:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №16/26.11.2004 г


ПРОТОКОЛ №16


Днес 26.11.2004 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе шестнадесетото /извънредно/ заседание под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Костадин Мархолев – Зам. кмет на община Созопол, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет, кметове на кметства и служители на общинска администрация.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, Кметове на селата, уважаеми гости на шестнайстата извънредна сесия на Общински съвет – Созопол. Имаме кворум. Откривам шестнадесетата сесия на Общински съвет – Созопол. По отношение на дневния ред ще настъпят малки промени. Има внесено оспорване по една от нашите докладни от предишната сесия от Кмета на общината във връзка с актуализацията на бюджета за деветмесечието. По Правилника на Общинския съвет, най-напред е приемането на дневния ред. Има ли оспорване от страна на Кмета, първо трябва да се коментира и съответно ако е основателно и законосъобразно, трябва да гласуваме промяна на дневния ред и чак тогава да започнем сесията. Ще дам думата на Кмета на общината – г-жа Веска Караманова, да изнесе своите мотиви за оспорване на решението, след това ако има коментари коментираме, ако не, продължаваме нататък.
В. Караманова – Уважаеми Общински съветници, на осн. чл.61, ал.1 от Правилника за организацията на Общински съвет, излагам пред Вас мотивите си за оспорваното от мен решение, взето на 15-та сесия на Общински съвет – решение №263. Решението е прието на проведената на 12.11.2004 г. сесия. Това решение не е законосъобразно, понеже е в противоречие... 236 да, поради противоречие на императивни законови и поздаконови правни норми, както и нарушение на разпоредбите на чл.11, ал.8 и чл.18 от Закона за общинските бюджети, чл.57, ал.3, чл.58, чл.59 и чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол и чл.1, ал.2, чл.4 и чл.38 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. Съгласно чл.3, ал.2 от Закона за общинския бюджет, общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на Общината за една бюджетна година, която съвпада с календарната. Като финансов план в него се определя вида и характера на разходите и осигуряване на необходимите финансови средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, публичност и интересите на населението. Целта е да се установи баланс между приход и разход на Общината, като разходите се извършват до размера на постъпленията, предвидени по бюджета, съгласно чл.7, ал.2 от него. Гласуваната и приета от общинските съветници актуализация на бюджета е с дисбаланс между приходната и разходната част. Този дисбаланс не може да бъде преодолян по друг начин, освен чрез преразглеждане и ново гласуване на предложената актуализация. Съществуващата разлика е в размер на 13 600 лв. и се изразява в гласуван план на разходите за местни дейности в размер на 293 305 лв., които са с 13 600 лв. повече от разпределението в увеличение и намаление средствата по функции, дейности и параграфи, кметства и капиталови разходи. Освен това, Общинският съвет, упреквайки общинската администрация за допусната аритметична грешка в сумата на разходите, показва познание на материята за общинските бюджети в частта му за създаване и приемане на общинския бюджет, а именно чл.11, ал.6. Проекто-бюджетът на Общината се създава на основата на разделението по дейностите на местни и делегирани от държавата, дофинансирани чрез общинския бюджет. Посоченото в т.2 на докладна записка с изх. №08-00-32/02.11.2004 г. от Кмета на Общината, сумата разходи в размер на 279 705 лв. е абсолютно вярна. Като се прибави към нея сумата за разходи за делегираните от държавата дейности, дофинансираните от общински приходи в размер на 10 687 лв., се получава общото увеличение на разходите по бюджета на Общината, в размер на 290 392 лв. Сума, равна на предложеното увеличение на приходите от т.1 за актуализация на бюджета. Бюджетният процес включва дейности като съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет е регламентиран от изброените по-горе нормативни актове. Съставянето на проекта на бюджета, съответно на неговата актуализация, се организира от Кмета на общината и се внася от него за разглеждане от постоянните комисии на Общинския съвет. Съгласно разпоредбите на чл.4, ал.2, бюджетният процес се управлява от Общинския съвет и Кмета на общината заедно. Това означава, че разглеждането на проекта за актуализацията на бюджета трябва да бъде извършено задължително с участието на вносителя. Това нормативно решение е продиктувано със строгата специфика и с годността на самия бюджетен процес и отговорностите на вносителя по изпълнението на бюджета и отчитането му след това пред Общинския съвет. С докладна записка изх. №08-00-32/02.11.2004 г., Кмета на Община Созопол, на основание чл.18 от Закона за общинските бюджети, на Общински съвет – Созопол бе предложено актуализиране на плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2004 г. Следва разглеждане на предложението от Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми” на две редовни заседания с участието на вносителя и едно извънредно заседание без участието на вносителя. За това извънредно заседание са представени допълнителни материали, което се вижда от стр.3 от разширения протокол от заседанието на Общинския съвет, които са мотивирали Комисията да излезе с решение за предложение за някои промени. При обсъждане на тези промени е взето решение, аз като вносител на докладната... взети са разбира се промени, при които като вносител Кмета на Общината и общинската администрация не са присъствали. Съответно Кмета не е запознат с представените нови материали и няма възможност да прецени до какви допустимости по отношение на предлагането им и промяната на бюджетната рамка. Съгласно разпоредбите на чл.57, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в случай, че водещата комисия приеме по принцип предложения проект, тя може да извърши редакционни поправки в него, както и да измени отделни текстове или да ги допълни. Ако тези поправки, изменения и допълнения не противоречат на принципите на проекта. В случая е нарушен един от принципите на проекта, неговата законосъобразност, тъй като вносителят не е уведомен за провеждането на трето извънредно заседание на цитираната комисия и съответно не е взел участие в него. В тази връзка е нарушена разпоредбата на чл.58 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, тъй като проектът за актуализация се обсъжда и гласува от Общинския съвет, без да е взето становището на вносителя за направените по време на извънредната комисия нови предложения. Общинските съветници са нарушили приетата от тях разпоредба на чл.59 от Правилника, според която “Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект до деня в който водещата комисия пристъпи към разглеждането му”. Като последица от посочените дотук нарушения е в противоречие с разпорежданията на чл.64, ал.2 от същия Правилник, която императивно изисква предложенията за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи, да се правят съгласувано с вносителя. Като се има пред вид нормите на Закона за общинските бюджети. Общинските съветници са длъжни да разгледат проекта за бюджета и да дадат своето становище по него в съответствие с “Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет” и неспазването на регламентираната от самите тях процедура, води до незаконосъобразност на поставения административен ненормативен акт. На следващо място, отправените нови предложения по време на проведеното на 12.11.2004 г. 15-то заседание на Общински съвет, бяха приети с решение №236 с точки от едно до осем, като Общинските съветници не взеха предвид направеното от мен възражение за нарушаване на бюджетния процес и приеха незаконосъобразно решение. Допуснато е нарушение на чл.63, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет”, като обсъждането и гласуването на проекта за актуализиране на бюджета е извършено не по предвидения законов ред. Гласувани са точки от Общинския съвет с многоточие, нещо, което е недопустимо при гласуване на Общински бюджет, когато всичко трябва да бъде точно и регламентирано. Като не е спазил нормативно предвидената процедура за приемане на предложението за актуализация на бюджета, Общинският съвет е нарушил принципа на законосъобразност и принципа на публичност при определени за бюджетните средства, нарушение на чл.4, ал.2 от Закона за общинските бюджети. Предвид на изложеното до тук считам, че Общински съвет – Созопол трябва да преразгледа отново решението си за актуализация на бюджета за Община Созопол, като балансира бюджета, гласуват се точка по точка отново, всички направени предложения за общински бюджет, за да може този бюджет, който се представи в Сметна палата и Министерство на финансите, да бъде абсолютно изряден и да бъде приет от съответните проверяващи органи. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, чухте предложението за оспорване на нашето решение, което го взехме на 15-тата сесия на Общински съвет – Созопол. Имате думата за коментари и съответно за въпроси към Кмета за оспорването. Ако няма такива коментари, предлагам една промяна в дневния ред на днешната сесия.
1. Приемане и актуализация на бюджета на Община Созопол към 31.10.2004 г.
2. Кандидатстване на Община Созопол по проект BG 2003-004-937.11.02 “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма”, във връзка с реализирането на проект ”Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Равадиново, община Созопол – стъпка към развитието на туризма в региона”.
3. Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на обект: ”Водоснабдяване на с. Индже войвода от местността “Еленина дупка” в землището на с. Бяла вода, община Малко Търново”
4. Одобрение на предложение за обекти на територията на Община Созопол от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране от МРРБ през 2005г.
5. Отдаване под наем на имоти общинска собственост.

Който е съгласен с така направените промени по дневния ред на 16-та сесия на Общински съвет – Созопол, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№283
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Приемане и актуализация на бюджета на Община Созопол към 31.10.2004 г.
2. Кандидатстване на Община Созопол по проект BG 2003-004-937.11.02 “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма”, във връзка с реализирането на проект ”Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Равадиново, община Созопол – стъпка към развитието на туризма в региона”.
3. Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ за финансиране на обект: ”Водоснабдяване на с. Индже войвода от местността “Еленина дупка” в землището на с. Бяла вода, община Малко Търново”.
4. Одобрение на предложение за обекти на територията на Община Созопол от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране от МРРБ през 2005г.
5. Отдаване под наем на имоти общинска собственост.

П. Рейзи – Предлагам да започнем по дневния ред. Давам думата на Председателя на Комисията по финанси Красимира Германова... Стоьо Недин.
Ст. Недин – Може ли да ни се предоставят материалите от предната сесия.
П. Рейзи – Разбира се, да.
Ив. Милков – Добре, сега съгласно регламента тука, тоя Закон за общинските бюджети трябва отново да се започне процедура за приемане на бюджета за четене на всичките точки?
П. Рейзи – Точно така. Трябва да направим точка по точка да се прочете всичко. Както миналия път, точка по точка, гласува се, накрая се гласува пак всичко заедно.
М. Димов – Да следим само точките, ние знаем за какво става въпрос. Знаем поправката...
П. Рейзи – Да, обаче само се казва – точка номер еди коя си и там, където г-жа Караманова казва за точка втора, във връзка със сумата, която е объркана, нея ще я заложим с реалната сума.
Ив. Милков – Аз съм най-възрастен от всички и това, което ще кажа, ще го кажа съвсем добронамерено в интерес на новото на Общински съвет. Не е възможно на един човек да разбира от всичко. За тази цел има специалисти. Хора, които се занимават с тая материя за създаване на бюджета от много години, които не правят за първи път бюджет и когато предлагат бюджета, те са го мислили и проверявали. Молбата ми е от тук нататък членовете на Общинския съвет, Председателите на комисии и членовете на комисии, да се вслушват и да вземат под внимание като компетентни, предложенията на хората, които се занимават с нещата в дадения момент. Защото вижте сега какво се получи.
П. Рейзи – Ако обичате, колеги. Нека да не превръщаме сесията в говорилня, всеки да си вдига ръката, да си иска думата... г-н Минков имате думата.
Д. Минков – Да уточним какво сме сбъркали. Сбъркали сме чисто математически. Не става въпрос за някакво друго бъркане и даже матетатически е силно казано, защото по подобие на останалите раздели сме сумирали цифрите, даже ние не сме ги и сумирали там на сесията. Тъй че става въпрос наистина за технологична грешка, а не за някаква фатална грешка, която сме направили.
Ив. Милков – Много ми се ще да е така, но там когато се обсъждаше пред хората в селото, за съжаление според мен е тенденциозно, казвам според мен, отправяха упреци към общинската администрация – за подвеждане, за некомпетентност и изпадаме в лошо положение. Например аз сега се чувствам подведен. Аз гласувах за това, което Вие предложихте.
П. Рейзи – Това, което сме го гласували, всичко е нормално.
Ив. Милков – Ако беше всичко нормално, нямаше да сме тука...
П. Рейзи – Вижте сега, Кмета на Общината има право да оспорва почти всяко наше решение. Това е нейно право и ако трябва да търсим врата в закона, за да оспорва едно решение, има много. Така че аз мисля по тоя въпрос, че единственото, за което не са съгласни, ние сега ще гласуваме пак същото. Чисто и просто тая грешка... г-жа Караманова.
В. Караманова – Аз мисля, че тази технологична грешка се отразява сериозно на работата, защото ние до днес с този бюджет не можем да работим. Нещо повече – основен принцип при гласуване на общински бюджет е нарушен. Уважаеми Общински съветници, абсолютно всички гласуват за увеличаване на приходната част с многоточие и увеличаване на разходната част с многоточие. Извинявайте, това просто е несериозно. Когато става въпрос за общински бюджет. 17 “ЗА”, четох разширения протокол...
Д. Минков – А къде бяха компетентните специалисти там на място да кажат...
В. Караманова – Това нещо сутринта на нас ни беше дадено, когато Председателя на комисията започна да чете, беше дадено на мен, когато Председателят на комисията започна да чете, беше дадено единствено на мен и на г-жа Миндова. В момента това нещо, докато ние го прочетем, то не е възможно, то вече се гласуваше и при положение, че аз изрично още когато започнахте да гласувате, аз Ви казах – този проект за актуализация не е съгласуван с вносителя. Това решение на мен ми беше поднесено точно, когато започна гласуването. Така ли беше, г-н Минков? Актуализация на бюджета за деветмесечието, той е към 31.10, да го коригираме, да не изпадаме в друга грешка.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Искам да попитам, така направените предложения, такива каквито ги гласувахме тогава на редовното заседание на Общински съвет, считат ли се съгласувани с общинската администрация? Ние ще потвърдим ли тези промени, които бяхме направили тогава или само ще запълним точките с някакви конкретни цифри и ще направим някакъв баланс или наново ще трябва да гледаме тези промени, т.е. връщане на бюджета в първоначалния вариант, който беше предложен от Вас, или започваме да го гледаме във варианта, който беше приет на 15-тото заседание? Защото имаше и друг вариант, който беше приет на втората комисия, с малки промени, където бяха съгласувани. Това ми е въпроса – от кой момент гледаме бюджета.
В. Караманова – Ако спазваме всички принципи на законност за общинския бюджет, ние трябва да гледаме това, което беше съгласувано на втората комисия от страна на вносителя. Но пред вид на това, че ще настъпят много бурни дебати, няма да постигнем споразумение, няма да достигнем до едно единно решение и ще останем без актуализация на бюджета считам, че в момента наистина по-разумно е да се направи този компромис. Въпреки, че това не бива да се превръща в прецедент. От тук нататък аз наистина ще държа да се спазва, когато става въпрос за общинския бюджет, ще държа да се спазват точно принципите за разработване на общинския бюджет.
Ст. Недин – Значи да го разбираме така: промените, които ги гласувахме тогава, всъщност като цифри и като разлики в разходната част от едно в друго, си остават същите.
В. Караманова – Имам сериозни притеснения по отношение на това за селата, как ще осъществим асфалтирането. Защото ремонт на улиците, което е дадено за населените места е много хубаво, но не това е сезона за ремонт на улици. Асфалтовите бази започнаха да спират работата си поради климатичните условия. От тук нататък ние ще трябва да проведем процедурата за асфалтиране и декември месец не знам дали ще има асфалтова база, която ще може и фирма, която ще може да реализира асфалтирането на улиците. Да не се окаже, че им даваме пари, а тези пари да не може...
Ст. Недин – Това като цифри какво означава?
В. Караманова – Като цифри в бюджета това означава 36 000 лв. Всички пари, които от капиталовата програма, които се прецени, че е по-добре проекта за капиталовото строителство по програмата “Красива България”, независимо от ангажиментите на Общината и за леките автомобили, те са 26 000 лв. също и още 8 000 лв, които бяха за входен знак, са за асфалтиране, с изключение на парите на Атия, които са за водоснабдяването, за ремонт на водоснабдителната мрежа на село Атия.
П. Рейзи – Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Аз в тази връзка искам да попитам могат ли тези средства да се използват не за асфалтиране, а за друго, в рамките до края на годината.
В. Караманова – Не, те са дадени за ремонт на пътища.
Ст. Георгиев – Могат ли да бъдат пренасочени за нещо друго?
П. Рейзи – Други коментари има ли? Ако няма, колеги, давам думата на г-жа Германова да започне по първа точка за актуализация на бюджета до 31.10.2004 г.
Кр. Германова – Днес, 25.11.2004 г. от 17.30 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Станислав Георгиев – член;
5. Петя Чапевова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
3. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
4. Милко Димов – общински съветник;
5. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
6. Дияна Колчева – общински съветник;
7. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”;
8. Росен Деспов – общински съветник;
9. Димо Минков – общински съветник;
10. Катя Стоянова – общински съветник.
Комисията разгледа оспореното от Кмета на Община Созопол решение №236/12.11.2004 г. на Общински съвет – Созопол и взе следното
РЕШЕНИЕ:
Решението да бъде разгледано повторно на заседание на Общински съвет.

Аз започвам да чета по точки, както беше миналия път прието, с поправките.
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
1.Увеличава плана на приходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол с 290392 лв, по параграфи, както следва:
от тук нататък всичко е така, както го гласувахме миналия път.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за това увеличение на бюджета, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
2. Увеличава плана на разходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол за местни дейности с 279 705 лв. и разпределя очакваните неусвоени до края на годината средства в размер на 53 000 лв. от функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” /от отчуждени имоти/ разпределени по функции, дейности и параграфи.
П. Рейзи – Колеги, тука всъщност правиме изменението... сега записваме тази сума в точка втора – 279 705 лв. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
3.Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол за 2004 година от собствени средства в размер на 42 400 лв.
Това са капиталовите разходи, съгласно... на предната комисия имахме една табличка, в която бяха капиталовите разходи. Така както сме го гласували миналия път, там промяна няма. По принцип промяна в параграфите няма.
П. Рейзи – Значи колеги, промяната е единствено в точка втора. Това, което каза и Кмета на Общината, там не бяхме записали сумата, гласувахме точки. Затова сега ги обявяваме сумите и гласуваме промяната.
Ст. Недин – Значи, така да се каже, проблема вече е решен с тези две гласувания. От тук нататък колективно си гласуваме.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, 236.3, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
4. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2004 година на Община Созопол /Приложение № 1/.
Всъщност това е предната точка, която гласувахме, утвърждава самия план по таблицата.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
5.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2004 година на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи с 10687 лв, към 31.10.2004 година./ Средствата се предвиждат съгласно ПМС 237 от 07.09.2004 г. на МС за периода 01.12.2004 – 31.12.2004 година/.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
6. Намалява плана на разходите на Функция “ Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” с 53 000 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
7. Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта на местните дейности , както следва:
Кметство Атия
Увеличава плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 5600 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 900 лв. 5 600 лв. 6 500 лв.

Намалява плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 5600 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 8 000 лв. 5 600 лв. 2 400 лв.
Кметство Равна гора
Увеличава плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 10 000 лв. 2 000 лв. 12 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 745 “ Обредни домове и зали” с 2000 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 2 000 лв. 2 000 лв. 0

Кметство Зидарово
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 750 лв. било увеличение става
§ 1015 – материали 1 800 лв. 500 лв. 2 300 лв.
§ 1051 – командировки 800 лв. 250 лв. 1 050 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 750 лв.
било намаление става
§ 1016 – вода,горива,енергия 800 лв. 250 лв. 550 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 500лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 1 000 лв. 500 лв. 500 лв.


Кметство Габър
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2500 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 2 500 лв. 2 500 лв. 5 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2500 лв.

било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 5 000 лв. 2 500 лв. 2 500 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова –
8. Намалява очакваните неусвоени кредити до края на годината по бюджета на кметство Зидарово в размер на 3000 лв. от издръжката на дейностите “Общинска администрация” и “Озеленяване”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, след като бяха гласувани осемте точки от актуализацията на бюджета, сега трябва да гласуваме всичко заедно. Който е съгласен с така направените промени и предложения по актуализацията на бюджета към 31.10.2004 г., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:

№284. Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
284.1.Увеличава плана на приходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол с 290392 лв, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 1302 – данък върху наследства 0 585 лв. 585 лв.
§ 2404 – приходи от продажби на стоки
и услуги 10 000 лв. 13 000 лв. 23 000 лв.
§ 2705 – такси за ползване пазари,
тротоари 106 500 лв. 135 000 лв. 241 500 лв.
§ 2710 – такси за технически услуги 140 000 лв. 100 000 лв. 240 000 лв.
§ 3619 – други неданъчни приходи 25 000 лв. 40 400 лв. 65 400 лв.
§ 4100 – приходи от концесии 0 1 407 лв. 1 407 лв.

284.2. Увеличава плана на разходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол за местни дейности с 279 705 лв. и разпределя очакваните неусвоени до края на годината средства в размер на 53 000 лв. от функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” /от отчуждени имоти/ разпределени по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Общи държавни служби “дейност 122” Общинска администрация” с 138 405 лв.
било увеличение става
§ 1015 – материали 72 550 лв. 28 100 лв. 100 650 лв.
в т.ч. за Созопол 27 000 лв.
за кметство Крушевец 1 100 лв.
било увеличение става
§ 1016 – вода, горива,енергия 40 000 лв. 24 805 лв. 64 805 лв.
в т.ч. за Созопол 24 505 лв.
за кметство Крушевец 300 лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 162 922 лв. 64 000 лв. 226 922 лв.
в т.ч. за Созопол 50 000 лв.
за кметство Крушевец 2 000 лв.
за кметство Черноморец 12 000 лв.
§ 1030 – текущ ремонт 79 000 лв. 16 500 лв. 95 500 лв.
в т.ч. за Созопол 5 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 500 лв.
в т.ч. за кметство с.Присад 1 500 лв.
в т.ч. за кметство с.Росен 7 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 1 500 лв.
§ 1040 – платени данъци и такси 10 000 лв. 5 000 лв. 15 000 лв.

Функция “Образование” дейност 311 “ Целодневни детски градини” с 6 000 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 13 000 лв. 6 000 лв. 19 000 лв.
в т.ч. за образование Созопол 5 000 лв.
в т.ч. за кметство Черноморец 1 000 лв.

Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 88400 лв, разпределени по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 14 000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремант 0 14 000 лв. 14 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Атия 8 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равадиново 6 000 лв.
Дейност 604 “Осветление на улици и плащади” с 68700 лв

било увеличение става
§ 1015 – материали 46 600 лв. 1 500 лв. 48 100 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 500 лв.
§ 1016 – вода,горива,енергия 98 800 лв. 29 000 лв. 127 800 лв.
в т.ч. за Созопол 10 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Атия 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Вършило 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Габър 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Индже войвода 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Росен 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равна гора 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равадиново 2 000 лв.
било увеличение става
в т.ч. за кметство с.Черноморец 5 000 лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 48 300 лв. 38 200 лв. 86 500 лв.
в т.ч. за Созопол 20 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Вършило 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Зидарово 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Индже войвода 600 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 4 600 лв.
в т.ч. за кметство с.Присад 1 000 лв
в т.ч. за кметство с.Росен 1 000 лв
в т.ч. за кметство с.Равадиново 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Черноморец 6 000 лв

Дейност 629 “ Други дейности по БКС и опазване на околната среда” с 5700 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 21 523 лв. 5 700 лв. 27 223 лв.
с.Атия – зимно поддържане 200 лв.
с.Вършило – зимно поддържане 200 лв.
с.Габър – зимно поддържане 200 лв.
с.Зидарово – зимно поддържане 200 лв.
с.Извор – зимно поддържане 200 лв.
с.Индже войвода – зимно поддържане 200 лв.
с.Крушевец 700 лв.
в т.ч. за зимно поддържане 200 лв.
с.Присад 2 700 лв.
в т.ч. за зимно поддържане 200 лв.
с.Росен – зимно поддържане 200 лв.
с.Равна гора – зимно поддържане 200 лв.
с.Равадиново – зимно поддържане 200 лв.
с.Черноморец – зимно поддържане 500 лв.

Функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътищата” с 57 500 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 385 160 лв. 57 500 лв. 442 660 лв.
за Созопол 10 000 лв.
в т.ч. за кметство Зидарово 11 500 лв.
в т.ч. за кметство Извор 13 500 лв.
в т.ч. за кметство Крушевец 9 500 лв.
в т.ч. за кметство Росен 5 000 лв.
в т.ч. за кметство Равна гора 8 000 лв.

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” дейност 759
“Други дейности по културата” с 3000 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 21 000 лв. 3 000 лв. 24 000 лв.

284.3.Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол за 2004 година от собствени средства в размер на 42 400 лв.
Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 23 400 лв.
било увеличение става

§ 5100 – осн.ремонт к-во Зидарово 0 3 000 лв. 3 000 лв.
§ 5100 – осн.ремонт общинска сграда
с.Зидарово 0 7 000 лв. 7 000 лв.
§ 5100 – осн.ремонт к-во Габър 0 4 400 лв. 4 400 лв.


НМА
§ 5300 – осова мрежа с.Габър 0 5 000 лв. 5 000 лв.
§ 5300 – осова мрежа с.Черноморец 0 4 000 лв. 4 000 лв.

Функция “Други дейности по БКС и опазване на околната среда” с 19 600 лв.
ДМА било увеличение става
§ 5206 – водоснабдяване с.Индже войвода 0 14 000 лв. 14 000 лв.
§ 5206 – водоснабдяване с.Атия 0 9 500 лв 9 500 лв.
§ 5206 – ПСОВ Созопол
ППР 14 500 лв. 5 500 лв. 20 000 лв.
§ 5206 – входен знак с. Равна гора 0 лв 1 000 лв. 1 000 лв.

§ 5206 – входен знак град Созопол било намаление става
10 000 лв 10 000 лв 0 лв


било намаление става
§ 5206 – реконструкция вход-изход
Стар град 40 000 лв. 400 лв. 39 600 лв.


Функция “Почивно дело,култура,религиозни дейности”
§ 5206 – арх.разкопки църква “Св.Георги” било намаление става
Созопол 76 700 лв. 600 лв. 76 100 лв.

284.4. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2004 година на Община Созопол /Приложение № 1/.

било увеличение става

Общо капиталови разходи 599 000 лв. 43 400 лв. 642 400 лв.
в т.ч. целеви субсидии
/служ.актуализ./ 91 000 лв. 1 000 лв. 92 000 лв.
собствени средства 508 000 лв. 42 400 лв. 550 400 лв.
284.5.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2004 година на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи с 10687 лв, към 30.10.2004 година./ Средствата се предвиждат съгласно ПМС 237 от 07.09.2004 г. на МС за периода 01.12.2004 – 31.12.2004 година/.

Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 10687 лв в т.ч. за кметство Черноморец – 1145 лв.
било увеличение става
§ 0101 – заплати на пер.по тр.правоотн.
за 18 щата 125 433 лв. 8 084 лв. 133 517 лв.
/в т.ч. за к-во Черноморец 2,5 866 лв.
при СБРЗ от 01.12.04 – 449,10 лв./
§ 0300 – социални осигуровки за ДОО 40 000 лв. 2 000 лв. 42 000 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 200 лв.
§ 0500 – ЗОВ 6 570 лв. 364 лв. 6 934 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 39 лв.
§ 0700 – вноски за доп.зад.осигуряване 500 лв. 239 лв. 739 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 40 лв.

284.6. Намалява плана на разходите на Функция “ Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” с 53 000 лв, както следва:

било намаление става
§ 1098 – др.неквалиф.в други параграфи 65 000 лв. 53 000 лв. 12 000 лв.
/отчуждени имоти/
284.7. Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта на местните дейности , както следва:
Кметство Атия
Увеличава плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 5600 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 900 лв. 5 600 лв. 6 500 лв.

Намалява плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 5600 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 8 000 лв. 5 600 лв. 2 400 лв.
Кметство Равна гора
Увеличава плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 10 000 лв. 2 000 лв. 12 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 745 “ Обредни домове и зали” с 2000 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 2 000 лв. 2 000 лв. 0

Кметство Зидарово
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 750 лв. било увеличение става
§ 1015 – материали 1 800 лв. 500 лв. 2 300 лв.
§ 1051 – командировки 800 лв. 250 лв. 1 050 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 750 лв.
било намаление става
§ 1016 – вода,горива,енергия 800 лв. 250 лв. 550 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 500лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 1 000 лв. 500 лв. 500 лв.


Кметство Габър
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2500 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 2 500 лв. 2 500 лв. 5 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2500 лв.

било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 5 000 лв. 2 500 лв. 2 500 лв.

284.8. Намалява очакваните неусвоени кредити до края на годината по бюджета на кметство Зидарово в размер на 3000 лв от издръжката на дейностите “Общинска администрация” и “Озеленяване”.
Дейност 122 “Общинска администрация” с 2000 лв.

било намаление става
§ 1020 – разходи за външни услуги 4 000 лв. 700 лв. 3 300 лв.
§ 1030 – текущ ремонт 2 000 лв. 1 300 лв. 700 лв.
Дейност 622 “Озеленяване” с 1000 лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 800 лв. 800 лв. 0
§ 1020 – разходи за външни услуги 200 лв. 200 лв. 0
Увеличава кредитите за капиталови разходи в размер на 3000 лв за основен ремонт на кметство с. Зидарово /Приложение № 1/.

П. Рейзи – Продължаваме към следващата точка от дневния ред. има думата г-жа Германова.
Кр. Германова – На 24.11.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
6. Красимира Германова – Председател;
7. Тихомир Янакиев – член;
8. Добри Добрев – член;
9. Станислав Георгиев – член;
10. Петя Чапевова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
3. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
4. Стоьо Недин – общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка с вх. №905/23.11.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол по проект BG 2003-004-937.11.02 Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма с проект “Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Равадиново, Община Созопол – стъпка към развитието на туризма в региона.”
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
“1. Общински съвет Созопол дава съгласието си за кандидатстването на Община Созопол по програма PHARE “Икономическо и социално сближаване” – “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма” с проект “Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Равадиново, Община Созопол – стъпка към развитието на туризма в региона.”
2. Общински съвет Созопол одобрява участието на Община Созорпол за финансирането на проекта със собствен принос от 10% от стойността на проекта, възлизащ на 117 350 лв. или равностойността им в Евро – 60 000”.

Тъй като по самия проект участието на Общината трябва да бъде миминум 10% и ние трябва да гласуваме тези 10%. От там нататък допълнителното дофинансиране, което е показано, не е задължително да...
П. Рейзи – Значи, правим тая корекция, защото ако бяхме взели решението, както беше написана цялата сума това означава, че по дадения проект, нашето финансиране възлиза на тази сума. А не е 10%, както по-нататък сте написали в таблицата, че ние учавстваме с 10%. Там се разминават нещата. Десетте процента са 117 350 лв.
П. Бъчварова – От коя сума са изчислявани?
В. Караманова – От 600 000 евро.
П. Рейзи – Знаем, че тия 600 000 евро по стойност на проекта не стигат. Това го знаем всички. Но ако заложим в решението, че ние гласуваме 344 976 това означава, че не учавстваме с 10%, а учавстваме примерно с 16%. И при това положение, ако бъдем класирани, няма да ни бъдат отпуснати 90% безвъзмезден гранд, а ще ни бъдат отпуснати 84%. Точно затова, залагаме да бъдат точно 10-те процента, за да могат да ни бъдат отпуснати тия...
Деница Димитрова – ст. спец. “Евроинтеграция и присъединителни фондове” – Ами нали техните 90% се взимат от сумата 600 000 лв.
В. Караманова – Техните 90% при всяко едно положение си остават...
П. Рейзи – Не остават, г-жа Караманова. Ако ние кажем, че ще финансираме 16%, те няма да ни дадат 90, те ще ни дадат 84.
К. Стоянова – Моля да изчакаме да си прочете комисията предложението, а след това да се премине към дебатиране. Има още една точка.
Кр. Германова – Точка три: “Общински съвет Созопол дава съгласието си да се използва уличната мрежа на с. Равадиново – Публична общинска собственост, във връзка с реализирането на проект “Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Равадиново, Община Созопол – стъпка към развитието на туризма в региона.”.
П. Бъчварова – По зададен въпрос до Програма “ФАР”, не от нашата община, изтеглени от интернет, имаше такъв зададен въпрос – дали са сто процента, или са 90%, участието на Програма “ФАР”. Там беше записано, че 600 000-те евро са 100%, 10% е участието на Общината минимум. Всичко, което е отгоре над тази сума, пак се финансира... трябва да има декларация, че ще се поемат от общината средствата.
Деница Димитрова – ст. спец. “Евроинтеграция и присъединителни фондове” – Аз ще Ви го прочета. “600 000 евро са 100% от предложението. От тях 10% трябва да бъдат осигурени от Общината. Ако предложението надхвърля 600 000 евро, Общината трябва да декларира, че ще поеме освен десетте процента и сумата над 600 000 евро.”
П. Рейзи – Така, както искате да вземем решението, като го прочетат в комисията ще решат, че Общината иска да учавства с повече проценти. Съответно няма да Ви дадат 90, ще Ви дадат 84...
В. Караманова – Декларацията ще бъде попълнена. Общината може да си ги намери по друг начин тези пари. Ние трябва да попълним декларация, че ние ще осигурим допълнителните средства. Тях не ги интересуве вече за тия допълващите дали чрез спонсорство, дали чрез...
П. Рейзи – Другият вариант е, ако искате да дадем сигурност, ние трябва да заложим точка четвърта, с която взимаме решение, че ако бъде класирана Общината по тоя проект, в бюджет 2005 г. разликата, която се явява, ще бъде заложена в следващия бюджет. Това можем да го вземем като решение. Но нямаме право да пишем сумата горе, където... Какво казахте, г-жа Миндова?
Н. Миндова – Казах, че така или иначе по закон... съгласно чл.11, ал.1, т.9 или 10, от Закона за общинските бюджети при съставянето на проекта за бюджет, ние сме задължени да предвидим средства по всички поети договорености по такива международни, регионални или национални програми или проекти.
П. Рейзи – Аз точно това казах.
П. Чапевова – Само, че така записано в решението излиза, че повече от 10% поема общината.
П. Рейзи – Аз нямам нищо напротив, ако тая декларация се иска, ако го искат като взето решение от Общински съвет, ние трябва да вкараме т.4 в това решение...
Деница Димитрова – ст. спец. “Евроинтеграция и присъединителни фондове” – По принцип не се изисква решение на Общински съвет за съфинансирането. Просто се изисква една декларация, в която Общината, аз ще изчета точно каква декларация искат, за да е ясно...
П. Рейзи – Това е за допълнителната, това Кмета ще си го направи.
Деница Димитрова – ст. спец. “Евроинтеграция и присъединителни фондове” – Декларация от кандидата за осигуряване... А решението, което искат, е решение на Общински съвет, разрешаващо използването на общинската собственост.
П. Рейзи – Ние тука, понеже с тая точка втора, ние даваме и малко по-голямо спокойствие на Кмета. Защото ако ние това сега не го гласуваме, макар че г-жа Миндова каза, че в Закона го пише и бюджета защитава нашето предложение, така че аз предлагам да минем към гласуване. Тая промяна, която сме я направили, според мен не е грешна.
Деница Димитрова – ст. спец. “Евроинтеграция и присъединителни фондове” – Ами дали тогава да не сложим и четвърта точка?
П. Рейзи – Не, няма нужда.
В. Караманова – Допълнителното съфинансиране, уважаеми Общински съветници, аз искам това Вие да го знаете, защото... То ще бъде, няма да бъде за следващата година, но аз съм длъжна да попълня декларацията и искам да знаете – по закон е така.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, искам нещо друго да знаем. Всички знаем, че тия 117, които ги гласуваме в момента, те може да не бъдат... за това, нека да заложим първите, които са задължителни, да ги имаме заложени.
П. Рейзи – Вижте, г-жа Караманова. Искам нещо друго да знаем. Ние го коментирахме. Всички знаем, че тия 117 хил., които ги гласуваме в момента, те може да не бъдат…
В. Караманова – Те ще бъдат за следващата.
П. Рейзи – За това става дума. Нека да бъдем класирани, нека да заложим първите, които са задължителни, да ги имаме заложени…
В. Караманова – Попълваме декларация, че ще бъдат осигурени.
П. Рейзи – За това става дума.
Ст. Недин – Дали може пак, както предложи точка четвърта за тая декларация “дава съгласие да се декларира готовността за дофинансиране с допълнителни средства”...
Д. Минков – Формулирай го.
Ст. Недин – Аз го формулирах.
П. Рейзи – Аз мисля, че няма нужда от тая точка, г-жа Миндова каза, че в Закона за бюджета го има.
Кр. Германова – Решението, което ни е предложено от Кмета, има една табличка, в която е изписано – обща стойност, финансиращи, вътре е изписано, че има и допълнително съфинансиране. Значи ние като вземаме това решение, всеки един от Вас да има пред вид и тази финансираща таблица.
П. Рейзи – Аз затова казвам, че така както е направено... Аз имам един друг въпрос към хората, които подготвят проекта – всичко сте проверили от всякъде, можем да кандидатстваме по тая програма, проекта ще бъде готов във срокове... Уважаеми колеги, нека да не разводняваме нещата, аз предлагам да преминем към гласуване с тая промяна, която я предложи комисията по финанси. Който е съгласен с така предложеното решение от комисията по финанси, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№285.1. Общински съвет Созопол дава съгласието си за кандидатстването на Община Созопол по програма PHARE “Икономическо и социално сближаване” – “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма” с проект “Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Равадиново, Община Созопол – стъпка към развитието на туризма в региона.”
№285.2. Общински съвет Созопол одобрява участието на Община Созорпол за финансирането на проекта със собствен принос от 10% от стойността на проекта, възлизащ на 117 350 лв. или равностойността им в Евро – 60 000”.
№285.3. Общински съвет Созопол дава съгласието си да се използва уличната мрежа на с. Равадиново – Публична общинска собственост във връзка с реализирането на проект “Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Равадиново, Община Созопол – стъпка към развитието на туризма в региона.”.

П. Рейзи – Продължаваме към следващата точка от дневния ред.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №884/19.11.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на обект: “Водоснабдяване на с. Индже войвода от месността “Еленина дупка” в землището на с. Бяла вода, Община Малко Търново”.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
“Общински съвет Созопол дава съгласието си за кандидатстването на Община Созопол пред ПУДООС с проект “Водоснабдяване на с. Индже войвода от месността “Еленина дупка” в землището на с. Бяла вода, Община Малко Търново”
Общински съвет Созопол определя изграждането на водоснабдителната мрежа и съоръжения, осигуряващи водоснабдяването на с. Индже войвода като приоритетно в дейността на Община Созопол. С реализацията на същите ще се постигне значително подобряване на водоснабдяването в Общината, залегнало като основен приоритет в приетата Общинска стратегия за регионално развитие на Община Созопол през периода 2000-2006 г.”
П. Рейзи – Колеги, имате думата по направеното предложение. Ако имате някакви въпроси. Принципно проекта е тука, съгласувките ги има, нали г-жа Бъчварова. Сумата е по-голяма, това ми беше като искане от Кмета. Хубаво е, когато пишете обяснителните неща все пак, да давате яснота. Нито знаем за каква сума кандидатстваме пред ПУДООС, нито знаем на каква стойност е целият проект.
П. Бъчварова – Проекта целия е на стойност 742 000 лв. Това, за което кандидатстваме е за първия етап, за 300 000 лв. Така е по Програмата. В настоящият момент ще кандидатстваме като първия етап за изграждане на гравитачния водопровод, който се намира на територията на община Созопол и за напорния тласкател, които като сума са към 307 000 лв., 300 000 лв. ще отпусне при одобряване на проекта от програмата. 7 000 лв. към настоящия момент, сме ги написани като собствени средства в молбата.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, чухте представянето на проекта. Аз предлагам, ако няма въпроси да преминем към гласуване на решението. Който е съгласен с така направеното проекто-решение от комисията по финанси, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№286.1. Общински съвет Созопол дава съгласието си за кандидатстването на Община Созопол пред ПУДООС с проект “Водоснабдяване на с. Индже войвода от месността “Еленина дупка” в землището на с. Бяла вода, Община Малко Търново”
№286.1. Общински съвет Созопол определя изграждането на водоснабдителната мрежа и съоръжения, осигуряващи водоснабдяването на с. Индже войвода като приоритетно в дейността на Община Созопол. С реализацията на същите ще се постигне значително подобряване на водоснабдяването в Общината, залегнало като основен приоритет в приетата Общинска стратегия за регионално развитие на Община Созопол през периода 2000-2006 г.

П. Рейзи – Преминаваме към последна точка от дневния ред. Давам думата… Г-жа Караманова.
В. Караманова – Един момент, само ако ми разрешите. За кандидатстването по ПУДООС ставаше въпрос да се види проекта. В ПУДООС когато се кандидатства, важен е работният проект и дали ще успееш да защитиш, да ти бъде включен. А иначе самата текстова част е само една молба, ето я. И с няколко съгласувателни писма. Тя е попълнена. Това е само една молба, която се попълва. Тя е съвсем кратка, тука няма да се пише кой знае какво.
П. Рейзи – Ние вече го гласувахме. Благодарим на Общинските съветници. Преминаваме към точка трета от дневния ред.
Кр. Германова – Докладна записка с вх. №866/17.11.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно одобрение на предложение за обекти на територията на Община Созопол от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране от МРРБ през 2005 г.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
“На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински Съвет –Созопол одобрява предложения списък на обекти от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране през 2005 г.”
П. Рейзи – Уважаеми колеги, има предложени виждания, имате ли коментари по докладната? Искате думата ли, г-жа Бинчева?
Ив. Бинчева – Ако става въпрос за четвъртокласна пътна мрежа, няма ли да бъде включена отсечката 3 км. Росен-Равна гора? Тя не е ремонтирана от седем години. Доста тясна, лошо изпълнена от предишното асфалтиране, с доста големи язви по нея. Искам да кажа, че четири пъти влиза автобус в селото, училището функционира, детската градина. Линията е печеливша за “Бургасбус”. Това сега не знам колко ни касае, но по нея се пътува, а пътя се разбива много лошо. Моля да бъде включена.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – Можем да го запълним, това ще го включим сега, само че в решението на Общинския съвет трябва да бъде написано, че се допълва, за да се знае и пътя Росен-Равна гора. То в решението няма, освен ние го записахме в приложението.
Б. Вълкова – Ама то трябва да се напише. “Допълва списъка”.
П. Рейзи – Аз имам едно такова виждане, коментирахме го по време на комисията. Заложихме в тоя път, четирите точки, всички пътуваме из общината, ходим и виждаме. Това, което тука е предложено, наистина се нуждае от максимално бърз ремонт. Това е разклона на Извор, това е пътя от Зидарово до разклона на Вършило и Габър, отвсякъде разбит. Отсечката от разклона до Габър и отсечката от Извор до Зидарово. За това, аз предлагам така – от тия трите ще бъде класиран само един. Да ме извини Кмета на Равна гора, аз мисля, че нека тоя път да оставим тия трите отсечки, дай боже да бъде класирана от тях една, да бъде направена. Догодина ще заложим Вашите. Те няма да ни дадат повече от една. А тия три отсечки наистина се нуждаят от спешен ремонт. И затова, нека да не разводняваме нещата. По-добре…
В. Караманова – Миналата година написахме всички, а то се оказа, че получихме пари за път, който не ни е най-необходим. Причината, поради която написахме тази година най-най-фрапиращите, за един от тях да стане, пак ще има някакъв ефект.
П. Чапевова – Колеги, в информацията “Обект от общинската пътна мрежа”, в едната информация за Габър предполагам, че това е техническа грешка, сметнатата стойност на предложението, тука става въпрос за 2005 г. В таблицата, където е за Габър. 2005 г. начало/край, защото то и долу…
П. Рейзи – Пише 2004/2004. Техническа грешка ли е?
В. Караманова – Техническа е, да.
П. Рейзи – Какво пише 5-та, 6-та ли?
П. Чапевова – Пише 2004 г. в горния ред. “Обща сметна стойност на предложения обект начало/край”, става въпрос за 2005 г., така както долу е уточнено. 2005 г. очакваме 45 000 лв. защото погледнах и предните две таблички. Там е дадено 2005/2006, като 2005 очакваме да бъде дадена евентуално цялата сума, но долу са…
П. Рейзи – Според мен трябва да бъде 2005/2006, защото ние 2004 не сме дали 45 000 лв. за тоя път. Трябва да бъде 2005/2006. Защото пък гледам и тука също, на всичките трябва да се поправят. На Извор са 2005/2005.
В. Караманова – Това е за цялата година.
П. Рейзи – Ами тогава пък, защото пък и на Зидарово-Вършило и там е написано 2005/2006.
Зл. Николов – За Равадиново беше седемдесет и няколко хиляди лв. Заложихме, отпуснаха една сума, но те не отпускат траншове. Да минат две-три години, после цената стана двойна и тия, които заложихме, останаха на половина.
П. Рейзи – Моля за внимание, ако обичате. Значи, молбата ми е към общинска администрация да ги поправят и да ги донесат поправени, защото тия таблици аз трябва да ги занеса в Областна управа…
П. Бъчварова – Още днес ще ги оправим. Сега ще кажа на Златан да ги оправи.
П. Рейзи – Не, ние взимаме решението, но материалите към тях не са верни. Колеги, аз предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното проекто-решение от Комисията по финанси по докладна №866, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№287. На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински Съвет –Созопол одобрява предложения списък на обекти от общинска пътна мрежа, които да бъдат включени в Националната годишна програма за финансиране през 2005 г.

П. Рейзи – Преминаваме към последната точка от дневния ред. Давам думата на Дияна Колчева – Председател на Комисията по общинска собственост.
Д. Колчева – Уважаеми колеги, на 24.11.2004 г. от 17.30 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
1. Дияна Колчева – Председател;
2. Катя Стоянова – член;
3. Красимира Германова – член;
4. Стоьо Недин – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Добри Добрев – общински съветник;
4. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
5. Петя Чапевова – общински съветник;
6. Станислав Георгиев – общински съветник.
На заседание на комисията бяха разгледани всички докладни, които току що гласувахме и докладна записка вх. №916/17.11.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно отдаване под наем на имоти общинска собственост. Колеги, тази докладна беше входирана и на 15-то заседание на Общински съвет, но беше оттеглена от вносителя в едно от заседанията на комисиите, за доуточняване на параметрите, на квадратурата на помещението и за какво ще бъде отдадено. В момента докладната е пред Вас, запознати сте.
П. Рейзи – Нека все пак да дадем думата на г-жа Караманова да представи малко нещата.
В. Караманова – На миналото заседание докладната беше оттеглена, защото наистина нищо по нея не беше… каква площ ще се отдава и за какви цели. Във връзка с деактуването от публична в частна общинска собственост сградата, в която се помещаваше общинска администрация, може да се отдава под наем, разбира се, при условията на търг, тъй като такива са изискванията на Наредбата по чл.8 на Общинския съвет. В Общината, както и при Председателя на Общински съвет е пристигнала една молба от РТК ООД, които осигуряват сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община Созопол. Пред вид на това, че фирмата няма къде да се помещава, те дават предложение да участват в търга, който ще се проведе за помещението на бившата “Гражданска защита” от 45 кв.м., които са застроени и 50 кв.м., които са в двора на Общинската сграда. До следващата година, ние няма да можем да използваме сградата, освен да отдаваме под наем, тъй като по решение на Общинския съвет, в бюджета за 2005 г. ще заложим средства за обявяване на конкурс за проектиране на нова сграда на мястото на сега съществуващата, така че за следващата година тя може да бъде отдавана, проектът толкова бързо не може да бъде готов и инвестирането. За това сме записали “за срок от една година”. Ако сме готови дотогава с проекта, имаме необходимите средства или сме намерили да бъде финансиран, съответно можем да започнем реализацията.
П. Рейзи – Имате думата, колеги.
П. Чапевова – По решение на Общинския съвет е променен статута на сградата. Тука обаче не е отразено в Акта за общинска собственост. Няма ли да имаме проблем като отиде в Областна управа?
В. Караманова – Сега трябва да се направи служебна и затова е написано и в самото решение “във връзка с решение №109/30.04.2004 г. за промяна статута на сградата от публична в частна общинска”, отзад в сградата…
К. Стоянова – Ама това решение, г-жо Караманова е от 30 април.
В. Караманова – В акта ще бъде нанесена корекция.
Д. Колчева – Когато коментирахме на заседанията на комисиите…
В. Караманова – Да, казахме точно така.
П. Рейзи – Значи и това трябва да ми го донесете с корекции, защото пак погледнато реално ще бъде върнато от Областен управител, ако не го коригирано. Други коментари по тая докладна? Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Аз искам да отбележа факта, че тези помещения ще бъдат отдадени на търг. Нали в крайна сметка искаме да настаним там фирмата, която чисти. Ще бъде ли поставено някакво ограничително условие при провеждане на търга?
П. Рейзи – Комисията ще го определи.
В. Караманова – Тръжната комисия ще направи…
П. Рейзи – В крайна сметка всички имаме интерес тази фирма да влезе там, така че ще ги заложим така.
В. Караманова – Ние като решение няма по какъв начин да го опишем. Но членовете на тръжната комисия могат да определят ограничителни…
П. Рейзи – Добре, колеги. Аз предлагам да преминем към гласуване на така направеното предложение. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№288. Общински съвет одобрява на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1 от Наредба на Общински съвет – гр. Созопол за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решение №109/30.04.2004 г, за промяна на статута на сградата от публична в частна общинска собственост, отдаването под наем чрез търг освободените помещения на “Гражданска защита”, в югоизточната част на полумасивна сграда с обща площ на трите помещения 45 /четиридесет и пет/ кв.м. и вътрешен двор с площ от 50 /петдесет/ кв.м., находящ се на ул. “Аполония” №34, п-л № ІІ-480, кв.28 /с АОС №308/08.04.2002 г./, по плана на гр. Созопол, за срок от 1 /една/ година.
П. Рейзи – С това се изчерпи дневния ред. Да, Недин.
Ст. Недин – Имам един въпрос към Кмета. Какво правим с Черноморец с пречиствателната станция, където има възражения и стана въпрос тука на комисията вчера, нека сега пред цялата сесия просто да знаем за какво става въпрос. Какви са намеренията по този въпрос. Имам и друг, но ще отговорите първо на този.
В. Караманова – Работният проект за Пречиствателна станция – Черноморец, започна да се работи едновременно с проекта на Пречиствателна станция – Созопол. Проектите бяха едновременно свършени. По предложение на Кмета на с. Черноморец теренът, отреден за Пречиствателна станция – Черноморец е на местото, където в момента се намира канала. Тъй като по преценка на кметството това е най-доброто место и съответно проектантите започнаха да разработват идеята да се направи Пречиствателна станция. Във връзка с изискванията на “Закона за устройство на територията”, за изграждане на Пречиствателна станция, трябва да се направи подробен устройствен план, който да се обяви на заинтересованите лица. При обявяването на продробния устройствен план за Пречиствателна станция – Черноморец, в Община Созопол постъпиха възражения. При наличие на възражения подробният устройствен план не може да бъде пуснат и изобщо обсъждането за Пречиствателна станция не може да влезе в Областен експертен съвет. От тук нататък повече разяснения може да получите от Главния архитект.
П. Бъчварова – Ще се пусне отново Заповед, която ще се обяви по надлежния ред и от там насетне зависи вече от самите собственици. Ако напишат възражения, преписката влиза в съда. Ако всичко е наред си продължаваме.
П. Рейзи – Аз имам един такъв въпрос. Все пак нужно ли е Общината да мисли за друг вариант за място. Явно там нещата няма да минат от тая плоскост.
Д. Карабаджакова – Ние търсим и други терени в момента, обаче едновременно с това процедираме и другите преписки. Така или иначе, ние търсим и други терени, които са в Черноморец, но може би малко трудно ще намерим. Терена трябва да е с площ от около 15-20 дка., най-вероятно като го прехвърлим някъде другаде, пак ще има частни интереси. Това означава, че като го обявим, пак ще стигнем до същата фаза, затова сме преценили, че трябва да финализираме първия вариант.
Ст. Недин – Ами той ако влезе в съда?
Д. Карабаджакова – Ако влезе в съда, трябва да излезе по подходящ начин.
П. Рейзи – Аз затова казвам, че трябва да се търси вариант. Г-н Димов има думата.
М. Димов – Аз поддържам все още първия вариант. Той е най-лесен, удобен и почти разработен. Ние трябва да говорим с тия хора да си оттеглят възраженията, да ги убедим, че така е най-добре. Но за всеки случай, ако има друг вариант, даже вчера с Кметицата говорихме, това, изтеглянето нагоре за мене е абсурдно. Така десет години поне не можем да се оправим само с петното. Вторият алтернативен вариант, тъй като фирмата, която спечели - английската по време на моето кметстване разглеждахме, аз също не знаех, че има пречиствателна станция на “Електрон”. По гравитачен път югоизточно от Черноморец, без да засягаме други интереси, аз не мога да сляза до долу. Като хванем с. Атия и вилните селища в тоя целия регион, тъй като знаете “Митков мост” е вилно селище, “Мината” има още едно вилно селище, има там още четири вилни селища. И тоя район тепърва се разработва. Като може да се ползва съществуващата Пречиствателна станция, която никога не се е работила, оглеждаха я хората, или бившата помпена станция на мината между Атия и Електрон, те са едни земи там. Там имаше училищни, имаше общински, имаше частни и т.н.
П. Рейзи – Нека се провери ситуацията, ако трябва…
Д. Карабаджакова – Тя ще се провери, просто трябва хубаво да се види, защото ми се струва, че “Електрон” е в Бургаска община.
М. Димов – Като територия не е Бургаска община, но е собственост.
Д. Карабаджакова – Да, и къде влиза тази Пречиствателна станция и какво е разстоянието, през което трябва да тласкаме. Щото ние освен, че събираме… после трябва да се види, на “Електрон” сигурно е изчислено да поеме само техните…
П. Рейзи – Не, тя не е работи изобщо.
М. Димов – Тя въобще не е работила.
Д. Карабаджакова – А 20 дка там ще имаме ли?
П. Рейзи – Трябва да се види.
М. Димов – От “Електрон” до КПП-то на Атия, тая територия все още е оставена от ГЕОС като военна, обаче тя никога не е била военна. Там има 20 дка. училищна земя, която не е установена, има частни, има и общинска. Тъй като навремето е бил черен път. Другото което е, тази залесената част преди Атия, те са възстановени частни земи, но там е горски фонд и хората няма да имат претенции.
П. Рейзи – Нека за следващата сесия г-жа Караманова да изнесе едно проучване…
В. Караманова – Това проучване по отношение, ние можем да направим единствено на терените какви са, а всичко останало като проучване дали изобщо става, дали отговаря, е работа вече на едни проучвания, които да дадем на фирма.
П. Рейзи – Не, в крайна сметка нека да видим има ли възможност…
Ив. Милков – Нека да видим имаме ли първо земя.
П. Рейзи – Да, и така става. Г-н Недин, друг въпрос имате ли? Имате думата.
Ст. Недин – Има ли някакви конкретни намерения Кмета на Общината, свързани със строителството между Черноморец и Созопол по протежение на целия плаж? Аз повдигнах въпроса преди няколко комисии на г-жа Хрусанова, свързани със застрояването. Там земите са земеделски, има ли някакво намерение да се правят селищни образования, ПУП-ове, такива неща.
П. Рейзи – Имате пред вид да се направи някаква пешеходна алея ли?
Ст. Недин – Не, питам какви са намеренията като цяло.
В. Караманова – Това е от най-хубавите зони на община Созопол. На предишното заседание г-жа Хрусанова постави този въпрос, ние го обсъждахме тука и така поставения въпрос ние имаме виждане да стане, този целият район да стане туристическо достояние – да има изградена туристическа инфраструктура, да има хотели, от които Общината в крайна сметка печели. Малкото жилищно застрояване трябва да бъде изнесено във вилни зони така, както е на “Буджака”, което е наистина вилна зона. Не може до един луксозен хотел да стои една малка виличка, това просто е недопустимо. Тук обаче ние трябва да имаме решение на Общинския съвет, защото начина, по който се процедира в момента, на територията на цялата Община Созопол е с подробни устройствени планове, на принципа на показателите, които са приети с решения от Общински съвет. И това, разбира се, не ни дава възможност ние да ограничаваме останалите инвеститори. Въпроса е дали ние всички заедно бихме могли да удържим на това. Трето, за една година или година и половина минимум, е целият инвестиционен процес да се разработи един подробен план за цялата зона и да се каже тука е това, тука е това, както е редно да бъде, след което да разрешим застрояване или вече започналото застрояване да го оставим по този начин, както си е.
П. Рейзи – Моля, запазете тишина. Въпроса беше зададен от г-н Недин, г-жа Караманова отговори. Доволен ли сте от отговора, или искате нещо…
Ст. Недин – Аз искам едно допълнение. Даваме ли си ние сметка каква е нашата отговорност сега за това, как ще изглежда след петнайсет години там.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам така, защото в момента сесията се превръща в една говорилня, г-н Недин, направете едно писмено предложение…
В. Караманова – Тука не става въпрос за питането, което отправя Стоьо Недин. Той поставя един изключително сериозен въпрос, ние трябва да вземем някакво решение, защото тука става въпрос за бъдещето на цялата зона и ние ако имаме това виждане за бъдещето на цялата зона, по най-бързия начин, няма нужда на всяка сесия да се пита, по най-бърз начин трябва да се вземе решение от Общински съвет да се спре.
П. Рейзи – Аз тогава казвам така – седнете, откоментирайте ги нещата… Г-н Димов.
М. Димов – Имам конкретно предложение. Тъй като наистина е много важно, това е новия “Слънчев бряг” или по-хубаво от “Слънчев бряг”. От тука цялата Община, както Несебър може да има стотици хиляди левове. Ние няма от къде другаде да се храним. За това, нека някаква работна група да има конкретно предложение до Общинския съвет, предварително да го разработи, за да стане като “Слънчев бряг”. И да се каже как ще се приеме.
Д. Минков – Това е свързано и със Стратегията, която трябваше да приемем за развитието на Общината по отношение на туризма. Това също е въпрос, по който трябва да се произнесат специалисти.
Д. Карабаджакова – Почти всичко е частна собственост и става много трудно отчуждаването в момента за 200 кв.м., камо ли да отчуждим примерно 1 дка. от трите му декара.
П. Рейзи – Много ще е трудно наистина. Моля Ви, колеги, запазете малко тишина. Нека се изслушваме.
Д. Карабаджакова – Това, което прави, че сме направили една неофициална улична мрежа, с която ги караме да се съобразяват. Това, което ги караме да правят, че във всеки един проект, който влезе, задължително трябва да има паркоместа във всеки един парцел и могат да застроят при сегашните показатели там 30% от площта, а другата част трябва да бъде свободна. И 7м. кота корниз, която сте гласували.
М. Димов – Хората, които търсят места някъде и са с кола, искат да питат за някой хотел или до плажа да отидат, не могат да спрат на улицата, защото…
Д. Карабаджакова – Това времето ще го покаже. Цялостната разработка, не трябва да се заблуждаваме, че една година един устройствен план трябва да се процедира. В момента един подробен устройствен план за едно малко место от примерно декар-два, се процедира в рамките на шест месеца. Един подробен устройствен план, в който има заинтересовани 300 човека, не може да се процедира в рамките на…
П. Рейзи – Десет години. Аз съм сигурен, защото вижте “Мисаря”. 90-та година, сега сме 2004-та. Аз в момента давам като пример. Не сравнявам. Разбира се, че това, което го поставям като въпрос е много важно. И ако трябва, ще се нагърбим с едно взимане на решение за спиране за една година и половина, но важното е това решение като го вземем, какво ще се направи през тази една година и половина и какъв ще бъде ефекта от него. Трябва много внимателно да се види всичко. Аз казвам, че идеята е много хубава, но трябва все пак да видим нещата от къде и как да се направят и да можем да свършим някаква работа, не само да се занимаваме с питания и коментари. Важното е да се свърши някаква работа.
Д. Карабаджакова – Другото, което може да се направи, е само една улична мрежа. Закона го позволява.
П. Рейзи – Ето, пак е нещо. В крайна сметка, уличната мрежа за мене е много важна, защото всеки ще знае…
Д. Карабаджакова – Като се обяви това нещо и когато им се отнемат площите, земята за уличната мрежа, трябва да я плати Общината.
П. Рейзи – Приключихме за днес. Закривам сесията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:.................
/П. Рейзи/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...