:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №26/30.09.2005 гПРОТОКОЛ №26


Днес, 30.09.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе двадесет и шестото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, кметове на селата от община Созопол, гости на двадесет и шестата сесия на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 16 Общински съветника. Предлагам сесията на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Всички Вие сте получили материалите за предстоящата сесия. Имаме две допълнителни докладни, които по Правилник могат да бъдат внесени, но гласувани от нас. Едната е докладна записка с вх. №808/29.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета за 2005 година на Община Созопол. Който е съгласен докладна записка с вх. №808/29.09.05 г. да влезе към точка №4 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 537
Приема да влезе в дневния ред към точка №4 докладна записка с вх. №808/29.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета за 2005 година на Община Созопол.

П. Рейзи – Следващата докладна записка е с вх. №806/27.09.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2005/2006 г. в община Созопол. Който е съгласен докладна записка с вх. №806/27.09.05 г. да влезе към точка №6 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 538
Приема да влезе в дневния ред към точка №6 докладна записка с вх. №806/27.09.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2005/2006 г. в община Созопол.

П. Рейзи – Който е съгласен с така предложените промени в дневния ред на 26-тата сесия с промените, направени по него, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 539
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Докладна записка с вх. №419/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба относно реда и условията при които Община Созопол упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.
2. Докладна записка с вх. №421/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба относно реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №406/09.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отмяна на решение №367/23.02.2005 г. на Общински съвет – Созопол.
- Докладна записка с вх. №587/30.06.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за участие на Община Созопол в Сдружение с нестопанска цел “Бургаска регионална туристическа камара”.
- Докладна записка с вх. №660/21.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
- Докладна записка с вх. №769/08.09.05 г. от Милко Димов – Общински съветник, относно създаване на акционерно дружество с общинско участие.
- Докладна записка с вх. №783/15.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изготвяне на Общински план за развитие на Община Созопол за периода 2007 г. – 2013 г.
- Докладна записка с вх. №786/15.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за извършване на замяна на престации по Предварителен договор за покупко-продажба на общински недвижим имот.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №784/15.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №808/29.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №651/14.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предаване на не предадено имущество на Потребителна кооперация “Созопол”, въз основа на § 1, ал.4 от ДП на Закон за кооперациите.
- Докладна записка с вх. №697/04.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Протокол №318/15.07.04 г., за оземляване на малоимотни и безимотни граждани със земи от ДПФ.
- Докладна записка с вх. №701/05.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-111, кв.5 по плана на с. Извор, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №718/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-382 в кв.35 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул.”Рибарска” №49.
- Докладна записка с вх. №719/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-659 в кв.60 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989година, ул. “Васил Левски” №12.
- Докладна записка с вх. №720/11.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-47 в кв.5 по плана на с. Равна гора, общ. Созопол,одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
- Докладна записка с вх. №771/08.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имоти-частна общинска собственост, представляващи изоставени ниви и трайни насаждения, в землище на с. Равна гора, Община Созопол.
6. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №750/26.08.05 г. от Дияна Колчева – Общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх. №758/31.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №759/31.08.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №782/15.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на ветераните от войните.
- Докладна записка с вх. №787/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №789/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №790/15.09.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №806/27.09.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2005/2006 г. в община Созопол.

П. Рейзи – Както на всяка сесия, така и сега започваме с питанията към Кмета. Който от Вас колеги, Кметове и Общински съветници има питане, моля да заповяда. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден. Първо искам да попитам – имаше два въпроса от предната сесия, на които г-жа Караманова каза, че ще ми отговори писмено и искам да задам въпроса дали някой от общинската администрация е видял, че на “Кита” металната пързалка се е откъртила. Благодаря.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, на питанията, след сесията ли? Добре. Други питания към Кмета? Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, имам няколко въпроса. Първият е какво става с проекта за водопровода в селата Индже войвода и Вършило. Докъде стигнаха нещата там?
Вторият въпрос е докъде стигнаха нещата с построяването на пожарната.
Третият въпрос е някой следи ли, контролира ли изграждането на площадката в кв.70 в новия град? Ходих там да видя как вървят нещата, не съвсем целенасочено, случайно минах там и ми се стори, че цялата градина се строи, следвайки неравностите на терена. Няма хоризонтална плоскост, както беше разбито, да се направи само игрището, всички останали неща следват неравностите на терена. Така ли е проекта, спазва ли се там точно проекта или има някакви изменения?
В. Караманова – Преди да започна с отговорите на въпросите на Общинския съветник Стоьо Недин, добър ден на всички. Отговорите за това, от гражданска защита, с какво е кандидатствала общината и какво е отпуснато – в папка са систематизирани нещата, всички материали можете да ги разгледате. Предоставям ги на Председателя на Общински съвет – по “Бедствия и аварии” – това, за което сме кандидатствали и това, което са ни одобрили. Кандидатствали сме за 400 000 лв., отпуснати ни са 105 000 лв., което на фона на това, което е отпуснато за Бургаска област, е най-голямата сума, отпусната по “Бедствия и аварии”. Ето я преписката.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Кмета.
В. Караманова – Продължавам с отговорите на въпросите. По отношение на водопровода в Индже войвода и Вършило. Абсолютно са завършени и двете преписки, предадени са в ПУДООС. Преписката за Индже войвода за първия етап – за 300 000 лв. е одобрена и чака финансиране. В момента в ПУДООС няма пари, за да се отпуснат финансовите средства. Същото е и с преписката за Вършило. Миналата седмица проверявахме какво е положението, и двете преписки са там. Едната е одобрена, другата има само да се допълни от Басейнова дирекция едно становище…
П. Рейзи – Има го, г-жа Караманова, лично аз го взех.
В. Караманова – Казаха пак, че го няма. Аз знам, че тогава Вие го занесохте, понеже Вие се занимавахте с тази преписка за с. Вършило, обаче, така или иначе казаха, че го няма. И още веднъж трябва да им дадем дебита на извор, от който ще се взима водата, като становище на ВиК, за да могат да я придвижат и тази преписка, но до един месец няма да има заседание на ПУДООС, защото няма финансови средства в предприятието.
Третият въпрос беше за пожарната. Пред вид летния сезон, Вие знаете, аз на една от сесиите отговарях на този въпрос, попаднахме на силовите кабели, които отиват към “Колокита”, към Поделението и беше спряно. В понеделник се възстановява строителството, тъй като е невъзможно изнасянето на кабелите навън, самото строителство на пожарната, ще бъде в рамките на установеното, което е по плана, с три метра влиза навътре, за да може да бъде изградена пожарната. В понеделник започват. Дадена е линия и отново почват да строят.
По отношение на кв. 70 – в кв. 70 се работи. Непрекъснато има човек, който следи. Аз сега ще помоля или инж. Пенка Бъчварова, или Златан Атанасов да дадат отговор, тъй като те следят отблизо това, което се работи в кв.70.
Зл. Атанасов – Кв.70 се изгражда едно към едно, както е по проект. Сега ще се наложи там, където е трафопоста, да се направят едни подпорни стени, за да се избегнат кабелите, които минават. За това върви по терена, както сте го видели вчера. И на Иван “чорбата” ще се направи една подпорна стена. Неравности има само на трафопоста, там ще се направят подпорни стени, защото там минават кабели.
П. Рейзи – Ще трябва май след време да направим комисия, която да види как е изпълнено. Защото и при мен я има тази информация. Изобщо не се заравнява, изобщо не се сваля скалата. Правят се нещата така.
Зл. Атанасов – Ние цяло лято сваляхме скала. Вчера дойде Янков, той не иска да се бута оградата, защото стигнахме до него. И той го каза това нещо, че точно до него е неравно. Неравно ще бъде, защото там са кабелите, няма как. Стигнахме вчера до Попов до площадката и неговата ще я свалим.
П. Рейзи – Благодарим. Други питания към Кмета? Г-н Деспов.
Р. Деспов – Добър ден на всички. Аз мисля, че трябваше да започнем с това дали има върнати решения от Областния управител. И понеже не започнахме с това, аз искам да попитам има ли такива решения върнати?
П. Рейзи – Юристката на Общински съвет.
Б. Чампарова – Последното върнато решение, което аз съм видяла, е във връзка с последните промени в нашия Правилник. Само това е за сега.
П. Рейзи – Други питания? Аз имам едно питане към Кмета на с. Росен. Интересува ме г-жо Кмет, във вашето кметство как се издават пълномощните на хората? Когато искат хората да им се издаде пълномощно, как се издава?
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Както при всички. По установения начин става издаването на пълномощно.
П. Рейзи – Какво означава това? Обяснете ни. Ние не разбираме, аз за това Ви питам. Какво се прави?
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Как какво се прави?
П. Рейзи – Идва гражданина при Вас, Вие му го пишете и му го давате след три дни ли? Какво правите?
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Как след три дни? Нали си има там…
П. Рейзи – Не се хващайте за моите думи. Аз Ви питам какво правите. Обяснете процедурата.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Ами то си има – за бързи поръчки, има си за… всички хора идват и обикновено искат, когато дойдат, да им се направи пълномощното.
П. Рейзи – Какво правите, г-ж Кмет? Вие го пишете ли, разписвате ли го?
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Ама как аз да го пиша? Това е работа на Секретаря, как аз ще го пиша?
П. Рейзи – Аз ще Ви кажа за какво става въпрос. Има при мен жалба от Лала Тодорова…
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – От там трябваше да започнете.
П. Рейзи – Защо да започнем от там? Аз Ви питам…
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Това е много всеобщ въпрос. Конкретно по жалбата. Тази жалба може би трябваше да се провери, да се констатират нещата и тогава да се изнесат тук на сесията.
П. Рейзи – Ние в момента…
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Добре, щом тук ще разглеждаме жалбата, започвайте.
П. Рейзи – Е как няма да я разглеждаме. Тази жалба е до мен и до Кмета на общината.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Нали има съответни комисии, които трябваше да го установя.
П. Рейзи – Ако обичате, нека аз да задам въпроса, Вие ако можете отговорете…
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Само да попитам – тук ще разглеждаме жалбата, така ли?
П. Рейзи – Да, точно така. Това е моето питане към Вас. Става дума, колеги, за следното нещо: от Лала Тодорова от с. Росен, преди седмица майка и – Баласа Згорова, на 80 год., отива в кметството да си получи пълномощно за нивите. Не знае защо, служителката от военния отдел – Радка Петкова – и казва, че ще и даде пълномощното, само ако тя си продаде на нея нивата. За това, моят въпрос към Кмета на селото беше какъв е начинът за издаване на пълномощно. От там нататък вече няма да чета. Въпросът е от страна на жената и е следния – взети ли са някакви мерки при положение, че нейният служител се е държал по този начин с жената.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Г-н Рейзи, аз точно това исках да Ви обясня. Е как да знам аз и как да взема мерки, когато жалбата е пред Вас. Аз сега за първи път чувам за тази жалба. И второ, аз тук също мога да…
П. Рейзи – Вие сега искате аз да Ви прочета жалбата и да Ви кажа, че те са дошли при Вас и Вие сте разглеждали нещата с Вашия секретар?
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Да сме разглеждали жалбата?
П. Рейзи – Не, нейния проблем, след което сте и дали пълномощното…
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Въпросната г-жа Лала Тодорова изобщо не съм я виждала и съм нямала разговор с нея.
П. Рейзи – Вие сте виждали майка и.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Не съм обект тук на присмех, нали така?
П. Рейзи – Не става въпрос за присмех.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Тук става въпрос за нещо по-дълбоко. Как така, има жалба от Лала, че майка и дошла?
П. Рейзи – Разбира се, от кого да е жалбата? Майка и е на 80 години.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Значи аз трябва да вярвам на това, което някой ми казва, а не на това, което виждам, нали така? Така, че наистина настоявах…
П. Рейзи – Явно, ще я прочета цялата, колеги. Аз за това задавам въпроса…
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Да си седна ли? Сега ли ще получавам някакви обвинения, не знам. Аз си мисля, че има комисии…
П. Рейзи – Ако обичате, г-н Златко Николов, има си ред, поискайте думата. Г-жо Кмет, благодаря Ви.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Думата е моята, просто е много обидно това, което правите в момента.
П. Рейзи – Разбрах колко сте ми отговорили.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Много е обидно това, което правите в момента.
П. Рейзи – Г-жо Кмет, отнемам Ви думата, благодаря за добрия отговор. Колеги, аз на тази жалба няма как да отговоря, нормално е Вие да сте запознати с тези жалби. Точно за това прецених, че днес на тази сесия трябва да се разгледа този проблем. Защото издаването на едно пълномощно е един сериозен документ. Всички Вие знаете какво означава този документ. Хората, които са работили в администрацията, които са били Кметове знаят, че се издава, след като се положи подпис от човека пред лицето, което е упълномощено да издава тези пълномощни. Аз точно за това зададох въпроса към Кмета на селото. Ако тя не знае как се издават пълномощни… Вие носите напълно отговорността. И само Вие и Вашият секретар имате право да го разписвате. А не служителката от военния отдел и тя да поставя нещата “ще Ви го дам или няма да Ви го дам”. Тази жалба, която е при мен, ще Ви я препратя до Вас и молбата ми е на следващата сесия да дадете отговор какви мерки сте взели по жалбата. За което Ви благодаря.
Други въпроси към Кмета на общината има ли? Аз имам един въпрос. Явно ще е трудно да се отговори в момента, нека да е писмен отговора. Колко са средствата, събрани от бариерата за летния сезон?
К. Мархолев – 15 000 лв.
П. Рейзи – Благодаря Ви. Други питания към Кмета?
Ст. Недин – На печалба ли сме?
В. Караманова – Не, не сме, защото бариерата струва 30 000 лв. и не можем да бъдем на печалба. Но се има пред вид, че тя работи само 25 дни. При положение, че беше работила цяло лято, естествено щеше да бъде на печалба. Едно такова съоръжение никога за 25 дни не може да възстанови стойността си.
Д. Минков – Имаше се пред вид дали приходите са повече от разходите.
В. Караманова – Разбира се, че сме в плюс. Много.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. други въпроси? Ако няма, предлагам да започнем по дневния ред. Давам думата на г-жа Чапевова – Председател на комисията по законност и ред.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател, колеги и гости. Комисията проведе първото си заседание на 16.09.2005 г., като разгледа всички постъпили проекто-материали. В работата на комисията взеха участие, освен членовете, Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет и Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет – Созопол.
Докладна записка с вх. №782/15.09.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на ветераните от войните.
Поради липса на представен актуален списък на ветераните от войните, които живеят в община Созопол и необходимостта за уточняване на причините, поради което посочените в докладната ветерани са пропуснати в списъка, комисията не може да излезе със становище пред Общински съвет и съгласно Правилника, следва да бъде разгледана на следващо заседание след комплектоване.
П. Рейзи – Г-н Милков, на микрофона, ако обичате.
Ив. Милков – Вижте какво, комисията предлага, Общинският съвет решава.
П. Рейзи – Няма такова нещо.
Ив. Милков – Има такова нещо. Иначе се отнемат правомощията на Общинския съвет. Коя е тази комисия, която ще каже на Общинския съвет какво ще разглежда и какво няма да разглежда? Хич не ме интересуват никакви решения.
П. Рейзи – Вие не слушате какво чете Председателят на комисията.
Ив. Милков – Вие нарушавате принципите на демократичност на работа на органите за самоуправление. Ето това е истината. Комисията решила! Комисията ще предложи.
П. Рейзи – Комисията не решава.
Ив. Милков – Общинският съвет ще реши – ще я гледа или няма да я гледа. Не може трима или пет човека от комисията да кажат на 17 души какво ще правят.
П. Рейзи – Самата комисия не може да излезе с решение по тази докладна и за това…
Ив. Милков – Ще го вземем решението ние тук.
П. Рейзи – Не може. Има си Правилник за работа на този Общински съвет. Този Правилник сте го гласували и Вие, г-н Милков.
Ив. Милков – И туй решение на Областния управител е върнато.
П. Рейзи – Това решение е върнато в случай, когато... в Правилника за работа на Общински съвет, в чл.57… г-н Милков, ако продължавате… много Ви моля, не пречете на работата на Общински съвет. В чл.57, “Постоянните комисии обсъждат проектите за решения и за приемане на други актове не по-рано от три дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия.
В ал.2 – Водещата комисия се произнася с доклад до Председателя на Общинския съвет, с който предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект.”
В случая Комисията по законност, не излиза с никакво предложение. Това означава, че тази докладна, по нея няма произнесено решение на комисията, което да гласуваме. Точно за това, аз казах на г-н Милков, че той не изслуша какво каза Председателят на Комисията по законност. По така представените документи, те не могат да се произнесат и не могат да излязат със становище за взимане на нашето решение.
Ив. Милков – Значи ние не можем да вземем решение, щом комисията не е излязла със становище, така ли?
П. Рейзи – Разбира се, че е така. Така е написано в нашия Правилник.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №786/15.09.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за извършване на замяна на престации по Предварителен договор за покупко-продажба на общински недвижим имот.
При разглеждане на докладната, бе констатирано, че липсват документи за доказване на собствеността и скици на съответните имоти.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 3 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: 2 гласа.
Поради тази констатация, комисията не може да излезе със становище и в съответствие с Правилника за работа на Общински съвет, докладната може да бъде разгледана на следващо заседание на Общински съвет, след необходимата комплектовка. Следващата…
Ир. Петкова – Главен Юрист на община Созопол – Добър ден, Дами и Господа. Що се отнася до актовете за общинска собственост, те са приложени към всички лицензирани оценки като копия. А що се отнася до скицата на имота, за който предлагаме да бъде извършена замяната, в последствие, три дни, след като внесохме докладната, внесохме и предложение за допълнение, в едно с актуална скица. Така, че смятам…
П. Рейзи – Г-жа Петкова, ние в момента на Вас ли трябва да даваме или на седемте Общински съветника, които присъствахме на тази комисия и където констатирахме, че тези документи липсват в така представената докладна пред нас. Или лично Вие тези неща ги донесохте три дни, след като беше изтекъл срока за приемане на докладни при нас.
Ир. Петкова – Докладната е внесена в рамките на установения срок. Три дни, след като внесохме докладната, внесох лично аз и допълнение към докладната със скица.
П. Рейзи – Това е след 15-ти, г-жа Петкова.
Ир. Петкова – Основната докладна е внесена в рамките на срока.
П. Рейзи – В основната докладна документите, които изброи Председателката, ги няма.
Ир. Петкова – Г-н Рейзи, връщаме се пак към първоначалния проблем – има ли право комисията да спира решение или не?
П. Рейзи – Комисията не спира решения. Комисията не излиза с предложение за решение. Щом не са комплектовани нещата, тя няма как да излезе с решение. Това означава, че докладната се оставя за разглеждане на следваща сесия, до нейната комплектовка. Това е заложено в нашия Правилник.
Ир. Петкова – Това означава, че Вие трябва да предложите на Общински съвет да вземе решение.
П. Рейзи – Аз нямам предложение за решение в случая.
Ир. Петкова – Мога да Ви предложа да прочетете Заповедта на Областния управител за спиране действието на…
П. Рейзи – Това е съвсем друго решение, което спира Областния управител.
Ир. Петкова – Точно това касае, г-н Рейзи.
П. Рейзи – Добре. Г-жо Петкова, благодаря Ви. Г-н Деспов, заповядайте.
Р. Деспов – Аз искам да попитам пак, къде в нашия Правилник пише, че след като Комисията не излезе със становище…
П. Рейзи – Не със становище, с предложение за…
Р. Деспов – С предложение… може ли само за момент.
Ив. Милков – Да слушаме какво е решила комисията ли?
П. Рейзи – Ами ако искате идвайте, г-н Милков.
Р. Деспов – Искам да разбера точно къде в нашия Правилник пише, че след като Комисията не излиза със становище…
П. Рейзи – В чл.57.
Р. Деспов – Не съм си довършил въпроса.
П. Рейзи – Вие го зададохте и аз Ви отговорих.
Р. Деспов – Искам становище от Юристката на общината, след като комисията не излиза със становище…
П. Рейзи – Г-н Милков, нито съм над Вас, нито съм под Вас. Много Ви моля, млъкнете, не пречете на работата на Общински съвет. Има си ред, за това Ви казвам, млъкнете, ако обичате.
Р. Деспов – Може ли становището на Юристката, след като комисията не излиза със становище, къде пише, че е забранено ние да взимаме решение? В чл.57 няма такова нещо.
П. Рейзи – Прочетете го и тогава коментирайте.
Р. Деспов – Аз го прочетох и мисля, че за това миналия път бяхме 16/1 гласовете, защото аз го четох, а Вие не бяхте го прочели и за това ни го върнаха.
В. Караманова – Чл. 28 пък изобщо не е отменен. До десет дни могат да се внасят докладните.
П. Рейзи – До 15 дни г-жо, аз не коментирам.
В. Караманова – Чл.28, ал.6 не е отменена. “На заседание на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, постъпили до Председателя на Общински съвет не по-късно от 10 дни преди датата за провеждане на заседанието.”
П. Рейзи – Как не е променена?
В. Караманова – Не е променена. Взимайки решение за 15-то число, Вие не променихте 10-те дни. Така, че 10-дневния е в сила. И точно в този 10-дневен срок е внесено допълнението.
П. Рейзи – Колеги, аз Ви казвам – имаме решение, което казва “15-то число на съответния месец”. Изобщо…
Д. Колчева – Уважаеми колеги, аз имам питане към г-жа Караманова, във връзка с тази докладна. Къде са актовете за държавна собственост, които доказват, че този имот е одържавен? Тях ги няма в докладната.
П. Рейзи – Точно така. В това писмо, което е приложено при нас, тези неща ги няма. Г-жа Караманова, ще отговорите ли на въпроса на г-жа Дияна Колчева.
Ир. Петкова – Предстои процедура по одържавяване на имотите, въз основа на Постановлението на Министерски съвет, към настоящия момент, на тези имоти не се издават скици от Поземлена комисия – Созопол, поради тази причина. Към докладната има приложен отговора на Поземлена комисия – Созопол, разписан от Председателя, съгласно който на това основание ни се отказва издаването на скицата.
П. Рейзи – Кога Вие ще научите в тази община, че документите, които се прилагат в папките, трябва да бъдат законосъобразни и трябва по тях ние като ги прочетем, да разберем за какво става дума. По така представените документи от Вас, никъде не пише, че съответните терени, за които коментираме, които искаме да ги подарим на “Дюни” – АД, никъде не пише, че този терен става държавна собственост. Никъде не пише. Никъде не е дадено, че става дума за “Веселие” и терена край него. Ето го това, което вие сте ни го дали като писмо. Елате и ни прочетете къде пише това нещо, ако обичате.
К. Мархолев – Ако някой искаше да го разбере, щеше да се обади на Юристите.
П. Рейзи – Всички сте поканени да идвате на комисиите, а никой от Вас не идва. Аз не съм виновен за това. На тези комисии нито един служител не дойде. Единствено Галя Георгиева дойде и един път Кмета на общината. Това е.
Ир. Петкова – Точно Ви напомням номерата на имотите.
П. Рейзи – Г-жо, говорим за к-г “Каваци”, “Веселие” и т.н.
Ир. Петкова – Специално съм Ви преснела страницата, на която са отбелязани…
П. Рейзи – Нищо няма преснето, точно за това комисията се е произнесла и иска да я върне…
Ив. Милков – Не може комисията да я отхвърли докладната, бе хора.
П. Рейзи – Тя не я отхвърля…
П. Бъчварова – Актовете за държавна собственост са издадени за плажните ивици, след което има план за управление на тази територия. Там не са споменати имоти, а в самия план за управление, който се състави от комисия от Областната управа и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Там са описани в кои кадастрални…
П. Рейзи – Г-н Милков, много Ви моля. Ще подложа на гласуване напускането Ви от сесията.
К. Мархолев – Сега ще излязат всички малоумни в общината, защото го няма документа.
П. Рейзи – Ами няма го, г-н Мархолев. По какъв начин комисията да излезе със становище. Тя точно за това не излиза със становище. Защото така представените документи не са комплектовани и тя не може да разбере за какво става дума. Съответно като няма комплектовка… от първия ден, откакто сме Общински съветници само с това се разправяме. Със служители на общината, че досега нямаме една докладна, която да е комплектована от-до и на нас да ни стане ясно какво правим.
П. Чапевова – Колеги, веднага погледнахме в постъпилата оригинална докладна, липсва това, което съм описала. За това комисията не излиза със становище, не е възможно комисията да излезе със становище.
Ив. Милков – Вижте какво, това е становище на комисията. Дайте да го гласуваме. Как смятате Вие така?
П. Рейзи – Значи Вие сте готов да гласувате нещо, за което нито са Ви дадени документи, нито нищо. Ей така да гласуваме и да свършим работа на някой, така ли г-н Милков? Така ли, г-н Милков, кажете ми?
Ив. Милков – Не е така, г-н Рейзи.
П. Рейзи – Е как е?
Ив. Милков – Г-н Рейзи, въпросът е принципен.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, много Ви моля, запазете тишина, че не можем да слушаме изказването на г-н Милков.
Ив. Милков – Казвам Ви на чист български език. Въпросът не е за нещо, че там липсвало нещо. Това не е толкова важно, между другото. Защото ето сега хората са тук и носят документи и можем да обсъждаме въпроса, защото повтарям – комисията няма право да спира нито една докладна…
П. Рейзи – Тя не я спира, г-н Милков.
Ив. Милков – Внасяте ли я за обсъждане?
П. Рейзи – Не я внасяме, защото не са се произнесли с доклад по нея.
Ив. Милков – Кой не се е произнесъл?
П. Рейзи – Комисията.
Ив. Милков – Нали има Общински съвет?
П. Рейзи – Тогава защо ги имаме тези комисии? Защо имаме Правилник за работа.
Д. Минков – Колеги, искам само да Ви прочета чл.58 от Правилника. “Проектът се обсъжда и гласува след като Общинският съвет изслуша доклада на водещата комисия, становището на вносителя и доклади на други комисии на които той е бил разпределен. Становището на вносителя и докладите на комисиите, които не са водещи могат да бъдат устни или писмени.”
При положение, че няма доклад на водещата комисия, а тя не го е взела, поради невъзможност да го вземе. И проекта не се обсъжда.
Ив. Милков – Защото не Ви отърва, нали?
П. Рейзи – Защо да не ни отърва, г-н Милков? А на Вас как Ви отърва, г-н Златко Николов?
Зл. Николов – 17 човека е Общинския съвет.
П. Рейзи – От тези 17 човека е избран Правилника за работа на Общински съвет. от тези 17 човека е избрана тази комисия. Така, че комисията е органа, който трябва да ги разделя. От 17-те човека е избрана. Това, че Вие сте гласували “против”, е отделна работа. Г-н Янакиев.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Оставете едно нормално преминаване към този залив. За какво се карате, не мога да разбера. Защо не остане общински този терен? Направете първо една улица за преминаване. Затворихте целия залив, станахме за смях.
П. Рейзи – Защото трябва да изпълним ангажиментите на някой, за това. Много Ви моля, Кмета на с. Черноморец, запазете тишина. Колеги, ако така продължаваме да работим, няма да вземем решения днес. В крайна сметка, всеки от Вас си има Правилника за работа, нека си го чете. До тук по никакъв начин Комисията по законност не е нарушила Правилника за работа на Общински съвет. Г-н Деспов, пак Ви казвам, прочетете си добре Правилника. Нещата, които ги реализира комисията, са изцяло съобразени с Правилника. Имате думата.
Т. Янакиев – Г-н Председател, искам да Ви задам един въпрос. Въпросът, както каза г-н Милков преди малко е принципен. Абстрахирам се от престацията, за която спорим тук и кудкудякаме всички. Въпросът не е такъв дали на някой ще се даде нещо. Въпросът е такъв, че Вие наистина окупирате комисиите и по този начин, след като сте излязли със становище 3- “за”, 2 –“въздържали се”, ние имаме само двама души, които са представители на тези комисии – нашата група и коалицията, която е с нас. По този начин, лично за мен тези комисии могат да бъдат манипулирани политически от Вашата група. Това е факт. И самия факт, че после се излиза по този начин с липса на еди какво си, означава много. А лично на мен не ми пука много за престацията, но Ви казвам – това го повтарям от две години насам. Вие манипулирате начина на работа в този Общински съвет. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Както Вие казвате, от две години насам, така и аз и комисиите, от две години насам казват кога в Общински съвет ще влезе докладна, която е комплектована, когато всички в Общински съвет ще спрем да се занимаваме с взимане на решения от рода един път сме го взели, ама тук сме объркали члена, там сме объркали номера на имота и т.н. и ние постоянно трябва да пускаме Заповеди и документи, свързани с поправки на тези решения. Ами, г-да Общински съветници, разберете правилно – аз съм сигурен, че няма комисия в Общински съвет, която иска да работи и да спира докладни на Кмета. Далеч сме от тази мисъл.
В. Караманова – Ако на мен ми позволите, в момента измествате въпроса, г-н Рейзи. Ако говорим по принцип за работата. Точно преди две сесии, Вие върнахте 20 докладни на Кмета, със решение на комисията, по които в нито един Закон в тази държава, не беше написано, че се иска становище на Кмета на населеното място, когато става въпрос за прекратяване на съсобственост по регулация. Върнахте ли ги докладните тогава, това беше ли необходимо? Не беше необходимо. В нито един Закон не пише, че се иска съгласието на Кмета на селото, за да може да се прекрати съсобственост и то по регулация, а не продажба. 25 докладни. Имаме и други такива случаи, аз за това се сещам в момента.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Принципно това решение за връщането за становище на Кмета, беше взето от Общински съвет…
В. Караманова – Това написано ли е в Правилника?
П. Рейзи – Имаме взето решение, няма нужда да е написано в Правилника.
В. Караманова – Няма го като официално решение, това е негласно решение.
П. Рейзи – Значи от тук нататък няма нужда да ги каним Кметовете на селата и да ги питаме какво е тяхното становище, щом Кмета на общината разсъждава така.
В. Караманова – Вие измествате нещата.
П. Рейзи – Как ще ги измествам? Въпросът е един и същ, без разлика.
В. Караманова – Говоря за прекратяване по регулация, не измествайте темата.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам да продължим по дневния ред. Комисията по законност е разгледала достатъчно добре докладните, съобразила се е с Правилника за работа на Общински съвет. Давам думата на Председателя на Комисията да продължим нататък по дневния ред.
П. Чапевова – Колеги, на съвместно заседание с Комисията по туризъм, бяха разгледани двата постъпили проекта за Наредби. В отговор на това, че комисията много сериозно си гледа работата, бих казала следното: по първата докладна, която е относно реда и условията при които Община Созопол упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.
Още в предложеното проекто-решение…
П. Рейзи – По нея няма предложение от Комисията и остава за следващата сесия. Г-н Милков, продължаваме нататък по дневния ред, ако не сте доволни, можете да напуснете сесията.
Ив. Милков – Искайте почивка.
П. Рейзи – Някой да стане и да го поиска, г-н Златко Николов. Бил сте Кмет и знаете как става това нещо.
Зл. Николов – От името на БСП, искаме 10 мин. почивка.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, 10 мин. почивка.

П. Рейзи – Много Ви моля, заемете си местата. Г-н Златко Николов.
Зл. Николов – От името на групата на БСП, искам да обявя, че ние напускаме днешното заседание на Общински съвет, пред вид на това, че ние сме игнорирани отвсякъде в работата на Общински съвет. Първо, повече от нашите съветници не участват в работата на комисиите и се оказва, че на практика комисиите формират едва ли не решенията на Общински съвет и си задаваме въпроса защо ние да идваме на заседанието. Поради тази причина, г-н Председател, Вие не допускате Общинският съвет да гласува, дали има становище на комисията или не, но става въпрос Общинският съвет да реши дали ще се гледа определен въпрос, поради това ние напускаме днешното заседание.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред на заседанието. Кворум имаме, в залата сме 10 Общински съветника. Г-жа Чапевова, имате думата.
П. Чапевова – Колеги, започнах с докладна записка с вх. №419/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба относно реда и условията, при които Община Созопол упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.
При разглеждането на проекто-наредбата, вносителят не присъства на комисията. Присъства Юриста на общината, който обаче не е съставител на проекто-наредбата. Още в проекто-предложението за решение комисията констатира, че има грешка в цитирания член от Закона за общинска собственост – не е чл.52, ал.2, който третира съвършено друга материя, а е чл.34, ал.5. Освен това, в процеса на разглеждане, се констатира, че приложения проект на Наредбата е непълен по отношение на групите възможности за участие на Общината в търговския оборот и предвид факта, че към настоящия момент Общината участва в смесени търговски дружества, Комисията предлага Кметът на Общината да внесе за следващото заседание на Общинския съвет проект на Наредбата, който да е съобразен с по-горната забележка, както и да се предвиди възможност да отпадне определянето на Управителя чрез конкурс и да се предвиди вариант това да става чрез директен избор от Общинския съвет. Да се предвиди също така възможност възнаграждението на управителя да се определя след решение на Общинския съвет.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Созопол отлага докладна записка с вх.№419/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба относно реда и условията при които Община Созопол упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.
2. Задължава Кмета на Общината да внесе за следващо заседание на Общинския съвет проект на Наредбата допълнен с други законови възможности за участие на Общината в търговския оборот, който да бъде съобразен и с направените по-горе препоръки от Комисията.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 540
1. Общински съвет – Созопол отлага докладна записка с вх.№419/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба относно реда и условията при които Община Созопол упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.
2. Задължава Кмета на Общината да внесе за следващо заседание на Общинския съвет проект на Наредбата допълнен с други законови възможности за участие на Общината в търговския оборот, който да бъде съобразен и с направените по-горе препоръки от Комисията.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №421/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба относно реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
П. Рейзи – Колеги, всеки от Вас е получил материала. Започваме с Глава Първа “Общи разпоредби”. Комисията има ли някакви предложения за промени?
П. Чапевова – В Глава Първа, Чл.2. /2/ Кметът на Общината осъществява организацията и се отчита на всеки 6 /шест/ месеца за дейностите по ал.1 на заседание на Общински съвет – Созопол.
Чл.3. /1/ Жилищната собственост на Община Созопол по своето предназначение, е:
1. жилища за настаняване под наем, на граждани с установени жилищни нужди;
Чл.3. /3/ При необходимост, през текущата година Общинския съвет може да извършва промени в списъка по ал.2.
Това е по Глава Първа.
П. Рейзи – Други предложения по Глава Първа. Ако няма, който е съгласен с така направените предложения за промени по Глава Първа, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – Преминаваме към ГЛАВА ІІ – “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД, РАЗДЕЛ І.”
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ
Чл.4. /1/ В общинските жилища за настаняване под наем се настаняват нуждаещите се от жилище граждани, определени в разпоредбите на чл.43 от Закона за Общинската собственост.
/2/ Жилищните нужди се установяват по реда на настоящата Наредба, установен в глава ІІ, раздел ІІ.
Чл.7./1/ Установяват се следните норми за настаняване в общински жилища:
1. за едночленно семейство – 25 кв.м. жилищна площ
2. двучленно семейство – 40 кв.м. жилищна площ
3. за тричленно и четиричленно семейство – 55 кв.м. жилищна площ,
4. за семейства с пет или повече членове – до 15 кв.м. жилищна площ в повече за всеки следващ член.
/2/ При определяне на жилищната площ се взема предвид и детето, което ще се роди.
/3/ Право на настаняване в по-голямо жилище, над установените норми, имат семейства, в които има членове със заболявания, посочени в списък на Министерство на здравеопазването. Правото се доказва с документ, издаден от съответната лекарска комисия.
/4/ За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнително стая:
В Чл.10, се добавя нова ал.6, която гласи:
Срокът за настаняване в общински жилища не може да е по-дълъг от 1 /една/ година.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, има ли други предложения по Глава Втора?
К. Стоянова – В чл.5, ал.1 – “Жилища за отдаване под наем” да се поправи на “Жилища за настаняване под наем”.
П. Рейзи – Добре. С така направеното предложение от г-жа Стоянова и предложенията от комисията, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – Продължаваме с Глава Втора, РАЗДЕЛ ІІ.
Чл.15.(1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост имат граждани и членове на техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия.
Чл.15. ал.1, т.2 – не притежават жилищен или вилен поземлен имот в района на населеното място, в районите на населени места от 0, I и II функционален тип; поземлени имоти в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;
т. 3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица след 01 януари 2000 г., с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;
т. 4. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, магазини, ателиета и складове за търговска и стопанска дейност:
Чл.15.(2) Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 1 - 5 се установяват с удостоверение от ТДД – Созопол за всички членове на семейството и декларация по образец на гражданите, по т. 6 с удостоверение за настоящ адрес от служба “ГРАО” при Община Созопол или Паспортна служба при РПУ – Созопол, а по т. 7 - от комисията по чл. 18 от тази наредба.
Чл. 16. (1) – т. 2. отпада.
т.3. става т.2;
т.4. става т.3. семейства, живеещи въз основа на свободен наем;
т.5. става т.4. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 7.
Създава се нова т.5, със следния текст: “Граждани и техните семейства с установени жилищни нужди извън посочените в чл.16, ал.1 т.1-4 от тази Наредба.”
Чл. 18. (1) Кмета на общината назначава комисия в състав от 7 /седем/ члена, за картотекиране на нуждаещите се граждани и/или жилищно-спестовни вложители, в която се включват 3 /трима/ служители от общинска администрация (технически специалисти, юристи, лекари и социални работници) и 4 /четирима/ Общински съветници, избрани с решение на Общински съвет. Комисията изработва правила за своята работа и ги предоставя за одобрение от Общински съвет.
В Чл. 19. се създава нова т.3. – “работи в друго населено място като командирован.”
Чл. 21. (1) Изваждат се от картотеката с решение на Комисията по чл.18, ал.1 от тази Наредба:
Чл. 21. т.3. отпада; т.4. става т.3.
Чл.23. (2) Въз основа на определената към 10 ноември на предходната година поредност по групи и подгрупи, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисията по чл.18, ал.1, изготвят проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.
(4) Проекто-списъкът по ал. 2 се обявява до 15 ноември на определеното за целта място в общината и/или кметствата. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.
(5) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от кмета на общината. След този срок проекто-списъка се внася от кмета на Общината за утвърждаване от Общински съвет и по същия се извършва настаняването в свободните общински жилища по чл.42, ал.1,т.1 от Закона за общинска собственост.
Това е по този раздел.
П. Рейзи – Г-жа Бъчварова, имате думата.
П. Бъчварова – В чл.18, ал.1, не могат да бъдат трима служители от общинска администрация, защото това са задължителните лица, които трябва да участват, т.е. технически специалисти, юристи, лекари и социални работници, да бъдат от общинска администрация.
П. Рейзи – Значи стават четири, така ли?
П. Бъчварова – Да, за това сме ги изписали в Наредбата.
Б. Чампарова – Ако до сега в състава на комисията са влизали точно тези служители на общината, вече Правилника е отменен, така че аз не виждам защо точно тези специалисти. Технически специалисти – колко на брой ще бъдат? Един. Добре. Кой е лекарят на общината?
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Който иска.
Б. Чампарова – Как който иска? Къде е общинската болница? Значи остават трима в такъв случай. Ако е лекар-специалист той ще има право на съвещателен глас. Той ще бъде поканен в комисията.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – До сега в комисията участва лекар, на който ние не плащаме никакво възнаграждение. Той е на доброволен принцип. Няма да бъдат служители, те ще бъдат служители от общинската администрация и съответните специалисти. Като ние в тази комисия имаме само един технически специалист до сега.
П. Чапевова – Т.е., останалите са извън общинска администрация.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Юристът ни ще бъде служител, специалистът ще бъде служител, но лекаря и социалният работник не са служители.
Б. Чампарова – А за какво е един социален работник?
Г. Георгиева – По принцип до сега, както процедираше комисията, главно информацията ни я даваха лекаря и социалният работник. Защото все пак това са хора, които се водят при тях.
П. Рейзи – Нещо не мога да разбера. Вие отивате при тях, правите оглед на това къде живее човекът, правите служебно картотекиране…
Г. Георгиева – Не, ние правим картотекиране, но ние картотекираме това, което виждаме в момента.
П. Рейзи – Не е никакъв проблем към комисията да се кани като допълнителен експерт и лекар, и социален работник и т.н., така че може би те да дойдат и да бъдат със съвещателен глас.
Г. Георгиева – Съвещателният глас не е задължителен, а като член на комисията е задължителен. Ако е със съвещателен изобщо няма да дойде.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз, доколкото виждам, нещата са така – досега е бил лекар, защото цялата община е била обслужвана от един лекар, но в момента как ще прецените дали един лекар, който ще дойде на доброволни начала например, този лекар ще има поглед върху определени хора, които не са при него като личен лекар. Така, че аз мисля, че… като член на комисията говорим.
Г. Георгиева – Все пак има болести, които трябва да се вземат под внимание.
П. Рейзи – Дори и да е така, аз казвам, ако…
Г. Георгиева – Ние не разбираме от епикризи.
П. Рейзи – Аз за това казвам, че ще се покани специалист, когато имаме случаи на отдаване на жилище, свързано с болест на някой човек, кани се специалист лекар или поне може да разберем кой лекар го обслужва и да поканим съответния лекар.
П. Чапевова – Ако не греша, Кмета може да покани лекар или друг специалист като съставя комисията. Той не може да го назначи.
Г. Георгиева – До сега беше назначен.
П. Рейзи – Колеги, имате думата за предложения. Г-н Георгиев вдигаше ръка. Заповядайте.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, искам да се върнем към чл.16, т.2. Доколкото чух от Председателя на комисията, тази точка отпада. Нека още един път да я коментираме тази точка, защото ми се струва, че на комисията не схванахме много точно какво третира и какво се има пред вид, когато се цитира “лица, родени в гр. Созопол или завършващи домове за деца, лишени от родителски права, както и лица, родени в Созопол”. Тогава аргумента да отпадне тази точка беше, че на територията на община Созопол няма такъв дом за сираци. И ми се струва, че тук се третира нещо по-различно от това дали има дом или няма.
П. Рейзи – Г-жа Георгиева, имате думата. Искам да знаете нещо – за това, че Вие не присъствахте на комисията, за това в момента се получава тези неща.
Ст. Георгиев – Само да довърша. Моето мнение е, че става въпрос за деца в неравностойно социално положение, които трябва да се ползват с предимство при картотекирането.
Г. Георгиева – Общо взето, това е. Става въпрос за деца, които са родени на наша територия, но в момента не са тук, тъй като домове за сираци няма тук. Той по принцип не се води регистриран тук. И за да ползва някакво предимство, ние използваме факта, че той е роден тук.
Ст. Георгиев – В такъв случай трябва да отпадне.
П. Рейзи – Разбира се. Минава си по нормалния ред, както всички – картотекиране и т.н., като има постоянен адрес в Созопол, задължително изискване е за всички.
Г. Георгиева – Точно това е, че той няма да има постоянен адрес.
П. Рейзи – Според мен тази точка трябва да отпадне. Г-н Недин.
Ст. Недин – Според мен трябва да отпадне само “или”, защото се разделят нещата. “лица, родени в гр. Созопол и завършващи домове за деца, лишени от родителски права, както и лица, родени в Созопол”. Ако има “или” може родени другаде да имат предимство.
П. Рейзи – Колеги, аз мисля, че един от основните критерии, които е да бъдат отдадени общински жилища, е постоянният адрес да бъде в Созопол.
Д. Минков – От доста време няма родени в община Созопол хора. Всички раждат в Бургас вече.
П. Рейзи – Г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Аз искам да Ви върна на чл.15, ал.2. искам да питам вносителя “Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 1 - 5 се установяват с удостоверение от ТДД – Созопол”. Това е Териториална данъчна дирекция. В момента в Созопол няма такава данъчна дирекция. Тези декларации, които трябва да направят гражданите и тези удостоверения, които трябва да издадат, издава ли ги Дирекцията за местни данъци и такси. Става дума за това, че не притежава жилище, нива и т.н. Всички от 1 до 5. Кои служби са оторизирани да издават такива удостоверения?
П. Рейзи – Г-жа Караманова, кой ще отговори на въпроса? Г-жа Георгиева, имате думата.
Г. Георгиева – До сега правихме справки и съответно ни даваха удостоверения.
П. Рейзи – Кой ги даваше?
Г. Георгиева – Точно това не мога да се сетя.
П. Рейзи – Вие тук сте написали ТДД. Тя вече не съществува в Созопол. Какво коригираме по ал.2 от чл.15?
Г. Георгиева – Би трябвало да е ТДД – Бургас. Когато самите лица попълваха едни декларации, че са съгласни да получим тази информация за тях и ние с тази декларация получавахме удостоверения.
П. Рейзи – Тук става дума за имотността на тези хора, а тази имотност тя се води в нашата Дирекция тук. В това отношение… г-жа Петкова.
Ир. Петкова – Връзката между общината и ТДД – Бургас се осъществява на база служебни взаимоотношения. При тези обстоятелства, те са длъжни да ни предоставят изискваната от нас информация, тъй като ние я искаме въз основа на законово основание. По този начин бихме могли да проверим декларираните данни.
П. Рейзи – Г-жа Петкова, аз мисля, че ние…
П. Чапевова – С други думи, Дирекция “Местни данъци и такси”, може да свърши това, като контактува с Бургас.
К. Стоянова – Ама въпросът ми беше тя може ли да издаде всички тези неща от 1-5?
П. Рейзи – Това, което не може, ще контактува с Дирекцията в Бургас и от там ще получи останалите.
Ир. Петкова – Що се отнася, относно разпоредителните сделки с недвижими имоти на територията на община Созопол, нашата Дирекция може да ги издаде. Що се отнася до другите, тя може да черпи информация по служебен път.
П. Рейзи – Значи пишем “Дирекция “Местни данъци и такси” – Созопол”.
Г. Георгиева – Аз мисля, че е по-добре да оставим “ТДД – Бургас или “Дирекция “Местни данъци и такси” – Созопол”.
П. Рейзи – Г-жа Георгиева, това удостоверение какъв печат ще има?
Г. Георгиева – “Местни данъци и такси” – Созопол”.
Кр. Германова – Искам да отправя едно предложение. Да бъде изписано “от оторизираните за издаване на такива документи служби”. Има документи, които не знам дали дори и нашата Дирекция ще може да вземе от ТДД – Бургас.
П. Рейзи – Последното предложение е…
Б. Чампарова – Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 1 – 7, се установяват с необходимите документи, издадени от съответните служби, за всички членове на семейството и декларация по образец на гражданите, по т. 6 с удостоверение за настоящ адрес от служба “ГРАО” при Община Созопол или Паспортна служба при РПУ – Созопол, а по т. 7 - от комисията по чл. 18 от тази наредба.
П. Рейзи – Юриста на общината, какво ще кажете?
Ир. Петкова – Да, това е обща разпоредба, която дава възможност ние да изискваме информация от службите.
П. Рейзи – Добре, който е съгласен с предложението на г-жа Германова, поправката в чл.15, ал.2, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Други коментари по Раздел ІІ има ли? Г-н Недин.
Ст. Недин – Аз и на комисията направих предложение. Съставът на въпросната комисия да не бъде такъв – 4 Общински съветника, 3 от администрацията, а по-скоро да е обратно – трима Общински съветника и четирима от общинска администрация. Присъствието на Общински съвет в такава комисия е просто да се следи за недопускане на нарушения в комисията. Ако комисията е изцяло от общинска администрация, може да се направи някакво законово нарушение и да се даде на човек, който не заслужава да бъде картотекиран на предно място. Достатъчно е един-двама Общински съветници, които просто да проследят, че това нещо не би се случило в тази комисия. За това предложението ми е трима Общински съветника и четирима от общинска администрация.
П. Рейзи – Колеги, има логика в предложението на г-н Недин. Но нека да изброим кои ще бъдат тези четири човека от общината, например Юрист, Архитект, Социален работник и т.н. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Тъй като в по-предните членове има заложено да бъдат представени документи от данъчна дирекция, предлагам единият от членовете на комисията да бъде от Дирекция “Местни данъци и такси”. Все пак говорим за проверка на документи.
П. Рейзи – Г-жо Кмет, имате думата.
В. Караманова – Представител на “Местни данъци и такси” трябва да има, Юриста на общината трябва да бъде в комисията, “Общинска собственост” трябва да има представител и още един специалист от Дирекцията “Устройство на територията”.
П. Рейзи – Значи, “четирима представители на общината и трима Общински съветници, като представителите на общината са технически специалист, общинска собственост, Юриста на общината и “Местни данъци и такси”.” Така се записва самото предложение. Аз мисля, че тук може да се добави, че комисията има право да сезира допълнителни специалисти, свързани със съответното предложение на дадения гражданин.
В. Караманова – И промени в състава да се правят, защото Правилника за приложение на Закона още не е излязъл. Като излезе, там най-вероятно ще бъдат точно отбелязани длъжностите, които трябва да бъдат включени.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, аз предлагам, след като излезе Правилника, тогава да направим промените. Остава така предложението. Имаме в момента две предложения – едното е на г-н Недин – четири от общинска администрация и трима Общински съветника, и предложението на комисията – трима от общинска администрация и четирима Общински съветника. Започваме с по-близкото, което е на г-н Недин – комисията да бъде от четири от общинска администрация и трима Общински съветника, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Колеги, мисля, че другото предложение няма смисъл да се гласува. Приема се предложението на г-н Недин. Само в поправката да се напишат и тези четирима човека, които бяха предложени от Кмета на общината. Други предложения по Раздел ІІ? Ако няма, предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направените предложения… г-жа Германова.
Кр. Германова – В чл.23, Председателят на комисията каза, че се прави промяна на комисиите по чл. не 6, а по чл.18, ал.1 или ал.2?
П. Рейзи – Ал.1. Колеги, който е съгласен с така направените промени по Глава ІІ, Раздел ІІ, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – Раздел ІІІ “Настаняване в общински жилища на граждани с установени жилищни нужди”.
Чл. 29. т.1. заемат изборна длъжност в органите на държавна власт или в органите на местното самоуправление в друго населено място, в рамките на срока на договора;
П. Рейзи – Който е съгласен с промяната в Раздел ІІІ, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – Преминавам към Раздел ІV. Чл. 30 се прехвърля към “Преходни и заключителни разпоредби” като §5.
След член 30, останалите членове от Наредбата се променят, но ще Ви ги цитирам така, както са при Вас, после ще бъдат коригирани.
Чл.31. С решение на общински съвет може да се създаде ведомствен жилищен фонд за настаняване на служители, работещи в общинска администрация, ако те или членовете на техните семейства не притежават собствено жилище в гр. Созопол, не са започнали изграждането на такова, не притежават жилищен или вилен парцел в гр. Созопол.
Чл. 32. Служителите в общинска администрация, които са кандидати за настаняване във ведомствени жилища, се картотекират от комисията по чл.18 от тази Наредба, въз основа на молба и декларация за семейно и имотно състояние.
Чл. 33. Настаняването във ведомствени жилищата, се извършва въз основа на настанителна заповед и договор за наем със срок до 1 /една/ година.
П. Рейзи – Колеги, имате думата за предложения по този Раздел. Ако няма, предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с промяната в Раздел ІV, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – Преминавам към Раздел V.
Чл. 35.(1) В резервни жилища се настаняват под наем за срок не по – дълъг от две години лица по изискванията и реда на чл.45 от Закона за общинска собственост, а именно:
Чл.36./1/Обстоятелствата и жилищната нужда се установяват от комисията по чл.18, ал.1 от тази Наредба, назначена със Заповед на Кмета на Общината.
Чл.37. Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за ползване поради естествено износване, застрашени са от самосрутване, вредни са в санитарно-хигиенно отношение или загрозяват и поради това, че не могат да се поправят или заздравят, подлежат на премахване по реда на Закон за устройство на територията.
Това е корекцията в Раздел Пети.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Раздел V, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – Преминавам към ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ І, заглавието придобива текста “ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА”
Чл. 38. се създава нова ал.1: “Продажбата на общински жилища се извършва след решение на Общински съвет”.
(2) Общински съвет определя:
2. жилищата, които могат да се продават на спестители, правоимащи по Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Чл. 41. (1) се създава нова т.4. “Да не е нарушавал условията по договора за наем”.
(2) Наемателите на общински жилища, правоимащи по Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, включени в окончателния списък по чл. 7 от същия закон, могат да закупят жилището, в което са настанени, без да отговарят на условията по точки 1 и 2 от предходната алинея.
Чл.42. (1) Кмета на общината назначава комисия в състав от 7 члена, от които 2 /двама/ от общинска администрация и 5 /пет/ Общински съветника, която в двумесечен срок проверява наличието или липсата на условията по чл.38 и чл.40 от тази Наредба.
П. Рейзи – Кажете, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Струва ми се, че това съотношение не е удачно, защото така или иначе решенията за продажба минават през Общински съвет и аз питам какво ще правят тези петимата Общински съветници в тази комисия?
П. Рейзи – И аз съм на това мнение.
Д. Минков – Моето предложение е да си остане, както е по първоначалния текст. Имайки пред вид, че задачата на тази комисия е само да установи на лице ли са условията да бъде продадено даденото жилище.
П. Рейзи – “Постоянно действаща комисия, назначена от кмета на общината се произнася в двумесечен срок по направеното писмено искане за покупка.” Г-жа Петкова.
Ир. Петкова – Лично аз смятам, че този въпрос може да е от компетентността на първоначално обявената комисия, включваща в състава си четирима представители на общинска администрация и трима на Общински съвет, защото сега се налага да създадем още една комисия, която ще разглежда същия въпрос.
П. Рейзи – Не е същия, бъркате. В едното става дума за продажбата, а тук коментираме самата продажба дали е реализирана законосъобразно. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз мисля, че тук става въпрос за това да се прецени дали да се продава дадено жилище. Не за това дали някой да го купи, защото всеки може да има желание. Комисията трябва да прецени и да даде отговор на този, който иска да закупи жилището си дали може или не може да закупи. А дали ще се закупи, дали ще се обяви за продажба, го решава Общински съвет. Така, че двете комисии нямат нищо общо. Едната комисия определя по критерии дали този човек може да влезе в това жилище, а тук се преценя дали въобще това жилище да се продава.
Б. Чампарова – Исках само да Ви отбележа, че при първоначалния проект аз изброих поне четири комисии. В крайна сметка, ако трябва да се обясни кое налага толкова много комисии. Може да са основателни.
П. Рейзи – Според Вас, тази комисия? Коментираме конкретно този член.
Б. Чампарова – Според мен г-жа Германова е права. Само, че аз предлагам да остане варианта, прочетен от Председателя на комисията по законност и ред, само да се промени съотношението на представителите в комисиите.
П. Чапевова – Просто не ме оставихте да прочета и останалите алинеи:
Ал.2 При отрицателно решение на комисията, Кмета на общината прекратява образуваната преписка и уведомява писмено заявителите.
Т.е., това изобщо не влиза на разглеждане в Общински съвет. Междувременно участниците от Общински съвет, са така или иначе уведомени.
Ал.3 Въз основа на решението на комисията, Кмета на общината изготвя списък и доклад, които внася в Общински съвет за определяне жилищата за продажба.
Ал. 3 става ал.4.
Ст. Георгиев – Предлагам чл.42 да добие следната редакция: “Комисията по чл.18, ал.1, се произнася в двумесечен срок по направеното писмено искане за покупка”.
П. Рейзи – Г-жа Георгиева, Вие как ще коментирате предложението на г-н Георгиев?
Г. Георгиева – Аз мисля, че наистина комисиите в Наредбата са много, защото са за различни неща.
П. Рейзи – Искате да кажете, че трябва да ги има?
Г. Георгиева – А и тази комисия…
П. Рейзи – Момент, г-жа Георгиева, не разбрах Вашия коментар.
Г. Георгиева – Идеята е, че трябва да ги има. Тъй като първата комисия вече е настанила тези хора, които подават молбата за закупуване. Те са крайно жилищно нуждаещи се, не социално слаби.
Кр. Германова – Има една точка, че не могат да си плащат свободен наем. Така, че все пак не са само жилищно нуждаещи се.
Г. Георгиева – Можем да намалим състава на комисията, тъй като тя точно трябва да си провери дали отговаря на чл.15. Предлагам да намалим състава.
П. Рейзи – Да стане от пет човека.
Г. Георгиева – Може и трима да е, според мен.
П. Рейзи – Един Общински съветник и двама от общинска администрация?
Г. Георгиева – Все пак има срок за отговаряне на молбите. За да може по-бързо да си свърши работата. Да събираме пет човека да проверят две молби…
П. Рейзи – Значи, колеги, един Общински съветник и двама представители на общината.
Г. Георгиева – Може и двама Общински съветника, няма проблем.
П. Рейзи – Станислав Георгиев си оттегля предложението. Значи придобива следната редакция…
П. Чапевова – “Кмета на общината назначава комисия в състав от 3 члена, от които 2 /двама/ от общинска администрация и 1 /един/ Общински съветник, която в двумесечен срок проверява наличието или липсата на условията по чл.38 и чл.40 от тази Наредба.
Ал.2 При отрицателно решение на комисията, Кмета на общината прекратява образуваната преписка и уведомява писмено заявителите.
Ал.3 Въз основа на решението на комисията, Кмета на общината изготвя списък и доклад, които внася в Общински съвет за определяне жилищата за продажба.
Ал. 3 става ал.4.
П. Рейзи – Г-н Минков.
Д. Минков – Аз имам предложение или за нов член, или за нова алинея към чл.39. Например нова ал.1 към чл.39 “Не се разрешава продажба на общински жилища, при наличие на картотекирани граждани”.
П. Рейзи – Няма смисъл, според мен. Нещо ако пропуснем, прибягваме до Закона.
Д. Минков – Аз понеже не съм сигурен, че…
Б. Чампарова – Не мисля, че това е необходимо, но в такъв случай, при така направените промени, аз предлагам да останат в сила по първоначалния проект ал.2 и ал.3 от чл.42. Говорим в ал.1 за комисията, а ал.2 и ал.3 да останат в първоначалния вид.
П. Рейзи – В момента коментираме предложението на г-н Минков.
Б. Чампарова – Да не се включва. Г-жа Георгиева, Вие?
Г. Георгиева – Разбрах го и няма проблем да се впише, след като вече веднъж в Закона е вписано.
П. Рейзи – Г-н Димов, прочетете още веднъж предложението.
Д. Минков – Чл.39, ал.1 нова: “Не се разрешава продажба на общински жилища, при наличие на картотекирани граждани”. И от там ал.1 става ал.2, ал.2 става ал.3. За да не правим нов член.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с предложението на г-н Минков, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Остава, както е първоначално ли?
П. Рейзи – Остава, както е първоначално, по докладната, с корекцията в чл.42, ал.1 Колеги, който е съгласен с така направените предложения по Глава ІІІ, Раздел І, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – По Раздел ІІ, в Чл.50. (1) Така определената цена на общински жилища, в които са настанени правоимащи да ги закупят наематели, не може да бъде по ниска от данъчната оценка на жилището.
Създава се нова ал.2: “Средствата от продажбата на общински жилища, се изразходват приоритетно за довършване на започнатото от общината жилищно строителство и за строеж на нови общински жилища.”
Г. Георгиева – Предлагам тази алинея да бъде в чл.51, защото все пак там е по пазарна. Това е вече в случаите, когато няма картотекирани, няма желаещи…
П. Рейзи – Ние него го оставяме.
Г. Георгиева – Средствата приоритетно да се използват за строеж.
П. Чапевова – Ал.2 да стане ал.1 в чл.51.
Г. Георгиева – Да, само че да бъде “средствата, постъпили от продажба по реда на чл.50, по реда по чл.51, да се използват приоритетно…”
П. Рейзи – Да, значи в чл.51 да направим ал.1, в която да залегнат и двата члена – 50 и 51. така конкретизираме средствата за какво отиват. Г-жа Миндова, можем ли да конкретизираме, средствата да отидат конкретно по определено предназначение. Разрешава ли го Закона за бюджета?
Н. Миндова – Могат да бъдат така заложени в Наредбата, само че това следва в края на всяка година тези средства са точно за това предназначени, да остават като преходен остатък и следващата година отново да се залагат за същите цели.
П. Рейзи – А имаме ли право ако в даден момент решим в края на годината, да вземем решение, с което тези средства да бъдат прехвърлени с друго предназначение? При положение, че имаме действаща наредба, нямаме право?
Н. Миндова – Мисля, че няма да има право.
П. Рейзи – Г-н Недин предлага да отпадне ал.2 от чл.50, в която се казва “средствата да отидат за довършване на строителство или изграждане на нова”. Колеги, аз предлагам да разгледаме предложението на г-жа Георгиева – ал.2 от чл.50 да отпадне и да се запише в чл.51, като ал.1.
М. Иванова – Адвокат – Мисля, че трябва да бъде обратно. Ако всички средства предвиждате да отидат за това, или трябва да е отделен текст, например 51А, или трябва да е възможно най-крайния текст от тази редица – 51, ал.2. Тук ми се струва принципно, че Вие трябва да имате една икономическа обосновка – счетоводна и бюджетна – какво ще стане по-нататък. За да не се затапват тези пари.
П. Рейзи – Аз мисля, че би трябвало общината да разполага с някакви оборотни общински жилища.
Ст. Недин – Абсолютно е права госпожата. В случай на реализирани продажби жилища, какво ще правим с парите? И те ще си стоят, ние ще спазваме Наредбата и те ще стоят да се изпълнят по предназначение на чл.51. Предлагам да отпадне.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, Вашето мнение по въпроса. Вие сте Главен счетоводител на тази община. Какво е Вашето мнение?
Н. Миндова – Можете да гласувате това нещо. Това означава, че в края на всяка година, ние трябва да ги имаме пред вид…
П. Рейзи – Как е по-удобно за работа?
Н. Миндова – Имаше фонд жилищно строителство, но тези извънбюджетни сметки бяха закрити. Другото, което аз искам да Ви обясня: гласувайки такава алинея в Наредбата, това ще означава в края на всяка година тези средства да остават като преходен остатък. Общинският съвет е в правото си да разпределя в края на всяка година преходния остатък. Но Вие също трябва да се съобразявате с това, тези средства да си отиват по предназначение, да влизат в строителната програма на общината и да имаме мъртви пари.
Кр. Германова – Аз искам да попитам, правят ли се текущи ремонти на общинските жилища? Имаме ли такава политика да правим ремонти на общинските жилища? Ставаше въпрос не само за строителство, а да се правят и ремонти.
П. Рейзи – Колеги, приключваме с коментарите. Имаме второ предложение на г-н Недин, който предлага в чл.50, ал.2 да отпадне. При това положение остава само чл.50. Който е съгласен с предложението на г-н Недин, да отпаднат тези предложения от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Значи отпадат, остава така, както е предложението по докладната. Колеги, който е съгласен с така направените предложения по, Раздел ІІ, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – Преминаваме към Глава ІV.
В Чл.52. се създават нови:
Ал.3. Ежегодно до 31 януари, с решение на Общински съвет, се определят общинските поземлени имоти, предназначени за жилищно строителство, върху които Кметът на общината може да изпълнява процедура по учредяване право на строеж, съгласно предвижданията на подробните устройствени планове.
Ал.4. При възникнала необходимост, списъкът на тези поземлени имоти може да се актуализира през цялата година с решение на Общински съвет.
Това е по Глава ІV.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Тук не трябва ли да бъде “по предложение на Кмета”? Чисто формално, защото всички документи са в администрацията.
П. Рейзи – Тук става дума за друго. Г-жа Мима Иванова има думата.
М. Иванова – Адвокат – Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, трябва да урежда този въпрос. Задължително за учредяване правото на строеж върху общински терени. От там нататък, ако Вие тук с тази Наредба, която е с много специален предмет – тя е специално за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, очевидно на нуждаещи се лица, а не изобщо. Трябва тази хипотеза да се конкретизира в рамките на Наредбата.
П. Рейзи – Според Вас, трябва да отпадне тази Глава ли?
М. Иванова – Адвокат – Или трябва изобщо да я няма, или тази Глава трябва да бъде изрично уточнена в рамките на задоволяване на лица със жилищни нужди.
П. Рейзи – Да, ама на нас това ни се предлага от общинска администрация и ние разсъждаваме върху нея.
М. Иванова – Адвокат – Това е моето моментно виждане на нещата и предложение, защото предмета на тази Наредба е специален.
П. Рейзи – Да, така е. Но на нас това ни се дава като Глава ІV и ние коментираме върху нея.
М. Иванова – Адвокат – Би трябвало, ако чл.52 остане, там изрично да е записано, че предоставянето на право на строеж по този ред, е на лица, които имат доказани жилищни нужди по Закона и по тази Наредба. И понеже сега там чух, че се предлага текст, според който Кмета да има право да учредява право на строеж със Заповед, ако минем пак в ЗОС, всичко е по реда на търговете. Тези, които са с жилищни търгове, ще отиват ли на търг?
П. Рейзи – Не, разбира се.
М. Иванова – Адвокат – Точно това е смисъла във волята на Общински съвет. Да каже “хората, които са със жилищни нужди, ние ще им дадем привилегии и преференции”.
П. Рейзи – Г-жа Иванова, на нас така ни я дадено, за това коментираме. Сега Вие ставате, поставяте въпроса и започваме да коментираме. Предложете конкретно. Оставяме ги, така ли? Значи трябва в ал.3 до се напише “Ежегодно до 31 януари, с решение на Общински съвет, се определят общинските поземлени имоти, предназначени за жилищно строителство, върху които Кметът на общината може да изпълнява процедура по учредяване право на строеж, в полза на лица с доказани жилищни нужди, съгласно предвижданията на подробните устройствени планове”.
М. Иванова – Адвокат – Обаче веднага гледаме чл.53: “Право на строеж на граждани с установени жилищни нужди може да се учреди без провеждане на търг или конкурс по цени определени при условията на глава ІІІ, раздел ІІ от настоящата наредба.”. Ето тук е описано.
П. Рейзи – Да, и в този случай няма нужда да правим промяна в ал.3. Така, че както е предложено от комисията, според мен е добре. Колеги, както е съгласен с предложението, направено от комисията, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – В Глава V няма предложение за корекции.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по Глава V, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – В “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”, в §1 се създава нова т.9: “Общинска администрация” включва служителите от общинска администрация и обслужващите звена към нея и такива на издръжка от бюджета на общината.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по “Допълнителни Разпоредби”, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Чапевова – В “ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”:
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.45а и чл.47 от Закона за общинската собственост.
Създава се нов §3: В двумесечен срок от влизане в сила на тази Наредба, Кмета на общината извършва актуализация на съществуващите картотечни преписки, изготвени по отменения Правилник за прилагане на Закона за общинска собственост”.
§3 става §4
§5 “За заведените жилища в група “ведомствени”до момента на приемането на настоящата наредба, наемните правоотношения се запазват с наемателите им, ако отговарят на условията при които са настанени и продължават да работят в съответното ведомство”.
§4 става §6
Създава се нов §7: “За поддържането и ремонта на общинските жилища, се предвиждат ежегодно средства в общинския бюджет”.
§5 става §8.
Това са предложенията за промени.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Ако няма коментари, предлагам да минем към гласуване Който е съгласен с промените, направени в “Преходни и заключителни разпоредби”, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, във връзка с приемането на тази Наредба, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 541
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45а от Закона за общинската собственост, Общински Съвет – Созопол приема Наредба относно реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост. /Приложение №1/

П. Рейзи – Колеги, трябва сега да направим избора на комисиите. Едната комисия е по чл.18 от тази Наредба и в нея трябва да има трима Общински съветника. Аз предлагам да предложим от всички групи по един човек. Аз предлагам Дияна Колчева.
Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – Да кажа, че не можем да избираме хора, които отсъстват тук. Предлагам трима представители от трите групи, по предложение на Председателя на Общински съвет, към датата на осъществяване на комисията.
П. Рейзи – Не може. Тя е постоянно действаща комисия. Тук трябва да се изберат трима постоянни представители от Общински съвет.
Ст. Недин – А как да изберем хора, които отсъстват? Може да искат да си направят отвод.
П. Рейзи – Тогава ще изберем хора, които присъстват. Аз предлагам и г-н Стоьо Недин.
Ст. Недин – Аз си правя отвод.
П. Рейзи – Предлагам г-н Георгиев.
М. Димов – Аз също искам да си направя отвод.
Кр. Германова – Аз имам предложение. Не можем ли да я оставим за следващата сесия. Когато си поемат отговорността другите Общински съветници.
П. Рейзи – Не може. Има си срокове, по които трябва да се вземат решение и Кмета на общината да започне да работи по Наредбата.
Ст. Георгиев – Аз също си правя отвод.
П. Рейзи – Добре. Предлагаме г-жа Катя Стоянова, г-н Димо Минков и г-жа Дияна Колчева. Който е съгласен тримата представители на Общински съвет да участват в комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

На основание чл.18, ал.1 от Наредба относно реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 542
Избира за представители на Общински съвет – Созопол в комисия по чл.18, ал.1 от Наредба относно реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, следните Общински съветници:
1. Катя Петрова Стоянова.
2. Димо Янчев Минков.
3. Дияна Николова Колчева.

П. Рейзи – Остава да изберем член на комисията по чл.41, ал.1. Аз предлагам г-жа Чапевова. Който е съгласен г-жа Чапевова да бъде член на комисията по чл.41, ал.1 от Наредбата, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

На основание чл.41, ал.1 от Наредба относно реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 543
Избира за представител на Общински съвет – Созопол в комисия по чл.41, ал.1 от Наредба относно реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, Петя Спирова Чапевова.

П. Рейзи – Колеги, по тази докладна приключихме. Продължаваме нататък.
П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка с вх. №406/09.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отмяна на решение №367/23.02.2005 г. на Общински съвет – Созопол.
Комисията предлага следното проекто-решение:
1. Общински съвет – Созопол отменя свое решение №367/23.02.2005 г., според което:
“На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.13 от Закона за туризма, Кметство с. Черноморец да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, при заплащане на членски внос в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. годишно.”
2. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.13 от Закона за туризма, кметство с. Черноморец да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, при заплащане на членски внос, в размер на една минимална работна заплата, като встъпителен членски внос и една минимална работна заплата на месец, като същият се изплаща на тримесечие, считано от 01.03.2005 г.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Хрусанова.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Все пак искам да кажа, че ако нямам актуализация, няма да мога да изпълня това решение.
П. Рейзи – При едни постъпления може да се актуализира Вашият бюджет. Кметът на общината има думата.
В. Караманова – Като няма средства, заложени в кметство Черноморец, те са второстепенен разпоредител. Това наистина може да стане след актуализация на бюджета.
Ст. Недин – А по това старото решение има ли внасян членски внос?
В. Караманова – Аз не знам какво са внасяли.
П. Рейзи – Нищо не е давано. Тя г-жа Миндова не разрешава, защото казва, че по техния Устав не било така. А тези пари са заложени. Какво предлагате, г-н Недин?
Ст. Недин – Предлагам това допълнение “от 01.03.2005 г.” да отпадне.
П. Рейзи – Колеги, мисля, че тези пари ги има заложени в бюджета. Ще трябва да започнат да се изплащат. При коментар с г-жа Миндова, тя каза, че по техния Устав нямаме право да внесем членския внос на куп.
Ир. Петкова – Правомощията на Кмета и на Кметството, са предвидени в ЗМСМА. Там такава възможност не е вписана.
П. Рейзи – През м. февруари имаме взето решение и тези средства трябваше да се заложат в бюджета на с. черноморец. Защо тогава не са ги заложили? Защо не може г-жа Караманова?
В. Караманова – Не може, защото с. Черноморец в качеството си на какво участва, какъв статут има, не е юридическо лице. Може да участва като юридическо лице. Кметство Черноморец не е юридическо лице.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Когато беше направено предложението за членство, беше предложено община Созопол да бъде член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец. Тогава Вие, г-жо Караманова, казахте следните думи “Няма право Кмета на общината да бъде член, а по-право Кмета на кметството трябва да бъде член на “Съвет по туризъм”.
В. Караманова – Кметът на кметството ще представлява община Созопол. А самото кметство, това вече е различно.
П. Рейзи – Значи членският внос трябва да се плаща от община Созопол.
Д. Колчева – Кметът на населеното място е член на Управителния съвет.
П. Рейзи – Ще коригираме т.2 от решението. “Община Созопол да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, представлявана от Кмета на с. Черноморец”. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка №406, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 544
1. Общински съвет – Созопол отменя свое решение №367/23.02.2005 г., според което:
“На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.13 от Закона за туризма, Кметство с. Черноморец да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, при заплащане на членски внос в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. годишно.”
2. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.13 от Закона за туризма, Община Созопол да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, представлявана от Кмета на с. Черноморец, при заплащане на членски внос, в размер на една минимална работна заплата, като встъпителен членски внос и една минимална работна заплата на месец, като същият се изплаща на тримесечие, считано от 01.03.2005 г.

П. Рейзи – Продължаваме нататък.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №587/30.06.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за участие на Община Созопол в Сдружение с нестопанска цел “Бургаска регионална туристическа камара”.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Г-жо Караманова, бихте ли направили някакъв коментар по тази докладна?
В. Караманова – Бургаска туристическа камара в момента разработва и стратегията. Част от представителите, община Созопол, имат своето определено място в туристическия бизнес. Добре е общината да участва в това Сдружение, тъй като те правят представяния на общините, представяния на туристически фирми. 380 лв. е членският внос, който трябва да заплатим и трябва да се определи представителя на общината. Ако, разбира се, Общински съвет го гласува.
Ставайки член на Бургаската туристическа камара, наш представител ще присъства на заседанията. Ние ще имаме право да се промоцира общината от тях, да им представяме наши рекламни продукти, те да работят, да представят община Созопол като цяло, не отделни фирми. Да представят туристическия ни продукт. Да дават съвети за това как би могъл да се развива туризма по-добре. Да участваме подробно в техните разработки и исканията, които правят до съответните ведомства по Закона за туризма и неговите промени и всичко, което е свързано с развитието на туризма.
Ст. Недин – Всичко това звучи много хубаво, но няма никаква презентация на въпросната туристическа камара. В смисъл нещо, като например кои други общини членуват, кои фирми и т.н. С какво тази регионална камара ще подпомогне. Нещо направено ли е до сега от тази камара за другите общини и въобще ще има ли някакъв икономически ефект от това даване на 280 лв. ежемесечно? Каква ще е възвръщаемостта?
В. Караманова – Таксата е годишна. Направено е, имаме представители на туристическия бизнес сред Общинските съветници, те също могат да кажат няколко думи. Те имат преки контакти с Бургаската туристическа камара.
П. Рейзи – Г-н Минков.
Д. Минков – Аз ще изкажа мнението си “за” и “против”. По принцип, аз членувах в тази камара до миналата година. отказах се, защото не виждах някаква реална работа в камарата. Но въпреки всичко смятам, че трябва да подкрепим включването на общината, защото като цяло политиката трябва да е да се включваме в повече такива организации. Плюс това представителят на общината в Общото събрание, ще има възможността да я активизира.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 5 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 545
Общински Съвет –Созопол не одобрява участието на Община Созопол като член на СНЦ “Бургаска регионална туристическа камара”.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №660/21.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
Комисията предлага едно допълнение.
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните части от недвижим имот, общинска собственост – помещение с площ от 62 /шестдесет и два/ кв.м.,ведно със складово помещение и WC, съгласно раздел І от сключен от 30.07.02 г. договор за наем, находящи се в УПИ V, кв.29, по плана на гр. Созопол, за срок от 3 /три/ години, при наемна цена, определена от лицензиран оценител, но не по-малко от 850 лв. на месец, пред вид реалните пазарни условия на района, в който се намира обекта.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Аз гледам, че въпросният договор е изтекъл още на 30.07.2005 г. В такъв случай нашето решение ще бъде незаконосъобразно.
П. Чапевова – Този момент беше коментиран на комисията и сроковете бяха погледнати много детайлно. Те са пропуснати не по вина на вносителя, а поради техническото време.
М. Иванова – Принципно аз не считам, че би трябвало това да бъде проблем, защото изтичането на срока на един договор за наем, след като наемателят е продължил да ползва помещението… в крайна сметка Общинският съвет е този, който трябва да вземе това решение.
П. Рейзи – А при това положение няма ли опасност Областният управител да го спре?
М. Иванова – В момента не знам наемните Ви договори как са, с търг ли?
П. Рейзи – Да.
Ир. Петкова – Параграф 78 предвижда в конкретни случаи “инициатива на наемателя”. Той е подал молба в рамките на срока на договора.
П. Рейзи – Искам нещо да Ви кажа: ние не сме против внесената докладна и срока. Коментираме в момента, да не стане така и утре да ни бъде върнато. Нека Председателката на комисията да прочете пак предложението за решение.
П. Чапевова – “Наемна цена, определена от лицензиран оценител, но не по-малко от 850 лв. на месец, пред вид реалните пазарни условия на района, в който се намира обекта.”
П. Рейзи – Мисля, че предложението е напълно нормално. Колеги, който е съгласен с така направеното проект-предложение по това решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 546
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните части от недвижим имот, общинска собственост – помещение с площ от 62 /шестдесет и два/ кв.м.,ведно със складово помещение и WC, съгласно раздел І от сключен от 30.07.02 г. договор за наем, находящи се в УПИ V, кв.29, по плана на гр. Созопол, за срок от 3 /три/ години, при наемна цена, определена от лицензиран оценител, но не по-малко от 850 лв. на месец, пред вид реалните пазарни условия на района, в който се намира обекта.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да сключи анекс с досегашния наемател – “Банка ДСК” ЕАД, представлявана от Деян Дянков, главен мениджър на регионален център на банката – гр. Бургас.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №769/08.09.05 г. от Милко Димов – Общински съветник, относно създаване на акционерно дружество с общинско участие.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Имате думата, колеги по тази докладна.
Колеги, аз искам да направя един коментар по тази докладна. Искам да се обърна към нейния вносител, във връзка с това, че на разширеното заседание, което направихме, на него не присъства Кмета на общината и другите наши колеги. Знаете, че в крайна сметка, когато се взимат такива решения, винаги сме извършвали доста обстоен оглед, разговори, срещи, докато се стегни до консенсус. За това предлагам г-н Димов да оттегли докладната, защото аз мисля, че при така проведените срещи не е настанал момента, в който да взимаме решение по тази докладна. Имате думата, г-н Димов.
М. Димов – Уважаеми колеги, аз разбирам сложността на момента, още повече, че този импровизиран конфликт стана, благодарение на този имот. За съжаление съвпадат двата имота. Аз съм склонен да оттегля докладната си, но преди това искам да направя един малък коментар. Какъв Беше мотивът, за да се внесе тази докладна – аз съм вносител, но интересът ни е по-голям. Ние сме трима Общински съветници, които сме членове на Църковното настоятелство в с.Черноморец и във връзка с този имот има един друг имот, който ние се опитваме чрез него фирмата, която ни даде добра цена и да изпълни наше условие, да изпълни известно строителство в църквата и в с. Черноморец. На други фирми го предлагахме, не го искат, тъй като е горски фонд този наш църковен имот и е почти неизползваем за църквата. Той контактува така или иначе с този въпросен имот и фирмата, която предложи да ни го изкупи, има интерес към този имот, за това аз внесох тази докладна. Тъй като отсрещната страна, понеже днес стана този инцидент тук, вносителя “Дюни” иска да вземе този имот в компенсация на това, че му е отнет другия имот по договора за Търговския център. Искам да изкажа и настроенията в Черноморец, защото съжалявам, наистина и съм склонен да оттегля докладната, защото нямаше наистина представители на общината и такъв акт се обсъжда в по-разширен форум. Аз не познавам г-н Стойков – представителя на “Дюни”. Тъй като той е най-големия инвеститор в нашата община, трябваше да излезе тук, да се обсъди една обща стратегия, поне да го познаваме. А не като някакъв митичен зъл дух да витае, особено в Черноморец. И изведнъж без да го познават, хората да го намразят. Даже, когато продадохме тези 16 дка, Кметицата тогава не беше много склонна. Аз бях един от тези, които настояваха, защото аз знам как те станаха общински. Имаше претенции и за държавна собственост. Така ние с тези средства можехме да дръпнем малко напред със селището. Така, че оправдавам тези продажби, които направихме, включително тази земя, която е в селището. Но защо се поражда една такава неприязън към тези всички неща. Тъй като, освен тази земя, АД “Дюни”, което е оттатък 40 дка., тези 16 дка, другите около 150 дка, които се изкупиха от частни имоти, поставиха се огради, бодлива тел, бариери и т.н. и се пораждат тези съмнения – слухове, че ще бъде затворен курорта, както “Дюни” няма достъп до плажа. Ние в Черноморец имаме 800 м. плаж. Две трети от нашите туристи няма къде да отидат на плаж. И те сега, лятно време е един цирк – да се провират между спрелите коли и да намерят пътечка от къде да минат, за да отидат на плаж. Тук аз виждам вина и в общината, че няма съгласуван стратегия с големите инвеститори в нашата община, че няма оставени свободни места и т.н. По принцип беше хубаво тези места да останат общински. Но аз виждам, че общински не можем да ги опазим. Ще изтече срока, ще започнат замените и ще ги вземе някой Министър да ги замени. За това и сега, когато се сключват тези договори, АД и т.н., което за сега е единствената, според мен и най-правилна форма, за да остане общината собственик на една част от своя имот, за да извлича дивиденти във времето, в договорите да залягат достъпите и обществени места за ползване на обикновения гражданин. Както е по Закон. Защото по Закон плажовете са абсолютна неприкосновена държавна собственост и всеки гражданин има право на достъп до тях. Оказа се, че ако не си плати, няма достъп. Ние просто нямаме плаж. Ние в Черноморец сме пред закриване на курорта. Аз не бих искал да бъда във Вашата позиция. Дали е основателно или не, вече е породено едно мнение. Трябваше отдавна да се реши. И когато се решава, не да не присъства никой. Трябваше да има хора и от администрацията, трябваше да има и от двете страни, за да могат тези неща да се уточнят.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Димов. При това положение не разбрах оттегляте ли докладната?
М. Димов – Много са важни мотивите за едно действие. За това трябваше да кажа за какво е внесена. Знам, че ще се направи един прецедент, нека други да изкажат мнение и тогава ще кажа дали я оттеглям докладната.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Нашите мнения може да бъдат по докладната. Докладната или се оттегля, или не се оттегля.
П. Рейзи – Вие чухте моето мнение като Председател, за това Ви дадох на Вас думата.
М. Димов – Няма да оттегля докладната си. Считам, че сделката по договора е в ущърб на общината. В договора пише “да се заплати по СМР”. Ако се заплати, по мои изчисления ще струва около 600 000 лв. А тук се говори за по-големи цени. Изгодна ли е тази сделка за общината. Всеки казва “искам земя”. Аз съм против монополизма, защото изведнъж икономиката определя политиката. Какво се получава тук – 1/3 от плажа го владее един човек или една фирма. И то най-големия плаж. Общината няма вина и не е знаела, че е сключила неправомерно договора, защото това си беше общинска собственост. Държавата удря една черта и казва “не е общинска”. Кой е виновен? То даже няма и акт за държавна собственост. Тя все още си е общинска. Направи се този Търговски център, разбирам неудобството на Кмета, че изпада в една такава ситуация, да се чуди как да излезе от нея. Защото и този Търговски център, при не подписване на договор, не може да се използва, а е вече построен. Няма ли някаква друга земя, да се обсъди. Аз съм склонен, да кажем, на следващата сесия, да обсъдим, да видим някакъв компромисен вариант. Нека да има конкуренция, нека да има и други големи фирми на този туристически пазар. Аз винаги съм ги подкрепял.
Кр. Германова – Аз искам да задам един въпрос. Можем ли да гласуваме докладна за разпореждане с общинско имущество, защото ние в момента нямаме 2/3 от Общинските съветници и няма стойност въобще да се гласува.
Б. Чампарова – За вземане на такъв вид решение е нужно да гласуват повече от половината Общински съветници. А специално в случая, така предложеното решение дава принципно съгласие за участие в такова Дружество. Това не задължава Кмета. Това е едно принципно съгласие от тук нататък да се подготвят всички документи, да се направят проучванията, да се внесат в Общински съвет, да се разгледат наново и чак тогава да се вземе решение.
В. Караманова – Аз се учудвам, уважаеми Общински съветници, че изобщо обсъждаме въпроса за това дали да се гледа и за това, че сте склонни да се гледа. Ние за много по-маловажни неща взимаме решение. Тук става въпрос за разпореждане с общински имот – становище на Кмета няма. Скица на имота няма, има само един акт за собственост, който най-вероятно е взет от докладната, която бях внесла за престацията. Това също го подминаваме. Преписката е неокомплектована. Няма никакъв проект за Устав и искам само да ми отговорите какво значи принципно становище. Принципно становище за едно такова нещо, не би трябвало изобщо да си позволяват Общинските съветници да взимат. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Г-жа Хрусанова, заповядайте.
З. Хрусанова – Аз ще се изкажа за протокола, за да може да остане моето мнение като Кмет на с. Черноморец, като негативно отношение към раздаването на подобни терени общински, под формата на смесени дружества, тъй като при липсата на устройствена схема на територията, всички тези неща, които споменах произтичат от това, че няма устройствена схема на територията. Ние сме на път да затворим целия този созополски залив, чрез изкупуване на терените първа линия и чрез отдаване на общинските терени на първа линия за смесени дружества. Първо, именно това възпрепятства достъп на останалите хора до плажа, включително и на туристите на с. Черноморец. Това е последния терен, доколкото разбирам. Такъв, какъвто може да се използва за нуждите на общината, за благоустройствени нужди. Имам пред вид паркиране, озеленяване, едно нормално преминаване. И нека ако Общинските съветници преценят, че е редно да се прави едно такова смесено дружество, да помислят поне част от този общински терен да остане за нуждите на общината, а не целия да се предлага.
И второ, това е в ущърб на интересите на общината, защото земята е със селскостопански статут и нейната оценка ще бъде далеч по-ниска, отколкото, когато при една устройствена схема, статутът и придобие съвсем друг вид и цената и ще бъде много по-висока. Доколкото разбирам, г-н Димов, решението, което предлагате сега е за подготовка на документи за регистрация, вкл. и оценка на имота с цел регистрация на АД. Това ще бъде и в икономически ущърб. Освен това, за което говорим и което е не без значение. Целият созополски залив е на път да бъде затворен. Аз не мога да приема, че ние стоим тук и приемаме туристите да се движат по някакви кози пътечки от 3-4 метра и наоколо да няма никакво абсолютно присъствие на общински терени.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на с. Черноморец. Колеги, пет минути почивка.

П. Рейзи – Колеги, останахме осем Общински съветника. Нямаме кворум. При това положение, както е по нашия Правилник, ще трябва да прекратим заседанието. Напускането на Общинските съветници по време на заседанието блокират работата на общината, защото не може да се гласува бюджета, който е жизненоважен. Няма да се гласува числеността на персонала и паралелките в училищата, което е жизненоважно. Лично аз благодаря на групата на БСП, на ВМРО, даже и на групата на СДС. С това прекратявам 26-то заседание на Общински съвет – Созопол. Пожелавам на всички приятна почивка.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/


ПРОТОКОЛА ВОДИ: …….…………….
/П. ПАЗВАНТОВА/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...