:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №30/23.12.2005 г.


ПРОТОКОЛ №30

Днес, 23.12.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе тридесетото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – Юристи на Общински съвет, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, кметове на селата от община Созопол, гости на тридесетото заседание на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 17 Общински съветника. Предлагам сесията на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Всички Вие сте си получили материалите. Има една допълнителна докладна, която е внесена от мен, във връзка с една помощ на лицето Стоян Атанасов Иванов. Предлагам да се включи към т.5 от дневния ред. Който е съгласен докладна записка с вх. №1047/20.12.2005 г. да влезе кък точка №5 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№612
Приема да влезе в дневния ред към точка №5 докладна записка с вх. №1047/20.12.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно отпускане на еднократни парични помощи.

П. Рейзи – Който е съгласен с така предложения дневен ред в поканите, с така приетата допълнителна докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№613
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №1009/13.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на “Програма за развитието на туризма в община Созопол за периода 2005-2008 година”.
- Докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ІV-413 в кв.46 по плана на с. Росен.
- Докладна записка с вх. №857/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот Х-393 в кв.36 по плана на гр.Созопол.
- Докладна записка с вх. №987/02.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-172,173 кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №988/02.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-374, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №989/02.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-172, кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №990/02.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-172, кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №1014/14.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ХІ-246 в кв.27 по плана на с. Крушевец.
- Докладна записка с вх. №1030/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно провеждане на явни търгове за отдаване под наем за срок от една стопанска година на 59 /петдесет и девет/ земеделските имота, с начин на трайно ползване – лозе, които са за стопанисване от общината, в землището на с. Равадиново.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №1020/14.12.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно приемане на отчет, баланс и финансов анализ за 2004г. на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №1021/14.12.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно удължаване срока на ликвидация на ОФ “Търговия-Созопол” – в ликвидация и удължаване срока на договора на ликвидатора.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №1033/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
- Докладна записка с вх. №1019/14.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за обучение за периода 01.01.2005 г. – 30.11.2005 г.
- Докладна записка с вх. №1031/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани за стопанската 2005 – 2006 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината.
- Докладна записка с вх. №1032/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2005 – 2006 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №944/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен пран /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на м.”Аркутино” и м.”Алепу” землище гр. Созопол.
5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №750/26.08.05 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ на Никола Иванов Димитров от с. Зидарово.
- Докладна записка с вх. №789/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на Дружеството на инвалидите в гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №1022/14.12.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи на пострадали от наводненията в с. Габър.
- Докладна записка с вх. №1023/14.12.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №1034/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №1047/20.12.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно отпускане на еднократни парични помощи.

П. Рейзи – Преди да минем към питанията към Кмета уважаеми колеги, от името на Общински съвет и от мое име, съм подготвил на всеки от Вас по един подарък, който искам сега да Ви поднеса. Виждам, че и от общината са подготвили подаръци.
Колеги, имате думата за питания към Кмета. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. Г-жо Кмет, всички пътуваме и виждаме пътя между Созопол и бензиностанцията там, където е строежа. Съгласно Закона за пътищата, собственик на участък от пътя е общината. Грижа за това да бъде чист имат полицията, но Вие като Кмет на общината би следвало да упражнявате някакъв контрол. Всички виждаме за каква кал и мръсотия става въпрос, което създава предпоставки за проблеми.
В. Караманова – Г-н Мархолев ще отговори.
К. Мархолев – Уважаеми Общински съветници, този въпрос беше зададен на миналата сесия от Станислав Георгиев. Тогава отговорихме устно. Устни ни бяха уговорките с КАТ, предупреждаваме ги за спрелите коли, за замърсяването на пътя с кал и вече преминахме към писмена кореспонденция. Изпратихме писма до полицията, изпратили сме до фирмата, която строи. Г-н Гочев е взел нужните мерки. Колите са преместени на паркинга на горското. За пътя са го ринали, без да го мият, но камионите излизат постоянно. По препоръка на г-н Гочев са си купили пароструйки и всеки камион, който излиза навън, ще му се мият гумите, за да не се цапа пътя. След нашето писмо, дойде и писмо от Областен управител, с което предупреждава и районните полицейски управления и до общините, за замърсяването на пътищата в цялата страна. Така, че мерки са взети по този начин, но това става само с контрола на КАТ. Ние можем да контролираме, но не можем да санкционираме. Предприети са мерки, чакаме действията на КАТ.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет, уважаеми гости. Беше предвидено да се строи спортна площадка зад ресторант “Формозо”. Края на годината е, а не я виждаме. Просто искам да ни разясните какво става със спортната площадка.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Г-жа Караманова, кой ще отговори?
В. Караманова – Г-н Златан Атанасов ще отговори.
Златан Атанасов – Началник отдел ТСУ – Сключен е договор с фирмата “Акварей”, която се занимава с такива спортни площадки, обаче времето не позволява да се садят храстите, които ще оградят това нещо. Ако след нова година даде, ще го изорим и ще го оградим.
Ст. Недин – Като имаме предвид какви празници предстоят, доволен съм от отговора.
П. Рейзи – Други питания? Г-жа Бинчева – Кмет на с. Равна гора.
Ив. Бинчева – Добър ден на всички. Моят въпрос е към Кмета на общината и към Председателя на Общински съвет. На предната сесия се гласува решение да не се продава земеделска земя, докато не се направи регистър на земеделските земи. Аз лично се чувствам ущетена, защото имахме много сериозни кандидати за едни земеделски имоти и щяха да влязат пари. Сега аз това не го виждам във времето – как ще се създаде този регистър, как ще изглежда, срокът е месец март. Наистина идват празници, обаче идва и нова бюджетна година и пак няма да има средства. Някой да ми отговори как трябва да изглежда този регистър, защото всъщност аз имам един списък, узаконен с печат от поземлена комисия, в който се виждат общинските имоти. Другите кметове биха могли също да си го направят и това закопчано в една папка, би дало яснота какви земеделски имоти притежава община Созопол. Категорията е ясна. Много ме интересува този въпрос, защото лично аз очаквах един търг и очаквах постъпления от него.
П. Рейзи – Г-жа Бинчева, Вие сама си отговорихте. Всички кметове ще трябва да представите такъв списък и да го представите на Кмета на общината. Да види Кмета освен земеделските земи и тези, които са в регулация. Съответно да се направи един голям списък и по този начин вече да се изгради и стратегията по отношение на развитие, на регулации, на продажби и т.н.
Други питания? Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Уважаема г-жо Кмет, доста сняг наваля тази седмица в нашата община. През тези дни доста от гражданите на Созопол и на общината ми се обаждаха, във връзка с това, че не се опесъчават улиците в новия град – “Рила”, “Стара планина”. Живущи от тези улици се обадиха и направиха такива оплаквания. Отделно и за Черноморец. Интересува ме така ли ще бъде – за една седмица сняг – не се почистват, създават се опасности за живота и здравето на хората. Доста са наклонени тези улици и са наистина опасни.
В. Караманова – Г-н Златан Атанасов ще отговори.
Златан Атанасов – Началник отдел ТСУ – Всички улици на втория ден ги опесъчихме. Няма такава улица, която да не е опесъчена. Първият ден управихме улицата около училището, до автогарата и общината. А до обяд управихме и всички улици в новия град. Взели сме четири тона сол. Имаме около 28 курса. Няма проблем с улиците.
П. Рейзи – Други питания? Ако няма, аз предлагам да преминем към дневния ред. Давам думата на г-жа Колчева, Председател на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Колеги, на 20.12.2005 г. от 16.30 часа, се проведе заседание на комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
1. Дияна Колчева – Председател;
2. Стоьо Недин – член;
3. Димо Минков – член;
4. Красимира Германова – член;
5. Катя Стоянова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
2. Божана Чампарова – Адвокат на Общински съвет;
3. Богдан Йорданов - Адвокат на Общински съвет;
4. Добри Добрев – общински съветник
5. Галина Георгиева – Юрист общинска собственост;
6. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №1009/13.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на “Програма за развитието на туризма в община Созопол за периода 2005-2008 година”.
По време на заседанието се направиха доста коментари по тази програма. От тук нататък също предстоят коментари по тази докладна.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, не Ви я разпечатахме тази докладна, защото е много обемиста. За това сме прикрепили към всеки комплект с докладни по една дискета с програмата. Ще дам думата на Кмета на общината да коментира.
В. Караманова – Г-н Петров ще я коментира.
Н. Петров – Добър ден на всички. Програмата е работеща. Приета е на консултативния съвет по туризъм с пълно единодушие. Тя е отворена, по нея могат да се правят коментари и промени. Искам да Ви кажа, че програмата е много добра за момента. Ако искате мога да Ви запозная с колектива. Те са хора, които работят, преподаватели са. Направили са проучвания. Програмата е добра и е работеща.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Петров. Колеги, имате думата. Г-жа Караманова, заповядайте.
В. Караманова – Стратегията за развитието на туризма е дадена за разработка на основание на решение на Общински съвет, с което ние направихме задание такова, каквото беше предложено на вниманието на Общински съвет. Спечелилият конкурса разработи програмата. На три пъти се събирахме с тях. Първо се събирахме с всички колективи, за да се уточни на всеки какво е виждането му и по какъв начин би направил разработката – говоря за общинският консултативен съвет по туризъм. След това при разработката в един почти готов вариант се срещна консултативният съвет с колектива, ние казахме своите забележки, те доработиха нещата и ни внесоха материала. Разбира се, както вече се каза, това е една открита програма, тя може да бъде допълвана, от нея могат да бъдат сваляни неща, които не са в интерес на общината или вече не отговарят на развитието на общината такова, каквото го виждат Общинският съвет и общинската администрация, поради което програмата като цяло може да бъде приета, като ние правим своите допълнения и всичко, което виждаме, че би трябвало да влезе в нея.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Колеги, имате думата за коментари. Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, гости, г-жо Кмет. Явно програмата е писана през 2005 г. Сега сме вече в края на 2005 г. и не знам дали е редно на 23-ти декември да гласуваме стратегия, която започва с 2005 г. и завършва с 2008 г., защото 2005 г. вече изтече. Г-н Петров каза, че това е работеща програма. Предполагам, има пред вид това, че тя е работила и през 2005 г. Ако е така, нямам нищо против. Пак малко анахронизъм има в нещата, но това не е толкова фатално.
Кой ще проведе програмата? Аз само това прочетох в таблицата, толкова ми стигна времето, защото преди три дни я получих. За отговорници са посочени община Созопол, “Съвет по туризъм”, “Регионална камара по туризъм” и т.н. Какви отговорности те ще носят, ако общината ще провежда една стратегия? Каква ще бъде в такъв случай отговорността на едни сдружения с нестопанска цел, които нямат нищо общо с общината като местна власт? И в тази стратегия – може би има, но аз не успях да видя, ако има кажете ми – не можах да видя някаква градоустройствена стратегия, обвързана с целите така, както са поставени в програмата, с целите на туризма. Т.е. постигане на едно по-високо ниво на обслужване, в т.ч. и под каква форма ще се направи повишаването на квалификацията или преквалификацията на обслужващия и на управленския персонал?
П. Рейзи – Г-н Петров.
Н. Петров – Проучванията за програмата са направени от сезон 2005 г. Това включва и 2005 г., все пак трябва да се стъпи на някаква основа. Това, което казвате за препоръките, за квалификацията, това го има в програмата. Като се започне точка по точка, консултативният съвет ще започне да изпълнява. Тогава ще се вземат конкретни мерки, тогава ще се влезе във връзка с тези, които посочихте. Колкото точки трябва да бъдат за 2006 г., ще бъдат гласувани от консултативния съвет, ще бъдат предложени на Общински съвет. Като се приемат, ще се започне изработването на програмата за 2006 г. Срокът е поставен за конкретната година, след това ще се изработят.
П. Рейзи – Тези отговорници са хората, които ще работят по нея. Г-н Минков.
Д. Минков – Аз искам да дам малко яснота като член на консултативния съвет. Тази програма на първо място констатира ситуацията по отношение на туризма в нашата община и след това препоръчва конкретни мерки. Но това не е конкретен план за действие. На консултативния съвет коментирахме, че трябва Общинският съвет да я приеме по-бързо в този и вид, от там нататък ние ще имаме грижата да предложим на Общински съвет конкретен план за 2006 г., като ще извлечем от тази програма най-съществените и най-важните според нас мероприятия. По отношение на градоустройството, то е по-скоро друга форма на планиране и стратегия, защото то е пряко свързано с туризма, но тук мероприятията са от малко по-друг характер. Ние в този годишен план, който ще предложим, можем да заложим, по-скоро задължително ще заложим такива мероприятия, свързани с изграждане на инфраструктура.
П. Рейзи – Благодарим. Колеги, други въпроси по докладната? Аз мисля да преминем към гласуване. Така или иначе, по тази стратегия много ще се коментира и дебатира. По-важното е, че тя е отворена, можем да дописваме. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№614
Общински съвет – Созопол приема “Програма за развитието на туризма в община Созопол за периода 2005-2008 година”.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ІV-413 в кв.46 по плана на с. Росен.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№615
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІV-413 в кв.46 по плана на с.Росен, одобрен със заповед № 283/1971 година.
2.Одобрява експертна оценка №301/26.08.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІV-413 в кв.46 по плана на с.Росен,представляваща 145/780 кв.м. ид.ч.,в размер на 5655,00 /пет хиляди шестстотин петдесет и пет/ лв.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №857/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот Х-393 в кв.36 по плана на гр. Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предлага на Общински съвет Созопол докладната да остане за разглеждане на следваща сесия, за която да се уточни точно къде се намира имота и дали не влиза в противоречие със Закона за устройство на територията.
П. Рейзи – Тази докладна веднъж сме я отложили, във връзка с това, че засягаме терени, определени за озеленяване.
П. Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността – Имало е предложение от собственика да бъде променена регулацията и да влезе в част за озеленяване, но докладната не е гласувана и всъщност се влиза в старите граници, които са по приетия план за застрояване на ул. “Крайбрежна”.
П. Рейзи – Да, но не е ясно кое предаваме. Пак отиваме да гласуваме нещо, което не е изчистено.
П. Бъчварова – До тази линия, която Ви казах, до там отива мястото.
Д. Колчева – Те не са ли равни двете квадратчета по скицата? Защото 27 кв.м....
П. Рейзи – Това не го знаем къде е.
Д. Карабаджакова – Това е на “Крайбрежна”, знаете го къде е.
П. Рейзи – Откъде да го знаем, г-жа Карабаджакова? Г-жа Бъчварова беше на комисията, Вас Ви нямаше. Коментирахме, а тя там не можа да ни каже какво правим. Понеже един път тази докладна е гледана от нас... така, както е дадено...
П. Бъчварова – Не засягаме зелената площ.
П. Рейзи – Аз пак казвам, коментирахме го в комисии и преди това пак сме го коментирали. Скицата, която се дава на Общински съвет е документ, върху който спокойно може да се защрихова и да се покаже къде е терена. Молбата ми е и към Главния архитект, и към Кмета на общината, и към другите дирекции, нека когато имаме комисии да присъстват представители на общината, защото в крайна сметка, ние не можем по една докладна да гадаем за какво става дума. Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – Аз като Председател на комисията по устройство на територията мога да кажа, че едва сега ми стана ясно за какво става дума. Смятам, че няма никакъв проблем и предлагам да гласуваме решението както е по докладната.
П. Рейзи – Имаме две предложения. Започваме с предложението на г-н Недин. Който е съгласен да се гласува докладната така, както е по решението в докладната, а то е да се придадат тези 27 кв.м., моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№616
Общински съвет – Созопол да бъде гласувано решението така, както е по докладната.

Д. Колчева – Колеги, ще Ви помоля да направите корекция в решението. Отново е допусната грешка. В т.2 е сгрешен квартала. Ще Ви зачета решението.
“1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот Х-393 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Одобрява експертна оценка №287/18.08.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ Х-393 в кв.36 по плана на гр.Созопол,представляваща 27/114 кв.м. ид.ч.,в размер на 5265,00 /пет хиляди двеста шестдесет и пет/ лв.”
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам да попитам нещо. Извинете невежеството ми. Казахме, че има стара докладна, в която са включени и зелените площи. Тогава колко е бил урегулирания парцел? Тук виждаме, че е 114 кв.м., които съставляват тези 27 кв.м., без зелените площи и това, което той има като собствени. Предния път е било по-голямо, доколкото разбрах.
П. Рейзи – В момента в тези квадрати несе включва за озеленяване. Колеги, да преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната с направената корекция, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№617
1.Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот Х-393 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Одобрява експертна оценка №287/18.08.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ Х-393 в кв.36 по плана на гр. Созопол,представляваща 27/114 кв.м. ид.ч., в размер на 5265,00 /пет хиляди двеста шестдесет и пет/ лв.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №987/02.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІ-172,173 кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№618
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 238/двеста тридесет и осем/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІІ-172,173, в кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 445/21.11.05г на независим лицензиран оценител в размер на 3 713 /три хиляди седемстотин и тринадесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №988/02.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-374, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№619
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 25/двадесет и пет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот Х-374, кв.41 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 444/21.11.05г на независим лицензиран оценител в размер на 390/триста и деветдесет лв/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №989/02.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VІІІ-172, кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№620
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 5/ пет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот VІІІ-172, кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 447/21.11.05г на независим лицензиран оценител в размер на 78/седемдесет и осем лв/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №990/02.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ Х-172, кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№621
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 14/четиринадесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот Х-172, кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 446/21.11.05г на независим лицензиран оценител в размер на 218/двеста и осемнадесет лв/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №1014/14.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот ХІ-246 в кв.27 по плана на с. Крушевец.
Колеги, в т.2 от решението отново е допусната грешка. Моля поправете номера на експертната оценка, който трябва да е №443/17.11.2005 год.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната с направената корекция.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната с направената корекция, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№622
1. Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-246 в кв. 27 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед № РД 09-233/1986 година.
2. Одобрява експертна оценка №443/17.11.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ ХІ-246 в кв. 27 по плана на с. Крушевец, представляваща 390/1010 кв.м. ид.ч., в размер на 7605,00 /седем хиляди шестстотин и пет / лв.

Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка с вх. №1030/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно провеждане на явни търгове за отдаване под наем за срок от една стопанска година на 59 /петдесет и девет/ земеделските имота, с начин на трайно ползване – лозе, които са за стопанисване от общината, в землището на с. Равадиново.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната с направената корекция, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№623
На основание разпоредбите на чл.8 и чл.13 от Закона за общинската собственост и чл.95 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост разрешава да бъдат проведени явни търгове за отдаване под наем за срок от една стопанска година на 59 /петдесет и девет/ земеделските имота с начин на трайно ползване-лозе,които са за стопанисване от общината, в землището на с.Равадиново, описани в приложение №1, при начални цени, стъпки за наддаване и депозит за участие съгласно приложение №1.

Д. Колчева – Благодаря Ви, колеги. Това беше от комисията.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Колчева. Давам думата на г-жа Чапевова – Председател на комисията по законност и обществен ред.
П. Чапевова – Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател, колеги и гости. Аз преминавам към докладните, които са две. Докладна записка с вх. №1020/14.12.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на отчет, баланс и финансов анализ за 2004 г. на “Созопол” ЕООД – гр. Созопол.
След като изслуша Г-н Делииванов, който запозна присъстващите със състоянието на ЕООД “Созопол”, комисията премина към гласуване:
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема отправеното от Управителя на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност, като пред вид заеманата материална отчетническа длъжност, определя двумесечен срок за предаване от страна на управителя на дружеството, на повереното му имущество.
П. Рейзи – Колеги, имате думата по тази докладна. Ако искате първо да изслушаме г-н Делииванов и след това да дебатираме по самата докладна. Имате думата г-н Делииванов.
В. Делииванов – Управител на ЕООД “Созопол” – Добър ден на всички. Няма да Ви зачитам обяснителната записка, която съм представил в Общински съвет, защото я имате в материалите. По тази част може да ми задавате въпроси, на които мога, ще Ви отговоря. По повод подадената от мен молба за освобождаване от длъжност, пред вид създадените обстоятелства и невъзможността да функционира фирмата под мое ръководство – това е една от основните причини за напускане и за подаване на тази молба. Друго нямам какво да кажа, ако имате въпроси?
П. Рейзи – Колеги, имате думата за въпроси. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз имам чисто технически въпрос. Какво ще стане с периода за 2005 г., защото в докладната е визиран периода 2004 г.
В. Делииванов – За 2005 г. е в последните четири изречения, пред вид на това, че за периода от януари до април има дейност, а след това няма никаква дейност.
Т. Янакиев – Добре, следващият ми въпрос тогава. Това е общинско дружество, не виждам някакъв подпис на одит или нещо друго, това е общинско дружество все пак.
П. Рейзи – Тя не е завършена финансово годината. Мисля, че за това няма. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам само да дам едно уточнение като член на комисията по законност. Защо отпаднат първата точка от докладната записка – ако погледнете, тя е продиктувана от наше решение и изискваме годишен отчет, финансов анализ и баланс за 2004 г. Моята забележка на комисията беше, че за мен като икономист, това не е отчет и поради тази причина предлагаме да отпадне първата точка. Друг е въпросът, доколко има задължение по нашето законодателство да има одит тази фирма, но това би следвало да го видим след представяне на отчети.
П. Рейзи – За това е и предложението на комисията. Не го освобождаваме от отговорност. Г-жа Чапевова, зачетете пак предложението за решение. Тук се предлага съвсем друго решение.
П. Чапевова – “Приема отправеното от Управителя на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност, като пред вид заеманата материална отчетническа длъжност, определя двумесечен срок за предаване от страна на управителя на дружеството, на повереното му имущество.”
П. Рейзи – Той ще трябва, когато го разгледаме наново този проблем, той ще трябва да ни представи баланс и отчет. Освен това ни предстои да приемем Наредба за общинските дружества и тогава ще можем на базата на тази Наредба да направим избора на нов управител.
Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, аз имам следния въпрос – какво ще стане след като изтече двумесечния срок на предиизвестие на молбата за напускане на управителя на дружеството. Тогава коментирахме на комисията и трабваше да се направи консултация с Кодекса на труда. Защото ние сега ще вземем едно решение, обаче не сме видяли договора, който е подписал г-н Делииванов с общината. Не знаем там какви клаузи има и какво предвиждат случаите на освобождаване. Защото ако е с едномесечен срок на предизвестие и този срок изтече, тогава какво става с нашето решение?
П. Рейзи – Г-жа Петкова – Юриста на общината има думата.
Ир. Петкова – Добър ден Дами и Господа. Копие от договора ще бъде предоставен на Вашето внимание. Разпоредбата на Кодекса на труда, която е цитирана в молбата за напускане на г-н Делииванов, предвижда двумесечен срок на предизвестие. По принцип нормалния срок е едномесечен. По чл.326, ал.2, що се отнася до длъжности на материално отговорни лица и че тези лица носят отговорност за активи, срокът е удължен. В рамките на този срок закона предоставя възможност на съответното материално отговорно лице, да предаде абсолютно всички документи и активи, които се водят негова отговорност. Що се отнася до отговорността на г-н Делииванов, това вече е Ваше решение дали ще го освободите, или не.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Петкова. Г-н Недин, дефакто погледнато двумесечен е срока от датата на взимане на решението. Имаме време. Други въпроси? Колеги, ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№624
Приема отправеното от Управителя на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност, като пред вид заеманата материална отчетническа длъжност, определя двумесечен срок за предаване от страна на управителя на дружеството, на повереното му имущество.

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка с вх. №1021/14.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно удължаване срока на ликвидация на ОФ “Търговия-Созопол” – в ликвидация и удължаване срока на договора на ликвидатора.
Г-н Марков също присъства на заседанието на комисията и след обсъждане и гласуване, комисията предлага решението по докладната. Ще Ви го зачета.
1. Приема отчета за дейността на ОФ”Търговия-Созопол” – в ликвидация за периода 01.01.2005г. до 30.11.2005г.;
2. Продължава срока на ликвидация на ОФ”Търговия-Созопол” – в ликвидация до 31.12.2006г.
3. Удължава срока на договора на ликвидатора Марко Марков до 30.12.2006г.
П. Рейзи – Колеги, поканил съм г-н Марко Марков тук, ако имате въпроси към него. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Моето питане е, бихте ли обяснили защо трябва да бъде удължаван с още една година срока? И второ – едно дружество, което е в ликвидация не би трябвало да извършва търговска дейност. Но въпреки това се отдават обекти под наем. Какво правим от тук нататък и как виждате по-нататък работата?
Ст. Недин – Уважаеми колеги, точно по този въпрос исках да взема думата. Г-н Марков е от две години ликвидатор на общинска фирма, регистрирана по Указ 56, която може би е единствената в България. Той доста сериозно се занимава с дейността по ликвидация и така също с отдаването на някакви имущества под наем. В разговори с него сме стигнали до заключението, че тази фирма има бъдеще да развива някаква сериозна дейност на територията на община Созопол като фирма. Той го е предложил в своя доклад като три варианта за развитие на фирмата. Единият е да се продължи периода на ликвидация, другия вариант е фирмата да се пререгистрира по Търговския закон в ЕООД и съответно да и се предаде някакъв друг предмет на дейност. И третият вариан е, да се прекрати съществуването на фирмата, да се прехвърли всичко на общината и общината да се заеме с отдаването под наем на обектите. Искам да кажа какво е моето мнение. Моето мнение е, че може би периода на ликвидация трябва да се съкрати, да не е до края на годината. Да се даде един срок от три или четири месеца, или половин година и да се задължи ликвидатора да пререгистрира фирмата и съответно после като остане ЕООД, тогава да се стартира някаква нова дейност.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Давам думата на г-н Марков.
М. Марков – Ликвидатор на ОФ “Търговия” – Здравейте на всички. Първо по дейността за 2005 г. Отдаваните от нас обекти бяха 15 на брой, като бяха събрани 63 645 лв. наеми. По счетоводни данни, за които съм дал обяснение в доклада си, са следните: приходи от обичайна дейност – 84 000 лв., като тези пари не са чисти приходи, а има от тях обороти за еленергия, които сме събирали от нашите наематели. Разходи за обичайна дейност са 34 000 лв., като от тях плащаме на енергото 14 000 лв. за ток, външни услуги, които включват счетоводно обслужване от счетоводител, текущо правно обслужване от Юрист, в размер на 4 000 лв. Разходи за възнаграждение на ликвидатора и касиер-домакина – 9 000 лв., осигуровки 3 000 лв., за адвокатски защити и държавни такси по водене на дела – 4 000 лв. и в края на краищата излизаме със счетоводна печалба от 50 000 лв. Тук ни остава едно задължение от 14 606,50 лв. към общината – дължим 50% от наемите на отдадените обекти. Съжалявам, че не можах навреме да представя сметката на г-жа Караманова. Днес сутринта съм я входирал. За тези 14 606,50 лв. съм написал едно писмо до Кмета да бъдат отсрочени. Ние в момента в касата имаме 16 000 лв., можем да ги издължим, но това означава да блокираме напълно дейността. Имам предвид следното – ако ги платим тези пари, в един срок от 5-6 месеца, в който ще дойдат приходи, ние ще трябва да направим следните разходи: за заплати – 6 637,56 лв., за заплащане на счетоводител – 1080 лв., за заплащане на Юрист – 1200 лв. и за заплащане на корпоративен данък през 2005 г. – около 7 500 лв. Това е сумата от 16 417 лв. Аз съм помолил това наше задължение да бъде отсрочено до 31.05.2006 г. До тази дата ние имаме събиране по съдебни вземания от спечелени дела от нашите некоректни наематели и имаме с двама от тях склучени споразумения, едното от които трябва да бъде изпълнено януари месец, а другото са месечни плащания от по 300 лв. до месец май. Така, че ние с тези постъпления ще погасяваме части от това задължение към общината, което е останало.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – На фона на цифритие, които се зачитат... 50 000 лв. счетоводна печалба, 14 000 лв. задължение към общината и в един момент ние нямаме пари да плащаме. Освен това, искам да разбера какво ще стане пак в бъдеще, ако това дело не бъде спечелено от общината за акта, който е наложен за 61 000 лв?
М. Марков – Основната причина да не можем да изплатим задължението си към общината, е че беше извършена данъчна ревизия през тази година, която констатира задължение към бюджета, в размер на 20 045 лв., които са изплатени от нас. Това е причината да нямаме пари да изплатим остатъка от задължението към общината.
Относно акта, има две възможности – ако фирмата е в ликвидация, няма откъде да плати тази сума. Това означава фалит, трябва да бъде обявена фирмата в несъстоятелност, като имате пред вид, че ще бъде заложен запор върху материалите на фирмата и доколкото може държавата ще продаде и ще си изпълни задължението към нея. Това е вариант ако загубим делото.
Има и друга възможност – моето тежнение е основно тази фирма да бъде извадена от ликвидация, т.е. да бъде възстановена. Излиза се от този режим на ликвидация с решение на Общински съвет и в този случай, би могло евентуалното бъдещо ръководство, това задължение от 61 000 лв., ако загубим делото, може да го отсрочва и разсрочва. В течение на времето може да бъде изплатено. Така, че в лошия вариант “загуба на делото”, добрият вариант е фирмата да бъде действаща. Тъй като фирма в ликвидация няма възможност да отсрочва и разсрочва задължения.
П. Рейзи – Г-н Георгиев има думата.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет. Наистина от 12 години е стартирана процедурата по ликвидация на тази фирма. Това е твърде дълъг срок и на мен ми е малко неудобно като Общински съветник, да се занимаваме с този въпрос. Така или иначе, той обаче стои на дневен ред. Имам конкретни предложения, но преди това искам да кажа, че за всички тези актове, най-малка вина има сегашният ликвидатор. Той е направил това, което е било необходимо. Завел е делата, дано да бъдат спечелени от фирмата. Ние обаче трябва да разсъждаваме за колко време да удължим ликвидацията, докато намерим друго решение по този въпрос. Има няколко варианта, ние максимално бързо трябва да вземем решение по тях. За това, конкретно предложението ми е: Да удължим срока на ликвидацията до края на февруари, като по този начин ще се мобилизираме още на следващата сесия, да вземем окончателно решение какво да правим с фирмата – дали да я възстановяваме като работеща, дали да прехвърляме имуществото директно на общината. Само една скоба искам да отворя, че когато се вземаше решение за ликвидация, презумцията беше, че няма нужда от такава търговска фирма, но сега условията са съвсем други. Всички разсъждаваме, че общината не би трябвало да се занимава с търговска дейност, за това си има и общински фирми. Не е само нашата община с общински фирми. Струва ми се, че не е работа на администрацията и Общинският съвет да се занимава с това. Тяхна е само контролната функция и те трябва да се грижат за това фирмите им да печелят и да внасят печалбата в общинската каса. За това имам това конкретно предложение и евентуално да питаме и ликвидатора, ако е съгласен да удължим неговият договор за два месеца.
П. Рейзи – Благодарим. Г-н Мархолев има думата.
К. Мархолев – Никой не предлага някакъв вариант, тези задължения, които има фирмата, да минат към общината и общината да проведе всички останали процедури.
П. Рейзи – Ние днес на тази сесия, на нас ще ни бъде трудно да вземем едно такова решение. Това са неща, които трябва да се откоментират, да се разгледат. По времето на Златко Николов имаше такова предложение, но тогава имаше едно голямо дело и за това не се взе такова решение. Сега в момента също има голямо дело – тези 61 000 лв. не са малко пари.
К. Мархолев – Общината може да го води това дело.
П. Рейзи – Ако загубим делото, общината трябва да ги плати.
К. Мархолев – А той откъде ще ги плати, ако загуби делото?
П. Рейзи – Няма да се платят, то няма какво да и се вземе на тази фирма. Тя остава с празна хазна, няма какво да и вземе държавата. Нещага са много деликатни. Навремето точно затова ги направихме така нещата. Тогава също можеше общината да поеме делото и досега щяхме да сме приключили с фирмата. Аз мисля, че предложението, което дава г-н Георгиев е добро. Ако искате, можем да пишем до края на първото тримесечие. Има го предложението от страна на ликвидатора. Но днес не можем да го вземем това решение.
К. Мархолев – Аз мога да Ви кажа, че във всички общини започнаха тенденции общинските фирми да се закриват.
П. Рейзи – Г-н Янакиев, имате думата.
Т. Янакиев – Предлагам срока да е за три месеца.
Ст. Георгиев – Аз оттеглям моето предложение.
П. Рейзи – Г-н Георгиев оттегля своето предложение. Значи остава “до 31.03.2005 г.” Г-жа Караманова, според Вас кога ще се гледа бюджета?
В. Караманова – Ние по закон 45 дни след приемането на държавния бюджет, ние трябва да гледаме бюджета на общината. В четвъртък беше приет на второ четене бюджетът на държавата. От там нататък като се брои, до 08.02.2006 г. най-късно ние трябва да сме си внесли и да сме приели бюджета на общината. Което означава, че ние към 20-ти януари трябва да сме го предали.
Кр. Германова – Не е ли след обявяването му в държавен вестник?
В. Караманова – Не, не е вече така. И за това ние миналата година малко поспорихме и Недин беше прав тогава, като каза, че сме просрочили. От миналата година вече е от приемането, не от публикуването в държавен вестник.
Кр. Германова – Аз точно за това казвам, че трябва да видим какво ще излезе в държавен вестник и тогава да определяме срокове.
В. Караманова – Не, от датата на гласуването му.
П. Рейзи – Аз имах пред вид, че до края на февруари, трябва да го гласуваме бюджета. Значи март месец ни остава свободен и можем да вземем решение за общинската фирма.
М. Марков – Само един момент. Относно втората точка от решението Ви – да се удължи договора. Искам да Ви кажа, че имам крайна дата на договора и сега ще трябва да се сключи нов договор. Аз не желая да бъда ликвидатор на такава фирма, която ще обяви в един момент несъстоятелност. Вие правите ликвидатора като заложник само.
П. Рейзи – Ние в момента коментираме, че нещата не могат да минат от днес за утре.
Колеги, предложението по точка втора е следното: “Продължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия-Созопол” – в ликвидация до 31.03.2006 г.”
И по т.3: “Удължава срока на договора на ликвидатора Марко Марков.”
Д. Колчева – По принцип договорът с ликвидатора е до 31.12.2005 г., т.е. ние ще сключим нов договор, така ли?
П. Рейзи – Точно така.
Д. Колчева – Ама там пише “продължава”.
П. Рейзи – Значи т.2 да бъде “Да бъде сключен нов договор с ликвидатора на ОФ “Търговия-Созопол” – в ликвидация за срок до 31.03.2006 г.”. И т.3: “Избира за ликвидатор Марко Марков”.
Кр. Германова – Аз искам да попитам Юристите какъв е проблема да бъде удължен договора, защо трябва да сключваме нов договор и да избираме нов ликвидатор?
М. Марков – В договора няма клауза за продължаването на договора, там има заложена крайна дата. Освен това всеки договор, е за това договор, защото страните се договарят. Всяка година условията са различни. Да предпоставяме нещата “продължаваме договора”, не става.
П. Рейзи – Юриста на общината, какво ще каже?
Ир. Петкова – Наистина нямаме право.
П. Рейзи – Добре, кажете тогава как да бъде. Първа точка остава така, както е по предложението.
Втора точка “Продължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия-Созопол” – в ликвидация до 31.03.2006 г.”
Трета точка “Избира за ликвидатор Марко Марков”.
Който е съгласен с така направеното предложение по докладната с направените промени, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№625
1. Приема отчета за дейността на ОФ”Търговия-Созопол” – в ликвидация за периода 01.01.2005г. до 30.11.2005г.
2. Продължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия-Созопол” – в ликвидация до 31.03.2006 г.
3. Избира за ликвидатор Марко Марков.

П. Чапевова – Аз Ви благодаря. Весели коледни и новогодишни празници на всички.
П. Рейзи – Давам думата на г-жа Германова – Председател на комисията по финанси.
Кр. Германова – Добър ден на всички. На 19.12 .2005 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Станислав Георгиев – член;
5. Петя Чапевова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Надя Миндова – Главен счетоводител на община Созопол;
3. Божана Чампарова – Юрист на Общински съвет;
4. Дияна Колчева – Общински съветник;
5. Златан Атанасов – Началник отдел ТСУ;
6. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
7. Димо Минков – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
1. Докладна записка с вх. №1033/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
Разискваше се много по време на комисията, относно предложените промени. Пред вид средствата, които се отпускат по §43-01 “Субсидии за текуща дейност за нефинансови предприятия”, необходими за спортна дейност, комисията излезе със становище:
Да представят в Общински съвет отчети за извършените дейности и постигнатите резултати през годината следните спортни клубове:
- Гребен клуб – Созопол;
- Футболен клуб – Созопол;
- Клуб “БУШИ-ДО” – с. Черноморец;
- Спортен клуб “Киборг” – Созопол.
След обсъждане на актуализацията на бюджета на община Созопол за 2005 г., комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет няколко промени в решението. Но преди да Ви зачета предложението за решение, искам само да попитам нещо. По време на комисията попитах за парите, които са в размер на 3 300 лв., предвидени за кабинките, които се ползваха лятото за бариерата. За тези кабинки, защо едва сега трябва да се гласуват средства за тях. Не са ли платени, каква е уговорката за тях? Как не са предоставени безвъзмездно, поне така ни бяха представени фактите по време на комисията?
В. Караманова – Те са ни дадени за три месеца само. Не са изнесени от собственика. Предложена е оферта срещу 1000 лв. да бъде закупено това бунгало, тези три бунгала, които са необходими за дейността на бариерата. Всяко едно по 1000 лв. Общата сума е 3 000 лв. Цената е добра за общината. Ако ние не вземем такова решение, той си ги вдига и трябва от там да махнем това, което стои. За следващата година обаче, ако функционира бариерата, ще трябва да се закупят бунгала.
П. Рейзи – Добре, тогава когато имахме офертата за бариерата, не бяха ли включени тези бунгала.
В. Караманова – Това е само за техниката. Бунгалата са съвсем отделно. Те нямат нищо общо с техниката, която обслужва самата бариера.
П. Рейзи – Други питания? Няма. Започваме с гласуването на актуализацията.
Д. Колчева – Г-жо Германова, само да попитам дали е направена една корекция, тази за помощите в размер на 1 000 лв?
П. Рейзи – Да, 500 лв. от Общински съвет и 500 лв. от общината.
Кр. Германова – Зачитам предложението за решение:
1. Общински съвет Созопол извършва промените в бюджетните кредити на долупосочените кметства, функция “Образование” и Община Созопол – собствен бюджет, в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2005 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кметство Габър
Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 2000лв. 500лв. 2500лв.

било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 16000лв. 16000лв. 0

било увеличение става
§ 51-00 – осн.ремонт ДМА 0 23000лв. 23000лв.
/Приложение№1/
Дейност 604 “Осветление улици и площади”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000лв. 1000лв. 0

било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 800лв. 500лв. 300лв.

Дейност 603 “ВиК”.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 700лв. 700лв. 0

Дейност 622 “Озеленяване”.
§ 10-15 – материали 500лв. 400лв. 100лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 500лв. 500лв. 0

Дейност 629 “Други дейности по БКС”.
било намаление става
§ 10-20 - р-ди за външни услуги 1500лв. 1000лв. 500лв.

Дейност 525 “Клубове на пенсионери, инвалиди и други”.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 500лв. 1300лв. 1800лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 400лв. 300лв. 700лв.

Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 5000лв. 5000лв. 0

Кметство Индже войвода
Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 0 1600лв. 1600лв.

Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 2000лв. 1600лв. 400лв.

Кметство Зидарово
Дейност 122 “Общинска администрация”.

било увеличение става
§ 52-03 – придобив. на др. оборудване 0 1400лв. 1400лв.
машини и съоръжения – моторна резачка.
/Приложение № 1/

Дейност 629 “Други дейности по БКС”.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 860лв. 500лв. 1360лв.

Дейност 832 “Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища”.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 47250лв. 1900лв. 45350лв.

Кметство Крушевец
Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”

било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 35000 лв. 35000 лв. 0

било увеличение става
§ 52-06 – изгр.инфраструктурни обекти 0 35000 лв. 35000 лв.
спортна площадка с. Крушевец
/Приложение №1/

П. Рейзи – Само искам да кажа нещо по отношение на спортната площадка в с. Крушевец. Имаше доста коментари в комисията. Разбрахме, че имате подписан договор, който е на стойност около 54 000 лв. Пред нас всички, Кметът на Крушевец каза, че това ще е сумата, която ще е необходима за изграждане на това съоръжение. Не искам на следващия бюджет да ни бъдат пак изкривявани ръцете в насока на “не е 35 000 лв., стана 54 000 лв.”, както е по този договор. Това са възможностите, които имаме и можем да дадем за Крушевец. Не е представен договора.
В. Караманова – Да, наистина има такъв договор, но той не ни задължава. Ако ние нямаме парите следващата година и не се заложат по това перо, не ни задължава да бъдат преведени тези пари. Но във всички случаи става въпрос за договор, който трябваше наистина да се направи.
П. Рейзи – Да не стане така да кажете “съоръжението е готово, дайте още 20 000 лв.”
В. Караманова – Не, не. Плащаме до там, до където имаме средства. Нямаме ли ги, приключваме и това е.
Кр. Германова – А не би ли следвало въобще като се изгражда нещо, каквото и да е то, Общинският съвет да знае каква е крайната количествено-стойностна сметка. Защото се получава такова нещо – на нас ни е предоставено, че 10 000 лв. или 15 000 лв. ще стигнат, от там нататък се оказва, че има сключен договор за 54 000 лв., за което ние не знаем.
В. Караманова – Г-жо Германова, в същата ситуация като Кмет бях поставена и аз, както сте и Вие в момента. След като обаче обектът набъбна и започнаха да се дават фактури по този обект, трябваше да се подпише договор, защото той вече не е текущ ремонт, а основно съоръжение.
П. Рейзи – Ние не коментираме това. Хубаво е това, което е направено. Но да знаете, че догодина по този договор от наша страна може и да няма заложени средства, защото може и да няма пари. Продължаваме.

Кр. Германова –
Кметство Равадиново
Дейност 122 “Общинска администрация”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000лв. 1000лв. 0

било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютър 0 1300лв. 1300лв.
и хардуер/Приложение №1/
било намаление става
Дейност 603 “В и К”.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 500лв. 300лв. 200лв.

Функция “Образование”
Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ”.
било намаление става
§ 10-11 – храна 65000лв. 2400 лв. 62600 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 22200 лв. 5100 лв. 17100 лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт
ЦДГ с.Зидарово /Приложение №1/ 15000 лв. 7500 лв. 22500 лв.

Община Созопол – собствен бюджет
Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става

§ 42-94 – помощи по реш.на Общ. съвет 23000 лв. 7000 лв. 30000 лв.

било намаление става
§ 52-03 – придобиване др.оборудване 3500 лв. 800 лв. 2700 лв.
машини и съоръжения /климатици за
общинска сграда – кино салон и видеоклуб/
Приложение №1
било намаление става
§ 52-06 – ППР
проект за административна сграда 30000 лв. 1500 лв. 28500 лв.
/Приложение №1/

Дейност 123 “Общински съвет”
било увеличение става

§ 07-00 – вноски за доп.зад.осигуряване 500 лв. 300 лв. 800 лв.

било намаление става
§ 05-00 – ЗОВ 2600 лв. 200 лв. 2400 лв.
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 48400 лв. 3800 лв. 44600 лв.
§ 10-51 – команд.в страната 2000 лв. 1000 лв. 1000 лв.
§ 10-52 – команд.в чужбина 8000 лв. 1000 лв. 7000 лв.
§ 10-98 – др.неквалифицирани 10000 лв. 2500 лв. 7500 лв.
в т.ч. обучение,абонамент 4000 лв 2500 лв. 1500 лв.
Общо намаление: 8200 лв.
Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 52-06 – изграждане на ПСОВ гр.Созопол 1519000лв. 1000 лв. 1518000 лв.
/Приложение№1/

Дейност 629 “Други дейности по БКС и опазване на околната среда”.

било намаление става
§ 10-15 - материали 3000 лв. 2000 лв. 1000 лв.
било увеличение става
§ 52-05 – придобиване на стоп.инвентар 0 3300 лв. 3300 лв.
павилиони тип “КПП” – 3 бр.
/Приложение №1/

Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”.
било увеличение става
§ 43-01 – субсидии за текуща дейност-
за Гребен клуб Созопол 14000 лв. 4700 лв. 18700 лв.

Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”.
било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 1500 лв. 1500 лв. 0 лв.

Тези промени бяха наложени на база на много постъпилите молби от гражданите от общината за така наречените помощи. Опита се комисията по здравеопазване максимално да задоволим исканията на гражданите.
П. Рейзи – И за това на няколко пъти при съгласувка с Кмета на общината и на администрацията, имаше възможност максимално да се изчерпат възможностите за корекции и за това до последно се правеха промени. Тези, които ги зачете г-жа Германова.
Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, с всички промени, които прочете г-жа Германова, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Зачитам точка втора: Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2005 г. /Приложение №1/.
било увеличение става
Общо капиталови разходи 2 468 508лв 68200лв. 2 536708лв.
в т.ч. собствени средства 778 308лв. 68200лв. 846508лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, с точка втора, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна №1033, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№626
1. Общински съвет Созопол извършва промените в бюджетните кредити на долупосочените кметства, функция “Образование” и Община Созопол – собствен бюджет, в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2005 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кметство Габър
Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 2000лв. 500лв. 2500лв.

било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 16000лв. 16000лв. 0

било увеличение става
§ 51-00 – осн.ремонт ДМА 0 23000лв. 23000лв.
/Приложение№1/
Дейност 604 “Осветление улици и площади”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000лв. 1000лв. 0

било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 800лв. 500лв. 300лв.

Дейност 603 “ВиК”.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 700лв. 700лв. 0

Дейност 622 “Озеленяване”.
§ 10-15 – материали 500лв. 400лв. 100лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 500лв. 500лв. 0

Дейност 629 “Други дейности по БКС”.
било намаление става
§ 10-20 - р-ди за външни услуги 1500лв. 1000лв. 500лв.

Дейност 525 “Клубове на пенсионери, инвалиди и други”.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 500лв. 1300лв. 1800лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 400лв. 300лв. 700лв.

Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 5000лв. 5000лв. 0

Кметство Индже войвода
Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 0 1600лв. 1600лв.

Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 2000лв. 1600лв. 400лв.

Кметство Зидарово
Дейност 122 “Общинска администрация”.

било увеличение става
§ 52-03 – придобив. на др. оборудване 0 1400лв. 1400лв.
машини и съоръжения – моторна резачка.
/Приложение № 1/

Дейност 629 “Други дейности по БКС”.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 860лв. 500лв. 1360лв.

Дейност 832 “Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища”.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 47250лв. 1900лв. 45350лв.

Кметство Крушевец
Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”

било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 35000 лв. 35000 лв. 0

било увеличение става
§ 52-06 – изгр.инфраструктурни обекти 0 35000 лв. 35000 лв.
спортна площадка с. Крушевец
/Приложение №1/

Кметство Равадиново
Дейност 122 “Общинска администрация”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000лв. 1000лв. 0

било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютър 0 1300лв. 1300лв.
и хардуер/Приложение №1/
било намаление става
Дейност 603 “В и К”.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 500лв. 300лв. 200лв.

Функция “Образование”
Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ”.
било намаление става
§ 10-11 – храна 65000лв. 2400 лв. 62600 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 22200 лв. 5100 лв. 17100 лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт
ЦДГ с.Зидарово /Приложение №1/ 15000 лв. 7500 лв. 22500 лв.

Община Созопол – собствен бюджет
Дейност 122 “Общинска администрация”.
било увеличение става

§ 42-94 – помощи по реш.на Общ. съвет 23000 лв. 7000 лв. 30000 лв.

било намаление става
§ 52-03 – придобиване др.оборудване 3500 лв. 800 лв. 2700 лв.
машини и съоръжения /климатици за
общинска сграда – кино салон и видеоклуб/
Приложение №1
било намаление става
§ 52-06 – ППР
проект за административна сграда 30000 лв. 1500 лв. 28500 лв.
/Приложение №1/

Дейност 123 “Общински съвет”
било увеличение става

§ 07-00 – вноски за доп.зад.осигуряване 500 лв. 300 лв. 800 лв.

било намаление става
§ 05-00 – ЗОВ 2600 лв. 200 лв. 2400 лв.
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 48400 лв. 3800 лв. 44600 лв.
§ 10-51 – команд.в страната 2000 лв. 1000 лв. 1000 лв.
§ 10-52 – команд.в чужбина 8000 лв. 1000 лв. 7000 лв.
§ 10-98 – др.неквалифицирани 10000 лв. 2500 лв. 7500 лв.
в т.ч. обучение,абонамент 4000 лв 2500 лв. 1500 лв.
Общо намаление: 8200 лв.
Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 52-06 – изграждане на ПСОВ гр.Созопол 1519000лв. 1000 лв. 1518000 лв.
/Приложение№1/

Дейност 629 “Други дейности по БКС и опазване на околната среда”.

било намаление става
§ 10-15 - материали 3000 лв. 2000 лв. 1000 лв.
било увеличение става
§ 52-05 – придобиване на стоп.инвентар 0 3300 лв. 3300 лв.
павилиони тип “КПП” – 3 бр.
/Приложение №1/

Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”.
било увеличение става
§ 43-01 – субсидии за текуща дейност-
за Гребен клуб Созопол 14000 лв. 4700 лв. 18700 лв.

Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”.
било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 1500 лв. 1500 лв. 0 лв.

2. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2005 г. /Приложение №1/.
било увеличение става
Общо капиталови разходи 2 468 508лв 68200лв. 2 536708лв.
в т.ч. собствени средства 778 308лв. 68200лв. 846508лв.

Кр. Германова – Продължаваме нататък. Докладна записка с вх. №1019/14.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за обучение за периода 01.01.2005 г. – 30.11.2005 г.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№627
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, приема Отчета на Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за обучение за периода 01.01.2005 г. – 30.11.2005 г., в размер на 969,00 лв.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №1031/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани за стопанската 2005 – 2006 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№628
Общински съвет гр.Созопол , на основание разпоредбите на чл.8 и чл.13 от Закона за общинската собственост и чл.95 ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост определя наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани за стопанската 2005 – 2006 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината ,както следва:
1. ниви
І категория 6.00 лв./дка
ІІ категория 5,50 лв./дка
ІІІ категория 4,30 лв./дка
ІV категория 4,00 лв./дка
V категория 3,30 лв./дка
VІ категория 2,50 лв./дка
VІІ категория 2,00 лв./дка
VІІІ категория 1,50 лв./дка
ІХ категория 1,20 лв./дка
Х категория 0,90 лв./дка
2. ливади
І категория 2.40 лв./дка
ІІ категория 2.20 лв./дка
ІІІ категория 1.70 лв./дка
ІV категория 1.60 лв./дка
V категория 1.30 лв./дка
VІ категория 1.00 лв./дка
VІІ категория 0.80 лв./дка
VІІІ категория 0.60 лв./дка
ІХ категория 0.50 лв./дка
Х категория 0.40 лв./дка
3. В случай, че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината,са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност-1.5.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №1032/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2005 – 2006 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№629
Общински съвет гр.Созопол , на основание разпоредбите на чл.8 и чл.13 от Закона за общинската собственост и чл.95 ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост определя първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2005 – 2006 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината,както следва:
4. За отглеждане на едногодишни полски култури:
І категория 12.00 лв./дка
ІІ категория 11.00 лв./дка
ІІІ категория 8.50 лв./дка
ІV категория 8.00 лв./дка
V категория 6.00 лв./дка
VІ категория 5.00 лв./дка
VІІ категория 4.00 лв./дка
VІІІ категория 3.00 лв./дка
ІХ категория 2.50 лв./дка
Х категория 2.00 лв./дка
5. За създаване и отглеждане на лозови насаждения
За периода на плододаване -25.00 лв./дка
6. За ползване на ливади
І категория 2.40 лв./дка
ІІ категория 2.20 лв./дка
ІІІ категория 1.70 лв./дка
ІV категория 1.60 лв./дка
V категория 1.30 лв./дка
VІ категория 1.00 лв./дка
VІІ категория 0.80 лв./дка
VІІІ категория 0.60 лв./дка
ІХ категория 0.50 лв./дка
Х категория 0.40 лв./дка
7. В случай,че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината,са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност-1.5.

Кр. Германова – Благодаря Ви, колеги. Това беше от комисията.
П. Рейзи – Пет минути почивка, колеги, по предложение на г-жа Стоянова.

П. Рейзи – Колеги, в залата присъстват 14 Общински съветници. Кворум в залата има. Давам думата на г-н Недин – Председател на комисията по устройство на територията.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, уважаеми гости, на 20.12.2005 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
6. Стоьо Недин – Председател;
7. Добри Добрев – член;
8. Дияна Колчева– член;
9. Милко Димов – член;
10. Димо Минков – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
2. Божана Чампарова – Адвокат на Общински съвет;
3. Богдан Йорданов – Адвокат на Общински съвет;
4. Красимира Германова – общински съветник
5. Галина Георгиева – Юрист общинска собственост;
6. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №944/ 15.11.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на м. “Аркутино” и м. “ Алепу”, землище гр. Созопол.
След обсъждане и вземайки предвид писмото на зам. министър Савин Ковачев, че горе цитираната, процесна територия е урбанизирана територия, а по действащият териториално устройствен план е допуснат режим на застрояване, комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Задължава Кмета на Община Созопол до края на календарната година да издаде положително мотивирано становище за изработването на “Подробен устройствен план” за имоти №000768, №000831, №000978, №000295 и №000296, необходимо за изготвяне на ОВОС за тази територия.
Аз обаче като Председател на комисията, бих искал да чуя становището на Главния архитект, тъй като тогава на комисията не присъстваше. Аз гласувах този проект за решение въпреки, че имах свои убеждения.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – За мен писмото на Зам. Министър Савин Ковачев не е основание да не се прави там изменение на ТУП-а на община Созопол в тази му част. Първо, писмото на г-н Ковачев коментира, никъде не е написано като текст, че това касае имотите с тези номера. Той коментира територия на бившето “Знаме на мира”. Тези имоти касаят промяна на ТУП-а на общината за нос “Хумата”. Това касае новосформираното дружество. Те са извън територията на бившето “Знаме на мира” като урбанизирана територия. В ТУП-а на общината – съжалявам, много е голям и за това не го донесох – нос “Хумата” не е предвиденв режим на застрояване. Нос “Хумата” е нива, горски фонд, защитена територия. Не можем да допуснем изработване на ПУП в тази територия, без да сме минали изменение на териториално устройствен план. Както е по нормативната уредба, която в момента действа. Ако отпадне тази Наредба №7 – добре. Обаче тя си действа и не е отпаднала. Така, че според мен не може да се задължава Кмета да издаде нещо, което не може да бъде допуснато и не е правилно. Там трябва да се премине първо към процедура за изменение на ТУП, едновременно с това е възможно да се прави ПУП. Това е, което мога да кажа.
П. Рейзи – Добре, г-жа Карабаджакова, в крайна сметка така, както бяха представени от тях нещата... аз за това казах, че е хубаво да присъствате на тези комисии, защото на тези комисии каним и хората, които са пряко заинтересовани с някои докладни. Имаше представители на “Главболгарстрой”. Днес тях ги няма и сега се получава, че ние защитаваме нашата теза, обаче там на комисията на нас ни бяха представени документи и доказателства, че общината може да тръгне в тази процедура. И на комисията, когато се гласува това решение, беше направен коментара, че с тази Наредба №7, ще трябва да се съобразят, когато представят при нас ТУП-а. И ако те са нарушили нещо по тази Наредба №7, ние няма да съгласуваме тяхния ТУП.
Д. Карабаджакова – Г-н Рейзи, г-жа Караманова не може да одобри ПУП, в който няма предвиждане за устройствен план.
П. Рейзи – С така представените документи от тях, те ни показват на нас, че там зоната е урбанизирана.
Д. Карабаджакова – Става въпрос за техните 300 дка. и аз ще Ви покажа, че в ТУП-а на общината, само в територията “Знаме на мира”, само в бившия комплекс, една вметка по ТУП-а – “сгради за учебни дейности, без увеличаване на легловата база”. А това мащабно строителство, което искат да направят “Главболгарстрой” няма нищо общо с ТУП-а.
П. Рейзи – В крайна сметка това писмо, което го е изпратил г-н Ковачев до нас, то е изпратено и до Областния управител. Институцията, която контролира работата на Общински съвет, се казва Областна управа. Това са хората, които ни контролират по отношение на нашата работа. Това писмо е изпратено и до тях. Той ако прецени и ако след като го е получил, е извършил проверка, той досега трябваше да ни сезира, че нямаме право и т.н. От негова страна нямаме уведомление, нямаме предупреждение. Аз не виждам защо самите ние трябва да спираме работата на това АД.
Д. Карабаджакова – Не, не ги изкривявайте нещата така. В писмото се коментира комплекса “Знаме на мира”, урбанизирана територия. Ние за тази територия от 300 дка. не коментираме. Нека да дойде писмо, в което да са описани имоти с номера. Ние въобще не знаем за кои имоти става дума.
П. Рейзи – Защо да ни ги пише, сами да се ограничаваме?
Д. Карабаджакова – Защо да се ограничаваме? Ние в докладната сме писали допускане на процедура и отклонение на ТУП-а. Ако ние не я направим законово правилно, след като си проведем процедурите, ние няма да сме издържали законово в нормативната уредба тази процедура и тя винаги може да отпадне. Това е много сериозна инвестиция и много сериозно начинание и тя трябва да се направи в нормативната уредба правилно.
П. Рейзи – Защо не дойдохте онзи ден на комисията, за да го коментирате това нещо.
Д. Карабаджакова – Няма сега да им правим мечешка услуга?
П. Рейзи – Тук не говорим за услуги. Тук говорим за искане от тяхна страна, за искане на консорциума, в който общината участва.
Д. Карабаджакова – Не касае конкретно тези имоти. Ние в нос “Хумата” имаме три или четири имота с номера. Ако писмото беше изпратено конкретно от “Главболгарстрой”, да посочат точно тези имоти и ако това беше направено с такъв текст и ако беше отговорено, че точно тези имоти са урбанизирана територия – добре. Единственото нещо, това е законовата нормативна уредба. В ТУП-а на общината нос “Хумата” не е урбанизирана територия. За това предлагаме да вървим напред, да се направи ТУП плюс ПУП. Това е предвидил законодателя в момента.
П. Рейзи – Как го виждате това във времето? Вие в момента им спирате и ОВОС-а.
Д. Карабаджакова – Не им го спираме, напротив. ТУП-а на общината, този целия пакет от документи, се изработва едновременно. Това законодателят го е предвидил.
Ст. Недин – Според мен е по-добре да си гласуваме решението както е, защото ако Кмета на общината по закон трябва да даде въпросното становище, ние няма защо да задължаваме Кмета да изпълнява един закон. Той просто трябва да си изпълнява закона. Ако Кмета няма възможност по закон да издаде въпросното становище, как тогава да го задължим? Защото хронологията на нещата е общо взето така. Когато “Главболгарстрой” искат това становище, тогава става ясно, че те искат становище за територии, които са извън тази урбанизирана територия. Аз така вече го разбрах, когато Пенка Бъчварова извади голямата карта. Така, че е по-добре да търсим разумния вариант, за да не се спира работата на Акционерното дружество. Защото ако ние вземем сега това решение, а пък Кмета не може да издаде становище, какво правим тогава? Областният управител ще го върне и ще мине поне още един месец. Да не стане така след два месеца да го гласуваме ТУП-а, ама вече ще сме загубили два месеца. Аз така мисля, по-добре е сега да стане това нещо, отколкото да се отлага. Да стане така, че да не се загуби време, а да стане работа.
П. Рейзи – В молбата им са описани имотите.
Д. Карабаджакова – Да, ама в писмото не е описано. Ако има той такава молба, би трябвало да се отговори точно за този имот.
Кр. Германова – Когато говорим за това писмо, искам все пак за зачета една част: “Предложението на Кмета до Общински съвет за процедура за промяна за прецизиране за общ устройствен план – ТУП е мотивирано от неаргументирано и погрешно решение на общински експертен съвет, което ще доведе до излишно забавяне на инвестиционната инициатива”. Според мен това, което е описано в този абзац касае наистина тази докладна.
Д. Карабаджакова – Защото ние процедираме и имоти, които са вътре в тяхната територия.
П. Рейзи – А защо да не направим покрай тяхната и нашата?
Д. Карабаджакова – Защото са различни територии. Защото едното влиза в тези 300 дка., за които имаме, че са урбанизирана територия, а другото е извън тези 300 дка. Ние понеже процедираме имоти, имаме същото писмо от Савин Ковачев. Ние техните имоти вътре си ги процедираме. Отвън територията не е урбанизирана.
Ст. Недин – Още тогава, г-н Пешов беше наясно с тези неща.
П. Рейзи – Той каза, че ще коментира с Министъра и ако от там... и ето го писмото...
Д. Карабаджакова – Да, ама никъде не става въпрос за тези имоти. Аз мисля, че г-н Пешов има достатъчно връзки и може Савин Ковачев да му издаде и текст с номерата на имотите. На следваща сесия ще гледаме само ПУП. Ние можем да вършим само законови процедури. Ако ние в момента допуснем такава процедура за “Главболгарстрой”, ами на какво основание ще откажем на всички останали?
П. Рейзи – Да представят писмо от Министъра и няма да им откажем.
Д. Карабаджакова – Няма изрично опоменати имоти в писмото. Според мен става дума за имот, който е вътре и в момента ни се представя така, за да го използваме отвън.
П. Рейзи – Те в момента за това, че не им издаваме този документ, те не могат да процедират ОВОС.
Д. Карабаджакова – Защото трябва да има решение на Общински съвет.
П. Бъчварова – Изменението на общ устройствен план се разрешава от Общински съвет, а разработката на ПУП – от Кмета. Тъй като тук ще вървим едновременна процедура, ако вземем такова становище, ние ...
П. Рейзи – И ще го обявиш в държавен вестник, нали така?
П. Бъчварова – Не, самото мотивирано решение, за да могат те да си правят нещата. Имах пред вид, че ТУП-а се изменя с решение на Общински съвет. ПУП може да се измени само с решение на Кмета. Но тъй като тук ако направим обща процедура, трябва да имаме Ваше решение за изменение на общия устройствен план, след като го гласувате, ние можем да пуснем обща процедура за общ устройствен план и ПУП. И той ще влезе пак със съгласувка с ОВОС. Т.е. тук една процедура веднага се спестява и там имат само една съгласувка да правят с МРРБ и да правят общ устройствен план плюс подробен устройствен план от Общински съвет с обявяване в държавен вестник.
Д. Карабаджакова – Да, ама те пак ще влязат в Министерството за одобрение, защото е такава категорията – те са над 50 дка. Аз не разбирам въобще защо тук има спор, след като така е предвидил законодателят.
П. Рейзи – А какво правим с другото АД? Те имат ли желание да правят ТУП, ПУП?
Д. Карабаджакова – Те при тях в момента е в процедура. Те влязоха в процедура за ПУП преди 20.06.2005 г. и са в заварено положение и продължават по стария установен ред.
П. Рейзи – Това е хубаво поне, че при тях вървят нещата.
Ст. Недин – Едва ли някой иска да спира работата на АД-то.
П. Рейзи – За това молбата ми е към администрацията, когато ги каним на комисията, да идват.
Д. Карабаджакова – Г-н Рейзи, много се извинявам, че не съм дошла на тази комисия, но винаги съм присъствала на другите комисии.
П. Рейзи – Защото Вие сега тук ни убедихте, а онзи ден другата страна ни беше убедила и малко се получава една такава ситуация...
Д. Карабаджакова – Имаше представител на общинска администрация.
П. Рейзи – Имаше представител, ама представителя...
Ст. Недин – Аз го разбрах още тогава.
В. Караманова – Имот №296 не е включен, аз още на срещата, когато гледахме ПУП-а, това го казах. Това е територия, за която има претенции. Аз това съм го казала, но няма как ние да допуснем такава процедура. Там има съдебен спор.
Ст. Недин – Аз прочетох проекта за решение на комисията и по Правилник трябва да го гласуваме. Освен ако не решим комисията да го оттеглим.
П. Рейзи – Аз имам един въпрос към г-жа Карабаджакова, всичко това нещо как го вижда във времето? Защото утре ще бъдем обвинени от нашите партньори в дружеството, че ние забавяме тяхната инвестиция.
Д. Карабаджакова – По принцип аз не мога да кажа колко ще трае, но Вие имате наблюдение от личен опит, че общинската администрация се справя доста бързо по процедурите по промяна статут на земята, по обявяване и т.н.
П. Рейзи – Аз не съм правил ТУП-ове.
Д. Карабаджакова – ТУП и ПУП е почти едно и също. Смятам, че ще се оправим бързо. Не мога да Ви кажа срок.
П. Рейзи – Добре, горе-долу колко време ще отнеме, ние ли ще го плащаме? Кой ще го плаща?
Д. Карабаджакова – Това нещо аз не мога да го кажа.
П. Рейзи – Ние сега в момента се спречкваме с много проблеми.
Д. Карабаджакова – Ако тази процедура влезе в Министерството, тя може да бъде разгледана за един месец, може да бъде разгледана и за един ден, може да бъде разгледана и за пет месеца. Административните услуги, които трябва да направи общината, ще бъдат направени максимално бързо.
П. Рейзи – А финансово как ги виждате нещата? В крайна сметка колко ще струва този ТУП. Това означава, че задължително отиваме...
Д. Карабаджакова – Не съм чела договора между “Главболгарстрой” и общината, сигурно би трябвало да има и такава точка, предвидена за проектиране.
П. Рейзи – Точно това е, че няма такава точка. Те там разчитаха, че територията е урбанизирана.
Д. Карабаджакова – Те за това обжалват Наредба №7.
П. Бъчварова – Само ако може да допълним решението, тъй като ако вървят едновременно и ТУП и ПУП, да допълним и чл.134, ал.3, защото органът, който одобрява общия устройствен план – в случая Общински съвет, може да допусне и двете процедури. Предлагам след “чл.136, ал.1” да се допълни “чл.134, ал.3”.
Ст. Недин – Значи решението става “На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.136 ал.1, чл.134, ал.3 и чл.124 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол допуска да бъде проведена процедура за промяна и прецизиране на общия устройствен план в частта за имоти №000768, №000831 и №000978 в местност “Аркутино”, м. “Алепу” землище Созопол.” Процедурно обаче има внесен проект за решение и от комисията.
П. Рейзи – Колеги, аз нямам нищо напротив, но единственото, което ме притеснява е, че в един момент ще се блъснем с проблема с финансите. Направянето на ТУП-а е задължение на общината.
Ст. Недин – В Росен нали инвеститора го плаща?
П. Рейзи – Инвеститорът там няма нищо общо с общината. Да не стане така, на една от следващите сесии Кмета да стане и да каже “регистрирахме дружества, а нито едно от тях не работи, защото ни предстои разглеждане на точно такава наредба и на точно такива проблеми с АД, в които общината има дял”, а нямаме на този етап никакво развитие. Нито “Градина” работи, нито “Алепу вилидж” работи, нито ГБС работи, нито ОФ “Търговия” се развива, нито ЕООД “Созопол” се развива. И в един момент ще стане така, че основният орган, който спира тяхната работа, ще се окаже Общински съвет. Аз съм съгласен с г-жа Карабаджакова, тя търси своята сигурност от страна на законодателството, но както бяха представени онзи ден нещата, аз не виждам къде можем да бъдем уязвими.
Ст. Недин – Какво ще последва, ако гласуваме предложеното от комисията решение?
П. Рейзи – Какъв е проблема, ако гласуваме предложението на комисията, г-жа Карабаджакова? Какво Ви притеснява Вас? Кажете къде сме в нарушение, къде вкарваме общината в нарушение, ако гласуваме това?
Д. Карабаджакова – ПУП може да се прави при положение, че го има предвиден в териториално устройствения план на общината.
П. Рейзи – Току що казахте, че другото дружество прави ПУП и то върви, защото върви до 20-ти.
Д. Карабаджакова – Нали Ви казах, че законодателството на 20.06.2005 г. се промени. Аз не съм виновна, че едното АД си е вкарало ПУП преди тази дата. А пък другото АД не е сварило.
П. Рейзи – Добре, ама ние имаме урбанизирана територия, която г-н Ковачев ни е дал без точки. От там нататък цялата може да е урбанизирана. Къде бъркаме, ако днес гласуваме, че задължаваме Кмета, съответно и Вас, да издаде становище?
Д. Карабаджакова – Г-н Рейзи, тогава вземете едно решение, да освободим всички територии.
П. Рейзи – Ако Министърът ни даде писмо, че цялата територия около Созопол е урбанизирана без да ми дава точки...
Д. Карабаджакова – Не може да Ви даде писмо. Има нормативна уредба. Не може някой да тълкува. Този Министър утре може да не е Министър. Има нормативна уредба, която може да се променя.
П. Рейзи – Това писмо е изпратено и до Областния управител, не е изпратено само до Вас.
Д. Карабаджакова – В това писмо никъде няма данни за кой имот става въпрос.
П. Рейзи – Още по-добре. Значи е урбанизирана цялата територия.
Д. Карабаджакова – Мисля, че е излишен този разговор.
П. Рейзи – Защо да е излишен? Кажете ми какво ще стане, ако го вземем като решение?
Д. Карабаджакова – Вземете го, няма да е законосъобразно, защото територията не е урбанизирана.
П. Рейзи – Заместник Министърът е написал, че е урбанизирана, а Вие ми казвате, че не е.
Д. Карабаджакова – Имате ли написани имоти с номера? Нямате такъв текст.
Ст. Недин – За мен вече е ясно, че ние и да вземем това решение, предложено от комисията, такова становище няма да се даде, защото г-жа Карабаджакова не може да се опре на закона да даде такова становище.
Д. Карабаджакова – Това е незаконосъобразно. Даже и да го наложите на Кмета, аз няма да го издам, защото е незаконосъобразно.
Ст. Недин – За това ми беше въпроса ако го гласуваме, ще се даде ли такова становище. И ще се върнем пак обратно и ще минават месеци. За това оптималния вариант е, да се прибави и другия член и да вървят нещата.
П. Рейзи – А преждевременно ако падне Наредба №7, тогава какво правим?
В. Караманова – Веднага отиваме на ПУП само.
П. Рейзи – Трябва да го имаме и това пред вид.
Д. Колчева – Аз предлагам проекта за решение както е по докладната.
Ст. Недин – Внесен е проект за решение от комисията по устройство на територията, не е оттеглен.
П. Рейзи – Имаме и от Дияна Колчева предложение, която предлага да се гласува решението по докладната, с направената корекция да се прибави и чл.134, ал.3, трябва първо нейното предложение да гласуваме.
Ст. Недин – Ще прочета проекта за решение: “На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.136 ал.1, чл.134, ал.3 и чл.124 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол допуска да бъде проведена процедура за промяна и прецизиране на общия устройствен план в частта за имоти №000768, №000831 и №000978 в местност “Аркутино”, м. “Алепу” землище Созопол.”
П. Рейзи – Това е решението, което го предлага г-жа Колчева. Колеги, който е съгласен с предложението, направено от г-жа Колчева, да стане решение по докладна записка с вх. №944, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№630
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.136 ал.1, чл.134, ал.3 и чл.124 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол допуска да бъде проведена процедура за промяна и прецизиране на общия устройствен план в частта за имоти №000768, №000831 и №000978 в местност “Аркутино”, м. “Алепу” землище Созопол.

Ст. Недин – Благодаря. Това беше от комисията.
П. Рейзи – С това се изчерпа комисията по устройство на територията. Весели празници на Председателя. Давам думата на г-н Георгиев – Председател на комисията по здравеопазване.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, на 19.12.2005 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
1. Станислав Георгиев – Председател;
2. Дияна Колчева – член;
3. Димо Минков – член;
4. Росен Деспов – член;
5. Катя Стоянова – член.

В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Красимира Германова – Общински съветник;
4. Петя Чапевова – Общински съветник;
5. Добри Добрев – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
1. Докладна записка с вх. №750/26.08.05 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ на Никола Иванов Димитров от с. Зидарово.
По време на заседанието на комисията, вносителят оттегли докладната си.
2. Докладна записка с вх. №789/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на Дружеството на инвалидите в гр. Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След гласуването, комисията реши:
Предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Созопол отпуска еднократна парична помощ на “Дружество на инвалидите” – гр. Созопол, в размер на 300 /триста/ лв.

П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№631
Общински съвет – Созопол отпуска еднократна парична помощ на “Дружество на инвалидите” – гр. Созопол, в размер на 300 /триста/ лв.

Зл. Николов – Само нещо да кажа. Комисията не предлага решение. Комисията предлага решението по докладната.
Ст. Георгиев – Г-н Николов, то е едно и също. Досега не сме чели решенията.
П. Рейзи – Г-н Николов, аз също мисля така. Защото все пак тази комисия е разгледала докладната. Тя също одобрява предложението на вносителя и го предлага.
Ст. Георгиев – И нещо друго – изчитам цялото решение, защото по-нататък в следващите докладни има предложения за корекция в решенията.
П. Рейзи – Разбрахме се. Продължаваме.
Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №1022/14.12.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи на пострадали от наводненията в с. Габър.
Доста се дискутираше по отношение на пострадалите от наводненията. Все пак когато се взима решение за такова подпомагане, трябваше да има някакви документи от комисия, която е оценила щетите и на базата на това становище, комисията да прецени каква помощ да отпусне. Докато тук са предложени цени, които са направо смешни. Аз не знам някой да възстанови щети от толкова сериозно наводнение със 100 лв. Има един човек, на който се предлагат 500 лв., но ние нямаме критерий, по който да определим на кой колко са му щетите и на кой колко да отпуснем, затова предлагаме на всички да се отпуснат по 100 лв. Но все пак комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: 1 глас;
Въздържали се: няма.
След гласуването, комисията реши:
Предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Денка Станкова Иванова от с. Зидарово в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
2. Станка Иванова Станкова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
3. Златка Батилова Иванова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
4. Илия Стоянов Кавълеров от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
5. Гинка Илиева Станкова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
6. Данка Йорданова Атанасова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
7. Чоно Костов Иванов от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
8. Видо Стоянов Йорданов от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
9. Милка Атанасова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
10.Калина Георгиева Йорданова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
11. Жечка Стоянова Кавалерова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението
12. Ангел Георгиев Иванов от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението
13.Илия Станков Станков от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението
14 Милка Стоянова Кавалерова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението
15. Иван Василев Иванов от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
П. Рейзи – Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, аз имам предложение. Нека да изслушаме накратко Кметът на с. Габър. Все пак той е предложил тези хора за отпускане на помощи. Има преки наблюдения върху тях и върху щетите, които са нанесени. Да го изслушаме и да преценим.
П. Рейзи – Кметът на Габър има думата.
Д. Трънков – Иван Василев е един от най-пострадалите. Част от къщата му е съборена и гаража. И г-жа Караманова също беше там на другия ден след наводнението и видя какво е. Предлагам поне 300 лв. да му се отпуснат.
В. Караманова – Да, това е къщата, която най-много е пострадала.
Ст. Георгиев – След като направихме рекапитулация се оказа, че 668,17 лв. остават неразпределени и по-късно щях да прочета, че комисията предлага те да останат като преходен остатък или сега да се разпределят на самата сесия. Така, че има възможност да му се дадат.
П. Рейзи – От двете докладни, които внесохме, почти на всички сме дали. Само на около 13 човека комисията предлага да не се отпуснат помощи.
Д. Колчева – Иван Василев Иванов от с. Габър, нека да си остане както е по докладната – 500 лв.
П. Рейзи – Колеги, ще го гласуваме. Има предложение решението да бъде така, както е по докладната. Без промяна. Който е съгласен докладна записка с вх.№1022 да остане така, както е по предложение от г-н Панайот Рейзи в докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№632
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
3. Денка Станкова Иванова от с. Зидарово в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
4. Станка Иванова Станкова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
3. Златка Батилова Иванова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
4. Илия Стоянов Кавълеров от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
5. Гинка Илиева Станкова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
6. Данка Йорданова Атанасова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
7. Чоно Костов Иванов от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
8. Видо Стоянов Йорданов от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
9. Милка Атанасова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
10.Калина Георгиева Йорданова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
11. Жечка Стоянова Кавалерова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението
12. Ангел Георгиев Иванов от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението
13.Илия Станков Станков от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението
14 Милка Стоянова Кавалерова от с. Габър в размер на 100 /сто/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението
15. Иван Василев Иванов от с. Габър в размер на 500 /петстотин/ лв. за възстановяване на щетите от наводнението.

Ст. Георгиев – Продължаваме с докладна записка с вх. №1023/14.12.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След гласуването , комисията реши:
Предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Ангел Илиев Станков, ЕГН 5802180466 от с. Габър, общ. Созопол, за лечение на след изхемичен инсулт, в размер на 500 /петстотин/ лв.
2. Сийка Иванова Кирова от с. Габър , общ. Созопол за операция на очите в размер на 350 /триста и петдесет/ лв.
3. Тодор Любомиров Георгиев от гр. Созопол, ул. “ Оборище” № 17 за операция на очите в размер на 600/шестстотин/ лв.
4. Христина Маркова Борисова от гр. Созопол, ул. “ Лилия” № 1 за лекарства в размер на 209.24 /двеста и девет лв.и двадесет и четири ст/ лв.
П. Рейзи – Който е съгласен така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№633
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Ангел Илиев Станков, ЕГН 5802180466 от с. Габър, общ. Созопол, за лечение на след изхемичен инсулт, в размер на 500 /петстотин/ лв.
2. Сийка Иванова Кирова от с. Габър , общ. Созопол за операция на очите в размер на 350 /триста и петдесет/ лв.
3. Тодор Любомиров Георгиев от гр. Созопол, ул. “ Оборище” № 17 за операция на очите в размер на 600/шестстотин/ лв.
4. Христина Маркова Борисова от гр. Созопол, ул. “ Лилия” № 1 за лекарства в размер на 209.24 /двеста и девет лв.и двадесет и четири ст/ лв.

Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №1034/15.12.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи. След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След гласуването , комисията реши:
Предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Ирина Христова Илиева от с. Крушевец – майка на Стоян Иванов Илиев, с ЕГН – 9311160461 с диагноза сурдомутатис и 80% инвалидност, нуждаещ се от слухово-речева рехабилитация в гр. Бургас при специалист. Транспортните разходи на детето до края на учебната година са в размер на 442 /четиристотин четиридесет и два/ лева и 80 ст., а за заплащане на лекторските часове са нужни 250 /двеста и петдесет/ лева и 56 ст. Общата стойност на исканата помощ е в размер на 693 /шестстотин деветдесет и три/ лева и 36 ст.
- Димитър Димов Димитров от с. Росен, ЕГН – 4906060748 за покриване на разходите по направена операция на очите в размер на 800 лв. /осемстотин/
- Пенка Николова Хадилева от гр. Созопол, ЕГН – 5505250458, ул. “Чайка” №2 за покриване разходите по направена операция в размер на 3000лв. /три хиляди лв./
- Станка Димова Димова от с. Зидарово, ЕГН – 4411020490 за лечение на очите в размер на 220лв. /двеста и двадесет лв./
- Анастас Стамов Джамбазов от с. Зидарово, ЕГН – 4309260481, в размер на 277,09 лв. /двеста седемдесет и седем лв. и 09 ст./
- Мюмюн Мюмюнов Мюмюн от с. Равна гора, ЕГН – 4007310767, в размер на 230,69 лв. /двеста и тридесет лв. и 69 ст./
- Джемине Хюсеинова Мюмюнова от с. Равна гора, ЕГН – 4907230875, в размер на 111,45 лв. /сто и единадесет лв. и 45 ст./
- Парашкев Кръстев Дуков от с.Зидарово, ЕГН – 49020206654, в размер на 280 лв. /двеста и осемдесет лв./ за направена операция.
Тук сега ми дават една молба от Иван Атанасов Иванов от с. Равадиново.
П. Рейзи – Защо не беше внесено това нещо навреме?
Ц. Петрова – Ще обясня. Това, че бе внесено в последния момент, се наложи от факта, че господина за първи път кандидатства. Той е напуснал по собствена воля болницата, поради липса на средства, за да си плаща хранодните. Когато ми представи фактура за лекарства на стойност 173 /ако не се лъжа/ лв. по документи, аз попитах съпругата му как не са имали пари да платят два дни престой в болницата за храна, а имахте пари да закупите такива скъпи лекарства. Просто се притесних, че става нещо и това изискваше няколко дни аз да посетя аптеката, от която беше издадена фактурата и да започна да се консултирам с лекари специалисти, защото напоследък все ми се струва, че някой се опитва да вземе пари, които не са вложени за лекарства. Но тъй като се оказа, че човекът наистина е болен и че наистина е направил някакво заборчване предварително, аз много Ви моля и Ви приканвам да му отпуснете тази помощ. А Станка Димова, поради техническа грешка е цитирана два пъти в докладната.
П. Рейзи – Благодарим.
Ст. Георгиев – Само да уточним сумата за Иван Иванов от с. Равадиново – 129,73 лв. Колеги, добавяме и това име в общия списък. Предлагам да ги гласуваме заедно в докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с т.1 по тази докладна с направената корекция – допълненото име на Иван Иванов от с. Равадиново, което прочете г-н Георгиев, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Георгиев – Продължаваме с т.2: “Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на ветераните в размер 55 лв. петдесет и пет лв./ на:
- Стоян Райков Йовков от с. Равна гора, ЕГН – 1202150462
- Стоян Стоев Шурелов от с. Индже войвода, ЕГН – 2308110884”
Само да изясним обща сума или на всеки по 55 лв.
Ц. Петрова – Това се налага, защото когато е бил прилаган общ списък, те са пропуснати. Те не са си плащали членски внос и сега са си платили.
П. Рейзи – Аз искам да кажа, нищо, че г-н Калафатев го няма тук, за последен път му правим компромис. Ако мисли, че на всяка сесия ще ги вкарва по двама...
Ц. Петрова – И аз няма да ги вписвам повече.
П. Рейзи – ...защото в селата върви мълва, че ако станеш ветеран, ти плащат по 55 лв. Просто догодина, какъвто списък представи на първия ден...
В. Караманова – Няма догодина. От догодина само погребалните разходи.
Ст. Георгиев – Аз предлагам да вмъкнем думичката “по 55 лв.” Ще зачета предложението за решение: “Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на ветераните в размер 55 лв. петдесет и пет лв./ на всеки:
- Стоян Райков Йовков от с. Равна гора, ЕГН – 1202150462
Стоян Стоев Шурелов от с. Индже войвода, ЕГН – 2308110884”
П. Рейзи – Който е съгласен с т.2 по тази докладна с направената корекция, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Георгиев – Продължаваме с т.3: “Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на лица намиращи се в крайно тежко финансово и битово положение и невъзможност да решат свои проблеми от първа необходимост:
- Борислав Иванов Генов – гр. Созопол ул. “Каваците” 26 за отпускане на помощ в размер на 1000 лева, които да покрият разходите по щетите, причинени от пожар в дома му.
Средствата да се изплащат след представяне на нужните разходо-оправдателни документи.”
Комисията предлага само на този човек да се отпуснат помощи. На някои от останалите няма записани суми, други искат да закупят дърва и т.н. и комисията смята, че на този етап не може да се отпусне помощ.
Ц. Петрова – Това са молби на хора, които са абсолютно неграмотни, за голямо съжаление. В тях просто пише “Г-жо Кмет, моля да ми пратите някой лев, да купя хляб на детето си”. Аз нямам фиксирана сума за това, защото никой не казва колко пари иска.
П. Рейзи – Ние такива помощи не можем да отпускаме.
Ц. Петрова – И тъй като съм непрекъснато атакувана “къде ми е молбата, вкарахте ли я при г-н Рейзи”...
П. Рейзи – Права сте, благодаря Ви госпожо. Наред с всичко това, комисията на заседанието си взе решение, че ще бъде предложено на Общински съвет да се вземе решение, с което да конкретизираме през новия бюджет парите, които ще заложим, точно за какво ще бъдат отпускани. Защото ако има едно такова решение, на служителката в общината, която отговаря за тези проблеми, ще и бъде по-лесно, а и на Кмета ще бъде по-лесно и на мен ще ми бъде по-лесно. И когато парите за еднократни помощи са конкретизирани, ще можем да отговаряме на гражданите на кой ще може да се отпуска и на кой не. Сега парите са малко, опитваме се да помогнем на тези, които имат по-голяма нужда, например за операции. Който е съгласен с т.3 по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№634
Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Ирина Христова Илиева от с. Крушевец – майка на Стоян Иванов Илиев, с ЕГН – 9311160461 с диагноза сурдомутатис и 80% инвалидност, нуждаещ се от слухово-речева рехабилитация в гр. Бургас при специалист. Транспортните разходи на детето до края на учебната година са в размер на 442 /четиристотин четиридесет и два/ лева и 80 ст., а за заплащане на лекторските часове са нужни 250 /двеста и петдесет/ лева и 56 ст. Общата стойност на исканата помощ е в размер на 693 /шестстотин деветдесет и три/ лева и 36 ст.
- Димитър Димов Димитров от с. Росен, ЕГН – 4906060748 за покриване на разходите по направена операция на очите в размер на 800 лв. /осемстотин/
- Пенка Николова Хадилева от гр. Созопол, ЕГН – 5505250458, ул. “Чайка” №2 за покриване разходите по направена операция в размер на 3000лв. /три хиляди лв./
- Станка Димова Димова от с. Зидарово, ЕГН – 4411020490 за лечение на очите в размер на 220лв. /двеста и двадесет лв./
- Анастас Стамов Джамбазов от с. Зидарово, ЕГН – 4309260481, в размер на 277,09 лв. /двеста седемдесет и седем лв. и 09 ст./
- Мюмюн Мюмюнов Мюмюн от с. Равна гора, ЕГН – 4007310767, в размер на 230,69 лв. /двеста и тридесет лв. и 69 ст./
- Джемине Хюсеинова Мюмюнова от с. Равна гора, ЕГН – 4907230875, в размер на 111,45 лв. /сто и единадесет лв. и 45 ст./
- Парашкев Кръстев Дуков от с.Зидарово, ЕГН – 49020206654, в размер на 280 лв. /двеста и осемдесет лв./ за направена операция.
- Иван Атанасов Иванов от с. Равадиново, за закупуване на лекарства за след болнично лечение, в размер на 129,73 /сто двадесет и девет лв. и 73 ст./ лв.

2. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на ветераните в размер 55 лв. петдесет и пет лв./ на всеки:
- Стоян Райков Йовков от с. Равна гора, ЕГН – 1202150462
- Стоян Стоев Шурелов от с. Индже войвода, ЕГН – 2308110884

3. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на лица намиращи се в крайно тежко финансово и битово положение и невъзможност да решат свои проблеми от първа необходимост:
- Борислав Иванов Генов – гр. Созопол ул. “Каваците” 26 за отпускане на помощ в размер на 1000 лева, които да покрият разходите по щетите, причинени от пожар в дома му.
4. Средствата да се изплащат след представяне на нужните разходо-оправдателни документи.

Ст. Георгиев – Комисията разгледа и Програмата за развитието на туризма. Комисията я разгледа и даде положително становище.
Колеги, на 21.12.2005 г. се проведе второто заседание на комисията, на което беше разгледана докладна записка с вх. №1047/20.12.2005 г., от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ.
След обсъждане комисията премина към гласуване и след гласуването предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№635
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Стоян Атанасов Иванов в размер на 300 лв., необходими за лечението му.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Ст. Георгиев – Само нещо да уточня. Сумата, която остава като преходен остатък по този параграф, е 138,44 лв. Това беше от комисията, благодаря.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, весели празници. Каня Общинските съветници, Кмета на общината, Секретаря на общината, Заместник Кмета, Директори на Дирекции в ресторант “Формозо” на коледен банкет. Бъдете живи и здрави.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/

ПРОТОКОЛА ВОДИ: …….…………….
/П. ПАЗВАНТОВА/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...