промила да стане 2,00 промила.
П. Рейзи – Други коментари? Имате думата, г-жа Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, в докладната много ясно е написано, че другите селища от община Созопол, ще претърпят увеличение между 18-21%. Ако Ви е направило впечатление, в приложение №2 таксата смет за Черноморец остава 6 промила. Чудесно, както в Созопол, така и в Черноморец има много сгради, които се строят. Хубаво е и в Черноморец също да бъде намален промила от 6 на 5 предлагам г-н Председател, защото това увеличение... г-жо Караманова, ако сметнете, промила в Черноморец трябва да е 4,97. Този, който идва на нула при тази план-сметка, която Вие сте дали. Т.е. при 5 промила е нормално, има и остатък, който да бъде в повече на общината. Така или иначе, при предното гласуване на докладната, сте заложили 500000 лв. Можете спокойно да си ги набавите.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Колчева. Други коментари по така предложените промили? Г-жа Попова.
А. Попова – Началник отдел “Местни данъци и такси” – Честно да Ви кажа, аз съм шокирана.
П. Рейзи – Вижте сега, Вашето мнение не искам сега тук да го излагате. Като професионалист кажете как стоят нещата по отношение на цифрите.
А. Попова – Аз мисля, че не е този начина, по който трябва да разговаряме, но ще го отмина мълчаливо и ще Ви кажа, че аз цифрите Ви ги казах на заседанието на комисията. Тогава Вие всички, поне по моя преценка, а пък имаше и други специалисти там, останах с впечатлението, че го приемате това нещо. Нещата, които отхвърлихте, ги отхвърлихте. Би било редно ако искахте да правите такива намаления да седнем и заедно да ги сметнем. Аз Ви обясних на комисията защо от 500 000 лв. в план-сметката, сега са заложени 550 000 лв. Абсолютно елементарно математическо действие, като умножим 460 000 лв. – изпълнението на приходите за 2005 г. от такса битови отпадъци по 20% ръст, прави 550 000 лв. Казах Ви защо в предната докладна бяха 500 000 лв. Защото сесията беше на 30.11.2005 г. и никой не можеше да каже до края на годината колко ще влязат като пари. Другото, което искам да Ви кажа е, че ние се постарахме и даже сме предприели една форма за принудително събиране на таксата битови отпадъци за фирми, които не бяха плащали доста време. Парите се събират, има и резерви, но никой не може да каже точно каква ще бъде сумата. Но не знам как сте изчислявали 4,97 промила за Черноморец, не знам как сте изчислявали и 2 промила, като обезпечение на разходите за такса битови отпадъци. Не искам никой да обвинявам, но мисля, че не е тук мястото за такъв евтин популизъм. Извинявайте, обаче от 6 промила, кажете ми колко пъти се намаля, за да отидем...
П. Рейзи – Кажете колко пъти се увеличи, г-жа Попова. Защо казвате колко пъти се намаля. При положение, че досега са заплащали 100 лв., колко ще заплатят сега?
А. Попова – Между 120 и 130 лв.
П. Рейзи – Значи 30% увеличаваме. Защо трябва да ги товарим хората с 30%, като можем да ги натоварим само с 15%? Няма никакъв популизъм тук. Тук има една реална точна сметка.
А. Попова – Трябва да увеличим на останалите населени места. Тези, на които оценките са увеличени 18%, да ги увеличим малко, за да качим 20% на всички.
П. Рейзи – Защо? Напротив, ще намалим и на тях.
Т. Янакиев – А какво е относителното тегло на средствата, които постъпват.
А. Попова – Ще Ви кажа. За такса битови отпадъци...
П. Рейзи – Нещата вървят към реалност вече.
В. Караманова – Трябва реално да си плащаме.
А. Попова – За такса битови отпадъци за миналата година, в Созопол са събрани от граждани 128 000 лв., в Равадиново са събрани 3 000 лв., в Черноморец са събрани 28 000 лв., Атия – 1 700 лв., Росен – 5 900 лв., Равна гора – 1 500 лв., Зидарово – 2 400 лв., Вършило – 1 000 лв., Габър – 700 лв., Крушевец – 3 000 лв., Индже войвода – 1 300 лв., Извор – 2 600 лв., Присад – 960 лв. Това е.
П. Рейзи – Какво е съотношението селата-Созопол.
А. Попова – Сметнете си го всички. 184 000 лв. е сбора на това, което Ви казах. Разделете тези 184 000 на 128 000 и вижте какъв е...
П. Рейзи – Значи е много правилно, че трябва да намалим таксата.
А. Попова – Аз казвам, продължавайки Вашата мисъл, да увеличим на другите населени места, за да стопим облекчаването на натоварването на хората от Созопол.
П. Рейзи – Моето мнение е, че няма смисъл да увеличаваме там, защото ние на тях не им даваме тази услуга, за която коментираме – извозване, метене и т.н., защото всички ние знаем, че там се вдига сметта на месеца два пъти, метенето става един път в седмицата и т.н. Всички други знаем, че техните къщи не им носят такива приходи, каквито на нашите съграждани, така че отношението...
А. Попова – Противоречите си.
П. Рейзи – Не, изобщо не си противореча. Защо да си противореча?
А. Попова – Така мисля.
П. Рейзи – Изобщо не си противореча. Говоря ги напълно реални нещата.
Ст. Недин – Ако сметнем с новото предложение, което направи г-жа Германова, по план-сметката какви очаквани приходи ще се съберат и дали те ще покрият разходите. И ако са достатъчно да покрият разходите, защо да не го гласуваме?
П. Рейзи – Ама те са достатъчни. Ние току що направихме сметка – те казват за 30% увеличение, Германова предлага да има намаление не-повече от 10-12%. Това е.
Ст. Недин – Да, ама има обща план-сметка, където има приходна част, има и разходна. Да видим при 2 промила, дали ще са достатъчни да покрият разхода.
П. Рейзи – Г-н Недин, разбира се, че ще покрият.
Кр. Германова – Само да отговоря. Във връзка с това, аз споменах план-сметката, която ние вече сме гласували. Ние сме гласували и сме се съгласили 67 000 лв. да са от други приходи, а 500 000 лв. да са от сумите, събрани от такса смет.
А. Попова – Искам да Ви прочета какви са разходите, направени за сметосъбиране и сметоизвозване за населените места за 2005 г. без ДДС. За Созопол – 225 000 лв., Черноморец – 46 000 лв, Атия и Равадиново – 15 000 лв., Габър, Вършило, Зидарово и Присад – 13 500 лв., Извор, Крушевец и Индже войвода – 15 700 лв., Росен и Равна гора – 7 600 лв. Това искам да Ви покажа.
П. Рейзи – Те не могат да бъдат изравнени, много ясно, че ще бъдат повече. Общата сума колко е?
А. Попова – 327 976 лв.
П. Рейзи – Чакайте малко. Вие тук в момента искате да кажете... защо не казвате, че имаме събрани приходи от фирми, събрани приходи от такса депо, които също не се изразходват всички за депото, а минават... Вие в момента говорите неща, с които заблуждавате Общинският съвет. Къде отиват тези такси, които се плащат от фирмите? Те отиват за почистване. Ние не можем да натварим хората в селата и Ви казах защо. Ние на тях почти никаква услуга не им извършваме. Разхвърлили сме там по десет контейнера във всяко село, минават в месеца един път да ги вдигат, никъде не метат. За какво говорим в момента? Нали ще ги представяте нещата реални както са, няма само цифри да ми давате.
А. Попова – Разбира се. Цифрите са едната страна на въпроса.
П. Рейзи – Тогава ще кажете за всички цифри – за цялата година сме събрали 500 000 лв., от тях, примерно... ние имаме сключени концесии за селата и концесии за Созопол. Тази концесия се спазва едно към едно, там завишаване почти няма.
А. Попова – Понеже говорихме за гражданите, за това Ви прочетох само сумите за гражданите, за да си направите...
П. Рейзи – Ние много добре знаем, че гражданите с това, което се събира на този етап – такса смет на база на оценките, които имат, ние много добре знаем, че не стигат. Нека се върнем 4-5 години назад, тогава плащахме около 300-350 000 лв. на ЕООД “Созопол”, от тях 200 000 лв. събирахме такса смет, останалите ги доплащаше общината. Златко Николов е тук, той може също да я потвърди тази информация. Нормално е общината малко да субсидира тази услуга. Ако съумеем да я изкараме на нула, това е плюс за общината... нормално е, Тихомире. Ще ти кажа защо. Защото в крайна сметка с нещо общината трябва да помага на тези хора.
А. Попова – Не мога да приема това, че ме обвинявате, че заблуждавам Общинския съвет. Бях на комисията и бях отворена да ми се задават всякакви въпроси, каквито и да са. Не знам дали някой от комисията ще каже дали не съм отговорила на някой. В тази връзка, пак отминавайки го мълчаливо, ще Ви кажа, че фирмите няма да плащат повече, отколкото миналата година. Нали се сещате защо? Знаете. Няма да Ви казвам защо. От там нататък ще Ви кажа, че през тази година...
Д. Колчева – Ние знаем, но колегите, които не бяха на комисията, не знаят.
А. Попова – Не, това е същото като от предната сесия. Говорим за това, че данъчната основа, при която се изчислява по промила...
П. Рейзи – Г-жа Попова, ако казвате нещо конкретно, казвайте и да минаваме към гласуване.
А. Попова – Да, ще Ви кажа, че това, което е събрано като такса смет миналата година, няма да се промени драстично и то ще бъде в рамките на 180 000 лв. за Созопол, 19 000 лв. за Черноморец, 9 000 лв. за Равадиново, 1 500 лв. за Атия, 800 лв. за Росен, 50 лв. за Равна гора, 800 лв. за Зидарово, 300 лв. за Вършило, 300 лв. за Габър, 1 600 лв. за Крушевец...
П. Рейзи – Завишаването за което говорим?
А. Попова – Не. Това, което сме събрали миналата година, не по-миналата.
П. Рейзи – Как 50 лв. за Равна гора?
А. Попова – Говорим за фирмите. 100 лв. за Индже войвода, 900 лв. за Извор и 300 лв. за Присад. Тук са много кметове, могат да кажат какво идва от фирмите.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Аз искам да попитам дали в.с. “Червенка” влизат в тези 28 000 лв.?
А. Попова – Не. 3 000 лв. са на “Червенка”. Всичко от таксата битови отпадъци за миналата година е 461 000 лв.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Попова. Г-жа Германова.
Кр. Германова – По повод всичките дадени цифри тук, грубо си направих сметката. Общо взето 65-70% от събраната такса смет миналата година е от граждани, останалите са от фирми. Аз мисля, че за това, което говореше колегата Янакиев, отношението на селата не е чак толкова голямо, за да правим промяна. Относителният им дял е съвсем малко. Така, че мисля, че не е необходимо, достатъчно са бедни хората по селата, за да ги отежняваме и с това. Говоря по повод завишаването, за което говореше г-жа Попова. Така, че няма какво да коментираме повече за селата.
П. Рейзи – Г-жа Колчева.
Д. Колчева – В тази връзка стана въпрос за “Червенка”. В момента предложеният промил е 9,75. Изхождайки от факта, че данъчните оценки на тези сгради са много ниски, бих искала да направя предложение там промила да бъде увеличен на 10,5, за сметка намаляване на Черноморец на 5 промила.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Г-н Рейзи, според мен нормалната идексация на едно такова нещо е, да речем инфлацията плюс някакъв друг индекс, обикновено за държавата се взима брутен вътрешен продукт или нещо такова. Но при равни други условия, т.е. всяка година сме свидетели на вкарването на нови и нови легла. Това нещо според мен, ако фирмата се задължава да прави еднакви курсове или еднакво сметоизвозване, ще затормози много града като цяло. Градът ни ще бъде винаги вмирисан. И от тази гледна точка, за съм склонен да мисля, че... понеже съм социалист, бих покрепил и някаква минимална ставка, но г-жа Караманова в случая, за мен лично, е права. Не може при дадените условия да намаляме до безкрай промилите. Моите уважения...
П. Рейзи – Аз мисля, че според предложението на г-жа Германова, ние оставяме излишък в събираемостта на таксата, която ще разплатим с концесионера.
Т. Янакиев – Според мен услугата на концесионера тогава ще бъде влошена, тъй като, Вие знаете, че голяма част от сградите не са обявени, легловата база, която влиза в експлоатация. От тази гледна точка, ако се запазят същите равни условия, едно от двете неща ще пострада.
П. Рейзи – Г-н Червенков изчакайте, г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – По повод това, което каза г-н Янакиев, аз искам малко да се отклоня и да кажа нещо друго. Всяка една нова база, се обявява в данъчна служба. Когато има ново строителство, се увеличава данъчната оценка на самата сграда. Така, че не можем да говорим, че на старата данъчна оценка има повече леглова база и повече смет за изхвърляне. Това, че някой не е обявил цялата база, това е работа на общинската администрация да си следи тези неща. Аз разбирам, че факта си е факт. Тук говорим за съвсем друго нещо. Не говорим за това дали са обявени или не. Там общинската администрация е длъжна да си... това, което съм правила като сметка, не съм намаляла до нула или с отрицателни величини.
П. Рейзи – Давам думата на г-н Червенков.
Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси” – Аз ще бъда съвсем кратък. Искам само да Ви кажа, че по принцип при определяне на промилите, се започва първо от план-сметката. На тази база идеалният вариант е приходите да са равни на разходите. Ако има малко допълване е нормално. Но тук се коментира за чистотата, която се извършва от РТК. Но тук, вижте, 55 000 лв. имаме средства, които са бройки по селата и този разход допълнително утежнява план-сметката. Ако Вие предлагате тези намаления, това ще дойде до увеличаване на субсидията от други приходи, които утежняват бюджета, което значи, че ние трябва да започнем да правим намаляне. Получава се, например в Черноморец, приходите, които се събират в Черноморец, няма да покриват разходите на фирмата и на другите бройки, които са допълнително. Така, че горе-долу сме се доближили до някакви стойности, за да стигнем до нулата.
П. Рейзи – Аз пък с Вас не съм съгласен, защото Вие давате завишаване 30%, а ми говорите за доближаване до нулата. Тук за мен не са реални нещата.
Кр. Германова – Тук ако се намесваме вече към бюджета, да търсим вариант до колко ще можем тези 67 000 лв. да ги финансираме, достатъчно много сме увеличили още миналата година всякакъв вид такси, в които включително вътре са и таксите за извозване на земни маси и т.н., на всичкото това строителство, което се прави. Така, че мисля, че общината може да си позволи тези 67 000 лв., които вече сме ги гласували в план-сметка, за чистотата на града и на цялата община.
Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси” – Само да кажа нещо. От 98-ма година промилите са запазени. През този период има инфлационен индекс. Знаете, че и договорът, който е сключил РТК с общината също, той се анексира всяка година с инфлационният индекс. Тук ако сметнем с 4-5%, смятайте за този период колко...
П. Рейзи – Точно за това говорим. Това, което го каза г-жа Германова. Имайте пред вид, че много нови сгради в момента вече се регистрират. Те се регистрират на друга базисна оценка. Това в даден момент подпомага по един или друг начин бюджета. Колеги, да преминаваме към гласуване.
Ст. Недин – Елементарна сметка, защото г-жа Попова каза, че за миналата година 128 000 лв. са събрани от Созопол, от гражданите. При така предложения промил – 2,3, колко ще се съберат тази година? И при предложения промил 2 – колко ще се съберат, каква ще е разликата?
П. Рейзи – Тя каза – 30% по-високо от миналата година при 2,3 промила.
Ст. Недин – Дайте да го сметнем, да видим ще покрие ли разходите или не. Имаме приходи 550 000 лв. записани там. Тези 128 000 лв., които са събрани миналата година в Созопол от гражданите, колко ще бъдат тази година? Колко ще бъдат при 2,3 промила и колко ще бъдат при 2 промила? При 2 промила ще покрие ли разходната част или не?
А. Попова – Аз на комисията казах, че ориентировъчните данъчни оценки – взимаме само един параметър – сградния фонд на гражданите в регулация е 48 096 000 лв.
Кр. Германова – Това според миналогодишните данъчни оценки ли е?
А. Попова – Не. Говоря Ви за ориентировъчните данъчни оценки, които се дадоха на общините, във връзка с промяната в закона и във връзка с договореността на Сдружението на общините и Главна данъчна дирекция преди нова година. 48 096 000 лв. по 2 промила, г-жо Германова, дава събрана сума 96 192 лв. Тази година при същата база – 13 671 000 лв., са събрани 82 026 лв. Завишението става 15%. Вържете си Вие бюджета с 20% завишение.
П. Рейзи – Аз мисля, че 15% е достатъчно. Благодаря Ви. Да преминаваме към гласуване, колеги. Г-н Милков има думата.
Ив. Милков – Уважаеми колеги, за какво изприказвахме толкова приказки, като с тези 30%, за които говорим, като се направи една сметка, за една хубава къща в Созопол за една година се увеличава с 30 лв. 30 лв. като ги разделиш на 12, се получава една сума, която е смешна за Созопол. Става въпрос за големите къщи, които дават на курорт.
П. Рейзи – А за малките? 30 лв. за една баба са много пари, г-н Милков.
Ив. Милков – Не, те са с друга данъчна оценка. За това, да си гласуваме, както са го предложили хората и това е.
П. Рейзи – Ама пак 30% ще е увеличението.
Ив. Милков – Стига с тези 30%.
П. Рейзи – 100 лв. са за нормална къща, не са за голяма къща.
Ив. Милков – Голяма, малка, с 30 лв. се увеличава.
П. Рейзи – С 30%. Дали е 100 лв., дали е 80 лв. – с 30% ще се увеличи. Колеги, аз предлагам да преминем към гласуване. Има две предложения от нашите колеги. Едното е от г-жа Германова, във връзка с такса смет за гражданите в гр. Созопол от 2,3 промила да стане 2 промила. Който е съгласен таксата за Созопол да бъде 2 промила, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 4 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – Трябва да направим разбиване на тези 2 промила за различните видове такси.
П. Рейзи – Г-н Червенков, може ли да подскажете тези два промила как да ги разбием в... добре. Ние сме взели решение да бъдат 2 промила, Вие си ги разбивате. Продължаваме нататък. Който е съгласен в с. Черноморец промила да бъде намален по предложение на г-жа Колчева от 6 на 5, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Който е съгласен в с.о. “Червенка” да бъде завишен...
В. Караманова – Ако ми позволите. Това, уважаеми Общински съветници, както го правите – присъединявам се към г-н Милков – много добре изглежда, но не си давате сметка как ще се осъществява сметосъбирането в Черноморец, как ще се осъществява сметосъбирането в Созопол. Не може в 21-ви век да се дотира една дейност, която изцяло трябва да бъде обезпечавана със средствата за сметосъбиране. И пари, които ние можем да ги дадем от Общинският съвет за нещо изключително полезно – за детска градина, за социален дом, за подпомагане на хора – да отиват за сметосъбиране, когато всеки един гражданин е длъжен наистина реално да си плаща данък сгради и такса смет. Такива, каквито са изискванията на Европейския съюз. Вървим към Европа, а ние искаме да си намаляме. Ами аз предлагам изобщо да не плащаме, изцяло общината да осигурява средствата за сметосъбиране и сметоизвозване.
П. Рейзи – Ваше право е, г-жа Караманова, предложете го, ще го подложим на гласуване, няма проблем.
В. Караманова – Да, предлагам го.
П. Рейзи – Ако искате така да гласуваме. Има предложение от Кмета таксата смет да се плаща от общината. Да го подложим на гласуване ако искате, колеги. Нямам нищо против.
В. Караманова – И в този ред на мисли, искам да Ви заявя, че от тук нататък служителите на общинската администрация на комисии няма да присъстват. И ще кажа защо. Няма комисия, на която да е обсъждан проблем, след което абсолютно различно да се обсъжда на сесия. Защо идват тези хора да Ви обясняват? Защо приемате и комисията решава така да влезе...
П. Рейзи – Г-жа Караманова, Вие искате да кажете, че каквото кажете, че каквото кажете Вие, това трябва да правим ли?
В. Караманова – Не каквото кажем. Защо това не се направи по време на комисия? Защо този дебат не стана на комисия, на която бяха всички Общински съветници? Да може да стане дебата със специалистите, те да Ви обяснят по-подробно, Вие да задавате своите въпроси? Приемате го там и изведнъж решавате на сесията нещо ново. Няма логика.
П. Рейзи – Всеки има право да предложи неговото виждане на сесията. Според мен, г-жо Кмет, Вие в момента изобщо не оценяте труда на Общинския съвет, което не Ви прави чест.
В. Караманова – Защото и Вие не оценяте труда на общинска администрация.
П. Рейзи – Колеги, имаме предложение по отношение на с.о. “Червенка” – от 9,5 промила да стане на 10 промила. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Това бяха промените по докладната. Г-жа Германова, имате думата.
Кр. Германова – Ще ни върнат решението. Трябва да направим разбивката.
П. Рейзи – Добре.
Кр. Германова – За Созопол, според така направените мои изчисления – не знам доколко са верни, но след като общинска администрация отказа да ги направи... г-жо Караманова, Вие сама сте казвали, че Общинският съвет не са комисиите. Сметосъбиране и сметоизвозване за Созопол – 1,4. Депо – 0,1, чистота – 0,5. За Черноморец не съм го довършила. Сега ще го изчисля. Ако може малко почивка.
П. Рейзи – Пет минути почивка, колеги.

П. Рейзи – Колеги, в залата присъстват 15 Общински съветника. Имаме кворум. Продължаваме сесията. Г-жа Попова, имате думата.
А. Попова – Да Ви обърна внимание, че би трябвало да разгледате и нежилищните имоти на гражданите, може би и там трябва да намалите.
П. Рейзи – Там е достатъчно добре. Няма предложение от Общинските съветници. Колеги, предложенията във връзка с намалението на промила за Созопол – сметосъбиране и сметоизвозване за Созопол – 1,4, депо – 0,1, чистота – 0,5. За Черноморец става – сметосъбиране и сметоизвозване – 3,5, депо – 0,2 и чистота – 1,3. За “Червенка” – сметосъбиране и сметоизвозване – 10, депо – 0,5. Това са промените в приложение №2. Преминаваме към гласуване на решението точка по точка.
П. Чапевова – Зачитам решението:
2. Отменя Решение №574 т.2, 3, 4 и 5/30.11.2005 г.
П. Рейзи – Който е съгласен с това предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Във връзка с промяната в приложението, която направихме, би следвало да… моите аргументи бяха свързани с план-сметката. Така, че моето предложение е, че трябва да остане старата план-сметка. Ще си кажат мнението и общината.
П. Рейзи – Това те трябва да го кажат. Ние предлагаме същата план-сметка, която ни предлагат, от там нататък... дадохме им достатъчно време да предложат нова план-сметка. Щом не я предлагат, значи остава тази. Продължаваме.
П. Чапевова – 2. Одобрява план сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2006 г. – Приложение 1.
П. Рейзи – Който е съгласен с това предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – 3. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2006 г.
3.1. За физически лица – граждани
3.1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 2/
3.1.2. За нежилищни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота /Приложение 2/
3.1.3. За имоти на граждани – жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от Община Созопол – 1 промил върху данъчната му оценка за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване.
3.1.4. За имоти, собственост на граждани, жилищни и нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.1.1 и 3.1.2.
3.2. За юридически лица – фирми
3.2.1. За жилищни имоти на фирми, в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение2/
3.2.2. За нежилищни на фирми в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху отчетната стойност на имота. /Приложение 2/
3.2.3. За имоти на фирми, намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – 1 промил върху данъчната му оценка,за нежилищни – 3 промила върху отчетната му стойност,за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване.
3.2.4. За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни ,които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.2.1. и 3.2.2.
3.3. За не жилищните имоти на фирми и граждани, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева /Приложение 3/, за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 2,5 промила върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота за имотите в гр. Созопол и с. Черноморец, за с.о. Червенка – 0 промила, а за останалите населени места от общината – 0,5 промила.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение с промените по него, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – 4. За, “Хелио-тур-с”АД, “Дюни”АД и “Терем” АД:
- за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци – 1,00 промил.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение с промените по него, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – 5. За “Лорънс Мартин“АД:
- за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци – 0,5 промила.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.5, с направените промени, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Шеста точка г-жа Караманова я оттегля. Който е съгласен...
Ив. Милков – Намалихме на тези останалите...
П. Рейзи – Сега ще се гласува. Защото Кмета на общината оттегли точката.
В. Караманова – Не я оттеглих, коментирах я.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, много Ви моля, станете и кажете какво правите. Вие казахте, че я оттегляте.
В. Караманова – Коментирах взетото от комисията решение.
П. Рейзи – Колеги, Кмета на общината нищо не е предложил. Значи няма нужда да коментирате комисията. Да сте присъствали там, за да коментирате. Има предложение на комисията...
П. Чапевова – Точка 6 да отпадне. Ще Ви прочета текста. “За ветерани от войните, собственици на жилищни имоти, в границите на населените места основни жилища,намаление на утвърдения промил за ТБО с 50%. За целта в срок до 31.01.2006 г. да се предоставят на Община Созопол, Дирекция “ПМДТ” списък на лицата и копие от документа за собственост от Общинския съвет на ветераните от войните гр. Созопол.”
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Германова.
Кр. Германова – Има визиран срок 31-ви януари. Преди малко зададох въпрос на г-жа Караманова защо на 27.12.2005 г. е пуснато писмото, тя ми цитира, че трябва да минат срокове. От 30-ти ноември до 27-ми декември са 27 дни. Как гражданите ще успеят да сварят на 31-ви януари да си пуснат молбите, при положение, че все още няма да е влязло в сила решението? По-точно списъка, не молбите.
П. Рейзи – Колеги, преминаваме към гласуване. Има предложение на комисията, има и предложение на Кмета. Който е съгласен с предложението на комисията – т.6 да отпадне от докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 7 гласа
Против – 5 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Не се приема решението.

П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на Кмета – по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 5 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Няма решение по точка 6.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№637
1. Отменя Решение №574 т.2, 3, 4 и 5/30.11.2005 г.
2. Одобрява план сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2006г. – Приложение 1.
3. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2006 г.
3.1. За физически лица – граждани
3.1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 2/
3.1.2. За нежилищни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота /Приложение 2/
3.1.3. За имоти на граждани – жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от Община Созопол – 1 промил върху данъчната му оценка за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване.
3.1.4. За имоти, собственост на граждани, жилищни и нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.1.1 и 3.1.2.
3.2. За юридически лица – фирми
3.2.1. За жилищни имоти на фирми, в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение2/
3.2.2. За нежилищни на фирми в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху отчетната стойност на имота. /Приложение 2/
3.2.3. За имоти на фирми, намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – 1 промил върху данъчната му оценка,за нежилищни – 3 промила върху отчетната му стойност, за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване.
3.2.4. За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни ,които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.2.1. и 3.2.2.
3.3. За не жилищните имоти на фирми и граждани, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева /Приложение 3/, за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 2,5 промила върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота за имотите в гр. Созопол и с. Черноморец, за с.о. Червенка – 0 промила, а за останалите населени места от общината – 0,5 промила.
4. За, “Хелио-тур-с”АД, “Дюни”АД и “Терем” АД:
- за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци – 1,00 промил.
5. За “Лорънс Мартин“АД:
- за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци – 0,5 промила.

П. Рейзи – При това положение точка шеста не се изпълнява. Плащат си наравно с гражданите. Няма взето решение, което да изпълнява Кмета. Щом няма, тя си изпълнява както е по закон. Преминаваме към следващата докладна.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №1036/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, с промени и допълнения в скици с №№1901, 1911, 1914.
Като по отношение работата на комисията, тук искам непременно да отбележа, че за пореден път, поради отсъствие на служители на общинска администрация, беше доста трудно да се работи, защото нито фигурират улици, дори на някои скици няма номер на квартала и трябва да гадаем кое къде е. Ако имаше например Общински съветници от селата, тогава изобщо пък не можеха да се ориентират в Созопол. Ходим на комисии, ходим на заседания на Общински съвет, така очакваме и от служителите на общинска администрация да присъстват на комисиите така, че да могат да се коментират въпросите.
Ще Ви зачитам номера на схемата и тогава отваряте съответната схема.
П. Рейзи – Точно така. Четем номера, отваряте схемата. Г-н Янакиев, имате думата.
Т. Янакиев – На всички е ясно за какво става въпрос. Г-жа Карабаджакова, която много уважавам, беше казала миналата година, че градът трябва да има една европейска визия. В този случай, искам да кажа лично моето мнение какво е. Ако някой припознае в моите думи своето собствено мислене, аз ще съм много доволен. Лично аз не одобрявам отдаването на такъв вид обекти от общината за каквато и да е дейност. За мен този чл.56 е пълен анахронизъм, защото той е създаден още по времето на тоталитарната власт, когато не беше разрешена никаква частна дейност на гражданите. Тогава само на една малка част се разрешаваше. Това нещо в момента, ние казваме, че влизаме в Европа. В Европейския съюз, ние ще влезем точно след една година. Така поне са индикациите. И същевременно изискванията за частния бизнес – много хора от тук присъстващите имат заведения, знаят на какви жестоки изисквания от страна на всички институции са изложени – и същевременно общината дава обекти, които не подлежат... не знам даже как да го кажа. Дали подлежат на някакви проверки и санкции от страна на ХЕИ и на някакви институции, аз искрено се съмнявам, т.е. сигурен съм, че не. Защото евентуално ако същите критерии се упражняват към тях, както се упражняват към частните заведения, те би трябвало да бъдат вече затворени. Или трябва да се премахнат, или да се даде някаква възможност това нещо да се осъвремени, защото този член според мен вече е анахронизъм. И съответно разпоредбите по него също. Или трябва да се осъвремени, да се дава възможност на хората, които вземат тези обекти да ги стопанисват три-четири години, т.е. ние да намерим някакви вратички по тази формула. За да могат да направят инвестиции, които биха били...
П. Рейзи – Които да отговарят на изискванията на нашата държава.
Т. Янакиев – Не само на нашата държава, а и на Европейския съюз. Погледнато реално, сергиите би трябвало да се направят като някакви павилиони, които да кореспондират с облика на Созопол като старинен град и т.н. Според мен примера първо трябва да го дава общината и после вече да се търси под вола теле за другите хора. Благодаря.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Янакиев. Какво предлагате?
Т. Янакиев – Да се разработи една визия – или да се премахнат тези обекти, или да се измисли някаква схема за даване за по-дълъг период, за да се направят нужните инвестиции.
П. Рейзи – Колеги, аз честно да кажа, приветствам идеята на г-н Янакиев. Обаче в момента всички Вие си спомняте миналата година, че тази търговска схема беше вкарана в края на април, началото на май. Всичко се забави, получи се напрежение и коментирахме още тогава, че трябва тази търговска схема да се гледа най-късно на януарската сесия, за да може комисията по чл.56 и всички тези граждани, които имат договори с такива обекти, да имат време – ако бъдат одобрени пак, да подпишат договорите и т.н. Това, което го предлага в момента г-н Янакиев – това е мое лично мнение – в момента мисля, че сме малко закъснели. Защото това означава, че сега докладната трябва да я отложим, да се мисли по нея пак поне до следващата комисия и в един момент пак нещата се забавят. Ако трябва да разгледаме всички, които са тук и тези, които можем да вземем като решение да ги одобрим. Тези, които преценяме, че ще ги отложим... не знам. Имате думата. Г-н Минков.
Д. Минков – Аз подкрепям това, което каза г-н Янакиев, но искам да напомня следното нещо: на 29-ти декември беше приета промяна в ЗУТ. И този чл.56 продължава да присъства, поради простата причина, че все още е реалност при нас наличието и необходимостта от такива обекти. Съгласен съм да ги махнем всички, но за да ги махнем, трябва наистина да имаме представа какво правим. Т.е. ние да заложим за следващата година, че ще го направим по еди какъв си начин, да проектираме как ще изглежда... но иначе алтернативата просто да не гледаме схемите, които са предложени от главния архитект и да се откажем от това нещо е нереално, защото знаем, че дори и да не приемем, че на дадено място ще има търговски обект, опитът показва, че пак ще го има. Т.е. предлагам Ви сега да ги гледаме, както ги е предложил главният архитект, а вече наистина да мислим сериозно в бъдеще какво правим.
П. Рейзи – Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, тази идея става. Само, че тук има нещо друго – общината не отдава обекти по чл.56, а отдава терени, върху които се монтират обекти по чл.56 – временни и преместваеми обекти. От там нататък този, който си монтира заведението, ако е за такова, той си поема отговорността да си направи такова заведение, което да отговаря на всички изисквания на ХЕИ. Първо като архитектурен облик – то се прави с разрешение за монтаж при главния архитект. Става въпрос за това, че частният предприемач си поема отговорността. Друг е момента, че общината може да проконтролира точно в този момент тези, които правят заведения по чл.56, както са монтирани по плажа. А пък от друга страна, те са обособени места с годините като търговски обекти. За това не можем пък от друга страна да си позволим да ги премахнем тези обекти тотално и да лишим туристите от тях. Има и друга идея – да се отдават дългосрочно за пет или десет години и да се направят масивни. Да се търси някакъв начин. Но за сега обектите по чл.56... освен това не става въпрос за обектите за хранене и заведенията. Става въпрос и за сергии, става въпрос и за тротоарно право тук в предложената търговска схема.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – Мога ли да Ви попитам какво правим в момента? Общински съветник коментира даден въпрос. Общо взето предлага някакъв нов вариант за разрешаване на дилемата по тази докладна. Общинска администрация в лицето на Кмета ни представят тази докладна за разглеждане. Значи те би трябвало да са хората, които да отговорят на въпроса на г-н Янакиев, а не да казват “чт-чт-чт”. Станете и кажете какво мислите този въпрос. Вие сте я вкарали тази докладна, Вие искате отдаването по чл.56. Ако смятате да взимате някакви мерки, кажете го. За да знаем ние какво да правим. А не ние да вземаме решението и от там нататък да кажете “Общинският съвет държаха да бъде взето”. Дайте ни истинската, точната, вярната информация.
П. Рейзи – Защото в крайна сметка ако това нещо го вземем в друга насока, ние ще ощетим бюджета на общината. Г-жа Карабаджакова, заповядайте. Кажете си Вашето виждане. В крайна сметка Вие сте главният архитект на общината.
Д. Карабаджакова – Аз за Созопол съм ги намалила почти до минимум. За Черноморец все още не сме внесли предложенията, защото не сме ги съгласували с Кмета на Черноморец. Всички други схеми за селата са внесени, защото път това са им единствените места, където те правят някакви малки магазинчета за хранителни и за промишлени стоки. Смятам, че там просто не трябва да се коментира.
Такъв е реда. По предложение на главния архитект се внася докладна до Общински съвет и по моето предложение Вие съгласувате схемата за отдаване под наем на такъв терен. Имайте пред вид, че с последното изменение на ЗУТ, ще Ви внеса в следващи сесии и плажните ивици, защото тази отговорност вече е прехвърлена при нас. Преди ставаше с разрешение на Министъра, но все още не сме събрали всички мнения на концесионерите, там е много трудно. Не сме изчистили и вариантите за поставяне на временни преместваеми. Смятам, че не би трябвало тези павилиони да ги отдавате за повече от една година, според мен. Защото мисля, че тенденцията трябва да е към тоталното им ликвидиране. Тази година са съвсем малко.
П. Рейзи – И кои сте премахнали, г-жа Карабаджакова?
Д. Карабаджакова – Което съм сметнала... вижте сега, мое е правото да преценя, че там може още за една година да бъде монтиран павилион...
П. Рейзи – Ние не коментираме Вашето право, имате си го.
Д. Карабаджакова – А Вие от тук нататък трябва да съгласувате или да не съгласувате. Аз съм преценила по този начин, че може даден павилион да бъде даден за още една година. Но искам да се въздържате от това да ги давате за три години, защото лично аз виждам какво се получи на “Кита”. Давайки го за три години, положението е съвсем трагично. Той прави инвестиции. Вие му го дадохте за три години. След като сте му го дали за три години, той прави някакви инвестиции, които са абсолютно грозни. Значи, ние одобряваме...
П. Рейзи – А той не ги ли съгласува с Вас?
Д. Карабаджакова – По чл.56 се издават само монтажни разрешителни. Не се издават разрешения за строеж. Монтажното разрешително... няма проект. Има монтажно разрешително. Има разрешение за монтаж.
Кр. Германова – Значи има неизпълнение по договора с общината.
Д. Карабаджакова – Какво неизпълнение? Вие сте му дали за три години терен от...
Кр. Германова – ...за монтаж на павилион, който Вие сте разрешили с монтажното разрешително. От там нататък, след като има нещо повече, ние Общинският съвет ли да тръгнем да търсим дали правилно или неправилно е поставен павилиона?
Т. Янакиев – Вие какво предлагате като визия, г-жо Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Като визия, аз тази година съм намалила павилионите, така че... да, след една година. Аз това моля Общинския съвет да не дава за по две или три години и всяка година да намаляме схемите.
Д. Минков – На тяхно място трябва да има нещо друго.
Д. Карабаджакова – Защо трябва да има нещо? Единственото нещо, което трябва да става от тук нататък, е да се реализират предвижданията по застроителния план. Имаме достатъчно петна, с които общината може да разполага и да прави такива обекти, които вече са инвестиции, а не павилиони. Просто трябва да се прилага застроителния план. Както трябва да се прилага и в тази част, където са павилионите на ОФ “Търговия”. Тези павилиони просто трябва да отпаднат. Аз и за това тази година не съм Ви ги предложила. Намалила съм ги схемите.
П. Рейзи – Това е идеята, да. Г-жа Караманова, заповядайте.
В. Караманова – Искахте да чуете какво е мнението на Кмета на общината, аз ще Ви кажа какво е моето мнение. Моето мнение е, че обектите по чл.56 трябва да престанат да съществуват като такива. Да се отдават за по-дълъг период от време само такива, които са предвидени по застроителния план за Созопол и този срок да не бъде по-дълъг от пет години, като се отдават само и единствено на търг.
Кр. Германова – То е във Вашите правомощия, г-жо Караманова, да го предложите, или не. След като искате да ги премахнете, не ги предлагайте тогава.
В. Караманова – Добре, предлагам сега да се запише: “Само предвидените по трайния застроителен план на Созопол – тези, които са по плана на града – чрез провеждане на явен търг, за срок до пет години”.
П. Рейзи – Нещо не мога да Ви разбера. Имате внесена докладна по чл.56. Оттегляте ли я?
В. Караманова – Като в това число включвам и временните павилиони, които се отдават от ОФ “Търговия”, защото те също нямат траен статут. И те са по чл.56.
П. Рейзи – Те са в актива на дружеството и малко трудно може там...
В. Караманова – Те може да са в актива, но са върху общинска земя и са по чл.56. По друг начин те не могат да бъдат отдавани.
П. Рейзи – Значи Вие нямате нужда от пари, доколкото разбирам. Г-жа Карабаджакова, не Ви давам думата.
В. Караманова – Е как няма да я дадете?
П. Рейзи – Кмета на общината питам. Оттегляте ли докладната? Току що г-жа Караманова направи плеяда и не мога да разбера за какво става дума.
В. Караманова – Главният архитект има какво да каже. Аз не мога да оттегля цялата докладна.
Д. Карабаджакова – Докладната е внесена с всички скици, които са общо за селата и за Созопол. Коментарът в момента е за Созопол. Така, че не лишавайте пък селата от тези елементарни места и някакви приходи.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова, не мога да Ви разбера. Защо прехвърляте нещата върху Общинския съвет?
Д. Карабаджакова – Защото Общинският съвет взима решение.
П. Рейзи – Вие подготвяте докладна, в която току що ние разбираме, че не искате да има обекти по чл.56. В следващия момент тази докладна е внесена от Вас...
Д. Карабаджакова – Г-н Рейзи, не извъртайте нещата.
П. Рейзи – Не извъртам нещата. Защо не внесохте докладна, в която има схеми само на селата?
Д. Карабаджакова – Г-н Рейзи, моля Ви се за коректност. Просто няма смисъл. Тези коментари са излишни. Работете, недейте да създавате прецеденти и ексцесии в залата.
П. Рейзи – Нещо не мога да Ви разбера какво искате да ми кажете.
К. Стоянова – Добре, като не е оттеглена, давайте да я гледаме.
В. Караманова – Не е въпроса да не я оттегля. Тук могат да се гледат пространствата, които са отделени за касети, които са отделени за ретро фото и т.н. Ставаше въпрос единствено за павилионите заведения. Ние не коментирахме другите скици, които са дадени. За това аз като цяло не мога да я оттегля докладната. Сергиите също не са елемент на чл.56. Те се отдават по реда на чл.56, но те нямат характера на заведения. Те имат характер на сергия, която извършва търговска дейност на сувенири и различни стоки. Това са различни неща. Те влизат в схемата, но... говорихме за заведенията, не коментирахме всичко, което е по чл.56.
П. Рейзи – Колеги, така, както стоят нещата аз виждам, че има внесена докладна от Кмета. Да ги почваме всички наред... г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз имам едно предложение, тъй като в крайна сметка не разбрах какво е мнението на вносителя – дали смята да ги предлага или не смята да ги предлага. Да бъде отложена докладната, докато уточни вносителят какво иска. Г-жо Караманова, Вие казвате, че не искате да бъдат гледани, но ги оставяте Общинският съвет да ги гледа, за да може евентуално, когато Общинският съвет ги отхвърли според Вашите думи, че не би следвало да бъдат там, виновния да е Общинският съвет.
В. Караманова – Не е така.
П. Рейзи – Точно така е. Как да не е така? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз искам само да изясня моето мнение, тъй като аз може би бях инициатора на това нещо.
П. Рейзи – Напротив. Не сте Вие инициатора, Вие просто си казахте мнението и ние Ви разбрахме.
Т. Янакиев – Аз искам да кажа, това нещо го казах миналата година точно преди разглеждането на схемата. Не Ви казвам, сега видите ли, премахваме ги. Аз го казах, че трябва да се измисли някаква визия за тази година, която мине, след това какво ще правим. Не Ви казвам сега на тази сесия “махнете този и този обект”. Г-жо Караманова, имах пред вид и сергиите. Както каза г-н Минков, правилно е да се направят и места, например тоалетни и т.н., и за сергиите. Това имах пред вид.
П. Рейзи – Г-жа Германова има предложение. Г-н Георгиев има думата.
Ст. Георгиев – Аз искам да попитам Кмета на общината. От тези терени се очаква някакъв приход. Той сметнат ли е в новия бюджет за 2006 г. като приход и разпределение. И вторият ми въпрос е – базар “Кулата” не е предложен тук в схемите. Ще има ли там сергии, или не? Какво е виждането на главния архитект?
В. Караманова – За предвижданията на главния архитект ще Ви отговори главният архитект. Аз ще Ви отговоря за павилионите и за обектите по чл.56. Да, предвидени са в бюджет 2006 така, както и таксата смет беше предвидена. Така, че както ще се лишим от известна такса смет, така можем да се лишим реално и от това, което получаваме от временните преместваеми обекти. Сумата, която общината получава от тротоарно право, е много по-голяма отколкото това, което се събира от обектите по чл.56.
П. Рейзи – Под тротоарно право и сергиите ли разбирате, които ги раздадохте на харманския плаж без да ги обявяваме никъде. Защото точно това беше целта миналата година. Да раздадете сергиите на концесионерите на плажа и те да ги раздават и да събират парите, а не общината.
К. Мархолев – Хайде да не говорим. Сега да не си отварям пак устата.
П. Рейзи – Я отвори си я устата. Много ми е интересно Заместник кмета какво ще каже.
К. Мархолев – Кой раздаде пък сергиите горе пред “Балкантурист”?
П. Рейзи – Елате на микрофона и го кажете. Няма нужда да викате.
К. Мархолев – Имаше обява във вестника за сергиите. Кои бяха членове на комисията, кои членове бяха повече в комисията, която разпределяше обектите? И след това ги дадоха на хора, минахме на проверка, имаме протоколи. И имаше обява във вестника “продавам серия на харманския плаж”. И когато установихме кои са хората, хората бяха от тези, които бяха предложени от Вашите Общински съветници. Това мога да Ви кажа.
П. Рейзи – Я ми кажете Вие колко пари събрахте от тротоарното право на харманския плаж?
К. Мархолев – Как се проведе търга на търговията?
П. Рейзи – Не знам. Защо питате мен?
К. Мархолев – Противоречиви норми. Там е направо за Прокуратурата. Мога да го заявя пред Прокуратурата. И много други работи мога да кажа.
П. Рейзи – Кажи ми колко пари събра от “Дюни” АД за сметта, която хвърли на сметището? Кажи ми пловдивчани, които чистят, колко пари дадоха на общината? И на базата на какво си го направил всичко това, защото това са твои действия. Кажи ми това лято как дадохте обекта тук горе на маркизата? На какво основание? При положение, че Общинският съвет отхвърли това решение да го има. И защо трябваше да бъде дадено на сина ти? И на какво основание синът ти работеше долу на бариерата? Ще ми кажеш ли? Погледни ги малко нещата отвсякъде.
К. Мархолев – На Вас май някой като Ви каже истината, започвате да настъпвате лично.
П. Рейзи – Моля?
К. Мархолев – Съобразявайте се, тук Ви чуват всички. Не ми говорете за лични работи. За лични работи ще Ви питам – колко лева платихте Вие, г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, за заетата площ на общината, за Вашето заведение за толкова години?
В. Караманова – Това, което е незаконно.
П. Рейзи – Моля?
К. Мархолев – Пред целия Общински съвет. Колко пари платихте Вие на общината за това, че сте заели неправомерно общинска площ, за да си направите терасата на Вашето заведение. След което покрай Вас направиха и другите.
П. Рейзи – Ще ти кажа. Всяка година минават и си плащам. Колкото са ми поискали, съм си платил. Ще ти представя разходните документи, ако искаш. Няма никакъв проблем. Всяка година хората на общината минават и аз си плащам тротоарно право. Колкото са ми поискали, толкова съм платил. Аз сега ще задам пък въпроса на г-жа Караманова. Колко години тя плаща реално размерите на тротоарната площ, която ползва?
В. Караманова – Това първо не е сесия и аз много се извинявам. Тук вече го превърнахте на някакви лични разправии. Жалко за лаптопите и за първата сесия. Но хайде не намесвайте г-жа Караманова. Отпреди да стане Кмет г-жа Караманова, могат да се проверят всички фактури, плаща точно това, което ползва – 40 кв.м. за месеците юни, юли, август и септември. Много държа, след като казахте тези думи, да се направи проверка и след това публично да се извините на г-жа Караманова за обидата, която...
П. Рейзи – Да се извиня ли? Че Вие не ползвате 40 кв.м., Вие ползвате много повече.
В. Караманова – Точно 40, елате и ги измерете. Това е, което ползвам. Местото пред нашето заведение няма как да се увеличи. То и сега е там и Вие можете да дойдете и да го измерите. То и сега си е там, то няма да избяга.
П. Рейзи – Аз същото мога да го кажа. Всяка година си плащам таксите.
В. Караманова – И понеже Вие това го казахте, Вие плащате, обаче за един незаконно изграден обект, защото това е незаконно строителство Вашето. Принуждавате ме да говоря неща и да падам на Вашето ниво. Незаконно е и Вие нямате право там да го притежавате това.
П. Рейзи – Нивото го свалиха Вашите служители. Аз не съм го свалил. Пет минути почивка.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, присъстват 15 Общински съветника. Имаме кворум. Продължаваме сесията. Има внесена докладна от г-жа Караманова. Явно от всички дебати не можахме да стигнем до никъде. Започваме да гледаме скица по скица. Гласуваме всяка по отделно. Давам думата на г-жа Чапевова – Председател на комисията. Първо г-н Минков има думата.
Д. Минков – За да не се караме повече, имам един апел. Като започнем да ги гледаме докладните, когато става въпрос за скици за Созопол, просто призовавам всички колеги да гласуват “въздържали се”, за да няма против.
П. Рейзи – Предложението си е твое. Благодарим за него. Колеги, всеки си гласува по съвест, както прецени. Започваме с първата скица.
П. Чапевова – Скица №435-З /12.12.2005 година. Това е в Зидарово.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №436-З /12.12.2005 година. Зидарово.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се
П. Чапевова – Скица №439-З/12.12.2005 година. Присад.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се
П. Чапевова – Скица №440-З /13.12.2005 година. Зидарово.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.


П. Чапевова – Скица № 441-З/13.12.2005 година. Зидарово.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1893/14.12.2005 година. Това е за Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1894/14.12.2005 година. Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1895/14.12.2005 година. Созопол – тото пункт.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1896/14.12.2005 година. Созопол – павилион за вестници в новия град.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1897/14.12.2005 година. Созопол – павилион за ел.уреди.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1898/14.12.2005 година. Созопол – павилион за тестени закуски, павилион за книжарница.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1899/14.12.2005 година. Кафе еспресо и тротоарно право, Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1900/14.12.2005 година. Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1901/14.12.2005 година. Тази е с промяната.
П. Рейзи – Поправката тук е, че сме ги накарали в тези празните квадратчета да сложат номера. Който е съгласен с така направената промяна по тази скица и самата скица, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се
П. Чапевова – Скица №1902/14.12.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен с тази скица, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се
П. Чапевова – Скица №1903/14.12.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен с тази скица, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1909/15.12.2005 година. В началото на южната алея.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по тази скица, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1910/15.12.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1911/15.12.2005 година. Това е скица с промени. Тук е уточнено колко броя да бъдат.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение с промените, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1912/15.12.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1913/15.12.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1914/15.12.2005 година. Тази скица е с промяна.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение с промяната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1915/15.12.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1916/15.12.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Скица №1917/15.12.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№638
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол и населените места на територията на Община Созопол.
Приложение: 1. Скица № 441-З/13.12.2005 година
2. Скица №440-З /13.12.2005 година
3.Скица №435-З /12.12.2005 година
4. Скица №436-З /12.12.2005 година
5.Скица №439-З/12.12.2005 година
6.Скица №1912/15.12.2005 година
7.Скица №1913/15.12.2005 година
8.Скица №1914/15.12.2005 година
9.Скица №1915/15.12.2005 година
10.Скица №1916/15.12.2005 година
11.Скица №1908/15.12.2005 година
12.Скица №1909/15.12.2005 година
13.Скица №1917/15.12.2005 година
14.Скица №1910/15.12.2005 година
15.Скица №1911/15.12.2005 година
16.Скица №1903/14.12.2005 година
17.Скица №1902/14.12.2005 година
18.Скица №1893/14.12.2005 година
19.Скица №1894/14.12.2005 година
20.Скица №1895/14.12.2005 година
21.Скица №1896/14.12.2005 година
22.Скица №1897/14.12.2005 година
23.Скица №1899/14.12.2005 година
24.Скица №1900/14.12.2005 година
25.Скица №1901/14.12.2005 година
26.Скица №1898/14.12.2005 година

П. Рейзи – Продължаваме нататък.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №34/13.01.06 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно изплащане на отпуснати еднократни парични помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, във връзка с това, че не можаха да се изплатят помощите до края на годината макар, че г-жа Миндова каза, че няма да има проблеми. След това каза, че трябва да се вземе ново допълнително решение, за да могат да се изплатят помощите на хората, които сме гласували. Аз предлагам само една промяна в решението. Тук сме писали да бъдат изплатени до 31-ви януари. Предлагам да сложим срок 28.02.06 г. или 01.03.06 г. Защото докато се направят протоколи и т.н., много ще се скъси времето на хората. Предлагам до 01.03.2006 г. Който е съгласен с така направеното предложение решение с промяната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№639
Отпуснатите еднократни парични помощи с решения с №№ 631, 632, 631, 633, 634, 635/23.12.2005г. да бъдат изплатени до 01.03.2006 г., след представяне на разходно-оправдателни документи за 2005 г.

П. Рейзи – Колеги, това беше последната докладна. Колеги, аз искам да Ви се извиня ако малко съм повишил тона, наистина не е мястото да се караме тук в такава светлина. Благодаря Ви. Приятна почивка. Чакам внасянето на бюджета от Кмета на общината.
В. Караманова – Това няма отношение към сесията. Извън сесията искам да кажа и да информирам Общинският съвет. По Закона за държавния бюджет, ние трябва да внесем бюджета и той да бъде гласуван в 45 дневен срок от неговото приемане. Днес Главният счетоводител и специалиста бюджет са в София. Ние сме готови с рамката за местните дейности и с делегираните от държавата в рамките на образованието. Но все още има параметри, които след като са гласувани в Парламента, са оттеглени обратно в Министерски съвет за доуточняване и ние не сме ги получили. Ще внесем в установения срок – утре, те ще се върнат в края на работния ден и ще работят утре цял ден, за да я внесем. Но това, което е уточнено. Веднага, след като ги получим, ще ги дадем. Петнадесет дневния срок, в който ние трябва да го внесем като материал, то ще може да се гледа в голямата му част – местни дейности и училища, което имаме – само за делегираната от държавата численост и стандартите не са дадени от Министерство на финансите. Няма как иначе да стане. Всичко друго е готово. Стандартите ги няма. Днес ще се опитат каквото могат да вземат. Ние ще Ви го внесем в цялата част, която ни е разработена и само тази част, която ни е за стандартите, само след указанието, веднага в понеделник или вторник ще го имате. Няма указание.
П. Рейзи – Колеги, закривам сесията. Довиждане.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/

ПРОТОКОЛА ВОДИ: …….…………….
/П. ПАЗВАНТОВА/


върнете се назад

















Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБ



Общински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол




ПРОЕКТ!




НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...