:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №24/28.07.2005 г


ПРОТОКОЛ №24


Днес, 28.07.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе двадесет и четвъртото си /извънредно/ заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, Милен Козарев – Юрист на община Созопол, представители на “Главбулгарстрой”, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, гости на двадесет и четвъртата сесия на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 16 Общински съветника. Предлагам сесията на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Уважаеми колеги, всички Вие сте получили поканите с дневния ред. По Правилник 24 ч. преди сесията имаме право да внесем извънредна докладна. Става дума за едно побратимяване с испански град – Менхибар. Още март месец бяха дошли представители в гр. Созопол, бяха проведени разговори и срещи с тях, след което на собствени разходи аз отидох там, за да видя за какво става дума. Оказа се, че гр. Менхибар е един много близък град до Созопол. Разликата е само в това, че ние имаме море, а те планина. Поминъкът е основно селски. Най-големият район за отглеждане на маслини и производство на зехтин за Испания. Идването на хората в Созопол им е харесало много и имат желание да се побратимим двата града и да се развиваме в туризма. Така, че моето предложение е докладна записка с вх. №675/27.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Преддседател на Общински съвет – Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и град Менхибар, обл. Андалусия, Испания, също да влезе в дневния ред на тази извънредна сесия. Който е съгласен докладна записка с вх. №675/27.07.2005 г. да влезе като точка №2 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 521
Приема да влезе в дневния ред като точка №2 докладна записка с вх. №675/27.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и град Менхибар, обл. Андалусия, Испания.

П. Рейзи – При така съставения дневен ред, който е съгласен с дневния ред на 24-та извънредна сесия на Общински съвет – Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 522
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
І. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх. №608/05.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на Консорциум под формата на търговско дружество между “Главбулгарстрой” АД и община Созопол.
2. Докладна записка с вх. №675/27.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и град Менхибар, обл. Андалусия, Испания.

П. Рейзи – Както на всяка една сесия, така и на тази, започваме с питания към Кмета. Имате думата за въпроси, уважаеми Общински съветници. Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги. Вече сме в разгара на сезона, но аз няма да задавам въпроси, относно реда и дисциплината в нашия град. Досега съм питал много пъти, вече става излишно да задавам още въпроси на тази тема. Искам да попитам нещо друго, което вълнува част от гражданите на Созопол, от старата част на града. Става дума за кварталната разработка на ул. “Крайбрежна”. Спомняте си, че още от предния мандат се започна една разработка по тази улица и след много отлагания и перипетии, се стигна дотам, че беше гласувано от Общински съвет, на хората да им се предаде към техните парцели прилежащите площи под тях, по посока на рибарското пристанище. Хората са си заплатили кадастралната разработка, заплатили са си на всичкото отгоре и своите придаваеми части от парцелите и то на една много сериозна цена по оценка на лицензиран оценител. Парадоксът е, че тези хора, които са инвестирали там, не могат да влязат във владение на своите имоти. Оказа се, че “препъни-камъка” е така нареченият трасировъчен план. И тук въпросът ми е, ако може да дадете някакво обяснение защо този трасировъчен план не е бил разработен съвместно с кадастралния и защо на хората не е било обяснено какво трябва да се свърши и тези парцели да бъдат предадени в абсолютната им цялост и те да могат да реализират своите инвестиционни намерения. Мисля, че тук вината е на администрацията, но все пак искам да чуя Вашия отговор и в какъв срок от време ще стане това нещо, защото вече близо четири години, ако не се лъжа. Даже г-н Рейзи беше тогава в изпълнителната власт, мисля, че от това време тръгна процедурата, но все още не е завършена. Ако можете да ми отговорите сега...
П. Рейзи – Г-жа Караманова?
В. Караманова – За да бъда точна и да не кажа нещо, което няма да отговаря на истината, да, “препъни-камъка” наистина е трасировъчния план. Не до следващата сесия, а до понеделник ще имате писмен отговор. Ако желаете, заповядайте в общината с инж. Пенка Бъчварова, да получите точен и конкретен отговор. Сега каквото и да кажа, може да кажете, че видоизменям истината и по дати, кога е възложен трасировъчния план, как се работи, кога ще бъде завършен, да имате конкретни и ясни отговори на този въпрос. Писмен.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания? Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми гости и колеги. Моето питане е питането от предната сесия. Всички си спомнят, Вие тогава казахте, че в най-скоро време ще бъдат премахнати въпросните обекти. Моят въпрос днес е това скоро време кога ще настъпи?
В. Караманова – За обектите, които са по чл.56, които нямат разрешение. За съжаление има една законова процедура, която трябва да се спази. Първо се праща уведомления, после се изчаква законоустановения срок. Уведомления са дадени на абсолютно всички, които имат поставени незаконно обекти. След това им се връчва заповед за премахване доброволно. В зависимост от това дали те я изпълнят или не, им се дава още пет дни срок да премахнат обекта. От това ние не можем да избягаме. Уведомленията са дадени, Заповедите са връчени вече на някои от обектите. И след това вече трябва да се премахват заедно с органите на полицията така поставените обекти. На четири от обектите има Заповеди връчени. Задължително се изчаква 14-дневния срок от Заповедта.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Други питания? Г-н Недин, реплика?
Ст. Недин – Защото въпросните нарушения са от началото на юни. Ако крайният резултат го има след 10 август и ако тръгнем назад във времето, ще излезе така, че два месеца почти нищо не е направено по тези проблеми.
П. Рейзи – И аз имам два въпроса към Кмета на общината. Единият е кога ще започнат да работят бариерите и има ли вече карти. И вторият ми въпрос е за този “паяк”, който върви. Аз мисля, че трябваше да регламентираме къде има право той да вдига коли и къде не. Защото ето вече има коментари на гражданите, че той върви из целия град и вдига. Това означава, че утре ще дойде пред къщата на г-н Николов и там да му вдигне колата. Защото няма кола в Созопол, която е паркирала... и процедурата за този “паяк” стана много бързо. Спазено ли е всичко законосъобразно и вече там как се определи мястото, където се карат колите? Защо не е общински паркинг, а е частен? Ако можете да ми отговорите на тези въпроси.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Добър ден, дами и господа. Има предистория подписването на договора...
П. Рейзи – Момент само, първият ми въпрос беше кога ще започнат да работят бариерити, има ли карти за тях?
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – В момента се подават молби от жителите на гр. Созопол, като се заплащат определените от Общински съвет такси за издаване на магнитни карти.
П. Рейзи – Значи в момента гражданите могат да идват и да си взимат карти, така ли?
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Да, те са известени. Бариерата ще заработи до няколко дни. Вчера говорих с Управителката на фирмата, която отговаря за контрола на влизащите и излизащите коли. Разбрахме се най-късно до вторник другата седмица да дойде в общината и да подпишем договора. По обективни причини се забави малко монтирането на бариерата. Що се отнася до “паяка”, бяха поканени три фирми, които да внесат предложения за тази дейност. Договорът е подписан на основание чл.168 от Закона за движение по пътищата, съгласно който състав, органите на КАТ, както и собствениците и администраторите на пътищата имат правото да преместват неправилно паркирани автомобили, без знанието на техните собственици или пълномощници на собствениците. Тъй като община Созопол не разполага с потенциал да организира тази дейност от свое име и за своя сметка, включая и покупката на “паяк” – това е практика на по-големите общини, за това прибегнахме до тази възможност, която е използвана от общини от нашия ранг, ако мога така да се изразя. По реда на договора, изпълнителя сам се ангажира да си осигури така наречения наказателен паркинг, защото общината в момента не разполага с такива паркинги Предвидено е възнаграждение, което да бъде заплатено на общината. То е в размер не по-малък от 2000 лв. на месец. Както виждате, момента беше малко психологически в началото на действие на договора. Първите два-три дни наистина имаше доста коли вдигнати, но в момента паркинга е почти празен. Аз всеки ден минавам с автобуса от там и виждам какво е състоянието. Виждаме всички как се разхожда празен “паяка” така, че хората се научиха. Местните жители може и да роптаят, но тази мярка е взета не срещу местни или чужди, а срещу тези, които са паркирали неправилно в крайна сметка. Законът е еднакъв за всички. И аз съм имала такива случаи, била ми е вдигната колата. Отивам и си плащам.
П. Рейзи – Колко са приходите на общината от този “паяк”?
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Плащането е на период от един месец. Договорът е подписан на 20 юли. До 20-ти другия месец ще бъде внесена сума от 2000 лв. Договорът е до края на сезона, до 30-ти септември.
П. Рейзи – Благодарим на Юриста на общината. Колеги, други питания има ли? Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам да попитам – да, “паякът” върви и обира централните улици. Оказа се обаче, че гражданите на Созопол от новата част на града роптаят за нещо друго. За това, че тъй като по главните улици минава “паяк”, всички улици около главната са толкова напълнени, че хората не могат не да паркират, а да си влязат в къщите. Това уточнено ли е?
П. Рейзи – Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Уважаеми Общински съветници. В комисията по безопасност на движението, по предложение на г-н Плачков, тези улици са уточнени с неговото предложение и със съгласието на г-н Гочев. Имаме тук двама Общински съветници, членове на тази комисия и това е по негово предложение.
П. Рейзи – Хубаво е, г-н Мархолев, да се даде малко гласност кои улици имат право...
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Имаме решение, което също въз основа на решението на комисията, са опоменати в договора на “паяка”.
П. Рейзи – Ясно, ама хората това не го знаят. В един момент онзи с “паяка” минава, идва пред Вас, вдига колата и заминава. И стоиш като в необрано лозе, не знаеш имат ли право, нямат ли и т.н. Ако трябва да излезе една Заповед на Кмета...
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Имаме издадена Заповед, аз съм я подписал и съм я дал на г-н Одрински. Правят се и снимки.
П. Рейзи – Да, защото има опасност да кажат, че е ударена преди това и в един момент да кажат, че “паяка” я е ударил.
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Вижте сега, всичко това го правим с добро желание.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Мархолев. Има ефект, наистина. Аз гледам, поне тази централната улица. Други питания? Г-н Недин.
Ст. Недин – Това са проблеми с обществено значение и трябва да търсим начин за решаването на тези проблеми. Това довежда до друг въпрос – колко паркингови места е осигурила общината за туристите, които пристигат в Созопол, за да предвижда и да осигурява “паяк”, който да вдига колите. Защото ако общината е осигурила достатъчно паркингови места и тогава вече търси нарушителит, които не паркират там, където им е дадена такава възможност, това е едно, но когато общината не е осигурила достатъчно паркингови места и да търси начин да санкционира нарушенията... ами нарушенията се правят от нужда. Има толкова хотели, които според Наредбата трябва да разполагат с 20% спрямо легловата си база с лични паркингови места.
П. Рейзи – Имате думата, г-н Мархолев.
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Това има някакъв резон. В старата част паркинга, който е на “Рибарското дружество” е с около 90 места, а на пристанището от 90 места. Другият е със около 100 места този, който е тук. Станаха около 200 места. И на Карабаджаков паркинга е с 250 места. 400 места се осигуряват в старата част на града. В новата част на града, това е една от целите на еднопосочното движение, по начин, който е разрешен от Правилника за паркиране, в лявата или в дясната част може да се паркира. С това се появиха също много паркингови места в новата част. За съжаление в новата част освен паркинга на Стадиона и частния паркинг, други паркинги нямаме. Но на въпроса на г-н Недин искам да отговоря – минете да видите, сега паркинга на пристанището е празен. И улиците са празни. Нарушители няма. Мисля, че 400 места има в старата част, а горе са около 150 места.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Мархолев. Други питания има ли? Ако няма, аз предлагам да преминем към първата точка от дневния ред. Давам думата на г-жа Чапевова, Председател на комисията по Законност и обществен ред.
П. Чапевова – Добър ден. Уважаеми колеги, ще Ви представя протокола на комисията. Започваме с докладна записка с вх. №608/05.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на Консорциум под формата на търговско дружество между “Главболгарстрой” АД и община Созопол.
На 18.07.2005 г. в заседателната зала на община Созопол, в присъствието на Общински съветници, Кмета на общината, Юристи и представители на “Главболгарстрой”, беше проведено предварително обсъждане на докладната. Участниците в обсъждането единодушно стигнаха до настоящото предложение за решение, което в момента е пред Вас.
Преди да Ви представя проекта за решение, коментирам корекциите, до които стигна вчера комисията, след обсъждане на предложения проект за решение. При Вас са коригираните материали. Оказаха се много редакционни грешки. В момента говоря конкретно за проекто-договора за съвместна стопанска дейност и учредяване на акционерно дружество Консоррциум "ГБС-Созопол" АД. На разширеното заседание, което се проведе в общината, се коментираше, че Дружеството се учредява за срок от пет години. Това е корекцията.
Преминавам към следващата корекция, която е в...
П. Рейзи – Един момент само. Г-жа Караманова има думата.
В. Караманова – По проекто-договора към т.8.2, предлагам да бъде нанесено едно допълнение. След изречението “Постигане на обща стопанска цел на дружеството”, да се добавят няколко текста и аз ще обясня защо.
“Учредяването на право на строеж, да бъде извършено поетапно и при изпълнението на следните условия:
Първи етап – учредяване право на строеж върху имоти с №№768, 831, 978, 295, 296.
Втори етап – учредяване право на строеж върху имоти с №№251, 825. Правото на строеж върху този имот се учредява след подписване на Констативен Акт (приложение 15) за установяване годността за приемане на всички предвидени за изграждане сгради върху имоти с №№768, 831, 978, 295, 296.
Задължението за учредяване на правото на строеж възниква след влизане в сила на ПУП, съгласно който показателите за плътност и интензивност на застрояване са минимум, както следва:
- плътност на застрояване – уточняваме съгласно уточнената плътност на застрояване – плътност на застрояване в този район – 30%;
- интензивност на застрояване е от 0,8 за долната част на “Хумата” до 1,2 за горната част и минималната разгъната застроена площ върху имотите – след съгласуване с общината.”
Защо предлагам това допълнение да бъде внесено в проекта за договор за съвместна дейност. Когато са уточнени параметрите за интензивност на застрояване, плътност на застрояване, то тогава възможността това, което като обезщетение ще го получи общината, да го получи реално, да е по-ясно изразена каква ще бъде застроената площ, която ще получи общината. Ако това не е фиксирано в един предварителен договор, в един момент може да се окаже, че средната плътност на застрояване е под очакваните от нас проценти и ние ще получим значително по-малко, отколкото ако тя бъде фиксирана. И предполагам, че с това вносителите на проекта няма да имат нищо против. То е абсолютно реципрочно, ние не искаме повече. Но ние искаме да бъде съобразено с коефициентите, които общината е разрешила за застрояване. Т.е., те да не бъдат под 30% или много под 30% за частта, която е в №251 и №825, както и за терените, които са долу, да не е по-малка плътността от 20%, защото тогава обезщетението на общината ще стане значително по-малко, ако е 10% плътност на застрояване.
П. Рейзи – Аз мисля, че това, което Кметът на общината го предлага, е изцяло в защита и на двете страни. Г-н Пешов има думата.
Г-н Пешов – Президент на “Главболгарстрой” – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, уважаеми Общински съветници. Благодаря за възможността днес отново да се дискутира нашето съвместно предложение. Искам преди това да кажа, че Управителният съвет и Надзорният съвет на “Главбулгарстрой” приеха материалите така, както са внесени. Напълно ги подкрепят с една бележка, която ние на Общото събрание дискутирахме, но не е отразена и аз моля Юристите да го отразят.
П. Рейзи – Нека първо да коментираме това, което г-жа Караманова предлага.
Г-н Пешов – Президент на “Главболгарстрой” – Това, което предлага г-жа Караманова е абсолютно правилно, защото защитава интересите на общината да не бъдат нарушени и аз съм съгласен с това. Второто, говоря за имотите...
П. Рейзи – Значи Вие сте съгласен с предложението на Кмета.
Г-н Пешов – Президент на “Главболгарстрой” – Второто предложение, което тя направи. За плътност и процент на застрояване на горните имоти. По първото предложение за етапност, не разбрах от какъв Протокол от единия имот на “Хумата” да минем на другия.
В. Караманова – Акт 15.
Г-н Пешов – Президент на “Главболгарстрой” – С това аз не бих се съгласил. Не е в интерес и на двете страни. Бих Ви предложил “след 30% реализация”, както говорихме и миналия път. Акт 15 е много краен акт. Трябва всичко да е завършено, остават само довършителни забележки, за да минем към Акт 16. Много е крайно. Моля Ви, разберете ме. Не е в общ интерес да чакаме Акт 15. Първото предложение, ако държите, ние не възразяваме за 30% изпълнена конструкция върху целия ПУП, което е една достатъчна гаранция. И нашият и Вашият общ имот са вече застроявани. Гаранцията е абсолютна.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Пешов. Имате думата за Вашето предложение.
Г-н Пешов – Президент на “Главболгарстрой” – В Договора да се появи нова т.7 – “Вещните права и отношения между страните, страните и Дружеството, се уреждат с отделни договори”. Ние така го говорихме. Просто е пропуснато. С това се дава гаранция и на общината и на нас, че всичко е законосъобразно. И последно искам да подчертая, че Надзорният и Управителният съвет считат, че тази сделка е изгодна и за двете страни и дава възможност за едни добри доходи.
И “Консорциум” да е зад кавичките, защото Вие Юристите, по-добре ги знаете нещата. Това е дребна редакционна грешка.
Благодаря Ви за вниманието.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Пешов. Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – И към същата тази точка аз имам още едно предложение, което моля да бъде обсъдено: “Ако стане явно, че по вина на Главболгарстрой и/или по вина на изпълнител (подизпълнител) на строителството, се просрочи предаването на отделен етап, или на обект като цяло с повече от 90 дни, или няма да се извършат строителни и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, община Созопол може да развали този договор.”
Това мисля, че също е в интерес на това, интересите на общината да бъдат защитени. “Ако” казвам, защото веднага може да възникне въпроса – общината не е издала строително разрешение, да не е направила това, да не е направила онова. След като е издадено строителното разрешение и всичко, което трябва да се направи, е направено и ние в договора пишем срока, за който трябва да бъде изпълнен даден обект, след това вече – става дума за изпълнител или подизпълнител – не бъде изпълнено.
П. Рейзи – То има описани неустойки в договора.
Д. Минков – Ако може Юристите да го формулират, защото аз лично не можах да разбера...
П. Рейзи – Аз също. За това казвам, че има неустойки.
В. Караманова – За всеки един отделен обект ние трябва да издаваме строително разрешение. Ние издаваме строително разрешение за съответния обект. Общината вече е издала строителното разрешение и в това строително разрешение, ние казваме, че този обект трябва да бъде изпълнен за определено време. Ако по вина на изпълнителя или на подизпълнителя се просрочи изпълнението му за повече от три месеца, той не го е изпълнил и нищо не прави по него, то тогава община Созопол в качеството си на собственик да развали този договор. Защото е нормално, не този договор, а специално който е за вещното право на обекта, за който сме го издали. Те ще се издават на етапи.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, съгласен съм с Вас. Но тук имаме технологично време. Второ, имаме форсмажорни обстоятелства, природни...
В. Караманова – Правят се Анекси. Ако възникнат такива обстоятелства, се правят веднага Анекси – “поради продължителни снеговалежи, поради валежи или еди какво си, случило се в Созопол, срокът за изпълнението се удължава.
П. Рейзи – Добре, а защо Вие тогава го желаете, след като ще правим Анекси?
В. Караманова – Защото Анекс се издава за определен обект, където наистина виждаме, че има обективна невъзможност да се изпълни. Аз тук го посочвам, ако по вина на изпълнителя или на подизпълнителя.
П. Рейзи – Г-н Пешов, Вие имате думата.
Г-н Пешов – По принцип, когато имаше разширена комисия ние казахме, че има санкция и тя се съдържа в т.2 – “При виновно просрочие в изпълнението на строителството за всеки отделен строителен обект /стр. разрешение/ “Главболгарстрой” ще дължи на община Созопол неустойка в размер на 5 /пет/ % пет върху сумата, представляваща стойността на дължимото строително обезщетение /обекти в собственост на общината/ за всеки месец закъснение. Ако просрочието е предизвикано от виновно поведение на общината неустойката не се дължи.”
Значи сега слагаме още една вина. Аз съм Инжинер. Доколкото зная, в Юридическото право вина върху вина... такова нещо не се слага.
П. Рейзи – Г-н Козарев.
М. Козарев – Вината е една и съща, но последиците са две. Лично за мен, казвам го вече в чисто практически план, тя тази Разпоредба би била мъртва. Защото докато дойде време фактически да развалим договора, ще са протекли, да кажем три години бурни дела, през което време на тях ще им е навъртяна една сериозна неустойка и последиците от самото разваляне, няма да са кой знае колко съществени. Те ще са същите, каквито биха били, ако се спазват другите неустойки. Но тази последица “прекратяване на договора” е напълно възможна. Няма причина да не бъде договорена, както и няма страшно да бъде договорена.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, аз имам един въпрос...
Г-н Пешов – След пояснението, казвам – ако г-жа Караманова дължи на това допълнение, нека Юристите да го дефинират точно. “При доказана вина от изпълнителя”… предлагам подизпълнителят да не ги намесвам. Нека да го дефинират Юристите. Не възразявам това нещо да влезе, нека да сме прагматични и да вървим напред.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Пешов. Г-жа Караманова, Вие сте преценили, че това нещо е хубаво да бъде написано. Вие мислите, че това е една допълнителна защита за общината? Това е Вашето виждане като го предлагате на Общински съвет?
В. Караманова – Да.
П. Рейзи – Добре, благодаря. Г-н Козарев, трябва да го дефинираме като допълнителна точка.
М. Козарев – Разпоредбата е в този смисъл: “Ако стане явно, че по вина на Главбулгарстрой строителството ще се проточи, предаването на отделен етап или обект като цяло с повече от 90 дни, или няма да се извърши строително-монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, община Созопол може да развали договора.” Лично за мен, ако стане явно, че нещо ще се проточи, е доста субективна преценка. За мен конкретното е просрочването. “Ако по вина на Главбулгарстрой предаването на отделен етап или обект като цяло с повече от 90 дни се просрочи, или не се извърши строително-монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, община Созопол може да развали договора.”
П. Рейзи – Добре. Продължаваме нататък, колеги.
П. Чапевова – Колеги, коментарите, които направи г-жа Кмета бяха в т.8.2. Стана ясно, че ще се вмъкне и една точка седем, която естествено ще промени номерацията. Обаче аз Ви връщам в момента на номерацията, както е пред Вас, пред т.8.1, за да се конкретизира следното: “Учредителното събрание да се проведе до 45 /четирисет и пет/ дни от датата на взетото от Общински съвет решение за учредяване на Акционерно дружество “Консорциум ГБС – Созопол” АД.” Това са корекциите от комисията в проекто-договора.
П. Рейзи – Колеги, вкарваме нова т.7 тази, която я предложи г-н Пешов – “Вещните права и отношения между страните, страните и Дружеството, се уреждат с отделни договори”. От там нататък т.8 става т.9, съответно в т.9.2 това, което го предложи г-жа Караманова, във връзка с точните параметри на застрояване. Аз предлагам да преминем към гласуване на проекто-договора. Г-н Георгиев, имате думата.
Ст. Георгиев – Предлагам процедурно, да преминат всички дебати и да се изчистят всички въпроси и чак тогава да започнем гласуването по промените в Договора и в Устава.
П. Рейзи – Ние сега Договора го разгледахме, сега трябва да разгледаме и Устава. Това ли имате пред вид?
Ст. Георгиев – Защото искам и аз някои неща да попитам. Защото Вие казахте, че преминаваме към гласуване, а пък може да изникнат въпроси.
П. Рейзи – Нямам нищо напротив. Питайте.
Ст. Георгиев – Договорът ще се изпълнява поетапно, като има два основни терена, които трябва да се застрояват – така наречената “Хума”, която е на брега на морето и задният терен, който ще бъде като последващ етап от строителството, правилно ли разбрах? Така. Кое гарантира изпълнението на Договора, че е изпълнен? При какво положение се смята, че Договора е изпълнен? При предаване и на последния обект от втората част? Защото, примерно ако ще се започне с изпълнението на първата част, предполагам. Въпросът ми е – ако се реализира това строителство и се намерят някакви мотиви от там нататък да не бъде продължено строителството във втората си част по различни обективни и субективни причини, ще се счита ли, че Договорът е изпълнен и ако не, ще се предвидят ли някакви санкции? Или приключваме с първата част и от там нататък не се знае какво става?
П. Рейзи – Г-н Козарев, имате думата.
М. Козарев – Това гравитира общо взето с предложенията, които Кметът уместно направи за етапността. След коментара и на г-н Пешов ще излезе така, че, например построена е първата част на етап 30% от ПУП-а, почва втората част и някоя от частите спира. Или и двете спира. Ще важат всички условия на договореното в предварителния Договор и съответно пренесено в окончателните Договори за правото на строеж. А именно: по ден на неустойка – 5%, просрочие от деветдесет дни – разваляне по съдебен ред, пет години не довършване – прекратяване на правото на строеж и компенсация за извършеното. В договора…
Ст. Георгиев – Реализира ли се…
П. Рейзи – Реализира се. Той може да започне след…
М. Козарев – В какъв смисъл реализира ли се? Дали се продава? Приемаме, че е построена изцяло. Да, разбира се, че се реализира, защото тя е резултат на един изпълнен договор – договор за първи етап.
П. Рейзи – За това всяка една сграда е с отделно разрешение за строеж.
М. Козарев – Ние поне няма да имаме претенции. Тя ще е завършена. Ще имаме претенции по втория етап, втори договор. Там ще важат неустойки, прекратяване, разваляне. Но първата част ще бъде реализирана така, както е договорено. Защото по нея облигация няма, всичко е завършено. Това е смисъла. И това е нормалното според мен. Ако идеята е, че поради това, че не са построили втората част, ще им вземем онова от първата част аз мисля, че… не, не, няма цял договор. Има поредица от договори. Така трябва да гледаме на тази сделка. Няма цял договор.
Ст. Недин – Възниква един технологичен въпрос, който може да възникне в бъдеще. “Главболгарстрой”, като част от Консорциума и като главен изпълнител, като едно самостоятелно Юридическо лице, има по-голяма оперативност в действията си, когато дойде време да продава така наречените апартаменти и жилища, които ще се построят в този проект. А пък общината няма такава оперативна възможност, понеже общината трябва да продава нещо само на търг или конкурс и то едва тогава, когато го има. Не знам дали общината има възможност общината да продава на зелено така, както “Главбулгарстрой” има възможност да продава на зелено. Ако имаме такова право, нека да го предвидим в окончателния договор.
М. Козарев – Няма смисъл. За това не е предвидено, защото ако предвидим всичко, което в момента възниква като проблеми, няма да подпишем нищо. Всичко е толкова обемно. И това, което в момента говорите, ще е тема на разговори при учредяването на Дружеството.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, други питания има ли? Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – В тази връзка, искам да попитам, в проекто-договора, в т.8.2. “Обезщетението в размер на 12.2 %...”, чете се по-надолу: “Страните учредители по този договор се задължават да извършват продажбите на техните части, представляващи обезщетение в договорените размери с този договор, по цени определени от органите за управление на дружеството”. Така излиза, че “Главбулгарстрой” не може да продаде без наше съгласие.
М. Козарев – Г-н Мархолев, става дума за обектите, които по естество са общи.
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Не пише, тук не го пише. Или трябва да се допълни нещо…
М. Козарев – Да, разбрах. Но тази точка е по цени, определени от органите на управлението.
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Да, но “Отклонение от определените цени може да става само с изричното писмено съгласие на другия учредител и решение на Съвета на директорите за всеки конкретен случай”.
М. Козарев – Веднага да уточня. Тази Разпоредба е факт и третира недопускането на дъмпинг при продажбите. Тя третира единствено и само ценовите нива при продажбата. Целта е да не се получи дъмпинг за това, органите на дружеството, където ние и те сме еднакви по тежест на гласа, да определят цените. Ако ще се изменят цени… трябва да имате начална тръжна цена, вярно е. Няма да говорим за тези продажби. За това, което ще получим като обезщетение ние, ние ще го получим по силата на самия договор. Какво ще правим след това с него, си е наш бизнес. Те там не могат да се месят. Въпросът е, че тук става дума, че ще се продава и на зелено…
П. Рейзи – Колеги, аз мисля, че така, както е написано…
М. Козарев – Исках да Ви кажа какъв е разумът на тази Разпоредба – ценови нива, недопускащи дъмпинг, защото това ще убие пазара, някой ще пострада, което е лошо.
П. Рейзи – Други питания има ли? Колеги, аз предлагам да преминем към…
Ст. Недин – Искам да попитам, тук има достатъчно Юристи, ние говорим за гаранции, за максимална защита интересите на общината. Искам да попитам Юристите, учредяването право на строеж може ли да се ипотекира?
М. Козарев – В Раздела на Закона за задълженията и договорите, където са предвидени обезпеченията “залог, ипотека и др.”, се говори за ипотека на недвижим имот, т.е. трябва да съществува нещо, което се ипотекира. Вещни права като право на строеж, право на ползване, не могат да бъдат ипотекирани. Може да се ипотекира земя и готова сграда. Готова е сградата, когато има покрив. Това вече е сграда. Ние тогава с вещното право няма какво да се разпореждаме, защото сделката е нищожна. Тогава трябва да продаваме сграда. Когато имаме сграда, когато имаме земя, тогава те подлежат на ипотекиране. Решението за това ипотекиране може… не, не, Акт 15 е достатъчен. Решението за ипотека ще вземе този, чиято собственост са тези обекти. Ако говорим за нашата част от обекти, трябва да го вземе Общински съвет – Созопол. Ако говорим за тяхна част – трябва да си го вземе “Главбулгарстрой”. Ако говорим за общите по характер и естество обекти, трябва да го вземе Консорциума.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Въпросът ми е към г-н Козарев. Община Созопол ще получи своята част от 12,2 % под формата на готов обект, така ли?
М. Козарев – Да.
Ст. Георгиев – Как ще стане разпределението на тези обекти и не трябва ли още сега да се изясни този въпрос, защото в крайна сметка общината може да получи 12,2 % от задната страна, където цените са много по-ниски и ние ще очакваме една стойност, а ще получим съвсем друга. Кое ще гарантира равнопоставеността при получаване на обезщетението така, както се полага?
М. Козарев – Уважаеми Общински съветници, изглежда е необходимо много пъти да повтарям. Най-важното за днешното заседание е следното – ние правим само съвместното Дружество, което ще изпълнява, ще обединява усилия и ще работи. Учредяването на вещни права е друга сделка. Тя ще е много по-тежка от днешната работа, която надявам се, ще довършим до края на тази сесия. Тогава ще седнем да коментираме тези въпроси. Искам да Ви го кажа и сега, за да сте подготвени за този момент. Лично аз смятам, че макар и Закона да позволява в един по-ранен етап да се учредяват вещни права, честният и коректен начин е това да стане след одобряване на ПУП и инвестиционен проект на имота. Дори това е някъде договаряно в документите. Вещни права, когато имаме инвестиционен проект. Имаме ли инвестиционен проект, по него се прави едно строително ценообразуване и се знае – за ап.1 на първи етаж, има толкова проценти идеални части от сградата и т.н. Сядаме, виждаме го навсякъде по рисунки и по снимки и си го разпределя общината, взима си решение Общинският съвет и тогава се подписва Договор за право на строеж. Ако не се постигне съгласие, няма да има Договор. Аз затова казвам, че когато дойде време за тези договори, тогава ще е трудното.
П. Рейзи – Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Пак на същото място долу, т.8.2 – “Страните приемат общите идеални части да се реализират чрез продажби по цени, определени от органите за управление на дружеството, но не по-малки от стойността на услугата за тяхното изграждане.” Аз мисля, че трябва да го направим “не по-малка от стойността на пазарната цена”.
П. Рейзи – Ами ако тя падне?
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Добре, ако пък строителството се качи? Например, строим общите части, минават една или две години и ние не можем да построим нищо. И за да продадем след две години идеалните части, трябва да ги продадем на цени, по които сме ги направили преди две години.
П. Рейзи – Става въпрос за “най-малко на тази цена”.
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Разбирам, но все пак да поставим малко по-висок таван.
М. Козарев – То това е ясно. Става дума, все пак да уточним. Става дума за общите по естество части – басейни, пречиствателни станции, люлки…
К. Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Да де, ама защо толкова ниско слагаме летвата на минималното? Не може ли да бъде пак минималното, но да бъде по-високо?
М. Козарев – Логичен е въпросът, но аз не мисля, че е добре да се прогнозира пазар. В случая, тази Разпоредба единствено би увредила партньора “Главбулгарстрой”. Ако заложим стойност над тази на построяването, може да се стигне до ситуация, при която да не може да се продава. А те са съгласни да продадат на най-ниска стойност от стойността, която са вложили. От тази стойност ние ще вземем 12,2% и те ще са на загуба точно с толкова процента. Има логика да се сложи най-ниската стойност и бих казал, че това е отново един компромис от тяхна страна, защото са готови да загубят. Може да се слагат по-високи стойности – съгласен съм. Но да ги налагаме обаче на този, който строи, не е редно. Съгласен съм, че има сметка, но може да се стигне до ситуация, че да не може да се продава. Може и на пазара.
П. Рейзи – Колеги аз мисля, че ние тук сме защитени в този случай.
М. Козарев – Става дума за един басейн например, за който те са вложили сто единици пари, а ние нито една. Готови са да продават на сто единици пари четири години, след като са го построили и ние ще вземем съответния процент, който имаме там.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам да преминем към разглеждане на Устава. Разгледахме Учредителния договор, сега минаваме към разглеждане на Устава.
П. Чапевова – Колеги, комисията допълва в чл.6, ал.2 – “Адресът на управление е гр.Созопол, пл. “ Хан Крум ” № 2.” И отразяване навсякъде, че кавичките се слагат пред думата “Консорциум”.
П. Рейзи – Преминаваме към Учредителния акт.
П. Чапевова – В Учредителният акт добавяме адреса на управление – “Адресът на управление е гр.Созопол, пл. “ Хан Крум ” № 2.”
П. Рейзи – Питания има ли колеги? И към Устава, и към Учредителния акт. Г-н Недин.
Ст. Недин – Много се извинявам, това е една техническа подробност, която може и в последствие да се допълни в Договора. Там, на разширеното заседание, което правихме в общината, някой беше предложил срещу номерата на общинските имоти, да бъде изписано каква площ е. Може и в последствие да се вземат данните от техническа служба и да се нанесат.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Колеги, нека да започнем от Устава.
П. Чапевова – По Раздел Първи от Устава няма промени.
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел Първи от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – По Раздел Втори с допълнението, което Ви прочетох, добавката на адреса в чл.6, ал.2 – “Адресът на управление е гр.Созопол, пл. “ Хан Крум ” № 2.”
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел Втори от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Раздел Трети е така, както Ви е предложен.
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел Трети от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Раздел Четвърти е така, както Ви е предложен.
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел Четвърти от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Раздел Пети няма допълнения.
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел Пети от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Раздел Шести няма допълнения.
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел Шести от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Раздел Седми – по така предложения Ви текст.
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел Седми от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Допълнителни разпоредби – по така предложения Ви текст.
П. Рейзи – Който е съгласен с “Допълнителни разпоредби” от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Преходни и заключителни разпоредби – по така предложения Ви текст.
П. Рейзи – Който е съгласен с “Преходни и заключителни разпоредби” от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде приет проекта за Устав на Акционерното дружество “Консорциум ГБС – Созопол” АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Преминаваме към Договора.
П. Чапевова – Първата промяна е в срока за учредяване – “за срок от 5 /пет години/”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Следващата корекция е добавка на нова т.7, която гласи “Вещните права и отношения между страните, страните и Дружеството, се уреждат с отделни договори”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, да има нова т.7, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Т.7 става т.8, т.8 става т.9.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, т.7 става т.8, т.8 става т.9, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В такъв случай, т.9.1 гласи: “Учредителното събрание да се проведе до 45 дни от датата на взетото от Общински съвет решение за учредяване на Акционерно дружество “Консорциум ГБС – Созопол” АД”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.9.1, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
М. Козарев – След т.9.2, след изречението “постигане на обща стопанска цел на дружеството…”, след този абзац, да се добавят следните текстове: “Учредяването на право на строеж, да бъде извършено поетапно и при изпълнението на следните условия:
Първи етап – учредяване право на строеж върху имоти с №№768, 831, 978, 295, 296.
Втори етап – учредяване право на строеж върху имоти с №251 (с площ от 115 195 дка) и №825 (с площ от 57 463 дка). Правото на строеж върху тези имоти се учредява след изграждане на 30% от предвиденото по ПУП, за всички предвидени за изграждане сгради върху имоти с №№768, 831, 978, 295, 296.
Задължението за учредяване на правото на строеж възниква след влизане в сила на ПУП, съгласно който показателите за плътност и интензивност на застрояване са минимум, както следва:
- за имоти с №№ 768, 831, 978, 295, 296 – плътност на застрояване – 20%;
- за имоти с №№ 251, 825 – плътност на застрояване – 30%;
- интензивност на застрояване – 0,8 за имоти с №№768, 831, 978, 295, 296 и 1,2 за имоти с №№ 251, 825
и минимална разгъната застроена площ в размер, одобрен от община Созопол.”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в т.9.2, прочетена от г-н Козарев, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
М. Козарев – Има и още. На стр.3, където са определени санкционни клаузи, следва една номерация. Т.1 и т.2 остават така. Включва се нова точка трета, съгласно предложението на Кмета на общината, със следния текст: “Ако по вина на Главбулгарстрой се просрочи предаването на отделен етап или обект като цяло с повече от 90 дни, както и не се извърши строително-монтажни работи по уговорения начин и с договореното качество, в договорения срок, като закъснението е повече от 90 дни, община Созопол може да развали договора.”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за вписване на нова т.3, прочетена от г-н Козарев, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – При това положение т.3 става т.4, т.4 става т.5, т.5 става т.6, т.6 става т.7. Който е съгласен с така направената промяна в Учредителния договор, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така предложените промени в проекто-договора за съвместна стопанска дейност и учредяване на акционерно дружество “Консорциум ГБС-Созопол" АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Остава Учредителният акт.
П. Чапевова – Там добавката е “Адресът на управление е гр.Созопол, пл. “Хан Крум” № 2 по решение на СД”.
П. Рейзи – Който е съгласен с тази добавка, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с Учредителния акт, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Сега ще разгледаме проекта за решение.
М. Козарев – Аз само да добавя. Пред Вас е налице предложение за решение предложител разширеното обсъждане на тази тема, провело се в общината. Абсолютно задължително е Общинският съвет да вземе всяко едно от решенията, по предложенията за решение. А в момента съвсем удобно Общински съвет взе решения за одобряване на Устав, Учредителен акт, предварителен договор.
П. Чапевова – Ще Ви зачета проекта за решение.
I.Общински съвет – Созопол, на основание разпоредбите на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, решава Община Созопол да участва като Учредител на Търговско Акционерно дружество с общинско участие, както следва:
1. Наименование /фирма/ на Дружеството: “КОНСОРЦИУМ ГБС-Созопол” АД
2. Седалище – гр. Созопол
3. Адрес на управление – гр. Созопол пл. “ Хан Крум” № 2
4. Капитал на дружеството – 50 000 /петдесет хиляди лева/, набран в съответствие с изискванията на ТЗ, разделен на 5000 /пет хиляди/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една и в купюри, съгласно Устава на дружеството и разпределен както следва :
- за “ Главбулгарстрой” АД – 3900 /три хиляди и деветстотин/ броя поименни акции, с номинал 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 39 000 /тридесет и девет хиляди лева/ ;
- за община Созопол – 1100 /хиляда и сто/ броя поименни акции, с номинал 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 11 000 /единадесет хиляди лева/
5. Вноски :
Срещу записаните акции учредителите се задължават да направят дължимите вноски, а именно:
"Главбулгарстрой" АД – 9 750 – девет хиляди седемстотин и петдесет лева в парични средства, представляващи 25 на сто от записания капитал. Остатъкът до размера на записания капитал да се внесе в срок до 2 /две/ години от вписването на Дружеството.
"Община Созопол” – 2750 – две хиляди седемстотин и петдесет лева в парични средства, представляващи 25 на сто от записания капитал. Остатъкът до размера на записания капитал да се внесе в срок до 2/две/ години от вписването на Дружеството.
6. Съучредител на Дружеството е “Главболгарстрой” АД.
7. Дружеството е с едностепенна система на управление, като органите за управлението на Дружеството да бъдат Общо събрание /ОС/ и Съвет на Директорите /СД/, в състав от четири лица, в състава на който да има двама представители на община Созопол, които не са общински съветници.
8.Избира …………………………………………………………, за представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Дружеството.
9. Избира за членове на СД следните представители :
- …………………………………………………………..
- …………………………………………………………..
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение за решение по т.І, с всички подточки от едно до девет, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Преминаваме към т.8 от първото взето решение – избор на представител на Общински съвет в Общото събрание. Имате думата, колеги, за предложения. Г-н Минков.
Д. Минков – Аз предлагам г-жа Колчева.
П. Рейзи – Друго предложение? Ако няма други предложения, да преминем към гласуване. Който е съгласен г-жа Колчева да бъде представител на Общински съвет в Общото събрание на новосъздаденото АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – По т.9 – избор на представители в Управителния съвет на новосъздаденото АД. Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – Аз предлагам г-н Ивайло Стефанов Георгиев. На 34 години, с икономическо образование – УНСС – София. Млад човек, енергичен, с опит, един от Управителите на Фирма “Алвес”.
П. Рейзи – Молим г-н Георгиев да стане и да го видим. Той г-н Недин Ви представи. Ако искате, давам Ви думата още малко да се представите.
Ив. Георгиев – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, дами и господа Общински съветници. Казвам се Ивайло Стефанова Георгиев, на 34 г., женен с едно дете. Имам висше икономическо образование – Магистър по икономика. Завършил съм УНСС. Занимавам се с частен бизнес. Един от Управителите съм на Фирма “Алвес” ООД, занимаваща се с търговия. От 15 год. живея в Созопол.
П. Рейзи – Благодарим. Други предложения? Г-жа Германова.
Кр. Германова – Предлагам за член на Съвета на Директорите Веселина Спасова. Всички я познаваме. Аргументите ми за нея са, че все пак тя е човек, който работи в общинска администрация. Човек, който ще е в СД малко или много трябва да е човек, който трябва да движи въпросите, свързани с дружеството, а ще има доста работа в общината. Тя е запозната със структурата на общината. Мисля, че е добра като кандидатура.
П. Рейзи – Друго предложение? Г-н Милков.
Ив. Милков – Предлагам Станислав Дачев. Предния мандат беше Общински съветник. Бил е търговски Директор на “Славянка”. Принципен, безкомпромисен бих казал, създавал ми е проблеми навремето и смятам, че ще защити интересите на общината.
П. Рейзи – Колеги, имаме три предложения. Други предложения има ли? Ако няма, предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен Ивайло Стефанов Георгиев да бъде представител на общината в СД на бъдещото АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен Веселина Спасова да бъде представител на общината в СД на бъдещото АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 7 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 9 гласа.
Не се приема.
П. Рейзи – Който е съгласен Станислав Дачев да бъде представител на общината в СД на бъдещото АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 7 гласа
Против – 4 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Не се приема.
П. Рейзи – Дайте друго предложение, колеги. Пет минути почивка, колеги.

П. Рейзи – Петнайсет Общински съветника са в залата, имаме кворум. Предлагам да продължим дебатите по т.9 – избор на втория представител в Съвета на Директорите. Имате думата за предложения. Г-н Николов предлага Николай Петров. Който е съгласен Николай Петров да бъде представител на общината в СД на бъдещото АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Продължаваме нататък по предложението за решение.
П. Чапевова – II.Приема Устава, предложен от вносителя.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за Устав на новосъздаденото АД, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – III. Утвърждава проекто-устав на Дружеството, Учредителен акт на дружеството, приложени към протокола на Общинския съвет и заверени от Председателя на Общински съвет, както и проект за договор за съвместна стопанска дейност и учредяване на акционерно дружество “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение по т.ІІІ, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – IV. Овластява Кмета на Общината да подпише документите по учредяването, учредителен акт, приет устав /по утвърдения проект/ и списък на записаните акции в случай, че същите съответстват на взетите по-горе решения, както и да подпише утвърдения договор за съвместна стопанска дейност и учредяване на акционерно дружество “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за решение по т.ІV, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното проекто-предложение за решение по докладна записка с вх. №608, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 523
I.Общински съвет – Созопол, на основание разпоредбите на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, решава Община Созопол да участва като Учредител на Търговско Акционерно дружество с общинско участие, както следва:
1. Наименование /фирма/ на Дружеството: “КОНСОРЦИУМ ГБС-Созопол” АД
2. Седалище – гр. Созопол
3. Адрес на управление – гр. Созопол пл. “ Хан Крум” № 2
4. Капитал на дружеството – 50 000 / петдесет хиляди лева /, набран в съответствие с изискванията на ТЗ, разделен на 5000 / пет хиляди/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една и в купюри, съгласно Устава на дружеството и разпределен както следва :
- за “ Главбулгарстрой” АД – 3900 /три хиляди и деветстотин/ броя поименни акции, с номинал 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 39 000 /тридесет и девет хиляди лева/ ;
- за община Созопол – 1100 /хиляда и сто/ броя поименни акции, с номинал 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 11 000 /единадесет хиляди лева/
5. Вноски :
Срещу записаните акции учредителите се задължават да направят дължимите вноски, а именно:
"Главбулгарстрой" АД – 9 750 – девет хиляди седемстотин и петдесет лева в парични средства, представляващи 25 на сто от записания капитал. Остатъкът до размера на записания капитал да се внесе в срок до 2 /две/ години от вписването на Дружеството.
"Община Созопол” – 2750 – две хиляди седемстотин и петдесет лева в парични средства, представляващи 25 на сто от записания капитал. Остатъкът до размера на записания капитал да се внесе в срок до 2/две/ години от вписването на Дружеството.
6. Съучредител на Дружеството е “Главбулгарстрой” АД.
7. Дружеството е с едностепенна система на управление, като органите за управлението на Дружеството да бъдат Общо събрание /ОС/ и Съвет на Директорите /СД/, в състав от четири лица, в състава на който да има двама представители на община Созопол, които не са общински съветници.
8. Избира Дияна Колчева за представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Дружеството.
9. Избира за членове на СД следните представители :
- Ивайло Стефанов Георгиев.
- Николай Панайотов Петров.
II. Приема Устава, предложен от вносителя.
III. Утвърждава проекто-устав на Дружеството, Учредителен акт на дружеството, приложени към протокола на Общинския съвет и заверени от Председателя на Общински съвет, както и проект за договор за съвместна стопанска дейност и учредяване на акционерно дружество “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД. /Приложения №№1, 2, 3/
IV. Овластява Кмета на Общината да подпише документите по учредяването, учредителен акт, приет устав /по утвърдения проект/ и списък на записаните акции в случай, че същите съответстват на взетите по-горе решения, както и да подпише утвърдения договор за съвместна стопанска дейност и учредяване на акционерно дружество “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД.

П. Рейзи – Честито на новосъздаденото АД. Продължаваме с точка втора от дневния ред.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. № 675/27.07.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и гр. Менхибар, област Андалусия – Испания.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – Някаква грешка може би има в т.2 – “Обмяна на опит между домакините”, ако може да се пише “между общините”.
П. Рейзи – Да, точно така. Благодарим за корекцията. Колеги, който е съгласен с направената корекция по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №675, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№ 524
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява подписване на споразумение за сътрудничество в областта на образованието, културата, туризма, спорта и екологията между община Созопол и гр. Менхибар, обл. Андалусия, Испания. /Приложение №4/

П. Рейзи – Колеги, благодаря Ви. С това приключваме 24-то заседание на Общински съвет – Созопол. Пожелавам приятна почивка.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/

ПРОТОКОЛА ВОДИ: …….…………….
/П. ПАЗВАНТОВА/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...