:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №27/03.10.2005 г


ПРОТОКОЛ №27


Днес, 03.10.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе двадесет и седмото /извънредно/ заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, кметове на селата от община Созопол, гости на двадесет и шестата сесия на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 16 Общински съветника. Предлагам сесията на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Всички знаете, тази сесия е извънредна, във връзка с това, че на миналата сесия загубихме кворума и не можахме да разгледаме някои жизнено важни докладни, които са за общината и за някои училища. И в тази насока по Правилник имам право да свикам извънредна сесия в три дневен срок. Всички сте получили поканите с дневния ред. Който е съгласен с така получения дневен ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 547
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №769/08.09.05 г. от Милко Димов – Общински съветник, относно създаване на акционерно дружество с общинско участие.
- Докладна записка с вх. №783/15.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изготвяне на Общински план за развитие на Община Созопол за периода 2007 г. – 2013 г.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №784/15.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №808/29.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №651/14.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предаване на не предадено имущество на Потребителна кооперация “Созопол”, въз основа на § 1, ал.4 от ДП на Закон за кооперациите.
- Докладна записка с вх. №697/04.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Протокол №318/15.07.04 г., за оземляване на малоимотни и безимотни граждани със земи от ДПФ.
- Докладна записка с вх. №701/05.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-111, кв.5 по плана на с. Извор, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №718/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-382 в кв.35 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул.”Рибарска” №49.
- Докладна записка с вх. №719/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-659 в кв.60 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул. “Васил Левски” №12.
- Докладна записка с вх. №720/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-47 в кв.5 по плана на с. Равна гора, общ. Созопол,одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
- Докладна записка с вх. №771/08.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост, представляващи изоставени ниви и трайни насаждения, в землище на с. Равна гора, Община Созопол.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №750/26.08.05 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх. №758/31.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №759/31.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №782/15.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на ветераните от войните.
- Докладна записка с вх. №787/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №789/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №790/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №806/27.09.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2005/2006 г. в община Созопол.

П. Рейзи – Г-н Златко Николов.
Зл. Николов – Уважаеми колеги, уважаеми г-н Председател. Предлагам промяна в дневния ред. Първо да мине т.2 “Доклад на комисията по финанси и бюджет” – двете докладни. И на трето място да мине последната докладна от т.4. Пред вид на голямата им важност за община Созопол. И тъй като от миналата сесия до сега нищо не се е променило в причините, накарали групата съветници и коалиция да напуснат сесията, след това ние ще напуснем отново сесията. Причините мога да ги повторя още веднъж. Ние не сме съгласни, че една комисия може да иззема функциите на Общински съвет, не сме съгласни, че една докладна, която е гласувана преди три месеца – вярно, не стигнаха гласовете, за да бъде приета – сега изведнъж да бъде отхвърлена, поради това, че не е комплектована. Как преди три месеца беше комплектована и се гласува, как три месеца по-късно тази докладна не е комплектована? Поради което правя тези предложения, да гласуваме по този ред, след което групата отново ще напусне.
П. Рейзи – Г-н Николов, това трябваше да го подложите малко преди да се подложи на гласуване дневния ред. Той вече е гласуван. Ние имаме дневен ред на сесията. Така, че аз мисля, че Вашето искане е закъсняло.
Зл. Николов – Подлагаме го на гласуване. Вие продължавате да изземате функциите на Общинския съвет.
П. Рейзи – Не изземам никакви функции. Кое да подлагам на гласуване? Току що Общинските съветници гласуваха – 11 от присъстващите 16, гласуваха дневния ред по поканата.
Зл. Николов – Ние предлагаме промяна на реда само. Иначе същия дневен ред.
П. Рейзи – Аз, когато започнах коментара по дневния ред казах, че сте получили поканите и питах съгласни ли сте с дневния ред. Тогава трябваше да има от Ваша страна участие, че с този дневен ред не сте съгласни и искате да има промяна. Сега в момента ще се получи следното гласуване, не искам да пророкувам, но в крайна сметка много ме съмнява, че тези 11 човека, които вече са гласували за този дневен ред, ще гласуват обратно.
Зл. Николов – Ние не променяме дневния ред. Ние само променяме реда.
П. Рейзи – Добре, за да не ме обвинявате, че аз променям сесията, защото чух коментари, предлагам следното нещо: г-н Златко Николов предлага промяна по дневния ред – втора точка да стане първа и четвърта точка…
Ив. Милков – Става въпрос за тези двете докладни.
Т. Янакиев – Това иска да каже. Иначе принципно, ние сме съгласни с дневния ред. Логично е.
П. Рейзи – Изобщо не е логично. Аз продължавам 26-та сесия, защото в крайна сметка, Вие сте дошли на заседание и по Правилник трябва поне на ½ от дневния ред на заседанието, да присъствате, за да можете да си получите хонорара.
Ив. Милков – Какъв хонорар?
П. Рейзи – Момент само. Г-н Милков, ако искате, напуснете пак предварително сесията. За пореден път знаем, че Вас не Ви интересува какво става в тази община. Точно така, само Ви интересува, когато имате ангажименти към Людмил Стойков. Нищо друго не Ви интересува.
Зл. Николов – До сега само за “Дюни” ли е гласувано?
П. Рейзи – Изглежда, че щом напускате сесията само заради тази докладна…
Ив. Милков – Г-н Председател, за пореден път си проличава, че първите седем години по всяка вероятност Ви липсват.
П. Рейзи – И на Вас.
Ив. Милков – Благодаря. Искам да Ви кажа следното: аз съм човек на 57 години и такива квалификации крайно ме обиждат и искам да Ви кажа следното – или ми се извинете, или ще Ви подведа под съдебна отговорност.
П. Рейзи – Нямам нищо против да ме подведете. Аз ще кажа също: и Вие за миналата сесия искам да ми се извините, защото аз не съм никакъв терорист, по никакъв начин не си налагам мнението по време на сесията. В крайна сметка аз съм… ето, пак продължавате да дебатирате. Това, което се получи на миналата сесия, бяхте изцяло Вие виновен, защото не спряхте през цялото време по един или друг начин да ме обиждате. Аз обаче не поисках Вашето извинение. Така, че Вие напуснахте заради докладната, която беше за “Дюни”. Така ли беше, г-н Милков?
Ив. Милков – Заради принципа.
П. Рейзи – Кой принцип? Как да започнем работа, като погледнете за какво става въпрос.
Ив. Милков – Дайте да гласуваме и край.
П. Рейзи – Дневният ред е приет, започваме по дневния ред. Имате думата, г-н Деспов.
Р. Деспов – Може ли да правим промяна в реда на дневния ред, преди да е приет.
П. Рейзи – Да, но Вие не го направихте така.
Р. Деспов – Ами ако не сме го утвърдили, как ще правим промяна?
П. Рейзи – Ние го приехме. Г-н Деспов, аз това казах преди малко, но Вие не слушахте. Преди малко 11 Общински съветника гласуваха дневния ред на сесията така, както е по поканата. От там нататък ако г-н Николов беше станал, когато аз казах “колеги, получили сте поканата, съгласни ли сте с дневния ред”, ако той тогава беше вдигнал ръката и беше предложил, тогава аз щях да подложа първо неговото предложение, след това и дневния ред.
Р. Деспов – Имам още един въпрос. Имаме ли прецедент в двугодишната си работа да променяме дневния ред и да започваме с по-задни точки и да оставяме по-предните за по-нататък.
П. Рейзи – Имаме прецедент, когато се предложи преди да бъде гласуван дневния ред.
Р. Деспов – Не по време на работа.
П. Рейзи – Да.
Р. Деспов – Това можете ли да го затвърдите още веднъж – не по време на работа?
П. Рейзи – Да, разбира се, не по време на работа.
Р. Деспов – Ние сме го променяли няколко пъти. И то прекъсваме, почваме по една точка, прекъсваме я за доуточняване, продължаваме нататък и се връщаме.
П. Рейзи – Това е съвсем друго нещо. Това е предложение, защото някои Общински съветници искат да напуснат сесията…
Р. Деспов – Да.
П. Рейзи – Да, искат да напуснат сесията, да я напуснат предварително тогава, като искат да я напуснат. Започваме по дневния ред, колеги. Той е гласуван. Започваме с докладна записка №769. Давам думата на г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Колеги, докладна записка с вх. №769/08.09.05 г. от Милко Димов – Общински съветник, относно създаване на акционерно дружество с общинско участие.
Докладната е пред Вас, разгледа ли сте я.
П. Рейзи – Както и на миналата сесия, така и на тази, се обръщам към г-н Димов. Моето виждане е, че той трябва да оттегли докладната. Имате думата, г-н Димов.
М. Димов – За да не става прецедент, оттеглям докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен докладна записка с вх. №769/08.09.05 г. от Милко Димов – Общински съветник, относно създаване на акционерно дружество с общинско участие, да бъде оттеглена, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 548
Общински съвет – Созопол, оттегля докладна записка с вх. №769/08.09.05 г. от Милко Димов – Общински съветник, относно създаване на акционерно дружество с общинско участие.

П. Рейзи – Продължаваме нататък.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №783/15.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изготвяне на Общински план за развитие на Община Созопол за периода 2007 г. – 2013 г.
След като разгледа постъпилите материали, комисията предлага на Общински съвет следното проекто-решение:
“В съответствие с изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за регионалното развитие и благоустройството, Общински съвет – Созопол задължава Кмета на общината, в едномесечен срок да организира изработването на Общинския план за развитие и на Програмата и да го внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет, пред вид това, че предвидените от Закона срокове са изпуснати."
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Г-жа Караманова, Вие като вносител на докладната?
В. Караманова – Аз само искам да кажа за този едномесечен срок – това е абсурдно. Всички общини в бургаска област в момента работят по проект, който е от преди три години или две, може би и по този проект те имат стратегия. Останалите нямат такава и тепърва започват процедурите във всички общини. Това, което казвате за едномесечния срок, Кмета на общината не може да изпълни, нито може да напише такава Програма за развитие на общината до 2013 г. в едномесечен срок. Колективи авторски работят по 5-6 месеца. Стратегията за туризма я работи авторски колектив четири месеца, а стратегия за развитието на общината, просто е несериозно да се мисли, че в едномесечен срок може да се направи. Общинският съвет си запазва правото. Това е стартиране на процедура за избиране на изпълнител или вариант, по който да работим за Стратегията. Ако Вие не вземете такова решение, аз решение от рода “Кмета за едномесечен срок да изпълни” заявявам, че няма да изпълня. Това е невъзможно и несериозно.
П. Чапевова – За пореден път чуваме думата “несериозно”, по отношение на работата на комисии, затова искам да Ви прочета чл.21, ал.1, който цитирах в решението на комисията. Той е от Закона за регионалното развитие и благоустройството. “Кметът на общината организира изработването на общинския план за развитие и на програмата за реализацията му и ги внася за обсъждане и приемане от Общински съвет”. В Преходни и заключителни разпоредби от същия Закон, §2, ал.4, се казва “Общинските планове за развитие се привеждат в съответствие с изискванията на този Закон, в едногодишен срок от обнародването му в Държавен вестник”, като Законът е обнародван на 20.02.2004 г. Никъде не е записано, че Общински съвет трябва да одобри начина на изработване на този проект. Този проект трябва да постъпи в Общински съвет за разглеждане, одобрение и приемане.
В. Караманова – Напротив, не е така. Аз ще Ви донеса цялата преписка, която идва при нас. Съвсем не е така. Общински съвет определя стартирането на процедурата, по какъв ред ще бъде – дали ще се разработва стратегията с местни сили, дали с консултанти, или изцяло ще възложим.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, току що Ви се цитира Закона. Ако Вие мислите, че Председателят на комисията бърка Закона…
В. Караманова – След Закона, от там нататък едва сега започнаха да излизат писма, които дават указания как се разработва и какво трябва да се прави.
П. Рейзи – В Закона е казано до кога е срока това нещо да бъде готово. Изтърва ли сме го, ние за това коментираме нещата.
В. Караманова – Всички общини са го изтървали, до една.
П. Рейзи – Нали аз за това казвам…
Б. Чампарова – Така предложените решения не са от компетентността на Общински съвет. Ако е имало някакви препоръки, то би трябвало да бъдат предложени към докладната.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, уважаеми гости, г-жо Кмет. Понеже аз много често говоря за стратегии и искам да кажа следното: не само срока е пропуснат, пропуснат е срока за най-различни други стратегии, които трябва всяка една община по силата на Закона да направи. Примерно трябва да направим стратегия за третиране на твърди битови отпадъци, трябваше до сега да се изготвят още няколко други стратегии. Това не е най-важното в момента. Според мен важното е ние тук да обсъдим кой вариант да предприеме общината по изготвянето на стратегия, защото така или иначе тя трябва да се изготви. Такова е моето категорично мнение. Така или иначе има внесена докладна с предложени три варианта за решение. Нека да ги обсъдим тези варианти, да видим кой ще бъде най-удачен за общината. Ако трябва да се вземе някакво решение от Общински съвет, да се насочи общината към конкретен вариант за изработване на стратегия – дали със собствен капацитет, дали с консултантски услуги или само с външен консултант, нека да го разискваме този въпрос сега. Внесена е докладната, тук сме почти всички Общински съветници. Вече сме разсъждавали по въпроса. Преди две години, знаете, аз внесох една докладна, която беше единодушно приета, да се направят подробни задълбочени анализи на развитието на туризма в община Созопол, на базата на която вече да се влезе в изготвяне на една по-дългосрочна стратегия. Защото изготвянето на една стратегия без дългосрочни анализи не е никаква стратегия. За един месец е смешно да се прави стратегия. Стратегия се изготвя поне 7-8 месеца. Трябва да мине през сериозни анализи, през туристическия период, защото центърът на нещата тук в общината, е туризма. За това аз предлагам да обсъдим предложените варианти за решение.
В. Караманова – Само да допълня за битовите отпадъци. По отношение за това как трябва да се разработва, ние сме предали папката изцяло с икономическите анализи, на Общински съвет. И тя е на разположение на Общински съвет да се запознае с икономическите анализи. Те са разработени от екипи, които работят точно третиране на депа.
П. Рейзи – Предадохте я преди четири-пет дни.
В. Караманова – Но е предадена и я имате.
П. Рейзи – Общинските съветници не са се запознали още.
В. Караманова – Ще се запознаят. А за стратегията за туризма – тя е в напреднала фаза. Обсъждана е в консултативния съвет по туризъм, който направихме, почни са готови, имаха питания. Миналата седмица бяхме събрани с вносителите на стратегията. В най-кратък срок ще ни бъде предоставена.
П. Рейзи – Имате думата, колеги по тази докладна. Чухте предложението на комисията.
К. Стоянова – Г-жо Караманова, в самото решение става дума в едномесечен срок да организира, а не да изготви и да внесе. Не да изготви, а да организира.
В. Караманова – А Общинският съвет няма да каже по кой от вариантите да се организира.
П. Рейзи – Ама това е Ваше задължение.
В. Караманова – Не е така. Там си пише, че за стартиране на процедурата се иска решение от Общински съвет.
П. Рейзи – Никъде не пише. Току що Ви цитираха Закона. Никъде в Закона не е казано, че трябва да бъде взето решение от Общински съвет. Само, когато е готово, да го внесете и да го гласуваме. За какво да Ви ограничаваме? Юристката да прочете отново Закона.
Б. Чампарова – “Кметът на общината организира изработването на общинския план за развитие и на програмата за реализацията му и ги внася за обсъждане и приемане от Общински съвет”. В чл.28 “Общинският съвет обсъжда и приема общинския план за развитие”.
П. Рейзи – Това е Закона, нищо повече. Така, че колеги, ако искате да оставим този едномесечен срок. На следващото заседание, г-жа Караманова да даде някакъв отчет какво е направила, как ги вижда нещата и от там нататък да започнат да работят. Това е идеята на това предложение за решение на комисията. Ако мислите, че с нещо нарушаваме, като слагаме някакъв срок.
К. Стоянова –Аз предлагам г-жа Караманова да прецени в какъв срок може да се организира. Ако едномесечния срок не е достатъчен, просто в двумесечен срок да се направи самата организация.
В. Караманова – За организацията не е необходимо да има два месеца срок. Може да бъде един месец. Но трябва да има становище на Общински съвет. Все пак ние ще работим само с наши сили, ние ще поканим консултанти или изцяло ще възложим на екип, който да ни разработи Стратегията за развитие за периода 2007-2013 г. Защото е сериозна разработка. Вариантът трябва да бъде ясен какъв е.
П. Рейзи – Точно. Внесете го, предложете го, ще го разгледаме…
В. Караманова – Ние тук избираме само кой да е варианта. Ако варианта бъде…
П. Рейзи – На Вас Закона Ви го разрешава това нещо. Преценете го Вие. В крайна сметка Вие сте Кмета на тази община.
В. Караманова – Не е така. На мен, ако ми позволяваше Закона точно така да го направя, аз щях да го направя.
П. Рейзи – Нали току що Ви четохме Закона, г-жа Караманова.
В. Караманова – Добре, да отида да си взема всички бумаги, да Ви цитирам точна къде е записано, че Общинският съвет определя начина, по който се разработва стратегията.
М. Димов – Понеже пак ще си губим времето за празни приказки, аз предлагам следното: г-жа Караманова, в качеството си на Кмет по Закона, да назначи или формира група от специалисти, които да изработят в началото тази стратегия, а при всички техни заседания да се поканват представители на Общински съвет, за участват с тяхното мнение, за да не става после отделно дебатиране.
П. Рейзи – Ние искаме да даваме свобода на Кмета да работи. Законът дава свободата, за какво постоянно да му налагаме ограниченията? Нека да удължим срока на два месеца, ако за г-жа Караманова това е къс период.
Зл. Николов – Добре де, щом трябва да вземе Общински съвет решение, г-жа Караманова да предложи някой от вариантите и да го гласуваме.
П. Рейзи – Аз това казвам, едномесечен срок тя да посочи формулата, по която ще работи. От там нататък като иска, да го внесе да го гласуваме. Но по Закон тя може да подготви всичко и да ни го внесе на нас готово. Да го разгледаме и да го одобрим. Където не сме съгласни, ще коментираме, ще променяме и т.н. Но ето, няколко пъти четем Закона, той напълно и дава правомощия. За какво да ограничаваме нещата.
Колеги, аз предлагам да преминем към гласуване. Има едно предложение на г-жа Стоянова да стане двумесечен срока.
В. Караманова – В едномесечен срок ще предоставим скелета на това, по което ще се работи за стратегията. Ако в момента се реши, дали ще работим изцяло с група, на която ние да възложим изпълнението, както беше при предишната стратегия, ние обявяваме конкурса, за да можем в едномесечния срок да съберем оферти и да предложим на Общински съвет в едномесечния срок да определи коя е вече най-добрата.
П. Рейзи – Защо, г-жа Караманова? Това Ви го дава Закона като право. Преценете Вие дали имате местни сили. Ако нямате, проведете си процедурите, свикайте си екипа, с който ще работите, подгответе ги нещата като виждане. Внесете ги, за да има една предварителна съгласувка, да не се получи така, че сте свършили много работа, а в един момент ние да тръгнем да коригираме и т.н. За това Ви казваме, Вие подгответе нещата и ги дайте на нас. Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – От 17 Общински съветника, толкова ли няма едно мнение по въпроса? От групата, която напуска, например, нямате ли мнение? Аз станах и… ние сме напуснали, защото трябваше да пътуваме. Не сме напуснали, за да бойкотираме. Станете, кажете. Тук има три варианта, предложени от Кмета. Тук става въпрос за бюджета – ако назначи експерти, ще има ли пари в бюджета? Ако назначи консултантска фирма, а пък не се гласува бюджета? Дайте сега да го обсъдим и да видим кой вариант ще бъде най-добър.
П. Рейзи – Как да го обсъдим, като ние не знаем за какво става дума? Аз ето точно това Ви питам. Какво знаем? Нищо не знаем. Трябва да се направи някаква стратегия. От къде да знаем дали в общината има човек, който е специалист по тази стратегия, за да седне и да го напише сам? От къде да знаем за какви пари става дума, например? Ние можем да гласуваме 1000 лв. и тези пари да не стигнат. Закона и дава пълните правомощия. Да прецени и да излезе с конкретни предложения и тогава да гласуваме. В момента ние какво ще гласуваме?
Ст. Недин – Трябва да ни бъде предложено.
П. Рейзи – В момента няма нищо предложено. Да провеждаме цялата сесия само за едно обсъждане. Ами тя и г-жа Караманова не е подготвена в момента. Какво ще ни предложи – ще каже, че иска с екип и като я попитам на каква стойност, тя ще каже “не знам”. Какво правим в момента?
В. Караманова – Да се стартира процедурата.
П. Рейзи – Като се прави процедура, трябва да се знае за каква сума.
В. Караманова – Трябва да се знае по какъв начин да се направи. Как да знам по какъв начин – дали само с консултантски състав ще я работи или… Общинският съвет трябва да се произнесе за начина, по който ще се изработва стратегията, за да започне от там нататък организирането на разработването. Да се обяви, да пристигнат оферти и да ги представим тук. Но трябва да се знае какъв ще бъде начина. С консултантски екип и Общински съветници, които да участват в разработването е най-добре, както направихме с разработването на Стратегията за развитието на туризма. Даваме си заданието, идват офертите, вижда се коя е най-добрата и се определя екипът, който да работи. Но трябва да се знае по кой ред ще работим, за да можем да стартираме. И оттам нататък да се предоставят на Общински съвет. Ако се спрем на варианта консултантски екип, имаме предложения. Но трябва да се знае начина, по който ще работим. Защото ако Общински съвет вземе решение да е само със специалисти от общинска администрация и Общински съвет, под ръководството на външни консултанти, е съвсем друга процедурата.
П. Рейзи – Как да го вземем това решение, като не знаем във Вашата община има ли хора, които да я свършат тази работа?
В. Караманова – Така се е работило до сега.
П. Рейзи – В Закона е казано точно и ясно. Нека да не ограничаваме Кмета.
Зл. Николов – Самият Кмет иска да вземем такова решение.
П. Рейзи – Да го беше написал така. Защо дава три варианта, върху които, даже не дойдоха и на комисията… Какво да умуваме?
Зл. Николов – Единият от трите варианта е този.
В. Караманова – Деница Димитрова само да прочете инструкцията.
Д. Димитрова – ст. спец. “Евроинтеграция и присъединителни фондове” – “Процедура за разработване и съгласуване на общински план за развитие. Кметът на общината внася предложение…”
П. Рейзи – Разбрахте ли колеги, “Кметът на общината внася предложение”. Аз в момента не виждам предложение от страна на Кмета към нас. Решението, което го взе комисията…
В. Караманова – Даваме възможност по-голяма Общинският съвет да избира между трите възможности, които са посочени.
П. Чапевова – Тези три възможности определят финансови средства. В крайна сметка, аз лично бих казала само от общинска администрация, защото така няма да се харчат пари. Но не е вероятно правилния път. За това, трябва да имаме представена малко повече информация. Заради това е и решението на комисията.
Д. Димитрова – Тук е посочено, че Общинският съвет определя начина и ресурса.
П. Рейзи – Но след като ни бъде предложен. На нас в момента нищо не ни е предложено. И ние го гласуваме на следваща сесия и от там нататък започвате да го работите. Само кажете едномесечния срок достатъчен ли е или да го увеличим на два?
В. Караманова – Достатъчен е. Само че докладната не може да влезе до 15-то число.
П. Рейзи – Добре, ще я внесете на следваща, на по-следваща сесия. Ние така или иначе сме изтървали всякакви срокове. Г-жа Стоянова си оттегля предложението. Г-жа Чапевова да прочете решението.
П. Чапевова – “В съответствие с изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за регионалното развитие и благоустройството, Общински съвет – Созопол задължава Кмета на общината, в едномесечен срок да организира изработването на Общинския план за развитие и на Програмата за неговото изпълнение и да го внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет, пред вид това, че предвидените от Закона срокове са изпуснати."
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 549
В съответствие с изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за регионалното развитие и благоустройството, Общински съвет – Созопол задължава Кмета на общината, в едномесечен срок да организира изработването на Общинския план за развитие и на Програмата за неговото изпълнение и да го внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет, пред вид това, че предвидените от Закона срокове са изпуснати.

П. Чапевова – Комисията по законност Ви благодари.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Чапевова. Има думата Председателят на комисията по финанси – г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. Комисията по финанси направи две заседания по повод внесените докладни за разглеждане на тази сесия. Едното заседание беше на 17.09.05 г. от 14,00 ч. и на 27.09.05 г. Поводът за второто заседание бяха исканите от комисията сведения, относно преведените средства от Фонд “Бедствия и аварии”. На първата комисия бе разгледана подробно докладна записка с вх. №784/15.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета за 2005 година на Община Созопол и исканията, внесени от Кметовете на населените места в общината. На първото заседание комисията възложи да бъдат изготвени няколко справки. На втората комисия имаше представители на общината, които представиха данните, така и не ги получихме като информация.
Също така, дискутира се много едно искане от страна на Директорката в детската градина в с. Черноморец за прехвърляне на една сума, която да спомогне за покриването на покрива в детската градина. На второто заседание се оказа, че има намерен вариант и ще бъде поправен покрива на детската градина. На второто заседание разгледахме обстойно докладната записка за актуализацията. Беше внесена малко по-късно и още една актуализация, която получихте в петък допълнително. След разговори с Гл. Счетоводител на общината и след проведени разговори със София, имам следното предложение, не е против Закона, да бъдат обединени двете докладни. Г-жа Миндова е погледнала, направени са сметки всичко. Предлагам да гласуваме обединяването на двете докладни.
П. Рейзи – Докладна записка №784 и докладна записка №808. Всичко е свързано с бюджета, колеги. Който е съгласен докладна записка №784 и докладна записка №808 да бъдат обединени в една докладна и да излезем с едно решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 550
Пред вид, че докладна записка №784 и докладна записка №808, имат общ предмет, свързан с промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, обединява разглеждането им и се произнася с общо решение по ставените в тях въпроси.

Кр. Германова – По повод актуализацията, предлагам г-жа Миндова да запознае всички.
П. Рейзи – Колеги, ако имате някакви въпроси, г-жа Миндова е тук, за да Ви отговори. Ако няма, предлагам да преминем към гласуване точка по точка от така направеното предложение за промяна на бюджета.

Кр. Германова – Започвам да зачитам предложението за решение.
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:

1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г. с 46 200 лв.по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 31-13 - целева субсидия за кап.разходи 1 644 000 лв. 46 200 лв. 1 690 200 лв.
в т.ч.за делег.от държ.дейности 91 000 лв. 5 900 лв. 96 900 лв.
за местни дейности 1 553 000 лв. 40 300 лв. 1 593 300 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – 2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г.за делегираните от държавата дейности с 5 900 лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Образование” с 5900 лв.
- Дейност 322 “Общообразователни училища” - с 5900 лв.

било увеличение става
§ 52-00 ДМА с 5900 лв. 8 000 лв. 5 900 лв. 13 900 лв.
в т.ч.§ 52-05 – придобиване на стоп. инвентар
обзавеждане кабинети ОУ Созопол
/чинове и столове/ 0 5900 лв. 5900 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Т. 3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г.за местни дейности с 40 300 лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:

Функция “Общи държавни служби” с 15 300 лв.
- Дейност 122 “Общинска администрация”

било увеличение става
§ 52-00 – ДМА с 1300 лв. 110 208 лв. 1300 лв. 111 508 лв.
в т.ч.§ 52-05-придобиване на стоп. инв.
/банкнотоброячна машина/ 0 1300 лв. 1300 лв.

било увеличение става
§ 53-00 – НМА с 14 000 лв. 52500 лв. 14000 лв. 66500 лв.
в т.ч.§ 53-09 по проекти както следва:
- трасиране осова мрежа гр.Созопол/Мисаря/ 0 1000 лв. 1000лв.
- трас. осова мрежа Созопол/ул.Крайбрежна/ 0 4000 лв. 4000лв.
- изготвяне на ПУП с.Равадиново/вкл.регул./ 0 3000 лв. 3000лв.
- изготвяне на ПУП с.Росен/вкл.регул./ 0 3000 лв. 3000лв.
- изготвяне на ПУП с.Равна гора/вкл.регул./ 0 3000 лв. 3000лв.

Функция “Образование” с 25 000 лв.
- Дейност 311 “Целодневни детски градини” с 25 000 лв.

било увеличение става
§ 51-00 - Основен ремонт с 15 000 лв. 0 15000 лв. 15000лв
в т.ч. /ЦДГ с.Зидарово/ 0 15000 лв. 15000лв.
§ 52-00 – ДМА с 10 000 лв. 8000 лв. 10000 лв. 18000лв.
в т.ч.§ 52-05 – придобиване на стоп.инвентар
/кухненско обзав. ЦДГ с.Росен/ 0 10000 лв. 10000лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.3, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Т 4. Извършва промени в бюджетните кредити на долу посочените кметства и по бюджета на Общински съвет в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта за местни дейности, както следва:

Кметство Крушевец
4.1.Увеличава плана на разходната част във Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 1500 лв.

било увеличение става
§ 10-20 – разх.за външ.услуги 18500лв 1500лв. 20000 лв.

4.2.Намалява плана на разходите във Функция “Общи държавни служби” Дейност 122 “Общинска администрация” с 1500 лв

било намаление става
§ 51-00 – Основен ремонт
/ремонт сграда км.Крушевец/ 10000лв. 1500лв 8500 лв.

Кметство Вършило
4.3.Увеличава плана на разходите във Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” Дейност 629 “Други дейности по БКС и опазване на околната среда “ с 4000 лв.
било увеличение става
§ 10-20 – разх.за външ.услуги 2000лв 4000лв. 6000 лв.

4.4. Намалява плана на разходите във Функция “Общи държавни служби” Дейност 122 “Общинска администрация” с 4 000лв.

било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 4000лв. 4000лв. 0 лв.


Кметство Присад
4.5. Увеличава плана на разходите във Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” Дейност 603 “В и К “ с 3000 лв.
било увеличение става
§ 10-20 – разх.за външ.услуги 5000лв. 3000лв. 8000 лв.

4.6.Намалява плана на разходите във Функция “Икономически дейности и услуги” Дейност 832 “Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътищата” с 3 000 лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 6000лв 3000лв. 3000 лв.

Дейност 123 “Общински съвет”
4.7. Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 123 “Общински съвет” в обема на общите разходи за дейността, както следва:

§ 52-00 ДМА било увеличение става
в т.ч.
§ 52-03 – придоб. на др.оборудв. 4 000лв. 600лв. 4 600 лв.
маш.и съоръж./климатици ОбСъвет/
§ 52-01 – придоб. на компютри 2 000лв. 20 000лв. 22 000лв.
и хардуер /компютри за ОбСъвет/ било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 58 000лв. 600лв. 57400 лв.
§ 10-52- краткосрочни команд.в чужбина 28 000лв. 20 000лв. 8 000лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.4, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Т.5.Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2005 г. / Приложение № 1/.

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2381208лв. 65300лв. 2446508лв.
било увеличение става
в т.ч.;целеви субсидии 1644000лв. 46200лв. 1690200лв.
било увеличение става
собствени средства 737208лв. 19100 лв. 756308лв.


П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.5, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Поименен списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 г.
Н. Миндова – Поименният списък трябва да бъде приет така, както е представен. Всеки от Вас го има. Предполагам, че не би трябвало да се зачита.
П. Рейзи – Освен това, току що зачетохме т.5, там са нанесени промените от поименния списък.
Н. Миндова – Да, но трябва да бъде приет този поименен списък.
Кр. Германова – Само да кажа нещо. Този поименен списък, който приемаме, е обединен от двата поименни списъка. Г-жа Миндова го е проверила.
П. Рейзи – Който е съгласен с така представения поименен списък, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с докладна записка №784, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 551
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:

1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г. с 46 200 лв.по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 31-13 - целева субсидия за кап.разходи 1 644 000 лв. 46 200 лв. 1 690 200 лв.
в т.ч.за делег.от държ.дейности 91 000 лв. 5 900 лв. 96 900 лв.
за местни дейности 1 553 000 лв. 40 300 лв. 1 593 300 лв.

2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г.за делегираните от държавата дейности с 5 900 лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Образование” с 5900 лв.
- Дейност 322 “Общообразователни училища” - с 5900 лв.

било увеличение става
§ 52-00 ДМА с 5900 лв. 8 000 лв. 5 900 лв. 13 900 лв.
в т.ч.§ 52-05 – придобиване на стоп. инвентар
обзавеждане кабинети ОУ Созопол
/чинове и столове/ 0 5900 лв. 5900 лв.
3.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г.за местни дейности с 40 300 лв., по функции, дейности и параграфи, както следва:

Функция “Общи държавни служби” с 15 300 лв.
- Дейност 122 “Общинска администрация”

било увеличение става
§ 52-00 – ДМА с 1300 лв. 110 208 лв. 1300 лв. 111 508 лв.
в т.ч.§ 52-05-придобиване на стоп. инв.
/банкнотоброячна машина/ 0 1300 лв. 1300 лв.

било увеличение става
§ 53-00 – НМА с 14 000 лв. 52500 лв. 14000 лв. 66500 лв.
в т.ч.§ 53-09 по проекти както следва:
- трасиране осова мрежа гр.Созопол/Мисаря/ 0 1000 лв. 1000лв.
- трас. осова мрежа Созопол/ул.Крайбрежна/ 0 4000 лв. 4000лв.
- изготвяне на ПУП с.Равадиново/вкл.регул./ 0 3000 лв. 3000лв.
- изготвяне на ПУП с.Росен/вкл.регул./ 0 3000 лв. 3000лв.
- изготвяне на ПУП с.Равна гора/вкл.регул./ 0 3000 лв. 3000лв.

Функция “Образование” с 25 000 лв.
- Дейност 311 “Целодневни детски градини” с 25 000 лв.

било увеличение става
§ 51-00 - Основен ремонт с 15 000 лв. 0 15000 лв. 15000лв
в т.ч. /ЦДГ с.Зидарово/ 0 15000 лв. 15000лв.
§ 52-00 – ДМА с 10 000 лв. 8000 лв. 10000 лв. 18000лв.
в т.ч.§ 52-05 – придобиване на стоп.инвентар
/кухненско обзав. ЦДГ с.Росен/ 0 10000 лв. 10000лв.

4. Извършва промени в бюджетните кредити на долу посочените кметства и по бюджета на Общински съвет в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта за местни дейности, както следва:

Кметство Крушевец
4.1.Увеличава плана на разходната част във Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 1500 лв.

било увеличение става
§ 10-20 – разх.за външ.услуги 18500лв 1500лв. 20000 лв.

4.2.Намалява плана на разходите във Функция “Общи държавни служби” Дейност 122 “Общинска администрация” с 1500 лв

било намаление става
§ 51-00 – Основен ремонт
/ремонт сграда км.Крушевец/ 10000лв. 1500лв 8500 лв.

Кметство Вършило
4.3.Увеличава плана на разходите във Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” Дейност 629 “Други дейности по БКС и опазване на околната среда “ с 4000 лв.
било увеличение става
§ 10-20 – разх.за външ.услуги 2000лв 4000лв. 6000 лв.

4.4. Намалява плана на разходите във Функция “Общи държавни служби” Дейност 122 “Общинска администрация” с 4 000лв.

било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 4000лв. 4000лв. 0 лв.

Кметство Присад
4.5. Увеличава плана на разходите във Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” Дейност 603 “В и К “ с 3000 лв.
било увеличение става
§ 10-20 – разх.за външ.услуги 5000лв. 3000лв. 8000 лв.

4.6.Намалява плана на разходите във Функция “Икономически дейности и услуги” Дейност 832 “Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътищата” с 3 000 лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 6000лв 3000лв. 3000 лв.

Дейност 123 “Общински съвет”
4.7. Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 123 “Общински съвет” в обема на общите разходи за дейността, както следва:

§ 52-00 ДМА било увеличение става
в т.ч.
§ 52-03 – придоб. на др.оборудв. 4 000лв. 600лв. 4 600 лв.
маш.и съоръж./климатици ОбСъвет/
§ 52-01 – придоб. на компютри 2 000лв. 20 000лв. 22 000лв.
и хардуер /компютри за ОбСъвет/ било намаление става
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 58 000лв. 600лв. 57400 лв.
§ 10-52- краткосрочни команд.в чужбина 28 000лв. 20 000лв. 8 000лв.

5.Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2005 г. / Приложение № 1/.

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2381208лв. 65300лв. 2446508лв.
било увеличение става
в т.ч.;целеви субсидии 1644000лв. 46200лв. 1690200лв.
било увеличение става
собствени средства 737208лв. 19100 лв. 756308лв.


П. Рейзи – Давам думата на Председателя на комисията по туризъм – г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички, уважаема г-жо Кмет. На 17.09.2005 г. от 10.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
1. Дияна Колчева – Председател;
2. Стоьо Недин – член;
3. Димо Минков – член;
4. Катя Стоянова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Чампарова – Юрист на Общински съвет;
3. Галина Георгиева – Юрист общинска собственост;
5. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №651/14.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предаване на не предадено имущество на Потребителна кооперация “Созопол”, въз основа на § 1, ал.4 от ДП на Закон за кооперациите.
След обсъждане комисията премина към гласуване и предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, всички сме запознати с тази докладна. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 552
На основание чл. 42, ал.1, т.10 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.2, ал. 2 от Закона за общинската собственост и § 1 от ДП на Закон за кооперациите и Заповед № 175/ 09.05.1995 на Кмет на Община Созопол да бъде предадена собствеността на Потребителна кооперация “Созопол” върху прилежащия терен към Павилион № 45 /за хранителни стоки/ представляващ УПИ ІІ /за КОО/ в кв. 59 по плана на гр. Созопол, с площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка с вх. №697/04.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Протокол №318/15.07.04 г., за оземляване на малоимотни и безимотни граждани със земи от ДПФ.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Добре, колеги, Вие станахте и заминахте. Сега ако стане някой от нас и замине, какво ще правим пак? Това ли искате сега да направим? Димо, стани и замини, много те моля и да провалим пак сесията. И да не вземем пак решение за образованието. Г-жа Караманова, много Ви моля, върнете си Общинските съветници на сесията.
В. Караманова – Общинските съветници не са мои. Те са Общински съветници, които са избрани.
П. Рейзи – Значи, щом така стоят нещата, няма да давам почивка, нямаме кворум в залата, ще прекратя сесията.
П. Чапевова – Ние все пак искаме да си поемем отговорността и специално за училищата наистина е наболял въпроса. Освен това вече втори път виждам гражданин, който чака решение на неговия въпрос. Така че е абсолютно несериозно държанието на нашите колеги Общински съветници. Не мога да подкрепям подобно държание. Така че нека да продължим г-н Председател.
П. Рейзи – Нямаме кворум, как да продължим? Пет минути почивка.

П. Рейзи – Колеги, имаме кворум. Продължаваме нататък по дневния ред.
Колчева – Стигнахме до докладна записка с вх. №697/04.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Протокол №318/15.07.04 г., за оземляване на малоимотни и безимотни граждани със земи от ДПФ.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, всички сте запознати с тази докладна. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 3 гласа
Против – 6 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Не се приема.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 553
Общински Съвет – гр. Созопол, не одобрява Решение на ОСЗГ, взето с Протокол № 318/15.07.2004г, с което е определено лицето Анастас Иванов Анастасов за оземляване при спазване изискванията на чл.20 от ЗСПЗЗ, с 15, 000 дка земи от Държавен поземлен фонд в з-ще с.Зидарово, Община Созопол с имот № 074013 – нива, с площ 2,998 дка, № 124033 – нива, с площ 7,008 дка и част от имот № 097005 – нива с площ 5, 000 дка.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №701/05.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-111, кв.5 по плана на с. Извор, Община Созопол.
Колеги, имате докладната и сигурно Ви е направило впечатление, че има приложено отрицателно становище на Кмета на селото. Комисията предлага да се вземе правилното решение.
П. Рейзи – Колеги, както винаги досега, сме се съобразявали със становището на Кмета. Г-жо Кмет, Вие?
В. Караманова – Това е прекратяване на съсобственост, трябва да има становище на Кмета.
П. Рейзи – Вие сте разговаряли с Кмета и Ви е казал защо му е виждането?
В. Караманова – Не, за това специално не сме разговаряли.
Д. Колчева – Има други собственици. Така пише в неговото становище.
П. Рейзи – Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 0 гласа
Против – 9 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Не се приема.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 554

Общински Съвет –Созопол, не разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ V-111, кв. 5 по плана на с. Извор, Община Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №718/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-382 в кв.35 по плана на гр. Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №49.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 555
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІV-382 в кв.35 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2. Одобрява експертна оценка №228/07.06.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД, гр. Бургас, за общинската част в УПИ ІV-382 в кв.35 по плана на гр. Созопол, представляваща 10/153 кв.м. ид.ч., в размер на 1950 /хиляда деветстотин и петдесет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №719/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-659 в кв.60 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Васил Левски” №12.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага по време на заседанието на Общински съвет, да се уточни къде точно се намират тези 45 кв.м. Тогава на заседанието на комисията не стана ясно.
П. Бъчварова – Всъщност това е местото, което се владее още от 1965 г. и към настоящия момент то е усвоено, всъщност се получава разлика в площите, т.е. нямаме никакво придаваемо място. Там по цялата редица, както и по ул. “Одеса” вече се натъкваме на такива случаи. Давали са им строителни линии по регулация, а не са се уреждали регулационните отношения, така че ще има и други такива докладни.
П. Рейзи – Колеги, тук е гражданина, който е засегнат от тази докладна. По Правилник навреме се е записал за изказване, имам право да му дам думата, защото е пряко засегнат по докладната.
Ив. Модестов – Добър ден на всички. Иван Модестов се казвам. Баща ми е собственик на това място. Когато подадохме тази молба за заплащане на мястото, просто това място го имаме от 1956 г., тогава е построена къщата. 1958 г. е дадена линия на оградата, която в момента минава, а 1962 г. имаме строително разрешение, с което е направен вторият етаж от къщата. Моят въпрос е такъв – защо след като толкова време съм вадил скици, не ни беше казано до сега, за да си уредим регулационните отношения с общината, а когато изкарах скицата за съда през м. май, излязоха тези неуредени регулационни отношения с общината? Имам разрешение за гараж, който е построен през 1996 г. и долу-горе целият гараж влиза в общинската собственост. Дадено ми е разрешение да го построя този гараж, а той дефакто влиза в общинско. Сега аз сигурно трябва да плащам наем на общината.
П. Рейзи – Става въпрос за следното – всичко това, което той го излага в момента, той не е съгласен с цената, която му е определена. Вие знаете, че в момента оценката на имотите в регулация, е около 100 евро на кв.м. И той има основание за всички тези аргументи, които ги изнася пред нас. Наистина въпросът му е напълно основателен. Но в крайна сметка, нека г-жа Бъчварова или г-жа Караманова да кажат, защо в крайна сметка 1996 г. са му издали документ за строителство, продължава нататък...
Ив. Модестов – 2004 г. ми е издаден друг документ, 2002 г. ми е издаден, а 2004 г. съм си изкарал скица също за пред съда, за да си прехвърля имота на мое име. Тук в тази скица пише, че разликата между квадратурите е между стар и нов план. Там няма такива неуредени регулационни отношения. Но имахме проблем със съседите, някаква сграда влизаше в нашето място и те казват, че никога са нямали такава сграда. Изправихме линиите. След като изправихме линиите, аз отидох вече с новата изправена линия да си извадя нова скица за пред съда и тогава вече ми излизат тези неуредени регулационни отношения. Въпросът ми е защо толкова късно? Сумата, която трябва да се даде за 40 кв.м. не е малка.
П. Бъчварова – Това, което се вижда от действащия план, е наистина, че имотните граници съвпадат наистина с регулационните граници. Аз не мога да коментирам дали са представени всички документи в момента на изчертаване на скицата, за да се изпише това. В дадени моменти пишем, че тази разлика се получава от разминаването по плановете, за да могат да извършат по-лесно сделките.
П. Рейзи – При него проблема е... как ще му вземем на човека парите, при положение, че...
П. Бъчварова – Наистина, при сега действащия план нямаме разминаване между регулация и имотни граници.
П. Рейзи – Да, ама се оказва, че той този имот го стопанисва от много години. То няма логика. През 1996 г. всички знаем, че тогава цените бяха по 5-6 лв. на кв.м., а сега искаме да му вземем по 100 евро. Това е много голяма разлика.
П. Бъчварова – Има варианти, в които може и родителите му да са уредили отношенията още по стария план, но да нямат бележка, че са уредени. Това е масова практика, защото след като си платят на общината, никой не ходи да си обявява новата собственост и да си издава нови нотариални актове за тази собственост, така че не знам в случая какво може да е станало.
П. Рейзи – Той ако е платил при Вас, няма ли да има следа, че е платил.
П. Бъчварова – Няма, те се плащаха в ДСК, пет години само се пазиха. Аз също съм правила опити за издирване, пет години е срока, в който се пазят, после се унищожава архива.
П. Рейзи – Колеги, мисля, че трябва да заставаме зад интересите на гражданите. Да се прецени, не знам как стоят нещата, но според мен няма логика да плати тези суми. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Вие бяхте много прав, че това е наистина странна ситуация. Според мен ние трябва да възложим на общинска администрация, да реши въпроса в полза на гражданине. Защото къде са 4000 евро, къде са 200 лв., които са били на времето.
П. Рейзи – Много пари са. И най-важното, че той току що изнесе много важен аргумент, че той през цялото време е работил с администрацията и никой през цялото това време не му е казал, че местото е общинско.
Т. Янакиев – Абстрахираме се от това, въпроса е сега да натоварим администрацията да направи нещо и да му помогнем в случая.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имам един въпрос към Вас...
В. Караманова – За съжаление, по нотариален акт на собственика, е записано 535 кв.м. И той в нотариалния акт никъде не го е актуализирал и не е отразено, че притежава 580 кв.м. И ако не сега, на него този проблем ще му изникне пак след години. Защото няма документ, в който реално да се вижда, че той е собственик на 580 кв.м. Ако може да намери бележка, с която евентуално родителите му някога са платили и сега да актуализираме с по-задна дата, но ние сега ще вземем решение, то ще остане при това положение. Но в последствие ще стане така, че пак ще му потрябва след години и той по нотариален акт ще се окаже собственик само на 535 кв.м., защото това му е документа за собственост. А реално владее 580 кв.м.
П. Рейзи – Това е ясно, че е така, но в крайна сметка през този целия период, той идва 1996 г. в администрацията, вади скица за гараж. Върху тази общинска земя той строи.
В. Караманова – Да, това е така, защото по регулация този имот се води негов. Но той наистина не е управил регулационните си отношения. На него му се води, че е негово, в един момент, когато му трябва пред съда да вади документ, се установява, че той има нотариален акт за 535 кв.м., но му липсват другите, за които всъщност регулацията му ги е предала, но той не си ги е уредил. Може и да ги е уредил тези отношения, но трябва да се порови в архив, защото тогава в ДСК се внасяха. Такива случаи ще ни възникнат много. В Созопол има и други такива случаи.
П. Рейзи – Тезата е много сложна...
В. Караманова – Не знам, да не би в последствие да има някакъв проблем, защото сигурно от тук нататък пак ще Ви трябва.
Ив. Модестов – На мен сега ми трябва, за да си прехвърля мястото.
П. Рейзи – Колеги, тук не става дума защо. Правилно, докладната сте я внесли, за да се изчистят отношенията между общината и него. Това е законовия начин, но в крайна сметка, получава се една такава ситуация, че той е можел да го плати много отдавна, а сега в момента го закововаме с една солидна сума. Ако искате да я отложим, ама като я отложим докладната, само го бавим и него.
Т. Янакиев – В такъв случай, би трябвало да се търси в архива на общината. Откога се плаща по сметка в ДСК?
П. Бъчварова – Всички регулационни отношения се плащаха по сметка. И когато самият собственик не е донесъл в общината вносната бележка, и да се издаде нотариален акт по регулация, няма как да знаем дали го е платил. Поне не в техническа служба. В счетоводството може да са постъпвали тези пари, но при нас не е идвал.
Т. Янакиев – Именно, по баланса в счетоводството може да се види.
П. Бъчварова – Поне трябва да знаем от коя година е. От 1965 г. до днес са 40 години.
П. Рейзи – Аз искам нещо друго да кажа на гражданина. Ако в момента все пак тази експертна оценка, която правим ние е 100 евро на кв.м. и ако него в момента това не го устройва, тази оценка важи шест месеца. След шестия месец, виждате колко е динамичен живота в страната, ние ще трябва наново да направим експертна оценка и тогава оценката няма да бъде 100 евро на кв.м., а може да бъде вече 150. Така че, по-добре преминете към процедура плащане на тези средства и да се приключи един път завинаги, отколкото да седите и да чакате да Ви се реши проблема. Защото ние, Общински съвет, нямаме законово основание, на което да гласуваме на Вас да Ви се даде имота, без да плащате. Да се върнем на цена от 1996 г., също го нямаме това основание. И аз имам притеснения, че Областният управител ще спре едно такова решение.
Ив. Модестов – Напълно Ви разбирам. Просто ни дойде като гръм от ясно небе. Толкова пъти сме вадили скици, а сега изведнъж...
П. Рейзи – Вие сте прав напълно за себе си.
Ив. Модестов – Допусната е някаква грешка и на нас не ни е казано, а сега трябва ние да плащаме това нещо.
П. Рейзи – Така е, да. Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – Възможно ли е администрацията да приеме, че е допуснала някаква несправедливост по въпросния случай, защото тук имаме две точки от решението. Първо, даваме съгласие да се направи прекратяване на съсобственост, второ – одобряваме експертната оценка. Да не я одобрим експертната оценка и експертния оценител с някаква молба от общинската администрация, в смисъл такъв, че е допусната грешка от общинска администрация, да бъде занижена пазарната цена, до където може да се поберем. Дали е възможно това нещо да стане?
П. Рейзи – Г-жа Караманова, аз мисля, че тази оценка, която е направена, тя е някаква средна – не е минимална, не е и максимална. Тя е пазарна, все пак мисля, че може в някаква насока, ако се говори с оценителите...
В. Караманова – Но това трябва да е за всички случаи, защото и други такива ще има.
Т. Янакиев – Казусът е много сложен. Ние при пазарна оценка не можем да лавираме, защото ако обявим сега, че го правим това като прецедент, Вие знаете, че ще си вкараме автогол. Друг е въпросът дали евентуално бихме могли, да се осланяме на ликвидната или на стойностната оценка.
Ст. Недин – Ако въпросното лице или някой друг, който после се появи и осъди общината за пропуснати ползи, значи ние набутваме общината още повече.
Т. Янакиев – Аз това го дадох като алтернатива, тъй като ликвидната оценка е по-ниска от пазарната.
П. Рейзи – Колеги, явно администрацията във времето е допуснала някаква грешка и аз съм сигурен, че такива грешки ще излязат още.
В. Караманова – Това не е въпрос на администрацията. Това е въпрос на гражданине. Всеки гражданин, когато си види имота по регулация и дали има промяна по регулацията, което се обявява с регулационните планове. Ние гледаме регулационния план и по него се разбира как са променени регулационните отношения. От там нататък всеки гражданин е длъжен да предприеме действия – подава си молба, отива и си плаща квадратите, ако са повече, идва и ги предава в общината, за да може в службата по вписванията да се отрази коригираният акт за собственост. Това е задължение на гражданите. Но ние, естествено, това не го изпълняваме. Аз преди пет години също се оказах с тази ситуация. Това е задължение на гражданина. А то в плана вече си фигурира, само че той не си го е платил и земята се води общинска, това е проблема. Ние наистина можем да потърсим възможност за цената, ако може някак си да се намали, но тук става въпрос за уреждане на регулационни взаимоотношения.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам да си гласуваме така, както е предложението. Ние на този етап нямаме законовото основание да променяме нещата. Всичко това, което се предложи, за мен... за мен лично, по-добре е да не спираме развитието на гражданина, защото явно на него му трябва тази скица. А ние сега не вземем ли решение, се протакват нещата още повече. Всеки има право да си гласува по съвест, но моето мнение е, че трябва да се гласува така, както е, а пък от там нататък вече... Господине, при тези варианти, които ги предлага Кмета на общината, Вие платили ли сте някъде, съществува ли тази формула, защото ако съществува такава формула, ще я отложим докладната, но ако не съществува, няма смисъл да забавяме развитието.
Ив. Модестов – Мисля, че не е платено нищо.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Ако са плащани данъци...
В. Караманова – Ако върху 580 кв.м. са плащали данъци, може ли по давностно владение?
А. Попова – Точно това коментираме в момента. Тук изрично е записано “земя 535 кв.м.” Писано е жилище, писано е и гараж още 40 кв.м.
П. Рейзи – Един вид тук вина има общината, че не си е търсила наем. Пак е някакъв плюс – ползвана е толкова години, без да се иска наем. За това, аз предлагам да преминаваме към гласуване. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 556
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХ-659 в кв.60 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
2.Одобрява експертна оценка №227/07.06.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ ХХ-659 в кв.60 по плана на гр. Созопол, представляваща 45/580 кв.м. ид.ч., в размер на 8775 /осем хиляди седемстотин седемдесет и пет/ лв.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №720/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-47 в кв.5 по плана на с. Равна гора, общ. Созопол, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
Към докладната има добавено положително становище на Кмета на с. Равна гора. Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 557
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-47 в кв.5 по плана на с. Равна гора, общ. Созопол, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
2.Одобрява експертна оценка №225/07.06.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр. Бургас за общинската част в УПИ VІ-47 в кв.5 по плана на с. Равна гора, представляваща 3/690 кв.м. ид.ч., в размер на 58 /петдесет и осем/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №771/08.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи изоставени ниви и трайни насаждения, в землище на с. Равна гора, Община Созопол.
Има положително становище на г-жа Бинчева. Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, запознати сте с докладната. Само че тук няма приложени скици. Г-жа Караманова, ако обичате, оттеглете докладната.
В. Караманова – Аз оттеглям докладната си. Общинският съвет да гласува.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен докладна записка №771 да бъде оттеглена от 27-ма сесия на Общински съвет, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 558
Общински съвет – Созопол, оттегля докладна записка с вх. №771/08.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи изоставени ниви и трайни насаждения, в землище на с. Равна гора, Община Созопол.

Д. Колчева – Това беше от комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Колеги, поради отсъствието на колегата Станислав Георгиев, ще прочета протокола от комисията по здравеопазване.
На 19.09.2005 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
1. Станислав Георгиев – Председател;
2. Дияна Колчева – член;
3. Димо Минков – член;
4. Росен Деспов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Добри Добрев – Общински съветник;
4. Стоьо Недин – Общински съветник;
5. Милко Димов – Общински съветник.
Комисията се произнесе по следните докладни:
Започваме с докладна записка с вх. №750/26.08.05 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ.
След обсъждане, комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам за една част от докладните, които са в тази комисия, да представя на Вашето внимание становището на комисията по финанси. Не сме водеща комисия, но все пак се касае и за средства. По време на заседанието на комисията по финанси, поискахме от г-жа Миндова, по време на заседанието да представи разчет на остатъка от сумата по този параграф и един разчет какво още от гласуваните средства не са получени от гражданите. В петък г-жа Миндова ми представи справката. От нея е видно, че са изразходвани до момента 17 277 лв., като още 200 лв. по гласувано от нас решение, не са получени от гражданина, на когото са гласувани, което означава, че в момента имаме изразходвани средства, в размер на 17 477 лв. От 20 000-те хиляди, които сме гласували, остават около 2 500 лв. и становището на комисията по финанси е, тези докладни да бъдат отложени за разглеждане на следваща сесия, тъй като докладните, представени тук, са за много по-голяма сума от това, което има като остатък. Още повече мисля, че 2 500 лв. биха били необходими за нещо по-важно и неотложно. За това предлагаме да бъдат оттеглени всички докладни, без докладната за училищата. Сборната сума от всички тези докладни, е много по-голяма от остатъка по този параграф.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, това е факт. Комисията се произнесе по докладна №789 и №790 със следното стовище: “Поради липса на представители на общинска администрация по време на заседанието на комисията и след обсъждане и гласуване, комисията реши докладна записка №789 и №790 да се разгледат по време на заседанието на Общински съвет и да се уточни могат ли да се изплатят тези помощи и от кое перо на бюджета”. Така, че последните две докладни наистина са за помощи за заплащане на ток, вода и т.н. Просто аз не виждам и разходо-оправдателни документи. Докато при другите докладни, например в докладна №758, сме гласували точно едно име – на Станка Димова Георгиева от с. Зидарово, която трябва да представи епикриза за болестта и фактура за изразходваните средства. Само едно от имената приема комисията, другите отпадат.
П. Рейзи – Предложението на комисията по финанси се свежда до това, на този етап да спрем всякакво отпускане на помощи, до една последваща сума. Доколкото разбирам за това става дума. Но тук в някои докладни става дума за бедствията и авариите. Там какво правим?
Кр. Германова – По повод отпуснатите средства от Фонд “Бедствия и аварии”, това са средства, отпуснати целево за определени ремонти и те не могат да бъдат отпуснати на граждани. И второ – в докладна записка №789 става въпрос за инвалидите. Там комисията по финанси предлага, освен това, че средствата не са уточнени, те трябва да представят и документ за регистрация на това дружество, за да могат да им бъдат отпуснати средства.
П. Рейзи – Ами те са регистрирани.
В. Караманова – Нямат регистрация.
Кр. Германова – Трябва да представят документи за съдебна регистрация.
П. Рейзи – Г-жа Бинчева.
Ив. Бинчева – Добър ден. Тъй като ме касае, има една докладна за една жена, лежала е в болницата, има епикриза. Преди нещо не бяха готови документите, но е в много тежко състояние жената. Не бихте ли могли да отсеете сега – за ток, за вода и т.н. Там наистина случая е много тежък – Фейме Мюмюнова Алиева.
П. Рейзи – Чухте какво е виждането на комисията по финанси. От всички сме одобрили само един човек. Ако искате, да изслушаме протокола и да решим...
Кр. Германова – Нищо против нямам всички хора, които са си подали молбите, просто става въпрос за това, че можем да изпаднем в едно такова положение, че да е необходима сума, която да е наистина за спасяване на живот. А ние този параграф, ако си спомняте добре, колеги, сме гласували средства за животоспасяващи операции.
П. Рейзи – Колеги, аз също подкрепям виждането на комисията по финанси. Ако искате, да подложим на гласуване, всички докладни за отпускане на помощи, да бъдат отложени, и в края на годината актуализираме още малко средства, тогава да се опитаме да раздадем на повечето хора тези помощи.
Д. Колчева – Колеги, в докладна №759 става въпрос за една дама от Черноморец, която има дете, болно от левкимия. Това дете е в 7-ми клас, запозната съм със случая. Ежемесечно ходи и се прелива кръв на детето. До сега нито веднъж не са искали помощ. Многократно сме събирали помощи за детето, има кутии в с. Черноморец. Така че, да отсеем една малка част от хората, които са наистина бедстващи, както каза и г-жа Бинчева. Не може на едно дете на 13 год., на което му се прелива кръв всеки месец, да не му се помага.
П. Рейзи – Кажете, ако искате сега да отсеем няколко човека, останалите да ги спрем. Г-н Николов.
Зл. Николов – Има още три месеца до края на годината. Аз предлагам на този етап да спрем и да видим в края на годината, може да се появят и други спешни случаи. На края на годината да видим с какви пари разполагаме и тогава да отсеем най-спешните случаи.
П. Рейзи – Лошото е, че в края на годината, ако вземем решение на последната сесия, те няма да имат време да си набавят всички разходни документи и годината изтича, в един момент не могат да ги приемат…
Зл. Николов – В края на ноември.
П. Рейзи – Да, и така става. Г-н Недин.
Ст. Недин – Аз предлагам за това дете за левкемията и за жената от с. Равна гора да гласуваме сега, а другите – по предложението на комисията по финанси.
П. Рейзи – Тогава първото решение, което трябва да вземем, е от докладна записка №759. Има предложение от г-н Недин да се отпуснат помощи на следните хора: Фейме Мюмюнова Алиева, на стойност 204,59 лв. от с. Равна гора и на Ирена Красимирова Сачарова, на стойност 241,10 лв. Който е съгласен да бъде отпусната помощ на Фейме Мюмюнова Алиева и на Ирена Красимирова Сачарова, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 559
1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Фейме Мюмюнова Алиева – ЕГН 4208100931 от с. Равна гора, за следболнично лечение, в размер на 204,59 лв.
- Ирена Красимирова Сачарова – ЕГН 7110030652, от с. Черноморец, ул. “Ан. Страшимиров” №29А, за закупуване на животоспасяващи лекарства, в размер на 241,10 лв.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

П. Рейзи – Следващото предложение е на г-н Златко Николов. Оттегляте ли го? Г-н Николов си оттегли предложението. Остава предложението на комисията по финанси. Който е съгласен докладни записки с вх.№№ 750, 759 без тези две имена, които вече гласувахме, 758, 782, 787, 789, 790 да бъдат отложени за следващо заседание на Общински съвет, но не по-късно от 30.11.2005 г., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 560
Отлага за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет, но не по-късно от 30.11.2005 г., следните докладни записки:
1. Докладна записка с вх. №750/26.08.05 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ.
2. Докладна записка с вх. №758/31.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно на еднократни парични помощи.
3. Докладна записка с вх. №759/31.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
4. Докладна записка с вх. №782/15.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на ветераните от войните.
5. Докладна записка с вх. №787/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
6. Докладна записка с вх. №789/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
7. Докладна записка с вх. №790/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №806/27.09.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2005/2006 г. в община Созопол.
П. Рейзи – Колеги, това е една докладна, свързана с приемане числеността и мрежата на персонала в детските заведения и училища за учебната 2005/2006 г. в община Созопол. Имате думата по нея. Г-жа Димова е тук, ще може да отговаря. Г-жа Бинчева, имате думата.
Ив. Бинчева – Добър ден. Искам да запозная всички, че вече във всички училища в общината има доставени компютри по програма на образованието. При мен в събота дойдоха майки на нашите деца и ме попитаха как ще ползват децата тези компютри, кой ще ги занимава, кой ще ги обучава. И аз се заинтересувах дали има свободно-избираем предмет, по който да се обучават. Оказа се, че няма такъв и днес подробно се запознах с тази докладна, бях ангажирана миналата седмица. Гледайки я виждам, че в гр. Созопол има свободно-избираем предмет “компютърно обучение”. Попитах г-жа Димова как може да стане така, че ние също да обучаваме децата си на компютърна техника. Оказа се, че не можем да имаме учител, защото числеността на децата била такава. Моят въпрос е следния, след като вече съм наясно, че броя на децата определя броя на педагогическия и непедагогическия персонал, как се определя броя на външни лектори? Сега целта е да ги ползваме тези компютри и аз мисля, че може да се намери начин. Иначе ние ще се жалим до по-горна инстанция. Не знам дали това касае община Созопол, но майките искат да се жалят, защото от няколко години нямаха СИП. Имаха турски език като СИП, после им се забрани, не го учат. Моля някой да ми отговори. Съжалявам, че Председателят на комисията отсъства. Благодаря.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Бинчева. Г-жа Димова, Вашият коментар, ако обичате.
Р. Димова – За съжаление моят коментар не може да бъде много в полза на г-жа Кметицата по простата причина, че отпуснатите компютри, които дойдоха от Министерството на транспорта, нямат никаква съгласуваност с Министерството на образованието. Т.е. дойдоха и дори в момента, след като ги поставиха безплатно, сега се установява, че трябва да бъдат окабелени и трябва ние да си платим. Обаче училищата просто нямат пари. Този същият въпрос, ние го зададохме на съвещанията в присъствието на представителката на Министерството на образованието, да ни бъдат отпуснати бройки, по-точно специалисти, които ще работят с тези компютри и ще обучават децата. Беше ни отговорено “в рамките на щата, който имате и не Ви трябва специалист, който да ги обучава, а всеки учител трябва да умее да работи с компютри”. Такъв беше отговорът.
П. Рейзи – Аз имам един такъв въпрос – как Вие оформяте в кои училища да има тази извънкласна работа с децата?
Р. Димова – В някои училища има такава компютърна техника, която се води. Има си специалист “Компютри и технологии” и в рамките на щата, който има училището, те си позволяват да имат тези специалисти.
П. Рейзи – Добре, аз имам такъв въпрос – ние не можем ли да гласуваме някакви средства за няколко специалисти, говоря за общински средства, и тези специалисти да отиват по селата и да обучават нашите деца?
Р. Димова – За рамките на общината не мога да Ви отговоря.
П. Рейзи – Аз като Ви го поставям въпроса имам пред вид, Вие да излезете с конкретно предложение пред Общинския съвет, за да можем ние по някакъв начин да помагаме на нашите деца в тяхното образование. След като Закона е толкова строг, имаме възможност от бюджета на общината да заделяме някакви средства в тази насока.
В. Караманова – Да се окабелява, изобщо за финансирането от страна на общината, на Дейност “Образование”, се интересувахме много подробно. Във връзка с това, което се наложи да се случи в нашето училища след започването на учебната година. Категорични бяха в Регионалната инспекция, че общината не може да финансира бройка, макар и тя да осигурява финансирането. По този начин казаха, че това е нарушение на финансовата дисциплина и абсолютно не може да се случи. Друг е въпросът, че общината може да отпусне средства за външни лектори. Това минава в параграфа, който е за външни услуги. Като “външен лектор” може да бъде осигурен, друг е въпроса по селата дали ще могат да си осигурят такъв външен лектор, защото те също са на учебен час и се получава много малък хонорар. И трудно от Бургас могат да се съгласят специалисти да дойдат. Ние парите ще ги дадем, но поради малкото пари, той няма да се съгласи да пътува до Равна гора например, за 50 лв. цял месец. Ако в самото населено място има хора и те са без работа, тогава е по-лесно.
П. Рейзи – Съгласувайте ги нещата с “Образование”, съгласувайте ги нещата с кметовете. Направете го, ние ще го подкрепим, защото става дума за нашите деца. Г-н Минков, имате думата.
Д. Минков – Аз въобще нямах намерение да взимам думата по въпроса. Съвсем кратко и емоционално изказване ще ми позволите. Призовавам г-жа Димова и Кмета на общината, не знам какво разрушава финансовата дисциплина, но искам да Ви кажа, че по отношение на образованието в нашата община, губим позициите една след друга. Това, че допуснахме да няма средно училище, вече май го преглътнахме, но нещата се задълбочават. Жалко, че сме богата община, не можем да осигурим на децата си прилично образование. В нашето училище няма достатъчно добри учители за езиковите предмети. Това е факт. Тази седмица, направо ме е срам да го кажа, са предложили на съпругата ми, да запишат детето ми в училище в Приморско. Взеха ни селата и продължават да искат други. Сега ще ни вземат и децата.
П. Рейзи – Наистина, проблемът е сериозен. Както вървят нещата, може би догодина нашето училище няма да има и осми клас. Като гледам колко е голяма бройката на съкращенията на нашите учители, а и аз затова поставих въпроса с какви възможности можем странично да подпомогнем. Защото в момента на нашите деца родителите им се принуждават да ги прехвърлят в Бургас, защото не намират това, което искат в нашата община. Колеги, ние сега ще я гласуваме тази докладна, но нека Кмета и г-жа Димова да преценят къде можем ние да подпомогнем и с какви финанси, защото в крайна сметка става дума за нашите деца. Г-жа Караманова, заповядайте.
В. Караманова – Ще извинявате, аз сега ще бъда емоционална, защото съм работила в това училище. Нашите преподаватели са много добре подготвени, те са професионалисти. Ръководят се в момента от млад Директор, който е с амбиции и стремеж да направи за училището колкото се може повече. Нека да не хвърляме вината върху учителите, че не са подготвени. Ако нашите учители не бяха добре подготвени, нашите деца нямаше да показват добри резултати, когато кандидатстват в гимназии, в специализирани техникуми. И нека излишно да не създаваме някакъв ореол на другите училища, било то в Бургас или в Приморско, когато не са показали такива резултати. Има си преподаватели по всички предмети, има специалист по немска филология, който преподава по немски език и ние не може да обсъждаме това дали колегата е добре подготвен или не при положение, че той е с професионална характеристика и добър специалист. Както не можем да обсъждаме колегата, който преподава английски език, както и колегата, който преподава руски език. За учителя, който в начален курс в момента преподава, той също е с необходимата професионална подготовка.
П. Рейзи – Колеги, нека да не разводняваме нещата. Г-жа Хрусанова има думата.
З. Хрусанова – Искам само да кажа, че естествено в началото на учебната година и аз се заинтересувах по тези компютри, защото бях много приятно изненадана в края на миналата учебна година и отговора на Директорката беше, вероятно от същото заседание, че ще минат самите учители през курс, който ще им даде тази грамотност. Но това според мен няма да бъде достатъчно. Поддържам това, което тук се дискутира и мисля, че ако г-жа Миндова беше тук, за външни услуги, за специалисти, аз мисля, че ще намерим такива средства.
П. Рейзи – Г-жа Караманова може да седне с г-жа Димова и да ги обмислят нещата. За следващата сесия да излязат с конкретно предложение и да го одобряваме. Преди нямаше компютри – имаше оправдание, сега вече ги има компютрите, срамота е да стоят и да не се използват от нашите деца.
Колеги, преминаваме към гласуване. Давам думата на г-жа Колчева, да прочете предложението за решение.
Д. Колчева – “Общински съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2005/2006 г.”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Общински съвет одобрява и приема числеността на педагогическия и непедагогически персонал в училищата, маломерните и слети паралелки, СИП-овете и външните лектори за учебната 2005/2006 г.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 561
1. Общински съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2005/2006 г.

2. Общински съвет одобрява и приема числеността на педагогическия и непедагогически персонал в училищата, маломерните и слети паралелки, СИП-овете и външните лектори за учебната 2005/2006 г.
/Приложение №2/

Д. Колчева – Това беше от комисията. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Созопол. Желая Ви приятен ден.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/ПРОТОКОЛА ВОДИ: …….…………….
/П. ПАЗВАНТОВА/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...