:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №17/28.12.2004 г


ПРОТОКОЛ №17


Днес 28.12.2004 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе седемнадесетото заседание под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми общински съветници, уважаема госпожо Кмет, Кметове, гости на седемнадесетата сесия на Общински съвет – гр. Созопол. Имаме кворум, 16 общински съветника присъстват на сесията. Откривам седемнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. Преди да започнем с питанията към Кмета на общината, искам да поздравя всички колеги Общински съветници, Кмета на общината, Кметовете на селата, гостите, които са на тази сесия с коледните празници, пожелавам им весело посрещане на новогодишните и нека след една година, пак да се съберем на следващата сесия усмихнати и доволни от новата 2005 г. Както на всяка сесия, така и на тази, започваме с питания към Кмета. Преди да минем към питанията, нека да гласуваме и дневния ред на седемнадесетата сесия. По Правилник съм внесъл една извънредна докладна, във връзка с гласуването на бройките на структурата на Общината. Ние там сме гласували средствата по бюджет, остава само да прогласуваме бройката. Понеже всеки от Вас я има докладната пред Вас, който е съгласен към дневния ред да влезе допълнително докладна “Одобряване числеността на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол”, като… тя ще влезе всъщност като седемнадесета точка от дневния ред… Г-н Недин.
Ст. Недин – Добър ден на всички. Аз така малко рано взимам думата. Едва сега в последния момент видях проекта за дневен ред. Смятам, че такъв дневен ред не бива да бъде приеман. Какво имам пред вид: имам пред вид, че след три сесии ако имаме 60 докладни, 60 точки ли ще е дневният ред. По-добре да го направим… дневният ред е, той се систематизира, нещата са систематизирани, да се направи един систематизиран дневен ред, както бяха до сега нещата. Просто така се усложнява работата, нашата работа на Общинския съвет. Аз само веднъж бях чувал като спомена там в комисиите, че нещо такова ще става и не съм си отворил писмото, не съм видял дневния ред, сега го видях тука при Станислав. Просто 17 точки дневен ред, някак си не звучи сериозно. Чистосърдечно, от гледна точка свързано с по-добрата оперативна работа на сесията. Предлагам дневният ред, ако може сега да се систематизира в три-четири точки да го гласуваме такъв, това ми е предложението.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, това нещо го промених и го правя единствено с една единствена цел, понеже ние разлепяме и обявяваме навсякъде дневния ред на предстоящата сесия. Досега както го правихме, го правихме с една-две водещи точки, останалите минават в точка “Постоянно действащи комисии”. По тоя начин хората, които са заинтересовани от съответните докладни, не знаят за какво става дума, а по тоя начин, когато са изписани всяка една докладна, която гледаме, всеки един гражданин може да прочете и по този начин може да дойде тука на сесията и съответно да вземе думата и да изслуша как е взето решението от Общинските съветници по неговите проблеми. А отделно съм се консултирал с почти всички колеги в района, дневният ред го правят по тоя начин. Една Община Бургас, която гледа на сесия от порядъка на 45-60 докладни, всеки съветник си получава списък със подробно от горе до долу всяка една докладна. И аз мисля, че не, че предното, което го правихме не е законосъобразно, но аз мисля, че е по-нормално, от тука се увеличава работата на служителите на Общински съвет, защото в крайна сметка нали си представяте, че ако тая покана, която Ви я изпратих, някой път ще бъде в 4-5 листа, защото имаме и такива сесии, където разглеждаме и по 40-50 докладни. Така че, аз мисля, че в момента не сме направили някакво…
Ст. Недин – Ние до момента не сме, но може и да направим някоя грешка, защото… тука са изписани в дневния ред всичките докладни една по една, в крайна сметка тука императивно се казва, че трябва да се одобри план. Ами ако не го одобрим, значи не сме спазили дневния ред.
П. Рейзи – Защо да не сме го спазили, не всяка докладна трябва да се приеме.
Ст. Недин – Има и други докладни, които просто императивните положения в дневния ред може да не съвпаднат после с решенията.
П. Рейзи – То е нормално, г-н Недин, напълно нормално е…
Ст. Недин – Според мене това не е добро за оперативната работа на Общинския съвет.
П. Рейзи – Аз мисля, че няма никакъв проблем по отношение на така направената покана. Предлагам да подложим на гласуване приемането на т.17 – тая докладна, която я внесох. Който е съгласен в дневния ред да влезе като т.17 докладната “Одобряване числеността на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол”, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№289
Приема да влезе в дневния ред като точка №17 докладна записка № 993/20.12.2004 г. от Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно Одобряване числеността на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол.

П. Рейзи – Който е съгласен с направената промяна по дневния ред на седемнадесетата сесия на Общински съвет, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 глас.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№290
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Актуализация на бюджета на община Созопол към 31.12.2004г.
2. Избор на съдебни заседатели.
3. Удължаване срока на ликвидация на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация и удължаване срока на договора на ликвидатора.
4. Определяне размера на местните такси и цени на услуги и права, считано от 01.01.2005 г.
Определяне размера на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ за един месец на общински жилищни и нежилищни имоти, считано от 01.01.2005 г.
5. Одобряване план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2004г
Одобряване план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2005г
Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2005 г.
6. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на Община Созопол.
7. Обезщетение по договор за наем – ЕТ “Казанова – Иван Баев”.
8. Промяна статута на част от дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване план за регулация и застрояване в УПИ І, кв. 62, с. Черноморец.
9. План за регулация на урегулиран поземлен имот І-777, 778 в кв. 63 по плана на гр. Созопол.
10. План за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти V-25, VІ-26, VІІ-27,VІІІ-1242, ІХ-1243 и Х-1244 в кв. 2 по плана на гр. Созопол.
11. Приемане “Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по туризма”.
12. Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.
13. Замяна на имот-общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, обл. Бургаска, представляващ част от УПИ VI, в кв.29 по плана на гр.Созопол.
14. Отпускане на еднократни парични помощи.
15. Отпускане на еднократни парични помощи.
16. Отпускане на персонални пенсии.
17. Одобряване числеността на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол.

П. Рейзи – Продължаваме нататък г-да Общински съветници. Имате ли питания към Кмета. Г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички. Уважаема г-жо Кмет, имам питане към Вас. Просто искам писмен отговор от Вас в законоустановения срок. Ще Ви го връча.
П. Рейзи – Нормално беше да се прочете, за да видим за какво става дума.
Д. Колчева – Във връзка с предварителен договор за покупко-продажба между Община Созопол и “Дюни”АД на поземлен имат КЕ №107 в местността “ Аклади “ в землището на с. Черноморец, моля да бъде предоставена информация в Общински съвет за изпълнението на чл.1.2 и чл.1.3 от този договор.
В чл.1.2 т.2 е заложена стойност 61 000 лв., средствата покриха ли изграждането на обекта? Приет ли е същият в настоящия момент с акт №19?
С решение № 66 на Общински съвет – Созопол се прие бюджет 2004, в който бяха заложени 20 000 лв. за реклама в гр. Созопол и 6 000 лв. за реклама в с. Черноморец. Как бяха изразходени тези средства в двете населени места?
Двора на ОУ “Христо Ботев”- с. Черноморец вече шест месеца се използва за депо на строителни отпадъци, павета и др. материали застрашаващи живота и здравето на децата, учещи там. С постоянното влизане и излизане на тежки автомобили там е разрушена алеята и изкъртена порталната врата. Кой даде разрешение за използването на двора на ОУ ”Христо Ботев”- с. Черноморец за депо? Кога същият ще бъде освободен от тези материали? Кой ще възстанови нанесените щети?
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Колчева. Други питания? Г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Добър ден, г-жо Караманова, добър ден г-да Общински съветници, гости. Аз искам да попитам г-жа Караманова как се движи въпроса с павилиона, който се намира горе в нашия квартал. На септемврийската сесия, с решение №213 Общинският съвет не даде съгласие собствеността да бъде предадена на Кооперацията, т.е. прилежащия терен на павилион 45 за хранителни стоки. Значи тогава, когато ние разисквахме въпроса, г-жа Караманова Вие казахте, че сте пуснали заповед за събарянето. И тъй като живея наблизо виждам, че там няма никакво събаряне, там започна едно възстановяване на павилиона.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет.
В. Караманова – На сесията септември месец, когато се гледа за павилиона на Кооперацията в Созопол, се взе решение от Общинския съвет да не се дава предаваемо място към това, което те имат като павилион. Заповедта за събарянето на този павилион беше пусната още лятото. Ние не можем да предаваме, ако няма решение на Общински съвет, да се предава общинска земя на съответната Кооперация. Този павилион те го имат и то е написано, имат право да от ремонтират павилиона си, така е, проверихме го по Закон, консултирали сме се с юристи. Ако те не излизат извън рамките на това, което правят и само укрепват павилиона, който притежават. Галя Георгиева е юрист на общината – “Общинска собственост”, тя също го гледа този въпрос и каза, че ако става въпрос, това е след проверки по Закона за кооперациите и по Закона за общинска собственост. Ако те укрепват това, което правят и не излизат извън рамките, ние нямаме право да ги спрем, тъй като това е съществуващ павилион, който е в техните активи. Това е. Ако все пак се вземе решение този павилион да бъде, и този павилион, който там стои без това, което беше решено за предаваемо да се събори, тогава вече на основание решение на Общински съвет, мога да им пусна Заповед, че павилиона трябва да бъде съборен.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Караманова. Други питания към Кмета на общината. Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Добър ден, уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет. Имам две питания към Вас, ако имате достатъчно информация и е възможно на момента да получа отговор, ще Ви моля сега да отговорите, ако не, ще Ви помоля на следващото заседание на Общински съвет. Първото ми питане е свързано със с. Присад. Хората от с. Присад са притеснени, че земеделският предприемач г-н Дженезов, ако не се лъжа от с. Зидарово, обработва площи около селото, които са общински. Въпроса ми в тая връзка е, има ли община Созопол договорни отношения с този предприемач да обработва тези земи, на какво основание, ако има такива договори са направени и изобщо каква е ситуацията около обработването на тези земи. Вторият ми въпрос е свързан със строителството около гр. Созопол. Скоро минавах по пътя Созопол-Приморско и ми направи впечатление, че с усилени темпове се строи от дясната страна на пътя между к-г “Каваци” и к-г “Веселие”. Много скоростно се строи. Въпроса ми е има ли общината някаква концепция по отношение на строителството в тези райони около гр. Созопол. Предполагам, че там нещата се изграждат с частични ПУП-ове. Не би ли следвало общината да помисли за изработването на общи устройствени планове, защото се опасявам, че строителството стана стихийно и в крайна сметка, когато сградите се построят, ще бъде една картинка, която няма да бъде много лице приятна Повечето от терените ще бъдат застроени, без да се предвидят някои основни неща, които са необходими за един новостроящ се квартал. В тая връзка са ми въпросите.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – За с. Присад – земите около с. Присад за стопанисване от общината се обработват от Дженезов от Зидарово. Това е така. С комисия общинската администрация установи, че това се извършва. На въпросният господин е пратено писмено уведомление да се яви в Общината за подписване на договор. При първото писмо, което е пратено, да се яви за подписване на договор с Общината, той не се яви. Ние му пратихме второ писмо. Очакваме той да дойде. Има становище на кметския съвет на с. Присад, с което хората категорично възразяват против това да се обработват земите там, тъй като те искат да ги ползват за паша на животните. Част от тях имат животни, искат да ги ползват. Воден е разговор с Дженезов, пое ангажимента да дойде, в писмото е писано, че ако не се яви в четиринадесет дневен срок, ще се приемат законоустановените мерки за извеждането му от тези обработваеми земи. Това е, което сме направили по въпроса за обработването. Въпроса със строителството, поставен от Общинския съветник Станислав Георгиев е изключително навременен и той е от голямо значение за по-нататъшното развитие на Общината. Ние на предишни сесии и на комисии в Общинския съвет сме обсъждали въпроса за това какво е виждането на Общината и да излезем с едно общо становище по въпроса за изработването на едни по-големи планове, не само за ПУП-овете, които се правят от съответния инвеститор, а да има една визия за това, как ще се развива строителството в тези зони. Тези, които са започнали да строят са точно със ПУП и промяна предназначението на земята със частичен ПУП само за тази територия. На следващата сесия януари месец ще внесем едно предложение от общинската администрация за това, как трябва да продължи да се извършва строителството на територията на черноморската зона, включваща община Созопол.
П. Рейзи – Доволен ли сте г-н Георгиев? Въпрос? Имате думата.
Ст. Георгиев – Благодаря на Кмета за отговорите, които даде на моите въпроси, но все пак тук е и Кмета на с. Присад, той също може да вземе думата. Тука ли е? Не го виждам. Няма го. Но все пак аз виждам, че направи ми впечатление от Вашия отговор, че се получава известно разминаване от мнението на хората от с. Присад и това, което смята да направи общината. Значи, жителите на Присад са категорично да се обработват тези земи, те като искат да ги ползват за пасища. Вие пращате писмо на Дженезов да подписвате договор… а, до този момент. Не в бъдеще? Щом като не съвпадат интересите на жителите.
В. Караманова – Да подпишем договор до този момент, за да може да плати това, което е ползвал до сега. Но има становище на кметския съвет, с което те не искат да се обработва земята.
Ст. Георгиев – Това исках да изясня, да не е за в бъдещи периоди. В крайна сметка трябва да има пасища и за животните. Аз се надявам, че още на следващата сесия ще се предложи някакво решение по отношение на втория ми въпрос, защото наистина е належащо да се вземат спешни мерки в това отношение, иначе нямам друго какво да кажа.
П. Рейзи – Галя има думата.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Добър ден на всички. Аз съм говорила с Кмета на Присад. Специално за земите, които обработва тази фирма, една част е предоставена му от държавен поземлен фонд и той се е разпрострял и на общински, като не за всички общински има решение да се ползват за пасище. За една част Кмета ми каза, че иска да продължи да се ползва от съответния арендатор.
П. Рейзи – Г-н Георгиев, аз предлагам да направите едно писмено искане до Кмета по този въпрос, да отговори писмено, хем по този начин, утре Вие като се видите с хората, ще можете да им дадете отговор.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Да, точно това е, че той най-точно знае точно кои земи иска да се освободят. Защото той мисля, че не иска всички. Много ясно, че една част ще останат обработваеми.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Георгиева. Уважаеми колеги, други питания към Кмета има ли? Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги и гости, аз имам три въпроса. Първият от тях е свързан с факта, че след две години ставаме членове на Европейския съюз. Вече сме подписали 29 глави, съгласувани между нашето правителство и Европейската комисия. Освен туризъм, в нашата община се развива и земеделие. Ако ние тука в центъра на общината имаме малко по-добър достъп до информация за това, как ще се развива туризма, по селата хората нямат достъп до такава информация. Въпросът ми е такъв – предвижда ли общината някаква разяснителна кампания, свързана с точно разясняване на моментите, които ние сме подписали като съгласие да знаят хората какво да очакват след две години, да бъдат подготвени. Защото има един господин, забравих му името, той отговаря за земеделието в общината и по мое впечатление стои повече в кабинета си и чака нещо да се случи. Вторият ми въпрос е свързан със свлачищата по крайбрежието на територията на общината. Колко свлачища има определени на територията на общината, те влизат ли в някакъв регистър, с какъв интензитет са, възможно ли е за тези свлачища да се участва по фонда за бедствия и аварии за укрепване и какво е всъщност и досегашното им състояние, има ли наченки на нови свлачища, предвиждат ли се нови проучвания по крайбрежието, свързани със свлачищата. Това пак е свързано с бъдещото строителство, със застрояване на територията. И пак във връзка със строителството и със разрастването, предвидила ли е общината и Гл. архитект, установяването на някаква промишлена зона около гр. Созопол, където евентуално могат да се насочват желаещи инвеститори да инвестират в дребни производства, свързани със задоволяване потребностите на туризма и на жителите на общината.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Недин. Г-жо Караманова, сега ли ще отговаряте или…
В. Караманова – За свлачищата г-н Недин ще получи писмен отговор, защото въпросът е сериозен и трябва да се види точно как е по документите. Но по отношение на крайната, да… с “Геозащита” – Варна, ние ще видим точно колко са, ще се провери, но можем да кандидатстваме по бедствия и аварии за укрепване на свлачищата. А за това дали е предвидена промишлена зона в териториалния устройствен план на община Созопол, който е правен 96-та година, промишлената зона на Созопол, е определена около Равадиново там, където в момента са бетоновите възли. Друга промишлена зона по устройствения план няма предвидена. В самия град няма такава.
П. Рейзи – Те бяха три въпроса.
В. Караманова – Това е по териториално-устройствения план, той така е приет и ние не можем да го променяме. Трябва да преминем към промяна на ТУП-а, за да можем да отредим нова зона. Или на плана извън регулация и в регулация в Созопол, който е да се отреди нова зона. Иначе в самия териториално-устройствен план това е зоната, която е отредена. И за фонд земеделие да се разяснява на хората какво ги очаква след две години, в глава “Земеделие” това, което е написано, не е направено, но аз благодаря за този въпрос, това ще се има пред вид в работата на общинската администрация следващата година да започнем да разясняваме на хората това, което ги очаква от това, което е написано в глава “Земеделие” след влизането ни в Европейския съюз.
П. Рейзи – Питане, г-н Недин.
Ст. Недин – Аз много държа наистина специално за свлачищата за следващата сесия, отговор в писмен вид и най-вече на това, свързано с предстоящото строителство, дали се предвиждат нови проучвания евентуално по крайбрежието.
П. Рейзи – Други питания към Кмета, колеги? Ако няма, аз предлагам да минем по вече така гласувания дневен ред от нас. Първа точка – Актуализация на бюджета на община Созопол към 31.12.2004 г. Давам думата на Председателя на комисията по финанси и бюджет – Красимира Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. На 22.12.2004 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Станислав Георгиев – член;
5. Петя Чапевова – член.

В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
3. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
4. Стоьо Недин – общински съветник;
5. Дияна Колчева – общински съветник;
6. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
7. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”;
8. Наско Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси”.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
1. Докладна записка с вх. №994/19.11.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно актуализация на бюджета на Община Созопол за 2004 година.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, всеки от Вас си е получил материалите, имате думата по актуализацията на бюджета за някои въпроси както към Кмета, така и към съответните служители. Принципно Комисията е взела решение докладната да влезе както е предложена от общинската администрация. Г-н Минков.
Д. Минков – Добър ден на всички. Нямах възможност да присъствам на заседанието на комисията и затова съответно не повдигнах там този въпрос. С изказването си искам две неща да постигна. Първо да задам въпрос относно процедурата, когато разглеждаме актуализация на бюджета, не знам към кого я задавам. По принцип, комисията взима решение бюджета да влезе по докладната. Ако на заседание на Общинския съвет се предложи някаква промяна, от там нататък какво правим? Можем ли да я правим тази промяна или не можем да я правим. За какво става дума. Аз виждам, че за втори пък влиза като актуализация на бюджета сумата от 16400 лв. за реконструкция на площад “Хан Крум”. Защо гласувах предния път против и сега по всяка вероятност ще гласувам пак така. Прави впечатление, че всеки един проект на общината съвместно с “Красива България”, е свързан с последващо до финансиране на проекта. Ако греша, поправете ме, но до момента това ще е третата актуализация на бюджет за такъв проект по “Красива България”. Явно е практика, не само в нашата община, а и в цялата страна, кандидатстването по тези проекти да става със занижени проекти, като след това се разчита на точно това до финансиране. Аз лично смятам, че това не е процес, който трябва да продължаваме да стимулираме и смятам, че тези 16400 лв. ако ние ги имаме, по-добре да ги изразходваме за нещо друго. Едното от тези неща например, е спортните клубове, които спешно се нуждаят от финансиране. Та, не знам въобще мога ли да правя предложение за промяна на тази актуализация.
П. Рейзи – Можете разбира се, как да не можете. Предложете конкретно.
Д. Минков – Защото предния път нали имаше възражение, че…
П. Рейзи – Ами, ако трябва, в крайна сметка ще дадем пет минути почивка…
Д. Минков – То всъщност трябва първо да се гласува дали ще се приеме тази актуализация в този вид и тогава…
П. Рейзи – Благодарим г-н Минков. Имате думата, г-да Общински съветници. Г-н Милков.
Ив. Милков – Уважаеми колеги, г-н Минков в случая е абсолютно прав в случая, по принцип. Като се направи някакъв договор и като се приеме, трябва да се спазва. За парите, които са отпуснати за тоя проект. Обаче, ние сега не говорим по принцип, говорим конкретно. Предният път обясниха, сега пак ще обяснят. Когато се започне един проект, после възникват допълнителни работи, които не са заложени в проекта, които излизат от долу под земята, нещо, което не можеш да го предвидиш точно как е направено и колко е направено. Доколкото знам, дошли са специалисти от “Красива България”, компетентни хора, мисля, че от Общината е бил само един човек, другите са били по “Красива България” и хората са видели за какво става дума. Нека да не решаваме частни неща по принцип. Нека още веднъж да ни кажат, защото далеч съм от мисълта, че г-жа Веска Караманова ще си затвори очите и ще подари на някой 16400 лв. Това, доколкото я познавам, никога няма да стане. Но те тогава ни обясниха какво е станало, какво е излязло отдолу, колко допълнително. Нали така? Нека да ни го обяснят още веднъж и да не си затваряме вратите в крайна сметка, заради някакъв частен случай пред останалите бъдещи проекти, по които ще участва Общината по “Красива България”, защото като знае, че си длъжник и не си ги вкарал в съда… ако има за какво, нямам против, но нека да разгледаме тоя случай по-подробно и по-конкретно. Който е в час и който знае за какво става дума, да стане и да обясни на хората. Какво е възникнало, как е възникнало, на каква стойност, кой е дошъл, кой оценил и т.н.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Милков. Г-н Минков за реплика.
Д. Минков – Проблема е в това, че ние вече го превърнахме в принцип този начин на решаване на въпросите. Аз не искам да ми обяснят за този конкретен случай. В този конкретен случай може да е така. Аз искам да ми обяснят как стана, че за античния комплекс се наложи да доплащаме, как се наложи мисля, че за пътя също да доплащаме и защо сега за трети път пак се налага да доплащаме. Поправете ме, възможно е да греша.
П. Рейзи – Г-жа Караманова.
В. Караманова – По “Красива България” община Созопол кандидатства тази година по три проекта. Първият обект, който е направен, няма доплащане, този, който е за площада. Там има корекционна сметка, която е в рамките на установените 10% непредвидени строителни. И това винаги се включва в договорите, които подписва Общината, независимо дали е по “Красива България” или не е по “Красива България”, в строителството има допустими 10%, които са непредвидени и които винаги излизат при едно строителство. Община Созопол не е финансирала допълнително обекта за античния християнски комплекс. Допълнителните средства, които дойдоха за античния християнски комплекс са дарения, направени на община Созопол точно по тоя проект, тъй като там основната количествено-стойностна сметка излезе на стойност по-висока от тази, по която се оперира, самата количествено-стойностна сметка и за да може да стартира проекта, трябваше да има по-висока сума, осигурена от наша страна. И тъй като ние нямахме такава в бюджета заложена, тези пари бяха осигурени по този начин, чрез дарение. По отношение на амфитеатъра. Аз на няколко пъти пред Общинските съветници съм обяснявала за амфитеатъра. Амфитеатъра излезе един изключително голям строителен обект, при който наистина възникнаха сериозни непредвидени работи. Когато се работеше амфитеатъра, никой не знаеше какво ще излезе под плочите от мушалкал, които са. И самите проектанти определено считаха, че отдолу ще бъде само с една замазка, след което ще бъдат пясък или съответно друга по-лека настилка. Оказа се, че това е бетон. За да се изравнят нивата със сегашното ниво на амфитеатъра, трябваше изцяло да се изкърти. Това е изключително много работа. При това, самите площи на амфитеатъра се оказаха повече от включените в количествено-стойностната сметка и това доведе до допълнителни разходи по отношение изграждането на самия обект. Ако някой от Вас, тука има и хора, които разбират от строителство, са били свидетели на работата по амфитеатъра изцяло от началото до края и ми каже,че може за 148 000 лв. да направи този театър, аз Ви предлагам Общинският съвет да вземем и да гласуваме един терен и да се направи нов амфитеатър и да имаме още един амфитеатър за 148 000 лв. Работата беше много по амфитеатъра и Вие го виждате и го знаете много добре. От това повече нямам какво да кажа, защото многократно по този въпрос сме говорили, вече на поредна сесия ние обсъждаме въпроса за амфитеатъра. Общинският съвет ще вземе решение как да гласува.
Кр. Германова – Може ли, само искам нещо да допълня, г-жо Караманова. Вие казахте, за първият проект, за който говорихте, че се е вместил в 10-те %, които са, така да се каже, резерв в проекта. Но не отбелязахте, че тези 10% са резерва на трите проекта. Значи, тези 10%, които е използвал първият проект, той е изял парите на трите проекта. И затова се налага в момента, тези 21-22%, които са увеличение на амфитеатъра, да ги до гласуваме и да ги до финансираме. Просто исках едно уточнение да направя към колегите.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, въпроса, който постави г-н Минков, действително има основание. Уважаема г-жо Кмет, тука става въпрос за малко повече прозрачност за това, какво се прави по тези проекти, специално за това до финансиране и в комисията аз направих едно предложение, на което все още държа. Когато възникват такива неща, в комисиите, които правят тази оценка на реалната ситуация по отношение на строителството и на тази допълнителна работа, да се включват и Общински съветници. Аз не разбирам от строителство, но имам колеги Общински съветници, които достатъчно добре разбират от строителство и могат да преценят дали действително ситуацията е такава, каквато се представя или не. Това ще допринесе за по-голямата прозрачност и за премахване на подозренията, които възникват в нас. Така че, ако може да се включат Общински съветници даже, защо не и самият Председател на Общинския съвет, той също може, предполагам, че разбира от строителство достатъчно добре. По този начин да се изчистят съмненията. От друга страна, искам да питам по отношение на бюджета, тъй като актуализацията става дума за 18 000 лв., които трябва да се разпределят. Докладната е внесена преди десет дни. Искам да попитам има ли до вчера някакво развитие на тази сума, има ли постъпили някакви пари, възможно ли е да бъдат, ако има допълнително пари, да бъдат разпределени днес, тъй като наистина вторият въпрос, който засегна г-н Минков за финансиране на спортните клубове, също стои на дневен ред. Мисля, че не достатъчно правим за тези клубове, даже поставих, предложих, може би следващата сесия, една от основните точки да бъде разглеждане на спортната база, финансирането на спорта, тъй като съгласете се, че е по-добре да привлечем децата да спортуват, отколкото да мислят за други неща и да се отвличат в една много неприятна насока. Знаете, изкушенията са много, по-добре да ги привлечем да спортуват най-активно. Така че, ако има средства, предлагам още сега да бъдат разпределени, ако има такава възможност за спортните клубове. Въпроса ми е към Гл. счетоводител и специалиста по бюджет в общинската администрация.
П. Рейзи – Г-жа Миндова ли ще отговори или г-жа Бученкова?
Кр. Германова – Аз само искам да кажа нещо, докато дойде Валя предполагам, че и тя ще го каже. Тези 18 000 лв. не са допълнителни приходи. Това не е увеличение, това е просто прехвърляне от параграф в параграф. И цялата актуализация на бюджета е едно прехвърляне – намаляне на един параграф, увеличаване на друг параграф. В момента не говорим за никакви допълнително реални пари, разпределяни по параграфите.
П. Рейзи – Мисля, че това е отговора на г-н Георгиев.
Кр. Германова – Той зададе и въпроса дали има допълнително някакви средства за този период.
В. Бученкова – гл. специалист бюджет – Допълнителни? За сега не сме приключили още. Не мога да кажа за допълнителни, защото сега в момента приключваме годината и трябва да видим от кои параграфи ще има преизпълнение. Ако имаше преизпълнение, щяхме да внесем докладната и да направим това преразпределение. В момента не можем. Към момента няма преизпълнение на приходи.
П. Рейзи – Благодарим.
Кр. Германова – А има ли някакво неизпълнение, вече сме в края на годината? Неизпълнение на приходната част.
В. Бученкова – гл. специалист бюджет – Ще се компенсират. Едни параграфи ще имат преизпълнение, а други – неизпълнение.
П. Рейзи – Долу-горе ще се балансира бюджета. Други коментари по докладната? Ако няма, аз предлагам да… г-жа Миндова.
Н. Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет” – Две години община Созопол работи по една система за финансов контрол и управление. Това е по изискването на Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Искам само да Ви кажа, че спазвайки принципите, заложени в тази схема и съответно указанията, които получаваме от София, ние правим предложението за бюджета така, както сме го направили и тази година. Проекта, който след това е станал бюджет. Съгласно фонд 07, от 17.02.2004 г., това е указанието на Министерството на финансите за разработване на бюджетите на общините, искам да Ви зачета: “На осн. чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, по решение на Общински съвет, общините могат да подпомагат с приходи от общински средства, да подпомагат, подчертавам – да подпомагат – с приходи от общински средства, спортни клубове и спортни дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината, като конкретизацията на разходите се определя с решението на Общинския съвет за приемане на бюджета”. Значи, да подпомагат, аз доколкото съдя от направените искания, едва ли не става въпрос, това е мое лично мнение, става въпрос за цялостно финансиране. Нямам абсолютно нищо против спорта и развитието му. Не достатъчни са спортните бази на територията на нашата община. Не е ли по-разумно не сега да тръгнем и да възстановяване на разходи, които са направени без решение на Общинския съвет, не е ли по-разумно тия разходи, които са направени, да бъдат разгледани и с новия бюджет, да бъде взето наистина едно обосновано решение за подпомагането на спорта в общината. Не за цялостното финансиране. Винаги в нашата практика сме се стремили да спазваме стриктно финансова дисциплина, да не извършваме разходи и да поставяме винаги, както Вие казвате, Общинският съвет на колене, след това да ни взема решение за тия разходи, които предварително сме направили. А сега ми се струва, че точно това в момента искате да извършим.
П. Рейзи – Една година това правим, г-жа Миндова, как го спазвате не знам.
Н. Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет” – Съжалявам много.
П. Рейзи – Съжалявайте наистина, защото точно това правим.
Н. Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет” – Тия твърдения трябва да бъдат доказани.
П. Рейзи – Няма бюджет досега, за който да не съм констатирал, че парите вече са изхарчени и ние трябва да го одобряваме. Всяка една актуализация е такава.
Н. Миндова – Значи, ние представяме актуализацията, където не са достигнали средствата, Вие вземате решение и след това вече предприемаме разходи. Не предварително.
П. Рейзи – Не виждам Вие откъде го имате това заключение, че ние в момента по нашите спортни клубове, ще гласуваме нещо, за което вече са изхарчени парите. Дойдоха при нас, едното искане беше за направа на спортен лагер на децата от гребния клуб в Созопол. Тоя лагер трябваше да се направи декември, ние не можахме. Разговарял съм с треньора и там техният ръководител, казаха ми “януари можем да го направим, ако на нас съответно ни се гласуват пари”, там не е реализирано мероприятието. Вие имате пред вид по всяка вероятност в Черноморец клуба по карате, където Свиридов там е изхарчил вече средствата по отношение на ремонт на базата и т.н. Ами, не може в крайна сметка да стоят децата в една мизерия, отвсякъде да е мръсотия и те да спортуват там. Много ясно, че някой трябва да ги направи. Доколкото аз съм запознат с нашите спортни клубове тия пари, които ние ги гласуваме тука са 1/3 от парите, които се изхарчват по време на спортната година. Така, че и това, което го казахте току що, че ние гласуваме пари, с които те да реализират изцяло спортната си дейност и това не е вярно.
Н. Миндова – Дано да е така.
П. Рейзи – Аз съм човек, който давам средства за спорта и мога да Ви кажа, че парите за футбол, които ги гласуваме от порядъка на 6-7 хил. лв. не стигат доникъде. Също парите, които бяха за гребането, 5-6 хил.лв. и те не стигат доникъде.
Н. Миндова – Ами това ще го видим, защото те така или иначе са длъжни да представят в общината отчет за получените и разходваните… и другото което казвате да финансираме за лагер през януари също е недопустимо, тъй като до 31.12 неусвоените субсидии, трябва да бъде върната по сметка на община Созопол.
П. Рейзи – Добре де, аз исках да попитам нещо друго. Те сега примерно там януари, февруари, март, какво ще харчат? Имат лагери, имат нужда от пари, какво правят?
Н. Миндова – Вие имате право да вземете решение. След това да се задължите обаче да го заложите.
П. Рейзи – За бюджета да го заложим, да. Значи по-добре е едно такова решение да излезе януари месец, когато ще може вече… това са неща, които ние не ги знаем, задавам въпроса и Вие отговаряте. Аз се съгласявам. Защото няма време.
Н. Миндова – Ще напишем платежните, те са в други банки, не са в нашата обслужваща. Парите ще пристигнат утре при тях. Кога ще ги харчат?
П. Рейзи – Добре, г-жа Миндова, съгласих се с Вас, благодаря. Г-жа Караманова.
В. Караманова – Така, аз предлагам януари да направим един пълен анализ на спортната база, с която община Созопол разполага, да се види какви клубове има, каква спортна дейност развиват тези клубове, колко деца участват в спортните клубове, какви са изявите през годината. На базата на това, на този анализ, да вземем решение за финансиране пропорционално на клубовете, които община Созопол има. Това решение ще се вземе януари, отпуска се първоначалната сума с решение на Общинския съвет и ангажимента да бъдат включени в бюджета за 2005 г.а и в бюджета основния, ще получат останалата сума. За тези клубове, които имат необходимост да развиват спортна дейност или тренировъчна дейност през месец януари, както е със гребния клуб.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Уважаеми колеги, аз предлагам, достатъчно дебатирахме по актуализацията на бюджета, предлагам да меним към гласуване на отделните точки. Имате думата г-жа Германова.
Кр. Германова – Започвам да зачитам актуализацията по докладната така, както е представена.
На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, предлагам да актуализирате приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
I. Общински съвет Созопол утвърждава промени на плана на приходната част в рамките на общия размер на бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година, както следва:

било увеличение става
§ 13-05 – пътен данък 38 694 лв. 3 000 лв. 41 694 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
§ 24-04 – прих.от прод.на стоки и усл. 23 000 лв. 4 500 лв. 27 500 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
§ 27-05 – за ползв.пазари,търж.и др. 241 500 лв. 2 500 лв. 244 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
§ 27-10 – за технически услуги 240 000 лв. 8 000 лв. 48 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –

било намаление става
§ 24-06 – приходи от наем земя 65 000 лв. 18 000 лв. 47 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по точка първа, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова –
ІІ. Общински съвет Созопол утвърждава промени на плана на разходната част в рамките на общия размер на бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година, както следва:
1.1.Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година – от собствени средства в размер на 20 610 лв. за “Местни дейности”, в т.ч. за :
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
с 20 610 лв.
ДМА било увеличение става
§ 52-06 – водоснабдяване с.Атия 9 500 лв. 8 000 лв. 17 500 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
§ 52-06 – водоснабдяване с.Равадиново 0 6 000 лв. 6 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –

§ 52-06 – реконстр. площад”Хан Крум”
гр.Созопол – Амфитеатър 74 300лв. 16 400 лв. 90 700лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа
Против – 1 гласа
Въздържали се – 6 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
ППР
§ 52-06 – ПСОВ с.Черноморец 14 500лв. 810 лв. 15 310лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
ДМА било намаление става
§ 52-06 – входен знак Равна гора 1 000 лв. 1 000 лв. 0
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
§ 52-06 – водоснабдяване улица
“Васил Левски”Созопол 20000 лв. 1 400 лв. 18 600 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
20 000 лв 1 400 лв 18 600 лв
§ 52-06 – водоснабдяване с Индже
войвода 14 000 лв. 6 000 лв. 8 000 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –

ППР
§ 52-06 – ПСОВ гр.Созопол 20 000 лв. 2 200 лв. 17 800 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по точка 1.1., моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Сумата само да зачета, за да не стане така, че не сме зачели сумата. 20 610 лв. е увеличението в т. 1.1.
1.2.Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА,НДМА и основен ремонт към 31.12.2004 година /Приложение№ 1/.
било увеличение става
Общо капиталови разходи 642 400 лв. 20 610 лв. 663 010 лв.
В т.ч. собствени средства 550 400 лв. 20610 лв. 571010 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
2.Променя плана на разходната част на бюджета към 31.12.2004 година на Община Созопол за “Местни дейности”, както следва:
2.1.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 13 000 лв., в т.ч. за:
Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 14 000 лв.
било намаление става

§ 10-30 – текущ ремонт 14 000 лв. 14 000 лв. 0
в т.ч.кметство с.Атия 8 000 лв. 8 000 лв. 0
кметство с.Равадиново 6 000 лв. 6 000 лв. 0
Дейност 629 “Други дейности по благоустройство и опазване на околната среда” – увеличение с 1 000 лв.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 5 700 лв. 1 000 лв. 6700 лв.
в т.ч.кметство Равна гора
входен знак 1 000 лв.
Г-н Николов, трябва да гласуваме сумите, защото ако си спомняте на предната актуализация не бяха гласувани суми и беше ни върнат бюджета. Зачитам Ви само сумите. Мисля, че още половин час…
П. Рейзи – Който е съгласен с така промените по предложението, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
2.2.Функция”Икономически дейности и услуги”, в т.ч. за:
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - намаление с 7 610 лв.

било намаление става
§ 10-98 – др.неквалиф.в др.парагр. 10 300 лв. 7 610 лв. 2 690 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
3.Извършва промени в бюджетните кредити на функция “Образование” в рамките на приетия им бюджет към 31.12.2004 година в частта за “Делегираните от държавата дейности”, както следва:
3.1.Дейност 318 “Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” – увеличение с 3 360 лв.

било увеличение става
§ 01-01- заплати на перс.по труд.првоотн. 16 165 лв. 2 400 лв. 18 565 лв.
§ 03-00 – осиг.вноски за ДОО 4 796 лв. 750 лв. 5 546 лв.
§ 04-00 – осиг.вноски за УПФ 741 лв. 100 лв. 841 лв.
§ 05-00 – ЗОВ 799 лв. 110 лв. 909лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
3.2.Дейност 322”Общообразователни училища” - намаление: 3 360 лв.

било намаление става
§ 01-01 - заплати на перс.по труд.првоотн. 468 964 лв. 2 400 лв. 466 564 лв.
§ 03-00 – осиг.вноски за ДОО 148 196 лв. 750 лв. 147 446 лв.
§ 04-00 – осиг.вноски за УПФ 17 922 лв. 100 лв. 17822 лв.
§ 05-00 – ЗОВ 23 711 лв. 110 лв. 23 601 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
ІІІ.Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта за “Местни дейности”, както следва:
1.Кметство Черноморец
Увеличава плана на разходите на следните дейности и параграфи, както следва:

било увеличение става
Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” с 500 лв.
§ 10-98 – др.неквалифицирани в др.параграфи 0 500 лв. 500 лв.

Дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 9 600 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 29 400 лв. 9 600 лв. 39 000 лв.

Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата” с 10 600 лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 36 600 лв. 10 600 лв.47 200 лв.

Общо увеличение: 20 700 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за увеличение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
Намалява плана на разходите на следните дейности и параграфи, както следва:

било намаление става
Дейност 122 “Общинска администрация” с 17 200 лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 19 170 лв. 3 700 лв. 15 470 лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 34 000 лв.13 000 лв.21 000 лв.
§ 10-98 – др.неквалиф.в др.параграфи 3 500 лв. 500 лв. 3 000 лв.

Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 1 000 лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 3 000 лв. 1 000 лв. 2 000 лв.

Дейност 622 “Озеленяване” с 1 000 лв.
§ 10-15 – материали 11 240 лв. 1 000 лв. 10 240 лв.

Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други” с 1 500 лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 1 920 лв. 1 500 лв. 420 лв.

Общо намаление: 20 700 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за намаление, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
2.Кметство Извор
Увелечава плана н аразходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 3 000 лв.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 21 500 лв. 3 000 лв. 24 500 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация”
с 3000 лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000 лв. 3 000 лв. 2 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за актуализация на бюджета за община Созопол към 30.12.2004 г., моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№291
На основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, предлагам да актуализирате приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:

291.I. Общински съвет Созопол утвърждава промени на плана на приходната част в рамките на общия размер на бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година, както следва:

било увеличение става
§ 13-05 – пътен данък 38 694 лв. 3 000 лв. 41 694 лв.
§ 24-04 – прих.от прод.на стоки и усл. 23 000 лв. 4 500 лв. 27 500 лв.
§ 27-05 – за ползв.пазари,търж.и др. 241 500 лв. 2 500 лв. 244 000 лв.
§ 27-10 – за технически услуги 240 000 лв. 8 000 лв. 248 000 лв.
било намаление става

§ 24-06 – приходи от наем земя 65 000 лв. 18 000 лв. 47 000 лв.

291.ІІ. Общински съвет Созопол утвърждава промени на плана на разходната част в рамките на общия размер на бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година, както следва:
291.ІІ.1.1.Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол към 31.12.2004 година – от собствени средства в размер на 20 610 лв. за “Местни дейности”, в т.ч. за :
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
с 20 610 лв.

ДМА било увеличение става
§ 52-06 – водоснабдяване с.Атия 9 500 лв.8 000 лв.17 500 лв.
§ 52-06 – водоснабдяване с.Равадиново 0 6 000 лв. 6 000 лв.
§ 52-06 – реконструк.площад”Хан Крум”
гр.Созопол – Амфитеатър 74 300лв. 16 400 лв. 90 700лв.
ППР
§ 52-06 – ПСОВ с.Черноморец 14 500лв. 810 лв. 15 310лв.

ДМА било намаление става
§ 52-06 – входен знак Равна гора 1 000 лв. 1 000 лв. 0
§ 52-06 – водоснабдяване улица
“Васил Левски”Созопол 20000 лв. 1 400 лв. 18 600 лв. 20 000 лв 1 400 лв 18 600 лв
§ 52-06 – водоснабдяване с Индже
войвода 14 000 лв. 6 000 лв. 8 000 лв.

ППР
§ 52-06 – ПСОВ гр.Созопол 20 000 лв. 2 200 лв. 17 800 лв.

291.ІІ.1.2.Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА,НДМА и основен ремонт към 31.12.2004 година /Приложение№ 1/.
било увеличение става
Общо капиталови разходи 642 400 лв. 20 610 лв. 663 010 лв.
В т.ч. собствени средства 550 400 лв. 20 610 лв. 571 010 лв.

291.ІІ.2. Променя плана на разходната част на бюджета към 31.12.2004 година на Община Созопол за “Местни дейности”, както следва:
291.ІІ.2.1.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 13 000 лв., в т.ч. за:
Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 14 000 лв.
било намаление става

§ 10-30 – текущ ремонт 14 000 лв. 14 000 лв. 0
в т.ч.кметство с.Атия 8 000 лв. 8 000 лв. 0
кметство с.Равадиново 6 000 лв. 6 000 лв. 0
Дейност 629 “Други дейности по благоустройство и опазване на околната среда” – увеличение с 1 000 лв.

било увеличение става
§ 10-15 – материали 5 700 лв. 1 000 лв. 6 700 лв.
в т.ч.кметство Равна гора
входен знак 1 000 лв.

291.ІІ.2.2. Функция”Икономически дейности и услуги”, в т.ч. за:
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - намаление с 7 610 лв.

било намаление става
§ 10-98 – др.неквалиф.в др.парагр. 10 300 лв. 7 610 лв. 2690 лв.

291.ІІ.3. Извършва промени в бюджетните кредити на функция “Образование” в рамките на приетия им бюджет към 31.12.2004 година в частта за “Делегираните от държавата дейности”, както следва:

291.ІІ.3.1. Дейност 318 “Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” –
увеличение с 3 360 лв.

било увеличение става
§ 01-01- заплати на перс.по труд.првоотн. 16 165 лв. 2 400 лв. 18 565 лв.
§ 03-00 – осиг.вноски за ДОО 4 796 лв. 750 лв. 5 546 лв.
§ 04-00 – осиг.вноски за УПФ 741 лв. 100 лв. 841 лв.
§ 05-00 – ЗОВ 799 лв. 110 лв. 909 лв.
291.ІІ.3.2. Дейност 322”Общообразователни училища” - намаление: 3 360 лв.

било намаление става
§ 01-01 - заплати на перс.по труд.првоотн. 468 964 лв. 2 400 лв. 466 564 лв.
§ 03-00 – осиг.вноски за ДОО 148 196 лв. 750 лв. 147 446 лв.
§ 04-00 – осиг.вноски за УПФ 17 922 лв. 100 лв. 17 822 лв.
§ 05-00 – ЗОВ 23 711 лв. 110 лв. 23 601 лв.

291.ІІІ. Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта за “Местни дейности”, както следва:
291.ІІІ.1. Кметство Черноморец
Увеличава плана на разходите на следните дейности и параграфи, както следва:

било увеличение става
Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” с 500 лв.
§ 10-98 – др.неквалифицирани в др.параграфи 0 500 лв. 500 лв.

Дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 9 600 лв.
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 29 400 лв. 9 600 лв. 39 000 лв.

Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата” с 10 600 лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 36 600 лв. 10 600 лв. 47 200 лв.

Общо увеличение: 20 700 лв.

Намалява плана на разходите на следните дейности и параграфи, както следва:

било намаление става
Дейност 122 “Общинска администрация” с 17 200 лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 19 170 лв. 3 700 лв. 15 470 лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 34 000 лв. 13 000 лв. 21 000 лв.
§ 10-98 – др.неквалиф.в др.параграфи 3 500 лв. 500 лв. 3 000 лв.

Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 1 000 лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 3 000 лв. 1 000 лв. 2 000 лв.

Дейност 622 “Озеленяване” с 1 000 лв.
§ 10-15 – материали 11 240 лв. 1 000 лв. 10 240 лв.

Дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други” с 1 500 лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 1 920 лв. 1 500 лв. 420 лв.

Общо намаление: 20 700 лв.

291.ІІІ.2. Кметство Извор
Увелечава плана н аразходите на дейност 832 “Служби и дейности
по поддържане , ремонт и изграждане на пътищата” с 3 000 лв.
било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 21 500 лв. 3 000 лв. 24 500 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация”
с 3000 лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000 лв. 3 000 лв. 2 000 лв.

П. Рейзи – Продължаваме нататък. Следващата докладна е към комисията по Законност и обществен ред. Има думата г.жа Чапевова.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател, колеги и гости. Комисията по законност проведе своето заседание на 21.12.2004 г. Разгледа всички докладни. Ще предложа на Вашето внимание две. Докладна записка с вх. №990/17.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно избор на съдебни заседатели. Комисията по законност в процеса на своята работа установи, че в проекто-решението, което Ви е предложила фигурира като предложение юрист. Оказва се, че е целесъобразно да са педагози, хора от социалната дейност и комисията излезе с решение временната комисия, която беше избрана да изготви предложение за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели, да проведе още едно заседание и аз ще Ви предложа протокола от тяхното трето заседание и всъщност проект-решение за избор на съдебни заседатели. Чета Ви направо списъка за съдебни заседатели в окончателен вид.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, в момента Председателката на комисията ще зачете всяко име по отделно, ще каже по някоя дума така, както беше представено от комисията и моето предложение е след това да ги гласуваме всичките в блок. Някакво друго предложение има ли? Който е съгласен с така направеното от мен предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№292
Предложените кандидати за съдебни заседатели да се гласуват всички заедно.

П. Чапевова –
1. Маринка Парушева Христодорова – педагог, години – 60, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Възраждане” №3.
2. Росица Николаева Георгиева – педагог, години – 32, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Св. Никола” №34.
3. Стоянка Троянова Маринова – здравен мениджмънд, години – 32, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Александър Стамболийски” №19.
4. Красимира Николова Стаматова – социално дело, години – 28, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Оборище” №9.
5. Керанка Спирова Христова – детска учителка, години – 44, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Равадиново, ул. “Странджа” №13.
6. Гено Тодоров Пухов – учител по физическо възпитание и треньор, години – 38, българин, женен с две деца, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Яни Попов” №12.
7. Веска Кралева Динева – средно техническо образование, години – 35, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Росен, ул. “Яна Лъскова” №80.
8. Доротея Иванова Панайотова – педагог, години – 30, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Одеса” №11.
9. Кичка Димитрова Динева – управление на туризма, години – 34, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Пейо Яворов” №7.
10. Пенка Богданова Щерионова – социално дело, години – 45, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Средна гора” бл.9, вх.А, ап.1.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладна №990, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№293
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 от Наредба №27 за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол предлага за съдебни заседатели следните лица:
1. Маринка Парушева Христодорова – педагог, години – 60, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Възраждане” №3.
2. Росица Николаева Георгиева – педагог, години – 32, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Св. Никола” №34.
3. Стоянка Троянова Маринова – здравен мениджмънд, години – 32, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Александър Стамболийски” №19.
4. Красимира Николова Стаматова – социално дело, години – 28, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Оборище” №9.
5. Керанка Спирова Христова – детска учителка, години – 44, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Равадиново, ул. “Странджа” №13.
6. Гено Тодоров Пухов – учител по физическо възпитание и треньор, години – 38, българин, женен с две деца, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Яни Попов” №12.
7. Веска Кралева Динева – средно техническо образование, години – 35, българка, омъжена с две деца, постоянен адрес – с. Росен, ул. “Яна Лъскова” №80.
8. Доротея Иванова Панайотова – педагог, години – 30, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Одеса” №11.
9. Кичка Димитрова Динева – управление на туризма, години – 34, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – с. Черноморец, ул. “Пейо Яворов” №7.
10. Пенка Богданова Щерионова – социално дело, години – 45, българка, омъжена с едно дете, постоянен адрес – гр. Созопол, ул. “Средна гора” бл.9, вх.А, ап.1.

П. Чапевова – Колеги, преминаваме към докладна записка с вх. №991/17.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно удължаване срока на ликвидация на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация и удължаване срока на договора на ликвидатора.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, преди една година гласувахме едногодишен срок, в който беше избран ликвидатора на ОФ “Търговия” Марко Марков. Съответно сега ще му дам думата да направи един отчет на своята работа до тук, която е свършил и съответно как вижда евентуалното най-после ликвидиране на търговия. Имате думата, г-н Марков.
М. Марков – Ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол – Здравейте на всички. Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет. Съвсем накратко ще направя един отчет на дейността, която извършихме в ОФ “Търговия” в ликвидация. Аз съм представил писмени доклади, както на г-жа Караманова, така и на г-н Рейзи, в които подробно са отчетени дейностите и по стойност и по вид извършена дейност. Основните направления, по които работихме през изминалата година бяха:
1. инвентаризация на движимото и недвижимо имущество на фирмата ;
2. систематизиране на наличната документация, касаеща дейността на фирмата;
3. установяване на размера и носителите на вземания и задължения от и към фирмата;
4. развиване на стопанска дейност, в рамките на решението на ОС Созопол.
По първа точка беше извършена такава със силите на екипа на Фирмата на движимото имущество, като заключението, което мога да представя пред Вас е, че по-голямата част от имуществото е в много лошо състояние, закупено е преди много години, амортизирано е изцяло. През 2000 г. са извършени две оценки от лицензиран оценител. Проведен е търг, но за съжаление много малка част от тези движими вещи са продадени, останалите са в момента в склад, като трябва да Ви кажа, че по време на транспортирането и в резултат от дългото стоене в това помещение, те са в още по-лошо състояние от това, в което са били преди четири години. В това отношение линията ще бъде, да бъде извършена още една оценка и съответно да бъде дадено заключение, че са брак и да бъдат снети изцяло от активите на фирмата. Относно недвижимите имоти на фирмата, те са павилиони, построени по чл.56 от ЗТСУ. Вчера беше извършена по Заповед на Кмета на общината беше събрана една комисия, която да извърши инвентаризация точно на тези имоти. Тъй като времето беше кратко, работата на тая комисия ще продължи и утре и Председателят на комисията г-н Андонов, ще излезе с доклад пред Кмета на общината, с който ще бъде завършена тая линия на нашата дейност. Относно систематизирането на информация, касаеща дейността на фирмата. Искам да Ви кажа, че при постъпването му на тая длъжност, бившият мой предшественик г-н Чолаков, не беше извършено предаване на документацията. Който е идвал в офиса на фирмата на ул. “К. и Методий” №36, има визуално впечатление какво представлява като подредба тая документация, беше разхвърлено навсякъде, едни големи масиви от документация от преди 20 години и тоя начин на съхранение означава, че несистематизирана информация, това е липса на информация. За да приведем в някакъв ред всичко това, се обърнах към Държавен архив – Бургас. От там Началника на архива излъчи една комисия, която на извърши преценка на документите, които са за изхвърляне и тези, които трябва да бъдат запазени и тези, които трябва да бъдат предадени в архив. Беше направено това нещо. В момента това, което се съхранява във фирмата е съгласно техните инструкции. Беше прибрана една част от документацията, която е за по-дълга за съхранение при тях, а останалата част беше изхвърлена за отпадъци.
По установяване размера и носителите на задължения от и към фирмата. Беше извършена една ревизия на не събраните вземания от фирмата от страна на наематели. Установи се, че един не малък брой бивши наематели на фирмата не са се издължили за предходни години за електроенергия. Също така имаше не платени вноски за неправомерно използване на имоти, след срока на наемния договор. В тая връзка аз изнесох доклад пред комисията по бюджет на Общината, като бяха упоменати хората, които дължат. Взе се решение от Общински съвет да бъдат заведени дела срещу длъжниците, в резултат на което бяха заведени дела.
П. Рейзи – Сега конкретно какви средства си събрал за съответната година, какви са ти приходите, какви са ти разходите, какво си отчел на Общината и с това да приключваме.
М. Марков – Ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол – Приходите за годината са в размер на 39 123 лв. Разходи – в размер на 22 956 лв. На Общината са предадени 16 000 лв., които представляват 50% от събраните наеми, не сме доплатили още 669 лв., които ще доплатим вероятно през следващата година.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, чухте доклада на ликвидатора на ОФ “Търговия”. Имате думата за въпроси към него. Ако няма такива… Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, моите въпроси са свързани с проектите за решения.
П. Рейзи – Нека да стигнем до тях, г-н Недин и след това да ги коментираме.
Ст. Недин – Ама, те са си въпроси. Става въпрос за петото проекто-решение. “Разрешава на Ликвидатора да сключи споразумение с наемателите, продължили ползването на наетите обекти след изтичането на наемния срок, определен в договорите за сезон 2004 г. за заплащане на наемна цена, съобразена със зимния сезон и “Тарифа за местните такси по ЗМДТ” приложение №1 на ОС Созопол”. Аз преди малко се консултирах и с Юриста на Общински съвет, може би ще бъде по-ясно да не е споразумение, а Анекс. Искам да попитам какво е твоето мнение?
М. Марков – Ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол – Анекс се сключва преди да изтече договора, а той вече е изтекъл.
Ст. Недин – Въпроса ми е такъв – споразумение въобще съществува ли в правния мир. Чисто и просто искам дали съществува такова, искам да знам. Да не е да гласуваме нещо, което го няма. Искам да попитам за “Рибарска среща” защо такова предложение има в т.6 в проекта за решение. “Разрешава навеса на ресторант “Рибарска среща” да се отдава под наем като търговска площ, а другите съоръжения – съобразно тяхното предназначение и характера на постъпилите оферти”. Защо така е предложено?
М. Марков – Ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол – Предложено е така, тъй като ресторант “Рибарска среща” е много тежък обект. Той има смисъл да бъде нает за повече от една година. Никой няма да се съгласи да хвърли там около 20-30 хил.лв., за да го приведе в действащ вид и да го ползва шест месеца през лятото.
Ст. Недин – Ами защо не вземем решение примерно да го отдадем за две-три години?
П. Рейзи – Нали ги правим година за година.
М. Марков – Ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол – Може да се вземе за по-дълго време, но тъй като ликвидацията е със срок от една година… Така че, въобще за да то използваме за нещо, то да е за това. Поне да изкараме някой лев от там. Това е смисъла.
Ст. Недин – И в т.8 – “Да се предприемат координирани действия между компетентните институции за привеждане на правния статут на обектите в съответствие със законовите изисквания”, какво се има пред вид и кои са тези компетентни институции. Те общински институции ли са или са държавни?
М. Марков – Ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол – Компетентните институции са Кмета на общината, Гл. архитект. Моето желание е тия обекти да бъдат по чл.56, като аз имам съответно… на едно заседание с г-жа Караманова, на което присъстваше и Гл. архитект получих уверение, че ще бъдат приведени съгласно законовите изисквания тия обекти, тъй като в момента нашите наематели търпят глоби от ХЕИ в резултат именно на тоя неустановен статут.
Ст. Недин – И последен въпрос – на какъв етап е делото с бизнессъпорт и така, както остава общинската фирма в туй състояние, ще бъде ли възможно, туй което пишеш тука във втората част на доклада, ще може ли фирмата да си осигури необходимите средства за финансовото обезпечаване на самия процес, не само с “БИЗНЕС СЪПОРТ”, но и с другите дела. Ще бъде ли достатъчно по един такъв разчет предполагам, че си направил и евентуално ако не е достатъчно, някакво конкретно предложение ако има от твоя страна. Това е.
М. Марков – Ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол – По тоя въпрос за разходите, голямата част от разходите вече е извършена. Това са заплащането на хонорарите, заплащането на съдебните разноски, по предявяването на исковете и т.н. Говоря за делата, които заведох миналата година. Там моментите са два – първото което е, ние предприехме мерки за намаляването на разходите на фирмата, колкото и малки да са те. Бяха прекратени договори с Юриста за текущо право на обслужване, един договор имахме допълнителен с г-жа Червенкова, който също е прекратен. Намаляваме разходите максимално. Другият момент е, че трябва навреме да ги отдадем тия обекти на подходяща цена, която предполагам, че ще ни осигури финансирането на делата. На 90% съм сигурен, че това ще стане. Относно “БИЗНЕС СЪПОРТ” – делото е на завършващ етап, на второ разглеждане пред Върховен Касационен Съд. Все още не е насрочено. Очакваме насрочване. Решението, което ще вземе Върховен Касационен Съд ще бъде окончателно. Повече място за обжалване няма. Това решение, което ще вземат, това ще бъде, или ще спечелим или ще загубим. Делото е печелено на два пъти пред Апелативен съд – Бургас…
П. Рейзи – Г-жа Караманова, искате нещо да кажете ли? Това ли е г-н Марков? Благодарим. Имате думата г-жа Караманова.
В. Караманова – Имам едно предложение – да не е при условията на преговори с потенциални наематели. Да бъде чрез търг, защото това са условията, които с Наредбата по чл.8, Общинският съвет е определил за отдаване под наем на общински имоти. ОФ “Търговия” е с изцяло 100% участие на общински имоти, по този начин се провеждат търговете и на другата Общинска фирма, която имаме. Да бъде “чрез търг, при първоначална цена не по-ниска от тази, определена с Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси, одобрена и приета от Общински съвет”.
П. Рейзи – Това по коя точка, г-жа Караманова?
В. Караманова – Това е по четвърта точка.
П. Рейзи – Добре, нека стигнем до там, ние така или иначе ще ги гласуваме точка по точка, нека стигнем до там и тогава ще ги коментираме. Благодаря Ви г-н Марков. Други въпроси към г-н Марков имате ли, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване на решението. Давам думата на г-жа Чапевова. Гласува се точка по точка, съответно по нея ако има някакви коментари, дебати.
П. Чапевова – Колеги, комисията Ви предлага следните проекто-решения.
1. Приема отчета за дейността на ОФ”Търговия” – Созопол в ликвидация за периода от 01.01.2004 г до 01.12.2004 г.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.

2. Продължава срока на ликвидация на ОФ”Търговия Созопол”- в ликвидация до 31.12.2005 г.;
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.

3. Избира за ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация, за срок от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г…………..
П. Рейзи – Уважаеми колеги, имате думата за предложения за Ликвидатор. Г-н Недин.
Ст. Недин – Уважаеми колеги, преди една година г-н Марков аз го предложих за Ликвидатор и смятам, че той се справи добре до този момент, доста от нещата ги вкара в ред. Една част от обектите, които всички искахме да се ликвидират, това се случи през този едногодишен период. Смятам да предложа пак г-н Марков като Ликвидатор за следващия период на ликвидация.
П. Рейзи – Други предложения? Колеги, който е съгласен с така направеното предложение от г-н Стоьо Недин, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.

4. Разрешава на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация да извършва стопанска дейност за срока на ликвидация-до 31.12.2005 г.
П. Рейзи – Други предложения? Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.

5. Разрешава на Ликвидатора да сключва както сезонни, така и целогодишни договори за наем в рамките на удължения срок на ликвидация при условията на преговори с потенциални наематели. Миналогодишните наематели на търговски обекти могат да кандидатстват за наемане на обектите при условие, че са изплатили всички задължения към фирмата и нямат задължения към други структури на Община Созопол към 10.01.2004 г.
П. Рейзи – За наем за… а тука до 10.01.2004 г. да няма задължения. Връщаме една година назад, да няма към тая дата.
В. Караманова – Ако има към 30.01 и ги е натрупал тази година.
Зл. Николов – Към 10.01. няма задължения, обаче е бил наемател тази година и до края на годината натрупва задължения. Какво правим тогава? Ние ги отдаваме от тук нататък обектите.
П. Рейзи – Г-н Марков, кажете Вие. За 2005 г., добре. Значи, променяме го на 2005 г. това.
П. Чапевова – И продължавам – “Договорите за наем за 2005 г. да бъдат сключени само при заплащане на наема за целия срок на договора предварително – за наемните договори със срок 01.05.2005 г. – 20.10.2005г. За целогодишните договори наемите се заплащат на две вноски, за шестмесечия, на база сбора на договорения целогодишен наем, по ред определен в договора за отдаване под наем”.
П. Рейзи – Имате думата по тая точка, уважаеми колеги. Имаше предложение. Г-жа Караманова, предложете го.
В. Караманова – Аз предложих “да бъдат отдавани на търг и да бъдат отдавани при първоначална цена на търга, която да бъде не по-ниска от цената, определена по Тарифата за местните данъци и такси, която е приета от Общински съвет”.
П. Рейзи – Аз мисля, че те така са отдавани.
В. Караманова – Аз не знам как са отдавани, може и така да са отдавани, но да бъде регламентирано, защото е записано “преговори с потенциални купувачи” първо и на второ място това нека да бъде уточнено, защото ние по отношение на останалите наематели ги имаме тези изисквания, да не бъдат поставени в неравностойно положение. Спазва се Тарифата за местните данъци и такси на Общината. Едни цени са за лятото, други цени са за зимата за целогодишните договори.
П. Рейзи – Нека да конкретизираме предложението.
Зл. Николов – Аз имам едно предложение. Плащането на две вноски да става в началото на всяко шестмесечие. Защото не е написано как.
П. Рейзи – Не, не, значи то е, тука е написано “договори наемите се заплащат на две вноски, за шестмесечия, на база сбора на договорения целогодишен наем, по ред определен в договора за отдаване под наем”. Да, правилно, даже ако искате може да фиксираме и дата, “в началото шестмесечието”, да.
Б. Чампарова – Т.5 – “Разрешава на Ликвидатора да сключва както сезонни, така и целогодишни договори за наем в рамките на удължения срок на ликвидация при условията на търг или конкурс, при първоначална цена не по-ниска от приетата в Тарифата за местни данъци и такси по ЗМДТ.
П. Рейзи – Ами те са, погледнато реално, две са предложенията. Едното е това, което го предлага г-жа Караманова, другото е това, което го имаме в докладната. Тръгваме от най-близкото. Това, което предложи г-жа Караманова. Може и конкурс, разбира се. Който е съгласен с така направеното предложение от Кмета на общината “при условие на търг или конкурс, при първоначална цена не по-ниска от приетата в Тарифата за местни данъци и такси по ЗМДТ”.
П. Чапевова – т.5 – “Разрешава на Ликвидатора да сключва както сезонни, така и целогодишни договори за наем в рамките на удължения срок на ликвидация при условията на търг или конкурс, при първоначална цена не по-ниска от приетата в Тарифата за местни данъци и такси по ЗМДТ. Миналогодишните наематели на търговски обекти могат да кандидатстват за наемане на обектите при условие, че са изплатили всички задължения към фирмата и нямат задължения към други структури на Община Созопол към 10.01.2005 г. Договорите за наем за 2005 г. да бъдат сключени само при заплащане на наема за целия срок на договора предварително – за наемните договори със срок 01.05.2005 г. – 20.10.2005г. За целогодишните договори наемите се заплащат на две вноски, в началото на шестмесечията, на база сбора на договорения целогодишен наем, по ред определен в договора за отдаване под наем”.
П. Рейзи – Г-н Николов.
Зл. Николов – Не “миналогодишните наематели”, а “наемателите”. Ние говорим общо за наемателите.
П. Рейзи – Да, прав е, защото може някой да е дължал преди две години и…
Зл. Николов – И става въпрос да няма задължения не само към ОФ “Търговия”, а към цялата Община.
П. Рейзи – Разбира се. “Миналогодишни” ще отпадне, остава “наемателите”.
Д. Добрев – И аз имам едно предложение. Нека да бъда до десето число на шестмесечието.
П. Рейзи – Добре. До десето число на шестмесечието.
П. Чапевова – Има пред вид преди шестмесечието.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, предлагам да минем към гласуване на предложението на Кмета на община Созопол, промяна в т.5. Имаме две предложения – едното предложение е на Кмета на общината, което е с промяната, другото предложение е това, което беше от комисията. Който е съгласен с промяната, предложена от Кмета на общината, моля да гласува “ЗА”:
За – 5 гласа;
Против – 10 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Не се приема.

П. Рейзи – Вижте сега, г-н Николов, има предложение, което излиза от Ликвидатора на търговията. Там има в момента хора, които ползват тия магазини, така че аз мисля, че това предложение, което го е направил, той е преценил от страна на закона и от страна на защита на Общината. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – В Общинският съвет аз не съм убеден, че г-н Марков е успял да прецени това законово, защото това просто влиза в разрез с нашата наредба. Ние сме приели да се отдават чрез търг или конкурс. Принципно аз знам, че е за една година. За една година не може да се направи…
П. Рейзи – За това става дума. Ние в момента като подкрепяме неговото искане в крайна сметка това е човека, който дай боже, на мен лично вече ми е омръзнало смятам, че и на Вас да се занимаваме с тая фирма Търговия. Всички Вие знаете, че там предстои събаряне…
Т. Янакиев – Но въпреки всичко това е в разрез на това, което сме приели за работа на Общинския съвет. Тъй че, аз затова гласувах лично за предложението на г-жа Караманова и за това го подкрепям. А г-н Марков, той по същата логика, сега догодина ще стават нещата, ще се дадат на някои, по незнайно какви критерии, както аз тогава бях му задал въпроса, но това за мене са предпоставки за липса на прозрачност на дейността на начина на отдаване на обектите в търговията. Моля? Аз нямам нищо общо с Елвис, ако визираш това кафе там, аз нямам нищо общо.
П. Рейзи – Който е съгласен с второто предложение – да остане така, както е предложено от комисията, нека да го прочетем и него.
В. Караманова – Добре, ама по Закона на местните такси не може да бъде на по-ниски цени. Трябва да бъде фиксирано. По какъв ред ние ще обясняваме на другите наематели, които наемат обекти по чл.56 от Общината, че те плащат по-високи цени независимо, че са за една година също, от тези, които наемат от ОФ “Търговия”. На този въпрос много държа да ми отговорите. Цените специално, по Тарифата за местни данъци и такси определено е от Общинския съвет. Не може едни граждани да плащат на по-високи тарифи, а другите да плащат на по-ниски, защото и това може да се получи, ако не бъде записано това в т.5.
Т. Янакиев – Кое налага, г-н Марков, в един разговор, който имахме с него относно тия цени да ми каже, че тези цени са конфиденциални, т.е. на Търговията обектите, които се предлагат, това било конфиденциална информация. Аз не мога да разбера обектите, които се дават по чл.56 да не бъде конфиденциална информацията, а тук да бъде. Може и да греша. Може наистина Закона да налага специално за ОФ “Търговия” цените на отдаване на обектите под наем да не стават достояние дори до Общинските съветници.
П. Рейзи – Г-н Марков, ще отговорите ли на г-н Янакиев?
М. Марков – Първо – дали е законно да бъдат отдадени при потенциални преговори с наематели. Чета Ви т.10, ал.2 от Наредбата за условията и реда, по които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговското дружество. “В отделни случаи, с решение на Общинският съвет, сключването на договори може да се извърши след преговори с потенциални купувачи /наематели/”. Това е.
Т. Янакиев – Това ще стане система, защото това не е отделен случай. Става въпрос за всичките обекти на тая фирма. Не може според мен да се третира като отделен случай.
М. Марков – Това ще го решите г-да Общински съветници Вие. Аз не споря.
П. Рейзи – Г-н Минков, Вие имате думата.
Д. Минков – Аз не вземам отношение по това точно в конкретния случай как да го решим въпроса, искам само да напомня, че функциите на двете общински фирми, споменати в момента, са съвсем различни. Едната работи в момента с цел печалба – ООД – Созопол, докато другата в момента генерира някакви приходи единствено, за да може да поддържа собствената си ликвидация. Нашата цел е да я ликвидираме колкото се може по-бързо тая фирма.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз предлагам да приключим с… Предложението на г-жа Караманова беше подложено на гласуване, не се прие. Предлагам да преминем към второто предложение. Прочетете го г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Само ще…
Ирена Петкова – Юрист Община Созопол – Добър ден първо, дами и господа. Пропускаме един много важен момент. Той се състои в това, че тази Наредба, която регламентира дейността на Общинските фирми е приета деветдесет и някоя година. Тогава тя е имала връзка с действащия Закон за общинската собственост. Оттогава до настоящия момент Закона за общинската собственост е претърпял не една промяна. На базата на чл.8 от ЗОС, е приета с решение на Общински съвет Наредба. Значи, по сега действащата Наредба по чл.8, ал.2 от ЗОС, не е предвидена възможност да се провежда процедура по преговори с потенциални купувачи или наематели. Ако решението се вземе в тази редакция, то ще противоречи на Наредбата по чл.8, ал.2 респективно на ЗОС.
П. Рейзи – Прочети предложението на комисията.
П. Чапевова – “Разрешава на Ликвидатора да сключва както сезонни, така и целогодишни договори за наем в рамките на удължения срок на ликвидация при условията на преговори с потенциални наематели. Наемателите на търговски обекти могат да кандидатстват за наемане на обектите при условие, че са изплатили всички задължения към фирмата и нямат задължения към други структури на Община Созопол към 10.01.2005 г. Договорите за наем за 2005 г. да бъдат сключени само при заплащане на наема за целия срок на договора предварително – за наемните договори със срок 01.05.2005 г. – 20.10.2005 г. За целогодишните договори наемите се заплащат на две вноски за шестмесечия, преди настъпване на шестмесечието, на база сбора на договорения целогодишен наем по ред, определен в договора за отдаване под наем”.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа;
Против – 5 гласа;
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.

П. Рейзи – Имате думата, г-н Милков. Конкретно по докладната, ако обичате.
Ив. Милков – Точно конкретно по докладната е. Общинският съвет се ръководи не само от Правилник, ръководи се и от Законите на тая страна. Много добре Ви е известно какво пише Закона за общинската собственост. В момента Общински съвет Созопол взе противозаконно решение. И когато отчитаме дейност колко много комисии събираме по няколко пъти, не знам обаче защо за някои въпроси и казваме, че имаме 14-15 решения върнати, те са затуй. Защото ние мислим, че сме по-големи от Закона. В момента ние не взехме правилното решение. Решение, което да е справедливо и да поставя равнозначно жителите на нашата община. Това е истината.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Милков.
П. Чапевова –
6. Разрешава на Ликвидатора да сключи споразумение с наемателите, продължили ползването на наетите обекти след изтичането на наемния срок, определен в договорите за сезон 2004 г. за заплащане на наемна цена, съобразена със зимния сезон и “Тарифа за местните такси по ЗМДТ” /приложение №1 на ОС Созопол/.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа;
Против – 1 гласа;
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.

П. Чапевова –
7. Разрешава навеса на ресторант “Рибарска среща” да се отдава под наем като търговска площ, а другите съоръжения – съобразно тяхното предназначение и характера на постъпилите оферти.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 10 гласа;
Против – 1 гласа;
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.

П. Чапевова –
8. Отписва като несъбираеми вземанията на фирмата с изтекъл давностен срок, съгласно счетоводния баланс.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”… Каква е сумата, г-н Марков? Имате ли я? Тогава няма да го гласуваме, ще го вкарате допълнително на следващата сесия. И много Ви моля отзад, ако някой много разбира, да вдигне ръка, ще му дам думата. Без коментари много. Защото и Вие сте били там Ликвидатор на фирмата, видяхме как я докарахте. Имате думата, заповядайте.
Аспасия Григорова Порожанова – Добър ден, уважаеми г-да Общински съветници. Безсмислено и безспорно е това, което коментирах отзад. Как може Общинските съветници да вземат решение от името на избирателите да гласуват за някаква изтекла давност да бъдат опростени суми на Общината на нас, данъкоплатците, без да знаете за какво става дума. Може да са пет лева, може да са пет милиона. Разбира се, че реагирах като един обикновен гражданин. А понеже спомена г-н Рейзи, че съм била и Ликвидатор, да, бях. Това, че г-н Ликвидатора, не знам как се казва, бил загубил цяла година време, за да вкара в ред архивите на ликвидацията, просто да му подскажа, че те са събрани в архива в Бургас, както знаете на всеки пет години минават. Идете, вземете, заповеди, договори, всичко е прибрано, съхранено. Не е имало нужда да гледате разхвърлените неща, всичко е систематизирано. Чудесно, щом сте го чел, трябваше да го кажете на съветниците. Второ, ликвидация по Търговския закон означава, че сама по себе си тази Фирма ще извършва дейност само по…
П. Рейзи – Г-жа Порожанова, благодаря Ви, точно по въпроса, който повдигнахте.
Аспасия Григорова Порожанова – По въпроса, точно по въпроса.
П. Рейзи – Аз ще Ви задам един въпрос, така и така сте излязла отпред. Кажете ми Вие, по Ваше време беше заведено делото срещу “БИЗНЕС СЪПОРТ”…
Аспасия Григорова Порожанова – Да, точно аз го заведох.
П. Рейзи – Защо тогава не сте се явили на делото?
Аспасия Григорова Порожанова – По кое дело не съм се явила?
П. Рейзи – Точно по това дело на “БИЗНЕС СЪПОРТ” и в момента точно за това ние губим делата.
Аспасия Григорова Порожанова – Не е вярно, г-н Рейзи. Аз заведох делото и мога да Ви кажа, че ако това дело бъде загубено, жалко за община Созопол, защото всичките преимущества бяха наши, затова го заведох.
П. Рейзи – Благодаря Ви. Ликвидатора, искам да ми кажеш какво е решението по това дело и защо ние го губим на тоя етап. Печелим, ама постоянно се връща точно затова от съда.
М. Марков – Делото е минало на два пъти през Апелативен съд – Бургас. Там е печелено, един път е печелено пред Върховен съд и сега на втори път… точно така. Значи, делото не е заведено от ОФ “Търговия” – Созопол срещу “БИЗНЕС СЪПОРТ” ООД, а е обратното – от “БИЗНЕС СЪПОРТ” ООД срещу Фирмата.
П. Рейзи – Добре, няма значение. Добре колеги, значи тая точка, която пише, нямаме по нея сума. Ликвидатора ще си внесе... всъщност т.7 отпада, а т.8 става т.7.
П. Чапевова – т.9 става т.8 – “Да се предприемат координирани действия между компетентните институции за привеждане на правния статут на обектите в съответствие със законовите изисквания”.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:


За – 14 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№294.1. Приема отчета за дейността на ОФ”Търговия” – Созопол в ликвидация за периода от 01.01.2004 г до 01.12.2004 г.
№294.2. Продължава срока на ликвидация на ОФ”Търговия Созопол”- в ликвидация до 31.12.2005 г.
№294.3. Избира за ликвидатор на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация, за срок от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. Марко Марков.
№294.4. Разрешава на ОФ “Търговия” – Созопол в ликвидация да извършва стопанска дейност за срока на ликвидация – до 31.12.2005 г.
№294.5. Разрешава на Ликвидатора да сключва както сезонни, така и целогодишни договори за наем в рамките на удължения срок на ликвидация при условията на преговори с потенциални наематели. Наемателите на търговски обекти могат да кандидатстват за наемане на обектите при условие, че са изплатили всички задължения към фирмата и нямат задължения към други структури на Община Созопол към 10.01.2005 г. Договорите за наем за 2005 г. да бъдат сключени само при заплащане на наема за целия срок на договора предварително – за наемните договори със срок 01.05.2005 г. – 20.10.2005 г. За целогодишните договори наемите се заплащат на две вноски за шестмесечия, преди настъпване на шестмесечието, на база сбора на договорения целогодишен наем по ред, определен в договора за отдаване под наем.
№294.6. Разрешава на Ликвидатора да сключи споразумение с наемателите, продължили ползването на наетите обекти след изтичането на наемния срок, определен в договорите за сезон 2004 г. за заплащане на наемна цена, съобразена със зимния сезон и “Тарифа за местните такси по ЗМДТ”.
№294.7. Разрешава навеса на ресторант “Рибарска среща” да се отдава под наем като търговска площ, а другите съоръжения – съобразно тяхното предназначение и характера на постъпилите оферти.
№294.8. Да се предприемат координирани действия между компетентните институции за привеждане на правния статут на обектите в съответствие със законовите изисквания.

П. Чапевова – Аз само искам тук да припомня на колегите по отношение на т.8 “Отписва като несъбираеми вземанията на фирмата с изтекъл давностен срок, съгласно счетоводния баланс” – да, съгласна съм, че няма цитирани суми, но ние гледахме преди това докладна пролетта, когато трябваше да решаваме дали изобщо фирмата ще води дела. Тогава решихме да води дела, а тук става въпрос за тези много отдавна не събрани суми.
П. Рейзи – Нищо, в крайна сметка права е г-жа Порожанова, не може да се гласува нещо, по което няма сума. Трябваше да бъде написано. В крайна сметка да знаем какво гласуваме. Г-жа Германова има думата. Председател на комисията по финанси.
Кр. Германова – На 22.12.2004 г., когато гледахме актуализацията за бюджета в комисията, гледахме и други докладни. Докладна записка с вх. №987/17.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно:
- Одобряване план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване за 2004 г.
- Одобряване план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2005 г.
- Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2005 г.
П. Рейзи – Колеги, всеки пред Вас има докладната. Комисията влиза с проекто-предложение така, както е предложено по докладната. Ако имате някакви допълнителни… Ако не, предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по финанси и бюджет, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№295.1. Одобрява план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2004 г. /Приложение №2/
№295.2. Одобрява план – сметка за приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в депа или други съоръжения и почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2005 г. /Приложение №3/
№295.3. Приема размер на годишни такси за битови отпадъци за 2005 г.
№295.3.1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия.
№295.3.1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия, намиращи се в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота - /Приложение №4/
№295.3.1.2. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия, намиращи се извън строителните граници на населените места от Община Созопол.
• За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депата или други съоръжения - 3‰ върху данъчната оценка на имота.
№295.3.2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни имоти:
№295.3.2.1. За нежилищни имоти когато таксата за битови отпадъци се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове, и честотата на смето-извозване - годишния размер на таксата се изчислява в лева. – /Приложение №5/
- За услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 1‰ върху отчетната стойност на имота.
№295.3.2.2. За нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници на гр. Созопол, както и за нежилищни имоти намиращи се в строителните граници на, с. Черноморец, таксата се определя пропорционално – 10‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/ , от които:
• За услугата по смето-събиране и смето-извозване на битови отпадъци- 7,0‰
• За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,5‰
• За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 2,5‰
• За БО “Изгрев” – МВР Созопол такса за битови отпадъци в размер 6291,12лв. в това число: за смето-събиране и смето-извозване и депониране на ТБО – 4860,00 лв. и за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 1431,12лв.
№295.3.2.3. За нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници на с. Атия, с.Равна гора, с.Извор, с. Индже войвода, с. Крушевец,
с. Зидарово, с. Присад с. Габър, с. Равадиново, с. Вършило,с. Росен, когато таксата се определя пропорционално – 10‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/ , от които:
• За услугата по смето-събиране и смето-извозване на битови отпадъци- 9,5‰
• За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,5‰
№295.3.3. За нежилищни имоти намиращи се извън строителните граници на населените места се събира такса за поддържане, експлоатация на депата за битови отпадъци и обезвреждане на битовите отпадъци в размер на 3,0‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.
- За в.с. Дюни - за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци - 0,5 ‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.
- За “Хелио-Тур-с” АД - за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци - 0,85 ‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.
- За “Терем” АД - за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци - 0,5 ‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.
- За “Лоранс Мартин” – Зидарово АД за поддръжка на депото и обезвреждане на твърди битови отпадъци - 0,5 ‰ върху отчетната стойност на активите /земя, сгради/.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №986/17.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага да се вземе следното решение, със следната поправка:
В чл.45 – При неспазване на разпоредбите по чл.24, ал.3, на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 100лв., а на физически и юридически лица, регистрирани по Търговския Закон, се налага имуществена санкция в размер от 250 до 500 лв.
П. Рейзи – Колеги, Наредбата трябва да се гласува глава по глава. В Раздел І – “Такса за битови отпадъци” – чл.12, чл.13, чл.14, чл.15, няма промени. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по финанси и бюджет, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – В Глава ІV – “Административно-наказателни разпоредби”, в чл.45 имаме една малка редакция, ще Ви зачета:
“При неспазване на разпоредбите по чл.24, ал.3, на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 100лв., а на физически и юридически лица, регистрирани по Търговския Закон, се налага имуществена санкция в размер от 250 до 500 лв.”
Мнението на комисията за тази промяна е следната, че по Търговския закон Едноличните търговци са също физически лица.
П. Рейзи – Един път и втори път, нямаме право по Закона на глоба по-голяма от 500 лв. Няма смисъл да гласуваме глоби, които утре ще ни ги върне Областният управител. Това е съгласувано с Юристите.
Кр. Германова – Заедно с вносителят е обсъждано по време на комисията.
П. Рейзи – По чл.46, 47 и 48 няма промени. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по финанси и бюджет, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Който е съгласен с цялата глава ІV, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение на Общински съвет - Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, приема промените в Глава втора “Местни такси” Раздел І от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на Община Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№296.1. Общински съвет Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, приема промените в Глава втора “Местни такси” Раздел І от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите на територията на Община Созопол,както следва:

Глава втора: МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел1: Такса за битови отпадъци

Чл.12
/1/ Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – смето-събиране и смето-извозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване, от ползвателя, при предоставяне на особено право на ползване – концесия от концесионера, при сключване на договор за наем от наемателя.
/2/ Таксата се заплаща в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
/3/ Таксите се заплащат на четири равни вноски в следните срокове:
- До 31 март
- До 30 юни
- До 30 септември
- До 30 ноември
за годината за която се дължи.
/4/ На предплатилите да 31 март за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
/5/ За ново придобити имоти таксата се събира от началото на следващия месец от регистрацията на имота.
/6/ За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително и за месеца, през който е преустановено ползването.
/7/ Не се събира такса за:
1. Смето-събиране и смето-извозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на имоти, намиращи се в райони, в които услугите не се предоставят от общината.
2. Смето-събиране и смето-извозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения за всички не застроени имоти, намиращи се в границите на районите, обявени със заповедта на кмета на общината по чл.14 от Наредбата.
3. Смето-събиране и смето-извозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения за имотите, които няма да се ползват през цялата година и лицето по чл.12 ал.1 е подало декларация за това в Дирекция “Приходи, местни данъци и такси”
Чл.13
/1/ Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място, с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи, улични кошчета и др.
2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за тяхното третиране.
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.
4. Почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
/2/ За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на фирми, за услугите по сметосъбирането и смето-извозване, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите на обществено ползване, размерът на таксата се определя – пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка на имота.
/3/ За нежилищни имоти размерът на таксата се определя, както следва:
1. За услугите по смето-събиране и смето-извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – според количеството на битовите отпадъци в левове за година на стандартен съд.
2. За услугите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите /сгради, земя/.
/4/ Когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.12 ал.1 подават декларация по образец в Дирекция “Приходи, местни данъци и такси” в срок до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на придобиването им.
1. С декларация се посочват вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, които ще се ползват през годината, съобразно обявената със заповед на кмета на Община Созопол по чл.14 честотата на извозване на битовите отпадъци
2. Преди подаване на декларация в Дирекция “Приходи, местни данъци и такси”, обстоятелствата по т.1 се съгласуват от упълномощено със заповед на кмета на Община Созопол длъжностно лице
3. При определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл.13 ал.1.
4. Когато лицето по чл.12 ал.1 не е подало декларация в определения срок или не е осигурило декларираните съдове, таксата се определя - пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите /сгради, земя/.
Чл.14
/1/ Със заповед на кмета на общината до 30 октомври на предходната година, обявена публично, се определят границите на районите и видовете предлагани услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район и честотата на смето-извозване.
/2/ За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и /или/ за почистване на територии за обществено ползване.
Чл.15
Таксата за битови отпадъци се събира от общинската администрация. .

№296.2.Общински съвет Созопол ,на основание чл.22 от ЗМСМА, приема създаването на Глава четвърта “Административно-наказателни разпоредби”, както следва:

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА:
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.45
При неспазване на разпоредбите по чл.24, ал.3, на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 100лв., а на физически и юридически лица, регистрирани по Търговския Закон, се налага имуществена санкция в размер от 250 до 500 лв.
Чл.46
Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица /от общинската администрация/, а наказателните постановления се издават от кмета на Общината.
Чл.47
Установяването на нарушенията, издаването и обжалването на актовете се извършва по реда на ЗАНН.
Чл.48
Издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №988/17.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно:
- Определяне на размера на местните такси и цени на услуги и права, считано от 01.01.2005 година.
- Определяне размера на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ за един месец на общински жилищни и нежилищни имоти считано от 01.01.2005 г.
Комисията разгледа доста подробно тарифите и имаме няколко предложения за промени. Освен това, днес сутринта ни беше дадено на всички едно допълнение от г-жа Бъчварова, не знам доколко сте успели да го прегледате. Това всъщност промяната ли е, г-жа Бъчварова? Защото говорихме в комисията, че ще дадете още нещо допълнително, което го нямаше.
П. Рейзи – Аз ще Ви задам така въпроса: това, което го разгледахме в комисиите…
П. Бъчварова – …е допълнителното, което бяхме го преснели на…
П. Рейзи – Същото ли е, което се обсъждаше? Няма никаква разлика?
П. Бъчварова – Да, абсолютно. Няма разлика.
Кр. Германова – Започваме с “Тарифата за местните такси по ЗМДТ”. Първата промяна е на стр. №2 – “за ползване на общ.терени за разполагане на маси, столове и витрини пред ЗХ и магазини” допълваме “на кв.м.”, тъй като не е уточнено по-надолу цените, че са за кв.м. просто има едно допълване на кв.м. – Раздел ІІ, т.В, след долното поле.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с това предложение на комисията по финанси и бюджет, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – На следващата страница №3, вторият ред, втора зона – в нея се включват освен “крайбрежен булевард” и “ул. “Одеса” в частта си от ул. “Първи май” до ул. “Лазурен бряг” и ул. “Републиканска” в частта си от пл. “Черно море” по посока изход Созопол до края на улицата”. Всъщност се изключват от първа зона, където са изписани “Одеса” и “Републиканска” като цяло тези части от улиците, влизат във втора зона. Това е предложението на комисията.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
В. Караманова – За втора зона го уточняваме, но тука в първа зона остават.
Кр. Германова – Има уточнение, че втора зона пък са от…
В. Караманова – Но остава в първа зона “Републиканска” като цяла, да пишем и за “Одеса” да се напише в коя част е първа зона. Да е конкретизирано.
Кр. Германова – На мен ми се струва, че…
В. Караманова – Ама в първа зона си остава изцяло “Републиканска” написана…
П. Рейзи – Трябва да се коригира. Значи, корекция правим в първа зона.
Кр. Германова – Не можем ли да го направим “ул.”Републиканска” без частта, която влиза във втора зона,Южна алея, градска градина, ул.”Одеса” без частта, която влиза във втора зона”.
П. Рейзи – Значи корекцията е следната: “ул.”Републиканска” без частта, която влиза във втора зона, Южна алея, градска градина, ул.”Одеса” без частта, която влиза във втора зона”. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Следващата промяна е в стр. №4 – “за ползване на детски ясли”. Много коментирахме и предложението на комисията е да има едно разграничение за ползване на детски ясли и детски градини. Разграничението е в следния вид: Созопол и с. Черноморец да си останат на таксата, която е предложена, а за останалите селища от общината, таксата да се намали на 10 лв.
П. Рейзи – Г-жа Хрусанова, имате думата.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – В Черноморец имаше един такъв случай за близнаците. Не миналата, а по-миналата година като че ли. Възможно ли е да направя предложение сега? Сумата е много малка, но имаше две семейства, които реагираха, т.е. това облекчение за близнаци отпадна за второ дете. Ако е възможно да приемете това мое предложение и справедливо реагираха родителите. Предложението ми е за намаление на второто дете.
П. Рейзи – Г-н Червенков.
Н. Червенков – Директор ”Дирекция приходи, местни данъци и такси” – Трябва да се направи промяна в Наредбата.
П. Рейзи – Добре, ще го имаме пред вид. Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Днес сутринта погледнах така по диагонал Наредбата и мисля, че там беше записано това, че когато две деца едновременно посещават детската градина, на второто дете се плаща половин такса. Ако трябва да има промяна, промяната трябва да бъде в Наредбата с докладна.
П. Рейзи – Значи трябва да направим промяна в Наредбата. Добре, има предложение от комисията “за Созопол и Черноморец – 20 лв., а за останалите села – 10 лв. за детската градина”. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Ст. Недин – Аз бях на Вашата комисия въпреки, че не съм член и направих едно предложение и тука също ще го направя. В края на тарифата последно – “за издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък” да дадем един принос за земеделците като намалим таксата от 3,00 лв. на 1,50 лв. Тая такса се изисква по законите за доказване на добитък за произхода на добитъка. Като отиват да купуват…
П. Рейзи – Добре. Променяме на 1,50 лв. има предложение от г-н Недин.
Кр. Германова – “За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък” не 3,00 лв., а 1,50 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с направеното предложение от г-н Недин, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – И още нещо. Имахме много големи дебати в комисията по повод изписването на следния текст: “горните такси в троен размер”. Трябваше това да имаме променено.
П. Бъчварова – Тука трябва да се включи т.1, 2, 3, 4, 5. За жилищна сграда до три етажа – т.1, за жилищни сгради над 3 етажа – т.2, за нежилищни сгради – т.3, за селскостопански и стопански сгради – т.4, за инженерна инфраструктура – т.5. Горните такси в троен размер от т.1 до т.5.
П. Рейзи – Разбрахте ли, колеги за къде става дума? Това е на стр. №5.
Д. Минков – Допълнения, корекции, отделни листи, ще има ли някакъв завършен вид тази тарифа и чия ще е грижата за това.
П. Рейзи – В крайна сметка за това има тука… записва се на касетофон, второ тука се пишат всички корекции от страна на Председателя на комисията, от страна на секретарката на сесията. В крайна сметка на нас това ни е задължението, всичко, което го коментираме тука да се запише и утре ако някой от гражданите пожелае да го види, да може да го види. И така, с така направеното предложение, който е съгласен с направеното предложение от г-н Недин, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с извършените промени по Тарифата за местните такси по ЗМДТ, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Тарифа на таксите. Става въпрос за разрешенията за търговия с тютюневи изделия, вина, спиртни напитки в отделните търговски обекти и заведенията за обществено хранене. Комисията няма предложение за промени в тази тарифа.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по тая тарифа, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – След това – Тарифа на цени за услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ и чл.3 ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол. Тука също комисията няма предложение за промени.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по тая тарифа, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Технически услуги, където комисията има предложение да отпадне тази част, където се дублира.
П. Рейзи – Всъщност т.VІ “Такси за технически услуги” от нея до края нещата се повтарят, за това комисията предлага да отпадне. Така ли е г-жа Бъчварова.
П. Бъчварова – Да, тя отпада.
Кр. Германова – Да, с текста след самото приложение.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Много ми е трудно, г-да от Общината, много Ви се моля, давайте ги по-навреме нещата. Тази сутрин се представят, в малко по-различен вид. Има допълнения към тази докладна, която ни е представена.
“Базисни наемни цени за 1 кв.м. площ за един месец на общински нежилищни и жилищни имоти”. Комисията няма предложение за промени в така предложеното приложение.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№ 297.1. Общински съвет Созопол приема тарифа за местните такси по ЗМДТ, считано от 01.01.2005 година. /Приложение №6/
№ 297.2. Общински съвет Созопол приема тарифа на цени за услуги и права, предоставени от Общината, съгласно чл.6 ал.2 от ЗМДТ, считано от 01.01.2005 година. /Приложение №7/
№ 297.3. Общински съвет Созопол определя базисни наемни цени за 1 кв.м. площ за един месец на общински жилищни и нежилищни имоти считано от 01.01.2005г. /Приложение №8/

Кр. Германова – Докладна записка с вх. №989/17.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно решение за обезщетение по договор за наем. След обсъждане и гласуване комисията предлага решението да се разгледа на сесия и да се гласува, както е по докладната.
П. Рейзи – Колеги, ако някой от Вас има някакви въпроси към Кмета на общината, защото в крайна сметка… ако няма, предлагам да минем към гласуване по докладната. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №989, предложено от Кмета на общината, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 6 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №298

На основание чл. 82 от Закона за задълженията и договорите Решение по ВАД №60/1995г. на Арбитражния съда при БТПП, във връзка с Раздел V, чл. 5.1. от Договор за наем от 16.06.2004г., с предмет: “Отдаване под наем на 160 паркингови места, находящи се на територията на Старата част на гр.Созопол.”, в полза на ЕТ “Казанова – Иван Баев”, представляван от Иван Баев да бъде изплатена под формата на обезщетение сума размер на 2000 /две хиляди/ лв.

П. Рейзи – Давам думата на Председателя на комисията по ЗУТ. Имате думата, г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Във връзка с местните данъци и такси, действително беше много кратко времето, в което Комисията ги разгледа, но по отношение на оформянето мисля, че е добре да помислим по отношение на сроковете, в които трябва да бъдат предоставени услугите. Там дори бяха цитирани имена на отговорниците, от които се търси отговорност при неизпълнение.
Ст. Недин – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости. Говоря по 8, 9, и 10 точка от дневния ред. На 22.12.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Стоьо Недин – Председател;
2. Димо Минков – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Дияна Колчева– член;
5. Милко Димов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
4. Красимира Германова – общински съветник;
5. Петя Чапевова – общински съветник;
6. Станислав Георгиев – общински съветник.
7. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;
8. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №976/15.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно промяна статута на част от дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване план за регулация и застрояване в УПИ І, кв.62, с. Черноморец.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: 1 глас;
Въздържали се: няма.
Докладната да влезе на разглеждане в Общинския съвет, със следното предложение:
1.1. На основание чл.6, ал.1 от Закона за Общинската собственост, във връзка с чл.2 ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, южната част с площ /по графични данни/ от 1465 кв.м, от УПИ І – № 565, с АОС № 485/ 06.02.1998 г., в кв.62 по плана на с.Черноморец, целият представляващ 20 272 кв.м. дворно място и построена в северната част на имота масивна двуетажна сграда – училище, да бъде обявена с Решение на Общински Съвет за частна общинска собственост.
1.2. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка з разпоредбите на чл.128, ал.6 и чл.121, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува предложения проект за план за промяна на регулация и застрояване в УПИ І, като се обособяват две нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І – 565 “за училище” и УПИ ІІІ – 565 за КОО, кв.62 по плана на с.Черноморец.
Аз попитах тогава на комисията защо няма становище на Кмета на Черноморец, сега е тука – г-жа Хрусанова. Защото веднъж, спомняте си, взехме решение, такива неща по селата да стават с писмено становище на кметовете. В случай, че не е имало такава възможност да се направи, да се възползваме от присъствието.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Благодаря Ви, че ми давате възможността. Аз видях, преди малко се запознах с цялата документация по това. Наистина това е част от училищния двор, който не се използва по предназначение, т.е. той е зад оградата на училището. Въпреки всичко аз мисля, че трябваше да се инициира това от мен. Мисля, че моите правомощия бяха ми дадени със Заповед на Кмета в началото на мандата и би било редно да се изчака да ми мине отпуската, която между впрочем е за 2002 г. Оставям така на Вашето решение. Моето мнение е, че аз трябваше да дам писмено съгласие по този въпрос.
П. Рейзи – Значи сте против да взимаме такова решение. Така ли да разбирам, г-жа Хрусанова?
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Да, след като аз изразя своето становище, може да бъде същото, но бих искала това да се спазва. Като мои правомощия на избран Кмет на с. Черноморец и гост на Общинския съвет в момента на сесията.
Ст. Недин – Значи, така или иначе предстои за гласуване вече внесеното предложение. Ако може поне да чуем Вашето становище. Как го виждате?
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Това е на магистралата, едно наистина буренясало парче от училищния двор, който е зад оградата на училището до бензиностанцията, което във вида, в който сега се представя и по предложение на общинския Кмет, ще бъде благоустроено с построяването на нещо. Тука се предвижда, вероятно, по офертата, която е представена за там, тази скица и това застрояване, която ще гласувате сега. Но на мен просто процедурно това не ми харесва да ми се прескачат правомощията, които и без това са малко. Пак Ви повтарям, няма нищо лошо да се благоустрои този терен, за който става дума и между другото предстои процедурата, т.е. това няма да е окончателно решение с тази оферта, която е представена в момента.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – Предлагам да оттегля докладната, за да може Кмета на Черноморец, който отсъстваше да си напише писмено становище. И тогава да се гледа на следващата сесия.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен докладната да бъде оттеглена от дневния ред на 17-та сесия на Общински съвет, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №299
Оттегля докладна записка с вх. №976/15.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно промяна статута на част от дворно място, публична общинска собственост в частна общинска собственост и одобряване план за регулация и застрояване в УПИ І, кв.62, с. Черноморец за следващо заседание, поради липса на становище от Кмета на с. Черноморец – г-жа Хрусанова.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №970/14.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот І-777,778 в кв.63 по плана на гр.Созопол.
Комисията предложи на Общински съвет да се гласува проекта за решение такъв, какъвто е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №300

На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот І-777,778 в кв.63 по плана на гр.Созопол.

Ст. Недин – Докладна записка с вх. №971/14.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно план за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти V-25, VІ-26, VІІ-27, VІІІ-1242, ІХ-1243 и Х-1244 в кв.2 по плана на гр.Созопол. Комисията предлага единодушно на заседанието на Общински съвет проекта за решение.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №301

На основание чл.8 ал.1 от Закона общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройството на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти V-25, VІ-26,VІІ-27, VІІІ-1242, ІХ-1243 и Х-1244 в кв.2 по плана на гр. Созопол.

П. Рейзи – Преминаваме към следващата комисия по общинска собственост, Дияна Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички. На 23.12.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
6. Дияна Колчева – Председател;
7. Катя Стоянова – член;
8. Красимира Германова – член;
9. Стоьо Недин – член;
10. Димо Минков – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Добри Добрев – общински съветник;
4. Петя Чапевова – общински съветник;
5. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;
6. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №975/15.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно приемане Правилник за организацията и дейността на ОКСТ при Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, това е Правилник и ще го гледаме раздел по раздел. Имате думата по Първи раздел. Ако няма предложение за промени, който е съгласен с “Общи положения” – Раздел първи от проекта, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Минаваме към Втори раздел. Имате ли предложения по него? Ако няма предложение за промени, който е съгласен с Втори раздел, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Минаваме към Трети раздел – “Функции и задачи на Общинският консултативен съвет по туризъм”. Имате ли предложения по него? Ако няма предложение за промени, който е съгласен с Трети раздел, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Четвърти раздел – “Кворум и заседания на Общинският консултативен съвет по туризъм”. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за проект на Правилник на Общински консултативен съвет по туризъм при община Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №302
Приема Правилника за организацията и дейността на ОКСТ по туризъм при Община Созопол. /Приложение №9/

Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка с вх. №964/13.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Г-жа Караманова.
В. Караманова – Докладната е за отдаване под наем на телекомуникационна компания под наем на общински имоти. След като я разгледахме преценихме, че е необходимо да се изяснят допълнително, определени терени, които ще се отдават, поради което предлагам на Общински съвет тази докладна да гласувате да я оттегля.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен докладна №964… г-н Георгиев, имате думата.
Ст. Георгиев – Искам да попитам Кмета за всички терени ли става дума или само за част от тях.
В. Караманова – За всички терени, ще ги разгледаме още веднъж и подробно ще се разгледат терените.
Ст. Георгиев – А другите не може ли да ги гласуваме сега?
П. Рейзи – Аз предлагам всичко да мине заедно.
В. Караманова – Заедно да мине, за да огледат още веднъж и тогава.
Д. Минков – Значи, когато оглеждате терените, молбата ми е да погледнете изискванията на ХЕИ по отношение на използването на такава апаратура, понеже няма в документацията такива неща, а единият от терените е в район, който се застроява.
П. Рейзи – Г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Само да кажа, много хубаво трябва да се прегледат нещата, защото в едни такива общински имоти, които не са малки като квадратура, като се даде под наем един парцел примерно от 400 кв.м., какво ще стане след пет години?
В. Караманова – Това е една от причините, поради които оттеглям докладната, а другата е да се видят изискванията на ХЕИ.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, докладна №964 се оттегля от Кмета на общината – вносител. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №303
Оттегля докладна записка с вх. №964/13.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения, за следващо заседание, за доуточняване.

Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка с вх. №966/13.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно замяна на имот-общинска собственост, находящ се в гр. Созопол, обл. Бургаска, представляващ част от УПИ VI, в кв.29 по плана на гр. Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с промяната в ЗОС, аз също оттеглям тази докладна, защото се оказа, че влизаме в нарушение със Закона и в тая гледна точка предлагам на Общински съвет, който е съгласен да бъде оттеглена докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №304
Оттегля докладна записка с вх. №966/13.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно замяна на имот-общинска собственост, находящ се в гр. Созопол, обл. Бургаска, представляващ част от УПИ VI, в кв.29 по плана на гр. Созопол, за следващо заседание на Общински съвет.

П. Рейзи – Г-н Станислав Георгиев има думата.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, на 21.12.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
6. Станислав Георгиев – Председател;
7. Катя Стоянова – член;
8. Дияна Колчева – член;
9. Димо Минков – член;
10. Росен Деспов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Добри Добрев – Общински съветник;
4. Красимира Германова – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №977/15.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
С пет гласа “ЗА” се прие тази докладна.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, на предишната сесия взехме решение, че на тая всички хора, които са подали молби до момента в Общински съвет и след това всички, които бяха подадени в Общината поради това, че имахме средства, които бяха ни останали, взехме решение на последната сесия на Общински съвет за 2004 г., да дадем пари на всички хора, които имат нужда. Така че тия хора, които сме ги предложили, предложението е така, както е по докладната. Който е съгласен на тия лица всички да бъдат отпуснати средства срещу представяне на епикриза, фактура за разходваните средства и касов бон, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№305.1. Общински съвет - Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Янка Йорданова Иванова от с. Равна гора за операция на дясното око и поставяне на вътрешна леща на сина й Тодор Стоянов Иванов, ЕГН 8805010520 в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лева .
- Рада Найденова Алексиева от с. Зидарово за извършена операция на дясното око в размер на 250 / двеста и петдесет / лева.
- Стоян Николов Хаджиев от с. Зидарово за извършена операция на окото в размер на 330 / триста и тридесет / лева.
- Милка Темелкова Иванова от гр. Созопол, ул. “Оборище” 19 за втора операция с диагноза счупване на гръбначния стълб с увреждане на гръбначен мозък и 100% загубена работоспособност, за рехабилитационна дейност в размер на 841 /осемстотин четиридесет и един / лева.
- Елина Асенова Янкова от с. Зидарово за закупуване на лекарствени средства по лечението на детето си Ребека Емилова Методиева, ЕГН 0142180516 с диагноза трахеостома в размер на 40 / четиридесет / лева.
- Пею Вълчев Хрусанов от с. Зидарово за извършена операция на дясното око в размер на 330 / триста и тридесет / лева.
- Минка Христова Атанасова от с. Зидарово за закупуване на лекарства по лечението на сина й Марин Атанасов Стефанов, ЕГН 8703050601 преди операция на окото му в размер на 60 / шестдесет / лева.
- Христина Маркова Борисова от гр. Созопол, ул. “Лилия” 1 за закупуване на лекарства, нужни за постоянното й лечение в размер на 153 /сто петдесет и три / лева.
№305.2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

В. Караманова – Само да уточня по тази докладна, много моля кметовете на селата да уведомят хората, ако могат утре да дойдат, защото това са средства за тази година.
Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №985/17.12.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ. При гласуването с 5 гласа “ЗА”, предложението на комисията е по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№306.1. Общински съвет Созопол отпуска еднократна парична помощ на:
1. Станка Стоева Калинкова – ЕГН 4105050495, от с. Зидарово, община Созопол, сумата от 55 / петдесет и пет / лева за лечение на следисхимичен инсулт.
2. Станка Батилова Иванова – ЕГН 5002200497, от с. Габър, община Созопол, сумата от 56 /петдесет и шест/ лева за лечение на кожно заболяване.
3. Елина Асенова Янкова – с. Зидарово, сумата от 100 /сто/ лева за заплащане на изследвания и лечение на сина и Авел Каменов Янков.
4. Пенка Иванова Палазова – с. Зидарово за следболнично лечение на бронхитна форма – пневмофитроза в размер на 123 /сто двадесет и три/ лева.
5. Иван Атанасов Иванов – с. Равадиново, ул. “ Тракия” № 20 – за следболнично лечение на хипертонична болест трета степен, хипертонична криза, цефалгичен синдром в размер на 104/ сто и четири/ лева.
6. Петко Атанасов Стамов от с. Крушевец – закупуване на лекарства за лечение на туберколоза на белия дроб в размер на 200 /двеста/ лева.
7. Благой Стоянов Христов – с. Равадиново – сумата от 350 /триста и петдесет лева / за закупуване на лекарства за следоперативно лечение.
№306.2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Ст. Георгиев – Докладна записка с вх. №983/16.12.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно решение за отпускане на персонални пенсии. При гласуването с 5 гласа “ЗА”, предложението на комисията е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, не става дума за пенсия, която ще я отпусне Общината, става дума за пенсия, която ще бъде отпусната от Здравното Министерство, но трябва да има решение на Общински съвет. Това са го правили в предишния Общински съвет, доколкото разбрах от г-н Андонов. Така че предлагам, който е съгласен с така направеното предложение по докладна №983, моля да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №307
На основание чл. 7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, да бъде направено предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на Васил Недев Тодоров с ЕГН 9511230524 и Нели Недева Тодорова с ЕГН 9801260538 от с. Равадиново, Община Созопол.
Приложения:
1. Копие от заявление адресирано до НОИ, включващо мотивите за отпускане на пенсия;
2. Копие от разпореждане за отказ, с което се отказва отпускането на пенсия, издадено от длъжностно лице от ТД на НОИ;
3.Копие от декларация за семейно и имотно състояние и годишен доход на членовете на семейството за 12 месеца преди искането за отпускане на пенсията;
4. Копие от удостоверение за наследници.

П. Рейзи – Остана още една докладна. Докладна записка №993/20.12.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне числеността на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол. Тука ние ги коментирахме г-жа Караманова. Срока, както сте го дали трябва да го затворите, имам пред вид 01.12.2004 г. до 31.12.2004 г.
В. Караманова – Срока от 01.12.2004 г. не може да бъде до 31.12.2004 г. Защото ако е до тогава, ние стандартите от Министерство на финансите не сме ги получили, за числеността на общинската администрация, делегирана от държавата. Ние не сме получили указанията за работа на общинския бюджет.
П. Рейзи – Но така, както сте го дали отворено все пак, трябва да има някакъв срок, да знаем до кога е. Вие както сте го дали означава, че важи за цялата година.
В. Караманова – Даже и да важи за цяла година, другите Общински съвети взеха решение, че до финансират. Когато дойдат указанията, ако се види, че от държавата ни идват още 12 бр. примерно, разбира се, че ние ще ги намалим делегираните от Общинския съвет с местни средства. Но не може да се работи без хора. В момента, в който е ясно кой идва, това ще бъде януари, то ще бъде коригирано. Ами аз смятам, че е необходимо да се увеличат с две или три бройки само и единствено за Техническа служба. Но сега това не го правим, изчакваме да видим стандартите. Ако те дойдат, тогава няма да се наложи, ще предложим на Общински съвет, да останат три бройки още за Техническа служба. Работата в общинската администрация е много. Да Ви убеждавам колко е много е излишно. В Техническа служба се задъхват, там имат над 2000 скици, които са скици само за Созопол, още 800, които са за общината. Отделно подробни устройствени планове, издадени над 500 строителни разрешения. Всичко това е обработване на материал. По същият начин е и в другите дейности на общинската администрация. Община Приморско, която си имаше до финансирани 30 бр., общинският съвет взе решение и до финансира още 40 бр.
П. Рейзи – Ама те са богата община.
В. Караманова – Ама те имат четири села и общинската им администрация е по-голяма от нас. Община Несебър по същия начин процедира. Ако ние преминем към съкращаване, ще трябва тогава да действаме по така указаните в 145 Постановление нормативи, което означава, че ние от селата трябва да съкратим това, което миналата година беше увеличено за нашите села, сега ние ще трябва да ги съкращаваме. И села като Черноморец и Зидарово, ще се окажат с човек и половина, максимум до двама. Защото такива са нормативите, които са дадени в 145-то Постановление. От 250 до 2500 души ги вкарват в една и съща група.
П. Рейзи – Г-н Недин има думата.
Ст. Недин – По този въпрос много се говори в комисиите. На мен ми се избистри един такъв въпрос: това означава ли, че като дойдат въпросните стандарти, те ще фиксират някакво щатно разписание, което трябва да се пасне в структурата. И това означава ли, че като дойдат, тогава ще се предложи ново щатно разписание на общинската администрация и структура, която ние тогава да гласуваме и да се съобразим с тези стандарти. Искам да знам така ли стоят нещата и ако са така да гласуваме.
В. Караманова – Това е така, стандартите ще дойдат. И примерно, за община Созопол ще дойдат допълнително още 10 бр. от държавата осен това, което е по 145 Постановление. Тогава ние вече няма да имаме тези 18, ние ще предложим със стандартите, които ще бъдат предложени, ще останат 8 за следващата година, когато дойдат. Ако обаче не дойдат, за да можем да осигурим нормален ритъм за работа…
П. Рейзи – А ще има ли пари, г-жа Караманова, защото това е другият въпрос.
В. Караманова – Другият момент е за 18 бр. в зависимост от длъжностите, които заемат хората, от средната работна заплата, на нас ще ни трябват около 150 000 лв. допълнително. От таксите за строителство, само с това сме решили въпроса. Аз това щях да кажа, ако те до март дойдат, ние ще намалим до финансираните от общината и те ще останат към делегирани от държавата. И тогава за общината ще останат допълнително 8бр.
Кр. Германова – Това, което чух, че се очакват януари месец евентуално да дойдат стандартите, декември месец е неподходящ срок да го заложим като краен. Проблем ли е да заложим като краен срок 31.01.2005 г. казвам го това с такава цел, за да можем да накараме с нашето решение общинската администрация, когато пристигнат стандартите, да подготви едно щатно, което ние да гласуваме Тъй като виждате какво се получи, внася се докладната в последния момент.
В. Караманова – Тази докладна е отдавна внесена. За нея много говорихме, тя не е внесена в последния момент. Тя си стои, а е внесена допълнително, Германова от първи юли е. Но поради промените, които непрекъснато идват от страна на Министерство на финансите сега е довнесена. Това не е нещо, което да зависи от нас.
П. Рейзи – Значи казваме, не може да остане отворена датата. Кажете какво предлагате.
В. Караманова – До приемането на бюджета трябва да е.
П. Рейзи – Дата дайте.
В. Караманова – Не знам кога ще излезе постановлението. Миналата година трябваше да излезе п-рано, а излезе по-късно. Това не зависи от нас. Постановлението за разработването на общинските бюджети. Но бюджета до края на март така или иначе трябва да се приеме. Ние в едномесечен срок от излизането на постановлението сме длъжни да приемем общинския бюджет.
П. Рейзи – Зачети предложението за решение.
Кр. Германова – “Общински съвет – Созопол определя за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол, по одобрената с Решение №32 на Общински съвет – Созопол от 30.01.2004 г. структура на общинската администрация Созопол, считано от 01.12.2004 г. до приемане на бюджета за Община Созопол за 2005 г. численост на персонала 99 /деветдесет и девет/ щата, в т.ч.:
- за делегирана от държавата дейност “Общинска администрация” – 55 /петдесет и пет/ щата;
- за делегирана от държавата дейност “Общинска администрация”, до финансирана с общински приходи – 44 /четиридесет и четири/ щата.”
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна в предложението за решение, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа;
Против – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ: №308
Общински съвет – Созопол определя за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” в община Созопол, по одобрената с Решение №32 на Общински съвет – Созопол от 30.01.2004 г. структура на общинската администрация Созопол, считано от 01.12.2004 г. до приемане на бюджета за Община Созопол за 2005 г. численост на персонала 99 /деветдесет и девет/ щата, в т.ч.:
- за делегирана от държавата дейност “Общинска администрация” – 55 /петдесет и пет/ щата;
за делегирана от държавата дейност “Общинска администрация”, до финансирана с общински приходи – 44 /четиридесет и четири/ щата.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...