:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №20/18.03.2005 г


ПРОТОКОЛ №20


Днес 18.03.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе двадесетото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, гости на двадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 16 Общински съветника. Предлагам двадесетата сесия на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Уважаеми колеги, всички Вие сте получили поканите с дневния ред. По така предложения дневен ред, предлагам с тия допълнителни докладни, които получихте, да прогласуваме една промяна. Докладна записка с вх. №248/14.03.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно насрочване на заседание на Общински съвет-Созопол в гр.Гутенщайн – Долна Австрия. Който е съгласен да влезе като точка №29 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№370
Приема да влезе в дневния ред като точка №29 докладна записка с вх. №248/14.03.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно насрочване на заседание на Общински съвет-Созопол в гр.Гутенщайн – Долна Австрия.

П. Рейзи – Под точка №30, да влезе докладна записка с вх. №256/16.03.2005 г. от Дияна Колчева, Добри Добрев, Милко Димов и Росен Деспов – Общински съветници, относно изграждане на спортна площадка в района на ОУ “Христо Ботев” – с.Черноморец, общ.Созопол. Който е съгласен да влезе като точка №30 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№371
Приема да влезе в дневния ред като точка №30 докладна записка с вх. №256/16.03.2005 г. от Дияна Колчева, Добри Добрев, Милко Димов и Росен Деспов – Общински съветници, относно изграждане на спортна площадка в района на ОУ “Христо Ботев” – с.Черноморец, общ.Созопол.

П. Рейзи – Под точка №31, да влезе докладна записка с вх. №257/16.03.2005 г. от Дияна Колчева, Добри Добрев, Милко Димов и Росен Деспов – Общински съветници, относно изграждане на ул. “Георги Кондолов” – с.Черноморец, общ.Созопол. Който е съгласен да влезе като точка №31 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№372
Приема да влезе в дневния ред като точка №31 докладна записка с вх. №257/16.03.2005 г. от Дияна Колчева, Добри Добрев, Милко Димов и Росен Деспов – Общински съветници, относно изграждане на ул. “Георги Кондолов” – с.Черноморец, общ.Созопол.

П. Рейзи – Под точка №32, да влезе докладна записка с вх. №236/08.03.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съветник – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора. Който е съгласен да влезе като точка №32 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№373
Приема да влезе в дневния ред като точка №32 докладна записка с вх. №236/08.03.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съветник – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора.

П. Рейзи – Под точка №33, да влезе докладна записка с вх. № 242/11.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-381 в кв.35 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година,улица “Рибарска” №51. Който е съгласен да влезе като точка №33 в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№374
Приема да влезе в дневния ред като точка №33 докладна записка с вх. № 242/11.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-381 в кв.35 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година,улица “Рибарска” №51.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направените предложения за промени в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№375
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Отчет на РПУ – Созопол, за криминалната обстановка в община Созопол за 2004 г. Докладва: кап. Плачков.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
2. Докладна записка с вх. №232/09.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение № 368 от Протокол №19/23.02.2005 г. на Общински съвет – Созопол и приемане на нови членове към състава на избраната с Решение № 47.3/30.01.2004г на Общински Съвет – Созопол комисия.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВНАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
3. Докладна записка с вх. №62/18.01.05 г. от Петя Чапевова – Общински съветник относно отпускане на еднократна парична помощ на Димка Радева Терзиева
4. Докладна записка с вх. №209/07.03.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съветник – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на Димо Станчев Йорданов и Сузана Стоянова Костадинова.
5. Докладна записка с вх. №220/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
6. Докладна записка с вх. №222/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпадане изпълнението на ремонтни работи на път № 3 /през с. Равадиново/.
7. Докладна записка с вх. №223/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разпределяне на еднократните парични помощи за ветераните от войните.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
8. Докладна записка с вх. №210/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот Х-393 в кв.36 по плана на гр. Созопол.
9. Докладна записка с вх. №221/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците за община Созопол за 2004 г.
10. Докладна записка с вх. №224/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. Докладна записка с вх. № 186/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №149 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Отманли”, землище с. Росен, общ. Созопол.
12. Докладна записка с вх. № 187/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №000071 по картата на възстановената собственост в м. “Борсушки дупки”, землище с. Равна гора.
13. Докладна записка с вх. № 188/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-510 в кв.27 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Милет” №30.
14. Докладна записка с вх. № 189/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-150 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
15. Докладна записка с вх. № 190/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ-524 в кв.58 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
16. Докладна записка с вх. № 191/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №016051 по картата на възстановената собственост в м. “Дуван дере”, землище с. Равна гора.
17. Докладна записка с вх. № 192/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХVІ-394 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №17.
18. Докладна записка с вх. № 193/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №107 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец”, землище с. Росен.
19. Докладна записка с вх. № 194/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №72 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец” землище с. Росен.
20. Докладна записка с вх. № 211/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-284 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №57.
21. Докладна записка с вх. № 212/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №30 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен, общ. Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 213/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №141 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец” землище с. Росен.
23. Докладна записка с вх. № 214/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №138 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец” землище с. Росен.
24. Докладна записка с вх. № 215/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №148 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец” землище с. Росен.
25. Докладна записка с вх. № 216/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-694 в кв.51 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
26. Докладна записка с вх. № 219/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на недвижим имот, частна общинска собственост в м. Буджака, землище на гр. Созопол.
27. Докладна записка с вх. № 225/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно частична отмяна на решение №227 на Общински съвет от Протокол №15/30.03.2001 година.
28. Докладна записка с вх. № 227/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №000156 по картата на възстановената собственост, землище гр. Созопол.
29. Докладна записка с вх. №248/14.03.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно насрочване на заседание на Общински съвет-Созопол в гр.Гутенщайн – Долна Австрия.
30. Докладна записка с вх. №256/16.03.2005 г. от Дияна Колчева, Добри Добрев, Милко Димов и Росен Деспов – Общински съветници, относно изграждане на спортна площадка в района на ОУ “Христо Ботев” – с.Черноморец, общ.Созопол.
31. Докладна записка с вх. №257/16.03.2005 г. от Дияна Колчева, Добри Добрев, Милко Димов и Росен Деспов – Общински съветници, относно изграждане на ул. “Георги Кондолов” – с.Черноморец, общ.Созопол.
32. Докладна записка с вх. №236/08.03.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съветник – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора.
33. Докладна записка с вх. № 242/11.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІІ-381 в кв.35 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година,улица “Рибарска” №51.

П. Рейзи – Откривам двадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. Както на всяка сесия, така и на тази, започваме с питанията към Кмета. Имате думата, уважаеми колеги, също така и Кметовете на села. Г-н Трънков – Кмета на с. Габър, заповядайте.
Д. Трънков – Кмет на с. Габър – Уважаеми господин Председател, уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-да Общински съветници, уважаеми колеги. Имам три-четири питания към Кмета. Г-жо Кмет, Вие знаете, че проблема в селата е за плана за земеразделяне. Докъде се е стигнало и работи ли се нещо по тоя план.
Второ – знаете, че в селата най-големият проблем е за горите – имаме ли общински и знаете община Приморско как създадоха самостоятелно горско стопанство и си работят хората и нямат такъв проблем, който го имаме ние всички по селата.
Искам по Наредба №1, имаме сериозни проблеми, сигурно и в другите села колегите го имат този проблем, по замърсяването в селата. Съставили сме актове и до днешен ден не знам дали има наказателно постановление издадено.
Четвърто – искам, в моето село има общински имоти, които непрекъснато се заграбват от хора, които незаконно ги заграбват и не желая постоянно да идват хора от техническа служба и правят всичко възможно да се пресече, но продължават да се заграбват. Не знам по какъв начин вече да постъпваме, да не се стига до инциденти и т.н.
През моето кметство има дадена пътека, дадена от Общински съвет още по времето на Златко Николов, която разделя Кметството на собственик Стойо Димитров Стоев и непрекъснато се влиза в Кметството, съборена е оградата от него. Ако може това да се измени, да може да се загради Кметството, за да нямаме тия проблеми. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Г-жо Караманова, имате думата.
В. Караманова – Плановете за земеразделяне не могат да бъдат преработвани и от Министерство на земеделието категорично отказват плановете за земеразделяне да бъдат преработени. На 20.12.2004 г., ние бяхме в Министерството на земеделието и горите с представители от с. Извор, в т.ч. Кмета на с. Извор и инициативен комитет, който се занимава с проблемите на земеразделянето на с. Извор. Бяхме при Зам. Министър Кабил, който в момента е Министър на земеделието и горите. Той пое ангажимент в края на февруари – началото на март, да дойде работна група от Министерството, за преработване частично и за комасиране на някои от терените, които са в района на с. Извор. Ние поставихме проблемите и на останалите населени места, в т.ч. и на Габър, но така или иначе, група от Министерството не е дошла. С вчерашна дата аз написах писмо до Министър Кабил, с което му напомних за ангажиментите, които пое при тази среща, която проведохме и това, че в най-кратък срок очакваме тази група да дойде, за да може да се работи.
По Наредба №1 – всички постановления, които се съставят от Кметовете на населени места идват в общината за издаване на наказателни постановления. По тях ние сме издали наказателни постановления, те са подписани и са пуснати. И когато се плащат местните данъци и такси, ако до този период този, на който е съставен акта не го е платил, то тогава той е длъжен да си плати. Това са много наказателни постановления и наистина събираемостта е много трудна с наказателните постановления. Трябва да се мисли за някакъв вариант направо на място с квитанция да се събират парите. Г-н Червенков ще каже дали е възможно да стане така.
И за общинските имоти – проверки в Габър са идвали много, точно по този повод. Инж. Пенка Бъчварова – Директор Дирекция ТСУ мисля, че може да отговори.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Г-жа Бъчварова, ще кажете ли нещо по този въпрос?
Пенка Бъчварова – Директор Дирекция ТСУ – Добър ден. Наистина, правили сме доста огледи на този общински терен, където се намира Кметството. Знаем, че има една отворена пътека, която се ползва от един от съседите на Кметството. За момента изчакваме, че инструмента ни е с един дефект, който е пратен и трябва всеки момент да се върне. Аз съм говорила с Трънков, че ще отидем да измерим и ще оградим парцела на Кметството.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Бъчварова. Г-н Мархолев.
Г-н Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Добър ден на всички. Във връзка с желанието на г-н Трънков да направим общинско горско, искам да Ви обясня, че в Приморско имат само надзиратели на горските имоти. Таксацията там и маркировката се извършва от Държавното лесничейство в Бургас, след което се режат дърветата. Във всяка гора има определени кубици, които трябва да се режат. Земите, които са върнати, фирма ГЕОС трябва да мине и да нанесат имотите. Не сме готови с всички имоти, върнати по съдебен път. Не са ни върнати имотите, т.е., не са ни въвели във владение. За да направим общинско горско и предполагам, че имате пред вид да задоволяваме нуждите на нашите хора с дърва и съответно да имаме някакви приходи, трябва да се върне всичката земя, за да стане нещо цяло. В района на Ново Паничарево и Крушевец, там имаме някъке около петдесет и няколко хиляди декара. Всичката земя, която ни е върната на нас е 120 000 дка. земя, със съдебни решения. Върнато е в района на Държавна лесничейска станция “Ропотамо”, в района на Извор, която не е въведена във владение. И в районите Росен, Равна гора, някъде около 12 000 дка. Това нещо става с решение на Общински съвет, пак Ви казвам, че нямаме готовност с въвеждането във владение. От там нататък вече с решение на Общински съвет може вече да се говори за взимане на решение за общинско горско.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Мархолев. На миналата сесия, аз бях направил едно писмено питане към Кмета на общината. Г-жа Караманова, може да прочетете отговора.
В. Караманова – Добър ден. Уважаеми г-н Рейзи, във връзка със запитване от 23.02.2005 г., относно Проект “Създаване и популаризиране на културния туристически продукт в гр. Созопол, чрез реставрация на Южна крепостна стена и кула истроителство на обществена туристическа инфраструктура за хора с увреждания” и след направената справка на документите, Ви уведомявам за следното:
По т.1 – Община Созопол е партньор №1 по Проекта, съгласно подписана декларация за партньорство през 2003 г., от Кмета на община Созопол.
По т.2 – В Проекта е включена улица “Южна алея”, която се явява общинска собственост, акта за общинска собственост е приложен.
По т.3 – Не е подписвано споразумение за разпределяне на оборудване, материали и други закупени с отпуснатата от ЕС безвъзмездна помощ, тъй като по Проекта не е предвидено имущество за разпределяне.
По т.4 – Изпълнението на Проекта е приключило. Съгласно стандартни процедури на Програма ФАР, оригинала на архива по Проекта, се намира в Изпълнителна агенция Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Партньорите по проекта – Община Созопол и Община Приморско, могат да се запознаят с архива на място в Министерството на регионалното развитие и благоустройството нямат право да правят ксерокопия от него, така че не мога да Ви предоставя копие от отчетите – техническите и финансовите.
По т.5 – Има съгласуван работен проект от НИПК в гр. София и одобрен от община Созопол. Техническата документация се намира в архива на общината. Всеки, който иска може да дойде и да го разгледа.
По т.6 – Съгласно одобрен работен проект е възстановена част от Южна крепостна стена и кула, осигурен е достъп за хора с специфични възможности – инвалиди, по южна панорамна алея. Изпълнен е санитарен възел за хора със специфични възможности – инвалиди. По време на изпълнението на проекта, са наемани безработни лица. Увеличената пропусквателна възможност на Южна алея, осигурява по-голям туристически поток. Това ще доведе до откриване на нови работни места в заведенията за хранене и в частните хотели, разположени в алеята.
По т.7 – “Архитектурно-исторически комплекс с музей – Южна крепостна стена и кула”, е работно наименованието на проект на Фондация “Созопол”. Има издаден акт за общинска собственост на Южна алея. Изграденият музей попада в УПИ ХІХ-229, кв. 18 по плана на гр. Созопол и се явява частна собственост.
По т.8 – В община Созопол има техническо досие на сграда с приземие в УПИ ХІХ-229, кв. 18 по плана на гр. Созопол, ул. “Милет” №50. Техническото досие е съгласувано с НИПК, Бургаски регионален музей и одобрено от община Созопол. В обхвата на парцела, има изпълнени два проекта – по компоненти на туризма “семеен бизнес” на проект “Красива България” към Министерството на труда и социалната политика. Първият – “Реставрация и адаптация на възрожденска къща, парцел ХІХ-229, ул. “Милет” №50, кв. 18, със собственик Кирил Арнаутски. Второ – “Архитектурно-исторически комплекс с музей в парцел ХІХ-229, на ул. “Милет” №50, кв. 18, гр. Созопол, със собственик Златка Арнаутска. Тези проекти са приключили през 2004 г. като те не влизат по Проекта, който е по програма ФАР. Те са извън този проект и са одобрени по програмата “Красива България”.
По отношение на нормативните изисквания и разрешение за частен музей, трябва да се обърнете към Директора на Бургаски регионален музей – г-жа Цоня Дрожева, защото това е в компетенциите на Бургаски регионален музей за наименование и даване на статут на частните сбирки.
В община Созопол има внесена докумнтация от водещата организация по проекта с писмо вх. №48-00-74/30.11.2004 г., на базата на която трябва да се издаде разрешение за ползване. Искам да подчертая, че този проект е един от 19-те одобрени и приети по Програма ФАР на българския културен туризъм. Проектът е първият приключил от 19-те проекта, което подчертава коректното и точно изпълнение от страна на водещата организация и партньорите. Декларацията за партньорство е приложена, споразумението за партньорство, всички останали документи по подписването на акта за ползване, който е на името на община Созопол, доклада, който е внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и крайният доклад на проверяващито от Програма ФАР, се намират в община Созопол и всеки може да дойде да ги ползва и да се запознае с тях подробно. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Само един въпрос имам. В момента долу на стената кулата продължава да се изгражда. Казваме, че проекта е приключил, а там върви строителство.
В. Караманова – Това е по друг проект, който е работен, от Фондация Созопол. Има одобрен проект от НИПК, който е представен, подпечатан е и това е по проект, който изцяло се финансира от Фондация Созопол. Проекта също включва общинска собственост и тази собственост остава общинска. Т.е. инвестират се средства в подобряване на общинската инфраструктура. По една програма на НИПК с работен проект, които също се намират в архива на община Созопол, можете да ги видите.
П. Рейзи – По отношение на музея, който е направен. Там в него, според мен, половината е в общинска собственост. Вие го обявявате едва ли не, че целият е частен. Не знам как е станало това нещо. Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Частният музей е изграден изцяло в собственост в парцел УПИ ХІХ-229, кв. 18 и е изцяло частна собственост, не е в общинската територия. В частния парцел е изграден частният музей.
П. Рейзи – Благодаря на Кмета на общината. Г-н Минков.
Д. Минков – Добър ден на всички. Въпросът ми е към Кмета, но може би и Кмета на с. Росен трябва да вземе отношение. В землището на с. Росен една турска фирма обработва един доста сериозен масив земя. В рамките на този масив има парцели, които са собственост на хора, които нямат желание да се използва тяхната земя, но въпреки всичко земята се обработва. Въпросът ми е следния – има ли в обработваните от турската фирма масиви общинска земя, има ли кореспонденция по въпроса и има ли формула да се защитят интересите на тези хора, които просто са ограбени?
П. Рейзи – Кмета на с. Росен.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Относно интересите на хората няма проблеми. Турската фирма сама си носи отговорност за това, че е изорала техните парцели. Когато те искат да си влязат в собственост и да продават, хората спокойно могат да го правят това. За това сме се консултирали, който се интересува, дойде при мен, разяснихме нещата. Няма никакъв проблем. Но понеже с тези земи става много трудно, за да си окрупнят масиви за ползване, тази отговорност си носи турската фирма. За общинската земя – аз там не знам да има. Ще го уточним по-подробно, но по същия начин. Общината си ползва парцелите. Това ще го проверим, но консултирахме се с адвокати, така че няма проблем, получили са съответните отговори.
П. Рейзи – Аз предлагам, г-жа Караманова, проверете всичко и за следващата сесия...
В. Караманова – Представителите на тази фирма идваха в община Созопол. Те са си подписали договори с частните стопани, по тяхно желание и това е станало в Росен. Нямат заявени за ползване общински земи. Въпреки всичко е редно да проверим и ако те ползват трябва или да бъдат ограничени, или както е по Наредбата да си платят.
П. Рейзи – Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Г-жо Кмет, на предходна сесия беше приета Наредба за общинските пътища и във връзка с това съвсем конкретен ми е въпроса, породен от многобройни питания от хора, които ползват тази отсечка. Става въпрос за отсечката от бензиностанцията до Равадиново. Участъка до Бетоновия възел е в много лошо състояние. Предвижда ли се и в какви срокове ремонт на пътя?
П. Рейзи – Г-н Мархолев, имате думата.
Г-н Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Тъй като наистина трафика там на тежкотоварни коли е натварен и пътя се разби. Поканили сме фирмите “Андела” и “Евробилд”. “Андела” все още не е започнала действия да сключат договор с общината, с който после да си поправят пътя в този участък, при завиването на тежките автомобили точно пред тях. Там се получава голямото разбиване и за едно отводнително мостче, където минават камионите и пътищата са стеснени. С г-н Златан Атанасов сме ходили на место, всичко е подготвено за ремонт на пътя, но поради причината, че сега трафика е още много натварен, излизаме от зимния период, просто изчакваме времето да напредне малко.
П. Рейзи – Нещо във времето как го виждате?
Г-н Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Да спрат автомобилите, защото няма как да го спрем.
И да дам отговора писмения на г-н Георгиев и г-н Недин за винетките.
Уважаеми г-н Недин, във връзка със зададен въпрос на сесията през м. февруари, съгласувано ли е с общината поставянето на пътни знаци за винетки за третокласна и четвъртокласна пътна мрежа, собственост на общината, Ви отговаряме следното:
Третокласната пътна мрежа на територията на община Созопол, не е собственост на общината.
Четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Созопол, приета с приемо-предавателен протокол от 16.06.2003 г. между община Созопол и Областно пътно управление е 62 км.
В община Созопол няма регистрирано желание от заинтересовани жители на общината за промяна местоположението на знаците, означаващи движение по път с винетна такса, поради което не е същаствувала необходимост от съгласуване. Проведена е среща с Окръжно пътно управление – Бургас, на която е уточнено, че табелите за обозначаване на движение по път с винетни такси са поставени след знак Д-12, което значи “край на населеното място”, което означава, че не важи за урбанизираните територии. Преди заустването на четвъртокласен път с такъв от републиканската пътна мрежа означава, че движението по четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Созопол, се извършва без да има необходимост от закупуването на винетки. Без да използват републиканската пътна мрежа, до Бургас могат да стигна жителите на с. Черноморец, с. Равадиново, с. Атия, с. Равна гора през Росен. Това са тези нашите вътрешни пътища, които имаме. Това е писменият отговор, който Ви даваме, а тук ще Ви прочета част от едно писмо, което получихме от Националното сдружение на общините.
“Под въздействието на общественото мнение и действията на Кметовете, в края на миналата седмица, Министерството на регионалното развитие и благоустройството разпореди на Изпълнителна агенция “Пътища” и нейните подразделения в страната, да подпишат с общините двустранни споразумения. С тях следва да се уточнят отсечките от републиканската пътна мрежа, за които няма да действат винетките”.
Ние такова споразумение не сме подписали все още, защото нямаме писмено такова искане от Кметовете на села. Обадихме се в Изпълнителна агенция “Пътища” и ни казаха така – до 100 м., ако имаме проблем с някое село, те могат да ни отстъпят и да не плащат винетки хората. Но ако няма 100 м. участъка, те ще ни го предоставят на нас да бъде пез винетки, тогава ние трябва да си поемем ремонта по този път. За сега единственият проблем, получил се в общината при нас, само проблема е жителите на Равадиново отиват да зареждат до бензиностанцията. Това се отнася и за Созопол, може някой да не си купи винетка, да върти само тук в общината. Но излизайки на пътя за бензиностанцията и когато завърти обратно да отиде до Равадиново, той попада под Закона за винетките. Това нещо се е получило само в общината. Ако има някакви проблеми с Кметовете по села, нека да ни уведомят, за да отидем да сключим такова споразумение с Изпълнителна агенция “Пътища”.
Ст. Недин – За доуточняване, би ли следвало от тук нататък Кметовете на селища да пуснат някакви заявление за удължаване на някои пътища, по които да се пътува без винетки. Защото селата са с големи землища и землищата са по протежение на пътищата. С. Извор стига до Зидарово обратно чак до международния път. Хората имат ниви или земя за обработване и като излезе извън селото, той трябва да пътува 3-4 км., за да си иде до нивата. И с тая кола той няма работа в града, никога няма да се качи на големия път. И трябва ли той да плаща винетна такса, за да си ходи на нивата всеки ден. Както и с. Росен, до пътя Бургас-Приморско, могат ли да слизат, там също в “Росенец” имат земи и обратно за Веселие. Вече тук ни изброихте няколкопътища, по които се пътува без винетки. Трябва ли Кметовете на селища да внесат някакви заявления и после да се подпише това споразумение.
Г-н Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Вътре в селищата, при тях пътят след като е четвъртокласен, винетки не се плащат. Ето сега, Вие ми подсказахте един въпрос – от Росен някой може да отиде да кажем до “Отманли”. Това пресичане може наистина да попадне под ударите, ако случайно там има проверяващи от органите на ДАИ и КАТ. Кметът на общината трябва да го направи и да направим едно споразумение с Агенция “Пътища”. Ние умувахме например от Крушевец да се отиде до Ясна поляна. Но там разстоянието е много голямо, ние го мерихме. Така могат да ни направят отстъпка. Говорим от Росен до самия мост винетка не се плаща.
П. Рейзи – Там е третокласен път, трябва да се плати.
Г-н Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Тя е общинска.
П. Рейзи – Не е общинска.
Г-н Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Ако е над 100 м., може, ако не е, хората ни го дават, обаче си поемаме поддръжката на пътя.
П. Рейзи – Не, те са готови, ама трябва ние да го поддържаме.
Ст. Недин – Какво казват по селата хората – “Софиянци от кв. Люлин да слезе до работното си място в центъра, не плаща винетна такса. А аз, за да си ида на нивата, на работното си място, трябва да плащам винетна такса”. За това става въпрос. Можем ли ние по някакъв начин да го уредим това нещо. Да си иде един селянин до работното място на нивата, да не плаща винетна такса, тъй както от Люлин до центъра или от крайния квартал на Бургас, да си иде на работното място. Това искат хората.
П. Рейзи – Аз ще отговоря тук. Можем да го приемем, но...
Г-н Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Можем да го приемем, но трябва да си поддържаме сами пътищата. Както казвате Вие, ще има 10 човека от селото, които ще си ходят до нивите. Трябва да го направим за цялото село или тези хора да представят някакъв документ, само на определени хора да не им взимаме.
П. Рейзи – Аз имам едно такова предложение към Кмета на общината – нека все пак Вашия екип от хора да разгледат тези райони и в крайна сметка ако трябва, да се внесе една докладна до Общински съвет, да се направи една сметка какво ще ни струва, ако това нещо премине към нас, защото за нас е по-важно колко ще струва поддръжката на тези пътища. Направете си един оглед, вижте как стоят нещата и на следващата сесия да излезете с някакво предложение.
Г-н Мархолев – Зам. Кмет на община Созопол – Аз ще помоля, нека да направят до нас писма Кметовете на селата и след това да отидем на место да ги видим. И въз основа на това искане, което ще ни представят те, ще изчислим колко ще ни струва във времето за ремонт и ще го представим в Общински съвет.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Мархолев. Уважаеми колеги, нека да продължаваме нататък. Г-н Милко Димов.
М. Димов – Г-н Председател, г-жо Кмет, г-да съветници. Аз имам два въпроса. Не държа непременно днес да ми се отговори на първия въпрос, но ако считате, че днес имате готовност да ми отговорите, може и днес. Въпросът ми е към общинска администрация. Аз навремето най-много пледирах да се създадат тези пет бройки за полски пазачи и за опазване на околната среда. Какъв ми е въпросът – понеже мина една година, имам чувството, че не се използват достатъчно, тук са и Кметовете на селата, ще си кажат и те думата. Създадена ли е добра организация, наистина тези заплати да се заслужават от тези хора. В нашият район например, нас ни интересува повече опазването на околната среда. Тук стария път, който иска да се направи, тъй като се използва повече с въвеждането на винетките. Започват да си изхвърлят хората даже и строителни отпадъци там на зелената поляна, а от там ползват и чужденците тоя път и както преди бях казал, за разходка. Кметовете на населените места, те чак толкова не всички са доволни от тях. Аз пледирах също да са на подчинение на Кмета на общината, за да има по-голям контрол. Но от друга страна, може би трябва да има някакъв график, който да се представи на Кметовете на населените места. Да отидат сутринта и да кажат “днес съм на Ваше разположение”. Това ми е първия въпрос, за да могат да се ползват ефективно, а не само да има бройки. И отделно пък от своя страна те поставят някакви въпроси – че бензин нямало, че транспорт нямало, може би със санкционирането, нямало достатъчно правомощия и т.н.
Вторият ми въпрос е във връзка с материалите за сесията. Гледам изключително много докладни за продажба на общински земи. Там където стои въпроса за доурегулиране, нямам нищо против. Обаче когато се продават големи масиви като в района на Росен, Равна гора и т.н., тук по Буджака някои места, защото много хора от Созопол ми поставиха въпроса. Какъв е въпроса – ние правим сега митинги и протести за обезщетяване на хората със земя. 90% от хората от Черноморец и Созопол, на които не могат да си получат земите, трябва да бъдат обезщетявани със равностойна земя. Земята ще дойде от общинския поземлен фонд. Ако ние сега го продадем обаче, аз се поинтересувах допълнително, къде евентуално има земя за обезщетяване на тия хора – Крушевец, Вършило. Ами защо тогава да продаваме земя в Росен и Равна гора, които са по-близо и да си усложняваме живота. Един човек от Созопол и от Черноморец тук от морето да отиде там, е по-трудно. По-близо е Росен, Равна гора. За това, може би общината трябва да приеме някаква стратегия. Да види колко земя има за обезщетяване. Аз мисля, че има около 3-4 000 дка. за обезщетяване. Тези декари къде се намират, да се редуцират достатъчно, да се направят и да се направи една програма на общината за обезщетението. Тези данни могат да се вземат от поземлена комисия. Но по груби сметки, аз ги знам горе-долу, толкова са. И така да вметна още нещо, наистина по въпроса за пътищата. Наистина има две три неща, не искам кой знае колко инвестиция да се ремонтира тоя стария път. На две-три места и то попада в землището на Созопол повечето, има няколко големи дупки, които е хубаво като се прави ремонт да се асфалтира, за да може да се ползва вътрешно от хората. Благодаря.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, ще отговорите ли или писмено ще отговорите?
В. Караманова – По въпроса за организацията на полските падари. По настояване на Кметовете на населените места и тъй като те най-добре познават хората, които живеят в тези населени места, и петимата бяха назначени със съгласието и по предложение на Кметовете на по-големите села, на които те отговарят. В същото време, ние ясно казахме какви са задълженията на тези падари. Друг е въпроса, че наистина една година изтече. Всеки един Кмет да подготви един отчет за това каква е дейността на пъдаря в неговия район. Доволен ли е или не е доволен от него. Да я разгледаме и да Ви запознаем на следващата сесия и съответно Кметовете на населени места съвместно с общинска администрация да търсим по-добри решения за тяхната работа. За района на Созопол и Равадиново и Черноморец, в т.ч. и Атия даже и те тук няма какво да пазят. Той има пред вид замърсяването Милко Димов. Извозването на пясъка, което също може да го натоварим само и единствено с тази задача. Един човек за нашия район е малко, тъй като района е много голям.
П. Рейзи – Така е, всеки хвърля където му падне.
В. Караманова – Следващият въпрос беше за обезщетяването. Обезщетението на жителите на населените места, чиито земи попадат в зони, където не могат да бъдат възстановени, става с един план за обезщетяване, който се прави в Поземлена комисия. Предишният Общински съвет беше гласувал част от земите, които се дават от Поземлена комисия и той се гласува. Единствено такъв списък поименен гласува и настоящият Общински съвет. Ние Ви го предложихме по предложение на Поземлена комисия. Разбира се, че е много по-добре хората, които имат на първа линия да си получат на първа линия, но в никакъв случай това няма да достигне и тогава ще се създаде конфликт между самите хора, които имат там да получават земи. Ще се пада по 0,20 или по 0,10 на човек. Тя и сега е около 0,60-0,65, това е по данни на Поземлена комисия, на базата на хората, които подлежат на обезщетение.
П. Рейзи – Е да, ама в зоната на отдалечаването.
В. Караманова – Да, те са в зоната на отдалечаването. Първият списък, който се гласува от предишния Общински съвет, има малко места на “Куку баир”, има тука в тази по-близката зона, но там нещата са много напреднали и може би този въпрос трябваше да го разгледаме още преди една година, още в началото или... за да може това да стане. Единственото в момента, за което ние говорим с Поземлена комисия, това е за едни комасирани земи общински, които са в района на с. Извор и вместо тези 500 дка., които са комасирани, да бъдат дадени за обезщетение да искаме да се отменят комасираните в замянат на такива, които не са комасирани, тъй като един комасиран терен представлява по-голям интерес за едни инвеститори, отколкото разпокъсани дребни имоти, които и без това ще бъдат дадени за възстановяване или за обезщетение на хората.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други въпроси? Реплика? Да, имате думата, г-н Димов.
М. Димов – Въпросът е такъв – да, малки са, обаче 1 кв.м. тук, дори и в района на парк “Росенец”, струва много повече отколкото край морето. Всеки ще бъде съгласен да получи 20% от стоте, тук в тоя район, отколкото да кажем 100 еди къде си, защото той фактически не може да ги ползва. За това е хубаво в този регион до Равна гора включително, да запазим колкото се може общински земи, дори и да са редуцират. Защото земята тук е една, около Росен вече се вдигна земята, а пък земята нататък е на смешна цена и е неизползваема за нашите хора.
В. Караманова – Така е, обаче ако те не са гласувани за обезщетение независимо, че са свободни и са общински, те няма да могат да бъдат... да, ама Вие гласувахте и предишният Общински съвет също гласува. Това е процедура, която е започнала преди повече от три години. И ние в момента трябва да стопираме, ако изобщо е възможно да я стопираме тая процедура и да търсим други терени. Вие гласувахте едни за обезщетение, а предишният Общински съвет също гласува едни за обезщетение. По предложение на Поземлена комисия. Процедурата е започнала преди повече даже от три години.
П. Рейзи – Ама има и нещо друго...
В. Караманова – Значи ние, ако вече не е напреднал плана за обезщетение, а то е зададено задание вече сигурно... знам, да. Инициативата е по предложение на Поземлена комисия. Предложения се дават от Поземлена комисия за обезщетения и те само се гласуват от Общински съвет тези земи за обезщетения.
П. Рейзи – Аз мисля, че дори и тия, които в момента сме ги гласували, те също няма да им стигнат. В крайна сметка, те търсят и малко по-големи територии, за да може да стане по-лесно този план, който искат да го направят. Други питания към Кмета? Кмета на с. Присад.
П. Тодоракиев – Кмет на с. Присад – Добър ден на всички. Във връзка с полските пазачи трябва да Ви кажа, че при нас в Присад ние сме го решили така и аз искам да предложа на колегите от общината, селските кметове така, както сме наречени. На нас ни се отпусна длъжност “Озеленител”. Нека всички в договорите, които подписват с озеленителите, да има и една нотка, че се грижат за опазване чистотата около селото. А пък опазване на имотите, които са много извън селата, това ще бъде грижа на полските пазачи. Не може полските пазачи от с. Извор да се грижат за чистотата в моето село. Няма да стане. За тази работа ще се грижат нашите озеленители, тия бройки, които отпуснахте като озеленители, те ще я вършат. Това предлагам на колегите в договорите, които подписват, да бъдем единни към тези озеленители, да знаят, че ще отговарят и за кой изхвърля отпадъци в края на селото и т.н. Благодаря за вниманието.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на с. Присад. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. Аз имам два въпроса. Единият е свързан със следното – на заседание на Общински съвет, ние гласувахме структурата на общината. Тогава, когато гласувахме структурата на общината, имаше бройки, които са незаети. Въпросът ми е такъв – имало ли е вече обявление, подадени ли са обявления за тези длъжности и ако не са заети или ако не са подадени въобще обявления за тези конкурси, какви са съображенията? Това е единият ми въпрос.
Вторият ми въпрос е, може би трябва да го задам към г-н Червенков. Знаем всички, че в общината могат вече да се подават декларациите по годишното приключване – чл.51 и декларациите на едноличните търговци и физическите лица. Има определени служители, които да ги приемат. Обучени ли са тези служители, преминали ли са някакъв курс? Питам, защото вчера се натъкнах на следния случай. Отказаха ми да бъдат приети документи. Обучени ли са и доколко са обучени.
П. Рейзи – Г-н Червенков ли ще отговаря? Имате думата, г-н Червенков.
Н. Червенков – Директор Дирекция “Местни данъци и такси” – Има сключено споразумение между Главния данъчен инспектор и община Созопол и от един месец започнахме приемането на декларациите. Със Заповед на Кмета са определени лицата, които ще извършват тази дейност. Минали са обучение в Бургас за един ден. Това е обучението. Имаме споразумение с Главната данъчна дирекция за всички възникнали проблеми, за които лицата нямат информация, да я получат по телефона. За конкретният случай сутринта ме запознаха. Направили са сверка, но Вие сте излезли.
Кр. Германова – Г-н Червенков, има едно основно правило при приемане на декларация: след като физическото лице и т.н., те са длъжни да я приемат. Не да кажат “изчакайте”. На мен времето ми е ценно. И аз съм Общински съветник и не съм пуснала жалба. Следващият, който дойде ще пусне жалба.
Н. Червенков – Директор Дирекция “Местни данъци и такси” – До сега нямаме, това е единственият случай, но имайте пред вид, че те са само от няколко дена. Направили са сверка, трябвало е само пет минути да се изчака.
П. Рейзи – Г-жа Караманова.
В. Караманова – Има незаети бройки в Дирекция “Устройство на територията”. Ние отдавна сме направили справката в Бюрото по труда за това има ли безработни, тъй като местата са обявявани, а не се явяват хора. Аз разговарях с Общинския съветник Катя Стоянова, тя по служебен път беше тук. Сега вече ще напишем писма, разбрахме каква е процедурата, тъй като не се дават имената на безработните, вече е така по Закона за класифицираната информация. Дават само колко са като бройка, а не кои са хората, да отнесем питане към тях. Сега вече писмено ще го направим до Бюрото по труда, за да може тези които са свободни и заинтересовани, да дойдат и да кандидатстват за местата. Това е.
П. Рейзи – Реплика.
Кр. Германова – А за “Началник местни данъци и такси”?
В. Караманова – За “Началник местни данъци и такси” процедурата се подготвя, аз съм написала Заповед. Г-н Червенков е подготвил за обявяване в пресата. Тя трябва да се обяви в два местни вестника и от там нататък да стартира процедурата, тя ще е с конкурс.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания? Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Уважаеми колеги, в периода 23-25.02, се проведе туристическа борса “Ваканция – 2005” в НДК – София. Въпросът ми е към г-жа Караманова. Как се представи община Созопол и на какъв по площ щанд бяха разположени нашите материали?
В. Караманова – Мархолев беше там, но го няма в момента. Ще получите отговор писмено.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет. Аз имам два въпроса към Вас. Тези въпроси са задавани вече на заседания, но тъй като няма развитие по тях, аз пак ще ги задам. Ще ги задавам докато нещо се получи като реакция от страна на администрацията. Първият ми въпрос е свързан със строителството на заведението на така наречения “Магарешки площад”, там на зелената площ, която се намира в новия квартал. Този въпрос е задаван от мои колеги, Вие казахте, че има някакви актове съставени, някакви санкции, но така или иначе, строежът си продължи. Вече е завършен и явно там ще става така да кажа “кръчма”. Явно че в Созопол се толерира безпардонността и незачитането на Законите и така на санкциите както на Общински съвет, така и на Кмета. До къде са достигнали нещата по това строителство, какво възнамерявате да направите, така че все пак Законите да бъдат спазени и в крайна сметка зелените площи да бъдат опазени от това тотално строителство. Това е първият ми въпрос.
Вторият ми въпрос е свързан с ямите и дупките, които се отвориха след зимния сезон. На предишната сесия поставих проблема с тежките строителни машини, които рушат ежедневно настилките по улиците. Вече се отвориха ями. Всички граждани на Созопол, и аз естествено, имаме автомобили и си трошим колите в тези дупки. Кога общината възнамерява да предприеме мерки за запълването им, тъй като всеки си плаща данъците, таксите за автомобила като прилежни граждани на този град и не е редно да си трошим колите по дупките. Минаваха от Електроснабдяване и копаха, минаваха и от Далекосъобщения и копаха. На много места си оставиха разрезите на пътя. Защото ако не се предприемат мерки, тук има и представител на полицията, аз ще бъда първият, който ще даде общината под съд, за строшена ходова част на автомобила си.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Караманова.
В. Караманова – По отношение на това, какво ще се направи, кога ще се вземат необходимите мерки за дупките. Мисля, че точно на Общинските съветници не трябва да им обяснявам, че това става след април месец. Те по-добре или поне колкото мен трябва да знаят, че трябва да отворят асфалтовите бази. Има гласувани пари, Вие самите ги гласувахте и знаете колко са. Това са 57 000 лв. за ремонт на сафалтовата настилка в Созопол и това ще стане, но трябва да отворят асфалтовите бази, за да се реализира. Всеки един ремонт, извършен преди този период означава, че хвърляме парите, които Вие сте гласували на вятъра. Защото асфалтирането става най-добре в края на април – началото на май, така че за бъде по-издържливо.
По отношение на строежа. За този строеж има издаден акт. Много често идвате в общината всички Вие. И сигурно на таблото, аз съм убедена, че сте го видяли, но сега отново ми задавате въпроса. Акта за незаконно строителство е издаден и е пратен в РДНСК, стоеше в установения срок на таблото на техническа служба горе. Води се по законов ред цялата преписка, както трябва да бъде. Защото ако гражданите извършват незаконосъобразни деяния, то ние трябва да спазваме Законите. А Закона за незаконното строителство е такъв – съставя се акт констативен, преписката се обявява и се праща в РДНСК за взимане на съответните законови мерки.
П. Рейзи – Г-н Георгиев, реплика.
Ст. Георгиев – Само една реплика, преди два дни бях в Бургас и там хората си ремонтират пътищата и там с асфалт ги попълват. Явно, че за Бургас има асфалт, а за Созопол няма.
Д. Карабаджакова – Главен архитект в община Созопол – Не, не, просто асфалта е друг, пригоден за зимни условия и се издава много малко. Само една асфалтова база работи. Асфалта е абсолютно различен.
Ст. Георгиев – Добре, като си изпотрошим колите до края на април, кой всъщност ще поеме отговорността. Някакво временно запълване да се направи.
П. Рейзи – Други питания? Г-н Недин.
Ст. Недин – Преди да задам моите въпроси, едно предложение да направя към местната администрация. Тези изкопни дейности, които пресичат асфалтовите пътища в общината, ако може да се правята тогава, когато асфалтовите бази са отворени и има асфалт, за да може да се запълват. Ако е възможно такова нещо да се направи. Става въпрос за догодина, строителството няма да се спре.
Имам три въпроса – първият е свързан с проблемите в Черноморец. Всички знаем за проблема на с. Черноморец със земеделските земи. Гласувахме тук една декларация единодушно. Би ли обяснила г-жа Караманова как се движат нещата, какво е поела като ангажимент общината. Има ли някакви контакти с Министерството на отбраната, с парламента. Четем разни неща по вестниците. Не на всичко можем да имаме доверие там.
Вторият ми въпрос е многократно задаван, свързан със застрояването на крайбрежната ивица. Преди две сесии имаше един отговор, писмен, в който се изреждат редица от имоти, за които има вече процедура за частични промени. Искам да знам, това ли е виждането на г-жа Караманова за застрояването на крайбрежната зона. На частични изменения или с устройствени планове. Ако се ограничим само с този отговор, който беше даден писмено истината е, че Вашето виждане е, застрояването от сега нататък да си продължи с частични изменения без устройствени планове поне там, където е възможно.
Трети въпрос – г-н Марков постави един сериозен проблем. Има назначен одитор, т.е. одит на ОФ “Търговия” и в последствие жената, която е била назначена да направи одита е отказала. Възможно ли е г-жа Кмета да съдейства да продължи одита, да се направи един одит на Общинската фирма, защото както Кмета, така и Председателят на Общински съвет, така и всички Общински съветници сме заинтересовани от постигането вече на крайната цел, поставена далеч във времето, т.е. ликвидацията на фирмата. Много е важно да се направи един одит, да се изчистят нещата, да се подредят. Той одита е от 2001 г. Възможно ли е да съдействате Вие и Председателят на Общински съвет, за да се направи този одит на ОФ “Търговия”.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Караманова.
В. Караманова – По въпроса със земине на Черноморец. Един наистина изключително важен въпрос. Предприети са разговори с Министерство на отбраната. Официално е изпратено писмо на Министър Свинаров от страна на общината. Водени са разговори с парламентарните групи. Водени са разговори и писмено е уведомен Президента на Република България. В същото време вчера това, което получих като информация в резултат да действията, които извършваме, главно благодарение на жителите на с. Черноморец. Във вестника е написано за Царево и за... не е написано за Созопол. Сега е включен и Созопол, точно така. Това е за сега, което ще стане. Дали точно така ще бъде, не мога да Ви кажа и не поемам ангажимента, докато това не стане официално. Но това е, което неофициално получих като информация.
За одита официално писмо има написано. Миналата седмица г-н Марков беше при мен. Той постави въпроса за одит. Има официално написано писмо, изходирано до Директора на Агенцията за държавен вътрешен контрол за удължаване на срока за провеждане на одитна проверка за периода от 2001 г. до сега на ОФ “Търговия”.
И последният въпрос беше за застрояването. В отговора, който дадохме има една малка подробност. Уважаеми Общински съветници. Не е работа само и единствено на Кмета да взима такива решения. Колективният орган, който взема важните решения, сте Вие. И е Ваша отговорността на базата на това, което общинската администрация изнесе и това, което написа Главният архитект, да седнем заедно да го обсъдим, за да вземем едно конкретно решение. Защото много лесно е да се каже, когато трябва да се поеме отговорност, нека Кмета да я поеме. А когато е нещо, за което не трябва да се поема отговорност, тогава може Общинският съвет. В такъв смисъл беше писмото, така и завършва отговора, който сме написали. Общинският съвет да обсъди, предлагаме много подробно проблема със застрояването от Черноморец до “Златна рибка”. И аз отново апелирам към това.
П. Рейзи – Г-н Недин за реплика.
Ст. Недин – Ние ще го обсъдим, то е ясно. Въпросът е Вашето виждане – на частични изменения ли да вървят нещата по застрояването, или с устройствени планове поне на някои части. И като има някакво конкретно предложение, да сядаме и да обсъждаме. Ако трябва да направим една специална сесия и цял ден да обсъждаме. Ако трябва и пет дена да обсъждаме, въпросът е сериозен.
П. Рейзи – Г-жа Караманова има думата.
В. Караманова – Точно в това беше смисъла на отговора, който ние дадохме и аз очаквах Общинският съвет да инициира една такава сесия да говорим точно по тези проблеми. В същото време, дали ще е частичен, дали ще е подробен устройствен план, ако той не е общ устройствен план, няма абсолютно никаква разлика. ПУП-овете също касаят определена територия. Ние трябва да преминем към общ устройствен план на територията, или да останем на това положение, защото частичното изменение за тези зони го няма. Има вкарване на подробни устройствени планове за определени по-големи или по-малки територии в зависимост от това как е комарсилал съответният инвеститор земята. Дали той е комасирал по-малка част територия, или е комасирал по-голяма част територия. Правилното според мен решение, е разработване на общ устройствен план. И аз затова, изрично с Главния архитект като се консултираме, написахме. Приемането на един устройствен план във времето на нас ще ни струва две години и половина или три години минимум. Имаме ли реалните възможности и ще можем ли да поемем отговорността да направим всичко това. Това е наистина един сериозен въпрос и от тук нататък, всеки един да се замисли, ако трябва следващата сесия да бъде точно по този въпрос.
П. Рейзи – Аз ще коментирам така Вашето изказване. Това означава ли, с последното, което казахте, че това ще струва две-три години на общината, Вие сте на мнение – Вие и общинската администрация в лицето на Главния архитект, че Вие сте склонни да вървим към ПУП-ове на отделни територии, а не към общ устройствен план?
В. Караманова – Аз първо, обаче, аз сега ще задам въпроса и искам да чуя Вашето мнение, уважаеми Общински съветтници.
П. Рейзи – Ако обичате ми отговорете, защото за да направим една такава сесия, където Вие ще коментирате и да дебатираме по въпроса, Вие като Кмет на общината и цялата администрация, която работи, е нормално да излезете с някакво виждане по въпроса. И от там вече да се тръгне и да се коментира. Г-жа Карабаджакова, моля Ви седнете си, не съм Ви дал думата. Да, ще и дам думата.
Ст. Недин – Тя г-жа Карабаджакова знае за какво става въпрос, г-жа Кмета също. Има частичен ПУП има и общ. Да де, единичен, за отделен парцел и общ план.
П. Рейзи – Г-н Недин, извинявайте, че Ви прекъсвам. Аз съм задал въпрос към Кмета. Искате да направим сесия, на която да дебатираме тоя проблем. Но в крайна сметка, към Общински съвет трябва да се излезе с някакво предложение от страна на администрацията. От там нататък да се съберем, да седнем, да откоментираме, да поканим Кмета на с. Черноморец и да се види в крайна сметка кое е най-правилното. Да се погледнат положителните страни на едното, на другото и да се реши проблема. Защото ние да се съберем ей така Общинският съвет и общинска администрация и да се превърне в говорилня, според мен няма смисъл. По-добре Вие като Кмет на общината и като Ваша стратегия, по която в следващите две години да работите, да излезете с някакво виждане по въпроса. От там нататък ще се коментира и ще се излезе с някакво решение. Това искам аз да Ви кажа. Нищо повече. Други питания има ли? Г-н Милков.
Ив. Милков – Към Вас ми е въпроса.
П. Рейзи – Да, заповядайте. Нямам нищо напротив. Да, по правилник наистина е “питания към Кмета”, няма към Председателя на Общински съвет, но може. Питайте.
Ив. Милков – Г-н Председател, във връзка с делото във Върховен съд, което се води между Фондация “Аполония” – Созопол и общината и с грижа за общинската собственост на община Созопол, Общинските съветници от групата на БСП и коалиция, имаме към Вас два въпроса.
1. Учредител ли сте на Фондация “26 века Аполония Понтика”, създадена и учредена на 28.02.2000 г., преименувана на Фондация “Аполония” Созопол през 2003 г?
2. Има ли промени в учредителния акт на Фондация “26 века Аполония Понтика”, преименувана на Фондация “Аполония” Созопол, съгласно чл.36 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и ако има, какви са те? Заповядайте.
П. Рейзи – Писмено ще Ви отговоря. Във връзка само с делото, ще дам думата на Юристката на Общински съвет да Ви отговори до къде са стигнали нещата.
Б. Чампарова – Първо, искам да кажа, че между общината и тази Фондация не се води дело. Поне на мен не ми е известно да се води такова дело.
П. Рейзи – Точно така.
Б. Чампарова – Това Ви беше въпроса.
П. Рейзи – Други питания към Кмета на общината? Ако няма, уважаеми колеги, предлагам да започнем сесията. По първа точка давам думата на г-н Плачков да изнесе своя доклад. Искам да Ви кажа колеги, че този доклад е като информация. Ако имате някакви въпроси към г-н Плачков, може да ги задавате, но няма да взимаме решение по отношение на доклада.
В. Плачков – РПУ гр. Созопол – Уважаеми Кмет на община Созопол, уважаеми г-н Председател, уважаеми Общински съветници, гости. След справката, която ще зачета, ще Ви дам възможност да си зададете въпросите. На някои ще отговоря в момента, други няма да мога да отговоря в момента. Ще Ви бъде отговорено писмено в съответния срок.
РПУ – Созопол обслужва територията на община Созопол, съставена от един град и дванадесет села, с приблизително население от 14 000 души. Численият състав на РПУ – Созопол наброява 60 служители, в т.ч. волно наемния персонал. Служителите на РПУ са разпределени на оперативни работници и охранителна полиция. Настоящата справка отчита работата предимно на охранителна полиция, като в информацията са включени и данните на оперативните работници. За работата на оперативните работници не мога да Ви дам информация, тъй като попада в Закона за класифицираната информация.
В РПУ-Созопол през отчетната съществуваше обособена оперативна група за борба с криминалната престъпност, която се състои от един Началник група /от м.юни/ и трима ОР /оперативни работници/.
През семтември един от оперативмните работници се премести в 3РПУ-Бургас и останаха 2 ОР /единият с оперативен стаж 9 години, другият е назначен през м.февруари, 2004г./.Има и трима младши ОР с оперативен стаж съответно 11години, вторият с 8 години, а третият с 1,6 години стаж.В общи линии групата е обособена, но е желателно заемането на офицерските длъжности.В групата работят служители с опит, но има и други, които сега започват да трупат такъв.Необходимо е от страна на ръковоството да сe оптимизира механизма и той да заработи пълноценно.Пряко в борбата с криминалната престъпносте ангажиран и целият полицейски състав на управлението.По различни пътища в управлението са постъпили 524 сигнала за извършени криминални престъпления срещу 542 за 2003г., 504 за 2002г.След извършване на предварителна проверка по тях са образувани, преключени и отчетени 294 преписки с мнение за образуване на предварително производство или полицейски дознания, актове по чл.218б от НК или предадени на Общинската комисия за борба с противобществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, срещу 300 за 2003 г. и 264 за 2002 г. От тях са разкрити 182 престъпления срещу 196 за 2003 г., което преставлява 62% разкриваемост, срещу 65% за 2003 г. През отчетната година остават неразкрити 112 престъпления срещу 104 такива за 2003г. и 101 за 2002 г. в общи линии можем да кажем, че разкриваемостта в РПУ Созопол е една от водещите за цялата РДВР – Бургас.
По райони картината е следната:
1.Некурортната част от 7 села, която се обслужва от Мл. ОР Кьосев, ПИ /полицейски инспектор/ Пенков, Мл. ПИ Хр. Иванов, К. Иванов, Фучеджиев, К. Карайотов, като последните двама служетели в края на 2004 г. се преместиха на работа в 1 РПУ – Бургас са заявени общо 76 престъпления. Прекратени са 31. Раязкрити са 32, а неразкрити са 13, което 71% разкриваемост. За сравнение резултатите от предходната година са 78 престъпления, разкрити 38, неразкрити 11, разкриваваемост 77%.
Има леко намаление на разкриваемостта със шест пункта.
2.В района на ОР Сиягов /работил до м.септември/, ПИ Чапевов, Мл. ПИ Драгнев и Д. Стоянов, отговарящи за ВС “Дюни”, к-г “Каваци” и селата Росен, Атия, Равна гора са заявени 76 престъпления. От тях са прекратени 28, разкрити 28, неразкрити 20, което представлява 58% разкриваемост. За предходната година резултатите са били 62% разкриваемост, като са извършени 96 престъпления, от тях 30 разкрити и 18 неразкрити.
Има намаление на процента разкриваемост с 4 пункта.
3. За района обслужван от ОР Атанасов, ОР Илиев, Мл.ОР Д. Димитров и Н. Петров екипното обслужване се осъществява с взаимодействието на ПИ Плачков и А. Калоянов, Мл. ПИ Хандрулев и Д. Свиридов и постовите полицаи от гр. Созопол и с.Черноморец.
Районът включва гр. Созопол, селата Черноморец и Равадиново, както и къмпингите северно от гр. Созопол.
Резултатите са следните: Заявени са общо 363 престъпления, от тях са прекратени 141, разкрити са 145, а неразкрити са 77, което представлява 65% разкриваемост.
За 2003 г. тези резултати са съответно 343 заявени престъпления, от 105 разкрити, 75 неразкрити, 58% разкриваемост.
Има увеличение на разкриваемостта със 7 пункта.
От служителите на КАТ – общ брой ЗМ преписки 24бр., от тях 2 прекратени и 22 разкрити и образувани полицейски дознания и БПП, внесени в РП - Бургяс за повдигане на обвинение и 1 бр. срещу неизвестен извършител.
Освен в борбата с престъпността, през изминалата 2004 г. усилията на охранителният състав бяха насочени за осигуряване на добър обществен ред, организация на безопасно движение за МПС и пешеходци по пътната мрежа на общината, недопускане и пресичане извършването на терористични прояви, заздравяването на дисциплината и недопускане на корупция сред състава, спазване законността и вежливото толерантно отношение към гражданите.
През отчетенияат период обстановката по линия на охранителна полиция се запази сравнително спокойна. Не бяха допуснати груби нарушения на общественият ред, безредици и други инциденти. Голямото натоварване на състава през летният туристически сезон не се отрази негативно в/у професионалните качества на служителите и не се допуснаха тежки криминални престъпления от рода на въоръжени грабежи и терористични прояви.
През 2004 г.охранителният състав на РПУ гр. Созопол е задържал и довел в управлението общо 301 лица от които:
1. извършители на престъпление по чл. 70 ал.1 т.1 от ЗМВР – 48 лица;
2. за установяване на самоличност по чл. 70 ал. 1.т.5 от ЗМВР – 71 лица;
3. по чл. 70 ал. 1 т. 2,3,4,6 и 7 от ЗМВР – 48 лица;
4. издирени лица 7 бр.
Тези показатели за 2003 г. са задържани и доведени в управлението от охранителният състав общо 212 лица от които:
1. Извършители на престъпление по чл. 70 ал.1 т.1 от ЗМВР- 62 лица.
2. За установяване на самоличност по чл.70 ал.1т.5 от ЗМВР -65 лица.
3. по чл.70 ал.1 т.2, 3, 4, 6 и 7 от ЗМВР – 54.
4. издирени лица -14
5. Издирени МПС-та 13 обект на ПЗО
За 2002 г. са задържани и доведени от охранителният състав общо 313 лица от които:
1. Извършители нао престъпление по чл. 70 ал.1т.1 от ЗМВР -63 лица.
2. За установяване на самоличност по чл. 790 ал.1т.5 от ЗМВР – 58 лица.
3. По чл. 70 ал.1 т.2,3,4,6 и 7 от ЗМВР – 65 лица
4. Издирени 9 лица
5. Издирени МПС-та 9 обект на ПЗО.
За изминалата 2004 г. от охранителният състав са отработени общо 486 молителски преписки и преписки по ЗМ регистър при 438 за 2003 г. и 424 за 2002 г.
Задържани през 2004 г. със заповед за срок от 24 часа в РПУ гр. Созопол са общо 50 лица а са доведени по различни поводи общо 360 лица , като стойностите за 2003 г. са 71 задържени и 141 доведени а за 2002 г. са 49 задържани и 124 доведени.
Служителите са извършили и са участвали в извършването на 82 охранителни обследвания на обекти при 95 за 2003 г. и 87 за 2002 г., изпратени са 18 сигнални писма за отстраняване на съществуващи условия и предпоставки за извършването на престъплеания по чл. 64 от ЗМВР при 59 за 2003 г.С протокол за полицейско предупреждение по чл. 63 ал.ІІ от ЗМВР са предупредени 415 лица при 568 за 2003 г. и 588 за 2002 г. Изготвени са общо 41 полицейски рапореждания по чл. 62 от ЗМВР при 29 за 2003 г. и 21 за 2002 г.
Конвоирани са 4 лица до други РПУ и подразделения в региона. Оказано е съдействие на Окръжна Следствена Служба 12 пъти, прокуратура 28 пъти на съд 22 пъти и на Общинската администрация 61 пъти.
През 2004 г. 286 полицаи са участвали в охраната на 119 масови мероприятия при 378 полицаи за 168 мероприятия за 2003 г. Разликата се дължи на факта , че 2003 г. бе година в която се провеждаха местни избори. Проведени бяха 190 полицейски операции, от които 20 комплексни и 170 локални при 197 полицейски операции за 2003 г. /26 комплексни и 171 локални/. Проверени са 462 обекта, 7 211 лица и 3 100 МПС-та.
По линия на охранителна полиция, РПУ гр. Созопол се обслужва от Началник група “Охранителна полиция”, 4-ма ПИ, 1- СтАК, 3-ма КО, 11-МлПИ /от които в края на лятото се преместиха 2-ма в друго РПУ и 2-ма МлПИ работят на принципа на ППД/, 3-ма автоконтрольори, 13 полицаи ППД на бюджетна издръжка и 5-ма сержанти ОДЧ.
1. Ст.л-т Димитър Георгиев Пенков ПИ възложено му е да ръководи селският район включващ населените места: с. Зидарово, Присад, Вършило, Извор, Крушевец, Индже войвода при съвместната работа с 4-ма МлПИ – гл.с-нт К. Иванов и гл.с-нт Хр. Иванов. В края на 2003 г. двама служители – гл.с-нт К. Карайотов и гл.с-нт Ж.. Фучеджиев се преместиха в друго РПУ.
През 2004 г. този състав е провел общо 41 операции, извършил е охранителни обследвания 4 и са учавствали в охраната на 26 масови мероприятия. За разлика от 2003 г. през 2004 г.се забеляза повишаване на дисциплината сред служителите което е заслуга главно на Ст.л-нт Д.Пенков.
От състава са отработени 111 преписки, в т. ч. 42 ЗМ преписки 69 по входящият дневник и дознания 10 бр.
През изминалата година има леко подобрение работата на служителите по отношение редовното и срочно обработване на преписките и жалбите на гражданите, но има още какво да се желае.
Самият ст. л-нт Д. Пенков през изтеклата година е отработил общо 51 преписки, от които 33 по входящият дневник и 21 по ЗМ регистъра, води 10бр. дознания. Извършил е охранително обследване на 3 обекта. Учавствал е в провеждането на 9 СПО, и в осигуряването на общ ред на 10 масови мероприятия, изготвил е 1 предложение за подобряване безопасността на движение, съставил е 5 акта за УАН, разкрил е 14 престъпления при 16 за 2003 г. и 7 за 2002 г. През изминалата година се започна и работа по стратегията “Полицията в близост до обществото”. По тази линия горепосочените служители са провели 20 срещи с граждани и ръководиштели на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведентия и др. обекти. Провели са 12 мероприятия и изготвени програми за работа с рискови социални групи, жертви на престъпление, етнически малцинства. Имат изготвени 4 докладни за състоянието на престъпността и общественият ред. Провели са 3 срещи и беседи в училища и детски заведения и са оказали съдействие на държавни, обществени организации и граждани 15 пъти.
През настоящата година силно ще бъде затруднена работата на служителите от селският район в предвид напусналите служители, което от друга страна налага активно търсене и ефикасно проучване на кандидати за попълване на щата.
1. К-н Васил Рангелов Плачков е на работа като ПИ в управлението от1995 година В момента е преназначен на длъжност Н-к ГОП при РПУ Соазопол обслужва предимно територията на гр. Созопол с прилежащите плажни ивици от к-г “Златна рибка” до Старозагорски ученически лагер. Съвместно с него работи и МлПИ гл. с-нт Костадин Ан. Хандрулев. К-н В. Плачков отговаря и за работата на ППД гр. Созопол.
Гр. Созопол и прилежащата територия са водещи по отношение на натовареност от гледна точка на количеството на криминалните престъпления през летните месеци /туристическият сезон/, което обуславя и голямата навовареност на служителите.
На обслужваната от него територия са проведени 90 полицейски операции при 81 за 2003 г. и 119 за 2002 г. Извършени са охранителни обследвания на 40 обекта при 47 за 2003 г. и 43 за 2002 г. Обработени са 135 преписки, от които 119 по входящият дневник и 25 по ЗМ регистъра, отработени са 5 бр. дознания. Съставени актове за УАН общо 136 бр., като тук се включва и работата по Административно наказателна дейност на състава от ППД за гр. Созопол. Охранявани са 68 масови мероприятия. Редовно се подаваха рапорти за явното наблюдение над ЛПИ както и оперативно значима информация. Редовно постъпваха рапорти от ППД при РПУ гр. Созопол.
Самият к-н В. Плачков е отработил 63 преписки, от които 22 по ЗМ регистъра и 41 по входящият дневник, водил 5 дознания и е разкрил 7 криминални престъпления. Учавствал е в провеждането на 38 СПО, извършил е охранително обследване на 34 обекта, учавствал е в провеждането на 28 масови мероприятия, изготвил е 2 предложения за подобряване безопасността на движение и 2 предложение за подобряване охраната на общественият ред. По линия “Стратегията в близост до полицията” служителите са провели 39 срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения 39 бр., проведени и изготвени 9 програми за работа с рисковите социални групи, жертви на престъпления и етнически малцинства. Изготвени са 5 информации за състоянието на престъпността и общественият ред, проведени са 7 срещи и беседи в училища и детски заведения и 42 пъти е оказвано съдействие на държавни, обществени организации.
През 2005 г. к-н В.Плачков следва да обърне особено внимание по следните направления:
а/. Работата на обменните бюра в гр. Созопол - намаляване случаите на т.н. “Измами на клиенти”.
б/. Присъствието на лица от малцинствените групи, търсещи препитание в града.
в/. Наеманият персонал по плажните ивици.
г/. Строителните работници през неактивният туристически сезон.
В помощ на к-н В.Плачков при управление и отчетност работата на ППД гр. Созопол е назначен гл. с-нт Ц. Цонев за командир на отделение.
Съвместно с гл. с-нт Д.Каравасилев активно обучаваха и подпомагаха служителите при работата с наложената нова документация и отчетност.
През 2005 г. к-н В. Плачков съвместно с гл. с-нт К. Хандрулев МлПИ и гл. сд-нт Ц. Цонев следва да създадат по-добра организация за подобряване качеството на подаваната информация, по-добър контрол над хотелите, туристическите бюра,почивни станции и други уязвими обекти. Факт е, че по-голяма част от състава на ППД и голяма част от командированите служители през летният сезон бяха насочени за изграждане на КПП-та за недопускане ПЗО на МПС с която задача състава определено се справи добре. Трябва да се обърне внимание на въпросите по охранителният режим, присъствието на малолетни и непълнолетни лица в нощните увеселителни заведения, нарушаването на нощната тишина и дребните хулигански прояви.
2. К-н Красимир Т.Чапевов е на работа в управлението също от 1995 г. като ПИ. Съвместно с придадените към него полицейски служители гл. с-нт Красимир Драгнев и гл. с-нт Димитър Стоянов обслужва ВС “Дюни”, к-г “Каваците”, и селата Росен, Равна гора, Атия.
На обслужваната от него територия са проведени общо 47 СПО при 46 за 2003г., охранявани са 28 масови мероприятия при 33 за 2003 г. Учавствали са и са извършени охранителнти обследвания на 16 обекта при 18 за 2003 г. Отработени са 130 преписки от които 90 по входящияат дневник и 40 по ЗМ регистъра и 11 бр. дознания. Съставени са 89 бр. акта за УАН и за предупрудуни 132 лица по чл. 63 от ЗМВР.
За отчетеният период самият к-н Чапевов е отработил 97 преписки, от които 29 по ЗМ регистъра и 68 по входащият дневник, работил е по 11 бр. дознания и е разкрил е 12 бр. криминални престъпления. Учявствал е в 43 СПО при 46 за 2003 г., в охраната на 16 масови мероприятия при 18 за 2003 г. Изготвил е 1 предложение за подобряване безопасносттана движение и 1 предложение за подобряване на общественият ред. Учавствал е в комисии за проверки на физическата защита на 8 обекта, изготвил е две писма по чл. 64 от ЗМВР и в изготвянето на 2 полицейски разпореждания по чл. 62 от ЗМВР. Съставил е 24 бр. акта за УАНН. По линия на стратегията “Полицията в близос до обществото”, екипа на к-н Кр. Чапевов е провел 33 срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения и фирми, проведени са 20 мероприятия и изготвени програми за работа с рискови социални групи, жертви на престъпления и етнически малцинства. Организирани са и проведени 9 срещи и беседи в училищата и детските заведения на обслужваната територия. Оказано е съдействие на 32 държавни и обществени организации. През 2004 г. к-н Чапевов се справи множго добре с поставените задачи, съвестно и в срок приключваше получените преписки.
3. Ст. л-т Андон Ян.Калоянов е преназначен на длъжност ПИ при 1999 г. от КО при ППД гр. Созопол. Обслужваната от него територия е с. Черноморец, с.Равадиново и прилежащите къмниги “Градина” ВС “Червенка” до м. “Митков мост” землище с.Черноморец. Това е вторият по натовареност район през летният туристически сезон след гр. Созопол. За обслужваната от него територия са придадени и гл. с-нт К. Хандрулев МлПИ за с. Равадиново и гл. с-нт Д. Свиридов Мл ПИ за с. Черноморец. Също така в с. Черноморец има изграден и екип от служители работещи по ППД, макар и в непълен състав. За контрол, отчетност на работата на ППД за с. Черноморец е назначен гл. с-нт Зд. Николов на длъжност КО.
За отчетеният период на 2004 г. дейността на служителите се изразяваше в участие и извършване на 25 проверки на системите за физическа защита, провеждането на 54 СПО при 35 за 2003 г., учавсвали са в провеждането на 27 масови мероприятия при 39 за 2003 г. Отработени са 107 бр. преписки от които 87 бр. по входящият дневник и 20 бр. по ЗМ регистъра, водени 6 бр. дознания и са разкрити 6 бр. криминални престъпления. Съставени са 69 бр. акта за УАН.
Самият ст. л-нт Ан. Калоянов през отчетеният период е отработил 65 бр. преписки от които 50 бр. по вх.дневник, 15 бр. по ЗМ-регистъра, дознания 5 бр. и е разкрил 5 бр. криминални престъпления. Учавствал е в 12 комисиии за проверка на системите за физическа защита,в 12 СПО, осигурявал е охраната на общественият ред на 15 масови мероприятия, изготвил е 2 предложения за подобряване безопасноста на движение и 1 предложение за подобряване охраната на общественият ред.Изготвил е 4 писма по чл. 64 от ЗМВР , и 11 полицейски разпореждания по чл. 62 от ЗМВР. Съставил е 19 бр. акта за УАНН.
По линията “Полицията в близост до обществото”ст.л-нт Ан.Калоянов епровел 31 срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми и общодостъпни аведения, проведени са 16 мероприятия и изготвени програми за работа с рискови социални групи, жертви на престъпления, етнически малцинства. Изготвил е 5 информации за състоянието на престъпността и общественият ред. Организирал е и е провел 8 беседи и срещи в училища и детски заведения, оказал е съдействие на 20 държавни и обществени организации.
Основна насока в която следва да се подобри работата на екипа от с. Черноморец е работата с лицата временно пребиваващи на територията на селото през летният туристически сезон, превантивната работа с частните хотели и квартири за редовното подаване на адресни карти, кантрола по спазването на нощната тишина.
По административно наказателната дейност
През 2004 г. охранителният състав на управлението е установил 1164 административни нарушения по различни нормативни документи и закони, срещу 1016 за 2003 г. и 1043 за 2002 г. Има завишение което се дължи главно на повишената професионални качества и умения на служителите.
Взетото отношение към установените административни нарушения :
2004 г. 2003 г. 2002 г.
общо наложени наказания: 1164 1016 1043
в т. ч. с акт 1082 996 973
с фиш 23 1 62
по квитанция / 19 8
Разпределението на съставените актове по различните закони и нормативни документи, сравнено с 2003 и 2002 г. е както следва:
2004г. 2003г. 2002г.
- общ брой: 1082 996 973
в т. ч. ЗБДС 139 163 62
чл. 218”Б” 44 39 38
ЗМВР 27 19 32
ЗДП 660 536 560
ЗКВВОБ 2 5 5
Наредбата на общината 203 189 260
ЗОССИ 7 42 12
Работата на състава на ППД гр. Созопол и с.Черноморец по АНД е както следва
--ППД гр. Созопол е съставил общо 131 акта за УАН при 196 за 2003 г. в т.ч. /ООРСТ-83 при 105 за 2003г. и 122 за 2002г., ЗБДС -48,ЗМВР -8, 218 б -4/
--ППД с. Черноморец е съставил ощо 50 акта за УАН в т.ч./ООРСТ 24, чл.218б 1, ЗБДС 22, ЗМВР -3бр
По паспортния режим:
В РПУ гр. Созопол е волнонаемната Пенка Батоева за работата по изготвянето на документите за лични карти и паспорти на български граждани. Успоредно с това П. Батоева оаказва съществена помощ при обработката на адресните карти на българи и чужденци през летният туристическси сезон.
През изминалата 2004 г. служителката е обработила и са издадени общо 832 лични карти и паспорти на български граждани.
Обработени са 66 313 адресни карти на чужди граждани туристи на територията на РПУ Созопол и 9597 адресни карти на туристи български граждани.
През изминалата 2004 г. по линия контрола спазването на ЗБДС са установени и изготвени актове за нарушения на 139 лица, а по ЗЧРБ – 2 бр.
По КОС :
Работата по линия на КОС в РПУ гр. Созопол е възложена на гл. с-нт Стоян Карачолов назначен на длъжност МлПИ по КОС. През изминалата година са подготвени и издадени Приложения №1 и №4 за придобиване, съхранение, пренасяне на ВМ, оръжия и боеприпаси общо 212 бр. Подготвени за документите и са придобили късо огнестлено оръжие и боеприпаси за самоохрана на 25 лица.
Продължени са сроковете на разрешение обр. 2 и обр. 3 на 133 лица.
Доброволно предадените оръжия и боеприпаси за 2004 г. са 3 бр. бойни пистолети, 8 бр. газови оръжия, 6 бр. ракетни патрони, 78 бр. пиротехнически изделия. С предавателно-приемателен протокол са приети 8 бр. бойни пистолети.
Иззети са 1 бр. бойна пушка с неустановена марка от лице жител на с. Зидарово, 1 бр. газов пистолет “Клас Магнум “ с 4 бр. газови патрони от лице от с. Дълбоки, пистолет със заглушител без модел и 9 бр. патрони за него от лице от гр. Сливен, 1 бр. ловна пушка едноцефка “Гюлсан “ и 2 броя патрони за нея от лице от с. Ясна поляна.
Извършени са 12 проверки на склад за съхранение на В.М. рудник Зидарово собственост на “Лорънс Мартин – Зидарово” АД. Гл. с-нт Ст.Карачолов съвместно с гл. с-нт Кр.Драгнев и гл. с-нт Д.Стоянов са осигурявали извършването на 133 бр. надземни взривни работи от фирма “Кремъков-Корпорейшън” гр. Бургас.
За периода са извършени 145 проверки и са съставени протоколи относно мястото и начина на съхранение на късо и дълго огнестрелно оръжие.
Гл. с-нт Ст. Карачолове съставил 2 акта за УАН по ЗКВВООБ и ППЗКВВООБ.
По безопасността на движението:
Работата на охранителният състав за осигуряване безопасността на движение /БД/ по улиците и пътищата на общината е важен елемент в борбата за поддържане на добър обществен ред. За работата по това направление е ангажиран целият съставна управлението, като отношение вземат само успешно положилите изпит по ЗДП Правилника за неговото прилагане.
През изминалата 2004 г. от охранителният състав и служителите от ПП при РПУ Созопол са констатирани 732 нарушения по ЗДП срещу 537 за 2003 г. и 612 за 2002 г. Съставени са 660 акта за УАН срещу 536 за 2003 г. и 560 за 2002 г. От тях 62 са за употреба на алкохол срещу 66 за 2003 г. и 29 за 2002 г. С фишове са санкционирани 23 нарушители срещу 1 за 2003 г. и 62 за 2002 г. Допуснати са общо 201 ПТП-та със щети за около 51 100 лв. срещу 176 ПТП-та с щети 48 200 лв. и 137 ПТП-та с щети за 17 100 лв. за 2002г. От тях 14 ПТП-та са тежки с 1 убит и 22 ранени като стойностите за 2003 г. са 12 ПТП-та с 2 убити и 14 ранени и за 2002 г. 12 ПТП-та тежки с 1 убит и 14 ранени.
От специализирана служба ПП при РПУ гр. Созопол състояща се от 1 – автоконтрольор и 3-ма мл. автоконтрольори са констатирани 732 нарушения по ЗДП срещу 537 за 2003 г., съставени са 660 акта за УАН срещу 536 за 2003 г., от които 62 за алкохол срещу 66 за 2003 г. и 23 фиша срещу 1 за 2003 г.
През настоящата година автоконтрольорския състав следва да обърне внимание особено на профилактичната дейност. Да се търсят причините и условията, благоприятстващи допускането на ПТП-та и се вземат превантивни мерки за тяхното отстраняване. Да се поддържа редовна връзка Районната пътна служба, Общинската фирма и кметствата по населени места за своевременното опесъчаване на улиците и пътищата особено през зимните месеци. Да се засили ролята на представителите на ПП в Общинската комисия по безопасност на движение при Община Созопол за създаване на по-добър трафик по улиците на гр. Созопол и недопускане условия за задръствания и работата по изготвянето на новите транспортни схеми. Да се работи по-активно за разкриване нарушителите по ЗДП и се вземе отношение към тях преди да се е стигнало до ПТП. Недостатъчна е работата на служителите от ПП при РПУ Созопол по линия явното наблюдение над ЛПИ от региона и контактите им с такива от други населени места. Особено по отношение управляваните от тях МПС-та.
Особено важна задача,която стои пред звеното от ПП при РПУ гр. Созопол е работата по чл. 408-Б ал.ІІ от НПК. През 2004 г.са внесени 18 преписки срещу 22 за 2003 г. и 15 такива за 2002 г.
През настоящата година автоконтрольорския състав следва да обърне внимание особено на профилактичната дейност. Да се търсят причините и условията благоприятстващи допускането на ПТП-та и се вземат превантивни мерки за тяхното отстравянане. Да се поддържа редовна връзка Районната пътна служба, Общинската фирма и кметствата по населени места за своевременното опесъчаване на улиците и пътищата особено през зимните месеци. Да се засили ролята на представителите на ПП в Общинската комисия по безопасност на движение при Община Созопол за създаване на по добър трафик по улиците на гр. Созопол и недопускане условия за задръствания и работата по изготвянето на новите транспортни схеми. Да се работи по-активно за разкриване нарушителите по ЗДП и се вземе отношение към тях преди да се е стигнало до ПТП.
Особено важна задача,която стои пред звеното от ПП при РПУ гр. Созопол е работата по чл. 408-Б ал.ІІ от НПК. През 2004 г.са внесени 18 преписки срещу 22 за 2003 г. и 15 такива за 2002 г.
Основна насока и недостатък в работата на звеното ПП при РПУ Созопол е допускането на управление на мотопеди тип “ Скутер “на територията на курортните райони от неправоспособни водачи /Малолетни и непълнолетни/ Основна предпоставки за този тип нарушения е разрешаването от страна на Община Созопол за извършването на услуги по отдаване по наем на този тип МПС-та.
Друг основен проблем за безопасността на движението, и недопускането създаването на задръствания в пиковите летни месеци е наличието на т. н. “Атракционно влакче” и неговото движение в чертите на града. Основна предпоставка и за този тип нарушения е издаваните разрешения за този тип услуги от Община Созопол.
По СОД.
Охраната на обекти по линия на СОД се извършва от състава на ППД гр. Созопол. Техническото обслужване на обектите се осъществява от гл. с-т Стоян Русинов. РПУ гр. Созопол обслужва и охранява 65 обекта със сигнално известителна техника. От тях на 27 са поставеани паник бутони. Охранявани чрез радиосистеми са 52 а 13 са на проводна линия /телефонен кабел/.
През летният сезон се сключват договори за временна охрана с още 10 сезонни обекта. През изминалата 2004 г. не са се получавали сигнали за действително нападение над охранявани обекти с причинени материални щети. За същият период има 128 недействителни сигнала за нарушения. Отстранени са 67 повреди и са извършени 108 профилактики.
Това е, господа.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Плачков. Уважаеми колеги, ако имате някакви въпроси към г-н Плачков, имате думата. Аз мисля, че той беше достатъчно изчерпателен. Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – Тук съвсем накрая на доклада става въпрос за атракционното влакче и неговото движение в града. Смятам, че тук има някаква неточност, свързана... може би това е фактически вярно, обаче Общински съвет не е вземал решение за движение на влакчето в града. Решението беше, доколкото си спомням – начална спирка от “Хоризонт” до “Каваците”. Такова беше решението.
П. Рейзи – Имаме решение влакчето да отива от “Хоризонт” до “Каваците” и там да обръща. Кой разреше влакчето да влезе в града, даже да стигне до центъра на стария и новия град.
В. Плачков – Основна заслуга има комисията по безопасност на движението за това решение, за което ние в РПУ сме категорично против. Движението на мотори “Скутери” и влакче, точно в пиковите дни. За в бъдеще мисля, че този проблем ще бъде решен. Решението на РПУ е категорично – тази дейност да се извършва извън града, да не се разрешава в Созопол.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Аз мисля, че докладът на г-н Плачков беше достатъчно подробен, със статистически данни и всичко необходимо за един такъв отчет, но все пак искам да попитам, първо дали Полицията в Созопол има достатъчно ясне поглед за хората, които временно пребивават на територията на града, съответно на общината, тъй като с разрасналото се строителство има доста строителни работници, които временно пребивават тук. Имате ли поглед върху тях, дали имат адресни карти, правят ли се ежедневни паспортни проверки на тези хора, защото в тази суматоха може да пребивават и хора, които нямат добри намерение, т.е. криминален контингент. И освен това, Вие засегнахте доста проблеми по движението по пътищата с препоръки какви мерки да вземе Пътната полиция. Тук е и комисията по безопасност на движението, трябва да има по-активно отношение, съответно и Полицията трябва да даде конкретни предложения в тази област, тъй като тя има най-вярна представа като специалист по движението по пътищата. Например в града има две-три улици с еднопосочно движение, крайно време е да се вземат мерки по този въпрос. Да станат повече улиците с еднопосочно движение, за да могат, първо да има възможност за паркиране по тези улици, второ да не се затруднява движението на автомобилите на почистващата техника и т.н. Мисля, че тук трябва да вземете малко по-активна позиция от страна на Полицията.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Георгиев. Г-н Плачков.
В. Плачков – По първият въпрос, относно сезонните работници. Всички сме свидетели на масовото строителство в Созопол, в Черноморец и донякъде в с. Равадиново. По наши сметки, населението на Созопол е около 5 500 жители, на Черноморец около 2 000 жители. Да не кажа тежка дума, но строителните работници, които в момента живеят и работят на територията на Созопол и Черноморец, са около 2 500 човека. Ежедневно полицейските инспектори извършват проверки по строителните обекти. Изготвят се списъци на строителните работници, които списъци се проверяват по масивите на нашето Министерство. От два-три списъка ни излизат по едно-две лица, които са за национално издирване, не говоря за криминален контингент. Голям криминален контингент има в града. Много хора използват такива малки населени места, за да се укриват от Закона. Ежеседмично конвоираме лица до Бургаска военна служба ивече да си ги разпределят по съответните служби. Но пак повтарям – изключително много работници има, изключително много криминален контингент има от тях, изключително много се издирват от Полицията и от Държавата. Това ни е основният недостатък. По отношение на адресната регистрация, това не е приоритет, а само контрола по адресната регистрация. Да си го кажем честно, нито един наемодател през зимата не подава адресни карти. Говорим тип хотелски адресни карти. Ако се подават тези адресни карти редовно от собственици на хотели и къщи, в които нощуват строителни работници, работата става много по-лесна. Зачетох Ви в анализа, през изминалата година близо 66 000 адресни карти за чужденци са подадени и близо 10 000 за български граждани, туристи през летния сезон. Реално стойността на посетилите гр. Созопол и с. Черноморец през туристическия сезон, е два пъти по-голяма. Това са адресни карти, които са подавани предимно от големи хотелски комплекси, от сгради, които имат сключени договори с туроператори. Масовият турист в къщите, за тях не се подават адресните карти. Така, че за нас реално посетилите туристи за 2004 г. през туристическия сезон, е около 150 000 души. Говоря включително и за с. Черноморец. Зачетох Ви също така, че служителите на РПУ са близо 60 човека, в това число и волно наемните. Това е бройка изключително малка. Когато аз започнах работа преди десет години, щата на РПУ беше с 25 човека по-голям. От тогава щата се намаля, а хората и обектите се увеличават. Една от линиите, която като препоръка и като желание на ръководството на РПУ е работата с общинска администрация и с Председателя на Общински съвет, да се предприемат действия и искане от тяхна страна за увеличаване на щата. Това става много трудно и с време две до три години. Ако сега не се направи нещо по този въпрос, след три години, когато приключи напълно застрояването, ще стане така, че гр. Созопол няма да има полицаи, които да обслужват произшествията. Оставаме малко, градът расте. Това е едно от нашите виждания и ще искаме да направим нещо по този въпрос.
По отношение на безопасността на движението и задръстванията. РПУ има назначени четирима служители Пътна полиция – един Старши автоконтрольор и трима Младши автоконтрольори. Съобразно нашите Законови нормативни разпоредби, други служители нямат право да работят по линия на КАТ. Изготвено е предложение, проведен изпит на всички полицаи, от които двама-трима са го издържали. Така казаха от Бургас, че те са го издържали. От униформените полицаи още двама-трима са допуснати да работят по КАТ. Но за гр. Созопол нито един не е получил това разрешение. За цялата селищна система четирима служители отговарят за пътния контрол. И ако Общинския съвет и ние не вземем някакви кардинални решения, задръстването ще продължава в града. Не може четирима служители, които през летния сезон дават нощни дежурства, да огреят навсякъде. Отделно, вследствие на многото ПТП по главен път 299, вследствие на дългогодишния ремонт е наложително да присъстват на магистралата. Много ПТП има и служителите много трудно влизат в града. Оставя се работата на патрула и в мое лице за контрол. Но не можем да огреем навсякъде.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Плачков. Г-жа Колчева има въпрос.
Д. Колчева – Г-н Плачков, въпросът ми е конкретен. Има ли сигнали в РПУ Созопол за продажба на наркотици в училищата на общината, имате ли представа колко са наркопласьорите на територията на общината и как РПУ се справя с този проблем до момента.
В. Плачков – За бройката и за имената не мога да Ви кажа, говорим за класифицирана информация. За разлика от престъпленията, така наречените кражби на МПС, с което можем да се гордеем, че сме общината с най-малък брой откраднати МПС-та за цялото черноморие. За разлика от този тип престъпления, с които сме успели да се преборим, борбата с наркотиците и много по-сложна. Говорим за организирана престъпност. И то много добре организирана престъпност. Действително има разпространение на наркотици, което не е малко, особено през летния сезон. Правим всичко възможно да установяваме лицата и установените лица се предават на следствена служба. Полицията не работи по случаи със заловени наркотици.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Плачков. Г-н Мархолев.
К. Мархолев – Г-н Плачков, доколкото разбрах, Вие сега сте временно изпълняващ Началник...
В. Плачков – Началник група охранителна. Всеки момент трябва да ми излезе защитата по Закона за класифицираната информация. Това ми е длъжността.
К. Мархолев – Ще се радвам да работим заедно и ще се радвам да работим, защото през миналата година имах проблеми с някои хора от ръководството. Хубаво е да работим заедно, защото аз също ги приветствам тези неща – за скутерит, за влакчето и за много други неща. Само един такъв случай ще Ви кажа. Пред “Черно море” знаете, че става хаос. Там седи една командирована кола и една от нашите. Аз минавам вече, не ми издържаха нервите, обадих се на Динев и след пет минути дойдоха полицаите да ме питат защо съм се обадил на Началника. Представете си, полицаите дойдоха да питат Зам. Кмета мисля, че г-жа Караманова тогава я нямаше, аз бях временно изпълняващ длъжността Кмет. Дойдоха да ме питат защо съм се обадил на шефа им аз, че не си изпълняват работата.
В. Плачков – Имате право като Заместник Кмет да изисквате те да си вършат работата.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, дайте директно по въпроса.
К. Мархолев – Да. Много се извинявам, за влакчето, за всичко. Това е писмо от Одрински да се пусне влакчето до “Хан Крум”. Може би не знаете. Изпратено ми е на 26.07.2004 г. и аз веднага на 27.07.2004 г. свиках комисията, защото ми се обади, че по спешност трябва да се направи.
В. Плачков – Кой номер е писмото?
К. Мархолев – №4064, изготвено от ИГ и ВГ. Това са инициалите.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Мархолев. Кмета на с. Черноморец, заповядайте.
З. Хрусанова – Г-н Плачков, наистина вероятно заради класифицираната информация няма да можете да ми отговорите, но аз искам да Ви попитам – в края на 2002 г. по особено жесток начин беше убит жител на с. Черноморец, което потресе населението на селото. Остави много следи по улиците, буквално да не се изразя много грубо, като куче беше убит човека. Да ми кажете какво е възможно да разберем по този случай. Вероятно се работи по този случай, но поне какво можете да ми кажете.
В. Плачков – Почти нищо не мога да Ви кажа, тъй като е заведено следствено дело. А какви са резултатите от това следствено дело и как върви следствието, нямаме информация. То е предадено на следствието. За такъв тип престъпление, което се разследва от следствието, не мога да Ви отговоря.
П. Рейзи – Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Аз мисля, че тук е момента да задам следния въпрос – знаете, че многократно по улиците се иска помощ за една или друга операция и т.н. Това лята бях свидетел на един такъв случай. Поисках има ли разрешение от общината и бях много учудена като видях резолирано писмо и от страна на Полицията. Надявам се това лято да няма такива инциденти. Жена от ромски произход събираше пари за операция на сина си. Поисках да видя има ли разрешение. Имаше писмо, издадено за два дни и имаше резолюция и от РПУ Созопол за разрешение.
В. Плачков – Това не е разрешение. Това е резолюция, че сме уведомени, че лице ще върви по улиците и ще събира помощи. Ние не издаваме разрешения, при нас само се съгласуват.
П. Чапевова – Аз се надявам подобни писма да не бъдат съгласувани за летния сезон, защото не смятам, че е нормално да се дава разрешение за такова нещо. Има си ред, медии, още повече, че лицата не са от нашата община.
П. Рейзи – Други въпроси? Кметът на с. Присад.
П. Тодоракиев – Добър ден. Г-н Плачков, аз излизам тук да изкажа своята благодарност към РПУ Созопол в смисъл, че ние сме едно малко селце с много набежи на крадци, както се казват гастрольори. До сега почти всички кражби в селото са разкрити, но трябва да Ви кажа, че Кметът на селото няма телефон. А Вие искате, все пак един Кмет на такова населено място е необходимо да поддържа непрекъсната комуникация с Вас и да Ви помага. Ние сме всичко в тези села, но аз нямам връзка. Разговарял съм с хората, които отговарят за тази дейност, но аз все още нямам телефон. Какъв е случаят – ще има приемна в понеделник и ще бъде поставен въпроса. Например, на баба Ангелина влизат в къщата крадец. Тя има телефон, Кмета няма. Това е в един часа през нощта. Дал съм на всички мобилния си, тя на четвъртата цифра почва да бърка, крадецът се измъква и си заминава. Мисълта ми е ако има някаква възможност за телефон.
По-нататък – настъпва нашият сезон, летния. Слушам какви са проблемите на Созопол. А какви са проблемите на селата, Вие не казахте. Започват кражбите на агнета и т.н. Моята молба е към всички мои колеги, да бъдем единни. И нека тия, които идват да изкупуват животните, нека да минават през Кметството и да знаят всички, че се минава през Кмета, иска се разрешение и тогава да минава да взима животни. Защото се извършват много кражби и тогава има много жалби до Вас. Благодаря.
П. Рейзи – Други въпроси? Уважаеми колеги, да благодарим на г-н Плачков за отчета, който изнесе пред нас. Надявам се, че през 2005 г. организацията на МВР – Созопол ще бъде много по-добра и ще спим много по-спокойно. Давам пет минути почивка и след това продължаваме по дневния ред.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет, уважаеми гости, в залата присъстват 15 Общински съветника. Имаме кворум. Предлагам да продължим по дневния ред на сесията. Давам думата на г-жа Петя Чапевова, Председател на Комисията по законност и обществен ред, да продължим по втора точка от дневния ред.
П. Чапевова – Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател, колеги и гости, на 12.03.2005 г. от 13.30 часа, се проведе заседание на Комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.
На заседанието присъстваха:
1. Петя Чапевова – Председател;
2. Станислав Георгиев – член;
3. Красимира Германова – член;
4. Стоьо Недин – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
2. Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол;
Комисията разгледа всички постъпили докладни по отношение на тяхната законност и окомплектованост и излезе със следното решение:
Комисията не допуска докладна записка с вх. №210/08.03.05 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот Х-393 в кв.36 по плана на гр. Созопол на настоящото заседание на Общински съвет, поради противоречие с последната промяна в Закона за устройство на територията, публикувана в Държавен вестник, бр. 65/27.07.2004 г.
Становището, което е дадено от НИПК е от преди тази дата.
Аз сега предлагам на Вашето внимание докладна записка с вх. №232/09.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отмяна на Решение №368 от Протокол №19/23.02.2005 г. на Общински съвет – Созопол и приемане на нови членове към състава на избраната с Решение № 47.3/30.01.2004 г. на Общински Съвет – Созопол комисия.
На обсъждането на докладната присъстваха г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол и г-жа Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
1. Отменя свое Решение № 368 от Протокол № 19/ 23.02.2005г на Общински съвет – Созопол.
2. Общински съвет Созопол, на основание чл.17, ал.7 от Наредба № 2/15.03.2002 г., увеличава състава на избраната с Решение № 47.3/30.01.2004 г. и назначена със Заповед № 392/27.04.2004 г. на Кмета на Община Созопол комисия, от 7 /седем/ на 9 /девет/ члена, като включва допълнително представител на КАТ и един общински съветник.
3. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол в срок до 01.04.2005 г. да предприеме необходимите действия за продължаване на откритата процедура за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници по утвърдената областна и общинска транспортна схема.
4. Общински съвет – Созопол избира за представител на Общински съвет: ...............................…………………………………………………………….
П. Рейзи – Уважаеми колеги, докладната я имате пред Вас. Имате думата по решението. Ако няма коментари... г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет. Областният управител беше върнал едно наше решение. Единият от мотивите, с които той върна решението беше, че няма поименно гласуване на комисията. Точно това беше и мотива, аз на предната сесия да предложа поименна комисия. Сега към момента пристигнаха и писмени потвърждения от съответните инстанции. Само от РОДАИ не е пристигнало. В това решение се предлага да направим избор на комисия, без да са опоменати поименно членовете на комисията. При положение, че имаме веднъж върнато решение точно с този мотив, че няма поименно гласувана комисия, дали няма да влезем пак в същия казус сега като отменим онова решение, с което удовлетворяваме, така да се каже, едно от изискванията на Областна администрация, а именно, че сме гласували решение с поименно опомената комисия. И сега като го отменим и пак гласуваме комисия, която не е опомената поименно, ние пак се връщаме на мотивите, той да върне и това решение. На 23-ти изтича едномесечният срок. Не би ли било по-разумно да изтеглим тази докладна и да изчакаме едномесечния срок и евентуално ако има някакви причини Областният управител да върне предходното решение – 368 и ако той го върне, тогава вече да предприемем... да, да, това е просто предложение към Вас. И си разсъждавам така, че всички да чуят. Дали да не направим така, защото да не влезем пак в някакво противоречие. И пак влизаме в един затворен кръг.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Може би г-н Недин за едно е прав, че ако се изчака поименно... мисълта ми е такава – в крайна сметка ние веднъж това решение го взели.
В. Караманова – Тук процедурата трябва да я изчистим много добре. Защото по времето, което Общински съвет е взимал своето решение, няма писма от съответните институции, че това са техните представители. Т.е. това са нелигитимни, определени от Общински съвет, без да е поискано съгласието. Макар и да са дошли писмата, те имат дата след гласуването на решението.
П. Рейзи – Юристката какво ще каже по въпроса.
Б. Чампарова – Аз мисля, че трябва да изчакаме все пак.
В. Караманова – То през Областния ще мине, защото той не се интересува от това дали ние ги имаме съгласувките, или не. Този момент ще дойде, когато ние продължим процедурата. В момента, в който я продължим, тя вече е обжалваема от гледна точка на това, че са включени лица, за които няма писменото съгласие от съответните институции. Това е абсолютно обжалваемо от страна на участниците.
Б. Чампарова – В такъв случай да изчакаме писмото от РОДАИ, тогава ще имаме всички писма и ще можем да вземем решението за комисията.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Добър ден, дами и господа. Аз храня искрени съмнения по повод на това, че решението ще бъде законосъобразно. Мотивите ми за целта са следните:
1. Съгл. Чл.17, ал.7 от Наредба №2, право и задължение на Общински съвет е да определи състава на комисията, като задължителни членове трябва да са представители на РОДАИ, ТДД, Полиция и Нацинално сдружение на превозвачите.
2. Съгл. Чл.32, ако се не лъжа, от същата Наредба, поименният състав на комисията се определя от Кмета на общината, респективно възложителят на процедурата. А състава се определя поименно след изтичане срока за прием на офертите. Това е една тенденция, предвидена в цялото българско законодателство и по-конкретно в Закони и подзаконови нормативни актове, които третират тръжни и конкурсни процедури. Защо се определя състава поименно, след като приключи срока за приемане на оферти? За да не може да се оказва давление върху членовете на комисията.
П. Рейзи – Да, ама предния път беше спряно точно с този мотив. Аз съм съгласен с Кмета на общината в тая насока, че хората които ще учавстват в конкурса, има вариант тогава самите участници да обжалват. Аз предлагам, ако трябва да вземем ново решение и да ги изброим членовете вътре. Ако искате да я отложим. Г-жа Петкова, аз Ви разбирам много добре.
Ир. Петкова – Юрист на община Созопол – Първото решение, което беше взето за провеждане на този тип процедура, нямаше поименно опоменати членове на комисията и не беше спряно.
П. Рейзи – Аз предлагам да изчакаме отговора и на последната институция, който чакаме и тогава да вземем едно решение, в което да напишем всички имена. Аз разбирам, че удължаваме самата процедура, но няма как. Ние в момента сме в един омагьосан кръг.
Д. Минков – Аз предлагам както е в момента решението по докладната, така да го гласуваме.
П. Чапевова – Аз мисля, че Общински съвет приема комисия в състав като бройка, цитирани институции и т.н.
П. Рейзи – Добре колеги, в крайна сметка аз се надявам искрено Кмета на общината да е извършила консултации, защото тази промяна тя я иска. Надявам се, че няма да се налага на следваща сесия да взимаме за пореден път друго решение. Това наистина е един голям проблем. Аз предлагам да гласуваме така, както предлага комисията.
Ст. Недин – Всички искаме тази процедура най-после, една година и половина мина, да приключи. За това, да го гласуваме.
П. Рейзи – Добре колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията – точка първа... моля? Срока до 01.04.2005 г?
Б. Чампарова – Във втора точка, според мен не трябва да има срок, защото така или иначе, Кмета е длъжен в седем дневен срок да изпрати актовете, които издава в изпълнение на решение на Общински съвет. Т.е. трета точка – без срок.
П. Рейзи – Да, да няма срок, в трета точка да няма срок. В крайна сметка г-жа Караманова ще предприеме нещата по организацията, да се види, там има документи, да се свика комисията и т.н.
В. Караманова – Трябва да се свика комисията, да разгледа документите, да се види какво се иска, какво не се иска.
П. Рейзи – Добре, който е съгласен с първа точка от решението, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по точка втора, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по точка трета, като срока си остава, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – И четвърта точка – избор на Общински съветник. Който е съгласен с допълнителната четвърта точка в решението, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Имате думата, колеги по предложението на този човек. Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Аз предлагам за допълнителен член на комисията, г-н Стойо Недин.
П. Рейзи – Други предложения има ли? Да, беше избран Димо минков, но отменихме решението и трябва да го гласуваме пак. Ако няма други предложения, който е съгласен г-н Стойо Недин да бъде представител в комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№376.1. Отменя свое Решение № 368 от Протокол № 19/ 23.02.2005г на Общински съвет – Созопол.
№376.2. Общински съвет Созопол, на основание чл.17, ал.7 от Наредба № 2/15.03.2002 г., увеличава състава на избраната с Решение № 47.3/30.01.2004 г. и назначена със Заповед № 392/27.04.2004 г. на Кмета на Община Созопол комисия, от 7 /седем/ на 9 /девет/ члена, като включва допълнително представител на КАТ и един общински съветник.
№376.3. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол в срок до 01.04.2005 г. да предприеме необходимите действия за продължаване на откритата процедура за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници по утвърдената областна и общинска транспортна схема.
№376.4. Общински съвет – Созопол избира за представител на Общински съвет г-н Стойо Недин.

П. Чапевова – Аз Ви благодаря.
П. Рейзи – Следващата комисия е комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”, има думата г-н Станислав Георгиев – Председателна комисията.
Ст. Георгиев – Уважаеми дами и господа, ще Ви прочета протокола на комисията, която се проведе на 16.03.2005 г. от 18.00 часа. На заседанието присъстваха:
5. Станислав Георгиев – Председател;
6. Катя Стоянова – член;
7. Дияна Колчева – член;
8. Димо Минков – член;
9. Росен Деспов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Добри Добрев – Общински съветник;
4. Красимира Германова – Общински съветник;
5. Петя Чапевова – Общински съветник;
6. Валентин Андонов – Секретар на община Созопол.
Комисията разгледа представените докладни по нейната компетентност. Първата докладна, беше докладна записка с вх. №62/18.01.05 г. от Петя Чапевова – Общински съветник относно отпускане на еднократна парична помощ на Димка Радева Терзиева.
След като разгледа тази докладна записка, комисията излиза с предложение, решението да бъде предложено на Общински съвет така, както е предложено в докладната, а именно:
“Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Димка Радева Терзиева, за следоперативно лечение на счупена дясна подбедрица и закупуване на ортопедична протеза, в размер на 165 /сто шейсет и пет/ лв.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон”.
П. Чапевова – Колеги, само едно уточнение. Аз разговарях с г-жа Миндова, тъй като фактурите са от последните дни на декември. Отсъства г-жа Миндова, за да я попитаме, но може би трябва да се уточни “за разходи, направени през 2004 г.” в самото решение, за да имат основание общинска администрация да изпълнят това решение.
Ст. Георгиев – Ами тогава да го допълним. Как ще бъде?
Б. Чампарова – “Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Димка Радева Терзиева, за следоперативно лечение на счупена дясна подбедрица и закупуване на ортопедична протеза, в размер на 165 /сто шейсет и пет/ лв., изразходвани през м. декември 2004 г.”
П. Рейзи – Точно така.
Ст. Георгиев – Добре, аз все пак ще прочета проекта за решение, тъй като има добавка: “Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Димка Радева Терзиева, за следоперативно лечение на счупена дясна подбедрица и закупуване на ортопедична протеза, в размер на 165 /сто шейсет и пет/ лв., изразходвани през м. декември 2004 г.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№377
Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Димка Радева Терзиева, за следоперативно лечение на счупена дясна подбедрица и закупуване на ортопедична протеза, в размер на 165 /сто шейсет и пет/ лв., изразходвани през м. декември 2004 г.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

П. Рейзи – Продължаваме по т.4 от дневния ред.
Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №209/07.03.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съветник – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на Димо Станчев Йорданов и Сузана Стоянова Костадинова. Комисията разгледа документите и прецени, че може да бъде отпусната такава помощ, така че предлагаме да се вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№378
Общински съвет – Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Димо Станчев Йорданов от с. Габър, община Созопол, в размер на 200 /двеста/ лв. за следоперативно лечение.
2. Сузана Стоянова Костадинова от с. Зидарово, община Созопол, в размер на 100 /сто/ лв. за оперативно лечение.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

П. Рейзи – Продължаваме по т.5 от дневния ред.
Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №220/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи. Докладната беше разгледана от комисията. Става въпрос за шест човека, които се нуждаят от такива помощи.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№379
1. ОбС-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Петко Атанансов Стамов от с. Крушевец, ЕГН: 5204170444 в размер на 201 / двеста и един / лева за закупуване на лекарства по лечението на заболяването му от туберколоза.
- Фанка Атанасова Батилова от с. Габър, ЕГН: 5112180494 в размер на 50 / петдесет / лева за закупуване на лекарства по лечение на прекаран инсулт.
- Георги Атанасов Райнов от с. Зидарово, ЕГН: 6303080465 в размер на 87 / осемдесет и седем / лева за закупуване на лекарства по лечението си на остър миокарден инфаркт.
- Васил Димитров Дженезов от с. Зидарово, ЕГН: 2505280483 в размер на 330 / триста и тридесет / лева за закупуване на консумативи и операция на лявото му око.
- Стоян Александров Ахмаков от с. Зидарово, ЕГН: 3112040647 в размер на 250 / двеста и петдесет / лева за закупуване на консумативи и операция на дясното му око.
- Таня Стойчева Гюмова от гр. Созопол, ул. „Витоша” №18, ЕГН: 7212180491 в размер на 136 / сто тридесет и шест / лева за платена такса в клиника за рехабилитация – Банкя след сърдечна операция на детето й Стоян Костадинов Гюмов – ЕГН: 9405270484.
2. Средствата да бъдат изплатени след представяне на епикриза за болестта, фактура и касов бон.

П. Рейзи – Продължаваме по т.32 от дневния ред.
Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №236/08.03.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съветник – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ на Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№380
Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на Стоянка Здравкова Маринова в размер на 200 лева.
Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Ст. Георгиев – И само още нещо искам да отбележа. Беше разгледана още една докладна записка. Става въпрос за докладна записка №223, относно разпределяне на еднократните парични помощи за ветераните от войните. Становището на комисията е положително, т.е. съгласни сме с така предложеното решение.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Георгиев. Давам думата на г-жа Германова, Председател на комисията по финанси.
Кр. Германова – Добър ден на всички. На 16.03.2005 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
10. Красимира Германова – Председател;
11. Тихомир Янакиев – член;
12. Добри Добрев – член;
13. Станислав Георгиев – член;
14. Петя Чапевова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Катя Стоянова – Общински съветник;
4. Дияна Колчева – Общински съветник;
5. Валентин Андонов – Секретар на община Созопол;
6. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисията разгледа докладните, които са входирани и се отнасят за самата комисия.
Първо ще разгледаме докладна записка с вх. №222/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпадане изпълнението на ремонтни работи на път № 3 /през с. Равадиново/.
След едно доста сериозно обсъждане, комисията предлага докладната да влезе за разглеждане и обсъждане на самата сесия.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, имаше много дебатиране по тази докладна, в насока на това, че тук се говори за едни средства, които по никакъв начин не може да, не виждаме основание ние да го взимаме това решение. В крайна сметка тук се говори за някакви пари, които са по някаква програма, където общината е партньор. Допуснахме я докладната до сесията и ще искаме тук представителите на общината, може би който е писал докладната да дадат малко разяснения. Защото един път се комемнтира да отпадне направата на път №3, да бъдат прехвърлени средствата за направата на път №1 и №2. След това се говори за преминаване на битовите отпадъци през с. Атия, в един момент коментирахме – този път през Атия с какви пари ще се ремонтира. Изобщо има доста неща, които тук трябва да се обяснят и да се коментира. В крайна сметка, последното което е, ние всички не виждаме смисъл да взимаме това решение.
Ст. Недин – Ние гласували ли сме го въобще този проект, че да гласуваме изменения в него.
П. Рейзи – Това, че не сме го гласували проекта, прав сте, но все пак това е един държавен проект. На мен ми е интересно защо в момента те искат от нас това решение. Това ми е въпроса към Вас, а пък Вие после обяснете за какво става дума.
Кр. Германова – Става въпрос за преразпределение на един бюджет, с който ние нямаме права да се разпореждаме, ние не сме го определяли и мисля, че нямаме право ние да прехвърляме средства от едно перо в друго перо. Това е все едно на нашия бюджет Община Приморско да разпределят средства. Това обяснете – защо трябва ние да прехвърляме средства от едно перо в друго перо. Средства, които не са наши, които не ги даваме ние, които не ги получаваме ние, дори и не се разпореждаме с тях.
П. Рейзи – В един момент ние го взимаме това решение, от там нататък този път №3 няма да се направи. Това означава, че по този път отпадъците не могат да вървят. Остава пътят в Атия. Всички ние знаем, че от отбивката, където трябва да мине за самото сметище, в този участък е абсурдно от там да минава товарен камион с отпадъци. Там с какви пари ще се направи. Ние ще вземем едно решение, с което отменяме средствата тук, но не подсигуряваме средства за там. В един момент да не се получи така, че в един момент това решение ще се окаже в ущърб на нашата община и ще трябва ние с наши пари, за да направим този път.
Кр. Германова – Само още нещо да добавя. Едното от изречението в решението е “Средствата в размер на 102 848 евро, предвидени за ремонтни работи на същия, да се добавят към средствата, предвидени за строителни работи”. Това имам в пред вид аз, като икономист, че едни средства са на някой, ние нямаме правото да се разпореждаме с тях. И самото решение...
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Вълчева.
М. Вълчева – Първо искам да допълня, че има малко допълнения в решението, които в интерес на истината Вие не знаете и внася уточнение към това, за което говорим, т.е. имаме ли право да насочваме някакви средства, във връзка с това.
П. Рейзи – Имате пред вид по този меморандум, който е разписан с Министерството ли?
М. Вълчева – Да. Първоначално е сключен финансов меморандум между ИСПА и Република България, който е доста обемен и в момента не можете да се запознаете с него. Отделно, във връзка с изпълнението на проекта, община Созопол е сключила двустранно споразумение с Министерството на околната среда и водите, където е посочено кой какви права има. Съгласно това споразумение ние се явяваме, съгласно чл.17 “община Созопол е инвеститор съгласно Закона за устройство на територията”.
Кр. Германова – Това е от меморандума.
М. Вълчева – Това е от двустранното споразумение.
Кр. Германова – Ами то къде е?
М. Вълчева – Не е в момента в мен.
П. Рейзи – Ние се разбрахме да донесат документите тук, за да уточним и на всички нас да ни стане ясно за какво става дума. Това го коментирахме в комисията.
Кр. Германова – Ако документите бяха приложени предварително... ние се сблъскваме на всяка сесия, Мадлен, нищо лично против никой, но всяка сесия се сблъскваме с такива неща.
М. Вълчева – Разбирам, пропуска е наш, просто не сме го представили навреме. Съжалявам. Ако искате да изчета допълнението към решението, за да Ви стане ясно и после ще коментираме допълнително.
“След проведените дебати за довеждащи пътища №№1, 2 и 3 до обект ”Регионално депо за ТБО-Созопол”, Общински съвет – Созопол предлага на възложителя МСВ, да прегрупира средствата за довеждащите пътища по показания по-долу начин, така че да гарантира ефективността и надеждността на пътищата за достъп за обслужване на депото целогодишно.
Да не се изпълняват строителните работи на път № 3. Средствата в размер на 102 848 EUR, предвидени за ремонтни работи за същия да се добавят към средствата предвидени за строителни работи на пътища № 1 и №2 .
Упълномощава лицата, определени по чл.10 от Двустранното споразумение, сключено между МОСВ и община Созопол, да подготви съответните констативни протоколи съвместно с възложителя и предложения до одобряващите финансови инститиуции – Делегацията на Европейската комисия и Министерство на финансите.”
От цялата работа имаме право като инвеститор по ЗУТ да правим такива предложения, които ще бъдат надлежно оформени в протоколи, съвместно с Министерството и те ще бъдат подадени на Министерство на финансите, което има право да оперира с тези средства.
П. Рейзи – Добре Мадлен, стигаме до момента – взимаме решението. Прехвърлят се парите по път 1 и 2, прави се този път. От там нататък варианта да минават отпадъците през Равадиново отпада, защото път №3 няма да е готов. От там отиваме на варианта да возим през Атия. Пътят след минното селище, ако не се ремонтира, по него товарна кола не може да мине. Никъде не коментираме за средства за там.
М. Вълчева – За съжаление парите, които са заложени в проекта, не са достатъчно прецизирани от самото начало. И когато вече в същината си, строителят се ангажира да проучи пътищата, които са влязли по проект. Оказа се обаче, че тези средства няма да стигнат за качествено изграждане и на трите пътя. За това искаме да стигнем до това споразумение да отклоним тези пътища от път №3, за да могат поне 1 и 2 да се укрепят.
В. Караманова – Нашите пари защо трябва да отидат в път №2, а не само в път №1. Моята мисъл е ако може да отидат само в път №1.
П. Рейзи – Аз искам да кажа и следното нещо. Сега в момента ще вземем едно решение, което обаче никой от нас в момента не мисли върху това, че разстоянието колко е удачно да се вози през Атия. Защото днес правим едно депо, което му дават експлоатация 25 години. От тук нататък някой правил ли е сметка, от тук нататък във времето колко пари ще струва на всички нас, защото в крайна сметка тия пари за сметосъбирането се събират от нас, от хората, които живеем в тази община. Аз съм на мнение, че по-добре нещата да останат така, дори и да не стигнат някакви пари на този етап за изграждането на трите пътища, по-добре господата в Министерството да мислят откъде да намерят пари, а не да ни поставят пак нас в такава ситуация, където ние утре да тръгнем да се молим на някой някъде да финансира някакви пари, за да направим път, за да могат да пътуват нашите отпадъци. И за това аз съм на мнение, ако трябва докладната да се отложи, но според мен нещата не са съвсем изчистени. Нека да се проведат още разговори от страна на Кмета с Министерството. Тия въпроси, които в момента ги задаваме, да бъдат зададени. Защото най-лесно е да вземем днес решението, а утре какво става? Правят път 1 и 2, които ще се ползват от община Царево и Приморско, защото на тях боклука ще им дойде от там. И №1 не ползваме. Първо е №2, а от №2 започва №1. №1 е вече вътре в самото сметище.
В. Караманова – Път №1 го ползваме.
П. Рейзи – Откъде го ползваме?
П. Бъчварова – От “Червено знаме”.
Кр. Германова – Защо трябва тогава да правим път №2. Да си го направят Приморско.
П. Рейзи – Не, то е общо. Аз за това Ви казвам.
М. Димов – Не става въпрос тук за парите. Аз съм категорично против и като жител и като съветник. Никой няма да спазва този път. Ще минават от най-невралгичното кръстовище, където има най-много убити хора лятно време. Ние там трябва да мислим през Атия за някакъв преход. Тези двете общини ще минават от там. Не говоря само за сметоизвозването, тук ще минават всички строителни отпадъци. Даже те трябва да се спрат. А тези господа наистина трябва да дофинансират, а двете общини да финансират един път, който да не минава през Равадиново, а около Равадиново. От тия общини трябва да искаме да минава зад Равадиново пътя, а не през него. Не говорим, че тези коли, ако направим вътрешен път, няма да плащат винетки. А като излязат на магистралата, трябва да плащат винетки.
Т. Янакиев – Значи, по твоята логика, сега струва 100 лв. един декар в Равадиново, така ли? Не може, защото трябва да има механизъм, по който да се компенсират тези хора. Като се има пред вид, че цената непрекъснато се покачва. Не може сега да вземем решение, което ще се изпълни след две години и да му дадеш ти компесационни бонове.
П. Рейзи – Чакайте малко, господа. В крайна сметка каквото и да е, тези пътища са направени по тях да минават камиони и коли. В крайна сметка, през Равадиново така или иначе ще минават коли, които ще събират сметта. Аз не виждам какво толкова на този етап хората от Равадиново недоволстват, че от там ще минават. Вижте сега, в момента за мен е по-правилно да се погледне това нещо – нека да гледаме икономическия ефект от цялата история. Проектът вече е одобрен, нещата вървят. Ние не можем в момента да мислим сметта да минава през Атия. То сигурно пак ще минава, защото път №1 ще е готов. Аз съм на мнение, че пак се връщам на тази теза, която я казах одеве. Според мен, основните средства, които идват, идват от Министерството на екологията. Това, че някой, някъде не си е изчислил и не си е сметнал нещата, защо трябва в момента ние да ги взимаме тези решения. Нека да си остане така, както си е, да си правят трите пътя, а пък Министерството да си търси пари да си прави пътищата. Ако разбира се, цялата информация, която получаваме от Вас е това. Да не се получи, че някъде нещо... в момента не коментирам нито за прикриване. Ако това е цялата информация, аз предлагам изобщо тази докладна да не я гледаме и ако трябва да вземем някакво решение в друг стил, предложение, нямам нищо напротив. Г-н Недин.
Ст. Недин – На миналата сесия приехме една Наредба за общинските пътища и в тази Наредба имаше това, че Общински съвет решава трафика на товарните автомобили. Така че откъде ще минат колите, това тепърва ще се решава. Тук има нещо друго, което тепърва го научих от Мадлен. Притесненията са, че там средствата няма да стигнат за достатъчно устойчив път.
П. Рейзи – Нали това говорим, г-н Недин. Ние ще прехвърлим сега парите...
Ст. Недин – Значи, откъде ще минават колите, не е на дневен ред.
П. Рейзи – По този начин отпада един важен път, който е Равадиново-Веселие, който е много важен. Това е път №3 и това означава, че като прехвърлим парите на №2 и №1, път №3 няма да се направи и това означава, че Царево и Приморско ще си ползват нормален път, а ние ще трябва да търсим пари да направим път №3. Това казвам аз, нищо друго.
Ст. Недин – Добре. Точно за това говоря. Става въпрос, притесненията са, че тези средства няма да стигнат и че те само ще положат един тънък асфалтов слой, който за една-две години ще се разбие. По-добре да се засили някакъв контрол от общината по изпълнение на този проект, да искаме едно по-крайно и устойчиво изпълнение на пътя. И както бяхте обещали, г-жо Караманова преди една година, че Общинските съветници ще бъдат канени на всички срещи и никой не беше канен до сега, то сега поне за пътя, който евентуално ще заложи някаква бъдеша бомба, да се редуваме да ходим там, да следим да стане един хубав път.
П. Рейзи – Защото ние в момента ако вземем това решение, ние им развързваме нещата. Вземем ли го днес това решение, това означава, че сме съгласни път №3 да не се прави. А ние сме участници по проекта. В момента коментираме предстоящото решение, което трябва да се гласува.
Кр. Германова – И аз искам да кажа нещо. Преди малко...
П. Бъчварова – Само исках да кажа, че много късно при нас пристигат писмата. Дори е имало моменти, когато сутринта пристигат, а в 11,00 ч. е срещата. Не знам на кой да се обаждаме, за да ги поканим на следващата среща. Да, точно така става. Дори в един момент ние бяхме тръгнали за София, когато ни се обадиха за срещата.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Преди малко се подхвърли нещо за по-изгодно и т.н., Председателят на Общински съвет спомена. Правим ли си сметка, че ако одрежем този трети път в един момент, в който тръгнат да се извозват отпадъците, доколкото разбирам пътя е три пъти по-голям. Това означава, че поне два пъти ще скочат промилите за това, което ние ще плащаме за такса смет. И в такъв случай ние ще тръгнем да търсим вариант да решаваме да е по-изгодно икономически за самите граждани и от там ще тръгнем наново да правим този път №3, който вместо да ни го направят тези, които са поели ангажимента, ние трябва сами да си го финансираме.
П. Рейзи – г-н Милков.
Ив. Милков – Уважаеми колеги, явно че този път ще се прави. Да не се набутваме там много, дайте да видим какво да направим, да вземем някакво решение и да предложим на този изпълнител и т.н., пътя да не мине през с. Равадиново, а да мине край с. Равадиново. Защото никой не иска, може да е направен, обаче никой не иска. Кметът на Атия не иска да мине през Атия и е права. Кметицата на Равадиново не иска и тя е права. Хората ще направят гражданско неподчинение и ще правят едно друго. Сега, когато е в проект, да се обиколи.
К. Стоянова – Вие досега не разбрахте за какво говорим. Говорим, че няма пари да се направи дори съществуващия път...
Ив. Милков – Проблемът не е на община Созопол има ли пари да се направи или не.
П. Рейзи – Точно за това става дума г-н Милков. Това коментираме.
Ив. Милков – Въобще не е наш проблем. Ние правим предложение, че гражданите са против и това е цялата работа.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, аз предлагам следното нещо – тази докладна да бъда оттеглена от Вас, да проведете разговори с МОСВ. Аз Ви разбирам, но дори и да сте ги водили, нормално е тук да се откоментира...
Кр. Германова – Нека да направим една обща среща с Министерството.
М. Вълчева – Позволете ми да кажа само едно изречение, доколкото знам допълнителни средства за тези пътища няма да се отпуснат. Така, че каквото е фиксирано горе при г-н Велчев, това ще се изразходи. А тук вече решението е дали ще ги пренасочваме или ще ги оставим.
П. Рейзи – Тогава по-добре нещо да се направи, защото много по-лесно се кърпят дупки и по-лесно се доливат някакви количества асфалт, отколкото да няма нищо. Ако трябва и ние малко ще дадем след това, но да се направи нещо.
В. Караманова – Дори и да е такова решението, да се изграждат и път №1 и път №2 и пънт №3, хубаво е да имаме едно решение на Общински съвет.
П. Рейзи – Добре, съгласен съм. Уважаеми колеги, аз подкрепям предложението на Кмета на общината да има цялостна корекция в решението и то да бъде ново решение. Нека да чуем предложението.
Б. Чампарова – Предложението е:
“Общински съвет Созопол взе следното решение: Да продължи изпълнението на пътища с номера 1, 2 и 3 по Проект ”Регионално депо за ТБО-Созопол”.
Номер на Проекта не пише.
П. Рейзи – Другият вариант е да го гласуваме “против”, г-жа Караманова, Вие казвате, че Общински съвет не го е приел и приключваме.
Кр. Германова – Само нещо да кажа по това “против”. Доколко това ще бъде против решение на Министерството и доколко ще бъде против за спиране на самия Проект?
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладна №222, моля да гласува “ЗА”:
За – 0 гласа
Против – 15 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№381
Общински съвет – Созопол не дава съгласие да не се изпълняват строителните работи на път № 3 и не дава съгласие средствата в размер на 102848 EUR, предвидени за ремонтни работи за същия да се добавят към средствата предвидени за строителни работи на пътища №1 и №2 .

П. Рейзи – Продължаваме с т.7 от дневния ред.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №223/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разпределяне на еднократните парични помощи за ветераните от войните.
Комисията разгледа предложението и предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Колеги, естествено, че одобрявам това общината да отдели сума за ветераните, но аз мисля, че е по-удачно и ще Ви прочета предложението си: “Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъдат отпуснати 55 лв. еднократна парична помощ на ветераните от войната, които да бъдат изплатени до края на м. април 2005 г. срещу представен легитимен списък”.
Списъкът, който е представен 71 души, аз продължавам да умувам, ако някой преждевременно... как после ще бъдат разпределени наново парите?
В. Караманова – То затова е сумата да бъде разпределена по равно. Те са много възрастни хора.
П. Рейзи – Добре, аз имам един такъв въпрос – в момента обаче има... то не е хубаво да се казва, но ако почине някой? Ние казваме “по равно”. Това означава, че наново ще се разпредели ли?
В. Караманова – Да. Същата сума върху тези, които са живи. Няма как да стане иначе.
П. Рейзи – Имам още един въпрос. От тези 4000 лв. всеки трябва да получи примерно по 50 лв. Обаче междувременно умира някой. Последният идва в първата седмица на май, но в този период ако са умрели трима, той трябва да вземе не 50 лв., а 60 лв. Какво правим тогава?
Кр. Германова – Може ли да направя едно разяснение счетоводно. На края на решението е изписано “срещу представен легитимен списък”. Това означава, че Дружеството на ветераните ще го представи и на база на този списък ще бъдат разделени парите. Ако някой почине, то тези пари ще бъдат някакво наследство, защото те вече ще са одобрени и той има права върху тези пари. Така мисля аз.
П. Рейзи – Аз предлагам както е решението по докладната. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№382
Общински съвет – Созопол дава съгласие утвърдената на Деветнадесетото заседание на Общински съвет сума от 4 000 /четири хиляди/ лв. за помощи на ветераните от войните, да се разпредели поравно на всички живи от тях, срещу представен легитимен списък.

П. Рейзи – Продължаваме с т.29 от дневния ред.
Кр. Германова – По време на заседанието на комисията беше разгледана една докладна, която днес беше приета да бъде в дневния ред. Става въпрос за докладна записка с вх. №248/14.03.05 от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет, относно насрочване на заседание на Общински съвет-Созопол в гр.Гутенщайн – Долна Австрия. Ще дам думата на вносителя да даде малко разяснения.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, наистина по това наше отиване в Гутенщайн преди даже и ние да знаем, че ще отидем. По време на разглеждането на бюджета беше казано, че разходите за ходене в Гутенщайн ще струват 30 000 лв., което за мен е нещо много несериозно, както е казано тогава, но в крайна сметка беше казано. Средствата в бюджета всички ние ги гласувахме, бяха одобрени. Вярно е, че за да стигна аз до едно такова предложение да проведем едно ходене до Гутенщайн, беше преди всичко предизвикано от желанието на Гутенщайн с поканата, която ни я изпрати, която имате. Вярно е, че по искане на Кмета на общината и благодарение на Посланичката ни в Австрия Елена Кирчева, ние стигнахме до едно добро побратимяване с гр. Гутенщайн и единодушно беше прието това желание от целия Общински съвет. И даже с направата на тази тържествена сесия, с която регистрирахме побратимяването и според мен всички тези неща, които ги изброих в момента, бях подтикнат да отидем на едно посещение в гр. Гутенщайн. Идеята беше наред с това отиване да проведем там една сесия. Разбира се тази сесия ще е проформа. На нея няма да се гледат кой знае какви важни докладни. Идеята беше да се види нашите колеги в Гутенщайн в какви условия работят. Съответно всички ние с това наше отиване там, ще се запознаем от по-близо с начина на пребиваване, с начина на живот на хората, които живеят в този район. Съответно да видим и техните пречиствателни станции, да видим там как се извършва сметосъбирането, как се извършва енергоснабдяването, дори и всички тези неща, които ни предстоят на нас да се правят. Защото в крайна сметка Австрия е една централна европейска страна с много висок стандарт и начин на живот и ние само можем да се учим от тях. Според мен една такава инвестиция от страна на общината за нашето ходене, изобщо не е грешно. Напротив, ние само можем да получим опит от нашите колеги един път, и втори път – не е тайна, че между нас има туроператори, има хотелиери, има и хора, които са в друг бизнес. Мисля, че ние сме хората, които сме избрани от нашите съграждани и е нормално да се направят... ние да сме хората, които да отидем, да видим за какво става дума и това нещо да го върнем обратно тук в нашия град. В тая насока, с този мотив, е и тази докладна, която внасям. От тук нататък всеки от Вас има думата, нека да я коментираме, накрая ще я подложим на гласуване. Неколкократно съм провеждал разговори с Кмета на общината. Поканил съм я предварително, така че мисля, че само ако отидем заедно можем да покажем нашата сериозност и нашето уважение към колегите от гр. Гутенщайн. Защото така или иначе вече са проведени разговори по отношение на пътуването със самолета, на пътуването с автобуса от тук до София. Кметът на Гутенщайн многократно се обажда и вече иска да му потвърдим стаите, бройките. Лично той каза, че до 20 човека му е възможно да поеме разходите на цялата група, която отива от кацането ни във Виена през цялото ни пребиваване в Гутенщайн. Аз не виждам при всички тези предложения, защо се получават някакви коментари и дебати “какво ще правим там”, “там не ни е местото” и т.н. В крайна сметка аз пак казвам – ние сме хората, които сме представители на тази община и е нормално да отидем и да видим с кой град сме се побратимили. Мисля, че дори и да имаме някакви проблеми, трябва за даден момент да загърбим семейни, лични и служебни проблеми и да отидем всички в гр. Гутенщайн. Това е моят апел към Вас, от там нататък всеки има право на свой избор. Предлагам да преминем към гласуване. Г-н Димов.
М. Димов – Аз по принцип съм съгласен, защото не е етично да се отказва на една такава покана, има и какво да се види. Но, тъй като предполагам, че ще има хора ангажирани, ще има и по лични причини, ще има хора, които няма да могат да дойдат. За това имам едно конкретно предложение – ако групата не може да се сформира от Общински съветници, моля да бъдат включени в състава Кметовете на населени места. Едва ли ще има друга такава възможност.
П. Рейзи – Това вече ще го разберем днес след сесията, защото аз ще Ви помоля, колеги, след сесията само за пет минути да останем на място и всеки от Вас да си каже дали идва или не, за да можем да оформим списъка. А за свободните места, ще предложим с Кмета на общината на Кметовете да ги попълним.
М. Димов – И още нещо. Ако тези разноски 15 евро, които са за сметка на бюджета, нека да си ги поемем ние. Само транспорта да остане.
П. Рейзи – Аз мисля, че достатъчно разходи ни поемат от страна на Гутенщайн, така че тези 15 евро спокойно можем да ги оставим. В крайна сметка аз Ви казах колко много те поемат. Няма да са ни повече разходите от 8-10 000 лв. За това предлагам, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 7 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№383
Насрочва изнесено заседание на Общински съвет-Созопол, което да се проведе на 23.04.2005 г. от 15 часа /българско време/ в Заседателната зала на Кметство Гутенщайн.
Пътуването да се осъществи за периода 21/двадесет и първи/ - 24/двадесет и четвърти/ април 2005г.Пътуването Созопол-София да се извърши с автобус, а София-Виена-София – със самолет. За престоя си във Австрия участниците имат право на дневни в размер на 15 /петнадесет/ евро на ден.

П. Рейзи – Продължаваме с т.30 от дневния ред.
Кр. Германова – Освен тази докладна записка бяха вкарани още няколко. Следващата е по т.30 Докладна записка с вх. №256/16.03.2005 г. от Дияна Колчева, Добри Добрев, Милко Димов и Росен Деспов – Общински съветници, относно изграждане на спортна площадка в района на ОУ “Христо Ботев” – с.Черноморец, общ.Созопол.
Ще зачета решението:
“Предвид Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 23.09.2003г.между Община Созопол и “Дюни” АД, от предвидените в т.4.7., стр.6 от същия договор средства за инвестиране в полза на Община Созопол да се използват 40 000 /четиридесет хиляди/ лв. за проектиране и изграждане на спортна площадка в двора на ОУ “Христо Ботев”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№384
Предвид Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 23.09.2003г.между Община Созопол и “Дюни” АД, от предвидените в т.4.7., стр.6 от същия договор средства за инвестиране в полза на Община Созопол, да се използват 40 000 /четиридесет хиляди/ лв. за проектиране и изграждане на спортна площадка в двора на ОУ “Христо Ботев”.
П. Рейзи – Продължаваме с т.31 от дневния ред.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №257/16.03.2005 г. от Дияна Колчева, Добри Добрев, Милко Димов и Росен Деспов – Общински съветници, относно изграждане на ул. “Георги Кондолов” – с.Черноморец, общ.Созопол. Предложението за решение е следното:
“Предвид Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 23.09.2003г.между Община Созопол и “Дюни” АД, от предвидените в т.4.7., стр.6 от същия договор средства за инвестиране в полза на Община Созопол, да се използват 30 000 /тридесет хиляди/лв. за изграждане на ул.”Георги Кондолов” – с.Черноморец .”
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№385
Предвид Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 23.09.2003г.между Община Созопол и “Дюни” АД, от предвидените в т.4.7., стр.6 от същия договор средства за инвестиране в полза на Община Созопол, да се използват 30 000 /тридесет хиляди/лв. за изграждане на ул.”Георги Кондолов” – с.Черноморец.

П. Рейзи – Благодарим на г-жа Германова. Пет минути почивка, колеги.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, в залата присъстват 13 Общински съветника. Имаме кворум. Предлагам да продължим нататък. Давам думата на Дияна Колчева да прочете докладните по ЗУТ.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, на 15.03.2005 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Димо Минков – член;
2. Добри Добрев – член;
3. Дияна Колчева– член;
4. Милко Димов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински Съвет – Созопол;
2. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
3. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
4. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №221/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците за община Созопол за 2004 г.
В комисията доста разговаряхме и взехме решение да влезе докладната на обсъждане на заседанието на Общински съвет.
П. Рейзи – Колеги, по тази докладна, също както в онази за пътя има доста неуточнени неща, защото тук се говори за програма за управление на отпадъците в община Созопол. Лично аз не знам, че в нашата община има такава програма. Също така тук виждам едно писмо до Председателя на Общински съвет. Много ми е интересно как моята поща идва в общината, а не идва при мен. Изобщо нещата са много интересни и искам да попитам, да ми отговорите. Как виждате по Вашата програма, за която говорите и пишете тук. Какво е заложено, как е заложено, къде е тази програма, защо не е представена в Общински съвет. Изобщо има неща, които са интересни.
М. Вълчева – За съжаление обаче, аз не нося документите. Върнахме ги в общината по погрешка. Да обясня – “Програма за управление на отпадъците” е разработена за периода 1998 – 2005 г. и приета с решение на Общински съвет. И по тази Програма ние работим от 1995 г. насам.
П. Рейзи – Може ли да ни я представите след сесията.
М. Вълчева – Да. Занесохме я в общината, но до пет минути сигурно ще я донесат, за да я погледнете.
П. Рейзи – Имам пред вид да я донесете в Общински съвет, защото ние я нямаме.
М. Вълчева – В тази Програма е фиксирано всичко, което се отнася по дейността на общината по отношение на сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове, техника. Въобще всичко, което касае третирането на отпадъци – било строителни, било битови. Даваме си сметка, че морално остарява Програмата и всяка година подаваме към РИОСВ – Бургас една актуализация. И съответно се изисква по Закона за опазване на околната среда, да представим и плана за изтеклата година, с който Вие да се запознаете и по Закон пак трябва да има решение на Общински съвет, което да бъде внесено в Министерството на околната среда за годишния отчет на Министерството.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, по тази докладна тук има един документ, който е до Председателя на Общински съвет. Върху него има резолюция на г-н Мархолев, после на Пенка Бъчварова, а там пише до Председателя на Общински съвет.
В. Караманова – Те идват винаги в два екземпляра. Единият екземпляр е до Кмета на общината, а другият е до Председателя на Общински съвет. Тази резолюция, която е до Председателя е била извадена и трябва да е изпратена. Не знам защо не е дошла.
П. Рейзи – Не може върху нещо за Председателя да има резолюция на Мархолев и резолюция на Бъчварова.
В. Караманова – Значи съм ги объркала. Тази, която е моя сигурно...
П. Рейзи – Да, ама моята я няма при мен. Аз ще искам да я преснимаме и да Ви я върнем, за да я имаме при нас.
Д. Колчева – Аз имам един въпрос по тази Програма. Приложена ли е актуализацията за 2004 г., която съгласувате с РИОСВ?
М. Вълчева – Не, тук не е представено. В РИОС е представено и там се гледа всяка година.
Д. Колчева – А Вие имате ли такова на разположение в общинска администрация?
М. Вълчева – В интерес на истината, ние изпреварваме събитията и това, което е написано тук... много по-напред сме с материала, така че няма стойност самата Програма, защото просто изпреварваме събитията и нещата се случват много бързо при нас в това отношение, за това мисля, че самия отчет е достатъчно показателен за това.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№386
Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.32 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет –Созопол приема “Отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците за община Созопол за 2004 г.”

П. Рейзи – Продължаваме с т.10 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. №224/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
След разглеждане и обсъждане, комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, по така представените схеми от Главния архитект на общината, в схема №261, тук става дума за подстълбищното пространство в Културния дом.
Ст. Недин – С едно е маркирано самото подстълбищно пространство. Самото подстълбищно пространство ли се дава или пред него?
П. Рейзи – Подстълбищното. Следващата е №260 – говорим за обекта на Стоян Гинчика.
Следващата е №263 – това е пицария “Джордано”.
Следващото е №262 – това е на плажа на Цецо.
И последната, която Ви дадоха днес е №322 – долу до “Балкантурист” на ъгъла, на тази жена, която е вдовица.
Това са скиците. Аз имам едно питане към Главния архитект – съответно във времето, ако постъпват други молби към Вас, където Вие преценяте, че исканията на хората са нормални за нашия град, Вие ще продължите да внасяте предложенията от скици?
Д. Карабаджакова – Да, по Закон имам право.
П. Рейзи – Да, нека да го чуят всички Общинсик съветници. Колеги, разбрахте какво става с тези пет скици. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, но към него ще допишем скица №322/14.03.2005 г., който е съгласен с тази промяна в приложението и с направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№387
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр. Созопол, с. Черноморец и населените места на територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №260/02.03.2005 година.
2. Скица №261/02.03.2005 година.
3. Скица №262/02.03.2005 година.
4. Скица №263/02.03.2005 година.
5. Скица №322/14.03.2005 година.

П. Рейзи – Продължаваме нататък.
Д. Колчева – Това беше от комисията по БУТ. Продължаваме с комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието се проведе на 14.03.2005 г. от 17.00 часа.
На заседанието присъстваха:
5. Дияна Колчева – Председател;
6. Катя Стоянова – член;
7. Красимира Германова – член;
8. Стоьо Недин – член;
9. Димо Минков – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Галина Георгиева – Юрист Общинска собственост;
4. Добри Добрев – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси…
М. Димов – Само едно предложение мога ли да направя?
П. Рейзи – Имате думата, г-н Димов.
М. Димов – Тъй като сега ще стане дума за продажба на доста имоти общинска собственост, аз бях поставил въпроса това да бъде за обезщетяване, но убедиха ме на 75%, че това е приоритет на поземлена комисия и ако е така има изработен план, склонен съм да се съглася. Обаче имам едно предложение. Ако се продава имот в землището на Равна гора, Росен, Черноморец или Созопол, ако не сто, то 70% от средствата да отиват в тези селища за благоустрояване. Не са кой знае колко, няма да ощетим кой знае колко от общинския бюджет.
П. Рейзи – Аз не искам да защитавам Кмета, но в крайна сметка това трябва да стане с бюджета. В момента не можем.
М. Димов – Тогава Кмета да има грижата да се погрижи за това нещо.
В. Караманова – Не може. Кмета не може да има.
П. Рейзи – Аз мисля, че достатъчно добър бюджет сме направили на селата. Има стари Кметове, има нови Кметове, те не могат да се оплачат за бюджета. Г-н Недин.
Ст. Недин – Предложението на Милко Димов е абсолютно резонно и аз го подкрепям. Разбирам обаче, че има някакви процедури, които не позволяват това да стане. За напред може поне да се направи една сметка колко приход има в общинския бюджет от продажби на земи в конкретното землище и евентуално такъв процент вече в бюджета, да го гласуваме за съответното село.
П. Рейзи – Аз мисля, че това предложение е резонно, ако тези села, които имаме в нашата община, носят годишни приходи, равни на своя бюджет, който имат в момента. Тези села не ни носят общо всички повече от 100 000 лв. А в момента само бюджета на с. Росен е 70 000 лв. Това е положението. Аз за това Ви казвам – достатъчно добри средства отделяме за селата в момента. Ако продаваме нещо много скъпо, от което искаме да се направи нещо в селото, ние като решение винаги можем да го направим. Никога до сега не сме отказали на нито едно село, ако има нещо крайно нуждаещо по отношение на инфраструктура, по отношение на лечебници и т.н. Мисля, че до тук сме били достатъчно равностойни по отношение на разглеждане на проблемите на селата в нашата община. За това предлагам да продължим нататък по т.11 от дневния ред. Г-жа Колчева, имате думата.
Д. Колчева – Започвам с докладна записка с вх. № 186/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №149 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Отманли”, землище с. Росен, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията излезе с решение да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№388
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №149 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Отманли” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.12 от дневния ред.
Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка с вх. № 187/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №000071 по картата на възстановената собственост в м. “Борсушки дупки”, землище с. Равна гора.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№389
Общински съвет гр.Созопол ,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №000071 по картата на възстановената собственост в м.”Борсушки дупки” землище с.Равна гора.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.13 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 188/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-510 в кв.27 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Милет” №30.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№390
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-510 в кв.27 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.14 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 189/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-150 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната, след като се даде становище от Кмета на селото. За една част от докладните има приложине становища.
П. Рейзи – Г-жо Кмет, питаме Ви, защото тези 15 квадрата, които трябва да ги предадем в регулацията на селото, може да се окажат тротоар. Аз съм сигурен, че сега в момента много трудно ще ми отговорите. В крайна сметка дори и да кажете “да” в момента, ако утре се окаже тротоар, ще бъде за Ваша сметка. В Созопол имаше такъв случай. Затова го задаваме въпроса. Кметицата на с. Росен съгласна ли е? Дава ли своята дума.
Ив. Милков – Ние по принцип сме решили, че няма становище. Щом няма становище, няма да я гледаме.
П. Рейзи – Вижте сега, г-н Милков, така е, но Кмета е тук все пак, тя е запозната.
В. Караманова – Нямате решение. Вие имате решение само за продажбите, когато става въпрос за урегулирани поземлени парцели, тогава няма нужда от становище, защото то си е по регулация.
П. Рейзи – Г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – Аз искам да попитам Бъчварова или Карабаджакова, не знам кой ще отговори. Има ли вероятност, въобще съществува ли някаква вероятност в урегулиран имот да има тротоар или отсечка, където да преминават хора и т.н. Ние се притесняваме точно от това. Да не стане така да се върне тази част и да се окаже тротоар.
П. Бъчварова – По принцип да, съществува, защото много от плановете са доста стари и по предходни нормативни документи са правени.
П. Рейзи – Какво предлага Кмета на с. Росен?
В. Караманова – Оттеглям докладна №189 и докладна №190, за проверка от страна на служителите, както и от страна на Кмета на селото.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, по искане на Кмета на общината, предлагам докладна записка №189 да бъде оттеглена. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№391
Оттегля докладна записка с вх. № 189/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ-150 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година, до доуточняване.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, по искане на Кмета на общината, предлагам докладна записка №190 по т.15 от дневния ред, да бъде оттеглена. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№392
Оттегля докладна записка с вх. № 190/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ-524 в кв.58 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.

П. Рейзи – Продължаваме с т.16 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 191/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №016051 по картата на възстановената собственост в м. “Дуван дере”, землище с. Равна гора.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№393
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №016051 по картата на възстановената собственост в м.”Дуван дере” землище с.Равна гора.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.17 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 192/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХVІ-394 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №17.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№394
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХХХVІ-394 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.18 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 193/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ имот №107 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец”, землище с. Росен.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№395
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №107 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен,представляващ празно дворно място.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.19 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 194/24.02.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №72 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец” землище с. Росен.
Комисията предлага да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№396
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №72 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен, представляващ празно дворно място.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.20 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 211/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-284 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №57.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№397
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІІ-284 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.21 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 212/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в поземлен имот №30 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен, общ. Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№398
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №30 по плана на зоната по земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.22 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 213/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №141 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец” землище с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№399
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №141 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен,представляващ празно дворно място.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.23 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 214/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №138 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец” землище с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№400
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №138 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен, представляващ празно дворно място.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.24 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 215/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №148 по плана на зоната за земеделско ползване в м. “Росенец” землище с. Росен.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№401
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот №148 по плана на зоната за земеделско ползване м.”Росенец” землище с.Росен,представляващ празно дворно място.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.25 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 216/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-694 в кв.51 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Трябва да ги изчистим. Ситуацията е такава, че регулацията... Бъчварова да излезе да обясни. Това е във връзка с пицария “Верона”. Какво беше там, г-жа Бъчварона?
П. Бъчварова – По одобрения план още 1989 г. е имало предаваеми 30 кв.м., които не са били урегулирани по стария ред на ЗТСУ до настоящия момент. След което направихме една преписка за промяна на регулацията, тъй като част от сградата беше извън имотните граници и всъщност придаваемото е за 45 кв.м. Те са застроени всички.
К. Стоянова – Е как така са застроени. Става въпрос тук, цитираха се Общински съветници, разни други граждани. Извинявам се, г-н Председател, че взимам думата така, кой настроил, кой не настроил. Аз като започна да строя, на мен ще ми дойдат на проверка. Застроил, никой не отишъл да провери и сега ние ще трябва да гласуваме. Да, отдавна е.
П. Рейзи – Добре, дори и да е в парцела, г-жа Карабаджакова, той някак си го е построил незаконно.
Д. Карабаджакова – Не, тия стълбички там не са незаконни. Те са му в парцела.
П. Рейзи – И ние какво правим сега там в момента, предаваме му квадратни метри.
Д. Карабаджакова – В момента прекратяваме съсобственост. Ние сме съсобственици с тези 45 кв.м.
П. Рейзи – Преди това гласувахме едни 15 кв.м.
Д. Карабаджакова – Тези 15 кв.м. бяха извън рамките на парцела.
П. Рейзи – Сега трябва да гласуваме 30 кв.м., за да се освободим от тях, така ли? Предното не беше освобождаване, да. Там беше промяна на регулация. Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№402
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-694 в кв.51 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.26 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 219/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на недвижим имот, частна общинска собственост в м. Буджака, землище на гр. Созопол.
П. Рейзи – Този имот, съобразено ли е там в района дали има други имоти, от които може да се направи нещо...
В. Караманова – И освен всичко това, в момента там са най-скъпи терените и най-много пари можем да вземем като продадем най-малка част земя. Иначе ще трябва да продаваме по-голямо парче земя. Имаме и на “Мапи”, но там цените още не са достатъчно високи, за да се получи от по-малък терен повече пари.
П. Рейзи – Добре. Уважаеми колеги, който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№403
На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от същия закон, Общински съвет одобрява извършването на продажба чрез търг на недвижим имот № 7078 с АОС № 535/24.08.04г, частна общинска собственост, с площ от 3,709 /три дка и седемстотин и девет кв.м./ дка, находящ се в м.Буджака, землище на гр. Созопол, като разпореждането се извърши на базата на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител

П. Рейзи – Продължаваме с т.27 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 225/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно частична отмяна на решение №227 на Общински съвет от Протокол №15/30.03.2001 година.
Комисията излиза с предложение да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Тук става дума за “Куку баир”. Взето е старо решение от предишния Общински съвет. Тук правим корекции, защото има малко заварени положения. Ако искате повече информация, Бъчварова може да ни каже, ако не, да преминаваме към гласуване. Г-жа Бъчварова.
П. Бъчварова – Точно не мога да Ви кажа, но 1986 г. има създадена нова зона по §4 “Куку баир” разширение, която зона в сроковете по Закона за земята, ползвателите са придобили собственост, които са около 70%. Този терен не е бил нанесен в картата по възстановената собственост и по тази причина предлолагам, че Поземлена комисия е взела решение преди три години да бъде предоставен за обезщетение на лице. Явна фактическа грешка в плана, която трябва да бъде отразена, тъй като ще се получи едно застъпване на собственост, която трябва да я избегнем по някакъв начин. И поради тази причина се внася тази докладна.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, някакви допълнителни въпроси? Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№404.1. Общински съвет – Созопол отменя свое решение за обезщетяване на собствениците със земеделски земи от ОПФ в частта, относно имоти – общинска собственост в м. “Куку баир”, землище гр. Созопол, както следва:
1.1. имот №000185 – пасище, мера с площ от 84,381 дка;
1.2. имот №000473 – пасище с храсти, с площ от 69,094 дка;
1.3. имот №000474 – пасище с храсти, с площ от 17,121 дка;
№404.2. Одобрява да се обособи отделен имот за зоната по §4 “Куку баир – разширение”, като бъдат изключени части от имоти, както следва:
2.1. имот №000185 – пасище, мера – целият с площ от 84,381 дка, от които 41,400 дка. за зоната по §4;
2.2. имот №000473 – пасище с храсти – целият с площ от 69,094 дка, от които 1,521 дка. за зоната по §4;
2.3. имот №000474 – пасище с храсти – целият с площ от 17,121 дка, от които 8,412 дка. за зоната по §4.
Предоставените на Общинска служба земеделие и гори – Созопол за обезщетение на собствениците със земеделски земи общинска собственост, с обща площ от 51,333 дка.
№404.3. На основание чл.19, ал.11 от ППЗСПЗЗ за обезщетение на правоимащите, да бъдат предоставени останалите части от имоти
3.1. имот №000185 с площ от 42,981 дка, извън зоната по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ;
3.2. имот №000473 с площ от 67,573 дка, извън зоната по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ;
3.3. имот №000474 с площ от 8,709 дка, извън зоната по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

П. Рейзи – Продължаваме с т.28 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 227/08.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ имот №000156 по картата на възстановената собственост, землище гр. Созопол.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№405
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез търг имот с №000156 по картата на възстановената собственост землище гр.Созопол.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

П. Рейзи – Продължаваме с т.33 от дневния ред.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. № 242/11.03.05 от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІІ-381 в кв.35 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №51.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№406
Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ-381 в кв. 35 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД-02-14-73/1989 г.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Колеги, благодаря Ви за търпението.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с това закривам двадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. Благодаря Ви за добре свършената работа. Приятна почивка.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...