:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №18/11.02.2005 г


ПРОТОКОЛ №18


Днес 11.02.2005 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе осемнадесетото заседание под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Кмет, дами и господа, гости на осемнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. Всички сте си получили материалите. Кворум в залата има. Присъстват 14 Общински съветника. Предлагам осемнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол да бъде открита. Както на всяка сесия, така и на тази, ще започнем с питанията към Кмета на общината. Имате думата, г-да Общински съветници за питания към Кмета на община Созопол, също така и кметовете и те имат възможност да задават въпроси към Кмета на общината.
В. Караманова – Преди да започнем, тук имам написани писмени отговори на питанията от миналата сесия. От г-жа Дияна Колчева и от г-н Стоьо Недин, които имаха отправени питания. По единия от въпросите, ние пратихме отговор в Общинския съвет, а Главният архитект носи в момента схемата на зоната, която е между Черноморец и до к-г Градина. Носи и картата, транспортната, може да я покаже плюс отговора, който пратихме в Общински съвет. Вторият въпрос беше във връзка със свлачищата на територията на община Созопол. Община Созопол разполага с официални данни, относно негативни процеси в района на Райския залив, землището на Созопол, представляващо срутище с размер от 6020 м. От блоков тип, което се дължи на абразионно подкопаване на основата на брега при зимни щормове и от действието на подпочвени води. През 2000 г. се предприеха мерки за укрепване на залива със средства от Комисията по бедствии и аварии. От нос “Акин” до нос “Хрисостира”, в участъка се наблюдава активизиране на блокови свличания под въздействие на вълнението. Предприети са мерки за укрепване със средства от Комисията по бедствия и аварии. Регистрирано е локално свлачище при к-г “Черноморец”, възникнало в резултат на морска абразия и геоложка предопределеност на района. Община Созопол е изпратила писмо с изх. №91-00-01/21.01.2005 г. до Геозащита – Варна за предоставяне на актуална информация, относно новообразувани или регистрирани нови свлачища, райони в землищата на Созопол и Черноморец. Ще бъдете своевременно уведомени след получаване на исканата от компетентните служби информация. Още не е дошъл отговор от Геозащита – Варна. Двата въпроса са отправени от Общинския съветник Дияна Колчева. Питането на Общинската съветничка Дияна Колчева – първият въпрос беше относно средствата, изразходвани за реклама за Созопол и Черноморец. Отговора за Черноморец е подаден от Кмета на Черноморец – г-жа Зафира Хрусанова. Средствата в размер на 6000 лв., заложени в бюджета на кметство Черноморец за 2004 г., за реклама са изразходвани средства, както следва:
- участие в черноморски бизнес указател “Компас”. Представен е на кметство Черноморец в телефонен указател на община Созопол.
- изработване рекламни дискове за с. Черноморец.
- надпис кметство Черноморец – знака на кметството.
- рекламен филм за с. Черноморец по телевизия “Скат” и “Скат +”.
- документален филм за Черноморец то телевизия “ТВМикс”.
- дигитално възпроизвеждане на стара снимка от 1906 г.
- рекламни материали на кметство Черноморец.
- изработване на рекламни плакети и дипляни.
По отношение рекламата за Созопол.
- рекламна дейност с ТВ “Скат” – 8000 лв.
- рекламна дейност с ТВ “МСат” – 3600 лв.
- билборд на община Созопол – 3000 лв.
- рекламни материали, плакати, дипляни, папки на стойност 3000 лв.
- рекламни карета във вестник “Бургас днес и утре” – 500 лв.
- участие в туристическа борса – Бургас – 235 лв.
- пътна такса за билборд на община Созопол до бензиностанцията – 450 лв.
- рекламен справочник – 200 лв.
Въпроса със замърсяванията, за натрупването на материали в Черноморец. По моя преценка взех решениеи и използвах част от училищния двор, състоящ се от над 20 дка. общинска площ, за депониране на част от демонтираните бордюри и паваж от ремонта на ул. “Св. Никола”, с цел съхраняването им. До момента, в течение на няколко месеца сме използвали по-голямата част от бордюрите за ремонт на други улици в селото. А в най-скоро време ще почистим цялостно използваният от нас терен. Предвиждаме озеленяване и благоустрояване на двора на училището през 2005 г. и Ви уверявам, че няма нанесени от нас щети, нито поставените материали застрашават живота на децата.
И въпрос по отношението, което се извършва по предварителния договор. Във връзка с Ваше запитване, относно изпълнението на чл.1.2. и чл.1.3. от предварителен договор за покупко-продажба между община Созопол и “Дюни” АД, Ви предоставяме следната справка за изпълнение на клаузите по договора.
По т.2 от чл.1.2., улица “Св. Никола”, е приключило изпълнението с протокол №1, образец 19, като предвидената сума е надвишена и съгласно предвидената в договора, в чл.4.1., буква “ж” възможност, при недостиг констатирани при реализацията на обекта с двустранен протокол, е увеличен със сумите по оставащите за реализация обекти. По т.3 от.1.2., ул. “Д. Николов” е възложено изпълнение. По т.4. от чл.1.2., ул. “Родопи” също е възложено изпълнение. По т.5 от чл.1.2., ул. “Иван Вазов”, е приключило изпълнението с протокол №, образец 19, в рамките на предвидената сума. По т.6 от чл.1.2., ул. “Славейков”, възложено е изпълнението до етап “полагане на асфалтово-бетонова” смес, която до повишаване на температурите не може да се извърши. По т.7 от чл.1.2., ул. “Байкал”, възложена е и се работи, като изпълнението е на 50%. По т.8 от чл.1.2., паркингова площ в УПИ І-кв. 27, възложена е и се работи. По т.9 от чл.1.2., ул. “Д. Николов” е възложена за изпълнение. По т.10 от чл.1.2., ул. “Юрий Гагарин”, възложена е като до повишаване на температурите не може да се извърши полагане на асфалтово-бетонова смес. По т.12 от чл.1.2., “благоустрояване в кв.7 – амфитеатър”, изготвя се проект, след което предстои изпълнението. По т.1 от чл.1.3. – доизграждане на водоем – поръчан е и се изготвя подробен устройствен план за района на самия обект. По т.3 от чл.1.3., възложено е и детстко обзавеждане и е поръчано. По т.4 от чл.1.3. поради факта, че обектите са свързани със строително-монтажни работи, включващи главно полагане на асфалто-бетонова смес, възложено е. Единствено обекта по т.4.4., останалите са предвидени за изпълнение при повишаване на температурите.
Към отговора са приложени от страна на община Созопол, искането от страна на кметство Черноморец за повишаване на средствата, тъй като се увеличава работата. Предлагам Ви Протокол №2 образец, който е за улицата в Черноморец и всички останали необходими документи. Пристигнало е и писмо от страна на изпълнителите – “Дюни” АД, в които информират, че предвид на много ниските температури, асфалта не може да бъде полаган и предлагат срока да бъде удължен за полагане на асфалта, след като температурите се повишат.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на община Созопол за подробната информация. Продължаваме с питанията към Кмета. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Г-жо Кмет, кметове на населени места, колеги Общински съветници. Г-жо Кмет, искам да Ви задам въпроса знаете ли, че от първи февруари в града не е извършвано сметоизвозване? В смисъл такъв – казаните са абсолютно пълни, кучетата са доста агресивни към казаните, всичко това се разпръсква по улиците и това води до втория ми въпрос. Знам, че в национален план има предприети някакви мерки, относно кучетата. Какво е предприето в Созопол относно кучетата? Тъй като всяка сутрин сме свидетели как нашите деца бегом стигат до автобуса. Да, става въпрос за бездомните кучета.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Караманова.
В. Караманова – По отношение на сметосъбирането – в лошите дни, когато снегът заваля, наистина тогава не се извършваше сметосъбиране, тъй като колите на фирмата, която осъществява сметосъбиране, не можеха да преминават. Още миналата, тази седмица всъщност, ние проведохме разговор с фирмата, те вече минаха и изнесоха контейнерите. При първата възможност, това беше реализирано. Във вторник представители на фирмата бяха при нас и те минаха. В момента контейнерите са изхвърлени, казаните също са изхвърлени в по-голямата част. Така е, няколко дни наистина не се изхвърляха, защото не можеха да преминават. Ние говорихме с тях, нямаше как колите да минат.
За кучетата сме предприели необходимите мерки като сме написали всички необходими писма в Бургас, тъй като ние нямаме тука приют за животни. Пратено е писмо в Бургас, където е приюта за животни, те са идвали тука, правихме акции, по две-три кучета. За съжаление, природозащитниците понякога много погрешно разбират защитата на животните. Голяма част от уличните кучета бяха прибрани от природозащитниците, които така и не можаха да влязат в колата на тези, които трябваше да ги приберат и да отидат в приюта. Сега като се подобри времето, отново ще предприемем мерки, тъй като наистина има бездомни кучета, които са опасни за децата.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Други питания? Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Имам едно писмено питане, искам да го отправя към г-жа Караманова. Ще го изчета.
Уважаема г-жо Кмет, на 17.01.2005 г. с писмо вх. №63-00-03, управителният съвет на Съвет по туризъм – с. Черноморец Ви предложи няколко терена за разглеждане от общинска администрация като алтернатива за определяне на нов терен за изграждане на Пречиствателна станция в с. Черноморец. Бяха ли разгледани така предложените терени, какво е становището на общинска администрация и в какви срокове ще бъде решен този проблем.
П. Рейзи – Г-жа Бъчварова.
П. Бъчварова – Директор дирекция ТСУ – Добър ден. Терените, които бяха предложени и бе направена справка в Общинска служба по земеделие и гори, всички са частна собственост.
П. Рейзи – Добре, благодарим. Други питания? Г-н Минков, заповядайте.
Д. Минков – Добър ден на всички. След две седмици предстои най-голямата за България туристическа борса. Искам да попитам какви са плановете за участие на общината за тази борса.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, кой ще отговори? Г-н Мархолев.
К. Мархолев – зам. Кмет на община Созопол – Уважаеми Общински съветници, общината ще има участие в тази борса. Уведомени са и туроператорските фирми, които участват на територията на община Созопол. Консултативният съвет също и съветите по туризъм в Черноморец и Созопол. Ние ще учавстваме.
П. Рейзи – Със самостоятелен щанд ли ще учавствате?
К. Мархолев – зам. Кмет на община Созопол – Да. Със всичко, както се учавства. Да, със собствен щанд и който желае от туроператорските фирми, също може да дойде да учавства и да си представи своя продукт.
П. Рейзи – Това е, защото досега не сме учавствали със собствен щанд, затова беше въпроса.
К. Мархолев – зам. Кмет на община Созопол – Даже имахме идея, там не знам какво направи г-жа Дюлгерова какво направи, защото там ни предлагаха да учавстваме с някакви ансамбли или нещо да представяме като рекламно за общината, но не знам там докъде се стигна със финансите.
П. Рейзи – Благодарим. Други питания? Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаема г-жо Кмет, бях подготвил към Вас три въпроса, но така или иначе единият вече е зададен. Останалите два въпроса се отнасят до следното:
Наблюдаваме, че строителството в самия град и в околностите се разширява с геометрична прогресия. Наблюдаваме и една евазия на тежки строителни машини, които буквално разрушават инфраструктурата на града ни. Имам пред вид улици, площади и т.н. Нарушават уличната настилка, ръсят се строителни материали, бетон, вар и т.н., което за нашия курортен град е крайно не лицеприятна гледка. Имате ли нещо подготвено за санкциониране на тузи нарушители, как ще става това. Сега подготвяме и наредба, която третира общинските пътища. Там са предвидени някакви санкции, кой ще ги налага, по какъв начин ще се следи това нещо. Ще има ли открит телефон, гражданите на Созопол да го знаят и при наблюдения на такива нарушения да сигнализират конкретен служител. Защото ми се струва, че за такива неща не би било редно да се търси Кмета. Трябва да има конкретен служител, който с цялата отговорност да се отнесе към този проблем.
Вторият ми въпрос е по отношение на така наречената Комисия по безопасност на движението. Бихте ли отговорили какви са функциите и задълженията на тази комисия. По повод на какви въпроси се събира и какво решава, защото имайки пред вид изминалото лято на 2004 г. ми се струва, че тази комисия не си беше свършила достатъчно добре работата. Това са ми двата въпроса към Вас.
П. Рейзи – Г-н Мархолев.
К. Мархолев – зам. Кмет на община Созопол – По въпроса за тежките машини, главните собственици на тези машини са двата бетонови възела. С шефовете на двата възела са проведени разговори, в момента ще се сключва договор, с който те да възстановяват пътя Равадиново до участъка на бетоновите възли. Миналата година по наше настояване осигуриха асфалт на четири камаза – “Евробилд”. И тенденцията е това вече да се узакони, да се направи с някакъв договор. За другите машини, които идват от Черноморец от бетоновия възел или за другите машини, които идват, те повечето са в нашия район. След приемането на Наредбата, смятаме да направим това е като добра идея, която казахте Вие. Вече да се оформи процедурата и да видим как ще се работи за в бъдеще, горещ телефон да има. Но санкциите и тези работи, които трябва да се получават, ще се извършват от администрацията. В момента също извършваме санкции. Мога да Ви кажа оня ден случая, например в Атия един камион изсипа малко бетон горе, беше санкциониран въпреки, че дойдоха и сами си изчистиха бетона. Работим по въпроса, но след като приемем Наредбата, тогава ще видим със санкциите как ще се процедира. По втория въпрос, ще Ви помоля малко по-конкретно. Аз ще Ви отговоря, само ми кажете какво по-конкретно имахте пред вид. Въобще просто за какво става въпрос.
Ст. Георгиев – Става въпрос за това, че миналата година бяхме изискали протоколите на тази комисия в Общински съвет и се оказа, че двата протокола от тази комисия третират единствено и само движението на атракционното влакче, което свързваше Созопол с “Каваците”. Единствено този въпрос беше разглеждан реално на тази комисия. Струва ми се, че комисията има доста други функции по отношение регулиране на движението в самия град, поставяне на знаци, еднопосочни улици...
К. Мархолев – зам. Кмет на община Созопол – Аз съжалявам, ще проверя за протоколите. Вие сте ги искали и не са Ви ги дали ли?
Ст. Георгиев – Дадени са, обаче двата протокола само третират движението на влакчето.
К. Мархолев – зам. Кмет на община Созопол – Добре, ще проверя. Съжалявам, че сега не мога да Ви кажа, но мога да Ви кажа какво е свършила комисията. Знаете, че комисията по безопасност на движението, все пак трябва да си кажат тежката дума и представителите на полицията. Отделно ние си казваме нашите искания и изисквания като общински служители. Бяха разглеждани и миналата година бяха предложени да се направят улиците “Вихрен”, “Стара планина” като еднопосочни. Получихме отпор от страна на полицията в лицето на г-н Динев и г-н Гочев. Тогава казаха, че нямаме време. За тази година само сме поръчали вече знаците, които г-н Гочев ни поръча какво трябва да вземем, да закупим като знаци, за да станат улиците еднопосочни в новата част. Също се събрахме комисията, дойде представител на КАТ, който щеше да направи картата, транспортната схема. Тогава г-н Рейзи дойде и каза, че я имаме тази схема. Но на тях не им хареса, казаха, че трябва да актуализираме. Доведоха тогава тази жена, сумата беше за Черноморец около 5-6000 лв. някъде и фактически ние се отказахме и решихме да работим със старата схема, която имаме. Тогава катаджиите не одобриха. Аз се чудя за протоколите, защото сме взимали решение за тротинетките, събирали сме се и за тях, защото тях ги забраниха. Просто ще проверя за протоколите, защото не мога в момента, но сме се събирали няколко пъти и сме третирали все въпроси, които са свързани с безопасността.
П. Рейзи – Ако желаете, г-н Георгиев, писмен отговор да Ви даде г-н Мархолев.
Ст. Георгиев – Да, може.
К. Мархолев – зам. Кмет на община Созопол – Да, да, разбира се.
П. Рейзи – Значи, г-н Мархолев, един писмен отговор до следващата сесия или преди това, ако е готов, в Общински съвет. Благодаря Ви. Други питания към Кмета? Г-н Недин.
Ст. Недин – Добър ден, уважаема г-жо Кмет. Преди една година при пълно единодушие тука целия Общински съвет гласувахме една докладна, внесена от мен, която имаше четири решения. Не съм подготвен с номера на решението, но идеята беше във връзка с развитието на туризма в Созопол да се направи една обществена поръчка за консултантска фирма, която да изготви един подробен анализ на туристическото състояние на общината. Да се направят поредица от срещи с ангажирани хора в този бизнес. Да се изготви доклад, който Вие тука да представите в Общински съвет за свършеното по тези решения. Аз присъствах на една такава сбирка и мина много добре. Лично аз бях много удовлетворен от самата сбирка, но за съжаление после аз нямам информация дали нещо се случи. Ако може да кажете случи ли се нещо по това решение. И втория ми въпрос е, ако нищо не се е случило по това решение, да вкарваме ли нова докладна, за да задействаме нещата за този сезон нещо да се случи. Вторият ми въпрос е, как се действа в кризисна ситуация, каквато беше падането на големия сняг. Как се даде възможност да се снабдяват селата редовно с хляб и разни други хранителни и лекарствени продукти. Има ли някакъв определен кризисен щаб, има ли някакъв предварително подготвен план за действие, с каква техника се разполага за почистване, ползваме ли услугите на военни поделения, на полиция и т.н. И ако може да кажете какво успяхте да свършите в тази връзка през тази зима.
П. Рейзи – Г-жа Караманова има думата.
В. Караманова – Първият въпрос е по отношение на това да се направи един анализ, за да се започне разработване на стратегия на общината за развитието на туризма. След като се направи тази среща, ние подготвихме едно подробно задание. Създаде се Общинският консултативен съвет по туризма, в който учавстват и са представители трима Общински съветници. С Конултативният съвет по туризъм има проведени две заседания. Направи се заявка по нашето искане. Имаме отговор от две фирми, които предлагат своите оферти за разработване на стратегия на общината. Те са получени, раздадени са на членовете на Общинският консултативен съвет по туризъм така, както са получени. За съжаление от всички пратени покани към различни фирми и организации, които се занимават с такъв вид дейност, единствено от Софийският университет и от Колежа по туризъм ни пратиха свои предложения, които в понеделник на заседание от 15,00 ч. На Общинският консултативен съвет ще бъдат разгледани, за да преценим дали те достатъчно отговарят на нашите изисквания и да преминем към възлагане на поръчката за изработване на стратегия. Това е. Получихте материалите, предполагам. Работи се по този въпрос. Аз очаквах да получим и други отговори, от Варна трябваше да пратят отговори, от Бургас също трябваше да пратят отговори, но явно нямат интересн.
П. Рейзи – Имам предложение, г-жа Караманова, да се консултирате и със свищовския университет.
В. Караманова – И там прати г-н Петров и от тях нямаме отговори. И от Варна катедрата по туризъм също не прати отговор. Всъщност само две са. Това е първият въпрос. По втория въпрос, разбира се, че има план за действие при кризисни ситуации. Има изграден кризисен щаб, който работи. Аз тук ще използвам възможността да благодаря на всички, макар и да ги няма и ще го направим и чрез пресата, на тези, които помогнаха в състоянието, в което бяха изпаднали голяма част от общините в България. Така сериозна помощ оказаха, в Созопол специално, бетоновият възел в Атия, които с фадромата на три пъти пробиваха пътя между Росен и Равна гора. Сериозна помощ ни оказа г-н Станилов, който работи на депото за твърди битови отпадъци. В помощта за Равна гора учавстваха и военното поделение Атия, веднага се отзоваха и доставиха хляб. В района на Зидарово голяма помощ оказа г-н Дженезов и г-н Панайотов. Г-н Панайотов абсолютно безвъзмездно прокарваше пътя между Зидарово и Вършило, Зидарово и Габър. Има подписан договор за снегопочистване с “Пътно поддържане” – Бургас. Средствата са от републиканския бюджет. Работеше се, непрекъснато поддържахме контакти с кметовете на селата, на които също искам да благодаря. Голяма част от тях доста безсънни нощи са изкарали, тъй като снега на много места достигаше до един метър, но пътищата в общината вече са проходими. Ако искате по-подробна информация, може г-н Мархолев да Ви запознае. Г-н Атанасов, който също отговаря специално за фирмата за снегоподдържане, която е с “Пътно поддържане” – Бургас. Това е.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания към Кмета? Г-н Милко Димов.
М. Димов – Моето питане е към г-жа Кмета на общината. В частен разговор тя ми е дала някакво обяснение, но искам тук пред сесията, тъй като аз все пак се явявам представител на Тракийското дружество. Искам да знам, Тракийското дружество ще има ли клуб така, както е казано. Тука все пак форума е по-отговорен. И къде ще има.
В. Караманова – Въпросите с клубни помещения на клубовете в Созопол. И на пенсионерите е изключително сериозен. Въпросът е поставен и от пенсионерите в новия град от Тракийското дружество и ние обмисляме една от залите, която е предвидена да се предложи на Общинския съвет да се гласува, залата, която е предвидена за кафе, вместо кафе в новия град, тъй като там има две кафета в новия търговски център по плана, да се превърне в клуб на пенсионера за хората в новия град, която да се използва и от Тракийското дружество. Залата е достатъчно голяма. Други свободни помещения в момента няма и това ще бъде единственото помещение, което ще може да се използва от хората от новия град. Има нужда от такова помещение, тъй като клуба на пенсионера в стария град идва твърде далече за хората от новия град.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета. Други питания към Кмета на общината. Ако няма други, да преминем към дневния ред на сесията. Само аз искам да дам думата на ликвидатора на ОФ “Търговия” – Созопол, който спешно вчера подаде сигнал и към мене, и към Кмета на общината, във връзка с проблемите на ОФ “Търговия” и искам той сега да ги постави пред всички Вас и може би на следващата сесия ще се подготвят някакви материали, по които вече да вземем и ние някакви решения, защото в крайна сметка, лично на мене ми е неудобно, не знам на всички Вас. Не може една фирма в продължение на 15 години да не можем да я ликвидираме. Затова, имате думата г-н Марков.
М. Марков – Ликвидатор на “ОФ – Търговия” – Созопол – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, дами и господа Общински съветници. В понеделник беше, всъщност в петък бях известен, че ще бъде извършен финансов одит на фирмата от “Държавен вътрешен финансов контрол”. В срок започна ревизията, посрещнах ревизора, няма да Ви разказвам в подробности как мина първия, втория и третия ден, но общо взето одита се провали. Провалът дойде главно от това, че липсват... периодът е доста дълъг – от 2001 г. до 2004 г., м. септември. През тоя период се смениха трима ликвидатори. Между Павел Маринов и Вълчо Чолаков, и между Вълчо Чолаков и мен, няма актове за приемане и издаване на имуществото, на документацията и т.н. на фирмата. Също така липсват такива актове за приемане и издаване на счетоводната документация. Състоянието е лошо. Одитора просто вдигна ръце и каза, че не може на базата на информацията, която има за момента, да започне одита. Какъв е смисъла да Ви информирам за всичко това. Просто искам да помоля тука, трябва да проявим воля всички, най-вече лицата, които имат касателство към управлението на общината, но и Общинският съвет, да се изясни какво е ставало през тия години от 2001-2004 г. Тъй като има голяма опасност ако сега се прекрати тоя одит и започне след два три месеца, или пет месеца, мъглата да стане още по-голяма.
П. Рейзи – Г-н Марков, кажете конкретно за сумите, които ми казахте. Че между Павел Маринов и между г-н Чолаков, между Чолаков и Вас каква е сумата, която не е събрана, защото това всъщност е проблема.
М. Марков – Ликвидатор на “ОФ – Търговия” – Созопол – Г-н Рейзи, това ще бъде... пред всички казвам, че това е неофициална информация, която е събрана така... всъщност информацията е и от преден одитен доклад, който е направен през 2001 г. Има там едно събиране от около 40 000 лв. от наеми, което не е събрано. При моето встъпване в длъжност, на базата на счетоводните документи, които бяха предадени от старата счетоводителка на новата, с която сключих договор, г-жа Германова, имаше едно вземане от 42 000 лв., като беше разпределено по обекти и по длъжници, но не беше разпределено по време, т.е. това води до затруднение, че не може да се определи кога е възникнало вземането и дали е изискуемо. Ние направихме усилия по първичните счетоводни документи, по третия екземпляр от кочаните за фактурите, да установим кои са изискуеми, кои са с изтекла давност и възбудихме дела на базата на тая изтекла информация, която имахме. Но има сериозни съмнения, че тази информация е сигурна, че е точна. И то не са съмнения, а са направо констатации, тъй като сегашния счетоводител, г-жа Германова, не може да приключи... няма база, на която да стъпи, за да приключи 2004 г., с което съответно беше запозната и одиторката. Усилията ни са да привикаме старите ликвидатори, старата счетоводителка, но нямаме тия правомощия да го направим това наше желание задължително за тях. Г-н Чолаков направи усилия, дойде снощи, проверихме с него какви вземания и какви документи има оставени, но старата счетоводителка, така и не можем да я извикаме да си си довърши работата и да започнем с някаква сигурна база.
П. Рейзи – Това ли е г-н Марков? Благодаря Ви. Г-н Милков, имате думата.
Ив. Милков – Уважаеми г-н Председател, колеги, г-жо Кмет. Чух, че Общински съветник е счетоводител на общинската фирма.
М. Марков – Ликвидатор на “ОФ – Търговия” – Созопол – Имаме договор с... като казвам г-жа Германова, не говоря персонално. Знаете, че тя има ЕООД “Везни”. Договора е с това ЕООД. Просто, г-н Милков, аз персонално говоря, извинявам се.
П. Рейзи – Моля публиката да не подсказва. Има Общински съветници, те да си задават въпросите. Имате думата, г-н Марков.
М. Марков – Ликвидатор на “ОФ – Търговия” – Созопол – Това е. Подтекста няма да го коментирам. Излишно е.
П. Рейзи – Благодаря. Уважаеми колеги, давам думата на г-н Марков, защото проблема наистина е сериозен. Коментираме го в момента, защото тепърва ще бъдат проведени срещи с Кмета на общината и ще се коментират нещата. И може би за следващата сесия, когато ще разглеждаме бюджета, тогава сигурно ще вкараме и една точка, за да разгледаме и проблемите на тая фирма, защото вече няма за кога да ги отлагаме и да ги оставяме. Ако трябва ще се предприемат някакви по-сериозни мерки за минаване на ликвидация на тази фирма. Защото според мене всички тия моменти, нека и тая година да ги оставим тези обекти, защото ще бъдат дадени на наши хора, нека и другата година да ги оставим, тия неща, които ги правиха управата преди това и което в момента продължава да се прави, според мен трябва да преминем към някакво по-сериозно, по-крайно решаване на нещата и в крайна сметка трябва да ликвидираме тая фирма. За това аз предлагам да приключим с коментарите по изказването на г-н Марков. Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – Само исках едно доуточнение да внесем, което и в момента управата прави. Останах с впечатление за раздаване на наши хора. Нито един представител на общинската администрация не е член на комисията, която тази година определяше кои ще бъдат наемателите на тези заведения, така че много Ви моля, тука да се коригирате.
П. Рейзи – Аз когато го коментирах това нещо, нямах пред вид това, което Вие го казахте. Казах управата до сега, която е била преди това. Много добре всички знаем, че в тази комисия няма представител на общината и това Вас Ви боли. Разбирам Ви, но проблема е такъв, ситуацията е такава.
В. Караманова – Изобщо не ни боли. Напротив.
П. Рейзи – Напротив, боли Ви и за това станахте да реагирате. Продължаваме...
В. Караманова – Не искам да ме намесвате.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, никой не Ви намесва. Казах Ви, достатъчно публиката ръкопляска за Вашето изказване, за което и благодарим. Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев – Аз мисля, че трябва да се дискутира още малко, защото г-н Марков в случая повдигна въпрос, който косвено засяга две мои питания, във връзка с тая общинска фирма. Така наречена общинска фирма, защото общинска според мене е само по име и може би активите, а всъщност процесите, които протичат в тази фирма въобще не са общински, защото общинското имущество трябва да бъде свързано с прозрачност при управлението му и въобще всяко едно нещо, свързано с него. Т.е. визирам не само контрагентите, които имат някакви отношения с общинските заведения, но и процеса и начина, свързани с управление на фирмата. Когато аз бях попитал г-н Марков, във връзка с начина, по който са отдадени заведенията, начина и всичките условия по търговете, информацията, която се изисква от Общински съветник, член на финансово-бюджетната комисия, той ми каза, че това е конфедициална едва ли не информация. Според мен именно този начин на ръководене е причина за батака сега. Трябва да се потърси вината и на предните управления на тази фирма, но не трябва да се търси вината само в предните управления, а трябва да се търси вината в цялостното управление на фирмата до настоящия момент включително. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Аз ще Ви дам думата, г-н Марков. Значи, тоя одит, който щеше да разгледа нещата, той щеше да види целия период – 2001-2004 г. Така че аз мисля, че г-н Марков и той ще отговори на Вашите коментари, но ние тука не хвърляме вина върху някой. Тука коментираме, че нещата са в тоя вид, изнасяме ги пред Вас да ги знаете. Затова и аз поисках да го коментираме сега, на тая сесия, защото ни предстои много работа по решенията, какво правим конкретно с тая фирма. За това и когато казах преди малко, една фирма, за да се ликвидира какво означава това. Тотално нейно разпродаване, ако има такова нещо. Тотално унищожаване на всимко, което е с изтекла давност и вече накрая каквото остане по отношение на искане на непочтенни платци, да се търси по съдебен ред. А не това, което се прави до момента. Вие всички знаете, тя съществува фирмата в ликвидация, тя събира наеми. Това го няма никъде г-да Общински съветници. И аз в момента като го коментирам, затова го поставям днес въпроса и казвам, че трябва да вземем някакво крайно решение с тая фирма. Като казваме ликвидация – събаряне, унищожаване и ликвидиране. В цял свят я няма тая дума. Това само в България го има. Навремето, когато ликвидираха селското стопанство, с който съм говорил, всеки казва “какво е това ликвидация”. Има сменяне на собственик, продажба и т.н., но това е вече разговор, който ще го водим след това. Г-н Марков, бихте ли отговорили на г-н Янакиев и да продължаваме, защото времето напредна.
М. Марков – Ликвидатор на “ОФ – Търговия” – Созопол – Г-н Янакиев, Вашият въпрос, който бяхте задали на предните сесии беше относно конкретните параметри на сделките, които сключва фирмата със своите наематели. Такава информация не може да бъде дадена. Тя наистина е конфедициална. Това са договори между две страни, които не могат да бъдат коментирани обществено. Говоря конкретно за параметрите на договорите като цена и т.н.
Т. Янакиев – Нали тази цена, г-н Марков, касае общинско дружество? Т.е., гражданите на тази община трябва да имат някаква информация, относно парите, финансовите потоци, които влизат. Или съответно излизат от техния джоб. Защото общинската фирма, аз така си го представям.
М. Марков – Ликвидатор на “ОФ – Търговия” – Созопол – Такава информация се подава на Кмета на общината и на Председателя на Общински съвет. Конкретно с параметрите на договорите. Просто тя не е тайна. Подал съм информация. Всяка година се подава информация на Кмета на общината и той я е получил за 2004 г.
П. Рейзи – Значи господа, г-н Марков благодаря за отговора. Г-н Янакиев, има време, ще ог коментираме. Наистина конфедициална информация, това ще го коментираме. Благодаря, г-н Марков. Уважаеми колеги, аз предлагам да преминаваме нататък. Г-н Вълков, Кмета на с. Извор иска думата.
Д. Вълков – Кмет на с. Извор – Благодаря Ви, г-н Председател. Малко закъснях с това, то точно не е питане. Г-н Стоьо Недин постави питане за ситуацията. Аз искам да Ви питам г-жо Кмет. Чух, че вече сте сключили договор за почистване, но само на републиканската пътна мрежа. Така ли е? Така. Значи, селата сме оставени там ние сами да се оправяме. Как да сключим договори, как да даваме пари и как да молим хората, които притежават частни трактори. Много ни беше трудно. Тука при Вас е нещо, което беше песен. И още един проблем има при нас. Закъсахме за дърва. Ами това е.
П. Рейзи – Кмета на общината... Г-жа Бинчева. Нека да я изслушаме и нея и тогава г-жа Караманова ще отговори и на двамата.
Ив. Бинчева – Кмет на с. Равна гора – Добър ден. Искам да подкрепя колегата си Димитър Вълков като същевременно изкажа благодарност на г-н Мархолев и г-жа Караманова, които своевременно откликнаха на нашата кризисна ситуация и докараха техника от база Атия и от сметището. Но аз не вярвам някой да чисти безвъзмездно, а ние с 200 лв. купихме пясък и 30-40 л. нафта. Това е до никъде. В разговорите с ведомствата, с които общината е сключила договор за почистване “Интерроуд” ЕООД – Бургас. Те ми казват така “Бинчева, само заради тебе пращаме и отклоняваме коли да дойдат в селото Ви да чистят”. Ние сме сложили там пет дена маса, кризисен щаб и така работите вървят. Това не може да продължава ако имаме други такива зими, ние не можем да знаем това. Имаме местна техника в с. Росен, която може да почиства и двете села, но нека да ни бъде предоставена една сума от две до пет хиляди лева, които да се намери начин ние да управляваме. И работите ще бъдат наред. Предполагам и другите колеги мислят същото. Благодаря.
П. Рейзи – Благодаря на Кмета на с. Равна гора. Г-жа Караманова, ще коментирате ли?
В. Караманова – Аз така започнах и така говорих по този въпрос, че ситуацията беше изключително сложна. И тя не се отнасяше само до нашата община, а до всички. И в един такъв период от време, когато има населени места, в които изобщо не може да се достигне, няма какво да говорим, че трябва да имаме пътища в самото село. Основната задача в такива кризисни ситуации е да се осигури достъп до селото. А тук работата вече е на самите кметове, те са за това, да се организират като активизират населението да се разчистят пътищата донякъде така, че да могат да влизат гражданите. Вие знаете какво беше положението в останалите общини на Бургаска област. Наистина, ние от фирмата не сме доволни и за това тръгнахме да ангажираме други хора и много често контактувахме с Кмета на Зидарово, защото при него така Дженезов е с техника, но все пак, за да искаме да са управени улиците в селата ни, при положение, че не може да се стигне до селата, просто е... Разбира се, че като се оправиха пътищата, постепенно сега ще започнат да се оправят и в самите села. А по отношение на дървата, дърва за огрев това, което беше определено за самите села е получено. От тук нататък вече ще трябва за съжаление, жителите да си взимат дърва за огрев по цени, които са определени от тези, които се продават на пазара.
П. Рейзи – Благодарим. Г-н Мархолев.
К. Мархолев – зам. Кмет на община Созопол – Значи, г-н Вълков искам да Ви кажа, че след като Вие се обадхте и ние тръгнахме да пробиваме в петък на Равна гора, целта ни беше с фадромата да се продължи през черния път след Равна гора и да се отвори пътят към с. Извор. Г-жа Бинчева е свидетелка, че фадромата закъса в Равна гора и за това закъсняхме. Говоря за това, което правихме ние от общината. А за “Пътно поддържане” мога да Ви кажа, Вие знаете каква е обстановката. Те нямаха възможност да осигурят техниката.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Мархолев. Виждаме къде е недостатъка, предстои гласуване на бюджет. В това отношение ще се мисли вече в друга насока. Има и недостатъци при нас, тя г-жа Кмета знае на общината. Имаше молба от г-н Дженезов, който искаше да обслужва. Има недостатъци, които се надяваме, че във времето ще бъдат отстранени и ще вземем мерки. Г-да Общински съветници, аз предлагам до тук да приключим с питанията към Кмета и коментарите по проблемите на общината. Всеки от Вас е получил папката с докладните и поканата за осемнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. Уважаеми колеги, на всички Вас е дадена една докладна допълнително, на г-жа Петя Чапевова. Във връзка с наше решение, което взехме на миналата сесия, където гласувахме таксата за детските градини. В разговори с Кмета и със служители на общината се оказа, че с. Равадиново е поделение на детската градина в Созопол, а ние за Созопол гласувахме 20 лв., а за селата – 10 лв. и понеже Равадиново е поделение на Созопол, се налага да внесем една допълнителна поправка, един вид да гласуваме, че и в Равадиново хората ще плащат по 10 лв. За това, аз предлагам към дневния ред на сесията да внеса още една точка, която да бъде №45, относно докладната на г-жа Чапевова и предлагам, който е съгласен тази докладна да влезе в дневния ред на сесията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№310
Приема да влезе в дневния ред като точка №45 докладна записка с вх. №150/10.02.2005 г. от г-жа Петя Чапевова – Общински съветник, относно допълнение към решение №297.1 на Общински съвет – гр. Созопол.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Г-н Председател на Общински съвет, на миналата сесия с моя колега, г-н Недин повдигнахме въпроса, че по този начин изписан дневен ред създава много затруднения, проблеми и сега ще се уверите в това. Аз искам да попитам, при разглеждане на точките от дневния ред, които всъщност са всяка точка – докладна, има ли отпаднали такива още на разглеждането в комисиите.
П. Рейзи – Да, има.
Ст. Георгиев – Защото ако има, то редно е сега да се опоменат и да отпаднат от дневния ред.
П. Рейзи – Не е нужно да отпадат. По Правилника на Общински съвет позволява докладните, които са били отхвърлени от комисиите да влязат на сесията. Аз мисля, че тази покана, която Ви изпращам е напълно законосъобразна и е съгласувана с Правилника за работа на Общински съвет.
Уважаеми колеги, който е съгласен с направената промяна по дневния ред на седемнадесетата сесия на Общински съвет, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№311
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх. №97/21.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно приемане на Наредба относно реда за управление на общинските пътища.
2. Докладна записка с вх. №96/21.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно приемане нова редакция на Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Докладна записка с вх. №1017/30.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна на Решение №194/24.09.04г. на Общински Съвет – Созопол.
4. Докладна записка с вх. №1018/30.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна на Решение №198/24.09.04г. на Общински Съвет – Созопол.
5. Докладна записка с вх. №1019/30.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна на Решение №196/24.09.04г. на Общински Съвет – Созопол.
6. Докладна записка с вх. №1020/30.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна на Решение №195/24.09.04г. на Общински Съвет – Созопол.
7. Докладна записка с вх. №1021/30.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна на Решение №193/24.09.04г. на Общински Съвет – Созопол.
8. Докладна записка с вх. №1022/30.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна на Решение №192/24.09.04г. на Общински Съвет – Созопол.
9. Докладна записка с вх. №60/17.01.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно промяна в Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
10. Докладна записка с вх. №61/17.01.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно избор на двама общински съветника за членове на Комисията по чл.12, ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
11. Докладна записка с вх. №57/17.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно одобряване структурата на общинската администрация в Община Созопол.
12. Докладна записка с вх. №59/17.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Созопол.
13. Докладна записка с вх. №73/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно наемане на имот, частна собственост за настаняване Клуб на пенсионера в с. Равна гора, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх. №75/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно допълнения към Решение №295.3 на Общински съвет – Созопол.
15. Докладна записка с вх. №81/18.01.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за командировъчни и разходи за обучение за периода 16.09.2004 г. – 31.12.2004 г.
16. Докладна записка с вх. №86/20.01.2005 г. от г-н Росен Деспов – Общински съветник, относно изграждането на спортна площадка в района на ОУ “Христо Ботев” – с. Черноморец.
17. Докладна записка с вх. №99/21.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно отпускане на еднократна парична помощ.
18. Докладна записка с вх. №129/31.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно одобряване на покупка фургон за настаняване на социално слаби и безимотни жители от с.Атия, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх. №136/01.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно наемане на имот, частна собственост за настаняване Клуб на пенсионера в с. Атия, Община Созопол.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ
20. Докладна записка с вх. №85/19.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
21. Докладна записка с вх. №999/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 102, 103, 104, 122, 123, 124 и 125 и улична регулация и проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
22. Докладна записка с вх. №1000/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 135, 136, 137 и 140, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
23. Докладна записка с вх. №1001/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол, включващ квартали с номера 131, 132, 130 и 133 и улична регулация с предвидени уширения за паркинг, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
24. Докладна записка с вх. №1002/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол, включващ квартали с номера 107, 108, 109, 110, 113, 114 и 115 и улична регулация, улична регулация тупик, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
25. Докладна записка с вх. №1003/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол, включващ квартали с номера 128, 127, 126 и 121 и улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
26. Докладна записка с вх. №1004/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол, включващ квартали с номера 105, 106, 118 и 119 и улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
27. Докладна записка с вх. №74/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна решение №215.2/24.09.2004 г. на Общински съвет – Созопол и одобряване промяна план за регулация и застрояване на УПИ ІV, кв.21 по плана на с. Индже войвода, община Созопол.
28. Докладна записка с вх. №91/20.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот І, в кв.68 по плана на с.Черноморец, Община Созопол.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
29. Докладна записка с вх. №46/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-139 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
30. Докладна записка с вх. №47/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-389 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №31.
31. Докладна записка с вх. №48/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-400 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №3.
32. Докладна записка с вх. №49/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-396 в кв.36 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година,улица “Рибарска” №11.
33. Докладна записка с вх. №50/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-652 в кв.60 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 год., ул.”Първи май “№21.
34. Докладна записка с вх. №51/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-283 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №59.
35. Докладна записка с вх. №58/17.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно изкупуване от страна на Община Созопол на част от сграда, находяща се в с. Атия, Община Созопол.
36. Докладна записка с вх. №67/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно провеждане на явни търгове за отдаване под наем на част от земеделските имоти за стопанисване от общината в землището на с. Равадиново.
37. Докладна записка с вх. №68/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-284 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №57.
38. Докладна записка с вх. №69/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-694 в кв.51 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
39. Докладна записка с вх. №70/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІІ-401 в кв.36 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №1.
40. Докладна записка с вх. №71/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-95 в кв.17 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
41. Докладна записка с вх. №72/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-268 в кв.22 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
42. Докладна записка с вх. №92/20.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно дарение на недвижим имот, частна общинска собственост в полза на “Мюсюлманско настоятелство – с. Равна гора, Община Созопол.
43. Докладна записка с вх. №98/21.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землище на с. Извор, Община Созопол.
44. Докладна записка с вх. №130/31.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно одобряване на протокол № 318/15.07.04г за оземляване на малоимотни и безимотни граждани със земи от ДПФ.
45. Докладна записка с вх. №150/10.02.2005 г. от г-жа Петя Чапевова – Общински съветник, относно допълнение към решение №297.1 на Общински съвет – гр. Созопол.

П. Рейзи – Давам думата на г-жа Чапевова, Председател на комисията по Законност и обществен ред.
П. Чапевова – Г-жо Кмет, Г-н Председател, дами и господа Общински съветници, уважаеми гости на осемнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. Комисията по Законност и обществен ред проведе своето заседание на 02. февруари, като разгледа всички постъпили постъпили проекто-решения. В работата на заседанието взеха участие:
1. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
2. Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол;
3. Димо Минков – Общински съветник;
4. Дияна Колчева – Общински съветник;
5. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”.
Пристъпваме към докладна записка с вх. №97/21.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно приемане на Наредба относно реда за управление на общинските пътища. Проекта за Наредба е пред Вас.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, предлагам да ги гледаме глава по глава. Разделите ще ги коментираме, а ще гласуваме глава по глава.
П. Чапевова – По Глава първа комисията няма корекции.
П. Рейзи – Имате думата, колеги, по Глава първа. Ако няма коментари, който е съгласен с така направеното предложение по Глава първа, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
П. Чапевова – Глава втора, по Раздел първи няма корекции. По Раздел втори няма корекции. В Раздел трети:
В Чл.16. (3) В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината, след решение на Общински съвет.
Това е корекцията в раздела.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, имате думата. Ако няма въпроси, коментари, който е съгласен с така направеното предложение за корекция в Раздел трети на Глава втора, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по Глава втора, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Глава трета по Раздел първи комисията не предлага корекции. По Раздел втори не предлага корекции. По Раздел трети не предлага корекции. По Раздел четвърти също. В Раздел пети също няма корекции.
П. Рейзи – Имате думата по глава трета, колеги. Някъде ако имате някакви коментари. Ако нямате, който е съгласен с така направеното предложение по Глава трета, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – По Глава четвърта съгласно текста, който е пред Вас.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Ако нямате коментари по Глава четвърта, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – По Глава Пета. В Раздел първи, Раздел втори и Раздел трети няма предложения за корекция. В Раздел четвърти:
В Чл.53. За състоянието на пътищата се извършва ежегодно обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация.
В Чл. 54 (2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината, който се одобрява от Общински съвет.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Мисля, че и двете корекции са напълно резонни. Ако нямате коментар, предлагам направо да гласуваме промените. Който е съгласен с промените в Раздел четвърти, “периодично” да се промени с “ежегодно”, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен в чл.54, в края на ал.2 да се допише “който се одобрява от Общински съвет”, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В тази глава, колеги, се добавя нов Раздел V “Програма за развитие на пътната мрежа”, като текста Ви е предложен. Пред Вас е текста на целия Раздел V, а именно:
Чл.55. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.
Чл.56.(1) Програмата се изготвят на база анализираната информация от раздел ІV.
(2) Критериите по чл.56 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.
(3) Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.
Чл.57.(1) Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.
(2) Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.
Чл.58. Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10 годишен период - за реконструкция (рехабилитация) на всички общински пътища.
Чл.59.(1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.
(2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.
(3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.
Чл.60. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове.
Чл.61. След приемането на Програмата, кметът на общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона за обществените поръчки, за които е осигурена финансиране.
П. Рейзи – Имате пет минути да прочетете новия Раздел. Давам думата на Юриста от Общински съвет да коментира нуждата да се добави този Раздел.
Б. Вълкова – Чампарова – Юрист на Общински съвет – Аз предложих съветниците да включат този Раздел V, защото всъщност това става част от Раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда, което пък от своя страна е част от общинския план за развитие. Това е задължително да съществува в нашите наредби, съобразно Закона за териториалното развитие. Действително още областен план за развитие няма, но когато той се приеме, ще бъде приет и общинския.
П. Рейзи – В тая насока се наложи да внесем и Раздел V, който ще бъде след това помощ за работата на общинската администрация. Уважаеми колеги, имате думата по Раздел V. Който е съгласен да се добави Раздел V, “Програма за развитие на пътната мрежа” в тази Наредба, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – И по Раздел шести, няма корекции, с изключение на това, че номерацията на всички членове от тук нататък се променят, което е ясно след добавения нов Раздел V.
П. Рейзи – Който е съгласен с приемането на Глава пета в тази Наредба, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В глава шеста, в чл. В чл. 58 е изпусната ал.1. Просто е пропусната технически, т.е. уточнява се, че това е ал.1.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с промяната в Глава шеста и нейното приемане, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
П. Чапевова – Допълнителни разпоредби няма промени.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по “Допълнителни разпоредби”, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – И “Преходни и заключителни разпоредби”, както е по предложения текст.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по “Преходни и заключителни разпоредби”, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Ще изчета цялото решение. “На основание чл.22, ал.1 ат Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал. 5 и чл.23 от Закона за пътищата, Общински Съвет – Созопол приема Наредба за управление на общинските пътища”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното проекто-предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№312
На основание чл.22, ал.1 ат Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал. 5 и чл.23 от Закона за пътищата, Общински Съвет – Созопол приема Наредба за управление на общинските пътища. /Приложение №1/

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка с вх. №96/21.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно приемане нова редакция на Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Още в решението има корекции, но тази корекция ще Ви прочета накрая. Започваме отново по текста. В Глава първа:
В чл.2, т.5 – “Съоръжения на линейната структура” се заменя с “Пътища от общинска пътна мрежа”.
П. Рейзи – Предлагам, колеги, предложението от комисията, коментираме го и преминаваме директно към гласуване промяната в члена, накрая общо ще гласуваме цялата Наредба. Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Нека някой да изясни какво означава “Съоръжения на линейната структура”.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, някой от Вашите служители? Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Това са водопроводи, канализация, телефонизация, електропроводи, трафопостове, това са.
П. Рейзи – За тия неща, Наредбата не се прилага. Съответно ние…
П. Чапевова – А част от тях са общинска собственост, така че Наредбата не може да не се отнася за тях. За това е включено “само пътища от общинската пътна мрежа”, тъй като преди малко гласувахме специална Наредба за тях.
П. Бъчварова – Директор Дирекция ТСУ – Съгласно ЗУТ, техническа инфраструктура е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, топло снабдяване, газоснабдяване, далекосъобщения, хидромелиорации, третиране на отпадъците и геозащитна дейност. Общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, са мрежите и съоръженията в урбанизирани територии, до общите контролно-измервателни уреди в недвижимите имоти, включително разпределителните устройства.
П. Рейзи – Това е, благодаря. Имате думата по т.5. Ако нямате коментари, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по т.5 от чл.2, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.3, ал.1 придобива следния текст: “Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на общинския съвет”.
П. Рейзи – Който е съгласен по чл.3, ал.1… имате думата, г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Искам да Ви попитам, става въпрос за втора наредба, която обсъждаме за общинска собственост. Аз честно да Ви кажа, тези изменения, които се коментират в момента, ги разбирам сега, в последния момент. Освен това, което не е нещо ненормално. Другото което е, също така се вкарват и раздели сега в последния момент. Вие казвате “да, г-да Общински съветници, запознайте се”. Една трета от Общинските съветници, нашата група специално – БСП и коалиция, не учавстват в комисиите и по този начин, сега Вие ни карате да гласуваме, аз не съм Юрист, нито някой от колегите ми е Юрист. Не знам какво да правя. В случая, г-н Рейзи, според мене се затормозява работата. Някой трябва да ги дава тия разяснения. Честно да Ви кажа, аз не разбирам. Не мога точно за една секунда да отреагирам това нещо правилно ли е, съответства ли с някой от членовете на Закона, влиза ли в противоречие с друг.
П. Чапевова – Аз предварително казах, че на заседанието на комисията по законност присъстваха Юристите на Общински съвет и общинска собственост.
П. Рейзи – По отношение на законност всичко е изчистено. Ако коментираме законността на самата Наредба. Съобразена е с всички закони. Г-жа Германова, имате думата. Г-н Милков, като искате думата, вдигате ръка и Ви я давам.
Кр. Германова – Г-н Председател, имам едно предложение. Нека Председателя на комисията да прочете там, където са промените, да си ги запишем, да дадете пет минути почивка, който иска да ги огледа и след това вече да тръгнем да гласуваме.
П. Рейзи – Добре, съгласен съм. Който е съгласен с така направеното предложение от г-жа Германова, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№313
Общински съвет – Созопол приема предложението на г-жа Красимира Германова, след прочитане на промените в Наредбата относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, да бъде дадена пет минути почивка за запознаване на съветниците с промените, направени от комисията по Законност, обществен ред, молби и жалби на гражданите.

П. Рейзи – Давам думата на Председателя на комисията да зачете проекто-предложенията за промени, след което ще бъде дадена почивка и след това ще продължим с дебатите за съответните промени.
П. Чапевова – Колеги, като изключа чл.2, т.5, където коментирахме и специалистите изясниха въпроса, чл.3, ал.1 придобива следния текст: “Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на общинския съвет”.
В чл.5. ал.3 – Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в Общински съвет. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план, становище на главния архитект на общината и на юрисконсулта на общината.
В чл.6, ал.1 – Всяко лице може да получи справка по актовите книги за общинска собственост срещу заплащане на услугата.
В чл.6, ал.5 отпада.
В. чл.18, ал.1. Отдаването под наем на временни обекти, за търговска дейност, собственост на Община Созопол, поставени върху общински терени по схема, одобрена от Главния архитект на общината и приета с решение на Общински съвет, се извършва след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава осма.
В Чл.27. ал.1. Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите- общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закон за задълженията и договорите.
От чл.27, номерата на останалите членове се коригират.
П. Рейзи – Ние ще ги четем така, както са в Наредбата, но ние правим промяна, защото предложената Наредба е пак объркана от служителите на общината.
П. Чапевова – съответно в бивш 29. Вещите – частна общинска собственост извън тези по чл. 29 и 30 се предоставят под наем от кмета на общината .
Чл. 32. (1) Кметът на общината назначава комисия в състав от 5 члена, трима от които общински съветници, за разглеждане на молбите на лицата по чл.33, ал.2 и определя критериите за класиране на кандидатите.
(3) Въз основа на заповедта по ал.2 кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет сключва договор за наем. Минималната наемната цена не може да бъде по малка от определената наемна цена на квадратен метър площ на жилище със същите показатели.
В чл.35 (1) Желаещите да наемат гараж, подават молба до кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл.36.
В чл.36 (1) Комисията по чл.34, ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол като спазва поредността на чл.36, ал.2, т.1 и т.2. При наличие на свободни гаражи предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване.
В чл.38. Гаражите по чл.36, ал.2, т.3 се продават с решение на общинския съвет по реда за продажба на общински имоти.
В чл.39 (1) Лице, желаещо да придобие собственост върху общинско ателие или гаражи чрез замяна срещу собствен имот подава молба до кмета на общината или до Председателя на Общинския съвет, придружена с необходимите документи.
В чл. 39. Ал. 2 отпада.
Ал.3 става ал.2 – Кметът на общината или Председателят на Общински съвет внасят в общинския съвет проект на решение за исканата замяна.
В чл.45 (2) Въз основа на решението по ал.1 Кметът на общината сключва договор.
В чл.50. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.
В чл.54. ал. 3 се прехвърля в чл.74 като ал.3.
В чл.55 (3) Комисията по провеждането на търга се състои от 5 до 7 члена, двама от които общински съветниципо искане на Кмета писмено или устно и по предложение на Председателя на Общински съвет, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.
В чл.57 (1) 1. трима от членове на комисията по чл.56, ал. 2;
(2) Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с 1 час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
В чл.65 (2) По преценка на комисията, заседанието й може да бъде открито или закрито.
В чл.74 /прехвърлената ал.3 от чл.54/
(3) Примерни условия на конкурс могат да бъдат:
1. заплащане на определена цена;
2. запазване предназначението на обекта;
3. запазване или създаване на работни места;
4. извършване на инвестиции;
5. свързани с опазване или възстановяване на околната среда;
6. по начина и срока за прехвърляне на собствеността;
7. определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса;
8. специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт;
9. други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката.
Ал. 3 става ал.4. и в нея:
(4) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 5 до 7 члена, двама от които общински съветници по искане на Кмета писмено или устно и по предложение на Председателя на Общински съвет, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.
Ал. 4 става ал.5.
В чл.75. Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в един местен ежедневник най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта на Кмета на общината по чл.76, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
В чл.76. Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл.75, ал.3 и:
В чл.88.(1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл. 87, ал.2.
Добавя се нова Глава Х
“Управление на земи от общинския поземлен фонд и на земеделски земи за стопанисване от Общината”
Чл. 95. (1) Земи от общинския поземлен фонд и такива, за стопанисване от Общината могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица по решение на Общинския съвет.
(2) С решението по предходния член се определят земите, които могат да се отдават под наем и размерът на наемната цена, който не може да бъде по-малък от този, определен за земите от държавния поземлен фонд;
(3) Решението на Общинския съвет се съобщава от кмета, чрез средствата за масова информация и с обявление, поставено на видно място в сградата на кметството, в чието землище се намира земеделската земя.
Чл. 96. (1) Земите по предходния член се отдават под наем на безимотни и малоимотни граждани по тяхно искане, направено в 14-дневен срок след обявяването на решението на Общинския съвет, при условие, че:
1. са с постоянен адрес в населеното място, в чието землище се намират земите;
2. не притежават или не им се възстановява право на собственост върху други земеделски земи в страната – за безимотните, а малоимотните да не притежават повече от 2 дка земеделска земя;
(2) Не се допуска на безимотно лице да се отдава под наем повече от 5 дка, а за малоимотно лице – количеството, което заедно с притежаваната от него земя да не надвишава 5 дка.
(3) Постъпилите по ал.1 заявления се разглеждат от комисия, назначена от кмета, която изготвя списък на отговарящите на условията кандидати.
(4) Списъкът се утвърждава от кмета на общината, който сключва договорите с определените наематели за срок не по-дълъг от една стопанска година.
(5) Сключеният наемен договор продължава действието си за следващата година, освен ако:
1. наемодателят или наемателят заяви писмено, че не желае да удължи срока на договора;
2. наемателят не приема предлаганото от наемодателя изменение размера на наемната цена за продължения срок на договора;
3. наемодателят иска да внесе промени в условията за ползването на земята, които не се приемат от наемателя.
Чл.97. Когато след задоволяване нуждите на лицата по чл.26 останат свободни земи, те се отдават под наем чрез търг или конкурс, условията и реда за провеждането на които се определят с нарочна наредба на Общинския съвет.

В “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”
§ 3 отпада.
§ 4 става §3 и в него:
Наредбата се приема на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и отменя досега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
§ 5 отпада.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, аз на комисията обърнах внимание, Глава осма “Условия и ред за провеждане на търгове и конкурси, чл.51 “По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез търг и конкурс”. Чл.53. “По реда на тази глава се извършва продажба чрез търг или конкурс”. Става въпрос, че в единия случай се говори за отдаване под наем, а в другия случай се говори за продажба. И по-нататък в текстовете никъде не става ясно отдаването под наем, говори се само за продажби, прехвърляне на собственост и т.н.
П. Рейзи – Ще го коментираме. Пет минути почивка.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, имаме кворум – 16 Общински съветника, предлагам да продължим осемнадесетата сесия. Давам думата на Председателя на комисията по законност и обществен ред да продължим по докладната.
П. Чапевова – В чл.3, ал.1 придобива следния текст: “Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на Общинския съвет”.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Уважаеми колеги, предполагам, че всички корекции, които ще бъдат направени сега в тази Наредба не противоречат на законите. Обаче трябва да отбележа едно нещо. На мен ми прави впечатление, че те противоречат на самия дух, т.е. на начина на управление на една община. Искам да кажа, че върховният представител на изпълнителната власт, това е Кмета. Корекциите, които се правят в тоя член и в някои от членовете по-нататък, аз ясно съзирам намерението да бъдат отнети тези му функции на Кмета като представител на изпълнителната власт и те да бъдат вменени на Общинския съвет, част от някои от Общинските съветници, които ще бъдат представители в тези комисии. Убеден съм, че нещата, които Вие казвате, законово ще бъдат издържани, макар, че за тия пет минути така и не успяхме да разнищим всички промени в тая Наредба. И като преминаваме към гласуване, аз апелирам всички мои колеги да си гласуват по съвест, по морал. Да знаят те правилно ли е това, което се прави, т.е. да се отнемат част от правомощията на Кмета и де се вменяват в местния парламент.
П. Рейзи – Благодарим, г-н Янакиев. Г-н Милков.
Ив. Милков – Абсолютно съм солидарен с колегата преди мен, но искам да Ви кажа нещо. Тази общинска собственост, част от общинската собственост се управлява от Ликвидатора на търговията, част от общинската собственост, се управлява от г-н Делииванов, част от общинската собственост са делегирани права, да се управляват от Кметовете и Кметските наместници. А това, което не е дадено общинско, кой го управлява. Кой ще отговаря. Ние сме колективен орган. Кой ще управлява. Кмета тогава за какво е? Как може да се допусне да се изменя точно този член?
П. Рейзи – Добре, г-н Милков, предложете го. Това казах току що, ставате и го предлагате. Имате думата г- Георгиев.
Ст. Георгиев – Аз съжалявам, че не присъствах на комисията, когато са се обсъждали тези въпроси. Все пак си мисля, че написано или не, Кмета е този, който подписва резултатите и отговаря за крайния резултат. И яз си мисля, че Кмета трябва да си поеме отговорността. Той е оторизиран като изпълнителна власт да подписва документите. В момента се двоумя, дали е записано или не, Кмета не се освобождава от отговорност.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Колеги, да не забравяме, че сме още в “Общи разпоредби” и тук става въпрос за общо тълкувание и не смятам, че се отнема каквото и да било право на управление.
П. Рейзи – Чл. 2, г-да го гласувахме, за това започваме от чл.3. Сега, г-н Янакиев има думата.
Т. Янакиев – Г-н Янакиев има предложение по този чл.3 да си остане както си беше. “Общинската собственост се управлява от Кмета на общината в интерес на населението в общината и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на Общинския съвет”.
П. Рейзи – Давам думата на Юриста на Общински съвет да каже защо е такова предложението на комисията.
Б. Чампарова – В Закона това уточнение “от Кмета на общината”, както и в предложената Наредба от Националното сдружение го няма. Аз не виждам смисъл от това уточнение, защото според новите промени има имоти публична собственост, които се отдават за безвъзмездно управление от различни звена или дирекции. Там те се управляват изцяло от Директорите или ръководителите на тези дирекции. За това не мисля, че е необходимо тука да се вметва “от Кмета на общината”. Така или иначе, това е така. То си излиза от Закона. Не е необходимо да правим допълнителни допълнения.
П. Рейзи – Г-н Янакиев, предложението остава ли? Остава, добре. Значи, гласуваме от най-близкото към най-далечното. Предложението на г-н Янакиев е в чл.3 да няма промяна. Който е съгласен да няма промяна в чл.3, моля да гласува “ЗА”:
За – 6 гласа
Против – 8 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Не се приема предложението.
Който е съгласен с направеното предложение от комисията да отпадне от чл.3 “от Кмета на общината”, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 6 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Не се приема предложението.
Имате думата г-н Минков.
Д. Минков – Аз искам да заявя категорично, че в конкретния случай не става дума за отнемане правомощия на Кмета на общината. Никой не може да отнема правомощията на Кмета, които са делегирани по Закона за общинската собственост и всичко произтичащо по-нататък в Наредбата за прилагане на този Закон. Преди малко г-н Милков изказа един от нашите мотиви, за да се премахне точно този момент. Има различни форми на собственост, които се управляват от различни институции. Какво е управление – управлението е взимане на решение по съдбата на дадено имущество. Чл.8 от Закона за общинската собственост казва: “Общинският съвет приема решения по придобиване, управление и разпореждане”. Значи, Общинският съвет също управлява. Всеки отговаря според правомощията си според Закона.
П. Рейзи – Добре, г-н Милков, ние с това решение, което го правим, Юристката на Общинския съвет каза точно и ясно – по никакъв начин не отнемаме правата на Кмета на общината.
Д. Минков – Добре, а в конкретния случай, например с ОФ “Търговия”? Това също е общинска собственост. Няколко са субектите, които са включени в този процес на управление. Ако от там нататък Закона и Наредбата казват кой и до каква степен управлява.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Тъй като виждам, че не можем да постигнем накакъв консенсус, аз имам едно предложение. Може би няма да мога точно юридически да се изразя, но не можем ли да поставим “се управлява от оправомощените от Закона лица”. Защото става въпрос наистина за това, че ако в този член визираме Кмета на общината да управлява общинската собственост, има общински собствености – и ОФ “Търговия” и ООД Созопол, които ще се управляват от техните управители и директори. И там влизаме в едно противоречие – кой тогава ще управлява тази собственост.
П. Рейзи – Благодарим. Колеги, аз предлагам пак да гласуваме. Г-н Недин.
Ст. Недин – Юристката на Общината много ясно се изрази. И в ЗМСМА абсолютно по същия начин е формулирано. По-надолу в ЗМСМА има права и задължения на Общинския съветник. Едно от правата на Общинския съветник е, че той може да внася предложения за решения, свързани с разпореждане с общинска собственост. Ако конкретно се делигират някакви права на който и да било, съответно после трябва да се търсят някакви отговорности и съответно инициативите за разпореждане с общинска собственост падат изцяло върху този, който е посочен тук. А пък ЗМСМА дава възможности за инициатива за разпореждане с общинска собственост и на Общинския съветник. Тъй че може би това са имали пред вид като са го написали и в “Общи разпоредби” са го оставили така. Както се изрази и Димо, общинската собственост не е само собственост на общината. Тя може да се прехвърля собственост на общински фирми, да се връща обратно и т.н. Инициативи за това има както Кмета, така и заместник Кмета, така и всеки Общински съветник. Смятам, че така би било редно да остане, т.е. както е в ЗМСМА и както го е предложила комисията.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Нека въпреки всичко Юриста да каже, ако не е правилно формулирано, ще си оттегля и предложението.
Б. Чампарова – Моята цел не е непременно да Ви накарам да гласувате за нещо. Аз Ви давам поясненя, всеки от Вас преценя сам за себе си по вътрешно убеждение. Така, както Краси го формулира може. Запишете го, гласувайте го. Не противоречи на Закона.
П. Рейзи – Г-н Милко Димов.
М. Димов – Г-н Председател, г-жо Кмет, Общински съветници. Ще Ви кажа аз защо се въздържам и от какво се опасявам. Изхождам от това като бивш Кмет и кметовете на населените места. Има една заповед, с която Кмета на общината делегира права на кметовете на населени места. Ако приемем сега тази точка, той няма да може да ги делегира. Защото не може една заповед да се подпише от двама души.
П. Рейзи – Ами ако няма Наредба как ще я делегира тогава? Той Закона му дава право.
М. Димов – Закона, ама това е Правилника за разпореждане с общинска собственост.
П. Рейзи – Благодарим г-н Димов. Уважаеми колеги, аз предлагам следното нещо: има две предложения – едното е на г-жа Германова, едното е това на комисията.
Кр. Германова – Не знам точно как да се формулира. Се управлява от оправомощените лица...
П. Рейзи – Трябва да е точно и ясно. Аз за това Ви казвам, нека да подложим на гласуване предложението на комисията, защото в случая предложението на г-жа Германова за мен е...
Кр. Германова – Аз си оттеглям предложението.
П. Чапевова – Колеги, пак Ви повтарям, че става дума за общи разпоредби. По-нататък в Наредбата е уточнено всякакво правомощие.
П. Рейзи – Аз предлагам наново да прогласуваме двете предложения – предложението на г-н Янакиев и предложението на комисията. Който е съгласен с предложението на г-н Янакиев да остане “от Кмета на общината”, моля да гласува “ЗА”:
За – 7 гласа
Против – 8 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Не се приема.
Който е съгласен с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.5. ал.3 – “Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в Общински съвет. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план, становище на главния архитект на общината и на юрисконсулта на общината”.
П. Рейзи – Имате думата, уважаеми колеги. Ако няма предложения, който е съгласен с така направената промяна по ал.3, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Корекцията в чл.6, ал.1 – “Всяко лице може да получи справка по актовите книги за общинска собственост срещу заплащане на услугата”.
П. Рейзи – Имате думата, уважаеми колеги. Г-н Димов.
М. Димов – Съгласен съм с предложението, но да се добави “всяко лице, жител на общината”. Другите лица да си платят.
П. Рейзи – Виж сега, аз съм против това, веднага казвам. Има хора, които живеят в Бургас. Техните родове са в Созопол, нормално е да искат някаква информация. Има хора, които живеят в София. После, тука говорим за общинска собственост. Регистърът е публичен, всеки има право. За това в крайна сметка има си Правилник за работата на администрацията, там е казано кога трябва да се даде отговор на молбата, по какъв начин трябва да се даде, къде трябва да се направи мълчалив отговор и т.н. Аз мисля, че така направеното предложение е законосъобразно. Юристите ако имат нещо да кажат от страна на общината и на Общинския съвет.
П. Чапевова – Ние не можем да ограничим случая по местоживеене. Всяко лице има право да поиска справка и да си плати, а след това вече общинска администрация е в правото си да мотивира отказ.
П. Рейзи – Други коментари по чл.6, ал.1? Ако няма други, който е съгласен с така направената промяна по ал.6, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – И отново в чл.6, ал.5 отпада.
П. Рейзи – Коментари по чл.6, ал.5? Който е съгласен с така направеното предложение ал.5 да отпадне, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
П. Рейзи –Който е съгласен с така направеното предложение по Глава първа, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – По Глава втора комисията няма корекции.
П. Рейзи – Имате думата, колеги за корекции по Глава втора. Ако нямате, който е съгласен с така направеното предложение по Глава втора, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
П. Чапевова – По Глава трета е така, както е текста пред Вас.
П. Рейзи – Коментари по Глава трета, г-да Общински съветници? Ако няма, който е съгласен с така направеното предложение по Глава трета, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – По Глава четвърта, в чл.18, ал.1. “Отдаването под наем на временни обекти, за търговска дейност, собственост на Община Созопол, поставени върху общински терени по схема, одобрена от Главния архитект на общината и приета с решение на Общински съвет, се извършва след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава осма”.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Ако няма коментари по така направената промяна в чл.18, ал.1, моля да гласуваме “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Чл.27. ал.1. “Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното уточнение по чл.27, ал.1, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Това е по Глава четвърта.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Глава четвърта, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Глава пета, съответно корекцията на номерата на членовете. И в чл. 29, който съответно ще бъде коригиран като чл. 31. “Вещите – частна общинска собственост извън тези по чл. 29 и 30 се предоставят под наем от кмета на общината”.
Ст. Недин – На предната страница има един член, който трябва да се коригира.
П. Рейзи – Това обясняваме. Този член 27 си е чл. 27, а този чл.26 в Глава пета, става чл.28, там е грешката. От тук нататък коригираме всичко. Уважаеми колеги, от тук надолу са променени с по две номера. Ние коментираме така, както са пред Вас. Корекцията ще бъде направена. Да е по-лесно, да не се бъркате. Чисто и просто в чл.29, който вече е променен...
П. Чапевова – В Глава пета стават: чл.28, чл.29, чл.30 и чл.31. и чл.31 нов /бивш 29/ ще има корекция.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени и приемането на Глава пета, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Глава шеста.
Чл. 32. (1) Кметът на общината назначава комисия в състав от 5 члена, трима от които общински съветници, за разглеждане на молбите на лицата по чл.33, ал.2 и определяне критериите за класиране на кандидатите.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.34, ал.3. Въз основа на заповедта по ал.2 кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет сключва договор за наем. Минималната наемна цена не може да бъде по малка от определената наемна цена на квадратен метър площ на жилище със същите показатели.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Г-н Милков.
Ив. Милков – Може ли да ми обяснят вносителите какво са имали пред вид там за тоя петкратен размер.
П. Рейзи – Г-жа Георгиева би трябвало да отговори.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Петкратен е, тъй като при жилища не се извършва търговска дейност и няма да се придобият никакви приходи. А при ателие да, все пак нещо печели, работи. За това е по-добре да остане петкратен, да се разграничи. Няма значение, че е минималната. За ателие става въпрос.
П. Рейзи – В крайна сметка то ще се проведе някакъв търг, някакъв конкурс. Ще има някаква цена, която ще бъде определена, ще има наддаване. Мисля, че не нужно петкратен размер.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Аз казах моите мотиви, защо предпочитам да има все пак петкратен размер, защото жилищната все пак е ниска – 55 ст. на кв.м. Така поне се получава около 2,60 лв. някъде.
П. Рейзи – Все пак е на кв.м. Като имаш100 квадрата по един лев са ти сто лева, като стане петкратен стават 500 лв. По-лесно да го смятаме.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Повече от 20-30 квадрата се съмнявам, че има ателие или един гараж особено.
П. Рейзи – Ти казваш за жилищата, аз не говоря за гаража. Жилищата, които ги даваме са от от порядъка на 60-70 кв.м.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Не, не, тука са ателиета.
П. Чапевова – Тука става въпрос за сравнителна цена. База за сравнение.
П. Рейзи – Добре, г-н Милков, разбрахте каква е обосновката, предложението да чуем.
Ив. Милков – Явно е, че то се дава с цел да се спечели нещо. Предлагам петкратното да остане.
П. Рейзи – Г-н Георгиев има думата.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, тъй като тук в Созопол гъмжи от ателиета и гаражи, от които може да се спечели много, аз предлагам средния вариант – трикратно увеличение на цената.
П. Рейзи – Колеги, имаме три предложения – едното е на г-н Георгиев – трикратен размер, г-н Милков – петкратен и предложението на комисията. Който е съгласен с предложението на г-н Георгиев да бъде трикратен размера, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Ив. Милков – Аз си оттеглям предложението.
П. Рейзи – Г-н Милков си оттегля предложението, така че не виждам за какво да гласуваме другото предложение. Промяната се приема, трикратен остава.
П. Чапевова – В чл.35 (1) Желаещите да наемат гараж, подават молба до кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл.36.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената корекция, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.36 (1) Комисията по чл.34, ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените молби и съставя протокол, като спазва поредността на чл.36, ал.2, т.1 и т.2. При наличие на свободни гаражи предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената корекция, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.38. Гаражите по чл.36, ал.2, т.3 се продават с решение на общинския съвет по реда за продажба на общински имоти.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената корекция, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.39 (1) Лице, желаещо да придобие собственост върху общинско ателие или гаражи чрез замяна срещу собствен имот, подава молба до кмета на общината или до Председателя на Общинския съвет, придружена с необходимите документи.
П. Рейзи – Имате думата, колеги. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Пак в тоя дух ще кажа, че тая корекция не е нужна. Изпълнителната власт, това е общинска администрация, Кмета. Ние сме законодателната власт. Не виждам причина да се месим в действията на изпълнителната власт и би трябвало да си запазим чисто контролни функции при така създалата се ситуация.
П. Рейзи – Аз, според мен този коментар... не виждам лошо всички Вие да бъдете запознати с... в крайна сметка ние сме институцията, която трябва да контролираме работата на Кмета. Юристката на Общински съвет има думата.
Б. Чампарова – Става въпрос за това, че и всеки Общински съветник би могъл да направи после докладна. Това е замяна. Не мисля, че могат да се ограничават правата на Общинските съветници.
П. Рейзи – Г-н Милков.
Ив. Милков – Тъй като се говори за права на Общинските съветници и за права на граждани аз смятам, че мога да поставя един въпрос по отношение на общинското имущество и предлагам в Наредбата да бъде вписано, не знам точно къде и в кой раздел, че Общински съветници нямат право да ползват общинско имущество под наем и общински обекти.
П. Рейзи – Аз не виждам в момента Вашия коментар и тия ръкопляскания за какво бяха. В момента коментираме чл.39, ал.1. и моля публиката да спре да ръкопляска, защото ще я изгоня от сесията. Е как защо? Ние тук сме се събрали да работим, не да си ръкопляскаме. Събирайте се на партийни събрания и си ръкопляскайте колкото си искате. Г-н Милков, говорим по чл.39. това, което Вие го коментирате, не мога да намеря логиката, но няма значение. Предложението Вашето го чухме, като му дойде времето, ще го коментираме. Предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с чл.39, ал.1, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл. 39. ал. 2 отпада.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението в чл.39, ал.2 да отпадне, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – И пак там ал.3 става ал.2 – “Кметът на общината или Председателят на Общински съвет внасят в общинския съвет проект на решение за исканата замяна”.
Б. Чампарова – Може да се допълни “или всеки, който може да внася проект за решение”.
П. Рейзи – Има две предложения в момента. Едното предложение е от мен – “Кмета на общината или всеки, който има право да внася проект на решение за исканата замяна”.
В. Караманова – Тука не мисля, че е точно така, защото примерно вносителя може да внесе предложението и самият вносител може да смята, че трябва да се откаже, но в същото време становището на Общинските съветници да бъде потвърдително или обратно. Така, че трябва да бъде запазено. Условно казвам, ти внасяш предложение като Общински съветник и твоето становище е да се одобри, но това е единият вариант, Общинските съветници не го одобряват. Идват предложения, предложенията не могат да се задържат. Становището на Кмета може да е да не се откаже и аз мога да го внеса да не се допусне, но на Общинските съветници становището може да бъде различно и да се допусне тази замяна.
П. Рейзи – Да, Вие може да внесете предложение, с което казвате, че не сте съгласна.
В. Караманова – Да, аз казвам, че не съм съгласна и искам да не се допусне. Нямам право да го задържам. В този случай становището на съветниците може да е различно и обратно.
П. Рейзи – Да, има логика. Само да видим Юристката какво ще каже.
Б. Чампарова – Да, така е, така или иначе тази молба е придружена с документи, които трябва да отговарят на истината.
П. Рейзи – При това положение остава текста същия, само вкарваме тази промяна, която я коментирахме.
Б. Чампарова – Това е за допускане или замяна за отказа с мотиви. “Кметът на общината или или всеки, който може да прави проект за решение, внася в общинския съвет проект на решение за допускане или отказ за замяната с мотиви”.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз имам един въпрос. Кой ще определя нормативните документи, по които ще стават тези замени. В смисъл, необходим е набор от документи, защото премахнахме ал.2 от чл.39/42 и по тая логика, след като няма необходими документи за подаване, всеки ще може да си подава...
П. Рейзи – Не е така, г-н Янакиев. Вие сами знаете, че при нас не може да влезе докладна, която не е комплектована. Това означава, че всеки който иска да направи тази замяна, говоря за физическото лице, той ще си наеме Юрист, който да му предостави всички документи. В крайна сметка има Закон, който определя какви документи са необходими за започване на някаква замяна. Не е необходимо Кмета да определя тия документи. От тая гледна точка отпадна ал.2 от чл.39. г-жа Германова.
Кр. Германова – Ако се върнем малко по-напред в самата глава, чл.31 стар, 33 нов – “Желаещите да наемат ателие, подават молба до Кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал.1”. Мисля, че тук имаме някакво уточнение за това какви документи се подават заедно с молбата.
П. Рейзи – Точно за това отпада ал.2. Юристката да прочете предложението.
Б. Чампарова – “Кметът на общината или всеки, който има право, внася в общинския съвет проект за решение за допускане или отказ за замяната с мотиви”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Глава шеста и нейното приемане, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Глава седма, съответно промяна в номерацията на членовете. В чл.45 (2), който става чл.47, “Въз основа на решението по ал.1 Кметът на общината сключва договор”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по чл.47, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – По тази Глава комисията няма други корекции.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Поради неправилното записване на членовете, имам предложение, тъй като се разбрахме да посочваме всички членове с новата редакция, в чл.48 стар, нов 50. Да качим номерата на цитираните членове с по две. Чл.37 става 39, чл.38 става 40, чл.39 става 41, в ал.2 по същия начин. Ако искате да го приемем като вариант там, където са визирани членове в цялата глава просто да се качат с по две номера.
П. Рейзи – Не, аз предлагам да се коментират и да се гласуват, защото в крайна сметка приемаме наредба. В чл.50, стар 48 промените стават – случая по член 37 става 39, случая по член 39 става 41, случая в ал.2 по член 37 става 39, случая по член 38 става 40. Не, не това всичко е от Закона.
П. Чапевова – Това е от Закона, значи няма поправки.
Д. Минков – Как може една грешка, да ни бърка тука един час работата. Как може такава Наредба да се поднесе в такъв вид.
П. Чапевова – Ами в едната Наредба имаше изпуснат цял раздел, в другата Наредба пак има изпуснати неща. Уточняваме, че тук няма корекции.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Глава седма, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Глава осма. В чл.50, който става нов 52 “С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, съгласно Закона за общинската собственост”.
П. Рейзи – Давам думата на Юристката на Общински съвет.
Б. Чампарова – Ако приемем да остане с чл.14, ал.2 от Закона означава, че в тази Наредба ще имаме провеждане на търгове и конкурси само за отдаване под наем, а в една друга Наредба ще ни останат търгове и конкурси за продажба. За това всичко влиза тук, а другата Наредба се отменя.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна в чл.52 нов, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.54, нов чл.56, ал. 3 се прехвърля в чл.74 като ал.3, т.е. отпада от тук. Ал. 4 става ал.3.
П. Рейзи – Който е съгласен тая алинея да отпадне, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.55, ал.3, който става чл.57 – Комисията по провеждането на търга се състои от 5 до 7 члена, двама от които общински съветници по искане на Кмета писмено или устно и по предложение на Председателя на Общински съвет, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тука предложението за тая промяна беше мое. Идеята ми е, всеки един от Вас да вземе участие в една от всички комисии от работата Кмета. От всички Вас, когато ми се обади Кмета, аз да предлагам двама човека, съответно съгласувка кой е свободен и кой не е. Предложението ми беше подтикнато от това да бъдем запознати с всички търгове и конкурси, които се провеждат в общината. Много пъти се провеждат търгове, ние не знаем, съответно Кмета изпраща заповеди, аз не казвам, че не ги изпраща, но след като вече е проведено мероприятието, в един момент се получава така, питате ме кога се проведе това. Друго е да има участник от нас, нямаме никакви намерения да налагаме някакви блокиращи квоти в тия комисии, ей така за информация в Общински съвет. Г-жа Германова, имате думата.
Кр. Германова – Аз учавствах в комисията, но сега ми прозвуча нещо в самото цитиране на това допълнение. Искам да попитам, означава ли, че след като е по искане на Кмета, това означава ли, че Кмета ще преценя дали да иска тези двама Общински съветници или не.
П. Рейзи – Не, не. По искане да бъдат подадени двамата човека, да го коригираме някак си. Добре, аз мога да кажа така – комисията по провеждане на търгове се състои от 5 до 7 члена, като двама съветника. Единият вариант може да бъде “определени от Председателя на Общински съвет”, другият вариант “двама Общински съветника”, от там нататък Караманова ми се обажда и ние уточняваме. Мисля, че е напълно нормално така. Г-н Янакев.
Т. Янакиев – Най-много ми хареса една реплика, т.е. една част от изречението, което Вие формулирахте, т.е. че “всички Вие ще имате право да учавствате”. Това означава, че дори и ние от БСП и коалиция ще можем да учавстваме.
П. Рейзи – Колеги, аз точно затова казах, че ако исках нещо да налагаме, щеше да бъдат определени и гласувани хората. В началото беше идеята да се определят шест човета. Но в крайна сметка тия шест може да се окажат всички да са заети, а пък ние трябва да изберем някой да отиде там. Добре, нека да бъде така: “от които двама Общински съветника”. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам съвсем леко да се отклоня. Г-н Мархолев, мисля, че нито един от Общинските съветници не трябва да бъде наричан “от гетото”.
П. Чапевова – На никого не е отказан достъп до информация, така че...
П. Рейзи – Да преминем нататък. Промяната в чл.57 нов, ал.3, се състои “Комисията по провеждането на търга се състои от 5 до 7 члена, двама от които общински съветници, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист”.
Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.57, който става чл.59, ал.1, т.1. трима от членове на комисията по чл.56, ал. 2. И в ал.2, корекцията е “Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с 1 час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена”.
П. Рейзи – Който е съгласен с двете промени в чл.59, ал.1 и ал.2, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.65, който става 67, ал.2 “По преценка на комисията, заседанието й може да бъде открито или закрито”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.74, нов 76, идва ал.3, прехвърлената ал.3 от чл.54.
Ал. 3 става ал.4. и в нея:
(4) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 5 до 7 члена, двама от които общински съветници, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.
Ал. 4 става ал.5.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в чл.76 нов, стар 74, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.75, който става чл.77. “Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в един местен ежедневник най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта на Кмета на общината по чл.76, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената корекция, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.76, който става 78 – “Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл.75, ал.3.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – По предложението на г-н Стоьо Недин, Юристката какво ще коментира.
Б. Чампарова – Г-н Недин, ако трябва да поясняваме за всяко едно нещо, много обемна ще стане. Просто ще се преповтори цялата информация. Това, което е за продажба, ще отиде и за под наем.
П. Рейзи – Г-н Милков.
Ив. Милков – Аз направих едно предложение и държа да се обоснова за какво става въпрос. Да се постави този въпрос на гласуване, защото става дума за... ами кой където иска, там да го мислят. Ще питаме Юристите към кой член да отиде. За какво става дума. Когато гледаме състава на комисиите, с изключение на една комисия от 7 члена, от които двама Общински съветници, в останалите комисии винаги преобладават Общински съветници. Ще има съмненя, че Общинските съветници като са много в комисия, ако някой техен колега кандидатства за нещо общинско, ще се ползва с привилегии пред гражданите.
П. Рейзи – Г-н Милков, нали знаете, че Общинските съветници...
Ив. Милков – Не ме прекъсвайте, г-н Рейзи.
П. Рейзи – Извинявайте.
Ив. Милков – И предлагам, от морална гледна точка, ние сме Общински съветници, събрали сме се да работим за благото на хората, да се откажем доброволно да използваме общински блага в интерес на нашите граждани. Четири години беше така, нямаше проблеми.
П. Рейзи – Да, и общинската администрация и гражданите на гр. Созопол даже, защото половината са ми роднини.
Ив. Милков – Граждани не. И аз имам роднини, Рейзи.
П. Рейзи – Ами сега какво да направя. Половината са ми роднини, нямат право, защото са роднини на г-н Рейзи.
Ив. Милков – За какви роднини говорим, бе Рейзи. Говоря конкретно за Общинските съветници.
П. Рейзи – Ама аз мисля, че в случая това, което го искаш, не можем да му намерим логиката. Значи, тогава нямат право в общинска администрация да работят дъщери, внуци, лели, баби на нито един Общински съветник. Може ли и аз така да кажа? И да го подложим на гласуване. Защото цялата общинска администрация е със. Това, което Вие го казвате, няма логика в законодателството на тая държава.
Ив. Милков – Значи, доколко има логика, има закони, които могат да кажат. Аз Ви предлагам от морална гледна точка. Не става дума за внуци, баби, лели. Аз говоря конкретно за нас Общинските съветници. Какво толкова се притеснихте?
П. Рейзи – Никой не се е притеснил. Аз според мене Вие се притеснявате за нещо. Ние няма за какво да се притесняваме. Добре, питам те защо тогава го задаваш тоя въпрос. Кажи ми точно какъв е мотивът ти. За какво точно става въпрос?
Ив. Милков – Става въпрос, че аз като Общински съветник в правото си на предложение предлагам, докато сме Общински съветници, да не учавстваме в търгове за наемане под наем на общински обекти. Ето това искам да Ви кажа. И смятам, че така ще бъде най-добре за Общинския съвет, какво има толкова?
П. Рейзи – Аз съм съгласен с това предложение. Да му намерим място може би в “Допълнителни разпоредби”
Б. Чампарова – Това предложение не може да намери място в Закона или в Наредба. Единствено може да си подпишете декларация такава.
П. Рейзи – Ще подпишем декларация, аз съм съгласен с Вас. Предлагам, колеги, може би на следващата сесия ще внеса докладна, а може г-н Милков и той да я внесе, защото предложението идва от него, нямам нищо напротив, с която ще се задължим да подпишем една декларация, че никой от нас няма право да учавства и кандидатства за никакви общински помещения, в които се извършват търговска или някаква дейност. Отдаване под наем или продажба. Но към него да прибавим “няма право да учавства и общинската администрация”. Ако искате ще добавим и на общинската администрация и на Общински съвет децата, да можем хубаво да ги ограничим и никой нищо да не ползва.
П. Чапевова – Колеги, аз предлагам да отложим тези дебати и да действаме по същество.
П. Рейзи – Има резон, ще го направим за следващата сесия. Продължаваме нататък. Глава осма, който е съгласен с направените промени в Глава осма, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Глава девета. В чл.88, който става чл.90 ал.1, “Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл. 87, ал.2”.
П. Рейзи – Който е съгласен с так направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Няма корекции други по тази глава.
П. Рейзи – Който е съгласен с так направеното предложение по Глава девета, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Успяхте ли да разгледате новата Глава десет, а именно:
“Управление на земи от общинския поземлен фонд и на земеделски земи за стопанисване от Общината”
Чл. 95. (1) Земи от общинския поземлен фонд и такива, за стопанисване от Общината могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица по решение на Общинския съвет.
(2) С решението по предходния член се определят земите, които могат да се отдават под наем и размерът на наемната цена, който не може да бъде по-малък от този, определен за земите от държавния поземлен фонд;
(3) Решението на Общинския съвет се съобщава от кмета, чрез средствата за масова информация и с обявление, поставено на видно място в сградата на кметството, в чието землище се намира земеделската земя.
Чл. 96. (1) Земите по предходния член се отдават под наем на безимотни и малоимотни граждани по тяхно искане, направено в 14-дневен срок след обявяването на решението на Общинския съвет, при условие, че:
3. са с постоянен адрес в населеното място, в чието землище се намират земите;
4. не притежават или не им се възстановява право на собственост върху други земеделски земи в страната – за безимотните, а малоимотните да не притежават повече от 2 дка земеделска земя;
(2) Не се допуска на безимотно лице да се отдава под наем повече от 5 дка, а за малоимотно лице – количеството, което заедно с притежаваната от него земя да не надвишава 5 дка.
(3) Постъпилите по ал.1 заявления се разглеждат от комисия, назначена от кмета, която изготвя списък на отговарящите на условията кандидати.
(4) Списъкът се утвърждава от кмета на общината, който сключва договорите с определените наематели за срок не по-дълъг от една стопанска година.
(5) Сключеният наемен договор продължава действието си за следващата година, освен ако:
4. наемодателят или наемателят заяви писмено, че не желае да удължи срока на договора;
5. наемателят не приема предлаганото от наемодателя изменение размера на наемната цена за продължения срок на договора;
6. наемодателят иска да внесе промени в условията за ползването на земята, които не се приемат от наемателя.
Чл.97. Когато след задоволяване нуждите на лицата по чл.26 останат свободни земи, те се отдават под наем чрез търг или конкурс, условията и реда за провеждането на които се определят с нарочна наредба на Общинския съвет.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен в Наредбата да има Глава десет, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Допълнителни разпоредби.
§ 3 отпада.
§ 4 става §3 и в него:
Наредбата се приема на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и отменя досега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
§ 5 отпада.
П. Рейзи – Който е съгласен с направените промени в “Допълнителни разпоредби”... имате думата, г-н Минков.
Д. Минков – Само ще ми подскажете кой параграф да е. Искам да подчертая, че предложението ми е съвсем добронамерено. Предлагам да добавим следния параграф: “Кмета на общината предоставя в Общински съвет преписи от протоколите от заседанията на Комисията за условията”, защото досега представяхте заповедите, нали така? Но въпроса е такъв – заповедите за откриване на търга, протоколите на комисията за провеждане, заповедта на Кмета за обявяване на купувача (наемателя), в срок от три дни от датата на подписването. Не съм ли прав?
Б. Чампарова – Този текст не може да влезе в “Преходни и заключителни разпоредби”. Можете да вземете отделно решение за него. Но тук не може.
П. Рейзи – Оттегля си предложението. Който е съгласен с направеното предложение за промени в “Допълнителни разпоредби”, имам пред вид това, което предложи председателката на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Колеги, ще прочета решението. “На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка § 78, ал.1 от Закона от изменение и допълнение на ЗОС, Общински Съвет – Созопол приема нова редакция на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с направеното предложение за решение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№314
На основание чл.22, ал.1 ат ЗМСМА, чл.8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка § 78, ал.1 от Закона от изменение и допълнение на ЗОС, Общински Съвет – Созопол приема нова редакция на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. /Приложение №2/

П. Рейзи – Тук по тая Наредба след като е приета, трябва да изберем и комисиите, които са необходими по нея. Първата комисия е чл.32, нов чл.34. Кмета назначава комисия, в състав от пет човека, където тримита трябва д бъдат Общински съветници. Имате думата, г-да Общински съветници, за предложения за тримата Общински съветника, които да учавстват в разглеждането на молбите и определянето на критериите за класиране на кандидатите. Имате думата. Какво предлагате г-н Николов?
Зл. Николов – Г-н Янакиев и г-н Николай Райков.
П. Рейзи – Аз предлагам Иван Милков.
Ив. Милков – Аз правя отвод.
П. Рейзи – Нямате право да си правите отвод. Като Общински съветник трябва да учавствате и да знаете какво става в тая община. Уважаеми колеги, има предложения за членове на тая комисия. Единият е г-н Янакиев, г-н Райков и г-н Милков. Който е съгласен те да бъдат членове на... добре, дайте ми някакво друго име. Г-н Георгиев. Питър Георгиев. Който е съгласен с така направеното предложение на тримата кандидата, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№315
Избира за членове на Комисията по чл.34 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, следните Общински съветници:
1. Тихомир Янакиев.
2. Николай Райков.
3. Петър Георгиев.

П. Рейзи – Следващата комисия е по чл.54, нов чл.56. Аз предлагам в тая комисия да бъдат Красимира Германова, Добри Добрев, Димо Минков и Стоьо Недин. Други предложения, колеги. Няма. Предлагам да гласуваме. Който е съгласен с така направеното предложение на четиримата кандидата, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.


Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№316
Избира за членове на комисията по чл. 56, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, следните Общински съветници:
1. Красимира Германова.
2. Добри Добрев.
3. Димо Минков.
4. Стоьо Недин.

В. Караманова – Членовете на комисията за определяне на тръжните условия нямат право да бъдат членове по провеждането на търговете. Т.е. тези членове не трябва да бъдат членове по провеждането на търговете. Това е по закон. От тук нататък извън тези четири човека, ще трябва да бъдат останалите съветници.
П. Рейзи – Няма проблем, г-жа Караманова, ние Ви казахме. Ние не искаме да пречим на работата. Чисто и просто искам всички Общински съветници да знаят кога се провежда търг, какво се гледа на тоя търг и т.н. Знаем го това, законите горе-долу ги четем, благодаря.
П. Чапевова – Колеги, преминаваме към докладна записка с вх. №1017/30.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна на Решение №194/24.09.04г. на Общински Съвет – Созопол.
Там комисията по законност беше поискала едно писмено обяснение поради какво се налага тази отмяна на решение, защото имаше коментари и на Общински съветници.
П. Рейзи – Уважаеми колеги така, както е написано има опасност да бъде върнато от Областен управител, защото няма никаква мотивация в крайна сметка, говорим не за самото решение, а говорим за изложението. Да мога да го прикрепя към Протокола, който ще бъде изпратен в Областна управа.
П. Чапевова – Прочитам обяснението, което току що ми бе дадено.
“Към докладни записки №1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, относно отмяна на решения №193, 196, 195, 194, 192,198 от 24.09.2004 г. на Общински съвет – Созопол.
Уважаеми Общински съветници, при изпълнение на решения с №193, 196, 195, 194, 192,198 от 24.09.2004 г. на Общински съвет – Созопол, предвиждащо побликуването им в “Държавен вестник”, ни бяха дадени указания от главния редактор за изпращане на целия текст на решенията и тяхното коректно изготвяне. В препис-извлеченията от Протокол №14/24.09.2004 г., се констатира непълнота, фактическа грешка, която се изразява в следното. В решенията не са включени основанията от проекта на решението за одобрение, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Поради факта, че не може да се прецени в кой вид е гласувано решението – по внесения проект или по получения препис-извлечение, считам за законосъобразно да бъдат отменени решенията и да бъдат гласувани нови решения, коректно изготвени. С оглед предотвратяване на бъдещи проблеми при побликуването на решенията в “Държавен вестник”, предлагам да бъде включено и още едно основание по ЗМСМА, освен тези по ЗУТ”.
Ако ставаше въпрос само за фактическа грешка, можеше да бъде управена.
П. Рейзи – Ама то не става дума за фактическа грешка... добре, добре, няма значение. Няма да коментираме.
П. Чапевова – Първата докладна №1017.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде отменено нашето решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№317
Отменя свое решение №194 от Протокол №14 от проведеното на 24.09.2004 г. заседание на Общински съвет – Созопол.

П. Чапевова – Докладна №1018.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде отменено нашето решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№318
Отменя свое решение №198 от Протокол №14 от проведеното на 24.09.2004 г. заседание на Общински съвет – Созопол.

П. Чапевова – Докладна №1019.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде отменено нашето решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№319
Отменя свое решение №196 от Протокол №14 от проведеното на 24.09.2004 г. заседание на Общински съвет – Созопол.

П. Чапевова – Докладна №1020.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде отменено нашето решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№320
Отменя свое решение №195 от Протокол №14 от проведеното на 24.09.2004 г. заседание на Общински съвет – Созопол.

П. Чапевова – Докладна №1021.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде отменено нашето решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№321
Отменя свое решение №193 от Протокол №14 от проведеното на 24.09.2004 г. заседание на Общински съвет – Созопол.

П. Чапевова – Докладна №1022.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде отменено нашето решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№322
Отменя свое решение №192 от Протокол №14 от проведеното на 24.09.2004 г. заседание на Общински съвет – Созопол.

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка №60.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, докладна записка №60 и №61 ги оттеглям, защото с новоприетата Наредба те вече не важат, затова ги оттеглям. Който е съгласен да бъде оттеглена докладна записка №60, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№323
Оттегля докладна записка с вх. №60/17.01.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно промяна в Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

П. Рейзи – Същото се отнася и за докладна записка №61. Който е съгласен да бъде оттеглена докладна записка №61, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№324
Оттегля докладна записка с вх. №61/17.01.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно избор на двама общински съветника за членове на Комисията по чл.12, ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

П. Рейзи – Преминаваме към следващите докладни. Давам думата на Председателя на комисията по финанси и бюджет – г-жа Красимира Германова.
Кр. Германова – Г-жо Кмет, г-н Председател на Общински съвет, колеги Общински съветници. Комисията по финанси и бюджет се събра два пъти – на 01.02.2005 г. и на 07.02.2005 г. Казвам ги наведнъж и двете комисии, тъй като според дневния ред ще чета и от единия и от другия Протокол. По принцип на комисиите присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие както Председателя на Общински съвет – Панайот Рейзи, Кмета на Общината – г-жа Караманова, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Общински съветници, които не са в комисията, Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет, Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.
Първата докладна, която ще разглеждаме, това е докладна записка с вх. №57/17.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно одобряване структурата на общинската администрация в Община Созопол. Комисията предлага докладната да се разгледа на заседанието на Общински съвет, като аз имам едно мое предложение. Г-жа Караманова нека да стане като вносител и да защити все пак пред нас структурата, която предлага.
В. Караманова – Предложената структура на общинската администрация е структура, която е свързана със ЗМСМА, Закона за държавния служител, Законите, свързани с администрацията, като тя определя по Закона за държавния служител дирекциите, които трябва да бъдат обособени в отделните общини с необходимия брой служители към съответните дирекции, с отделите в тях и звената. Директори на дирекции, които са държавни служители и специалисти като “Началник отдел” и на звено, които също са държавни служители. В тази структура на общинската администрация, която е предложена на вниманието на Общински съвет, има предложени:
Дирекция”Административно-правно, информационно обслужване, човешки ресурси”. Това е дирекция, която се занимава с административно-правното обслужване на територията на община Созопол. Включва секретарите на населени места или старшите специалисти по населени места.
Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, които работят по разходната част на бюджета и счетоводството. Разработването на бюджетите и разходната част на бюджета. А имаме дирекция “Приходи, местни данъци и такси”, която основно се занимава с приходната част на бюджета и събиране на местните данъци и такси. Тази дирекция е новосформирана и тя работи от септември месец с местните данъци и такси, които след подписване на договор с Главния данъчен директор от ТДД Бургас преминаха на подчинение на общинската администрация.
Освен това, имаме Дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”. Това е Дирекцията, която работи по издаването на строителни разрешения, скици, одобряване на подробни устройствени планове, на работни проекти, следене на жилищното строителство, на незаконното строителство, само до толкова за незаконното строителство, да се установи с акт има ли извършено такова или не, след което те се препращат в РДНСК – Бургас, които по-компетентно се произнасят. Проблемите на екологията, както и на строителството и инвестиционният процес на обектите, които има общината. Т.е. инвеститорският контрол на обектите, които общината изпълнява, се контролира от страна на общината, а в същото време има и независим надзор, който вече отговаря за това как се изпълняват съответните обекти.
И Дирекция “Туризъм, икономически и хуманитарни дейности, евроинтеграция”. Една Дирекция, която включва в себе си малко по-разнородни дейности. В големите общини тези Дирекции са разделени, но в по-малки общини като нашата, те са обединени в една Дирекция.
Финансовият контрольор е извън схемата на тези дирекции, тъй като задачата на финансовия контрольор е по системата за финансово управление и контрол, да проверява договорите, които минават, тяхната точност и той не може да бъде в определена дирекция, тъй като тук има договори, които са от различен характер.
Главният архитект, който също е извън схемата на дирекциите. Разбира се, че работата на Главния архитект в по-голямата част е свързана с работата на Дирекцията по устройство на територията, но той има права, които са делегирани от Закона за устройство на територията и не може да бъде подчинен на никаква Дирекция.
Секретарят на общината, Главният специалист една втора бройка, който имаме ОМП при нас, Главният Юрист-консулт на общината, който сега вече в общината се занимават главно двама Юристи. Единият Юрист, който работи по “Общинска собственост”, тъй като станаха доста и договорите и отдаването под наем, свързани с общинската собственост. Тук разделихме дейностите. Обществените поръчки се правят от Главния Юрист, който следи и други административни дела на общината. Преписките, които се водят с общината с процесуално представяне на общината. Юрист-консулт в Дирекция устройство на територията, който е специално за общинската собственост.
Кметовете няма да ги чета и кметските наместници, те са си по населени места. В структурата предлагаме двама заместник кмета. Единият заместник кмет, който тука със стрелките малко е неточно, единият заместник кмет, който да е дирекция “Икономически, хуманитарни и социални дейности” и другия заместник кмет, който да отговаря директно по строителството. Това е по структурата, което предлагаме.
Със 145-то постановление знаете, че 18 бройки трябва да отпаднат от делегираните от държавата дейности и да бъдат дофинансирани с общински средства. Това се осъществява по решение на Общинския съвет, дофинансирането на тези 18 бройки. От структурата отпадна една бройка,която е на секретаря за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. От тази година това, което е дадено по указание на Министерство на финансите, тази бройка отива към “Отбрана и сигурност” и отпада от тази структура. Средствата за тази бройка се осигуряват от държавата от направлението “Отбрана и сигурност”.
Бройката, която е на човека от борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, е приложена в структурата на общинската администрация в Дирекция “Устройство на територията, кадастър и екология”, тъй като там работата става изключително много, непрекъснато се разраства, поради което, по преценка на общинска администрация тя е въведена именно в тази Дирекция.
П. Рейзи – Като какъв?
В. Караманова – Специалист ТСУ.
П. Рейзи – А директора на тая дирекция кой е, извинявайте.
В. Караманова – Директор е инж. Пенка Бъчварова.
Кр. Германова – Аз имам един въпрос. Говорим и знаем всички, че наистина в Дирекция “Устройство на територията” работата е много и е много сериозна и там най-често гражданите отправят своите питания, искания и т.н. На комисията коментирахме, че има няколко свободни бройки. Защо са свободни тези бройки, ще бъдат ли заети, има ли някаква гаранция?
В. Караманова – Това наистина е Дирекцията, в която има най-много работа в момента и в същото време за съжаление, най-малко специалисти. Ние пратихме и до Бюрото по труда писмо със справка за това кои са в момента регистрираните в Бюрото по труда безработни, Точно по тези направления. Получихме отговора, в момента правим опити да намерим тези хора да видим дали те биха желали да работят. При всички обявления, които сме правили, в т.ч. и във вестниците, за тези специалности много трудно се намират хора. В Созопол няма такива. Ние ще трябва да взимаме хора извън Созопол, тъй като за съжаление тук или няма, или хората са заети с друг вид дейност. Поради голямото строителство, те са заети по обекти като техници. В общината един служител като дойде ще бъде със заплата 260 лв. това просто не е за един техник заплата, която би го удовлетворила, но ще положим всички максимални усилия да бъдат намерени такива хора и да бъдат назначени, защото много трудно става работата.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, в тая структура тия 18 човека, които трябваше да отпаднат, сте ги дали, така ли?
В. Караманова – Вътре са, да.
П. Рейзи – Другият ми въпрос е, тази...
В. Караманова – Само ще помоля ако ми позволите, всички въпроси, тъй като те са съгласувани, обсъждани са с Директорите на дирекциит. По отделните Дирекции така, както е дадена по структурата, по отделни въпроси ако има, да дава отговорите.
П. Рейзи – Аз мисля, че въпроса ми е към Вас. Тука коментираме шофьорите в момента. Гледам, че в тая Дирекция има даден един шофьор-закупчик, те в общината в момента ако не бъркам са четири.
В. Караманова – Единият е Димо, който в понеделник, срядя и петък по задължение е хемодиализа. Другият е Георги. Георги съвместява две длъжности, тъй като имуществото в старата сграда се води на него и той отговаря за него. Другият шофьор – Неделчо, а Иван не е към общинската администрация, Иван е към мероприятия “Социални дейности”. Той осигурява всеки ден...
П. Рейзи – Какво значи мероприятия “Социални дейности”. Кой му плаща?
В. Караманова – Общината разбира се, но е към мероприятието, не е към дейността.
П. Рейзи – Колко е състава на това мероприятие като хора, на които също плащаме?
В. Караманова – Мероприятие “Социални дейности”, 12 човека са те. Трябва сега по справката да ги видим колко са мероприятията.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, защо реагирате така? Значи ние днес ще гласуваме 99, които са по структура. Да не се окаже, че плащаме на още 65 извън структурата, затова питаме.
Н. Миндова – Главен счетоводител в община Созопол – Г-н Рейзи, това са по селата хората – домакини и готвачи, които са на домашния социален патронаж.
П. Рейзи – Просто питам колко са.
В. Караманова – Един момент. Не са само социални. И чистотата влизат там. И културата също са там. Това са мероприятия към общината. Те са извън общинската администрация бройки. Чистотата по миналогодишния бюджет... правилно, само че трябваше справките да вземем. Тъй като не гледаме сега мероприятията, гледаме структурата, трябва точно да ги видим по мероприятия. Може би след пет минути, за да отиде да ги вземе Валя.
П. Рейзи – Други въпроси по структурата ако имате, колеги. Г-н Недин.
Ст. Недин – Г-жо Караманова, бихте ли обяснили, втори заместник кмет с две стрелки се насочва към кмет на кметство и кметски наместник. Какви ще са функциите на този заместник кмет?
В. Караманова – Аз със това започнах. Има грешка в стрелките и затова казах да се погледне. Един заместник кмет, който да е към Дирекция ТСУ специално за строителството, всички строителни дейности, които се извършват. Един, който да е за стопанските дейности и хуманитарните дейности. Просто има тук грешка в стрелките. Аз съм го коригирала при мен, но...
П. Рейзи – Отпадат ли тогава кметските наместници и кметове?
В. Караманова – Не, кметските наместници и кметовете, за тях директно отговаря Кмета на общината.
П. Рейзи – Други въпроси по структурата? Г-н Добри Добрев.
Д. Добрев – Във втората таблица под №12 пише “Технически секретар и завеждащ връзки с обществеността към Общински съвет”, а в първата таблица пише “Технически сътрудник”. Кое е вярното?
В. Караманова – Сътрудник е правилното.
Ст. Недин – Все пак, ако може да ни обясните, за втория заместник кмет се интересувам най-вече. За първия вече е ясно. Той е на лице, г-н Мархолев, тука има административно-управленски отговорности по отношение на Дирекция ТСУ. Ако може да ми изясните, на мен и на моите колеги, какви ще бъдат тези административно-управленски функции на втория заместник кмет. По отношение Дирекция “Туризам”, ако може да изходим от работата, която се върши ежедневно в тази Дирекция, толкова ли е належащо да има специално заместник кмет, който да има някаква посредствена роля между Кмета и въпросната Дирекция, с конкретни административно-управленски взаимоотношения спрямо тази Дирекция.
П. Рейзи – При положение, че има и Директор. Г-н Милков, като искате да вземете думата, ще Ви я дам.
В. Караманова – И в двете Дирекции, за които става въпрос, това са Дирекциите, които в нашата община специално има най-много работа. И със сменените задължения по Закона за туризма, задълженията на общините стават много големи. Не само по отношение на Консултативния съвет, аз сега съм и Председател на Консултативния съвет, но ако се приеме това, което е дадено по Закона за туризма, има изключително много задължения за изразходването на средствата, по разработването на планове, на програми, които трябва да бъдат изразени не само след решение на Консултативния съвет, но и това как да бъдат те правилно изразходвани за местата, от които идват тези такси и всички други местни данъци, които се събират по Закона за туризма. Освен тук туризма, ние имаме още една сфера – културата, която за Созопол има важно значение, която е свързана с туризма и тук също трябва да има един човек, който да се занимава и да обединява тези звена, културни институции на територията на общината, с оглед тяхното по-добро представяне и свързването им със строителството на туризма. Има необходимост от човек, който конкретно да се занимава с тези задължения. В тази Дирекция вече имаме и развитие на въпросите, свързани с евроинтеграционните процеси и движение главно на точно тези интеграционни процеси, които в момента започват да протичат. И преди това, разбира се, между община Созопол и други общини в Европейския съюз и други населени места, то всичко трябва да се проследява, кореспонденцията е изключително голяма. Тя трябва да се води и аз се надявам тя да става още по-голяма пред вид на членството на България в Европейския съюз. Ние работим много и по проекти предприсъединителни и това също изисква да има човек, който да наблюдава тези процеси и да може да учавства пряко в тях и да ги контролира и администрира. Това беше съолбражението, поради което е включена бройката. А за “Устройство на територията” казвате, че Вие сте наясно за какво става въпрос.
П. Рейзи – Имам един въпрос към Кмета. Г-н Недин, заповядайте.
Ст. Недин – Аз казвам, че за “Устройство на територията”, там нещата са ясни. Има нужда човек наистина, който специално да отговаря за този ресурс. Защото заместник кмета е на управленско ниво в тази цялата структура, макар че тук някак си не е написано точно както трябва. Едно управленско ниво най-вече се характеризира с конкретни отговорности, които се формулизират в подписването на някакви документи. На мен ми е интересно, на такова високо ниво като заместник кмет, какви документи ще подписва той в тази дирекция, за да поема някакви реални отговорности. Защото доколкото схвахам, едва ли не тук трябва само някаква информация да се снася, да се четат закони и някаква координационна работа. Друго не мога да разбера.
В. Караманова – Не, той заместник кмета по строителството, той пък не подписва абсолютно никакви документи. Защото по строителството никакво управление извън това по Закона за устройство на територията не може да се реализира. Т.е. един заместник кмет, който е по управление на територията и по строителството, той може да конкролира, може да наблюдава, но не и да подписва документи. И това е идентично с това, което говорих до този момент. Всички документи, като акт 16, акт 19, образец, които се издават, те не се подписват от заместник кмета при изпълнение на строителството. Той може да наблюдава строителството, но те се подписват от инвеститорския контрол, а след това се подписват от надзорната фирма. Така, че по отношение на подписите, в крайна сметка единствено и само, когато в присъствието на Кмета, за каквито и документи да става въпрос, се разписват от Кмета на общината. Тук не е толкова до подписите, колкото до осъществяване на контрол, пряка работа в съответните направления, така че те да бъдат много по-добри, отколкото организацията на работа до сега. Да има човек, който конкретно да следи изпълнението на съответните направления. Ами Директора на Дирекция сега например, ако говорим за тази дирекция например, която е по евроинтеграция. В момента изпълнява длъжността човек, който се занимава с проблемите на културата. Защото ние такава бройка нямаме.
П. Рейзи – Вие сте я назначили за Директор, тя в длъжностната характеристика е написано какво трябва да контролира. Какво друго изпълнява...
В. Караманова – Да, тя го изпълнява това плюс още това, защото по структурата няма как да има. Те тогава ще станат страшно много. И един Директор на Дирекция в толкова многостранна дирекция, която е от различни дейности, този Директор както и да го погледнете в една такава Дирекция трудно може да съвместява абсолютно който и да е човека, да съвместява всички дейности.
П. Рейзи – Значи г-жа Караманова така, както е предложена Вашата структура, аз виждам още една грешка. Вие тук в момента Секретаря на общината го слагате като човек, който едва ли не за нищо не отговаря. Отговаря единствено за една Дирекция. В ЗМСМА точно и ясно е казано “цялата общинска администрация е пряко подчинена както на Кмета, така и на Секретаря на общината”. Значи, според мен към всички Дирекции задължително. При това положение, г-жа Караманова, аз не виждам за какво Ви е на Вас този втори заместник кмет, който ще се явява едва ли не втори изпълнител на нещата. За това са тия Директори на Дирекции. Те да си свършат работата. Ако Секретаря на общината си поеме нещата като истински Секретар и след това Директора на Дирекция, от там нататък Вашата работа като Кмет и заместник кметската, ще бъде много по-лесна.
В. Караманова – Секретаря наистина отговаря, но само за администрацията, за административната работа, така е. Той може административно да проследи по Дирекции как се изпълняват задълженията, но административно. Не целенасочено и по тяхната специалност. Това е задължението на Секретаря. Той се явява човека, който ръководи общинската администрация, но в нейните административни задължения.
П. Рейзи – При нас администрация, според мен е, които са в нейните административни. Като работа работят перфектно. Никога не сме казали, че администрацията не работи. Куцат в административните си задължения. За това може би трябва, още когато бях заместник кмет, тогава го казах и на Златко Николов, трябва Секретаря на общината да си влезе в дейност. Това е човека, който трябва да контролира цялата администрация. Как се посрещат гражданите, как се изпращат, как си изпълняват задълженията. Той е човека, който трябва да контролира длъжностните характеристики и т.н.
В. Караманова – Да и аз смятам, че това се прави.
П. Рейзи – Не, аз не казвам, че не се прави. Ако наистина това се прави, при това положение в тая администрация аз не виждам нуждата от втори заместник кмет.
В. Караманова – Обсъждаме я в момента, аз съм я предложила, Общинският съвет гласува. Това е моето предложение, Общинският съвет ще гласува.
П. Рейзи – Съгласен съм с Вас, г-жа Караманова. Други въпроси по структурата, колеги? Г-н Андонов, имате думата.
В. Андонов – Секретар на община Созопол – Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа Общински съветници. Истината е, че много по-лесно е от страни да се видят нещата и да се посочат слабости и неудачи. Защото съвсем друго е, когато си вътре в нещата и когато се сблъскваш ежедневно с безброй проблеми от най-различен характер. Въпреки това смятам, че на този етап сериозни оплаквания от граждани за дейността на администрацията в Созопол и общината. Сериозни, казах.
П. Рейзи – Аз в момента не съм казал, че има оплаквания. Коментирам ситуацията в общината. Г-н Андонов, ако станахте да си защитите поста Секретар на община нищо не съм казал спрямо Вас и спрямо Вашата длъжност.
В. Андонов – Секретар на община Созопол – Не, значи аз г-н Рейзи искам да кажа още това, че всички бройки, които са в администрацията, се стараят да изпълняват задълженията си така, както трябва. Струва ми се, че липсата на отделни хора в тези Дирекции ще се отрази по места на обслужването на граждани. Ние предприемаме сега следващата стъпка да приложим така наречения “зелен телефон”, по който гражданите на Созопол и на общината ще имат възможност по телефона да получат всички сведения за услугите, които се осъществяват в Созопол. Аз искам само в заключение да Ви кажа това, че Секретаря на общината, се занимава и с програмите по временна заетост. Няма Секретар в областта, който да се занимава с тази дейност. Секретаря на общината е едновременно и диспечер.
П. Рейзи – Ама защо Вие да се занимавате с това?
В. Андонов – Секретар на община Созопол – Ами, кажете ми кой. Няма бройки.
П. Рейзи – Има достатъчно служители в тая община, ето сега 18 бройки предлагате да се запазят и т.н. Аз не виждам защо Вие трябва да вършите тая работа. Защото Вие трябва да приемате молбите на кой да се даде помощ и на кой да не се даде. Има си директори на Дирекция. Този Директор, който е на Дирекция “Административно правно обслужване”.
В. Андонов – Секретар на община Созопол – Аз мисля, че ние гледаме да не...
П. Рейзи – Вижте сега, ние нямаме намерение да се месим във Вашата работа, ако имате още нещо да кажете, казвайте. От там нататък нас не ни вълнува кой какво работи в общината. Вие за нас сте Главния Секретар на тая община. По закон ние знаем какви са задълженията, от тук нататък не ни притеснява това.
В. Андонов – Секретар на община Созопол – И все пак Вие знаете, че както ни посочи Кмета на общината, мога само да упражнявам административен контрол. Нищо друго по отношение на специфичността на отделните Дирекции.
П. Рейзи – Прочетете закона и ще видите, че имате много по-големи права. Други коментари? Г-жа Караманова.
В. Караманова – Държавните бройки – “Образование” – 216, които се финансират от държавата. Общински – 5 в “Образование”. Едната е в полудневната детска градина в Созопол в училището и четири, това са четири бройки, които са за временни детски градини в разкриването на временни детски градини в общината.
Освен това, в останалите мероприятия имаме – Клуб на пенсионера. Миналата година Клуб на пенсионера сме имали 4,5 бройки. Тази година предлагаме 6,5 бройки, защото се разкриват нови клубове на пенсионера – в Равна гора, в Присад, Вие ги знаете.
Във функция “Жилищно строителство и БКС”. Това е озеленяване, чистота и т.н. Миналата година са били 26. Тази година предлагаме 40 бройки, от които обаче над 12 бройки, които са за населените места. Кметовете на населените места настояват за тези бройки, тъй като не им достигат хората за озеленяване и чистота. Това са целогодишни бройки за селата.
И в другата функция няма никакво различие от това, което е било миналата година. “Музеи и галерии”, ние тук нямаме никакви различия. Остават си същите, нямат увеличение.
За дейности по селско горско стопанство 5 човека, остават си така, както са били, това е за пазачите.
И “Общински пазари” така, както са били. Трима човека, които са в Созопол, един човек, който е в Черноморец, за събирането на приходите от пазарите и съответно работата, която се осъществява в Созопол. Това е по мероприятията.
Това вече са мероприятия, това са хора, конкретно заети в пряката работа.
А, и “Социален патронаж” 12,5 бройки, това са хората, които приготвят храната по селата и я дават.
П. Рейзи – Г-н Недин, имате думата.
Ст. Недин – Аз пак се връщам на заместник кмета и Дирекция “Туризъм” и според мен е неуместно да се предлага на осем човека персонал двама началници и то единия да бъде заместник кмет. За това моето предложение към колегите Общински съветници е, към така предложената структура да отпадне втората бройка заместник кмет.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, други предложения по структурата”? Г-н Иван Милков.
Ив. Милков – Защо правим прецедент в нашата община, когато всички черноморски общини наоколо, включително и община Приморско, която има четири населени места и три пъти по-малко население от нашата община, има двама заместник кмета. Споделихме с г-н Рейзи, преди малко си говорихме, аз знам Вашето мнение, колеги. Но аз смятам, че веднъж май го казах, сега ще го кажа пак. Отказа и предложението да няма втори заместник кмет означава, че Вашата група цялата, дават висока положителна оценка на Кмета на общината и неговия заместник. Те са достатъчно кадърни и Вашата оценка се покрива с оценката на Председателя на Общинския съвет. Аз мога да Ви благодаря тогава в такъв случай, защото ми е ясно какво ще стане от тук нататък. И да и благодарим за добрата работа.
П. Рейзи – Г-жа Стоянова има думата.
К. Стоянова – Искам просто да продължа в този дух, в това обсъждане на структурата направи на всички впечатление, че никой не коментира за въпросните 18 бройки, които трябва да се финансира от нас. Какво говори това г-н Милков? Нашата добра воля. Някой да е казал против тези 18 бройки. Нека да има хора, нека да работят. Но началниците просто да са по-малко.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, това е хубаво, че разговорите, които се водят, се водят в един нормален тон. В едно разбиране от всички Общински съветници. Направено е предложение от г-н Недин, от структурата на общината да отпадне втория заместник кмет. Аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен в структурата на община Созопол да отпадне вторият заместник кмет, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№325
Отпада от структурата на Общинската администрация в частта дейност с осигурени средства от общински приходи, единият Заместник Кмет.

П. Рейзи – Аз предлагам... г-н Червенков, достатъчно коментирахме за структурата.
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Само едно предложение...
В. Караманова – Тъй като, ясно беше, че тая бройка няма да се гласува и аз мога да Ви благодаря, уважаеми Общински съветници, оценяте работата. И че може само с един заместник кмет в община Созопол, независимо от това какво е в другите общини. Но тази бройка, тъй като ние се регистрираме вече поДДС, а регистрацията по ДДС е изключително сериозна и трябва да има счетоводител, който да отговаря само за ДДС, за регистрацията, да бъде трансформирана в счетоводител ДДС. Общината е в данъчна проверка в момента и след изтичане на данъчната проверка се регистрираме по ДДС.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, току що беше гласувано тази бройка да бъде изкарана от състава на общинската администрация, така че не виждам второ коментиране на тази бройка.
В. Караманова – Коментираше се като заместник кмет.
П. Рейзи – Да, изобщо като бройка от общинската администрация.
В. Караманова – Значи, едно счетоводство по ДДС е изключително сложно.
П. Рейзи – Да го бяхте направили, когато сте предлагали структурата. Ваше право е, Вие предлагате, ние одобряваме. Така, че от тук нататък продължаваме по предложението за решение по структурата, а то е, г-жа Германова, имате думата.
Кр. Германова – Зачитам решението от докладната. Решението се състои от две точки.
1. Общински съвет – Созопол одобрява структурата на Общинската администрация на Община Созопол.
2. Одобрява численост на персонала на държавната дейност “Общинска администрация” – общо 99 щатни бройки, в това число:
- 55 щата, разчетени със стандартите за делегираните от държавата дейност за 2005 година, определена със Закона за държавния бюджет на Република България, чл. 11, ал.3 /ДВ бр. 115/2004 г./.
- 44 щата, на основание чл.6, ал. 2 от ПМС № 48 от 01.04.2004 г. и ПМС № 145, § 3 от Заключителните разпоредби на Постановлението с осигурени средства за работна заплата и осигурителни плащания от местни данъци и такси, от неданъчни и други общински приходи.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното проекто-предложение за решение от комисията с промяната, която настъпи от 100 общи бройки да станат 99, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 6 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се. Значи, Вие сте против структурата на общината. Браво на Вас, г-да от БСП. Честито на Кмета на общината и на всичките нейни служители.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№326.1. Общински съвет – Созопол одобрява структурата на Общинската администрация на Община Созопол.
№326.2. Одобрява численост на персонала на държавната дейност “Общинска администрация” – общо 99 щатни бройки, в това число:
- 55 щата, разчетени със стандартите за делегираните от държавата дейност за 2005 година, определена със Закона за държавния бюджет на Република България, чл. 11, ал.3 /ДВ бр. 115/2004 г./.
- 44 щата, на основание чл.6, ал. 2 от ПМС № 48 от 01.04.2004 г. и ПМС № 145, § 3 от Заключителните разпоредби на Постановлението с осигурени средства за работна заплата и осигурителни плащания от местни данъци и такси, от неданъчни и други общински приходи.
О Б Щ И Н А С О З О П О Л

СТРУКТУРА
НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – СОЗОПОЛ

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА:
1.КМЕТ – 1
2.ЗАМЕСТНИК КМЕТ – 1
3.СЕКРЕТАР – 1

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА – 9
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ –3

НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
1.ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 1
2. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ - 1
3. ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ - 1
4. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОМП – 0.5


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция”Административно-правно, информационно обслужване,
човешки ресурси”
№ по ред Длъжност Брой работни места
1 Директор 1
2 Главен специалист “Човешки ресурси” 1
3 Гл.специалист “Гражд. Регистрация” 1
4 Ст.спец. “Деловодство и архив” 1
5 Техн.сътрудник на Кмета 1
6 Секретар-деловодител на Общ.съвет 1
7 Спец. “Услуги и инф. на граждани” 1
8 Спец. “Инф.обслужване и технологии” 1
9 Ст.спец. “АПОН” /на кметства/ 9
10 Ст.спец.”ЕСГРАОН” /Черноморец/ 0,5
11 Мл.спец. “АПОН” /на кметства/ 1
12 Технически сътрудник и зав. ВО - ОбС 1
13 Домакин-снабдител 1
14 Домакин-шофьор 1
15 Ел.техник 1
16 Огняр 1
17 Портиер 1
18 Чистачи 2
19 Шофьор-закупчик 2

Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет”
№ по ред Длъжност Брой работни места
1 Главен счетоводител – директор 1
2 Ст. Счетоводител /зам.главен/ 1
3 Ст.счетоводител /главен Черноморец/ 1
4 Старши счетоводител 3
5 Младши счетоводител 1
6 Техн.сътрудник-касиер 1
7 Техн.сътрудник-касиер/Черноморец/ 1
8 Главен специалист Бюджет 1
9 Мл.специалист Бюджет 1

ДИРЕКЦИЯ “Приходи, местни данъци и такси”
№ по ред Длъжност Брой работни места
1 Директор 1
2 Ст. Специалист ”Приходи” 1
3 Началник отдел 1
4 Младши данъчни инспектори 2
5 Младши счетоводител 1
6 Технически-сътрудник - касиер 3

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”
№ по ред Длъжност Брой работни места
1 Директор 1
2 Главен специалист Устройство на тер. 1
3 Юрисконсулт 1
4 Гл.спец.”Общ.собственост” 1
5 Ст.спец.”Общ.собственост” 2
6 Началник отдел “ТСУ” 1
7 Ст.специалист “ТСУ” 1
8 Ст.спец. /районен техн.-села/ 4
9 Ст.спец. “Арх.-стр. Контрол” 1
10 Ст.спец.”Строителство” 2
11 Главен специалист “Инв.контрол” 1
9 Ст.специалист“Инвеститорски контрол 1
10 Ст.спец.”Екология” 1
11 Началник сектор “КРВП” 1
12 Ст.спец.”КРВП” 3
13 Специалист “Общинска експ.комисия” 1


Дирекция”Туризъм, икономически и хуманитарни дейности,
евроинтеграция”
№ по ред Длъжност Брой работни места
1 Директор 1
2 Гл.експерт “Ик.дейност, туризъм, евроинтеграция” 1
3 Главен инспектор “Туристически дейности” 1
4 Ст. спец. “Транспорт и земеделие” 1
5 Гл. специалист “Образование” 1
6 Ст.спец.”Евроинтеграция и прис.ф-ве” 1
7 Ст.спец. “Връзки с обществ. И м.п.” КМ 1
8 Ст. специалист СДЛ 1
9 Секретар Комисия млад.д-сти и спорт 1


ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СОЗОПОЛ


1.Кмет – 1 4.Кметове на кметства – 9
2.Зам.кмет – 1 5.Кметски наместници – 3
3.Секретар – 1 6.Финансов контрольор – 1
7. Главен юрисконсулт - 1
8. Главен архитект - 1
9. Гл. специалист - 0.5

І.Обща администрация
- численост на персонала – 47.5
- в т.ч. директор – 3
ІІ.Специализирана администрация
- численост на персонала – 33
- в т.ч. директор – 2
- началник отдел – 1
- началник сектор – 1
ІІІ.Обща численост – 99 щата,
В т.ч.: Общинска администрация – делигирана от държавата дейност – 55 щата
Общинска администрация – дейност с осигурени средства от
общински приходи – 44 щата

Т. Янакиев – Не можеш да правиш такива реплики.
П. Рейзи – Не може да не я направя, Тихомире. Вие бяхте против заместник кмета. Ок, заместник кмета го няма.
Т. Янакиев – Трябва всеки един да си изкаже мотивите, по които е гласувал против.
П. Рейзи – В момента гласуваме структурата на общинската администрация. В крайна сметка Вие сте против тая структура. Заместник кмета... добре, хайде да гласуваме всеки човек по бройка? Продължаваме нататък колеги, Вие си гласувахте, както преценихте.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №59/17.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Созопол.
Комисията предлага на Общинските съветници да се разгледа решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Къде е решението? То няма решение.
Кр. Германова – Грешка, да одобрим разходите на Кмета.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, ама то трябваше да има решение.
В. Караманова – Одобряване на разходите.
П. Рейзи – Добре, решението е: “Одобрява разходите на Кмета на община Созопол, за периода 30.09.2004 г. до 31.12.2004 г.”. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№327
Одобрява разходите на Кмета на община Созопол, за периода 30.09.2004 г. до 31.12.2004 г.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №73/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно наемане на имот, частна собственост за настаняване Клуб на пенсионера в с. Равна гора, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.3, ал.1 от НРПУРОИ, Общински Съвет – гр. Созопол дава своето съгласие Община Созопол, представлявана от Кмета, да сключи договор за наем със срок от 3 г., при годишна наемна цена от 50 лв., за помещение – частна собственост, което да се ползва за Клуб на пенсионера в с. Равна гора, Община Созопол.
П. Рейзи – Тук има една друга промяна. Този чл.3, ал.1 от НРПУРОИ, трябва да отпадне, защото имаме нова Наредба, която сме я приели днес.
Б. Чампарова – Или другия вариант е сега да отворя да търся новите основания.
Кр. Германова – Добре, нека да разгледаме следващата докладна. Божана, виж промяната и след това ще се върнем на тази докладна.
П. Рейзи – Добре, колеги, отиваме на следващата и после ще се върнем на тази, за да допишем решението както трябва.
Кр. Германова – Преминавам към докладна записка с вх. №75/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно допълнения към Решение №295.3 на Общински съвет – Созопол.
В докладната става въпрос за едно допълване на наше решение, относно таксата за битови отпадъци. Аз обаче имам един въпрос към г-н Червенков. Ще зачета един член от ЗМСМА. Става въпрос за чл.66, ал.3: “Когато до края на предходната година Общински съвет не е определил таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31.12 на предходната година”. Въпросът ми е такъв – ние като правим сега промяна, тази промяна ще бъде ли валидна за тази година и необходимо ли е ако не е валидна, да я правим въобще?
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Тук промяна в размера на таксата няма. Има само допълнения, които са направени след като представихме всички документи в ТДД. Тъй че таксата, която сме приели в края на годината, е валидна за тази година, така че проблеми няма да имаме.
Кр. Германова – Аз мисля, че промяната на едното място, е от един промил става два промила и половина. Това мисля, че е някаква промяна все пак. Нали, едно и две и половина не е равно.
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Да, за една или две фирми се касае.
Кр. Германова – Седем фирми са, г-н Червенков, аз поне проверих.
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Смятам, че няма да има проблеми.
Кр. Германова – Няма да има проблем, Вие го смятате. Къде е гаранцията, че няма да има проблем. Въобще валидно ли ще бъде това за тази година? Аз мисля, че вече са определени нещата. Данъчна Дирекция ще се съгласи ли с това, че няма да има проблем?
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Да, да. Данъчна администрация ще се съгласи с тия два промила и половина.
Кр. Германова – Закона обаче не се съгласява.
П. Рейзи – Става дума, че ние сме изпуснали всякакви срокове в момента. Гласуваме закъснение. Да не стане така това решение да важи за следващата година, не за тая.
Кр. Германова – То за следващата година ще го вземем. Въпроса е има ли стойност това решение като цяло.
П. Рейзи – Някой от Юристите на общината може ли да каже? Г-жа Караманова?
Д. Минков – При всички случаи решението ни няма да е незаконосъобразно. Т.е. ние си го взимаме решението, от там нататък да решава Данъчна администрация.
П. Рейзи – Така устройва ли Ви, г-н Червенков?
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Да, да.
П. Рейзи – Г-н Милко Димов.
М. димов – Щом като няма проблеми да изменяме, тука например за Червенка – 15 промила. Те плащат върху три лв. данъчна стойност. Имотите им са по-големи от нашите, а те плащат 3,5 лв., това са максималните данъчни ставки.
П. Рейзи – Добре, да променим тогава, обаче според мене вече тази промяна няма да залегне, защото вече всичко е залегнало, нали г-н Червенков?
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Нищо, можем да го направим за следващата година да се оправят промилите.
П. Рейзи – Да го запишем? Добре. Промяната е на “Червенка” 20 промила. Кажете г-н Червенков.
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Аз предлагам да бъде за следващата година.
П. Рейзи – Значи, гласуваме за 20 промяна.
Кр. Германова – Г-н Димов, става въпрос за №295.3.2.3 – “За нежилищни имоти намиращи се в стоителните граници на с. Атия, с. Равна гора, с. Индже войвода, с. Извор, с. Крушевец, с. Зидарово, с Присад, с. Габър, с. Равадиново, с. Вършило, с. Росен и с.о. Червенка, когато таксата се определя пропорционално - 10‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/, от които:
• За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 9,5‰
• За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения – 0,5‰ .”
В. Караманова – Не, не. “Червенка” остава отделно.
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Само да поясня. Става въпрос за фирми. Там се касае 55 лв. са събрани само от тези, които са декларирали като фирми, не като граждани. Тъй че...
П. Рейзи – А като граждани “Червенка” какво плащат?
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Те са отделно. Те са върху 10‰.
П. Рейзи – И те са върху 10. Как можем да променим и на тях да станат 15?
Н. Червенков – Директор Дирекция “Приходи местни данъци и такси” – Не можем, за тая година не можем. Следващата година трябва да го направим, за тая не можем.
П. Рейзи – Добре тогава, остава така. Хайде да го подлагаме на гласувате така, както е, защото явно пак някой някъде не си е свършил работата.
Кр. Германова – Просто няма смисъл. Вие разбирате ли, че това, което в момента гласуваме, няма смисъл за тази година.
П. Рейзи – Точно така е. Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№329
Общински съвет Созопол приема допълнения към Решение №295.3. както следва:
№295.3.1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия.
№295.3.1.1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани,както и за жилищни имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота /Приложение №4/
Такса “Битови отпадъци”
за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани както и за жилищни имоти на предприятия в строителни граници на населените места за 2005г. /в промил върху данъчната оценка на имота/

№ Населено място Сметосъбиране и сметоизвозване Поддържане чистотата на териториите на обществено ползване Проучване, проектиране, изграждане,поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за бит. Отпадъци или др.инсталации за обезвр. на битови отпадъци Всичко
1 Гр.Созопол 4,20 1,55 0,25 6
2 с. Черноморец 4,20 1,55 0,25 6
3 с. Атия 6,75 0 0,25 7
4 с. Равадиново 6,75 0 0,25 7
5 с. Росен 4,75 0 0,25 5
6 с. Равна гора 4,75 0 0,25 5
7 с.Извор 4,75 0 0,25 5
8 с.Вършило 4,75 0 0,25 5
9 с.Габър 4,75 0 0,25 5
10 с.Крушевец 4,75 0 0,25 5
11 с. Зидарово 4,75 0 0,25 5
12 с. Присад 4,75 0 0,25 5
13 с.Индже в-да 4,75 0 0,25 5
14 СО Червенка 9,75 0 0,25 10


№295.3.1.2. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия, намиращи се извън стоителните граници на Община Созопол.
• За услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, както и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения - 3‰ върху данъчната оценка на имота.
№295.3.2.1. За нежилищни имоти когато таксата за битови отпадъци се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове , и честотата на сметоизвозване – годишния размер на таксата се изчислява в лева. /Приложение №5/
• За услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване - 2,5‰ върху отчетната стойност на имота за имотите от населените места – гр.Созопол и с. Черноморец, за останалите населени места - 0‰
№295.3.2.3. За нежилищни имоти намиращи се в стоителните граници на с. Атия, с. Равна гора, с. Индже войвода, с. Извор, с. Крушевец, с. Зидарово, с Присад, с. Габър, с. Равадиново, с. Вършило, с. Росен и с.о. Червенка, когато таксата се определя пропорционално - 10‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/, от които:
• За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 9,5‰
• За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения – 0,5‰ .

Кр. Германова – Продължаваме нататък. Докладна записка с вх. №81/18.01.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за командировъчни и разходи за обучение за периода 16.09.2004 г. – 31.12.2004г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№330
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, приема Отчета на Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за командировъчни и разходи за обучение за периода 16.09.2004 г. – 31.12.2004 г., в размер на 398,00 лв.

П. Рейзи – Колеги, връщаме се на докладна №73. Там, където пише “Чл.3, ал.1 от НРПУРОИ”, се променя на “чл.7, ал.1 от НРПУРОИ”.
Кр. Германова – Ще Ви зачета предложението за решение на комисията.
“На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.7, ал.1 от НРПУРОИ, Общински Съвет – гр. Созопол дава своето съгласие Община Созопол, представлявана от Кмета, да сключи договор за наем със срок от 3 г. /пет е променено на три, по Закон е така/, при годишна наемна цена от 50 лв., за помещение – частна собственост, което да се ползва за Клуб на пенсионера в с. Равна гора, Община Созопол”.
Промените са наложени първо за годините, тъй като по закон и по нашите наредби не може да е повече от три години и е доуточнена цената, тъй като в решението, което е предложено не е уточнено, че тези 50 лв. са годишен наем. По предложението на Кмета, става въпрос за годишна наемна цена от 50 лв.
П. Рейзи – И сега тях ги вписваме в решението. Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Само искама да попитам, тази Наредба ние сега я гледахме. Можем ли да я цитираме веднага в решение.
П. Рейзи – Тя веднага влиза в сила. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№328
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.7, ал.1 от НРПУРОС, Общински Съвет – гр. Созопол дава своето съгласие Община Созопол, представлявана от Кмета, да сключи договор за наем със срок от 3 г., при годишна наемна цена от 50 лв., за помещение – частна собственост, което да се ползва за Клуб на пенсионера в с. Равна гора, Община Созопол.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №86/20.01.2005 г. от г-н Росен Деспов – Общински съветник, относно изграждането на спортна площадка в района на ОУ “Христо Ботев” – с. Черноморец. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Д. Добрев – Аз първо не съм съгласен да се вземат тези пари от 300 000 лв., които са определени за с. Черноморец. Второ, надявах се нашата Кметица да бъде тук и да си даде становището.
Кр. Германова – Това беше идеята и на комисията.
Д. Добрев – Нищо напротив нямам да се направи детска площадка в с. Черноморец, но нека тя бъде от бюджета и ще Ви кажа защо. Преди малко за отговор на г-жа Колчева беше дадена цифрата 150 000 лв. за улицата. А при заложени 60 000 лв. Значи 100 000 лв. имаме повече за ремонт на една улица. Ако започнем водоема, ще ни стигнат ли парите да довършим водоема. И ако почнем да работим на парче, от тия 300 000 лв. какво ще изкараме. Няма стратегия за използването на тия 300 000 лв. За това предлагам тия пари да дойдат от бюджета на общината.
П. Рейзи – Колеги, ако трябва да бъдем принципни, докладната за мене е некомплектована за това, че няма становище на Кмета на с. Черноморец. И принципно винаги сме се съобразявали с това. Аз в момента като коментирам, не съм против докладната, далеч съм от тая мисъл. Г-н Деспов, заповядайте.
Р. Деспов – Само да изясня защо няма становище на Кмета. Аз съм запознал Кмета на с. Черноморец с докладната. Тя каза, че ще си даде становището. От разговор час и половина, не разбрах какво е становището. Очаквах тук да го получа.
П. Рейзи – Вижте сега, ние в момента ако искате да направим една корекция в самото решение...
Д. Минков – Аз предлагам да я отложим тази докладна.
П. Рейзи – И аз така предлагам. За мен лично, докладната трябва да бъде оттеглена. Като идея не е лошо, далеч съм от мисълта, г-н Деспов, да се търсят средства за направата на това нещо. Но нека да се уточнят нещата, да чуем становището на Кмета, предстои ни приемане на бюджет, така че тая докладна може и тогава да се коментира и вече на следващата сесия да се вземе решение. За това, моето предложение към Вас е ако искате да си оттеглите докладната.
Р. Деспов – Нека да я гласуваме.
Д. Минков – Аз предлагам да бъде отложена за следваща, не следващата, а следваща сесия, до получаване становището на Кмета на с. Черноморец и до по-смислено и цялостно решение за използване на остатъка от сумата.
П. Рейзи – Имаме в случая... г-н Деспов, Вие ще коментирате ли нещо?
Р. Деспов – Мисля, че достатъчно ясно съм написал в самата докладна, освен това ние коментирахме с част от Общинските съветници от Черноморец, заедно с Кмета на Черноморец. Г-н Милко Димов беше там, когато запознах Кмета на Черноморец. Ако той е така, разбрал какво е становището на Кмета, да ни го каже, защото аз не го разбрах.
П. Рейзи – Вижте сега, тука не коментираме. Нямаме нейното становище, не можем да подложим на гласуване. Няма я тук да направи коментар по дадената докладна. От тук нататък не можем да правим...
Р. Деспов – Доводите, че тези 300 000 лв. нямали да стигнат за някаква улица или за нещо друго, доводите, че нямаме стратегия. Тези 300 000 лв. стоят две години вече, явно няма стратегия. Това е единственото голямо място, което е общинска собственост в Черноморец, на което може да се направи някакъв спортен комплекс. Тази спортна площадка я виждам като началото на такъв споротен комплекс. Тези пари могат да отидат там. Мисля, че те са за инвестиране в селото. Това е моят довод.
Кр. Германова – Г-н Десдпов, ние говорихме тогава и на комисията много. Мисля, че стана ясно, че никой не е против спортните площадки и изграждането на спортни съоръжения за децата ни. Ставаше въпрос за следното – все пак функционално да изразходим и едните и другите средства. Тъй като предстои гласуване на бюджет. Тези средства могат да бъдат заложени и в бюджета евентуално. В момента становището на Кмета го изисквахме не за друго, просто тя да си кажи какви са нуждите и необходимостите в селото. Оказа се, не знам, Кмета ли е толкова незаинтересован, не знам какви са толкова важни причините да не присъства, нито да даде своето становище, няма да го коментирам.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, имаме предложение от г-н Минков. Предлагам докладната да бъде отложена за една от следващите сесии. Който е съгласен с това предложение на г-н Минков, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 1 глас
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се. Докладната се отлага за една от следващите сесии.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№331
Отлага докладна записка с вх. №86/20.01.2005 г. от г-н Росен Деспов – Общински съветник, относно изграждането на спортна площадка в района на ОУ “Христо Ботев” – с. Черноморец, за следващо заседание на Общински съвет.

Кр. Германова – Само едно доуточнение, което направихме на самата комисия. Не става въпрос за реални пари. Става въпрос за това, че в рамките на тези 300 000 лв. изпълнителят ще извърши дадени ремонтни работи. Не знам дали всички колеги са запознати с това. Не става въпрос за реални пари. Тази точка, която цитирате е точка, в която в рамките на тези 300 000 лв., изпълнителят ще извърши ремонтни работи. Така ли е г-жо Караманова?
В. Караманова – Да, той това предлага.
П. Рейзи – Той това предлага г-н Деспов. Продължаваме нататък.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №99/21.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно отпускане на еднократна парична помощ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение, всъщност решението е така, както е по докладната. Просто трябваше да се запълни сумата, където са поставени точките.
“На основание чл.5 а, ал.4 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Милен Панайотов Петров с ЕГН 7011120485 от гр. Созопол, да бъде заплатена еднократна парична помощ в размер на 7000 лв., с която да бъдат заплатени разходите, извършени във връзка с проведено лечение в Офталмологични клиники в Германия”.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, това е предложението, аз предлагам да преминем към гласуване. Коментирано е с почти всички. Който е съгласен да бъдат отпуснати тези 7000 лв. помощ на Милен Петров, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№332
На основание чл.5 а, ал.4 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Милен Панайотов Петров с ЕГН 7011120485 от гр. Созопол, да бъде заплатена еднократна парична помощ в размер на 7000 лв., с която да бъдат заплатени разходите, извършени във връзка с проведено лечение в Офталмологични клиники в Германия

П. Рейзи – Г-н Петров, имате думата.
Н. Петров – Аз от името на брат ми благодаря на всички и на този, който внесе докладната и на Общинските съветници. Не знам дали всички са запознати с положението. Благодаря.
П. Рейзи – И ние благодарим. Продължаваме нататък.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №129/31.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно одобряване на покупка фургон за настаняване на социално слаби и безимотни жители от с. Атия, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение, с една малка добавка, само, че тук също трябва да се промени члена от наредбата.
П. Рейзи – Юристката, много те моля, намери и го коригирай. Следващата докладна.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №136/01.02.2005 г. от г-н Панайот Рейзи, относно наемане на имот – частна собственост в с.Атия, общ.Созопол за настаняване Клуб на пенсионера.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение по тая докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№334
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинска собственост, Общински съвет Созопол дава своето съгласие Кмета на Община Созопол да сключи договор за наем за срок от 3 /три/ години, при наемна цена от 60 /шестдесет/ лв. месечно за помещение – частна собственост, намиращо се на територията на с. Атия, Общ. Созопол, което да се ползва за Клуб на пенсионера.

Кр. Германова – Ами това е , изчакваме само докладна записка №129. корекцията е:
“На основание чл.8, ал.1 от Закона за Общинската Собственост, във връзка с чл.34 от същия закон и чл.7 от НРПУРОС, Общински Съвет – гр. Созопол, одобрява закупуването фургон за временно настаняване на социално слаби и безимотни жители от с. Атия, Община Созопол, на стойност 800 лв.”
Всъщност е допълнено “на стойност 800 лв.”
П. Рейзи – Г-жа Георгиева.
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Аз предлагам “във връзка с чл.7” от Наредбата въобще да отпадне. Да останат само законовите основания.
П. Рейзи – Колеги, отпада члена от Наредбата. Който е съгласен с това допълнение “на стойност 800 лв.” и всичко останало, както го прочете Председателя на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№333
На основание чл.8, ал.1 от Закона за Общинската Собственост, във връзка с чл.34 от същия закон и чл.7 от НРПУРОС, Общински Съвет – гр. Созопол, одобрява закупуването фургон за временно настаняване на социално слаби и безимотни жители от с. Атия, Община Созопол, на стойност 800 лв.

П. Рейзи – Давам думата на Председателя на комисията по ЗУТ.
Ст. Недин – Коя точка от дневния ред?
П. Рейзи – Т. 20 от дневния ред.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, г-жо Кмет, уважаеми гости. Комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”, направи две заседания – на 31.01. и на 08.02. Съответно от 17,30 и 16,30 ч. На заседанията са присъствали:
1. Стоьо Недин – Председател;
2. Димо Минков – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Дияна Колчева– член;
5. Милко Димов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински Съвет – Созопол;
2. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
3. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;
4. Пенка Бъчварова – Директор дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността”;
5. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол.
Зачитам докладните по реда, по който сме ги гледали в комисията. Докладна записка с вх. №85/19.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да разгледа проекта за решение, наред с докладната и с всички приложени документи към нея. Става въпрос за така наречената търговска схема.
П. Рейзи – Коментари по така предложената докладна от г-н Недин?
Ст. Недин – Тук в последствие обаче, се оказа, че няма цялостна предложена схема от администрацията в смисъл, в новия град там, където е новото строителство на “Боруна”, нали се оформя една общинска алея, където има заведения, евентуално изнасяне на маси столове. Разни фризери, хладилници, сладоледи.
П. Рейзи – Аз мисля, че по отношение на схемата за новия град е много непълна. Никъде не видяхме долу “веселата улица”. Ул. “Ропотамо”, ул. “Одеса” я няма също.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Там не са предложени, защото...
Ст. Недин – Тук мисля, че до църквата също го няма.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – До църквата го има. Аз няколко пъти обясних, че което е по ул. “Ропотамо”, крайбрежната, там не смятаме да слагаме павилиони и сергии. Като тези места се дават по друга схема като тротоарно право. Да не се дават на основание чл.56.
П. Рейзи – А като кой член трябва?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Като тротоарно право.
П. Рейзи – Като тротоарно право също трябва да минат през Общински съвет.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Не, не. Само местата по чл. 56.
П. Рейзи – А защо тогава на нас ни предлагате предложения, в които да гласуваме павилион и тротоарно право?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Не, няма такова нещо.
П. Рейзи – Е как да няма. Ето вижте, Вие сте го одобрили. Сега ще Ви го покажа.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Не пише въобще никъде тротоарно право.
П. Рейзи – Е как да не пише. Ей сега ще Ви покажа, момент.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Има защриховани, защото Вие знаете, че схемите са от миналата година, обаче на всяка една схема е написан – павилион, телефон, реп и т.н.
П. Рейзи – Сега ще Ви покажа, че пише троторно право.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Недейте да измествате, тротоарно право няма. Има може би от миналата година.
П. Рейзи – Тук пише – 4. тротоарно право.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – От миналата година. Така че тротоарното право се дава по друг ред и Вие много добре го знаете.
П. Рейзи – Какъв е тоя ред, г-жа Карабаджакова.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Същият случай е и за тази общинска алея, която става в кв.43.
П. Рейзи – Какъв е начина за отдаване на тротоарното право? Не, обяснете ни го.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Аз не съм човека, който ще Ви обясни как се дава тротоарното право.
П. Рейзи – Е как, Вие сте Главният архитект на общината.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Главният архитект предлага места за ситуиране на павилиони и за извършване на търговска дейност, но не и на тротоарно право.
П. Рейзи – Тая докладна как ще я коментирате. Ей тук пише тротоарно право.
Ст. Недин – Аз съм на същото мнение. Въпросът е, че...
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Ние коментирахме тая схема. Това е един навес с поставяне на...
П. Рейзи – Това не е навес, това е подиум.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Подиум-навес. За това не мога да го дам по друг начин, защото това е част от заведението, а схемата е от миналата година.
П. Рейзи – А какво е тогава, подиумът какво е?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Вижте кога е издадено.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова знам, че е стара. Обяснете ми какво е подиум.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Това е нещо, което не е тротоарно право. Това се монтира.
П. Рейзи – Тогава скицата е неточна и няма да я гласуваме. Защото на нас ни се говори за тротоарно право. Вие казвате, че тротоарно право няма.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Вие знаете, че го коментирахме този случай. Няма смисъл да влизаме в излишни спорове.
П. Рейзи – Ама не е само тук. Аз ще Ви покажа и другаде.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Кафе-еспресо, коментирахме го.
П. Рейзи – Аз ще Ви покажа и другъде къде пише тротоарно право.
Ст. Недин – Именно, защото го коментирахме.
П. Рейзи – Значи, по чл.56...
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Коментирахме го, тротоарното право е едно, а павилионите по чл.56 са по абсолютно различен начин.
П. Рейзи – Кой разрешава тротоарното право?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Има си ред, по който се разрешава тротоарното право.
П. Рейзи – Г-жа Георгиева да каже кой го разрешава.
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост – Както го прихме по новата Наредба, първо се проверява от мероприятие “Пазари”. Те записват кой какво и къде ползва. И след това ползваме комисията по чл.56, която разглежда молбите.
П. Рейзи – А тогава не трябва ли да се одобри това нещо от Общинския съвет като търговска схема.
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост – Ами тя нали комисията пак е...
П. Рейзи – Аз мисля, че трябва да бъде нанесено сега къде ще бъде това тротоарно право. Защото в нашия град, някой от Вас може ли да ми цитира какво означава “тротоарно право”?
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост – Свободни площи пред заведения, магазини и т.н. Където е основната дейност на някои, площта, която ползват пред това място, е тротоарно право.
П. Рейзи – Значи, по “Ропотамо” трябва да ги затворим всички, защото повечето имат къща, няма никакъв обект, а отпред е изкарал фризер за сладолед и ползва. Тая площ каква е?
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост – Да, ама той има фирма, регистрирана адреса на тази къща и ползва отпред тротоара.
П. Рейзи – Значи, разминава се с това, което коментираше до сега. Нормално е в търговската схема да бъдат приложени всички тротоари.
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост – Не може да бъде обхванат целият град. Това просто не е възможно в рисунки на града.
П. Рейзи – Значи ние можем да вземем решение примерно, в което да се...
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Освен това, това означава – приемете целия град тогава и там където мине отделът на Наско Червенков и прецени, че има два квадрата взети, ще му вземе такса. Но защриховайте тогава целия град.
П. Рейзи – Тогава няма смисъл от карта. Ама под това нещо има одобрение от Вас. Както гледам, схемата е стара, но Вие сте го одобрили. Значи сте одобрили и тротоарното право, не сте го зачертнали. Защото има схеми, където сте ги коригирали. Няма спор, г-жа Карабаджакова.
Ст. Недин – Не е целта за спор. Целта беше да се изясни наистина за какво става въпрос.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Аз го обясних много пъти и на двете комисии. Имахме две комисии и на двете комисии през цялото време се поставяше първо, къде е тротоарното право. И няколко пъти Галя Ви обясни какво е тротоарно право.
Ст. Недин – Ако трябва да сме честни и да сме искрени, лично аз го зададох въпроса.
П. Рейзи – Значи, аз Ви зададох следния въпрос – Вие го давате за тротоарно право, обаче някой си прави...
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Аз тротоарно право не давам.
П. Рейзи – Момент, Вие го предлагате.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Аз давам само разрешение за монтаж по чл.56 за временен преместваем обект.
П. Рейзи – Но току що казахте, че Главния архитект е предложил тия търговски схеми.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – И то чак след като това нещо мине на комисия, в която присъстват мисля, че шест Общински съветника.
П. Рейзи – Ама това няма никакво значение колко Общински съветника има.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Защото...
П. Рейзи – Защо въобще го коментирате това нещо? Защо миналата година, когато Ви казвахме “и тука искаме сергия” и Вие зачертавахте. А сега тая година сте ги махнали половината. Какъв е мотива за Вашето махане, ще ми кажете ли?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Да, защото миналата година политиката на общината беше по някакъв начин да печели от тези места. Тази година обаче, с приходите, които общината е изкарала от миналата година сме преценили, че трябва да правим модерно строителство. И модерен туризъм.
П. Рейзи – В какво се изразява това?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Това се изразява с постройки, а не с бараки. Ние искаме тази година и миналата година по същия начин, намаляване колкото се може намаляване броя на сергиите, павилионите и бараките. За това тази година сме ограничили до максимум, до минимум, тези временни преместваеми сергии, бараки и павилиончета.
П. Рейзи – Общината няма нужда от пари?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Не, че няма нужда от пари. Има нужда от пари, но сме преценили, че това което идва като приход от примерно 15 бр. павилиони, е достатъчно за тази година. Не сме преценили, че няма пари. Въпросът е обаче, понеже в общината се развиват инвестиционни намерения на граждани и се изграждат достатъчно луксозни магазини, хотели, заведения, ние не можем вече да минаваме на стария принцип да правим туризъм с бараки. Т.е. тия заведения и магазини и хотели, трябва да бъдат пълни. Ние не можем да натоварваме гражданите с това, отпреде да му сложа едно павилионче и да дойде един циганин и да продава гащи или чехли. Ако искаме да правим модерен туризъм...
П. Рейзи – Това стратегията по туризъм ли е?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Не е стратегията по туризма. Това е обща стратегия на общината.
П. Рейзи – Аз имам едно такова питане към Вас. Това лято на оная улица, която я наричате долу “крайбрежна”, когато на всички разрешим да си сложат масите на заведенията и отидем лично с Вас да направим една проверка и констатираме, че няма маси, а има грилове, има витрини за пасти, има направени някакви скалъпени плотове, на които се продават кюфтета и кебапчета. Какво правим тогава? Ще ми отговорите ли Вие на този въпрос?
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Нито аз, нито Вие сте хората, които трябва да ходите да правите проверки. Има отдел, има структура, която трябва да се занимава и да следи по контрола...
П. Рейзи – Напротив, аз мисля, че в тая комисия трябва лично Главният архитект да бъде, защото това е...
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Главният архитект има много други задължения. Вие много бъркате. Аз лично, има си отдел, който се занимава с кюфтетата и кебапчетата. На Главният архитект просто не му е там мястото.
Ст. Недин – Преминаваме към схемите.
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Искам само да потвърдя, че наистина, когато си подават молбите, те не посочват какво искат да поставят.
П. Рейзи – Галя, това лято имаше толкова много нарушения, не ми говори в момента някаква демагогика, която...
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Не се оправдавам в момента...
П. Рейзи – Точно се оправдаваш в момента.
Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Тя не е длъжна да проверява след това, защото не знае кой какво е посочил. При нея няма такава информация.
П. Рейзи – Аз казвам така, тя беше длъжна да представи всичките карти на целия град и ако ние имаме някакви предложения за допълнителни неща, да ги нанесем. Тия карти на нас не са ни представени. Тя е представила картите, които е преценила. Миналата година бяха представени всички, имаше допълнителни коментари...
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – По Закон е така. Не знам защо го извъртате и правите проблем. Главният архитект, в случая съм аз, аз съм човека, който предлага на Общинския съвет да гласува местата по чл.56, но само по чл.56. и това нещо съм го направила за тази година, съгласувайки го с всички кметове на населени места. Това нещо съм Ви го предложила, обсъдили сме го в две комисии и ако решите, гласувайте местата, които съм предложила на комисията за отдаване за този сезон по чл.56. Мисля, че няма смисъл да спорим по този начин и да извъртаме нещата. Имате едно решение за гласуване.
П. Рейзи – Сега ще гласуваме всяка една скица по отделно.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Това нещо е решение на самия Общински съвет.
П. Рейзи – И когато не гласуваме нещо, от там нататък няма право никъде нищо друго да се слага.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – Ама разбира се, че е така. Няма спор по тия неща. Не никога не сме спорили за това.
П. Рейзи – Напротив, Вие в момента се опитвате...
Ст. Недин – Нека да минаваме вече към скиците. Със самото решение няма да решим въпроса с контрола. За мен беше важно да си изясня точно този момент с така нареченото “тротоарно право”.
П. Рейзи – Аз мисля, че задължително тротоарното право трябва да мине през Общински съвет. От тук нататък ние затова гласуваме тия скици. За това е тая комисия по чл.56. Тя утре може да реши никъде да няма тротоарно право. Какво правим тогава, ако нямате решение на Общински съвет. Ние оставаме в ръцете на 8-9 човека да решат къде да има тротоарно право в нашия град. Ами то решава пред Вашето заведение да няма тротоарно право, решава пред моето да няма, решава пред на Тихомир да няма. Какво правим тогава?
В. Караманова – Не е точно така, както го представяте. Тротоарното право на всякъде се дава и то е без решение на Общински съвет. И това е право, пред заведението, което имаш, или пред магазина, или каквото ще да е друго, да ползваш определени квадратни метри, в зависимост от възможностите на терена или тротоара, за да осъществяваш тази дейност. И за да можеш да я осъществяваш, има приети такси от Общинския съвет и ти си плащаш за тях на направление “Пазари”, които обикалят непрекъснато, гледат, защото ти днес може да решиш, че ще ползваш 5 кв.м. юни месец, но юли може да се ползват, защото има възможност пред твоя магазин или заведение 10 и тогава плащаш 10. Работата на общинската администрация, на това звено в случая, специално за тротоарното право, е да проследява точно ли се събират парите и дали точно това, което ползва гражданина, го плаща. Друг е въпроса, че има недобросъвестни граждани, които плащат тротоарно право, минава служителят, проверява, след което вади това, за което Вие казахте грил или нещо друго. И ние проверки сме правили много, без да има заведение в двора си, зада може да извади нещо, а той буквално ползва тротоара само за такава дейност. Ние проверки правихме миналата година много, много санкции са налагани и в крайна сметка никой от нашите граждани не ги маха и тогава служителите направо им събираха парите, поне да вземат средствата. Но няма начин, по който може да се отдели. Права беше архитект Карабаджакова, че ако трябва да отделяме тротоарно право, всички тротоари на града трябва да ги защриховаме и там, където се ползва, да вземаме парите.
П. Рейзи – Добре, нали начина на работа е следния: пускат се молбите в комисията по чл.56 и там се одобрява дали даден човек пред своето заведение има право да ползва тротоара и съответно да сложи фризери и т.н. Нали това е начина? И аз точно това в момента коментирам, че от тук нататък нещата ги даваме, значи Общинският съвет не взима решение, влиза в комисията по чл.56 и комисията всима решение на тия места да няма тротоарно право.
В. Караманова – Не може да е така. Тя комисията...
Ст. Недин – Много се извинявам, времето много напредна. Беше много важно да се разбере какво значи чл.56, четохме го, там се включват търговски обекти до 15 кв.м., аз очаквах г-жа Карабаджакова да потвърди това, което си мислех аз вчера. Оказа се, че съм бил прав. За това много е важно в тези схеми там, където се третира защрихованото като тротоарно право, просто да не бъде защриховано, а само да си гласуваме само тези, които касаят обектите по чл.56. А всичко, което не е изредено в чл.56 си остава така нареченото тротоарно право, за което реда за придобиване е там в Наредбата.
Кр. Германова – Аз точно това искам да попитам. Кой Закон урежда термина “тротоарно право”? Кой Закон. За какво говорим?
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова, кой Закон го урежда това право?
В. Караманова – Закона за местните данъци и такси.
Ст. Недин – Аз предлагам да си гласуваме схемите сега, а пък това вече е въпрос на други отношения.
Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол – То по принцип може да се вкарват на всяка сесия допълнително. Ако се реше, че нещо е необходимо да се отдаде и така. Така, че не е прецедент да се вкарват допълнителни схеми.
Д. Минков – Няма да Ви ангажирам дълго. Аз се учудвам на противоречието във вижданията Ви за модерния туризъм. От една страна ограничаваме сергиите, за да придобием по-европейски вид, а от друга страна процедурата ни за ползване на тротоарно право е съвсем хаотична. Всичко е въпрос на регистрация. Аз слагам и след това идват да ми мерят и да ми определят парите, които трябва да платя. Ами Вие току що го казахте. Вие казахте, че комисията определя само парите. А не е ли... точно Вие го казахте, г-жо Караманова.
Ст. Недин – Гледаме схемите. Скица № 31-3/18.01.2005 г.
П. Рейзи – С. Черноморец, кафе-аператив. Който е съгласен тази скица да бъде одобрена, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Добри Добрев.
Д. Добрев – Г-н Председател, тука става въпрос за тротоарно право. Защото там се вадят маси. Обекта е кафето на центъра. А това, което е защриховано, са масите отвън. Временно-преместваем ли е? Обекта е върху кооперативна собственост.
П. Бъчварова – Самата сграда кооперативна собственост, земята е общинска собственост.
П. Рейзи – Тая схема се прие, продължаваме нататък.
Ст. Недин – Скица № 577/29.04.2004 г.
П. Рейзи – За реклама пише, Черноморец на входа.
Д. Добрев – Това мисля, че не е на входа на селото. Точно така, рекламата на “Славяни”, но доколкото знам, г-на там смята нещо да прави. Не знам пускал ли е при Вас скица. Мисля, че има пуснато, нали?
П. Рейзи – Ама тя е за реклама, така че...
Ст. Недин – Може да не се осъществи нищо.
П. Рейзи – Аз имам въпрос, ако не я одобрим сега скицата, това означава ли...
В. Караманова – Не знам защо, тука трябва да... комисията ще го гледа... това, че са защриховани не означава, че трябва да се дадат.
П. Рейзи – Ама аз точно това имах пред вид за тротоарното право. И за това мислех, че нормално беше всички карти на града да се представят. Защото ние като го одобрим, никъде не е казано, че трябва да се даде.
Ст. Недин – Предложени са с отделни скици. Много се извинявам, предложенията са с отделни скици. Те си имат номера.
П. Рейзи – Добре, №577. Който е съгласен тази скица да бъде одобрена, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 576/29.04.2004 г.
П. Рейзи – Пак за реклама. Който е съгласен тази скица да бъде одобрена, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 79/16.04.2004 г. За закуски и пакетирани стоки.
П. Рейзи – Пак за реклама. Който е съгласен тази скица да бъде одобрена, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 291/04.03.2004 г.
П. Рейзи – С. Черноморец. Който е съгласен тази скица да бъде одобрена, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 290/04.03.2004 г. Зеленчуков пазар.
П. Рейзи – С. Черноморец. Който е съгласен тази скица да бъде одобрена, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 113/05.02.2004 г., с. Черноморец, две места за кафе-еспресо.
П. Рейзи – Който е съгласен тази скица да бъде одобрена, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 115/05.02.2004 г, с. Черноморец, за увелеселителен парк и телефонни кабини.
П. Рейзи – Тука отстрани има едно червено, г-жа Карабаджакова. За какво е? За сергии ли е, ако е за сергии, да го пишем за сергии. Защото телефона го виждаме, ама и отстрани сте задраскали едно червено. Ако е там за сергии, защото там е имало досега сергии, казват. Ако е сергии, да пишем и три броя сергии. Значи т.3 – сергии. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 114/05.02.2004 г., с. Черноморец, за пакетирани стоки, безалкохолни напитки, вестници, пакетирани стоки, закуски.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам да задам един въпрос. Виждам, че има съгласувка на Кмета. Съгласувка за обекти 2 и 3, Кмет на с. Черноморец. Какъв е аргумента на Кмета, защо едно не е съгласувано. Какви са съображенията?
Д. Карабаджакова – Не мога да Ви кажа какви са съображенията, поради които не е съгласувано.
К. Стоянова – Ами то ако става въпрос тези стоки пакетирани са точно пред един магазин.
Д. Минков – Въобще никакъв европейски вид няма.
П. Рейзи – За европейски туризъм говорим, а пък няма никъде европейско. Аз предлагам колеги, ако пуснем две, трябва да остане и едно. Ако махнем едно, трябва да махнем и две. Няма логика... ами няма го европейския вид. Аз за това... коментирам в момента самата скица. Аз предлатам по тая скица и едно да остане, не само две и три. Както си е по скицата зачертано. Който е съгласен с това, което е зачертано от архитекта на общината така да остане, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 11-к/11.01.2005 г., Крушевец.
П. Рейзи – Момент, г-жа Колчева има думата.
Д. Колчева – Г-жо Карабаджакова, в една от комисиите беше поставен въпроса за допълнение на скиците в Черноморец. Ставаше въпрос за няколко обекта. Ставаше въпрос за телефоните, които са до читалището. Ставаше въпрос за площада, който е до градските тоалетни, там колички, виенско колело и т.н. Ставаше въпрос за заведения долу на централния плаж.
П. Бъчварова – Аз нося скици.
П. Рейзи – Ами дайте ги, г-жа Бъчварова. Нали трябва да ни ги оставите. Носеше ги, ама трябва да ги преснемем, да ги имаме, да ги гледаме, да ги одобрим. Благодаря. Да ги откоментираме и тях.
Д. Карабаджакова – Тя г-жа Бъчварова ги носеше предния път.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова, носеше ги... много Ви е страх да ги оставите при нас.
Ст. Недин – Ако обичаш, Диана, да покажеш за къде става въпрос.
П. Бъчварова – Какъв е проблема с тези скици?
П. Рейзи – Не става дума за проблем, нали трябва да ги одобрим. Следващата коя е? Крушевец.
Ст. Недин – Скица № 11-к/11.01.2005 г., Крушевец. Хранителни и пакетирани стоки.
П. Рейзи – Който е съгласен с №11-к, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 10-к/11.01.2005 г., Индже войвода. Кафе и пакетирани стоки.
П. Рейзи – Който е съгласен с №10-к, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 27/10.03.2004 г.
П. Рейзи – Който е съгласен с №27, Атия, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 78/16.04.2004 г.
П. Рейзи – Росен. Който е съгласен с №78, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 80/16.04.2004 г., Равна гора, хранителни стоки.
П. Рейзи – Който е съгласен с №80, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 12-3/06.02.2004 г., Зидарово. Фризьорски салон, хранителни стоки, каса на ВиК, кафе-еспресо.
П. Рейзи – Който е съгласен с №12-3, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 13-3/06.02.2004 г., Присад, хранителни стоки.
П. Рейзи – Който е съгласен с №13-3, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 029/11.01.2005 г., Созопол.
П. Рейзи – За реклама. Говорим за реклама, не я знам къде е.
Д. Минков – Добре, Диана, извинявай. Това нещо, което е при мен...
П. Рейзи – Това пред “Хоризонт” ли е сега?
Д. Карабаджакова – Ние в комисията обяснявахме, ако трябва пак ще обясня.
П. Рейзи – 80% от Общинските съветници не е на комисия.
Д. Карабаджакова – На тези, които не са били на комисия се извинявам. Това е пред р-т “Хоризонт”. За реклама.
П. Рейзи – Който е съгласен пред р-т “Хоризонт” да има реклама, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 511/20.04.2004 г., гр. Созопол.
Д. Карабаджакова – Това е до щанги-залата, между “Неда” и щанги-залата. Евентуално там да дойдат автосервизи. Има общински места, които могат да се ползват.
П. Рейзи – Който е съгласен с №511, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 069/17.01.2005 г.
Д. Карабаджакова – Базар “Меркурий”.
П. Рейзи – Така, както сте го дали тук...
Д. Карабаджакова – Не съм защриховала всяко квадратче, просто съм защриховала като общо. При сградите на пазара, съществуващите.
П. Рейзи – Значи, тая линия черната, която обикаля, до нея защриховано ли е, защото това са площите всъщност пред самите обекти? Те са вече тротоарно право.
Д. Карабаджакова – Не съм защриховала всеки един квадрат. Не знаех, че е необходимо да защриховам. Това е начин на изобразяване. Защриховала съм ги като обща схема, понеже се одобрява като обща схема целият базар “Меркурий”.
П. Рейзи – А между тях ще слагаме тротоарно право, така ли?
Д. Карабаджакова – Ами ако го искат, отпред. И ако го ползват като щендери, да. И ще си платят съответната площ.
П. Рейзи – Който е съгласен с №069, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 036/14.01.2004 г.
Д. Карабаджакова – Следващото е на “Черно море” досага съществуващият зеленчуков пазар и РЕП.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз тук предлагам зеленчуковия пазар да отпадне, също така тоя РЕП за вестници, който е на самата улица. Предстои пускането дай боже на Търговския център. Там ще се получи едно голямо задръстване. Строят се нови хотели отзад, така че точно тая площ, която се заема от пазара, може да ни трябва. За това аз предлагам евентуално на самия тротоар, там да гласуваме за поставяне на два търговски обекта.
Ст. Недин – Това е по предложение на комисията от второто заседание.
К. Мархолев – Нали ще правим спирка там?
П. Рейзи – Аз това казвам. И да бъде спирка...
Ст. Недин – Да има два обекта по чл.56.
П. Рейзи – Точно така, това е предложението. В момента пазара, който е поставен там, е поставен на пътното платно. Говоря, ако там бъдат заложени два търговски обекта, да бъдат на тротоара и да не пречат на движението. Това предлагам.
Д. Карабаджакова – Ами добре, следващият път ако преценим, ще вкараме актуализирана схема за други павилиони.
П. Рейзи – Който е съгласен скицата да отпадне, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 037/14.01.2004 г.
Д. Карабаджакова – Това е въпросното тротоарно право, което аз сега видях, че съм написала дървен подиум и тротоарно право.
Ст. Недин – Значи трябва да се промени скицата.
Д. Карабаджакова – Не, напротив. Да пише само дървен подиум.
Ст. Недин – Именно за това стана объркване и целта беше да се изяснят нещата. Всичко е ясно. Тази скица сега ще я променяш ли?
П. Рейзи – Тази скица трябва сега да я отхвърлим, да я предложи г-жа Карабаджакова както трябва.
Д. Карабаджакова – Не, аз съм я внесла както трябва.
П. Рейзи – Е как, пише “тротоарно право” на нея. Трябва да я отхвърлим.
Д. Карабаджакова – Просто отпада “тротоарно право” и я приемате като дървен подиум с навес.
П. Рейзи – Аз Ви предлагам да има два павилиона там, Вие казвате “аз го предлагам”, сега тук, където сте го написали...
Д. Карабаджакова – Ама тук пише, а там въобще не пише два павилиона. Там пише зеленчуков пазар. Не са идентични нещата.
П. Рейзи – Какво сега махаме, г-жа Карабаджакова, в крайна сметка? Махаме тротоарното право, това е Вашето предложение, така ли?
Д. Карабаджакова – Да, става дървен подиум с навес.
П. Рейзи – А тоя дървен подиум има ли право да е повече от 15 кв.м?
Д. Карабаджакова – Това ще го ревизираме.
П. Рейзи – Добре. Който е съгласен да остане скицата само дървен подиум и навес, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 117/05.02.2004 г.
П. Рейзи – Който е съгласен със скица №117, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 512/20.04.2004 г.
Д. Карабаджакова – Тука може би аз съм направила един пропуск, или после е дошло след обсъждане. Смятам на следваща сесия да внеса още едно предложение. Да се отдаде пространството, ако разбира се го приемете, пространството под стълбите на амфитеатъра. Където беше бившето кафе на амфитеатъра. За следващата сесия ще Ви внеса такава схема.
П. Рейзи – Имаше предложение и от тая страна, както лятото по време на “Аполония”, където се прави едно кафе, имаше предложение да бъде целогодишно. Сега вече Главният архитект ще прецени дали можи.
Д. Карабаджакова – Да, ще го обсъдя с Кмета на общината и ще преценя дали може.
П. Рейзи – Имаше го и като предложение в комисията.
Д. Карабаджакова – Да, да, знам.
П. Рейзи – Добре. Значи, приемаме по №512, както е предложена. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 489/19.04.2004 г.
Д. Карабаджакова – Ул. “Републиканска”. Павилиона се използваше за ел.материали. В момента виждам, че е освободен, но това не означава, че общината не може да разполага с него. В момента, в който се появи подходящ кандидат, пак да постави нещо там.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова, той не е много красив. За европейският вид малко... една ламарина все пак.
Д. Карабаджакова – Той вече е освободен. Би трябвало бившият собственик да си го премести.
П. Рейзи – Не е ли нормално Вие да го предупредите, все пак. Имам пред вид администрацията, не лично Вие.
Д. Карабаджакова – Така или иначе той ще се дава по общия ред и ще кандидатства съответният гражданин.
П. Рейзи – Имате пред вид да остане местото.
Д. Карабаджакова – Да.
П. Рейзи – Добре. Който е съгласен със скица №489, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 490/19.04.2004 г., Созопол. Кафе-еспресо и тротоарно право.
Д. Карабаджакова – Това е един павилион. Би трябвало да конкретизирате само павилиона.
П. Рейзи – Защото сте писали тротоарно право.
Д. Карабаджакова – Да, от миналата година е. Извинявам се. Ползвани са предните скици.
П. Рейзи – Ама Вие сте го одобрили от тая. Който е съгласен с №490, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 485/19.04.2004 г., Созопол. Павилион за кинкалерия.
П. Рейзи – Аз предлагам това да отпадне от търговската схема. Първо, там в момента отдолу се строи нов хотел, отгоре там къщата е вече взета и там ще се строи нещо хубаво. Мисля, че на тоя павилион не му е мястото там. Липсва на града магазин за копчета, но в крайна сметка ще правим европейски град, така че мисля, че на тоя павилион не му е мястото там, г-да Общински съветници. Който е съгласен скицата да остане така, моля да гласува “ЗА”:
За – 3 гласа
Против – 9 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Отпада. Няма да го има по търговската схема.
Ст. Недин – Скица № 491/19.04.2004 г.
Д. Карабаджакова – Това е един павилион, който, като се качваме от ул. “Републиканска” нагоре по стълбичките и стигаме до ул.”Рила”.
П. Рейзи – Който е съгласен с тая схема, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 486/19.04.2005 г.
Д. Карабаджакова – Това са в момента до р-т “Черно море”, има за вестници и за билети за автобуса.
П. Рейзи – Който е съгласен с така предложената схема, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 488/19.04.2004 г. До стадиона, на завоя. Баничките и книжарницата.
П. Рейзи – Който е съгласен с №488, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 514/20.04.2004 г.
Д. Карабаджакова – Това е на влизане от Бургас. Това са места за реклами.
П. Рейзи – Който е съгласен с №514, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 329/10.03.2004 г.
П. Рейзи – Който е съгласен с №329, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 12/04.03.2004 г., с. Росен.
Д. Карабаджакова – Имаме едно за пакетирани стоки и три за плодове и зеленчуци.
П. Рейзи – С. Росен. Който е съгласен с №12, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 11/04.03.2004 г.
П. Рейзи – С. Атия. Това са магазините там. Който е съгласен с №11, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 498/19.01.2004 г., к-г “Златна рибка”, за реклама.
П. Рейзи – Който е съгласен с №498, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица № 122/05.02.2004 г.
П. Рейзи – Тук, както сте ги дали тук тия работи, според мен са тротоари.
Д. Карабаджакова – Скицата е от миналата година защрихована. Вие приемате ядки, кафе-аператив, вестници, а пък тротоарното право е от миналата година.
П. Рейзи – Ама аз мисля, че тротоарното право...
Ст. Недин – Тротоарното право го зачертваме. Освен това така нареченото “тротоарно право” не се третира от ЗУТ и не се казва, че трябва да е по схема, предложена от Главния архитект и приета от Общински съвет.
П. Рейзи – Всяка година сме го гледали тротоарното право и сме го одобрявали.
Д. Карабаджакова – До миналата година беше така, обаче тази година е по-различно.
П. Рейзи – Добре, тази година защо така решихте, г-жа Карабаджакова. Миналата година го гледахме, тази година не.
Д. Карабаджакова – Не съм го решила аз.
П. Рейзи – А кой го е решил.
Ст. Недин – Лятото влезе ЗУТ.
П. Рейзи – Ама преди това пак нямаше определение за тротоарно право в ЗУТ. Базар “Кулата” изобщо го няма защрихован.
Д. Карабаджакова – Базар “Кулата” сега може да го опишете базар “Кулата”. Няма нищо лошо.
П. Рейзи – Ама трябва да е по Ваше предложение, г-жа Карабаджакова. И трябва да го предложите в скица.
Д. Карабаджакова – Да, разбира се. Тази година ще се дава пак за сергии, както миналата година.
П. Рейзи – Ама го няма отбелязано.
Д. Карабаджакова – Сега ще Ви го отбележа. Извинявам се, че го няма отбелязано в схемата. Ето, има го на оригиналната схема. Погледнете на нея.
П. Рейзи – Който е съгласен с №122, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица №05, с. Черноморец. Кафе-еспресо.
П. Рейзи – Който е съгласен с №05, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Скица 06, с. Черноморец – тоалетни и телефонни кабини.
П. Рейзи – Който е съгласен с №06, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен да бъде приета търговската схема на Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№335
Общински съвет – Созопол, на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и във връзка с §3 от ПЗР на Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол, с.Черноморец и населените места на територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица № 31-3/18.01.2005 г.
2. Скица № 577/29.04.2004 г.
3. Скица № 576/29.04.2004 г.
4. Скица № 79/16.04.2004 г.
5. Скица № 291/04.03.2004 г.
6. Скица № 290/04.03.2004 г.
7. Скица № 113/05.02.2004 г.
8. Скица № 115/05.02.2004 г.
9. Скица № 114/05.02.2004 г.
10. Скица № 11-к/11.01.2005 г.
11. Скица № 10-к/11.01.2005 г.
12. Скица № 27/10.03.2004 г.
13. Скица № 78/16.04.2004 г.
14. Скица № 80/16.04.2004 г.
15. Скица № 12-3/06.02.2004 г.
16. Скица № 13-3/06.02.2004 г.
17. Скица № 029/11.01.2005 г.
18. Скица № 511/20.04.2004 г.
19. Скица № 069/17.01.2005 г.
20. Скица № 037/14.01.2004 г.
21. Скица № 117/05.02.2004 г.
22. Скица № 512/20.04.2004 г.
23. Скица № 489/19.04.2004 г.
24. Скица № 490/19.04.2004 г.
25. Скица № 491/19.04.2004 г.
26. Скица № 486/19.04.2005 г.
27. Скица № 488/19.04.2004 г.
28. Скица № 329/10.03.2004 г.
29. Скица № 11/04.03.2004 г.
30. Скица № 12/04.03.2004 г.
31. Скица № 498/19.01.2004 г.
32. Скица № 122/05.02.2004 г.
33. Скица № 05/01.02.2005 г.
34. Скица № 06/01.02.2005 г.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №999/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 102, 103, 104, 122, 123, 124 и 125 и улична регулация и проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложеиние по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№336
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 от ЗУТ, мотивирино предписание с изх. 93-00-30/20.04.04г на Кмета на Община Созопол, молба с вх.№26-00-141/18.12.1996 година от сдружение “Мисари-96” гр.Созопол, съгласувателно писмо с изх.№08-С-230/19.12.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и поради възстановяване собствеността върху бивши земеделски имоти в частта от местност “Мисаря” попадаща в регулацията на гр. Созопол и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на града и свързаната с него зона на влияние
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
4.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците.
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 102, 103, 104, 122, 123, 124 и 125, и улична регулация с осови точки 685-687-688-689-690-691-692-693 с ширина 12 метра, улична регулация с осови точки 693-787-786-784 с ширина 12 метра,улична регулация с осови точки 790-868-869-870-871-872-873-691 с ширина 12 метра улична регулация с осови точки 826-864-865-866-867-688 с ширина 9 метра и уширение за паркинг от 16,50 м., проект за вертикално планиране , схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Окръжен съд гр.Бургас.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №1000/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 135, 136, 137 и 140, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложеиние по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№337
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 от ЗУТ, мотивирино предписание с изх. 93-00-33/20.04.04г на Кмета на Община Созопол, молба с вх.№26-00-141/18.12.1996 година от сдружение “Мисари-96” гр.Созопол, съгласувателно писмо с изх.№ 08-С-230/19.12.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и поради възстановяване собствеността върху бивши земеделски имоти в частта от местност ”Мисаря” попадаща в регулацията на гр.Созопол и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на града и свързаната с него зона на влияние
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
4.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците.
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номераномера 135,136,137 и 140, и улична регулация с осови точки 747-849-817-816 с ширина 10 метра и улична регулация с осови точки точки 849-848-847-846-845-844-811 с ширина 10 метра и уширение за паркинг с ширина 18 метра, улична регулация с осови точки 817-844 с ширина 9 метра, проект за вертикално планиране , схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри и корекции в зелен цвят.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Окръжен съд гр.Бургас.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №1001/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол, включващ квартали с номера 131, 132, 130 и 133 и улична регулация с предвидени уширения за паркинг, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложеиние по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№338

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 от ЗУТ, мотивирино предписание с изх. 93-00-31/20.04.04г на Кмета на Община Созопол, молба с вх.№26-00-141/18.12.1996 година от сдружение “Мисари-96” гр.Созопол, съгласувателно писмо с изх.№ 08-С-230/19.12.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и поради възстановяване собствеността върху бивши земеделски имоти в частта от местност ”Мисаря” попадаща в регулацията на гр.Созопол и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на града и свързаната с него зона на влияние
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
4.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците.
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 131, 132, 130 и 133, и улична регулация с осови точки 759-760-761-762- 763-764-765-766-767 с ширина 12 метра и улична регулация с осови точки точки 765-843-842-841-840-839-838-665 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки 759-809-808-807-806-805-804-803-802-801-669 с ширина 15.50 метра и 13.75 метра с предвидени уширения за паркинг, улична регулация с осови точки точки 841-804 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-661-662-664-665 с ширина 10 метра и 17.50 метра с предвидени уширения за паркинг, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване по червените и сини линии, надписи, цифри и корекции в зелен цвят.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Окръжен съд гр.Бургас.


Ст. Недин – Докладна записка с вх. №1002/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол, включващ квартали с номера 107, 108, 109, 110, 113, 114 и 115 и улична регулация, улична регулация тупик, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложеиние по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№339

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 от ЗУТ, мотивирино предписание с изх. 93-00-31/20.04.04г на Кмета на Община Созопол, молба с вх.№26-00-141/18.12.1996 година от сдружение “Мисари-96” гр.Созопол, съгласувателно писмо с изх.№ 08-С-230/19.12.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и поради възстановяване собствеността върху бивши земеделски имоти в частта от местност ”Мисаря” попадаща в регулацията на гр.Созопол и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на града и свързаната с него зона на влияние
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
4.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците.
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 107, 108, 109,110, 113, 114 и 115 и улична регулация с осови точки 660-659-658-657- 656-655-654-653-652-651-650 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-772-773-774-775-776-778-779-780-781-883-783 с ширина 11 метра и 12 метра, улична регулация с осови точки 776-882-881-880-877-876-875-874 с ширина 12 метра и ширина 9,50 м. , улична регулация с осови точки точки 653-880 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 783-879-878-877-650, улична регулация тупик с осови точки 781-782 с ширина 10 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Окръжен съд гр.Бургас.


Ст. Недин – Докладна записка с вх. №1003/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол, включващ квартали с номера 128, 127, 126 и 121 и улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложеиние по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№340

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 от ЗУТ, мотивирино предписание с изх. 93-00-38/20.04.04 г на Кмета на Община Созопол, молба с вх.№26-00-141/18.12.1996 година от сдружение “Мисари-96” гр.Созопол, съгласувателно писмо с изх.№ 08-С-230/19.12.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и поради възстановяване собствеността върху бивши земеделски имоти в частта от местност ”Мисаря” попадаща в регулацията на гр.Созопол и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на града и свързаната с него зона на влияние
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
4.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците.
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 128, 127,126 и 121 и улична регулация с осови точки 849-850-851-852-853-677-676-854-855-856-857-858-861 с ширина 12 метра, улична регулация с осови точки точки 747-746-680-681-682-683-684-685 с ширина 12 метра и уширение за паркинг от 16 метра, улична регулация с осови точки 673-674-675-677-678-679-680 с ширина 10 метра , улична регулация с осови точки 823-863-860-861-862-686-685 с ширини 12.50 метра и 12 м., улична регулация тупик с осови точки 675-820 с ширина 6 м., проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Окръжен съд гр.Бургас.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №1004/21.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр. Созопол, включващ квартали с номера 105, 106, 118 и 119 и улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложеиние по тази докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№341

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 от ЗУТ, мотивирино предписание с изх. 93-00-31/20.04.04г на Кмета на Община Созопол, молба с вх.№26-00-141/18.12.1996 година от сдружение “Мисари-96” гр.Созопол, съгласувателно писмо с изх.№ 08-С-230/19.12.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и поради възстановяване собствеността върху бивши земеделски имоти в частта от местност ”Мисаря” попадаща в регулацията на гр.Созопол и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на града и свързаната с него зона на влияние
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.
4.Настъпили инвестиционни намерения на собствениците.
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 105, 106, 118 и 119 и улична регулация с осови точки 823-825-826-827-790-789-788-785-784 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки 783-784с ширина 12 метра, улична регулация с осови точки 781-794-793-792-791-790 с ширина 10 метра , улична регулация с осови точки 798-797-796-795-792, и проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Окръжен съд гр.Бургас.


Ст. Недин – Докладна записка с вх. №74/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно отмяна решение №215.2/24.09.2004 г. на Общински съвет – Созопол и одобряване промяна план за регулация и застрояване на УПИ ІV, кв. 21 по плана на с. Индже войвода, община Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложеиние за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№342.1. Отменя свое решение №215.2/24.09.2004 г. от 14-то заседание на Общински съвет.
№342.2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.128, ал.6 и чл.121, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет съгласува предложения проект за промяна на плана за регулация и застрояване на УПИ ІV, кв.21 по плана на с. Индже войвода, община Созопол, представляващ дворно място с площ от 3480 /три хиляди четиристотин и осемдесет/ кв.в. и изградена в него масивна сграда “Училище”, с площ от 300 /триста/ кв.м., като се образуват нов УПИ ІV-192 “Училищна сграда”, с площ по графични данни 1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ кв.м. и УПИ VІ-192 “За КОО” в кв.21, с площ по графични данни 1630 /хиляда шестотин и тридесет/ кв. м., по плана на с. Индже войвода, община Созопол.


Ст. Недин – Докладна записка с вх. №91/20.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот І, в кв.68 по плана на с. Черноморец, Община Созопол.
Да се разгледа докладната на заседание на Общински съвет, със следната забележка на комисията:
Така предложеното проекто-решение е в противоречие с последните изменения на ЗУТ, а именно: Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове в урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура.
Все пак решихме да влезе докладната с въпросната забележка на сесия.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тази докладна няма становище и искам Юриста на Общинския съвет също да коментира докладната.
Б. Чампарова – Г-н Недин подробно посочи какво точно е нарушението в последната промяна на Закона. Там изрично е записано само едно изключение, а именно : “промяна във връзка с изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура”. Аз не знам защо за пореден път се внася такава докладна, пак във връзка с квартал, който е определен за озеленяване. Става въпрос за всякакъв вид собственост – държавна, общинска или частна. Не може да бъде допускана промяна, освен за това изключение, което Ви казах току що. Все пак Вие имате право да гласувате. Това е моето мнение. Ако някой следи от Вас какъв беше проекто-закона на първо четене, беше по-либерален. Имаше възможност да се променя и във връзка с изграждане на спортни площадки. Но в крайна сметка Закона се прие само с едно единствено изключение.
П. Рейзи – Така, както коментирахме, според мен Кмета на общината трябва да я оттегли тази докладна, защото е незаконосъобразна. Не може Общинският съвет да разглежда такива докладни. Г-н Милко Димов.
М. Димов – Аз си казах становището в комисията, ще го кажа и сега. Мисля, че няма да нарушим закона, защото там мероприятието не е нарушено. Това е отредено, не е отчуждено.
П. Рейзи – Какво значи няма да нарушиш закона. Закона ти го четоха току що и вече си в нарушение със Закона.
М. Димов – Тогава ние влизаме в един такъв глобален проблем. Или трябва да решим на тия хора да им платим мястото по пазарни цени, което от общината няма да стане поне още пет години, или товя място трябва да стои още 10-20 год. ей така грозящо на пъпа на селото и блокира по-нататък изграждането навсякъде в тоя терен. То излиза, че там нищо не можем да строим. Трябва да се намери някакъв начин, във връзка и с другите Закони, за да се реши проблема.
П. Рейзи – Аз като Председател на Общинския съвет, ще го подложа на гласуване и ще поискам от Общинските съветници...
Д. Карабаджакова – Още нещо друго, че там мероприятието не е проведено. Само е предвидено това мероприятие да се изпълни, отчуждаване на имотите нямаме.
П. Рейзи – Нали в градоустройствения план пише “за озеленяване”.
Д. Карабаджакова – Градоустройствения план му е изтекла възможността, при която не може да бъде променян. Петгодишният срок на плана на Черноморец отдавна е изтекъл, т.е. той може да бъде променян. Така че с промяната, която се искали гражданите, може да бъде променено предназначението.
П. Рейзи – Според мене Вие не говорите правилно. Подвеждате Общинският съвет в момента.
Д. Карабаджакова – Не го подвеждам. То не е отчуждено мястото.
П. Рейзи – Никой не говори за отчуждаване.
Г. Георгиева – Да, никой не говори за отчуждаване, обаче евентуално може за в бъдеще да говорим за отчуждаване, ако решим и имаме право. Ние нямаме причина да искаме отчуждаваме, защото имаме само няколко определени хипотези, по които можем да искаме едната инфраструктура, която ние не предвиждаме да правим там.
П. Рейзи – Добре, за какво го казвате това?
Г. Георгиева – Искам да кажа нещо друго, че за мен тази ал.3 не е обвързана с ал.2. Изграждането на части от тях не е обвързано с и т.н.
П. Рейзи – Значи г-н Тумпалов тогава няма никакво реализирано мероприятие, г-жа Карабаджакова. Вие лично казахте, че целия парцел е за озеленяване. Нещо не можем да се разберем с Вас.
Г. Георгиева – Парцела на “Чайка” е парк.
П. Рейзи – Какъв парк, там има плочник.
Г. Георгиева – В парковете има плочници.
П. Рейзи – Докладната е несъобразна, как ще влиза тази докладна на Общински съвет. Искате да гласуваме нещо, което е незакотонсъобразно. Трябва да се гласува докладната да се оттегли.
Г. Георгиева – Вие може да гласувате “не одобряваме”. Това също е гласуване.
Д. Минков – Не виждам какво го тълкуваме Закона. В единия случай има реализирано мероприятие, в другия имаме нереализирано мероприятие. Закона казва, че и в двата случая не може.
Б. Чампарова – Ние можем да го превърнем в съдебна зала и двете да спорим с Галя до безкрай. В крайна сметка Вие решете.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, предлагам докладната да не бъде допусната на сесия, за което предлагам Общинския съвет да гласува. Поради незаконосъобразност, г-жа Караманова трябва да бъде оттеглена.
В. Караманова – Юриста на общината казва, че може да бъде гласувана докладната. Аз трябва да се доверя на Юриста на общината. Вие се доверявате на Вашия Юрист и така го тълкува, гласува се и толкова.
П. Рейзи – Какво се гласува. Нещо незаконосъобразно. Каква е обосновката на Галя Георгиева, че е законосъобразно? Уважаеми колеги, искам да Ви кажа, е на становище, че това, което го гласуваме е законосъобразно. Така ли е Галя?
Г. Георгиева – Да.
П. Рейзи – Аз предлагам, който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 4 гласа
Против – 3 гласа
Въздържали се – 5 гласа.
Не се приема.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№343
Не съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.68, по плана на с.Черноморец, Община Созопол, съгласно който се предвижда обособяването от УПИ І на два нови – УПИ ІІІ-10 за изграждане на хотел и УПИ ІІІ-9 за “КОО”.

П. Рейзи – Преминаваме нататък. Давам думата на Председателя на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, г-жа Колчева.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” също проведе две свои заседания, на осми и на девети февруари. На заседанието на комисията присъстваха членовете на комисията. В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Добри Добрев – общински съветник;
4. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”.
5. Милко Димов – общински съветник;
6. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
7. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол.
На своите две заседания, комисията разгледа следните докладни.

Докладна записка с вх. №46/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-139 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със заповед №283/1971 година.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, по тая докладна липсваше становище на Кмета. Виждам, че е дадено. Положително е. Да преминем към гласуване. Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№344
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-139 в кв.17 по плана на с. Росен, одобрен със заповед № 283/1971 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №47/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-389 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №31.
Комисията излезе с предложение решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№345
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-389 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №48/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-400 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №3.
Решението по докладната, като в уводната част на така предложената докладна да се коригира името на лицето желаещо да се прекрати собствеността с община Созопол, Елена Янева Костадинова на Елена Янева Николова.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№346
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІІ-400 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №49/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-396 в кв.36 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година,улица “Рибарска” №11.
Комисията излиза с решение, както е по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№347
Общински съвет-Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІІІ-396 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №50/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-652 в кв.60 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 год., ул.”Първи май “№21.
След обсъждане и гласуване, комисията взе следното решение
Отлага докладна записка с вх. №50/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-652 в кв.60 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 год., ул.”Първи май “№21, за доуточняване.

Докладна записка с вх. №51/14.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-283 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №59.
Комисията предлага решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№348

Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІ-283 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №58/17.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно изкупуване от страна на Община Созопол на част от сграда, находяща се в с. Атия, Община Созопол.
Колеги, ще Ви моля в решението да поправите в решението на докладната, на мястото на чл.3, да бъде чл.8, т.1, във връзка с новата Наредба, която приехме.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№349
На основание чл.43, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.8, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Кметът на община Созопол да сключи договор за покупко-продажба с Ангел Христов Иванов, с ЕГН 3907285428, притежаващ л.к. №151025783, изд. на 10.01.2001 г. от МВР – Русе и Анна Желязкова Иванова, с ЕГН 4707035357, притежаваща л.к. №151019855, изд. на 05.01.2001 г. от МВР – Русе, с който да бъде прехвърлено правото на собственост върху 58, 73/362 кв.м., които представляват особени части от масивна двуетажна сграда с РЗП 362 кв.м., построена в имот с пл. №50 по неодобрен кадастрален план на с. Атия, община Созопол, разположени както следва:
- две стаи и антре с площ от 51,08 кв.м., находящи се на втория етаж.
- Входно фоайе със стълбище с площ от 34,65 кв.м.
За покупката на гореписаните помещения община Созопол следва да заплати на продавачите тяхната пазарна стойност, съгласно експертни оценки №441/24.11.2004 г. и №475/15.12.2004 г., възлизаща на 28 118 /двадесет и осем хиляди сто и осемнадесет/ лв.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка с вх. №67/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно провеждане на явни търгове за отдаване под наем на част от земеделските имоти за стопанисване от общината в землището на с. Равадиново.
Колеги, по тази докладна се водиха доста разгорещени спорове, защото се констатира грешка. В решението не трябва да бъде 272.1, а трябва да бъде 272.2.
Комисията установи, че в изготвената от Румяна Тодорова докладна, за пореден път е допусната грешка в предложението за решение. Молим Кмета на общината да потърси отговорност от горе цитираната служителка.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

На основание разпоредбите на чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.97 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско собственост, разрешава да бъдат проведени явни търгове за отдаване под наем на част от земеделските имоти за стопанисване от общината в землището на с. Равадиново, съгласно приложение №1, при начални цени, определени с решение №272.2 на Общински съвет – Созопол.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№350
На основание разпоредбите на чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.97 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско собственост, разрешава да бъдат проведени явни търгове за отдаване под наем на част от земеделските имоти за стопанисване от общината в землището на с. Равадиново, съгласно приложение №1, при начални цени, определени с решение №272.2 на Общински съвет – Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №68/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-284 в кв.31 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №57.
По време на разглеждането на докладната в комисията се констатира несъответстие между решението и акта за собственост.
Отлага докладна записка с вх. №68/18.01.2005 г. за следващо заседание на Общински съвет, за уточняване номера на квартала, в който е имота.
П. Рейзи – По нотариален акт, г-жа Караманова, долу пише 36, а горе – 31. Пак същата г-жа Румяна Тодорова. Извинявайте, ама в крайна сметка това е една важна докладна, ние сега трябва да я отложим, защото някой не си е свършил работата.
Д. Колчева – Следващата е докладна записка с вх. №69/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-694 в кв.51 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
По същата причина се отлага докладна записка с вх. №69/18.01.2005 г. за следващо заседание на Общински съвет, за уточняване номера на квартала, в който е имота. Пак е написана от Румяна Тодорова.
Докладна записка с вх. №70/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІІ-401 в кв.36 по плана на гр.Созопол,одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №1.
Тук няма грешки. Комисията излиза с предложение, както е по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№351
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІІІ-401 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №71/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-95 в кв.17 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Решението по докладната, със забележка да се вземе становището на Кмета на с. Равадиново по време на заседанието на Общински съвет.
П. Рейзи – Кмета на Равадиново е тук. Ако не сте запознати, елате да Ви дам да прочетете и да разберете за какво става дума и да си кажете и Вие становището. Става дума за лицето Злата Трендафилова Лапардозова, която е собственик на УПИ ІІ-95 в кв.17 по плана на с. Равадиново, одобрен със заповед №54/1984 година.
С. Ангелова – Кмет на с. Равадиново – Аз по поканата, която получих, проследих на плана на с. Равадиново и мисля, че това дворно място е било съсобственост на двама човека.
П. Рейзи – Тя претендира, че има 1310 кв.м. и иска от общината тия 35 кв.м.
С. Ангелова – Кмет на с. Равадиново – Не мога да Ви кажа дали е тротоар, защото аз само го проверих по план и по парцел и в кой квартал се намира. Разбрах, че това е на човек, който е от Равадиново. Намира се до трафопоста. Това значи, че е къщата на Комня Узунова.
П. Рейзи – Мисълта ми е, няма вариант да е тротоар или нещо такова. И нямате нищо напротив да и бъде дадено.
С. Ангелова – Кмет на с. Равадиново – Не, не. Нямам нищо напротив.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№352
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-95 в кв.17 по плана на с.Равадиново, одобрен със заповед № 54/1984 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №72/18.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-268 в кв.22 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година.
Комисията излиза с решение да се вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№353
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІV-268 в кв.22 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №92/20.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно дарение на недвижим имот, частна общинска собственост в полза на “Мюсюлманско настоятелство – с. Равна гора, Община Созопол.
Уважаеми колеги, по време на обсъждането на тази докладна се констатираха много непълноти в така представената докладна и най-вече в Заповедта за регистрация на това мюсюлманско настоятелство. Липсват голяма част от реквизитите, които се изискват по Закона за вероизповеданията, затова комисията излезе с решение:
Отлага докладна записка №92//20.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно дарение на недвижим имот, частна общинска собственост в полза на “Мюсюлманско настоятелство – с. Равна гора, Община Созопол за следващо заседание на Общински съвет, поради непълнота на представените документи.
П. Рейзи – Г-н Мархолев, при нас има само една Заповед. Към тая Заповед няма никакви други прикрепени документи. Вие сте ги изброили, но при нас нищо няма.
К. Мархолев – Г-н Рейзи, много се извинявам, обаче в момента представлявах кметската институция. След като съм си сложил подписа и съм издал тази Заповед, значи аз съм провел всичко по Закона и имам тези документи. Всеки акт, подписан от Кмета, се проверява с какви документи е придружен, така ли? Да, аз нося отговорността. Всички документи са тук, мога да Ви ги представя.
П. Рейзи – В крайна сметка ние тук подхождаме много легално като я отлагаме за следващата сесия. Всички знаем, че е в терен за озеленяване. Ние търсим начин за решаване и за това в момента...
Кр. Германова – Основанието, на което е издадена Заповедта не е правилно.
К. Мархолев – Как да не е правилно?
Кр. Германова – Нека да стане Юристката и да обясни. Има основания на Закони, на които Вие издавате Заповед, не само на основание заявлението.
Д. Колчева – Чл.19 от Закона за вероизповеданията ал.1 гласи: “вероизповеданията могат да имат местни поделения, съгласно уставите си. Местните поделения се вписват в регистър от кметовете”. Заявлението по ал.2 включва...
П. Рейзи – Г-н Мархолев, Заповедта Ви както е написана е некомплектована.
К. Мархолев – Вие казвате цитирания Закон отгоре, така ли?
П. Рейзи – Ама прочетете какво сте написали в Заповедта.
К. Мархолев – По същата Заповед е регистрирано Църковното настоятелство в Созопол, Църковното настоятелство в Черноморец. Значи това излиза, че е незаконно. Служителката, която го е написала Стефка Михайлова, значи тя ни е подвела.
Д. Колчева – Г-н Мархолев, църквата в България е една и тя се казва Българска православна църква. И по този Закон тя не подлежи на регистрация.
К. Мархолев – По желание, не е задължително. Вие казвате, че Заповедта отгоре не е написана правилно.
П. Рейзи – Ето сега Юристката ще Ви каже.
Б. Чампарова – Това е само на основание някакво заявление. Други основания законови, на основание това и това, и следствие на тези основания регистрирам и т.н.
К. Мархолев – Искаш да кажеш, че това което те са го приложили хората...
Б. Чампарова – Няма я тая мотивация горе. Те може да са искали нещо друго.
К. Мархолев – Ама как, ето молбата им е тук.
Б. Чампарова – Ама там няма нищо, разбирате ли? Общинските съветници от комисията нямаше какво да видят.
П. Рейзи – Ей тая Заповед само имаме.
К. Мархолев – Ама нали моят подпис е достатъчен. Аз в момента изпълнявах функциите на общината. Вие не вярвате, че аз съм се разписал отдолу, така ли?
П. Рейзи – Защо да не вярваме, че ти си се разписал. Първото което е, в случая Кмета на общината е бил на работа, когато си го разписал това нещо. Ти нямаш право да го направиш, щом Кмета е на работа.
К. Мархолев – Не е бил Кмета на работа.
П. Рейзи – Е как да не е бил. Аз съм проверил, при мен няма пуснато заявление за отпуска на Кмета. На 25 януари, г-жа Караманова.
В. Караманова – Нямаше ме служебно.
П. Рейзи – Добре, ама не сте издали Заповед, с която да го упълномощите да разписва тия Заповеди. Ние затова предлагаме да се гледа на следваща сесия. Търсим начин да се реши проблема. Знаете, че там влизаме малко в противоречие със Закона по отношение на озеленяване.
К. Мархолев – Никакъв Закон няма там.
П. Рейзи – Как да няма?
К. Мархолев – Аз доколкото знам, 88-ма година влиза... никакво озеленяване няма там. И няма да бъде, по друга точка ще бъде там. И няма да бъде за дарение. Галя е сгрешила може би внесеното. Закона, прочетете го хубаво и ще видите. На хората се възстановява всичко, което е направено, отчуждено и т.н., там са изписани нещата. До 88-ма година това е било джамия. След влизането на кадастралния план е направено за зелена площ.
П. Рейзи – А джамията къде е тогава?
К. Мархолев – И джамията е указана в кадастралния план. Кадастралният план е документ, с който се установява някаква собственост.
Д. Колчева – Чия е собствеността на земята?
К. Мархолев – Никъде не е опоменато.
Д. Колчева – Защото земята владее сградата, а не сградата земята.
К. Мархолев – Как са я взели тази земя? Как, като преди това този парцел е бил целия частен?
П. Рейзи – Ние не знаем това.
К. Мархолев – Затова Ви казвам, Закона за вероизповеданията разрашава този спор.
Д. Колчева – Затова Ви питаме чия е земята.
П. Рейзи – Добре, нека да коментираме, джамията ако е върху сто квадрата, да им дадем 100 кв.м. Защо да им дадем всичките? Разбирате ли? Ама Вие не говорите тук за 100-те квадрата, Вие говорите за терен от 490 кв.м. Ние за това преценихме, че... ние нямаме нищо против хората там. Но нека се поставят някои неща и ние точно затова, вместо да го подложим на гласуване и да я приключим като докладна, я отлагаме за следващия път. За това Ви казвам, че нещата трябва да се погледнат отвсякъде и резонно. Продължаваме нататък. Докладната е отложена от комисията по туризъм.
Д. Колчева – Докладна записка с вх. №98/21.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно продажба на имот – частна общинска собственост, за изграждане на базова станция на телекомуникационно съоръжение в землище на с. Извор, Община Созопол.
След разглеждане на докладната, комисията предлага решението по докладната, но да се вземе становището на Кмета на с. Извор по време на заседанието на Общински съвет. Това тук е старото становище, това е отрицателно. Тук нямаме положително становище. Тази докладна отново, г-жа Караманова, е нещо некомплектована. В искането на Мтел пише 300 кв.м., в решението...
П. Рейзи – То може да иска 300, обаче ние коментирахме, не може да бъде по-малко от парцела. Аз лично разговарях с Кмета на селото и ми каза, че е съгласен.
В. Караманова – Той писа, че е съгласен...
П. Рейзи – Обаче го няма това съгласие. Уважаеми колеги, аз също съм разговарял с Кмета и предлагам да се гласува по решението. Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№354
На основание чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг поземлен имот № 012081 с АОС № 545/ 09.09.2004г. , с площ от 3 дка., в землище на с.Извор,Община Созопол.
Първоначалната тръжна цена на недвижимия имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка с вх. №130/31.01.2005 г. от г-жа Веска Караманова, относно одобряване на протокол № 318/15.07.04г за оземляване на малоимотни и безимотни граждани със земи от ДПФ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с предложението на комисията както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 5 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Не се приема.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№355
Не одобрява Решение на ОСЗГ, взето с Протокол № 318/15.07.2004г, с което е определено лицето Анастас Иванов Анастасов за оземляване при спазване изискванията на чл.20 от ЗСПЗЗ, с 15, 000 дка земи от Държавен поземлен фонд в з-ще с.Зидарово, Община Созопол с имот № 074013 – нива, с площ 2,998 дка, № 124033 – нива, с площ 7,008 дка и част от имот № 097005 – нива с площ 5, 000 дка.

Д. Колчева – Уважаеми колеги, комисията по Туризъм, стопанска политика и общинска собственост разгледа също доладни с №96, №97 и №85. това са Наредбите. Комисията излезе с решение, че подкрепя становището на Комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, заедно с нанесените корекции. Това е от комисията. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз ще внеса последната докладна, която беше на г-жа Петя Чапевова. Решението е следното:
Общински съвет – гр. Созопол приема допълнение към решение №297.1 от проведеното на 28.12.2004г. заседание, като в Приложение №6, в Раздел III:
1. във връзка с такси за ползване на детски ясли в графа “за останалите села в общината”, се добавя “и филиал на ОДЗ “Здравец” – гр. Созопол в с. Равадиново.
2. във връзка с такси за ползване на детски градини в графа “за останалите села в общината” се добавя “и филиал на ОДЗ “Здравец” – гр. Созопол в с. Равадиново.
Който е съгласен с предложението в с. Равадиново таксата да бъде 10 лв, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Не се приема.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№356

Общински съвет – гр. Созопол приема допълнение към решение №297.1 от проведеното на 28.12.2004г. заседание, като в Приложение №6, в Раздел III:
3. във връзка с такси за ползване на детски ясли в графа “за останалите села в общината”, се добавя “и филиал на ОДЗ “Здравец” – гр. Созопол в с. Равадиново.
4. във връзка с такси за ползване на детски градини в графа “за останалите села в общината” се добавя “и филиал на ОДЗ “Здравец” – гр. Созопол в с. Равадиново.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, благодаря за търпението. Г-жо Кмет, благодаря и за Вашето търпение. Закривам осемнадесетата сесия на Общиски съвет – Созопол. Довиждане.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ……….....
/П. Рейзи/


Протокола води: ............................
/П. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...