:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №23/15.07.2005 г


ПРОТОКОЛ №23


Днес 15.07.2005 г. от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе двадесет и третото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, гости на двадесет и третата сесия на Общински съвет – Созопол. Всички са си получили материалите. Кворум в залата има. Присъстват 17 Общински съветника. Откривам двадесет и третата сесия на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Уважаеми колеги, всички Вие сте получили поканите с дневния ред. По Правилник на Общински съвет имаме право до 24 ч. преди започване на сесията, да внасяме докладни, които са спешни и важни за работата на общинската администрация и развитието на община Созопол. Постъпили са няколко предложения. Преди да гласуваме дневния ред, трябва да ги подложим на гласуване и ако бъдат приети, да бъдат включени в дневния ред на двадесет и третата сесия на Общински съвет – Созопол. Към т.1 от дневния ред – докладна записка с вх. №462/20.05.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол. Който е съгласен тази докладна да влезе в дневния ред на двадесет и третата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№455
Приема да влезе към т. 1 от дневния ред докладна записка с вх. №462/20.05.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.

П. Рейзи – Втората докладна – по т.2 от дневния ред – докладна записка с вх. №620/07.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмета на община Созопол, относно отмяна на решение №354/11.02.2005 г. от ХVІІІ заседание на Общински съвет – Созопол и приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землището на с. Извор, община Созопол. Който е съгласен тази докладна да влезе в дневния ред на двадесет и третата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ:
№456
Приема да влезе към т. 2 от дневния ред докладна записка с вх. №620/07.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмета на община Созопол, относно отмяна на решение №354/11.02.2005 г. от ХVІІІ заседание на Общински съвет – Созопол и приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землището на с. Извор, община Созопол.

П. Рейзи – Към т.3 от дневния ред – докладна записка с вх. №621/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част от бюджета на община Созопол за 2005 г. Който е съгласен тази докладна да влезе в дневния ред на двадесет и третата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ:
№457
Приема да влезе към т.3 от дневния ред докладна записка с вх. №621/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част от бюджета на община Созопол за 2005 г.

П. Рейзи – Следващата докладна е №634/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно осигуряване на средства за възстановяване на щети, нанесени от падналите валежи на 03.07.2005 г. в района на селата Вършило и Габър и последвалите наводнения. Който е съгласен тази докладна да влезе в дневния ред на двадесет и третата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ:
№458
Приема да влезе към т.3 от дневния ред докладна записка с вх. №634/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно осигуряване на средства за възстановяване на щети, нанесени от падналите валежи на 03.07.2005 г. в района на селата Вършило и Габър и последвалите наводнения.

П. Рейзи – И докладна записка с вх. №625/11.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ – към т.5 от дневния ред. Който е съгласен тази докладна да влезе в дневния ред на двадесет и третата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№459
Приема да влезе към т.5 от дневния ред докладна записка с вх. №625/11.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред на двадесет и третата сесия на Общински съвет – Созопол, с включените в него докладни, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№460
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №415/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост
- Докладна записка с вх. №442/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община “Йозефварош”- град Будапеща, Унгария.
- Докладна записка с вх.№453/20.05.2005 г. Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предявени претенции от “ДЮНИ”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост частна общинска собственост от 23.09.2003 г. и предложение за заместване на престация в предмета на същия.
- Докладна записка с вх. №608/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на консорциум под формата на търговско дружество между “Главбулгарстрой” АД и община Созопол.
- Докладна записка с вх. №612/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на община Созопол.
- Докладна записка с вх. №614/05.07.05 г, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол.
- Докладна записка с вх. №462/20.05.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №281/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 г.
- Докладна записка с вх. №282/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №283/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-234 в кв.27 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982година.
- Докладна записка с вх. №284/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-446 в кв.27 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
- Докладна записка с вх. №285/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
- Докладна записка с вх. №287/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
- Докладна записка с вх. №288/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с. Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
- Докладна записка с вх. №327/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-417 в кв.59 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Христо Ботев” №3.
- Докладна записка с вх. №329/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-683 в кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Оборище”.
- Докладна записка с вх. №330/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-340 в кв.35 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
- Докладна записка с вх. №378/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №137 по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №417/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на парцел XIII – 1700,1707,кв. 144 по плана на гр. Созопол
- Докладна записка с вх. №443/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 221 по плана на зоната за земеделско в местност “ Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №444/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 226 по плана на зоната за земеделско в местност “ Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №445/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / XVII – 694 в кв. 1 по плана на с. Черноморец .
- Докладна записка с вх. №446/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX – 118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол
- Докладна записка с вх. №447/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
- Докладна записка с вх. №448/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
- Докладна записка с вх. №449/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X X – 363 в кв. 41по плана на с. Равна гора.
- Докладна записка с вх. №450/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / XV “ За ресторант” в кв. 1 по плана на гр. Созопол.
- Докладна записка с вх. №451/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в имот №2 по плана на зоната на земеделско ползване м. “ Отманлий”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №460/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI- 150 в кв17 по плана на с. Росен.
- Докладна записка с вх. №461/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII - 524 в кв. 58 по плана на с. Росен.
- Докладна записка с вх. №482/31.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик на имот № 64 по плана на местността “ Росенец” , землище с. Росен, община Созопол..
- Докладна записка с вх. №483/31.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 0066 по плана на зоната за земеделско ползване м. “ Росенец”, с. Росен, община Созопол.
- Докладна записка с вх. №570/23.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик в /УПИ / III – 327, кв. 36 по плана на с. Равна гора, община Созопол..
- Докладна записка с вх. №571/23.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот частна общинска собственост, представляващ /УПИ / II, кв. 12 по плана на с. Равна гора, община Созопол..
- Докладна записка с вх. №588/30.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик в /УПИ / V– 218, кв. 23 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
- Докладна записка с вх. №599/04.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно безвъзмездно предоставяне в собственост на община Созопол на имот № 000528; местност “ Чоплака” ;землище с. Равадиново с площ 2, 157 дка. собственост на държавата
- Докладна записка с вх. №620/07.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмета на община Созопол, относно отмяна на решение №354/11.02.2005 г. от ХVІІІ заседание на Общински съвет – Созопол и приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землището на с. Извор, община Созопол.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №390/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на екопътека от път”Созопол-Златна рибка” до параклис “Света Марина” и участие на община Созопол в проект на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/.
- Докладна записка с вх. №423/19.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №469/25.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на списъка на длъжностите и лицата , които имат право на транспортни разноски от Общинската администрация за 2005 г.
- Докладна записка с вх. №601/04.07.05 от Панайот Рейзи- Председател на Общински съвет-Созопол, относно одобряване на проект на обект : ”Пешеходна и велоалея по път IV – 90065 от гр. Созопол до къмпинг “ Златна рибка “ Община Созопол”.
- Докладна записка с вх. №609/05.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на община Созопол за 2005 г.
- Докладна записка с вх. №613/05.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на такси и цени.
- Докладна записка с вх. №621/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част от бюджета на община Созопол за 2005 г.
- Докладна записка с вх. №634/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно осигуряване на средства за възстановяване на щети, нанесени от падналите валежи на 03.07.2005 г. в района на селата Вършило и Габър и последвалите наводнения.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №396/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение на Общински съвет – Созопол за приемане и одобряване на специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 гр.Созопол.
- Докладна записка с вх. №420/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване план за регулация и застрояване в УПИ I , кв. 62 , с. Черноморец и промяна статута на дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под наем.
- Докладна записка с вх. №455/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно поставяне на временни обекти за монтиране на технически съоръжения на територията на община Созопол.
- Докладна записка с вх. №594/04.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне и одобряване на специфични правила и нормативи, съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията и във връзка с изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за местност “ Градина”, землище на гр. Созопол, местност “ Аклади чеири”, землище с. Черноморец, общ. Созопол.
- Докладна записка с вх. №600/04.07..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд-собственост на община Созопол, местност “ СВ. Марина” землище на гр. Созопол с цел изграждане на линейни обекти , разположени върху повърхността на терена – пътища.
- Докладна записка с вх. №606/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд-собственост на община Созопол, местност “ СВ. Марина” землище на гр. Созопол с цел изграждане на линейни обекти , разположени върху повърхността на терена – пътища.
- Докладна записка с вх. №610/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №611/05.07.05 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Созопол.
5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №493/10.06.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
- Докладна записка с вх. №604/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи на семействата на починалите ветерани от войните.
- Докладна записка с вх. №605/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №607/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за отпускане на персонална пенсия.
- Докладна записка с вх. №625/11.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.

П. Рейзи – Колеги, както на всяка сесия, така и сега ще започнем с питанията към Кмета на общината. Имате думата за въпроси. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. Аз имам не точно въпрос за решаване на някакъв проблем, а въпрос за това какво става с отговорите на въпросите ми от предната сесия, които трябваше да бъдат представени.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Караманова.
В. Караманова – Единият въпрос беше във връзка с публичния регистър, отговорът е тук. Имаше и въпроси от Общинският съветник Димо Минков, които трябваше да бъдат писмени отговори, те също са подготвени и написани отговорите и са тук.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Имате думата, колеги. Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, колеги и гости. Г-жо Кмет, въпросът ми е свързан със сезон 2005 г. Въпросът ми е по-скоро и към Вас и към Кмета на с. Черноморец. Всяка година говорим за чакащите на автогарите в Созопол и в Черноморец За толкова години няма никакви мерки взети. Тази година как ще се реши проблема, защото в събота и неделя на автогарата в Черноморец имаше 80 чакащи. Никой не ги спира. Какви са предприетите мерки за този сезон, наложени ли са актове до този момент, връчени ли са наказателни постановления на тези нарушители и как стоят нещата въобще?
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Караманова.
В. Караманова – Чакащите собственици на къщи и малки хотели на автогарата е не само проблем на Черноморец и Созопол, а на всички населени места по Черноморието Това е и в Бургас и в Поморие и в Приморско. Има пусната заповед на Кмета на общината. Проверките миналата година се извършваха съвместно с РПУ – Созопол, както и с комисия за защита на потребителите. Тази година комисията за защита на потребителите категорично отказва да участва в такива комисии, тъй като според тях е незаконно и не може да се спре достъпа на хора до определени места, а по никакъв начин не може да се докаже, че те чакат за туристи. В същото време те са направили няколко акта и от миналата година всички актове до един, които са свързани с чакащите хазяи падат. Така че, каквито и проверки да правим, ние ще продължим и тази година. Аз не знам какъв ще бъде реално резултатът. Няма законова нормативна база, на която да се легне, за да се напише едно добро наказателно постановление, което те да платят. Защото те стоят реално на гарата и когато говорят с един турист да го привличат, на проверката те могат да кажат “аз просто си говоря с него”. За съжаление.
П. Рейзи – Г-жа Хрусанова.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черномворец – В началото на седмицата проведохме среща с представители на РПУ, които отговарят за с. Черноморец, включително с г-н Одрински и г-н Плачков. Поставих въпроса, защото и на мен никак не им харесва тази гледка. Това всяка година се повтаря, особено за Черноморец, защото е ясно изразен входа – той е само един. Решихме отново да поставим тези актове на база заповедта на г-жа Караманова.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Хрусанова. Да се надяваме, че ще има някакъв ефект. Кметът на с. Габър.
Д. Трънков – Кмет на с. Габър – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми г-да Общински съветници, колеги и гости. Аз многократно съм пускал докладни и до Общински съвет и до г-жа Караманова и накрая постигнахме едно споразумение да се определи комисия от Общински съветници да дойдат да видят на местна почва как стоят нещата, за да няма интриги и да се реши проблема. В с. Габър от определени хора се строи – те са малко, но дефакто правят настроение и пречат да се направи тротоар, построяват кошари на самия тротоар, на самата улица. Дори г-н Райков присъства, когато имаше една авария към пощата, ние не можахме да намерим от една кошара противопожарния край. За това, аз Ви моля, нека да се определи кой от Общинските съветници да дойде да свършим тази работа. И г-жа Бъчварова и тя пое ангажимента с г-жа Караманова и да го решим този проблем.
Имам и друг въпрос. Мостът, който е в селото, има много дървета върху моста и при едно евентуално наводнение, мостът ще отиде целия. Не знам, ако може някакви средства да се отделят, по най-бързия начин, защото времето няма да ни чака. За това моля, ако има някакви възможности, да решим този проблем.
П. Рейзи – Внесена е и за това докладната, г-н Трънков. Средствата се надявам, че ще бъдат днес гласувани от Общинските съветници, така че от другата седмица г-жа Караманова ще може да борави с тях.
Д. Трънков – Кмет на с. Габър – Имам съставени актове за хвърлени умишлено отпадъци на улицата и други. На предната сесия бях поставил този проблем. Има тук юрист-консулт, да каже има ли някакво движение. Ние с Полицията ставаме за подигравка – идва Полицията, гори си бензина, някакъв там с прасетата си и си хвърля отпадъците на улицата и се подиграва с нас. За това, всички сте поели ангажимент, гласували са хората за Вас, да управляваме законност. И много Ви моля, ако има такива актове, искам да видя движението на актовете и да кажете какъв е резултатът.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, нещо аз тези актове ще кажете ли?
В. Караманова – Актовете се придвижват, ще проверя точно за тези актове и ще получи Кметът на Габър отговор. Но тези актове се придвижват по установения ред, пише се наказателно постановление и се пращат до собствениците. Ако те не заплатят в момента, парите им се събират от местни данъци и такси.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Г-жа Георгиева.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Искам да добавя във връзка със съставянето на самите актове, тъй като аз Главният Юрист-консулт трябва да ги проверяваме, когато пристигнат. И много често в тях има доста съществени пропуски и не може да се придвижи по-нататък акта, тъй като няма основание за писане на самото постановление. При самото съставяне, ако може да се обаждат и да го съгласуват.
П. Рейзи – Аз мисля, че Вие трябва да направите една сбирка на всички Кметове и да направите инструктаж как да се попълват актовете.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Общо взето сме се разбрали какво да пишат… преди две седмици прекратихме 7-8 акта, защото не беше цитирана самата разпоредба, която беше нарушена.
Д. Трънков – Кмет на с. Габър – Ние от година и половина ги говорим тези неща. Ние не можем да ставаме за подигравка на някакви си там нарушители за това, че имат отношения с администрацията на община Созопол и да ги прикриват. Това трябва да се отнася за всички.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – И аз не знам за какво точно става въпрос в случая, но по принцип говоря за актовете.
Д. Трънков – Кмет на с. Габър – Ако ние направим някакви грешки при попълването, Вие трябва да ни уведомите.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Няма смисъл да се уведомява, когато вече е съставен акта. Трябва при самото съставяне да се обаждате.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Георгиева. Според мен трябва все пак да направите един инструктаж на Кметовете, за да знаят как да действат. Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – Пропусна се отговор на въпроса на г-н Трънков за комисията. Аз съм в течение на тези неща, лично аз бях поел ангажимента да пусна една докладна за съставянето на такава комисия, но прецених, че понеже идва лятото, няма да е възможно през лятото да работи комисията. По-добре м. септември да я направим и тогава ще ги видим нещата. Сега не става. Половината администрация излиза в отпуск, някои от Общинските съветници имаме някакъв бизнес. Септември, когато е всичко спокойно, ще ги проверим нещата.
П. Рейзи – Г-н Трънков, много Ви моля, ако искате думата, знаете какъв е редът. В крайна сметка имаме и комисия по законност, която можем да я сезираме, може и по-рано да дойдем. Други въпроси? Г-н Минков.
Д. Минков – Добър ден на всички. Искам да кажа, че съм изключително недоволен от получените от Кмета на общината отговори на мои въпроси. Първо, важни според мен въпроси са останали без отговор. Само два ще Ви посоча – “Какви средства са постъпили от настанените машини на “Пътно управление” в двора на училището в с. Равадиново. Другият въпрос – “Кой в момента стопанисва сметището? Кой в момента отговаря за изхвърляне на сметището на нерегламентирани отпадъци? Кой носи отговорност, че строителни материали, които трябва да се изхвърлят на друго място се изхвърлят на сметището? Какви пари са постъпили от управлението на сметището?”
На другите въпроси, на които съм получил отговор, изключително лаконично и бих казал пренебрежително е отговорено. Благодаря за вниманието.
П. Рейзи – Въпроса за сметището и аз искам да го задам на Кмета на общината, защото скоро ходих на сметището, някакъв човек ми направи коментар, че сметището е дадено под наем. Мен ме интересува как е дадено под наем и на какво основание.
Георгиева – Юрист общинска собственост – Аз ще отговоря за Равадиново. Тъй като там все още не можем да дадем крайния отговор. Мога да отговоря до момента, тъй като ще има развитие и в бъдеще. Като направихме проверка, специално за бунгалата се оказа, че “Ученически лагери” имат разрешение за строеж. “Ученически лагери” отдават под наем на “Пътни строежи”. А за техниката специално им съставихме първо предупреждение – доброволно да се изнесе техниката. След като не беше направено, пуснахме една заповед за изземване и си тече срока за обжалване. За това казвам, че все още не можем да дадем краен резултат.
П. Рейзи – Благодарим. Г-жо Кмет, аз имах към Вас въпрос – как стоят нещата със сметището, кой в момента го стопанисва и какви са тия хора, които се изказват от Ваше име, че са го взели под наем това сметище?
К. Мархолев – Сметището не е давано под наем, сметището се стопанисва в момента от общината и всички там заравнявания се стопанисват от общината. В процедура сме да си направим контрол с поставянето на КПП долу. Всичко това се прави. А фирмата, която е горе не е под наем, тя събира пластмасовите шишета.
П. Рейзи – А там има договор ли?
К. Мархолев – Там вече Юристите ще кажат.
П. Рейзи – А на какво основание е направен този договор? Мисля, че всяко нещо трябва да минава през някаква процедура.
Георгиева – Юрист общинска собственост – Самата процедура е проведена въз основа на Наредбата за провеждане на обществени поръчки, става въпрос за малката Наредба. Когато искаме някой да извършва някаква услуга и съответно се подават някакви предложения – кой и срещу каква сума ще свърши това. Ние го проведохме и самата фирма, която извършва тази дейност има право само да събира отпадъците, които подлежат на рециклиране.
П. Рейзи – Тази същата фирма обаче, онзи ден отива камиона да хвърля камионът пръст там и тя казва “дайте ми 5 лв. за…”
Георгиева – Юрист общинска собственост – Точно за това става въпрос. Тя няма такива правомощия.
П. Рейзи – Добре, ама контролирайте го това нещо. Има реакция от шофьори, които са от Созопол. Идват и ме питат.
Георгиева – Юрист общинска собственост – Точно това обяснявам. Тя има право да събира само отпадък, който подлежи на рециклиране.
К. Мархолев – Ако има такива сигнали, нека да ни уведомяват. Аз лично съм ходил и съм се разправял с тях за разхвърлянето на боклука.
П. Рейзи – Благодарим. Други питания? Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаема г-жо Кмет. Имам три въпроса към Вас и ще започна с втория, тъй като в момента се дискутираше въпроса със сметището. Въпросът ми е свързан със строителството на новото сметище. До какъв етап е стигнало това строителство, какво е положението и дали на есен ще се спази срокът за влизане в експлоатация, тъй като ако и жителите на Равадиново си потърсят правата за това, че сметището им мирише и им действа не здравословно, може да се получи проблемът, който има и столицата ни.
Вторият ми въпрос е свързан с туристическия сезон и в частност – безопасността на движение по улиците на гр. Созопол. Тук имам няколко подвъпроса.
1. До къде стигнаха нещата с регулиране на улиците с пътни знаци и колко качествено е извършено това регулиране.
2. Как стои въпросът с поставяне на ограничителни колчета, саксии, табели и всякакъв вид ограничения по пътното платно и по тротоарите. Дали това е регламентирано, дали се прави със съответните разрешения и дали се прави кой както пожелае.
3. Контролира ли се зареждането на магазините от товарните автомобили, съгласно Наредба №1. Спазват ли се часовите зони, кой извършва тези проверки? Има ли съставени актове, тъй като сме свидетели на задръствания и спречквания по улиците заради този проблем?
4. Има слухове и се надявам Вие да отговорите – ще пътува ли атракционното влакче тази година?
Третият ми въпрос е свързан с поставянето на рекламните табели, табла и всякакви други реклами по улици и по стълбове в гр. Созопол. Предполагам, че това важи и за с. Черноморец. Какви мерки предприемате за премахване на нерегламентираните и неразрешени рекламни материали? До сега премахнали ли сте такива, санкционирали ли сте нарушителите? Ако може да ми отговорите веднага, ще бъде много добре, тъй като отговорите в писмен вид в края на лятото няма да бъдат актуални.
К. Мархолев – Ако може да отговоря аз. За знаците ще трябва писмено да се отговори, тъй като това се извършва заедно с КАТ. Комисията по безопасност на движението имаше едно решение за улиците в новата част, но г-н Гочев отсъстваше от комисията по извинителни причини, и в последствие са се разбрали с г-н Плачков да изменят това нещо.
За кашпите и за колчетата, това е абсолютно забранено. Минаваме и ги предупреждаваме хората да си ги махнат.
Имаше решение на комисията атракционното влакче тази година да не се пуска, но постъпиха едни молби от хотелиерите и от граждани, които искат да ходят на плаж на “Каваците”. За това го обсъдихме с г-жа Караманова, да го внесем в комисията и ако се допусне, влакчето да пътува от “Каваците” до “Хоризонт”. Това ще бъде нашето предложение в комисията.
Ст. Георгиев – Четвъртият подвъпрос беше за зареждането на магазините от товарните коли, тъй като с много големи коли се зареждат магазините и задръства се движението.
П. Рейзи – Гласувахме някакво часово време.
К. Мархолев – В момента всички магазинери са обединени за зареждането, което е до 10,00 ч., но по въпроса за контрола трябва да говоря с Дянков. Но освен КАТ, друг не може да го контролира това нещо.
П. Рейзи – Би трябвало Кметът да издаде една Заповед.
К. Мархолев – Има я.
П. Рейзи – Щом я има, от там нататък трябва да се сезира Директора на Полицията да види дали има наложени санкции.
К. Мархолев – Аз доколкото знам, днес имат постановка. Поставя се задачата днес да се спират микробусите. Обаче утре ги пращат на друго място и на другия ден се получава пак същото. Няма постоянен пост, няма достатъчно полицаи, които да следят това. Друго нещо ако искате да кажа…
Ст. Георгиев – За рекламните табели.
К. Мархолев – Трябваше в комисията да направят списък в комисията. Г-н Червенков трябваше да подготви списък кои са незаконно сложени. Бригадата има готовност веднага да минават да ги свалят.
Ст. Георгиев – Става въпрос, че няма средства.
К. Мархолев – Нашата бригада ще минава.
Ст. Георгиев – Все пак да се обърне внимание на тези въпроси по отношение на регулацията на движението. Можеше да се помисли и по въпроса големите товарни коли да претоварват на по-малки и те да влизат в града, защото един голям камион, който зарежда с кисело мляко и други млечни продукти, заема цялата улица. Той спре ли, затруднява изключително много движението.
К. Мархолев – В старата част влизат само микробуси, но Вие сте прав – в новата част влизат камиони. И се получава това нещо. А по “Стара планина” и по “Вихрен” е добро това еднопосочно движение, което са направили. Но за съжаление, констатациите са такива, че нарушения правят само наши съграждани.
Ст. Георгиев – Ще се обоснова защо зададох този въпрос. Моето впечатление е, че в началото всички започнаха да спазват, но като се видя, че няма никакъв контрол, започнаха да нарушават знаците – и наши и чужди. Второто нещо е, че не са до регулирани улиците и когато една улица се направи еднопосочна, трябва всички странични улици да се регулират и да се окаже в каква посока трябва да завие шофьорът Някои от знаците липсват, шофьорите не знаят, влизат в забранената част и от там се получават конфликтните ситуации. Докато не бяха регулирани улиците, все пак някак си се разминаваха. Сега вече единият е с правото си, другият не знае, че е нарушил и си мисли, че е прав и от там се създават много конфликтни ситуации, стига се до бой.
К. Мархолев – Всички знаци са по поръчка. Те са поръчани от г-н Гочев и от комисията по “Безопасност на движението”. За поставянето им – също с полицаи се поставяха знаците. Не знам, може би не са догледали нещата. Знаците ги поръчахме по тяхна поръчка и с тях ги слагаме. Те ни дадоха заявката и с полицаи се слагаха. Дайте ми ги в писмен вид, ще Ви отговоря.
Ст. Георгиев – Да, ще Ви ги дам в писмен вид.
П. Рейзи – Г-жа Чапевова има думата.
П. Чапевова – Искам само нещо да попитам. Тази комисията по “Безопасност на движението” е създадена временно към Общински съвет. С всички права и задължения, които имат и постоянните комисии. Не трябваше ли този проект за регулация на движението да бъде внесен и поогледан малко от Общински съвет. Да сме наясно какво предстои.
П. Рейзи – Принципно трябваше да мине през Общински съвет. това, което искахме от г-жа Хрусанова да направи, принципа трябваше същият и да е тук. Навремето, когато направихме на стария град, беше вкаран на Общински съвет, беше одобрен и тогава го вкарахме. Да, става дума за транспортната схема. Вярно, че в комисията са събрани членове от всички институции, но хубаво беше все пак да се даде малко гласност.
Ст. Георгиев – И една последна забележка. Много неприятно изглежда един ново поставен знак да бъде закачен с тел на електрически стълб. Има си начини, има си пилони специални, огледайте ги тези неща, защото прави грозно впечатление.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Георгиев. Г-жа Пенка Бъчварова за първия въпрос на г-н Георгиев.
П. Бъчварова – Директор Дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността – Уважаеми Общински съветници, наистина към момента е спряно строителството на депото. Финансирането е по програма ИСПА и не зависи от общината. Но въпреки всичко се работи по документацията. В преговори сме с РИОС – Бургас за приемане и въвеждане в експлоатация на едната от клетките. Ако съответно има разрешение на ДНСК – София, защото обектът е от първа категория и ще трябва от тях да се приема. Другото, което в момента се работи е финансовата оценка. Тя трябва да бъде съгласувана и приета от Вас и съответно съгласувана и приета от Общински съвет – Приморско и Царево по причина, че трябва да се уеднаквят по какъв начин ще се извърши самото финансиране. В момента този доклад се разглежда от специалисти, за да можем да излезем с конкретно предложение до Общински съвет. ще бъде предоставен целият доклад и на Вас, за да може да се вземе становище, относно проблема, който предстои.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Бъчварова. Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, аз въпроса го поставям тук, но въпросът е поставен от вън, от гражданите на гр. Созопол. И въпросът аз го поставям по следния начин – в крайна сметка кой е по-силен – местната власт или няколко търговци, които си позволяват да развиват търговска дейност по чл. 56 на места, където не са отредени за такива. Пренебрегва се цяло решение на Общински съвет, обезсмисля се труда на цяла една комисия по чл.56. Става въпрос за триъгълника, където се взе решение да има автоспирка срещу “Черно море”. Става въпрос също така за една масивно построена сграда малко по-надолу по ул. “Републиканска”. Според Закона не трябва да е масивна сградата, трябва да е временно-преместваем обект. Става въпрос така също за ресторант “Орфей”, където няма решение да се отдава тази година. докладната беше изтеглена. В крайна сметка въпросът е поставен на улицата – кой е по-силен: местната власт или няколко търговци? Може би има и други такива случаи. И аз искам да кажа, че докато не се реши този въпрос, аз лично няма да си платя тротоарно право там пред магазина, който съм взел под наем. Въпросът е сериозен и ежедневно на мен го задават най-различни хора и коментират най-различни неща – за някакви тайни сговори, за не знам си какво. Моля да ми кажете кой е по-силен в случая.
П. Рейзи – Г-жо Караманова, в продължение на това питане искам и аз да попитам. По искане на Гл. Архитект на общината решихме лявата страна на веселата улица, която отива към “Хоризонт” да остане за едно тротоарно право. В момента е хубаво да отиде една комисия заедно с Гл. архитект, определена от Вас и да види какви постройки има там сковани и направени. И учудващо това ли означава тротоарно право? Питането ми е към Гл. архитект – какво означава “тротоарно право” и какво има право да се поставя? Защото не може да се направят заведения по тротоара, не могат да се направят сковани бараки върху тротоара. Ако това е тротоарното право – приемам.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Ще отговоря поред на въпросите. По първият Ви въпрос има издадено монтажно разрешително само за автоспирката.
П. Рейзи – На какво основание, г-жа Карабаджакова?
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Чл.147, като съоръжение, свързано с организация на движението. Слънцезащитно съоръжение. Срокът му е три месеца. След три месеца ще отпадне, може и да се потвърди, да остане. Зависи как ще работи, дали е удачно. По този повод, понеже имаше жалби за поставяне на автоспирката и имаме потвърждение от РДНСК – Бургас, че потвърждават нашето строително разрешение. Т.е., че сме го издали правилно. Има жалби до прокуратурата, но не знам по-нататъшното им действие. Доколкото знам, там има един син навес, Наско Червенков ще Ви каже дали има направен акт и дали е глобен, доколкото знам, аз не съм издавала нито за монтаж, нито съм давала разрешение за тротоарно право. И знам, че наема, който се взима, се взима от собственика на къщата, прилежаща към този тротоар. Вие всички знаете кой е собственика на къщата. За по-надолу, за ул. “Републиканска”, аз съм издала разрешение за монтаж на метален павилион. Павилионът наистина е иззидан и ние сме издали констативен акт за това, че не е изпълнено указанието за поставяне на метален павилион по чл.56 с решение на комисията по чл.56. За “Орфей” не мога да отговоря, не съм в течение. И другото – долу пред новия хотел, “Хавана”, аз лично съм ходила и сме съставили на всички нарушители констативни актове, които са изпратени в Дирекцията по строителен контрол. Понеже ние с незаконното строителство можем само да констатираме. От там нататък Дирекцията по строителен контрол трябва да си свърши работата или да ни даде указания как да премахваме обектите, ако трябва ние да ги премахваме.
П. Рейзи – А това означава ли, че ние няма да можем да им взимаме пари на тези хора? Какво им взимате – тротоарно право ли?
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Не знам просто.
П. Рейзи – Много добре, то значи ние им дадохме тротоарното право да съберем смешните пари, а те си направиха там обекти и си работят и си печелят много добре, а общината да си гледа работата. Много добра събираемост на средства тогава правим. Обяснете ми какво означава “тротоарно право”.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Аз съм го обяснявала много пъти. Мисля, че не е…
П. Рейзи – Какво има право, аз това питам.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Обяснявала съм го много пъти. Просто няма смисъл пак да го обяснявам.
П. Рейзи – Ами значи то всичко там е в нарушение тогава.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Казах Ви, че сме съставили констативни актове на тези, които са в нарушение.
П. Рейзи – А Вие знаете ли, че концесионера събира по 2 – 3 хил. лв. там на сергия?
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Аз нямам възможност да се срещам с концесионера, нито пък искам да се срещам с концесионера. Концесионерът е настанен там с решение на Министерството.
П. Рейзи – Вие сте Гл. архитект на града и много хубаво казахте, че искате нашият град…
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Само за сведение да Ви кажа, че от 21-ви до 29-ти на плажовете в нашата община ще има за концесионните територии проверка от Министерството на строителството.
П. Рейзи – Аз друго искам да Ви кажа. Вие тук станахте и казахте, че нашият град трябва да стане европейски…
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Да. И това, което казах в момента, ние сме направили констативни актове.
П. Рейзи – Актовете нищо не говорят.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – По Закон Вие трябва да знаете, че общината има право само да състави констативен акт. Друг е органът, който осъществява разпоредби след констативния акт. И това е РДНСК.
П. Рейзи – Извинявайте, ама там няма постройки, там има едни поставени бараки, които бараки общината може да ги махне.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Казвам Ви, че на тези бараки, повтарям го да го разберете, на тези бараки сме съставили констативни актове.
П. Рейзи – А какви разрешения има издадени на тези хора да го осъществяват това нещо?
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Казвам Ви, че няма строителни нарушения. Механизмът е такъв – след като са незаконни, те имат констативни актове. Тези констативни актове се изпращат в РДНСК.
П. Рейзи – Следващият ми въпрос тогава е какви пари са събрани от там. Въпросът ми е към г-н Червенков.
Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси” – Там, където са поставени маси, столове и други, във връзка със спомагателни дейности към основните заведения, има подадена молба и платени такси от концесионера.
П. Рейзи – Защо от концесионера?
Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси” –Не само от концесионера, а и от други търговци, които си плащат. Само от концесионера получаваме около 2000 лв.
П. Рейзи – А той само от една сергия взима 2000 лв. После като не си изпълним събираемостта… Благодаря Ви г-н Червенков. Г-н Николов, трябва да ги коментираме тези неща, защото г-н Недин каза – имаме решение на Общински съвет, имаме комисия по чл.56, изобщо не се съобразяват с нас. Ако Кметът на тази община мисли, че може да работи без нас, да вземем решение да разпускаме Общинския съвет и да я оставим сама да работа. Да видим как ще си узаконява незаконните работи, които се правят. За това са тези питания и тези дебати. Защото ако при Вас не идват да питат, при мен лично идват и питат хората. И за това колегите Общински съветници точно за това ги задават тези въпроси. Аз Ви разбирам, но няма как, това е положението. Градът се е превърнал на кочина. Оставихме го за тротоарно право. Аз тротоарно право разбирам така – масичка и столове към заведението. Толкова. А не сковани навеси с греди от строежите откраднати. Не поставени заведения на тротоара и ги водим към концесионера. Ами те са на тротоара, те не са на плажа. За това питаме и искаме да разберем как стоят нещата. На всяка сесия по Закон имаме право на питания. Какво да направим, че сме навлезли в един такъв сезон, където са неизбежни питанията. Това означава, че ние искаме да работим и се интересуваме от ситуацията. Не пристига достатъчно информация при нас, сигурно и на Вас не Ви е приятно, когато Ви спре някой на улицата и Ви попита “Г-н Николов, Вие сте Общински съветник, това нещо как е поставено тук?” и Вие да вдигнете раменете и да кажете “Не знам”. Г-н Недин.
Ст. Недин – В крайна сметка това на триъгълника там пред “Черно море” въпреки, че е незаконно монтирано? Ресторант “Орфей” ще продължи ли да работи въпреки, че договора му е изтекъл. И там всички си спомняме какви спорове се водиха дали да има етнографска сбирка или да няма. И всички в крайна сметка бяхме на мнение, че там трябва да има етнографска сбирка. Даже имаше и срок – края на май. Знам, че тези дни ще се открива етнографска сбирка и на същото място има ресторант. Няма нищо лошо да има ресторант. Въпросът е принципен. Няма договор, има ресторант. Там няма разрешение от Общински съвет, няма класиран от комисията по чл.56, а там има 3-4 павилиона. По-надолу има разрешителни за монтаж на павилиони, там има иззидана сграда. Може би има и други, аз за това се сещам.
П. Рейзи – Да, пред Търговския център тази сергия за палачинки, от два дни го наблюдавам, кой го е разрешил това нещо?
Ст. Недин – И хората с право поставят въпроса така. Като дойдат избори обещавате това, обещавате онова, а като Ви изберем си правите каквото искате. Събирате се, разбирате се по политическите партии и си разпределяте нещата – това за тебе, това за тебе. На мен това ми се говори. И за това въпроса го поставям аз тук, но този въпрос се поставя отвън от много хора. И аз чакам отговор дали ще ги има тези неща, докога ще ги има.
В. Караманова – За ресторант “Орфей” има предупреждение отправено. Имат повторна молба и е внесена по чл.56, отзад това, което е, да се ползва заедно с масите като тротоарно право. Но за разрешение няма. Пратено е уведомление да се освободи в горната част там, където е етнографската сбирка и ще трябва да преминем към принудително махане.
Това, което е направено на триъгълника, където е спирката в момента. Там също трябва да бъде премахнато. И ще бъде. Но когато говорим за това кой какво прави и Вие като Общински съветници също да поемете своята отговорност, а не само да задавате въпроси и само питания към Кмета, защото са толкова много обектите, че ако мислите, че с четири човека, които са към “Пазари” е възможно цялата работа да се свърши… Те не могат да обходят всички павилиони и всички тротоарни права за един ден. И така, както се праща предупреждение и той се маха, на следващия ден той отново се появява и пак отиваме, предупреждаваме го, пак отива и пак се маха. Трябва да има по един падарин. Същата е ситуацията и с базар “Кулата”. На базар “Кулата”, разбира се само, че това не го споменавате, уважаеми Общински съветници, има хора, които вместо 4 кв.м. в момента ползват 10 или 15 кв.м. Същите тези хора, няма да споменавам имена, който се интересува от съветниците ще види, пусна жалба до полицията, че общински служител поиска да влезе в рамките на това, което си е платил. Имаме жалба срещу общински служител. Така, че когато се интересувате, интересувайте се обективно, пряко и точно за това, което става, а не винаги да търсим нещо, което видите ли общината не направила, Кметът не изпълнява решенията и се опитва да узаконява някакви неща. Няма такова нещо.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, какво общо има нашето питане с това, което го казахте. На нас не ни е работа да ходим да контролираме какво става на базар “Кулата”. А ще ми кажете ли Васил Гюров как е поставен на това място на базар “Кулата”? На какво основание и на коя комисия? Ние Ви казваме неща, които са реални.
В. Караманова – Абсолютно реално. Васил Гюров е на място на човек, на който Вие дадохте места, който продаде сергията на друг човек, но този човек не дойде и какво лошо има, че Васил Гюров вместо да е на седмо място е на първо място.
П. Рейзи – Там изобщо няма определено място. Колеги, аз предлагам да започваме вече по дневния ред. Давам думата на г-жа Чапевова, Председател на комисията по законност и да вървим напред, защото както каза г-н Николов, няма да превръщаме сесията в питания.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Колеги, преминавам направо към докладните. Докладна записка с вх. №415/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
Докладната е пред Вас. Комисията има допълнения, за това ще Ви прочета цялото проекто-решение.
“1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост, Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните недвижими имоти общинска собственост – две преходни помещения с обща площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., находящи се в УПИ ІІ, кв.34, част от първи етаж в старата сграда на Кметство с.Черноморец, Община Созопол , за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета на с. Черноморец да сключи анекс с досегашния наемател- Деяна Станчева Стамова, управител на ЕТ “Дияна –стил”, с. Черноморец.”
П. Рейзи – Колеги, има право, консултирали сме го. Молбата на хората е за пет години. Ние преценихме, че това е искането на хората и за това предлагам, който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна №415… Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Аз ще помоля Председателя на комисията да каже какви опасения се коментираха по тази докладна. Там има един проблем със сроковете и е възможно това да стане проблем и за връщане на решението.
П. Чапевова – Колеги, ако сте разгледали внимателно всички представени документи, ще видите, че договора изтича на 01.06.2005 г.
П. Рейзи – Има една опасност, получава се така, хората са я пуснали навреме…
П. Чапевова – Молбата е пусната април, внесена е при нас май…
П. Рейзи – Юни месец не правихме сесия, във връзка с изборите. И в един момент се оказа, че закъсняваме малко. Аз казвам да я подложим на гласуване, а пък ако я върне Областният управител, вече ще се търси друга процедура. За това предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с направеното предложение от комисията, заедно с промяната “за пет години”, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№461
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост, Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните недвижими имоти общинска собственост – две преходни помещения с обща площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., находящи се в УПИ ІІ, кв.34, част от първи етаж в старата сграда на Кметство с.Черноморец, Община Созопол , за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета на с. Черноморец да сключи анекс с досегашния наемател- Деяна Станчева Стамова, управител на ЕТ “Дияна –стил”, с. Черноморец.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №442/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община “Йозефварош” – град Будапеща, Унгария.
Единственото допълнение е, че след “културата, образованието, туризма” се добавя “спорта и евроинтеграцията”
П. Рейзи – Забравили сте спорта да напишете, ние го добавяме. Става дума за друго, г-жа Караманова, сега като решим да отидем до Унгария, пак ли ще ни бойкотирате?
Зл. Николов – Обезателно.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Николов. Вие отговорихте вместо Кмета на общината. Да преминем към гласуване. Който е съгласен с направеното предложение за решение от комисията по законност, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№462
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява подписване на споразумение за сътрудничество в областта на културата, образованието, туризма, спорта и евроинтеграцията между община Созопол и община “Йозефварош” – Будапеща, Унгария.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №608/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на консорциум под формата на търговско дружество между “Главбулгарстрой” АД и община Созопол.
Тук има доста материал за разглеждане.
П. Рейзи – Колеги, предстои ни разглеждането на една доста голяма и важна докладна за нашата община. Хубаво беше и г-н Козарев да беше тук. Той е на дело в момента. Ще го изчакаме и ще я разгледаме когато дойде. Продължаваме нататък.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №612/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на община Созопол.
П. Рейзи – Аз по тази докладна имам едно питане към Кмета на общината. Чл.30, ал.2 “Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст”. Доколкото разбрах това е по Закон. Това означава ли, че ние тук можем да ги вкараме – “тракийско дружество”, или всички нестопански организации. Бюджетна издръжка и БЧК. Това означава ли, че той е на бюджетна издръжка. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам да попитам следното нещо. Това е свързано с техническите услуги по Закона за местните данъци и такси. Суми, които влизат по бюджета на общината. Имаме ли ние някакво освобождаване от държавни такси за това, че сме община. За да освобождаваме държавните органи? Не е ли по-добре, така или иначе, ние също си плащаме държавните такси, държавните органи, които не са от местно ниво, да си плащат таксите в общината? Все пак това е някакъв приход за общината.
П. Рейзи – Г-н Червенков.
Н. Червенков – Това е по Закона за местните данъци и такси. Има задължителен характер.
П. Рейзи – Добре. Който е съгласен с направеното предложение за решение от комисията по законност, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№463
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените и услугите на територията на Община Созопол като добавя в Глава втора, Раздел VI, чл.30 следното съдържание:
Глава втора “Местни такси ”
Раздел VI ” Технически услуги “
Чл. 30 става чл.30, ал.1.
Чл. 30, ал.2 / Нова / Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

П. Чапевова – Докладна записка с вх.№462/20.05.2005 г. Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол.
Колеги, понеже докладната сте я получили сега, погледнете проекта за решение. Корекциите, които се коментираха на комисията са:
На основание чл.22, ал.1 ат ЗМСМА, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, като добавя в Раздел ІІІ и Раздел VІІ текст със следното съдържание:

В раздел ІІІ “Транспорт и организация на движението”
В Чл. 14 ал.1.
/нова/5. Регламентира се достъпа на МПС и престоя в старата част на гр. Созопол с изграждане на КПП с електронни бариери на изхода на улица “Крайбрежна” и входа на общинския паркинг Рибарско дружество с използване на автоматизирана система за контрол на достъпа и таксуване, при следната организация на движението
 Жители на гр.Созопол и собственици на недвижими имоти в Стар град - използват електронни карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието без ограничение в престоя при спазване правилата за паркиране;
 снабдители/дистрибутори – използват електронни карти и притежават ограничен режим на достъп за времето от 06.00 до 10.30 часа с ограничение в престоя до 120 минути от момента на влизане до излизане през КПП при спазване правилата за паркиране, при нарушаване на правилата или просрочване на времето за престой им се блокира картата до заплащане на финансова санкция;
 наематели и арендатори на заведения, магазини и сергии – използват електронни карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието с ограничение в престоя до 120 минути за един ден, през останалото време могат да използват общинския паркинг на пристанището, при нарушаване на правилата или просрочване на времето за престой им се блокира картата до заплащане на финансова санкция ;
 туристи използващи квартира в старата част – използват бар - код карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието с ограничение в престоя до 60 минути от момента на влизане през КПП до влизане в общинския паркинг на пристанището при спазване правилата за паркиране като при всяко излизане през КПП на изхода на улица “Крайбрежна” заплащат дължимите до момента такси за използване на паркинг и финансови санкции ако са им били наложени такива за нарушаване на правилата;
 специализирани МПС (МВР, ПАБ, бърза помощ, МО) – притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието без ограничение в престоя
 неограничен режим на достъп с ВИП бар код карти, притежават и МПС, собственост на кметове и кметски наместници, съдебна власт, законодателна власт и изпълнителна – централна и областни администрации.
/нова/6. Карти се издават от общинската администрация след подаване на молба по образец и представяне на следните документи:
1. Регистрационен талон на МПС – копие
2. Един от следните документи удостоверяващ правото на получаване на електронна карта от собственика на МПС:
- копие на документа за собственост на имота:
- копие на договора за наем или разрешение за търговска дейност /вкл. и по чл. 56 от ЗУТ/
/за снабдители/дистрибуторите не се изискват документи по т.2/
3. За жители на гр. Созопол – след представяне на талон за регистрация на автомобила и лична карта.
В Раздел VІІ Административно-наказателни разпоредби
/нов/ 27а. /1/При нарушение на правилата за достъп и паркиране във връзка с пропускателния режим по чл.14, ал.1 ,т.5 и т.6 на нарушителите за първо нарушение се налага глоба в размер на 20 лв., при повторно 50 лв., при трето – блокиране и отнемане на картата за достъп.
/2/ При нарушение правилата за престой и паркиране съгласно Раздел ІІІ от Наредба за опазване на обществения ред на територията на гр.Созопол нарушителите се изнасят принудително на паркинг в района на “Рибно пристанище”, като заплащат такса “преместване” в размер 36 лв.
/3/ При явяване на собственик на МПС, нарушител по реда на ал.2, при започнала процедура по преместване, т.е. вдигнато на платформа МПС, се заплаща такса в размер на 18 лв.
/4/ Собствениците на изнесени на наказателен паркинг по реда на ал.2 МПС заплащат такса в размер на 2 лв.на час от момента на поставяне на автомобила им в наказателния паркинг.
П. Рейзи – Колеги, нещата са съгласувани с общинска администрация, по-точно с Кмета и със Зам. Кмета. Всички проблеми по отношение на пропускателния режим сме ги коментирали по време на комисията. Всички промени, които сме ги направили по тази докладна са свързани в тези наши срещи, за това аз предлагам да преминем към гласуване. Г-н Минков.
Д. Минков – Смятам, че можем да направим едно малко допълнение. В последното тиренце – чл.14, ал.1. ние повечето като жители на гр. Созопол няма да имаме проблем, но има Общински съветници, които са от селата. А ги няма включени.
П. Рейзи – Вижте сега, достатъчно ВИП карти ще има. Кметът на общината…
Д. Минков – Нищо не пречи да се напише “собственост на кметове и кметски наместници, Общински съветници”.
П. Рейзи – Добре. Г-н Минков предлага да се добави “Общински съветници”. С направените промени по тази докладна от комисията и с предложението на г-н Минков, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№464
На основание чл.22, ал.1 ат ЗМСМА, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, като добавя в Раздел ІІІ и Раздел VІІ текст със следното съдържание:

В раздел ІІІ “Транспорт и организация на движението”
В Чл. 14 ал.1.
/нова/5. Регламентира се достъпа на МПС и престоя в старата част на гр. Созопол с изграждане на КПП с електронни бариери на изхода на улица “Крайбрежна” и входа на общинския паркинг Рибарско дружество с използване на автоматизирана система за контрол на достъпа и таксуване, при следната организация на движението
 Жители на гр.Созопол и собственици на недвижими имоти в Стар град - използват електронни карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието без ограничение в престоя при спазване правилата за паркиране;
 снабдители/дистрибутори – използват електронни карти и притежават ограничен режим на достъп за времето от 06.00 до 10.30 часа с ограничение в престоя до 120 минути от момента на влизане до излизане през КПП при спазване правилата за паркиране, при нарушаване на правилата или просрочване на времето за престой им се блокира картата до заплащане на финансова санкция;
 наематели и арендатори на заведения, магазини и сергии – използват електронни карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието с ограничение в престоя до 120 минути за един ден, през останалото време могат да използват общинския паркинг на пристанището, при нарушаване на правилата или просрочване на времето за престой им се блокира картата до заплащане на финансова санкция ;
 туристи използващи квартира в старата част – използват бар - код карти и притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието с ограничение в престоя до 60 минути от момента на влизане през КПП до влизане в общинския паркинг на пристанището при спазване правилата за паркиране като при всяко излизане през КПП на изхода на улица “Крайбрежна” заплащат дължимите до момента такси за използване на паркинг и финансови санкции ако са им били наложени такива за нарушаване на правилата;
 специализирани МПС (МВР, ПАБ, бърза помощ, МО) – притежават неограничен режим на достъп 24 часа в денонощието без ограничение в престоя
 неограничен режим на достъп с ВИП бар код карти, притежават и МПС, собственост на кметове, кметски наместници, Общински съветници, съдебна власт, законодателна власт и изпълнителна – централна и областни администрации.
/нова/6. Карти се издават от общинската администрация след подаване на молба по образец и представяне на следните документи:
3. Регистрационен талон на МПС – копие
4. Един от следните документи удостоверяващ правото на получаване на електронна карта от собственика на МПС:
- копие на документа за собственост на имота:
- копие на договора за наем или разрешение за търговска дейност /вкл. и по чл. 56 от ЗУТ/
/за снабдители/дистрибуторите не се изискват документи по т.2/
3. За жители на гр. Созопол – след представяне на талон за регистрация на автомобила и лична карта.
В Раздел VІІ Административно-наказателни разпоредби
/нов/ 27а. /1/При нарушение на правилата за достъп и паркиране във връзка с пропускателния режим по чл.14, ал.1 ,т.5 и т.6 на нарушителите за първо нарушение се налага глоба в размер на 20 лв., при повторно 50 лв., при трето – блокиране и отнемане на картата за достъп.
/2/ При нарушение правилата за престой и паркиране съгласно Раздел ІІІ от Наредба за опазване на обществения ред на територията на гр.Созопол нарушителите се изнасят принудително на паркинг в района на “Рибно пристанище”, като заплащат такса “преместване” в размер 36 лв.
/3/ При явяване на собственик на МПС, нарушител по реда на ал.2, при започнала процедура по преместване, т.е. вдигнато на платформа МПС, се заплаща такса в размер на 18 лв.
/4/ Собствениците на изнесени на наказателен паркинг по реда на ал.2 МПС заплащат такса в размер на 2 лв.на час от момента на поставяне на автомобила им в наказателния паркинг.
П. Чапевова – Докладна записка с вх.№453/20.05.2005 г. Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предявени претенции от “ДЮНИ”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост частна общинска собственост от 23.09.2003 г. и предложение за заместване на престация в предмета на същия.
Комисията разгледа докладната и предлага на Общински съвет да се произнесе по нея.
П. Рейзи – Колеги, на миналата сесия тази докладна беше върната поради некомплектовка. Сега са ни представени оценките на имота, оценката на постройката. Ако имате някакви въпроси по тази докладна, ако не – да преминаваме към гласуване. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Здравейте. Аз имам един такъв въпрос. Ако се погледне от записите от последните сесии, почти на всяка задавам въпроси за така наречения Търговски център. Искам да се върна малко във времето преди година и нещо, когато преди да се даде строителното разрешение, имаше едно предложение от Общински съвет, да не става Търговски център, а да се направи един парк. Тогава наистина и Кмета на общината положи усилия ако може това нещо да стане. Но ни бе отговорено от Кмета в края, че не можем да правим промени, тъй като ако направим промяна, това ще бъде промяна в тръжните условия за спечелването на търга за този Търговски център. Това би довело до евентуално съдебни дела от страна на другите кандидати, които само са закупили тръжна документация, но не са участвали в търга. Аз искам да попитам сега, първо, при положение, че все още няма Акт 16, не е предадена собствеността, сега като правим промяна, това не е ли промяна в тръжните условия. И това не би ли довело до съдебни дела от страна на закупилите тръжна документация.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Добър ден, дами и господа. Въпросът на г-жа Германова е съвсем логичен, но тази замяна се налага по ред възникнали обективни причини. Основната от които е невъзможността да прехвърлим в собственост на страната на договора първоначално обявения имот. В конкретния случай става въпрос за една равностойна замяна. На Вашето внимание са предоставени оценките на двата имота. Тяхната стойност е една и съща. Те са от едни и същи категории. Ако ние не направим това, след като вече е реализирано строителството, знаете какви ще бъдат последствията за община Созопол.
П. Рейзи – Какви ще бъдат, г-жа Петкова? Не знаем. По договора е написано, че трябва да му изплатим на него вложените средства по представени технически разходи. Това е по договора.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Това е едната възможност. Другата възможност е визирана в Закона за задълженията и договорите и по-конкретно обявяване на първоначалния договор за окончателен. По принцип предварителен договор се подписва, когато едната от страните по договора не е готова да действа и да подпише окончателния договор. В частните взаимоотношения това е изготвянето на документите. В конкретния случай отлагателното условие тук е записано и формулирано в изграждането на този Търговски център. Какво се получава – нашият контрагент е изпълнил задълженията си. Обектът в момента се приема. Онзи ден разписвахме заявки за заплащане на такси за издаване на Акт 16. Тук до две седмици, предполагам, обектът ще има Протокол за приемане и въвеждане в експлоатация.
П. Рейзи – Да, ама Вие ни карате да гласуваме и да сложим пак каруцата пред коня. Нека да издаде Акт 16, да видим дали ще се издаде и тогава ние да гласуваме…
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Г-н Рейзи, ние трябва да имаме готовност, защото в момента, в който той ни предаде Акт 16, ние сме длъжни да подпишем окончателния договор. При условие, че ние не изпълним задълженията си, той може да предяви претенция предварителният договор да бъде обявен за окончателен. Предвидена е такава възможност в нашата съдебна система. И позовавайки се на това си право, вярвайте ми, ще има успех в съда. Ако спечели дело, този предварителен договор с решение на съда се обявява за окончателен и той става собственик на този имот.
П. Рейзи – На кой имот?
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – На имота, вписан по договора.
П. Рейзи – Да си го вземе. Ние нямаме нищо против да си го вземе него. Защо трябва да го заменяме?
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Причината е чисто обективна. Това не зависи от нашето лично желание и от желанието на някой друг. В крайна сметка този договор е написан в името на доброто и на двете страни.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Само искам да попитам по повод въпроса, който зададох действително. Има ли такава възможност, съществува ли да има съдебни дела от тези, които са купили тръжната документация. И ако има такава възможност, какво е евентуално последствието от това нещо? Това ми беше въпроса.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Чисто практически никой не е застрахован от нищо. Самият факт, че са минали пет години от датата на сключване на договора и самия факт, че се водиха толкова съдебни дела по самата процедура, които общината спечели, мен ме навежда на мисълта, че едва ли ще има някой, който да предяви претенции. Защото вече проектът е изпълнен. А това, че някой реши нещо, всеки има право по българското законодателство да предявява претенции пред съда. Дали те са основателни или не, това вече съда ще реши.
П. Рейзи – Благодарим, г-жа Петкова. Колеги, ако няма някакви въпроси, да преминаваме към гласуване на тази докладна. Надяваме се, че комисията по законност е проверила добре всички членове и алинеи, за да не бъде върната от Областния управител. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладна №453, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 6 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Не се приема.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№465
Общински съвет – Созопол не дава своето съгласие да бъде извършено заместване на престация в предмета, описан в Раздел І, чл.І от сключения на 23.09.2003 г. предварителен договор за прехвърляне на право на собственост между община Созопол и “Дюни” АД.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №614/05.07.05 г, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол.
В така предложеният Ви текст има една корекция. Ще Ви прочета цялото проекто-решение.
“на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол, прие следните промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, а именно:
1. В ГЛАВА ШЕСТА, ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, чл.28, ал.6 добива следната редакция:
На заседание на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, постъпили до Председателя на Общински съвет до 15-то число на съответния месец.
2. В ГЛАВА СЕДМА, ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ, в чл. 57, ал.2, се създава ново изречение второ, със следното съдържание:
В случай, че бъде отхвърлен от водещата комисия, проектът не подлежи на по-нататъшно разглеждане”
П. Рейзи – Колеги, понеже тази докладна е внесена от мен, нормално е да я коментирам аз. Първото предложение, този чл.28, ал.6 беше “10 дни преди сесията” да се вкарат материалите при нас. Какво се оказва в момента. От общината ми звънят през ден да ме питат кога ще има сесия. Ако им кажа кога ще има сесия, чакат 10-тия ден и тогава пристигат всички материали за сесията. Виждате за каква подготовка става дума за една сесия. Съответно, подготвяме ги всички материали и на седмия ден аз започвам да събирам комисиите. В един момент, в първа комисия по законност и ред, където констатират комплектовка на докладните, се отхвърлят примерно 10 докладни. Вече за тях са направени разходите по приготвянето на 23-те папки за предстоящата сесия. От тях отпадат 10. Точно в тази насока, след консултация с други колеги Председатели на Общински съвети и много разговори между нас, които работим в администрацията на Общински съвет, за да няма това изчакване от страна на общинска администрация, датата за обявяване и тогава да започнат да пишат и да не допускат грешки, и да не комплектоват и всичко това да се прави, ние предложихме до 15-то число докладните да влизат. Това означава, че общинска администрация, от тук нататък, ако искат някаква докладна да влезе задължително на предстоящата сесия, тя трябва да бъде внесена задължително до 15-то число. Няма нужда да ми звънят, да ме питат ще има ли сесия, няма ли да има. Принципно аз по Правилник в едномесечен срок трябва да проведа сесия. Дори по Правилника е “Минимум шест заседания на година”, т.е. на два месеца. Но ако не са влезли достатъчно докладни, аз изчаквам. Ако влязат примерно 20 докладни, тогава може да се направи сесия. Комисиите ги събирам, разглеждат докладните, които са влезли и ги одобряваме – някои се отхвърлят, някои се одобряват. Тези, които се одобрят, на следващия и ли на по-следващия ден обявявам сесията. Комисиите ще бъдат определящият критерий кои докладни ще влязат на сесия. Защото аз трябва да напиша, на базата на техните протоколи, аз ще напиша дневния ред и няма да се получи както сега, да Ви дам цялата папка и в един момент да започнем да казваме еди коя си докладна – отхвърлена. Просто ще влязат в дневния ред докладни, по които ще се работи. И ако вече в периода вносителят е преценил, че нещо не е наред, тогава вече ще се оттегли. По този начин малко се дава повече възможност на моите служители да подготвят по-спокойно да подготвят сесията. Освен това се дава възможност на комисиите малко повече да поработят върху тези докладни. Защото става така, че през тези 5-6 дни, ние се събираме, побъркваме се от четене и материалите, които влизат при Вас знаете, че ще влязат 100% на сесия. Г-н Деспов, имате думата.
Р. Деспов – Какво означава “до 15-то число на съответния месец”?
П. Рейзи – Това означава, до 15-то число на самия месец, в който се провежда сесията.
Р. Деспов – Днес е 15-ти. Ако това нещо беше в сила, това означава, че аз до вчера можех да внасям докладни.
П. Рейзи – Вие постоянно можете да внасяте докладни.
Р. Деспов – Става въпрос за тази сесия.
П. Рейзи – Не. Г-н Милков.
Ив. Милков – Уважаеми колеги. Тук не е фатално за тези 15 дни. Щом по-добре ще работят хората, нека да е до 15-тия ден. Но става въпрос за това – “ако комисията отхвърли”. За тук може много да се коментира. Комисията не може коя докладна може да се гледа и коя не може.
П. Рейзи – Разбрахме, г-н Милков. Г-н Димов.
М. Димов – По първа точка съм съгласен, по втора не съм съгласен.
П. Рейзи – Не сме стигнали още до втората. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Г-н Председател, по този начин се отнема правото на Общинските съветници, визирам нашата група, тъй като от нас само аз и Росен Деспов сме членове на комисии. Нека част от Вашите хора, които са в по две три комисии да дадат път на наши хора да участват в комисии, а пък те нека да дойдат и да дадат членове на комисии. Визирано е правото на всеки Общински съветник да участва в поне една комисия, за да е запознат с работата на Общински съвет, с проблемите и да не изпада в разни глупави ситуации от типа на “как да гласувам” или “как да не гласувам”. Това много сериозно се нарушава вече две години. И ако мога така да кажа, това е един вид геноцид спрямо нашата група. Благодаря.
П. Рейзи – Колеги, да коментираме конкретно докладната.
П. Чапевова – Имам едно предложение, понеже още като изчетох докладната имаше реакция и всъщност в отговор на това е моето предложение. Тук изобщо не става въпрос за това, че предлагаме тези промени, за да има право комисията да си прави каквото иска. Няма нищо такова. Изчетох доста правилници на други Общински съвети. Аз Ви предлагам да помислите върху следното, което можем да добавим като следваща алинея: “срокът за изготвяне на доклад от водещата комисия, не може да бъде по-дълъг от два месеца, или някакъв фиксиран срок” така че това не дава възможност на комисията да не гледа съвестно работата си. А тези промени се налагат, ако след това погледнете към по-дебелата папка, там има много върнати докладни от предната сесия, поради не представени становища от кметовете на селата. В тази връзка аз предлагам още едно допълнение – “материали и проекти за решения, касаещи кметствата от общината не се разглеждат, ако не са съпроводени от становище на кметовете или съответните кметски наместници”. Това го предлагам към “Глава седма”.
П. Рейзи – Имате думата, г-н Милков.
Ив. Милков – За да не стават такива неща, комисиите да се занимават с неприсъщи за тях работи, когато се получават документите от общинска администрация, за тяхната комплектованост не трябва да се установява по време на комисията, ами там има служители, има Юрист. Идва докладната, проверява се.
П. Рейзи – Ама има и такива случаи – идва докладна, спешно да я вкарвам на сесията, а няма печат на общината. Извинявайте, ама аз как да вкарам такава докладна.
Ив. Милков – Това е технически въпрос.
П. Рейзи – Технически, ама не е ден, не е два, не е три. Аз точно за това искам да ги променя, защото…
Ив. Милков – Комисията връща, защото не е комплектована. Не е работа на комисията.
П. Рейзи – А на кого е работа?
Ив. Милков – На администрацията, която е там и получава документите.
П. Рейзи – Администрацията няма право…
К. Стоянова – Как ще откаже администрацията да приеме документ? Тя няма право да отказва да приема документи. Никой не може да откаже входиране на документ.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Според мен, както казах и в комисията, фиксирането на такива дати и срокове пречи на оперативността на работата. А за подпомагане на оперативността, в Правилника се предвиждат изключения и дори да се фиксира дата до 15-ти, в Правилника остават изключенията, което означава, че е безсмислено да се фиксира дата. И преди с 10-дневния срок имаше изключения. Изключения се правят непрекъснато и сега да се фиксира дата, пак като се допускат изключенията, те пак ще се правят.
П. Рейзи – Колеги, аз Ви казах, в крайна сметка ние го работим това нещо, ние подготвяме сесията. Поне най-малко сме работили върху тази формула – как да е по-лесно, де не се получават тези затруднения и напрежения. Мисля, че т.1 от предложението е изцяло в помощ на Общински съвет и Вие сами, като представители в комисиите, ще го разберете. Който е съгласен двете предложения за решение по тази докладна да ги гласуваме по отделно, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№466
Да се гласуват по отделно двете предложения по докладна записка с вх. №614/05.07.05 г, относно промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол.

П. Рейзи – Който е съгласен с т.1 от това предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 4 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се предложението по първа точка.

Преминаваме към втората точка от предложението. Имате думата, колеги. Г-н Недин.
Ст. Недин – Според мен трябва да се допълни в края на изречението “в подготовката на предстоящото заседание на Общински съвет”.
Зл. Николов – Мисля, че комисията може да отхвърли някакво предложение, поради някаква некомплектованост. А не въобще да преценява комисията дали ще го отхвърли или не.
П. Рейзи – Ще се подложи на гласуване. “В случай, че бъде отхвърлен от водещата комисия, поради некомплектованост, проектът не подлежи на по-нататъшно разглеждане”. Г-н Деспов.
Р. Деспов – Според ЗМСМА в чл.50, много ясно са уточнени прерогативите на временните и постоянни комисии. Комисиите могат само да предлагат на Общински съвет проект за решение. Ако докладната не е комплектована, комисията може да предложи да не бъде разглеждана на заседание. Така, че ние влизаме в противоречие със Закона.
П. Чапевова – Ще Ви прочета чл. 57, ал.2 от Правилника: “Водещата комисия се произнася с доклад до Председателя на Общинския съвет, с който предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект”.
Ив. Милков – Как до Председателя?
П. Рейзи – До Председателя, защото трябва да оформя дневния ред, г-н Милков.
Ив. Милков – Малко по-внимателно. Председателят организира работата на Общински съвет. Председателят не може да спира…
П. Рейзи – Аз не спирам.
Ив. Милков – Комисията предлага на събранието, не на Председателя.
П. Рейзи – Г-н Милков, не е така. Протоколите, които се правят от комисиите, на базата на тях, аз оформям дневния ред. Нали точно това Ви казах, че до сега ние това го извършвахме в противоречие с нашия Правилник. На базата на протоколите от комисиите, аз оформям дневния ред. Г-н Недин.
Ст. Недин – Според мен това нещо трябва да влезе като правомощия на постоянната комисия по законност. Защото водещите комисии са след тази. Ако нещо вече е отпечатано и се окажи, че не е комплектовано, пак ще трябва да се връща.
П. Рейзи – Добавям само нещо. “В случай, че бъде отхвърлен от комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, поради некомплектованост, проектът не подлежи на по-нататъшно разглеждане в подготовката на предстоящото заседание на Общински съвет”. Който е съгласен с така направеното предложение по т.2 от докладна записка №614, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№467
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол, прие следните промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, а именно:
1. В ГЛАВА ШЕСТА, ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, чл.28, ал.6 добива следната редакция:
На заседание на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, постъпили до Председателя на Общински съвет до 15-то число на съответния месец.
2. В ГЛАВА СЕДМА, ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ, в чл. 57, ал.2, се създава ново изречение второ, със следното съдържание:
В случай, че бъде отхвърлен от комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, поради некомплектованост, проектът не подлежи на по-нататъшно разглеждане в подготовката на предстоящото заседание на Общински съвет.

П. Рейзи – Пет минути почивка, колеги.

П. Рейзи – Колеги, започваме. Давам думата на Председателя на комисията по общинска собственост, Дияна Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, на 11.07.2005 г. от 18.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
1. Дияна Колчева – Председател;
2. Стоьо Недин – член;
3. Димо Минков – член;
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
3. Галина Георгиева – Юрист общинска собственост;
4. Добри Добрев – Общински съветник;
5. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
6. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №281/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 г.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тази докладна беше върната поради некомплектовка. Липсваше становище на кмета на селото. Сега вече имаме становище, така че предлагам, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№469
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с.Равадиново, одобрен със заповед № 54/1984 година.
2.Утвърждава експертна оценка №110/21.03.2005 год на независим лицензиран оценител“Бургасинвест”ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ VІІІ-105 в кв.4 по плана на с.Равадиново,представляваща 40/1200 кв.м. ид.ч.,в размер на 2340 /две хиляди триста и четиридесет /лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №282/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№470
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-48 в кв.9 по плана на с.Росен, одобрен със заповед № 283/1971 година.
2.Утвърждава експертна оценка №109/21.03.2005 год на независим лицензиран оценител“Бургасинвест”ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ХІ-48 в кв.9 по плана на с.Росен,представляваща 210/855 кв.м. ид.ч.,в размер на 8190 /осем хиляди сто и деветдесет / лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №283/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-234 в кв.27 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№471
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІ-234 в кв.27 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
2.Утвърждава експертна оценка №108/21.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ VІІ-234 в кв.27 по плана на с.Черноморец,представляваща 4/455 кв.м. ид.ч.,в размер на 234 /двеста тридесет и четири / лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №284/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-446 в кв.27 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№472
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-446 в кв.27 по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
2.Утвърждава експертна оценка №107/21.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ХІ-446 в кв.27 по плана на с.Индже войвода,представляваща 5/1290 кв.м. ид.ч.,в размер на 60 /шестдесет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №285/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз тук имам само един коментар към Кмета на общината. Г-жо Кмет, нека когато има случаи, в които са по-големи общинските парцели, нека да ги оглеждате предварително и да прецените има ли смисъл да се обяви на търг и тогава вече да предаваме тази собственост. Макар, че ние първо трябва да го обявим на човека, но дори и да е така, по-добре да го обявим. Все пак става дума за по-голяма земя.
В. Караманова – Самите парцели са така оформени. Ако ние вземем решение там, където общинското е повече от това, което притежава собственика, трябва да преминем към ново разделяне, да обявим нови парцели и едва тогава съществува възможността да ги продаваме на търг. Защото в случай на съсобственост ние трябва да обявим първо на другия съсобственик. За това, трябва да ги разделим парцелите, да фигурират като самостоятелни парцели и тогава да стане това обявяване на търг или прекратяване на съсобственост. На Росенец са повечето такива.
Д. Карабаджакова – Разделяне на парцела става със съгласието на собственика на парцела.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова, аз нямам нищо против. Просто Ви казвам, че когато е 100-200 кв.м. не е проблем. Но в другата докладна са 1040 кв.м. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №285, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№473
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен.
2.Утвърждава експертна оценка №103/21.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен,представляваща 586/1086 кв.м. ид.ч.,в размер на 8000 /осем хиляди/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№474
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХ-397 в кв.42 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
2.Утвърждава експертна оценка №104/21.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ХХ-397 в кв.42 по плана на с.Черноморец,представляваща 5/399 кв.м. ид.ч.,в размер на 300 /триста / лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №287/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
Тук има становище на Кмета на с. Черноморец, но то е отрицателно.
З. Хрусанова – Направих справка с техническа служба. Отрицателно ми е становището по тази и по следващата докладна поради това, че там е изграден кладенец, който е собствен водоизточник на общината в годините и не е уместно да го прекратяване като съсобственост.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 3 гласа
Против – 4 гласа
Въздържали се – 9 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№475
Общински съвет-Созопол, не разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №288/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с. Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№476
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ-69 в кв.8 по плана на с.Равна гора, одобрен със заповед № РД 09-7/1988 година.
2.Утвърждава експертна оценка №106/21.03.2005 год на независим лицензиран оценител“Бургасинвест”ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с.Равна гора,представляваща 20/865 кв.м. ид.ч.,в размер на 390 /триста и деветдесет /лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №327/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-417 в кв.59 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Христо Ботев” №3.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№477
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІ-417 в кв.59 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
2.Утвърждава експертна оценка №120/25.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ VІІ-417 в кв.59 по плана на с.Черноморец,представляваща 8/650 кв.м. ид.ч.,в размер на 470 /четиристотин и седемдесет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №329/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-683 в кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Оборище”.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№478
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-683 в кв.1 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
2.Утвърждава експертна оценка №121/25.03.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ V-683 в кв.1 по плана на с.Черноморец,представляваща 15/675 кв.м. ид.ч.,в размер на 880 /осемстотин и осемдесет/ лв.

Д. Добрев – Четирите кв.м., които ги гласувахме, са част от този кладенец. А другите 14 кв.м., гласувахме против. Имате материали, четете ги.
Д. Колчева – Точно докладна №287.
П. Рейзи – Ами то само по една докладна има отрицателно становище, колеги. Ние за това Ви попитахме защо е отрицателно.
З. Хрусанова – Принципно, всички влизаме в положение на хората, когато искат да си прекратят съсобствеността и когато не е необходимо. И аз последно, когато получих поканата за дневния ред на сесията, направих консултация с техничката, тъй като веднъж седмично имам такава и двете докладни се оказват, за което съжалявам ако съм направила някаква грешка, №287 и №286
П. Рейзи – Ама №286 е върната от предишната сесия, поради това, че няма Ваше становище. От тогава са минали още два месеца и в момента има положително становище.
З. Хрусанова – Може да съм направила някаква грешка. Искам да Ви обясня, че става дума за два съседни парцела на двама братя. Това ъгълче, където е кладенеца, се разделя от единия и другия парцел. Така, че двете докладни касаят кладенеца. Съжалявам, че така се получи. Може би аз не съм доразбрала.
Д. Добрев – Ще Ви кажа, че аз съм от 23 год. там и вода не съм видял да излиза от този кладенец. Вътре е пълно с умрели животни. Аз гласувах да бъде преотстъпено правото, за да могат хората да си го заградят, по простата причина, че не трябва да чакаме да падне някое дете там и да направим бела.
З. Хрусанова – Аз искам да Ви попитам кога бяхте искрен, като ми казахте първия път става дума за кладенеца и аз трябваше да направя справка до “Техническа служба” и аз трябваше да дам отрицателно становище, или сега сте искрен? Аз не знам защо не ми го казахте преди това. Така или иначе, моето мнение като Кмет на с. Черноморец е отрицателно, защото няма за какво да го предоставяме, тъй като е общинско това ъгълче, все нещо може да стане там.
П. Рейзи – Сега се получава малко така, че ще трябва да караме Общинските съветници да прегласуваме една докладна, която вече е гласувахме със “ЗА”. Сега да ги караме да гласуват напротив, малко става несериозно в Общински съвет. Г-н Димов, заповядайте.
М. Димов – Ние няма да решим сега въпроса на собствениците. Въпросът е, че този кладенец беше последно изчистен и наистина има вода за пиене. Имаше едно време искане да се възстанови като кътче с кладенец.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имам предложение към Вас. Оттеглете двете докладни, защото тук станаха трима души от Черноморец. Единият казва, че има вода, другият казва, че няма.
Д. Минков – Аз давам предложение да се прегласува. Правилникът ни позволява да прегласуваме предложенията си. Предлагам докладна №286 да бъде прегласувана.
П. Рейзи – Има предложение от г-н Минков, докладна записка №286 да бъде прегласувана. Който е съгласен докладната да бъде прегласувана, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№479
Да бъде прегласувана докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.

П. Рейзи – С това решение за прегласуване, отпадна предходното решение от гласуването на докладната. Току що гласувахме докладната да бъде прегласувана. Това означава, че заличихме предното гласуване. Това означава, че това, което сме гласували преди това е невалидно. В момента г-жа Караманова може да стане и да предложи да я оттегли и аз ще предложа нейното оттегляне и докладната излиза от сесията.
В. Караманова – Точно така. Или потвърждавате, или не потвърждавате предложения проект за решение. Пред вид на възникнали допълнителни обстоятелства по време на обсъждането.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, по този начин в момента, ние ако кажем, че не сме съгласни с тази докладна, по тази докладна ще има отрицателно решение. И оттук нататък, Вие няма нужда да правите по нея проучвания. След като сме гласували прегласуване, в момента заставаме на нулева позиция – все едно не сме гласували за тази докладна.
В. Караманова – Не е така. Вие взехте решение да се прегласува, а не да се счита за невалидно гласуването. Вие сте гласували по тези докладни. Аз не мога да оттеглям докладни, които са гласувани. За които има решение, че трябва да бъде прегласувана. Ирена, ако обичаш.
Ир. Петкова – Факта, че докладната вече е гласувана, не позволява оттегляне. Или взимате решение, с което потвърждавате това, или взимате решение, с което не потвърждавате.
П. Рейзи – Тогава вече освобождаваме Кмета да се занимава по тази докладна, защото по нея вече има взето решение.
Ир. Петкова – Г-н Рейзи, имам едно предложение. Да се вземе решение за доуточняване на обстоятелствата по тази докладна и да се отложи за следващата сесия.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, предлагам ново решение – Докладна №286 и Докладна №287 да бъдат отложени за следващата сесия, за доуточняване на обстоятелствата по тях.
Кр. Германова – Само да Ви зачета Правилника: “Чл.51 (2) При мотивирано предложение от страна на вносителя, Председателя на общинския съвет или на отделен общински съветник може да се пристъпи към прегласуване. Прегласуване се допуска преди преминаване към следваща точка от дневния ред.”
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам да вземе следното решение по тази докладна – докладната да бъде отложена за следващата сесия, до уточняване на обстоятелствата по нея. Който е съгласен с предложението за решение от комисията по докладна записка №286, моля да гласува “ЗА”:
За – 3 гласа
Против – 5 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№480
1. Общински съвет – Созопол отменя свое решение №474/15.07.2005 г.
2. Общински съвет-Созопол, не разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХ-397 в кв.42 по плана на с.Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №330/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-340 в кв.35 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№481
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-340 в кв.35 по плана на с.Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
2.Утвърждава експертна оценка №122/25.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ІІ-340 в кв.35 по плана на с.Вършило,представляваща 112/262 кв.м. ид.ч.,в размер на 1310 /хиляда триста и десет/ лв.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. №378/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №137 по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№482
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 173/стоседемдесет и три/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот №173 по плана на местността “Домус ендек”, Община Созопол.
2. Утвърждава експертна оценка № 173/14.04.05г на независим лицензиран оценител в размер на 2 316/две хиляди триста шестдесет и един лв./лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №417/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на парцел XIII – 1700,1707,кв. 144 по плана на гр. Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№483
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 117/сто и седемнадесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХІІІ-1700,1707, кв.144 по плана на гр. Созопол.
2. Утвърждава експертната оценка № 202/10.05.05г. на независим лицензиран оценител в размер на 8 560/осем хиляди петстотин и шестдесет лв./лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №443/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 221 по плана на зоната за земеделско в местност “ Росенец”, землище с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№484
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг имот №221 по плана на земеделско ползване, м. “Росенец”, землище с. Росен, представляващ празно дворно място.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява експертната оценка № 164/11.04.05г. на независим лицензиран оценител в размер на 13978 /тринадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лв./ лв., като първоначална тръжна цена при разпореждането с недвижимия имот – общинска собственост.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №444/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 226 по плана на зоната за земеделско в местност “Росенец”, землище с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№485
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг имот №226 по плана на земеделско ползване, м. “Росенец”, землище с. Росен, представляващ празно дворно място.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява експертната оценка № 163/11.04.05г. на независим лицензиран оценител в размер на 17035 /седемнадесет хиляди тридесет и пет лв./ лв., като първоначална тръжна цена при разпореждането с недвижимия имот – общинска собственост.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №445/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / XVII – 694 в кв. 1 по плана на с. Черноморец.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
№486
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХVІІ-694, кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със Заповед №621/1981 г.
2. Одобрява експертната оценка № 161/11.04.05г. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД – гр. Бургас, за общинската част в УПИ ХVІІ-694, кв.1 по плана на с. Черноморец, представляваща 136/650 кв.м. ид.ч., в размер на 7956 /седем хиляди деветстотин петдесет и шест лв./лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №446/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX – 118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол.
По време на заседанието на комисията, трябваше да се уточнят някои неща, които трябваше вчера да бъдат представени на вчерашната комисия по законност, но така и не бяха представени. Така, че в момента г-жа Бъчварова трябва да направи уточнение дали това е тротоара, който вече веднъж беше разглеждан и отхвърлен, или е нещо друго.
П. Бъчварова – По принцип това, което е предложено за гласуване е тротоар.
П. Рейзи – Добре, защо ни го предлагате, след като един път това вече го коментирахме и казахме, че тротоари няма да предаваме на хората, защото тръгнем ли на едно място, всеки ще иска да си закупи тротоара. Коментирахте го онзи ден в комисията, казахте, че не знаете.
П. Бъчварова – Да, но вече знам, че е тротоар. Трябва да се оттегли докладната.
В. Караманова – Оттеглям докладната.
П. Рейзи – Колеги, докладната се оттегля от нейния вносител. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№487
Оттегля докладна записка с вх. №446/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX – 118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №447/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№488
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-301 в кв.27 по плана на с.Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
2.Утвърждава експертна оценка №169/12.04.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІХ в кв.27 по плана на с.Извор,представляваща 70/390 кв.м. ид.ч., в размер на 819 /осемстотин и деветнадесет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №448/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX– 301 в кв. 27 по плана на с. Извор.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№489
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-301 в кв.27 по плана на с.Извор, одобрен със заповед №343/1972 година.
2.Утвърждава експертна оценка №170/12.04.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ІХ в кв.27 по плана на с.Извор,представляваща 135/650 кв.м. ид.ч.,в размер на 1580 /хиляда петстотин и осемдесет / лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №449/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / X X – 363 в кв. 41по плана на с. Равна гора.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следнотоРЕШЕНИЕ:
№490
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХ-363 в кв.41 по плана на с.Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
2.Утвърждава експертна оценка №162/11.04.2005 год. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХХ в кв.41 по плана на с.Равна гора,представляваща 100/1035 кв.м. ид.ч.,в размер на 1950 /хиляда деветстотин и петдесет / лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №450/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ / XV “За ресторант” в кв. 1 по плана на гр. Созопол.
Комисията прави малка корекция в предложението за решение.
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ ХV “За ресторант” в кв.1 по плана на гр. Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 г., в размер до 100 кв.м.
2. Утвърждава експертна оценка №181/18.04.2005 г. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД – гр. Бургас.
По нашата Наредба е “до 100 кв.м. в стария град”, а в докладната е записано 125 кв.м.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение с направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№491
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ ХV “За ресторант” в кв.1 по плана на гр. Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 г., в размер до 100 кв.м.
2. Утвърждава експертна оценка №181/18.04.2005 г. на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД – гр. Бургас.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №451/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в имот №2 по плана на зоната на земеделско ползване м. “ Отманлий”, землище с. Росен.
По време на заседанието на комисията, вносителят оттегли докладна записка №451/20.05.05 г.
Докладна записка с вх. №460/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI-150 в кв17 по плана на с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№492
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ ХVІ-150 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със Заповед № 283/1971 г.
2. Общински съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка №96/21.03.2005 г., в размер на 6630 /шест хиляди шестотин и тридесет/ лв., въз основа на която да бъде извършено разпореждането със общинската собственост, идеална част от описания в т.1 имот.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №461/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII - 524 в кв. 58 по плана на с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№493
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на УПИ VІІІ-524 в кв.58 по плана на с. Росен, одобрен със Заповед № 283/1971 г.
2. Общински съвет – Созопол одобрява изготвената от независим лицензиран оценител експертна оценка №97/21.03.2005 г., в размер на 585 /петстотин осемдесет и пет/ лв., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с общинската част от горецитирания имот.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №482/31.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик на имот № 64 по плана на местността “Росенец” , землище с. Росен, община Созопол..
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№494
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 24/двадесет е четири кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот № 64 по плана на местността “Росенец”, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 211/20.05.05г на независим лицензиран оценител в размер на 328 /триста двадесет и осем лв./ лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №483/31.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 0066 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, с. Росен, община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№495
1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 00066 с площ от 0,673 дка/ шестотин седемдесет и три кв.м./, земеделска земя, в местността “Росенец” , землище с.Росен, Община Созопол.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 182/18.04.2005 в размер на 9 186/ девет хиляди сто осемдесет и шест лв./ лв. изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №570/23.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик в /УПИ/ III – 327, кв. 36 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
Колеги, тук в тази докладна няма становище на Кмета на с. Равна гора и за това тя е отложена от комисията по законност и обществен ред.
Докладна записка с вх. №571/23.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот частна общинска собственост, представляващ /УПИ/ II, кв. 12 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№496
1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ, кв.12 по плана на с. Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 1080 кв.м., ведно с масивна сграда със застроена площ от 126 кв.м.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 213/20.05.2005 в размер на 37 493 / тридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и три лв./ лв., изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №588/30.06..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и собственик в /УПИ / V– 218, кв. 23 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№497
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 55/петдесет и пет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот V-218, кв.23 по плана на с.Равна гора, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 236/21.06.05г на независим лицензиран оценител в размер на 1 072/хиляда седемдесет и два/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №599/04.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно безвъзмездно предоставяне в собственост на община Созопол на имот № 000528; местност “ Чоплака” ;землище с. Равадиново с площ 2, 157 дка. собственост на държавата.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№498
1.На основание чл.8 ,ал1 от ЗОС във връзка с чл.54 от ЗДС Общински съвет-Созопол възлага на кмета на Община Созопол да отправи искане до МРРБ-София за безвъзмездно предоставяне на имот № 000528 ;местност “Чоплака”землище с.Равадиново,с площ 2,157 дка ;собственост на държавата за изграждане на помпена станция с цел захранване на обект “ Регионално депо за ТБО-Созопол ”
2.Общински съвет –Созопол на основание чл.8,ал.1 от ЗОС приема след приключване на процедурата предоставения имот № 000528 ;местност “Чоплака”землище с.Равадиново, с площ 2,157 дка като собственост на Община Созопол и на основание финансовия меморандум договорен между Европейската комисия и Република България и двустранно споразумение,сключено между Министерство на околната среда и водите и общините Созопол, Приморско и Царево на 20.08.2003 год. “ Реализация, последваща експлоатация,поддръжка и управление на инвестиционната мярка и същия ще бъде включен към обект : ” Регионално депо за битови отпадъци – Созопол ”

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №620/07.07.2005 г. от Веска Караманова – Кмета на община Созопол, относно отмяна на решение №354/11.02.2005 г. от ХVІІІ заседание на Общински съвет – Созопол и приемане на решение за продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землището на с. Извор, община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№499
1. Общински съвет – Созопол отменя свое решение №354 от Протокол №18 от Заседанието, проведено на 11.02.2005 г.
2. Общински съвет – гр. Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №0012081, частна общинска собственост, с Акт №545/09.09.2004 г., по плана на картата на възстановената собственост в м. “Кваците”, землище с. Извор, Община Созопол, с площ от 3,008 дка., представляващ изоставена нива.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява експертна оценка №171/14.04.2005 г., в размер на 23 462 /двадесет и три хиляди четиристотин шейсет и два/ лв., изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

Д. Колчева – Това беше от комисията. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Колеги, понеже Юристът на общината дойде, предлагам да дадем думата на г-жа Чапевова, във връзка с докладна №608. Тази, която отложихме до идването му. Тя е във връзка със създаването на Консорциум. Най-напред ще дам думата на г-жа Караманова, да представи докладната. После ще дадем думата на г-н Милен Козарев да от коментира нещата. И после ще преминем към дебатиране. Гости на нашата сесия са и собствениците на “Главбулгарстрой”. Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – В община Созопол бе внесено предложение от ГБС за Консорциум, Акционерно дружество между общината и между “Главбулгарстрой”. Предложението е внесено на вниманието на Общински съвет. Това предложение е внесено от Кмета на общината и съдържа информацията, която ни е представена от “Главбулгарстрой”. В предложението фигурират имоти, които са в близост до морето - №768 и №831, по които имоти ние спорим и там се предлага застрояване в рамките на установеното. Другият имот, който е предложен е имот №825 и №251. Част от имотите, които са предложени, са за стопанисване от община и по никакъв начин и с никаква опция не могат да бъдат включени на този етап при разглеждане на материала. Това трябва да бъде коригирано И един от предложените имоти в момента се явява частна собственост. Тъй като материалът е много обемист, много сериозен, аз внесох материала до Общински съвет, с предложение Общински съвет, съобразно своите компетенции да разгледа съответния материал и да вземе съответните решения по него. Изграждането на Дружеството в най-общ вид, включва съвместно Дружество, от което на общината – 12,2 % застроена площ се дава от общата застроена част, а в тази част, която е на “Андреа баир” – 22% застроена площ. Това е предложението, което е отправено. По Устава е работено. Аз лично бих желала, ако изобщо се премине към разглеждане на материала, ако Общински съвет реши, всяка една точка да се гледа по отделно и да се коментира, защото част от Общинските съветници не притежаваха тези документи и съответно те трябва да бъдат запознати с това, което е предложено, за да могат съответно да вземат правилно и адекватно решение за общината. Това е.
Тук в Устава пише, че имоти №768 и имот №831 са собственост на “Главбулгарстрой”. Ние спорим за тези имоти. Така написано, мен, като Кмет не ме устройва. Тези два имота могат да бъдат написани или като спорна собственост, или като нещо друго, но те не могат да бъдат ничия собственост.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, в комисията точно това коментирахме, че отпада “тяхна”. Казахме, че остават…
В. Караманова – Г-н Рейзи, имаме документи и когато отидем в Областна управа, трябва да представим документи. И тогава ще възникне въпросът чия собственост е. Тук трябва да бъде конкретизирано, че е спорно и може би ще трябва да се даде пояснения.
М. Козарев – Юрист на община Созопол – Аз Ви предлагам, без да пише коя собственост на кой е, да звучи така: “законосъобразното застрояване и търговска реализация на терени с номера…” без да пише кой на кого е. Когато отидем и където отидем, всеки си носи документите. Абсолютно съм солидарен с казаното от Кмета, но мисля, че там дори няма и несъгласие от страна на контрагента. Въпросът е да го изчистим. Значи редакцията трябва да е: “на терени с номера…” и се изброяват всички номера.
П. Рейзи – От тия номера трябва да отпадне №140, защото е частна собственост и също така трябва да отпаднат, г-жа Караманова терените за ползване от общината. Кои бяха?
В. Караманова – 138, 139, 140 е частна собственост, 141, 167, 168. №258 и №825 само са общински.
П. Рейзи – Добре, значи тези всичките номера остават тук горе, но вече в ал.3…
П. Чапевова – ал.2 – Консорциумът се създава за постигане на обща стопанска цел - законосъобразното застрояване и търговска реализация на терени с номера: №№ 768; 831; 978; 295; 296; 251 и 825.
Ал. 3 – Имотите с номера 138, 139, 14, 167, 168, към момента на учредяване са със статут “за ползване от общината”. След и при придобиването на правото на собственост върху тях от Община Созопол, същите стават елемент от предмета на сдружаване.
В. Караманова – Като имаме пред вид, че в края на 2006 г. тези имоти ще бъдат освободени, мое лично мнение е, че те не трябва да бъдат включвани, защото с тях само натоварваме следващият Общински съвет, ако евентуално се вземе решение да бъде изграден Консорциума и това вече не е в интерес на хората, които ще работят през следващите години. По-рано от 2006 г., върху тези имоти не може да се придобие абсолютно никаква собственост. Тези имоти трябва да останат извън всичко.
П. Рейзи – Г-н Козарев, Вашето мнение по въпроса?
М. Козарев – Този въпрос според мен не заслужава юридическо третиране. Това е въпрос от компетентността изцяло на Вашите мнения. Може и едното и другото.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Едно мнение изказах по време на комисията, какво налага включването на тази територия там към целият проект. Аз лично съм съгласен на формулировката, която са предложили представителите на “Главбулгарстрой” за п-в “Хумата”, който дефакто е спорен и както каза г-н Козарев в името на едно такова примирие, което би довело до икономическа изгода на двете страни. От там нататък ми беше казано, че още по-голям парцел, по-голяма икономическа изгода за двете страни. За никой не е тайна, че икономическата изгода движи света, но това не означава, че ние трябва да изсечем всички гори по света, да застроим и да бетонираме всичко в името на икономическата изгода. Като се имат пред вид проблемите, които изникват по време на дебатите, моят въпрос е – не може ли този проект да се ограничи до тези спорни декари на п-в “Хумата”? Благодаря.
П. Рейзи – Г-н Пешов.
Симеон Пешов – Президент на “Главбулгарстрой” – Аз подчертах за общата инфраструктура и отнасянето на тази инфраструктура към отделен проект. В този аспект, за това сме го предложили, защото икономически е много по-добре това да бъде реализирано. Първо, ние не смятаме, че всичко ще се изсече. Второ, това е гора, ако го проучите, ще видите като каква се определя. Това е саморасла, не е от типа гора и тя не се изсича всичката. Вие сами сега ако отидете и направите среща, ще видите колко от тази гора ще остане. И истинската гора си остава такава с едно предложение за горски пътеки и малки заведения. И остават много зелени масиви. Инфраструктурата на едното и другото са взаимно свързани. Ако знаете проблемите по водоснабдяването, аз съм ги проучил, ще разберете, че тези проекти имат взаимна обвързаност. Ние предлагаме така. Въпрос на Общинския съвет е да вземе решение.
П. Рейзи – Г-н Пешов, аз имам един въпрос. В случая, тези имоти, за които г-жа Караманова казва, че може би ще станат собственост на общината през 2006 г., мен ме интересува при това положение предложението на г-жа Караманова има резон, защото в крайна сметка ние сега не бива да взимаме някакви решения за терени, които не са общински. Проблем ли ще е за Вас, ако ал.3 не бъде включена в Устава на това Дружество. Да бъдат само включени терените, които са общински. А това са №251 и №825.
Симеон Пешов – Президент на “Главбулгарстрой” – Нека най-напред отговори нашият Юрист.
Г-н Андреев – Юрист на “Главбулгарстрой” – Г-н Председател, уважаеми дами и господа съветници. Моето становище се изразява в следното – това е опция. Ако станат общинска собственост, ние държим да знаем, че ще станат елемент на тази сделка. Ако не станат, няма да са елемент на сделката. То така е написано. Ние не го искаме, ако не сте собственици. Ние само предлагаме. Заради общия ансамбъл на терена казваме, ако станете собственици, искаме да бъде елемент на сделката. Ако не станете собственици – няма да бъдат елемент на сделката.
Симеон Пешов – Президент на “Главбулгарстрой” – Всъщност Юриста отговори. От ансамблова гледна точка е добре да са обединени терените. От стопанска гледна точка, от гледна точка на изгодата, също е добре да са обединени. Ама ако не са Ваши… това е един морален ангажимент, това не е ангажимент, който носи санкции. Не носи санкции. Въпрос е, че ние доброволно се договаряме. Ако е така, ще търсим възможност да се прехвърли право на строеж. Онзи Договор е окончателен. Новият Общински съвет, ако каже “няма”, няма да прехвърли право на строеж, “Главбулгарстрой” е глътнал вода с тези разработки и отива на кино.
П. Рейзи – Колеги, ние по този начин ние си връзваме нашите неща. Има последователност, това го коментирахме вчера след комисията. Защото притесненията при нас бяха, че евентуално нещо някъде може да не се започне. Те още със започването на първото нещо, те трябва да го реализират, защото иначе ние никога няма да им дадем отстъпено право на строеж на втория терен. Защото като виждаме, че нещата не се развиват, много ясно, че ще престанем. Т.е. ще имаме лице и основание да го гласуваме и да го прекратим. Така, че по отношение на двата терена, те са с два различни етапа, г-жо Караманова.
В. Караманова – Притесненията са за мен, защото аз ще ги подписвам тези Договори и за мен е изключително притеснително изведнъж ние да влизаме в един такъв Консорциум с изключително голяма общинска площ. Заявявам го, Общинските съветници решават. Включвайки и тези терени като опция в следващото Дружество, че те ако станат общинска собственост, също ще станат собственост на Консорциума, вече теренът става изключително голям, с който ние влизаме в Консорциума и това е доста обезпокоително.
П. Бъчварова – Те са за оземляване на бежанците и са по 20 дка.
В. Караманова – Петте парцела са 100 дка., защото те са от оземляващите бежанците. И другият терен също е много голям и ние влизаме вече с изключително голям терен, което става твърде обезпокоително за начинание, което предприемаме и аз мисля, че предложението на Тихомир е доста приемливо, да приемем Устава с терените долу, като след реализацията, да видим какво става, тогава да преминем към следващия етап. Това е моето мнение.
П. Рейзи – Ама то ще е точно така, г-жа Караманова.
Кр. Германова – Аз не мога да разбера – кой е инициатора на тази докладна в крайна сметка? Ние тук обсъждаме в момента. Никой не е изразил становище дали ще бъде или не. Вие от самото начало казвате “аз мисля така…” против всичко, което сте предложили в докладната “Вие решавайте”.
В. Караманова – Г-жо Германова, в докладната единствено съм изложила фактите и това, което е предложено. От там нататък съм записала, че на основание Закона за общинската собственост, Общинският съвет, съобразно компетенциите си взима решение. Прочетете си добре докладната, която съм внесла.
Кр. Германова – Защо тогава въобще сте предложили тези терени?
В. Караманова – Терените не съм ги предлагала аз и още първия ден, при първото обсъждане, ако имате така добър спомен, аз имах претенции по отношение на терените и бях единственият човек, който постави въпроса за терените. И по тези терени аз наистина имах известни притеснения, казах ги тогава и сега пак ги повтарям. А пред вид на това, че е изключително важен терена, аз не съм давала решение, а съм длъжна да внасям материал, който Общинският съвет, съобразно компетенциите си, трябва да вземе.
П. Рейзи – Г-н Пешов, заповядайте.
Симеон Пешов – Президент на “Главбулгарстрой” – За да няма спор и да се върви към консенсус, да ги махнем опциите. Като му дойде времето ще го гледаме. Дайте да вървим напред.
П. Рейзи – Значи махаме тези терени… ал.3 отпада. Няма какво да ги гледаме, реално те не са наши. Колко декара са г-жа Бъчварова двата имота?
П. Бъчварова – Около 174 дка.
П. Рейзи – Долният е 40 дка., горният е 174 дка. Това е. Решаваме ги нещата в тази насока. Понеже г-жа Караманова се притеснява. Значи, ал.3 отпада.
П. Чапевова – Ще прочета чл.4:
Чл. 4. (1) Консорциум “ГБС-Созопол” АД е юридическо лице-търговец по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ представляващо свободно обединение на два правни субекта – община Созопол и “Главбулгарстрой” АД.
(2) Консорциумът се създава за постигане на обща стопанска цел-законосъобразното застрояване и търговска реализация на терени с номера: №№ 768; 831; 978; 295 и 296, 251 и 825.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по чл.4, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Тук в чл.6, ал.2 само имаме добавено седалището на управление – гр. Созопол, ул. “Хан Крум” №2. По Раздел ІІ няма други промени.
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел ІІ от Устава, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Т. Янакиев – Кое отпада, аз не мога да разбера?
П. Рейзи – Отпадат общинските терени, които са за ползване от общината. А това са осем терена. Тези терени отпадат, защото г-жа Караманова каза, че не може да поеме ангажимента за тези терени. Продължаваме с Раздел ІІІ.
П. Чапевова – В Раздел ІІІ, чл.14 – “Капиталът на Дружеството е разделен на: 5000 /пет хиляди/ броя поименни акции с право на глас,с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 50 000 /петдесет хиляди лева”. Това е промяната.
И в чл.15, ал.6, последното изречение – “решението се взима с единодушие на капитала”.
П. Рейзи – Г-н Козарев, тук понеже казахме, че по-нататък капиталът е единодушен, тук навсякъде трябва да се смени, защото пише “3/4 от капитала”. Да, то е съгласувано, но понеже не е коригирано, ние сега го коригираме.
П. Чапевова – Колеги, Раздел ІІІ се оказва доста дълъг. Чл.26, ал.4 – “Решението за увеличаване на капитала се взима от ОС с единодушие от капитала.”
М. Димов – Този Устав, ние го гласуваме, а не сме гласували дали ще правим Консорциум.
П. Рейзи – Ние приемем ли Устава, тогава ще тръгнем да приемаме решението.
М. Козарев – Вие съгласувате текста на Устав, който ако учредите Дружеството, вие ще задължите Кмета на общината да подпише Учредителния акт и Устава в този вид, в който сега го съгласувате. Вие сега не приемате Устав.
Зл. Николов – Трябва да се приеме първо решението, тогава Устава.
П. Рейзи – Добре, тогава минаваме към първа точка… г-н Янакиев, заповядайте.
Т. Янакиев – Искам да направя едно предложение. Може ли да се оттегли докладната и да го подложим на гласуване оттеглянето? Защото сега в един момент изникват неща, с които аз, като Общински съветник се запознавам тепърва.
П. Рейзи – Присъствал си на разширената комисия…
Т. Янакиев – На една комисия присъствах, при това не присъстваха всички колеги там, защото те не са участници в комисията.
П. Рейзи – Присъстваха 12 Общински съветника. Мисля, че е напълно достатъчно присъствието. Стига удря в тази точка, че няма Общински съветници във всички комисии.
Т. Янакиев – Това си е мое право аз да удрям в тази точка.
П. Рейзи – Една седмица се занимаваме с тези неща.
Т. Янакиев – Каква седмица, аз съм се запознал за два часа. В един момент излиза, че някои неща не ги знаем.
П. Рейзи – Кои са тези неща?
Т. Янакиев – Точно в този променен проекто-договор пак фигурираше имот №140.
П. Рейзи – Чисто и просто са го пропуснали. Ние за това го коригираме сега.
Т. Янакиев – Мога ли да направя това предложение да се оттегли докладната?
П. Рейзи – Ние сме гласували половината Устав… кажете г-н Димов.
М. Димов – Аз присъствах на комисията, обаче точно тогава разглеждаме такъв обемист материал. С едно заседание на всички комисии, ние трябва да решим един такъв глобален проблем, който не е малък. Другото, което е, по принцип съм “ЗА” за “Хумата”, нямаме друг избор. Но за втората част не съм съгласен. Съгласен съм да отстъпим 10 дка. за комуникации и тогава да се решава на части това нещо. Изведнъж глобално почваме да разпродаваме всичко. Да, ама дали ще мине на следващия Общински съвет. Другото, което е – какви непредвидени пречки – някакви 3%. Не се знае следващото Правителство дали няма да каже “това е държавно”…
П. Рейзи – Всичко, което го казвате, не виждам къде е ущърба на общината. Общината не прави до тук никакви разходи…
М. Димов – Нека да отложим с един месец, да си вземат всички съветници материалите, да ги разгледат, защото повечето съветници сега на сесията четат и Устав, и проекто-договор…
П. Рейзи – Колеги, когато регистрирахме предното АД, го регистрирахме точно в едната седмица, където беше много по-тежка работа. Защото тогава влизахме с апортни вноски. Имаше много по-трудни варианти за решаване. Докато тук в момента ние искаме да регистрираме едно Дружество общината не влиза с нищо. Влиза с едни смешни 4 000 лв., от които получава 22% и златната акция, с която не дава възможност на другия човек нищо да направи. И Кмета на общината казва, че единствените проблеми са тези имоти. Съгласиха се хората, имотите ги няма. Г-н Пешов много добре каза: “Докато не се променят ПУП-овете, докато не се направи всичко, които са разходи на “Главбулгарстрой””, ние нищо не даваме. Разберете го това. Аз за това казвам – това е една чиста, перфектна сделка. В момента трябва само да огледаме нещата в естество, за да не се получи някъде някакво разминаване по отношение на някакви проблеми за общината. И точно за това в момента коментирам. Златко Николов казва правилно, да гласуваме първото решение. Да подложим на гласуване, от там нататък ще стане ясно ще гледаме ли Устава или не. Моето мнение е такова. Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми г-н Председател. Така, както Вие предлагате, аз го възприемам, че ако гласуваме Дружеството да бъде създадено – добре, ако го отхвърлим обаче, ние отхвърляме тази възможност и затваряме вратата.
П. Рейзи – Една докладна може да се вкарва три пъти. Ако трябва след това пак наново ще се вкара. Аз го предлагам в момента да преценим какво правим. Защото загубихме тук вече половин час, питахте, задавахте…
Ст. Георгиев – Единственото притеснително за мен е, че форсмажорно за три дни аз трябва да взема наистина важно решение макар, че е по отношение на спорна собственост. Все пак това е отговорно решение и касае стотици хиляди и милиони средства.
П. Рейзи – Аз това Ви обяснявам, че днешното наше решение няма по никакъв начин да обвърже общината. Нито земята залагаме, защото до сега винаги сме вкарвали земята напред. И това ни е на нас проблема. В момента регистрираме едно търговско дружество. ГБС след три месеца могат да дойдат и да кажат “ние се отказваме”. Направили са до тук инвестиция от 30-40 хил.лв., сметките не излизат. Това, което го каза г-жа Карабаджакова, може в един момент да отиде във времето. Аз за това Ви казвам. Става дума за регистрация на едно дружество. И нека г-н Козарев, ако в момента нещо заблуждавам Общинските съветници, да го каже.
М. Козарев – Аз от самото начало говорих точно това – тази сделка е предпоставка за следващите сделки. Аз съм абсолютно солидарен с това, което Вие казахте, с една единствена забележка – Договорът за съвместна дейност в големите си части е предварителен договор. Там трябва да се работи по-сериозно и задълбочено и от там може да излезе някакъв сериозен ангажимент на общината. Така, че аз, малко е надменно да Ви кажа, но Уставът не е толкова важна тема. Това исках да Ви кажа. Не си губете толкова времето с Устава, колкото с другите неща.
П. Рейзи – Кажете, г-н Милков, имате думата.
Ив. Милков – Едно конкретно предложение. Всяко едно ново начинание крие своите рискове. Който рискува, той печели. Дайте да видим какво печелим. Според мен до тук с едно решение, както се предлага сега в момента, да го отложим във времето, да се запознаем за една седмица с нещата конкретно и да ги обсъдим. Сега да дадем принципно съгласие, че нямаме нищо напротив, че сме съгласни да бъде създадено. И след това да го обсъдим, да се съберем, хората ще дойдат тук и да го решим. По принцип, ние сме съгласни да го създадем и после да уточняваме нещата.
П. Рейзи – Колеги, Златко Николов предложи много добра формула. Да подлагаме на гласуване, като не желаем да имаме АД, приключваме и продължаваме нататък. Ако желаем, разглеждаме Устава и Договора и вървим напред. Имате думата, г-жа Чапевова.
П. Чапевова – I.Общински съвет – Созопол, на основание разпоредбите на чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, решава Община Созопол да участва като Учредител на Търговско Акционерно дружество с общинско участие, както следва:
1. Наименование /фирма/ на Дружеството: КОНСОРЦИУМ “ГБС-Созопол” АД
2. Седалище – гр. Созопол
3. Адрес на управление – гр. Созопол пл. “Хан Крум” №2.
4. Капитал на дружеството – 50 000 /петдесет хиляди лева/, набран в съответствие с изискванията на ТЗ, разделен на 5000 /пет ХИЛЯДИ/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една на обща стойност 50 000 /петдесет хиляди лева/ и в купюри , съгласно Устава на дружеството и разпределен както следва :
- за “ Главбулгарстрой” АД – 3900 /три хиляди и деветстотин/ броя поименни акции, с номинал 10 /десет/ лева всяка една, на обща стойност 39 000 /тридесет и девет хиляди лева/ ;
- за община Созопол – 1100 /хиляда и сто/ броя поименни акции, с номинал 10/десет/ лева всяка една, на обща стойност 11 000 /единадесет хиляди лева/
6. Съучредител на Дружеството е “Главболгарстрой”АД
7. Дружеството е с едностепенна система на управление, като органите за управлението на Дружеството да бъдат Общо събрание и Съвет на Директорите, в състава на който да има двама представители на Община
8. Избира ………………………………………………………………, за представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Дружеството.
Ст. Недин – Добре, да гласуваме това, че ние сме съгласни да учредим АД, обаче подробностите не са ясни. И обратната логика също не е ясна. Съгласни сме да участваме в АД, обаче при какъв Устав, при какъв Учредителен акт…
П. Рейзи – Аз затова казвам, че трябва да разгледаме Устава, да разгледаме Договора и вече нещата са изчистени… пет минути почивка.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, 17 Общински съветника има в залата, предлагам да продължим сесията. Вярно е, че дебатите са много, въпросите са много, но в крайна сметка трябва да стигнем до консенсус и да вземем някакво решение. Кметът на общината, при разговори тук с г-н Пешов каза, че това, което в крайна сметка, поредното нейно желание, е да се даде отстъпеното право на строеж на “Хумата”, след което като се реализират 20% и ако е готов другият терен, тогава да се отстъпи право на строеж на него. Ние това нещо можем да го запишем в Учредителния акт, който ще го гледаме след това. Г-н Николов каза, че е хубаво първо да вземем решение за учредяване на това Дружество и след това да разглеждаме Устава. Г-н Недин каза, че трябва да разгледаме първо Устава и тогава да преминаваме към гласуване. Така, че моето лично мнение е, че първо трябва да разгледаме Устава, Учредителния договор и тогава да преминем към гласуване. Всичко да бъде изчистено, всичко да бъде направено. А за отлагането аз мисля, че няма смисъл да го правим.
В. Караманова – Уважаеми Общински съветници, въпросът е наистина изключително сериозен и важен. И взимането на едно важно решение, наистина се взима отговорно. Тъй като една част, по-малка част да кажем от Общинските съветници не са запознати с материала и искаха да се запознаят. Идеята е хубава, тя е в интерес на общината. Виждам, че всички Общински съветници я приемат, но тяхното желание е да се запознаят по-подробно с материалите, да ги обсъдим още веднъж и да се насрочи разширено заседание на Общински съвет до края на месеца, в което да вземем решение. В момента ние можем да приемем едно принципно решение, че приемаме идеята за изграждане, след като доуточним всички детайли по предложението, тогава всички Общински съветници, убедени да гласуват. Защото гласуването на важно решение е необходимо да стане с едно пълно мнозинство, както е било до сега. Аз лично имам едно прозрение и виждам, че голяма част от Общинските съветници не са убедени. Не в това, че е хубава идеята, но не са убедени в някои детайли. Искат да ги разгледат детайлите и да вземат решение. Мисля, че много от Вас няма да пътуват и в края на месеца ще бъдат тук Общинските съветници, за да можем да се съберем на разширено заседание. Няма нужда дори да се прави в тази зала, ако трябва един път преди това да се съберем отново и да няма други допълнителни обсъждания. След като вече всичко е разгледано, на това разширено заседание да се приеме. Това е моето предложение.
П. Рейзи – Добре, г-жа Караманова. В сряда ние загубихме четири часа, в четвъртък загубихме три часа. Защо още тогава не го поставихте въпроса и да отидем на едно разширено обсъждане. Защото сега хвърляме много труд, вярно е, че това, което ще го вземем е много важно. Вярно е, че е хубаво да бъде подкрепено от всички. Защото тепърва там ще се искат нашите решения. Аз нещата ги виждам така – какво значи да вземем принципно решение? Няма такъв вариант. За това казвам, че първо трябва да се разгледа Устава, Договора, да се каже по тях кой какви коментари има и т.н. и тогава да се премине към взимане на решение. Ами ние днес можем да вземем решение, което вдругиден, когато се съберем и започнем да изискваме нещата в полза на общината, хората от “Главбулгарстрой” могат да кажат “ние се отказваме”. Какво решение тогава да вземем.
В. Караманова – Да се разгледат материалите без да се гласуват, а самото гласуване да стане на разширеното заседание.
П. Рейзи – Защо, г-жа Караманова?
В. Караманова – Това е моето предложение. Може да има друго предложение.
П. Рейзи – Моето предложение, колеги, е да продължим да гледаме Устава, от там Учредителния акт, Договора. След което ако се изчистят промените, да преминем… г-н Недин.
Ст. Недин – Има един вариант внесен за разглеждане като проект за решение на заседанието на Общински съвет. Една част от Общинските съветници не са присъствали на комисиите и те ако внесат ново предложение и тия нови предложения ги гласуваме, които да влязат като точки в Устава и с тези точки не са съгласни “Главбулгарстрой”, именно това е мотива ми, с който аз подкрепям становището всички заедно да обсъдим нещата, за да може в окончателен вид да влезе проекта за решение, проекта за Устав, проекта за Учредителен акт, всичко и тук, както сме правили до сега, да си свършим рутинната работа по гласуването.
П. Рейзи – Какво е предложението?
Ст. Недин – Предложението ми е да се отложи, или оттегли.
П. Рейзи – И до кога я оттегляме, г-н Недин?
Ст. Недин – Тогава ако минем на обсъждане на Устава и на Учредителния акт. Ето аз например имам предложение по гаранциите. Ами ако “Главбулгарстрой” не го приемат? Не е целта да не правим, целта е да стигнем до някакво решение. Все пак за това е това заседание, за да от коментираме и да решим. И в такъв случай си оттеглям моето предложение, което дадох преди почивката.
П. Рейзи – Г-н Недин си оттегли предложението. Г-н Недин, до кога я отлагаме докладната? Аз до тук не съм видял пречка да спрем докладната. Предлагам да се гласуват предложенията.
Значи, трябва да се направи извънредна сесия за тази докладна. Освен това имам докладна от Кмета на с. Равна гора за референдум. И за това трябва да се направи извънредна сесия.
Д. Минков – Ако ги отложим нещата за следващата сесия да се разглеждат, същото нещо ще се получи, както и сега.
П. Рейзи – Без разлика. Защото казвате, че е хубаво, харесва Ви, ама да го отложим. Са какъв мотив? Нека да вървим напред. Ако някъде вече стигнем до там, че не можем да решем проблема, тогава да спрем. Но до момента всичко, което е предложено, всичко се приема и нещата вървят. Нека разгледаме Устава, нека да разгледаме Договора и нещата да вървят напред. Комисията излиза с конкретни предложения за промени.
Първото предложение на г-н Николов, първо да гласуваме решението…
Зл. Николов – Оттеглям предложението си.
П. Рейзи – Добре, остава едно предложение само. Г-н Недин, станете и кажете какво е предложението Ви.
Ст. Недин – Предлагам разглеждането на докладна записка №608, ако е възможно да се отложи за следващо извънредно заседание с точка единствена – разглеждането на тази докладна.
П. Рейзи – Кога да бъде заседанието, г-н Недин?
Ст. Недин – Според Правилника.
Ст. Георгиев – Според Правилника на Общински съвет, сесия може да се насрочи от самия Общински съвет и да се конкретизира на определена дата или в определен срок. Не виждам защо трябва да бързаме. Аз предлагам “до края на месеца”.
П. Рейзи – Който е съгласен докладна записка №608 да бъде отложена за извънредна сесия, която да се проведе до края на м. юли, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 3 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№468
Общински съвет – Созопол отлага докладна записка с вх. №608/05.07.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване на консорциум под формата на търговско дружество между “Главбулгарстрой” АД и община Созопол, за извънредно заседание на Общински съвет, което да се проведе до края на м. юли 2005 г.

П. Рейзи – Продължаваме нататък. Давам думата на г-жа Германова, Председател на комисията по финанси.
Кр. Германова – Здравейте колеги, на 12.07.2005 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Станислав Георгиев – член;
5. Петя Чапевова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
3. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
4. Дияна Колчева – общински съветник.
5. Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”.
6. Стоьо Недин – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №390/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на екопътека от път”Созопол-Златна рибка” до параклис “Света Марина” и участие на община Созопол в проект на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№500
1.Общински съвет – Созопол одобрява участието на Община Созопол по ПУДООС – София за изграждане на екопътека с дължина 400 метра, като трасето на пътеката да се доближава максимално до съществуващ черен път, започващ от общински път “Созопол – Златна рибка” до параклис “Света Марина” .
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи касаещи кандидатстването пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №423/19.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
Предлагам г-жа Миндова да поясни докладната.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Докладната е по повод на Ваше решение №349 за придобиване на имот от община Созопол. Става въпрос за кметство Атия. Тъй като, при разработването на решението за бюджет, решението е от миналата година, при разработването на проекта за бюджет, Кмета на селото, в предложението си не беше подал тези цифри. Сега предлагаме актуализиране на разходната част на бюджета, като съответно се намалят средствата от §10-15 с 13 118 лв. и §10-20 с 15 000 лв. и да се увеличи §52-02 – “придобиване на сгради”. Респективно да се актуализира и поименния списък от капиталовите разходи със сумата от 28 118 лв. по оценката, която е направена от лицензиран оценител на този имот.
Кр. Германова – Предложението на комисията е решението по докладната. Тъй като има актуализиране на бюджета, следва да зачета цифрите.
1.Утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г. във Функция “Общи държавни служби” в границите на една бюджетна дейност 122 “Общинска администрация”- местна дейност, по параграфи, както следва:

издръжка било намаление става
§ 10-15 - материали 86730 лв. 13118 лв. 73612 лв.
в т.ч.Созопол 49630 лв. 13118 лв. 36512 лв.

§ 10-20 – р-ди за външни усл. 246000 лв. 15000 лв. 231000 лв.
в т.ч. Созопол 165000 лв. 15000 лв. 150000 лв.

Всичко намаление: 28118 лв.

Придобиване на ДМА било увеличение става
§ 52-02 – придобиване на сгради
/придобиване на част
от сграда за нуждите на
км.Атия/ 0 28118 лв. 28118 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.1, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Точка 2. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 г.в частта – финансирани със собствени средства, както следва:/Приложение № 1/

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2334300 лв. 28118 лв. 2362418 лв.
В т.ч. от собствени
средства 690300 лв. 28118 лв. 718418 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.2, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Който е съгласен с двете предложения за решение по докладна записка с вх.№423, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№501
1.Утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2005 г. във Функция “Общи държавни служби” в границите на една бюджетна дейност 122 “Общинска администрация”- местна дейност, по параграфи, както следва:

издръжка било намаление става
§ 10-15 - материали 86730 лв. 13118 лв. 73612 лв.
в т.ч.Созопол 49630 лв. 13118 лв. 36512 лв.

§ 10-20 – р-ди за външни усл. 246000 лв. 15000 лв. 231000 лв.
в т.ч. Созопол 165000 лв. 15000 лв. 150000 лв.

Всичко намаление: 28118 лв.

Придобиване на ДМА било увеличение става
§ 52-02 – придобиване на сгради
/придобиване на част
от сграда за нуждите на
км.Атия/ 0 28118 лв. 28118 лв.


2. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 г.в частта – финансирани със собствени средства, както следва:/Приложение № 1/

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2334300 лв. 28118 лв. 2362418 лв.
В т.ч. от собствени
средства 690300 лв. 28118 лв. 718418 лв.


Кр. Германова – Докладна записка с вх. №469/25.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допълване на списъка на длъжностите и лицата , които имат право на транспортни разноски от Общинската администрация за 2005 г.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№502
1.Общинският съвет Созопол допълва свое решение №364 т.1 от 23.042.2005 година на длъжностите и лицата от Общинската администрация , имащи право на транспортни разноски на основание чл.25 ал.1 т.1 и т.2 от Постановление №11/19.01.2005 година / за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2005 година/ с
Длъжност: старши специалист “Инвеститорски контрол
Име: Янко Любенов Алексиев
Бургас-Созопол-Бургас

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №601/04.07.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет-Созопол, относно одобряване на проект на обект : ”Пешеходна и велоалея по път IV – 90065 от гр. Созопол до къмпинг “Златна рибка” Община Созопол”.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ:
№503
1. Общински съвет – Созопол одобрява участието на община Созопол по ПУДООС за изграждане на “Пешеходна велоалея по път ІV – 90065 от гр. Созопол до къмпинг “Златна рибка” община Созопол.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да подготви необходимите документи за кандидатстването пред ПУДООС.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №609/05.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализация на бюджета на община Созопол за 2005 г.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, нещо ще коментирате ли по тази докладна?
Н. Миндова – Само за тези съветници, които не са в комисиите да поясня. Това се налага, тъй като става въпрос за увеличаване плана по разходите по една функция за сметка на намаляване плановете на други три функции, но е в бюджета само в рамките на кметство Зидарово.
Кр. Германова – Зачитам предложението за решение.
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол в частта за кметство Зидарово, както следва:
1.Извършва промени в бюджетните кредити на кметство Зидарово в рамките на приетия им бюджет от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Увеличава плана на разходите на функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 1390 лв.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 750 лв. 1750лв.
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 1500 лв. 640 лв. 2140лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.1.1, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
1.2.Намалява плана на разходите с 1390 лв.по функции, дейности и параграфи, както следва:
- Функция “Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда”, дейност 622 “Озеленяване” с 640 лв.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 640лв. 360 лв.

- Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност
525 “Клубове на пенсионери” с 500 лв.

било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 800 лв. 500 лв. 300 лв.

- Функция “Икономически дейности и услуги”, дейност 832 “ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 250 лв.

било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 41500 лв 250 лв. 41250 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.1.2, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладна записка с вх. №609, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№504
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол в частта за кметство Зидарово, както следва:
1.Извършва промени в бюджетните кредити на кметство Зидарово в рамките на приетия им бюджет от Общински съвет Созопол за 2005 година в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Увеличава плана на разходите на функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 1390 лв.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 750 лв. 1750лв.
§ 10-20 – р-ди за външ.услуги 1500 лв. 640 лв. 2140лв.
1.2.Намалява плана на разходите с 1390 лв.по функции, дейности и параграфи, както следва:
- Функция “Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда”, дейност 622 “Озеленяване” с 640 лв.
било намаление става
§ 10-15 – материали 1000 лв. 640лв. 360 лв.

- Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност
525 “Клубове на пенсионери” с 500 лв.

било намаление става
§ 10-16 – вода,горива,енергия 800 лв. 500 лв. 300 лв.

- Функция “Икономически дейности и услуги”, дейност 832 “ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 250 лв.

било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 41500 лв 250 лв. 41250 лв.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №613/05.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на такси и цени.
По тази докладна по време на комисията бяха предложени промени в решението. Ще Ви зачета какви са промените.
1. Общински Съвет Созопол определя размера на таксите за ползване на паркингови места на общински терени:
- за ползване на паркингово място (пред читалище “Отец Паисий) за лек автомобил за 1 час – 1.00 лв. с включено ДДС;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) за автомобили на търговци, наематели на търговски и туристически обекти за един месец – 72.00 лв. с включено ДДС. Цената е неделима;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) – за 24 часа – 4 лв. с вкл. ДДС;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) за автомобили на жители на град Созопол – 10.00 лв. на месец, с включено ДДС;
2. Общински Съвет Созопол определя размера на цената за закупуване на магнитни карти:
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, жители на град Созопол – 5,88 лв. с вкл. ДДС;
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, търговци, зареждащи търговски обекти за 1 месец – 72.00 лв. с включено ДДС;
Трета точка отпада, тъй като тези такси са включени в Наредбата, която гласувахме по-рано днес.
П. Рейзи – Някакви коментари по предложенията, колеги? Който е съгласен с така направените предложения за промени по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№505
1. Общински Съвет Созопол определя размера на таксите за ползване на паркингови места на общински терени:
- за ползване на паркингово място (пред читалище “Отец Паисий) за лек автомобил за 1 час – 1.00 лв. с включено ДДС;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) за автомобили на търговци, наематели на търговски и туристически обекти за един месец – 72.00 лв. с включено ДДС. Цената е неделима;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) – за 24 часа – 4 лв. с вкл. ДДС;
- за ползване на паркингово място (паркинга на рибарски кей) за автомобили на жители на град Созопол – 10.00 лв. на месец, с включено ДДС;
2. Общински Съвет Созопол определя размера на цената за закупуване на магнитни карти:
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, жители на град Созопол – 5,88 лв. с вкл. ДДС;
- цена на магнитна карта за собственици на автомобили, търговци, зареждащи търговски обекти за 1 месец – 72.00 лв. с включено ДДС;

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №621/07.07.05 г от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част от бюджета на община Созопол за 2005 г.
Комисията предлага решението по докладната.
Тук става въпрос не толкова за едно увеличение на приходите, а колкото трябва да се изпълнят указания на Министерството на финансите. Става въпрос за това, че цялата стойност на автомобила, макар и лизингов, трябва да бъде гласувана цялата стойност. Има една малка промяна, която преди малко ми каза г-жа Бученкова, сега ще Ви зачета решението.
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол към 30.06.2005 г., както следва:
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол с 22 582 лв., по параграфи както следва:
било увеличение става
§ 93-17 - задължения по финансов
лизинг и търговски кредити
към местни лица 0 38790 лв. 38790 лв.

било намаление става
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 30000 лв. 16208 лв. 13792 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.1, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Точка 2. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол с 22 582 лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
- Функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 18 790 лв.
било увеличение става
§ 52-04 – придобиване на превозни
средства-лек автомобил 20 000 лв. 18 790 лв. 38 790 лв.

- Функция “Разходи неквалифицирани в други функции”,
дейност 910 “Разходи за лихви “ с 3 792 лв.
§ 29-91 – др.р-ди за лихви към местни
лица 0 3 792 лв. 3 792 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.2, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Точка 3. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 година на Община Созопол. Приложение № 1.

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2362418 лв. 18790 лв. 2381208 лв.
в т.ч. от собствени средства 718418 лв. 18790 лв. 737208 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по т.3, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладна записка с вх. №621, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№506
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол към 30.06.2005 г., както следва:
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол с 22 582 лв., по параграфи както следва:
било увеличение става
§ 93-17 - задължения по финансов
лизинг и търговски кредити
към местни лица 0 38790 лв. 38790 лв.

било намаление става
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 30000 лв. 16208 лв. 13792 лв.

2. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол с 22 582 лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
- Функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 18 790 лв.
било увеличение става
§ 52-04 – придобиване на превозни
средства-лек автомобил 20 000 лв. 18 790 лв. 38 790 лв.

- Функция “Разходи неквалифицирани в други функции”,
дейност 910 “Разходи за лихви “ с 3 792 лв.
§ 29-91 – др.р-ди за лихви към местни
лица 0 3 792 лв. 3 792 лв.

3. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 година на Община Созопол. Приложение № 1.

било увеличение става
Общо капиталови разходи 2362418 лв. 18790 лв. 2381208 лв.
в т.ч. от собствени средства 718418 лв. 18790 лв. 737208 лв.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №634. Тази докладна не е влизала в нито една комисия, не е обсъждана в комисиите. Онзи ден г-жа Караманова я представи. Тя е относно осигуряване на средства за възстановяване на щетите от падналите валежи на 03.07.2005 г. в района на селата Вършило и Габър и последвалите наводнения.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по решението, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№507
1. На основание чл21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол дава своето съгласие да се използват временно бюджетни средства във функция “Икономически дейности и услуги”, група “Транспорт и съобщения”, дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” за спешни и аварийно-ремонтни работи в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лв.
2. След одобряване и получаване на необходимите средства от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерски Съвет, сумата по т.1 да бъде възстановена в общинския бюджет за 2005 г. по посочената дейност по т.1
3. В случай, че исканите средства не бъдат отпуснати или бъдат одобрени в по-малък размер от страна на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерски Съвет, изразходената сума по т.1 или респективно с разликата да бъде актуализиран бюджета за 2005 г. на община Созопол през ІV-то тримесечие.

Кр. Германова – Това беше от комисията по финанси. Благодаря.
П. Рейзи – Давам думата на г-н Недин, Председател на комисията по устройство на територията.
Ст. Недин – Добър ден. На 11.07.2005 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
4. Стоьо Недин – Председател;
5. Добри Добрев – член;
6. Дияна Колчева– член;
7. Милко Димов – член;
8. Димо Минков – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
2. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
3. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
4. Галина Георгиева – Юрист общинска собственост.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №396/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение на Общински съвет – Созопол за приемане и одобряване на специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 гр.Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, ако имате някакви въпроси към Главния архитект, имате думата. Ако няма, предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№508
Общински съвет – Созопол, на основание чл.13 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.3 ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, предлага да се приемат от Националния експертен съвет специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 по плана на гр.Созопол, приети с протокол №8/13.08.2003 година на Общински експертен съвет.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №420/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване план за регулация и застрояване в УПИ I, кв. 62, с. Черноморец и промяна статута на дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под наем.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 0 гласа;
Против: 2 гласа;
Въздържали се: 2 гласа.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Созопол не съгласува предложения проект за план за промяна на регулация и застрояване в УПИ І, кв. 62 по плана на с. Черноморец, целият представляващ 20 272 кв.м. дворно място, за образуване на два нови УПИ І-565 “за училище” и УПИ ІІІ “за КОО”.

П. Рейзи – Г-н Димов, имате думата.
М. Димов – Аз съм от гласувалите “против”, в такъв смисъл, че това е част от училищния двор. Ние сме гласували средства там да стане спортно-развлекателен комплекс, тъй като след реституцията на земята, стадиона отпадна като такъв и няма къде да се спортува. Там често спортуват и местните хора. Лятно време трябва да спортуват и туристите. Това място се тълкува, че е извън училищния двор, но там може да стане един паркинг за колите на тези, които отиват да спортуват, защото в момента те спират на улицата и става предпоставка за пътно-транспортни произшествия, а още повече, че сме гласували средства. Другото, което е, че минаването в частна общинска собственост, винаги може да се продаде и да се ликвидира. Няма смисъл, ако за нуждите, за което е заявено, има достатъчно частна земя, има и общинска такава, но да не е в училищния двор.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Димов. Г-жа Хрусанова има думата.
З. Хрусанова – Аз го предложих поради това, че постъпи при мен едно предложение от “Бургасцвет” да си направят едно депо за растителност по чл.56. Единственият начин, обаче да се даде под наем, е тази процедура, затова го предложих на вниманието на Общински съвет. Междувременно обаче те си промениха решението и аз също предлагам да го отложим до цялостно решение и да включим евентуално към спортните възможности за училищния двор макар, че аз не споделям Вашето виждане, че в училищния двор могат да влизат външни лица, както Вие обяснявате. Т.е. ако се прави нещо, то трябва да се погледне по-обстойно, но това е друг въпрос. За сега искам да кажа, че не се налага гласуване, защото те си оттеглиха намеренията.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, оттегляте ли докладната?
В. Караманова – Тази докладна беше внесена по предложение на Кмета на Черноморец, пред вид намеренията за депо за цветя. След като това вече е оттеглено като предложение и Кмета на с. Черноморец има такива виждания, аз оттеглям докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен докладната да бъде оттеглена от нейния вносител, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№509
Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. №420/17.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване план за регулация и застрояване в УПИ I, кв. 62, с. Черноморец и промяна статута на дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и отдаване под наем.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №455/20.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно поставяне на временни обекти за монтиране на технически съоръжения на територията на община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№510
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представените схеми за поставяне на временни обекти за монтиране на технически съоръжения върху общински имоти в населените места на територията на Община Созопол.
Приложение: 1. Скица №191/13.05.2005 година
2. Скица №192/13.05.2005 година
3.Скица №150/03.05.2005 година
4. Скица №176/11.05.2005 година
5. Скица №657/19.05.2005 година
Ст. Недин – Докладна записка с вх. №594/04.07.05 от Панайот Рейзи – Председател на общински съвет – Созопол, относно определяне и одобряване на специфични правила и нормативи, съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията и във връзка с изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за местност “Градина”, землище на гр. Созопол, местност “Аклади чеири”, землище с. Черноморец, общ. Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Бъчварова – По принцип моето становище е, че за тази територия нямаме одобрен Териториално устройствен план. Трябва да се прави общ устройствен проект, а той при всички положения трябва да дойде като специфични правила и нормативи и просто за момента отпада като необходимост да се разглежда.
П. Рейзи – Да, ама ако не вземем никакво решение сега, след това ще трябва да се направи ТУП, той ще отиде в София, а те пък ще заковат 15-16 м. и все пак…
П. Бъчварова – Тези специфични правила и нормативи ще минат през Вас, така че там могат да се процедират нещата.
Д. Карабаджакова – По принцип аз мисля, че тази докладна вече е закъсняла, пред вид изменилата се нормативна наредба. Ние, когато а внесохме, Вие тогава я отхвърлихте.
П. Рейзи – Това не значи, че сме в нарушение, като я гласуваме.
Д. Карабаджакова – По принцип сте в нарушение, защото предстои изготвяне на общ устройствен план на територията, който трябва да прецени и устройството на тази територия.
П. Рейзи – Там има вече одобрени ПУП-ове. Какво правим с тях?
Д. Карабаджакова – Те са в сила и те не могат да бъдат променяни като показатели. Имаме специално указание от Зам. Министър Савин Ковачев, че тези ПУП-ове, които са влезли в сила, не могат да бъдат променяни като показатели.
Ст. Недин – Значи ако искаме нещо там да правим, трябва по изменената Наредба №7, да се направи общ устройствен план и по общия устройствен план да влязат тези нормативи.
Д. Карабаджакова – А тези, които са влезли в сила, си работят по тези показатели, по които са влезли в сила. Имам тълкуванието на Зам. Министъра. Правих конкретно запитване за един имот дали мога да повиша показателите и ми отговориха, че не мога.
П. Рейзи – Аз предлагам да я подложим на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№511
Общински съвет – Созопол не одобрява следните правила и норми на застрояване за м. “Аклади”, “Герени”, “Градина”, землища на гр. Созопол и с. Черноморец, общ. Созопол.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №600/04.07..05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд-собственост на община Созопол, местност “СВ. Марина” землище на гр. Созопол с цел изграждане на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, аз ще си позволя да изразя несъгласие с тази докладна №600 и №606. Те са две идентични. Касаят едно и също нещо. Ще си кажа мотивите – в крайна сметка в района на “Св. Марина” има доста частни парцели и в момента този район се застроява. Струва ми се, че с оглед малкото количество земя, която притежава общината в този район, като се има пред вид, че този район е парк, за което гласувахме преди няколко часа, че ще кандидатстваме за екопътека, струва ми се, че тук нещата трябва да бъдат подложени на по-обстойно гледане. Струва ми се още, че и тези частни собственици трябва да редуцират част от своята земя и ми се струва, че не е удачно пътищата, които ще обслужват изключително в този момент само тях, да бъде за сметка изцяло на община Созопол. Там може да се помисли за някакъв паритет. Може би по-голямата част да бъде общинска земя, но и те да се включат в тези комуникационни съоръжения. За това аз възразявам срещу този начин за определяне на земята да бъде само общинска и ми се струва, че този въпрос може да получи решение, но след по-обстойно разискване.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Искам да направя едно уточнение. Този път освен, че обслужва частния имот, обслужва и всички други имоти нагоре, които също са частни, обслужва и общински имоти, които са доста сериозна квадратура в този участък. Този път е влязъл вече в сила със Заповед на Кмета при процедиран устройствен план. И би следвало да бъде започната процедура по изключването му от “Горски фонд”, защото това е началната процедура за изключване на земята от “Горски фонд”. И то обслужва голяма част от тази територия. Няма как да дойде по друг начин. Не може да стане от горния път, защото имаме главен път. През общинския път можем да влезем, който е долния път. Това е част от път, който е от цялостно градоустройствено решение, мислено за тази зона. То е достъп до много други частни имоти и до много други общински имоти и същевременно изобщо не касае този от другата страна, ако сте запознати с материала, той касае екопътеката, която преди малко обсъждахме и приехте. Не го касае. На различни места са. И това е една начална процедура, защото този път вече реално е влязъл в сила.
П. Рейзи – Аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№512
На основание чл.14 а, ал.2 от ЗГ и чл.15 ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища, Общински съвет Созопол дава съгласие за изключване на гори и земи от горския фонд – частна общинска собственост и провеждане процедура за промяна на предназначението на поземлен имот с проектен №035033 с площ от 3,105 дка, образуван от имот №035017 в местност “Св.Марина” землище гр.Созопол по приложената скица-проект от Общинска служба по “Земеделие и гори” Созопол за изграждане на линейни обекти – пътища.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №606/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд-собственост на община Созопол, местност “ СВ. Марина” землище на гр. Созопол с цел изграждане на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№513
Общински съвет – Созопол, на основание чл.14 а, ал.2 от Закон за Горите, във връзка с чл.15 ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища, дава съгласие за изключване на гори и земи от горския фонд – частна общинска собственост и провеждане процедура за промяна на предназначението на поземлен имот с проектен №035034 с площ от 8,645 дка, образуван от имот №035017 в местност “Св.Марина” землище гр.Созопол по приложената скица - проект от Общинска служба по “Земеделие и гори” Созопол за изграждане на линейни обекти – пътища.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №610/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на землище с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Има ли някакви коментари? Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№514
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.136 ал.1 и чл.124 ал.1 от ЗУТ , Общински съвет Созопол допуска да бъде проведена процедура за промяна и прецизиране на общия устройствен план в частта за масиви 103,104,105,106,107,108,109,110,111 в зоната по §4 попадаща в кадастрална единица №57 в землище с.Росен, Община Созопол.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №611/05.07.05 г.от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№515
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на с. Росен , Община Созопол, както следва:
1. Скица №272/30.06.2005 година.

Ст. Недин – Това беше от комисията. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Давам думата на г-н Станислав Георгиев, Председател на комисията по здравеопазване.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, ще Ви прочета протокола на комисията. На 12.07.2005 г. от 18.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
6. Станислав Георгиев – Председател;
7. Катя Стоянова – член;
8. Дияна Колчева – член;
9. Димо Минков – член;
10. Росен Деспов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
3. Валентин Андонов – Секретар на община Созопол;
4. Красимира Германова – Общински съветник;
5. Стоьо Недин – Общински съветник;
6. Добри Добрев – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №493/10.06.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№516
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Кръстан Димчев Кръстанов, инвалид І-ва степен, гр. Созопол, ул. “Кап. Петко войвода” №19, за закупуване на животоспасяващи лекарства, в размер на 347 /триста четиридесет и седем/ лв.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №604/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи на семействата на починалите ветерани от войните.
Кр. Германова – Само искам да предам нещо, което току що ми каза Главния счетоводител. Остатъка по тези суми, за здравните помощи е 5 815 лв. По нейни виждания няма да има такова преизпълнение на бюджета, че евентуално в края на годината ако се наложи нещо спешно, просто трябва да имаме пред вид какви пари гласуваме Нямам нищо против всеки един, който си е подал молбата, да бъде удовлетворен.
П. Рейзи – Който е съгласен с направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№517
1. Общински съвет- Созопол дава правомощия на кмета на Община Созопол да отпуска еднократни парични помощи на семействата на починалите през 2005 година ветерани от войните, в размер на 100 /сто/ лева за погребални услуги.
2. Средствата за погребални услуги на починалите ветерани от войните да се изплащат след представяне на смъртен акт и разходооправдателни документи.

Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №605/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№518
1. ОбС - Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Никола Темелков Костадинов от с. Зидарово ЕГН: 2205040440 за извършена операция на окото в размер на 200.00 лв /двеста лева/.
- Тодор Стоев Караперов от с. Зидарово ЕГН: 2515530465 за извършена операция на окото в размер на 250.00 лв /двеста и петдесет лева/.
- Фекрие Росимова Бекирова от с. Равна гора ЕГН: 3811010474 за закупени лекарства след болнична терапия в размер на 41.56 лв /четиридесет и един лева и петдесет и шест ст./.
- Иван Стоянов Козаров от с. Зидарово ЕГН 2202220480 за извършена операция на окото в размер на 220.00 лв /двеста и двадесет лева/.
- Станка Стоева Калинкова от с. Зидарово ЕГН: 4105050495 за извършена операция на окото в размер на 250.00 лв /двеста и петдесет лева/.
- Огнян Стефанов Иванов от с. Равна гора с ЕГН: 8204050568 за извършена операция в размер на 50.00 лв /петдесет лева/ и за закупени лекарства за след болнична терапия в размер на 23.43 лв /двадесет и три лева и четиридесет и три ст./ и 30.00 лв /тридесет лева/ за болничен престой. Обща сума: 103.43 лв /сто и три лева и четиридесет ст./.
- Иван Станчев Николов от с. Росен ЕГН: 8303230445 за извършена терапия и лечение и транспортни разходи в размер на 341.30 лв /триста четиридесет и един лева и тридесет ст./.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта , с приложени фактура, касов бон и рецепта.

Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №607/05.07.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за отпускане на персонална пенсия.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№519
На основание чл. 7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, да бъде направено предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Асен Мариев Тодоров с ЕГН 0241010442 от с. Равадиново, Община Созопол.

Ст. Георгиев – Докладна записка с вх.№625/11.07.2005 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Тук става дума за бедствията и авариите от наводненията.
В. Караманова – Тук, понеже не става дума за лекарства, може да се предложи една актуализация, като внесем графа за пострадали от бедствия и аварии. Има и други хора, които са пострадали.
П. Рейзи – Който е съгласен с направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№520
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Елена Христова Стоянова от с. Габър в размер на 200 лв. за възстановяване на щетите от наводнението.
2. Михаил Батилов Стоянов от с. Габър в размер на 200 лв. за възстановяване на щетите от наводнението.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, благодаря Ви за тежката сесия, която изкарахме заедно. Надявам се, че следващата ще бъде по-лека. Желая приятен ден на всички. Закривам двадесет и третата сесия на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ……………..
/П. РЕЙЗИ/

ПРОТОКОЛА ВОДИ: …….…………….
/П. ПАЗВАНТОВА/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...