:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №22/13.05.2005 г


ПРОТОКОЛ №22


Днес 13.05.2005 г. от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе двадесет и второто си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, гости на двадесет и втората сесия на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 14 Общински съветника. Откривам двадесет и втората сесия на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Уважаеми колеги, всички Вие сте получили поканите с дневния ред. Бяха проведени комисиите, бяха разгледани подробно всички докладни, внесени от Кмета на общината, от Председателя и от Вас – Общинските съветници. По Правилник на Общински съвет имаме право да внасяме докладни, които са спешни и важни за техните решения. Има внесени три такива докладни, затова първо ще подложим на гласуване тяхното влизане в дневния ред и след това ще подложим на гласуване дневния ред. Към т. 1 по дневния ред, предлагам да влезе докладна докладна записка с вх. №407/09.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно разглеждане работата на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол. Беше внесена една обяснителна записка от Директора на ООД “Созопол” както до мен, така и до Кмета на общината и за това подготвих една докладна, в която го задължавам да представи отчет на това ООД и бъдещите му дейности. Който е съгласен тази докладна да влезе в дневния ред на двадесет и втората сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№411
Приема да влезе към т.1 от дневния ред докладна записка с вх. №407/09.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно разглеждане работата на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол.

П. Рейзи – Към т.3 от дневния ред една докладна, внесена от Кмета на общината. Както до Кмета, така и до Председателя на Общински съвет, има внесено искане от жителите на с. Равадиново, във връзка с промяната на ТУП в района. Аз мисля, че наистина докладната е спешна и трябва да се разгледа на тази сесия. Който е съгласен докладна записка с вх. №414/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на Зона В 8 от общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на местности ”Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с.Равадиново, отредена за промишлена и складова зона да влезе към т.3 на двадесет и втората сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№412
Приема да влезе към т.3 от дневния ред докладна записка с вх. №414/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на Зона В 8 от общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на местности ”Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с.Равадиново, отредена за промишлена и складова зона.

П. Рейзи – И последната, трета докладна пак към т.3 – докладна записка с вх. №413/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за закупуване на имот и идеални части от съсобствен имот на основание чл.33 от Закона за собствеността.
Става дума за един имот в стария град, в който сме в съсобственост с наши съграждани, които искат да го продадат. По Закон те първо трябва да го предложат на съсобствениците, а това е община Созопол и ние трябва да вземем решение дали на тази цена, на която са го обявили, желаем да го закупим и дали общината има интерес от закупуването на този имот. Съответно ако нямаме, да упълномощим Кмета да даде становище, че нямаме интерес и хората да могат да си го продадат на цената, на която са го обявили.
Който е съгласен докладна записка с вх. №413/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за закупуване на имот и идеални части от съсобствен имот на основание чл.33 от Закона за собствеността да влезе към т.3 от дневния ред на двадесет и втората сесия на Общински съвет, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№413
Приема да влезе към т.3 от дневния ред докладна записка с вх. №413/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за закупуване на имот и идеални части от съсобствен имот на основание чл.33 от Закона за собствеността.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, това са допълнителните предложения за днешния дневен ред на сесията. Който е съгласен с така предложения дневен ред, както е с допълнителните предложения, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№414
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
- Докладна записка с вх. №407/09.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно разглеждане работата на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол.
- Докладна записка с вх. №373/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
- Докладна записка с вх. №398/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно заместване на престация в предмет, описан в Раздел І от сключения на 23.09.2003г., предварителен договор между Община Созопол и “Дюни “АД.
- Докладна записка с вх.№384/03.05.2005 г. от Милко Димов – Общински съветник, относно учредяване на Сдружение с нестопанска цел, с участието на Община Созопол, “ЕМ ДЖИ ПРОПЪРТИС” ООД – гр. Бургас и “ЛЕКС-МЕНИДЖМЪНТ-КОНСУЛТ” ООД –Гр. София.
- Докладна записка с вх. №361/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 403/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот № 7078 по плана на картата на възстановената собственост в м.”Буджака”,землище гр.Созопол.
- Докладна записка с вх. №363/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 389/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №000071 по плана на картата на възстановената собственост в м.”Борсушки дупки”,землище с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №364/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 396/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №0072 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №365/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 399/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №000141 по плана на зоната за земеделско ползване на м.”Росенец”, с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №366/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 393/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №0016051 по плана на картата на възстановената собственост в м.”Дуван дере”, землище с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №367/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 405/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот № 00156 по картата на възстановената собственост, м.”Герените”,землище гр.Созопол.
- Докладна записка с вх. №368/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 401/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот № 00148 по плана за земеделско ползване, м.”Росенец”,землище с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №369/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 400/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №00138 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №370/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 395/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №00107 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”, Община Созопол.
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
- Докладна записка с вх. №380/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №390/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на екопътека от път “Созопол-Златна рибка” до Параклис “Света Марина” и участие на Община Созопол в проект на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
- Докладна записка с вх. №388/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на такси , цени и глоби.
- Докладна записка с вх. №375/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне цена на право за извършване на транспортно-развлекателна дейност с файтон.
3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Докладна записка с вх. №246/14.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственици на парцел ХІІІ-1700,1707, кв.144 по плана на гр.Созопол.
- Докладна записка с вх. №247/14.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на редакция на Договор за предоставяне на управлението на гори и земи от Общински горски фонд с Държавно лесничейство-Бургас, сключен на 15.04.2003 год.
- Докладна записка с вх. №281/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 г.
- Докладна записка с вх. №282/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
- Докладна записка с вх. №283/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-234 в кв.27 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982година.
- Докладна записка с вх. №284/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-446 в кв.27 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
- Докладна записка с вх. №285/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
- Докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
- Докладна записка с вх. №287/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
- Докладна записка с вх. №288/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с. Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
- Докладна записка с вх. №327/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-417 в кв.59 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Христо Ботев” №3.
- Докладна записка с вх. №328/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №5.
- Докладна записка с вх. №329/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-683 в кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Оборище”.
- Докладна записка с вх. №330/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-340 в кв.35 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
- Докладна записка с вх. №371/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на имоти общинска собственост.
- Докладна записка с вх. №372/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на част от имоти общинска собственост.
- Докладна записка с вх. №376/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №377/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №378/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №137 по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №379/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот- общинска собственост, находящ се с.Индже войвода, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №389/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд – собственост на Община Созопол, местност “Св.Марина”, землище гр.Созопол с цел изграждане на линейни обекти разположени върху повърхността на терена – пътища.
- Докладна записка с вх. №391/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд – собственост на Община Созопол, местност “Св.Марина”, землище гр.Созопол с цел изграждане на линейни обекти разположени върху повърхността на терена – пътища.
- Докладна записка с вх. №392/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №393/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №394/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно преотреждане на земеделска земя с цел изграждане на параклис в с.Атия, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №414/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно допускане на процедура за промяна и прецизиране на Зона В 8 от общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на местности ”Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с.Равадиново, отредена за промишлена и складова зона.
- Докладна записка с вх. №413/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за закупуване на имот и идеални части от съсобствен имот на основание чл.33 от Закона за собствеността.
4. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
- Докладна записка с вх. №397/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №395/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне и одобряване на специфични правила и нормативи съгласно разпоредбите на чл.13, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за местност “Градина” землище на град Созопол, местност “Аклади чеири” землище с.Черноморец, Община Созопол.
- Докладна записка с вх. №396/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение на Общински съвет – Созопол за приемане и одобряване на специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 гр.Созопол.
5. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
- Докладна записка с вх. №385/03.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2005 г. в Община Созопол
- Докладна записка с вх. №386/03.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
- Докладна записка с вх. №331/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.

П. Рейзи – Както на всяка сесия, така и на тази започваме с питанията към Кмета на общината. Колеги Общински съветници, Кметове, имате думата за питания към Кмета на общината. Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Уважаема г-жо Кмет, съгласно решение №110 на Общински съвет сме одобрили сключването на Договор между общината и РДВР – Бургас. Моят въпрос е – сключен ли е такъв Договор и има ли назначени към настоящия момент полицаи – Общинска полиция?
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет.
В. Караманова – Одобрено е сключване на Договор с Договор, който е предложен към докладната, която се гласува от Общински съвет. Този Договор е подписан на 11 ноември. Той е същият като Договора, който гласува Общински съвет. Към настоящия момент има назначени трима човека, които, както е по решението на Общински съвет, са на курс на обучение във Варна. В някои от дните са тук, като днес и вчера са били тук на обучение, след което в понеделник отново заминават. За да започнат работа Общинска полиция и всички полицаи, трябва да преминат шестмесечен курс на обучение. И тези хора са в момента на обучение. Промените, които се налага да се направят в Договора, те са само по отношение на цената, които самият Общински съвет с гласуване на проекта за Договор по т.3 е гласувал, че ако настъпят промени при бюджетните взаимоотношения, по заплатите, които са със Заповед на Министъра на отбраната, автоматически се поемат от страна на възложителя, какъвто се явяваме ние. Разликата в момента е от 3700 лв., които гласувахме по Договора. След юли месец настъпиха промени в бюджетните взаимоотношения на тези предприятия и със Заповед на Министъра средната работна заплата е променена. И в момента това, което ние плащаме, с уведомление от РДВР, това са 4200 лв. Проформа фактурите са тук и ние ги носим.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината.
П. Чапевова – Значи това, което ние тогава разглеждахме, беше проекто-договор. Аз го погледнах и предположих, че няма да има големи различия в самия сключен Договор. Аз не разбрах, откога е сключен този Договор?
В. Караманова – Договорът е сключен на 11.10.2004 г. Тогава е подписан. По Договора, който е одобрен от Общински съвет.
П. Чапевова – А откога общината е започнала да превежда пари?
В. Караманова – Пари са превеждани от м. януари. Това се вижда от фактурите, които са изпращани от РДВР – Бургас.
П. Чапевова – Доколкото си спомням, по Договора трябва със сключването на Договора, РДВР се задължават да назначат тримата полицаи. От кога са назначени тримата полицаи?
В. Караманова – М. февруари е назначен първия полицай и е изплатена сумата от 1178 лв. По всяка вероятност той е бил няколко дни от януари, защото за януари има 392 лв. Имам записани имената на полицаите, които са назначени. Не ги нося в момента, но мога да Ви ги предоставя.
П. Рейзи – А следващите двама кога са? Питаме Ви г-жа Караманова, защото говорим за пари в момента.
В. Караманова – От Февруари месец вече са назначени всички трима, за март месец искането по фактурата също е за трима и за април също е за трима.
П. Чапевова – Т.е. към настоящия момент ние имаме назначени трима полицаи.
В. Караманова – Да, трима. Които обаче в момента са на курс.
П. Чапевова – Да, то е ясно, че назначението започва с обучението. Искам да Ви благодаря и да задам следващия си въпрос. Общински съвет гласува и структура на общината, след което сте издали заповеди за назначение. Не следва ли тези заповеди да бъдат предоставени в Общински съвет?
В. Караманова – Заповедите за назначаване не трябва да бъдат представени, тъй като Общински съвет гласува принципно структурата на общинската администрация. От там нататък назначаването и всички други процедури се извършват от администрацията и направление “Човешки ресурси”.
П. Рейзи – Аз тук ще оспоря Кмета на общината. Заповедта, която Вие издавате за назначаване, е на база решение на Общински съвет. Всяка заповед, която се издава на база наше решение, трябва да бъде представена в седемдневен срок в Общински съвет. Това един път Ви го казах, Вие след това се коригирахте, започнахте да изпращате наистина част от Заповедите, които издавате, но пак Ви го напомням, че всяко решение, което е взел Общински съвет, начина, по който Вие се отчитате пред нас, че това решение сте го изпълнили, е на базата на представянето на Заповедта, издадена от Вас. Също така, аз мисля, че дори и там, където сме взели решение, където казваме, че Кмета трябва да сключи Договор по наше решение, този Договор също трябва да бъде представен в Общински съвет. Защото по Закон, Вие трябва на определено време да давате отчет пред Общински съвет как сте изпълнили нашите решения. Начина да контролирамe, че Вие изпълнявате нашите решения е на базата на тези представени документи в Общински съвет. За това, съгласувайте ги нещата с Вашите Юристи и много Ви моля, нека всички тези неща да бъдат представени в Общински съвет, за да можем ние да имаме компетенция по въпроса. Други питания? Г-н Минков.
Д. Минков – Добър ден на всички. Аз имам доста въпроси. Първият ми въпрос е свързан с разпространената в Украйна оферта за провеждане на Международен многожанров детски фестивал. Организатори на фестивала са Кметство – Община Созопол, Областен детски комплекс – Созопол и една туристическа фирма. Питането ми е провокирано от разговори с други колеги в бранша и е свързано със следното: миналата година е проведен същия фестивал, в резултат на което в Украйна се връщат доста участници от фестивала силно разочаровани и отрицателно настроени срещу туризма в община Созопол. Чувстват се заблудени за това, че първо фестивала не е с международно участие, защото те са се подготвили за такова, смешен награден фонд, много лоша организация и т.н. Искам да попитам, може би чрез Кмета Директора на Дирекцията, който отговаря за това, какви са плановете за тазгодишния фестивал и въобще как ще се провежда. При мен е и част от офертата, която се разпространява.
Вторият ми въпрос – в двора на училището на с. Равадиново от доста месеци се разполага техника на “Пътно управление”, в същото време се настаняват и много хора за спане. Въпросът ми е по силата на какъв Договор, предполагам, че има такъв, какви средства са постъпили миналата година и в коя точка от бюджета са включени тези средства?
Следващият ми въпрос е свързан пак с Равадиново. На няколко събрания се поставя въпроса за построяване на капан не за безстопанствени, а за животни, които си имат стопани, но са пуснати свободно на паша. Тогава на тези събрания се предприемат мерки по въпроса. Въпросът ми е какви мерки са предприети, предвиден ли е някакъв терен и в какви срокове виждате изграждането му.
Следващият ми въпрос е за Зидарово. В сградата на Кметството съществува магазин, който всъщност е кръчма. Кметът на селото на няколко пъти е изказал силно отрицателното си мнение по въпроса. Този магазин е отдаден от 16 месеца. От 16 месеца е на Анекс. Въпросът ми е защо не е започната процедура за отдаването на този обект, след като в Зидарово на няколко пъти са провеждани процедури за отдаване на общински имоти, а този специално остава някак си встрани от полезрението на общинска администрация.
Следващият ми въпрос – в една от махалите – ромската в Зидарово има водомер, който отчита водата на цялата махала и плащането се извършва за сметка на Кметството. Този въпрос е достатъчно добре известен на общинска администрация. Искам да попитам прави ли се нещо по въпроса?
Едно малко продължение на двата въпроса за с. Зидарово – от разговорите ми с няколко от Кметовете става ясно, че пускат множество докладни към общинска администрация, на които няма никакъв отговор. Според мен това е много неправилна процедура. Дори и становището на общинска администрация да е отрицателно, то трябва да бъде в някаква писмена форма.
Следващият ми въпрос – кой в момента стопанисва сметището по пътя към Равадиново, кой отговаря за изхвърлянето на това сметище, кой носи отговорност за това, че строителни материали, които по принцип трябва да се изхвърлят на друго място се изхвърлят на това сметище и какви пари постъпват от това сметище в бюджета.
Следващият ми въпрос – в бюджета за тази година бяхме предвидили средства за началото на процедурата за направата на път Равна гора – Извор. Направено ли е нещо по въпроса и ако не, как го виждате във времето, защото половината година почти изтече.
Същият въпрос е за парите, които са отделени за ул. “Морска” в новия град на Созопол. Там имаше разговори за трасиране, за тротоари и т.н. Може ли въобще нещо да се направи там и ако не може, какви са причините? Въпросът, който задавам, е свързан с наближаването на сезона и опасността е отново единственият парк, който съществува отново да се превърне в паркинг.
Следващият ми въпрос е свързан с гласуваните в комисията по чл.56 отдаване на временно-преместваем обект в района на същия парк – за това кафе “Рибките”, което отдадохме, при това отдадохме за три години. Аз не се чувствам виновен за това, че също съм гласувал за това нещо, но в разговор с жители в района беше изказано мнение, че този терен там не е общински. Въпросът ми е...
П. Рейзи – Поради извинителни причини, освобождавам г-н Иван Милков.
Д. Минков – Въпросът ми е: можем ли твърдо да кажем, че терена е общински, с право ли сме го отдали. И наемателят, на който беше отдаден този обект, в момента подготвя много сериозно разширяване, включително навлизане на територията на зелената площ. Там се складира един камък, почти се затваря движението в момента. Молбата ми е да се обърне внимание на това.
Следващият ми въпрос – по въпроса за излетия на плажа бетон. Взети ли са някакви мерки, какви мерки са взети и най-важното е какъв ще бъде резултатът от тази работа.
И последният въпрос – все още нито по търговска схема, нито по решение на комисията по чл.56 има издадени разрешения за монтиране на рекламни табла по пътя Созопол – Златна рибка. В началото на тази седмица, аз лично видях как се монтират нови табла там. В същото време има табла, които са от миналата година. Става въпрос за таблата, които са на Агенциите за недвижими имоти. Табла, които са в плачевно състояние – виснали на една страна, ръждясали, очукани. Първо, няма основание да ги има тези неща там и мисля, че трябва да се вземат някакви мерки за тези неща там.
Това са ми въпросите. Благодаря.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – Въпросите на Общинския съветник Димо Минков са много и той е в правото си да задава много въпроси, както всеки един Общински съветник. На всички въпроси ще получи писмен отговор, тъй като са наистина много, но аз ще отговоря на някои от въпросите. Само на останалите ще има писмен отговор.
Първо, какво става с бетона на плажа. Аз предполагам, че гледате телевизия. И по БНТ и по “СКАТ” това го предаваха. На 27.04.2005 г. в деня, в който започна изливането на бетона, е съставен констативен акт за извършено незаконно строителство на територията на плажа на “Харманите”. С този акт за извършено незаконно строителство са запознати: РДНСК – Бургас, Областна управа, РИОС, в същото време са пратени писма и до ХЕИ. Всички тези инстанции, както и община Созопол, уведомяват концесионера. Строителството е спряно, в момента то не се извършва. Подписана е нотариално заверена декларация от концесионерите, които извикахме, те са преотдали обекта под наем, сега започва демонтирането на този обект. По схемата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, там съществува временен преместваем обект и той ще бъде монтиран, но по начин, по който трябва това да се реализира на плажната ивица.
По отношение на “Рибките” – това заведение се отдава по чл.56, с решение на комисията по чл.56 и в същото време той може да извърши само и единствено това, което е по схемата, която е определена. Всичко останало, което смята да прави не може да се случи, защото има определена територия, има определено място, което Вие като Общински съветници, участващи в комисията по чл.56, сте взели като решение и то ще бъде изпълнено в този му вариант. Друг е въпроса какви намерения има наемателя и този, който е на този обект в момента.
Магазина, който е в с. Зидарово – решението, което е за премахване на магазина в с. Зидарово от миналата година на Общински съвет, бе жалвано на Областен управител. Това решение влезе в съда. Становището на съда е, че няма основание там да има друг обект и тепърва ние трябва да работим, не може да бъде отдадено за младежки клуб.
П. Рейзи – Г-жо Караманова, ние не коментираме съда. Коментираме следното нещо: Съдът го е дал това становище, отпада нашето решение.
В. Караманова – Така, от тук нататък този обект ще бъде включен и отдаден, както трябва да бъде отдаден.
П. Рейзи – Вече две години го чакаме този момент.
В. Караманова – Ами две години, ама не е две години, защото съдебното решение излезе преди три месеца, поне при мен тогава дойде. Искането на Кмета е там да няма магазин, каква процедура да правим. Излезе решение, прекратяваме и от тук нататък трябва да го уведомим и просто повече нищо друго да няма.
На останалите въпроси ще получите писмен отговор.
П. Рейзи – Други питания към Кмета? Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. И аз имам няколко въпроса. Г-жо Караманова, аз се връщам пак към един въпрос, който задавам много често по време на сесии – прословутият Търговски център. Имаме Договор, в който е изписано, че срока за изработването му е 12 месеца плюс четирите летни, от датата на издаване на строителното разрешение. На коя дата е издадена строителното разрешение, защото доколкото съм запозната, би трябвало да е издадено м. януари и м. май изтича срока, в който трябва да бъде завършен Търговския център. Това е единият ми въпрос.
Вторият ми въпрос е следния: всички пътуваме и минаваме през отсечката между Созопол и бензиностанцията. Всички сме свидетели на това, че е заградена отбивка от общинската пътна мрежа. Става въпрос за строителния обект, който се намира преди “Златна рибка” в ляво. Кой даде разрешение да бъде заградена общинска пътна мрежа с бариери, заключена с катинари и поставена табела “частна собственост”. Това, че е разрешено, ако е разрешено, на база на какво е разрешено, взима ли се някаква такса за това, че се ползва общинската пътна мрежа като склад? Това е вторият ми въпрос.
По повод това, което колегата преди малко зададе като част от въпроси, искам да попитам още нещо. В Наредбата за общинския бюджет имаше една точка, в която общинска администрация трябваше да изготви публичен регистър на собствеността на общината. Изготвен ли е този публичен регистър? Мисля, че имаше там едни срокове.
И още един въпрос за това, кога ще бъдат заети незаетите бройки в структурата на общината. Имаше една бройка, за която вече може би месец и половина г-н Червенков казва, че все още стои в отдел “Човешки ресурси”. Пусната ли е обява за тази бройка?
Благодаря.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Пенка Бъчварова ще отговори.
П. Рейзи – Г-жа Бъчварова да заповяда.
П. Бъчварова – Добър ден на всички. Не мога да дам точно отговор на коя дата е издадено строителното разрешение през м. януари, но към настоящия момент, от началото на седмицата имаме при нас представен Акт 15 от строителя, който се разписва от инстанциите, както и от проектанта, която е софийска фирма.
П. Рейзи – Това означава, че до края на май ще бъдат приключени нещата.
П. Бъчварова – Абсолютно, да.
П. Рейзи – По втория въпрос за отбивката на пътя, кой ще отговори? Г-жа Карабаджакова ли? Г-жа Карабаджакова, заповядайте.
Д. Карабаджакова – В началото на януари имаме постъпила молба от фирмата за ограждане на обекта. По принцип всички такива строителни мероприятия и обекти, трябва да бъдат оградени от гледна точка на безопасност на движението, охрана и т.н. Имаме молба постъпила, аз съм издала виза за монтаж за временна ограда, свързана с организацията на строителството, има го в Закона предвидено. Мисля, че плащат на общината, такса за ползване на... за депонирането на отпадъци в този район. Временно, до приключване на строителството.
П. Рейзи – А това съгласувано ли е с КАТ?
Д. Карабаджакова – Воден е с КАТ разговор, както и самия общински път, също като ПУП е съгласуван с КАТ.
П. Рейзи – По въпроса с публичния регистър? Г-жа Георгиева.
Г. Георгиева – Не знам какво значи публичен регистър. По принцип има регистър за актове на общинска собственост от 97-ма година. А това, че в Закона пише, че е публичен означава, че ако някой иска да дойде да си направи справка, ние ще му направим справка. Той е достъпен. Само че е достъпен чрез служител. Не може някой да идва да рови в него.
П. Рейзи – Г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – Аз имам една молба – мисля, че ние тук като взимаме някакви решения ги взимаме, за да бъде запозната общинската администрация. Имам една молба – нека този въпрос да остане за следващата сесия, до която предполагам, че общинска администрация ще се запознае с това какво е публичен регистър и къде ние сме гласували до кога трябва да има публичен регистър. Благодаря.
Г. Георгиева – В Закона за общинската собственост пише колко вида регистри може да има. Всички трябва да са съгласувани с Министерството. Извън това не трябва да правим регистри. Това, че е гласувано, като не съществува подобно нещо, как да го изработим?
П. Рейзи – Други питания към Кмета на общината? Г-н Недин.
Ст. Недин – Добър ден. Първият ми въпрос, на който искам да ми се отговори писмено на следващата сесия, е следния: кои са получилите отстъпено право на строеж хора с доказани жилищни нужди през последните пет години на територията на гр. Созопол и с. Равадиново. Това също е публично по старата Наредба и по стария Закон за общинската собственост, се изготвят списъци с лицата, които отговарят на критериите и се публикуват в общинска администрация.
Вторият ми въпрос е свързан със същия проблем. Има в сила нова Закон за общинската собственост от миналата година, ноември месец. В новия Закон, в чл.45а се посочва, че Общински съвет трябва да избере нов Правилник, който да урежда реда за отдаване на отстъпено право на строеж и жилища, общинска собственост под наем на лица с установени жилищни нужди. Такъв Правилник все още не е изготвен. Кога ще бъде предложен на Общински съвет за приемане, защото знаем досега, че в началото на годината, както беше по стария Правилник и по стария Закон, ставаше определянето на картотеката, класирането на лицата и отдаването на тези права. А вече сме месец май. Този въпрос го задавам, защото стана крайно належащо, а и влязоха някои докладни, които трябваше да се вземат тук като решения на Общински съвет.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – За отстъпено право на строеж, наистина трябва да е писмен отговора, защото наистина за периода от година и половина, на никой не е давано. Трябва да проверим по регистрите преди това какво е давано по време на предишния мандат.
Кога ще се предложи Наредба – Наредбата за жилищата е готова, на следващата сесия тя ще влезе в Общински съвет за одобрение и взимане на решения по нея.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания? Кметът на с. Равна гора.
Ив. Бинчева – Добър ден на всички. Искам да изкажа своята тревога и опасения, че ние като Кметове на селата трудно можем да изпълним бюджета, който ни е гласуван, а по Закон сме длъжни да го изпълняваме. Става въпрос за средствата, които ни бяха гласувани на сесията в с. Извор за благоустрояване и повечето от колегите се съгласихме тези пари да бъдат за полагане на асфалт. Играна е обществена поръчка, а от асфалта няма и следа. Проектът за площада, който ми бе наложен, бордюрите изпопадаха, щяхме да ги укрепваме с този асфалт. Просто нищо не става. Имаме гласувани за тази година още 20 000 лв. и за това нищо не се знае кога ще стане. Наистина селата страдат от липса на средства за благоустрояване. Имам малко, но ние не можем да ги усвоим. Аз мисля, че и колегите ме подкрепят, говорила съм с колегата от с. Извор, с колегата от с. Зидарово. Само в Созопол нещо се прави, наистина трябва да се направи, но не стига, че средствата са оскъдни в сравнение със Созопол – от 3 000 000 лв.за Созопол и 300 000 лв. за селата, при нас не идват. Моля г-жа Караманова да отговори на този въпрос. Всички сме заинтересовани по въпроса с благоустрояването.
Следващият ми въпрос е за сметта. От тези малките казани бяхме взели отдавна. Те се разчупиха, изпопадаха в камионите. Минават камионите, взимат казаните и вече никой не ни ги връща. Разбрах, че Черноморец има подмяна на казани, може би и в Созопол. Дайте ни и на нас казани, може и от старите, но хората ни псуват. Аз се извинявам, че употребявам такива думи. Аз лично се чувствам неудобно на Кметския си стол. Благодаря.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, по отношение на асфалтирането.
В. Караманова – По старата поръчка за асфалтирането, асфалтирано е с. Зидарово. В Зидарово вече са направени всички ремонти, които трябваше да бъдат направени по старата поръчка. Сега предстои да се завърши Извор и Равна Гора. За новите поръчки по Закона за обществените поръчки, съжалявам не съм го писала аз, който е писал Закона за обществените поръчки, може би към него трябва да бъде отправен този въпрос, тъй като самият Закон посочва реда и начина, по който може това да се реализира. Когато става въпрос за еднотипна дейност, се обединяват поръчките на всички села и се обявяват за обществена поръчка. Това е нещо, за което ние сме отправили въпроси и към Агенцията за обществени поръчки и към всички институции, които се занимават към ТДД, както и към Дирекцията за държавен вътрешен контрол. От обществена поръчка за обединяване на асфалтиране на селата, ние не можем да избегнем тази процедура.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, ние не говорим за избягване на поръчката, въпросът е кога ще стане това нещо.
В. Караманова – Процедурата е готова за асфалтирането в селата. И в Созопол още асфалтирането не е започнало, но ще започне.
П. Рейзи – Какво значи готова е процедурата? Тази процедура можеше да я направите още на първи април.
В. Караманова – Готова е процедурата и тя ще бъде пусната. По отношение на средствата, да, средствата са малко, но аз смятам, че те са достатъчни. Но са много повече, отколкото предишните години, Бинчева. И да се казва, че са 3 000 000 лв. средствата, това просто не е вярно и се подвеждат не само Кметовете. Като цяло средствата за Созопол не са 3 000 000 лв. Ако включваме работните възнаграждения в образованието и в тези направления, трансферите, които идват от държавата и те са в бюджета на Созопол, това е съвсем различно. Но когато говорим за ремонти, средствата съвсем не са толкова. Те могат да се проверят. Вие бяхте на гласуването на бюджета и не знам сега как се поставя така въпроса от Кмета на Равна гора, защото когато гласувахме бюджета първо и го обсъждахме, г-жа Бинчева изобщо не беше, тя не дойде на това обсъждане. А при обсъждането след това Кметовете изразиха сравнително задоволство от това, колко са им завишени средствата тази година. Така че, когато бъдат задавани въпроси много държа да бъдат коректно задавани въпросите.
За сметта – миналата година бяха дадени по няколко нови казана във всички села. Сметта на селата е дадена на обществена поръчка, както и сметоизвозването в Созопол. Не се осъществява от общинска фирма. При всяко едно положение, средствата за сметоизвозването, изобщо не достигат за селата. И от Созопол, ние даваме част от средствата, за да могат да идват и да събират сметта. В противен случай, за съжаление, това трябваше да става един път месечно само. С фирмата, за тези казани, които взимат – в крайна сметка те са спечелили обществената поръчка преди години и я изпълняват, водени са разговори. На доста места са оставили доста казани. Съжалявам ако наистина в Равна гора няма, но в другите села са оставени по няколко. Ще водим разговори за нови други такива казани.
П. Рейзи – Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Аз само едно допълнение искам да кажа. Бюджетът е гласуван за всички села по равно. Защо в Крушевец, Зидарово, Присад, на Кметовете мога да им сваля шапка там. Тези села са преобразени с парите, които са им гласувани. Те могат да си разпределят правилно бюджета и се вижда, че там се прави нещо, а другите села не могат да си разпределят правилно бюджета.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, аз ще отговоря вместо Кметовете. Аз мисля, че г-жа Бинчева коментира точно и ясно ситуацията – има заложени пари за асфалтиране. До сега трябваше тази процедура да се проведе, а не да казва Кмета на общината, че тя е подготвена. Какво значи подготвена? Щом не е проведен търга и не е определена фирмата, която ще асфалтира... напълно е права г-жа Бинчева. В нейното село също има обновяване. Гласували сме 1 000 лв. за знак, знакът беше направен и е много хубав. Аз мисля, че всички сте го видели. Аз мисля, че Вашият коментар не е основателен. А доколкото за асфалтирането, аз също искам да попитам нещо Кмета. Беше издадена Заповед, в която беше казано да се спрат всички товарни камиони от 1-ви май, да спрат да действат. Ние не сме асфалтираме Созопол, той е целият разкопан. Кога ще асфалтираме, г-жа Караманова, като не Ви е готова обществената поръчка?
В. Караманова – За Созопол е готова.
П. Рейзи – Тогава защо ги разделяте, искам да попитам? Не трябва ли всички да бъдем в една обществена поръчка? Созопол отделно, селата отделно, така ли?
В. Караманова – Точно така, с Агенцията за държавен финансов контрол сме говорили нееднократно – Созопол е една поръчка и отделно се обединява поръчката за всички останали населени места.
П. Рейзи – И кога ще асфалтираме Созопол?
В. Караманова – Созопол ще го асфалтираме следващата седмица. Да, 1-ви май беше срока, в който тежката техника трябваше да излезе от Созопол.
П. Рейзи – Ама нали онзи ден Вие видяхте тежката техника как изсипва бетони...
В. Караманова – Имат наказателно постановление, много добре я видях. Направили сме констативен акт, спряно е в момента там строителството, може да се провери. И констативния акт може да го видите, пратен е в РДНСК.
П. Рейзи – Същата техника я очакваме да я видим вдругиден да дойде и на “Морски скали” да изсипва бетони, може и там да дойдете да проверите.
В. Караманова – Няма къде да изсипва, ще я спрем. Ако не е спряна, значи полицията не се справя добре със задълженията си. Пратено е писмо, в което писмо ги уведомяваме и искаме съдействие да стоят на разклона, който е за Созопол и от другата страна до бензиностанцията, да спират и да връщат бетоновозите. По друг начин няма как ние да ги спрем. Тогава трябва целият Общински съвет и общинска администрация да направим жива верига, за да можем да ги спрем.
П. Рейзи – Тези обекти, за които говорите, са им издадени строителни разрешения...
В. Караманова – Пратени са писма до всички строители, пратени са уведомителни писма на бетоновите възли, те ги имат тези писма и са длъжни да ги изпълняват. От тук нататък при сведение, че идват бетоновози, ние им взимаме номерата, проверяваме от кой бетонов възел идват и се съставя наказателен акт и те си плащат глобата. Но това е направено, навсякъде са разпратени тези писма. За да можем да асфалтираме в Созопол, ние трябва първо да спрем строителството. Асфалтирането не е с тежка техника, нито ремонта на улици и тротоари. Ремонта на улици и тротоари може да продължи и до края на май, защото това е ниско строителство, а за да се извършва това ниско строителство, трябва да е излязла тежката механизация от строителните обекти. Защото в по-голямата част тези, които строят, разполагат строителните си материали на тротоари и на улици. Започна ремонта на “Стара планина” там, където е освободено, започна ремонт на някои улици в старата част, които също са освободени и предстои ремонт на останалите улици, които е възможно до края на май да бъдат направени.
П. Рейзи – Г-жа Бинчева.
Ив. Бинчева – Чувствам се лично засегната от това, че аз не съм присъствала на обсъждането на бюджета. Не е вярно. Нека колегите да потвърдят дали не съм дошла, дори и малко по-късно, аз бях на обсъждането на бюджета. За втори път в тази зала за мен се казва, че лъжа. Извинявам се, но още един път искам да кажа, че моето село също бе преобразено с този площад, за който проект ми бе наложен и аз не видях г-жа Карабаджакова да дойде в Равна гора и да ми го обясни. От тук се каза, че тя е идвала, а аз съм излъгала. Извинявам се, но за тези неща аз не съм излъгала. А за това, че има обществени поръчки, че трябва да дойде асфалт, какво Ви притеснява това. Мен много ме притеснява повече защо се чувствате засегнати. Аз също искам това да стане. Четвъртокласната пътна мрежа е разбита. Наистина, аз се чувствам неудобно да изяснявам, че съм присъствала, а да се каже, че не съм присъствала.
П. Рейзи – Благодарим. Г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Добър ден колеги, гости. Аз имам само един единствен въпрос и той е свързан с квартал 43. В общинска администрация знаете кой е този квартал. За гражданите да поясня – това е този квартал между изградените нови хотели – х-л “Лист” и алеята, която е на централния градски плаж. В бюджета ние заложихме 15 000 лв. за проектиране за озеленяване на района. Тъй като живея наблизо, хората се интересуват, поставям този въпрос и от тяхно име. Общинска администрация знаят, че се изгражда, т.е. изграден е път от ул. “Лазурен бряг”, който слиза надолу към сградата на Дирекция “Социално подпомагане”. Въпросът ми е какво ще се прави там, общината има ли готовност за това проектиране и няма ли да се превърне района в паркинг?
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Караманова. Г-жа Карабаджакова ли? Заповядайте.
Д. Карабаджакова – За кв.43 е издадена виза за проектиране и е възложено на Проектантска организация – Бургас да направи самото проектиране. Визата е минала през съответните съгласувки и проекта вече на няколко пъти е обсъждан с проектантите.
П. Рейзи – Това проект за озеленяване ли е, г-жа Карабаджакова?
Д. Карабаджакова – За озеленяване, да. За незаконното строителство, което е извършено в този район е съставен констативен акт, който е изпратен в Дирекцията за строителен контрол. Чакаме съответните действия. По същият начин Стамат Кралев, който е получил правото да направи този път, за да може да му влиза тежката механизация и да качва строителните материали е известен, че този път трябва да бъде прекратен и затворен. По принцип сме предприели действия.
П. Рейзи – Благодарим на Главния архитект на общината. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Искам да направя само едно уточнение по повод въпроса, който засегнах преди малко. Пред мен е Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Созопол. Не случайно споменах не с цялото име Наредбата за общинския бюджет и репликата ми след това към Галя, че не е тя човека, който трябва да ми отговаря. Точка 3.5 “Общината поддържа публичен регистър на всичките си активи”. Това ми беше въпроса.
П. Рейзи – Уточнихте ги нещата, там ще има писмен отговор, нали г-жа Караманова? Да, благодарим. Други питания? Кметът на с. Присад.
Гр. Карамихалев – Добър ден на всички. Първо, аз се връщам на въпроса за бюджета. Всички колеги присъствахме на обсъждането на бюджета и всички, особено тези, които сме от селата, бяхме благодарни за това, че тази година бюджета е почти два пъти завишен за селата. И аз искам да се обърна към моите колеги Кметове...
П. Рейзи – Извинявам се, че Ви прекъсвам. Имаме питания към Кмета. Ако имате питане към Кмета, питайте, защото времето тече, имаме още много работа.
Гр. Карамихалев – Ще последва и питане. Бюджетът ние го приехме, доволни сме. Вярно е, че ние в селата много по-малко внасяме от данъци... въпросът ми е – събрахме се преди няколко дена за кърлежите. Събрахме се преди няколко дни. Популацията е май и юни. Искам да попитам взе ли се окончателно решение как ще се извърши обеззаразяването, защото започнаха да се оплакват хората.
П. Рейзи – Г-жо Кмет, имате думата... г-н Андонов, заповядайте.
В. Андонов – Благодаря. Г-н Карамихалев, три оферти постъпиха в общината. Разгледани са офертите, взето е решение и в най-скоро време ще се реализира този процес, така че тази фирма се съобразява и с времето. Предупредени сме, че ще пръскат само, когато времето е слънчево.
П. Рейзи – Благодарим на Секретаря на общината. Други въпроси? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Добър ден на всички. Искам да попитам г-жа Караманова, в отсечката “Кирил и Методий” и “Дурна” има теч на вода от водопровода, питейна вода, може би вече тече около година. След преминаването на тежка техника, той се усили. Многократно са сезирани органите на ВиК – ефект никакъв. Г-жо Караманова, можете ли да им повлияете по някакъв начин да си свършат работата, защото това е питейна вода и я плащаме всички ние. Многократно сме ги известявали. При Вас още не съм идвал, но ще Ви помоля да се ангажирате с това.
П. Рейзи – Аз ще отговоря. Вчера разговарях с Директора на ВиК – Созопол, обеща ми, че до края на седмицата ще се вземат мерки по ремонта. Каза, че ще дойдат да го отремонтират. Аз съм говорил най-малко десет пъти. Явно проблема стои.
Други питания? Добри Добрев.
Д. Добрев – Добър ден на всички. Г-жо Караманова, имам три въпроса към Вас. От две години не е гласувана бройка строителен техник в с. Черноморец. Все още нямаме назначен такъв.
Вторият ми въпрос е – ул. “Тракия”, ул. “Бриз”, ул. “Г. Кондолов”. Има пари – няма желание да се направят.
И третият ми въпрос е за водоема. От две години има пари, за да се направи, но нищо не се прави. Нашите деца и ние пием лоша вода.
Благодаря Ви.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Караманова.
П. Бъчварова – Добър ден. За да бъде изграден водоема, тъй като имаше стар проект, трябваше да го възложим за препроектиране и осъвременяване, трябваше да се съгласува с проектанта. Имаме тази съгласувка, възложено е проектирането и по същия начин, тъй като вече имаме влязъл в сила план за земеразделяне и този водоем трябва да има някакви отстояния, се изработва и подробен устройствен план. Така, че нещата са задвижени, просто трябва да се проведат процедурите, които са по Закона за устройство на територията и Наредбите към него.
З. Хрусанова – Само нещо имам да допълня. За водоема е оставен да се строи през лятото, тъй като е извън населеното място. И по Договора с “Дюни” е подходящо да се извършват тези довършителни работи, но ще бъде довършен до края на годината, надявам се, със 120 000 лв., които сме определили в Договора.
По отношение на улиците, г-жо Караманова, Вие толкова подробно едва ли можете да отговорите. Добре би било ако бяхте минали през мен, бих могла сама да Ви дам отговора.
П. Рейзи – Ама той тук въпроса не е зададен директно към Вас, защото става дума за отпускане на средства, за провеждане на процедури.
З. Хрусанова – Ами защото е за Черноморец...
В. Караманова – Черноморец е второстепенен разпоредител, може да си прави обществени поръчки.
П. Рейзи – Ясно, ама в крайна сметка въпросът е към Вас. Вие сте органът, който контролира как малкия Кмет изпълнява тези неща. Той за това се задава въпроса към Вас. Не чухме какъв е отговора за строителния техник, за тези три улици. В крайна сметка тези средства са гласувани.
В. Караманова – За тези улици средствата наистина са гласувани. Черноморец е второстепенен разпоредител с бюджет и могат да правят самостоятелно обществени поръчки. Това е единственото село, няма да кажа село – населено място в нашата община, което е второстепенен разпоредител. Една от улиците беше по Договор с “Дюни”, така че по този Договор възлагателно писмо има направено, а другата е по бюджет, която гласувахме допълнително средства. Там трябва да се пусне от Кмета на Черноморец обществена поръчка за асфалтиране.
Д. Добрев – Този отговор изобщо не ме удовлетворяват и ще Ви кажа защо. Защото аз сега като се прибера в с. Черноморец, трябва да кажа на хората, че това лято улиците няма да бъдат готови. Така разбрах от отговорите. Другото нещо, което ми се струва несериозно, е водоема. Фирмата на Люси е толкова малка и слаба фирма, че може да работи само през лятото? Как може такова нещо? Когато има пари, трябва да се работи навсякъде.
П. Рейзи – А той 16-те дка. вече ги използва. Разположил е бунгалата, там спи и т.н.
Д. Добрев – Как може такова нещо? Това е несериозно. Какво стана със строителния техник?
П. Рейзи – Уважаеми колеги, ако сме приключили с питанията, имам записани граждани, които имат питания към Кмета. По Правилника на Общински съвет имам право, спазили са срока. Най-напред ще дам думата на г-жа Станка Маргаритова. Заповядайте тук на микрофона. Имате право две минути да говорите.
Станка Маргаритова – Г-н Председателю, имаме жалба до Вас. Същата жалба я имаме и в Общината. Ние вече години наред от предишния Кмет и сегашните, които поеха управлението, имаме жалба да ни се възстанови мястото, което ни взеха за училище. Години наред ние нямаме изобщо никакво обезщетение и никакво отношение сигурно не се взима по този въпрос.
Вторият въпрос – следващото дело – 7000 лв. делото се води, отмериха ни за майтап по 50 кв.м. на седем наследника – пред “Балкантурист” входа. Много добре Общината знаеха, учени хора са, че няма да разреше “АКБ ФОРЕС” да му затворим входа, но ни отмериха там за майтап. Нека да си вземат отношение, да сложат ред, най-после след толкова години да ни обезщетят. Друго не мога да кажа.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – Въпросът и към Вас е отправен г-н Рейзи.
П. Рейзи – Ами то към мен, ама Вие като администрация трябва да кажете какво правим по въпроса.
Д. Карабаджакова – Аз мога да отговоря само на този въпрос, който е от възстановен имот по съдебен ред. Има възстановен имот по съдебен ред в района на бившия “Балкантурист”. Свободната площ, която може да възстанови Общината и да образува парцел, е около 350 кв.м. Тези 350 кв.м., по молба на собствениците, Общината е образувала парцел. Само че, за да стане факт този парцел, той трябва да се обяви на всички заинтересовани страни. В случая една от страните е обжалвала образуването на парцел и преписката е влязла в съда. Не ми е ясно дали има решение на съда, такова не е постъпило, аз поне не съм виждала в Общината, но знам по сведение, че са загубили делото. Мисля, че парцелът не беше пред входа на “СИТИ”, а беше дръпнат там, където е асфалтираната част за паркинг до един друг имот, която беше възможна за възстановяване. Това е, което мога да кажа.
Станка Маргаритова – Г-жо Карабаджакова, и тротоара. Точно където се влиза, входа ни е отмерен. И стълбището ни е отмерено. Това го знаем. То е отмерено на нас.
Д. Карабаджакова – Не знам как Ви е отмерено. Ние образуваме парцел който реално не е факт.
За училищния двор Общината е правила отказ. Доколкото знам, не е възстановен имот в училищния двор.
П. Рейзи – Благодарим. Общинската администрация в лицето на Кмета трябва да има някакво виждане по въпроса. Има някакви имоти, които ще ни бъдат възстановени на “Буджака”, има някакви имоти, които ще ни бъдат в “Мисаря”. В крайна сметка трябва да вземем някакво решение, защото те са там една определена група хора...
В. Караманова – Ако позволите, малко пояснение по въпроса. Тези земи са възстановени като земеделски земи. За тях собствениците са изпуснали срока да си заведат дело по Закона за реституцията и да могат да придобият право върху тези земи по този ред. В момента тези земи са земеделски. И ако ние трябва да ги обезщетяваме по този ред, като земеделски, обезщетението трябва да отиде извън зоните, които са в града. А ние нямаме други. Но това, тези собственици не желаят. Голяма част са написали в писмата си, че искат в регулация, тъй като местото в момента е в регулация, искат да получат земи в регулация. А земите са върнати като земеделски. Ако те бяха завели дела по Закона за реституцията и бяха спечелили тези дела, а те със сигурност щяха да ги спечелят, ако бяха ги завели, то тогава ние можехме да им потърсим места в регулация. Аз не знам дали ще ги удовлетворява, но всички, които подадоха молби искат в регулация. Не може земеделска земя да бъде по този начин.
П. Рейзи – Благодарим.
Станка Маргаритова – Извинявайте, само още една минута. Искам да кажа на г-жа Караманова, че в молбата ми пише, че 800 кв.м. имаме на бензиностанцията в нашия парцел. Може да ни се дадат тези 800 кв.м. за сметка на това.
В. Караманова – Но те са за стопанисване от Общината.
Станка Маргаритова – Но на други хора е дадено за стопанисване от Общината не 800 кв.м., а декар и е дадено.
В. Караманова – Лельо Станке, по този въпрос говорихме. 2006 г. изтича срока за земите за стопанисване от Община. Ние не можем да се разпореждаме със земи, които са за стопанисване, а само със земи, които са чиста общинска собственост.
Станка Маргаритова – Добре, тогава вземете под внимание горе онзи господин, бизнесмен, който прави паркинг и пълни джоба си, не е от Созопол. Може там да ни дадете...
П. Рейзи – Отнемам Ви думата. Благодарим на Кмета на Общината. Следващият гражданин е Зафирка Мархолева. Имате думата.
Зафирка Мархолева – Аз за първи път учавствам на сесия и искам първо да изкажа моята благодарност към Кмета на града и към Заместник Кмета, които направиха доста неща, за да ни изведат, да излезем от тинята, в която години наред бяхме потънали. Защото всички много добре знаете, че след Калоянов, нито един Кмет не си мръдна пръста да направи нещо за града.
Единият ми въпрос е за таксата за алкохол. Аз мисля, че таксата за алкохол, която е гласувана, и моля Общинските съветници, когато се разглеждат някакви такси по комисиите от съветниците, които получават някакви пари за това, много добре да ги разглеждат и да знаят, че ние не сме брашнян чувал. 360 лв. – таксата е просто непоносима и нереална. На пети дойдоха да ми събират такса “чистота”. Аз искам да знам каква е тази такса “чистота”, след като плащам промишлена смет, плащам битов смет, мета си и вместо Общината да е доволна от това, че не допускаме чистачките, които минават в 10 ч. и прашат клиентите, на всичкото отгоре ми искат такса “чистота”. Аз мисля, че тази такса трябва да бъде събрана от всички хазяи, които получават пари, без да имат регистрирани фирми. Плащат битова смет, а знаете колко хора минават през къщите им през лятото. Аз нямам нищо против хазяите.
За тротоарното право. От нас се събира тротоарно право. Тези, които са заградили така наречените “римни” и ги ползват за лични цели, тези, които са оградили всички стълбички и нямат както нашите съграждани, така и клиентите нямат достъп до скалите. Какво тротоарно право плащат и какво плащат на нашата държава. Аз мисля, че се проявява рекет спрямо търговците в Созопол.
Защо сумата за емблемата на Созопол не е гласувана от Общинските съветници. Това е престъпление. За мен това е престъпление спрямо созополчани и Созопол, които имам статуята на Аполон, която се съхранява в чужд музей, ние да гласуваме пари за една емблема в началото на града.
П. Рейзи – Вие в момента питане към Кмета ли правите, извинявайте?
Зафирка Мархолева – Не, към Общинските съветници, които не гласуват тези суми, а в същото време си гласуваха сума за Австрия. Аз също ще ходя в Италия и смятам тази година да не плащам тротоарно право, а да отида в Италия на разходка.
И имам още един въпрос, за който не съм много сигурна, но искам да го поставя към г-н Недин. Имам информация от моите клиенти, че навремето той не е гласувал за детска площадка в градската градина, защото имало нужда...
П. Рейзи – Г-жо приключвам с Вас, няма да Ви бъде даден отговор на въпросите. Всъщност г-жа Караманова може да отговори на...
Зафирка Мархолева – Ами защото сигурно не е удобен.
П. Рейзи – Напротив, в момента има питания към Кмета, а не към Общинските съветници. Благодаря Ви. Седнете си на мястото, ако обичате. Г-жа Караманова, единият от въпросите беше във връзка с тази такса... да. По отношение на таксата за алкохола, по отношение за таксата за смет, имате думата г-н Петров.
Н. Петров – Благодаря на всички и добър ден. Знаете, че този проблем стои отдавна. Ако ми разрешите да обърна отговора и въпроса обратно. Когато идвате при нас като отдел, Вие получавате много бързо обслужване. За да стане това обслужване обаче, всичко е свързано с компютър, обучение, заплата, работно облекло, осигуровки, софтуерен продукт и поддръжката му. Това е.
П. Рейзи – Вие сте прецинили, че сумата от 360 лв...
Н. Петров – Тя е годишна такса. Искам да бъда разбран добре. 30 лв. на месец се плаща. Проблемът е от това, че се плаща на 31- число на месец януари всяка година на един път. От там идва проблема. Само принципът е сменен тук в ЗМСМА. Обаче никой не е сменил таксите. Искаме да сме национален курорт, трябва да се съобразяваме с тези такси. Това е. А таксите са такива.
П. Рейзи – Благодаря Ви. Г-н Наско Червенков има думата.
Наско Червенков – Добър ден на всички. Тази такса е за цена на услуга за събиране, транспортиране, депониране на отпадъците от поставени маси, витрини и др. пред магазини, офиси, складове и заведения за обществено хранене върху общински терени. Тя е гласувана с решение на Общински съвет. Това е по Наредбата за администриране на местните данъци и такси и цените на услуги, приети с решение №297.2 от Протокол 17 от 28.12.2004 г. на Общински съвет – Созопол.
П. Рейзи – По предложение на Кмета на общината, г-н Червенков.
Наско Червенков – Да.
П. Рейзи – Много е важно откъде идва предложението, за да можем да отговорим на тази госпожа.
Наско Червенков – Това е по предложение на Общината и след това има издадена и Заповед на Кмета №74/12.01.2005 г. Цената е пет стотинки на ден на кв.м. и 30 ст. на месец. Това са почти символични суми. За Черноморец е 4 ст. на ден. Какво има да се предвиди. Повечето от гражданите, ние ще си извършим проверки по този въпрос, гражданите не са си регистрирали търговските обекти, а имат регистрирани като частни лица – не на фирмите. Аз съм направил справка и трябва да Ви кажа, че има обекти, на които по 5 лв. им внасят, защото стойността на обекта е толкова. Облага се с 10 промила и се получават 5 лв. да платят за чистота. Основните замърсители и в стария град и на другите места, това са заведенията за общественото хранене. От там е голямата част от отпадъците, които се хвърлят в контейнерите, така че решено е по предложение на общината, да се събира и някаква минимална част за тези отпадъци.
П. Рейзи – Благодаря на г-н Червенков. Г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – Искам да направя едно сериозно и точно доуточняване на въпроса. На мен вече дотук буквално ми дойде за неща, които се определят и се правят от общинска администрация, да бъде обвиняван Общинският съвет. Г-жо Мархолева, ако не Ви е ясно, можете да дойдете и да попитате всеки един от нас Общинските съветници. Тези такси се предлагат от общината и се гласуват от Общински съвет. В Закона вътре е записано, че те се определят според общинска администрация на база направените разходи. Ние сме хората, които ги гласуваме според това, което ни е представено като сума от общинска администрация.
П. Рейзи – И което е защитено по време на комисии от общинска администрация.
Кр. Германова – Това, което до стотинка е предложено, това е гласувано. Съжалявам, но не Общински съвет е виновен за това. Ние можем да ги коригираме на минус, но това означава, че според представената от общинска администрация сума...
П. Рейзи – Има бюджет, този бюджет след това ще бъде нарушен. Така че...
Кр. Германова – Общинската администрация представя, специално за таксите, г-н Мархолев и на Вас това трябва да Ви е ясно. Общинската администрация представя сумата, която е събрана на база на направените разходи, както каза и г-н Петров, направените разходи за съставянето на бланките и т.н. Това означава, че след като общинска администрация е представила тази сума, ние ако намалим, така да се каже, отиваме на червено. Ние можехме да вдигнем, но не вдигнахме, нали?
П. Рейзи – Освен това, по отношение на таксите. Аз мисля, че щом администрацията ги предлага и ги защитава по време на нашите комисии, ние ако отидем на вариант да ги намаляме, бихме нарушили начина на работа на администрацията. Това първо. Второ – по същия начин бяха предложени и таксите за строителство от ТСУ. Макар да знаем всички, че в даден момент те са доста високи, но в крайна сметка, това е начина да влязат някакви приходи в тази община и наистина както г-жата каза, че сме излязли вече от тинята, излязли сме благодарение на това, че Общински съвет е гласувал тези високи такси и в момента бюджетът на общината е два пъти по-висок от досегашния бюджет и резултатите по селата се дължат точно на това, че сме гласували тези високи такси и благодарение на тези такси се пълни общинският бюджет. Така че, Общинският съвет в лицето на този екип, който е в момента – 17 Общински съветника, достатъчно добре работи и достатъчно добре мисли и разсъждава в помощ на всички жители на цялата община. Приключваме по тази тема. Уважаеми колеги, сесията трябва да върви напред.
Зафирка Мархолева – Момент. Защо всички такси са отправени само към търговските обекти. По Закон всички хазяи трябва да си плащат патент...
П. Рейзи – Г-жо, не сме тук в момента на туристическо събрание. Ще дам думата на г-жа Марияна Щерева, тя също е записана при нас.
Марияна Щерева – Добър ден на всички...
П. Рейзи – Молбата ми към Вас, извинявайте, е конкретно въпрос към Кмета.
Марияна Щерева – Наистина ще бъда конкретна. Интересувам се възможно ли е тези местни такси за лиценциите да бъдат регламентирани в зависимост от категорията на заведенията, а да не са всички заведения с една такса.
Вторият ми въпрос е – възможно ли е от всички комисии, които ни инспектират цяло лято и ни рекитират, да се поканят представители, за да можем ние, търговците, да бъдем запознати в какво ще ни търсят вина. Защото имах преди два дни проверка от ХЕИ за това, че един ден не съм попълнила седем дневника и ми съставиха акт.
И другият ми въпрос е – ще има ли два дни, като гражданин питам, да изчистим града ни и да има техника, която да събере големите отпадъци? Благодаря Ви.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата. По първия въпрос – Николай Петров.
Н. Петров – В Наредбата по ЗМСМА, е регламентирано как се взима тази такса на звездова категория. За една и две звезди първоначална такса не взимаме, защото според новия Закон и чл.13 “годишната такса е в размер на не по-малко от 300 лв.” Това е записано. Всяко заведение според категорията си заплаща и според сезонността. Декларация се попълва. Разделя се годишната такса на 12 и се умножава на толкова месеци, колкото работи заведението.
В. Караманова – Със всички собственици, наематели на заведения, за да бъдат разяснени документите и материалите, които са необходими. Това, което като документация трябва да притежават, за да бъдат изрядни пред проверяващите органи. В Закона много ясно е написано, че непознаването и незнаенето на Законите не ни освобождава от задължението да ги изпълняваме. Но такава среща ще бъде направена, ние винаги я правим, след първата половина на месец май миналата година имаше, тази година също ще има с Комисията за защита на потребителите и с представители на ХЕИ, които разясняват техните изисквания към собствениците и наемателите на заведения. Ще бъдат надлежно уведомени всички граждани, които желаят да присъстват, защото на срещата се разглеждат въпросите и по категоризация и патентен данък за частните наемодатели и за хотелиерите.
П. Рейзи – Вторият въпрос беше ще има ли два дни за почистване на града, в които общината да организира техниката, за да се изхвърли всичката смет.
В. Караманова – Тези два дни ги виждахме в края на април. За съжаление обаче, тогава беше Великден. След това дойде Гергьовден. Всички празнуват, пак не става. Следващата седмица за съжаление е 24-ти май – пак почивни дни. За петък, събота и неделя няма как да уведомим гражданите и ще остане за 28-ми, 29-ти, каквото има да се направи.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Колеги, ако няма други въпроси, аз искам да попитам. Моят въпрос е към Председателя на комисията по чл.56.
Първият ми въпрос е – до края на май ще приключим ли с раздаването на сергиите.
Вторият ми въпрос – по време на комисия сте гледали отдаването под наем на заведението “Елвис”. Това заведение няма право да влиза в тази комисия, защото няма гласувана търговска схема в Общински съвет. На какво основание сте го внесли?
Този въпрос е към Кмета. Във връзка със взетото решение за махане на павилиона горе на ъгъла срещу фризьорския салон. Има взето решение, защо не е махнат павилиона?
И последното ми питане е – в момента не са раздадени никакви сергии, а тук срещу Кафенето гледам, че работят сергии. Събират ли се някакви средства и на какво основание работят?
Това са ми четирите въпроса. Мисля, че може да се отговори на всички веднага.
К. Мархолев – По първия въпрос мисля, че до края на май ще приключим. В последния ни разговор, който беше с колегите Общински съветници, беше да се съберем и да работим по до късно и за един ден да приключим комисията.
По втория въпрос – постъпила е молба от гражданин и с Главния архитект на града, който каза, че това е възможно да бъде допусната тази молба. За това съм я внесъл тази молба. Главният архитект на града може по-подробно да обясни защо съм я внесъл. Аз съм се консултирал.
П. Рейзи – Нека г-жа Карабаджакова да каже тогава. Защото лично аз, като съм гледал ЗУТ, за мен няма законово основание.
Д. Карабаджакова – Въпросният обект е даден на основание чл.56. Схема не съм дала за одобряване, тъй като този обект фигурира в застроителния план. След като такъв обект фигурира в застроителния план, може да се отдава само под наем по начина на чл.56, но не се дава търговска схема за одобряване в Общински съвет. Този обект беше окачен на таблото заедно с всички други обекти, като беше дадена възможност на гражданите, който желае да кандидатства за този обект. Това е, което мога да кажа.
П. Рейзи – Аз не съм съгласен с Вас. Според мен, тук има Юристи, всички обекти, които са временно преместваеми трябва да бъдат отдадени по чл.56 и първо да бъде гласувана търговска схема. Всичко останало е в нарушение на Закона. За това аз го зададох този въпрос тук и искам решението, което сте взели на комисията, да бъде преразгледано от комисията, съответно да се внесе търговска схема от Главния архитект на общината. Тази търговска схема да бъде одобрена, ако бъде одобрена от Общински съвет и всички граждани от гр. Созопол да имат основанието и правото да учавстват за този обект. Според мен такова раздаване под масата е незаконосъобразно. И пак се обръщам към комисията – разгледайте го този случай, защото в противен случай ще се наложи да сезирам допълнителни органи. За мен това е незаконосъобразно. Нямате право по този начин да дискриминирате гражданите на Созопол, във връзка с участието им за този търговски обект. Това е по този въпрос.
К. Мархолев – Много се извинявам, само че това не е дискриминация, това са абсолютно силни думи казани. Всеки има право да си подава молби за което заведение иска. Много добре хората го знаят. Беше обявена схемата в общината, който иска, можеше да дойде да си подаде молбата.
П. Рейзи – Няма търговска схема, гласувана от Общински съвет. Щом я няма, Вие нямате право да разглеждате обекта. Вие сте го дали на определен човек, като за този обект никой не знае, че се играе. Ако има търговска схема, щеше да се знае, защото щеше да се вземе решение от Общински съвет. Аз самия не знам, че този обект се отдава под наем по чл.56.
В. Караманова – По какъв ред останалите граждани научават, тук виждам не-повече от десет граждани, когато е взето решение на Общински съвет, или по схемите, които са само и единствено в общинската администрация изнесени. Аз не видях Общинският съвет да е изнесъл в сградата на Общински съвет схемите по чл.56 и да кажете “да, те и при нас са изнесени”, гражданите не можаха да видят всички схеми.
П. Рейзи – Дори и да е така, г-жа Караманова, ние публикуваме нашите решения и в крайна сметка тук сме 17 Общински съветника и още други хора, които са в залата и ако ние знаехме, можехме ние да кажем на нашите съграждани. А ние не знаем. Така че, няма законовото основание да бъде разглеждана тази схема. Приключихме го този въпрос.
В. Караманова – Ние добре го приключихме този въпрос. Аз обаче сега имам един въпрос. Ще уведомим гражданите, кои граждани ще уведомим? Може би граждани, които са длъжници на общината и за които има дело влязло в сила, има изпълнителен лист и освен, че на тези граждани им даваме павилион по чл.56, който е към ОФ “Търговия”, даваме още един павилион по чл.56 от общината. Тези граждани ли ще информираме, питам аз?
П. Рейзи – Нещо не Ви разбирам какво искате да кажете.
В. Караманова – Комисията питам.
П. Рейзи – Коя комисия?
В. Караманова – По чл.56.
П. Рейзи – Ами той Председателят на комисията е пред Вас, г-жо Караманова.
К. Стоянова – Г-жо Караманова, много се извинявам, обаче не може да си позволявате такъв назидателен тон. Преди малко размахвахте тук пръст на Кметовете, които са избрани. След малко почвате на господата от комисията по чл.56. Искам да попитам кои са следващите? Ние ще работим ли тук или само ще размахваме пръст?
П. Рейзи – Ама тя г-жа Караманова онзи ден в комисията каза “взимайте си решенията, аз ще си правя каквото си искам”. Нейната позиция ни е пределно ясна, така че в момента по този начин...
В. Караманова – Размахвам пръст, но наистина имам въпрос – кои граждани да научат. Дали всички граждани на този град...
П. Рейзи – Всички граждани, разбира се.
В. Караманова – ...или гражданите, които определени членове искат.
К. Стоянова – Предлагам Ви на следващото заседание на комисията по чл.56, Председателят на комисията да Ви покани да присъствате.
П. Рейзи – И да видим едно гласуване от рода 4 за, 4 против и 1 въздържал се, какво му е незаконното. Не виждам нищо незаконно – 4 за, 4 против и 1 въздържал се. Кое е незаконното гласуване, г-н Мархолев.
К. Мархолев – Не е законно. Как ще се вземе решение. Вие как ще вземете решение...
П. Рейзи – Напротив, отпада предложението.
К. Мархолев – Как ще отпадне предложението?
П. Рейзи – Ето така – не се отдава обекта.
К. Мархолев – Има една молба, която е гласувана в схемата на общината и трябва да одобри на човека. Да му се каже “да” или “не”. Ние не му казахме “да” или “не”.
П. Рейзи – Как да не е “да” или “не”?
К. Мархолев – Кое е да или не? 4/4/1 са гласовете.
П. Рейзи – Значи е “не”, г-н Мархолев.
К. Мархолев – Точно очаквах въпроси за комисията по чл.56 и щях да Ви представя Заповедта на Кмета, защото аз съм Председател само на хартия. Разбирате ли тази работа? Но все пак проявих уважение към Вас, г-н Председател и Ви дадох отговор. Искахте да Ви отговоря, отговорих Ви. Дайте да си продължим работата нататък.
П. Рейзи – Другият ми въпрос беше – в момента сергиите, на които работят хората, събират ли се някакви такси и на какво основание работят?
К. Мархолев – Събират се някакви такси, доколкото разбрах. Единствено аз съм разрешил на момчето да излезе временно, тъй като беше си купил стоката. Излязъл е, подредил я е. След това трябваше г-н Червенков да го санкционира. Дойде при мен човека и ме пита какво да я прави тази стока. Аз му разреших да си продаде стоката, като си плати за един ден по Наредбата за амбулнтната търговия. На никой друг абсолютно не съм разрешил.
П. Рейзи – Значи тези другите, които работят тук, трябва да бъдат премахнати.
К. Мархолев – Разбира се, да. А за павилиона, за който зададохте въпроса мисля, че е внесена пак наново схемата. Ако отново не бъде одобрена от Вас, ще бъде премахнат павилиона с предупреждение.
П. Рейзи – Аз като го задавам въпроса го задавам, защото той трябваше да бъде премахнат отдавна. Дали ще влиза нова схема, дали ще бъде одобрена, това няма нищо общо. Има решение на Общински съвет, което казва точно и ясно, че там не трябва да има обект.
К. Мархолев – Не знам точно процедурата как е по премахването, тук не трябва да отговарям точно аз. Той не е одобрен... доколкото знам, праща се предупреждение и след това процедурата не я знам каква е.
П. Рейзи – Добре, благодаря. Уважаеми колеги, пет минути почивка и мисля, че приключихме с питанията и преминаваме по дневния ред. Благодаря Ви.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, 12 Общински съветника има в залата. Имаме кворум. Предлагам да продължим двадесет и втората сесия на Общински съвет – Созопол. На миналата сесия имаше едно питане към мен от Общински съветници от БСП и коалиция. При мен няма регистрирана такава коалиция, така че това питане според мен е незаконосъобразно... то е законосъобразно, но няма такава коалиция. Виждам тук са се разписали Общинските съветници. Питането беше “Учредител ли сте на Фондация “26 века Аполония Понтика”, създадена и учредена на 28.02.2000 г., преименувана на Фондация “Аполония” Созопол през 2003 г? Да, учредител съм.
И по втория въпрос, “има ли промени в учредителния акт на Фондация “26 века Аполония Понтика”, преименувана на Фондация “Аполония” Созопол, съгласно чл.36 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и ако има, какви са те?” Преди да отговоря, искам да Ви попитам, Вас, Общинските съветници, които сте се разписали отдолу, някой може ли да каже какво пише в чл.36? Ами тогава защо се разписвате отдолу като не знаете? Защото чл. 36 гласи, че ако помина аз, като учредител, някак си много несериозно звучи. Чл. 36, ал.1 гласи: “Запазените права за учредителя или определено от него трето лице, преминават върху съответния орган на Фондацията”. Моят отговор и по този въпрос ще Ви го кажа. Няма промени в Устава на Фондацията по чл. 36 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това са моите отговори. Колеги, принципно по Правилника на Общински съвет, няма нормативен акт, по силата по който да Ви давам аз отговори. Поне на този етап. Правя ги от една колегиална човешка гледна точка. Дано отговорите, които Ви дадох, да Ви удовлетворяват.
Давам думата на Председателя на комисията по Законност и обществен ред, да започне по първа точка от дневния ред. В залата присъстват 15 Общински съветника. Имаме кворум. Започваме.
П. Чапевова – Добър ден отново. Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, гости. Първата комисия, която комисията провежда е да разглежда всички докладни дали са окомплектовани, така че ще Ви представя тези докладни, които комисията не допусна до разглеждане на сесия.
По докладна записка с вх. №398/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно заместване на престация в предмет, описан в Раздел І от сключения на 23.09.2003г., предварителен договор между Община Созопол и “Дюни “АД.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Поради липса на оценки на имотите, предмет на замяна, не допуска докладна записка с вх. №398/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно заместване на престация в предмет, описан в Раздел І от сключения на 23.09.2003г., предварителен договор между Община Созопол и “Дюни” АД за разглеждане на заседание на Общински съвет.
П. Рейзи – Който е съгласен докладна записка с вх. №398/03.05.05 г., да бъде отложена... Имате думата.
Ст. Недин – Въпросната докладна записка беше приета от комисията, да не се допусне за разглеждане на заседанието, така че няма смисъл да се гласува.
П. Рейзи – Юристката на Общински съвет какво ще каже?
Б. Чампарова – Първо, водещата комисия се произнася с доклад до Председателя, с който предлага приемане, допълнение, изменение или отхвърляне. А вече на самата сесия Общинския съвет гласува съответно предложенията за приемане, допълнение, изменение или отхвърляне.
П. Чапевова – Не ми е възможно да се водя по дневния ред, защото има отхвърлени докладни, поради непълност, които са за комисията по общинска собственост, която е по-назад. Т.е. в момента започнах и Ви чета доклада на комисията.
П. Рейзи – Г-н Георгиев има думата.
Ст. Георгиев – Във връзка с повдигнатия казус, след като комисията не е допуснала тази докладна за разглеждане в комисиите, тя не е влязла за разглеждане в комисиите, които трябва да се произнесат по нея. Ние какво ще правим сега, след като тази докладна не е влязла в комисиите? Ние трябва да импровизираме.
П. Рейзи – Точно така.
Зл. Николов – Трябва да има решение, с което да се реши дали ще се гледа или не.
Ст. Георгиев – Добре, г-н Николов, ако се разглежда, ние какво ще разглеждаме, след като не е разгледана в комисиите?
Б. Чампарова – Комисията първоначално преглежда дали докладната е придружена с всички необходими документи, за да може да влезе на сесия.
П. Рейзи – Колеги, принципно комисията по законност и ред разглежда докладните в два аспекта: единият аспект е дали е законосъобразна, вторият аспект е дали е комплектована с всички материали за влизане на сесия. В момента тя има право да спре докладните, поради некомплектовка и да не ги допусне да влязат в комисиите за разглеждане. След което обаче, когато се разгледат в комисиите, те излизат с готови проекто-предложения. Тези докладни, за които тук в момента г-жа Чапевова коментира, те са некомплектовани и изобщо не са влезли на разглеждане в комисиите. Ние в момента не можем да гласуваме нещо, което не е разглеждано в комисиите.
П. Чапевова – Аз искам една корекция да направя. При самото изчитане моя грешка вероятно доведе до недоразумение. Комисията не е допуснала тази докладна с мотива, че липсват оценките на имотите, предмет на замяната.
П. Рейзи – Г-жа Караманова.
В. Караманова – Според мен трябва да се направи корекция в Правилника за работа на Общински съвет, защото на постоянни комисии, комисията по законност, обществен ред и т.н. са записани какви проблеми разглежда и с какво се занимава комисията. И тук е записано: “Разглежда проблеми, свързани с разработването на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, правно нормативно обслужване дейностите на Общински съвет, контрол върху изпълнение решенията на Общински съвет”.
П. Чапевова – Ако трябва да започнем да разглеждаме Правилника, можем от един член на друг да преминаваме, но в случая тук водещата комисия...
В. Караманова – Нямам нищо против, ако трябва в Правилника да бъде допълнено, нека на следващата сесия да бъде допълнено в Правилника.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, права сте. Продължаваме.
П. Чапевова – Преминавам към докладна записка с вх. №384/03.05.2005 г. от Милко Димов – Общински съветник, относно учредяване на Сдружение с нестопанска цел, с участието на Община Созопол, “ЕМ ДЖИ ПРОПЪРТИС” ООД – гр. Бургас и “ЛЕКС-МЕНИДЖМЪНТ-КОНСУЛТ” ООД – гр. София.
Тази докладна беше разгледана на едно общо заседание на всички комисии с присъствието на Адвокатите на Общината и Адвокатите на цитираните фирми.
След подробно разглеждане и пояснения от страна на присъстващите Адвокати, относно предложението за учредяване на Сдружение с нестопанска цел, г-н Милко Димов оттегли докладната за следващо заседание на Общински съвет, за уточняване на параметрите на това, което е предложено.
Докладна записка с вх. №390/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на екопътека от път “Созопол-Златна рибка” до Параклис “Света Марина” и участие на Община Созопол в проект на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Поради непълнота на представените към докладната документи, не допуска докладна записка с вх. №390/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изграждане на екопътека от път “Созопол-Златна рибка” до Параклис “Света Марина” и участие на Община Созопол в проект на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за разглеждане на заседание на Общински съвет.
Докладна записка с вх. №246/14.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственици на парцел ХІІІ-1700,1707, кв.144 по плана на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Поради непълнота на представените към докладната документи, не допуска докладна записка с вх. №246/14.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственици на парцел ХІІІ-1700,1707, кв.144 по плана на гр.Созопол за разглеждане на заседание на Общински съвет.
Няма оценка от лицензиран оценител.
Докладна записка с вх. №376/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Не допуска докладна записка с вх. №376/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол, на заседание на Общински съвет, до приемане на “Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем”.
Докладна записка с вх. №377/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Не допуска докладна записка с вх. №377/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол, на заседание на Общински съвет, до приемане на “Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем”.
Докладна записка с вх. №378/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №137 по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Поради непълнота на представените към докладната документи, не допуска докладна записка с вх. №378/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №137 по плана на местността “Домус ендек”, землище с.Росен, Община Созопол, за разглеждане на заседание на Общински съвет – Созопол.
Липсва становище от Кмета на с. Росен.
В. Караманова – Тук, ако позволите, по отношение на тези докладни, ще помоля Юриста на Общински съвет по силата на кой Закон и по силата на коя Наредба на Общински съвет, тези докладни за прекратяване на съсобственост не са окомплектовани. И ако тези докладни не са окомплектовани, пред вид това, което смятам, че има пред вид комисията – становищата на Кметовете на селата, което по Закон не се изисква, Общинският съвет да вземе решение, защото никъде няма взето писмено решение, за кои случаи иска становище на Кмета – дали за продажба, или и за продажба и за прекратяване на съсобственост по регулация, дали за придаваеми места и т.н. Моля тази сесия това да бъде направено. Защото според действащата нормативна уредба – Закон за общинската собственост, Закон за устройство на територията, Правилник за работата на Общински съвет, както и Наредбата по чл.8, никъде няма такова изискване. Следователно докладните са окомплектовани напълно законосъобразни.
Б. Чампарова – Г-жо Караманова, по тази логика трябва въобще да не се иска становище на Кмета. Аз не мисля, че като органи на местното самоуправление, трябва да се пренебрегва тяхното становище. Необходимо е да е вътре. Все пак това е в тяхното землище. Просто мога да Ви задам обратния въпрос.
В. Караманова – Не, аз не казвам, че не е необходимо. Но по силата на действащата нормативна уредба, за прекратяване на съсобственост, когато е влязъл в сила застроителния и регулационния план, ако ние откажем и ако Кметът не е съгласен да се прекрати съсобственост по регулация, в каква хипотеза навлизаме тогава.? То е по регулация мястото. Регулация, която е влязла в сила за нашите села от 72-ра, от 80-та, от 82-ра година. И Кметът ако не е съгласен за един човек, тогава какво става?
П. Рейзи – Добре, г-жо Караманова, аз Ви разбирам, че това са неща, които наистина в процеса на работа се уточняват. Но аз, понеже сега в момента не можем да го вземем, но ще бъде подготвено и решенията ще бъдат взети. Защото ние до момента работихме по тази технология, съгласен съм с Вас. В Правилника за работа ще го приложим.
Б. Чампарова – Г-жо Караманова, основанието за прекратяване на съсобственост е Закона за общинската собственост. За това искаме тези становища.
В. Караманова – Няма проблем да е Закона за общинската собственост. Общинският съвет взима решение за това прекратяване, ние ги внасяме докладните. Но ако Кмета не е съгласен да се прекрати съсобственост на лицето “Х”? Планът е в сила, той е в сила този регулационен план. Какво правим? Освен да искаме промяна на регулационния план.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, ние становището на Кмета го искаме, много добре знаете в какви случаи...
Д. Минков – Понеже се оказа, че следващата сесия ще изясняваме този въпрос, за да не влизаме в нарушение, предлагам на Председателя на комисията всички тези докладни, които не са допуснати за разглеждане в другите комисии, да ги гласуваме за отложени.
П. Рейзи – Те са точно така.
Д. Минков – Имам пред вид да го прогласуваме за всяка конкретна докладна.
П. Рейзи – До момента ние работихме така. В момента г-жа Караманова казва, че нямаме взето конкретно решение. Значи ние трябва да подготвим за следващата сесия и да вземем едно решение. От тук нататък ще го направим. За следващата сесия се коментира и една малка промяна в Правилника за Общинския съвет. Там в тия правомощия на комисията ще дадем уточнения за разглеждането на тези докладни, относно тяхната комплектовка. И там вътре ще бъде казано. Това наше решение ще стои и на всяко едно бюро на служителите на общинска администрация, за да знаят какви документи ще са необходими при условие, когато е за търг, когато е за освобождаване от съсобственост, при условия, когато е по регулация, когато е земеделска, под наем и т.н. И по този начин няма повече да изпадаме в коментари. Когато влезе докладната и нещо липсва...
В. Караманова – За прекратяването на съсобственост специално, искам да има решение. Защото по силата на нито една от нормативните уредби и то, прекратяване на съсобственост по влязла в сила регулация. Защото ако ние я отхвърлим и не я гледаме, влизаме в съд. Има ли решение и ако Общинският съвет реши, че трябва да има становище, тогава вече...
П. Рейзи – Г-жа Караманова, няма Кмет, който да даде отрицателно становище, при положение, че я има регулацията, при положение, че той работи по този градоустройствен план и при положение, че наистина това, от което ние се освобождаваме от съсобственост, на него не му е необходимо.
С. Ангелова – Може ли само едно предложение да направя? До сега ние имахме и такива практики – можехме с устно становище на Кмета и моето предложение е сега да продължим с тази практика.
П. Рейзи – Устното становище нищо не означава.
С. Ангелова – Имало е и такива случаи, когато се изискваше от Кмета устно становище и минаваше.
П. Рейзи – Точно за това сега ще ги регламентираме нещата и ще върви както трябва.
С. Ангелова – Моето предложение беше, понеже е забавено това регламентиране, ако може на тази сесия да се продължи по стария начин, а след това, когато се приеме регламента, да продължи по новия регламент.
П. Рейзи – За съжаление комисията ги е взела решенията. Г-н Недин, нещо ще коментирате ли?
Ст. Недин – Идеята за тези писмени становища от местните Кметове беше моя, във връзка с влязла докладна да вземем решение да продадем един имот в с. Росен, за чията продажба г-жа Кметицата научи на самата сесия или един ден по-рано. Не можем ние да вземем решения тук за общински земи и терени в селата без местният Кмет да не знае. Това становище е, най-вече, един Кмет на село най-малкото да знае какво става на територията на селото. Друг е въпроса, че Общиски съвет може да не се съгласи със становището на Кмета, да вземе друго решение, но в крайна сметка дори, когато има прекратяване на съсобственост, местният Кмет знае къде вече губи общински земи и къде нещата са уточнени.
П. Рейзи – Защото по същата логика, ето Вие в момента вкарвате на нас точно такава докладна. Става въпрос за този имот на ул. “Тюлен”. Аз мисля, че е нормално да има становище на всяка една докладна. И съм сигурен, че няма да има такива случаи Кметовете да са против, когато даденото нещо не засяга интересите на кметската администрация.
П. Чапевова – Колеги, докладна записка с вх. №392/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Не допуска докладна записка с вх. №392/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол, за разглеждане на заседание на Общински съвет, до приемане на “Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем”.
Докладна записка с вх. №393/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Не допуска докладна записка с вх. №393/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол, за разглеждане на заседание на Общински съвет, до приемане на “Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем”.
Докладна записка с вх. №396/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение на Общински съвет – Созопол за приемане и одобряване на специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Поради непълнота на представените към докладната документи, не допуска докладна записка с вх. №396/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение на Общински съвет – Созопол за приемане и одобряване на специфични правила и нормативи за прилагане на подробно устройствения план за регулация и застрояване на “Провлака”, включващ квартали №145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 и 152 гр.Созопол, на заседание на Общински съвет.
Към тази докладна нямаше предложени никакви схеми.
П. Рейзи – Ето, цитирано е някакво писмо от НИПК, няма го при нас това писмо. Цитирани са някакви протоколи от общински експертен съвет – няма ги. Докладната се внася... ние трябва да се съберем в продължение на седем дни, да ги разгледаме всичките тези докладни и да влезем поне малко в същината на тези докладни. На нас ни е даден един лист. Кажете ми на този лист кой от нас всички може нещо да разбере. Какво пречи една обяснителна да се напише. Ние като получим един такъв лист, прочитаме го и спираме до там. Вие идвате в деня на сесията, видяхме г-жа Карабаджакова носеше картата. Ние не знаем какво има.
Д. Карабаджакова – Нали това е целта на комисиите, за да ги донесем тези неща?
П. Чапевова – Поне трябваше да има обяснителна записка, че на заседанието на комисията ще бъдат представени тези и тези материали.
Д. Карабаджакова – Аз също искам да попитам, като стана дума, защо връщате докладната за екопътеката? Няма време. Ние искаме, ако може да усвоим тези средства и за празника на града тази пътека да функционира. Пътеката е от паметника на подводничаря до параклис “Св. Марина”.
П. Рейзи – Ами защото пак не знаем за колко пари се кандидатства, какво се прави, нищо не знаем пак.
Д. Карабаджакова – Вие много добре знаете, че това са “ноу хау” документи.
П. Рейзи – Дори и да са “ноу хау” документи.
Д. Карабаджакова – На самата комисия Вие не ни попитахте да Ви кажем. Ние носехме обяснителната записка към тази екопътека. Проекта фигурира в общината.
П. Рейзи – Добре, защо не беше прикрепена към докладната. За тази обяснителна записка трябваше аз да кажа на Галя в комисията по законност и ред...
П. Бъчварова – Да, малко беше забавен, но действително беше в камарата на инженерите за удрянето на печатите.
П. Рейзи – Добре де, г-жа Бъчварова, дори и да е така. В крайна сметка на тази комисия присъства Ваш представител. Юрист на общината – общинска собственост. Той за това е там. В крайна сметка да каже. Обяснителната записка не е никакъв проблем да се напише и да се прикрепи.
П. Бъчварова – Юриста не може да знае 100% всичко.
Ив. Милков – Може ли да кажа нещо?
П. Рейзи – Разбира се, г-н Милков, заповядайте на микрофона.
Ив. Милков – Доколкото си спомням, на някои от предните сесии стана дума за тази екопътека. Ние се съгласихме, даже аз гласувах за предложението на г-н Рейзи за тази екопътека и се отказахме от варианта да кандидатстваме за... какъв е проблема да направим така, да загърбим някои неща. Какво пречи да я направим тази екопътека. Всички бяхме “за” да я има тази екопътека. И Вие всички гласувахте, и ние двама души гласувахме да я има тази екопътека. Сега защо? Защото я предлага администрацията ли?
П. Рейзи – Не, не.
Ив. Милков – Дайте да правим хубави неща и да хубавее Созопол. Какво значение има кой предлага? Страхувам се, че както стана и с тези докладни, които нямат становища на Кмета, се търсят причини, за да се отлагат нещата.
П. Рейзи – Изобщо няма такова нещо.
Ив. Милков – Дайте да ги правим.
П. Рейзи – Изобщо няма такова нещо. Аз неколкократно в разговори с г-жа Караманова съм го казал. На миналата сесия Областният управител ни вкарва в съда по девет докладни. Опитахме се да направим компромис от страна на общинска администрация и на Общински съвет. Да гласуваме решения, по които да няма оценки и веднага Областният управител ни атакува. Аз съм съгласен с г-жа Караманова, че трябва да ги пишем, че трябва да ги уточним по-детайлно нещата, но разбирате ли, че не може да се внася само един лист. Не може. Страшно много е трудно да се работи. Защото както за Вас, така и за нас Общинските съветници, информацията е много, тя се изсипва за десет дена и ние трябва да бъдем готови. Нека докладните да не се внасят в последния момент. На десетият ден преди срока са ми внесли 30 докладни. И после защо има грешки. Как няма да има? Грешките са точно от това естество – защото се бърза, все в последния момент и т.н. Да не мислите, че на нас в комисиите ни е много хубаво да върнем 20 докладни. Нали на следващата сесия пак трябва ние да ги гледаме? Няма кой да ги гледа и тази папка, вместо да бъде по-тънка, ще бъде два пъти по-дебела. За това моята молба е към Кмета на общината и към общинската администрация, нека да се дават малко повече обяснителни. Защото ако я имаме тази обяснителна, ние ще я прочетем. И нещата могат да се уточняват, когато има пояснения.
П. Чапевова – Г-н Председател, може ли няколко думи по този проект? Имах възможността да хвърля поглед на обяснителната записка. Стана ми ясно, че тази екопътека, която се предлага, е част действително от предишния проект, който гласувахме. Искам първо да попитам – към настоящия момент някакви пари платени ли са за тези проучвания, които се правят там? Защото възникна в мен следната позиция – общината има право да учавства в проекти с партньори. Резонно би било да покани Фондация или Организация с нестопанска цел, която вече имаше разработения проект и да учавстват като партньори. И проектът да бъде изработен и да бъдат спазени сроковете. Възможно ли беше това?
П. Рейзи – Той беше върнат пак по ПУДООС.
В. Караманова – По ПУДООС нямаме право да кандидатстваме с партньори. По ПУДООС може само общината да кандидатства. Тогава също беши така и те от името на общината подадоха документите.
П. Чапевова – Евентуално може би да имаха отново желанието да дадат част от проекта...
В. Караманова – Този проект е безкрайно скъп и той включва целия проект и той включва само част от този проект.
П. Чапевова – Благодаря. Преманавам към докладна записка с вх. №407/09.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно разглеждане работата на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет-Созопол на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА задължава Управителя на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол да представи за разглеждане от Общински съвет – Созопол годишния отчет, баланса и финансов анализ за 2004 г. на управляваното от него Дружество. Гореописаните отчети да бъдат представени на следващото заседание на Общински съвет – Созопол.
П. Рейзи – Колеги, постъпила е при мен и при Кмета на общината една обяснителна записка от Управителя на ЕООД “Созопол”, който вътре е написал, че състоянието на предприятието е много зле и в тази насока аз бях принуден да внеса тази докладна. Ако имате някакви коментари по направеното предложение, ако не – който е съгласен по докладна №407 да влезе решението, предложено от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№415
Общински съвет-Созопол на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА задължава Управителя на “Созопол” ЕООД – гр.Созопол да представи за разглеждане от Общински съвет – Созопол годишния отчет, баланса и финансов анализ за 2004 г. на управляваното от него Дружество. Гореописаните отчети да бъдат представени на следващото заседание на Общински съвет – Созопол.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №373/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на допълнение в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Комисията предлага решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тук става дума за една Наредба за общинската собственост. Ние тази Наредба я приехме наново. В старата Наредба имахме едно ограничение, където направихме предаваемост до сто квадрата. Моето предложение е да вкараме като точка втора в това решение ограничението. Юриста на Общински съвет, прочети предложение.
Б. Чампарова – Като точка втора от проекто-решението – в чл. 48 се създава нова алинея 4 със следното съдържание: “Продажбата на идеални части от съсобствени имоти по реда на чл.36 от Закона за собствеността, в които общината притежава до 1/3 идеална част от имота, а в старата част на гр. Созопол до 100 кв.м. се извършва от Кмета на общината, въз основа на решение на Общински съвет”.
П. Рейзи – Колеги, ние това решение го бяхме гласували в старата Наредба. Понеже като гласувахме новата, го бяхме пропуснали и да не се получава в момента ущетяване на някои наши граждани, понеже на всички и беше разрешено да си закупят терените под своите къщи, всички минаха под това ограничение, аз предлагам към това решение да внесем тази втора точка. Който е съгласен като втора точка да влезе това предложение до 100 кв.м. за стария град, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен направеното предложение от Кмета на общината и взетото решение като допълнение към тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№416
1. На основание чл.22, ал.1 ат ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал 2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение в приетата с Решение № 314/11.02.2005 г. на Общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като добавя §4 /нов/ със следното съдържание:
“Всички правила и разпоредби в глава VІІІ, относно определяне на наемател чрез провеждане на конкурс се прилагат и относно определяне на купувач чрез провеждане на конкурс. Всички разпоредби в глава VІІІ, относно определяне на купувач чрез провеждане на търг се прилагат и при определяне на наемател чрез провеждане на търг.”
2. В чл. 48 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
Продажбата на идеални части от съсобствени имоти по реда на чл.36 от Закона за собствеността, в които общината притежава до 1/3 идеална част от имота, а в старата част на гр. Созопол до 100 кв.м. се извършва от Кмета на общината, въз основа на решение на Общински съвет.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №361/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 403/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот № 7078 по плана на картата на възстановената собственост в м.”Буджака”,землище гр.Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№417
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 403 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр. Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 7078, частна общинска собственост , по картата на възстановената собственост в м.”Буджака”,землище на Созопол с площ от 3,709/три хиляди седемстотин и девет кв.м./ дка.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 101/21.03.2005 в размер на 217 000/ двеста и седемнадесет хиляди лв/ лв изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №363/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 389/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №000071 по плана на картата на възстановената собственост в м.”Борсушки дупки”,землище с.Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№418
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 389 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 000071, частна общинска собственост, по картата на възстановената собственост в м. ”Борсушки дупки”, землище с. Равна гора, Община Созопол с площ от 68,817 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и седемнадесет кв.м./ дка.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 99/21.03.2005 в размер на 67 100/ шестдесет и седем хиляди и сто лв/ лв изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №364/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 396/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №0072 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№419
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 396 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 0072 с площ от 0,351дка/ триста петдесет и един кв.м./, земеделска земя, в местността “Росенец” , землище с.Росен, Община Созопол.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 92/21.03.2005 в размер на 4 800/четири хиляди осемстотин лв/ лв изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №365/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 399/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №000141 по плана на зоната за земеделско ползване на м.”Росенец”, с.Росен, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№420
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 399 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 000141 с площ от 0,243 дка/двеста четиридесет и три кв.м./, земеделска земя, в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 89/21.03.2005 в размер на 3 320/трихиляди триста и двадесет/ лв изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №366/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 393/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №0016051 по плана на картата на възстановената собственост в м.”Дуван дере”, землище с.Равна гора, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№421
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 393 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 0016051, частна общинска собственост, по плана на картата на възстановената собственост в м.”Дуван дере”,землище с.Равна гора, Община Созопол с площ от 4,763дка, представляващ изоставена нива.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 95/21.03.2005 в размер на 4 650/ четири хиляди шестотин и петдесет лв/ лв изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №367/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 405/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот № 00156 по картата на възстановената собственост, м.”Герените”,землище гр.Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№422
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 405 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 00156,с площ 0,870/нула цяло осемстотин и осемдесет кв.м/,местността “Герените” , по картата на възстановената собственост в землище на Созопол .
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 86/21.03.2005 в размер на 50 895/ петдесет хиляди осемстотин деветдесет и пет лв/ лв изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №368/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 401/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот № 00148 по плана за земеделско ползване, м. ”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
Ив. Милков – Ние хубаво продаваме навсякъде, ама нали ще дойде ред на хора от Созопол, от Черноморец, от тук от там, да се… решен ли е този проблем?
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№423
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 401 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 000148, с площ 0,498 /четиристотин и деветдесет кв.м/, местността “Росенец”, землище с. Росен, община Созопол .
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка №90/21.03.2005 в размер на 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лв., изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №369/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 400/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №00138 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№424
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 400 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 000138 с площ от 0,159дка/ сто петдесет и девет кв.м./, представляващ празно дворно място, в местността “Росенец” , землище с.Росен, Община Созопол.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 89а/21.03.2005 в размер на 2 170/две хиляди сто и седемдесет лв/ лв изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №370/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 395/18.03.2005г и приемане на решение за продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №00107 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец”, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната, със следната промяна – в т. 3 от предложението за решение, думата “утвърждава” се заменя с “одобрява”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№425
1. Общински съвет –Созопол отменя свое Решение № 395 от Протокол № 20 от Заседание проведено на 18.03.2005г.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот № 000107 с площ от 0,301дка/ триста и един кв.м./, земеделска земя, в местността “Росенец” , землище с.Росен, Община Созопол.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 93/21.03.2005 в размер на 4 110/четири хиляди сто и десет лв/ лв изготвена от независим лицензиран оценител, на базата на която да се извърши разпореждането с имота.

П. Чапевова – Благодаря, това беше от Комисията по законност и обществен ред.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Чапевова. Давам думата на г-жа Германова, Председател на комисията по Финанси и бюджет.
Кр. Германова – Добър ден колеги, г-жо Кмет, г-н Председател. На 11.05.2005 г. от 18.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха всички членове на комисията.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
4. Дияна Колчева – общински съветник.
5. Димо Минков – общински съветник;
6. Катя Стоянова – общински съветник.
7. Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”.
8. Галина Георгиева – Юрист общинска собственост;
9. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №380/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2005 година на Община Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 3 гласа;
Против: 1 глас;
Въздържали се: 1 глас.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Отлага докладна записка с вх. №380/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на разходната част на бюджета за 2005 година на Община Созопол, за следващо заседание на Общински съвет, поради неяснота на представените документи.
Ставаше въпрос за следното, че в самата комисия – тук могат да го потвърдят присъстващите на комисията – оказа се, че присъстващите от общинска администрация не можаха да дадат точна и ясна представа за това как е подписан договора, какво точно се плаща. Става въпрос за актуализацията за средствата за полицаите. Поради това беше направено това предложение и гласувано.

П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – По отношение на тази докладна, един от въпросите на Общинския съветник Петя Чапевова, беше точно за общинската полиция. Аз не знам защо така точно се е случило и как са обяснявали общинските служители. Документите ги представих в момента. Мисля, че Вие ги видяхте така, както са ни пратени, като фактури от РДВР, от това, че има назначени хора, които са в момента на курс на обучение. Защо се налага тази актуализация – в началото на годината, уважаеми Общински съветници ако си спомняте, всички Вие казахте, че е една много хубава практика да се охраняват училищата. Трябва да бъде продължена и да не се изчаква бюджета. Средствата, които ние имаме за “Охрана и обществен ред”, пред вид на това, че трябваше да се проведе и обществена поръчка, за това кой ще охранява нашите училища в следващия период, се поеха именно от “Охрана и обществен ред”, за да продължи охраната на нашите училища. И там има изразходени средства. След подписването на договора, те вече минаха към направление “Образование” така, както е гласувано по бюджета на община Созопол. Те са в направление “Образование”, но до подписването на договора, тези средства бяха осигурени от “Охрана и обществен ред”, които са предвидени в бюджета на общинската администрация. Това първо.
На второ място – когато подготвяхме бюджета на община Созопол – тази година го внесохме твърде рано – все още имаше назначен само един полицай. Веднага след това се назначиха и останалите, които отидоха на курс и тогава при разговорите, водени с Директора на РПУ – Созопол, както и с Директора на РДВР – Бургас, самите те не знаеха дали ще има хора, които ще успеят да преминат през съответните изпити, които са абсолютно задължителни за всички полицаи, така и за общинската полиция. Оказа се, че има издържали, дори с г-н Одрински говорих, лично и по препоръка на Кмета на с. Извор е спечелил изпита и в момента е на курс на обучение във Варна и от тук още повече средства се дават, защото ние по договора трябва да плащаме. Това ни поставя пред невъзможност сега, пред началото на сезона, както всяка година да подновим и да подпишем договор с Регионална Дирекция на полицията за командированите полицаи, които всяка година идват и охраняват обществения ред на територията на града, Черноморец и останалите населени места. И те смятам, всички Вие сте убедени, че са крайно необходими. За да можем да направим това, ние трябва да имаме необходимите средства, за да не изпадаме в конфликтна ситуация, че подписваме договор, за който нямаме осигурени средства в общинския бюджет. Защо именно от “Ремонт на улици”. От “Ремонт на улици” само и единствено, защото в края на май ние трябва да спрем с ниското строителство – ремонт на улици и тротоари – и 20 000 лв. ще останат за след сезона. Тогава аз се надявам ние да имаме достатъчно средства и отново с актуализация Общинският съвет да гласува 20 000 лв. за ремонт на улици и тротоари. Това са моите съображения, казах ги пред Вас, имате право на глас.
Кр. Германова – Искам само да направя едно уточнение за колегите, които предполагам не са разровили в старите си папки да погледнат бюджета. В §10-20 имаме гласувани 57 000 лв., то е видно и от докладната. Освен това в “Отбрана и сигурност” – други некласифицирани разходи, има още 7 000 лв., които са за охрана на училищата. Това, което видях тази сутрин, предложено като папка с документация, относно договора, сключен с Полицията, договорът е сключен в рамките на петдесет хиляди и нещо, по памет говоря, което означава, че ние имаме до тук в момента почти 6 000 лв. икономия от това, че договорът е подписан на по-ниска стойност. Отделно това, което видях по договора е, че назначените полицаи са мисля, че единият е от февруари, а другите от март или април. Нямах възможността да направя сметката, но предполагам, че там има почти 3 000 лв. икономия от първите три месеца. Това означава, че ако правим някаква актуализация, ние можем да я направим не 20, а 10 000 лв. Ние имаме икономия 10 000 лв. от тези 57 000 лв., които сме гласували. Просто като едно уточнение го правя.
В. Караманова – 11 месеца по 4 000 лв., защото от тук нататък идват по 4 000 лв., се получава 44 000 лв. А на нас за командировани полицаи миналата година ни трябваха 17 000 лв. и точно толкова е по договора, защото имаше в най-натоварения момент по 24 полицаи.
Кр. Германова – Г-жо Караманова, Вие не ме разбрахте. Имаме гласувани 57 000 лв.
В. Караманова – В началото на годината, когато още обществената поръчка не беше направена за охрана на училищата аз мисля, че ние тук много ясно на една сесия го обсъждахме. От тук се взеха парите.
Кр. Германова – Чакайте малко, изслушайте ме. В единия параграф има 57 000 лв., което правим като увеличение, то е видно и от докладната, отделно има още 7 000 лв. за училищата. Ние не говорим да харчим от там. Вие не ме чувате какво Ви казвам. Вие сама казахте – 42 000 лв. имаме за десет месеца. Ние имаме гласувани 57 000 лв. 57 минус 42 – това са 15 000 лв. икономия, съгласно този договор. Говорим само за десетте. От там имаме от януари и февруари. Пак става по-малко от 50 000 лв. и с тези пари по договора имаме пълно изпълнение.
П. Рейзи – Аз имам един такъв въпрос – Вие как сметнахте, че 20 000 лв. трябва да актуализираме.
В. Бученкова – Защото миналата година изразходвахме 17 000 лв. при положение, че имаше назначени по-малко полицаи. Тази година аз мисля, че ще имаме повече назначени полицаи. И това е средна сметка. Никой не може да каже точно колко ще е. Аз мисля, че 20 000 лв. са необходими.
Кр. Германова – Ето това разискване трябваше да стане по време на комисията. Заради това предложихме докладната да отпадне.
П. Рейзи – Вижте сега, Вие казвате да мине. Същото го казваме и ние. За какво ги събираме тези комисии? За да дойдат там, да обяснят, да кажат. В един момент не знаеха по договора как е направено. Ние нямаме нищо против. Наложаща е актуализацията, виждаме ясно и точно, но... Понеже това решение е влязло на разглеждане в комисията, която излиза с предложение за решение, което трябва да бъде гласувано. Така е по Правилника. Имаме в момента две предложения – едното е от г-жа Караманова, с цялата тази представеност защо е необходимо да бъде гласувана тази докладна, а другото – от комисията.
Кр. Германова – Аз мисля, че би трябвало да се гласува самото решение на комисията дали да се отложи докладната или не. И ако не се отложи, тогава да се гласува предложението за решение на Кмета на общината.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията тази докладна да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Не се приема.
Преминаваме към коментиране на докладната.
Кр. Германова – В такъв случай, аз бих казала защо предложих да бъде отложена. Защото в момента ние няма да сме наясно с истинските факти. Какво има изразходвано до момента, какъв е остатъка от тези налични 57 000 лв. и какво още ни е необходимо за следващия договор. Може да Ви се струва много несериозно, но тук става въпрос за пари. Би следвало да дадат цифрите. Дайте един разчет какво в момента е състоянието с тези 57 000 лв.
Благодаря за предоставената информация. Зачитам – от първи месец до месец април са изразходвани 10 364 лв.
В. Караманова – Германова, от първи юли се очаква отново промяна на взаимоотношенията в бюджетната сфера и ако има увеличение, ще трябва пак да гласуваме. Тези средства, като се направи икономия разбира се, че ще се отчетат и ще се види накрая в бюджета.
П. Рейзи – Кажете г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Аз затова в началото питах изрично – тези трима полицаи общинска полиция ли ще бъдат, защото единият полицай от Извор, имаме ли уверението, защото щащът за селския район е празен и това общински полицай ли ще бъде или към РПУ Созопол?
П. Рейзи – Да преминем към гласуване по предложението на общинска администрация. Дават се от “Ремонт пътища”, защото там има свободни пари. Г-жа Караманова каза, че есента при изпълнение на бюджета, тези пари ще бъдат върнати обратно на пътищата. Говорим за созополските пътища, нали? Не на селата. Да. Имате думата, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Много се извинявам, обаче ремонт на пътища, улични настилки и тротоари е много належащо да се извърши преди сезона, а не след него през септември, октомври или ноември месец.
П. Рейзи – Прав сте, но няма време.
Ст. георгиев – Ние сме туристическо селище, а не сме някое забутано село в планината, където е все едно кога ще се ремонтират пътищата.
В. Караманова – Нека да бъдем коректни, уважаеми Общински съветници. Разчетите са направени за цяла година за ремонт. И в никакъв случай не са направени само до сезона. Те за това са заложени в тази сума, защото да има и пари да се работи след края на септември. В противен случай ние се оказваме, даже и за Созопол – 157 000 лв. за Созопол в периода от първи или десети май, когато вече се изнасят всички, за да започнем да ремонтираме, до края на май, която и фирма да дойде, не могат да се изразходят. За това сме предвидили да има и в следващата част. Дори ако има повече пари, ще предложим средства, за да можем да работим тази година октомври и ноември. Няма как да се изразходят.
П. Рейзи – Г-н Минков.
Д. Минков – Искам да си обясня вота преди малко. Гласувах “Въздържал се” преди малко, защото смятам, че въпросът е важен. Обаче държа да получа цифрите за другите изхарчени по това перо пари, защото на нас ни бяха представенисамо парите, които са преведени към Полицията.
П. Рейзи – А от другите пари колко има изхарчени? Става дума за плащанията на охраняващите фирми, за училищата. Защото те там са отишли, нали?
Кр. Германова – Не, отделно перо има за тези плащания.
В. Бученкова – 6 000 лв. имаме изхарчени за януари и февруари. От там вече “Образование” поемат. Там има гласувани 24 000 лв. за училищата.
П. Рейзи – Преминаваме към гласуване за решението, предложено по докладната. Който е съгласен с предложението така, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№426
1.Утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол по функции, дейности и параграфи, както следва:

Увеличение

1.1Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Отбрана и сигурност” местна дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” с 20 000 лева, по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-20 - р-ди за външ.услуги 57000 лв. 20000 лв. 77000лв.

Намаление
1.2.Намалява плана на разходната част на бюджета на функция “Икономически дейности и услуги” местна дейност 832 “Служби и дейности по поддържане , ремонт и изграждане на пътищата” с 20 000 лева, по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 398600 лв. 20000 лв. 378600 лв.
в т.ч. Созопол 154000 лв. 20000 лв. 134000 лв.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №388/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на такси, цени и глоби.
Комисията предлага на Общински съвет така, както е по докладната. Това е според комисията, но тъй като отново нямахме разяснявания по време на комисията...
П. Рейзи – По тази докладна ще има много питания и молбата ми към Кмета на общината е да присъствате на комисиите. Вашите служители идват, но те се оправдават с Вас, че не могат да отговарят на всички неща.
В. Караманова – Наистина Кметът не е възможно да отговаря на всички въпроси и да бъде на всякъде, за това ще проведа специална среща със специалистите, всеки да си поеме отговорностите и да отговаря на въпросите, зададени от Общинските съветници.
П. Рейзи – Да, защото това е един много сериозен въпрос. Вие знаете, че там сте правили някакво общоградско събрание, референдум и т.н. Проблемът е сериозен. Има доста неща, които се разминават с това, което сте казали на тези събрания. Беше хубаво да присъстваме там и да получим малко повече информация, защото сега трябва тук да коментираме.
Кр. Германова – Първото нещо, на което се натъкнах, това е липсата на една точка. Оказа се, че в дискетата, която е представена в Общински съвет я има, но в самата докладна я няма. Става въпрос за т.2, където е “цена на магнитна карта за собственици на автомобили, жители на старата част на града – по себестойност на изработка”. Искам да попитам има ли направен някакъв проект, в който да е сметнато как ще бъде точно пропусквателния режим? Натъкваме се в докладната в т.3 “определя размера на глобите за нарушителите на пропусквателния режим:”. Кой ще налага глобите и кой ще установява нарушенията? И как ще бъдат налагани глобите на хора, които са туристи? Въз основа на какво, на кой нормативен акт ще бъдат наложени глобите? Един друг въпрос, говорим за това туристите, макар че аз не ги виждам никъде в решенията, как ще влизат поне, за да си оставят багажа. И при положение, че в стария град има жители, които имат личен гараж и могат да го предоставят и това е част от услугата на настаняването, как ще стане това, туристът да може да влезе в града и да си остави колата в гаража на наемодателя? И едно нещо, което не знам – защо се дели градът на стар и нов. Аз като жител на този град, г-н Мархолев, Вие сте от стария град, аз съм от новия. В решението навсякъде е написано “за жители от старата част на града”. Аз нямам ли правото да влизам по работа в този град? Първо, че на събранието нито един Общински съветник не беше поканен. Второ – на комисията никой не ги обясни тези неща. И трето – Вие предлагате проект за решение, в което вътре не е записано.
Продължавам нататък – решен ли е въпросът с такситата? Никъде в предложението за решение не виждам решение по въпроса за туристите. Как те ще влизат в града? Оттам, каква ще бъде глобата за туриста? Ние виждаме, че има за пропусквателния режим, предполагам, че става въпрос за търговците, поне по това, което виждам в изписаното решение. И къде е разценката на база на какво са определени тези цени? И най-вече, ние не тръгваме ли пак отзад напред? Не би ли следвало всичко друго да бъде уточнено и най-накрая да гласуваме цените?
П. Рейзи – После, какъв е резултатът от допитването до хората?
Кр. Германова – Хората от селата как ще влизат вътре в стария град? Имаме Кметове, те може по служба да идват до Поземлена комисия, до Общински съвет. Те как ще влизат вътре?
П. Рейзи – Имате думата. Тя зададе въпросите, някой от Вас да стане и да отговори.
В. Караманова – Със събранието ще започна. Лично аз съм уведомила г-н Рейзи кога ще бъде събранието, което ще е за хората от стария град, защото за тях се налага този ограничителен режим. А това, че е написано за коли от стария град, може би това е техническа грешка, защото бе обсъдено на събранието, че за хората от новия град, ще има магнитна карта, с която ще могат да влизат безпрепятствено и да си излизат.
Кр. Германова – Г-жо Караманова, Вие като подписвате докладната, не виждате ли какво пише на нея. Техническа грешка? Ами тя е много очевадна тази техническа грешка. Хората от стария град, с които съм говорила, почти всички знаят, че техните роднини, тези, които са с местоживеене гр. Созопол, ще влизат спокойно в стария град. Това в решението, което ние ще вземем, ако го вземем в този вид, не е изписано никъде. Тук има едно разделяне на стар и нов град. И след това Общинският съвет ще е този, който е взел решението. Имаме ли някакъв пропусквателен режим все пак? Аз за това казах, че започваме отзад напред пак. Нито имаме пропусквателен режим, нито нищо.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, на нас ни е пределно ясно, че поне по това, което виждам в Слънчев бряг и в Несебър как е направено. Ясно е, че там стои постоянно човек на компютъра. Това нещо никъде не го коментирате. Без човешка ръка нищо не става. Кой ще изпълнява тези дейности? Ще се провежда конкурс ли, вече сте определили фирмата ли? Кажете ни. Това са неща, които са много важни. Нормално беше тук в тази докладна, че е проведен референдум, гласуването е минало по следния начин и т.н. да видим наистина, защото тук Вие ни карате да гласуваме нещо, за което според мен вдруги ден пак ще се оправдаете с нас. За това, аз на колегите им казвам, че не знам как да гласувам. Утре ние ще бъдем обвинени, че сме гласували някакво решение, с което едва ли не сме спряли бизнеса в стария град, с което едва ли не сме затруднили движението в стария град.
Кр. Германова – Просто самото изписване – “повторно нарушение на пропусквателния режим” – къде е?
В. Караманова – Това, което Вие в момента обсъждате, няма нищо общо с това, което беше проведено. Тук са дадени такси, които трябва да влязат по ЗМСМА на такси, които се налагат от община Созопол. И ако в крайна сметка този пропусквателен режим не бъде въведен, тези такси няма да се прилагат. Вие давате съгласие за такси и могат да съществуват безброй много такси като застраховка, които да не се прилагат, но ние да ги имаме.
П. Рейзи – Добре, реализирайте мероприятието и тогава ни дайте да гласуваме таксите, защо трябва да ги гласуваме.
В. Караманова – Добре. По отношение на техническата част. Техническата част, тази, за която питахте – пропусквателният режим в условно казано, за стария град. Този пропусквателен режим, в какъвто и вид да е направен, ние трябва да положим основите на един пропусквателен режим. Дори да бъде малко по-либерален тази година, но трябва да има такъв. Защото спомням си, миналата година, Вие като Общински съветници, поставихте въпроса, че е хаос в движението поради това, че няма никакъв ограничителен режим. И това беше на една от сесиите на Общински съвет. Аз напълно поддържам това, което казаха тогава Общинските съветници, че се създаде такъв хаос. И това беше причината, поради която ние предприехме такова обсъждане със жителите на града. В Наредбата за обществения ред е ясно и категорично написано, че ограничения в движението в града могат да се налагат и без допитване. Водени от идеята единствено за широко обсъждане със жителите на тази част на града, ние направихме това допитване. И всеки един от Общинските съветници може да дойде, да види подадените от тях анкетни карти. Те са класифицирани. И да се правят квалификации, че са съчинени неща, не е така. Всеки си е положил подписа, който е подал. Голяма част от жителите не пожелаха да подадат, т.е. те нямат становище дали искат или не искат да има. Не заемат нито едната страна, нито другата. Стоят на разположение и всеки един, който иска да ги погледне от Общинските съветници, може много подробно да ги разгледа. Те са в отдела по туризъм при Николай Петров, съхраняват се там. Има над 60 молби, които са на жители на града и са против това да има пропусквателен режим. В крайна сметка решение трябва да се вземе. Дори допитването не беше необходимо. Самата Наредба за опазване на обществения ред разрешава на общинската администрация, да въведем известен ограничителен режим по отношение на пропускането на превозни средства в тази част на града.
Кр. Германова – Значи пак се измества точката на разговор...
П. Рейзи – Аз искам да Ви попитам, г-жо Караманова, Вие като Кмет на града и като човек, който сте изцяло в организацията на този нов метод на пропусквателен режим в стария град. Разкажете ни Вие как ги виждате нещата. Ей така, ние, като Общински съветници, да знаем за какво става дума. Г-н Недин, заповядайте.
Ст. Недин – Имам следното предложение. Към Наредбата за опазване на обществения ред, да се разработи нов раздел или глава, в която да се третират правилата за използването на въпросното съоръжение, като някакъв ред и правила, за да може там ясно да се запише кой как отоговаря, кой как контролира, какви са правилата и какво значи нарушение на правилата и съответно глобата, да се знае за какво се глобява.
П. Рейзи – Дори и да го направим това нещо, ние в момента поне да чуем от Кмета на града...
В. Караманова – Добре. Това е електронна бариера, на която разбира се, трябва да има човек на компютъра. Човек, който да стои на компютъра и ще проследява движението на превозните средства. Самата бариера е с вход и изход, като тя по нашите виждания трябва да бъде след входа за паркинга, който е на пристанището. За да могат превозните средства и автобусите, които спират да не навлизат през бариерата и след това да се чудят как да обикалят, а направо да си влязат на паркинга на пристанището. Всеки един жител на Созопол, говоря на целия град, получава магнитна карта, която магнитна карта ще може да използва всеки ден, непрекъснато да влиза и излиза, която магнитна карта си е карта за жителите на града. Единственото ограничение, което се налага на жителите, това е от 01 часа до 06 часа сутринта тези, които не живеят на територията на стария град, да нямат спряни автомобили в стария град, защото миналата година се създаваше сериозно затруднение при извозването на сметта. Не можеше да се премине от много автомобили, които са спряни. Много подробно на жителите, които присъстваха на това обсъждане беше обяснено, че всеки един от тях, който има гараж или два гаража, получава съответно карта за два гаража. И тази карта, ако в единия има собствения си автомобил, другата карта може да я предостави на турист, който е в неговото жилище. Но това в никакъв случай не означава, че жителите на стария град могат да си оставят автомобилите по улиците, ако имат гаражи, за да ги освобождават за други автомобили. Защото има и много хора, които нямат гаражи и те трябва така или иначе да ги оставят на уличното платно. Влизането на товарните автомобили – тези, които зареждат, е предвидено това да става от 10,30 или 11,00 ч. в града, като всеки един от тези, които извършват такава дейност, заплащат по 50 лв. на месец, което на мен ми се струва малко и аз специално ще настоявам цената да бъда по-висока. Защото те печелят от нашия град, ще плащат. Щом зареждат в стария град, вогат да плащат и по 100 лв. Туристите влизат като получават временна карта, която е за два часа и с тази карта те влизат безпрепятствено в града. Обхождат, трсят квартира, съответно намират я, след което в рамките на два часа, те трябва да влязат в определеното паркингово пространство. И това се отчита на компютъра, че колата е влязла на паркинга. Ако тази кола през този период не влезе в паркинга, трябва и се търси къде е колата, за да се наложи глоба, ако тя е спряна на непозволено място. За да заработи добре тази система, е необходима много работа, много усилия, защото в крайна сметка ние сега я прилагаме и сигурно първата година ще има и някои пропуски, които в последствие могат да бъдат изгладени и всичко да върви нормално. Така и навсякъде, където са заложили на такава бариера, има я на доста места, има я в големите курорти, в Несебър е наложена. Освен всичко това, туриста ще може да си остави автомобила срещу два лева на денонощие, което никак не е високо като цена. За жителите, които искат да си оставят колата на паркинг, цената е предвидена и тя е записана 10,00 лв. заплаща за един месец за денонощен охраняем паркинг. Това е най-общо, което аз мога да кажа. В детайли нещата са разгледани от специалистите и повече подробности могат да дадат те. Благодаря Ви.
Кр. Германова – Аз искам в такъв случай да отправя едно предложение. Според това, което чухме от г-жа Караманова, има много други уточнени такси, които ще се събират за магнитни карти и т.н. Значи докладната не е пълна в този случай. Ставаше въпрос за магнитна карта на туриста, за цена на един час, което не е видно в решението.
В. Караманова – То е записано – картата на туристи е два лева на денонощие. То е в зависимост от това колко дни ще бъде туриста. Разбирате ли, тя не може да бъде фиксирана, а магнитната карта си има цена, както е записана по себестойност.
Кр. Германова – А каква е себестойността?
Ив. Милков – Хайде стига.
Кр. Германова – Защо стига, г-н Милков?
В. Караманова – Направено е изчисление, стойността на тази карта е между 3 и 5 лв., но сега не може да се запише точно колко ще бъде.
П. Рейзи – Добре, ние какво да гласуваме сега? Защо искате да гласуваме таксите?
В. Караманова – То в това да се гласуват таксите, няма нищо лошо.
Ст. Недин – Най-лесната работа е да гласуваме такси и да пълним бюджета. Въпросът е – “за първо нарушение на пропускателния режим”. Какво значи нарушение на пропускателния режим”? Ако аз си дам картата на някой друг? Трябва да има правила.
Кр. Германова – Аз за това казах, че май тръгваме отзад напред. Важните неща не са решение, ние решаваме таксите.
П. Рейзи – Г-н Минков.
Д. Минков – Според мен е абсолютно несериозно да гласуваме такси за нещо, което е само идея. При това неизбистрена идея, доколкото аз разбирам. Как ги вижда аз нещата. Гласуваме ги тези работи, след което получаваме упреци, че сме разбили туристическия сезон. Не ги приемаме, Вие сте виновни за хаоса, който сте създали. Аз предлагам следното нещо – първо би трябвало да се обсъди въобще проекта за този пропускателен режим. Ако въобще смятате, че е нужно Общинският съвет да го обсъжда. Ако не, реализирайте мероприятието, защото да определяш такси за нещо, което не съществува въобще...
П. Рейзи – Г-жо Караманова, ние ако трябва ще направим една извънредна сесия.
Д. Минков – Вие, например, не мога да разбера защо не сте я поръчали бариерата? Очаквате от нас едно решение, а аз не виждам причината.
В. Караманова – Защо бариерата не е поръчана? Правени са много проучвания, ценови проучвания и това какво е необходимо за да бъде заложен този режим. За да бъде изцяло заложен пропусквателния режим абсолютно стриктно се оказва, че при сегашните сегашните цени са необходими 70 000 лв.проучваме отново нещата, за да достигнем и достигнахме до 30 000 лв., които са гласувани с решение на Общински съвет. Извън рамките на тази сума не можем да излезем и за това обсъждахме и търсихме варианти да се реализира това в рамките на тази сума и да бъде достатъчно ефективна. И не така рестриктивно към жителите и гостите на Созопол. Няма проблем, ако има още една сесия, може и тогава да се гласуват. Няма проблем на края на май, защото тя няма да бъде въведена. Бариерата по-рано от 15-ти юни няма да може да започне да функционира.
П. Рейзи – Тогава ще е по-точно, по-ясно.
Д. Минков – Аз мисля, че размерът на таксите е пряко свързан с духа на целия този пропусквателен режим. Ако ще го правим по-либерален, тогава и таксите трябва да са по-либерални. Ако ще го правим по-рестрективен, тогава и те трябва да са по-сериозни. Защо преди да сме го уточнили този режим, ще уточняваме таксите?
П. Рейзи – Г-жа Караманова каза, че не е толкова важно таксите.
В. Караманова – Таксите наистина в такава степен, те могат да се гласуват май месец таксите, защото преди 15-ти юни няма да има такъв режим. Ако наистина Общинският съвет иска, може да дойде на обсъждане. Аз съжалявам, че не дойдохте на обсъждането, защото имаше много въпроси. Въвеждането на един такъв режим мисля, че и гражданите на Созопол вече са узряли за мисълта, че трябва да има ограничение. Няма как.
П. Рейзи – Според мен във времето с гражданите ще се уточнят нещата. Според мен ще останат проблемите със зареждането на заведенията. Защото имайте пред вид, това е една услуга, която всички я ползваме.
В. Караманова – Ама те трябва да се научат. В 3 ч., когато хората си почиват или в 6 ч., когато се движат най-много хора и ти застанат три-четири автобуса, не могат хората да минат.
Кр. Германова – Г-жо Караманова, и Вие се съгласихте в момента, че не е толкова належащо. Оттеглете докладната.
В. Караманова – Добре, уважаеми Общински съветници, предлагам да гласувате оттеглянето на докладна записка №388.
П. Рейзи – Който е съгласен с докладната да бъде оттеглена по предложение на нейния вносител, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№427
Оттегля докладна записка с вх. №388/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на такси , цени и глоби, за следващо заседание на Общински съвет.

П. Рейзи – Г-н Мархолев, имате думата.
К. Мархолев – Аз искам да уточня тук на колегите, за да знаете защо се получи тук едно разминаване на сумата. В Несебър имат само една бариера. При нас, за да се получи перфектният пропусквателен режим, трябва да се сложи бариерата до входа на пристанището. След това се получава втора бариера – на рибарския кей, там трябва да има отчитане с датчици на колите, които влизат вътре. И след това имаме горе на другия паркинг, който е до старото ,чилище. По този начин се получават три отчетни бариери и оттам се получи това увеличение. Ние бяхме подведени от колегите от Несебър и след като направихме консултация разбрахме, че най-добрия пропусквателен режим за Созопол, би станал по този начин. За това просто сумата не достигна. За това ние поискахме да бъде сумата 30 000 лв. А пък при нас трябва да сложим повече и от там се вдига цената. При нас в Созопол е по-сложно.
П. Рейзи – Дайте да вземем да уточняваме нещата и във времето ако трябва, ще направим една актуализация, за да могат да станат нещата. Ако изобщо ще ги правим, няма смисъл да ги правим наполовина.
В. Караманова – То това е етап, ние за това се позабавихме, защото това ще е етап от цялостно изпълнение. Един етап ще направим сега, няма да можем цялото да го изпълним. Първият паркинг тук който е и зареждащите коли и т.н. На следващ етап вече с датчици ще бъде вече по-нататък, когато ще видим и плюсовете и минусите.
П. Рейзи – Благодарим. Продължаваме нататък.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №375/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне цена на право за извършване на транспортно-развлекателна дейност с файтон.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, имате всички пред Вас предложението за решение. Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Колеги аз смятам, че тук е мястото да определим и броя файтони, като предлагам 10 бр. И второто ми предложение е тази цена на право на извършване на дейност вместо 500 лв., да е 400 лв.
П. Рейзи – Колеги, миналата година бяха 5, тази година ни го предлагат увеличението без никакви ограничения. Г-н Мархолев, тук в решението бяха 5, в последния момент направихме компромис и и ги направихме 6.
К. Мархолев – Комисията по безопасност на движението се събра и с представители на полицията се взе решение да бъдат пак 5.
П. Рейзи – Колеги, аз мисля, че тази бройка от 10, която я предлагаме, ние даваме възможност на комисията в крайна сметка, да, до 10 файтона, даваме възможност на комисията да прецени. Ако искате да ги намалим на 6. Кажете г-н Недин.
Ст. Недин – Моето конкретно предложение е да си останат 5. Градът се разраства, легловата база се разраства. Туристите стават повече, улиците стават тясни, а пък файтоните малко създават и опасности за движението.
П. Рейзи – Тази година има ограничения във времето. Всички тези 6 са местни хора. Били са шест, да бъдат шест. Колеги, промяната е да бъдат 6 и цената – 400 лв.
К. Мархолев – Миналата година беше 400 лв.
П. Рейзи – Да си остане пак толкова. Какъв е мотивът, че го увеличавате толкова?
К. Мархолев – Поне 450 лв. трябва да го направим, но трябва да се увиличи.
Н. Червенков – Има инфлация.
Кр. Германова – Какъв е инфлационният процент, г-н Червенков?
Н. Червенков – 4,6.
Кр. Германова – По четири колко става – 416.
К. Мархолев – Колкото са повече, толкова повече цапат.
Кр. Германова – Аз доколкото разбрах от г-н Червенков, има назначен човек, който ще почиства. Това бяха думите на г-н Червенков по време на комисията.
П. Рейзи – Колеги, прочитам промяната в решението и да преминаваме към гласуване.
П. Чапевова – 400 лв. е за право да го карат този файтон. И във втората точка е цитирана сума за това, че трябва да бъдат почистени отпадъците. Защо увеличаваме сумата за право да карат.
П. Рейзи – Колеги, прочитам Ви промяната в решението:
“1. Общински съвет – Созопол определя шест файтона и цена на право за извършване на транспортно-развлекателна дейност с файтон на територията на Община Созопол за периода 01.06.2005 г. до 30.09.2005 г., в размер на 400 лв.
2. Общински съвет – Созопол определя цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци, в размер на 40 лв. на файтон за периода 01.06.2005 г. до 30.09.2005 г.”
Който е съгласен с така направеното предложение с направените промени, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№428
1. Общински съвет – Созопол определя шест файтона и цена на право за извършване на транспортно-развлекателна дейност с файтон на територията на Община Созопол за периода 01.06.2005 г. до 30.09.2005 г., в размер на 400 лв.
2. Общински съвет – Созопол определя цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци, в размер на 40 лв. на файтон за периода 01.06.2005 г. до 30.09.2005 г.

Кр. Германова – Благодаря Ви колеги, това беше от комисията.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Германова. Пет минути почивка, колеги.

П. Рейзи – Имаме кворум, присъстват 14 Общински съветника. Продължаваме двадесет и втората сесия на Общински съвет – Созопол. Давам думата на г-жа Колчева, Председател на комисията по общинска собственост.
Д. Колчева – Добър ден на всички колеги. Уважаеми колеги, на 09.05.2005 г. от 18.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
1. Дияна Колчева – Председател;
2. Катя Стоянова – член;
3. Стоьо Недин – член;
4. Димо Минков – член;
5. Красимира Германова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Галина Георгиева – Юрист общинска собственост;
4. Петя Чапевова – Общински съветник;
5. Добри Добрев – Общински съветник.
Започваме с докладна записка с вх. №247/14.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане на редакция на Договор за предоставяне на управлението на гори и земи от Общински горски фонд с Държавно лесничейство -Бургас, сключен на 15.04.2003 год.
Комисията предлага на Общински съвет – Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, всички сте получили докладната с предложението за решение. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№429
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.16 и чл.17 от Договор от 15.04.2003 год. за предоставяне на управлението на гори и земи от ОГФ с Държавно лесничейство-Бургас решава чл.12,т.3 от горецитирания договор да приеме следната редакция:
“Да осъществява ползването на дървесината по реда на чл.53,ал.2,т.1 от Закона за горите /изм. и доп.ДВ бр.16 от 18.02.2003 год./”по такси на корен”-за местното население,чл.53,ал.2,т.2 от същия “чрез възлагане на добива и продажбата на дървесина от склад” и чл.53,ал.2,т.3”чрез търг,конкурс или преговори за предоставяне на сечища”-за промишлена дейност”.
2.Възлага на кмета на община Созопол да сключи анекс в който да бъдат отразени приетите промени в чл.12,т.3. към Договор от 15.04.2003 год. за предоставяне на управлението на гори и земи от ОГФ с Държавно лесничейство-Бургас.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №281/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 г.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Равадиново, отлага докладна записка с вх. №281/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 г., за следващо заседание на Общински съвет – Созопол”.
П. Рейзи – Който е съгласен докладната да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№430
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Равадиново, отлага докладна записка с вх. №281/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот VІІІ-105 в кв.4 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 г., за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №282/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Росен, отлага докладна записка с вх. №282/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година., за следващо заседание на Общински съвет – Созопол”.
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №282 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№431
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Росен, отлага докладна записка с вх. №282/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-48 в кв.9 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година., за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №283/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-234 в кв.27 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №283/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-234 в кв.27 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година., за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.”
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №283 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№432
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №283/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-234 в кв.27 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година., за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №284/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-446 в кв.27 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Индже войвода, отлага докладна записка с вх. №284/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-446 в кв.27 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година. За следващо заседание на Общински съвет – Созопол.”
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №284 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№433
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Индже войвода, отлага докладна записка с вх. №284/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-446 в кв.27 по плана на с. Индже войвода, одобрен със заповед №656/2001 година. За следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №285/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Росен, отлага докладна записка с вх. №285/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.”
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №285 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№434
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Росен, отлага докладна записка с вх. №285/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в имот №103 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.”
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №286 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№435
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №286/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №287/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №287/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година за следващо заседание на Общински съвет – Созопол”.
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №287 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№436
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №287/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-397 в кв.42 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №288/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с. Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Равна гора, отлага докладна записка с вх. №288/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с. Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година за следващо заседание на Общински съвет – Созопол”.
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №288 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№437
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Равна гора, отлага докладна записка с вх. №288/01.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-69 в кв.8 по плана на с. Равна гора, одобрен със заповед №РД 09-7/1988 година за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №327/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-417 в кв.59 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Христо Ботев” №3.
Комисията предлага на Общински съвет следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №327/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-417 в кв.59 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Христо Ботев” №3 за следващо заседание на Общински съвет – Созопол”.
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №327 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№438
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №327/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-417 в кв.59 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Христо Ботев” №3 за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №328/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, ул. “Рибарска” №5.
Комисията предлага решението по докладната. Но тук трябва да се направи корекция в решението, да се коригира като пише “100 кв.м.”, защото в докладната е записано 122 кв.м. Защото взехме решение, с което променихме Наредбата, където пише “до 100 кв.м.”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№439
1.Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост, чл.48, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, в размер до 100 кв.м.
2.Утвърждава експертна оценка №102/21.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част в УПИ ХVІ-399 в кв.36 по плана на гр.Созопол, представляваща 122/216 кв.м. ид.ч., в размер на 23790 /двадесет и три хиляди и седемстотин и деветдесет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №329/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-683 в кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Оборище”.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
“Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №329/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-683 в кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Оборище” за следващо заседание на Общински съвет – Созопол”.
П. Рейзи – Който е съгласен докладна №329 да бъде отложена за следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№440
Поради липса на представено становище от Кмета на с. Черноморец, отлага докладна записка с вх. №329/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-683 в кв.1 по плана на с. Черноморец, одобрен със заповед №621/1982 година, ул. “Оборище” за следващо заседание на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №330/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-340 в кв.35 по плана на с. Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№441
1.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-340 в кв.35 по плана на с.Вършило, одобрен със заповед №130/2001 година.
2.Утвърждава експертна оценка №122/25.03.2005 год на независим лицензиран оценител “Бургасинвест” ООД гр.Бургас за общинската част от УПИ ІІ-340 в кв.35 по плана на с.Вършило,представляваща 112/262 кв.м. ид.ч.,в размер на 1310 /хиляда триста и десет/ лв.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №371/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на имоти общинска собственост.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 5 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 8 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№442
Общински Съвет – Созопол не одобрява отдаването под наем чрез конкурс за ползване със същото предназначение – като баня, на едноетажна сграда с прилежащо дворно място- частна общинска собственост, с обща площ от 305 /триста и пет/ кв.м., представляваща имот № VІІ-330, кв.30 по плана на с. Росен, Община Созопол за срок от 10 /десет/ години.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №372/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на част от имоти общинска собственост.
Не допуска за разглеждане на заседание на Общински съвет докладна записка с вх. №372/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на част от имоти общинска собственост, защото така предложеното проекто-решение е в противоречие с решение №162.1/11.06.2004 г. на Общински съвет, според което “Сградата “Тракийски хан”, намираща се на ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 34, гр. Созопол, в кв. 18, УПИ ХVІІ с акт за Общинска собственост №108/1999 г., да бъде преустроена в Етнографски музей на два етапа:
- Първи етап: Подреждане на етнографска експозиция на първи етаж и двора към сградата, в срок от 01.10.2004 г. до 30.05.2005 г.
- Втори етап: Подреждането на етнографската експозиция на втори етаж да се осъществи след преместване на Общински съвет – Созопол в подходяща за целта сграда.”
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Оттеглям докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен докладна записка №372 да бъде оттеглена от нейния вносител, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№443
Оттегля докладна записка с вх. №372/29.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отдаване под наем на част от имоти общинска собственост.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №379/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот- общинска собственост, находящ се с.Индже войвода, Община Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, става дума за училището. Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№444
1.1. На основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за Общинската собственост, във връзка с чл. 43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг недвижим имот представляващ дворно място с площ 1950/хиляда деветстотин и петдесет/ кв.м. и построена в него масивна сграда с площ от 300/триста/кв.м.в парцел ІІ, кв.13 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол, като бъде включено като клауза, запазването право на ползване при досегашните условия в полза на ТП”Български пощи” до осигуряването им с ново помещение.
1.2. Утвърждава експертна оценка № 183/18.04.05г на независим лицензиран оценител в размер на 66 800/шестдесет и шест хиляди и осемстотин лв/лв., въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, частна общинска собственост .

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №389/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд – собственост на Община Созопол, местност “Св.Марина”, землище гр.Созопол с цел изграждане на линейни обекти разположени върху повърхността на терена – пътища.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 3 гласа
Против – 6 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№445
Общински съвет – Созопол не дава съгласие за изключване на гори и земи от горския фонд – частна общинска собственост и провеждане процедура за промяна на предназначението на поземлен имот с проектен №035034 с площ от 8,645 дка, образуван от имот №035017 в местност “Св.Марина” землище гр.Созопол по приложената скица - проект от Общинска служба по “Земеделие и гори” Созопол за изграждане на линейни обекти – пътища.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №391/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно изключване на гори и земи от горски фонд – собственост на Община Созопол, местност “Св.Марина”, землище гр.Созопол с цел изграждане на линейни обекти разположени върху повърхността на терена – пътища.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 3 гласа
Против – 6 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№446
Общински съвет – Созопол, не дава съгласие за изключване на гори и земи от горския фонд – частна общинска собственост и провеждане процедура за промяна на предназначението на поземлен имот с проектен №035033 с площ от 3,105 дка, образуван от имот №035017 в местност “Св.Марина” землище гр.Созопол по приложената скица - проект от Общинска служба по “Земеделие и гори” Созопол за изграждане на линейни обекти – пътища.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №394/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно преотреждане на земеделска земя с цел изграждане на параклис в с.Атия, Община Созопол.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№447
Общински Съвет-Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 Закона за Опазване на Земеделските земи и с чл.5 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост дава съгласие да бъде проведена процедура за промяна на предназначението на поземлен имот № 000365 в местност “Ачмите”, землище с.Черноморец, Община Созопол за изграждане на параклис.

Д. Колчева – Продължаваме нататък. Докладна записка с вх. №414/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно Допускане на процедура за промяна и прецизиране на Зона В 8 от общ устройствен план /ТУП/ на Община Созопол в частта на територията на местностти ”Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с.Равадиново, отредена за промишлена и складова зона.
Комисията излиза със следното решение:
1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.136, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска процедура за промяна и прецизиране на Общ устройствен план в частта на зона В8 от териториално устройствения план на Общината, находящо се в местностти ”Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с.Равадиново.
2.Заданието за изработване за изменение и прецизиране на Общ устройствен план в частта на зона В8 от териториално устройствения план на Общината, находящо се в местностти ”Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с. Равадиново, преди възлагането, да се съгласува с Общински съвет – Созопол.
3. Задължава Кмета на общината да спре издаването на строителни разрешения и визи за проектиране, отнасящи се до изграждане на промишлена и складова база, както и промяна предназначението на терена, по действащия ТУП за зона В 8, в местностите “Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с. Равадиново, до влизане в сила на новия ТУП.
П. Рейзи – Колеги, има двама души, които са се записали и искат да направят коментар по тази точка. Единият е Кирил Николов. Понеже внасянето на тази докладна беше подтикната от жителите на Равадиново.
К. Николов – Уважаеми г-н Председател, г-жо Кмет, уважаеми съветници. Упълномощен съм от жителите на с. Равадиново да изразим нашата силна загриженост от това бъдеще, което е гласувано от бившия Общински съвет през 1997 г. Аз ще си позволя да дам един пример. Кой търговец, магазинер, слага на витрината си складовете си? Кой собственик на жилище слага пред входа си прасето или тоалетната си? Няма такъв. Това е направено, това е гласувано през 1997 г. Ние молим да разберете загрижеността ни. Преди 20 г. един професор осем години изследва въздуха и природните дадености на Равадиново. Има една много хубава книжка, препоръчваме Ви да я прочетете – “Равадиново и неговото бъдеще”. Един от най-чистия въздух в страната с препоръка да стане международен детски оздравителен лагер. Дават се и препоръки как да се развива Равадиново. А това е пренебрегнато преди десетина години. Сега действат нови Закони. Сега действа ново преразпределение. Хапка хубава е Равадиново, но много Ви моля, съвсем отговорно, ние сме една кръв – не ни принуждавайте да се преместим към община Приморско. Това е най-обидното нещо, което можем да искаме и трябва да обижда всеки Вас. Ние няма да си позволим да кажем “добре дошъл” на всеки съветник, на всеки служител на съвета, ако този проблем в най-скоро време не се реши. Много благодарим на комисията за това, което е решила. Ние сме запознати, имаме разбиране на специалистите от Кметството. Но молим и някои допълнителни решения да се вземат като компенсация на досегашното ограбване и хищническо отношение към Равадиново.
1. Да се задължи Кметството, с помощта на Равадиново, да изработи в най-кратък срок план, генерален план за ускорено развитие на Равадиново като курортно селище. Това да включва не само изключването на тези местности, защото разбрах, че пак има вратички в това решение – в ляво било за складове, в дясно не било и т.н. Да включва всички тези местности около Равадиново до местността “Куку баир”, защото връчките го казват, кой вярва кой не, че това било свято място. За това молим и сметището, което е сега, да се въведе строг контрол. Вярвайте, всеки ден сега като почне курорта, там ще отива много смет.
2. Молим общината да задължи Кметството или органите да спрат по-нататъшното експлоатиране на четвъртокласния път за Равадиново от 20 тона коли нагоре. Ще спре автобуса за това, че няма кой да контролира този проблем.
Имаме и други конкретни предложения, ние ще ги дадем на Кметството. Срещаме разбиране, много благодаря. И много моля съветниците да разберат, че ние имаме подписки, имаме инициативен комитет. Не ни принуждавайте да протестираме не против правителството, а против съвета в Созопол. Много ще ни бъде обидно, а на Вас – още по-обидно.
П. Рейзи – Благодарим. Колеги, сега ще дам думата и на Стойчо Трендафилов. Тези две изказвания са изцяло във връзка с тази докладна.
Стойчо Трендафилов – Аз имам питане към Кмета на общината, към Общинския съвет и към Юристите на общината. Чуваме, че на 2 км. От морето не трябва да има промишлена зона. Да ни обяснят на нас дали сме закономерни. До селото ни е два километра и ние влизаме в тази зона. И какъв е пътят, за да спрем тази промишлена зона, защото всички жители на с. Равадиново искат селото да се развива към морето, а не към гората. И тези моменти, които сега ги виждате, тези сметища, които са нараснали там отляво и отдясно на нашия път, просто да ги спрем.
И малко се отклонявам, че няма общински съветник, който да не е влязъл в селото в близките дни. Видимо се вижда как до бетоновия възел пътят е буквално разбит, а от там до селото пътят, който го направиха преди три години – как си стои приличен. Трябва да измислите начина, по който да задължите тези хора, които са с товарните автомобили, един път да го направим завинаги здрав. Ако трябва да гласувате повече средства, но да го направим. Не само да замажем нещата, а да си бъде пътят за в бъдеще да стане здрав както трябва.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Трендафилов. Г-жа Караманова, по отношение на ТУП-а там нещата са уточнени.
В. Караманова – Самата първа и втора точка, като решения на Общински съвет, по Закона за устройство на територията, задължават Кмета да издаде такава заповед и да я сведе до знанието на служителите от устройство на територията.
П. Рейзи – Аз мисля, че то като точка не е грешна.
В. Караманова – Като точка не сме го написали, защото по ЗУТ наистина първа и втора точка, задължават Кмета.
П. Рейзи – Аз мисля, че не влизаме в някакво нарушение със Закона. Няколко пъти вече е повдигнат вече този въпрос за тази отсечка – от бетоновите възли до разклонението. Там няколко пъти казвахте, че водите разговори, но сезона започва и не е пипнато нищо.
В. Караманова – Аз бях на събрание в Равадиново по желание на жителите, Общинският съветник Димо Минков беше там и мисля, че ясно заявих и това ще се види от жителите на Равадиново. На 16-ти ще бъдат там коли и самите съоръжения, които са необходими за отремонтиране на пътя. Община Созопол няма гласувани средства за ремонт на този път.
П. Рейзи – Да, така е. Тогава Вие казахте, че сте договорили нещата.
В. Караманова – Това е по договореност с фирмите, които в момента се явяват основни причинители на това състояние на пътя. За да няма след това последващ въпрос “откъде идват парите”, за това разяснявам предварително.
П. Рейзи – Чухте, че ще бъде направен пътя. Г-н Минков.
Д. Минков – Само искам да попита нещо. За да не стават после грешки, бих искал да ми се отговори на въпроса, освен двата бетонови възли, има ли други обекти, които са в процедура, защото чух, че има такъв обект в процедура и просто да сме наясно, за да не се окаже след това решение, че още два-три обекта ще има.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Има още един обект, който е в процедура за промяна статута на земята за изграждане на промишлен обект. Тъй като това е промишлената зона в момента по ТУП-а на общината. Аз само едно нещо искам да кажа. Хубаво ние сега я махаме тази промишлена зона, но трябва да и потърсим място. Защото ние промишлена зона така или иначе трябва да имаме.
П. Рейзи – Ясно, ама не може да е там.
Д. Карабаджакова – Да, но по сегадействащия ТУП, там е промишлената зона. И ако някой гражданин дойде и поиска процедура заизграждане на такъв обект, общината...
В. Караманова – Т.е. много бързо трябва да помислим и за това къде ще бъде, защото ние трябва да имаме такава преотредена.
Д. Карабаджакова – Между другото, има хора, които са копували точно такива имоти за изграждане на промишлени предприятия там.
В. Караманова – Значи от тук нататък, с това решение ние спираме издаването на каквито и да е скици, визи за проектиране за промишлени зони. Но на следващ общински съвет и тук е добре да учавстват Общински съветници от комисията по ЗУТ, да се обсъди къде ще бъде промишлената зона. Всяко едно населено място има и ние по Закон, ако дойдат, трябва да поставим по ТУП-а къде ще е това място и къде те могат да изграждат. В най-кратък срок, това ще бъде преди следващата сесия, едно събиране, за да се уточни къде ще бъде тази зона, за да можем ние да даваме разрешения на хората, които искат да изграждат някакви съоръжения, за да има къде да ги правят.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Кметът на с. Равадиново.
С. Ангелова – Само едно допълнение към пътя. Пътят ще започне да се ремонтира, но според мен този път е много тесен. Просто на практика е трудно преминаването на голям камион, бетоновоз, циментовоз и един лек автомобил. Обезателно трябва по-малкият автомобил да спре, за да премине големият. Обезателно трябва да се помисли и за в бъдеще за разширение на пътя. Това е моето предложение.
П. Рейзи – Добре, колеги, чухте изказването и на двамата жители на селото, запознати сте с докладната. Аз предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от страна на комисията, с допълнението към решението, предложено от вносителя, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№448.1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.136, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска процедура за промяна и прецизиране на Общ устройствен план в частта на зона В8 от териториално устройствения план на Общината, находящо се в местностти ”Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с.Равадиново.
№448.2.Заданието за изработване за изменение и прецизиране на Общ устройствен план в частта на зона В8 от териториално устройствения план на Общината, находящо се в местностти ”Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с. Равадиново, преди възлагането, да се съгласува с Общински съвет – Созопол.
№448.2. Задължава Кмета на общината да спре издаването на строителни разрешения и визи за проектиране, отнасящи се до изграждане на промишлена и складова база, както и промяна предназначението на терена, по действащия ТУП за зона В 8, в местностите “Соленки”, “Равадиново” и “Факуда”, землище с. Равадиново, до влизане в сила на новия ТУП.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №413/11.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за закупуване на имот и идеални части от съсобствен имот на основание чл.33 от Закона за Собствеността.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, тук става дума точно за тази къща, където е Поземлена комисия. Там сме в съсобственост. Нещата стоят така, те като съсобственици ни предлагат да я купим. Цената, която предлагат, е 190 000 евро. Ние съответно трябва да преценим – имаме ли нужда от тази къща. Ако нямаме нужда, съответно трябва да вземем решение, с което да упълномощим Кмета да напише становище, че се отказваме от правото да закупим тяхната част. От там нататък вече те имат право да си я продават. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз доколкото разбирам, това е сградата, където се намира Поземлена комисия. Поземлена комисия помещава ли се в стаи, които не са наша собственост?
П. Рейзи – Не, те са наши. Както и ГЕОС. Отзад е чуждо. Къщата е разделена на две с идеални входове и т.н. Според мен Вие трябва да кажете като Кмет на общината. Имате ли нужда от тази сграда?
В. Караманова – Моето мнение аз в докладната съм го дала. По повод на тази докладна, ние запазваме тази част, която си е общинска и остава наша. Мисля, че трудно ще можем да стопанисваме още един имот. Стойността е много висока, при това състоянието не е много добро, всички знаем какво е състоянието на къщата.
Кр. Германова – Тук чувам, че става въпрос за това, че г-жа Караманова като Кмет на общината е дала своето мнение. Но според така изписано според решението тук пише “съгласие/отказ”. Аз за това попитах какво е мнението на г-жа Караманова. Без мнение е решението. Оставено е ние да го решим.
П. Рейзи – Да, за това попитах какво е нейното мнение. И тя каза, че според нея нямаме нужда от закупуването на тази част. За това предложението е:
“Общински Съвет-Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС дава своя отказ като съсобственик да закупи дворно място и построена в него триетажна сграда, находящи се в УПИ VІ-306, в кв.30 по плана на гр.Созопол, ул.”Тюлен”№2 за предложената цена от 190 000/сто и деветдесет хиляди/евро”.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, с отказ, предложено от вносителя, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№449
Общински Съвет-Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС дава своя отказ като съсобственик да закупи дворно място и построена в него триетажна сграда, находящи се в УПИ VІ-306, в кв.30 по плана на гр.Созопол, ул.”Тюлен”№2 за предложената цена от 190 000/сто и деветдесет хиляди/евро.

Д. Колчева – Колеги, това беше от комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Продължаваме с комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
Днес, 10.05.2005 г. от 17.30 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
6. Добри Добрев – член;
7. Дияна Колчева– член;
8. Милко Димов – член;
9. Димо Минков – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински Съвет – Созопол;
2. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
3. Катя Стоянова – Общински съветник;
4. Петя Чапевова – Общински съветник;
5. Станислав Георгиев – Общински съветник;
6. Росен Деспов – Общински съветник;
7. Красимира Германова – Общински съветник.
Поради отсъствие на Председателя на комисията, заседанието води Дияна Колчева.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №397/03.05.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Комисията предлага на Общински съвет – Созопол следното решение:
Да отпаднат от търговската схема скици №553 и №485, а да се прибавят скици №167 и №168, като решението придобива следния вид:
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол, с. Черноморец и населените места на територията на Община Созопол.
Приложение: 1. Скица №562/28.04.2005 година
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен там да бъде разрешено да бъдат поставени рекламни табели, скица №562, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Скица №561/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Тук става дума за поставяне на павилион за вестници пред пощата. Има го в момента. Който е съгласен там да бъде разрешено да бъдат поставени рекламни табели, скица №562, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Скица №560/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен със скица №560, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Скица №558/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен със скица №558, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Скица №559/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен със скица №559, моля да гласува “ЗА”:
За – 6 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Не се приема.
Д. Колчева – Скица №557/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен със скица №557, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Скица №556/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен със скица №556, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Скица №555/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Колеги, във връзка с тази скица има един гражданин, който иска да вземе думата. Г-н Петър
Петър – Добър ден, дами и господа. Искам да повдигна въпроса за зеленчуковия пазар в новия град. Едно красиво място в нашия град. Единствената причина е спирката, за да бъде премахнат пазара от цели десет години. Защо не беше приет проекта за пазар? Не е ли възможно автоспирката да бъде на старото си място и да си стигне до компромисно решение. И да се оставят една-две сергии, считайки местото за търговска дейност. Смятам, че това е един разумен вариант в този случай. С цялото ми уважение към Общински съвет, моля да бъде взето правилното решение по случая. Считам, че нашият град ще загуби от липсата на зеленчуков пазар като цяло. Благодаря за вниманието.
П. Рейзи – Благодарим на нашия съгражданин. Колеги, г-жо Караманова, идеята за тази спирка тръгна от комисията по “Безопасност на движението”. Г-н Мархолев, като неин Председател, коментирайте ги нещата, има ли града нужда от спирка или няма.
К. Мархолев – Това е предложението на Полицията и специално на КАТ от г-н Гочев. Това предложение е още от миналата година. Тъй като, както знаете, там пред Търговския център се получаваше задръстване, автобусите спираха и от едната страна и от другата и просто не можеше да се преминава.
П. Рейзи – Благодаря г-н Мархолев. Г-жа Карабаджакова, имате думата.
Д. Карабаджакова – На предна комисия аз Ви бях предложила там да има същия зеленчуков пазар. С решение на Общински съвет, този зеленчуков пазар отпадна. Така или иначе общината трябва по някакъв начин да стопанисва общинските си площи. Решено е на комисията по “Безопасност на движението” там да се разположи автоспирка. Ако Общинският съвет прецени, че мястото не е подходящо за автоспирка, а е подходящо да разположим зеленчуков пазар, ще Ви внеса на следващото заседание схема на зеленчуков пазар.
П. Рейзи – Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Доколкото си спомням, при коментара на комисиите, Вие я оттеглихте тази схема.
Д. Карабаджакова – Не съм я оттеглила. Вие на сесията предложихте там да бъдат разположени два павилиона за нещо друго, да не споменавам за какво. И аз тогава оттеглям изобщо тази схема. Така беше.
П. Рейзи – Да, Вие я оттеглихте, точно така. Добре, ама сега в момента има предложение за един РЕП там.
Д. Карабаджакова – РЕП-а и в момента същаствува върху асфалта. Не е където беше зеленчуковия пазар.
П. Рейзи – Искате да кажете, че РЕП-а можем да го гласуваме.
Д. Карабаджакова – Той съществува на същото място. Смятам, че РЕП и автоспирка не си противоречат като функция.
П. Рейзи – Да, като функция сте права. Колеги, дайте да гласуваме, а пък така или иначе нямаме скица за зеленчуков пазар, да ги коментираме нещата и на една от следващите сесии ще преценим. Да, на следващата сесия. Който е съгласен със скица №555, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Продължаваме със скица №554/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен със скица №554, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Продължаваме със скица №565/28.04.2005 година.
П. Рейзи – Който е съгласен със скица №565, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Тук във връзка с тази докладна, имам още едно записване, от страна на гражданин – Милен Петров. Той също уважаеми колеги, има някакво искане към комисията по чл.56, понеже докладната е свързана с тази комисия прецених, че тук трябва да му дам думата.
М. Петров – Добър ден на всички. Моето запитване е такова. Подадох молба от името на моята фирма, обект по чл.56. След заседание на тази комисия, молбата ми не беше уважена. Въпросът ми е такъв – какъв е критерият, по който се определя избор на дадена фирма да притежава такъв обект.
П. Рейзи – Благодаря. Г-н Мархолев, имате думата.
К. Мархолев – Нямаше критерии. Имаше три оферти, подложиха се на гласуване. За г-н Милен Петров имаше гласувал един човек, да фирма “Джио” двама и за фирма “Чайка” – шест човека гласували. Не знам имаме ли право да даваме такава информация?
П. Рейзи – Нямате право, г-н Мархолев. В крайна сметка комисията така е гласувала, има протоколи.
М. Петров – По Закона за хората с интеграция с увреждания, от първи януари е прието в глава първа, чл.6, че това е абсолютна пряка или непряка дискриминация. Ако искате, ще Ви предоставя Закона, членовете и допълнителните разпоредби. Аз не искам общината или да ходя по хората да събирам помощи да се лекувам, аз искам просто да работя.
П. Рейзи – Благодарим Ви. Чухте отговора на Председателя на комисията и какви са техните решения. Колеги, продължаваме нататък, бях длъжен да дам думата на нашия съгражданин. Вижте сега, колеги. Нека да не забравяме, че на този същия господин му гласувахме средства, като мотивът беше, че е затрудне и т.н. и това бяха да си закупи земята, където в момента има действащо заведение. Не искам да ги коментирам нещата повече. В крайна сметка комисията така е решила, той има право да си обжалва решението на комисията, след като излезе. Протоколът още не е излязъл, не е разписан. Така, че неговите права никой не ги е нарушил. Така стоят нещата.
Кр. Германова – Няма подписан протокол още от заседанието на комисията. Откъде има информация кой какво е спечелил?
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз само искам да кажа нещо съвсем принципно, като изключа случая с Милен Петров. Тук напоследък, преди два сезона горе-долу, всеки път ние влизаме в конфликти за тази комисия по чл.56. Ние трябва принципно да се замислим за проблема, а не да третираме отделни случаи. Защото днес например, ако някоя политическа сила има мнозинство в дадената комисия – дава обектите. След четири години има друга политическа група – дават обектите и т.н. Според мен това не е правилно и не трябва да се работи по този начин. Принципно трябва да работим. Ако трябва нека да дадем достъп на гражданите да присъстват на заседание на комисията по чл.56, или ако трябва да премахнем всички обекти по чл.56. Ако всеки път те са разковничето на някакъв спор...?
П. Рейзи – За съжаление е така.
Т. Янакиев – Тогава, в такъв случай, има достатъчно частни обекти, които функционират. Ако общината постоянно ще бъде изправяна пред такива дилеми – един да се игнорира, друг да се толерира, аз да Ви кажа честно, не мисля, че е честно спрямо гражданите на този град и в частност на общината, защото и там предполагам, че ще има такива искания и т.н. Помислете си много добре върху това, което Ви казвам. И ако действително мислим за града и се правим на много честни, трябва да помислим точно по този въпрос. Не искам да обидя никой, просто Ви казвам принципно да помислите. Не за всеки отделен случай.
П. Рейзи – Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – Моето предложение е процедурно – г-н Председател, да си продължаваме по дневния ред.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Колеги, наистина проблемът е много наболял. За това лято не можем нищо да направим вече, но за следващото лято трябва да се вземат мерки, защото всички сме свидетели на това, което стана. Миналата година бяхме четири от нашата група, избрахме Николай Райков, който е от Вашата група и Вие натирихте нашите хора на всички последни места и Вие бяхте най-отпред. Ако трябва да бъдем точни.
Д. Колчева – Нека да продължаваме със следващите скици. Уважаеми колеги, разглеждаме скица №167/10.05.2005 година. Тази е от новите, които получихте днес. Комисията прави едно предложение за промяна – на скицата пише “павилион за търговия с дрехи втора употреба”, а комисията предлага да пише “павилион за промишлени стоки”.
П. Рейзи – Който е съгласен с промяната по скица №167, да пише “павилион за промишлени стоки”, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Д. Колчева – Скица №168/10.05.2005 година е идентична. Комисията предлага същата промяна – да пише “павилион за промишлени стоки”.
П. Рейзи – Който е съгласен с промяната по скица №168, да пише “павилион за промишлени стоки”, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№450
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол, с.Черноморец и населените места на територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №562/28.04.2005 година.
2. Скица №560/28.04.2005 година.
3. Скица №561/28.04.2005 година.
4. Скица №558/28.04.2005 година.
5. Скица №557/28.04.2005 година.
6. Скица №556/28.04.2005 година.
7. Скица №555/28.04.2005 година.
8. Скица №554/28.04.2005 година.
9. Скица №565/28.04.2005 година.
10. Скица №167/10.05.2005 година.
11. Скица №168/10.05.2005 година.

Д. Колчева – Продължаваме нататък. Докладна записка с вх. №395/03.05.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне и одобряване на специфични правила и нормативи съгласно разпоредбите на чл.13, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за местност “Градина” землище на град Созопол, местност “Аклади чеири” землище с. Черноморец, Община Созопол.
След обсъждане комисията предлага да вземе следното решение:
Общински съвет – град Созопол на основание чл.3 от Наредба № 7 във връзка с чл.13, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.27, ал.1, т.3, чл.28, ал.5 и чл.29 от Наредба № 7 одобрява следните превила и норми за застрояване, както следва:
За местности “Аклади чеири”, “Герени” и къмпинг “Градина”, землища на село Черноморец и град Созопол, Община Созопол.


П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 6 гласа
Против – 4 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№451
Общински съвет – град Созопол не одобрява следните превила и норми за застрояване, както следва:
За местности “Аклади чеири”, “Герени” и къмпинг “Градина”, землища на село Черноморец и град Созопол, Община Созопол.Д. Колчева – Това беше от комисията по ЗУТ, колеги.
П. Рейзи – Давам думата на Станислав Георгиев, Председател на комисията по здравеопазване.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, на 10.05.2005 г. от 18.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
1. Станислав Георгиев – Председател;
2. Катя Стоянова – член;
3. Дияна Колчева – член;
4. Димо Минков – член;
5. Росен Деспов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Добри Добрев – Общински съветник;
4. Красимира Германова – Общински съветник;
5. Петя Чапевова – Общински съветник;
6. Валентин Андонов – Секретар на община Созопол;
7. Милко Димов – Общински съветник;
8. Пенка Щерионова – Директор Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №385/03.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2005 г. в Община Созопол.
Проведоха се разисквания, имаше изказване и на Пенка Щерионова – Директор Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Созопол, дискутираха се нещата и всъщност тази програма е във Вашите папки, Вие сте я разгледали подробно така, че ако имате някакви допълнения, можем да ги обсъдим сега. Ако нямате, комисията предлага програмата да се приеме така, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, в комисията се разгледа много подробно програмата. Присъстваще и г-жа Щерионова и каза, че така, както е написана програмата, са спазени всички законови норми.
Ст. Георгиев – Тя е съгласувана и с полицията и с всички служби, които имат отношение към закрила на детето.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№452
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет – Созопол приема “Общинска програма за закрила на детето в община Созопол за 2005 г.”

Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №386/03.05.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№453
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Дойно Димитров Мавров, с. Зидарово, община Созопол, в размер на 600 /шестотин/ лева, за закупуване на животоспасяващи лекарства за следоперативно лечение.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Ст. Георгиев – Следващата доклазаписка е с вх. №331/18.04.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
При разглеждане на докладната стана ясно, че Анастасия Дечева Вълкова е починала на 25.03.2005 г. и поради това не може да бъде включена в предложението за решение. За това комисията предлага лицето да отпадне от списъка с предложенията за отпускане на еднократна парична помощ.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен Анастасия Дечева Вълкова да отпадне от списъка, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№454
1. ОбС – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Бориска Костадинова Генева от с. Равадиново, община Созопол, ЕГН: 7904243278, за закупени лекарства за следоперативно лечение в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.
- Йорданка Атанасова Лозова от с. Зидарово, ЕГН: 2609210791 за закупена леща и следоперативно лечение на лявото око в размер на 200 ( двеста ) лева.
- Сашо Иванов Иванов от с. Росен, инвалид първа група, ЕГН: 7011090462 за закупени лекарства след болнично лечение в размер на 234 ( двеста тридесет и четири ) лева.
- Калинка Милева Иванова от с. Равна гора, ЕГН: 8304180570 за изразходените средства, като придружител на детето си Станко Тодоров Милев, ЕГН: 0351170502 с диагноза пневмония билатералис в размер на 58 ( петдесет и осем ) лева.
- Мария Добрева Нанева от с. Зидарово, ЕГН: 5410280535 за извършена операция на минискуса на коляното и изразходените средства за следоперативно лечение в размер на 237 (двеста тридесет и седем) лева.
- Иван Атанасов Иванов от с. Равадиново, ЕГН: 5710150487 за закупени лекарства по продължаване на терапията от хипертоничната му болест в размер на 141 (сто четиридесет и един) лева.
- Янка Иванова Иванова от с. Равна гора, ЕГН: 6607211049 за извършена офталмологична операция на окото на сина й Тодор Стоянов Иванов, ЕГН: 8805010520, в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура и касов бон.

Ст. Георгиев – Това беше от комисията.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, благодаря Ви. Закривам двадесет и второто заседание на Общински съвет – Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...