:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №28/17.11.2005 г


ПРОТОКОЛ №28


Днес, 17.11.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе двадесет и осмото /извънредно/ заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги, дами и господа, кметове на селата от община Созопол, гости на двадесет и шестата сесия на Общински съвет – Созопол. Обявявам двадесет и осмата сесия за открита. Кворум в залата има. Присъстват 12 Общински съветника. Предлагам да започнем сесията. Всички Вие сте получили материалите за сесията. Сесията е извънредна с една единствена точка. Докладната е свързана със замяната на земята по изпълнението на Търговския център. Тази докладна вече се гледа неколкократно, но от момента, когато е постъпила при нас, има една малка промяна – има и една втора точка. Вие ги имате документите, знаете за какво става дума. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 562
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Докладна записка с вх. №852/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за извършване на замяна на престации/заплащане по предварителен договор за покупко-продажба на общински недвижими имот.

П. Рейзи – Давам думата на Председателя на комисията по общинска собственост – Дияна Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, на 15.11.2005 г. от 17,30 часа, се проведе заседание на комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”; комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”; комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”; комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология и комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Красимира Германова – Председател на комисията по “Финанси и бюджет”;
2. Добри Добрев – член на комисията по “Законност и обществен ред”, “Финанси и бюджет”, “Устройство на територията”;
3. Дияна Колчева – Председател комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”;
4. Катя Стоянова – член на комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”,“Здравеопазване, образование, култура”;
5. Милко Димов – член на комисията по “Устройство на територията”;
6. Росен Деспов – член на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”;
7. Станислав Георгиев – Председател на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”.
8. Петя Чапевова – Председател на комисията по “Законност и обществен ред”.
9. Стоьо Недин – Председател на комисията по “Устройство на територията”.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
3. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет;
4. Богдан Йорданов – Юрист на Общински съвет;
5. Костадин Мархолев – Заместник Кмет на община Созопол;
6. Константин Палазов – Секретар на община Созопол;
7. Николай Райков – Общински съветник;
8. Златко Николов – Общински съветник;
9. Петър Георгиев – Общински съветник;
10. Веселина Спасова – Технически сътрудник на Председателя на Общински съвет.
Комисиите разгледаха докладна записка с вх. №852/14.10.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за извършване на замяна на престации/заплащане по Предварителен договор за покупко-продажба на общински недвижими имот.
Уважаеми колеги, беше отправена покана към всички членове на Общински съвет. Проведоха се доста дебати, разговаряхме надълго и нашироко.
След обстойно разглеждане и изслушване на мнения от страна на присъстващите, комисията предлага на Общински съвет да вземе решение по докладната на заседание на Общински съвет.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, всички Вие знаете, че тази докладна се гледа вече почти от една година. Коментари и дебати по нея имаше много. Отлагане на сесия имаше заради тази докладна. Общоградско събрание имаше заради тази докладна. Аз мисля, че специално по тази докладна толкова много коментари и дебати изтекоха, че не виждам какво повече да я дебатираме. Но все пак, имате думата за коментари по така внесеното предложение за решение от Кмета на общината. Г-н Николов, имате думата.
Зл. Николов – Много пъти я коментираме тази докладна, това предложение, това искане. На последното заседание, което правихме в Общински съвет, някои от съветниците изразиха мнение, че строителството струва 1 100 000 лв., а пък земята струва повече и т.н. Колкото струва строителството, толкова струва и земята. Това е предмет на договора, а договорът се сключва на базата на проведен търг. Пазарната цена и на терена и на строителството, се определя на търга. Това е пазарът. Ако имаше повече интерес, щеше да има повече фирми и тогава тези 60 000 лв., които заложихме като форма, за да има състезателен момент, тогава те нямаше да бъдат 60 000 лв., а можеха да бъдат и 600 000 лв. Фактът, че не е имало интерес показва, че този терен, който се предлага, не е толкова на висока стойност Още повече, че миналия път се започнаха едни сметки колко струва земята и колко струва обекта. Изчисляваме земята на пазарни цени, изчисляваме обекта на цени на строителството. За мен нормалното е, че щом ангажиментът на общината е, след извършване на строителството да даде терена “х” и при невъзможност да предаде този терен, общината да замени този терен с друг равностоен. Казвам равностоен, има лицензирани оценители, това не са измислени оценители. С тази фирма работи общината за всички други оценки, които правим – това е “Бургасинвест”. Гледаме, че експертните оценки са горе-долу едни и същи и се предлага друг равностоен терен. Тук се изказаха мнения, че трябва да плащаме по цени на строителството и т.н. Договорът е между две страни, а втората страна не е съгласна. Какво правим тогава?
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Милко Димов.
М. Димов – Уважаеми колеги, аз ще взема отношение по този въпрос. Договорът е сключен и по мнението на адвоката, който беше поканен на комисията, е много добре изчистен. Няма да споря по договора. Договорът е чист. Има две страни. Сега слушаме идеите на едната страна. Нашата страна не е предявила никакви претенции. Защо трябва да изпълняваме желанието на едната страна. От друга страна строителството, както е залегнало в договора, е 1 200 000 лв. Сега по СМР и по актуване, излиза 1 800 000 лв. Излиза, че строителната част излиза около 700 евро на кв.м. Това са пазарни цени, не строителни цени. По договор пише СМР, никъде не пише пазарни цени. Няма да оспорвам договора. Той е сключен, такива са били условията. Да предположим, че сега строим този център. Знаем, че най-луксозното строителство е някъде около 300 евро на кв.м. Като сметнем, 1200 кв.м. по 300 евро, са 360 000 евро. Говорим за около 700-800 000 лв., а ние го актуваме за 1 800 000 лв. Ако продадем тази земя – 23 дка., да кажем за 100 евро, 23 дка. са 2 300 000 евро, т.е. 5 000 000 лв. – разликата е огромна. Дори и да го приемем на 50% - става 2 500 000 лв., а това значи още 600 000 лв. да подарим. Освен това, договорът е изправен, може да се изчака още два-три месеца. И както разбрахме от думите на адвоката, да се види какъв ще е резултатът от заведения от общината иск. И тогава да се действа. От друга страна, влизането на общината във владение на Търговския център се оказа, че не е възпрепятствана от нищо и общината е възприела всички действия, които не възпрепятстват влизането във владение на Търговския център. Защо тогава да бързаме? Освен това, ние се лишихме въобще от общински земи. Нека да си остане общинска. Има и други. Нека да го платим. Ако отдаваме Търговския център, ние за една година ще го платим. Така или иначе строителят е спечелил вече 100-150% при залагането на този договор. Неговата печалба е гарантирана и то на много висока цена.
В. Караманова – Ако ми позволите. Милко Димов коментира една цена, която е направена въз основа на СМР. Тук не става въпрос за СМР, а тази оценка е лицензирана оценка на самия Търговски център. По договора е по строително-монтажни работи и това е по изпълнение. Това е по т.5.3. от договора, в която адвокатите – Мима Иванова и Богдан Йорданов казват, че ние не сме в тази хипотеза на т.5.3. Защото в случая няма виновно неизпълнение от страна на община Созопол. Тук става въпрос за обективна невъзможност общината да изпълни своите ангажименти. Тъй като се тълкува този договор и непрекъснато се повтаря, разгънатата застроена площ на общината, която е приблизително 1200 кв.м., малко по-надолу в договора е записано, че освен тази разгъната площ, към това се включва изграждане на трафопост, който също има някаква стойност. Има и територии и плочници, обслужващи сградите, с обща площ 553 кв.м. Това е вертикалната планировка. Площи за озеленяване от 132 кв.м, както площи на тераси за озеленяване на площ от 140 кв.м. и трафопост, който е в интерес и който е в името на общината. Това са другите дейности, които извън разгънатата застроена площ, са предадени на община Созопол. И за това ние ги имаме всички тези неща. Освен това, когато имаме един предварителен договор, ние не можем да държим сметка на това кой за колко го е изпълнил и как го е изпълнил. Договорът е подписан, той е налице. И аз много се съмнявам, че ние бихме могли да навлезем в хипотезата на т. 5.3., тъй като виновното неизпълнение от страна на общината отсъства.
П. Рейзи – Колеги, всичко това ние го коментирахме достатъчно много – и на комисията, и на общоградското събрание. Точно в тази връзка, аз направих тази сесия, за да го решим този проблем. В крайна сметка разбрахме, че разрешителното за ползване е издадено през месец август. За това, аз предлагам да преминем към гласуване… Г-н Стойков, не мога да Ви дам думата, защото не сте записан.
П. Георгиев – Това е другата страна по договора.
П. Рейзи – Имаме Правилник на Общински съвет колеги, в който пише че заинтересована страна по докладна, която се разглежда, трябва преди започване на сесията да обяви, че иска да се изкаже. С нищо г-н Стойков не е привилегирован пред нашите съграждани. Коментирахме, че г-жа Караманова… г-н Милков, заповядайте.
Ив. Милков – Тук се изказаха различни мнения. Тук ние казахме какво искаме. Дайте да видим, може ли някой от юристите да ни обясни какви ще бъдат последствията за общината. Как другата страна ще си търси правата и как това ще рефлектира върху общината? Защото тук ще станат едни безконечни дела и този център ще стои така, както стоеше досега.
П. Рейзи – Защо мислите така? Сега ще го подложим на гласуване, ще се гласува. Всеки ще си гласува по съвест. Ако се гласува “за” т.1 от това предложение, тогава земята се заменя и се приключва. Какво толкова ще се дебатира? Онзи ден на комисията която присъстваха всички, присъстваха и адвокати. Аз не виждам защо едно нещо само да го дъвчем.
Ив. Милков – Събрали сме се да решаваме договор, а не даваме думата на другата страна по договор.
П. Рейзи – Г-н Милков, има Правилник на Общински съвет.
Ив. Милков – Стига с тоя правилник.
П. Рейзи – Как така стига, нали и Вие сте гласували за този Правилник? Г-н Стойков, Вашето мнение го чухме на събранието, станете и го кажете и тук. Заповядайте.
Л. Стойков – Изпълнителен Директор на “Дюни” – АД – Аз исках да кажа мнението все пак на другата страна, защото тази сесия е важна и може би ще се вземе едно решение, което след това ще има последствия. Ние сме страна по договора и неминуемо ще защитим нашите интереси – дали по съдебен път или по пътищата, които закона позволява. Ние сме длъжни да се защитим. Изказват се много мнения, може би някои се повтарят, може би и аз ще се повторя, но понеже сме страна, засегнати сме и до такава степен сме засегнати, че ние нямаме абсолютно никаква вина за създалата се ситуация. Има една такава ситуация – има договор, който е сключен през 2003 г. Тук се изказват мнения каква е ситуацията към днешна дата. Утре даден имот може да стане по-скъп, може да стане по-евтин, но това идва от 2003 г. Говори се за цени – какво е било строителството тогава и какво е сега. Защо тогава други хора не са се явили на търга? След като е толкова евтино, защо и Вие не сте участвали? Било е много евтино, могло е много пари да се спечелят. Договорът си е договор. И затова влизаме в един казус, в който ние като страна по договора не сме виновни. Ние не искаме да ни се оценява, не искаме да ни се плаща, не искаме да получаваме нещо, което… Ние сме сключили договора за един терен. Теренът в момента не можем да го получим. За това предложихме равностоен терен. Ако се знае какво ще стане, няма нищо лошо. Общината нищо не губи. Общината ако осъди един ден държавата, тя ще си получи терена и абсолютно нищо не губи в случая. Според мен точно така е – общината няма какво да губи. Общината ще си получи един абсолютно равностоен терен, който утре, както казвате Вие, може да го продаде. На много висока цена, той е Ваш. Общината нищо не губи. А така в случая влизаме в един спор – дали да се плаща, дали да не се плаща. Естествено, че ние ще искаме утре… Вие набързо разпределихте наемите. Естествено, че не може да се влезе така. Естествено, че ще възбраним още утре сутринта този търговски център. И влизаме в един спор – един икономически субект, който не е малък все пак на територията на община Созопол – “Дюни” – АД, Вие много бързо преразпределяте на другите парите и интересите. Не е точно така. Има две страни и двете страни трябва да бъдат удовлетворени. Защо не излезете тогава с едно решение, щом като ние не сме…
П. Рейзи – Така е, обаче ние в случая имаме предложение на едната страна – това е Вашето предложение – и ние вече трябва да го решим него. А защо досега Кмета не е обявил на Вас нашето предложение? Защото в крайна сметка ние имаме договор с Вас. Това, че държавата е блокирала тази земя, ние също не сме виновни.
Л. Стойков – Изпълнителен Директор на “Дюни” – АД – Общината не може да ни предостави терена по независещи и от общината причини.
П. Рейзи – Ето сега ако Общинският съвет вземе решение, ще Ви бъде предаден терена. Така че, аз не виждам какво повече да го коментираме този момент.
Л. Стойков – Изпълнителен Директор на “Дюни” – АД – Аз бях длъжен да си кажа мнението, защото Общинският съвет ще вземе решение и ще влезем в юридически казуси, които едва ли са в полза и на двете страни.
П. Рейзи – По този договор така са поставени нещата. Благодарим на г-н Стойков.
Павлина Темелкова – Адвокат от Колегия – Бургас – Аз не съм записана, но бих искала да кажа няколко думи. Разбирам, че тази проблематика е много обсъждана. Искам да кажа няколко изречения: има един договор, който е сключен при точно определени условия. Едната страна е изправна – има всичко по този договор. Другата страна е неизправна, но тя е неизправна без вина. Именно отчитайки, че тя е неизправна без вина, защо изобщо се водят някакви разговори? Защото ако Вие бяхте във виновно поведение, делата вече щяха да бъдат факт. Тъй като Вие сте без виновната страна, но сте и неизправната по договора, в момента изправната предлага на неизправната решение на проблема, който да е общоприет от двете страни. И в конкретния случай да се говори за нови суми и за нови остойностявания, след като има такива по договора, аз узнах, че няколко сценария са били разиграни при Вас, или няколко възможни варианта от уважавания от мен колега Йорданов, може би не съм разбрала, защото не съм присъствала. Но освен двете възможности, които са Ви казани на Вас, следва и трета. От там нататък следва дело, което ще отнеме много години. Определено считам, че изправната страна ще бъде възмездена от съда за неизпълнението на община Созопол. Но това ще се плаща от гражданите. Точно съзнавайки това, г-н Стойков е тук пред Вас.
П. Рейзи – Благодаря. Г-н Николов.
Зл. Николов – От името на групата на БСП, предлагам почивка.
П. Рейзи – Добре. Две минути почивка, колеги.

П. Рейзи – Колеги, имаме кворум. В залата присъстват десет Общински съветника. Предлагам да преминем към гласуване. Ще прочета предложението за решение.
“На основание 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите, Общински съвет – Созопол дава своето съгласие да бъде извършена замяна на престация в предмета, описан в Раздел І, чл.1 от сключеният на 23.09.2003 г. между Община Созопол и “Дюни” АД Предварителен договор за прехвърляне право на собственост върху общински недвижими имоти, като се сключи допълнително споразумение към горния договор, по силата на което имот №010294, с площ от 0,854 дка, № 010514, с площ от 1, 473 дка., № 010461, с площ от 9,560 дка., и № 000149, с площ от 11, 617 дка., находящи се в м. “Мапи”, землище гр. Созопол, възлизащи на обща стойност 1 924 978 лв., да бъдат заместени с имоти с №001219, целият с площ от 23 457 дка, актуван с АОС № 681/19.04.2005г., с площ от 23 457 дка, находящ се в м. “Герените”, землище гр. Созопол, възлизащ на стойност от 1 838 794 лв., съгласно данни от Експертна оценка.
На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол, определя форма на възмездяване на разликата в цената на двете насрещни престации: доплащане/превъзлагане на СМР.”
В. Караманова – Там е написано, че се взима решение кое от двете да бъде – дали доплащане или превъзлагане на СМР. И тъй като споровете бяха по отношение на това дали земята е наша или не е, г-жа Кумчева е тук и аз искам тя да Ви каже, че има акт за държавна собственост и те не могат да ни издадат писмо за това, че земите са наши. Реално земите не са наши в момента. Някога те могат да бъдат наши, но всичко това е в обозримото бъдеще.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с т.1 от предложението за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 8 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 563
Общински съвет – Созопол не дава своето съгласие да бъде извършена замяна на престация в предмета, описан в Раздел І, чл.1 от сключеният на 23.09.2003 г. между Община Созопол и “Дюни” АД Предварителен договор за прехвърляне право на собственост върху общински недвижими имоти, като се сключи допълнително споразумение към горния договор, по силата на което имот №010294, с площ от 0,854 дка, № 010514, с площ от 1, 473 дка., № 010461, с площ от 9,560 дка., и № 000149, с площ от 11, 617 дка., находящи се в м. “Мапи”, землище гр. Созопол, възлизащи на обща стойност 1 924 978 лв., да бъдат заместени с имоти с №001219, целият с площ от 23 457 дка, актуван с АОС № 681/19.04.2005г., с площ от 23 457 дка, находящ се в м. “Герените”, землище гр. Созопол, възлизащ на стойност от 1 838 794 лв., съгласно данни от Експертна оценка.

П. Рейзи – Преминаваме към второто предложение на Кмета на общината.
Д. Колчева – Ще прочета предложението.
“На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да бъдат проведени преговори с Български търговски банки, за условията на отпускане на кредити, съгласно Правилника за кредитната дейност на съответната банка, с цел отпускането на кредит, необходим за заплащане в полза на “Дюни” АД стойността на средствата, вложени в изграждането на Търговски център – Созопол.”
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с т.2 от предложението за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 0 гласа
Против – 5 гласа
Въздържали се – 11 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 563
Общински съвет – Созопол не дава съгласие да бъдат проведени преговори с Български търговски банки, за условията на отпускане на кредити, съгласно Правилника за кредитната дейност на съответната банка, с цел отпускането на кредит, необходим за заплащане в полза на “Дюни” АД стойността на средствата, вложени в изграждането на Търговски център – Созопол.

П. Рейзи – Колеги, с това се изчерпа дневният ред. Закривам двадесет и осмото /извънредно/ заседание на Общински съвет. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/ПРОТОКОЛА ВОДИ: …….…………….
/П. ПАЗВАНТОВА/върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...