:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №29/30.11.2005 г.


ПРОТОКОЛ №29


Днес, 30.11.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет – Созопол проведе двадесет и деветото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, Кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова и Богдан Йорданов – Юристи на Общински съвет, Константин Палазов – Секретар на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, кметове на селата от община Созопол, гости на двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 17 Общински съветника. Предлагам сесията на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Всички Вие сте си получили материалите и по правилник, ако имаме оспорени решения от Кмета на общината, трябва да започнем с тях. Явно докато не помогнем на “Дюни” – АД, няма да оставят Общински съвет да вземе решение. Решението, което бяхме взели на двадесет и осмата извънредна сесия, Кметът на общината го оспорва. Разбира се, както всички докладни, внесени от тях, е било внесено в 16,45 ч. вчера. Сега ще дам думата на Кмета на общината да изложи тезата си за това нейно оспорване, след което ще минем към коментари. Имате думата, г-жо Кмет.
В. Караманова – Добър ден, уважаеми Общински съветници, дами и господа. Възползвах се от правото си на осн. Чл.45, ал.2 от ЗМСМА, да оспорвам взетото от Общински съвет решение под №563/17.11.2005 г. На първо място мотивите ми са по законосъобразност и по целесъобразност. Решението на Общински съвет е взето в нарушение на чл.27, ал.3 он ЗМСМА, където е записано, че решението на Общински съвет се взима с мнозинство повече от ½ от присъстващите съветници. Горецитираното решение е произнесено с равен брой гласове. Решение се взима с предвиденият в императивна норма с повече от ½ гласове от съветниците. Освен това е записано, че Общински съвет “не дава съгласие” и към настоящия момент Общински съвет такова становище няма, независимо дали то е положително или отрицателно. Както в Общински съвет, така и в общинска администрация и Областния управител, е отправена жалба от Общинския съветник Тихомир Янакиев, който не е редовно поканен на сесията и са нарушени разпоредбите на чл.33, ал.1, т.3 и чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, съответно и чл.77, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол. Към тези мои съображения привеждам още и изключително тежките последици, които биха последвали за община Созопол. В община Созопол вчера е депозирано с копие до Общински съвет, възбрана върху имота “Търговски център” от страна на “Дюни” – АД. Възбраната на имота е с постановление на Бургаски районен съд. Общински съвет също трябва да е получил тази възбрана.
П. Рейзи – Не, не сме я получили още.
В. Караманова – При нас вчера след обяд със следобедната поща дойде. Най-вероятно и при Вас ще дойде тази възбрана. Така че сме поставени пред един сложен проблем, който трябва да бъде решен в полза и на общината, и на гражданите в община Созопол. Пред вид на това, мотивирана както по законосъобразност, така и по целесъобразност, оспорвам взетото решение и предлагам на Общински съвет – Созопол, да преразгледа това свое решение. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. По Правилник трябва сега да дам думата на Председателя на комисията по законност да коментира оспорваното решение и може би ще се наложи да дадем и почивка, за да се събере цялата комисия. Давам думата на г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Колеги, видно от гласуването, отразено в Протокол №28/17.11.2005 г. става ясно, че Общински съвет – Созопол не е приел решението така, както е по докладната. Т.е. е допусната авна фактическа грешка. На основание чл.54 от Правилника за организацията и дейността си, Общински съвет – Созопол допуска поправка на явна фактическа грешка в решение №563/17.11.2005 г., от Протокол №28/17.11.2005 г. заседание на Общински съвет, а именно решение №563 да се чете по следния начин:
“Общински съвет – Созопол не приема решение по докладна записка с вх. №852/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за извършване на замяна на престации/заплащане по предварителен договор за покупко-продажба на общински недвижими имот.”
На практика не е взето решение, следователно в случая няма мотив да бъде оспорвано решение на Общински съвет.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с коментирането на тази явна фактическа грешка, където всъщност оспорването на Кмета на общината е, че не даваме съгласие, ние никога не сме правили такъв коментар. След като бяха добре прослушани записите и Протокола, там никъде не е казано, че не даваме съгласие. Там точно и ясно беше казано, че не взимаме решение. Това, което беше прочетено в явната фактическа грешка, която в момента сме я изпратили както до Кмета на общината, така и до Областния управител и прокуратурата. В тази насока аз мисля, че това, което Кмета оспорва няма смисъл да го коментираме на тази сесия. Г-н Янакиев има думата.
Т. Янакиев – Добро утро на всички. Не съм много съгласен с Вас, защото в оспорването на Кмета се визира и моята жалба, като нередовно поканен за миналата сесия, която се състоя на 17.11.2005 г. В тази връзка аз искам да ми дадете някакъв отговор, във връзка със жалбата, която съм депозирал при Вас. Съответно има копие до Областния управител и до Г-жа Кмета на община Созопол. Това е едно от условията, на които се визира оспорването на Кмета.
П. Рейзи – Ще отговоря устно на Вашата жалба. След това ще Ви изпратя и документите, които са доказателство за това, което ще чуете. По Правилник на Общински съвет, когато е извънредна сесията, всички се уведомяват с покана. Тази покана може да бъде устна, може да бъде писмена. Отделно на Вас лично Ви се обадихме по телефона и Ви уведомихме, че ще има извънредна сесия на 17 ноември и Ви поканихме на комисията, която беше направена в един много широк състав. Бяха поканени всички комисии. Отговорът, който Вие дадохте беше, че сте на почивка и по всяка вероятност няма да присъствате на сесията. Освен това в момента съм пуснал искане до БТК, за да ми извадят разпечатка за този период, в който сме Ви се обадили. Този документ ще Ви бъде изпратен, за да видите кога сме Ви се обадили. На комисията, която беше свикана, всички които присъстваха си получиха документацията и в тази документация отделно на всеки беше дадена и текстова покана. За това, че Ви не можахте да дойдете ните на комисията, нито на сесията, отговорността си е изцяло Ваша. Аз в тази насока искам също да кажа, че както пише в Закона, посещението на сесиите от страна на Общинските съветници, е задължителна. Ако някой не може да присъства, той е длъжен преди или след сесията, да представи документ, с който да оправдае отсъствието си. До този етап почти никой от Вас не го е правил. В тази насока аз, като Председател на Общински съвет мога да Ви кажа, че съм спазил всички законови разпоредби и правилници и сесията беше напълно законосъобразна. Съмнява ме много, че аз ще уведомя 16 Общински съветника, а ще забравя само Вас да уведомя. А другото е, че Вие дойдохте пет или десет минути след като сесията приключи. Това говори, че са Ви уведомили и сте знаели за сесията.
Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Това, което Вие казвате, са свободни импровизации според мен, ще се види като дойде разпечатката. Това няма да го говорим кой какво е казал по телефона. Не може да се докаже. Може секретарката Ви да ми се е обяснявала в любов, да речем, но това е друга тема. В чл.28, ал.5 – поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневен ред на заседанието. Поканата се връчва лично срещу подпис на всеки съветник или се изпраща по пощата. Аз си направих труда да проверя в пощата – такава покана не е постъпила в пощата, нито е изпратена на моя адрес. Предполагам, че пощенските служби са достатъчен аргумент в моя защита. Освен това, при извънредно свикване на сесия, по изключение заседанията на Общински съвет могат да бъдат свикани от Председателя и с покана 3 дни преди заседанието. Пак фигурира “и с покана”. Г-н Рейзи, Вие не може така да казвате “аз му се обадих” или “аз съм се обадил на някой друг”. Единствено документите са факти и може да се търси някаква законност. Аз претендирам, че на мен ми е отнето правото по чл.33 или чл.36, не си спомням точно, от ЗМСМА.
П. Рейзи – Чл.29, ал.3 гласи... Г-жа Чампарова.
Б. Чампарова – Чл.29, ал.3: “При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет се насрочва от Председателя на Общинския съвет извънредно заседание. Уведомяването на съветниците за извънредно заседание става по реда на чл.28 ал.7 от правилника”. Там пише “покана”. Там умишлено не е казано каква покана, защото именно извънредната ситуация позволява да бъде по няколко начина поканата – устно, писмено или с други средства. За устната покана има доказателство.
П. Рейзи – Устната покана е извършена, след това на всеки от Вас е връчена и текстова покана. Ако Вие бяхте дошли на комисията, щяхте да получите покана.
Т. Янакиев – Г-н Рейзи, какво Ви накара да направите сесия? Всичко беше за 30 ноември, а Вие изведнъж правите извънредна сесия.
П. Рейзи – Аз казах какво ме е накарало. Първото което е... г-н Мархолев, ако обичате, има начин да поискате думата. Колеги за това, че съм свикал извънредна сесия, Ви казах по-рано. Виждате колко е голяма папката, а още не сме разгледали нито една докладна и пак за пореден път се разправяме с един мотив, защото трябва да подарим на “Дюни” – АД една земя. Има договор и нашият апел към Кмета на общината е да се придържа към този договор. До момента Кмета на общината не е направил нищо в полза на общината. Напротив, само в полза на “Дюни” – АД. Като Кмет на общината и по този договор, който го има, искам Кметът да стане и да каже какви отговори по този договор и какви движения е направила до “Дюни” – АД, в защита на общината. Аз задавам въпрос към Кмета на общината като Председател на Общински съвет. Г-н Милков, ако обичате, има ред. Когато бяхте Вие председател на Общински съвет мисля, че редът се спазваше стриктно. Много Ви моля и Вие да го спазвате сега. Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – Договорът изцяло е свързан с разпореждане с общинско имущество, където правата са изцяло на Общински съвет. Кметът предприема действия след съответни решения на Общински съвет. Такива решения до момента няма, нито за разговори, които Общински съвет би желал да проведе с изпълнителя, нито под каквато и да е друга форма. Следователно, Кметът на общината не може да си позволи да прави нищо, което той реши. Защото става въпрос за разпореждане с общински имот. Изцяло в компетенциите на Общински съвет.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам да попитам, г-жо Караманова, след като е в правата на Общински съвет, кога Общинският съвет беше запознат от Ваша страна, че има проблем с тази земя? Защото ние нито имаме документи за собственост, нито имаме документи, които пристигат до Вас от Министерски съвет и от поземлена комисия. Кога Вие запознахте Общински съвет?
В. Караманова – Още с докладната, внесена през месец май.
П. Рейзи – Ама тази докладна беше внесена, за да правим замяна. Нямаше коментари за срещи и за решение, взето по отношение на защита на общината. В крайна сметка, в момента за това, че Вие не сте реагирали навреме, за това е в момента запора на Търговския център. И точно за това в момента г-н Людмил Стойков – собственик на “Дюни” – АД, претендира към нас за неустойки от порядъка на 2 000 000 лв. Точно за това, че Вие не сте предприели никакви действия. Съответно ние от тук нататък трябва чрез прокуратурата да потърсим от Вас защо не сте защитили правата на общината.
В. Караманова – Пред прокуратурата Вие вече потърсихте отговорност на Кмета на общината за това, че предлага неизгодна сделка. Искам обаче да Ви питам – инициативите на Общински съвет, като Общински съвет, който трябва да решава проблемите на общината какво е направил, какво е инициирал по този въпрос и какво решение е взел? Дори и Вашето предложение за това, че може да се плати, което беше включено като предложение на миналата сесия, е гласувано с нула гласа “за”. Да се предложи, при съгласие от страна на “Дюни” – АД, да им се заплати. Такъв е Вашият протокол.
П. Рейзи – Да, така е, г-жо Караманова, но Вашето искане беше да Ви разрешим да търсите пари за кредит, а не да заплатите на “Дюни” – АД. Освен това, никъде в това Ваше искане, не се цитира каква сума трябва да заплатим на “Дюни” – АД. Ние не можем да вземем решение без параметри по него. Всичките Ви предложения за решения са такива.
В. Караманова – Поемайте си отговорността, уважаеми Общински съветници.
П. Рейзи – Според мен с тази реплика колеги, в момента Кмета на общината обвинява целия Общински съвет, че ние до момента всички решения, които сме ги взели в полза на нашите съграждани, не можем да поемем отговорност и едва ли не, че сме взели някакви решения, които не защитават интересите на нашите съграждани.
В. Караманова – Определено смятам, че не се взима абсолютно никакво решение. А невзимането на никакво решение не е в интерес нито на гражданите, нито на общината.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Колеги, аз мисля, че ние по тази докладна един път се произнесохме и взехме решение. Кой как е гласувал, дали е видно от протокола мисля, че няма значение. Но ние веднъж се произнесохме по тази докладна. Ние бяхме против тази престация. Какво обсъждаме в момента? Можете ли да ми кажете?
П. Рейзи – Г-н Златко Николов.
Зл. Николов – Сега ние изпадаме пак в един тупик. Кметът на общината има право да оспори всяко решение на Общински съвет по законосъобразност и по целесъобразност. Това решение се оспорва и в двата случая.
П. Рейзи – Само по законосъобразност се оспорва. Погледнете го.
Зл. Николов – Само по законосъобразност ли се оспорва? Така, освен това сесията, която се свика по-миналата седмица, за да извънредна сесия, трябва да са някакви чрезвичайни обстоятелства. По никакъв начин не може да се оправдае пускането на покана с липсата на време, тъй като дали ще е в сряда, или ще е в петък, нямаше никакво значение. Това е умишлено добре избран моменът, когато някой от съветниците отсъства, да не е уведомен както трябва, за да не може да присъства на сесията. Това е г-н Председател и за това придържайте се към чл.61 от Правилника...
П. Рейзи – Защото този същият човек гласува “за”. “Въздържал се”, извинявайте.
Зл. Николов – Няма значение как е гласувал.
П. Рейзи – Как да няма значение?
Зл. Николов – Разглеждаме въпроса втори път.
К. Стоянова – Предлагам сесията да продължи с дневния ред. С това кой как е гласувал първия, втория, петия път, просто ставаме смешни. Извинявам се, господа Общински съветници, г-н Тихомир Янакиев гласува първия път “въздържал се”, а следващият път го нямаше. Какво ще правим тук, цирк ли? Кой ще е тук и кой ще го няма. Ставаме смешни.
Т. Янакиев – Значи г-н Рейзи ще ни дебне...
П. Рейзи – Никой не дебна, г-н Янакиев. Ние на Вас Ви се обадихме. По телефона Ви се обадихме. Защо не дойдохте да си получите документити, за да си получите и поканата?
Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми гости, колеги, г-жо Кмет, г-н Председател. Да не превръщаме сесията в махленски патардии. Да си минаваме по дневния ред. Това е моето предложение.
П. Рейзи – По правилник Ви казваме, че това, което сте написали “не дава съгласие” не сме взели такова решение. В момента сме пуснали поправка на явна фактическа грешка. При това положение това Ваше оспорване няма никакъв смисъл.
В. Караманова – Аз много се извинявам, има Юрист от Областна управа по повод жалбата на Общинския съветник Тихомир Янакиев. Предлагам да дадем думата на Юриста от Областна управа.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Юрист.
З. Копринкова – Началник на отдел в Областна администрация – Добър ден на всички. Ще си позволя да взема отношение по повдигнатия въпрос. Смятам, че е налице оспорване на Кмета на осн. чл.45, ал.2 от ЗМСМА. Председателят на Общински съвет е длъжен да го подложи на гласуване. Решението е оспорено един път по законосъобразност в писмен вид, второ по целесъобразност в момента Кметът го направи пред Вас. Позоваването на поправка на явна фактическа грешка считам, че към настоящия момент не може да се разглежда, тъй като поправката се обявява по реда на чл.57 от Вашия правилник и също подлежи на разглеждане и на приемане от Общински съвет. Считам, че Председателят следва да спазва задълженията си по закон и по правилника, приет от този Общински съвет и да подложи на повторно гласуване взетото решение. Освен всичко смятам, че става дума за игра на думи – “не дава съгласие” и “не приема решението”. Считам, че е налице едно отрицателно решение, взето на предходното Ви заседание.
П. Рейзи – Няма взето решение, г-жо Юрист. Току що Вие сама изпаднахте в противоречие. 8/8 – няма взето решение. Ние точно това коментираме – няма взето решение. И в този случай Кмета няма какво да оспори.
З. Копринкова – Началник на отдел в Областна администрация – Мисля, че току що казах това. Считам, че е налице едно отрицателно решение “не дава съгласие”. Така е записано в протокола, изпратен в Областна управа и който държа в момента в ръцете си. Поправката на явна фактическа грешка в настоящия момент не мога да разглеждам. Т.е. за мен има действие записа, който е представен в първоначалния му вид. Така, че считам, че е налице отрицателно решение. При 8/8 гласа не е възможно действително да се формулира воля, тъй като изискаването е повече от половината съветници, затова смятам, че решение така или иначе е взето и то е отрицателно. Благодаря Ви за вниманието.
П. Рейзи – Благодарим. Г-н Богдан Йорданов, имате думата.
Б. Йорданов – Адвокат на Общински съвет – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, уважаеми дами и господа Общински съветници. Аз искам да обърна внимание на един факт. Първо съм изненадан, че уважаваната от мен колежка Копринкова се изказа по въпрос, който не касае в случая Областната управа. Тук имате депозирано възражение срещу решение на Общински съвет от Кмета на общината, който няма нищо общо с намеса на Областна управа. Аз съм учуден тя какво мнение идва да дава тук.
П. Рейзи – Тя контролира нашата работа.
Б. Йорданов – Адвокат на Общински съвет – Извинявайте, обаче чл.45, ал.2 дава правомощия на Кмета и Ви определя ред, по който в края на краищата, въз основа на възражението, Общински съвет трябва да реши какво прави. Аз не разбирам намесата на Областна управа тук и ще приема само мнението на г-жа Копринкова като гостенин, който не представлява Областна управа, защото в крайна сметка това е намеса в местното самоуправление, което в края на краищата има принципи. В този смисъл ще спра да го коментирам, но ще Ви кажа и нещо друго. На всички е ясно, че когато Правилникът изисква – аз споделям възраженията на г-жа Караманова, те са много уместни – всички тези направени възражения, във връзка с депозираното от нея оспорване, са съвсем актуални при условие, че има взето решение, т.е. “не дава съгласие”. Това, което практически може да се каже, че няма решение, въз основа на което се възразява, защото гласовете са 8/8. Щом има такова, значи просто няма решение. А щом няма решение, няма и хипотезата по смисъла на чл.45, ал.2, с която Кметът да възразява. Това е, което имам да Ви кажа. Благодаря.
П. Рейзи – Колеги, точно в тази насока аз не съм съгласен с оспорваното решение от Кмета и предлагам да продължим нататък по дневния ред. Всички Вие сте си получили дневния ред. Който е съгласен...
В. Караманова – Общинският съвет прегласува оспорваното решение...
П. Рейзи – То няма такова, колеги. При гласуване 8/8 няма решение.
Зл. Николов – Какво значи “няма решение”? За да се приеме, трябва да гласуват 50 плюс един от съветниците. Няма такъв брой. Решението не се приема, т.е. се отхвърля.
П. Рейзи – Но няма и взето “против”, защото няма...
Зл. Николов – Предложението не е да не се приема, предложението е да се приеме. И при положение, че няма девет гласа, се отхвърля.
П. Рейзи – Значи сега тук Вие влизате в друго противоречие. На какво основание Кмета на общината оспорва нашето решение? Чл.27, ал.3 се казва осем плюс един. Ние нямаме такова взето решение.
Зл. Николов – Няма взето решение. Поради което Кметът го оспорва по законосъобразност и по целесъобразност. По нашия правилник Председателят трябва да го гласува.
П. Рейзи – Не го пише това в правилника.
Б. Йорданов – Адвокат на Общински съвет – Чисто юридически искам да обърна внимание – просто няма решение. Нито “за”, нито “против”, поради което няма правен факт, който да поражда правомощия за оспорване на решението. От тази гледна точка го казвам. И още нещо, ако трябва да говорим, имате предишно решение, с което този въпрос е решен. Това решение в края на краищата е можело да бъде оспорвано. Това исках да кажа. Благодаря.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Добър ден, дами и господа. Колега Йорданов, аз имам към Вас един въпрос – приемаме, че на предходното заседание на Общински съвет не е взето решение. Така или иначе, тази докладна е внесена. Тя трябва да бъде подложена на разглеждане и гласуване. Това не предполага ли, че след като предния път няма взето решение, сега отново трябва да се гласува проекта за решение, внесен от Кмета?
Б. Йорданов – Адвокат на Общински съвет – Това е предмет на дневен ред, а не предмет на оспорване, защото няма фактически състав за пораждане на оспорване.
П. Рейзи – Колеги, ние тук няма да превръщаме общинската сесия на съд. Ако г-жа Петкова има някакви въпроси, тя трябва да ги задава към мен или към съветниците.
Пет минути почивка, колеги.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет, в залата присъстват 17 Общински съветника. Кворум имаме. Продължаваме 29-тата редовна сесия на Общински съвет – Созопол. Давам думата на г-жа Караманова.
В. Караманова – Първо, решение има и това решение е пратено в Общински съвет. Вие казвате, че има поправка на явна фактическа грешка, но при мен официалният протокол е, че “не дава съгласие да бъда извършена замяна”. И тъй като непрекъснато се твърди, че абсолютно никакви последици няма за общината. Аз мога да Ви прочета, и Вие ще си прочетете, защото чета отгоре, че е пратено до Общински съвет и до Кмета. Аз вчера съм получила, ще дойде и при Вас. Тук пише обезпечителна заповед от 23.11.2005 г., с която се допуска обезпечение на бъдещи рискове при условията на евентуалност на “Дюн” – АД, на Търговски център – Созопол. Има възбрана върху следните недвижими имоти – описани са всички магазини, които имаме и земеделска земя, частна общинска собственост, предмет на престацията, находяща се в землището на гр. Созопол, м. “Герени”. От Бургаски районен съд е.
П. Рейзи – Кажете ми на какво основание той го прави.
В. Караманова – Аз не мога да Ви кажа.
П. Рейзи – Тогава защо ни го четете на нас? Ние ще го получим и ще го видим, ще се консултираме.
Давам думата на г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Г-жо Караманова, аз искам само да попитам следното: в момента, в който общинска администрация разбра, че има временна невъзможност да изпълни задължението си по договора – смятам, че е във Вашата компетенция да се изпрати уведомително писмо до контрагента, че има временна невъзможност – тук не виждам да бъде необходимо решение Общински съвет. Изпратено ли е такова уведомително писмо?
В. Караманова – На основание на това е пратено писмото на “Дюни”, че те искат да бъдат заменени терените. От там нататък друга кореспонденция няма.
П. Чапевова – Моят въпрос беше община Созопол в момента, в който е разбрала, изпратила ли е това писмо.
В. Караманова – Само това писмо. Едно единствено сме пратили, в което пишем, че не можем да си изпълним задълженията. От там нататък ние имаме едно писмо, второ писмо, трето писмо, Вие ги имате тези писма. Искате да Ви приложим писмото, което общината е пратила? Добре, ще Ви го изпратим това писмо.
П. Чапевова – Искахме да разберем, че общината своевременно е изпратила това писмо. Защото по време на комисиите коментарът беше, че не знаете.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз предлагам също така като г-н Недин да се върнем към процедурата, която е фиксирана в правилника в чл.61, ал.3, която гласи: “Общинският съвет може да проведе нови разисквания по оспореното решение и по мотивите на Кмета за оспорване. Общинският съвет прегласува оспореното решение с определеното чл.21 ал.2 ЗМСМА мнозинство в същото заседание на което е съобщено и разгледано оспорването от Кмета.”
П. Рейзи – Ние нямаме решение, така че няма какво да разглеждаме. Г-н Милков.
Ив. Милков – Г-н Председател, уважаеми колеги. Този въпрос веднъж е поставен на редовна сесия – не е решен. Прави се извънредна сесия – пак не е решен. Тази извънредна сесия се прави не да не се реши, а да се реши по някакъв начин. И да има едно решение, което по някакъв начин да покаже на администрацията какво трябва да предприеме. При положение, че щом се прави извънредна сесия по този въпрос това означава, че този въпрос е от особена важност. Какъв е проблемът, щом не искаме по някакъв начин да го решим окончателно – дали положително или отрицателно – да бъде вкаран като точка от дневния ред и да се гледа отново този въпрос. Другото, което искам да предложа и искам това, което предлагам, да бъде гласувано. Има оспорено по законосъобразност. Добре, няма решение, обаче има възражение на Кмета по целесъобразност. Устно, направено пред Общински съвет и пред всички. Откъде накъде няма да се произнася Общинският съвет.
П. Рейзи – Никъде в правилника не пише за устно оспорване. Писмено в седемдневен срок от получаване на документите. Така направеното оспорване при нас е по законосъобразност.
Зл. Николов – Никъде не пише “покана по телефона”.
П. Рейзи – Пише покана, г-н Николов. Тя може да бъде устна, може да бъде писмена. Ние сме я спазили като сме се обадили и отделно всички, които са дошли на комисията, са получили и писмена покана. Мисля, че от това повече няма какво да се направи. Г-н Мархолев, имате думата.
К. Мархолев – Уважаеми Общински съветници, искам да споделя нещо. Когато се възразява срещу нещо, се визира на някакъв документ. Документът в момента е решението, което Вие сте изпратили на г-жа Караманова. Това нещо, ако си спомняте, го коментирахме и на комисиите и там Вие също казахте, че не е взето решение по този въпрос. Лично Вие, г-н Рейзи казахте “тази работа е заминала, решението вече е взето” и повече това нещо няма да влезе. Има свидетели, когато го казахте Вие. След като снощи получихте оспорването на г-жа Караманова, предполагам, че снощи е видяна грешката. Това нещо от различните инстанции на Юристи, с които сме коментирали, всеки го коментира това по различен начин – дали има решение, или да няма решение. Искам пак да попитам – въз основа на какво г-жа Караманова може да направи оспорване в законовия срок? Аз мисля, че тя може да го направи в документа, който тя е получила. Къде е това нещо, този документ, в който Вие намирате, че има явна фактическа грешка. Днес е последния срок за оспорване на г-жа Караманова като Кмет на общината на решения на Общински съвет. Ако днес този документ не е пристигнал, кога ще възрази Кмета?
П. Рейзи – Той е в общината вече.
К. Мархолев – Г-н Рейзи, досега нещата щяха да бъдат внесени, ако явната фактическа грешка беше открита навреме, щяхте да пратите една от Вашите служителки да входира в общината. Тя не е могла да бъде входирана вчера, защото Вие снощи сте го видяли това нещо и сте го пазили като резервен вариант.
П. Рейзи – Вие сега се правите на полицай ли?
К. Мархолев – Не, казвам ги тези работи, защото може да потрябват някъде другаде, затова искам да се запишат.
П. Рейзи – Да, и аз искам да кажа, че в оспорването, което беше внесено при нас, е написано “На осн. чл.45, ал.2 от ЗМСМА, настоящото оспорване има острочващо действие и задължава Общински съвет – Созопол повторно да разгледа оспореното от мен решение №564.” Казвам го, защото това е внесоно при нас, колеги. Решение №564 няма нищо общо с това, което коментираме. Навсякъде горе е написано 563, само отдолу е написано 564. Омръзна ми в Общински съвет да влизат грешки по отношение на общината.
К. Мархолев – Уважаеми Общински съветници, пак има подвеждане от страна на Председателя на Общински съвет. Ето го документа. Вие сте запазили сгрешеното. Ето Ви го документа.
П. Рейзи – Вие сам ли казахте, че е сгрешено? Благодаря Ви.
К. Мархолев – Кой го е сложил този печат?
П. Рейзи – Който го е сложил, ще си поеме отговорността.
К. Мархолев – Ето, има печат с входящ номер на Общински съвет. Кой го е сложил този печат? Тук пише №563 навсякъде. Ето го документа. Така че Вие не можете да го тълкувате като грешка или като нещо друго.
П. Рейзи – Добре, благодарим на г-н Мархолев. Уважаеми колеги мисля, че дебатите...
В. Караманова – Г-н Рейзи, имаме си правилник. Има и ЗМСМА, където е написано, че оспореното решение се гласува. Вие в момента твърдите, че има направена поправка на явна фактическа грешка. Сега се оспорва на база на официалния документ, който съм получила. Вие гласувате оспорването, а след това може да атакувате това гласуване, след като писмено сте пратили поправката на явна фактическа грешка. На основание на това, че има явна фактическа грешка.
П. Рейзи – По същата логика, Вие също имате право да оспорвате нещата в съда, като мислите, че...
В. Караманова – Не, аз не говоря за съда. Дори и тук. Където желаете можете да го направите. Ако искате и в Общински съвет да го внесете за преразглеждате. Вие сте ми пратили документ, в който е написано “не дава съгласие” и аз по законосъобразност и по целесъобразност, което устно изразих, съм атакувала това решение. Вие сега ми казвате, че си поправяте явната фактическа грешка. Поправили сте я, ама тя при мен не е дошла. Днес е дата 30, в която дата се провежда заседанието. Дори и да го внесете, сесията вече е минала, следователно Вашата поправка се явява устна в момента. Така че, как можем да приемем устната поправка, а другото да не се приеме.
П. Рейзи – Имаме документ.
В. Караманова – Вие може да го имате, но при мен не е дошъл. Той идва след датата на сесията.
П. Рейзи – Той е в общината, г-жа Караманова.
В. Караманова – След датата на провеждане на сесията или в датата на провеждането. Дори и да е дошло сутринта, сесията вече е започнала.
П. Рейзи – Г-н Минков.
Д. Минков – Установихме, че няма какво да се оспорва. Освен това Кметът на общината по закон има право да оспорва решението на Общински съвет, а не протокола. Кметът на общината беше на предната сесия, на която беше взето ясно решение и би трябвало да е наясно какви решения сме взели. Това, че в протокола е допусната грешка...
В. Караманова – Точно на сесията беше казано, че не дава съгласие.
Д. Минков – Извинявайте, прочетете протокола и изслушайте аудиозаписа.
П. Рейзи – Колеги, аз точно в тази връзка направих и онази извънредна сесия, защото виждате, че в момента още не сме минали по дневния ред. Вече един час се разправяме. Точно за това, аз предлагам да преминем нататък по дневния ред. Всеки от Вас е получил дневния ред, който е съгласен...
В. Караманова – Имаше предложение от г-н Милков да се гласува оспорването.
П. Рейзи – Няма оспорване, колеги.
Ив. Милков – Става дума за процедура, която е записана в правилника на Общински съвет. Юристът на областта казва “това не се приема”, Вашият Юрист казва... Това е истината. Къде е истината, ще Ви кажем ние, защото сме Общински съвет. Аз Ви предлагам – има оспорване по законосъобразност и по целесъобразност. И щом е влязло на сесията и се води и се записва и е направено не от кой да е, а от Кмета на общината. Трябва да се разгледа. Аз смятам, че е в грубо нарушение на закона и правилника да не се постави този въпрос. По процедура, аз предлагам да се гласува.
П. Рейзи – Какво да гласуваме, г-н Милков. За какво оспорване говорим, като ние нямаме взето такова решение.
Ив. Милков – Има предложение да се гласува.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Милков. Уважаеми колеги, както каза г-н Милков, искате ли да гласуваме? Г-н Милков каза да Ви питам. Какво да гласуваме?
Ив. Милков – Има възражение на Кмета.
П. Рейзи – Възражение срещу какво? Срещу решение, което не е взето? Влизаме в поредното незаконосъобразно решение, което Вие предлагате да гласуваме. Да питам Юриста на Областна управа дали има нещо оспорвано? Няма, защото ние не сме взели такова решение. При 8/8 няма взето решение, г-н Милков.
Ив. Милков – Уважаеми колеги, ще се върна пак на първите си думи. Щом един въпрос се гледа на редовна и на извънредна сесия, значи този въпрос е важен и по него трябва да има решение.
П. Рейзи – Какво решение? Да гласуваме да дадем земята на Людмил Стойков ли?
Ив. Милков – Това означава, че този въпрос е много важен и касае и общината и хората в общината. Въпросът е принципен – щом е толкова важен този въпрос и Вие, г-н Председател, по Ваша инициатива сте предизвикали извънредна сесия, за да се реши този въпрос, аз предлагам да го вкараме в редовната сесия.
Д. Минков – Има внесена докладна от мен по този въпрос.
П. Рейзи – Какво е предложението, г-н Янакиев?
Т. Янакиев – Докладната от извънредната сесия да бъде вкарана на днешната сесия.
Ив. Милков – Точно за тази докладна направихте. Защо сега бягате от нея?
П. Рейзи – Влизаме в противоречие с правилника. В момента никой от Вас я няма тази докладна. Ние не можем да взимаме решение за нещо, което никой го няма. В правилника пише “до 12,00 ч. на предния ден”. Не мога да вкарам на сесия докладна, която никой я няма пред него.
Колеги, който е съгласен с дневния ред на 29-та сесия... Какво предложение, аз казах, че сме в противоречие с правилника на общински съвет. Какво да направя, че всичките Ви предложения са такива?
Г-жа Порожанова – Може ли един гражданин да Ви попита?
П. Рейзи – Не може. Не сте записана, има правилник на Общински съвет.
Г-жа Порожанова – За пореден път ми отказва думата. И питам, като нямате решение на извънредната сесия, защо...
П. Рейзи – Не Ви давам думата. Седнете си, ако обиччате. Колеги, който е съгласен с дневния ред на 29-тата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 3 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се дневния ред на двадесет и деветата редовна сесия на Общински съвет.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№566
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
- Докладна записка с вх. №866/14.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
- Докладна записка с вх. №898/31.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промени и допълнения към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси е цени на услуги на територията та Община Созопол и приетата Тарифа на цени и услуги предоставяни от Общината, Приложение 7.
- Докладна записка с вх. №951/17.11.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1.Одобряване на актуализация за план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,събиране,транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите,предназначени за обществено ползване за 2005г.
2.Одобряване на план-.сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,събиране,транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите,предназначени за обществено ползване за 2006 г.
3.Приемане размер на таксата за битови отпадъци за община Созопол по населени места за 2006 г.
- Докладна записка с вх. №940/15.11.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобрение на предложение за обекти на територията на Община Созопол от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране от МРРБ през 2006 г.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-413 в кв.46 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №854/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот пл. №54 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №855/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-307 в кв.42 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
- Докладна записка с вх. №856/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-339 в кв.37 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед №РД 09-233/1986 година.
- Докладна записка с вх. №857/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-393 в кв.36 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул. “Рибарска” №19.
- Докладна записка с вх. №858/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на земеделието и горите в помещения, собственост на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №859/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост, представляващи изоставени ниви и трайни насаждения, в землище на с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №874/19.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-449, кв.37 по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №880/20.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост в кв.9 по плана на с. Присад, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №933/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-301 в кв.31 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед №132/2001 година.
- Докладна записка с вх. №934/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-163 в кв.13 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
- Докладна записка с вх. №948/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на идеални части от имоти – частна общинска собственост с идеални части от имот частна собственост.
- Докладна записка с вх. №959/21.11.05 г. от Станислав Георгиев и Стоьо Недин – Общински съветници, относно изготвяне на доклад за състоянието и собствеността на общинската спортна база.
- Докладна записка с вх. №960/21.11.05 г. от Станислав Георгиев и Стоьо Недин – Общински съветници, относно вземане на решение за прекратяване на някои сделки по разпореждане с общинска собственост.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №860/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на нови пътни артерии по регулационния план на с.Черноморец, област Бургаска.
- Докладна записка с вх. №861/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на с. Атия, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №862/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №863/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
- Докладна записка с вх. №864/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно именуване на улици в местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №865/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ на с.Зидарово, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №869/17.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №870/17.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за изработване на общ устройствен план на община Созопол в обхвата на зона “А” и зона “Б”, съгласно измененията в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- Докладна записка с вх. №922/08.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на пешеходен надлез над ІV-то класен път свързващ к-г “Златна рибка” гр.Созопол и УПИ І 35029, 35050 в местност “Света Марина” землище Созопол.
- Докладна записка с вх. №935/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура за промяна на предназначението на поземлени имоти № 000365 /пасище мера/ местност “Ачмите”; землище на с. Черноморец и имот № 000351 /залесена територия/ местност “Ачмите”; землище на с. Черноморец, общинска собственост, с цел изработване на Подробен устройствен план за изграждане на гробищен парк за нуждите на с. Атия.
- Докладна записка с вх. №943/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване правото на преминаване на питейно-противопожарен водопровод Ф200 с цел захранване на УПИ-І35029, 35050; местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на “Санта Марина“ АД през имот № 035035, местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на кметство Созопол.
- Докладна записка с вх. №944/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен пран /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на м. “Аркутино” и м. “Алепу” землище гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №945/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на проект на подробен устройствен план за обект: Път ІІ-99 “Вариант Алепу - ІІ етап” от км 20+867 до км 29+327, подобект: парцеларен план, фаза актуализация на технически проект в землище на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №946/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на поземлен имот №014008 местност и имот №000109 в местност “Край село” землище с. Росен, общ.Созопол с цел включване в регулационните граници на с. Росен.
- Докладна записка с вх. №947/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на поземлен имот №000074 местност “Вятърницата”, имот №000065 местност “Тумбата” и имот №000072 в местност “Борсушки дупки”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел включване в регулационните граници на с.Равна гора.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №917/07.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изготвяне на Общински план за развитие на Община Созопол за периода 2007 г. – 2013 г.
- Докладна записка с вх. №957/21.11.05 г. от Димо Минков – Общински съветник, относно уреждането на отношенията по договор от 23.09.2003 г., между община Созопол и “Дюни” – АД.
- Докладна записка с вх. №955/18.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно ратификация на Споразумение за сътрудничество с Община Йожеварош, гр. Будапеща, Унгария.
5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №892/24.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на решение №559.1/03.10.2005 г., отнасящо се до отпускане на еднократна парична помощ на Ирена Красимирова Сачарова от с. Черноморец, за закупуване на животоспасяващи лекарства на детето и Петьо Живков Георгиев, в размер на 241,10 лв.
- Докладна записка с вх. №939/15.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.

П. Рейзи – Колеги, както на всяка сесия, така и на тази започваме с питания към Кмета. Имате думата, уважаеми Общински съветници. Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Г-жо Кмет, искам да попитам – има строеж до почивна станция на МЕИ. Затворен е пътят там и жителите се интересуват до кога ще бъде затворен. И освен това общината печели ли нещо от това, че е затворен пътя?
П. Рейзи – Уведомена ли сте за това, че е затворен пътя? Г-н Мархолев.
К. Мархолев – При такива обстоятелства, се подава молба от изпълнителите – “Главболгарстрой”. Създадена е комисия, в състава на която влизат нашите технически лица от общината и представител на полицията в лицето на г-н Гочев – КАТ. Разрешението мисля, че е до края на януари. Взети са средства за възстановяване на пътната настилка и е изчислено е после да се възстанови целия асфалт. Наемът г-н Червенков може да каже точно колко е.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Мархолев. Други питания има ли? Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаема г-жо Кмет, преди два дни по БНТ имаше един репортаж, в който се показваше как в София след заповед на новия Кмет Бойко Борисов на другия ден започва демонтиране на незаконно поставените билбордове и реклами на общински терен. Въпросът ми е свързан с това има ли поставени такива реклами, билбордове, табели и др. на територията на община Созопол незаконно поставени? Предприети ли са мерки за тяхното премахване? Ако пък са поставени с разрешение, дали им е взета таксата, която се полага, защото лично аз съм уведомил поне за един случай в комисията по чл.56 за такова незаконно поставяне. Попитах хората дали имат разрешение от общината и те казаха, че нямат, но след това ще го извадят. Мисля, че редът е обратен – първо се иска разрешение, а после се монтират такива рекламни материали.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет.
В. Караманова – Г-н Червенков ще отговори.
Н. Червенков – Добър ден на всички. По реда на Наредбата по чл.56 молбите се подават до комисията и комисията ги разглежда. Има част от табели, които комисията не разреши. Общината е изпратила предупредителни писма до всички, които имат такива табели – те повечето са указателни. Сега във връзка с украсата на града, общината е поръчала специална стълба и тези, които няма да ги свалят, ще бъдат санкционираани и по начина, който е указан в Наредбата, ще бъдат премахнати. Тези, които са законни с решение на комисията, таксите са събрани и там няма никакви проблеми. Така, че с вишката, която е поръчана, ще бъдат премахнати.
П. Рейзи – Доволен ли сте от този отговор, г-н Георгиев?
Ст. Георгиев – Доволен съм доколкото за пореден път получаваме уверение, че това ще стане, макар и с доста голямо закъснение. Дано като се поръча тази стълба да бъдат премахнати и в крайна сметка да се знае, че в Созопол има някакъв ред, който трябва да се спазва.
П. Рейзи – Аз ще попитам защо е допуснато? Защо не е парирано още преди това? Това стои цяло лято. Вървят си техните реклами, общината нищо не събира... Г-н Димов.
М. Димов – Моето питане е към Кмета на Черноморец и към Кмета на общината. Първо – пътят на входа на Черноморец след моста. Тези двуетажните автобуси ако не минат по гърбицата, ще се преобърнат. Там във връзка с интензивното строителство има голяма пропадане. Знаете, че като се влиза в Черноморец е станала една гърбица. Идва сезонът. До началото му трябва да се направи нещо там. Другото, което е, Созопол е с 5000 год. История. За 5000 г. не можахме да направим входен знак на Созопол. Много приятно впечатление ми направи в Поморие. Направен е един много хубав знак, който демонстрира някаква старинност. Трябва и в Созопол да се направи. В момента има една крива стена, на която тинейджърите пишат със спрей и се лепят предизборните плакати. Първо мисля, че не му е мястото там, а мястото на входния знак на Созопол е към “Златна рибка”, защото градът се разраства и знакът трябва да е съвсем в началото и да е отдясно. Да бъде подходящ и до началото на сезона трябва да се направи. Иначе човек като влезе в Созопол трябва да пита някой гражданин кой е този град.
П. Рейзи – Благодарим. Г-жо Караманова, имате думата.
В. Караманова – За Черноморец ще отговори г-жа Хрусанова.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Действително е много фрапираща разликата. Магистралата е много хубава и това допълнително създава още повече това усещане за не добър път в Черноморец. Това, което в момента се предвижда и вече сме възложили по договор с “Дюни” – АД, е асфалтиране и смяна на бордюри. От детелината до автогарата. Самата детелина ще бъде реконструирана от “Пътно управление”, тъй като те предвиждат повдигане на надлеза и те ще си асфалтират тяхната собственост – държавната.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на с. Черноморец. По втория въпрос?
Д. Карабаджакова – Гл. Архитект на община Созопол – Входният знак е построен на база на проведен конкурс. В момента се изработват останалата част от камъните, тъй като на знака това му е само бетонова основа. Горе има скулптурни елементи, които се правят от скулптор в Бургас. Има излъчен победител на конкурса и се изработва на база на проведен художествен конкурс. Първо трябва да се прегласуват парите. Той с тези пари вече не може да бъде построен. Има гласувани мисля, че 10 000 лв., които просто не могат да стигнат. Произведенията струват пари. Не може да се измести, защото той е утвърден с проект, за да бъде там.
П. Рейзи – До края на мандата ще бъде ли готов, г-жа Карабаджакова?
Д. Карабаджакова – Гл. Архитект на община Созопол – Не мога да кажа. Ако гласувате пари, сигурно ще бъде построен.
П. Рейзи – Благодаря. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз имам питане към Вас...
П. Рейзи – Питанията са конкретно към Кмета.
Т. Янакиев – В началото на всяко заседание Председателят на Общински съвет прави доклад пред съветниците за евентуално издадени от Областния управител заповеди на осн. чл.32, ал.2 от закона за администрацията, за оспорвания на приети решения, както и за хода на съдебни дела против решенията на Общинсик съвет, ако има такива. Моля да направите отчет ако има такива.
П. Рейзи – Нямам, аз за това не правя.
Т. Янакиев – И също така искам да попитам, но мисля, че имаше някакъв план за развитие на Общински съвет и по-конкретно за Вашата работа като Председател. Благодаря.
П. Рейзи – Не мога в момента да отговоря на този въпрос. Ще го проверя и ще отговоря писмено. Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги и гости. Имам два въпроса.
Първият – възможно ли е чрез координирани дейстивя с служба КАТ в РПУ – Созопол да се вземат мерки така, че да не се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия около строежа точно на завоя, защото там постоянно има паркирали автомобили и завоя много се стеснява. Ако може да стане нещо, молбата ми е ако е възможно, най-скоро да стане това.
Вторият ми въпрос – според Вас направената замяна на един парцел в с. Черноморец до плажа срещу една сграда изгодно ли беше за общината – то е по решение на Общински съвет – и изпълнено ли е решението. То беше преди седем осем месеца.
П. Рейзи – Имате думата. Г-н Мархолев, по първия въпрос вие ли ще отговорите?
К. Мархолев – Уважаеми съветници, уведомени са КАТ, ходили са няколко пъти там. Съжалявам, че не сме се съобразили писмено да го искаме това нещо, но са ходили. Ще го направим в писмена форма, но устно сме го правили. Г-н Гочев неколкократно ме пита дали сме разрешавали. Аз му отговорих, че на никой не сме разрешавали да спират колите на пътя. Те там трябва да им направят забележка и за калта.
П. Рейзи – Благодарим. Г-жа Караманова?
В. Караманова – Става въпрос за една замяна, която е направена – на Лолов мисля, че беше. Докладната, която беше гласувана, не е внесена от мен. Решението на Общински съвет е изпълнено. За мен това е неизгодна сделка за общината.
П. Рейзи – Други питания? Кметът на с. Зидарово.
Н. Вангелов – Кмет на с. Зидарово – Добър ден на всички. От един месец ми са назначени шест човека, така наречената аварийка. Няколко пъти питах Секретаря Палазов, питах и в бюджета, как можем да вземем една машинка за събаряне на дървета. Цялото корито от Димчево до Габър и после в поречието на разклона по посока Вършило, всичко е обрасло с дървета. Отговор нямам от никъде. Г-жа Миндова, на една от моите помощнички е казала “Кметът много добре знае реда”. Но една професионална машинка струва около 1000 лв., а ние не можем да купуваме за повече от 500 лв. Искам въпросът да се разреши. Аз умишлено въведох в тази група двама души, които имат собствени машинки. Реших да купя бензин. Купих бензин, питах г-жа Валя Бученкова, каза ми от БКС можеш да отделиш тези средства, те са за благоустрояване. Вчера ми върнаха фактурата за бензина, днес я пренасочих поради това, че имам мотопед закупен, за бензин. Пак ми върнаха фактурата. Аз нямам от къде да ги осребря тези пари. Искам отговор – докога ще се въртим в омагьосан кръг. Тези хора работят със собствени машини. Онзи ден им купих един литър масло и две пили, с които да си точат веригите, на стойност 25 лв. Върнаха ми я. Искам да разбера какво ще правим. Това са хора, на които общината не плаща и стотинка. Дървата реших да ги нося на вдовици и на възрастни хора, които не можаха да си купят редовни дърва, защото тази година са скъпи. Мобилизирах полски, мобилизирах пенсионери с каруци да носим дърва. Вчера дадох 60 лв. за части на едната машина, която се развали. От джоба си. Вече фактури не взимам. Поискаха ми ботуши – в реката има вода. Пратих ги в магазина. Попитах за ботуши, на тези дрехи нещо ще направим ли? Казаха ми – ще им дадем грейки. Кога? Като мине зимата? Те лятото няма да им трябват. Искам машина. Искам 1000 лв. за професионална машина, която ще върши работа. Общината не е толкова бедна.
Другият ми въпрос е – по същия начин назначихме по друга програма пет жени – едната на училището, двете в чистота, две в озеленяване. Искам да закупя мотики, лопати, метли. Насреща да е разписана жената, че тя е получила метлата. Да, ама тази жена не е работник на общината. Обяснете ми как ще се разпише. Те са по програма, аз не мога да им купувам нищо. И тези, които са аварийката, как ще им купя ботуши? Нека да ме извиняват колегите от Присад, от Вършило и от другите малки села. Просто давам пример – Присад има 100 жители – има седем казана. Аз имам 1500 жители – имам 17 казана. Защо въобще на малките села се дадоха казани? Предлагам да вземете от големите села казаните, да ги дадете на малките, поне те да са задоволени. По тази логика аз трябва да имам 117 казана.
П. Рейзи – Всичко това, което го казахте са административни неща, а в момента ние имаме питания към Кмета.
Н. Вангелов – Кмет на с. Зидарово – Няма кой да питам, г-н Председател. Онзи ден имам случай – от една стая в друга ме препращат.
П. Рейзи – Тогава ще пуснеш една жалба до Кмета на нашата община и ще атакуваш определените служители. Защото когато няма жалби, нищо не можем да проверим.
Н. Вангелов – Кмет на с. Зидарово – Сега ще Ви кажа за един въпрос, по който имам жалби – какво стана с магазина на Майсторов, който се намира в сградата на кметството? Преди четири месеца Галя Юристката ми поиска становище какво да правим с магазина. Магазинът си е магазин, кръчма, пивница и т.н. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Г-жо Караманова, имате думата.
В. Караманова – Единственото, по което мога да взема отношение, това е за магазина на Майсторов. Имаше решение на Общински съвет помещението да бъде предоставено за клуб. Решението беше отменено от съда, в резултат на което е отдадено под наем за същата цел. Ако има отново решение на Общински съвет да бъде нещо друго.
П. Рейзи – Там е отдадено под наем като е минала процедура за търг или конкурс или сте анексирали договора.
В. Караманова – Там е анексиран договорът, той беше до миналата година до април месец, сега вече ще го отдаваме, защото нямаме право на повече. Ще го отдаваме по общия ред, ако няма друго решение за нещо друго да се използва пространството.
П. Рейзи – Добре, от април до сега е минала близо една година. Пак държим в общински помещения незаконосъобразно наематели. Това е констатацията, която мога да направя.
В. Караманова – Не е така. Има документи.
П. Рейзи – Добре, ще го проверим. Други питания към Кмета има ли? Г-жа Георгиева.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Искам да кажа, че не е незаконосъобразно, след като той си има анекс до провеждане на търг или конкурс и си плаща съответния наем. Защо трябва да е незаконосъобразно?
П. Рейзи – Кога ще го проведем този конкурс? С този анекс ще кара до другия мандат ли?
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Искам да кажа, че може би конкурс или търг няма да провеждаме, защото Кмета има предложение там да го предоставя за клуб на тракийско дружество. Само да не стане същия проблем като младежкия клуб.
П. Рейзи – Там проблема беше, защото нямаше регистрирана такава организация.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Да, и не е представил документи за регистрация.
П. Рейзи – Поискайте ги и действайте. Давам думата сега на г-жа Миндова, защото и към нея има питане. Какво правим с тези фактури за бензина, защото този проблем не е само на Кмета на Зидарово, а той е проблем на всички кметове. И молбата ми е тази атака, която беше от него към Вас, защото наистина не може Кметовете да бъдат компетентни по всички въпроси и когато се обърнат към Вас, нормално е ако има начин да им се помогне. А не да бъде прехвърлена топката от един на друг.
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Съжалявам много, но ако тръгнем отзад напред, както казвате прехвърляне на топката, пита не Кмета, или неговия секретар, който ако Кмета не е задължен да бъде икономически грамотен, то поне секретаря би трябвало да има някакви понятия. Кметът не пита чрез секретаря си, или той лично, а моли военно-отчетничката си да ме пита мен, аз да и обяснявам на нея и тя после да обяснява на него.
П. Рейзи – Добре, искането на г-жа Миндова е към всички кметове – от тук нататък каквито финансови проблеми имате, да бъдат отправени към нея.
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Към тия, които имат право да теглят служебен аванс и които го отчитат.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Миндова. Поставен е проблема, от там натакък трябва да се реши.
Други питания има ли? Ако няма, давам думата на г-жа Германова – Председател на комисията по финанси да започне по дневния ред.
Кр. Германова – Добър ден, г-жо Кмет, колеги Общински съветници, гости на днешната сесия. На 22.11.2005 г. от 16.30 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Станислав Георгиев – член;
5. Петя Чапевова – член.

В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Костадин Мархолев – Заместник Кмет на община Созопол;
3. Надя Миндова – Главен счетоводител на община Созопол;
4. Божана Чампарова – Юрист на Общински съвет;
5. Константин Палазов – Секретар на община Созопол;
6. Дияна Колчева – Общински съветник;
7. Стоьо Недин – Общински съветник;
8. Златан Атанасов – Началник отдел ТСУ;
9. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Мисля, че всички са се запознали. Аз като Общински съветник искам да задам въпрос. Предстои ни да гледаме една актуализация на бюджетните приходите и разходите. Ние доста говорихме за съставения данъчен акт на общината. Доколкото разбрах от разговорите с Кмета, актът е обжалван и за него има предоставена една гаранция от една сума, не я знам точно каква е. Пускат е в обществото едни слухове, не мога да коментирам каква е. Интересува ме не би ли следвало Общински съвет да бъде запознат с тази гаранция? Все пак това са финансови средства, които са блокирани, поне доколкото знам. Не е малка сума. Ако може Кмета да даде малко информация – каква е сумата, от къде са тези пари? Ние в момента ще гласуваме разходи, а не ги виждаме никъде. Просто някаква информация за тези средства, които по думите на хората са 500 000 лв.
П. Рейзи – Кой ще отговори на този въпрос? Г-жа Миндова, заповядайте.
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Първо сумата не е 500 000 лв., а е 309 000 лв. Сумата е на месечен срочен депозит в обслужващата ни банка. Това са средствата, които в края на всяка година остават като неусвоени и преходен остатък. Най-вече те се получават от незаети бройки в държавните отговорности, фонда за работна заплата, осигуровките по тях и след това в началото на всяка следваща година от тази година – 2005 – съгласно закона за общинските бюджети, Общинският съвет ги преразпределя. Защото преди държавната отговорност, трябваше да си отидат точно за съответната дейност. Вие нямахте право. От началото на тази година Общинският съвет има право да ги преразпределя. От срочният депозит лихвите постъпват в бюджета на общината. Не е капитализирана лихвата, опростена е. Така, че общината нищо не губи. Ако те си седяха в бюджетната сметка, щяха да носят около 1% лихва, докато от срочния депозит лихвата е близо четири пъти по-голяма.
Кр. Германова – Само да попитам нещо. Вие казвате, че това са средства от преходен остатък. Можете ли да ми кажете кои разходи от тези, които ще гласуваме сега, ще останат като преходен остатък?
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Аз Ви обяснявам откъде идват. Идват от незаети щатни бройки.
Кр. Германова – Значи за това не си запълваме ние щата?
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Не, не, чакайте. Аз Ви говоря за делегирани от държавата дейности. Т.е. това са един вид държавни дейности, не общински. Тия средства в края на всяка година те остават. Общинският съвет не може да взема решение фонд работна заплата да бъде разпределян.
Кр. Германова – Добре, г-жо Миндова, колко беше за миналата година преходния остатък от този тип?
П. Рейзи – Чакайте. Г-жа Миндова, Вие според мен пак подвеждате нещата. На г-жа Германова беше – тези пари, които Вие сте ги сложили на депозит, ние сме ги гласували като разходи по бюджета. Откъде Вие ги набавихте тези пари и ги сложихте на депозит?
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – В началото на годината, когато Вие гласувахте преходния остатък – извинявам се, тук казах една стъпка напред. Имах пред вид края на декември, началото на януари. Такива пари остават като преходен остатък.
П. Рейзи – Ние ги гласувахме да бъдат разпределени. Бяха дадени на кметовете и те си ги изхарчиха. За какъв остатък Вие ми говорите в момента?
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Разбира се, г-н Рейзи. Те бяха изразходени. В момента обаче изтичат почти единайсет месеца.
Кр. Германова – Кога е направен този депозит, г-жа Миндова?
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Този депозит е направен към края на юни или началото на юли.
Кр. Германова – Значи говорим за шест месечен период. Имахте ли ги тези пари като неизпълнение, които да бъдат преходен остатък?
П. Рейзи – Защо ни го обявявате сега на нас това като преизпълнение?
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Г-н Рейзи, как да го обявим като преизпълнение. Това не е преизпълнение, това са неусвоени средства. Не може да се каже, че е икономия. За икономия говорихме тогава, когато постановлението за работната заплата в бюджетната сфера даваше право това да се тълкува като икономия и да се преразпределя като тринадесета заплата. Сега в момента такова основание ние нямаме. Така, че в момента не можем да го считаме като икономия. Това са неусвоени средства.
П. Рейзи – И какво ще ги правим тези средства?
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Тези средства с приемането на следващия бюджет, Вие ще ги преразпределите.
П. Рейзи – И тогава Вие какъв депозит ще оставите? Сега използвате намалението, че не ги пипаме. След нова година какво правим с този депозит?
Кр. Германова – Точно това ми беше въпроса. Това са едни блокирани средства. Ние постоянно правим актуализация на разходи, които знаем, че малко по малко ще завъртаме, за да може да се задържа този депозит от 309 000 лв.
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Насрочено е заседание към края на декември пред Окръжен съд. Пред Районен съд е минало. Там го печелим.
Кр. Германова – Не би ли следвало въобще ние да сме запознати, поне комисията по финанси да бъде запозната с един данъчен акт. Вие казахте, че е конфедициална информация...
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Защо, г-жа Германова?
Кр. Германова – Как защо?
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Ние Ви написахме писмо, в което Ви обяснихме защо и как...
Кр. Германова – Вие казахте, че има конфедициалност...
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Вие имахте възможност, актът беше... даже в момента, в който аз излязох в отпуск лятото, актът беше оставен при г-жа Караманова.
Кр. Германова – Значи има решение на Районен съд. Имаме ли го ние това решение? Запознат ли е Общинският съвет? Пак ли е конфедициалност? Г-жо Миндова, по закон Общинският съвет е този, който разглежда бюджета. Той е този, който го гласува.
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Решението на Районен съд не е окончателно. Аз мисля, че Вие имате право да се запознаете с окончателното решение.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, аз имам още един въпрос – в крайна сметка по така, както са представени нещата, за всички действия, свързани с бюджета, се внася докладна, с която съответно взимаме решение дали да бъдат харчени парите или не. Защо в случая...
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Това не са изхарчени пари. Това са пари, които носят повече пари.
П. Рейзи – Това са блокирани пари.
В. Караманова – Не е така, г-н Рейзи. Това са пари, които са в повече от гласувания от държавата фонд работна заплата. Ние тази година от фонд работна заплата и да искаме, не можем да изразходваме за каквото и да е.
П. Рейзи – Да, така е. В края на годината имаме право да ги гласуваме и да ги преразпределим.
В. Караманова – В следващия бюджет, тогава ще можем да ги гласуваме. Тогава този въпрос ще възникне. Но не може да се каже, че ние сега лишаваме общината от средства, които да се разпределят, защото до края на годината те просто няма как да бъдат разпределени.
Кр. Германова – Добре, простете невежеството ми, аз съм един икономист. Искам да попитам какви са трансферите на средствата за делегираните от държавата дейности? Как се правят трансферите? Веднъж в годината ли се правят... колко? Всеки месец? Е как така? Юни месец ние 300 000 лв. ли имахме неизпълнение? Това ми обяснете.
Н. Миндова – Гл. Счетоводител на община Созопол – Това нещо не може сега, защото то не е елемантарно да го сметнеш. Аз искам да си запазя правото това нещо като справка да Ви го направя писмено.
П. Рейзи – Добре, благодарим. Продължаваме нататък. Други въпроси има ли по докладната? Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги. Макар, че беше прочетено, че комисията предлага решението така, както е по докладната, на комисията се направиха доста коментари по предложената актуализация на бюджета и аз искам да направя коментари тук пред всички, тъй като тогава изразих и някои несъгласия. Много е добре, според мен, когато Общинският съвет трябва да актуализира средства, когато те са в резултат на преизпълнение на приходната част. Такова преразпределение смятам, че е удоволствие за всички, тъй като са получени повече пари и те трябва да бъдат преразпределени за неща, които трябва да бъдат свършени с тях. Позволявам си да изразя несъгласие с преразпределение на средства заради това, че не са изпълнени поставените по бюджет в началото на годината цели по една или друга причина, особено тогава, когато това се отнася до строителната програма на общината. Според мен, за да се пристъпи към едно такова действие, трябва да има много сериозна причина, за да не е изпълнено едно предвиждане по строителството. Имам пред вид заложените средства за строителството на противопожарната служба. Убедихме се всички, че от едно такова съоръжение града ни има належаща нужда. Това не е една прищявка на мен и моя колега, когато го предлагахме в началото на годината и с неудовлетворение констатираме, че тези 70 000 лв. от бюджета отиват за преразпределене. Добре, предвидени са за всяко село да отидат по 5 или по 10 000 лв. Това е добре за кметовете на селата, но си мисля, че не е този начина и подхода, по който трябва да се върви и да процедираме. В сравнение с косачката за с. Черноморец, която например няма да бъде закупена и средствата отиват някъде другаде мисля, че противопожарната служба е нещо много по-сериозно и трябваше да бъде изпълнено. Мотивите за неизпълнение на строителството, мен не ме удовлетворяват. Това, че имало кабел на БТК, след това, че са излязли някакви археологически разкопки, забавянето с много месеци за мен е необяснимо и за това аз лично няма да подкрепя в тази му част актуализацията на бюджета.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Георгиев. Г-жа Караманова, ще отговорите ли на този въпрос?
В. Караманова – Аз също смятам, че изграждането на пожарната има важно значение за Созопол и не умаломожавам този факт. Ако Общинските съветници си спомнят, още при обсъждането на основния бюджет казах, че община Созопол има договор с “Рибекс” – АД, по силата на който да се изгради пожарна срещу това да се получи един терен в Созопол. Реално от този договор, ние не можем да избягаме. И ние трябва да изчакаме да видим какво ще се изпълни и тогава ако част от това, което трябва да се направи като оборудване не е готово, да го поеме общината. Договор между фирмата и между общината има подписан, като ползвател по този договор се явява община Созопол. Вече строителството започна. Договорът е предоставен на вниманието на Общински съвет, тъй като беше поискан от Председателя на Общински съвет, с изключение на сумата, тъй като там става въпрос за финансови средства, които са между две фирми, които общината не я касае. Касае само срока по изпълнението и всички останали клаузи по него. В същото време искам да кажа, че никой не е очаквал да излезе кабел, а още повече и разкопките, които трябваше да бъдат направени. В Созопол за съжаление е така. Обектите се забавят, поради възникване на археологически разкопки. С договора ако желаете, можете да се запознаете.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Договорът наистина го има при мен. Г-н Недин.
Ст. Недин – Няма лошо, има договор. Чакаме да бъде изпълнен. Имаме бюджет на общината, чакахме да бъде изпълнен. Аз искам да поставя друг въпрос...
П. Рейзи – Аз искам само нещо да кажа. По този договор в момента както е, там ще се извърши до една степен...
Ст. Недин – Въпросът е, че договорът е подписан тогава, когато е имало едни цени на строителните материали, а вече времената се промениха и цените са други и не знам до къде ще стигне. В крайна сметка аз съм изправен пред дилемата да се включа в една лъжа. Казвам го сериозно, защото аз лично и колегата Георгиев това да залегне в бюджета. Много държахме тази сграда да бъде построена, но виждаме, че няма да се построи. Знаем какво се говореше пред медиите, какви обещания се даваха. До май месец груб строеж, до края на финансовата година ще се завърши. В крайна сметка могат ли да се усвоят 70 000 лв. до края на годината и нещо да се направи? Това е свързано и с друго нещо в поименния списък – за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Созопол – 1 519 000 лв. Първата копка беше направена в началото на лятото и си остана само с първа копка. Аз се чудя тези пари дали ще могат да бъдат усвоени до края на тази година. Какво ще се случи там на този терен и то при положение, че онзи ден Министъра на регионалното развитие в Слънчев бряг каза, че другата година ще се строят пречиствателните станции – в Созопол, в Царево и в Несебър. Това ми е въпроса. Ако тези пари не се усвоят за един месец, какво ще става с тези пари. Ако пък могат да се усвоят за един месец, 70 000 лв. не могат ли да се усвоят?
В. Караманова – Парите за пречиствателната станция ще бъдат усвоени. Това е сигурно. Ако не можем да ги усвоим, нито можем да си ги разпределяме, нищо не можем да правим. Те остават в републиканския бюджет. Тези пари ще бъдат усвоени, има издадено строително разрешение за изграждане на ограда на терена за пречиствателна станция. Започнали са да работят, купуват съоръжения. Самите съоръжения са много скъпи. 1 519 000 лв. просто не е сериозна сума. Това е сума, която много бързо се изразходва и до края на годината фирмата, която е спечелила конкурса ще изразходи тази сума. Аз пак се връщам на пожарната. По силата на подписания между общината и фирмата договор, ние нямаме финансовото основание да харчим общински пари за нещо, за което има договор. Това би било нарушение на финансовата дисциплина и за това могат да се сезират всички компетентни органи. Отговорност за това носи Кмета. Нямам право по закон да го направя. Може да се прочете този договор, няма как да стане. По силата на този договор, фирмата трябва да си изпълни задълженията. Ако не ги изпълни, ние трябва да ги вкараме в съда, да се вземе решение и едва тогава да се изразходват такива средства.
Ст. Недин – Като знаем, че има договор, като знаем, че предвидените в договора пари са 27-28 000 лв., като знаем, че тези пари няма да стигнат доникъде, защо не се направиха координирани действия и в крайна сметка там да се построи една сграда за пожарната?
В. Караманова – Нали това правят в момента?
Ст. Недин – Ама те са само 27 500 лв. А можеше съвместно с договора общината да участва и да се изгради цялата пожарна. Защото само с 27-28 000 лв. нищо не може да се направи.
П. Рейзи – Договорът наистина е при нас. В него не се коментират никакви суми. Коментира се изграждане на пожарната. В него даже не се коментират и параметрите... заповядайте г-н Николов.
Зл. Николов – Общината даде един терен за изграждане на цех за рибопреработка. Срещу този терен, трябваше да се изгради пожарна. Ние определихме терен, където сега се строи пожарната. Но тогава имаше възражение, което ни вкара в съда и трябваше да търсим друг терен. Друг терен определихме до входа на новото пристанище. Там също имаше възражение и влязохме в съда. Определихме и трети терен, точно къде беше не си спомням... беше то сервиза. Там също имаше възражения. В последствие се оказа, че този първия терен, между техния имот и тротоара, е общинско и те искаха да им го предадем. Тогава се постави ултимативно въпроса и те си оттеглиха възражението. Така този терен стана възможен за усвояване. Теренът тогава беше на други цени, както и изграждането на пожарната. Сега изграждането струва повече, но и теренът струва повече. Така, че няма смисъл да коментираме.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Няма лошо. Аз не се съмнявам в добрите намерения на този, който е подписал този договор. Някакви условия са го възпрепятствали, не е станало. В началото на годината, когато гласувахме пари, коментарите бяха такива, че фирмата ще си изпълни задълженията по договора, но това няма да е достатъчно, за да се изпълни цялата пожарна. И за това предвидихме тези средства, за да може и общината от там нататък да ги довърши нещата. Ние много говорихме и в крайна сметка се стигна до там, че нищо не е направено. И сега се стигна до там, че ще преразпределяме парите за пожарната. Ние излизаме в очите на Подполковник Василев – шефа на пожарната, излизаме като някакви хора, които не си изпълняваме задачите.
П. Рейзи – Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Уважаеми Общински съветници и гости. Искам да направя една реплика. Г-н Недин тук каза, че се сърдели пожарникарите за срока и т.н. Коментирахме на комисиите. Има си субективни причини, които трябва да се кажат, а не да се казва, че май месец било това или онова. Никой не може да спре реалните неща. Започна се копката – къса се кабела, влизаме в летния период, започваме да копаем през септември – излизат разкопките. Тогава защо ще се обвиняваме и г-н Недин казва, че участвал в една голяма лъжа. Излиза, че Кмета на общината лъже, така ли?
П. Рейзи – Не, момент. Той може да е казал така, но става дума за бюджета.
К. Мархолев – Не може да се казва така, след като има субективни причини. Пожарникарите не могат да се сърдят за това нещо.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Мархолев. Колеги, други коментари? Ако няма, да преминаваме към гласуване. Имате думата, г-жа Германова.
Кр. Германова – Зачитам предложението за решение.
Общински съвет Созопол утвърждава промените на плана по приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
1.На приходната част.
1.1.Увеличение

§ наименование на приходите било увеличение става
§ 13-04 – д/к придобиване на имущество
по дарения и възмезден начин 225 000 лв. 315 000 лв. 540 000 лв.
§ 20-00 – други данъци 0 11 000 лв. 11 000 лв.
§ 24-04 – прих.от продажба на усл.,стоки 30 000 лв. 25 000 лв. 55 000 лв.
§ 27-10 – такси за технически услуги 400 000 лв. 117 000 лв. 517 000 лв.

било увеличение става
§ 36-19 – други неданъчни приходи 65 000 лв. 25 000 лв. 90 000 лв.
§ 37-02 – събрани и внесени др.данъци
върху продажби -100 000 лв. -15 000 лв. -115000 лв.

Всичко увеличение: 478 000 лв.
1.2.Намаление
било намаление става
§ 24-05 – от наеми на имущество 300 000 лв. 185 000 лв. 115 000 лв.
§ 24-06 – от наеми на земя 13 792 лв. 6 000 лв. 7 792 лв.
§ 27-04 – такси за ползване на ДСП 20 000 лв. 4 000 лв. 16 000 лв.
§ 27-05 – такси за ползване пазари,тържища и др.250 000 лв. 8 000 лв. 242 000 лв.
§ 27-16 – туристически такси 366 000 лв. 50 000 лв. 316 000 лв.
§ 28-02 – глоби,санкции,неустойки 39 700 лв. 5 000 лв. 34 700 лв.

Всичко намаление : 258 000 лв.

Общо увеличение на приходната част на бюджета на Общината с 220 000 лв.

Това е по т.1.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с направеното предложение по т.1 на приходната част, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Не се приема.
Кр. Германова – От там нататък не можем да актуализираме и разходната част. Имаме обаче т.3, която не касае приходната и разходната част. Зачитам я.
Извършва промени в бюджетните кредити на Общински съвет и на долупосочените кметства в рамките на приетите им бюджети от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва…
Н. Миндова – Един момент. Не може и това да се гласува. Защото на база това, че сме определили средства на отделните кметства, влиза в т.2. А след това вътрешно става разпределението на т.3. Кметовете имаха определени предложения за увеличения. Първо по кметства и после за вътрешно преразпределение. Аз мисля, че две и три са свързани. Ако искате да ги разгледаме, трябва да си вземем черновите, докладните...
П. Рейзи – Аз мисля, че това са вътрешни.
Кр. Германова – Всяка една дейност има колкото увеличение, толкова и намаление.
Н. Миндова – Нека да ги проверим нещата, за да не се допускат грешки.
П. Рейзи – Добре. Миндова, провери го това и...
Кр. Германова – Да го оставим за сега, да видим другите докладни. Временно преминаваме към следващата докладна, а тази я отлагаме за по-късен час.
В. Караманова – Аз не мога да разбера какви са аргументите на Общинските съветници да не се приеме актуализацията на бюджета. Става въпрос за интересите на хората от селата. Става въпрос за разплащане по някои кметства на дейности, които са извършени. Идва края на годината и мисля, че Общинският съвет трябва да подходи... при това е гледано на комисия, обсъждано е, не знам как изобщо приемате така... и каква отговорност е да не се приеме актуализиран бюджет при положение, че има средства и тези средства да не могат да бъдат изразходвани. Трябва да стоят така.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, ще го проверите ли това за трета точка? Ще изчакаме? Добре. Продължаваме нататък.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №866/14.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.
В тази докладна има няколко решения, колеги. Второто решение, което е за актуализиране, предварително на комисиите с г-жа Миндова и с г-жа Бученкова, прехвърлиха тези вътрешни промени в първата докладна. Така че предложението за решение на комисията е, да се разгледа само първата точка:
“1. На основание чл.26.ал.1 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Созопол открива Дейност 745 “Обредни домове и зали” към Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, която да извършва погребални услуги на територията на град Созопол и общината с численост на персонала 2/два/ щата и средна брутна работна заплата 192,50 лв. считано от 01.11.2005 г.
2. Актуализира приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г. както следва:
2.1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол с 2600 лв.по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 27-29 – др.общински такси 100 000 лв. 2 600 лв. 102 600 лв.,
разчетени за 20 случая, включващи:
- извозване на покойник от адрес – 15 лв.;
- изкопаване и зариване на гр.място – 50 лв.;
- ковчег и кръст – 65 лв.

2.2. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол с 2600 лв., в частта за местни дейности във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”.

- Дейност 745 “Обредни домове и зали” с 2600 лв.по парагрфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-01 – запл.на перс.по тр.правоотн.с 770 лв. 0 770 лв. 770 лв. за 2 щата със СБРЗ – 192.50 лв
за 2 месеца,считано от 01.11.2005г.
в т.ч. шофьор – 1 щат
гробар - 1 щат

било увеличение става
§ 03-00 – осиг.вноски от раб.за ДОО с 180 лв. 0 180 лв. 180 лв.
§ 05-00 – ЗОВ с 32 лв. 0 32 лв. 32 лв.
§ 07-00 – вн.за ДЗО с 19 лв. 0 19 лв. 19 лв.

било увеличение става
Издръжка:
§ 10-13 – облекло с 600 лв. 0 600 лв. 600 лв.
§ 10-15 – материали с 376 лв. 0 376 лв. 376 лв.
§ 10-16 – вода,горива,енерг. с 600 лв. 0 600 лв. 600 лв.
§ 10-91 – СБКО с 23 лв. 0 23 лв. 23 лв.


П. Рейзи – Г-жа Миндова, гледаме следващата докладна. Там залагаме 2 600 лв. тези пари има ли ги заложени в увеличението в предната докладна?
Н. Миндова – Не.
П. Рейзи – А точка втора е прехвърлена в предната докладна. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по т.1 от тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 3 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Не се приема решението.
П. Рейзи – В този случай не е необходимо да се гласува втората точка.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№567
Общински съвет – Созопол не приема предложеното от Кмета на община Созопол с докладна записка с вх. с вх. №866/14.10.05 г. проекто-решение, относно откриването на дейност 745 “Обредни домове и зали” към Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, която да извършва погребални услуги на територията на град Созопол и общината с численост на персонала 2/два/ щата и средна брутна работна заплата 192,50 лв. считано от 01.11.2005 г.

В. Караманова – Само да свършим с първата докладна.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, можем ли да гласуваме третата точка от докладна записка №929.
Н. Миндова – Не можете, защото те са обвързани. Точка трета просто не може да се гласува.
В. Караманова – Уважаеми Общински съветници, заявявам го, че в момента Вие проявявате безотговорно отношение към хората, които са Ви избрали, защото актуализацията на бюджета не е свързана с дейността на общинската администрация. Това е дейност, която засяга интересите на хората в тази община, на всички, които живеят тук и е свързано с мероприятия, които трябва да бъдат извършени. Особено при положение, че има налични средства. При положение, че тези докладни са обсъждани многократно. Както по настояване на Общинските съветници, на предварително обсъждане с част от представителите на различните групи с Кмета на общината и със специалисти. След това два пъти е гледано на комисии на Общински съвет. Не знам какво е отношението Ви към бюджета. Ако мислите, че Вие спъвате дейността на Кмета на общината, много се лъжете. Това е негатив, който Вие берете пред хората, които са Ви избрали и които са Ви гласували доверие. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Г-н Златко Николов иска 10 мин. Почивка.
Тодорка Тодорова – Кметски наместник на с. Вършило – Много Ви моля, ако тази актуализация не се гласува, трябва да знаете, че Вършило остава без автобус и без транспорт. Нуждаем се и от спешен ремонт...
П. Рейзи – Вашето отношение към нас е това, г-жо Караманова. Нали казахте, че нашите решения не са важни и си правите каквото си искате. Благодарим Ви г-жо Кмет.
В. Караманова – В случая се каза на комисиите, че Вие спъвате работата на Кмета. Вие това искате.
П. Рейзи – Изобщо не искаме това.
Кр. Германова – Чакайте, тук става въпрос за волеизявление на Общинския съвет. В момента сме абсолютно всички тук. На никой не е нарушено правото да не бъде допуснат или непоканен така, че няма какво да коментираме.
П. Рейзи – Десет минути почивка.

П. Рейзи – Колеги, имаме кворум. 17 Общински съветника сме в залата. Предлагам да продължим сесията.г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Г-н Председател, искам да направя конкретно предложение – да бъде прегласувана първата докладна, във връзка с актуализацията на бюджета, т.е. това да се подложи на гласуване, а не като процедура по правилник.
П. Рейзи – Юристката?
Б. Чампарова – Доколкото си спомням, това нещо можеше да се направи в хода на гласуването, но искам да намеря точния текст.
П. Рейзи – Г-н Димов има думата.
М. Димов – Аз искам да отправя един апел. Специално за тази докладна, аз също искам да се прегласува, защото така и не разбрахме мотивите за негласуването и ако ние сега критикуваме – аз също критикувам много общинската администрация – но ако ние не им дадем пари с какво да си вършат работата, за какво пък ще ги критикуваме после. Няма ли да спънем съвсем дейността на общинската администрация, особено кметствата? Идва зима. Ако може да се прегласува, ако не цялата, то поне отделни точки.
П. Рейзи – Самата г-жа Караманова искаше едно от... всъщност беше пуснала едно оспорване на решение, понеже по време на сесията правихме корекции. Така че да преместим нещо, за което каза и това не можем да направим. По отношение на това...
В. Караманова – Беше оспорено, защото беше небалансиран бюджета. Така, както Вие направихте корекциите...
П. Рейзи – Ние сега пак трудно ще го балансираме, ако пак тръгнем да правим корекции. Колеги, аз друго искам да кажа...
Кр. Германова – Колеги, средствата ги има. Те са събрани като приходи. В случая ние с решение, неприето с приходна част не означава, че тези пари ще ги изкараме и ще ги прехвърлим някъде другаде. Те са влязли в общината. Аз лично ще изкажа моето мнение. Въздържах се, защото не съм съгласна, във връзка с въпроса, който зададох на г-жа Миндова. За това, че се гласуват през цялото време определени разходи и част от тях се отклоняват за една гаранция, с която Общинският съвет не е запознат. Поради тази причина гласувах и приходната част “въздържал се”, защото е нелогично да гласувам “за” приходната част, а “против” разходната част. Така, че последствията от това, че не се гласува разходната част е това, че няма да бъдат използвани средствата към този момент така, както са предложени в актуализацията.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, ние имаме правилник, по който работим. В чл.51 пише: (1)Резултатът от гласуването се обявява от Председателя веднага.
(2) При мотивирано предложение от страна на вносителя, Председателя на общинския съвет или на отделен общински съветник може да се пристъпи към прегласуване. Прегласуване се допуска преди преминаване към следваща точка от дневния ред.
Ние вече гласувахме следващата точка от нашия дневен ред, т.е. следващата докладна.
Кр. Германова – Искам само да довърша нещо по повод на това, че няма време. Подгответе документите, за които г-жа Миндова каза, че ще ми ги подготви и поискайте извънредна сесия.
Ив. Милков – Не Ви е проблем в документите на г-жа Миндова. Никакъв не Ви е проблема.
Кр. Германова – Вие не можете да кажете на мен какъв ми е проблема.
П. Рейзи – Колеги, момент. Тук няма да го превръщаме на махленско събрание. Г-н Георгиев, ако искате думата, заповядайте. Г-н Милков, ако искате думата, заповядайте.
П. Георгиев – Защо я оплескахме и сега търсим начин да я оправим? Защо не помислихме за това по-рано?
П. Рейзи – Оплескахме я, така ли? Благодаря. Г-н Милков, заповядайте.
Ив. Милков – Срам ме е, че съм тук. Смятам, че това, което става тук е пълна и абсолютна безотговорност към хората в общината в края на годината. И между другото има една наша колежка, няма да назовавам, горе-долу с две реплики ми обясни за какво става дума. Вярно е, че имате мнозинство, спечелили сте го, заслужили сте го. Използвайте това мнозинство за доброто на хората в общината. Това, което правим в момента е безобразие.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Милков. Г-н Деспов.
Р. Деспов – Добър ден на всички колеги. Ако правилно разбрах това, което казахте, ние можем да прегласуваме, ако не сме минали към следваща точка. Доколкото си спомням, ние прекъснахме разглеждането на тази докладна по средата, защото трябваше да направим някаква справка.
П. Рейзи – Приключихме я. Гласувахме.
Р. Деспов – Да, но... Вие предложихте да отложим втората и третата точка, до разглеждане дали можем да ги гласуваме, което означава, че ние тази докладна не я изчерпахме. А щом не сме я изчерпали, не сме преминали към следващата. Това исках да кажа. Мисля, че на записа ясно се чува, че имаше предложение от г-жа Германова, да отложим разглеждането на третата точка, което означава, че не сме я приключили.
Кр. Германова – Да, но г-жа Миндова каза, че нямаме право и третата да гласуваме.
Р. Деспов – Тогава какъв е проблема да прегласуваме и първата част.
П. Рейзи – Щом първа точка сме я гласували против, как да гласуваме другите точки? Г-н Янакиев, имате думата.
Т. Янакиев – Това е губене на време. Г-жо Германова, искам да Ви попитам какво беше становището на комисията. Аз останах с впечатление, че всичко ще бъде наред. Вие просто сте хората, които искате винаги да бъде всичко изчистено в комисията, нали така? Останах с впечатление, че всичко е изчистено, а в един момент...?
Кр. Германова – Становището на комисията е да влезе така, както е по докладната. Но това становище на комисията не определя как ще гласуват членовете на комисията на самата сесия.
П. Рейзи – А и не определя как ще гласува целия Общински съвет. Г-н Мархолев, имате думата.
К. Мархолев – Искам да коментирам работата на комисията. Членовете на комисията, които сега гласуваха “против” бяха там и присъстваха. Защо сега не предявиха някакви претенции пред г-жа Миндова, пред мен и пред г-н Янакиев, който е член на тази комисия? Там нищо не се коментира. Можеше нещо да се коригира.
П. Рейзи – Вие искате да обвините комисията ли?
Кр. Германова – Г-н Мархолев, никъде не е написано, че членовете на комисията трябва да дадат своя глас и той да бъде абсолютно същия по време на сесия. Вие се опитвате сега да компрометирате комисията, че едва ли не тогава е дала лъжливо сведение, че ще гласува “за”.
Т. Янакиев – За бюджета винаги сме говорили с консенсус. Не правя абсолютно никакви генерални изводи.
Кр. Германова – В момента точно за това става въпрос – защо сме гласували “за” в комисията, а тук гласуваме по друг начин.
Т. Янакиев – Ставаше въпрос за дебат. Вие не сте дали сигнал, единствено Станислав каза нещо.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Янакиев. Други коментари? Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет. Влизаме в задънена улица. Трябва да има актуализация на бюджет, обаче в същото време с актуализацията на бюджета, ще узаконим едно неизпълнение на бюджета. Аз искам да кажа каква е логиката на моето мислене. Никой не може да ми отнеме правото да си изразя мнението на гласуване, както и на всеки Общински съветник. И никой не може да ми вмени да гласувам “за” или “против”. Моето мнение е, да направим възможно да се координират действията и тези 70 000 лв. да се усвоят. Казваме, че това е невъзможно, добре. От там нататък може ли някой да ми каже на мен, че аз трябва да гласувам “за” за това, че вече минаха единадесет месеца и тези пари не могат да се усвоят. Много ясно, че става въпрос за това нещо. Аз какво съм виновен, че има и други мнения? Аз гласувах за приходната част, защото това са приходи, но не съм съгласен за разходната част точно в този смисъл, да се отнемат средства, предвидени за изграждане на пожарна и тези средства да се преразпределят за някакви други неща. Аз точно тук не съм съгласен. И може ли някой да ми каже аз да се съглася с това нещо, когато аз съм държал и с най-голямо чувство за отговорност и пред хората, че тук 17 години не е имало пожарна... вече 17 години се обещава на хората пожарна и още няма.
В. Караманова – Аз наистина съжалявам, че в Общинският съвет не сте се запознали подробно с доклада за пожарната. Казах го при обсъждането, предала съм го. Съжалявам, че не сте се запознали. То е на разположение на Общински съвет, от обсъждането на бюджета. За пореден път Ви казвам, има двама Юристи тук, има договор, по силата на който пожарната трябва да бъде предадена с Акт 16 на община Созопол. Там срокът не е опоменат. На Вас Ви се обясни в момента защо в началото не е изпълнена. Гласуването на общински средства в бюджета на общината за нещо, по силата на което имаше договор...
П. Рейзи – Тогава нямаше договор, г-жа Караманова.
В. Караманова – Договор между общината и фирмата, в който е записано, че “Рибекс” трябва да предаде на общината пожарна с Акт образец 16. Включването на средства от общинския бюджет за това, при положение, че има такъв договор, е нарушение на финансовата дисциплина. Това е голямо финансово нарушение и аз още тогава Ви казах, че по закон ние няма как да изразходим тези средства. От там нататък, след Акт 16, когато трябва да правим обзавеждане, тогава вече общината може да дава средства за тази пожарна и те за следващата бюджетна година трябва да бъдат гласувани.
П. Рейзи – Ще гласуваме предложението на г-н Янакиев. Г-н Руси Петров – Кмета на с. Крушевец има думата.
Р. Петров – Г-н Рейзи, Вие по този начин спъвате работата на...
П. Рейзи – Много Ви моля, не се обръщайте към мен, че спъвам работата. Както Кмета на общината не спъва, защото някой от администрацията, така и аз казвам – тук сме 17 Общински съветника. Всеки има право да гласува по съвест. Всеки си гласува по съвест и преди малко беше гласувано това нещо.
Р. Петров – Молбата ми е към Общинските съветници да прегласуват, за да можем ние кметовете по места да си свършим работата, защото пак ще потрябваме.
П. Рейзи – Всички се смеят, но не мога да разбера какво беше това “пак ще потрябваме”. Г-н Янакиев, може ли да си кажете предложението.
Т. Янакиев – Моето предложение беше да прегласуваме докладната и Вие да подложите на гласуване това предложение.
П. Рейзи – Добре. Колеги, който е съгласен да се прегласува докладната, свързана с актуализация на бюджета, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 3 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№568
Приема предложението на г-н Тихомир Янакиев да бъде прегласувана докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.

П. Рейзи – Давам думата на г-жа Германова да коментира докладната.
Кр. Германова – Аз мисля, че достатъчно я коментирах. Започвам пак да зачитам отново решенията.
Общински съвет Созопол утвърждава промените на плана по приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
1.На приходната част.
1.1.Увеличение
§ наименование на приходите било увеличение става
§ 13-04 – д/к придобиване на имущество
по дарения и възмезден начин 225 000 лв. 315 000 лв. 540 000 лв.
§ 20-00 – други данъци 0 11 000 лв. 11 000 лв.
§ 24-04 – прих.от продажба на усл.,стоки 30 000 лв. 25 000 лв. 55 000 лв.
§ 27-10 – такси за технически услуги 400 000 лв. 117 000 лв. 517 000 лв.

било увеличение става
§ 36-19 – други неданъчни приходи 65 000 лв. 25 000 лв. 90 000 лв.
§ 37-02 – събрани и внесени др.данъци
върху продажби -100 000 лв. -15 000 лв. -115000 лв.
Всичко увеличение: 478 000 лв.
1.2.Намаление
било намаление става
§ 24-05 – от наеми на имущество 300 000 лв. 185 000 лв. 115 000 лв.
§ 24-06 – от наеми на земя 13 792 лв. 6 000 лв. 7 792 лв.
§ 27-04 – такси за ползване на ДСП 20 000 лв. 4 000 лв. 16 000 лв.
§ 27-05 – такси за ползване пазари,тържища и др.250 000 лв. 8 000 лв. 242 000 лв.
§ 27-16 – туристически такси 366 000 лв. 50 000 лв. 316 000 лв.
§ 28-02 – глоби,санкции,неустойки 39 700 лв. 5 000 лв. 34 700 лв.

Всичко намаление : 258 000 лв.
Общо увеличение на приходната част на бюджета на Общината с 220 000 лв.

П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладна №929, в т.1 – приходна част, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се т.1 от актуализацията на бюджета.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№569
Общински съвет Созопол утвърждава промените на плана по приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
1.На приходната част.
1.1.Увеличение
§ наименование на приходите било увеличение става
§ 13-04 – д/к придобиване на имущество
по дарения и възмезден начин 225 000 лв. 315 000 лв. 540 000 лв.
§ 20-00 – други данъци 0 11 000 лв. 11 000 лв.
§ 24-04 – прих.от продажба на усл.,стоки 30 000 лв. 25 000 лв. 55 000 лв.
§ 27-10 – такси за технически услуги 400 000 лв. 117 000 лв. 517 000 лв.

било увеличение става
§ 36-19 – други неданъчни приходи 65 000 лв. 25 000 лв. 90 000 лв.
§ 37-02 – събрани и внесени др.данъци
върху продажби -100 000 лв. -15 000 лв. -115000 лв.
Всичко увеличение: 478 000 лв.
1.2.Намаление
било намаление става
§ 24-05 – от наеми на имущество 300 000 лв. 185 000 лв. 115 000 лв.
§ 24-06 – от наеми на земя 13 792 лв. 6 000 лв. 7 792 лв.
§ 27-04 – такси за ползване на ДСП 20 000 лв. 4 000 лв. 16 000 лв.
§ 27-05 – такси за ползване пазари,тържища и др.250 000 лв. 8 000 лв. 242 000 лв.
§ 27-16 – туристически такси 366 000 лв. 50 000 лв. 316 000 лв.
§ 28-02 – глоби,санкции,неустойки 39 700 лв. 5 000 лв. 34 700 лв.

Всичко намаление : 258 000 лв.
Общо увеличение на приходната част на бюджета на Общината с 220 000 лв.

Кр. Германова – Зачитам т.2:
2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 година с 220 000 лв., в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Увеличава плана на разходите във Функция “Общи държавни служби“ дейност 122 “Общинска администрация”с 16 500 лева.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 69 612 лв. 100 лв. 69 712 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 300 лв. 100 лв. 400 лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 60 000 лв. 300 лв. 60300 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 400 лв. 300 лв. 700 лв.

§ 10-20 – разходи за външни услуги 229 200 лв. 2800 лв. 232 000 лв.
в т.ч.: за кметствоПрисад 1 400 лв. 500 лв. 900 лв.
за кметство Р.гора 7 500 лв. 1000 лв. 8 500 лв.
за кметство Росен 2 000 лв. 1300 лв. 3300лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 68 300 лв. 10 000 лв. 78300 лв.
в т.ч: за кметство с.Зидарово 2 000 лв. 5 000 лв. 7 000 лв. за кметство с.Габър 11 000 лв. 5 000 лв. 16 000 лв.
§ 10-51 – командировки 20 000 лв. 100 лв. 20 100 лв.
в т.ч.кметствоПрисад 700 лв. 100 лв. 800 лв.

§ 10-98 – др.неквалиф.в др.параграфи 48 000 лв. 200 лв. 48 200 лв.
в т.ч.кметствоПрисад 500 лв. 200 лв. 700 лв.
§ 42-94- помощи по реш.на ОбС 20 000 лв. 3 000 лв. 23 000 лв.

2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 67 060 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 603 “ВиК” с 2 200 лева.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 10 600 лв. 500 лв. 11 100 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 500 лв. 500 лв. 1000лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 41 100 лв. 1700лв. 42800лв. в т.ч: за кметствоПрисад 8 000 лв. 1000 лв. 9000лв. за кметство Р.гора 2 200 лв. 700 лв. 2900лв.
-Дейност 604 ”Осветление на улици и площади” с 26 300 лева.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 70 550 лв. 500 лв. 71050 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 800 лв. 500 лв. 1300 лв.


§ 10-16 – вода, горива,енергия 120 000 лв. 7500 лв. 127 500 лв. в т.ч. Созопол 36 200 лв. 5000 лв. 41 200 лв. за кметство Крушевец 4 800 лв. 2500 лв. 7 300 лв.

§ 10-20 – разходи за външни услуги 89 040 лв. 10300 лв. 99 340 лв. в т.ч: за кметствоИзвор 2 600 лв. 300 лв. 2 900 лв. за кметство Присад 2 000 лв. 1500 лв. 3 500 лв.
за кметство Черноморец 20 000 лв. 7000 лв. 27 000 лв. за кметство Крушевец 1 000 лв. 1500 лв. 2 500 лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 14 000 лв. 8000 лв. 22 000 лв. в т.ч.кметствоАтия 4 000 лв. 8000 лв. 11 000 лв.
-Дейност 622 “Озеленяване” с 300 лева.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 51 960 лв. 300 лв. 52 260 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 300 лв. 300 лв. 600 лв.

-Дейност 623 “Чистота” с 7000 лева.
било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 430 000 лв. 7000лв. 437 000 лв. за депониране, проектиране
оценки на депо

-Дейност 629 “Други дейности по благоустрояване и опазване на околната среда” с 31 260 лева.
било увеличение става

§ 10-20 – разходи за външни услуги 46 500 лв. 16 260 лв. 62 760 лв.
в т.ч. за Созопол 15 000 лв. 11 760 лв. 26 760 лв.,

разпределени за:
-Почистване на мост на път с.Зидарово и с.Вършило - 1640 лв.
-Почистване на мост на река Селска с.Габър - 1920 лв.
-Почистване на речно корито на река Дарадере - 8200 лв.

било увеличение става
за кметство Росен-за зим.поддържане 2 000 лв. 500 лв. 2 500 лв.
за кметство Равна гора 1 500 лв. 4000 лв. 5500 лв.

било увеличение става
§ 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти 0 15000 лв. 15000 лв.
/Приложение №1/
2.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 27 340 лева по групи, дейности и параграфи, както следва:
2.3.1.Група “Физическа култура и спорт” с 15 000 лева.

-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 15 000 лева.

било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 20 800 лв. 15000 лв. 35 800 лв.
в т.ч. кметствоКрушевец 20 000 лв. 15000 лв. 35 000 лв.

2.3.2.Група “Култура” с 12 340 лева.
-Дейност 759 “Други дейности по културата” с 12 340 лева.

било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 37 800 лв. 12340 лв. 50 140 лв.
в т.ч:за Созопол 20 000 лв. 12240 лв. 32 240 лв.
за кметство Извор 500 лв. 100 лв. 600 лв.


2.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” с 108 800 лева по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата” с 5300 лева.

било увеличение става

§ 10-20 – разходи за външни услуги 18 000 лв. 5 300 лв. 23 300 лв.
в т.ч: за кметствоРосен 0 2 300 лв. 2 300 лв.
за кметство Атия 0 3 000 лв. 3 000 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища” с 103 500 лева.
било увеличение става

§ 10-30 – текущ ремонт 389 005 лв. 103 500 лв. 492 505 лв.
в т.ч: Созопол 147 655 лв. 46 000 лв. 193 655 лв.
За ремонт пътища 30 000 лв.
За ремот път ІV 90066 16 000 лв.
за кметство Вършило 8 700 лв. 9 000 лв. 17 700 лв.
за кметство Зидарово 41 250 лв. 5 000 лв. 46 250 лв.
за кметство Извор 32 400 лв. 9 600 лв. 42 000 лв.
за кметство Индже войвода 13 000 лв. 5 000 лв. 18 000 лв.
за кметство Равадиново 23 000 лв. 15 000 лв. 38 000 лв.
за кметство Равна гора 26 000 лв. 5 000 лв. 31 000 лв.
за кметство Росен 24 000 лв. 6 900 лв. 30 900 лв.

2.5. Увеличава плана на разходите във функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 300 лв.

било увеличение става

§ 10-15 – материали 9 000 лв. 300 лв. 9 300 лв.
в т.ч. кметство Равна гора 1 600 лв. 300 лв. 1 900 лв.

П. Рейзи – Имате думата, колеги. Мен ме интересува за Созопол, ремонт пътища – имаме един път 30 000 лв. и един път 16 000 лв. Къде ще бъдат изразходени тези пари?
В. Караманова – За ремонт на пътища 30 000 лв., това е ремонт на улици и тротоари. Когато трябваше да гласуваме пари за охранителната дейност – за полицаите, тогава имахме намаление от тези средства, тъй като през лятото не може да се прави ремонт на улици. Тогава обсъждахме да бъдат възстановени за ремонт на улици. До края на годината тези средства могат да се усвоят, при наличието на сериозна фирма, която да започне веднага да работи, тъй като тези пари не попадат в обществените поръчки, които се обявяват. С три оферти това може да бъде направено веднага. А 16 000 лв. са парите, които предложихте при обсъждането да се дадат за пътя Созопол-Равадиново, в отсечката до моста, която е в много тежко състояние.
П. Рейзи – През зимата ще можем ли да я направим?
В. Караманова – Да, 16 000 лв. бързо се изразходват в пътното строителство. Всеки, който се е занимавал. Това е за пет дни работа.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Г-жа Бинчева – Кмет на с. Равна гора.
Ив. Бинчева – Сумата от 4 000 лв. за зимно поддържане, може ли да ми обясните за какво става въпрос.
Кр. Германова – За зимно поддържане е посочено с. Росен, а за Равна гора не е уточнено, че е за зимното поддържане.
В. Караманова – Това са за поддържане на моста.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Ако няма други коментари, да преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №929, в т.2 и подточките в нея, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се т.2 от актуализацията на бюджета.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№570
1. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 година с 220 000 лв., в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Увеличава плана на разходите във Функция “Общи държавни служби“ дейност 122 “Общинска администрация”с 16 500 лева.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 69 612 лв. 100 лв. 69 712 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 300 лв. 100 лв. 400 лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 60 000 лв. 300 лв. 60300 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 400 лв. 300 лв. 700 лв.

§ 10-20 – разходи за външни услуги 229 200 лв. 2800 лв. 232 000 лв.
в т.ч.: за кметствоПрисад 1 400 лв. 500 лв. 900 лв.
за кметство Р.гора 7 500 лв. 1000 лв. 8 500 лв.
за кметство Росен 2 000 лв. 1300 лв. 3300лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 68 300 лв. 10 000 лв. 78300 лв.
в т.ч: за кметство с.Зидарово 2 000 лв. 5 000 лв. 7 000 лв. за кметство с.Габър 11 000 лв. 5 000 лв. 16 000 лв.
§ 10-51 – командировки 20 000 лв. 100 лв. 20 100 лв.
в т.ч.кметствоПрисад 700 лв. 100 лв. 800 лв.§ 10-98 – др.неквалиф.в др.параграфи 48 000 лв. 200 лв. 48 200 лв.
в т.ч.кметствоПрисад 500 лв. 200 лв. 700 лв.
§ 42-94- помощи по реш.на ОбС 20 000 лв. 3 000 лв. 23 000 лв.

1.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 67 060 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 603 “ВиК” с 2 200 лева.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 10 600 лв. 500 лв. 11 100 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 500 лв. 500 лв. 1000лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 41 100 лв. 1700лв. 42800лв. в т.ч: за кметствоПрисад 8 000 лв. 1000 лв. 9000лв. за кметство Р.гора 2 200 лв. 700 лв. 2900лв.
-Дейност 604 ”Осветление на улици и площади” с 26 300 лева.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 70 550 лв. 500 лв. 71050 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 800 лв. 500 лв. 1300 лв.

§ 10-16 – вода, горива,енергия 120 000 лв. 7500 лв. 127 500 лв. в т.ч. Созопол 36 200 лв. 5000 лв. 41 200 лв. за кметство Крушевец 4 800 лв. 2500 лв. 7 300 лв.

§ 10-20 – разходи за външни услуги 89 040 лв. 10300 лв. 99 340 лв. в т.ч: за кметствоИзвор 2 600 лв. 300 лв. 2 900 лв. за кметство Присад 2 000 лв. 1500 лв. 3 500 лв.
за кметство Черноморец 20 000 лв. 7000 лв. 27 000 лв. за кметство Крушевец 1 000 лв. 1500 лв. 2 500 лв.

§ 10-30 – текущ ремонт 14 000 лв. 8000 лв. 22 000 лв. в т.ч.кметствоАтия 4 000 лв. 8000 лв. 11 000 лв.
-Дейност 622 “Озеленяване” с 300 лева.
било увеличение става
§ 10-15 – материали 51 960 лв. 300 лв. 52 260 лв.
в т.ч. кметствоПрисад 300 лв. 300 лв. 600 лв.

-Дейност 623 “Чистота” с 7000 лева.
било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 430 000 лв. 7000лв. 437 000 лв. за депониране, проектиране
оценки на депо

-Дейност 629 “Други дейности по благоустрояване и опазване на околната среда” с 31 260 лева.
било увеличение става

§ 10-20 – разходи за външни услуги 46 500 лв. 16 260 лв. 62 760 лв.
в т.ч. за Созопол 15 000 лв. 11 760 лв. 26 760 лв.,

разпределени за:
-Почистване на мост на път с.Зидарово и с.Вършило - 1640 лв.
-Почистване на мост на река Селска с.Габър - 1920 лв.
-Почистване на речно корито на река Дарадере - 8200 лв.

било увеличение става
за кметство Росен-за зим.поддържане 2 000 лв. 500 лв. 2 500 лв.
за кметство Равна гора 1 500 лв. 4000 лв. 5500 лв.


било увеличение става
§ 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти 0 15000 лв. 15000 лв.
/Приложение №1/
1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 27 340 лева по групи, дейности и параграфи, както следва:
1.3.1.Група “Физическа култура и спорт” с 15 000 лева.

-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 15 000 лева.

било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 20 800 лв. 15000 лв. 35 800 лв.
в т.ч. кметствоКрушевец 20 000 лв. 15000 лв. 35 000 лв.

1.3.2.Група “Култура” с 12 340 лева.
-Дейност 759 “Други дейности по културата” с 12 340 лева.

било увеличение става
§ 10-20 – разходи за външни услуги 37 800 лв. 12340 лв. 50 140 лв.
в т.ч:за Созопол 20 000 лв. 12240 лв. 32 240 лв.
за кметство Извор 500 лв. 100 лв. 600 лв.

1.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” с 108 800 лева по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата” с 5300 лева.

било увеличение става

§ 10-20 – разходи за външни услуги 18 000 лв. 5 300 лв. 23 300 лв.
в т.ч: за кметствоРосен 0 2 300 лв. 2 300 лв.
за кметство Атия 0 3 000 лв. 3 000 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища” с 103 500 лева.
било увеличение става

§ 10-30 – текущ ремонт 389 005 лв. 103 500 лв. 492 505 лв.
в т.ч: Созопол 147 655 лв. 46 000 лв. 193 655 лв.
За ремонт пътища 30 000 лв.
За ремот път ІV 90066 16 000 лв.
за кметство Вършило 8 700 лв. 9 000 лв. 17 700 лв.
за кметство Зидарово 41 250 лв. 5 000 лв. 46 250 лв.
за кметство Извор 32 400 лв. 9 600 лв. 42 000 лв.
за кметство Индже войвода 13 000 лв. 5 000 лв. 18 000 лв.
за кметство Равадиново 23 000 лв. 15 000 лв. 38 000 лв.
за кметство Равна гора 26 000 лв. 5 000 лв. 31 000 лв.
за кметство Росен 24 000 лв. 6 900 лв. 30 900 лв.

1.5. Увеличава плана на разходите във функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 300 лв.
било увеличение става

§ 10-15 – материали 9 000 лв. 300 лв. 9 300 лв.
в т.ч. кметство Равна гора 1 600 лв. 300 лв. 1 900 лв.

Кр. Германова – Зачитам т.3:
3.Извършва промени в бюджетните кредити на Общински съвет и на долупосочените кметства в рамките на приетите им бюджети от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 123 “Общински съвет”.

било намаление става
§ 03-00 – осиг.вноски от раб.за ДОО 12 000 лв. 4 000 лв. 8 000 лв.

било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри и
хардуер /Приложение №1/ 22 000 лв. 4 000 лв. 26 000 лв.

Кметство Атия
-Дейност 122 “Общинска администрация”.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 1 000 лв. 360 лв. 1 360 лв.

-Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 300 лв. 200 лв. 100 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 200 лв. 160 лв. 40 лв.


Кметство Зидарово
-Дейност 122 “Общинска администрация”.

било увеличение става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 2 500 лв. 140 лв. 2 640 лв.
§ 10-51 – командировки 1 000 лв. 250 лв. 1 250 лв.

-Дейност 622 “Озеленяване”.
било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 500 лв. 100 лв. 400 лв.


-Дейност 629”Други дейности по БКС”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 140 лв. 860 лв.


-Дейност 525 “Клубове на пенсионера”.
било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 300 лв. 150 лв. 150 лв.

Кметство Росен
-Дейност 122 “Общинска администрация”.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 1 000 лв. 200 лв. 1 2000 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 2 000 лв. 800 лв. 2 800 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътищата”.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 30 900 лв. 1 700 лв. 32 600 лв.

-Дейност 622 “Озеленяване”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 3 000 лв. 1 700 лв. 1 300 лв.

-Дейност 629 "Други дейности по БКС”.
било намаление става
§ 10-15 – р-ди за външни услуги 2 500 лв. 1 000 лв. 1 500 лв.

Кметство Черноморец

-Дейност 122 “Общинска администрация”.
било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 20 000 лв. 3 000 лв. 17 000 лв.

било увеличение става
§ 52-03 – придобив.на друго оборудване
машини и съоръжения –
копирна машина – 1 бр. 0 1 800 лв. 1 800 лв.
/Приложение №1/

-Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 52-06 – изграждане на ПСОВ 10 000 лв. 10 000 лв. 0
/Приложение №1/
било увеличение става
§ 52-06 – изгр.инфраструктурни обекти
(канализация ул.Батак) 0 10 000 лв. 10 000 лв.
/Приложение №1/

-Дейност 629 “Други дейности по БКС”.

било увеличение става
§ 52-03 – придобиване на др.оборудване
машини и съоръжения (сенокосачка –1бр) 0 1 200 лв 1 200 лв.
/Приложение №1/


-Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и
пътищата”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 5 000 лв. 3 200 лв. 1 800 лв.
§ 10-20 – разходи за външ.услуги 3 000 лв. 1 300 лв. 1 700 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане ,ремонт и изграждане на пътищата”.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 47 000 лв. 24 500 лв. 71 500 лв.

-Дейност 866”Общински пазари и тържища”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 10 000 лв. 10 000 лв. 0
§ 10-20 – разходи за външни услуги 10 000 лв. 10 000 лв. 0

П. Рейзи – Коментари по т.3, колеги. Ако няма, да преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №929, в т.3 и подточките в нея, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се т.3 от актуализацията на бюджета.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№571
1. Извършва промени в бюджетните кредити на Общински съвет и на долупосочените кметства в рамките на приетите им бюджети от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 123 “Общински съвет”.

било намаление става
§ 03-00 – осиг.вноски от раб.за ДОО 12 000 лв. 4 000 лв. 8 000 лв.

било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри и
хардуер /Приложение №1/ 22 000 лв. 4 000 лв. 26 000 лв.

Кметство Атия
-Дейност 122 “Общинска администрация”.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 1 000 лв. 360 лв. 1 360 лв.

-Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 300 лв. 200 лв. 100 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 200 лв. 160 лв. 40 лв.


Кметство Зидарово
-Дейност 122 “Общинска администрация”.

било увеличение става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 2 500 лв. 140 лв. 2 640 лв.
§ 10-51 – командировки 1 000 лв. 250 лв. 1 250 лв.

-Дейност 622 “Озеленяване”.
било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 500 лв. 100 лв. 400 лв.


-Дейност 629”Други дейности по БКС”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 140 лв. 860 лв.

-Дейност 525 “Клубове на пенсионера”.
било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 300 лв. 150 лв. 150 лв.

Кметство Росен
-Дейност 122 “Общинска администрация”.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 1 000 лв. 200 лв. 1 2000 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 2 000 лв. 800 лв. 2 800 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътищата”.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 30 900 лв. 1 700 лв. 32 600 лв.

-Дейност 622 “Озеленяване”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 3 000 лв. 1 700 лв. 1 300 лв.

-Дейност 629 "Други дейности по БКС”.
било намаление става
§ 10-15 – р-ди за външни услуги 2 500 лв. 1 000 лв. 1 500 лв.

Кметство Черноморец

-Дейност 122 “Общинска администрация”.
било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 20 000 лв. 3 000 лв. 17 000 лв.

било увеличение става
§ 52-03 – придобив.на друго оборудване
машини и съоръжения –
копирна машина – 1 бр. 0 1 800 лв. 1 800 лв.
/Приложение №1/

-Дейност 603 “В и К”.
било намаление става
§ 52-06 – изграждане на ПСОВ 10 000 лв. 10 000 лв. 0
/Приложение №1/
било увеличение става
§ 52-06 – изгр.инфраструктурни обекти
(канализация ул.Батак) 0 10 000 лв. 10 000 лв.
/Приложение №1/

-Дейност 629 “Други дейности по БКС”.

било увеличение става
§ 52-03 – придобиване на др.оборудване
машини и съоръжения (сенокосачка –1бр) 0 1 200 лв 1 200 лв.
/Приложение №1/

-Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и
пътищата”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 5 000 лв. 3 200 лв. 1 800 лв.
§ 10-20 – разходи за външ.услуги 3 000 лв. 1 300 лв. 1 700 лв.

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане ,ремонт и изграждане на пътищата”.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 47 000 лв. 24 500 лв. 71 500 лв.

-Дейност 866”Общински пазари и тържища”.
било намаление става
§ 10-15 – материали 10 000 лв. 10 000 лв. 0
§ 10-20 – разходи за външни услуги 10 000 лв. 10 000 лв. 0

Кр. Германова – Зачитам т.4:
Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2005 година /Приложение № 1/.

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2 446 508 лв. 22 000 лв. 2 468 508 лв.
В т.ч.
Собствени средства 756 308 лв. 22 000 лв. 778 308 лв.

П. Рейзи – Предлагам да преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №929, в т.4, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 8 гласа.
Няма решение по т.4.

П. Рейзи – От тук нататък аз не мога да подложа целия бюджет на гласуване. Уважаеми колеги, продължаваме към следващата докладна. Ще направим извънредна сесия, във връзка с бюджета. Явно има неща, които не сме ги уточнили, не сме ги изчистили. Ако искате да прегласуваме и четвърта точка? Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №929, в т.4, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 8 гласа.
Няма решение по т.4.

В. Караманова – Това по същество означава, че няма решение по целия бюджет, уважаеми Общински съветници. Т.е. гласуването до сега се явява безпредметно. В поименния списък ако трябва да го обсъждаме обект по обект ако има претенции, но тук има наистина обекти, които са важни. И точно важен е обектът за Вършило. Ако трябва, нека да ги гласуваме поименно, но там трябва да се работи пътя. Отсечката след разклона на Зидарово. Много е важно. Ще останат хората без транспорт, а той е включен в този поименен списък.
П. Рейзи – По правилник, колеги, трябва да преминем към следващата докладна. Г-н Златко Николов има думата.
Зл. Николов – Г-н Председател, аз се опитах в почивката да Ви дам знак, че така не бива да вървим. Казах Ви, че при така създадената ситуация, нашата група ще напусне и днешното заседание. Не може по този начин да се гаврим с жителите на община Созопол. Това е демонстриране на мускули, на инат. По никакъв начин това не води до полза на общината. Това е отлагане във времето. Края на годината наближава. Ще останат неусвоени средства, ще останат нерешени проблеми. Въпреки няколкото опита, които направихме да излезем от тази ситуация, явно сте решили друго. За това, напускаме заседанието.
П. Рейзи – Колеги, аз мисля, че това не е правилното решение. Защото по същата логика, ако нещата на г-жа Караманова бяха влязли да се гласува наново “Дюни” – АД, тогава какво? Трябваше и ние да напуснем сесията ли? Защото и за нас това е гавра с нас, една докладна да се вкарва три-четири пъти, а никакво положение от страна на Кмета да покаже, че по някакъв начин защитава интересите на тази община. Най-лесно е да станем и да си заминем.
Колеги, продължаваме сесията. В залата присъстват 10 Общински съветника. Имаме кворум. Продължаваме нататък.
Кр. Германова – На първата комисия, беше разгледана и още една докладна с вх. №940/15.11.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобрение на предложение за обекти на територията на Община Созопол от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране от МРРБ през 2006 г.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, всяка година до Министерството се пуска едно такова искане за ремонт на пътищата. Предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№572
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС Общински Съвет –Созопол одобрява предложения списък на обекти от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране през 2006 г. /Приложение №2/

Кр. Германова – На втората комисия по финанси, която се състоя на 24.11.2005 г., бяха разгледани още две докладни. Първата е докладна Докладна записка с вх. №898/31.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно промени и допълнения към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси е цени на услуги на територията та Общ. Созопол и приетата Тарифа на цени и услуги предоставяни от Общината, Приложение 7.
В самата докладна най-долу е допусната грешка. Изписано е: “Във връзка с гореизложеното и на основание разпоредбите на чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост...”. Коментирахме и с г-жа Попова, оказа се, че е техническа грешка, явно е останало от стара докладна. Този чл.8, ал.1 от ЗОС се заменя с чл.21, ал.7 от ЗМСМА.
Също така в самото решение, в т.4 също има промяна. Тъй като имаше много разговори по повод това. Има едно противоречие в самите закони и не е уточнено дали може така прикрепената към общината данъчна администрация, да събира тези такси, предложени в решението. Поради това, предложението на комисията е, тези промени да влязат в сила от 01.01.2006 г., когато евентуално ще бъде ясно дали Областния управител ще спре решението на Общински съвет.
П. Рейзи – Колеги, аз искам да взема отношение. Според мен така, както са предложени тези цифри аз мисля, че няма нужда изобщо да се заплаща. В момента това се извършва без нашите граждани да заплащат. Нека това си остане така. Няма смисъл. Достатъчно е че, където отидем за всяка една услуга се заплащат достатъчно високи цени в тази община. Нека на едно място да не се плаща. В крайна сметка аз мисля, че можем на едно място да направим компромис на нашите съграждани да не плащат. Това е моето предложение и моя апел към колегите Общински съветници да не подкрепим тази докладна. Г-жа Попова – Началник отдел “Местни данъци и такси” има думата.
А. Попова – Първо искам да помоля уважаемите Общински съветници да разглеждат решенията в докладната като три отделни решения. Т.е., ако се присъедините към апела на Председателя на Общински съвет да не гласувате, да не гласувате само цените на удостоверенията, а да гласувате само формулярите, които прилагаме към докладната за одобрение.
П. Рейзи – Те ще се гласуват като отделни точки. Аз в момента коментирам т.3.
А. Попова – Съжалявам, бях длъжна да направя това уточнение. Второто нещо, което искам да кажа е, че аргумент като “нека на едно място да не се плаща”, аз лично не мога да го приема. Ще Ви кажа защо. Сигурно сте обърнали внимание, че към датата на писането на докладната, са издадени удостоверения за данъчни оценки 2 780 бр., сега са сигурно над 3 000 бр. Виждате, цената за 14-дневна услуга е 5,00 лв. Ако искате, допълнително ще се ангажирам тези 3 000 подадени молби за издаване на данъчни оценки, да Ви кажа колко са на граждани на общината. Мога да Ви кажа друго – без да споменавам имена на фирми, защото съм подписала една декларация, която държа да спазвам – ние приемаме по 50 и 100 молби за издаване на данъчни оценки за незавършени строителства на цялото това строителство, което Вие виждате. Освен това, както каза Германова, на данъчната служба към общината, макар че ние се водим отдел “Местни данъци и такси” и сме общински служители, нямаме един лев преведен за издръжка. Знаете ли колко струва една данъчна оценка? Няма да Ви говоря в парична стойност, става дума за материали, труд, работно време. Даже и като време за разследване, защото ние сме принудени да правим понякога и разследване за една данъчна оценка, за да не ни се наложи да ходим в съда и да даваме показания за куп неща. Това ми бяха мотивите, за да го напиша. Написахме бърза и експресна услуга, защото повярвайте ми, писна ми да идват – някои с молба, други с блъскане по бюрото и със заплашване. Даже миналата седмица към мен бяха отправени думите “ще дойде човек, който ще Ви накара да ми я дадете”. Според Вас как се работи така? Нямам нищо против, но ако той иска експресна услуга сега и веднага, нека да си плати 50 лв. и да си тръгне. Както се плаща 70 лв. за скица. Другото нещо – гражданите от града продават имото. Нека да продават повече, да имаме повече имотни граждани, обаче те идват с купувачите и купувача плаща всички разходи. На фона на тези стотици хиляди евро. Аз мисля да приключа със защитата на докладната.
П. Рейзи – Г-н Димов има думата.
М. Димов – Аз съм съгласен, тъй като – да не си кривим душата – продаваме имоти за стотици хиляди евро, можем да платим 5 лв. Ако може хората от селата, с изключение от Черноморец и Созопол, да не плащат нищо. От селата продават имотите си на безценица. Нека да не плащат.
П. Рейзи – Каквото е за едни, това да е и за всички. Г-н Недин.
Г-н Недин – Моето предложение е да остане така, както е в докладната, защото административната услуга си е услуга и е част от цялата административна сфера в голямото национално стопанство. За това тук можем даже да направим една по-висока цена за експресна оценка. След като пазарът го позволява, защо да не го направим?
П. Рейзи – И като имаме експресна поръчка със скица – ама я няма администрацията, за да чува – г-жа Емилия, не и знам фамилията, тя казва “чакай да проверя дали има някой да я начертае”. За какво имаме тази експресна поръчка, след като не знаем дали има някой да я начертае? За това ли да гласуваме пари? Така или иначе чакаме 14 дни, поне да си чакаме без пари. Не коментирам в момента отдела на г-жа Попова. Уважаеми колеги мисля, че и по тази докладна имаше доста дебати. Нека да преминем към гласуване.
Кр. Германова – Зачитам решенията точка по точка.
1. Допълнение на чл.13 ал.4, изречение второ-след думите” декларация по образец”- /Приложение 1/
Всъщност това се допълва в смисъл, че декларация по образец, съгласно Приложение 1, влиза към самата наредба.
П. Рейзи – Аз само искам нещо да попитам. Не затормозяваме ли работата пак в администрацията? Например тази молба е до Кмета на общината, тя се входира в общината, отива до Кмета и тогава идва при Вас.
А. Попова – Тук става въпрос аз декларация. Щом наредбата дава право на съответното лице да подава декларация, това е едно волеизявление. Кметът не решава да или не. С подаване на декларацията лицето...
П. Рейзи – Аз не коментирам декларацията. Коментирам, че тази декларация, за да се премести от фронт офиса до Кмета, минават 36 или 48 часа, зависи Кметът дали не е някъде в командировка. Защо тази декларация да не я изпратим директно до Вашата служба?
А. Попова – Ние сме отдел към дирекция в общината. Не може директно до нас.
Д. Минков – А как ще стане експресната поръчка за един ден, след като не може да стигне до Вас?
П. Рейзи – По това нещо не може да има експресна поръчка. Това е декларация, която се подава в определено време от годината.
А. Попова – Това исках да кажа. Срокът е 30 ноември. Тази наредба е приета. Това е просто технически показване на това волеизявление, че ще ползва казани, а няма да плаща на промил. Понеже този бивш чл.65, сега чл.13 от наредбата е залегнало това, че до 30 ноември могат да подават декларации, но нямаше утвърден формуляр.
П. Рейзи – Добре. Колеги, който е съгласен с т.1 от това предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Преминаваме към т.2: “2. Нова ал.5 на чл.13:
/5/1. Не се събира такса смет за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата година.
2. Лицата по чл.12 ал.1, собсвеници, ползватели, на такива имоти, подават декларация по образец /Приложение 2/ за това в Община Созопол, Дирекция “ПМДТ” до края на предходната година.
3.Декларираните факти и обстоятелства подлежат на проверка.”
П. Рейзи – Г-жа Попова, как ще се извършва тази проверка? Знаете много добре, че многократно сме се сблъсквали с този проблем. Как ще проверим в един имот дали живеят целогодишно или само два месеца?
А. Попова – Има на база на тази наредба формирани комисии, които правят проверки. Мисля, че не можем да смятаме така, защото даже с риск да се превърнем на падари, ние не можем да отнемем правото на някои хора, които действително не са там, а пък за други, които лъжат. От практиката си мога да Ви кажа, че тези декларации не са толкова много. На фона на цялата информация, която обработваме. Така че ако Ви устройва моя отговор, че поемам ангажимента всяка една декларация да бъде проверена и ако искате да Ви бъде докладвана...
П. Рейзи – Вие не ме разбрахте правилно. Аз тук коментирам, че с взимането на едно такова решение, от тук нататък всеки сигнал Вие трябва да го проверявате. В нашите села има много къщи, в които хората живеят по четири месеца и т.н.
А. Попова – Те не влизат в тази категория.
П. Рейзи – Добре, аз това казвам. Обявяват, че не я ползват цяла година, но живее пет месеца там.
А. Попова – Вижте сега, кметствата ни са по 500, по 1 200 човека. Тези хора, които живеят по три-четири месеца, те се виждат. Нали работим с кметовете?
П. Рейзи – Няма проблем, ние ще го гласуваме, но да няма след това жалби при нас, че...
А. Попова – Жалби ще има при всички положения. Населението на общината е много услужливо от страна на жалбите.
П. Рейзи – Пак ще чуем реплика от страна на Кмета на общината, че Общинският съвет взима решения, с които затруднява работата на общината, спира работата на общината и аз в тази насока коментирам в момента.
А. Попова – Това са моите аргументи в момента.
П. Рейзи – Добре. Колеги, който е съгласен с т.2 от това предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Преминаваме към т.3:
3. Допълнение в Приложение 7, Тарифа на цени за услуги и права,предоставяни от общината, съгл.чл.6 ал.2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол,
I.Административно и информационно обслужване:
т.16 За издаване на Удостоверение за данъчна оценка
- до 14 дни - 5 лв
- до 3 дни /бърза/ - 25 лв.
- за деня /експресна/ - 50 лв.
т.17 За издаване на Удостоверение за декларирани данни
чл.36 ал.4 от ДПК - 2 лв.
т.18 За издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата
чл.41 от ЗМДТ - 2 лв.
т.19 За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства – чл.226 ал.2 ДПК - 2 лв.
т.20 За презаверка на издадени удостоверения - 1 лв.
За служебно искани и издадени удостоверения не се заплаща.
П. Рейзи – Г-жа Чампарова има думата.
Б. Чампарова – Искам да поправим една неточност. В последния ред там, където пише “За служебно искани и издадени удостоверения не се заплаща”. Аз предлагам преди не се заплаща, да напишем “такса”.
П. Рейзи – Добре. Колеги, с тази промяна, която направи Юриста на Общински съвет, който е съгласен с т.3 от това предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 5 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Няма решение по тази точка, значи не се приема.
Ст. Георгиев – Аз предлагам да я прегласуваме.
П. Рейзи – Добре, днес свикнахме.
Д. Минков – Дайте да ги сложим тези пари.
П. Рейзи – В бюджета на общината? Да напълним пак бюджета и утре пак да кажат, че пречим на общината. Колеги, гласувахме преди време една наредба, с която вдигнахме таксите за цялото строителство в нашата община. Дори Кмета един път не ни е казал “благодаря”. Гласувахме бюджета без нито една промяна в него. В момента бяхме на крачка да гласуваме актуализацията. В следващия момент обаче, ние сме атакуеми, че спираме работата на общината. Г-н Георгиев каза да подложим пак на гласуване. Уважаеми колеги, който е съгласен с т.3 от тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 6 гласа
П. Рейзи – Г-жа Караманова, искам да дойдете малко тук. В момента от Вашата служителка – г-жа Попова – се внася една докладна. Доколкото аз чета, сега в момента ние трябва да вземем едно решение, с което трябва да напълним Вашия бюджет...
В. Караманова – Общия бюджет, не нашия.
П. Рейзи – ...трябва да напълним отново бюджета с близо 50-100 хил. лв. Докладната сега ще я гласуваме точно в тази точка, искам да присъствате тук. Защото всички докладни, в които става дума за събиране на средства, винаги сме гласували “за”. А Вие имате основание да казвате, че ние спираме развитието на общината. Който е съгласен с т.3, да подпомогнем бюджета на общината с нови средства, моля да гласува “ЗА”:
За – 6 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Преминаваме към т.4:
4. Промените и допълненията влизат в сила на 01.01.2006 г.
Аз искам да попитам нещо – преди малко, г-жо Попова казахте, че на тези декларации срокът изтича. Тук да правим ли промяна, че т.1 и т.2, че те влизат сега в сила. Да уточним, че само т.3 влиза в сила от първи януари?
А. Попова – Не, в наредбата го има. Аз Ви казах, че който е подал, е писал свободен текст и ние имаме приети такива декларации. Това е за кофите. А другите за неплащане на битови отпадъци, срокът е до края на годината. Има още време, който иска да си подаде.
Кр. Германова – Значи трябва да уточним, че т.1 и т.2 влизат в сила три дни... защото нали приемаме, че влизат в сила от първи януари?
П. Рейзи – Значи в т.4 ще запишем: “Промените и допълненията влизат в сила...
Б. Чампарова – “Промените и допълненията в Приложение 7 – Тарифа на цени за услуги и права, предоставяни от общината, съгл. чл.6, ал.2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, влизат в сила от 01.01.2006 г.”
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направените промени по т.4, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№573
1. Допълнение на чл.13 ал.4, изречение второ-след думите” декларация по образец”- /Приложение 1/

Приложение 1
Чл.13 ал.4 от Набедбата за ОАМТЦУТОС

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.13 ал.4 от
Наредбата за ОАМТЦУТОС


1.от.................................................................................................................................
/наименование на пр-то или собствено.,бащино и фамилно име на лицето/
2.ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/......................................
3.№ от НДР..................................................БУЛСТАТ...............................................
4.адрес:..........................................................................................................................
/седалище на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/
5.данъчен адрес............................................................................................................
6.чрез.............................................................................................................................
/име-собсвено, бащино, фамилно на представителя или пълномощника/
7.ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/.....................................

УВАЖАЕМА, Г-ЖО КМЕТ,

8. Декларирам/е, че за имот с партиден №.....................................,представляващ
.......................................................................................................................................
находящ се на адрес:..................................................................................................
/гр./с./,общ.,ж.к.,ул.,бл.,вх.,ап.,ет./
през ................................г.,таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битови отпадъци:
1......................................................................................................................................
/вид и брой/
2.....................................................................................................................................
/вид и брой/ 3.....................................................................................................................................
/вид и брой/

Дата................................. Подпис на декларатора:...............


2. Нова ал.5 на чл.13:
/5/1. Не се събира такса смет за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата година.
2. Лицата по чл.12 ал.1, собсвеници, ползватели, на такива имоти, подават декларация по образец /Приложение 2/ за това в Община Созопол, Дирекция “ПМДТ” до края на предходната година.

Приложение 2
Чл.13 ал.5 от Наредбата за ОАМТЦУТОС
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.13 ал.5 от
Наредбата за ОАМТЦУТОС
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване от

1.1 от .............................................................................ЕГН.................
/С,Б,Ф име и ЕГН на лицето,наименование на предприятието/
1.2 адрес.................................................................................................
/ адрес на местоживеене на лицето,седалище на предприятието/
1.3 представлявано от ................................................ЕГН.................
/С,Б,Ф име и ЕГН на представляващия/
2. и ...................................................................................ЕГН.................
/С,Б,Ф име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието/
адрес....................................................................................................
/адрес на местоживеене на лицето,седалище на предприятиета/
представлявано от.......................................................ЕГН................
/С,Б,Ф име и ЕГН на представляващия/
3. и....................................................................................ЕГН.................
/С,Б,Ф име и ЕГН на лицето /
адрес...................................................................................................
/адрес на местоживеене на лицето /
4. и....................................................................................ЕГН................
/С,Б,Ф име и ЕГН на лицето/
адрес...................................................................................................
/адрес на местоживеене на лицето/

УВАЖАЕМА , ГОСПОЖО КМЕТ,

Декларираме в качеството си на данъчнозадължени лица,че имот с партиден №..............................,представляващ........................
находящ се на адрес:.............................................................................
/гр./с/,общ,ж.к.,ул.,бл.,вх.,ап.,ет./
няма да се използва през цялата .........................г.
Дата:........................... Подпис на декларатора/ите:
1....................................
2....................................
3....................................
4....................................

3.Декларираните факти и обстоятелства подлежат на проверка.”
3. Допълнение в Приложение 7, Тарифа на цени за услуги и права,предоставяни от общината, съгл.чл.6 ал.2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол,
I.Административно и информационно обслужване:
т.16 За издаване на Удостоверение за данъчна оценка
- до 14 дни - 5 лв
- до 3 дни /бърза/ - 25 лв.
- за деня /експресна/ - 50 лв.
т.17 За издаване на Удостоверение за декларирани данни
чл.36 ал.4 от ДПК - 2 лв.
т.18 За издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата
чл.41 от ЗМДТ - 2 лв.
т.19 За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства – чл.226 ал.2 ДПК - 2 лв.
т.20 За презаверка на издадени удостоверения - 1 лв.
За служебно искани и издадени удостоверения такса не се заплаща.
4. Промените и допълненията в Приложение 7 – Тарифа на цени за услуги и права, предоставяни от общината, съгл. чл.6, ал.2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, влизат в сила от 01.01.2006 г.

Кр. Германова – В Общински съвет беше входирано едно допълнение към предната докладна, която гледахме. По време на комисиите уточнихме, че двете докладни ще се разглеждат като отделни и ще се ползва входящият номер на писмото, с което е входирана докладната. Зачитам. Докладна записка с вх. №951/17.11.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на актуализация за план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите,предназначени за обществено ползване за 2005 г.
2. Одобряване на план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите,предназначени за обществено ползване за 2006 г.
3. Приемане размер на таксата за битови отпадъци за община Созопол по населени места за 2006 г.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, аз искам да коментирам тази докладна. Вносителите, когато са обявявали промилите, имали ли са пред вид, че базисните оценки на нашите имоти ще поскъпнат от 01.01.2006 г? Това означава, че ако ние сега преминем към гласуване на тази докладна, ще сложим едни много високи такси. Ако в момента плащаме около 150-200 лв. на къща, както се говори, че увеличението ще стане 5-6 пъти... колеги, не апелирам към гласуване на докладната в отрицателен вид. Напротив, ако трябва малко да се намали, защото ако тази докладна не я гласуваме, все пак ще затрудним събираемостта на данък сгради и такса смет. Давам думата на г-жа Попова.
А. Попова – Първото, което искам да Ви кажа е, че промените в Закона за местните данъци и такси, са минали на първо четене. Никой не може да гарантира, че ще мине на второ четене до края на годината. Второ – ние не можем да го оставим за следващата година, защото в закона пише, че се взимат промени до края на предходната година с решение на Общински съвет. Ако нямат промени, остават същите.
П. Рейзи – Ние имаме ли промени, защото не успях да проверя?
А. Попова – Увеличение от 1999 г. няма. Остават същите. Целта на докладната беше, понеже в течение на годините са правени много промени и Вие сигурно разбирате, че промяна върху промяна и става доста неразбираем текста. Целта ни беше да изгладим нещата и да можем да приведем такса битови отпадъци в удобен вид за работа т.е. да можем да ги ползваме и правилно да начисляваме таксите, които би трябвало да събираме. Единствената промяна, която сме заложили, е при нежилищните имоти на граждани. Изравнява се с нежилищните имоти на предприятия. Това е мое лично виждане, защото и Търговският закон, и Корпоративният закон, и Закон за облагане доходите на физически лица, предполагат едно различно отношение към едноличните търговци, които са и физически лица. Би трябвало да се изравнят тези неща. Това е единствената промяна в предложенията в докладната.
Кр. Германова – Добре, в такъв случай аз искам да попитам. Говорим в момента за нежилищни имоти на граждани. Данъчните оценки се предполага, че ако се приеме законът с промените, ще се правят нови данъчни оценки. Това означава ли, че една жилищна сграда, която се води основно семейно жилище, че то ще бъде разделяно на жилищна и нежилищна площ. Всички знаем, че в Созопол част от къщите лятно време се отдават под наем.
А. Попова – Не, това не се счита. Част от къща, която се отдава...
Кр. Германова – Защото по Закона за облагане доходите на физически лица, там се приравняват.
А. Попова – И Закона за облагане доходите на физически лица разделя двете понятия – едно е да отдаваш през цялата година...
Кр. Германова – Патентният данък за стаите е общ, за цялата година...
А. Попова – Едно е в собственото си жилище да отделяш помещения за отдаване през определен период на годината. Законодателят го коментира и го таксува като подпомагане бюджета на семейството. Другото нещо, нежилищен имот на гражданин е този, който той декларира, който не е свързан с жилищните му нужди. Това са промишлените обекти, които се използват за стопанска дейност. Вие къщите си не ги използвате за стопанска дейност. Вие ги използвате да живеете. Зимата едно семейство живее в три стаи, например. Обаче лятото се събира в една стая, за да даде другите две на туристи, за да си подпомогне бюджета. Нима тези стаи са...
Кр. Германова – Аз зададох въпроса, защото не съм чела предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси, а споменах за това приравняване.
А. Попова – В ЗМДТ, няма промяна. Промяната, която ще доведе до увеличаване на данъчните оценки, е промяната в един коефициент за местоположението на имота. Той е един от многото, които определят данъчната оценка на имота. Те са едни огромни формули, които няма какво да ги коментираме.
Ст. Недин – Точна свързано с коефициента, тук сме ги разграничили – гр. Созопол, с. Атия, като ги разглеждаме на населени места. Село, село и “Червенка”. Аз искам да попитам г-жа Караманова, гр. Созопол къде започва и къде завършва, в смисъл строителните граници. Това, което “Феърплей” строи, това, което се строи на “Буджака”, това, което се строи на “Дюни”.
В. Караманова –Това не е регулация.
Ст. Недин – Значи тези май не ги обхващаме.
А. Попова – Има еден чл.10 от ЗМДТ, който казва кой плаща данък, респективно се прехвърля към таксата смет. Там плащат всички дворни места, парцели и т.н. и всички урбанизирани територии, на база на приет ПУП. Щом има ПУП едно място, той е длъжен да плаща, както си плащат всички останали, които са в регулация. И тези райони ще бъдат обхванати. Тази промяна в закона е в сила от 2005 г.
Ст. Недин – Не можем ли тук да ги разграничим нещата? Аз съм съгласен, че за бюджета на община Созопол трябва да мислим как той да става все по-голям и по-голям, защото застроените площи се разрастват и необходимостта от един по-голям бюджет идва много по-бързо. Панайот Рейзи предлага тук за Созопол да се намалят. Ако можем да ги разграничим нещата – гр. Созопол и всички останали, които са с ПУП-ове извън границите на Созопол, там да завишим, защото знам, че там са все пак застроени, вследствие на по-големи инвестиционни намерения и там може да се вземе по-голяма такса смет.
Д. Колчева – Г-жа Попова каза, че седем промила ще бъде за тези помещения, които не са за жилищна площ. В сините декларации гражданите декларират жилищно и нежилищно. Как Вие ще диференцирате и как ще бъде изписано?
А. Попова – То си има програма. Ние залагаме параметрите...
Д. Колчева – ...която програма разделя колко процента е жилищната и колко нежилищната.
А. Попова – Не колко процента, а колко е реално жилищната площ и колко реално е промишлената площ.
Д. Колчева – И се начислява такса смет. Върху жилищната и нежилищната площ. Вероятно е така. Само, че толкова години не съм получила диференцирана информация.
П. Рейзи – Сега вече сме с нови компютри и ще го получавате.
А. Попова – Г-жо Колчева, може би трябва да дадем предложение правителството да внесе в парламента предложение да се изменят съобщенията към ЗМДТ, където да бъдат диференцирани тези неща. Има народни представители от Бургас, може би на тях трябва да предложите това нещо. Това са форми, които са утвърдени със закон. Ние не можем да го проверим. При една евентуална справка от Ваша страна, ако имате деклариран жилищен етаж и ресторант или магазин, винаги може да получите данъчна оценка на магазина и на жилищната площ. И като разделите съответната квадратура и получите за единица квадратура жилищна и нежилищна, ще видите, че са различни. Т.е. компонентите и коефициентите, които определят това различие, се дава в стойностно изражение към задължението за плащане.
П. Рейзи – Г-н Черванков има думата.
Н. Червенков – Директор дирекция “Местни данъци и такси” – Искам само да допълня, че е видимо за следващата година това, което е планирала общинска администрация, да увеличи приходите, както приходната част, така и разходната. Което значи, че обемът от услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране, чистене, ще бъде увеличен. Целта е колкото се може да увеличаваме – и чистотата, и приходите.
П. Рейзи – И ефективността да е по-добра.
Н. Червенков – Директор дирекция “Местни данъци и такси” – Така, че и “Буджака” ще се чисти.
А. Попова – Само още нещо да кажа. Във възка с промените в проекта на закона, стойностната промяна е следната: ако до сега са плащали 200 лв., максималното, което би могло вече да се плаща е 280 лв. Разделете го на 365 дни и вижте какво е увеличението на ден. Казвам Ви го това на база на проекта и на база на изчисленията, които в момента правим. На база информацията, която имаме. Не мога да се ангажирам с конкретни суми, но около тази сума ще бъде максималното увеличение.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Аз направих предложение. Да се разграничат строителните с това извън строителните. То даже е написано в решението. “За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 3/” – това е голямата таблица.
“За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.2.1 и 3.2.2.” Тук е казано за имоти, собственост на фирми, което означава, че една фирма, която ще развива туристическа дейност с курортно селище, ще плаща колкото гражданите.
П. Рейзи – Нищо няма да плаща, защото по-надолу в т.4 ги освобождаваме от плащаме и само ще плаща 0,5 депо. Защото той си е преценил, че може да си извика фирма...
Ст. Недин – Ама тук освобождаваме конкретно. И това са “Дюни”, “Хелио-турс” и т.н.
П. Рейзи – Ама по този начин ще бъдат всички освободени.
Кр. Германова – “Дюни” и “Лорънс Мартин” се освобождават, защото имат самостоятелно извозване.
П. Рейзи – Точно това казвам. Той си е направил сметката, че трябва да плати на общината 100 000 лв., а цялото му чистене става за 20 000 лв. и плаща още 0,5 на нас. Получаваме още 10 000 лв. и приключва нещата с 30 000 лв. Нали това беше целта на това освобождаване.
Ст. Недин – Аз предлагам тука да се направи така, че да се обхване “Буджака” и да се направи 8 или 9. Като се сборуват от приложенията става 10, но се изравнява с това, което е в строителните граници.
П. Рейзи – Г-жа Попова, аз имам следния коментар – по закон всеки от тях до края на годината има право да пусне декларация дали иска да му бъдат извозвани механизирано или не.
А. Попова – Не, няма такова нещо.
П. Рейзи – Добре, тогава защо квалифицираме “Дюни” под друга формула. Защо не им събираме ние сметта?
А. Попова – Те са извън района, за който общината организира сметопочистването и сметоизвозването. Те си имат сключени директни договори за извършване на тези услуги. Общината не им извършва услугата.
П. Рейзи – Добре, да речем, че утре идва друга фирма, която е в “Буджака”...
А. Попова – Не може, защото там има заповед на Кмета, че там има организирано сметоизвозване, той не е извън тази територия.
П. Рейзи – Същото нещо е и със станцията на МВР.
А. Попова – Управителят на станцията на МВР преди няколко години ми каза “ти искаш да ме уволнят, за това ми взимаш толкова пари”. Аз нямам претенции към никой да го уволняват.
П. Рейзи – Аз искам да Ви кажа и нещо друго. Виждате, че в момента в града се строят сериозни хотели. От там нататък утре тези с големите хотели ще дойдат и ще кажат “по закон имам право един месец преди края на годината да си пусна молба, че ще си чистя сам”. Имайте пред вид, че х-л “Мартинес”, “Флагман”, “Амон-ра” и др., те всички ще дойдат тук и...
А. Попова – А тогава ще Ви предложа една нова точка към решението. “За средства за настаняване над 30 стаи, задължително три бобъра по 5000 лв.” За мен също е смешно един хотел с 30-40 стаи да ми декларира два казана. Приемете някакво ограничително условие и аз ще приветствам това Ваше решение.
П. Рейзи – Защото съм слушал обратния вариант. Например казва “аз плащам 7 000 лв. такса смет на база данъчна оценка. За тези пари нито имам бобър пред мен, нито получавам тази услуга, за която плащам”. И ми казва, че за 7 000 лв., ще сключи договор с фирма, която ще ми достави казани и ще ги почиства, а ще си плаща само такса депо.
А. Попова – Законът не му дава такова право.
П. Рейзи – Законът не му го дава това право, но утре ние ще бъдем затрупани. В крайна сметка този проблем стои и пред Кмета.
А. Попова – Когато не се получава услугата фирмата, която извършва, би трябвало да промени отношението. Това не касае решението. Аз наистина Ви предлагам да вземете решение, с което да се ограничи използването на казаните. Да се декларира, че ще ползва 5 или 6 казана, да не са по-малко.
П. Рейзи – Това са проблеми, с които сме се спречквали.
Д. Минков – Защо не го оставим за следваща сесия, докато се уточнят нещата.
А. Попова – Няма време за следваща сесия, защото това нещо иска техническа обработка. Ние не можем да обработим информацията и от първи януари няма да можем да изработим новите задължения. За това бързахме да се приеме през ноември, за да има време да работим.
П. Рейзи – Аз като ги коментирам тези неща, искам да бъдат защитени интересите на общината и всичко да бъде точно и ясно. В крайна сметка това са пари, които Вие залагате, че ще бъдат събрани. Утре като започнат да ни атакуват с думите, че няма да платят, защото тази такса е голяма и т.н.
Ст. Недин – Не може ли да направим това разграничение, което предложих, защото тези, които строят замърсяват, разбиват пътищата...
П. Рейзи – Там на тях им се събират такса екология, такса замърсяване, такса депо. Много такси се събират. Освен това, те в момента строят, но докато тази сграда не се регистрира, те не плащат битови отпадъци.
А. Попова – Не е задължително да имаш Акт 16, за да декларираш сградата.
П. Рейзи – Добре, той каква сграда ще обяви?
А. Попова – Обявява такава, каквато е в момента. Може две години да не вземе Акт 16. Отделно от това, ако искате да Ви кажа. Преди време направихме едни листовки, в които приканихме хората да си декларират недекларираните имоти, пристройки, луксозни докрами, мазилки и т.н. Да Ви кажа, точно десет човека дойдоха. Изолацията, която се прави поголовно, се води като луксозна и увеличава данъчната оценка. Никой не декларира.
П. Рейзи – Колеги, да продължаваме нататък. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№574
1. Одобрява актуализираната план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2005 г. /Приложение 2/
2. Одобрява план-сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2006 г. /Приложение 3/
3.Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2006 г.
3.1 За физически лица – граждани
3.1.1 За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 4/
3.1.2 За нежилищни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 4/
3.1.3 За имоти на граждани-жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци,за населените места от Община Созопол – 3 промила върху данъчната му оценка за услугата по ползване,поддържане и експлоатация на депата,за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване.
3.1.4 За имоти, собственост на граждани, жилищни и нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.1.1 и 3.1.2.
3.2 За юридически лица – фирми.
3.2.1 За жилищни имоти на фирми,в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху данъчната оценка за имота./Приложение 4/
3.2.2 За нежилищни имоти на фирми в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху отчетната стойност на имота. /Приложение 4/
3.2.3 За имоти на фирми – жилищни и нежилищни, намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци,за населените места от община Созопол – 3 промила върху данъчната му оценка или отчетната му стойност, за услугата по ползване,поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване.
3.2.4 За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по 3.2.1 и 3.2.2.
3.3 За нежилищни имоти на фирми и граждани, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева /Приложение 5/, за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 2.5 промила върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота за имотите в гр.Созопол и с.Черноморец, за с.о. Червенка – 0 промила, а за останалите населени места от общината – 0.5 промила.
4. За “Дюни”АД, “Хелио-тур-с”АД, “Терем”АД:
- за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци – 0.5 промила
- за почистване на териториите за обществено ползване – 0.5 промила.
5. За “Лорънс Мартин “АД Зидарово – 0.5 промила за поддръжка на депото и безвреждане на твърди битови отпадъци.

Кр. Германова – Това беше от комисията по финанси. Благодаря.
В. Караманова – Има още една докладна.
Кр. Германова – Г-жо Караманова, Вие от време на време отсъствахте. Ние я гласувахме тази докладна.
П. Рейзи – Давам думата на г-жа Колчева, Председател на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
Д. Колчева – Добър ден. Уважаеми колеги, започваме с докладна записка № 960/21.11.05 г. от Станислав Георгиев и Стоьо Недин – Общински съветници, относно вземане на решение за прекратяване на някои сделки по разпореждане с общинска собственост.
Уважаеми колеги, направена е корекция в решението. В т.1 от решението вместо “прекратява”, се изписва “спира”. Ще Ви изчета решението:
1. Общински съвет – Созопол спира извършването на разпоредителни сделки и сделки по управление с недвижима общинска собственост на община Созопол, до приемането на средносрочна и дългосрочна стратегия за общинската собственост, която да бъде широко публично оповестена и обществено приемлива за жителите на община Созопол.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да изготви и предложи на Общински съвет – Созопол стратегия за общинската собственост, с приложен картен материал като част от общата стратегия за развитие на общината.
3. Изключение от решението по т.1 остават само:
- сделките по освобождаване на съсобственост на общината с частни лица;
- отдаването под наем по чл.56 от ЗУТ по утвърдена търговска схема на вече обособените за целта места;
- отдаване под наем и отстъпено право на строеж на лица с доказани жилищни нужди;
- разпореждане със земи за изграждане на големи инфраструктурни обекти с общо регионално значение.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Г-н Димов.
М. Димов – Аз съм против. Ако това беше внесено по-рано, да. Ние вече гласувахме 200 дка. на еди кой си. Знаем как се изгражда стратегията в една община. Кога ще стане тази стратегия? Аз съм “за” общината да изкара наяве общинската собственост. Какво има общината за даване и да помислим как ще ги даваме.
П. Рейзи – Точно за това става дума. От две години, откакто сме съветници, искаме Кмета да направи един регистър...
М. Димов – Защо не го поискахме това, когато давахме на “Главболгарстрой” 200 дка?
П. Рейзи – Те не са дадени. Там сме в АД. Освен това сме заложили да направи нещата на първи етап, след това да видим как ще се направят и тогава да преминем на втори етап.
М. Димов – То другото дружество не е заработило...
П. Рейзи – Ще заработи. Там условията са по-тежки. Имаме само едно дружество с “Дюни” и сега в края на годината трябва да внесе първите вноски. Да видим обаче как ще ги внесе.
М. Димов – Аз съм за публичност на всички общински имоти.
П. Рейзи – За това говорим. Да се направи един регистър, за да видим за какво става дума. Г-жа Георгиева.
Г. Георгиева – Аз тук имам едно питане, тъй като първата точка беше “спиране”, а има имоти, за които вече има взето решение. Ако се гласува спиране означава, че по принцип ще обхване и тях. Говорим за спиране на сделки. Сделката е самото сключване на договора. Има и обявени търгове.
П. Рейзи – Ние имаме взето решения...
Г. Георгиева – Не, спиране на сделки пише. Самото разпореждане е вече продажбата и договора.
Д. Колчева – В т.3 могат да се опишат.
В. Караманова – А земеделските земи, за които сключваме договор за една година за отдаване под наем? Също не са фиксирани. Тук има земеделски имоти, отдадени за лозя. Те са за ползване от общината. С тях какво правим?
Ст. Недин – Ето как започват да излизат някои неща, които трябва да се знаят и да залегнат в една обща стратегия. Включително земеделски земи, с каква обработваема земя разполага общината, с колко пасища, с какви трайни насаждения. Как общината да се разпорежда с тях – чрез отдаване под наем или чрез разпродажби, да се знае състоянието им. Тези договори могат да изчакат два месеца. Една стратегия за общинската собственост, при положение, че ако общината е наясно с това, с каква общинска собственост разполага, това се прави за три месеца. Двама-трима души могат да опишат с един анализ с какво разполага общината. Не е толкова сложно. Като бяхме студенти, това си го правихме за седмица-две. Въпросът е, като има информационна база с каква общинска собственост разполага общината, да си каже общината какво прави с тази собственост. Например, общината има ли някаква яснота по отношение на жилищния си фонд, който е в окаяно състояние? Жилищата, които се отдават под наем на лица с установени жилищни нужди. Има ли яснота общината? Няма. Може да си говорим, че са в окаяно състояние, ама нещо изяснено има ли какво ще се направи през следващите години? Онзи ден говорим, че две помещения иска общинска служба по земеделие и гори, защото си разширява дейността. И ние в Общински съвет на комисия обсъждаме какво да им се даде. Спираме се на три-четири помещения и аз питам Мархолев има ли нещо общинска собственост за обществени нужди, освен въпросния търговски център. За три-четири месеца може да се направи един реалистичен анализ наистина с каква собственост разполага общината. Тя ще е полезна абсолютно за всички тази стратегия. И на базата на това може да се изготви една стратегия. Онези земи можем да ги използваме за озеленяване, както казва г-жа Хрусанова, или можем да направим Акционерно дружество. Другите земи можем да ги продаваме, защото от там ще печелим пари за бюджета. С другите земеделски земи също можем да ги продаваме. С други земеделски земи не можем да си позволим да ги продаваме. Това е стратегията като цяло какво правим с определени земи и общинска собственост.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Давам думата на Кмета на общината.
В. Караманова – Ако ми позволите, в това е смисъла и основната работа на Общински съвет. И не това, което правихме днес. За това Общински съвет трябва да има план за работа. Комисиите в Общински съвет да се занимават точно с тези глобални проблими съвместно с общинска администрация по плана за работа на Общински съвет, да разработва техни стратегии, защото е техен приоритет и тяхна отговорност, особено по отношение на общинската собственост.
П. Рейзи – Администрацията какво ще прави? Ще ходи да пие кафе ли?
В. Караманова – Ама това е работа на Общински съвет. Казах съвместно. Общинските съветници получават пари. Хонорарът на един Общински съветник е по-голям, отколкото на един общински служител. Един общински служител получава заплата 300 лв., има Общински съветници, които получават по 450 лв. и е редно тези средства, които получавате по най-добрия начин да бъдат изразходвани, т.е. Вие да вложите своя ум, своите възможности, за разработване на такива програми и то по утвърден план на Общински съвет.
П. Рейзи – А Вие ще ни давате ли информацията, която ще искаме?
В. Караманова – Идвате, работите заедно съвместно със специалистите в общинска администрация, разработват се тези програми и в това няма абсолютно нищо лошо. Това няма да е цял ден, това ще е за няколко часа. За това и Общинските съветници получават тези възнаграждения. Не само да гласуват по време на сесии на Общински съвет. Самата докладна по своята същност аз я приемам, като изключим всичко друго, което е написано и е право на всеки един Общински съветник да го пише. По същество тя има своето значение. Може да се направи един по-подробен план, не говоря за стратегия, едно виждане на община Созопол, за това как ще вижда и как ще управлява своите общински имоти. Имам само една забележка и към трите докладни – те са внесени извън законоустановения срок и трябваше в началото на сесията да бъдат подложени на гласуване дали да бъдат включени или не в дневния ред, тъй като са внесени извън срока, установен в Правилника на Общински съвет – до 15-то число на месеца така, както беше променен. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Имате право да ги оспорвате, ако искате.
В. Караманова – Не, не ги оспорвам. Просто трябваше да бъдат гласувани.
П. Рейзи – Няма нужда. Те са включени в дневния ред. Влезли са в комисиите навреме. Комисиите са ги разгледали, приели са ги. Това не са докладни, внесени в последния момент, както правите Вие и ни ги давате ако може за утре да я приемем. Тогава вече отиваме на вариант да я внесем без да се гледа на комисия. Тези докладни сме ги внесли навреме.
В. Караманова – Решението е на Общински съвет. Довиждане.
Д. Добрев – Приветствам идеята на тази докладна, но като лозар искам да кажа, че лозята не могат да чакат три-четири месеца. Те вече се обработват – орат се и се режат. Така, че трябва да се измисли нещо. И ако не се лъжа, лозята са за ползване от общината. Не са общинска собственост.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, тук преди малко се коментираше, че по този начин ще се стопира работата по процедурите на взети от Общински съвет решения за подписване на договори и т.н., но решението касае Общинския съвет по отношение на взимане на решения от него, а не на процедури по взети решения. Така, че ние взимаме решение по отношение на себе си. Общински съвет прекратява по отношение на решенията на Общински съвет, а не по отношение на администрацията. Тук трябва да се уточни.
М. Димов – По тази стратегия има куп работа.
Ст. Георгиев – Да, ама все пак някой трябва да се впрегне да я свърши тази работа. Що се отнася до земеделските земи, евентуално ако това решение възпрепятства отдаването под наем за една година или за лозята, ние можем да направим някаква добавка или корекция в самото решение. Но защо трябва да го отлагаме и да си караме по стария начин? Това имах да добавя и да уточня.
Б. Чампарова – Аз разбирам, че тези лозя са предимно в земи, които са за стопанисване от общината, а не са общинска собственост. Това се отнася за общинската собственост, а не за земи, стопанисвани от общината.
К. Стоянова – Така, както е формулирано решението означава ли, че става дума за самите нас? Че прекратяваме извършването? А тези, за които вече сме взели решение, те си вървят по етапния ред?
Б. Чампарова – От тук нататък докладни, във връзка с продажби и отдаване под наем, може да си влизат в Общински съвет. Но Общински съвет няма да може да взима решение по тях. За стартиралите вече има решения. То вече е дадено от Вас съгласието. Това решение ще действа занапред. Докладни могат да си влизат, но отговорът по тях ще бъде основан на това решение.
П. Рейзи – Какъв е проблема Кмета на общината да изготви един подробен списък на всички имоти общинска собственост. Да го изготви този публичен регистър. Ние това го апелираме от първия ден, от който сме в Общински съвет. Други коментари има ли? Ако не, да преминаваме към гласуване на докладната.
Б. Чампарова – Аз мисля, че тук трябва да се формулира по друг начин. В т.1 “Общински съвет – Созопол спира взимането на решения за извършване на разпоредителни сделки и сделки по управление с недвижима общинска собственост на община Созопол, до приемането на средносрочна и дългосрочна стратегия за общинската собственост, която да бъде широко публично оповестена и обществено приемлива за жителите на община Созопол.”
И в т.2 след края на изречението да се допълни “в тримесечен срок от взимаме на настоящото решение”.
Д. Колчева – Колеги, ще Ви зачета цалото предложение за решение.
“1. Общински съвет – Созопол спира вземането на решения за извършване на разпоредителни сделки и сделки по управление с недвижима общинска собственост на община Созопол, до приемането на средносрочна и дългосрочна стратегия за общинската собственост, която да бъде широко публично оповестена и обществено приемлива за жителите на община Созопол.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да изготви и предложи на Общински съвет – Созопол стратегия за общинската собственост, с приложен картен материал като част от общата стратегия за развитие на общината, в тримесечен срок от взимаме на настоящото решение”.
3. Изключение от решението по т.1 остават само:
- сделките по освобождаване на съсобственост на общината с частни лица;
- отдаването под наем по чл.56 от ЗУТ по утвърдена търговска схема на вече обособените за целта места;
- отдаване под наем и отстъпено право на строеж на лица с доказани жилищни нужди;
- разпореждане със земи за изграждане на големи инфраструктурни обекти с общо регионално значение.”
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение, което току що прочете г-жа Колчева, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№575
1. Общински съвет – Созопол спира вземането на решения за извършване на разпоредителни сделки и сделки по управление с недвижима общинска собственост на община Созопол, до приемането на средносрочна и дългосрочна стратегия за общинската собственост, която да бъде широко публично оповестена и обществено приемлива за жителите на община Созопол.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да изготви и предложи на Общински съвет – Созопол стратегия за общинската собственост, с приложен картен материал като част от общата стратегия за развитие на общината, в тримесечен срок от взимаме на настоящото решение”.
3. Изключение от решението по т.1 остават само:
- сделките по освобождаване на съсобственост на общината с частни лица;
- отдаването под наем по чл.56 от ЗУТ по утвърдена търговска схема на вече обособените за целта места;
- отдаване под наем и отстъпено право на строеж на лица с доказани жилищни нужди;
- разпореждане със земи за изграждане на големи инфраструктурни обекти с общо регионално значение.

Д. Колчева – Колеги, следващата докладна е идентична с тази, която току що гласувахме. Докладна записка с вх. №959/21.11.05 г. от Станислав Георгиев и Стоьо Недин – Общински съветници, относно изготвяне на доклад за състоянието и собствеността на общинската спортна база.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на общината да изготви и представи в едномесечен срок подробен доклад за състоянието на спортните клубове и материално-техническата спортна база /брой, разновидности, площ, изградени съоръжения, извършени ремонтни дейности, спорове за собственост и т.н./ на територията на община Созопол.
2. Докладът да бъде придружен с копия на актовете за общинска собственост на спортната материално-техническа база.
П. Рейзи – Коментари по тази докладна има ли, колеги. Ако няма, аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, което току що прочете г-жа Колчева, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№576
1. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на общината да изготви и представи в едномесечен срок подробен доклад за състоянието на спортните клубове и материално-техническата спортна база /брой, разновидности, площ, изградени съоръжения, извършени ремонтни дейности, спорове за собственост и т.н./ на територията на община Созопол.
2. Докладът да бъде придружен с копия на актовете за общинска собственост на спортната материално-техническа база.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №948/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на идеални части от имоти – частна общинска собственост с идеални части от имот частна собственост.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следнотоРЕШЕНИЕ:
№577
І.На основание чл.34 , ал.4и чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.8, т.2 и чл.42, ал.1, т.2 от Наредба на Общински Съвет – гр. Созопол за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет одобрява предложеното разпореждане с 286 кв.м. ид. части на обща стойност от 16 731 лв. от имоти с №№ VІІ и ІХ попадащи в квартал 75, с Акт за частна ОС №№725/09.09.05г., 726/09.09.05г., по плана на с. Черноморец, отреден за индивидуално жилищно строителство чрез извършване на замяна въз основа на изготвени оценки по пазарни цени с 286 кв.м. ид.ч. части на обща стойност 16 731 лв. от УПИ с №№ Х, ХІ и ХІІ, кв.75 по плана на с. Черноморец, собственост на наследници на К. Мамулников, както следва:
1.Наследници на К. Мамулников прехвърлят в полза на Община Созопол следните идеални части:
1.1. 32 кв.м.ид.ч. на стойност 1 872 лв, съгласно ЕО № 360/27.09.2005г., от УПИ № ХІІ, кв.75, с граници :изток-улица;запад –УПИ VІІ, VІІІ; север-УПИ ХІ, юг-УПИ ХІІІ, целият с площ от 585 кв.м.
1.2. 152 кв.м.ид.ч. на стойност 8 892 лв, съгласно ЕО № 361/27.09.05г., от УПИ № ХІ, кв.75, с граници: изток-улица; запад-УПИ VІІ, ІХ; север-УПИ Х; юг-УПИ ХІІ, целият с площ от 590 кв.м.
1.3. 102 кв.м.ид.ч. на стойност 5 967 лв, съгласно ЕО № 362/27.09.05г. от УПИ № Х, кв.75, с граници:изток –улица; запад- УПИ VІІІ, ІХ;север-улица-; юг-УПИ ХІ, целият с площ от 580 кв.м.
2.Община Созопол прехвърля в собственост на наследници на К. Мамулников следните идеални части:
2.1. 269 кв.м.ид.ч. на стойност 15 737 лв. , съгласно ЕО № 350/ 27.09.05г. от УПИ VІІ, кв.75, с граници : север – УПИ VІІІ,изток – УПИ ХІІ, ХІІІ, запад – улица, юг- имот № 684, целият с площ от 645 кв.м.
2.2. 17 кв. м. ид.ч., на стойност 994 лв. , съгласно ЕО № 349/27.09.05г.от УПИ ІХ, кв.75, с граници север-улица, изток- УПИ Х, запад- улица, юг- УПИ VІІ, целия с площ от 645 кв.м.
ІІ. След приключване на процедурата по замяна, Община Созопол става единствен собственик на УПИ ХІІ, кв.75, с граници: изток-улица; запад –УПИ VІІ, VІІІ; север- УПИ ХІ, юг-УПИ ХІІІ, с площ от 585 кв.м., на УПИ ХІ, кв.75 с граници изток-улица; запад- УПИ VІІ, ІХ; север- УПИ Х; юг- УПИ ХІІ , с площ от 590 кв.м. и на УПИ Х, кв.75, с граници изток –улица; запад- УПИ VІІІ, ІХ; север-улица-; юг-УПИ ХІ с площ от 580 кв.м.
Наследници на К.Мамулников стават единствени собственици на УПИ ІХ, кв.75, с граници: север-улица, изток- УПИ Х, запад - улица, юг-УПИ VІІ, с площ от 645 кв. м. и УПИ VІІ, кв.75, с граници: север-улица, изток- УПИ Х, запад- улица, юг- УПИ VІІ, с площ от 645 кв.м.

М. Димов – Колеги, аз предлагам да прекратим сесията. Не може така. Два-три пъти подходиха така безотговорно, напуснаха сесията. Мислех, че Кмета ще остане, а и тя си замина. Само Червенков и Валя Бученкова са тук. Ако може те да обясняват, да обясняват. Поне Заместник кмета или Секретаря да бяха останали.
П. Рейзи – Колеги, имате думата по предложението на нашия колега. Ако трябва аз да коментирам... ние можем да го прекратим по предложение, ако преценим, че прекратяването е наложително. Другият вариант е кворумът.
Кр. Германова – Във връзка с предложението на г-н Димов искам да попитам Юриста на Общински съвет, как може да се потърси отговорност, съгл. чл.36, където пише, че е длъжен Общинскиат съветник да присъства на заседание на Общински съвет? Тъй като този член ни беше цитиран в началото, че е нарушение, когато не е присъствал и това е основание за оспорване на взето решение, може ли в случая да се потърси отговорност на Общински съветник, който напуска сесията не за първи, не за втори, а за трети път? Общински съветници, които включително важна за общината докладна за актуализация, внесена преди няколко заседания, напуснаха сесията и провалиха гласуването на актуализация. Общински съветници, които се опитват да обвинят определени хора от този Общински съвет, че провалят работата на общината и че са против гражданите на тази община. Може ли да се потърси отговорност?
Б. Чампарова – Ако това са системни нарушения, т.е. системно напускане заседанията на Общински съвет, трябва да се потърси отговорност.
П. Рейзи – Едни и същи хора постоянно го правят това нещо. Това е групата на БСП – Златко Николов, Иван Милков, Тихомир Янакиев, Петър Георгиев, Росен Деспов...
Кр. Германова – Няма регистрирана група на БСП.
П. Рейзи – Няма, да. В крайна сметка, всеки може да си каже мнението. Аз бих подкрепил предложението на г-н Димов не за друго, а защото има наистина докладни, по които е нормално да се извършват коментари и дебати и да се получи малко повече информация за тях. Ние в момента нямаме от къде да я получим. Г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Аз мисля, че трябва да си довършим сесията. И да са тук, и да питаме, пак ще ни кажат нещо, което не е така. Аз съм на мнението да продължим.
Д. Колчева – Добре, как бихме продължили, защото тази докладна, за която става въпрос в момента – №859 и №858...
П. Рейзи – Подлагаме ги на гласуване. Колеги, имаме две предложения...
М. Димов – Те сега ще се подпишат и ще си вземат 50 лв. Всеки си ги взема хонорарите.
П. Рейзи – Няма да вземат хонорар. Предния път, когато напуснаха, не взеха пари, сега пак няма да вземат пари. На предишната сесия, когато трябваше пак да гласуваме актуализацията на бюджета и числеността на училищата, пак същите хора станаха и си заминаха. А сега кметовете тук подскачат. Защото не разсъждават, че има да се гласуват важни неща, че общината трябва да работи. Те казват “щом не ни минава на нас докладната за “Дюни”, ние си заминаваме”. И на мен не са ми приятни някои неща, обаче стискам зъби и продължаваме напред. Така, че наистина на една от следващите сесии, които ще направим, ще имаме много сериозни коментари по темата. Аз мисля, че сесията трябва да я продължим. Ако искате докладни, по които нямаме яснота, ще ги отложим за следващата сесия. Г-н Недин.
Ст. Недин – Има две предложения. А сега още едно трето предложение. Предлагам почивка 15 мин. И после пак да продължим, защото и качеството на работата вече падна.
П. Рейзи – Нека да довършим комисията по общинска собственост и после ще дам почивка. Имаме две предложения – на г-н Димов и на г-жа Стоянова. Който е съгласен с предложението на г-н Димов заседанието да бъде прекратено, моля да гласува “ЗА”:
За – 1 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 9 гласа.
Не се приема предложението на г-н Димов.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№578
Не приема предложението на г-н Милко Димов – Общински съветник, относно прекратяване на двадесет и деветото заседание на Общински съвет.

П. Рейзи – В този случай няма нужда да гласуваме на г-жа Стоянова предложението. Сесията продължава.
Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №859/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост, представляващи изоставени ниви и трайни насаждения, в землище на с. Равна гора, Община Созопол. Комисията предлага решението по докладната, но изхождайки от взетото преди малко решение по докладна записка №960...
П. Рейзи – Тази докладна, освен да се гласува против, друг вариант няма, защото преди това гласувахме решение, с което спираме разпореждането с общинска собственост. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 0 гласа
Против – 9 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Не се приема предложението по докладната.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№579
1. Общински съвет гр.Созопол не приема предложеното от Кмета на общината решение по докладна записка с вх. №859/14.10.05 г., относно продажба чрез търг на следните имоти, частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 127, в местността “Клисаджика”, землище с.Равна гора с площ от 177, 165 дка/ сто седемдесет и седем цяло сто шестдесет и пет дка/.
1.2. Поземлен имот № 141, в местността “Милков гроб”, землище с.Равна гора с площ от 260, 779/ двеста и шестдесет цяло седемстотин седемдесет и девет дка/.
1.3. Поземлен имот № 143, в местността “Милков гроб”, землище с.Равна гора с площ от 74,066/ седемдесет и четири цяло шестдесет и шест дка/. 1.4. Поземлен имот № 140, в местността “Милков гроб”, землище с.Равна гора с площ от 52, 687/ петдесет и два цяло шестстотин осемдесет и седем дка/.
1.5. Поземлен имот № 26014, в местността “Георгиев баир”, землище с.Равна гора с площ от 3, 006/ три хиляди цяло и шест дка/.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №858/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно настаняване безвъзмездно на структура на Министерство на земеделието и горите в помещения, собственост на Община Созопол.
Колеги, тук има малка корекция, направена по време на комисията. Ще Ви зачета предложението за решение:
“На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предоставят временно и безвъзмездно за управление на Общинска служба земеделие и гори помещенията със самостоятелен вход във бившата сграда на Общинската администрация, находяща се на ул. “Аполония” №34, където се помещаваха Военния отдел и ДПС.”
По време на обсъждането на докладната по време на комисията, г-жа Карабаджакова каза, че най-вероятно до края на февруари, на тази сграда и предстои събаряне. За това се наложи и промяна в решението, където се направи “временно” и сега трябва да определим срок до кога.
Д. Минков – Това нали е разпоредителна сделка?
Б. Чампарова – Това не е описано в изключенията, описани в решението. Това е вид управление на общинска собственост.
П. Рейзи – Преди това гласувахме решение, сега влизаме в противоречие. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната...
Д. Колчева – Само да определим срока.
П. Рейзи – Има предложение “до събарянето на сградата”. Там в тази сграда отиват нови двама служители. Старите служители си остават в сегашната сграда, където са.
Кр. Германова – Аз си мисля, че не трябва да пишем “до събаряне на сградата”, защото може да се окаже един момент, в който ние все още да не можем да им намерим място, а да има необходимост от събаряне на сградата. Защото има взето решение да се събори тази сграда и да се построи нова за Общински съвет. Предлагам да бъде изписано “до намиране на помещение или...
Д. Колчева – ... до 31.03.2006 г.”
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам до 31.03.2006 г. Ако трябва тогава ще се вкара нова докладна и ще гласуваме ново помещение.
Д. Колчева – Ще Ви прочета предложението за решение: “На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предоставят безвъзмездно до 31.03.2006 г. за управление на Общинска служба земеделие и гори помещенията със самостоятелен вход във бившата сграда на Общинската администрация, находяща се на ул. “Аполония” №34, където се помещаваха Военния отдел и ДПС.”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№580
На основание чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол дава своето съгласие да се предоставят безвъзмездно до 31.03.2006 г. за управление на Общинска служба земеделие и гори помещенията със самостоятелен вход във бившата сграда на Общинската администрация, находяща се на ул. “Аполония” №34, където се помещаваха Военния отдел и ДПС.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №934/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-163 в кв.13 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№581
1. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІV-163 в кв.13 по плана на с.Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
2. Одобрява експертна оценка №306/01.09.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІV-163 в кв.13 по плана на с. Равадиново, представляваща 2/1118 кв.м. ид.ч., в размер на 117,00 /сто и седемнадесет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №933/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-301 в кв.31 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед №132/2001 година.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№582
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот Х-301 в кв.31 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед № 132/2001 година.
2.Одобрява експертна оценка №226/07.06.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ Х-301 в кв.31 по плана на с.Индже войвода,представляваща 135/405 кв.м. ид.ч.,в размер на 1580,00 /хиляда петстотин и осемдесет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №880/20.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост в кв.9 по плана на с. Присад, Община Созопол.
Ръководейки се от преди малко взетото решение, предлагам докладната да бъде отложена за разглеждане на следващо заседание, защото след м. март ще се разглеждат такива докладни.
П. Рейзи – Който е съгласен докладната да бъде отложена за следващо заседание на Общински съвет, моля да да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следнотоРЕШЕНИЕ:
№583
Отлага докладна записка с вх. №880/20.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост в кв.9 по плана на с. Присад, Община Созопол, за следващо заседание на Общински съвет.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №874/19.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-449, кв.37 по плана на гр. Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Г-жа Георгиева има думата.
Г. Георгиева – За тази докладна, ако може да вземете решение да се отложи за следващо заседание, защото гражданката, по чията молба направихме докладната има финансови затруднения, а срокът след вземане на решението е три месеца.
П. Рейзи – Трябва после да се направи нова оценка.
Г. Георгиева – По наредбата срока е три месечен за извършване на самата сделка по прекратяването. Това е с цел да не актуализираме непрекъснато оценки. И те самите си знаят, уведомяваме ги.
П. Рейзи – Който е съгласен докладната да бъде отложена за следващо заседание на Общински съвет, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№584
Отлага докладна записка с вх. №874/19.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХІ-449, кв.37 по плана на гр. Созопол, за следващо заседание на Общински съвет.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №857/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-393 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №19.
Уважаеми колеги, както е нормална практиката на общинските служители, има констатирани грешки при изписване на решението. В т.2 е написано “кв.35”, а правилното е “кв.36”.
П. Рейзи – Тези 27 кв.м. къде са? От долната страна към пристанището или някъде горе?
Г. Георгиева – Доколкото виждам, това е малкото правоъгълниче между 1 и 10. Това е алейка или римня. “Рибарска” е тук отгоре. Това са плочници или нещо такова, не е римня.
П. Рейзи – Къщата според мен е в долната страна, в ската. Добре. Колеги, който е съгласен докладната да бъде отложена за следващо заседание за доуточняване, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№585
Отлага докладна записка с вх. №857/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-393 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №19, за следващо заседание на Общински съвет.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №856/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-339 в кв.37 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед №РД 09-233/1986 година.
В решение №2 отново има грешка. Пише “кв.27”, а трябва да бъде “кв.37”.
П. Рейзи – Колеги, който е с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№586
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-339 в кв.37 по плана на с. Крушевец, одобрен със заповед № РД 09-233/1986 година.
2.Одобрява експертна оценка №288/18.08.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХІ-339 в кв.37 по плана на с. Крушевец, представляваща 20/905 кв.м. ид.ч., в размер на 390,00 /триста и деветдесет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №855/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-307 в кв.42 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№587
1.Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ-307 в кв.42 по плана на с.Вършило, одобрен със заповед № 130/2001 година.
2.Одобрява експертна оценка №290/18.08.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІІІ-307 в кв.42 по плана на с.Вършило,представляваща 60/495 кв.м. ид.ч.,в размер на 702,00 /седемстотин и два/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №854/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот пл. №54 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№588
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на имот пл. №54 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”землище с.Росен.
2.Одобрява експертна оценка №302/26.08.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от имот пл.№54 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен,представляваща 78/578 кв.м. ид.ч.,в размер на 1065,00 /хиляда шестдесет и пет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-413 в кв.46 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Поради допусната грешка в Акт за общинска собственост №707, докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. се отлага за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет.
П. Рейзи – Колеги, който е с така направеното предложение на комисията, докладната да бъде отложена за следващо заседание на Общински съвет, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№589
Отлага докладна записка с вх. №853/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-413 в кв.46 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година, за следващо заседание на Общински съвет.

Д. Колчева – Това беше от комисията, колеги. Благодаря.
П. Рейзи – Десет минути почивка, колеги.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, Общински съветници, в залата присъстват девет Общински съветника. Кворум имаме. Предлагам да продължим сесията. Давам думата на г-жа Колчева, член на Комисията по устройство на територията.
Д. Колчева – Колеги, на 23.11.2005 г. от 16.30 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Стоьо Недин – Председател;
2. Добри Добрев – член;
3. Дияна Колчева– член;
4. Милко Димов – член;
5. Димо Минков – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
2. Божана Чампарова – Юрист на Общински съвет;
3. Константин Палазов – Секретар на община Созопол;
4. Константин Мархолев – Заместник Кмет на община Созопол;
5. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
6. Галина Георгиева – Юрист общинска собственост.

Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №860/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно създаване на нови пътни артерии по регулационния план на с.Черноморец, област Бургаска.
Комисията имаше въпрос – кой е Стоян Тодоров.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Аз обясних на Добри Добрев, сега и Милко Димов ме попита. Това е месет човек. Роден е през 1919 г. Това е един от първите хора в с. Черноморец с висше образование, Адвокат. Беше уважавана личност, земеделец е бил. Като всички местни хора е бил рибар, имаше лодка. Това е една второстепенна улица, не много голяма. Мисля, че можем да я пишем с неговото име. Това поколение хора се открояваше.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, има малка промяна в самото решение. Освен предложението на комисията, тук се предложи пред името на Стоян Тодоров, да бъде изписано “Адв.”. Ще Ви го зачета:
“Да се именуват следните нови улици в регулацията на с.Черноморец, както следва:
1.От ОТ №127-126-ОТ №125 улица “Елин Пелин”
2.От ОТ №20 – ОТ №22 улица “адв. Стоян Тодоров”
3.От ОТ №211-214-ОТ №215 улица “Здравец”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна в решението, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№590
Да се именуват следните нови улици в регулацията на с.Черноморец, както следва:
1.От ОТ №127-126-ОТ №125 улица “Елин Пелин”
2.От ОТ №20 – ОТ №22 улица “адв. Стоян Тодоров”
3.От ОТ №211-214-ОТ №215 улица “Здравец”

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №861/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на с. Атия, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№591
1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.103 ал.1 т.2 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол допуска да бъде изработен подробен устройствен план на с.Атия, Община Созопол.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви задание за изработване на подробен устройствен план и проведе следващите процедури по ЗУТ.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №862/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на с.Росен, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№592
1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.103 ал.1 т.2 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол допуска да бъде изработен подробен устройствен план на с.Росен, Община Созопол.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви задание за изработване на подробен устройствен план и проведе следващите процедури по ЗУТ.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №863/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
Комисията предлага решението по докладната.
Кр. Германова – Има ли право Главният архитект да изписва “за срок от една година” при положение, че това са неща, които се гласуват всяка година?
П. Рейзи – Да, нали го коментирахме. Тя каза, че там предстои приемането на нов и в тази насока предлага за една година. Може, коментирахме го в комисията. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№593
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представената схема за разполагане на временен преместваем обект за обслужваща дейност върху общински имот на територията на Община Созопол, с.Атия.
Приложение: Копие от скица №304/04.08.2005 година

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №864/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно именуване на улици в местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол.
Комисията предлага третият вариант, предложен в докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията – третото предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№594
Да се именуват улиците на новия квартал “Мисаря”, както следва:

1. Улица №1 с ОТ №650 – ОТ №660
да бъде наречена “Мусала” тъй като се явява като продължение на съществуващата вече такава улица.
2. Улица №2 с ОТ 877 – ОТ №775
да бъде наречена “Стара планина” тъй като се явява като продължение на съществуващата вече такава улица.
3. Улица №3 с ОТ 693 -783-780-776-774-660- ОТ767- улица “Цар Асен Велики”
4. Улица №4 с ОТ 784-790-859-673-816-813-811-ОТ756 – улица “Цар Симеон Велики”
5. Улица №5 с ОТ 693-691-688-685-680-747-750-751-757-759-765- ОТ767 – улица “Цар Борис”
6. Улица №6 с ОТ 792-798-669-804- ОТ759 – улица “Цар Иван Асен ІІ”
7. Улица №7 с ОТ 774-833-888-841-ОТ765 – улица “Цар Иван Шишман”
8. Улица №8 с ОТ 861-677-849-846-844- ОТ811 – улица “Цар Калоян”
9. Улица №9 с ОТ 817- ОТ844 – улица “Цар Петър”
10. Улица №10 с ОТ 782-781-792-793-790-691-ОТ699- улица “Цар Самуил”
11. Улица №11 с ОТ 775-798-859-861-685-744-703-704-708-709-714-715-716- ОТ718 – улица “Хан Аспарух”
12. Улица №12 с ОТ 660-669-673-677- ОТ680 – улица “ Хан Тервел”
13. Улица №13 с ОТ 816-817-849- ОТ747 – улица “Хан Омуртаг”
14. Улица №14 с ОТ 841-804- ОТ813- улица “Хан Кубрат”

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №865/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на подробен устройствен план /ПУП/ на с.Зидарово, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№595
1.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.103 ал.1 т.2 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол допуска да бъде изработен подробен устройствен план на с.Зидарово, Община Созопол.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви задание за изработване на подробен устройствен план и проведе следващите процедури по ЗУТ.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №869/17.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, като поправя една техническа грешка. Вместо “представените схеми”, да пише “представената схема”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение с корекцията, моля да гласува “ЗА”:
За – 1 гласа
Против – 5 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№596
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представената схема за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол.
Приложение: 1. Копие от скица №1584/14.10.2005 година

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №870/17.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за изработване на общ устройствен план на община Созопол в обхвата на зона “А” и зона “Б”, съгласно измененията в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№597
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124 ал.1 от ЗУТ, общински съвет Созопол допуска да започне процедура по изготвяне на общ устройствен план на територията на община Созопол, обхващаща зона “А” и зона “Б” съгласно измененията в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №922/08.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на пешеходен надлез над ІV-то класен път свързващ к-г “Златна рибка” гр.Созопол и УПИ І 35029, 35050 в местност “Света Марина” землище Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№598
1. На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ,Общински съвет – Созопол разрешава да бъде допусната процедура за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане на пешеходен надлез над път ІV – 90065 Бургас-Царево /Созопол/ свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ І 35029, 35050 в местност “Света Марина”, землище Созопол.
2. На основание чл.124 ал.2 от ЗУТ, изработването на парцеларния план за изграждане на пешеходен надлез над път ІV – 90065 Бургас-Царево /Созопол/ свързващ къмпинг “Златна рибка” и УПИ І 35029, 35050 в местност “Света Марина”, землище Созопол, да се съгласува от Кмета на Община Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №935/14.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура за промяна на предназначението на поземлени имоти № 000365 /пасище мера/ местност “Ачмите”; землище на с. Черноморец и имот № 000351 /залесена територия/ местност “Ачмите”; землище на с. Черноморец, общинска собственост, с цел изработване на Подробен устройствен план за изграждане на гробищен парк за нуждите на с. Атия.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№599
Общински съвет – Созопол на основание чл21,ал1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.14,ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.5 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост дава съгласие да бъде проведена процедура за промяна на предназначението на поземлени имоти №000365 /пасище мера/ местност “Ачмите”; з-ще на с. Черноморец и имот №000351 /залесена територия/ местност “Ачмите”; з-ще на с.Черноморец, общинска собственост, с цел изработване на Подробен устройствен план за изграждане на гробищен парк за нуждите на с. Атия.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №943/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване правото на преминаване на питейно-противопожарен водопровод Ф200 с цел захранване на УПИ-І35029, 35050; местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на “Санта Марина“ АД през имот № 035035, местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на кметство Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№600
1. На основание чл.16 ал.5 т.2 и чл.16 ал.6 от Закона за горите Общински съвет-Созопол учредява правото на преминаване на питейно-противопожарен водопровод Ф200, с цел захранване на УПИ-І35029, 35050; местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на “Санта Марина“ АД през имот № 035035, местност “Света Марина”; землище гр. Созопол, собственост на кметство Созопол.
2. На основание чл.19 от Закона за горите за учреденото право на ползване Общински съвет – Созопол одобрява такса в размер на 11 883,60лв. която заявителя следва да заплати преди получаване на настоящото решение. Таксата да постъпи в бюджета на общината. На основание чл.16 ал.7 Община Созопол запазва правото си на собственост върху добитата дървесина от предоставените площи.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №944/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен пран /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на м. “Аркутино” и м. “Алепу” землище гр. Созопол.
Днес се получи писмо от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството, с което ни уведомиха, че не е нужно изготвянето на такъв териториално-устройствен план.
Д. Минков – Аз предлагам да я отложим за следващо заседание, защото ги няма, за да я коментират.
П. Рейзи – Който е съгласен да отложим докладната за следващо заседание, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№601
Отлага докладна записка с вх. №944/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на м. “Аркутино” и м. “Алепу” землище гр. Созопол, за следващо заседание на Общински съвет.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №945/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на проект на подробен устройствен план за обект: Път ІІ-99 “Вариант Алепу - ІІ етап” от км 20+867 до км 29+327, подобект: парцеларен план, фаза актуализация на технически проект в землище на гр. Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№602
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.59 ал.1 от ЗУТ, молба от “Пътпроект” ЕООД сВх.№26-00-288/01.06.2004 година и молба от Областно пътно управление Бургас – Изпълнителна агенция “Пътища” с Вх.№12-00-83/15.08.2002 година и при следните мотиви:
1.Възникнали нови държавни и обществени нужди нужди за обекти собственост на държавата;
2.Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствени условия;
3.Необходимост от изграждане на техническа инфрастуктура;
О Д О Б Р Я В А М:
Подробен устройствен план за обект “ Път ІІ-99 “Вариант – Алепу – ІІ ри етап” от км 20+867 до км 29 +327, подобект: Парцеларен план, фаза актуализация на технически проект, находящи се в землище гр.Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Окръжен съд – Бургас.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №946/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на поземлен имот №014008 и имот №000109 в местност “Край село” землище с. Росен, общ.Созопол с цел включване в регулационните граници на с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№603
1. На основани чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.103 ал.1 т.2 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Созопол допуска да бъде изработен подробен устройствен план на поземлени имоти №014008 и имот №000109 в местност “Край село” с. Росен, Община Созопол с цел включване в регулационните граници на с. Росен.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви задание за изработване на ПУП и проведе следващите процедури по ЗУТ.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №947/15.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на поземлен имот №000074 местност “Вятърницата”, имот №000065 местност “Тумбата” и имот №000072 в местност “Борсушки дупки”, землище с. Равна гора, общ. Созопол с цел включване в регулационните граници на с. Равна гора.
Комисията предлага решението по докладната, но Кмета на населеното място, г-жа Бинчева имаше някакви забележки, че е предложила само имот №000072, а в докладната са предложени и други имоти.
Ив. Бинчева – Единият терен не е подходящ, защото е мочурливо място. Аз конкретно бях предложила имот №000072. Нека да остане само имот №000072, а другите да отпаднат от докладната.
Д. Колчева – По предложение на Кмета на с. Равна гора, колеги, ако сте съгласни от решението да отпаднат имоти с №№000074 и 000065.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение, като имоти с №№000074 и 000065 да отпаднат от предложението за решение по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№604
1. На основани чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124 ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.103 ал.1 т.2 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Созопол допуска да бъде изработен подробен устройствен план на поземлен имот №000072 местност “Борсушки дупки”, землище с. Равна гора, Община Созопол с цел включване в регулационните граници на с. Равна гора.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви задание за изработване на ПУП и проведе следващите процедури по ЗУТ.

Д. Колчева – Това беше от комисията, колеги.
П. Рейзи – Давам думата на г-жа Чапевова, Председател на комисията по законности ред.
П. Чапевова – Уважаеми г-н Председател, Кметове на кметства, колеги. Преминавам направо към докладна записка №917/07.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изготвяне на Общински план за развитие на Община Созопол за периода 2007 г. – 2013 г.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет отлага докладна записка с вх. №917/07.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изготвяне на Общински план за развитие на Община Созопол за периода 2007 г. – 2013 г., тъй като вече има взето решение с №549/03.10.2005 г., според което: “В съответствие с изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за регионалното развитие и благоустройството, Общински съвет – Созопол задължава Кмета на общината, в едномесечен срок да организира изработването на Общинския план за развитие и на Програмата за неговото изпълнение и да го внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет, пред вид това, че предвидените от Закона срокове са изпуснати.”
П. Рейзи – Колеги, запознати сте с докладната. Има взето решение, че сме упълномощили вече Кмета на общината да изработи стратегия, за това предлагам докладната да бъде отложена. Който е съгласен с това предложение да бъде отложена докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№605
Общински съвет отлага докладна записка с вх. №917/07.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изготвяне на Общински план за развитие на Община Созопол за периода 2007 г. – 2013 г., тъй като вече има взето решение с №549/03.10.2005 г., според което: “В съответствие с изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за регионалното развитие и благоустройството, Общински съвет – Созопол задължава Кмета на общината, в едномесечен срок да организира изработването на Общинския план за развитие и на Програмата за неговото изпълнение и да го внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет, пред вид това, че предвидените от Закона срокове са изпуснати.”

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №957/21.11.05 г. от Димо Минков – Общински съветник, относно уреждането на отношенията по договор от 23.09.2003 г., между община Созопол и “Дюни” – АД.
След обсъждане г-н Недин предложи докладната да бъде оттеглена от вносителя по време на заседанието на Общински съвет. Комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: 1 гласа.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага вносителя да оттегли докладната по време на заседанието на Общински съвет.
П. Рейзи – Имате думата, г-н Минков.
Д. Минков – Не я оттеглям.
П. Рейзи – Колеги, при това положение преминаваме към гласуване на решението по докладната. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна записка с вх. №957, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№606
1. Община Созопол се задължава да прехвърли собствеността върху имотите, предмет на договора от 23.09.2003 г. между страните при първа възможност, срещу задължението на “Дюни” – АД да не предявява претенции за вреди, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на общината за срока от м. септември 2005 г. до окончателното прехвърляне на собствеността върху имотите, предмет на договора.
2. В случай на не постигане на споразумение по смисъла на т.1, община Созопол да заплати на “Дюни” – АД вложените от него финансови средства до размера на извършените строително-монтажни работи по обект “Търговски комплекс”, в парцел ХІ, кв.49 по плана на гр. Созопол, съгласно договореностите, произтичащи от договора.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №955/18.11.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно ратификация на Споразумение за сътрудничество с Община Йожеварош, гр. Будапеща, Унгария.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги знаете, че ходихме до Унгария с Кмета и заместник Кмета на общината. Там направихме среща с осми район на гр. Будапеща и побратимихме гр. Созопол с този район. Аз мисля, че това побратимяване е изцяло в полза на общината. Градът е много хубав. Мисля, че ще има интерес и за една бъдеща съвместна работа. За това Ви предлагам да преминем към гласуване. По Закон след като се направи едно споразумение, трябва да се гласува от Общински съвет. Който е съгласен с така направеното решение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№607
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол ратифицира Споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Община Йожефварош, Унгария, подписано на 05.10.2005г. от Кмета на Община Созопол – г-жа Веска Караманова и Кмета на Община Йожефварош, Унгария – г-н Бела Чечеи.

П. Чапевова – Това е от комисията по законност. Само искам да добавя, че по време на заседанието на комисията беше представи отчет от Марко Марков, с резултатите от направената на ОФ “Търговия” финансова ревизия. Като резултатът е начет за 2000 г., в размер на 20 045 лв. тази сума се получава в резултат на липсващи документи. Като цяло изходът от обсъжданията беше, че на практика няма нужда да бъде обжалвано това решение, защото няма да има практическа стойност. Много е трудно общината да спечели делото, защото е липсват документите, доказващи разходите.

П. Рейзи – Благодарим на Г-жа Чапевова. Г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – Аз не знам дали сега или да изчакаме последната комисия да мине. Имам едно предложение. Като Председател на комисията по финанси и бюджет разсъждавах, хора сме все пак, всеки разсъждава по това какво е направил и какво не е. Става дума за докладната, във връзка с бюджета. Мисля, че в крайна сметка ние хем го взехме, хем не го взехме това решение. Предполагам, че и г-жа Миндова ще се съгласи с мен. Ние гласувахме приходната част, гласувахме и разходната част. От там не гласувахме приложението, което е приложение към разходната част. Аз мисля, че можем да прегласуваме отново това решение. Защото хем имаме, хем нямаме бюджет. Моето предложение е да направим прегласуване на капиталовата структура. Т.4 от предложението за решение. Ние като гласуваме сумите за разходите, ние дефакто сме гласували и приложението, защото тези суми са включени в това приложение. Така, че ние сме си дали съгласието, след като сме изгласували тази разходна част.
П. Рейзи – Колеги, има предложение от г-жа Германова, да гласуваме т.4 от докладна записка с вх.№929, относно актуализацията на бюджета за 2005 г. Който е съгласен с това предложение да гласуваме т.4, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№608
Приема предложението на г-жа Красимира Германова, да бъде прегласувана т.4 от докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година.

П. Рейзи – Колеги, преминаваме към гласуване на т.4 от докладна записка с вх. №929/11.10.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2005 година, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№609
Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2005 година /Приложение № 1/.
било увеличение става
Общо капиталови разходи 2 446 508 лв. 22 000 лв. 2 468 508 лв.
В т.ч.
Собствени средства 756 308 лв. 22 000 лв. 778 308 лв.

П. Рейзи – Давам думата на Председателя на комисията по здравеопазване – г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Благодаря, г-н Председател. Тази комисия ще бъде с най-кратко времетраене. На 23.11.2005 г. от 18.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
6. Станислав Георгиев – Председател;
7. Дияна Колчева – член;
8. Димо Минков – член;
9. Росен Деспов – член;
10. Катя Стоянова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Константин Палазов – Секретар на община Созопол.
Комисията разгледа четири докладни, двете минаха в другите комисии. Става въпрос за бюджета и за спортната база, така че ще Ви прочета останалите две докладни.
1. Докладна записка с вх. №892/24.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на решение №559.1/03.10.2005 г., отнасящо се до отпускане на еднократна парична помощ на Ирена Красимирова Сачарова от с. Черноморец, за закупуване на животоспасяващи лекарства на детето и Петьо Живков Георгиев, в размер на 241,10 лв.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Созопол допълва решение №559/03.10.2005 г., както следва:
1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Ирена Красимирова Сачарова – ЕГН 7110030652, от с. Черноморец, ул. “Ан. Страшимиров” №29 А, в размер на 241,10 лв., в т.ч. за закупуване на животоспасяващи лекарства и транспортни разходи до гр. София и обратно.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решението от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№610
Общински съвет – Созопол допълва решение №559/03.10.2005 г., както следва:
1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Ирена Красимирова Сачарова – ЕГН 7110030652, от с. Черноморец, ул. “Ан. Страшимиров” №29 А, в размер на 241,10 лв., в т.ч. за закупуване на животоспасяващи лекарства и транспортни разходи до гр. София и обратно.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №939/15.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
По време на обсъждането на докладната, постъпиха две предложения за решение:
1. ОбС Созопол дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на Борислав Иванов Генов от гр. Созопол, ул. „Каваците” 26 за отпускане на еднократна помощ в размер на 3000 лв. за покриване разходите по щетите причинени от пожар в дома му.
Средствата да се изплатят след представяне на нужните разходо-оправдателни документи.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 1 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: 4 гласа.
Не се приема предложението.

2. Решението по докладната.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се предложението.

П. Рейзи – Колеги, имате думата. По принцип знаете, че идеята беше да се отпуснат 3000 лв. на Борислав Иванов Генов.
К. Стоянова – Аз мисля, че тук не можем да се вместим. Ние гласувахме тези суми да отиват за животоспасяващи операции, лекарства и т.н.
Ст. Георгиев – Тук има някои хора, които са за операция на окото, а ние такива молби сме ги удовлетворявали винаги. Докато има и други искания за лекарства.
П. Рейзи – Първите четири имена са за операция на очите. Ако искате да отпуснем на тези, които са за операция на очите. Тази сума от 3 000 лв. да я намалим на 2 000 лв. и да отпуснем 2 000 лв. на Борислав Генов.
Д. Минков – Аз искам да попитам имаме ли основание да плащаме такива пари?
Д. Колчева – Уважаеми колеги смятам, че от предходната сесия отхвърлихме достатъчно такива нуждаещи се и те чакат да дойде месец декември, за да им се платят помощите. Смятам, че този човек, на който му е изгоряла къщата си е направил застраховка, за да му се покрият щетите от застраховката. Има болни, има страдащи, те трябва да получат средства, а не този, който не си е направил застраховка.
П. Рейзи – Аз предлагам да ги отложим всички и на следващата сесия, ако има пари, да помогнем на всички.
Н. Миндова – Аз имам само едно притеснение. Не знам кога ще бъде следващата сесия. След това трябва да изчакаме седем дни, за да ни изпратите протокола. Обикновено тези хора като пристигнат, на някои документите им не са редовни. Налага се, връщаме ги обратно, за да си ги набавят. Да не стане така да вземете решение и в същото време, поради обективни причини, ние да не можем да ги платим. Остатъкът от първоначално приетата сума е 2 429 лв., ние актуализирахме още 3 000 лв. там и станаха 5 429 лв. Моето предложение е да бъдат разпределени сега тези пари и декември да не се занимаваме и да си приключим нормално годината.
П. Рейзи – Да, ама ние сега тук нямаме много големи суми, ама имаме още две или три докладни за помощи. Ние предния път ги отложихме, а пък сега раздаваме на определени лица.
Д. Колчева – Моето предложение е на тази сесия да бъдат разгледани първите четири, които са за операция на очи, а останалите да бъдат разгледани на сесия през месец декември.
П. Рейзи – Предложението е за Иван Георгиев Дженевов от с. Зидарово, Христо Вълканов Ангелов от с. Крушевец, Фила Димова Димитракова от с. Зидарово, Желязка Ралчева Стоянова от с. Зидарово. Който е съгласен да бъдат отпуснати помощи за операция на очите на Иван Георгиев Дженевов от с. Зидарово, Христо Вълканов Ангелов от с. Крушевец, Фила Димова Димитракова от с. Зидарово, Желязка Ралчева Стоянова от с. Зидарово, моля да гласува “ЗА”:
За – 7 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№611
1. ОбС Созопол дава съгласие да бъде отпусната парична помощ на
- Иван Георгиев Дженевов от с. Зидарово, ЕГН: 2511090461, за претърпяна операция на око в размер на 250 лв.
- Христо Вълканов Ангелов от с. Крушевец с ЕГН: 2601250740, за претърпяна операция на окото в размер на 220 лв.
- Фила Димова Димитракова от с. Зидарово с ЕГН: 2704040490 за претърпяна операция на очите в размер на 260,50 лв.
- Желязка Ралчева Стоянова от с. Зидарово с ЕГН: 370227056, за направена операция на окото в размер на 220 лв.
2. Средствата да се изплатят след представяне на нужните разходо – оправдателни документи.

Ст. Георгиев – Това беше от комисията.
П. Рейзи – Г-жа Хрусанова, имате думата.
З. Хрусанова – Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа Общински съветници. Благодаря много за проявеното търпение. Благодаря и от името на моите колеги, най-вероятно от името на колежката в с. Вършило, която беше много притеснена и си тръгна, за проявената толерантност. Знаете, че нашата работа зависи от решенията, които се взимат тук. В началото беше нарушен добрия тон, но все пак ни предстоят още цели две години да работим заедно. Благодаря Ви още веднъж.
П. Рейзи – Колеги и аз Ви благодаря за търпението. Закривам двадесет и деветата сесия на Общински съвет – Созопол. Бъдете живи и здрави.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/

върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...