:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №25/11.08.2005 г


ПРОТОКОЛ №25


Днес, 11.08.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе двадесет и петото си /извънредно/ заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, гости на двадесет и петата сесия на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 16 Общински съветника. Предлагам сесията на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Уважаеми колеги, всички Вие сте получили поканите с дневния ред. По Правилник 24 ч. преди сесията имаме право да внесем извънредна докладна. Имам предложение за една допълнителна докладна. Тя е докладна записка с вх. №714/10.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Отмяна на Решение №505/15.07.2005 г., т.2 и допълнение в Решение №464, отнасящо се до чл.14, ал.1, четвърто тире, от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол. Който е съгласен докладна записка с вх. №714/10.08.05 г. да влезе към точка №1 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 1 глас
Въздържали се – 3 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 525
Приема да влезе в дневния ред към точка №1 докладна записка с вх. №714/10.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Отмяна на Решение №505/15.07.2005 г., т.2 и допълнение в Решение №464, отнасящо се до чл.14, ал.1, четвърто тире, от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.

П. Рейзи – Който е съгласен с дневния ред на 25-тата извънредна сесия на Общински съвет – Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 526
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №703/05.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно провеждане на референдум за отделянето на с. Равна гора от община Созопол и присъединяването му към община Приморско.
- Докладна записка с вх. №702/05.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно провеждане на референдум за отделянето на с. Росен от община Созопол и присъединяването му към община Приморско.
- Докладна записка с вх. №714/10.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно Отмяна на Решение №505/15.07.2005 г., т.2 и допълнение в Решение №464, отнасящо се до чл.14, ал.1, четвърто тире, от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №676/28.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на община Созопол за 2005г.

П. Рейзи – Както на дсяка сесия, така и на тази, започваме с питания към Кмета. Имате думата, колеги и кметове, за питания към Кмета. Г-н Трънков – Кмет на с. Габър.
Д. Трънков – Уважаема г-жо Караманова, уважаеми г-н Рейзи, уважаеми колеги, уважаеми Общински съветници. Аз имам два въпроса към г-жа Караманова и към Председателя на Общински съвет.
П. Рейзи – Питанията са към Кмета.
Д. Трънков – Добре, към Кмета. В с. Габър имам един много сериозен проблем. В момента една улица в центъра на селото, която е асфалтирана, в момента се разкопава от наводнението и от дъждовете, които валят. Има една подпорна стена и едно дере, което трябва да се отвори. С годините наред не се отваря, от заграбения общински имот. Вчера имаше доста хора, г-жа Бъчварова присъства, за да види, че г-н Трънков не интригантства, а има един човек от времето на г-н Златко Николов, го оправя там за заграбен общински имот и така създадоха най-големия проблем в селото. Г-жа Бъчварова не я виждам, попитайте я, онзи ден повече от половината село беше там и г-жа Бъчварова каза, че ще се обърне към Гл. Архитект. Трябва да се отвори това дере и тази вода, която минава от там и разкопа цялото село и това ще отнесе много негативи за г-жа Караманова и нека нейните хора и нейното ръководство и г-жа Порожанова е тук, да ги попита какво става в с. Габър и най-после да се реши. И за това, ако имахте положителен вот, другия път ще имате отрицателен, бъдете сигурни. В момента селото се разкопава и попитайте тези господа, които застават зад това дерето да разкопава селото, за какво става въпрос. И аз много моля, г-жа Бъчварова, тя е един почтен човек и другите, които бяха с нея, останаха разочаровани, да се вземат най-после спешни мерки, за да можем да го оправим това нещо. Друго няма.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – Пратих всички служители от общината, които отговарят за устройство на територията с инж. Бъчварова да видят какво е положението в Габър и да се вземат мерки. Вчера точно по тази причина бяха там.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания? Милко Димов.
М. Димов – Уважама г-жо Кмет, аз имам само едно питане – кога ще бъде назначен строителен техник в с. Черноморец? Работата е изключително много. Преди демокрацията имаше двама техника, по мое време имаше един. Вече 7-8 години няма никакъв.
В. Караманова – В щата има бройка за техник в с. Черноморец. Инж. Бъчварова ще дойде след малко. Търсихме хора, които да отговарят на изискванията, т.е. да има техническо образование. Тъй като няма, от общинската администрация ще бъде пратен човек, който ще бъде назначен като техник на с. Черноморец, а тук ще остане с един по-малко. Това е. Няма желаещи, щат има. Няма желаещи с техническо образование да работят в община. Защото има голямо строителство и всеки един като технически надзор получава много повече, отколкото като техник. Не само в Черноморец, а и в Созопол имаме незаети две бройки.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания? Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. Г-жо Караманова, имам няколко въпроса към Вас.
Първият ми въпрос е малко донякъде свързан с тази докладна записка, която е вкарана допълнително. Бихте ли ми казали какво правим при положение, че има пропусквателен режим? Вие живеете в стария град, предполагам сте видели, че градът е пълен с македонски, украински, молдовски, да не говорим за софийски, благоевградски и т.н. коли. Г-жо Караманова мисля, че към Вас е зададен въпроса...
В. Караманова – Той е към мен, но нали трябва да се консултираме. В една община всичко не прави Кмета. В една община за това има специалисти.
Кр. Германова – Да, за това има специалисти. Малко по-късно ще задам и другия въпрос. Интересува ме какво се прави по този повод при положение, че старата част на града е пълна с чужди коли. Докога ще се спекулира с положението на Общинския съветник с игри на думи да се представят на цялата общественост неща, които не са верни. Става въпрос за съобщението, което е поставено на фронт офиса “Общинският съвет реши да бъдат такива цените”. Това е единият ми въпрос.
Другият ми въпрос е, Вие, като домакиня на този град и на тази община, обръщали ли сте внимание в новата част на града около плажа за какво сметище става въпрос? И Вие казвате, че имате служители. Тези служители не би ли следвало да си свършат работата по почистването на това сметище около плажа? Това е мястото, където най-много ходят туристите. Благодаря.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – На първо място, не мисля, че има сметище така, както се изрази Германова. Минавам в шест часа сутрин навсякъде е така, преди да са събрали боклука. Много повече е лятото, по това време се събира. Да спекулираме и да си задаваме такива въпроси, е напълно излишно в момента. Аз безкрайно много съжалявам, че Общинските съветници наистина не виждат нищо хубаво в този град и нищо хубаво, което е направено. Те виждат само и единствено това, което има пропуски и което не е изрядно.
П. Рейзи – В момента според мен и Вие спекулирате с думите. Не е хубаво това да го казвате, защото всички Ваши предложения за решения, са гласувани от тези 17 човека, а щом са Ви подкрепили, значи...
В. Караманова – В момента изобщо не говоря за решения, в момента думата е на Кмета, не е на Председателя на Общински съвет.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет.
В. Караманова – Много моля да не ме прекъсвате. Вие сте пръв между равни в Общинския съвет. Кметът е избран от хората в тази община. Нека да не спекулираме. Писмен отговор ще получи г-жа Германова, за да не се караме в момента. Имам право да дам писмен отговор.
К. Мархолев – За пропускателният режим...
П. Рейзи – Не съм Ви дал думата, г-н Мархолев, ако обичате седнете. По вторият въпрос, г-жа Караманова, ако обичате, да дадете отговор.
В. Караманова – И по вторият въпрос ще дам писмен отговор.
П. Рейзи – И по втория? Добре, благодаря. Други питания, колеги. Г-н Милков.
Ив. Милков – Във връзка с решение на Общински съвет от началото на мандата, беше избрана една комисия “анти мафия” ли, каква беше, или “анти корупция”, да се провери законността на ръководството на общината по време на мандата на Златко Николов. Мисля, че беше за период от последната година и там имаше някакъв срок. Кога ще бъде представен в Общински съвет решението и материалите, които е разгледала и мнението на комисията за управлението на Златко Николов.
П. Рейзи – Това въпрос към Кмета на общината ли е? Питанията са в момента към Кмета, г-н Милков. Няма да бъркате нещата. Питанията са към Кмета. Нямаме питания към решенията на Общински съвет.
Ив. Милков – Значи никой няма да отговори на този въпрос има ли злоупотреби по време на управлението на Златко Николов. За това ли става дума?
П. Рейзи – Да, за това става дума. Други питания, колеги? Г-жа Бинчева, Кмет на с. Равна гора.
Ив. Бинчева – Добър ден на всички. Аз чух част от отговора на г-жа Караманова на въпроса на Кмета на с. Габър, но исках като пожелание да кажа. Има внесена докладна във връзка с пропадане на язовирна стена в с. Равна гора. Нека тази комисия да дойде специално и да види и да прецени, защото аз съм дала една сума. Във връзка с обилните валежи, стената е пропаднала, а пък ние стопанисваме язовира. Нека да го укрепим ако можем. Сега могат да се поискат суми. Нашата жалба е много по-лека, отколкото бедствието, което е станало в България, но ако има възможност, нека да се прецени.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Г-жа Караманова.
В. Караманова – Служителите в техническа служба, всички знаете, че са заети в този сезон изключително много. Сега те обикалят из селата. От понеделник са по селата в община Созопол, ще дойдат и в Равна гора.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Г-жо Кмет, и аз имам един въпрос. И тази година като миналите години, обменните бюра на валута са проблем. И тази година почти всеки ден има минимум по пет-шест скандала от измамени туристи. В Несебър Кметът успя да премахне тези чейндж бюра. В Созопол обаче не успяхме. Искам да чуя от Вас какви мерки Вие сте взели по всички тези инциденти, които са станали в нашия град.
В. Караманова – В Несебър Кметът премахна чейндж бюрата, които са отдадени от общината под наем. В Несебър имаха отдадени четири бюра общинска собственост. Кметът не може да премахне от частен терен. В Созопол всички бюра са отдадени от жители на гр. Созопол под наем. В Закона всички поставени изисквания към чейндж бюрата, са предмет на Териториална Данъчна Дирекция. След срещите, които са направени с Данъчна Дирекция и с Комисията за защита на потребителите, такава среща аз направих, говорихме с тях. Не само аз, всички останали Кметове имахме такива срещи. И говорихме по тези проблеми. Единственото, с което може да се намеси общината, е да не им се дават територии за тротоарно право за тези табели, които се поставят, когато не са коректни. Такива табели имаха поставени бюрата, които са в стария град и едно от бюрата в новия град. На тях са им наложени санкции от общинската администрация за поставяне на некоректни табели, ползвайки тротоарно право. След последната промяна за валутата, която излезе, за обмяна на валутата по-скоро, по тези чейндж бюра вече няма такива табели с некоректни курсове за обмяна, а изнасят само и единствено техните курсове. Последните дни при нас жалби няма и може би от две седмици жалби няма от засегнати граждани, както от България, така и от други страни. Такива имохме. Говорено е с всички туроператори, да казват на туристите, които идват, да обменят само в банковите офиси, така че всичко необходимо, което можеше да бъде направено за предотвратяване на тази негативна последица от неправилна обмяна на валута е направена.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания? Г-н Минков.
Д. Минков – Аз малко се притеснявам вече да питам, защото се оказа, че не е хубаво. За това отправям апел и молба към общинска администрация. Тази година сме най-зле по отношение на спазване на Наредба №1, за шума след определения от нас час. В новия град е невероятна лудница – до два, до два и половина, до три часа. При положение, че имаме общинска полиция, при положение, че полицията също е длъжна да съблюдава тази Наредба №1 и да изисква от гражданите да се спазва, не мога да си обясня защо е така. Въпросът ми е има ли разговор с Началника на РПУ по този въпрос и можем ли да направим нещо въобще. Защото наистина е страшна работа.
П. Рейзи – Кметът на общината има думата.
В. Караманова – Всяка година се правят срещи с Началника на РПУ. Тази година също е направена среща официална с г-н Одрински – Началник на РПУ Созопол. На среща в РПУ се канят всички собственици и наематели на заведения, които се явяват основните нарушители на обществения ред. Най-много са заведенията, които нарушават обществения ред по ул. “Ропотамо” и по така наречената “весела уличка” в Созопол. На всички нарушители има наложени актове по Наредба №1 на общината. За съжаление обаче, както и миналите години, дано тази година да не е така, актовете отиват в Районна прокуратура, оттам собствениците ги обжалват и тези актове падат. Има извършени проверки, има наложени наказания, но все още в тази част продължават след 12,30 ч. да пускат музика. В стария град жалби няма. Това е невралгичната точка, която е останала по “Ропотамо” и по улицата към “Хоризонт”, която води. Както и от “Теодора”. Там също има наложени санкции и глоби за нарушаване на обществения ред.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Други питания, колеги? Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаема г-жо Кмет, аз няма да отправям питане. Просто искам да Ви попитам само дали е изготвен писменият отговор от миналата сесия?
В. Караманова – Да.
П. Рейзи – Прочетете го, г-жо Кмет.
В. Караманова – Това е относно изработване на трасировъчен план на кварталите 31, 35 и 36 по плана на гр. Созопол. Общината е започнала изготвянето на задание за възлагане изработването на трасировъчен карнет на кварталите 31, 35 и 36 по плана на гр. Созопол. Към настоящия момент не може да възложи за изпълнение трасировъчния план поради факта, че при прекратяването на съсобствеността за някои уригулирани поземлени имоти, се наложи прецезиране на площите на имотите, собственост на общината и промяната плана на регулация, в резултат на ограничението “до 100 кв.м.” за стария град, предвидени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Предвижданията на общината са до края на м. октомври да приключи изработването на трасировъчен план за кварталите 31, 35 и 36 по плана на гр. Созопол, след което предстои приемане от службата по кадастър в Бургас и Общински експертен съвет в Созопол. Наложиха се някои промени и тези промени и възлагането в трасировъчния план да претърпи промяна поради факта, че беше наложено отрегулиране до 100 кв.м. За някои парцели, ако си спомняте, надвишаваха 120 кв.м., след това трябваше да се отрегулират отново, за да може да се направи трасировъчния план.
П. Рейзи – Какъв беше въпроса, извинявайте, защото това е въпрос от миналата сесия.
Ст. Георгиев – Въпросът ми беше следния, тъй като по-голяма част от хората са заплатили тези предаваеми площи, а реално не могат да влязат във владение вече трета и четвърта година, откакто започна изработването на плана. Хората имат някакви планове, цените поскъпват, всеки си е направил някаква сметка, за да вложи средства в тези имоти и ми се струва, че тук администрацията е допуснала някакви грешки и пропуски, тъй като този план трябваше да бъде изработен заедно с кадастралния план независимо, че там беше прието това ограничение “до 100 кв.м.”. На хората трябваше да им бъде обяснено какво ги чака, колко пари трябва да дадат за целия набор от документи, за да могат в крайна сметка да си влязат в имотите. Те ги платиха, а сега чакат до октомври, до ноември, може и до пролетта на следващата година. Това все пак е притеснително. Вчера пак ме питаха на улицата какво става с този проблем. Аз за това зададох въпроса.
П. Рейзи – Нещо имате ли да кажете, г-жа Бъчварова? Аз мисля, че Вашият отговор беше точен.
П. Бъчварова – И аз така си мисля. По принцип планът се прие миналата година. След като се приеме този план, трябва да започнем трасировъчен карнет. Не може да стане индивидуално изработването на трасировъчен карнет, защото има все пак технически норми, които трябва да се спазват. Може да се получат засуквания. Може в един момент даден имот да стане по-малък от това, което е по предвиждането на ЗРП така, че провим всичко възможно да се отрегулират нещата и да няма проблеми за целия квартал. А после и за нас при една допусната грешка, търпи навличането на още допълнителни грешки.
Ст. Георгиев – Този срок реален ли е?
П. Бъчварова – Да, реален е. За да съм го написала, значи е реален. Смятам, че ще се справим, ще възложим трасировъчен карнет на фирма, която да го изработи.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Бъчварова. Други питания има ли? Ако няма, аз предлагам да преминем към първа точка от дневния ред. Давам думата на г-жа Чапевова, Председател на комисията по законност и ред.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Г-н Председател, колеги и гости. Ще Ви представя докладните така, както бяха разгледани по време на комисията.
Докладна записка с вх. №703/05.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно провеждане на референдум за отделянето на с. Равна гора от община Созопол и присъединяването му към община Приморско.
Комисията разгледа предложените документи и за това Ви предлага решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, имате думата. Аз ще дам думата малко на Юриста на Общински съвет да тълкува така, както са постъпили нещата при нас.
Б. Чампарова – В Общински съвет е постъпило предложение от Инициативен комитет, за провеждане на референдум в с. Равна гора, за отделяне на селото от община Созопол и присъединяването му към община Приморско. Този Инициативен комитет е избран на проведено събрание на гласоподавателите, след което той е бил регистриран от Кмета на с. Равна гора, който ги е снабдил с листи, подпечатани с печата на кметството и съответно подписани от Кмета на селото. Подписката е събрана и съдържа 306 подписа, което означава, че това е 55% от общия брой на гласоподавателите. Това означава, че Общинският съвет няма избор, а трябва да даде своето съгласие за този местен референдум за отделяне на с. Равна гора от община Созопол.
П. Рейзи – Благодарим на Юристката. Имате думата, колеги. Г-н Милков.
Ив. Милков – Имам един въпрос към Юристката Хората от селото искат да излязат от общината и да отидат към друга община. Тяхно право е, никой не може да им го оспори.
П. Рейзи – Не, те искат да се проведе референдум. Не искат да отидат в друга община. Г-н Милков, говорете ги точно нещата.
Ив. Милков – Г-н Рейзи, нямате право да ме прекъсвате, докато не свърша. Задължително условие ли е за провеждане на референдум, да има решение на Общинския съвет на общината, към която селото иска да премине. Защото, представете си, ние сме съгласни да се направи референдума. Отделят се пари, правят се бюлетини и т.н. Изведнъж, Общинският съвет на Приморско решава, че няма да вземе селото. Както стана в с. Извор. Питам – законно ли е да се проведе и позволява ли закона да се проведе референдум без нашият Общински съвет да има гаранция, че тези хора ще бъдат приети от общината, в която искат да отидат.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Милков. Сега ще му обяснят.
Б. Чампарова – Г-н Милков, в момента Вие взимате само принципно решение, че приемате тази подписка, приемате предложението и давате съгласие за провеждането на референдум. От тук нататък, такова съгласие трябва да има евентуално и от другия Общински съвет. След това Областният управител ще провери двете решения и на двата Общински съвета, дали са взети законосъобразно. От там нататък вече се взема същинското решение за провеждане на референдум, насрочва се дата… това е вече едно последващо решение.
П. Рейзи – Г-н Деспов.
Р. Деспов – Добър ден на всички. Аз имам едни въпрос към Юристката на Общински съвет. Тя каза, че в тази ситуация, Общинският съвет няма избор. Кой Закон, кой член и коя алинея точно задължават Общинския съвет да вземе такова решение.
Б. Чампарова – Както Ви прочетох от докладната и от така представената подписка, повече от половината от гласоподавателите са дали своя глас за провеждането на референдум. Това означава, че в случая, Вие действате при условията на обвързана компетентност, което означава, че можете да вземете едно единствено решение. Такова, каквото Ви повелява Закона. Нямате право на избор. Чл.23, ал.2 от Закона за допитване до народа: “Когато искането за произвеждане на местен референдум е направено от повече от половината гласоподаватели, общинският съвет не може да откаже произвеждането му.” Ако Вие не съберете необходимото мнозинство, тогава ще бъде спряно решението, ще влезе в Окръжен съд и съдът ще Ви наложи да вземете това решение.
П. Рейзи – Благодарим на Юриста на Общински съвет. Поискахме справка от общината, гласоподавателите на с. Равна гора са 558 бр. Г-н Златко Николов има думата.
Зл. Николов – Колеги, през последните девет години, когато аз бях Кмет, минаха много искания от различните села в общината. Ние на всички до сега давахме съгласие за провеждане на референдум. В случая обаче, въпросът е съвсем друг. По Закон “община” е населени места със съседни землища. Ако ние дадем съгласие за референдум и Равна гора и Росен отидат към друга община, значи ние община Созопол я разделяме на две съвсем откъснати части. Ние разбиваме по този начин община Созопол. Какво ще стане, ако например кърджалийският край реши да отиде в Турция. Парламентът ще разреши ли да отидат в Турция? Ние по този начин разбиваме общината на две. Тук нещата са съвсем различни. Това е моето мнение и ако се премине към гласуване, аз предлагам гласуването да стане поименно.
П. Рейзи – Нямам нищо напротив. Мисля, че при едно явно гласуване става ясно кой за какво гласува. Други коментари, колеги, по докладната. В момента гледаме Равна гора, след това ще гледаме Росен. Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – Молбата ми към Юристите, ако може да прочетат на всички Раздела, който касае отделянето на едно населено място от една община и отиването му към друга, да го чуем всички.
Б. Чампарова – Искате специално за промяната на граници на община да чуете, така ли? Това е от Закона за Местното самоуправление и местната администрация - Глава ІІ “Община”: “Чл. 10. Територия на общината е територията на включените в нея населени места.
(2) Спорове за землищните граници между населени места се решават от съда.”
В Закон за административно-териториалното устройство на Република България – Раздел ІІ “Община”, чл.28, ал.1: “Промяна на границите на община, поради отделяне на населено място и присъединяването му към съседна община на територията на една област, с която има обща граница, се извършва след провеждане на местен референдум по следния ред:
1. искане за провеждане на референдум за отделяне на населеното място от съответната община и присъединяването му към съседна община, изразено чрез подписка от най-малко 25 на сто от избирателите на населеното място до съответния общински съвет; искането се придружава с аргументирано становище на кмета на населеното място, което се изпраща на заинтересуваните общински съвети;
2. общинските съвети в едномесечен срок се произнасят задължително с мотивирано решение относно исканата промяна и го изпращат на областния управител;
3. областният управител в двуседмичен срок проверява законосъобразността на искането и на решенията на общинските съвети;
4. при положително решение на общинския съвет на приемащата община областният управител в двуседмичен срок предлага на общинския съвет на общината, от чиято територия се иска отделянето, да приеме решение за произвеждане на референдум в съответното населено място;
5. референдумът се произвежда при условия и ред, определени със закон;
6. при положителен вот на избирателите областният управител в едномесечен срок внася писмен доклад в Министерския съвет относно исканата промяна;
7. Министерският съвет приема решение, с което предлага на президента на Република България да утвърди исканата промяна.
Ал.2: В случаи, свързани с осигуряването на по-благоприятна среда за задоволяване на ежедневни потребности на населението от здравни, социални, културни, търговски, транспортни, финансови, съдебни и други услуги, едно или няколко населени места могат да се отделят от една община и да се присъединят към друга съседна община, намираща се на територията на друга област, след решение на Министерския съвет, прието по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и областните управители на двете области при спазване процедурата по ал. 1.”
П. Рейзи – Това е, колеги, чухте го. Кажете, г-жа Петкова.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Добър ден. Колегата пропусна хипотезата на чл. 27, която е приложима в конкретния случай, а именно: “Промяна, водеща до закриването на община поради разделяне, се извършва при спазване на условията по чл. 8 за всяка една от ново създаваните общини и по реда на чл. 9 за тяхното създаване.”
Условията по чл.8 са: минимум брой население, минимум отдалеченост от съответния административен център, наличие на съответна инфраструктура и комуникация, наличие на възможност за самоиздръжка на общината. В чл.9 е разработена процедурата “провеждане на референдум”, а сега ще Ви представя карта на общината, за да имате представа. С. Равна гора е в средната част на общината. С. Росен е до него. С. Маринка преди известно време беше приет в община Бургас. Ако с. Росен или с. Равна гора, или и двете села преминат към територията на община Приморско, с която те граничат, нашата община се разделя на две части. Което означава, че ние трябва да създадем две нови общини и тези общини да имат административно-териториални центрове, да имат необходимия брой население. Към момента е приложимо и изискването за 40-километровото разстояние от административния център на общината, което условие не е било приложимо към момента на създаване на община Созопол, защото тя е създадена 58-ма година. Тогава това не се е изисквало. Но ако сега тепърва тръгнем да създаваме две нови общини, което ще бъдем принудени да направим…
П. Рейзи – Защо ще бъдем принудени да го направим?
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Защото общината се разделя на две.
П. Рейзи – Тя и в момента нашата община е разделена, зависи как я поглеждаме.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Просто на практика разделяме общината.
П. Рейзи – Благодарим на Юристката.
Б. Чампарова – Все пак имаме повече от 50% желание на гласоподаватели и Вие не можете да пренебрегнете тяхното желание. Вие нямате избор в момента, ако ще да трябва да стават още две общини. Такива са Законите на Република България. В момента Вие нямате избор. Едно решение трябва да вземете – да дадете съгласие за референдум. Аз Ви казвам моето мнение, правото да гласувате е Ваше.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам да преминаваме към гласуване. Само искам да направя една малка промяна в решението. Минаваме към гласуване, всеки гласува, както си пожелае. Само имайте пред вид, че ако гласуваме отрицателно, Областният управител, ще го спре и ще отидем в съда и съдът ще ни наложи да гласуваме положително. Имате думата, г-н Недин.
Ст. Недин – Според това, което прочете Божана, Общинският съвет трябва да вземе мотивирано решение. И в това решение, ние трябва да опишем мотивите за това решение.
П. Рейзи – Мотивът ни са подписите.
Ст. Недин – Няма значение подписите. Тук става въпрос за две различни неща – едното е, че ние сме длъжни да уважим желанието на хората да проведат референдум, другото е, тук вече въпросът е по-глобален. В крайна сметка в това мотивирано решение да влязат различни мотиви. То може да е едно изречение, а може и да е с петнайсет изречения.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Чакайте, колеги, ние в момента не взимаме решение дали да отделяме Равна гора от Созополска община. Ние в момента взимаме решение дали да бъде проведен референдум. След като толкова много сме загрижени за тези села и за общината, ще направим всичко възможно да им предоставим добри условия на тези села, за да останат в нашата община. Ние гласуваме за това дали да има референдум или не. Ние не ги отделяме от нашата община. Не говорим за отделяне на селата. По Закон нямаме правото да им кажем “не”. Това Ви каза и Юристката. Ние като гласуваме “не”, ще влезе в съда, съдът ще ни задължи. Какво правим? Само си играем ли? В момента гласуваме за това дали да има референдум или не.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Германова. И аз ще кажа последно – в момента ние гласуваме да дадем правото на тези хора, които живеят в Република България да произведат този референдум с техния глас. Предложението ми за промяна в решението е следното – то в момента е “Общински съвет – Созопол дава съгласие за провеждане на местен референдум за отделянето на с. Равна гора от община Созопол и присъединяването му към община Приморско”. Прибавям “Общински съвет – Созопол приема искането и подписката и дава съгласие…”, защото в крайна сметка на базата на това искане и на тази подписка, ние отиваме към вземане на решение. Г-н Деспов.
Р. Деспов – Това са две предложения. Трябва да се гласуват.
П. Рейзи – Аз просто предлагам да се добави към решението на комисията. Разбира се, че ще се гласува.
Р. Деспов – Вие в качеството си на Председател можете да променяте предложението по време на сесия?
П. Рейзи – Аз предлагам да се добави. Аз ще го подложа на гласуване. Предлагам допълнение към решението – “Общински съвет – Созопол приема искането и подписката и дава съгласие…”. Който е съгласен с това допълнение към предложението за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 6 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 10 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 527
Общински съвет – Созопол не приема предложеното от Председателя допълнение към предложението за решение по докладна записка с вх. №702/05.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно провеждане на референдум за отделянето на с. Равна гора от община Созопол и присъединяването му към община Приморско.

П. Рейзи – Значи остава решението по докладната. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията за решение по докладна записка №703, моля да гласува “ЗА”:
За – 6 гласа
Против – 6 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 528
Общински съвет – Созопол не дава съгласие за провеждане на местен референдум за отделянето на с. Равна гора от община Созопол и присъединяването му към община Приморско.

П. Рейзи – Продължаваме нататък със следващата докладна.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №702/05.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно провеждане на референдум за отделянето на с. Росен от община Созопол и присъединяването му към община Приморско.
Комисията я предлага на Вашето внимание за обсъждане.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Аз също направих проверка. Тя ситуацията е ясна. Докладната ще я предложа за оттегляне. Но преди това, искам да задам няколко въпроса към Кмета на с. Росен. Защото така, както е избран инициативния комитет, всичко е законно. Защо Кмета на с. Росен не е регистрирала инициативния комитет и на какво основание не им е дала подпечатани листи за подписката?
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Като законно избран Кмет на с. Росен, аз съм поставена там да съблюдавам спазването на реда и законността. Съгласно Закона за допитването до народа, чл.51, ал.3, Кмета на населеното място, трябва след като провери законността на събранието и ако то е проведено законно, да регистрира инициативния комитет и да го снабди с листи образец за събиране на подписи. Тъй като аз на комисията поставих въпроса за тълкуване на Юриста и не беше ми отговорено как именно Кметът трябва да провери законността на събранието, в което много пъти бях упреквана, че по предоставените ми документи, аз трябва да узаконя това събрание. Аз лично считам, че трябва да присъствам на събранието, защото това не е, както много пъти съм казвала, хапка от днес за утре, а трябва да вземем едно глобално решение за референдум въпреки ,че има много съмнения, както стоят нещата в с. Росен. До сега проведените действия на така нерегистрирания инициативен комитет, съмнения, относно демократичността на проведения референдум. И на осн. чл.51, ал.3 аз не регистрирах инициативния комитет и не го снабдих с листи образец за подписка. Тъй като считам, че на първото събрание, не считам, а не бях поканена да присъствам. Ако този инициативен комитет е тръгнал с една добра идея да прави добро за Росен, защо ще го крие от Кмета на селото? Второ – г-н Димитров лично ми се обади в Кметството да го приема, както го и приех, заедно с г-жа Бинчева беше дошъл в Кметство с. Росен. Разговаряхме и аз му казах – “г-н Димитров, сега е време разделно, сега е време на избори. Като минат изборите, аз съм задължена естествено да уведомя община Созопол и населението на с. Росен”. И естествено, направихме събранието на 30.06., едно огромно по мащаби събрание, на което уведомихме населението за решението на Кмета на община Созопол. Но преди това събрание, инициативния комитет, е направил друго събрание, което аз отказах да регистрирам. Така, на това събрание, се взе решение за събиране на подписка за оставане в община Созопол. На това събрание се изказаха много силни думи от страна на населението. Те просто наблегнаха на това, ако някога с. Росен трябва да се присъедини към някой, това да бъде община Приморско, Бургас, извинете. Защото Бургас е на 20 км. от Росен и Созопол е на 20 км. от Росен. Тъй като сега не стои тази алтернатива пред с. Росен, не са проучени нещата за преминаване към Бургас, хората от с. Росен изразиха желание да се направи подписка за оставане в община Созопол. И хората изразиха мнение, че не желаят провеждането на референдум. Това е желанието на 615 човека в подписка, която подписка представих на Председателя на Общински съвет с аргументирано становище, че жителите на селото не желаят да се провежда референдум, а желаят да си останат в община Созопол. Много спорихме по време на комисията с г-н Рейзи и аз му казах, че щом хората желаят да си останат в община Созопол, значи те не желаят промяна. За мен един референдум е желание за промяна. И ако действително хората, аз сега малко емоционално ще се изразя, представете си колко пари ще Ви трябват за референдум и ми ги дайте да направя още една улица в с. Росен.
П. Рейзи – Вижте сега, общината достатъчно много пари е дала за други работи и актове, така че няма смисъл да говорим колко струва един референдум.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Не ме прекъсвайте. До тук уточних инициативния комитет, който събира подписи за оставане в община Созопол. И на г-н Рейзи съм описала в докладната. Надявам се, Вие да уважите желанието на 615 избиратели, което представлява 60,95 % от населението на с. Росен. Желая да уточня… по време на комисията уточнихме с Вас защо не съм регистрирала и второто събрание. По време на второто събрание бях публично поканена с покани, поставени на стълбовете. И за зла участ на инициативния комитет, тези обяви бяха поставени в събота вечерта. На събранието, вместо изискващите се по закон 100 човека, присъстват 58. Броя ги аз и когато Председателят на събранието казва, че го открива, аз ставам и казвам, че събранието е незаконно, съгласно чл.51, ал.2 от Закона за допитване до народа, аз отново не мога да регистрирам инициативния комитет и не може да се провежда и подписката. Но въпреки, че не е регистриран, инициативния комитет тръгва да събира подписка. Тази подписка, която аз видях, не отговаря на изискванията на Закона, а изискванията са уточнени в чл.52 от Закона за допитване до народа. Писала съм жалба до Областния управител с копие до г-н Рейзи, в която желаех да се разпореди проверка и да се уточни реалната ситуация в с. Росен. Но така или иначе, проверка не е уточнена. Считам, че правилно действах според законите и за това не съм регистрирала този инициативен комитет. Смятам, че внесената подписка не е комплектована за провеждане на референдум в с. Росен.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на с. Росен. Уважаеми колеги, да не се превръщаме тук сега в говорилня, защото е ясно, че по тази докладна има нарушение. Наистина няма ги 25% от подписите на хората, които желаят да има референдум в с. Росен. За това, аз оттеглям тази докладна за провеждане на референдум в с. Росен. Имате думата, г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, аз и моят колега Станислав Георгиев се въздържахме на гласуването за желанието за референдум на с. Равна гора, поради единствената причина, че тук не се прие идеята решението да бъде сериозно мотивирано. Нямаме нищо против да се проведе един референдум в с. Равна гора. Имат право хората да искат да се отделят от нашата община, защото от 96-та година до сега няма нищо променено в това село. Желанието на Росен ще бъде същото след месец-два. Този проблем ще остане и ще виси. Хората ще недоволстват и напрежението ще остане. Сега решенията не минават, но нека не направим следното: да не допускаме от тук нататък жителите на с. Равна гора и на с. Росен да искат да отиват в другата община Приморско на базата само на някакви очаквания, че там ще живеят по-добре. Нека да направим така: предлагам следното – на г-жа Караманова, като Кмет на община Созопол, едно конкретно решение на въпроса – да събере всички кметове на населените места, с Председателя на Общински съвет и с Председателите на комисии в Общински съвет и да се направи така, че да се изготви една стратегия за развитие на общината. Като се вземе пред вид, че най-напред трябва да се центрира и да се даде приоритет на селищата, близки до центъра на общината, в т.ч. Равадиново, Равна гора, Росен и Атия, като съответно се направи такъв проекто-бюджет, който ние да гласуваме, така че да се увеличат средствата за въпросните села и да бъдат разрешение техните проблеми на място – транспортни, комуникационни, улични, осветление и т.н. Въобще проблемите на тази среща да бъдат подредени и квалифицирани по приоритети и да се вземе нещо да се направи, защото иначе хората ще продължават да искат и ние не можем да откажем. Те ще си проведат референдум и ще си отидат в другата община. И тогава нашата община се изправя пред друг проблем – трябва да се направи нова община. Инициативата в такъв случай е на Общинския съвет и влизаме в един такъв омагьосан кръг. Ще се занимаваме тук с административно-териториално деление. Заради това, че досега това е едно следствие от не добре провеждана политика в рамките на община Созопол. Защото ако до сега се бяха взели необходимите мерки там да се решават проблемите, нямаше хората да искат това отделяне от нашата община.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Г-жа Караманова, няма нужда, тя е приключила тази докладна. Г-н Недин изказа своята плеяда, няма нужда…
В. Караманова – Моето ще е с две изречения. Селата в нашата община се разполагат и работят съобразно бюджета, който се гласува от Общинския съвет и се предлага от Кмета на общината след съгласуване с кметовете на населените места. Всеки един бюджет, който се предлага от Кмета на общината, се предлага съобразно внесените искания от кметовете на населени места. Кметовете, разбира се, винаги искат повече. Аз не казвам, че те искат по-малко. Винаги искат повече. Но съобразно бюджета и средствата, които ние имаме като бюджет общината, им го разпределяме. Но все пак има един въпрос – преди малко г-н Недин каза “селата, които са по-наблизо или по-надалече” – не бива да бъде и така. Но не знам защо за големите села винаги се режат средствата.
П. Рейзи – Аз само във всичко това, което е казано, искам да Ви кажа едно последно нещо – хората в тази държава и в тази община, са свободни. Законът им дава право да искат този референдум. Ние нямаме право да го спираме. Последно ще Ви кажа – ние гледаме на нещата грешно. Това, че разрешаваме референдум, за да бъде решено, г-н Недин, не означава, че с. Равна гора или с. Росен ще заминат от община Созопол. Напротив това, за което казахте, че сте се въздържали, звучи много несериозно. Колеги, нека да минем нататък по дневния ред. Предлагам докладна записка №702, да бъде оттеглена. Който е съгласен с докладна записка №702 да бъде оттеглена, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 529
Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. №702/05.08.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно провеждане на референдум за отделянето на с. Росен от община Созопол и присъединяването му към община Приморско.

П. Рейзи – Давам пет минути почивка колеги.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, 14 Общински съветника има в залата. Имаме кворум. Предлагам да продължим по следващата точка от дневния ред. Давам думата на г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Колеги, надявам се, че се запознахте с предоставената Ви докладна записка №714. Предлагам да разгледаме решението и.
П. Рейзи – Колеги, няколко са нещата, които ме накараха да внеса извънредно тази докладна. Първото нещо са многото обаждания в Общински съвет от гражданите в стария град, които се оплакват от поставената бариера. И второ, във връзка с таксите, които ние гласувахме, които разбира се, бяха предложени от Кмета на общината. Защото във “Фронт-офиса” лично аз на г-жа Сийка Пазвантова и казах да свали този документ, който е залепила. Там пише “Решенията за таксите на магнитните карти ги взе Общинският съвет”. Много лесно се оправдава общинската администрация с всички нас, колеги. Вие всички знаете, че много бяха дебатите, когато се тръгна да се прави тази бариера. Многократно бях казал, че не е сега момента, че не сега трябва да бъде поставена, че трябва по-рано да бъде поставена. Но ако тогава бяхме гласували “против”, щяхме да бъдем обвинени, че спираме развитието на общината. А отделен е момента, както и в докладната пиша, че не се получава ефекта от нея. Старият град е пълен с коли. Дори и сметоизвозването преди една седмица имаше проблем. Това е единият от мотивите. Вторият мотив, който ме накара да внеса докладната, е това, че в момента се получава такова нещо – местните хора си купиха карти и влизат в стария град. Чуждите хора – те пак влизат, но без да платят картите. В решение №464 там, където искам промяната, се казва следното: “туристи използващи квартира в старата част – използват бар - код”. Това означава, че те не ги заплащат. На тях им се дават и те влизат, съответно ще трябва да излязат от града след 60 мин. Само, че паркинга, който е определен за паркиране е много малък. Лично аз съм присъствал на сцена, когато човека казва “аз съм платил за паркинг, а няма място”, а човекът на бариерата казва “влизай в стария град и паркирай”. Значи пак направихме неща, които не са изпипани както трябва. Има в момента само един действащ паркинг – това е паркинга на пристанището. И в тази цялата насока, аз искам тук да бъде променено – не само хора, туристи, използващи квартира в старата част, а и хора, които искат да посетят града. Защо да не може той да влезе с колата си до някъде, да я паркира, разбира се за 60 мин. Да разгледа, да пие едно кафе в стария град и да излезе. Защо да не бъде вписано това? Какъв е проблема? Това е по отношение на това решение. По отношение на решение №505, там искам да Ви зачета т.2, която искам да отпадне. Тя е относно определяне размера на такси и цени:
“2. Общински Съвет Созопол определя размера на цената за закупуване на магнитни карти:
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, жители на град Созопол – 5,88 лв. с вкл. ДДС;
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, търговци, зареждащи търговски обекти за 1 месец – 72.00 лв. с включено ДДС;”
Тази точка аз мисля, че трябва да отпадне, защото нямаме основание нашите хора да си плащат тези карти, понеже града е пълен с коли. Така, че до тук, както и навремето г-жа Караманова каза, ако ефектът е несполучлив, ние ще я освободим. Аз мисля, че бариерата трябва да бъде освободена. И без това сезонът върви много слаб. За допитването, което беше направено в стария град за бариерата, така и не получихме резултат, да видим наистина какви са резултатите. С всички тези мотиви, които съм написал в докладната и с това, че едва ли не Общинският съвет е виновен за всичко, което се получава, аз мисля, че трябва да освободим бариерата и нещата да станат така, както бяха, поне от тук нататък до края на сезона. За догодина трябва да се седне, да се измисли, да се работи навреме. Съоръжението го има, нямам нищо против него. Разходите са направени по него, но мисля, че трябва да се почне по отрано и нещата да потръгнат по-сериозно. Това е моят мотив, с който съм внесъл тази докладна. Имате думата, колеги. Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Г-н Рейзи, много се извинявам, но мисля, че това, което го казвате, сте абсолютно неподготвен. Оставете хората, които се занимават лично с тази работа, да Ви обяснят някои неща. Не може Вие да правите заключения с това, което пишете в тази докладна, тъй като ако прочетем внимателно във Вашата докладна, която пишете, Вие си противоречите. Аз ще Ви прочета нещо – Вие казвате, че не допускаме хората в града. Същевременно казвате, че градът е пълен с туристи.
П. Рейзи – Пълен е с коли, не съм казал, че е пълен с туристи.
К. Мархолев – Ами добре, значи ако пуснем колата, тогава пак ще бъде пълен с коли. Вие сега искате градът да не е пълен, а пък сега искате да освободим бариерата, за да не бъде пълен града.
П. Рейзи – Изобщо не си противореча.
К. Мархолев – Кое от двете да го разбираме правилно?
П. Рейзи – Добре, Вие защо я поставихте тази бариера, г-н Мархолев?
К. Мархолев – Бариерата я поставихме и се гордея, заявявам го тук, с труда, който съм хвърлил аз и г-жа Караманова и цялата общинска администрация. Никога от толкова години, откакто съществува гр. Созопол, не е имало такъв ред. Заявявам го, това е становището на Пожарната, на Бърза помощ, на Полиция и на гражданите на Созопол. Това в момента са измислици, инсинуации нарочно, защото Вие искате да се блокира града. Никога извозването на сметта не е ставало така ритмично. Оплакването за извозването на сметта е от преди една седмица, а бариерата е поставена само от пет дена. За пет дни в този град се въведе режим. И ние можехме това нещо да го обсъдим. И както казват хората, едно дете като прохожда, родителите го възпитават и го учат как да проходи, а не като Вас да ударите шамар на това дете да падне долу. Тези неща, недостатъците, за това сме я пуснали август месец, в най-големия момент, за да видим недостатъците и след това есента да седнем заедно с Общинските съветници и общинската администрация да помислим какви бяха недостатъците и тогава да решаваме, а не сега в момента, когато тази бариера е проходила от пет дни.
П. Рейзи – Защо тогава във “Фронт-офиса” пише, че ние сме взели това решение?
К. Мархолев – Във “Фронт-офиса” не знам, ще го проверим. Друго ще Ви кажа – таксата за 2 лв. беше внесена от г-жа Караманова за паркингите. Защо не попитахте хората от какво е най-голямото недоволство? И на туристите в града? Точно тези два лева, на комисията г-жа Германова го предложи да бъде 4 лв. таксата за общинския паркинг, където да влизат колите. Общинските съветници са гласували с 15 “за”, по предложение на г-жа Красимира Германова.
П. Рейзи – Значи всички слухове от Вас излизат.
К. Мархолев – Да, да всички слухове. Четирите лева е таксата, внесена от г-жа Германова. От г-жа Караманова таксата е два лева.
П. Рейзи – Ще го проверя това и ако не е така, ще трябва да се извините на целия Общински съвет.
К. Мархолев – Аз ще се извиня, а Вие ще се извините ли?
П. Рейзи – Разбира се.
К. Мархолев – Защото Вие сега обвинявате общинската администрация, че не е направила нищо и че бариерата не върви.
П. Рейзи – Не съм казал такова нещо, няма да извъртате думите.
К. Мархолев – Ще донеса писма от всички институции. И Вие тук това, което цитирате клетвата на Общинските съветници, в интерес на гражданите на Созопол е да има достъп до извозване на боклука, да има достъп линейката, да има достъп Полицията, да има достъп Пожарната.
П. Рейзи – И има ли я в момента според Вас?
К. Мархолев – Абсолютно. Никога градът не е бил толкова в ред. Заявявам го, това да се протоколира всичко, искам да се знае. И друго нещо – Вие изменяте сега само една единствена точка. Да, моите уважения към Вас, прав сте. Съгласен съм с това изменение, можехте да го предложите за изменение и да приключим. Аз съм съгласен с Вашето предложение, но защо трябваше да правите плеяда, че не работела бариерата и т.н. От пет дни работи бариерата. Нали за това я правим, за да видим къде са грешките. В Несебър бариерата е направена миналата година юли месец. Тази година направиха допълнително работи и фирмата работеше от самото начало, защото и те също имат недостатъци. За Ваше сведение, в Несебър – лично съм проверил, имат 650 паркингови места, от които 80 места са само общинските. Другите са частни паркинги. Ние имаме в момента на територията на старата част на Карабаджаков паркинга, 950 места. Ние имаме повече места от тях. Разбирам, има пропуски. Тези пропуски се пишат и след това ще бъдат обсъдени с Вас. Догодина, например, аз имам предложение паркинга до Вас, там до училището, да се разшири. Очаквам военните да си заминат, техния паркинг да се освободи. Г-жа Караманова ще направи постъпи до Министерството на отбраната да се върне тази територия. Това са нещата, които аз догодина ще ги предложа. Но да се обвинява сега тук, че за пет дни бариерата не работи, просто не е сериозно. Искам да Ви кажа нещо друго – градът е пълен с чужди автомобили. Да, съгласен съм. Искам да Ви обясня на всички Общински съветници за какво става въпрос – паркинга не достигна. Миналата година вещите лица го определиха паркинга, че е 80 места. В момента ние побираме в паркинга 125 коли. Ако ги натъпчем, побираме 140 коли. Освен това – идват гражданите, искат да ги обслужим. За това искам да Ви кажа – много се извинявам, че така се получава, че се обвиняваме взаимно, но не трябва да става така. Трябва да се изслушваме. Разберете го и да седнем и да го обмислим. Ако сте ядосани от това, което е обявено горе от общинската администрация, наистина такова нещо не съм разпоредил, нито съм казал, защото г-жа Караманова беше в отпуск тогава и излиза, че аз съм го разпоредил.
П. Рейзи – Лично аз и казах да махне надписа.
К. Мархолев – Да, съгласен съм. Ще отида и ще проверя защо са го писали това нещо и кой го е писал. Но искам да Ви кажа – идва туриста…
П. Рейзи – Извинявайте, г-н Мархолев, връщам се към това нещо. Вие разбирате ли, че с това извинение, което Вие направихте пред нас, се оказа, че в целия град се говори само това нещо, че Общинският съвет е взел тези решения. А никъде в целия град не казват, че е по искане на Кмета на общината и от общинската администрация.
К. Мархолев – Недейте така, г-н Рейзи, всички знаят, че аз отговарям за тази бариера. И за това се обръщат към мен. Много се извинявам, пак моите уважения към Вас…
В. Караманова – Само една дума да кажа. Нека да не изопачаваме нещата. В момента това, от което хората в града са недоволни, защото аз също живея в тази част на града и знам за какво става въпрос, хората са недоволни от цената на паркинга. Наистина по предложение на общинската администрация, цената беше 2 лв., след което е коригирана в комисията по бюджет и финанси на 4 лв. На туристите цената от 4 лв. им е много за денонощието. Два лева хората я приемат като нормална цена. От тук идва проблема.
П. Рейзи – Само това ли е г-жа Караманова?
В. Караманова – Само това е, да.
К. Мархолев – Искам да Ви кажа, какво правим за гражданите на гр. Созопол. Идват, виждат, че паркинга е пълен. Никой не знаеше какво и как и колко коли. За тази цел, аз минах, обиколих целия град два-три пъти, броих чуждите коли и мога да Ви кажа, че горе на училището има около 45 коли сложени и това нещо ще бъде въпрос на една от следващите години, как ще постъпим с гражданите, защото Несебър е едно, а Созопол е друго. Значи, който може в старата част да осигури парково място за своя турист, защо да не му даде и някаква възможност. Ние трябва да го измислим как, защото тези проблеми излизат сега. Искам да Ви кажа – идват туристите, например, нашите граждани казват – не искам човека ми да влезе, няма място на паркинга и какво правим? Да, обаждат ми се на мен и аз го разрешавам. Не го крия, поемам си отговорността. Но аз го пускам този човек, защото не искам да ощетя гражданите на Созопол. А това, което Вие го предлагате, ние го правим. Вие сте прав за това изречение тук “туристи, използващи квартири в старата част”. Всички туристи в Созопол, които искат да дойдат и граждани от която и държава да са, имат достъп с бар-код карта в града…
П. Рейзи – Тази бар-код карта без пари ли се дава?
К. Мархолев – Да, до момента без пари се дава. Единствено пари се взимат само на парковите места и на нашите граждани, които си плащат картата по себестойност. Догодина и по-догодина, те няма да плащат нищо. За това Ви казвам, дайте да ги сравняваме тези работи, да не се караме тук, да не си вдигаме адреналина. Искам да Ви кажа, Вие миналия път сам казахте, че никога тук алеята не е била в такова добро състояние. Има пропуски, ние трябва да ги решим заедно.
П. Рейзи – Аз не съм казал утре да изкъртите будките и да махнете бариерата.
К. Мархолев – Г-н Рейзи, онзи ден, когато беше лошо времето, казах Ви 950 места съм ги преброил колите в Созопол. Вътре паркирани, заедно с паркинга на Карабаджаков. Представяте си паркинга на Карабаджаков колко е голям и нямаше място. Попитайте Полицията, ако искате, официална сверка ще поискаме, за да видите за какво става въпрос. Ако ние нямахме тази бариера долу, всички коли щяха да бъдат в старата част. И пак беше така. Даже, когато се получи задръстване към паркинга на Карабаджаков, те ги връщаха и аз наблюдавах от прозореца. Опашката беше до “Мечките” и горе до “Черно море” също имаше опашка. Много Ви моля, обръщам се към Вас като Председател на Общински съвет и към Общинските съветници, нека да не бързаме с тези изявления, с тези заключения. Аз Ви казах – детето сега прохожда и ние трябва да му помогнем да проходи. Не да му бием шамара да падне. Защото аз го правя за първи път. Ще седнем, ще го разгледаме, Димо Минков ще предложи нещо, Вие ще предложите нещо, ще го обмислим. Това е един проблем, който в Несебър го няма. Знаете, че старата част на Созопол е по-голям. Има места, където хората паркират пред гражданите. И ние ще трябва да го решим този проблем. Аз Ви казах – има 45 места там на училището, догодина като измерим колко е точно общинското място, да увеличим парковите места там и да решим проблема с военните, ако вземем тук това нещо. Ще Ви кажа – в момента с тези 120 места, които имаме в този паркинг, на града ни трябват още около 150 места. В момента преброявам града, това става в неделя, съм преброил чужди коли имаше 150 коли, обаче тези коли не пречеха на движението. Има места в града, където може да се паркира. Даже искам да Ви кажа, днес съм говорил с г-н Чапевов, да преотстъпят право на живеещите там, да си спират колите в паркинга на военните. Той ми каза, че няма никакъв проблем, само да му изготвя един списък, за да може местните да отидат там и да освободят паркинга.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Мархолев. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Г-н Мархолев, не знам дали Ви е известно, но когато аз, или г-жа Чапевова, или г-жа Колчева, или г-н Недин, се качим на тази трибуна, ние изразяваме мнение на комисия, не лично мнение. Ще ми се извините в такъв случай.
К. Мархолев – Да, извинявам се. Това нещо го каза г-н Червенков. Той ми каза “Красимира Германова го предложи”.
Кр. Германова – Отделно това, което се предлага по време на комисии и задължително по време на тази комисия, има и представители на общинска администрация. Вие забравяте, например, да споменете, че цените бяха предложени без ДДС и една голяма част от цените, които касаят местните, бяха оставени така с ДДС. Съжалявам, че нямам пред себе си първичното предложение и това, което решихме. Вие цитирате един определен член на Общински съвет в мое лице…
К. Мархолев – Извинявам се, но Червенков ми каза какво е станало, защото аз му се скарах защо не е станал да обясни на хората и т.н. Той ми каза, че Вие сте казали “да влизат приходи в общината”. Аз Ви казвам той какво каза.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Германова. Г-н Милков.
Ив. Милков – От изказването на г-н Мархолев разбрах, че е проблем за местните хора от 2 на 4 лв.
П. Рейзи – Не за местните хора, за туристите.
Ив. Милков – За туристите. Чакайте малко, проблем ли е да си върнем цената на 2 лв., както е било предложено от администрацията? Хайде обяснете ми.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Милков. Г-жа Караманова.
В. Караманова – Явно, че туристите не са достатъчно платежоспособни и това е обяснимо, защото тук в стария град няма много хотели. Малко са къщите, които предлагат самостоятелен санитарен възел, за разлика от новата част на града, където условията, предлагани от къщи и от частни хотели са по-добри, поради което самите туристи нямат достатъчно възможности да плащат. За тях 4 лв. денонощен паркинг, е свързан с висока такса. За това таксата от 2 лв. денонощно за паркинга е приемлива и никой за тази такса не възразява. И още нещо – за тези туристи, г-н Мархолев го каза, когато паркинга е абсолютно пълен и не може повече да се пуска, г-н Мархолев самия каза, че си поема отговорността, аз също я поемам, ние сме казали на хората долу, да не спират колите, да не спират туристите. Да ги пускат, но да се обадят на хазяите, да намерят подходящо място за паркиране около къщата им така, че да не пречат на преминаването на колите за събиране на сметта, на линейките, пожарната и др.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Г-н Председател, въпросът според мен трябва да бъде принципен. Вие в докладната казвате, че едва ли не това нещо не функционира. Мисля, че не сте много прав, донякъде обаче, може би имате някакво право. Тъй като и г-н Мархолев също има право, че това нещо сега тръгва. И ние наистина трябва да се обединим около идеята това нещо да проработи. И ние наистина общо всички заедно трябва да видим къде куца и където куца, да му помогнем да се изправи. Първата година ще бъде така. Аз обаче, също искам да кажа нещо на г-н Мархолев и на г-жа Караманова. Когато се направи общоградското събрание за тази бариера, лично аз поставих въпроса за колчетата. Пред повечето къщи има забити колчета, което е една ограничителна мярка от страна на гражданите наложена, която според мен не е законна. Аз бях първият човек, който… имах едно малко колче пред къщата ми, махнах го. Според мен тези колчета трябва да се премахнат. Кога ще стане това нещо? Според мои изчисления около 10-20% от територията пречат, те ограничават тази част от територията, където могат да се настаняват автомобили, когато се напълнят паркингите. Но, г-н Рейзи, миналата година аз лично имах няколко конфликта с шофьора на сметоизвозващата кола – сутрин рано в 6,30-7,30 ч. бибиткане и т.н. Тази година нямам проблеми. За това, според мен, трябва да се обединим около идеята това нещо да поработи.
П. Рейзи – Колеги, аз Ви казвам – многократно, за всяко нещо в общината се казва, че е виновен Общинският съвет. Това е нещото, което мисля, че трябва да се промени в стратегията на Кмета на общината и на общинската администрация. В крайна сметка всички тези решения, които сме ги взимали, са изцяло в полза на общината. Защото, не съм против бариерата. И с това, че подкрепихме варианта и цените и т.н., това означава, че ние също мислим, че това е един метод, с който ще се регулира по някакъв начин живота в стария град. Но в момента аз лично виждам, че то не е така. Защото не сме подготвени по отношение на паркингите. И от там всъщност се получи този проблем. Точно от там. И за това в момента, когато я внасям тази докладна, по тази точка за промяна мисля, че там съм напълно прав. По отношение на тази цена за паркинга от 4 лв., в крайна сметка, ако наистина е така… аз имам един друг въпрос, извинявайте. Колко пари до момента сме събрали приходи от картите и от паркинг местата?
К. Мархолев – За картите не мога да Ви кажа, но исках да Ви кажа, че откакто е заработила системата на този паркинг, където са пуснати фискалните апарати от неделя вечерта, в неделя вечерта имаме 1100 лв. оборот, в понеделник – 980 лв., вчера мисля, че беше около 300-400 лв. Това защото е с натрупванията. Ако направим повече паркинг-места, приходите ще са добри.
П. Рейзи – В момента всичко това се използва и експлоатира от общината. Нали така?
К. Мархолев – Да, да, разбира се.
П. Рейзи – Хората, които са назначени там на работа, са…
К. Мархолев – Те са от фирма, обявена с конкурс. Хората си имат договор, Юристите са правили договора. Хората си носят отговорност за финансовото, всяка вечер си отчитат, всеки един от тях, който е бил на смяна се отчита. С фискална памет е апарата. Три бона се издават – един на клиента, един остава в апарата и един за отчета, който се дава горе в общината. Това е по финансовата част.
П. Рейзи – Те всъщност там събират пари единствено на бариерата на паркинга, така ли?
К. Мархолев – Само там, да. Никъде другаде не се събират пари. С тях имаме договор. Просто извършват услугата контрол на пропускателен режим, който мисля е гласуван от Вас.
П. Рейзи – На какво основание сте го провели този конкурс и сте определили тази фирма.
К. Мархолев – Тук трябва Юристката да каже.
П. Рейзи – Нека да стане Юристката и да каже на какво основание е направено това нещо. Бариерата е на основание Закона за пътищата. А тези хора, тази фирма, как е назначена, там как стоят нещата? Защото аз поне останах с впечатление, че всичко това се контролира от общината и хората са назначени от общината. Сега в един момент се оказа, че…
К. Мархолев – То пак се контролира всичко.
П. Рейзи – То е ясно, но имам пред вид, че са служители на общината. Сега в един момент се оказа, че има фирма, която да извършва тази дейност, за която ние и плащаме. Изобщо много “не”, които не сме ги гласували.
К. Мархолев – Това са заплати на хора, които…
П. Рейзи – Аз разбирам, ама ние това нещо не сме го гласували. На какво основание Вие сте го направили?
К. Мархолев – Както плащаме охрана за пропускателен режим. Там са гласувани тези пари в бюджета, Вие ги гласувахте. Само искам още един път да Ви кажа, г-н Рейзи. Както Вие, Общинският съвет, така и общинската администрация, трябва само да се гордеем с това, което направихме.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Мархолев. Г-жа Петкова има думата.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – По повод предмета на сключения договор. Предмет на договора е “Управление на електронна система за контрол на пропускателния режим”. Пред вид спецификата на работата, в общината няма подготвени служители, които да работят с тази система. За това сме сключили договор с фирма.
П. Рейзи – Добре, ама не трябва ли да мине през Общински съвет? Как сте го провели този конкурс?
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – На база на три ценови оферти. Колкото на мен ми е ясно, парите са предвидени в…
П. Рейзи – Ние сме заложили пари за закупуване на бариерата. Никакви пари нямаме заложени по отношение на охраната. Охраната я виждаме, че е там. Аз охраната не я коментираме. Но тези хора, които са на компютрите, тези хора, които са на паркинга, те не са охрана. Охраната си е охрана, останалите хора на какъв принцип са?
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Хората, които са на паркингите, са към фирмата за опазване на обществения ред и те събират с наши платежни документи таксите от паркингите и се отчитат всеки ден до 8,00 ч. в общината. Има издадена нарочна Заповед.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, аз Ви казвам, че ако днес ме беше попитал някой, както и са ме питали, аз казвам, че всичко е към общината. Г-жа Караманова, не е към общината. Вие имате сключен договор с частна фирма.
В. Караманова – Не е частна фирма.
П. Рейзи – Каква е? Да не е държавна? Разбира се, че е частна. Вие имате сключен договор с частна фирма и ние тук го научаваме.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Да, това е така, защото нямаме общинска полиция, г-н Рейзи.
П. Рейзи – Това не е оправдание, г-жа Петкова. Вие сте провели някаква процедура, за която ние не знаем и за това питаме, за да знаем. Защото утре ще дойдат да питат и г-н Николов, и Петьо Георгиев, всички ще ни питат, а ние не знаем за какво става дума. А доколкото аз поне съм запознат със Законите, нормално е такива неща като се извършват, да има решение на Общински съвет. Дори да сме гласували някакви средства по отношение на охраната. Охраната си е охрана, там има други хора, които въобще не са към охраната. Ние сме гласували охрана на училища и т.н. Така, колеги, някакви други питания и въпроси? Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, наистина въпроса с движението по улиците на гр. Созопол е сложен и изисква време за решаването му. Но аз искам да обърна внимание на г-н Мархолев, тъй като той е Председател на комисията по безопасност на движението, че можеше някои неща да се направят предварително. Да не чакаме сега тази ситуация да показва нещо, което трябваше предварително да се предвиди. Имам пред вид, че трябваше да се направи този паркинг до старото училище да бъде охраняем. Част от колите да се пускат и да се отправят към него. Трябваше да се предвидят и пари за това нещо. Има доста неща, които трябва да се до изкусурят Съвсем не е идеално всичко, но трябваше да се започне от някъде и действително се започна. Надявам се, че ще търсите и мнението на Общинските съветници в тази насока, защото има и други проблеми по отношение на еднопосочното движение, защото и там не са оправени нещата и още други неща, които могат да се направят.
По отношение на цената на паркинга. Има ли някой представа колко струва денонощието в частните паркинги? 5-6 лв.
К. Мархолев – Аз Ви разбирам, ама…
Ст. Георгиев – Момент, може ли само да се изкажа? В крайна сметка и ние, Общинските съветници, сме загрижени хазната на общината да се пълни, от там да се разпределят средства, да се насочват там, където са необходими. За това си мисля, че щом като цената за един час е 1 лв., просто няма да е редно и е смешно, цената за денонощието да е два лв. Тогава трябва да намалим цената за час, например на 30 ст., за да има някаква реципрочност. Мисля, че цената от 4 лв. не би затруднила, най-малко пък полските туристи, които са тръгнали от средна Европа. Те винаги са си правили панаири. Като не му харесва тук, да отива там, където му е без пари. И последното нещо, което искам да кажа е, че ако действително има такова нещо, всяко едно действие по отношение на цени и на пропускателен режим да се оправдава с Общинските съветници мисля, че не е коректно от страна на изпълнителната власт. И ако става това нещо, ако някой служител го е допуснал, редно е Вие да вземете мерки да го санкционирате.
П. Рейзи – Имате думата, г-н Мархолев.
К. Мархолев – Пак искам да Ви кажа, както казахте Вие, че избързахме. Защо настоявах – бях денонощно там. Когато се прави изпитание на нещо, то се прави в най-тежкия момент. Съгласен съм с Вас, ако бяхме го направили догодина май месец, тези проблеми с паркинговите места, ние нямаше да ги знаем. За това, сега е най-хубаво, сега видяхме всички негативи. Това исках да Ви кажа. За това настоявах да стане август месец, за да видим в най-тежкия момент какво се прави в града.
П. Рейзи – Колеги, мисля, че достатъчно дебатирахме ситуацията. Всеки има докладната. Колеги, решението ще го гласуваме точка по точка.
П. Чапевова – Точка първа касае следното: “1.Общински съвет – Созопол отменя Решение № 505, т.2/15.07.2005 г.”
П. Рейзи – Решение № 505, т.2 гласи: “Общински Съвет Созопол определя размера на цената за закупуване на магнитни карти:
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, жители на град Созопол – 5,88 лв. с вкл. ДДС;
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, търговци, зареждащи търговски обекти за 1 месец – 72.00 лв. с включено ДДС.”
Предложението е това да се отмени.
К. Мархолев – Много се извинявам, има хора, които вече са платили. Това може да е добро пожелание за догодина. Но вече има хора, които са платили и търговци, които също са платили. Как да го спрем сега? Половината са платили, а другите да не плащат, така ли?
В. Караманова – Специално за търговците пък категорично не съм съгласна. Той идва, печели в Созопол и ние няма да му вземем стотинка за това, че печели от града ли? Как става това?
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз смятах да не ставам да задавам този въпрос, но сега ще го задам. Искам да ми кажете, предполагам, че можете, какви такси са събрани за това, че са задържани повече от един час, какви такси са събрани от тези, които не са си закупили бар-код карти, защото долу на бариерата, предполагам, че всеки един от Вас поне един път е минал. Да, аз още не съм си взела картата, като жител на гр. Созопол и наистина, без да злоупотребявам, трябваше да отида на комисия, показах картата си на Общински съветник, за да мога да вляза до Общински съвет и колата веднага да излезе. Всеки един, който е на тази бариера, разполага с една лична карта. Какъв е проблема, за всеки, който минава, да използва картата на този, който е на бариерата и да мине? Без да плати. Било търговец, било местен, било чужд. Това ми отговорете.
К. Мархолев – Тази карта е дадена, защото... аз Ви казах – системата работи от пет дни. Това всичко е експериментално. Приходите влизат в общината и установяваме грешките и недостатъците, които после ще ни бъдат докладвани, за да видим какво можем да направим. Тези карти са дадени временно на хората. Догодина, когато системата ще работи от юли месец, с Ваше решение и съгласие, няма да има такива карти. Искам да Ви попитам, ако нямаха тези карти, как щяхте да влезете?
П. Рейзи – Ами няма да влезе.
К. Мархолев – Щеше да стане панаира. Добре, да ги прибирам ли картите? Не сте само Вие така. Повечето от Созопол са така.
П. Рейзи – Да, защото нямат карти още. За това е така.
К. Мархолев – Хората не идват да си вземат карти. Ако тази карта не бъде даден, те правят панаири. Ако един такъв човек застане там само за пет минути, веднага се образува опашка. Обаждаме се на полицаите, обаче те имат работа и седим и чакаме и се образува една голяма опашка. За това Ви казвам, г-жа Германова, това е експериментално. Вие сте го установили като една грешка. Ще седнем, ще дебатираме и ще го оправим за догодина. За наказанията, за глобите, които са за закъснението. Има коли, които са в града още преди бариерата. Главната цел е да не ощетим нашите граждани за това нещо. Глобите са повече на наши хора.
П. Рейзи – Процедурно, имате думата, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Г-н Председател, тук и с колегите, които разговарях в момента, ще Ви помоля процедурно да оттеглите първа точка, защото ни се струва на по-голямата част от нас, да се отменят цени, след като вече има платени такси, другите пък няма да плащат. Ще се роди нов конфликт на тази основа. Сега до края на лятото може би ще е така, а пък после ще го умуваме как да го направим.
П. Рейзи – Аз мисля да не я оттеглям, а да я гласуваме тази точка. Който е съгласен Общински съвет – Созопол да отмени решение №505, т.2, моля да гласува “ЗА”:
За – 4 гласа
Против – 4 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Не се приема.
П. Чапевова – Точка втора от предложението за решение: “Общински съвет – Созопол прави допълнение в Решение №464, отнасящо се до чл.14, ал.1, четвърто тире, от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол, което добива следната редакция: “Туристи, посещаващи стария град и ползващи квартири в него, използват бар-код карти, които не се заплащат и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието с ограничение в престоя до 60 минути от момента на влизане през КПП до влизане в общинския паркинг на пристанището при спазване правилата за паркиране като при всяко излизане през КПП на изхода на улица “Крайбрежна” заплащат дължимите до момента такси за използване на паркинг и финансови санкции ако са им били наложени такива за нарушаване на правилата;”
П. Рейзи – Който е съгласен с точка втора от предложението за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№530
1.Общински съвет – Созопол не отменя Решение № 505, т.2/15.07.2005 г.
2.Общински съвет – Созопол прави допълнение в Решение №464, отнасящо се до чл.14, ал.1, четвърто тире, от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол, което добива следната редакция: “Туристи, посещаващи стария град и ползващи квартири в него, използват бар-код карти, които не се заплащат и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието с ограничение в престоя до 60 минути от момента на влизане през КПП до влизане в общинския паркинг на пристанището при спазване правилата за паркиране като при всяко излизане през КПП на изхода на улица “Крайбрежна” заплащат дължимите до момента такси за използване на паркинг и финансови санкции ако са им били наложени такива за нарушаване на правилата;”

П. Чапевова – Благодаря Ви. Това беше от комисията.
П. Рейзи – Давам думата на г-жа Германова. Благодарим на г-жа Чапевова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. На 09.08.2005 г. от 16.30 часа, бе проведено общо заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми” и Комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател на КФБ и член на Комисията по ЗОР;
2. Тихомир Янакиев – член на КФБ;
3. Добри Добрев – член на КФБ и Комисията по ЗОР;
4. Петя Чапевова – Председател на Комисията по ЗОР и член на КФБ;
5. Станислав Георгиев – член на Комисията по ЗОР и член на КФБ;
6. Стоьо Недин – член на Комисията по ЗОР.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
4. Паунка Костадинова – Кмет на с. Росен.
Бе разгледана докладна записка с вх. №676/28.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на община Созопол за 2005 г.
По време на комисията се разискваше, че има втора подадена молба от Кмета на с. Крушевец и заедно с г-жа Бученкова направихме някои допълнителни промени. Комисията беше съгласна с тези решението с промените:
“Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол, в частта за кметство Крушевец, както следва:

1.Извършва промени в бюджетните кредити на кметство Крушевец в рамките на приетия им бюджет от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Увеличава плана на разходите на функция “Почивно дело, култура , религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 8500 лв.
било увеличение става
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 10000 лв. 8500 лв. 18500лв.

1.2.Намалява плана на разходите с 8500 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
- Функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 8500 лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 10000 лв. 8500лв. 1500 лв.

Предложението на комисията е да се разгледа и гласува предложението така, както е с промените.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тези промени бяха предизвикани от искането на Кмета на с. Крушевец и съответно съгласувано с общината. Който е съгласен с така предложените промени за проекто-решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 531
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол, в частта за кметство Крушевец, както следва:

1.Извършва промени в бюджетните кредити на кметство Крушевец в рамките на приетия им бюджет от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Увеличава плана на разходите на функция “Почивно дело, култура , религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 8500 лв.
било увеличение става
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 10000 лв. 8500 лв. 18500лв.

1.2.Намалява плана на разходите с 8500 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
- Функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 8500 лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 10000 лв. 8500лв. 1500 лв.


П. Рейзи – Благодарим на г-жа Германова. Колеги, това беше за днес. Закривам днешната сесия. Желая Ви приятен ден.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/

ПРОТОКОЛА ВОДИ: …….…………….
/П. ПАЗВАНТОВА/


върнете се назад

















Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБ



Общински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол




ПРОЕКТ!




НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...