:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №19/23.02.2005 г


ПРОТОКОЛ №19


Днес 23.02.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе деветнадесетото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, гости на деветнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. Кворум в залата има. Присъстват 17 Общински съветника. Предлагам деветнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Уважаеми колеги, всички Вие сте получили поканите с дневния ред на деветнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. По дневният ред, по така представените пред Вас покани, ще предложа частични промени. Всички Вие сте получили допълнителните докладни. Едната от тях е във връзка с една декларация, която хората от с. Черноморец, на които земите им се намират във военните поделения, желяат да им бъдат възстановени в реални граници и мисля, че една такава подкрепа от Общинския съвет, би било нормално да се гласува. Под точка осем е тази докладна. Който е съгласен тази докладна да влезе в дневния ред на сесията, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№357
Приема да влезе в дневния ред като точка №8 докладна записка с вх. №182/22.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно вземане на решение за подкрепа исканията на собствениците на земи в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол.

П. Рейзи – По точка трета на дневния ред, понеже беше допусната грешка по отношение на внасянето на докладните в Общински съвет, след направената корекция този текст, който го има пред Вас ще отпадне, а аз ще Ви зачета новия текст, който ще бъде. “Докладна записка №146/10.02.2005 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването”. Това ще бъде всъщност докладната, която ще разгледаме. Който е съгласен с така направената промяна по т.3 от дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№358
Приема промяна в т.3 от дневния ред на деветнадесетата сесия, а именно:
Докладна записка №146/10.02.2005 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване – други дейности по здравеопазването”.

П. Рейзи – Следващата допълнителна докладна е под т.6. Тя е една докладна, внесена от Дияна Колчева – Общински съветник, във връзка с членство на Община Созопол в “Съвет по туризъм” – с.Черноморец. Който е съгласен с така направеното предложение за т.6 от дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№359
Приема да влезе в дневния ред като точка №6 докладна записка с вх. №167/17.02.2005 г. от г-жа Дияна Колчева – Общински съветник, относно членство на Община Созопол в “Съвет по туризъм” – с.Черноморец.

П. Рейзи – И последното предложение, под т.7 в дневния ред е една докладна, внесена от г-н Стоьо Недин – Общински съветник, относно продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (от утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол. Мисля, че също е време отново да подновим нещата, за това предлагам, който е съгласен под т.7 да влезе тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№360
Приема да влезе в дневния ред като точка №7 докладна записка с вх. 178/22.02.2005 г., от г-н Стоьо Недин – Общински съветник, относно продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (от утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направените промени в дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№361
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх. № 147/10.02.05 от Веска Караманова - Кмет на община Созопол относно отчет за 2004г и проекто-бюджет на община Созопол за 2005г.
2. Докладна записка с вх. № 145/10.02.05 г от Веска Караманова - Кмет на община Созопол относно длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2005 г. и определяне на размера им.
3. Докладна записка с вх. № 146/10.02.05 г от Веска Караманова – Кмет на Община Созопол относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност “Музеи и художествени галерии” и функция “Здравеопазване- други дейности по здравеопазването.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
4. Докладна записка с вх. №159/14.02.05 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет-Созопол относно одобряване на сключен договор между Ликвидатора на ОФ”Търговия”- Созопол в ликвидация и собственика на терена, върху който е разположен павилион “Лапина”- собственост на същата фирма.
5. Докладна записка с вх. №160/14.02.05 г.от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет-Созопол относно избор на общински съветници за членове на Комисията за отдаване под наем за 2005 г. на обектите на ОФ ”Търговия”- Созопол в ликвидация.
6. Докладна записка с вх. № 167/17.02.05 г от Дияна Колчева – общински съветник относно членство на Община Созопол в “Съвет по туризъм” – с. Черноморец
7. Докладна записка с вх. 178/22.02.2005 г., от г-н Стоьо Недин – Общински съветник, относно продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (от утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №182/22.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно вземане на решение за подкрепа исканията на собствениците на земи в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол.

П. Рейзи – Започваме с питания към Кмета. Имате думата, уважаеми колеги. Г-н Станислав Георгиев.
Ст. Георгиев – Добър ден на всички присъстващи в залата. Уважаеми г-н Председател, моят въпрос е към Вас. Има ли постъпили отговори на питания за днешното заседание, тъй като на предишното беше поет ангажимент от Заместник Кмета на общината да получа писмен отговор на едно от питанията си. Има ли такова постъпило.
П. Рейзи – Г-н Мархолев току що влиза. Ако носи отговора на питането на Станислав Георгиев… При мен няма.
К. Мархолев – Три протокола са.
П. Рейзи – Хубаво е все пак, беше казано, че ще бъде писмен отговора, хубаво беше наистина…
К. Мархолев – За тогава не можехме да отговорим, сега проверих. Три протокола са. Аз мислех, че е извънредна сесия и за това не съм се подготвил.
П. Рейзи – Г-н Георгиев, до края на седмицата ще бъде отговора в Общински съвет. Други питания? Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми гости и колеги. Моят въпрос е следния: съгласувано ли е в общината поставянето на пътните знаци за винетки с третокласна и четвъртокласна пътна мрежа, собственост на общината, тъй като знам от Закона, той гласи, че без винетки може да се пътува в общинските пътища. Това са въпроси всъщност, задавани от хората по селата до излизането на главния път и в рамките на селата дали може да пътуват без винетки.
П. Рейзи – Кой ще отговори, г-жа Караманова? Г-н Мархолев, заповядайте.
К. Мархолев – Точно във връзка с междуселищните връзки има възражения и питания на по-висока инстанция, съответно са ни изпратили на нас писмо, за да уточним пътищата в нашата селищна система, за които да не се взимат винетки. Дошло е писмото и е разпределено до г-н Дянков за отговор до адресанта, който изпрати това нещо. Те се съобразяват с нас, че селата в общината са отдалечени. Подготвено е това нещо, трябва да се даде информация в София.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, нека на следващата сесия, която проведем да представите за кои пътища сте предложили да не се купуват винетки.
К. Мархолев – Защото това нещо дойде преди три-четири дни и съм го дал на г-н Дянков да обработи информацията.
П. Рейзи – Други питания? Г-н Милко Димов.
М. Димов – Уважаеми г-да съветници, г-жо Кмет. Към Вас ми е обръщението. Имам един такъв актуален въпрос, на който в частен разговор Вие ми отговорихте, но искам тук да разбера как стоят нещата специално за тези селища като “Червенка” и “Външна чешма”. И по-специално за “Външна чешма”. Вие ми казахте, че плана е в Областна управа. От ГЕОС научавам, че е при тях. В Черноморец ние сме малко ущетени, защото знаете всички места са военни, вилни селища и така почти нищо не остана. Тези поне места, които са като вилни селища, все още хората не могат да вземат скици на тези, които не са узаконени, защото все още има недовършено нещо. Да си ги продадат или да правят нещо. Защото така се блокира всичко – нито могат скици да вземат, нито да ги продадат, нито да се строи. И ако може тази процедура да се ускори, за да може хората да си ги ползват местата. Това ми беше въпроса.
П. Рейзи – Г-жа Бъчварова.
П. Бъчварова – Добър ден. По въпроса за селищно образование “Червенка” само, единствено и то на нашата територия е селищно образование. Всички други зони на цялата територия са по §4. Процедурата е в Областна управа. В момента са разгледани възраженията. Правят се корекции по уважените възражения и не мога да Ви кажа точно срока, но ми се струва, че до края на март е срока, за да се внесе за одобряване плана от Областна управа. “Митков мост” е изцяло в съда. В Областна управа е изцяло спряно разглеждането на възраженията, тъй като са по-голям процент от 50% жалбите. За “Външна чешма” плана не е приет все още от Областна управа, а за другите зони, които са в Атия не са възложени такива планове, тъй като те се възлагат от Областен управител и той ги финансира.
П. Рейзи – Аз имам един въпрос също към Вас. Това означава ли, че тия които са назначени по §4, те ще бъдат настанени в тия имоти?
П. Бъчварова – Тези, които са настанени, ако имат правата по §4, ще им бъдат уважени. Ако нямат, едно от условията да не е на лице, не може да придобие собственост съответния ползвател на тази територия почти, да не кажа 100%, но 99% от ползвателите нямат такива права.
П. Рейзи – Същото се отнася и за “Хаджили дере”, нали?
П. Бъчварова – Абсолютно по същия начин.
П. Рейзи – Благодаря. Г-жа Караманова иска да каже нещо.
В. Караманова – Добър ден, уважаеми съграждани. Плана за “Митков мост” е внесен в Областна управа и не е одобрен, както Ви каза инж. Пенка Бъчварова. В момента има заведени 162 дела от ползвателите срещу заповедта на Кмета. Водят се 162 дела от нашите адвокати, като по тези дела има излезли в момента пет окончателни решения. Всички са по един и същи казус, по един и същи начин се произнася съда. Две от решенията на съда, които са окончателни, са в полза на собствениците. Три от делата отиват във Върховен Административен Съд и са произнесени в полза на ползвателя, а другите дела в момента течат.
П. Рейзи – Други питания? Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Г-жо Караманова, на предходната сесия бях направила едно питане във връзка с терените, които “Съвет по туризъм” предложи за алтернатива на гласувания от Общински съвет терен за пречиствателна станция. Вие ми казахте, че на тази сесия ще ми бъде отговорено, или Пенка Бъчварова нещо…
П. Рейзи – Г-жа Бъчварова, заповядайте.
П. Бъчварова – Отговора е написан, до пет минути ще кажа на колегите да го донесат.
П. Рейзи – Добре, благодаря. Аз имам едно писмено питане от мое име до Кмета на общината. Относно Проект “Създаване и популяризиряне на културния туристически продукт в град Созопол чрез реставрация на Южна крепостна стена и кула и строителство на обществена туристическа итфраструктура за хора с увреждания”.
Уважаема г-жа Караманова,
Община Созопол и Фондация “Созопол” имат партньорски взаимоотношетия по Проект “Създаване и популяризиряне на културния туристически продукт в град Созопол чрез реставрация на Южна крепостна стена и кула и строителство на обществена туристическа инфраструктура за хора с увреждания”, финансиран по Програма ФАР - Проект “Развитие на българския културен туризъм”. Въпреки многократните ми запитвания относно отговорностите, задълженията и правата на община Созопол в рамките на изпълнявания проект не получих нито един конкретен отговор.

В тази връзка настоявам да представите писмен отговор на следните въпроси, заедно със заверени копия на посочените по-долу документи на следващото заседание на Общинския съвет:


1. Каква е партньорската роля на община Созопол в изпълнението на проекта? Представете копия от подписаната от община Созопол Декларация за партньорство и Формуляра за кандидатстване
2. Конкретно коя общинска собственост е включена в проекта?
Представете копие от акта за общинска собственост
3. Подписано ли е споразумение между партньорите за разпределение оборудване, материали и други закупени с отпусната от Европейския съюз безвъзмездна помощ?
Представете копие от споразумението, ако има такова
4. Приключено ли е изпълнението на проекта?
Представете копия от отчетите – технически и финансови, изготвени от Изпълнителя и представени пред финансиращата институция
5. Има ли одобрен от община Созопол инвестиционен проект, технически и работен за изпълнението на строителните дейности по проекта?
Представете копие от проекта
6. Какви са крайните резултати от проекта?
Представете подробно описание на резултатите като новосъздадени и реконструирани обекти, материални активи и ценности, социален ефект
7. Какъв е статута на Архитектурно-историческия комплекс “Южна крепостна стена и кула с музей” ? Има ли издаден акт за общинска собственост?
Представете копи от Акта за собственост
8. Има ли частен музей създаден в рамките на проекта и къде е ситуиран? Представете копия от разрешителни за осъществяване на дейността
9. Провеждали ли сте консултации и контрол по време на изпълнението на проекта?
Представете копия от констативни протоколи
10. Одобрени ли са строителните дейности по проекта и има ли издадено разрешение за ползване?
Представете копия от разрешителни за ползване

П. Рейзи – Това са моите искания, г-жа Караманова. Ние многократно с Вас сме разговаряли, заповядайте.
В. Караманова – По този въпрос наистина сме разговаряли, изисках по официален ред, документите са при нас. Ще Ви бъдат връчени, за да може да се запознаете с тях.
П. Рейзи – Аз там под всеки въпрос съм записал допълнително какви документи искам. Уважаеми колеги, други питания към Кмета. Кметовете някакви питания имат ли? Ако няма други питания, предлагам да преминем към първа точка от дневния ред, а тя е докладна записка вх. №147, относно отчета за бюджет и проекто бюджета на община Созопол за 2005 г. Давам думата на г-жа Германова, Председател на комисията по финанси.
Кр. Германова – Добър ден, уважаеми колеги. Бюджета беше представен на Общинските съветници и бе разгледан във всички комисии. Аз предлагам първо вносителят да предложи на Вашето внимание да предложи своите предложения, относно проекта за бюджет и след което ще зачета доклада на комисията.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Уважаеми Общински съветници, уважаеми съграждани. Днес се разглежда въпроса за отчета на бюджет за 2004 г. и проекто бюджета за 2005 г. на община Созопол. Материалът, който общинската администрация е внесла в Общински съвет, е разглеждан и обсъждан на комисии на Общинския съвет. Внесеният материал ще бъде представен пред Вас в цифри. Общият размер на приходите за 2004 г. на община Созопол е 5 852 843 лв. при първоначално приет план 5 142 533 лв. Преизпълнението от 710 310 лв. се състои от допълнително получени от Републиканския бюджет средства в размер на 348 987 лв. получени трансфери, 171 905 лв. и преизпълнение на собствени приходи 207 276 лв. от технически услуги и “Общински пазари”. В проекта за бюджет за 2005 г. предвиждаме общ размер на приходите в размер на 7 666 839 лв., в това число субсидии от Републиканския бюджет – 3 552 536 лв., преходен остатък от 2004 г. 724 303 лв. Собствени приходи 3 420 000 лв., които са с 515 530 лв. повече, спрямо отчета за 2004 г. Планираният размер на разходите за 2005 г., е 7 666 839 лв. при отчет за 2004 г. 5 128 540 лв. За заплати и осигуровки за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” през 2004 г. се разходвани 480 198 лв., а за същата дейност, дофинансирана с общински приходи – 96 169 лв. За 2005 г. планираме разходи да заплати и осигуровки за същата дейност в размер на 735 470 лв., от които за държавната отговорност 438 297 лв. и за дофинансираната с общински приходи – 297 173 лв. Разходи за заплати, възнаграждения и издръжки за Общински съвет за 2004 г. възлиза на 147 166 лв., планираните разходи за 2005 г. за същата дейност – 145 100 лв., от които 14 000 лв. за капиталови разходи. За функция “Отбрана и сигурност”, през 2004 г. са изразходени 72 561 лв., за 2005 г. са предвидени разходи в размер на 108 629 лв., в т.ч. са предвидени разходи за договорни отношения за охрана – 64 000 лв. за функция “Образование” през 2004 г. са изразходени средства в размер на 1 649 979 лв., от които: за заплати и осигуровки 1 045 931 лв., за издръжка 468 259 лв. и капиталови разходи 135 789 лв. За 2005 г. за същата функция са предвидени 1 695 000 лв., от които: за заплати и осигуровки 1 068 036 лв., за издръжка 527 319 лв. и капиталови разходи 91 000 лв. За 2005 г. са предвидени средства в размер на 27 272 лв., необходими за функционирането на три сезонни групи към ЦДГ – две в гр. Созопол и една в с. Черноморец, в които ще се разкрият допълнителни 16 работни места с ангажираност три месеца. За функция “Здравеопазване, социално подпомагане и грижи” през 2004 г. са изразходени 128 502 лв., от които за здравни кабинети в училища и детски градини 25 340 лв., клубове на пенсионера 20 496 лв., и за домашен социален патронаж 46 711 лв. За същите функции за 2005 г. сме предвидили 159 044 лв., които ще бъдат разкрити четири нови клуба на пенсионера в селата Атия, Росен, Равна гора и Присад. За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” обща сума в размерите на 2004 г. 1 199 123 лв., от които за заплати и осигуровки 76 904 лв., издръжка 824 584 лв., в т.ч. 398 466 лв. за чистота, 93 757 лв. за озеленяване, 48 911 лв. за вода и текущо поддържане на ВиК, 254 182 лв. за осветление на улици и площади и 297 635 лв. за дълготрайни материални активи. В проекта за 2005 г., общ размер на разходите 3 168 170 лв., разпределени както следва: за заплати и осигуровки 139 912 лв.; издръжка 973 758 лв., в това число 480 451 лв. за чистота, за озеленяване 197 274 лв., за вода и текущо поддържане ва ВиК 59 500 лв., за осветление на улици и площади 292 200 лв., за ДМА 2 054 500лв., от които 1 519 000 лв. за пречиствателна станция за отпадни води Созопол. За функция “Почивно дело, културни и религиозни дейности са изразходвани през 2004 г. 325 808 лв., от които 24 000 лв. са субсидиите за четири спортни клуба. 4 300 лв. за масова физкултура за децата и учащите се 109 209 лв. субсидии. За 11 читалища в общината 27 972 лв. за заплати и осигуровки на работещите в музеи и галерии и спортна база 76 756 лв. за издръжка и провеждане на културни мероприятия. И 76 661 лв. за ДМА. За същата функция за 2005 г. са планирани 324 424 лв. За функция “Икономически дейности и услуги” разходите за 2004 г. са 533 132 лв., от които за маркировка, пътни знаци и безопасност на движението 52 808 лв., ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и зимно поддържане 103 150 лв., ремонт на улици и тротоари в града и селата 286 956 лв., за реклама 25 000 лв. За същата функция за 2005 г. сме планирали 569 505 лв., от които: за ремонт на пътища 398 600 лв., за безопасност на движение 41 000 лв. През 2004 г. усвоените средства за основен ремонт, придобиване на ДМА и НДМА, са в размер на 613 242 лв. За 2005 г. планираните разходи за основен ремонт, придобиване на ДМА и НДМА, са в размер на 2 334 300 лв., от които 1 519 000 лв. са за пречиствателна станция. В първоначално предложения поименен списък на обектите бяха включени обектите за финансиране, както следва: за функция “Общи държавни служби” за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения в т.ч. климатици за Общински съвет – 6 000 лв., климатици за киносалон и видеоклуб 20 000 лв., лек автомобил 33 000 лв., лекотоварен автомобил 12 000 лв. След обсъждане на заседание на постоянните комисии, по предложение на Общинските съветници, предложените от вносителя суми бяха намалени както следва: климатици за Общински съвет с 2 000 лв., климатици за киносалон и видеоклуб със 17 500 лв., лек автомобил с 13 000 лв., лекотоварен автомобил с 12 000 лв. В първоначално предложения поименен списък на обектите на община Созопол, бяха включени обекти за финансиране за “функция 06 – жилищно строителство, БКС” и “фуркция 06 – култура” както следва: спортна площадка в Градска градина 36 000 лв., благоустрояване на пространство пред църква “Кирил и Методий” 70 000 лв., климатици за археологически музей 20 000 лв. След обсъждане на заседание на постоянните комисии по предложение на Общинските съветници, предложените от вносителя суми бяха намалени както следва: спортната площадка с 30 500 лв., благоустрояване на пространството с изграждане на подпорна стена пред църква “Кирил и Методий” 30 000 лв., климатици за археологически музей с 10 000 лв. Освен това по предложение на същите Общински съветници бяха включени нови обекти, както следва: проект и реконструкция на водопровод 30 000 лв., сграда за пожарна 70 000 лв., реконструкция ул. “Бриз” с. Черноморец 15 000 лв. За населените места в общината без гр. Созопол за 2004 г. бяха планирани 978 000 лв., без заплати и осигуровки за работещите в кметствата и мероприятията. Изразходени са 909 000 лв. За 2005 г. за селата на общината са планирани 1 251 000 лв. или с 273 000 лв. повече от плана за 2004 г., което представлява увеличени с 28 %. За гр. Созопол за 2004 г. са усвоени 2 784 000 лв., за 2005 г. са планирани 3 430 000 лв. без 1 500 000 лв. за пречиствателната станция, или в повече 23%, с 646 000 лв. Делегираните от държавата дейности са дофинансирани с общински приходи в размер на 113 434 лв. както следва: 96 169 лв. за заплати за щатен персонал и на несписъчен състав от общинската администрация и осигуровки. 15 000 лв. за допълнителни субсидии на читалищата, 2 265 лв. за допълнителна издръжка на музей и художествена галерия. Средствата за дофинансиране представляват 4,65% от неданъчните приходи на община Созопол. За общински дейности са разходвани 58,26% от общите разходи на общината. От тях 33,32% са за външни услуги, 18,54% са за капиталови разходи, 16,62% за текущ ремонт и само 5,85% са за заплати, други възнаграждения и осигуровки по тях. Община Созопол няма отклонени държавни трансфери за разплащане на разходи в местните дейности. Община Созопол няма неразплатени разходи към 31.12.2004 г. Банковата наличност към 31.12.2004 г. е 724 303 лв. Това е отчета и проекта за бюджет, който общинската администрация е внесла за разглеждане. След проведените комисии в Общински съвет, в резултат на обсъжданията на сериозни и задълбочени анализи, които се правеха, се достигна до разумен консенсус, който смятам, че е в интерес на всички жители на община Созопол. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Г-жа Германова има думата. Нека Председателя на комисията да прочете решението на комисията, след това ще Ви дам думата да дебатираме предложеното от комисията и от Кмета на общината и от там вече ще преминем към гласуване на решението.
Кр. Германова – Уважаеми дами и господа Общински съветници, г-жо Кмет, Кметове на населени места, уважаеми гости. На 10.02.2005 г. на основание чл.11, ал.7 от Закона за общинския бюджет, Кмета на община Созопол внесе за разглеждане проект на бюджет за община Созопол за 2005 г. На основание чл.63, ал.2 от Правилника за работа на Общинския съвет, комисията по “Финанси, бюджет и предприсъединителни програми и проекти” е длъжна да излезе с доклад за начина на разглеждане на проекта за бюджет. Бяха проведени заседания както само на комисията по финанси и бюджет, така и съвместни заседания с другите комисии. На тези заседания присъстваха, както Общински съветници, така и представители на общинска администрация. Според комисията проекта е разработен съгласно действащата нормативна база и дадените указания на Министерството на финансите. В процеса на разглеждане на проекта за бюджет на община Созопол за 2005 г. в Общински съвет бяха входирани и три предложения за промени. Основно в тези предложения се акцентираше на няколко аспекта. Единият от аспектите е това, че във връзка с недостига на питейна вода през летния сезон и във връзка с построяването на нови хотели в гр. Созопол, е необходимо да се извърши ремонт на питейна тръбопроводна връзка, която в момента не съществува – връзката между в.с. “Лозите” и х-л “Мартинес”. Оказва се, че водата, която пристига от “Каваците” в посока Созопол, се разделя на две. И от там има проблем със захранването в новата част на града. Поради тази причина, едното от предложенията беше да се изгради участъка от в.с. “Лозите” и х-л “Мартинес” с тръба ф-200 полиетилен, което да подобри налягането на водата в целия нов град. Знаем всички, че през летния сезон този проблем е много голям. Това е едното от акцентираните моменти. Другото касае пожарната за Созопол. Повече от пет години Община Созопол не разполага с нормална, самостоятелно обособена сграда за нуждите на пожарната и аварийна безопасност, снаряжена и оборудвана съобразно съвременните изисквания, а града се разширява с бързи темпове във всички посоки.
В настоящия момент пожарникарите и шофьорите на пожарната кола са в много лоши битови и работни условия, което би повлияло отрицателно върху тяхната работоспособност.
Именно поради това едното от предложенията беше за искане на средства за построяване на пожарна.
Друг важен момент в предложения беше това, че в с. Черноморец двете улици “Тракия” и “Бриз” са в много лоши условия, тънат в кал. Именно поради това едното искане беше за отпускане на средства за самите улици. Тези средства бяха за сметка на някои неща, както каза г-жа Караманова, едно от нещата беше това, че средствата за предложения автомобил в размер на 33 000 лв., комисиите прецениха, че по-добър и по-икономичен вариант е лизинговата схема, тъй като това би довело до по-малък разход на срества, първо и второ, за това да има през следващите три години обновяване на целия автомобилен парк на общината, както и исканите средства за лекотоварен автомобил мислим, че не е целесъобразно и не икономически изгодно. Един автомобил втора ръка би довел до много повече допълнителни разходи в самата експлоатация на автомобила. Също така, другите предложения, които са за намаляне на средствата, това беше първо – за климатиците за киносалона, тъй като предложението на комисията и на самите Общински съветници, беше това да стане евентуално в последващ етап. Също така имаше предложение да се види какво е положението със старото парно. Дали няма да бъде по-изгодно да бъде ремонтирано. Също така бяха предложени намаления в средствата за закупуване на климатици за археологическия музей, тъй като се сметна, че половината от сумата ще бъде напълно достатъчна за оборудване на археологическия музей с климатици. Първоначално предложенията на Общинските съветници бяха разгледани в комисиите по ЗУТ и общинска собственост, които направиха малки промени според сумите, които се предлагаха. Мненията на комисиите бяха предоставени на комисията по финанси и бюджет, както и на Кмета на общината. Проведоха се редица срещи, дебатираше се много, относно това кое е по-изгодно и по-приоритетно за града. Идеята на Общинските съветници, както и на общинска администрация беше да се изградят приоритетни обекти за самия град. След многобройни дебати, вчера късно след обед вече беше предложен един вариант за промени в проекта за бюджет.
П. Рейзи – Искам да дам думата на Председателя на комисията по законност, да каже вижданията на комисията, после ще дам думата на другите комисии. След това ще дебатираме проекта за бюджет и тогава ще гласуваме конкретно промените в проекта за бюджет. Г-жа Чапевова има думата.
Кр. Германова – Само момент. Имаме няколко забележки комисията по финанси, ние вчера ги говорихме. Просто няколко отговора ще искаме от г-жа Миндова. Не знам сега или по-късно.
П. Рейзи – След малко. Нека първо да дадем думата на другите комисии.
П. Чапевова – Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател, уважаеми колеги Общински съветници и гости. Както стана ясно от коментарите, членовете на комисията по законност не участваха във всички обсъждания и аз като Председател искам да представя тяхната позиция. Това, че подкрепят предложените промени от комисията по финанси.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Чапевова. Г-н Стоьо Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги и гости, становищата на комисията по устройство на територията бяха предложени на финансовата комисия. Красимира Германова ги зачете преди малко. Нищо повече няма от това, обаче аз искам да обърна внимание на друго. На едно от събиранията, във връзка с обсъждането на бюджета стана ясно, че всъщност за никого не е тайна, че с днешното приемане на бюджета се нарушава мисля, че беше чл.12 от Закона за общинските бюджети, а именно че е нарушен срока от 45 дни след приемането на държавния бюджет, да се приеме общинският бюджет. Стана въпрос, мое беше предложението по време на едно от заседанията, във въведението на докладната записка да бъдат обяснени мотивите защо се стига до този момент общинският бюджет да бъде гласуван след изтичането на срока от 45 дни. Т.е. защо ние сме в нарушение на чл.12 от ЗОБ.
П. Рейзи – Това предложение е във връзка с това, че може да бъде обвинен Общинският съвет, че не е приел бюджета в срок, така ли?
Ст. Недин – Все пак аз мисля, че има достатъчно основания за това закъснение. То не зависи нито от общинската администрация, нито от Общинския съвет. Причините са горе в София в Министерски съвет. Все пак моето предложение е, ако е наясно г-жа Кмета или някой от общинската администрация точно как да бъде формулирано, да бъде вмъкнато в докладната записка.
П. Рейзи – Другият вариант е да Ви дам думата г-жа Караманова или на г-жа Миндова, да го откоментираме и да се протоколира на самата сесия какъв е всъщност проблема за това закъснение.
В. Караманова – Причината, поради която е внесен по-късно, това е причината, поради която всички общински администрации, всички Общински съвети, сега приемат своите бюджети. Тя е една единствена. Стандартите, които са за отделните дейности, бяха получени в община Созопол на 28.01.2005 г. от Министерство на финансите. Далеч, след като срока трябваше да бъде много по-кратък. Без стандарти не може да се работи, ние в много кратък срок всичко, което беше извън стандартите подготвихме и внесохме по най-бързия начин проекта за бюджет за 2005 г. Това е причината, поради която и в момента в цяла България тече обсъждането и приемането на бюджетите от Общинските съвети.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Г-н Недин.
Ст. Недин – Всички Общински съветници знаехме каква е причината, въпросът беше да се протоколира, за да е ясно.
П. Рейзи – Г-жа Колчева, Председател на комисията по общинска собственост.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Както всички останали комисии, така и комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” проведе свое заседание. Разгледа бюджета и внесените предложения за промени в разходната му част. Становището на комисията беше прочетено от г-жа Германова, като искам само да направя една малка корекция: от предложената сума за пред проектни работи по изграждане пътя с. Равна гора – с. Извор, да остане вместо 8 000 лв. – 5 500 лв., а разликата от 2 500 лв. да бъде прехвърлена за увеличаване стойността за изграждане на ул. “Бриз” в с. Черноморец. Това е, благодаря Ви.
П. Рейзи – Г-н Станислав Георгиев, Председател на комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
Ст. Георгиев – Уважаеми дами и господа Общински съветници, на 21.12.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
Акцента на тази комисия беше върху една инициирана от Общински съвет среща с всички директори на училища на територията на общината. Решихме да ги поканим, тъй като функция “Образование” е най-големия консуматор по отношение на бюджета в тази сфера и искахме да чуем проблемите на учебните заведения на територията на общината. Повечето от директорите се отзоваха. Бяха коментирани много проблеми, които стоят пред тези ръководители по отношение управлението на тези учебни заведения. Аз няма да Ви запознавам подробно с дискусията, която се проведе и беше много полезна. Основно училището в Созопол имаше претенции по отношение на бюджета, че средствата са недостатъчни по отношение на текущите ремонти, тъй като тази година предстои честване на 125 годишнината от основаването на созополското училище и по подобаващ начин би трябвало да се посрещне този юбилей. Така, че Директорът на училището претендира за повишаване на сумата с минимум 10 000 лв. Също Директорът на ЦДГ “Снежанка” също изрази мнение, че средствата са недостатъчни и претендира за увеличение на средствата с 2 000 лв. за ремонтни дейности. Имаше и дискусия по отношение на компютърната техника, която трябва да бъде доставена, но се разбра, че в последствие ще се решат нещата, след закупуването и. Общо взето това беше акцента на проведената комисия. Срещата беше ползотворна. Комисията излезе със становище тези претенции да бъдат предоставени пред последваща комисия по бюджет и финанси и всъщност тези предложения да бъдат представени и на Кмета на общината, което и направих. По отношение на бюджета за спортни дейности, здравеопазване, култура, колегите нямаха някакви особени претенции и с това се съгласиха със съответно предложените промени. Така, че комисията излезе със становище бюджета да бъде гласуван така, както е представен с предложените промени. Само ако е възможно Кмета ако може да обясни или служител на общината, откъде ще дойдат тези допълнителни средства за ремонтите на училищата. Стана въпрос тогава, че ще има около 40 000 лв., които в последствие ще бъдат допълнително предоставени. Все пак да бъде ясно и на широката публика откъде ще дойдат тези средства, ако може да се обясни.
П. Рейзи – Ами нека това да бъде и първото питане по разглеждане на бюджета. Става дума за тези 10 000 лв. за училището в Созопол, ще могат ли тези пари да бъдат отпуснати навреме за съответните мероприятия.
Н. Миндова – Главен счетоводител на община Созопол – Тези 10 000 лв. ще могат да бъдат отпуснати допълнително, след като общината получи под формата на трансфер от републиканския бюджет обща допълваща субсидия. Това ще стане малко по-късно във времето, след изтичане на шестмесечието, но през това време има свободни средства, които са за текущ ремонт на детските градини, те могат да бъдат използвани за това училище. Защото след това общата допълваща субсидия, която получаваме, е само и единствено може да бъде разпределяна за делегирани от държавата дейности. Т.е. за общински дейности не може да бъде разпределяна.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Миндова. Имате думата, уважаеми колеги и Общински съветници по питания към Кмета във връзка с проекто бюджета за 2005 г. и по отчета за 2004 г. Г-жа Германова.
Г-жа Германова – Искам от името на комисията да задам няколко въпроса, които вчера бяха недоуточнени. Става въпрос, първо за така наречения преходен остатък. Вчера коментирахме, че по принцип в предложения в началото проект за бюджет и отчет за изпълнението на бюджета, преходният остатък е в размер на 124 300 лв. за делегираните от държавата дейности. В промените, които получихме вчера, този преходен остатък е намален на 114 300 лв. Не би ли следвало това, с което завършва като преходен остатък за делегирани от държавата дейности сума, с това и да започва като преходен остатък новата година. Това е единият въпрос.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, имате думата по въпроса.
Н. Миндова – Главен счетоводител на община Созопол – Това намаление от 10 000 лв. дойде по повод на намалението на сумата, която беше отредена за дълготрайни активи в дейност 07 – “Музеи и художествени галерии”. Първоначално предложеният от нас преходен остатък беше 124 400 лв., които включваха и капиталовите разходи. След като дебатирахме и решихте да бъде намалена с 10 000 лв. сумата, която е за придобиване на ДМА, съответно това трябва да дойде и да бъде отразено като намаление в преходния остатък от миналата година. Преходният остатък се разпределя по решение на Общински съвет. Той може да бъде 124 400 лв., както предложихме. Може да бъде и 114 400 лв., както предложихте Вие да бъде намалението. Въпросът е само да бъде записано, че сумата остава толкова – 114 400 лв. Защото в противен случай, музея е делегирана от държавата дейност. Тоя преходен остатък ние го сложихме за ДМА, там беше разпределен. И сега, след като го намаляме от 20 на 10, той не може да отиде към издръжката, защото издръжката като делегирана от държавата дейност идва под формата на трансфер. Т.е. това, което му е дадено считаме, че ще бъде достатъчно, тия 10 000 лв. ще дойдат в повече.
Кр. Германова – Идват като преходен остатък от местните дейности.
Н. Миндова – Главен счетоводител на община Созопол – И го прехвърляме в местните дейности, защото трябва да има някаква обвързаност, защото за капиталовите разходи, тези пари бяха разпределени.
П. Рейзи – Според Вас, така бюджетът ще издържи в София.
Н. Миндова – Главен счетоводител на община Созопол – Би следвало да издържи, след като има решение на Общинския съвет и е точно и ясно изписано и след това точно разпределено по функции и по дейности.
П. Рейзи – Благодарим, г-жа Миндова. Други въпроси?
Кр. Германова – Другият въпрос е: аз зададох вчера на комисията един въпрос. Ще запозная колегите. Става въпрос за следното: на предходната сесия, когато гласувахме структурата, ни беше представено длъжностното разписание с минималните и максималните работни заплати за местни дейности. В тези длъжностни разписания, са зададени стойности от 120 лв. до 400 лв. 400 лв. максималният размер е на четири души от общинската администрация. Общо взето предимно размера на максималната заплата е 275-310 лв. В така предложената численост, която ни се предлага в проекта за бюджет, са дадени средни брутни заплати в размер на 449,11 лв. в началото на годината, което качва доста този среден размер, който по мои изчисления не е 400, а е по-малко. Пределно ми е ясно, че става въпрос и за включени суми и за клас, но все пак става едно много голямо увеличение. На какво се дължи?
П. Рейзи – Г-жа Миндова, имате думата.
Н. Миндова – Главен счетоводител на община Созопол – Размера за средства за работни заплати за 2005 г. за делегираните от държавата дейности и за местните дейности, се определя на основание ПМС 48, което е от 01.03.2004 г. и е за заплатите в бюджетните организации и дейности. По принцип такова постановление се побликува всяка година, за начина на образуване на средства за работна заплата за определяне средните брутни работни заплати. В указание на Министерство на финансите, изпратено с писмо от 13.01.2005 г., получено на 21.01.2005 г. в общината е казано, че средства за работни заплати трябва да бъдат образувани на база на това постановление с влизане в сила от 01.07. с увеличение от 3,6%. Необходимите средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности, до 2004 г. се гласуваха средните брутни за делегираните от държавата дейности, се гласуваха от Общински съвет. Само, че тази година със Закона за общинският бюджет, тия средни брутни заплати беше решено и с решение №245 на Министерски съвет. Тия средни брутни заплати се определят вече от Министерството на финансите и се изпращат по общините като разчети. Този разчет е включен и в приложение №5, таблица 1 и 2 в ЗДБ за 2005 г., където в първата таблица се определят средствата за работни заплати за делегираните от държавата дейности, а във втората таблица се дават числеността за делегираните от държавата дейности. Тук мисля, че е ясно. Аз обяснявах до сега за делегираните от държавата. Сега преминаваме към ПМС 48, чл.6, ал.2, където става въпрос за средните брутни заплати, което гласи: “Общинските съвети, по предложение на кметовете на общините, могат да определят за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” по-висока численост от тази по ал.1, при същите средни месечни брутни заплати на едно лице от персонала за работещите в същата дейност”. Сега се връщаме към стандартите, където в стандартите за нашата община са определени три средни брутни заплати. Едната е средна брутна обща за общинска администрация в размер на 441,11 лв., от там имаме средна брутна на заетите по трудови правоотношения – 423,53 лв. и средна брутна на заетите по служебни правоотношения – 599,37 лв. Ако стриктно спазваме постановлението, ние трябва да вземем средната брутна – 449,11 лв. Само, че това е коментирано с Министерство на финансите, в нашата община няма дофинансирани, които са държавни служители, а са само по трудови правоотношения. За това те казаха, обещаха, че в новия запис на постановлението за образуването на работни заплати в бюджетната дейност, ще бъде отразено, че не при същите средни брутни, а при средни брутни, не по-високи от определените за делегираната от държавата дейност и ни разрешиха да ползваме по-ниската от двете средни брутни. И въпреки това, при нас ще се получи една разлика от 39 491,73 лв. свободни средства, които предполагам след като бъде побликувано новото постановление на Министерство на финансите, ще ни бъде дадено право да предложим на Общински съвет, тия свободни средства, след прегласуване на заплатите и на фонда за заплатите, да могат да бъдат разпределени там, където е необходимо.
Кр. Германова – Значи, в такъв случай това, което ни е било представено на предната сесия, е невярно. Това, което е като длъжностно разписание.
Н. Миндова – Главен счетоводител на община Созопол – Това длъжностно разписание не е невярно. Длъжностното разписание, там са дадени началните и максималните. Там не е даден процента прослужено време. Вярно е, но е по-ниско от 350,06 лв. е средната брутна там.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, други питания? Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, моето питане е свързано с проекта бюджет на приходите за 2005 г. на община Созопол. От доклада, който изнесохте разбрахме, че проекто бюджета за 2005 г. има увеличение с 23% и има по-голямо увеличение, в следствие от средствата, които се отпускат за пречиствателната станция. Моят въпрос е свързан точно с това увеличение. Примерно, от общински такси имаме приходи за 2004 г. първоначален план 1398 000 лв., има изпълнение 1 535 560 лв. това за 2004 г. Предвидени приходи за 2005 г. 1 799 000 лв. и се очакват това, което е предвидено да се събере. По-долу имаме такса за ползване пазари, тържища и др. §27-05. Предвидени 100 000 лв. за 2004 г., изпълнено 247 000 г. Предвидено за 2005 г. 250 000 лв. Моят въпрос е такъв: направен ли е някакъв анализ общината, следствие на какво се получават тези увеличения на приходите за 2004 г. Следствие на завишените местни такси и следствие на по-добрата събираемост и как ще стане така, че ако в анализа доминира повече, че увеличението на бюджета е повече следствие на увеличението на таксите, а пък за новата 2005 г. нямаме кой знае колко увеличаване на, така да се каже единиците, от които ще се събират точно тези средства. Как ще стане това събиране на 250 000 лв? Дали въобще ще се изпълни това събиране, как го виждате?
В. Караманова – Таксите за сергиите не са определени. Ние трябва да спазим инфлационния индекс. Трябва да има леко завишение тази година. Питахте първо за 2004 г., това е комбинирано. И от увеличението на таксите и от добрата събираемост. Събираемостта миналата година многократно се увеличи. Размбира се има едно намаление на някои от пространствата, които ще бъдат ползвани за тази дейност, но те след като ги обсъдихме и подробно разгледахме нещата смятаме, че могат да бъдат компенсирани. Още по-стриктно събиране на средствата – това е и другият аргумент.
П. Рейзи – Г-н Недин, имате ли някакво питане? Заповядайте.
Ст. Недин – В приходната част имаме предвидени приходи от дивиденти. То само е записано, но няма нищо предвидено за тази година. Въпросът ми е такъв – направихме едно акционерно дружество с “Дюни”, направихме второ акционерно дружество с “Алепу Вилидж”. Мисля, че излезе и регистрацията. Доколкото си спомням, по договора с АД “Дюни” имаше там някакви срокове за плащане на първи вноски в края на изтичането на първата година. Дали някак си, не съвпада ли с тази година 2005, да речем първите вноски по договора, както е предвидено да са 2005 г. и ако е така, защо не е предвидено.
В. Караманова – По регистрираното дружество “Градина АД” в дивидент наистина трябва да отидат. Едногодишният срок сега изтече. Те навлязоха вече в периода, в който до края на годината, трябва да бъде изплатена вече вноската. За второто АД, което е регистрирано тази година, те ще трябва да внасят следващата година. Това ще бъде корегирано в една актуализация за деветмесечието, защото са в законоустановения срок до тогава, когато бъдат внесени дивидентите, ще бъде нанесено и в актуализацията.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Други питания?
В. Караманова – Само една яснота да внеса и какъв е бил донякъде аргумента да не се напишат. Тъй като в момента съществува една процедура, която АКБ “Форес” е започнала, против акционерното дружество с невъзможност акционерното дружество да влезе във владение на земите. Преписките са в прокуратурата в момента, стигнали са до Върховна касационна прокуратура, която да се произнесе по отношение на това за терена и по всяка вероятност ние там ще влезем в дела.
П. Рейзи – Благодарим. Уважаеми колеги, аз предлагам да преминем към гласуване на бюджета. Месля, че в комисиите достатъчно дълго време се отдели на новия бюджет на община Созопол. Коментарите бяха много на дълго и нашироко. За това давам думата на г-жа Германова, да започнем вече да коментираме и да подложим на гласуване промените, които са съгласувани с общината.
Кр. Германова – Колеги, както и вчера на комисията, така и сега ще започна малко отзад напред да представям промените. Започвам от поименния списък. Аз ще Ви зачета само там, където има промени. В поименния списък, първата страница.
Първата промяна е в §52-03 – климатици за общинска сграда киносалон и видеоклуб. Промяната е “климатици за общинска сграда видеоклуб”.от 20 000 лв. става 2 500 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Кр. Германова – Следващата промяна е на същата страница “климатици 3 бр. Общински съвет” от 6 000 лв. става 4 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Кр. Германова – На следващата страница е следващата промяна. В частта “Придобиване на транспортни средства” в частта “лек автомобил” от 33 000 лв. става 20 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Кр. Германова – В така направеното първоначално предложение има записан “лекотоварен автомобил” – 12 000 лв. По новото предложение тази точка отпада. Става 0 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Кр. Германова – Следващата промяна е в §52-06, след реда “Канализация ул.”Рибарска “ – гр.Созопол”, се вмъква нов ред “Сграда Противопожарна аварийна безопасност” в размер на 70 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
П. Рейзи – Г-н Николов, това го правим във връзка с това, знаете че там има договор. Поне от коментариите в комисиите, а и Кмета така каза, че имат договорка те да започнат да правят пожарната. Обаче тия 28 000 лв., които дават, по проект няма да стигнат. И с тия средства ние искаме да гарантираме изграждане на пожарната. Каквото остане, след това ще бъде прехвърлено някъде другаде.
Кр. Германова – Следващата промяна е в ред “Спортна площадка Градска градина” от 36 000 лв. остава сумата от 5 500 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Искам да взема думата, защото въпросната спортна площадка доста много се разискваше. Просто ако може Кмета на общината да обясни на всички с 5 500 лв. точно какво ще се направи.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, Вие ли ще отговорите, или Главният архитект? Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – При тая сума, която оставихте – от предвидените 36 000 лв., оставихте 5 500 лв. може само да се започне. Ние сме я проектирали, ще изградим мрежите, които са на стойност около четири хиляди и нещо и от там нататък ще остане за затревяване. Ще търсим от другате пари за самите съоръжения – врати, баскетболен кош и т.н.
Кр. Германова – Аз мисля, че вчера с г-жа Караманова съвсем за друго говорихме, че ще стане само едно затревяване, без да има ограждане с мрежа. Поне това яха думите на Кмета.
Д. Карабаджакова – Не съм присъствала и не знам за този разговор. Може да попитате нея. Ако тя има други виждания естествено, ще стане само затревяване.
П. Рейзи – Г-н Минков.
Д. Минков – Аз искам да се уточни този въпрос преди да продължим нататък, защото при положение, че се променя разговора към ограждане, предлагам да се прегласува.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Аз лично при първоначалния разговор беше друго. Може би на вчерашната среща г-жа Караманова е коментирала друго.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, въпросът е следния – във връзка с тия 5 500 лв., които ги оставяме за площадката в Градската градина, коментарите в комисиите бяха, че с тези пари ще се направи само едно затревяване на терена без ограждане. В момента г-жа Карабаджакова каза, че ще се затреви, ще се поставят огради и ще се търсят пари за поставяне на стълбовете за изготвяне на цялото игрище. Вие самата бяхте на всички комисии и знаете, че коментарите бяха на тоя етап тази площадка да не се прави. Съгласихме се с тези 5 500 лв. по отношение на това да се направи това затревяване, да се изчисти терена, защото всички казваме, че е бунище, а във времето вече пак ще се коментира какво правим. Искаме да чуем от Вас какво правим с тия 5 500 лв.
В. Караманова – С 5 500 лв. може да се направи затревяването с твърда стадионна трева, която може да се използва, може да се сложи една мрежа, на която да се играе волейбол или баскетбол, без да има ограждения. Това е, което може да се направи.
П. Рейзи – Нашето предложение е само да се затреви и така да остане на тоя етап. Г-н Недин.
Ст. Недин – Основният въпрос по време на комисиите беше следният – има ли място спортна площадка в паркова градина. Преди да си дадем отговор на този въпрос, нека да дадем отговор на другия въпрос – има ли място заведение за обществено хранене в парковата градина?
П. Рейзи – Аз мисля, че намираме вече едно заварено положение. По-важният въпрос е друг – дали ще продължаваме с тия бързи темпове да унищожаваме единствената зелена площ в центъра на града. В тая насока аз мисля, че нека да заложим в бюджета тия 5 500 лв. да бъдат единствено и само за затревяване на терена. Така че, моето предложение е парите да останат в това перо, но да отидат само за затревяване на терена. И така да бъде записано в предложението. Г-жа Карабаджакова, имате думата.
Д. Карабаджакова – Г-н Недин ми постави въпроса. Искам да Ви прочета чл.32 от ЗУТ: “В обществени озеленени площи, паркове и градини, могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти – кафенета, сладкарници, обекти за забавления и игри, за художествени дейности, както и преместваеми търговски обекти по чл.36”. По-нататък в ал.3 пише: “В обществени озеленени площи, паркове и градини, могат да се разполагат открити обекти на културни развлечения, концертни естради, летни амфитеатри, атракционни открити изложбени площи, спортни обекти и т.н.”
П. Рейзи – Явно законовата страна я имаме. Благодаря г-жа Карбаджакова. Г-н Недин.
Ст. Недин – Законовата страна я знаем. Въпросът беше за конкретната наша градина в гр. Созопол. В паркове, градини, паркът може да е 12 дка., както е нашият парк. Става въпрос за конкретния парк, който е 12 дка. Да не стане така, спортна площадка, заведение, детски площадки, друго заведение, тоалетни, черкви и в крайна сметка да не остане място за площад. Знам, че тук има растителност, остатъци още от преди ледниковата епоха, има защитени видове. Да не стане така да унищожим една такава типична екологична среда, която е само за Созопол, няма го никъде другаде по света. И затова поставям толкова сериозно този въпрос за спортната площадка в градината. Ако има само едно затревяване, където наистина има възможност да играят децата и мрежа нека си има, въпроса е да няма ограждане с високи мрежи и т.н., което отнема част от зеленината.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Само искам да уточня за всички, които не знаят още, за кое място става въпрос. Мястото, за което общинската администрация е предложила, заема терена от гърба на съществуващото заведение в момента и стига до ръба на съществуващия паркинг. Но в момента това пространство за нищо не се ползва, няма защитени видове в него и отсичания на дървета не се предвиждат. Има почистване на терена. После, имайте пред вид голямата денивелация от 1,50 м. между съществуващата градина и горната част. Така че, даже и да има оградна мрежа, реално погледнато паркинга ще бъде на не-повече от 1,50 м. височина.
П. Рейзи – А до къде ще стигне, Вие казахте само височината, дължината не чухме.
Д. Карабаджакова – Сега ще Ви кажа. Нашата градина е с площ 12 дка., площадката, която сме предложили е с площ 400 кв.м. Площадката се изгражда 32/16 мисля, че така беше.
П. Рейзи – Това значи, че ще почне от хладилниците и ще стигне долу до пътя...
Д. Карабаджакова – Няма да стигне до пътя. По-навътре влиза от пътя. Аз съм ги проверявала, има едно дърво, което е изгнило. Само едно е. Това реално е бившето старо лятно кино, няма как да има дървета.
П. Рейзи – Бившето лятно кино беше малко по-нататък от “Оазис” и така хващаше точно до асфалтирания път.
Кр. Германова – Аз искам да задам един въпрос – говорим за Вашето предложение – да бъде направена спортна площадка, да Бъде оградено това съоръжение и т.н. Едното, което ми навява на мисълта е кой ще го поддържа това съоръжение и предвижда ли се евентуално това нещо да бъде отдавано под наем за стопанисване и т.н. Карабаджакова, просто задавам въпроса, защото бъде ли оградено, има голяма вероятност това да бъде с някакъв пропусквателен режим.
Д. Карабаджакова – Не се предвижда, аз не знам да се предвижда такова съоръжение да се отдава под наем. Това съоръжение е дошло с презумцията да се задоволят неотложни нужди на децата да играят и да им се създаде една среда, където да играят. Не се прави с търговска цел.
П. Рейзи – Предвиждат ли се разходи тогава за издръжката на това съоръжение? То ще има ток, вода за поливане на тая трева...
Д. Карабаджакова – Не по принцип. Но при положение, че сега от твърда настилка минаваме на настилка, която е затревена естествено, че трябва да има разходи за поливане, но те са от озеленяване на градината. И за осветлението, че ще им се вдигнат четири стълба да се освети тая площадка мисля, че няма да е кой знае в каква тежест на общината.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Уважаеми гости, колеги. Основният инициатор да се повдигне този въпрос за спортна площадка бях аз. С Вас г-н Рейзи ние коментирахме този въпрос. Спомнихме си като бяхме деца как играехме тук там в стария град, в старото училище. Ние сме свидетели, че на този етап в стария град няма такива места. Аз затова бях предложил тогава да се намери един такъв терен, където да се изгради спортна площадка и където да може да се комбинират, да могат да играят малки и големи. Консултирахме се с общинска администрация, от там ни предложиха този терен. Младите хора в Созопол ходат да ритат горе в училището, където създават проблеми – чупят се прозорци и т.н., викат се полицаи на няколко пъти, т.е. създават се конфликти. В стария град също живеят хора. Не бива да се изолира като обект, в който да се изграждат необходими съоръжения от този тип. Ние говорихме за изграждане на спортни площадки някъде нагоре към “Буджака”, или някъде горе в новата част почти в края на съществуващия в момента град, което според мене не е адекватно на нуждите на хората от стария град. Не само, че и аз съм от стария град, но съм контактувал с хора, които са ни избирали, които питат. Това беше един от актуалните въпроси – какво се прави за стария град точно в тази насока. И от тая гледна точка аз го бях предложил това нещо. От общинска администрация имаха добрата воля веднага да откликнат на това нещо. Уточниха сумата, която ще необходима за спортна площадка, уточниха терена. Ние направихме консултация във финансовата комисия, в края на краищата аз се съгласих на този компромис да останат 5 500 лв., но от друга гледна точка, ако ще се прави само това, то по-добре нищо да не се прави в такъв случай. Според мен трябва да стигнем до някакъв консенсус. Спорим за някакви огради. Добре, нека да се затреви само, тогава да се сложат мрежи за волейбол, или ако трябва две врати или нещо, което да го обособява като място, където да се спортува.
П. Рейзи – Г-н Янакиев, благодаря. Истината е такава, че на коментарите в комисията не се каза, че това затревяване ще стане за спортна площадка. Там коментара беше, че ще затревим само терена и до там спираше коментара. Към въпроса ми към г-жа Карабаджакова, тя тогава каза наистина, че ще се сложи ограда. Дебатите бяха много големи и аз съм на мнение, че не е там местото за тази спортна площадка. Аз също съм спортна натура и винаги съм приветствал спорта. Нямам нищо против да се търси вариант за спортни площадки. Но според мен, в градската градина не и е мястото на тази спортна площадка. Ето Вие сам знаете, че ние направихме коментар да я направим в двора на картинната галерия. За мен, отредено е всичко, трябва да стане. Отделен е моментът, че там е галерия и т.н., но аз мисля, че трябва да се... нямаме нищо против да се гласуват пари за спортна площадка. Ако говорим конкретно за спортна площадка. Но не може ей така да решаваме – ето там я правим, защото е бунище. Ами като е бунище, дайте да го изчистим. Това е центъра на града. Там е общината, там е лицето на стария град. Защо сме допуснали да бъде бунище. Дайте да го оправим. Има ресторант отпреде, санкционирайте го него, нека си поддържа двора. В крайна сметка, това му е двора на този ресторант. Така, че... моля? Ами какво е, отзад лятото чистят картофите и си държат касетките и т.н. Ще ни накарате да направим снимки и догодина наесен да Ви покажем. Нямам нищо против, предложете актуално място и когато актуализираме бюджета, ще направим спортна площадка. Имате думата, г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Много е лесно да се каже “предложете место”, при положение, че става въпрос за стария град. Да прехвърлите топката и да кажете “аз съм съгласен, обаче да не е там, защото там е близо до плажа, защото там не му е мястото”. Обаче ние говорим конкретно за стария град. При положение, че в новия град има...
П. Рейзи – Дами и господа, извинявайте, но старият град е един резерват. Трудно могат да се задоволят нуждите на хората, които живеят в него. Така че, на който не му харесва в стария град, да се премести в новия и да спортува. Извинявайте, ама говорим за 10 мин. път. Г-н Мархолев, имате думата.
К. Мархолев – Аз мисля, че колегите тук споменават тук стария град. Разстоянието от Вашата къща, г-н Рейзи, е същото разстояние отколкото от къщатат на Златко Николов до спортната площадка, така че да не цитираме само старата част, защото там нагоре живее много повече население в новата част.
П. Рейзи – Аз затова казвам да направите предложение за новата част.
Кр. Германова – Аз си мисля, че не искаме да разберем за какво става въпрос. Идеята не е толкова да не се направи спортна площадка. Идеята е да не се унищожава градината.
К. Мархолев – Аз предлагам, щом нещата отиват на тоя вариант, аз предлагам тия средства от 5 500 лв. да бъдат прехвърлени за проектиране и реконструкция на водопровода. Това е моето предложение. Г-н Недин.
Ст. Недин – Наистина няма нищо по-хубаво от това да има деца в парковете и градините, да тичат, да ритат топка и да играят игри. За мен варианта само със затревяване с някаква мрежа и вратички без ограждане, без твърди настилки, само този вариант за мене е приемлив. Хем ще се облагороди района, хем ще има децата къде да играят футбол на малки вратички, защото стана малко недоразумение.
П. Рейзи – Вие току що поискахте да има спортна площадка в градината – с вратите, с мрежата...
Ст. Недин – Искам да се доизкажа. Стана едно недоразумение. Аз затова поставих въпроса, г-жа Караманова да обясни точно какво ще се прави с тези 5000 лв., защото вчера г-жа Караманова обясни точно това, което аз казах сега – затревяване, нещо за волейболна мрежа, за вратички. Обаче Карабаджакова каза, че има проект. Проектът ще се изпълни и това е само началото.
Д. Карабаджакова – Аз не съм знаела вчера какъв разговор сте водили. Имаме проект за площадка, но това вече се променя.
П. Рейзи – Г-н Недин, приключихте ли?
Ст. Недин – Значи, недоразумението вече се изглади. Няма недоразумение вече, няма да има проект, няма да има спортна площадка там, само ще има затревяване. Така ли да го разбираме?
В. Караманова – Една мрежа само ще се сложи, за да могат да играят там.
П. Рейзи – Каква мрежа? Волейболна или ограждане с мрежа?
В. Караманова – Волейболна.
П. Рейзи – Волейболна мрежа. Пет минути почивка, дами и господа.

П. Рейзи – Уважаеми дами и господа, в залата присъстват 17 Общински съветника, имаме кворум. Предлагам да продължим с дебатите по приемането на проекто бюджета за 2005 г. на община Созопол. Отново давам думата на г-жа Германова.
Кр. Германова – Във връзка с така направените дебати, аз предлагам г-жа Караманова окончателно да стане и да обясни за какво са парите.
В. Караманова – Обсъдихме още веднъж за пореден път условно наречената “спортна площадка”. Затревяване с твърда трева, която е за стадионна трева, за да може да се играе, с волейболна мрежа и нисък жив плет, който не противоречи на озеленяването, напротив, прави го по-добро, така че да бъде обособено самото пространство. От едната страна и сега го има този жив плет, но той не е достатъчно хубав. С наторяване и изкастряне може да стане хубав, така че... и озеленяването да бъде повече и да не противоречи на зеленото пространство в самата Градска градина. Това е.
П. Рейзи – Други коментари? Г-н Недин.
Ст. Недин – В крайна сметка няма да е спортна площадка, защото условно я наричаме така, т.е. няма да е мероприятие “спортна площадка в Градска градина – гр. Созопол”, а ще е някакво озеленяване.
В. Караманова – Затревена спортна площадка.
Ст. Недин – Ама спортна площадка е доста така ги конкретизира нещата.. спортните площадки са друго нещо. След като ще се прави само озеленяване и няма да е типична спортна площадка, ако може да отпадне “спортна площадка в Градска градина – гр. Созопол”, а тези средства да речем да се прехвърлят към озеленяването или някъде другаде, а пък вече в озеленяването или някъде другаде да се изпълни въпросното озеленяване в градината.
Кр. Германова – По принцип тези средства да се прехвърлят към озеленяване ще е много трудно да се преправи бюджета. Евентуално те трябва да бъдат прехвърлени някъде в самата капиталова структура, най-добре в този параграф. И другият вариант е озеленяването да бъде поето от перата по озеленяване. Примерно да бъде прехвърлено към изграждането на този водопровод. Ние говорихме, че са изключително малко средствата и ще търсим варианти за увеличаване на тези средства. От капиталовите да бъде прехвърлен към озеленяването е просто много сложно.
П. Рейзи – Г-жа Миндова.
Н. Миндова – Аз предполагам, че 5 500 лв. нито ще стигнат за водопровода, нито ще го оправят, нито ще развалят работата. Не е ли възможно, като държите толкова много, да пише “затревена спортна площ Градска градина”?
Кр. Германова – А защо не благоустрояване и затревяване на еди кой си квартал.
Н. Миндова – Ако може точно от ТСУ да кажат точно тая площ обособена ли е, може ли като точка или като нещо друго? Много Ви моля, нека да не усложняваме. За едни 5 500 лв. да не усложняваме нещата.
Ст. Недин – Добре, нека да е формулировка, която да пасва в капиталовите разходи, но да не е спортна площадка.
П. Рейзи – Затревена спортна площ, така ли? Или площадка за отдих. Ама детска спортна площадка...
Кр. Германова – Добре, защо трябва да фигурира думата “спортна”? не може ли да е “затревена площ”?
П. Рейзи – Момент, г-жа Германова.
Д. Минков – Какво ни притеснява, имаше такава реплика. Нас ни притеснява формулировката “спортна площадка”, защото ние казахме не сме против изграждането на спортни площадки. Ние сме против взимането на прибързани решения, относно мястото на една спортна площадка в стария град. Взимайки решение да включим в поименния списък на капиталовите разходи един такъв обект “спортна площадка в Грпадската градина” означава, че въпроса е решен. И в момента просто имаме 5 500 лв...
П. Рейзи – Ще се намери спонсор и ще даде още 20 000 лв. и ще стане спортна площадка.
Д. Минков – Единственото, което искаме е, да не прибързваме с взимането на решение, за да не стане като на други места. Единият вариант е да режем, а другият вариан е да сложим формулировка, която да гарантира, че няма да е спортна площадка. Това е. Нищо друго не ни притеснява. Нямаме нищо против да има спортна площадка в стария град.
Кр. Германова – Добре, Надя, какъв е проблема да бъдат прехвърлени от това перо в друго перо от капиталовата структура?
П. Рейзи – Не, не. Имаме пред вид друго нещо. Примерно тук, където сте писали “реконструкция водна площ Градска градина”, да пишем “реконструкция водна площ и затревяване...
В. Караманова – Не може, той е преходен обект от миналата година с извършена обществена поръчка. Не става. Там има проведена процедура, не може да стане. “Затревена спортна площ” ако искате го пишете, но отпадне ли от капиталовите, в противен случай ще се чудим как да го прекрояваме.
П. Рейзи – Добре, аз мисля, че ако...
Кр. Германова – Добре де, имаме по-надолу “благоустрояване пространство”, “реконструкция зелена площ”. Защо да не може да бъде опоменато “реконструкция зелена площ в Градска градина”? Просто да се избегне думата “спортна”. Явно това е проблема.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, кажете...
В. Караманова – Те са различни неща.
П. Рейзи – Точно за това казваме...
Кр. Германова – Просто правим промяна в самото наименование в списъка. Не “спортна площадка в Градска градина”, а “реконструкция зелена площ в Градска градина”.
П. Рейзи – Главната архитектка какво ще каже? Да, може и “затревена площ за активен отдих”, може.
П. Бъчварова – Какво значи “реконструкция зелена площ”?
Кр. Германова – Това го има и малко по-надолу, Бъчварова.
П. Рейзи – Добре, г-жа Бъчварова, станете и предложете как да стане, но да няма спортна площадка. Другият вариант, г-н Мархолев предлага “затревена площ за активен отдих”.
Кр. Германова – Добре, г-жа Бъчварова, по-надолу виждаме “реконструкция зелена площ”. Защо да не може и това да бъде така. Говорим за самата формулировка на текстовете.
П. Рейзи – Уважаеми служители на общината, казвайте как да го запишем.
Кр. Германова – Г-жа Хрусанова, когато става въпрос за Черноморец, не можем да получим мнение, защото въобще не можем да Ви открием.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова има думата.
Д. Карабаджакова – “Рекреация и отдих”.
П. Рейзи – Добре. Значи записваме “Изграждане зелена площадка за рекреация и отдих в Градска градина – гр. Созопол”. Ние средствата ги гласувахме, който е съгласен с тази промяна в наименованието на обекта, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
П. Рейзи – Продължаваме нататък по промените, колеги.
Кр. Германова – Следващата промяна е през един ред. Зачитам стария вариант “благоустрояване пространството пред църква “Кирил и Методий” – гр. Созопол”. Дебатите бяха много големи, тъй като се оказа, че има една голяма нужда и необходимост да бъде реконструирана подпорната стена до църквата. И там остава сумата от 40 000 лв., със следния текст: “Реконструкция подпорна стена до църква “Кирил и Методий” – гр.Созопол”. Това ми подадоха като данна.
В. Караманова – Да изясня, след това да няма пак “не сме разбрали” и “не е точно така”. Държа да внеса разяснение. Може да си остане така написано, но трябва да се изясни, че става въпрос след като се направи подпорната стена, трябва да се оправят алеите, това е към подпорната стена, т.е. пешеходните алеи. Това, което ще отиде заедно със стълбището, което ще води до южната алея. Събарянето на тази стена, зад която в момента е градската тоалетна, което не противоречи и със собствени средства ще го направим и едно добро озеленяване, което да е в хармония с това, което е направено към пространството. Озеленяването към “озеленяване”, със собствени средства ще го направим.
П. Рейзи – С две приказки, ще направим площада за 40 000 лв., така ли?
В. Караманова – Не, няма да го направим. В площадното пространство по проекта, който са дали проектантите има много неща.
П. Рейзи – Искате да кажете, че правим нещата от подпорната стена надолу към плажа.
В. Караманова – Към плажа и към тази част, защото тази стена трябва да падне.
П. Рейзи – Да, ама насам влизаме вече в пространството на площада.
В. Караманова – Не на площада. Сега съществуващата стена, трябва да се събори. Подпорната стена е долу към плажа. Тя попада където беше трафопоста... до църквата е. Прави се подпорната, която е към градината, защото тя е пред срутване.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имаме две подпорни стени...
В. Караманова – Не, тази не е подпорна.
П. Рейзи – Не, тя е подпорна, защото всъщност задържа всичката тая маса, която стои в самия площад и където също е площадката, която е направена. Това е едната голяма подпорна стена. Другата е вече долу на самия плаж. Ние какво ще реконструираме?
В. Караманова – Ние ще реконструираме стената, която е долу между градината и стената, която е там, където беше павилиона на нашите градинари. Той от там е махнат вече фургона, стълбището трябва да се оправи, което е към южната алея, тази стена да се направи.
П. Рейзи – Ще стигнат ли тия пари?
В. Караманова – 40 000 лв. ще стигнат за там.
П. Рейзи – И значи приключваме с двете подпорни стени.
В. Караманова – Като тази стена, пак казвам, тази стена бъде махната, защото вече ще има добре обособено...
П. Рейзи – Коя стена ще бъде махната?
В. Караманова – Тя не е подпорна, тя е само декоративна.
П. Рейзи – Аз в момента за нея не коментирам. Нея я махате и оставяте една...
В. Караманова – Точно така правим. Става цяло пространство и се обособяват алеите. Тя е стена, точно така.
П. Рейзи – Нея ще я правим. Долу на плажа ще я правим ли и нея?
В. Караманова – Не, на плажа не. Бутаме тази и оправяме алейките, защото те ще отидат като започнем да събаряме и трябва да се обособи като алея.
П. Рейзи – Оправяме целия площад с 40 000 лв., добре.
Кр. Германова – Зачитам пак: “Реконструкция подпорна стена до църква “Кирил и Методий” – гр.Созопол”, в размер на 40 000 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Следващата промяна е след реда на “Реконструкция ул.”Бузлуджа” се вмъква нов ред “Реконструкция ул.”Бриз” –с. Черноморец” – 15 000 лв. В дебатите ставаше въпрос за това, че трябва да се оправят улиците “Бриз” и “Тракия”. От Кмета на общината разбрахме, че ул. “Тракия” ще бъде вмъкната в тези 300 000 лв., съгласно договора, който е сключен. Така беше поне представено от страна на Кмета. А, от икономии, добре. И затова в капиталовата структура се вижда само едната улица “Бриз” – с. Черноморец – 15 000 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Г-жа Хрусанова, имате думата.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Искам да обясня, че, не ме гледайте така лошо, г-жо Колчева, а се опитайте да влезете в кметството, нищо смешно не виждам. И не се дръжте по този предизвикателен начин, защото все пак искам да си изясните мястото, на което стоите най-напред, спрямо моето. Това е управленско решение на Кмета и мотивите ми да бъде, разбира се, че е така, кална е улицата, но това са нови квартали господа, в които сега в момента се извършва строителство. Това е разширение на селото и от двете страни не е застроена улицата. Вие би следвало да ме попитате поне и да си изясните защо аз не я предлагам улицата. Ще имам ли друго мнение, има ли канализация отдолу? Има едни условности такива. Но благодаря все пак на Общинския съвет, че ми увеличавате бюджета с 15 000 лв. за “ремонт улици” и конкретно за тая улица, още повече тя е по-дълга. Така че, благодаря още веднъж, но е хубаво да се изясняват нещата. Има защо да не съм я предложила.
Кр. Германова – Г-жо Хрусанова, пак ще го повторя. Одеве го направих като забележка. Ние разглеждаме бюджет и се оказва, че не можем да Ви открием за разглеждане на бюджета на с. Черноморец.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Какво е това “не можете да ме откриете”?
Кр. Германова – Мисля, че г-жа Караманова също е вносител и тя присъстваше на всяко едно...
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Г-н Председател...
Кр. Германова – Ще ме изслушате ли?
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Няма да Ви изслушам, защото за втори път ми го казвате, че не можете да ме откриете. Аз не съм глуха, преди малко го казахте пред всички. Аз имам домашен адрес, домашен телефон, мобилен телефон. Имам 10 дни болнични от тежък грип и какво друго да Ви обяснявам, след като и пролетта ми направихте забележка, че съм била в отпуска.
Кр. Германова – Вие имате претенции, че не сме Ви уведомили. Има уведомяване за всички...
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Г-н Председател, благодаря за предоставената дума.
П. Рейзи – Добри Добрев.
Д. Добрев – Моите уважения към всички присъстващи. Ние с г-жа Хрусанова говорим за различни улици. Улицата, за която говорим “Тракия” в момента има само едно незастроено петно и има изработена канализация. Вие говорите за друга улица. За “Тракия” говорим. Там има само едно застроено петно.
П. Рейзи – Уважаеми колеги... г-жа Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, искам да Ви кажа, че във връзка с тази улица “Бриз” още декември месец през 2003 е постъпила молба от живущите там за изграждането на тази улица. Т.е. за асфалтиране, урегулиране на тротоари и с улично осветление. Строителството там е прекратило доста отдавна. Всички сгради са изградени, всички от живущите на тази улица са си направили канализация и вода питейна, така че не виждам какъв е проблема в момента. Г-жа Хрусанова, нито съм Ви гледала лошо, нито пък съм имала намерение да го правя. И много често Вие си позволявате от тази трибуна да ми правите такива забележки. Благодаря.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз предлагам да продължим нататък, а на групата Общински съветници от Черноморец предлагам да направят една сериозна среща с г-жа Хрусанова, защото в крайна сметка, Вашето село разполага с един ресурс от 300 000 лв., които трябва да се разходят за дейностите на Вашето село. Човекът, който изпълнява този проект е готнов да изпълнява Вашите предложения, така че няма какво да дебатираме. Пред Вас стоят много сериозни виждания и работа във Вашето село. Ето и Кмета на Вашето село е тук в момента, организирайте се и искаме на една от следващите сесии да излезете с конкретно предложение по отношение на харченето на тези пари. Г-н Минков.
Д. Минков – Малко да защитя интересите на Черноморец, защото все ме обвиняват, че съм против Черноморец. Улавям тук един момент, който г-жа Хрусанова сякаш каза, че тя ще реши, защото това било управленско решение. Тя ще реши дали ул. “Бриз” да бъде ремонтирана. Само искам да напомня на Общинските съветници, че г-жа Караманова пое ангажимента лично тя да възложи ремонта за ул. “Тракия”.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Минков. Уважаеми колеги, да продължаваме нататък.
Кр. Германова – Под този ред се вмъква още един ред “Проектиране и реконструкция водопровод в кв.72, 75, 76, 78, 87, 86, 88, 90 по плана на гр.Созопол”, в размер на 30 000 лв. Става въпрос за това, което Ви споменах в началото на доклада, за изграждане на една питейна връзка за увеличаване дебита на питейната вода в гр. Созопол, плюс така наречените “мустачки”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тия средства няма да стигнат, но в крайна сметка, надяваме се, че ще има преизпълнение на бюджета, ще има икономии по някои от нещата, които сме заложили. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Продължаваме на следващата страница.
П. Рейзи – Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Само искам да попитам. Аз имам корекция “озеленяване в кв. 43 – гр.Созопол”, или “квартал 44”?
Кр. Германова – Ами, записано е 44, на обсъждането г-жа Караманова спомена 43.
П. Чапевова – И освен това да го уточним, че това е проект за озеленяване.
В. Караманова – Да.
П. Рейзи – Значи, тоя проект за квартал 43? Значи, уважаеми колеги, корекция “озеленяване в кв. 43 – гр.Созопол”, 15 000 лв. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Продължаваме на следващата страница с последната промяна. В §52-03 “климатици за Археологически музей”. Стойността от 20 000 лв., става 10 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, по извършените промени, гласувани от нас, предлагам сега да подложим на гласуване целия поименен списък. Г-жа Бъчварова.
П. Бъчварова – “Реконструкция зелена площ” не може да бъде. Трябва да бъде “Благоустрояване зелена площ в кв.70 – гр. Созопол”.
П. Рейзи – Който е съгласен с тази промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2005 г., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Продължаваме нататък. Сега само ще коригираме цифрите. Говорим за “проекто бюджет на разходите за 2005 г. За с. Черноморец”. В §52-00 ДМА, колона 31, в ред 5-ти стойността става 15 000 лв. В сбора на същата колона стойността от 10 000 лв. става 25 000 лв. По същият начин има промени и в сборовете в началото на самата таблица. В колона 4-та ред 5-ти стойността става от 15 563 на 30 563 лв. И сбора най-отдолу от 589 427 на 604 427 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с така направените промени за с. Черноморец, моля да гласуваме “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Отиваме в “проекто бюджет на разходите за 2005 г. за Созопол”. Приложение №23, §52-00, колона 31, във втори ред сумата от 105 000 лв., става 62 500 лв. И следващият ред сумата 11 000 лв., става 9 000 лв. Малко по-надолу 1 612 000 лв., става 1 642 000 лв. По-долу сумата 346 000 лв., става 355 500 лв. И още по-надолу сумата 20 000 лв., става 10 000 лв., като общия сбор от 2 094 000 лв., става 2 079 000 лв. Това са промени от промените в поименния списък. Минаваме на колона 27, §43-00, сумата от 48 000 лв., става 44 000 лв. И сбора от 48 000 лв., става 44 000 лв. §10-98, колона 25, от 4 000 лв., става 8 000 лв. И крайния сбор от 61 822 лв., става 65 822 лв. §10-20, 17-та колона, от 170 500 лв., става 165 000 лв. И от там се променя сбора. От 882 812 лв., на 877 312 лв. Колона 4-та, от 1 226 306 лв., става 1 178 306 лв. Реда под този от 147 100лв., става 145 100 лв. В ред 11-ти, от 1 645 000 лв., става 1 675 000 лв. Ред 15-ти от 385 882 лв., става 395 382 лв. Ред 19-ти от 53 987 лв., става 43 987 лв. И сбора от 4 629 766 лв., става 4 609 266 лв. На втората страница има промени в преноса и в крайните сборове. Колона 4-та става 4 909 694 лв. Промана има в колона 17 – 947 783 лв. Промяна има и в колона 25 – 65 822 лв. Колона 27 – 44 000 лв. И §52-00, колона 31 – сбора става 2 079 000 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с така направените промени за Созопол, моля да гласувате “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Тези всички промени водят до промени в приложенията по-напред по отделни дейности. Приложение №20 – Равна гора. В колона 7, §10-20, стойността от 2 000 лв., става 7 500 лв. И от там промяна има в сбора на колоната – от 7 700 лв., става 13 200 лв. Тези промени водят до промени в колона 3 – общият сбор на бюджета. От 10 300 лв., става 15 800 лв. И всичко разходи – от 59 369 лв., става 64 869 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с така направените промени за с. Равна гора, моля да гласувате “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – От там имаме промени в приложенията по дейности. Приложение 9.2.2. – промяната е в §52-00 – от 20 000 лв., става 10 000 лв. Това е намалянето на климатиците. От там и промяна в сборовете. Колона 4 става 16 000 лв., колона 8 – 43 987 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с така направените промени в Приложение 9.2.2., моля да гласувате “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 9.2. Това е в самата група “култура”. Същите 10 000 лв. Се отразяват в колона 4, §52-00, от 20 000 лв., става 10 000 лв. И в колона 8 на същия ред става 10 000 лв., като сборовете се променят както следва: в колона 4 общият сбор става 31 000 лв., в колона 8 – 255 105 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с така направените промени в Приложение 9.2., моля да гласувате “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 9.1.2. В §10-00 има промяна. В колона 7 стойността става 21 683 лв. Това е и стойността в колона 8. Това е увеличение с 4 000 лв., от §10-98, като стойността в колона 7 става 8 000 лв., колона 8 става 8 000 лв. И §43-00 – от 48 000 лв., става 44 000 лв. В колони 7 и 8. Като цяло сборовете отдолу остават същите.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с така направените промени в Приложение 9.1.2., моля да гласувате “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 9.1. В §10-00 се променя. Стойността му става 21 683 лв., колона 7. Колона 8 също. §10-98 става 8 000 лв. в седма и в осма колона. §43-00 7-ма колона става 44 000 лв., в 8-ма колона става 44 000 лв. и сборовете не се променят.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 9.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 9. Това е сборът от предходните 3-4 приложения. Промените са: §10-00, в колона 7-ма и 8-ма, като в колона 7 става 90 109 лв., а в колона 8 става 105 972 лв. §10-98, колона 7става 8 500 лв., колона 8 става9 500 лв. §43-00 – колона 7 става 44 000 лв., колонва 8 става 44 000 лв. §52-00 в колона 4 става 10 000 лв., колона 8 става 10 000 лв. Променят се сборовете на колона 4 – 31 000 лв., колона 7 – 187 318 лв., колона 8 – 324 424 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 9., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 8.5. Промяната е в §52-00, като 7-ма и 8-ма колона стават със следните стойности – 370 500 лв. Това е наложено от промените в поименния списък. И сборовете на 7-ма и 8-ма колона са 454 745 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 8.5., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 8.1. В §52-00 има промяна, като сумите в колони 7 и 8 стават 1 684 000 лв. и в двете колони. И сборовете на двете са 1 743 500 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 8.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 8. В §52-00 в 7-ма и 8-ма колона сумите стават 2 054 500 лв. И сборовете на двете колони са 3 168 170 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 8., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 3.3. В §52-00 има намаляне на стойността в 7-ма и 8-ма колона, като стойностите стават 9 000 лв. Сборовете на 7-ма и 8-ма колона стават 145 100 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 3.3., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 3.2. В §52-00, в колона 7 и 8 има промяна, като сумите стават 63 300 лв. Сборът на двете колони е – колона 7 – 761 139 лв., колона 8 – 1 496 609 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 3.2., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 3. §52-00, в колона 7 и 8 стават 72 300 лв. Сборът на двете колони са: за колона 7 – 906 239 лв., за колона 8 – 1 641 709 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 3., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Приложение 2. §10-00 – колона 7 става 2 710 970 лв., колона 8 – 3 003 470 лв. §10-98, колона 7 става 80 141 лв., колона 8 става 85 122 лв. §43-00, колона 7 и 8 стават на стойност 44 000 лв. §52-00, в колона 4 става 10 000 лв., колона 7 става 2 135 800 лв. Колона 8 става 2 153 800 лв. Сборът на колона 4 – 114 300 лв., колона 7 – 5 329 230 лв., колона 8 – 7 666 839 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 2., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Проекто бюджет на приходите. Приложение 1. Има промяна на втората страница. §95-00, в т.ч. §95-01, колона 7 и колона 8 имат промени. От 124 300 в колона 7, става 114 300 лв. От 600 003 лв., става 610 003 лв. това е ив единия и в другия ред. Като сборовете се променят както следва: в колона 7 – 2 040 436 лв., колона 8 – 5 626 403 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Приложение 1., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Вече отиваме на самото решение като цяло. “Проект за решения на Общинския съвет за приемане на отчета за 2004 г. и бюджета за 2005 г. на община Созопол”.
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7,чл.12 и чл.30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2005 година и на Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Общински съвет Созопол приема следните
РЕШЕНИЯ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2004 г., както следва:
1.1. по прихода 5 852 843 лв. /разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 1.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 1.2. по разхода 5 128 540 лв. /разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно Приложения № 2/
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 1.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 1., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – 2. Приема бюджета за 2005г. както следва:
2.1. по прихода в размер на 7 666 839 лв. /съгласно Приложение № 1/
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 040 436 лв., в т.ч.:
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – 2.1.1.1 преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на 1 835 136 лв.;
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.1.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.1.2 обща допълваща субсидия в размер на 0 лв.;
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.1.2., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.1.3 целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 91 000 лв.,в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2005 г.- 91 000 лв.;
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.1.3., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.1.4. преходен остатък от 2004 г. в размер на 114 300 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.1.4., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 626 403 лв.,в т.ч.:
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.2., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.2.1 данъчни приходи в размер на 450 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.2.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.2.2 неданъчни приходи в размер на 2 970 000 лв., /съгласно Приложение № 1/
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.2.2., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Тук е записано 2.1.2.4., аз предполагам, че е техническа грешка, защото няма 2.1.2.3. така ли е? Добре.
Значи, 2.1.2.3 целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 553 000 лв.,в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2005 г.- 53 000 лв.;
- За екологични обекти - 1 500 000 лв.;
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.2.3., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.2.4. трансфери в размер на 43 400 лв.;
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.2.4., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.1.2.5 преходен остатък от 2004 г. в размер на 610 003 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.1.2.5., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.2. По разходите в размер на 7 666 839 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 040 436 лв.,от тях:
2.2.1.1. От държавни трансфери - 1 926 136 лв.;
2.2.1.2. От преходен остатък - 114 300 лв.;
2.2.2. За местни дейности в размер на 5 626 403 лв.;
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.2., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.3. Инвестиционна програма в размер на 2 334 300 лв., съгласно приложен поименен списък / Приложение № 24/.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.3., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 2.4. Разчет за разходите по кметства съгласно Приложения №11-23
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2.4., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 2., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Честито г-жо Кмет, имате приет бюджет за 2005 г. Продължавам нататък.
3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 16 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани в размера по т.3.1.
3.3. Утвърждава сумата от 4 000 лв. за еднократни парични помощи за ветерани от войните – до 100 лв. на ветеран, по преценка на Кмета на общината.
П. Рейзи – По точка 3.3. аз имам предложение тия четири хиляди лв. да се раздават с решение на Общински съвет.
В. Караманова – Ама то има решение на Общински съвет.
П. Рейзи – Защо тогава пишете “по преценка на Кмета”, след като има решение на Общински съвет.
Н. Миндова – Не бяхме получили окончателен списък на броя на ветераните в общината. За това написахме “до 100 лв. на ветеран, по преценка на Кмета”, защото презумпцията беше тези 4 000 лв. да се разделят на броя на живите ветерани и да се образува сума, която...
П. Рейзи – Г-жо Миндова, аз това не го оспорвам. Аз коментирам варианта да бъде с решение на Общински съвет. То има решение, значи от тук нататък “по преценка на Кмета” трябва да отпадне.
Н. Миндова – Само трябва тогава да прогласувате решението си, като определите сумата, защото 4 000 лв. ще се раздели на останалите живи.
П. Рейзи – Как да го прогласуваме, като не знаем бройката?
Н. Миндова – Аз казвам след това, като установим каква е бройката.
П. Рейзи – Тогава ще дадете сумата и ще го прогласуваме, не е проблем.
В. Караманова – Въпросът е дали да остане тази сума твърдо 50 лв., както е решено, или...
Кр. Германова – Чакайте сега, ние говорим за различни неща. В т.3.2. е изписано “и за разходи за погребални услуги за ветерани в размера по т.3.1.”, там става въпрос за погребални услуги. А тук става въпрос за едно наше решение, с което ние решихме, че ще подпомогнем ветераните.
В. Караманова – Обаче ние определихме сумата на базата на тези, които са живи. Представете си ако нещо се случи. Отпада “по преценка на Кмета”, разделят се...
П. Рейзи – Сумата е гласувана, тя е 4 000 лв., разделяме го на останалия брой. Ако трябва ще се внесе... значи от 3.3. отпада “по преценка на Кмета”. Който е съгласен с точка 3.3., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 3.4. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 45 300 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 29 800 лв.;
- за с.Черноморец – 10 000 лв.;
- за останалите села в общината – по 500 лв.
3.5. Утвърждава разходи за реклама в размер на 52 000 лв., в.т.:
- за гр.Созопол – 37 000 лв.;
- за с.Черноморец – 15 000 лв.
3.6. Утвърждава 90 броя обслужвани лица в ДСП;
П. Рейзи – Който е съгласен с направената промяна в точка 3., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения ;
4.2. Представителни разходи в размер на 25 300 лв., в т.ч.:
- за Кмета на общината – 15 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 6 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец – 1 000 лв.;
- за кметовете на всички останали села – по 300 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 4., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, в размер на 90% от действителните разходи;
П. Рейзи – Г-жа Миндова.
Н. Миндова – Ако гласувате това, няма да има смисъл да гледате докладните, които са със списъците.
П. Рейзи – Аз точно това щях да кажа, сега като гласуваме това, защо ще гледаме другите докладни. Добре де, г-жа Миндова, аз мисля, че принципно трябва да я гласуваме тази точка, а после в докладните там ни е дадено поименно. Ако някой отпадне...
Кр. Германова – Не би ли трябвало да е “Утвърждава транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи”, а не списъци, защото списъците не са тук.
Н. Миндова – Защото възможностите, които са дадени са две – едната възможност е Вие да утвърдите списъците по функции на длъжностите и лицата със свое решение. А другата възможност е да утвърдите само транспортни разходи в размер на 90% от действителните и да дадете правомощия на Кмета. Миналата година, когато обсъждахме проекта за бюджет за 2004 г., Вие искахте Вие да утвърдите списъците и за това тази година преразработихме бюджета...
П. Рейзи – Пак не разбираш какво те питам. Ако ние в момента подложим на гласуване т.5, ние гласуваме 90% да им бъде платено на хората. След това имаме докладна, в която се дават вече поименно, които трябва ние да ги одобрим. Те си остават 90%.
Н. Миндова – Те си остават, само че тогава няма да бъде “утвърждава списъци”, а само ще бъде “утвърждава транспортни разходи в размер до 90% от действителните разходи на лицата, които имат право”.
П. Рейзи – Така трябва да го гласуваме, защото иначе трябва да не гледаме другите докладни. Много е права Миндова. Тук ще направим корекция. Ние трябва да си гласуваме 90%, а след това другата докладна. Значи става “Утвърждава транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи по Функции на длъжностите и лицата, които имат право”. Юристката, помисли как да се формулира. Преминаваме нататък.
Кр. Германова – 6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол – 93 119 лв., в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 43 000 лв., в т.ч. преходен остатък 10 000 лв.;
- за читалище – с.Атия – 4 200 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 6 000 лв.;
- за читалище – с.Извор – 4 500 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 000 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 4 500 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 000 лв.;
- за читалище – с.Росен – 5 200 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 4 019 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 4 200 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 13 500 лв., в т.ч. преходен остатък 5 000 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината – 44 000 лв., в т.ч.:
- за Футболен клуб – гр. Созопол – 14 000 лв.;
- за Гребен клуб – гр. Созопол – 14 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с. Черноморец – 12 000 лв.;
- за Спортен клуб – Киборг” – гр. Созопол – 4 000 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 8 000 лв. за масови състезания.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени по точка 6., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Корекцията в т.5, ако обичате да прочетете и да подложим и нея на гласуване.
Б. Чампарова – “Утвърждава транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи по Функции на длъжностите и лицата, които имат право”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени по точка 5., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 7. Определя численост на персонала и средни брутни работни заплати съгласно приложената справка.
7.1. Дава съгласие за откриване на четири нови клубове на пенсионери в селата Атия, Росен, Равна гора и Присад.
П. Рейзи – Който е съгласен с точка 7., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени по точка 8., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – 9. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 50 000 лв. /чл.34 ал.1, т.8 от ЗОБ/.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени по точка 9., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Аз имам тук едно предложение. То не е лично мое, става въпрос за едно предложение на комисията. Беше дебатирано много и се разбрахме с Кмета и с Главният счетоводител, че ще допълним една точка. От средствата по §10-30 – “текущи ремонти в дейност ремонт пътища, 10 000 лв. да се използват за ул. “Морска” – гр. Созопол”. Ставаше въпрос за уточняване, да бъда уточнено, че 10 000 лв. от тях ще бъдат за ремонт на тази улица.
П. Рейзи – Това като отделна точка ли трябва да бъде?
Кр. Германова – Не знам дали като последна точка да го вкараме.
П. Рейзи – Най-добре като т.12. Да не бъркаме реда в момента.
Кр. Германова – 10. Възлага на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
10.3. При възникване на временен недостиг на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер от ЗОДФЛ;
10.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.
10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер /примерно над 5% спрямо общинските приходи/, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
Не знам това “примерно” дали е просто указателно. Струва ми се малко смешно да гласуваме “примерно”. Трябва да уточним границата. Да отпадне, така ли? “Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране”.
П. Рейзи – Някакви коментари по т.10? Който е съгласен с така направените промени по точка 10., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Това, с което започнах в началото, коментирахме на комисиите относно т.11.1 и т.11.2. Дали няма да бъдем в някакво нарушение. Някои от Общинските съветници представиха съдебна практика, в която ВАС се произнася, че такива права не могат да бъдат делегирани. Доколкото разбрах, г-жа Караманова и тя е провела някакви... просто да уточним нещата, за да не стане заради тия две точки да върнат бюджета. Жалко за усилията ни.
В. Караманова – Аз искам да кажа, в Закона пише, че Общинските съвети могат да дадат. Трябва да пише както е в Закона “дава на Кмета на община Созопол”. Ние направихме една справка, след като това го обсъждахме в Общински съвет, има и други практики на ВАС. Те са противоречащи. Може би, защото не е изписано изцяло решението. Но тук става въпрос за спиране на оперативна работа на общинската администрация и то за дребни неща. Миналата година са постъпили със Заповед на Кмета, която се праща задължително на Общински съвет и ние сме ги пращали тези Заповеди, които се издават, за допълнително, ако се остави Общинският съвет да прави 16 заседания. Това е в рамките на една дейност. Аз много обикновен пример ще Ви дам, а после мога да Ви зачета някои от докладните на кметовете, на базата на която е пусната тази Заповед на Кмета. Кметът е предвидил 2 000 лв. за дейност осветление. Отива фирмата да прави осветлението и се оказва, че нямат осветителни тела. И казват на Кмета: “Ти ги закупуваш като материали и ние ти ги поставяме”. И той трябва да пусне докладната до Кмета, в която иска в същата дейност в § “външни услуги за осветление”, да му отиде в § “материали за осветление”, които са в размер на малки стойности. Те никога не надвишават тези стойности, защото са в същата дейност. Това означава, за една такава смяна, ние да искаме свикване на Общински съвет. Заповедта, която Кмета пуска, отива веднага в Общински съвет. Мога да Ви дам примерни, за такива докладни, които миналата година сте искали на базата на такива докладни, които са пускани, в т.ч. има и на Общински съвет, примерно от “материали” да отиде в “други нестопански разходи” за съвсем дребни неща.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз подкрепям тук виждането на Кмета. Мисля, че едно прехвърляне вътре в самата дейност, няма нужда да го спираме това нещо. Не става дума за прехвърляне от дейност в дейност и т.н.
Кр. Германова – Втората точка е “Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група”.
В. Бученкова – Да, но “в рамките на една група”.
П. Рейзи – А къде влизахме там в противоречие със Закона?
Б. Чампарова – Според едно решение на ВАС, ако приемем така предложените правомощия на Кмета, това ще рече едно общо оправомощаване, което противоречи на чл.27, според който това трябва да става “при възникване на неотложни и доказани потребности”. Т.е., Общинският съвет всеки път би трябвало да се произнася, т.е. да имаме конкретно упълномощаване, а не общо.
П. Рейзи – Какво предлагаме в случая?
Ив. Милков – Дайте да го направим така да е по-лесно на хората да работят.
Кр. Германова – Въпросът е да не стане така, че да го върнат.
П. Рейзи – Аз имам един въпрос – до сега принципно практиката беше така, нали? Добре. Ако евентуално подкрепим варианта да го напишем както е в Закона.
В. Караманова – Ако искате, може да бъде “при възникване с докладна, мотивирана от Кмета на населеното място”, да бъде така написано. Кмета да издава Заповед, Общинският съвет да даде правомощия на Кмета да издава Заповед, при спазване на общия размер на бюджета, одобрен от Общинския съвет и приоритетите на разходите, определени със Закон. Защото самият чл.27 дава възможност. То е написано “във връзка с чл.24, във връзка с възниване на неотложни и доказани потребности, с решение на Общинския съвет за съответната година, на Кмета на общината могат да бъдат дадени следните правомощия при спазване на бюджетната рамка и бюджета”. И в указанието е изписано така.
П. Рейзи – Да го запишем така, както е по Закон и да го гласуваме така.
Н. Миндова – Нека да го запишем както е по Закон – “При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер по бюджета”.
Кр. Германова – Зачитам Ви ги.
11. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер по бюджета, да:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителните вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
11.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.
П. Рейзи – Добре. Който е съгласен с точка 11., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Т.12. В служба “Дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища”, в предвидените за ремонт на улични платна и тротоари средства, задължава Кмета на община Созопол, да извърши ремонт в размер на 10 000 лв. за ул. “Морска” – гр. Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по точка 12., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Това е по бюджета. Благодаря Ви за търпението.
П. Рейзи – С това приключваме с приемането на отчета за 2004 г. и бюджета за 2005 г. Пет минути почивка.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет, предлагам да продължим по дневния ред на деветнадесетата сесия. Имаме кворум. Има някакво предложение за корекция като точка 13...
Кр. Германова – Не, като т.2.3.1. Става въпрос за следното – за да може да бъде уточнена самата програма по капиталовата структура. Трябва да бъде допълнено и записано в поименния списък. Там е записано само лек автомобил – 20 000 лв. Трябва да бъде уточнено, че този лек автомобил ще бъде на лизинг и да бъде уточнена стойността като цяло и срока на лизинговата схема. Ние на самата комисия обсъждахме варианта, че ще бъде за три години и това беше решението съвместно с Кмета на общината. Тя ни представи лизинговата схема във вид на оферта. Пред мен е лизинговата схема на “Пежо 407”, към което се е насочила Кмета на общината. За 36 месеца лизингов срок, стойността на автомобила е 38 720,42 лв. Като прибавим и автокаското, което ще се плати първата година, което е включено в тези 20 000 лв., които гласувахме, общата стойност става 40 800 лв. Има едно предложение в т.2.3., да бъде допълнена т.2.3.1. “Във функция 01 “Общи държавни служби”, §52-04 – придобиване на транспортни средства – лек автомобил, стойността от 20 000 лв. е вноската за първата година от тригодишен лизинг за закупуване на автомобил на стойност не по-висока от 45 000 лв.”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по точка 2.3.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с промяната в точка 2, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№362
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7,чл.12 и чл.30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2005 година и на Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Общински съвет Созопол приема следните
РЕШЕНИЯ:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2004 г., както следва:
1.1. по прихода 5 852 843 лв. /разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/
1.2. по разхода 5 128 540 лв. /разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно Приложения № 2/
2. Приема бюджета за 2005г. както следва:
2.1. по прихода в размер на 7 666 839 лв. /съгласно Приложение № 1/
2.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 040 436 лв. ;в т.ч.:
2.1.1.1 преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на 1 835 136 лв.;
2.1.1.2 обща допълваща субсидия в размер на 0 лв.;
2.1.1.3 целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 91 000 лв.,в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2005 г.- 91 000 лв.;
2.1.1.4. преходен остатък от 2004 г. в размер на 114 300 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 626 403 лв.,в т.ч.:
2.1.2.1 данъчни приходи в размер на 450 000 лв.
2.1.2.2 неданъчни приходи в размер на 2 970 000 лв., /съгласно Приложение № 1/
2.1.2.3 целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 553 000 лв.,в т.ч.:
- По чл.10 от ЗДБРБ за 2005 г.- 53 000 лв.;
- За екологични обекти - 1 500 000 лв.;
2.1.2.4. Трансфери в размер на 43 400 лв.;
2.1.2.5 преходен остатък от 2004 г. в размер на 610 003 лв.
2.2. По разходите в размер на 7 666 839 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 040 436 лв.,от тях:
2.2.1.1. От държавни трансфери - 1 926 136 лв.;
2.2.1.2. От преходен остатък - 114 300 лв.;
2.2.2. За местни дейности в размер на 5 626 403 лв.;
2.3. Инвестиционна програма в размер на 2 334 300 лв., съгласно приложен поименен списък.
2.3.1. Във функция 01 “Общи държавни служби”, §52-04 – придобиване на транспортни средства – лек автомобил, стойността от 20 000 лв. е вноската за първата година от тригодишен лизинг за закупуване на автомобил на стойност не по-висока от 45 000 лв.
2.4. Разчет за разходите по кметства съгласно Приложения №11-23
3.Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 16 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани в размера по т.3.1.
3.3. Утвърждава сумата от 4 000 лв. за еднократни парични помощи за ветерани от войните – до 100 лв. на ветеран;
3.4. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 45 300 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 29 800 лв.;
- за с.Черноморец – 10 000 лв.;
- за останалите села в общината – по 500 лв.
3.5. Утвърждава разходи за реклама в размер на 52 000 лв., в.т.:
- за гр.Созопол – 37 000 лв.;
- за с.Черноморец – 15 000 лв.
3.6. Утвърждава 90 броя обслужвани лица в ДСП;
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения ;
4.2. Представителни разходи в размер на 25 300 лв., в т.ч.:
- за Кмета на общината – 15 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 6 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец – 1 000 лв.;
- за кметовете на всички останали села – по 300 лв.
5. Утвърждава транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи по Функции на длъжностите и лицата, които имат право;
6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол – 93 119 лв., в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 43 000 лв., в т.ч. преходен остатък 10 000 лв.;
- за читалище – с.Атия – 4 200 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 6 000 лв.;
- за читалище – с.Извор – 4 500 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 2 000 лв.;
- за читалище – с.Крушевец – 4 500 лв.;
- за читалище – с.Присад – 2 000 лв.;
- за читалище – с.Росен – 5 200 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 4 019 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 4 200 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 13 500 лв., в т.ч. преходен остатък 5 000 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината – 44 000 лв.,в т.ч.:
- за Футболен клуб – гр.Созопол – 14 000 лв.;
- за Гребен клуб – гр.Созопол – 14 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 12 000 лв.;
- за Спортен клуб – Киборг” – гр.Созопол – 4 000 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 8 000 лв. за масови състезания.
7. Определя численост на персонала и средни брутни работни заплати съгласно приложената справка.
7.1. Дава съгласие за откриване на четири нови клубове на пенсионери в селата Атия, Росен, Равна гора и Присад.
8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
9. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС в размер до 50 000 лв. /чл.34 ал.1,т.8 от ЗОБ/.
10. Възлага на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
10.3. При възникване на временен недостиг на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер ЗОДФЛ;
10.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.
10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
11. При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер по бюджета, да:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителните вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
11.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.
12. В служба “Дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища”, в предвидените за ремонт на улични платна и тротоари средства, задължава Кмета на община Созопол, да извърши ремонт в размер на 10 000 лв. за ул. “Морска” – гр. Созопол.

П. Рейзи – С това приключваме с бюджета. Давам думата на г-жа Германова. Минаваме по т.2 от дневния ред.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №145/10.02.2005 г., от Веска Костова Караманова-кмет на община Созопол, относно: длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2005 година и определяне на размера им. Мнението на комисията е да се гласува решението така, както е по докладната. Ще зачета решенията:
1. Общинският съвет гр. Созопол утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложения към докладната списък.
2. Общинският съвет да упълномощи кмета на Общината да утвърди поименните списъци на лицата в ОУ и ЦДГ, които имат право на транспортни разноски и размера на средствата в рамките на 90% от действителните разходи въз основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/.
Става въпрос за функция “Образование”.
П. Рейзи – Коментари по докладната? Г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Аз и на комисията бях поставила въпроса, защо се карат директорите на училищата да подписват тия декларации, като те нямат поглед върху това дали има такива регистрирани лица. Вие всички знаете, че училището в с. Извор беше ликвидирано, от там бяха освободени определен брой учители и друг персонал от същото село. Не говоря от гледна точка на служебната си информация. Говоря от моя лична информация. В с. Извор има учители, които са не само с начална, а и с предучилищна педагогика. За това искам още един път да се уточни въпроса, ако някой може да отговори. Защото виждам, че на учител от с. Извор ще трябва да му се плащат пътни, а в същото време мисля, че от Извор има такива хора.
П. Рейзи – Нека да говорим конкретно. Айрянова е съкратена като учителка от училището, тя е с образование и за детски педагог. Щом го имаме този човек, не е ли нормално да се спрат транспортните плащания на учителя, който пътува от Бургас и съответно ако се откаже, да бъде назначен човекът, който е на место. Друг е въпроса, че може и да не иска. Кажете г-жа Миндова.
Н. Миндова – Аз ще изкажа тук едно опасение, защото чета чл.25, ал.2 от ПМС 11 за изпълнение на Закона за държавния бюджет за тази година, където е записано “въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностната характеристика, работодателят, а за дейностите финансирани от общинските бюджети, Общинският съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал.1.” Работодателят, това е за училищата, защото средствата за тях идват от Републиканския бюджет. Те са включени в трансфера. А за дейностите, финансирани от общинските бюджети, средствата се осигуряват от общински приходи. Значи не би следвало да давате правомощия на Кмета на общината, според мен, а би следвало общинският съвет да утвърди списъка на длъжностите и лицата.
П. Рейзи – Ние не говорим за даване на правомощия... а Вие искате... от нас.
Н. Миндова – Зачитам: “утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал.1.”
П. Рейзи – И аз така мисля, ние миналата година ние ги утвърждавахме. Не давахме правомощия на Кмета.
Н. Миндова – Защото чух “упълномощава кмета на Общината”.
П. Рейзи – Кой е писал тази докладна?
В. Караманова – “Образование”.
П. Рейзи – Някой да поеме наказанието тогава в “Образование”. Тя е важна, защото хората работят, трябва да си получават парите. Г-жа Димова.
Р. Димова – Направили сме много запитвания за това дали трябва да се плащат пътни разноски на учители или възпитатели, които са в заварено положение. Т.е. примера, който показахте в с. Извор означава, че в детската градина, която при заварено положение е учителка в детската градина, или трябва да бъде спряна нейната карта, защото има местен кадър, или трябва просто да си напусне работното място. От това следва, че всяка година, когато има местни кадри тези, които вече работят, трябва да бъдат или освобождавани, или да не им се плащат картите.
П. Рейзи – Ама, г-жа Димова, това са разходи, които са за сметка на нашия данъкоплатец и ние трябва да се съобразяваме с това.
К. Стоянова – Просто тук директорите на училищата попълват декларации с невярно съдържание. Те се явяват отговорни. Директорът декларира, че няма кандидати със специалност и квалификация, отговарящи на изискванията.
П. Рейзи – А това не е вярно.
К. Стоянова – Получава се един парадокс. Значи този директор дефакто попълва декларация с невярно съдържание. Той попълва една декларация, на която няма и дата. Той попълва декларация, че няма кандидати. Ама обявено ли е това место? Получава се един парадокс.
Р. Димова – Ама то е заето мястото, как да го обявят?
К. Стоянова – Ами защо тогава попълват декларации, че няма кандидати? Като няма заявка и е било заето. Става една въртележка.
П. Рейзи – Тук става дума за друго нещо. Този директор на училище пише, че няма такива кандидати.
Т. Янакиев – А има ли такива?
П. Рейзи – Има, ама местото е заето. Как да кандидатства.
П. Чапевова – Колеги, според мен тук става въпрос не за това дали...
П. Рейзи – Г-жа Чапевова, един момент само. Нека да свършим с г-жа Димова. Г-жа Димова, аз съм на мнение, че не правилен Вашият подход, че всяка година трябва на някакви хора да се отнемат транспортни разходи и те да напускат. В крайна сметка тия хора са в нашата община и ние трябва да се съобразяваме с тях. Така че, като има такива варианти, Вие трябва своевременно да контактувате с Кмета на общината и своевременно да се предприемат мерките. Защото това са разходи. Но хората, които живеят в нашата община с право роптаят като казват “откъде накъде ще идва еди кой си от Бургас, ще работи тук, а аз ще стоя без работа”. Няма логика. Г-жа Чапевова, извинявайте.
П. Чапевова – Аз имах пред вид следното – директорите, попълвайки тази декларация би следвало всяка година да потърсят информация от Бюрото по труда дали има такива регистрирани правоспособни. В този случай на тези, които са заварено положение, им се предостави възможността да избират: продължават да работят, но няма да им се плащат транспортните разходи. Никой не им отнема правото да работят. Ако това вече не ги устройва, напускат и от там вече се обявяват мястото. Защото работещите от Созопол в Бургас, едва ли, аз съм кандидатствала за работа в училище в Бургас, моментално казват “не поемаме транспортните разходи”.
П. Рейзи – За това, аз предлагам... наистина, че малко изпадаме в едно такова положение, че в момента ще вземе едно решение за тази госпожа, за която казвате, че работи в момента , да не и плащаме повече. В следващият момент пък другата, която е в селото може да не иска да започне да работи като такава. И в един момент няма да има кой да отиде на работа. Моето мнение е, че сега нещата да останат така... не, ние в процес на работата можем да вземе решение, че се спират пътните на тази госпожа. За това, колеги, аз предлагам това решение 2, където казваме, че Общинският съвет упълномощава Кмета на общината да утвърди поименния списък, да отпадне. Да остане само първото решение.
Кр. Германова – Ще го зачета.
“Общинският съвет гр. Созопол утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложения към докладната списък”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№363
Общинският съвет гр. Созопол утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложения към докладната списък. /приложение №1/

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №146/10.02.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно утвърждаване списък на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи от общинската администрация, дейност „Музеи и художествени галерии” и функция „Здравеопазване – други дейности по здравеопазването.
Зачитам решението:
1.Общински съвет – Созопол утвърждава списък на длъжностите и лицата от общинската администрация, дейност „Музеи и художествени галерии” и функция „Здравеопазване – други дейности по здравеопазването” имащи право на транспортни разноски съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Постановление № 11/19.01.2005г. /за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2005 година/, считано от 01.01.2005 година, както следва:
а. Длъжност „Директор на Археологически музей” – Созопол
Име: Димитър Недев Недев
Бургас – Созопол – Бургас
б. Длъжност „Връзки с обществеността и медийна политика”
Име: Нина Петрова Рангелова
Бургас – Созопол – Бургас
в. Длъжност „Районен техник” – с. Зидарово
Име: Тодорка Христова Пройкова
Бургас – Присад – Зидарово – Вършило – Габър – Бургас
г. Длъжност „Районен техник” – с. Извор
Име: Христинка Христова Петрова
Бургас – Извор – Крушевец – Индже войвода – Бургас
д. Длъжност „Районен техник” – с. Росен
Име: Сребрина Колева Македонова
Черноморец – Росен – Равна гора – Атия – Черноморец
е. Длъжност „Медицински фелдшер” – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Созопол
Име: Андрей Анатолиев Швадчин
гр. Созопол – с. Равадиново – с. Черноморец – с. Атия – гр. Созопол
ж. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ с. Зидарово
Име: Жечка Георгиева Петрова
с. Росен – с. Равна гора. – с. Атия – с. Росен
з. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ с. Зидарово
Име: Грозданка Асенова Косаджиева
с. Зидарово – с. Извор – с. Крушевец – с. Зидарово
и. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ”Снежанка” гр. Созопол
Име: Анжела Ефтимова Фарлалиева
гр. Созопол – с. Черноморец – гр. Созопол
И втора точка пак отпада. Нали така, г-жо Караманова? Както и в предната докладна.
П. Рейзи – И според мен т.2 отпада, защото ние това сме го гласували в бюджета. В решенията към бюджета беше, че даваме съгласие. Точно така, за това отпада. Значи колеги, който е съгласен т.2 по решението на докладна №146, да бъде отменено... г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Тука тази точка две нали уточнява, че е на основание Наредбата за плащане на превоз, че трябва да е срещу представяне на фактури... защо трябва да отпадне?
П. Рейзи – Защото в бюджета сме взели решение, че 90% от пътните ще се изплащат.
П. Чапевова – Да, ама тези 90% бъдат изплатени след като те представят фактури, билети...
Кр. Германова – Ама то това нещо си е в самата Наредба. То без представяне на тези документи, не може да бъде изплатено.
В. Караманова – Ако става дума за уточнение, няма лошо да остане.
П. Рейзи – Добре, остава. Който е съгласен с направеното предложение от комисията по решението, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№364
1.Общински съвет – Созопол утвърждава списък на длъжностите и лицата от общинската администрация, дейност „Музеи и художествени галерии” и функция „Здравеопазване – други дейности по здравеопазването” имащи право на транспортни разноски съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Постановление № 11/19.01.2005г. /за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2005 година/, считано от 01.01.2005 година, както следва:
а. Длъжност „Директор на Археологически музей” – Созопол
Име: Димитър Недев Недев
Бургас – Созопол – Бургас
б. Длъжност „Връзки с обществеността и медийна политика”
Име: Нина Петрова Рангелова
Бургас – Созопол – Бургас
в. Длъжност „Районен техник” – с. Зидарово
Име: Тодорка Христова Пройкова
Бургас – Присад – Зидарово – Вършило – Габър – Бургас
г. Длъжност „Районен техник” – с. Извор
Име: Христинка Христова Петрова
Бургас – Извор – Крушевец – Индже войвода – Бургас
д. Длъжност „Районен техник” – с. Росен
Име: Сребрина Колева Македонова
Черноморец – Росен – Равна гора – Атия – Черноморец
е. Длъжност „Медицински фелдшер” – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Созопол
Име: Андрей Анатолиев Швадчин
гр. Созопол – с. Равадиново – с. Черноморец – с. Атия – гр. Созопол
ж. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ с. Зидарово
Име: Жечка Георгиева Петрова
с. Росен – с. Равна гора. – с. Атия – с. Росен
з. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ с. Зидарово
Име: Грозданка Асенова Косаджиева
с. Зидарово – с. Извор – с. Крушевец – с. Зидарово
и. Длъжност „Медицинска сестра” – ЦДГ”Снежанка” гр. Созопол
Име: Анжела Ефтимова Фарлалиева
гр. Созопол – с. Черноморец – гр. Созопол
2. Общински съвет – Созопол дава съгласие 90% от стойността на извършените транспортни разходи на утвърдените длъжности и лица да се поемат от общинския бюджет, на основание Наредба за заплащане превозни разноски на работниците и служителите за обикновен автобус от местоживеенето до местоработата и обратно срещу представяне на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/.

Кр. Германова – Благодаря от името на комисията по финанси и бюджет.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Германова. Давам думата на г-жа Чапевова, Председател на комисията по законност и ред.
П. Чапевова – Колеги, аз ще Ви представя останалите докладни, като само ще кажа две думи по отношение работата на комисията, която на своето първо заседание установи неточност във внесените две докладни под един и същи номер, излезли от общинска администрация. Тази докладна всъщност, последната, която разгледахме е в резултат на обобщените две докладни във Вашите материали. Ставаше въпрос за транспортните разходи.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, по точка №4 от дневния ред преминаваме. Това е докладна №159.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. №159/14.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно одобряване на сключен договор между ликвидатора на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация и собственика на терена, върху който е разположен павилион “Лапина” – собственост на същата фирма.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Колеги, става дума за това – там теренът се продаде. Собственикът иска да използва все още павилиона и за да не го премахваме, ОФ “Търговия” предлага да го даде под наем и да спечели някакви пари. Понеже това трябва да мине през Общински съвет, за това го внасяме в момента тук. Който е съгласен с така направеното предложение по решението на тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№365
Общински съвет –Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, одобрява сключения между ликвидатора на ОФ “Търговия”-Созопол в ликвидация и Живко Киров, живущ в гр.Созопол, ул. “Крайбрежна” договор за ползване на павилион “Лапина” – собственост на горецитираната фирма, срещу предоставяне на терен за разполагането на павилиона върху собствения на г-н Киров поземлен имот.

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка с вх. №160/14.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно избор на общински съветници за членове на Комисията за отдаване под наем за 2005г. на обектите на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, става дума за избор на тази комисия, която трябва да проведе конкурса. Понеже миналата година имаше коментари, че общината не учавства в тази комисия. За това нашето предложение е, тази година освен двамата Общински съветници, да има и един представител на общината. Имате думата за предложение.
Д. Минков – Колко човека избираме?
П. Рейзи – Избираме двама Общински съветника.
Д. Минков – Защото спомена един от общината и двама Общински съветника.
П. Рейзи – От общината Юрист, това ще си го определи г-жа Караманова.
Д. Минков – Защото тук пише пет члена.
П. Рейзи – Другите двама са от фирмата. Който е съгласен с т.1 по решението, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – По т.2, имате думата за предложения. Димо Минков.
Д. Минков – До сега мисля, че бяха Председателите на комисиите по законност и ред и ЗУТ. Предлагам да останат пак те.
П. Рейзи – Други предложения има ли?
Зл. Николов – Аз предлагам Николай Райков.
П. Рейзи – Други предложения? Иван Милков? Добре. Който е съгласен Председателят на комисията по законност и ред, г-жа Чапевова, да бъде член на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен Председателят на комисията по устройство на територията, г-н Недин, да бъде член на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 1 глас
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№366.1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, избира Комисия за отдаване под наем за 2005 г. на обектите на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация в състав от 5 члена, двама от които общински съветници и един представител на общинската администрация, който да бъде юрист.
№366.2. Избира за членове на Комисията общинските съветници:
- Петя Спирова Чапевова.
- Стоьо Минчев Недин.

Д. Минков – Практиката показва, че някои хора няма смисъл въобще да ги включваме в комисиите, защото те идват да си вземат папките или в деня на сесията, или най-рано един ден преди сесията.
П. Рейзи – Добре, колеги, аз мисля, че няма нужда да изпадаме в тези подробности. Г-н Милков, ако обичате, запазете тишина.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. № 167/17.02.05 г от Дияна Колчева – общински съветник относно членство на Община Созопол в “Съвет по туризъм” – с. Черноморец.
Комисията предлага решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен община Созопол да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец...
Зл. Николов – Защо не учавства кметството? Пак ще си учавства с членски внос...
П. Рейзи – Г-н Николов, аз мисля, че в крайна сметка община Созопол... кажете какво предлагате. Като община имаме право да учавстваме.
Зл. Николов – Аз предлагам кметство Черноморец да учавства в “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, като ние гласуваме пак сумата, която е за членски внос.
П. Рейзи – Значи предлагате да променим в решението. “На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.13 от Закона за туризма, Кметство Черноморец да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец при заплащане на членски внос в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. годишно”. Това ли е предложението? Добре. Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – Общински съвет да вземе решение, общината като юридическо лице да вземе участие да учавства във всякакви фондации и неправителствени организации. А пък “Съвет по туризъм” – Черноморец е неправителствена организация.
П. Рейзи – Аз мисля, че предложението на г-н Николов е изцяло законосъобразно. Имаме предложение за промяна в решението. Имаме две предложения – едното е община Созопол да стане член на съвета по туризъм, а другото – Кметство Черноморец да стане член. Г-жа Хрусанова, може ли да кажете Вашето виждане за участието на кметството в съвета по туризъм.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Аз мисля, че е сега е излишно да се подлага на обсъждане, той е от предния мандат този въпрос. Искаше се от Общинския съве, доколкото си спомням, безвъзмездно ползване на едно помещение. Тогава мисля, че получи решение в този мандат този въпрос. Ако въпросът стои за членския внос, ако общината ми предостави тази възможност, ще ги превеждаме на “Съвет по туризъм”, стига обаче тяхната дейност да съответства на изискванията и на нуждите, които са залегнали в устава. Освен това аз си спомням, че веднъж изразих, преди две години, желание да се отзова на тяхна покана и да кандидатствам за членство. Те обаче имат някакъв много строг Устав. Спомням си, че подложиха на гласуване, дали са съгласни, дали не са съгласни. Някак си ми се видя не естествено. Като Кметство ние да бъдем подлагани по общ ред по техния Устав и за това след това реших, че ние можем да помагаме, винаги сме се отзовавали, имам пред вид и служителите на Кметството. Ако въпроса стои в някакви средства и се разглежда за това да им се осигуряват допълнителни средства, не възразявам да членуваме.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на Черноморец. От Ваша страна разбирам, че Вие бихте станали членове. Тогава аз предлагам, щом Кмета на Черноморец е съгласен, при това положение предложението да остане само “Кметство Черноморец да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец”.
В. Караманова – От тук нататък аз наистина имам едно предложение, защото на шега или на истина, може да пристигне предложение общината да стане член на “Ромски съюз” пак заради средства. След това да пристигне предложение за еди кой си съюз пак за средства.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, не става дума за това.
В. Караманова – Аз лично предлагам общината да стане член, или Кметство Черноморец да стане член, при определения членски внос за всички останали членове. Това да се отнася и за участието на община Созопол, защото ние нямаме Кметство, респективно като Кметство Созопол, при същия членски внос като за останалите членове на съветите по туризъм. Има смисъл да учавстват, но не да се поемат разходите и това да е претекста да стават членове, а да учавстват активно в работата. А от там нататък неправителствените организации, разбира се, имат възможност да търсят средства. Иначе ще изпаднем в един парадокс, всички неправителствени организации да ставаме членове, като се обосновават, че има смисъл и искат средства.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, Вие на Созопол плащате 1 800 лв. членски внос. Тук в момента говорим за тази нестопанска организация, която е подкрепена със Закон, към която общината трябва да се обръща с привилегии и т.н. Нормално е да бъдем нейни членове, нормално е да заплащаме малко по-голяма сума. Общината е член на Сдружението на морските общини. Знаете много добре, че Варна и Бургас плащат по 5 000 лв., а ние там плащаме по 500 лв., защото сме по-малка община. Нормално е, защото имаме два съвета по туризъм, това беше моята логика, когато излязох с варианта да подкрепя искането на г-жа Колчева, нормално е да членуваме и да подпомагаме с някакви средства членски внос. Защото в крайна сметка “Съвета по туризъм” в Черноморец работи. Мисля, че помага както на хората, така и на общината по отношение на регистрация на квартири и т.н. така, че една подкрепа от наша страна, дори и да се изрази само в членския внос, имаме го законовото основание.
В. Караманова – Имаме го, да. Аз не отричам, че имаме законово основание, съвета в Черноморец работи добре въпреки, че в Закона по туризъм е написано в общините да има един “Съвет по туризъм”. Няма лошо да имаме два. Могат да се подпомагат, но въпреки всичко, трябва да намерим една точна мярка. Приемам го, Кметство Черноморец да стане член. Ще поемат съответно разходите, като те ще се дадат от общинска администрация, защото ги няма залегнали в Кметство Черноморец.
П. Рейзи – Благодарим г-жо Караманова. Уважаеми колеги, значи решението ще бъде следното: “На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.13 от Закона за туризма, Кметство с. Черноморец да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, при заплащане на членски внос в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. годишно”. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№367
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.13 от Закона за туризма, Кметство с. Черноморец да стане член на “Съвет по туризъм” – с. Черноморец, при заплащане на членски внос в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. годишно.

Н. Миндова – Ние за да стигнем до тая сума, тя не е 1 500 лв. Ние сме членове на “Съвет по туризъм” – Созопол, като заплащаме на три месеца, но за всеки месец членския внос е в размер на една минимална заплата. Но за да се стигне до това нещо, те си промениха устава, защото преди това беше малко по-различно записанов Устава им и за да стигне до една минимална, те си промениха ыстава.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, те го знаят решението, от там нататък ще дойдат при Вас, ще се консултират и ако трябва ще променят Устава. Не е проблем. Преминаваме към следващата докладна.
П. Чапевова – Докладна записка с вх. 178/22.02.2005 г., от г-н Стоьо Недин – Общински съветник, относно продължаване на процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (от утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии на утвърдената общинска транспортна схема на община Созопол.
Надявам се, че имахте време да прегледате докладната, тъй като днес ни беше предоставена. Аз Ви чета направо решенията.
П. Рейзи – Един момент само, г-жа Чапевова. Колеги, внесохме тая докладна във връзка с това, че е време в нашата община да се определи кой ще е основния превозвач. Мисля, че имаме вече върнати решения от съда и мисля, че имаме основание да се върнем пак на оня старт, когато преди почти една година го коментирахме и го дебатирахме. Ще дам думата на вносителите на докладната да представят малко нещата и след това да се дебатира и да вземем решение, с което наистина да работи тази комисия и да се излъчи кой ще спечели. Коя фирма ще бъде е без значение за нас. Г-н Недин.
Ст. Недин – Доколкото успях да се ориентирам в решенията на БОС и с консултации с Божана и с Галина Георгиева, стигнах до извода, че точно по този начин трябва да се направи проекта за решение. В проекта за решение първото решение е “Общински Съвет – Созопол отменя решение № 47.3/30.01.2004 г.” Това решение касае комисията, където тя не е поименно изброена и е непълна, като не включва представител на КАТ. Проекта за решение №2, вече след като се отменя решение №47.3, се пристъпя към спазване на Наредба №2/15.03.2002 г., където се предлагат поименно девет членове за комисията, като са оставени празни места за трима Общински съветници.
П. Рейзи – Вижте сега, в предната комисия беше изпуснат представителят на КАТ. По Закон него трябва да го вкараме задължително. Ако го вкараме, комисията става осем човека. Беше пропуснат, беше само със съгласувателен глас.
Ст. Недин – Тук е мястото, където пак могат да се обсъдят нещата и да приемем едно такова решение, което да има най-малка вероятност да бъде върнато от Областна управа.
П. Рейзи – В крайна сметка ние там имаме двама Общински съветника – Тихомир Янакиев и Милко Димов. От тук нататък трябва да изберем само един.
Ст. Недин – Междувременно тук и по разни заседания на Общински съвет се чуваше и от Милко и от Тихомир, че си правят отвод.
П. Рейзи – Ние сега ще ги попитаме какво е тяхното виждане. Ако тръгнат да правят отвод, или ако решават да останат – остава. Ето Тихомир Янакиев остава, Милко ти? Добре, оставаш. Значи ги дописваме.
Ст. Недин – Така да има по-голяма оперативност и във връзка с наближаване на сезона. Точка 3 вече... т.3 е ясна.
П. Рейзи – Добре. Уважаеми колеги, аз предлагам да преминем първо към избор на Общинските съветници в комисията и след това ще преминем към гласуването на решението. Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Г-н Председател, струва ми се, че тук ще сбъркаме ако тръгнем само един Общински съветник да гласуваме макар, че другите колеги се съгласиха, просто тук трябва да прогласуваме нова комисия, тъй като вече сме променили броя на членовете на комисията. Така че трябва да преминем на избор на цялата комисия нанова макар, че повечето членове ще останат същите. Това е моето мнение.
П. Рейзи – Добре. Ще ги подложим пак на гласуване. Двамата ги имаме – Тихомир Янакиев и Милко Димов, предложете третия човек. Ние не можем да не я променим, защото предния път бяхме изпуснали представителя на КАТ. Като прибавим и него, стават осем, от тук нататък трябва да вкараме още един, за да станат девет. Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен по първа точка от решението, “Общински Съвет – Созопол отменя решение № 47.3/30.01.2004 г.”, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен по втора точка, комисията от девет члена, от които... г-н Мархолев, Вие като Председател имате ли нещо да кажете. Според Вас това, което го взимаме като решение, влизаме ли в някакви противоречия със Закона?
К. Мархолев – Ние трябва да ги уведомим писмено и те да ни отговорят писмено кои са съгласни и тогава да ги включим. Защото тук данъчния е друг, а пък Стоянка Стайкова има някакви спорове за нея, че тя е нелегитимен представител на превозвачите и за това не беше допусната до конкурса в Бургас. И са поканили представител на транспортната камара.
П. Рейзи – Вижте сега, аз мисля, че дори и да не дойдат тези хора, няма да е толкова фатално. Ние в момента ги предлагаме. По-важното за нас е това – да подложим на гласуване комисията да бъде от девет члена и тримата Общински съветници, които са вътре.
В. Караманова – За всички останали представители ние трябва да имаме писмо. Например до Териториална данъчна дирекция. И Директора на ТДД ни праща официално писмо, че това е човекът, определен от ТДД.
Ст. Недин – За това име от Данъчна дирекция, то ни е посочено.
В. Караманова – От кой е посочено? Защото Директора на ТДД е Румяна Дулева.
Ст. Недин – От нея е посочено.
В. Караманова – Добре. До РУДАИ по същия начин и до Съюза на превозвачите по същия начин, защото тук има спор за тази Стоянка Стайкова. После трябва да ги сменим, ако не са същите.
П. Рейзи – Ще ги сменим, ако трябва. Който е съгласен по точка втора комисията да се състои от девет члена, при следния състав:
1. Председател: Костадин Тодоров Мархолев - Заместник кмет на Община Созопол
2. Членове: Галина Атанасова Георгиева – Ст. юристконсулт при Община Созопол
3. Веселин Тотев – данъчен инспектор при ТДД РД Бургас
4. Йордан Рашев – главен инспектор при РОДАИ
5. Иво Гочев – началниик КАТ при РПУ Созопол
6. Стоянка Стайкова – представител на Националния Съюз на Превозвачите в България
плюс трима Общински съветника, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Предлагам тримата Общински съветника да бъдат:
1. Тихомир Янакиев.
2. Милко Димов.
3. Димо Минков.
Други предложения, колеги? Ако няма други предложения, предлагам който е съгласен тези трима наши колеги да стана участници в комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Трета точка по тази докладна – “Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Общината в срок до 15.03.2005 г. да предприеме действия по назначаване на избраната комисия и продължаване на процедурата за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (по утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Созопол съгласно решения с номера: 47, 47.1, 47.2, 47.4, 47.5, /30.01.2004 г. на Общински Съвет – Созопол.”, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с цялото решение по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№368.1. Общински Съвет – Созопол отменя решение № 47.3/30.01.2004г.
№368.2. На основание чл.17, ал.7 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията определя комисия за провеждане на конкурса за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници и оценка на постъпилите предложения в състав от 9 /девет/ члена поименно както следва:
1. Председател: Костадин Тодоров Мархолев – Заместник кмет на Община Созопол
2. Членове: Галина Атанасова Георгиева – Ст. юристконсулт при Община Созопол
3. Веселин Тотев – данъчен инспектор при ТДД РД Бургас
4. Йордан Рашев – главен инспектор при РОДАИ
5. Иво Гочев – началниик КАТ при РПУ Созопол
6. Стоянка Стайкова – представител на Националния Съюз на Превозвачите в България
7. Тихомир Янакиев – общински съветник в Общински Съвет – Созопол.
8. Милко Димов – общински съветник в Общински Съвет – Созопол.
9. Димо Минков – общински съветник в Общински Съвет – Созопол.
№368.1. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Общината в срок до 15.03.2005 г. да предприеме действия по назначаване на избраната комисия и продължаване на процедурата за определяне на превозвач на обществен превоз на пътници по линията Созопол – Бургас – Созопол (по утвърдената областна транспортна схема) и по всички линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Созопол съгласно решения с номера: 47, 47.1, 47.2, 47.4, 47.5, /30.01.2004 г. на Общински Съвет – Созопол.

П. Чапевова – Докладна записка с вх. №182/22.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно вземане на решение за подкрепа исканията на собствениците на земи в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол.
Декларацията с искането е пред Вас.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, преди да подложим на гласуване, преди да излезете, защото аз съм сигурен, че ще ги подкрепим, нека всеки от Вас да мине през колежката и да се разпише на списъка, който е приложен към докладната. Уважаеми колеги, решението е:
“Общински съвет – Созопол приема Декларацията в подкрепа на собствениците на земя в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол.”
Който е съгласен с така направеното предложение за решение... г-н Недин.
Ст. Недин – Искам да попитам. Ето го тук решението на Общинска служба по земеделие №54. Там се цитира, че се спазва надлежно чл.19, ал.17, т.1 от ППЗСПЗЗ. Ние декларираме срещу някакво изпълнение на Закона ли?
П. Рейзи – Да. Защото поделенията вече са приключили, не функционират и неправилно се възстановява. И точно тук ние недоволстваме и подкрепяме възраженията на хората.
Ст. Недин – Не протестираме срещу Закона директно, а срещу решение на Поземлена комисия? Защото Поземлената комисия си изпълнява Закона. Ние ако протестираме срещу изпълнение на Закона... просто някак си не върви. Ние сме органи, които следим за законността, а пък да протестираме срещу спазването на Закона...
П. Рейзи – Аз мисля, че с това решение, то е по принцип, че подкрепяме тях. От там нататък вече ще се корегират нещата в насока, която е в полза на хората. За това предлагам, който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№369
Общински съвет – Созопол приема Декларацията в подкрепа на собствениците на земя в местностите “Акра”, “Таласакра” и “Червенка” в землището на с. Черноморец, община Созопол. /Приложение №2/

П. Рейзи – Колеги, с това закривам деветнадесетата сесия. Моля да се разпишете на списъка. Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/

Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...