:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №15/12.11.2004 г


ПРОТОКОЛ №15


Днес, 12.11.2004 г.от 10.00 ч., в киносалона на с. Извор, Общински съвет Созопол проведе петнадесетото си заседание, под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Зам. Кмета – г-н Мархолев, Валентин Андонов – секретар на Общината, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол, Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет, Галина Атанасова – Юрист на ТСУ /Общинска собственост/, Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността, кметовете на кметства, кметските наместници.
П. Рейзи – Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги общински съветници, уважаема г-жо Кмет, обявявам ПЕТНАДЕСЕТАТА сесия на Общински съвет – гр. Созопол за открита. Кворум имаме, петнадесет общински съветника присъстват на петнадесетата сесия. Предлагам да започнем. Всички сте получили докладните и документите по предстоящата сесия. Получили сте и поканите за сесията. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№235
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Актуализация на бюджета за деветмесечието.
2. Приемане на промяна в “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол”.
3. Актуализация и приемане на Наредба за концесиите.
4. Доклади на постоянно действащите комисии.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, днес навършваме една година, откакто ние – общинските съветници и кметовете на община Созопол положихме клетва. Клетва, с която обещахме да служим и да работим за живущите хора в община Созопол. През тая една година аз ще дам един скромен отчет за работата на Общински съвет.
Бяха разгледани 234 докладни, от които 23 бяха върнати от Областния управител за незаконосъобразност. След като по тях и в момента се водят дела между нас и Областна управа, спечелили сме 9 дела, 4 сме загубили, останалите в момента вървят в процедура.
Много се радвам, че резултатите, които според мене са много добри, че на тоя етап успяваме да намерим едно добро разбирателство и решенията, които ги взимаме да се надяваме, че са в полза на нашите съграждани. За първи път в историята на Общински съвет след 10.12. се прави сесия извън гр. Созопол. Аз в случая искам да благодаря на Кмета на с. Извор – Димитър Вълков – основният човек за днешната сесия в това село е той. Аз мисля, че това желание от негова страна трябва да бъде във времето подкрепено и от дрегите негови колеги, защото не винаги хората, които живеят в общината имат възможността да дойдат и да присъстват на сесиите в гр. Созопол. В крайна сметка по правилника на Общинския съвет, Председателят на Общинския съвет определя местото на провеждане на сесията. Така че сме спазили всички законови норми и предлагам да започваме да работим по дневния ред на сесията. Както на всяка сесия, така и сега, ще започнем с питания към Кмета. Имате думата г-да общински съветници и кметове. Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички. Колеги общински съветници, г-жо Кмет, кметове на села, гости. Аз имам едно питане, което е в последствие от едно питане на предната сесия. На предната сесия зададох въпроса относно гаранцията за търговския център. Какво стана? Отговора беше, че гаранцията изтича в края на октомври. Какво стана с гаранцията? Имаме ли нова?
В. Караманова – Гаранциите, банковите гаранции и за двата обекта, които са по договорите, които са подписани с “Дюни” АД. Едната гаранция е със срок до октомври 2005 г. По единия от договорите, независимо, че гаранцията е до 2005 г., имаше изискване гаранцията да бъде подновена. Тази гаранция е подновена и се съхранява в касата на община Созопол.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на община Созопол. Други питания към Кмета? Има постъпили и две записвания на двама граждани, аз предлагам, понеже е доста обемиста сесията, след дневния ред, тогава да им дадем думата. Ако няма други питания към Кмета, предлагам да мимем към дневния ред, Дами и Господа.
Първа точка от дневния ред е актуализация на бюджета за деветмесечието. Давам думата на Председателя на Комисията по финанси – г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден отново на всички. По първа точка от дневния ред имаме разглеждане на актуализация на бюджета. Това е докладна записка вх. №812/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол. Тази докладна се разглежда на двете редовни и на третата извънредна комисия, тъй като имаше доста неща, които допълнително бяха представени. Имаше искане от самата комисия за представяне на допълнителни материали. Комисията, след третото си заседание излезе с едно решение за предложение за някои промени. Аз предлагам да Ви зачета промените както са и след това да гласуваме точка по точка решението по актуализацията. По принцип първа точка е приходната част. Имаме увеличение на плана на приходната част с 290 392 лв. От там нататък следващите точки са за увеличаване на разходната част. Да Ви ги зачитам ли параграф по параграф или само промените?
Ив. Милков – Промените само.
Кр. Германова – Промените. Приготвила съм на г-жа Миндова и г-жа Караманова, ако искат това с промените да го имат пред тях все пак.
Първата промяна, която правим, това е на стр. 3:
Функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”. Там увеличаваме с 30 000 лв. – стават 59 000 лв., като тези 30 000 лв са за увеличаване ремонт на пътища параграф 10-30:
За кметство Зидарово – 10 000 лв;
За кметство Извор – 10 000 лв;
Увеличението става:
за кметство Зидарово 12 000 лв.
за кметство Извор 14 000 лв.
за кметство Крушевец 10 000 лв.

Това е едното увеличение, като намалението идва от намаляване на капиталовите разходи, като намаляме искането от страна на община Созопол – първо на тези 20 000 лв., които са за автомобил, тъй като последно ни бяха представени лизингови схеми за закупуване на два автомобила и комисията смята, че това може да бъде с последната актуализация на бюджета през декември месец. Да заложим там средства за закупуване на лизинг на два автомобила, което е по-удачният вариант. Мисля че затова стигнахме така до някакъв консенсус с Кмета и с Главния счетоводител. И другото намаляне е от 16 400 лв., по параграфа за увеличаване на реконструкцията на площад “Хан Крум” гр. Созопол – Амфитеатър. Там са 16 400 лв, което става 36 400 лв. Останалите... всичко е направено, включително и на дискета съм Ви го направила, това което дадох допълнително, разпределени са, сметнати са, изчислени са точно. Останалите 6400 лв. предлагаме да бъдат разпределени:
4400 лв. за основен ремонт на кметство Габър;
2000 лв. за входен знак на с. Равна гора.
Освен това, 10 000 лв., които бяха отделени за входен знак на гр. Созопол, да бъдат прехвърлени за водоснабдяване и канализация на с. Атия по параграф 52-06, като прехвърлянето на камъните, за които говорихме, ще остане евентуално за следващата актуализация.
П. Рейзи – Чухте промените, предложени от Председателя на комисията по финанси. Имате думата.
Ив. Милков – Случайно ли е избрано... какво е имала предвид комисията, какво изходно начало и факти, че само на тия три села – Зидарово, Извор и Крушевец, само на тея села се дават по 10 000 лв. за път?
П. Рейзи – Значи не са три села, те са пет села...
Ив. Милков – Чета – по 10 000 лв. на Извор, Зидарово и Крушевец. И за останалите села, какво се прави там?
П. Рейзи – За тях има заложени пари. Това са допълнителни пари, които комисията ги променя всъщност.
Ив. Милков – Това е избирателна работа.
П. Рейзи – Няма нищо избирателно.
Ив. Милков – Напротив. Фактите говорят. Вижте цифрите.
В. Караманова – Само искам едно изяснение да внесем по въпроса. На двете комисии, обявени от Общински съвет по бюджет и финанси, присъстваха представители на Общината – специалиста бюджет, главният счетоводител и Кмета на общината. Тези корекции не бяха направени по време на комисиите. Те са направени извън комисиите, неизвестно кога, по какви причини и в какъв състав. Всичко това можеше да бъде обсъдено по време на комисиите, за да видим как да се нанесат корекциите, какви да бъдат.
Кр. Германова – Извънредната комисия, която казах, че беше проведена, беше проведена преди комисията по законност и обществен ред. Тогава бяха представени допълнително документи и след законност и ред, за да не нарушаваме работата на “Законност и обществен ред”, комисията продължи по финанси и бюджет и тогава излезе с това предложение.
В. Караманова – Това не беше обявено. И когато се правят корекции, те винаги се правят в присъствието, със съгласието и при обсъждане на вносителя, което е написано и в правилника на Общинския съвет.
Т. Янакиев – Аз съм член на бюджетната комисия. Аз също не знаех за това заседание и затова не съм присъствал.
Кр. Германова – Ти беше поканен...
Т. Янакиев – Не бях поканен, никой не ми е казал официално, нито ми се е обадил да присъствам на тази комисия. Не съм отказал. На двете заседания бях там.
Кр. Германова – И на третото заседание ти влезе да взимаш материали...
Т. Янакиев – Не, на третото заседание никой не ми е казал. Аз дойдох съвсем случайно, инцидентно, Пепи ми се обади за материалите да дойда да ги взема. Аз дойдох, Вие бяхте събрани, това не беше заседание на бюджетната комисия. При цялото си уважение искам да ти кажа, че аз не съм известен за трето извънредно заседание на комисията като неин член. Благодаря.
П. Рейзи – Кмета на с. Росен.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, уважаеми присъстващи. Присъствах на последната комисия и тогава, когато приключи комисията по финанси и бюджет, аз зададох въпроса приключваме ли дотука. Вие казахте, че приключваме. Защото така, както е актуализиран бюджета, мен направо ме обижда. Аз представих едно предписание и запознах комисията, че в с. Росен имам един сериозен проблем. Имам предписание до 30 декември да направя основен ремонт на здравната служба. Иначе ще ми се затвори здравната служба и тогава става лошо за моето население. А тука не се чух в допълнителните средства за селата. Вярно е, уважавам колегите си, всички имаме нужда от средства, но това че аз трябва да направя основен ремонт с 4000 лв, което разбирате е съвсем нищожно, а не се чух в споменатите села, мен направо ме обижда. Защото мисля, че трябваше да се вземе под внимание и това. На тая здравна служба, тя е общинска собственост, не е правен основен ремонт, откакто е построена. За това би било редно да ми се обърне малко внимание. Може ли да представя предписанието на г-н Председателя? Тогава бяхме го изяснили, че имам остра нужда от тези средства. И се задоволих с тези 10 000 лв., които предварително бяхме ги уговорили, като ги разделих – 5000 лв. ремонт пътища и 4000 лв. ремонт здравна служба. Защото и в Росен пътищата са под всяка критика и изяснихме в комисията, че ги искам за обезкаляване на пътищата. Защото цяла зима хората пак ще газят в кал, затова моля да бъде преразгледано това решение, особено когато имам предписание, че трябва да го извърша до 30.12.
П. Рейзи – Други въпроси по така направеното предложение? Кмета на с. Габър.
Д. Трънков – Кмет на с. Габър – Аз искам да благодаря тоя път на Общински съвет, че уважиха и с. Габър. Когато колежката, уж станало грешка, моите уважения, но и аз имам предписание от ХЕИ и най-после и мен ме уважиха, затова благодаря на Общинския съвет.
П. Рейзи – Други коментари по така направеното предложение? Ако няма, аз предлагам да преминем към гласуване. Трябва да ги гласуваме точка по точка и след това всичко заедно. Г-н Милков.
Ив. Милков – То е ясно как ще се гласува и какво ще се избере, но става дума, че имат хората предписание, че ще се закрие здравният пункт. И така ли ще остане? Значи, проблема е пред нас. Ще дадем ли на тази пари на тази жена да си направи ремонта на здравната служба или ще оставим селото без здравна служба. И да правим дупки по селата.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Само да допълня, че от услугите на тая здравна служба се ползва и населението на Атия и с. Равна гора.
П. Рейзи – Г-н Минков.
Д. Минков – Просто искам да кажа, че тук някакво недоразумение се получава. Аз не съм член на комисията, но присъствах на заседанието и изрично беше зададен въпроса тези 4000 лв, които са отделени за кметство Росен, предназначени ли са за здравната служба, за която има предписание. Аз също го гледах това предписание. И тогава беше отговорено – “да, това са парите, с които ще се направи ремонта на здравната служба”. Не виждам защо сега излизате с историята, че Общинският съвет ще остави здравната служба без ремонт. Просто няма основание.
П. Рейзи – Аз предлагам следното нещо, г-да. В крайна сметка след около 25 дена предстои друга актуализация, която ще бъде в края на годината. И аз мисля тогава да заделим малко повече средства на останалите села, така че предлагам да преминем към гласуване на така направеното предложение на комисията. По първа точка от решението увеличава плана на приходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол с 290 392 лв, по параграфи, както следва...
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Искам да направя някои пояснения все пак ако може.
П. Рейзи – Да, разбира се, г-жа Миндова, заповядайте.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Аз искам само да дам това пояснение. Вие казвате към края на годината ще има актуализация на бюджета. Значи, първо имайте предвид, казвате – “тогава, ако има изпълнение на приходи”. Първо, ние сме притиснати от обстоятелството, че след 20 дни...
П. Рейзи – То няма начин да няма г-жа Миндова, в момента ще продадем един имот на “Буджака”, един имот в Равна гора, няколко имота в Извор, това са средства, които ще влязат в бюджета, така че аз съм сигурен, че ще дойдат като преизпълнение. Аз точно затова съм сигурен, че ще има пари, с които ще подпомогнем останалите села. Така че няма нужда в момента да ни подвеждате за пореден път.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Не, аз не Ви подвеждам за пореден път...
П. Рейзи – Ние знаем все пак какво гласуваме и какво предстои в общината.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – За 24-ти е насрочен търга, нали?
Кр. Германова – Единия е за 19-ти, другия – за 25-ти.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Така. От там насетне обаче това е административен акт на Кмета, издаване на заповед за спечелил търга. Трябва да се изчака процедура, определен брой дни за обжалване, за да се премина към процедура за сключване на договор, внасяне на сумата и сключване на договор. Другото, което е. Просто не искам да давате тука празни надежди на кметовете, че на следващото заседание на общински съвет, те ще получат средства, защото всички трябва да имаме предвид разпоредбите на Закона за общинските бюджети – че средствата се разходват до размера на постъпленията, т.е. реалните постъпления по банкови сметки. И другото, което е, наистина ми е много обидно, аз никога не съм въвеждала Общинския съвет в заблуждение. Това държа да бъде записано и отбелязано...
П. Рейзи – Колко са парите по сметката на Общината, г-жа Миндова, ще разберем ли някога колко са? Колко пари има в момента по сметката на Общината?
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Съжалявам много, просто днес не съм взела информация от банката, тъй като...
П. Рейзи – Добре, за вчера ми кажете, един ден не е чак толкова фатален.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Да, ще Ви кажа – 525 000 лв. са наличните средства на община Созопол, в това число имаме 178 000 лв. чужди средства.
П. Рейзи – Какво значи чужди?
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Това са средста, които са дадени на общината като трансфери, които трябва да отидат за зимно поддържане, за ремонт пътища, а чуждите средства са тия, които ние субсидираме пак по Закона за държавния бюджет, например...
П. Рейзи – Значи за пореден път ни подвеждате. Това са чужди средства, ремонт пътища. Какво значи ремонт пътища? Това са пари, които са заложени в нашия бюджет. Значи те не са чужди, те са на Общината.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Г-н Рейзи, много Ви моля...
П. Рейзи – Значи в крайна сметка, Вие искате да кажете, че от тия 520 000 лв, които обявихте, от тях 170 са вече парите, които Вие сте заложили в бюджета и от тях остават...
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Не, не е така. Тия пари са целеви. Те ще бъдат отчетени като приход и като разход по бюджета на община Созопол. Те са строго с целево предназначение. 158 000 лв. в тия наличните, извън тия 170, които Ви казах, 158 е получения месечен трансфер за държавните отговорности. Това е за заплати на делегираните от държавата отговорности и издръжка също на делегираните от държавата отговорности, каквито са училищата. Не сте поискали точна справка, ако поискате, всеки ден може да Ви се предоставя така, както се предоставя на Кмета на общината.
П. Рейзи – Нас ни интересува, това означава ли, че като заявявате тука, че сме в преизпълнение с 290 000 лв., тия пари вече са изхарчени, и ние сега трябва да гласуваме бюджета.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Не, въобще не са изхарчени.
П. Рейзи – Защото Вие ми казвате, че трябва да знаем, че по Закона, това което гласуваме, до размера на постъпленията. Това означава ли, че тея пари вече са постъпили в общината?
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Не, това не означава, но това са приходи, за които ние разчитаме поне на 75 %, че ще постъпят.
П. Рейзи – Защо тогава ми давате актуализация на бюджета, аз нещо не мога да Ви разбера.
Кр. Германова – Значи, по този повод аз зададох още на първата комисия въпроса – това реални приходи ли са, влязли ли са в общината. Вие ми отговорихте “да”.
П. Рейзи – За пореден път, г-да общински съветници сме подведени от г-жа Миндова с нейните отчети. Значи, ние гласуваме неща, за които утре кметовете няма да могат да си получат парите. Защо тогава се събираме и ги гласуваме?
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Г-жа Германова попита на заседанието...
П. Рейзи – Не ми казвайте г-жа Германова за какво е попитала. Аз Ви питам сега на сесията – тея пари, за които Вие ни обявявате, по сметката на общината ли са или не?
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Да, разбира се, една част са постъпили, другата очакваме да постъпят. Можем ли да кажем в изпълнението на тия приходи Вие виждате ли например продажбата на земите, които ще бъдат продадени в края на ноември?
П. Рейзи – Аз тях не ги виждам, защото мисля, че Вие тях не сте ги обявили тука в момента и нямате основание да ги обявите. Защото в крайна сметка няма да има търг. Вие сама одеве казахте – ще има търг, ще бъде еди кога си, ще мине еди кога си. Нещо... не, казвам ти, че няма основание. Или говорим за реални пари, или не говорим изобщо. В крайна сметка Дами и Господа...
Ив. Милков – В крайна сметка ще има ли нещо за останалите села. Какъв е тоя лукс на три села да давате по 10 000 лв., а на другите хора нищо да не дадете до края на годината?
П. Рейзи – Г-н Милков, няма лукс. Сега г-жа Германова ще Ви каже по колко пари са дадени на селата в тая актуализация за тоя бюджет. Г-жа Караманова, ако обичате.
В. Караманова – Аз разбирам от г-жа Миндова, това което става въпрос за тази допълнителна актуализация, за която говорите че не сме сигурни, която обещавате за следваща сесия. Защото такава може и да няма. Такава актуализация може и да няма.
П. Рейзи – Тя каза, че ги няма тези пари в момента. Дайте да не си прехвърляме топката от ляво в дясно.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Г-н Рейзи, Вие просто имате някакво личностно отношение към мен.
П. Рейзи – Няма такова нещо.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Аз стигнах до това заключение. Ако трябва аз няма да Ви давам обяснения, нека главният специалист бюджет, той да поеме думата. Но не можем ние напразно да обещаваме на хората, които в момента нямат актуализация за кметствата си, че на следващо заседание ще бъде актуализиран бюджета.
П. Рейзи – Значи аз съм сигурен, че ще има пари...
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Вие сте сигурен, че ще има преизпълнение. Значи тогава няма нужда от Директор на Дирекция “Финанси и бюджет”, няма нужда и от главен специалист.
П. Рейзи – Напротив. Ако мислите, че няма нужда, да си подадат оставките, нямам нищо напротив, ще назначим други. Не съм казал, че няма нужда. В крайна сметка, тая структура на общината в крайна сметка, сме я гласували ние и сме преценили, че има нужда. Ако тия хора се опитват постоянно да ни подвеждат, наистина е време да си заминат. Наистина е така, г-жа Миндова. И Вие го казахте. Защото по време на комисиите констатирахме, че сте подали една актуализация, където сте допуснали в нея грешка. Каква беше Вашата реакция? А, не е така? Констатирано е в протокола на комисията, ще Ви го прочета. Така че в момента разбирам от Вас, че при тая актуализация на тея пари, тея пари ги няма по сметката на общината.
Кр. Германова – Само ще кажа нещо. На първия лист, Миндова, опитай се като се прибереш да получиш сумата 279 705 лв. в първа точка. Няма да коментирам повече. Ами защото не е вярна. Сумата е 261 805 лв. Не е вярна. Провери я, Валя.
П. Рейзи – Г-н Димов.
М. Димов – Предлагам компромисен вариант. Тъй като положението на здравната служба в с. Росен наистина е трагично и там, айде да не говорим за Атия, но Равна гора няма къде да се обслужва, от трите села по 1000 лв. да се отделят...
П. Рейзи – Ама то има предвидени пари. 4000 лв се дават за здравната служба.
М. Димов – Не стигат 4000 лв. 1000 лв. няма да объркат сметките на другите, 7000 лв. горе-долу ще закърпят там положението. За 4000 лв. не може да се започне, няма смисъл да се започва ремонта. Това ми е предложението.
Кр. Германова – Аз искам да попитам и още нещо. Одеве зададох въпроса за търговския център за гаранцията, не би ли трябвало да постъпят и 100 000 лв. от неустойка. Защо все ги караме нещата до спор и очакваме някакви бъдещи приходи след много време. Нали трябваше да е така подписан Анекса, че да можем да си ги получим.
П. Рейзи – Според мене г-н Стойков – собственика на “Дюни” АД, който в момента строи сградата за лятото, което посрещнахме, той изобщо не изпълни това, което искахме от него. Значи, там ние искахме от него да бъде завършен целият външен вид на обекта, това означава с комуникациите, с външно завършени сградите. От тук нататък аз мисля, че и Анекса, както сте го написали, наистина в него констатирам, че сте го написали в полза на г-н Стойков. И Ви казвам, че дори и дела да заведете, Вие ще ги загубите по така написания Анекс. Защото не знам, г-жа Караманова, кой Ви го е подал тоя Анекс Вие да го разпишете, но аз в него виждам изцяло защитата на г-н Стойков. Комисията, която беше водена от г-жа Карабаджакова, становището, което и те дават там, също виждам пълна подкрепа на г-н Стойков. Така че не виждам защо казвате в момента, че ще се съдиме, защото аз виждам, че няма никакъв смисъл по така написания Анекс, протоколи на комисия, няма никакъв смисъл да водите дело с г-н Стойков. Това е по тоя въпрос. Г-н Мархолев, извинявайте, имате думата.
К. Мархолев – Зам. кмет на община Созопол – За равна гора за входния знак, колко беше сумата?
П. Рейзи – 2000 лв.
К. Мархолев – Зам. кмет на община Созопол – Тъй като се отнася все пак и за с. Росен и за Равна гора заедно, ако няма нищо против кметицата на Равна гора, тези пари ако могат да преминат за ремонта на здравната служба. Парите за входния знак са осигурени.
П. Рейзи – Осигурени са, така ли? Ние това не го знаехме. Добре, нямам нищо напротив. Не, не, ако наистина са осигурени, нямам нищо напротив. От къде са осигурени, г-н Мархолев? А, спонсори, така ли? Г-жа Бинчева, имате думата.
Ив. Бинчева – Кмет на с. Равна гора – Да не е някакво недоразумение? Хората предложиха, бригадата на майстор Алему безвъзмездно да я построят. Табела 3,60/1,80 м. от тухли, цемент, желязо. Материалите обаче общината трябва да ги осигури.
П. Рейзи – Ние затова залагаме тия пари, за материали.
Ив. Бинчева – Кмет на с. Равна гора – Вижте, може би материалите не са 2000 лв. Аз мога да предложа, нека 1000 лв. да дадете за материали, 1000 лв. да отидат за ремонт в с. Росен.
П. Рейзи – Добре, 1000 лв. в с. Росен за...
К. Мархолев – Зам. кмет на община Созопол – Майсторите дойдоха при мен заедно с проекта, представиха ми всичко, което трябва за строителството и точно толкова излизат материалите. Някъде около 900 лв. излизат материалите за този знак.
П. Рейзи – Добре, значи прехвърляме 1000 лв. на с. Росен за ремонт на сградата.
Ив. Бинчева – Кмет на с. Равна гора – За 1000 лв. съм съгласна. Нека да останат 1000 лв. за материали. Дано да стигнат.
П. Рейзи – Аз казвам да вземем под внимание желанието на Кмета на Равна гора, в крайна сметка нека да има една сигурност жената, че знакът ще стане. Тя, когато подаде молбата при нас, тя наистина каза, че нещата стоят така – между 1000 и 1500 лв., ние отделихме 2000 лв., сега в момента се съгласява да прехвърли 1000 лв. на Росен, мисля че щом това е нейното искане...
М. Димов – Ясно, ама и по 500 лв. от другите, още 1500 лв., защото Равна гора повече ползва здравната служба в Росен.
П. Рейзи – Колеги, нека в крайна сметка... Кмета на Извор има думата.
Д. Вълков – Кмет на с. Извор – Благодаря Ви, г-н Председателю. Най-напред исках да поздравя с добре дошли и успешна сесия, но започна май нещо, което не трябва да започне. Ние, кметовете тука от останалите села сме съгласни. Нека тая сума тука по 500 лв. ли... И ние имаме нужда, за което не сме ревнали така. Джипитата също са длъжни да отделят от тях. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Значи, казваме така: от Крушевец, от Зидарово и от Извор по 500 лв, значи 1500 лв., значи 2500 лв. преминават към здравната сграда на с. Росен.
Р. Стоева – Кмет на с. Атия – И от Атия.
П. Рейзи – И от Атия. Значи станаха 3000 лв. преминават към здравната сграда. Значи там стават 7000 лв. 4000 лв сме дали, значи стават 7000 лв. Станислав Георгиев.
Ст. георгиев – Колеги, само искам да обърна внимание. Аз нямам нищо против, ще гласувам за тези средства, защото наистина една здравна служба е много важно звено в селото, конкретно за Росен. Но ще помоля кметовете, когато имат да правят такива важни ремонти да правят точния разчет. Сега, може би трябва да се направи от специалист, но да се каже колко е точната сума, която ще бъде изразходвана.
П. Рейзи – Защото в крайна сметка ние се опитваме с един път да решаваме такива проблеми. Хубаво е наистина да знаем реалната сума.
Ст. георгиев – Явно, че 4000 лв. не са били достатъчни, но кажете го навреме, за да се търсят възможности още да се добавят средствата.
П. Рейзи – Кмета на с. Равна гора, на с. Росен, извинявайте.
П. Костадинова – Кмет на с. Росен – Аз първо искам да благодаря на колегите си, които откликнаха на моята молба. Благодаря и на Общинските съветници, които ме защитиха. Наистина реалната цена няма да бъде 7000 лв., много повече от 7000 лв. Предварително ще се опитаме да направим разчети, ще се опитаме да ги направим тези неща, но за основен ремонт трябват средства. Ще се опитам и със тези и аз още един път благодаря на колегите си. Просто исках да се обърне внимание на този толкова сериозен проблем, който поставих още по време на комисията.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, Вие искахте думата.
В. Караманова – Аз искам сега да взема отношение по въпроса за колите. Не знам, две коли общината трябва да има. Но трябваше да се оставе една сума едната кола да се вземе, защото много трудно се пътува. Трябва да се вземат, Общинският съвет трябва да има с какво да се придвижва, но това пътуване всяка седмица или през седмица, аз да пътувам с личната си кола, на мен кола не ми трябва. Но съгласете се, че трябва да има някакво превозно средство, с което да се пътува. Нямаме с какво, тази кола, която имаме в момента не става. И Вие много добре го знаехте. Можеха да се заложат две коли, Вие сте прочели лизинговата схема. На едната се плаща само аванса и след актуализацията да се вземе следващата кола. Не припирам толкова за кола, това е на Общината кола, не е на Кмета кола.
П. Рейзи – На следващата сесия ще бъде така. Г-жа Караманова, мотива ни беше сега да разделим парите не за друго, защото миналата година, след като постъпихме като Общински съветници в новия Общински съвет, се наложи актуализация на бюджета...
В. Караманова – Добре де, ама 10 000 лв. можеха да се заложат, да платим първоначалната вноска на едната кола за поръчка и другата кола, деветдесет дни е срока. Това означава още три месеца ей така да пътуваме. Еми как, деветдесет дни е срока, Вие го прочетохте, предполагам.
П. Рейзи – В крайна сметка Общината като поиска мисля, че ще стане и по-бързо. Добре, аз предлагам да преминем към гласуване. Кажете г-жа Бинчева.
Ив. Бинчева – Кмет на с. Равна гора – Сега тръгват търгове за общински имоти в много села. Искам да ни бъде изяснено тук как ще се върнат тези пари към селата. Мисля, че всеки един Кмет го касае. Нека да ни обяснят какъв е законовият ред. Благодаря.
П. Рейзи – Г-жа Миндова да отговори на г-жа Бинчева.
Н. Миндова – Гл. счетоводител на община Созопол – Ами аз пак с риск да Ви въведа в поредното заблуждение, искам да отговоря на г-жа Бинчева, че просто как трябва да се връща нещо в селото, след като това нещо години наред е теглено от гр. Созопол. За селата единствено, което държавата е помислила за тях, това са възнагражденията и осигуровките на двамата служители – Кмет и секретар на кметство. Всичко друго идва от приходите на гр. Созопол, с. Черноморец и с. Равадиново отчасти. Това е моят отговор.
П. Рейзи – Г-жа Бинчева, аз ще отговоря така: сега актуализираме, даваме Ви част от парите, които ще дойдат от търга. Следващите, които ще дойдат за гр. Созопол от Вашето село. Колеги, аз предлагам да преминем нататък, мисля, че това сме го коментирали и по времето на предишния мандат. Знаете много добре, че основната златна кокошка на нашата община е гр. Созопол, всичките приходи идват от там. В крайна сметка мисля, че от началото на тоя мандат малко повече се стараем за селата, даваме повече пари и с първата актуализация, която ни сполетя в началото на тая година, там отпуснахме добри средства. Сега казахме, че след сезона ако имаме добра реализация пак ще Ви дадем пари, виждате, че пак Ви дадохме. Така че аз мисля, че на тоя етап в тоя нов мандат достатъчно средства се отделят за селата. Разбира се, те никога няма да бъдат достатъчни, но в крайна сметка, опитваме се да поддържаме едно нормално ниво на живот в тия райони. В това отношение колеги, при така извършените промени по бюджета, аз предлагам да преминем към гласуване. Решението, както е представено от общинска администрация, трябва да го гласуваме точка по точка.
1.Увеличаване плана на приходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол с 290 392 лв, по параграфи, както следва:
Те са изброени надолу всичките. Който е съгласен с това увеличение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Втората точка:
2. Увеличава плана на разходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол за местни дейности с ................................................
Функция “Общи държавни служби “дейност 122” Общинска администрация”
било увеличение става
§ 1015 – материали 72 550 лв. 28 100 лв. 100 650 лв.
в т.ч. за Созопол 27 000 лв.
за кметство Крушевец 1 100 лв.
било увеличение става
§ 1016 – вода, горива,енергия 40 000 лв. 24 805 лв. 64 805 лв.
в т.ч. за Созопол 24 505 лв.
за кметство Крушевец 300 лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 162 922 лв. 64 000 лв. 226 922 лв.
в т.ч. за Созопол 50 000 лв.
за кметство Крушевец 2 000 лв.
за кметство Черноморец 12 000 лв.
§ 1030 – текущ ремонт 79 000 лв. 16 500 лв. 92 500 лв.
в т.ч. за Созопол 5 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 500 лв.
в т.ч. за кметство с.Присад 1 500 лв.
в т.ч. за кметство с.Росен 7 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 1 500 лв.
§ 1040 – платени данъци и такси 10 000 лв. 5 000 лв. 15 000 лв.

Функция “Образование” дейност 311 “ Целодневни детски градини” с 6 000 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 13 000 лв. 6 000 лв. 19 000 лв.
в т.ч. за образование Созопол 5 000 лв.
в т.ч. за кметство Черноморец 1 000 лв.

Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 88400 лв, разпределени по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 14 000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремант 0 14 000 лв. 14 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Атия 8 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равадиново 6 000 лв.
Дейност 604 “Осветление на улици и плащади” с 68700 лв
било увеличение става
§ 1015 – материали 46 600 лв. 1 500 лв. 48 100 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 500 лв.
§ 1016 – вода,горива,енергия 98 800 лв. 29 000 лв. 127 800 лв.
в т.ч. за Созопол 10 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Атия 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Вършило 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Габър 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Индже войвода 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Росен 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равна гора 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равадиново 2 000 лв.
било увеличение става
в т.ч. за кметство с.Черноморец 5 000 лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 48 300 лв. 38 200 лв. 86 500 лв.
в т.ч. за Созопол 20 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Вършило 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Зидарово 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Индже войвода 600 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 4 600 лв.
в т.ч. за кметство с.Присад 1 000 лв
в т.ч. за кметство с.Росен 1 000 лв
в т.ч. за кметство с.Равадиново 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Черноморец 6 000 лв

Дейност 629 “ Други дейности по БКС и опазване на околната среда” с 5700 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 21 523 лв. 5 700 лв. 27 223 лв.
с.Атия – зимно поддържане 200 лв.
с.Вършило – зимно поддържане 200 лв.
с.Габър – зимно поддържане 200 лв.
с.Зидарово – зимно поддържане 200 лв.
с.Извор – зимно поддържане 200 лв.
с.Индже войвода – зимно поддържане 200 лв.
с.Крушевец 700 лв.
в т.ч. за зимно поддържане 200 лв.
с.Присад 2 700 лв.
в т.ч. за зимно поддържане 200 лв.
с.Росен – зимно поддържане 200 лв.
с.Равна гора – зимно поддържане 200 лв.
с.Равадиново – зимно поддържане 200 лв.
с.Черноморец – зимно поддържане 500 лв.

Функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътищата” с 59000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 385 160 лв. 57 500 лв. 442 660 лв.
за Созопол 10 000 лв.
в т.ч. за кметство Зидарово 11 500 лв.
в т.ч. за кметство Извор 13 500 лв.
в т.ч. за кметство Крушевец 9 500 лв.
в т.ч. за кметство Росен 5 000 лв.
в т.ч. за кметство Равна гора 8 000 лв.

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” дейност 759
“Други дейности по културата” с 3000 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 21 000 лв. 3 000 лв. 24 000 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени по точка втора, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Трета точка:

3.Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол за 2004 година от собствени средства в размер на .........................
Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с .......................
било увеличение става

§ 5100 – осн.ремонт к-во Зидарово 0 3 000 лв. 3 000 лв.
§ 5100 – осн.ремонт общинска сграда
с.Зидарово 0 7 000 лв. 7 000 лв.
§ 5100 – осн.ремонт к-во Габър 0 4 400 лв. 4 400 лв.


НМА
§ 5300 – осова мрежа с.Габър 0 5 000 лв. 5 000 лв.
§ 5300 – осова мрежа с.Черноморец 0 4 000 лв. 4 000 лв.

Функция “Други дейности по БКС и опазване на околната среда” с 21 100 лв.
ДМА било увеличение става
§ 5206 – водоснабдяване с.Индже войвода 0 14 000 лв. 14 000 лв.
§ 5206 – водоснабдяване с.Атия 0 9 500 лв 9 500 лв.
§ 5206 – ПСОВ Созопол
ППР 14 500 лв. 5 500 лв. 20 000 лв.
§ 5206 – входен знак с. Равна гора 0 лв 1 000 лв. 2 000 лв.

§ 5206 – входен знак град Созопол било намаление става
10 000 лв 10 000 лв 0 лв

било намаление става
§ 5206 – реконструкция вход-изход
Стар град 40 000 лв. 400 лв. 39 600 лв.


Функция “Почивно дело,култура,религиозни дейности”
§ 5206 – арх.разкопки църква “Св.Георги” било намаление става
Созопол 76 700 лв. 600 лв. 76 100 лв.
Кр. Германова – Това е по трета точка:
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени по точка трета, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

Кр. Германова – Сега аз малко се затруднявам по четвърта точка, не успях да ги сборувам. Става въпрос за промените в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2004 година на Община Созопол.

било увеличение става
Общо капиталови разходи 599 000 лв. 43 400 лв. 642 400 лв.
в т.ч. целеви субсидии
/служ.актуализ./ 91 000 лв. 1 000 лв. 92 000 лв.
собствени средства 508 000 лв. 42 400 лв. 550 400 лв.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – Пета точка:
5.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2004 година на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи с 10687 лв, към 30.10.2004 година./ Средствата се предвиждат съгласно ПМС 237 от 07.09.2004 г. на МС за периода 01.12.2004 – 31.12.2004 година/.

Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 10687 лв в т.ч. за кметство Черноморец – 1145 лв.
било увеличение става
§ 0101 – заплати на пер.по тр.правоотн.
за 18 щата 125 433 лв. 8 084 лв. 133 517 лв.
/в т.ч. за к-во Черноморец 2,5 866 лв.
при СБРЗ от 01.12.04 – 449,10 лв./
§ 0300 – социални осигуровки за ДОО 40 000 лв. 2 000 лв. 42 000 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 200 лв.
§ 0500 – ЗОВ 6 570 лв. 364 лв. 6 934 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 39 лв.
§ 0700 – вноски за доп.зад.осигуряване 500 лв. 239 лв. 739 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 40 лв.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по точка пета, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Кр. Германова – От тук нататък точките са както са предложени в първоначалната докладна.
6.Намалява плана на разходите на Функция “ Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” с 53 000 лв, както следва:

било намаление става
§ 1098 – др.неквалиф.в други параграфи 65 000 лв. 53 000 лв. 12 000 лв.
/отчуждени имоти/
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с предложението по точка шеста, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

7.Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта на местните дейности , както следва:
Кметство Атия
Увеличава плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 5600 лв
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 900 лв. 5 600 лв. 6 500 лв.

Намалява плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 5600 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 8 000 лв. 5 600 лв. 2 400 лв.
Кметство Равна гора
Увеличава плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 10 000 лв. 2 000 лв. 12 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 745 “ Обредни домове и зали” с 2000 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 2 000 лв. 2 000 лв. 0

Кметство Зидарово
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 750 лв. било увеличение става
§ 1015 – материали 1 800 лв. 500 лв. 2 300 лв.
§ 1051 – командировки 800 лв. 250 лв. 1 050 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 750 лв.
било намаление става
§ 1016 – вода,горива,енергия 800 лв. 250 лв. 550 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 500лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 1 000 лв. 500 лв. 500 лв.

Кметство Габър
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2500 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 2 500 лв. 2 500 лв. 5 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2500 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 5 000 лв. 2 500 лв. 2 500 лв.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с предложението по точка седма, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.

8.Намалява очакваните неусвоени кредити до края на годината по бюджета на кметство Зидарово в размер на 3000 лв от издръжката на дейностите “Общинска администрация”и “Озеленяване”.
Дейност 122 “Общинска администрация” с 2000 лв.

било намаление става
§ 1020 – разходи за външни услуги 4 000 лв. 700 лв. 3 300 лв.
§ 1030 – текущ ремонт 2 000 лв. 1 300 лв. 700 лв.
Дейност 622 “Озеленяване” с 1000 лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 800 лв. 800 лв. 0
§ 1020 – разходи за външни услуги 200 лв. 200 лв. 0
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с предложението по точка осма, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Увеличава кредитите за капиталови разходи в размер на 3000 лв за основен ремонт на кметство с.Зидарово /Приложение № 10/.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение за актуализация на бюджета на община Созопол за 2004 г., моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№236. Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
236.1.Увеличава плана на приходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол с 290392 лв, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 1302 – данък върху наследства 0 585 лв. 585 лв.
§ 2404 – приходи от продажби на стоки
и услуги 10 000 лв. 13 000 лв. 23 000 лв.
§ 2705 – такси за ползване пазари,
тротоари 106 500 лв. 135 000 лв. 241 500 лв.
§ 2710 – такси за технически услуги 140 000 лв. 100 000 лв. 240 000 лв.
§ 3619 – други неданъчни приходи 25 000 лв. 40 400 лв. 65 400 лв.
§ 4100 – приходи от концесии 0 1 407 лв. 1 407 лв.

236.2. Увеличава плана на разходната част на бюджета към 31.10.2004 г. на Община Созопол за местни дейности с 293 305 лв. и разпределя очакваните неусвоени до края на годината средства в размер на 53 000 лв. от функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” /от отчуждени имоти/ разпределени по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Общи държавни служби “дейност 122” Общинска администрация” с 138 405 лв.
било увеличение става
§ 1015 – материали 72 550 лв. 28 100 лв. 100 650 лв.
в т.ч. за Созопол 27 000 лв.
за кметство Крушевец 1 100 лв.
било увеличение става
§ 1016 – вода, горива,енергия 40 000 лв. 24 805 лв. 64 805 лв.
в т.ч. за Созопол 24 505 лв.
за кметство Крушевец 300 лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 162 922 лв. 64 000 лв. 226 922 лв.
в т.ч. за Созопол 50 000 лв.
за кметство Крушевец 2 000 лв.
за кметство Черноморец 12 000 лв.
§ 1030 – текущ ремонт 79 000 лв. 16 500 лв. 95 500 лв.
в т.ч. за Созопол 5 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 500 лв.
в т.ч. за кметство с.Присад 1 500 лв.
в т.ч. за кметство с.Росен 7 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 1 500 лв.
§ 1040 – платени данъци и такси 10 000 лв. 5 000 лв. 15 000 лв.

Функция “Образование” дейност 311 “ Целодневни детски градини” с 6 000 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 13 000 лв. 6 000 лв. 19 000 лв.
в т.ч. за образование Созопол 5 000 лв.
в т.ч. за кметство Черноморец 1 000 лв.

Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 88400 лв, разпределени по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 14 000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремант 0 14 000 лв. 14 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Атия 8 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равадиново 6 000 лв.
Дейност 604 “Осветление на улици и плащади” с 68700 лв

било увеличение става
§ 1015 – материали 46 600 лв. 1 500 лв. 48 100 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 500 лв.
§ 1016 – вода,горива,енергия 98 800 лв. 29 000 лв. 127 800 лв.
в т.ч. за Созопол 10 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Атия 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Вършило 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Габър 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Индже войвода 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Росен 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равна гора 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Равадиново 2 000 лв.
било увеличение става
в т.ч. за кметство с.Черноморец 5 000 лв.
§ 1020 – разходи за външни услуги 48 300 лв. 38 200 лв. 86 500 лв.
в т.ч. за Созопол 20 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Вършило 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Зидарово 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Извор 1 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Индже войвода 600 лв.
в т.ч. за кметство с.Крушевец 4 600 лв.
в т.ч. за кметство с.Присад 1 000 лв
в т.ч. за кметство с.Росен 1 000 лв
в т.ч. за кметство с.Равадиново 2 000 лв.
в т.ч. за кметство с.Черноморец 6 000 лв

Дейност 629 “ Други дейности по БКС и опазване на околната среда” с 5700 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 21 523 лв. 5 700 лв. 27 223 лв.
с.Атия – зимно поддържане 200 лв.
с.Вършило – зимно поддържане 200 лв.
с.Габър – зимно поддържане 200 лв.
с.Зидарово – зимно поддържане 200 лв.
с.Извор – зимно поддържане 200 лв.
с.Индже войвода – зимно поддържане 200 лв.
с.Крушевец 700 лв.
в т.ч. за зимно поддържане 200 лв.
с.Присад 2 700 лв.
в т.ч. за зимно поддържане 200 лв.
с.Росен – зимно поддържане 200 лв.
с.Равна гора – зимно поддържане 200 лв.
с.Равадиново – зимно поддържане 200 лв.
с.Черноморец – зимно поддържане 500 лв.

Функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 57 500 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 385 160 лв. 57 500 лв. 442 660 лв.
за Созопол 10 000 лв.
в т.ч. за кметство Зидарово 11 500 лв.
в т.ч. за кметство Извор 13 500 лв.
в т.ч. за кметство Крушевец 9 500 лв.
в т.ч. за кметство Росен 5 000 лв.
в т.ч. за кметство Равна гора 8 000 лв.

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” дейност 759
“Други дейности по културата” с 3000 лв.
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 21 000 лв. 3 000 лв. 24 000 лв.

236.3.Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол за 2004 година от собствени средства в размер на 42 400 лв.
Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 23 400 лв.
било увеличение става

§ 5100 – осн.ремонт к-во Зидарово 0 3 000 лв. 3 000 лв.
§ 5100 – осн.ремонт общинска сграда
с.Зидарово 0 7 000 лв. 7 000 лв.
§ 5100 – осн.ремонт к-во Габър 0 4 400 лв. 4 400 лв.


НМА
§ 5300 – осова мрежа с.Габър 0 5 000 лв. 5 000 лв.
§ 5300 – осова мрежа с.Черноморец 0 4 000 лв. 4 000 лв.

Функция “Други дейности по БКС и опазване на околната среда” с 19 600 лв.
ДМА било увеличение става
§ 5206 – водоснабдяване с.Индже войвода 0 14 000 лв. 14 000 лв.
§ 5206 – водоснабдяване с.Атия 0 9 500 лв 9 500 лв.
§ 5206 – ПСОВ Созопол
ППР 14 500 лв. 5 500 лв. 20 000 лв.
§ 5206 – входен знак с. Равна гора 0 лв 1 000 лв. 1 000 лв.

§ 5206 – входен знак град Созопол било намаление става
10 000 лв 10 000 лв 0 лв


било намаление става
§ 5206 – реконструкция вход-изход
Стар град 40 000 лв. 400 лв. 39 600 лв.


Функция “Почивно дело,култура,религиозни дейности”
§ 5206 – арх.разкопки църква “Св.Георги” било намаление става
Созопол 76 700 лв. 600 лв. 76 100 лв.

236.4. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2004 година на Община Созопол /Приложение № 1/.

било увеличение става

Общо капиталови разходи 599 000 лв. 43 400 лв. 642 400 лв.
в т.ч. целеви субсидии
/служ.актуализ./ 91 000 лв. 1 000 лв. 92 000 лв.
собствени средства 508 000 лв. 42 400 лв. 550 400 лв.

236.5.Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2004 година на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи с 10687 лв, към 30.10.2004 година./ Средствата се предвиждат съгласно ПМС 237 от 07.09.2004 г. на МС за периода 01.12.2004 – 31.12.2004 година/.

Функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 10687 лв в т.ч. за кметство Черноморец – 1145 лв.
било увеличение става
§ 0101 – заплати на пер.по тр.правоотн.
за 18 щата 125 433 лв. 8 084 лв. 133 517 лв.
/в т.ч. за к-во Черноморец 2,5 866 лв.
при СБРЗ от 01.12.04 – 449,10 лв./
§ 0300 – социални осигуровки за ДОО 40 000 лв. 2 000 лв. 42 000 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 200 лв.
§ 0500 – ЗОВ 6 570 лв. 364 лв. 6 934 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 39 лв.
§ 0700 – вноски за доп.зад.осигуряване 500 лв. 239 лв. 739 лв.
в т.ч.к-во Черноморец 40 лв.

236.6. Намалява плана на разходите на Функция “ Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” с 53 000 лв, както следва:

било намаление става
§ 1098 – др.неквалиф.в други параграфи 65 000 лв. 53 000 лв. 12 000 лв.
/отчуждени имоти/
236.7. Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети в частта на местните дейности , както следва:
Кметство Атия
Увеличава плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 5600 лв
било увеличение става
§ 1020 – разходи за външни услуги 900 лв. 5 600 лв. 6 500 лв.

Намалява плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 5600 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 8 000 лв. 5 600 лв. 2 400 лв.
Кметство Равна гора
Увеличава плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 10 000 лв. 2 000 лв. 12 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 745 “ Обредни домове и зали” с 2000 лв.
било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 2 000 лв. 2 000 лв. 0

Кметство Зидарово
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 750 лв. било увеличение става
§ 1015 – материали 1 800 лв. 500 лв. 2 300 лв.
§ 1051 – командировки 800 лв. 250 лв. 1 050 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 750 лв.
било намаление става
§ 1016 – вода,горива,енергия 800 лв. 250 лв. 550 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 500лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 1 000 лв. 500 лв. 500 лв.

Кметство Габър
Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2500 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 2 500 лв. 2 500 лв. 5 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 2500 лв.

било намаление става
§ 1030 – текущ ремонт 5 000 лв. 2 500 лв. 2 500 лв.

236.8. Намалява очакваните неусвоени кредити до края на годината по бюджета на кметство Зидарово в размер на 3000 лв от издръжката на дейностите “Общинска администрация” и “Озеленяване”.
Дейност 122 “Общинска администрация” с 2000 лв.

било намаление става
§ 1020 – разходи за външни услуги 4 000 лв. 700 лв. 3 300 лв.
§ 1030 – текущ ремонт 2 000 лв. 1 300 лв. 700 лв.
Дейност 622 “Озеленяване” с 1000 лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 800 лв. 800 лв. 0
§ 1020 – разходи за външни услуги 200 лв. 200 лв. 0
Увеличава кредитите за капиталови разходи в размер на 3000 лв за основен ремонт на кметство с. Зидарово /Приложение № 1/.

П. Рейзи – Има думата г-жа Чапевова, Председател на комисията по законност.
П. Чапевова – Добър ден, уважаема г-жо Кмет, Председател на Общински съвет, кметове на кметства, колеги, уважаеми гости. Комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на гражданите”, проведе две заседания. Аз ще Ви представя обобщената информация. На първото заседание бяха разгледани всички постъпили докладни, с цел проверка придружени ли са с всички необходими документи. Комисията констатира, че предложеното решение в докладна №803, противоречи на взето от Общински съвет – Созопол, във връзка с помощи, отпускани за ветерани и не следва да бъде разглеждана на заседание на Общински съвет. Преминавам към представяне на останалите докладни, разглеждани на второто заседание на комисията.
Докладна записка вх. №799/29.10.2004 г., от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане промени в Правилника за организацията и работата на Общински съвет - Созопол. Комисията предлага решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, подадох тая докладна в Общински съвет, във връзка с това, че по време на нашата работа се констатираха някои пропуснати неща в тогавашния “Правилник за работа на Общински съвет” и затова предлагам сега да се разгледат моите предложения и да се гласуват.
П. Чапевова – Да прочета ли решението в докладната?
- В чл.3 се създава нова ал.4 със следното съдържание: “Преписи от решенията на Общинския съвет се издават след изтичането на определения в ал.3 срок”.
- В чл.3, ал.4 става ал.5.
- В чл.3 се създава ал. 6 със следното съдържание: “За довеждане до знанието на населението в Общината на актовете на Общинския съвет и за отразяване на неговата работа, Председателят на Общинския съвет сключва договори със средства за масово осведомяване, разходите за които се поемат от общинския бюджет”.
- В чл.27, ал.1 цифрата 20 /двадесет/ лева се заменя с 50 /петдесет/ лева.
- В чл.75, ал.1, т.3 в началото на изречението се добавя: “Във връзка с чл.34, ал.4 от ЗМСМА”.
- В чл.80, ал.2 цифрата 20 /двадесет/ лева се заменя с 50 /петдесет/ лева.
Това са промените.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници.
Ив. Милков – Има ли право Председателя на Общински съвет да сключва договори? Той не е юридическо лице. Не, че имам нещо против.
П. Рейзи – По закон се иска да обявяваме всички решения в един ежедневник. Ние като решим може... Аз мисля, че там не сме в нарушение. Аз мисля, че в крайна сметка договора може да го сключи и Кмета на Общината. Така че...
В. Караманова – За това става дума, защото договорите по принцип се сключват от Юридическото лице, което представлява Общината. Председателят на Общински съвет може да води разговори с медията, в която ще бъдат изнасяни решенията на Общински съвет, но договорите се подписват от Кмета на Общината.
П. Рейзи – Аз не претендирам да го разписвам аз. Аз мисля, че няма да бъдем атакуеми. За мен е по-важно да имаме решение, с което да се знае, че част от тези средства отиват за публикацията на нашите решения.
Ст. Георгиев – Добре, ама ние сега трябва да...
П. Рейзи – Сега ще го коригираме, да. Аз предлагам...
Ст. Георгиев – Аз също имам предложение за една корекция, “договора да се сключва от Кмета на Общината по предложение на Председателя”. Това е единият вариант. Или по решение на Общинския съвет.
П. Рейзи – Значи тука, където е “Председателя”...
Д. Минков – Значи, след отразяване на неговата работа, Кмета на Общината, по предложение на Председателя...
П. Рейзи – Да, “по предложение”.
П. Чапевова – В чл.3 се създава ал. 6 със следното съдържание: “За довеждане до знанието на населението в Общината на актовете на Общинския съвет и за отразяване на неговата работа, Кмета на Общината, по предложение на Председателят на Общинския съвет, сключва договори със средства за масово осведомяване, разходите за които се поемат от общинския бюджет”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по тая докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№237
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22, ал.1 от ЗМСМА прави следните промени в Правилника за организацията и работата на Общински съвет – Созопол, а именно:
- В чл.3 се създава нова ал.4 със следното съдържание: “Преписи от решенията на Общинския съвет се издават след изтичането на определения в ал.3 срок”.
- В чл.3, ал.4 става ал.5.
- В чл.3 се създава ал. 6 със следното съдържание: “За довеждане до знанието на населението в Общината на актовете на Общинския съвет и за отразяване на неговата работа, Кмета на Общината, по предложение на Председателят на Общинския съвет, сключва договори със средства за масово осведомяване, разходите за които се поемат от общинския бюджет”.
- В чл.27, ал.1 цифрата 20 /двадесет/ лева се заменя с 50 /петдесет/ лева.
- В чл.75, ал.1, т.3 в началото на изречението се добавя: “Във връзка с чл.34, ал.4 от ЗМСМА”.
- В чл.80, ал.2 цифрата 20 /двадесет/ лева се заменя с 50 /петдесет/ лева.

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка вх. №858/08.11.2004 г., от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Комисията предлага решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тая докладна я внасям във връзка с това, че по тая Наредба №8, където е за общинското имущество, сме пропуснали един вид общинска собственост, а тя е за ползване от Общината. И в тая насока, понеже по-нататък ще има докладна, където ще дадем общински земи за обезвъзмездяване на наши граждани. Понеже там няма “за стопанисване от Общината” и се получава едно противоречие, за това бяхме принудени да я внесем и да направим тази допълнителна корекция в Наредба №8.
П. Чапевова – Докладна записка вх. №858/08.11.2004 г., от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
“На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол прие следните допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. В РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ, в края на заглавието се добавя: “и на земеделски земи за стопанисване от Общината”.
2. В РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ, в чл.25, ал.1: в началото на изречението, след думите “Земи от общинския поземлен фонд”, се добавя: “и такива, за стопанисване от Общината”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по решението, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№238. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол прие следните допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
238.1. В РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ, в края на заглавието се добавя: “и на земеделски земи за стопанисване от Общината”.
238.2. В РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ, в чл.25, ал.1: в началото на изречението, след думите “Земи от общинския поземлен фонд”, се добавя: “и такива, за стопанисване от Общината.

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка вх. №828/03.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане нова редакция на Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски, други обслужващи дейности на територията и елементи от градското обзавеждане на Община Созопол на основание чл.56, чл.57 от ЗУТ.
Решението по докладната, със следните промени, които предлагам да бъдат гледани раздел по раздел.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, ще гледаме раздел по раздел.
П. Чапевова – В раздел първи няма промени, всъщност само една техническа грешка. В ал.3 не трябва да бъде “закрива”, а “закриват”.
П. Рейзи – Какво правим? Коригираме техническа грешка ли?
П. Чапевова – Коригираме техническа грешка.
П. Рейзи – Други коментари по първи раздел има ли? Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Във втори раздел няма допълнения.
П. Рейзи – Коментари по втори раздел, г-да Общински съветници? Който е съгласен с така направеното предложение по раздел втори, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Във трети раздел, ако обичате да погледнете.
- В чл.5 (2) Поставянето им върху поземлени имоти – частна собственост се извършва след одобрение от главния архитект и издаване на разрешително за монтаж, след заплащането на определената в самото разрешително такса. При поставяне в имот, лична собственост се представят и документите за собственост на заявителя. При поставяне в чужд поземлен имот се представя и изрично писмено нотариално заверено съгласие на собственика или нотариално заверен договор за наем.
П. Рейзи – Значи коригираме, тука е написано “при поставяне в чужд частен”, коригираме го с “чужд поземлен имот”.
П. Чапевова – И не “срещу”, а “се представя и изрично писмено нотариално заверено съгласие”. По този член друго няма. В чл.7 (1) “Заинтересованите” е заменено с “Желаещите” и става: “Желаещите да поставят временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху имоти общинска собственост, подават молби до Кмета на Община Созопол, които се разглеждат от комисия, състояща се от 6-ма общински съветника, избрани от Общинския съвет и 3-ма представители от общинската администрация, определени от Кмета на Община Созопол. Комисията се произнася по молбите с решение за издаване на разрешение за поставяне на горепосочените обекти в срок от 30 дни от подаване на молбата. Комисията е длъжна да провежда минимум едно заседание месечно при наличието на подадени през периода молби”. Това е в чл.7, ал.1. по ал.2 и ал.3 няма промени.
В чл.10.(1). Кметът на Общината издава разрешение за поставяне по образец за всички останали обекти по чл.2 от Наредбата, в срок от 15 дни от подаването на заявлението по чл.8, след заплащане на определената такса, съгласно приетата от Общински Съвет тарифа.
В чл.12. Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне, няма право да преотдава или преотстъпва площите, за които му е разрешено поставяне, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма, с изключение на случаите на чл.5, ал.2.
П. Рейзи – Имате думата по тоя раздел, колеги. Г-н Николов? Да ги гласуваме? Добре, съгласен съм.
Ив. Милков – Нали има избрана комисия? За какво трябва да се сменя тая комисия.
П. Рейзи – Защото с приемането на тая наредба, тука в Преходни и заключителни разпоредби пише, че “Настоящата Наредба отменя действащата наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски, други обслужващи дейности на територията и елементи от градското обзавеждане на Община Созопол на основание чл.56, чл.57 от ЗУТ”. Така, че ние от тук нататък, след като приемем наредбата, трябва да изберем нова комисия. За това ние предлагаме тоя брой на общински съветници в тая комисия да бъдат шест, защото... нямам нищо напротив, г-жа Караманова, можем и целия да влезе, защото в крайна сметка Вие сами знаете, че най-големите проблеми тая година преди сезона бяха в тая комисия. Нека да има малко повече хора, малко повече Общински съветници, които в крайна сметка да са запознати какво става в тая комисия и как става.
В. Караманова – С надеждата всички Общински съветници да бъдат от всички представени групи в Общински съвет.
П. Рейзи – Това е вече по избор на Общинския съвет, г-жа Караманова.
В. Караманова – То избора е ясно как ще бъде.
П. Рейзи – Предлага се и се гласува. Продължаваме нататък, както каза г-н Николов, да ги разглеждаме член по член. Първата промяна е в чл.5, ал.2.
П. Чапевова – В чл.5, ал.2, промяната е в последното изречение. “при поставяне в чужд поземлен имот се представя и изрично писмено нотариално заверено съгласие на собственика или нотариално заверен договор за наем”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова, да Ви уточня нещо. Общинските съветници, които учавстват в тея комисии, не получават възнаграждение.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на общ. Созопол – Не, понеже сега си гласувахте увеличение, за всяко заседание по 50 лв. Ако ние се събираме и това нещо се заплаща по 50 лв., откъде ще дойдат тия пари?
П. Рейзи – Значи, аз казах в тия комисии, които са извън Общински съвет, в тях не се заплаща. Общинските съветници там учавстват без да им се заплаща. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз бях въздържал се.
П. Рейзи – Добре, ще го гласуваме още един път. Който е съгласен с така направената промяна в чл.5, ал.2, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Следващата промяна е в чл.7, ал.1. /прочита промяната/
П. Рейзи – Броя на Общинските съветници в комисията от четири става шест. Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 5 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Следващата промяна е в чл.10. /прочита промяната/
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Чл.12. Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне, няма право да преотдава или преотстъпва площите, за които му е разрешено поставяне, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма, с изключение на случаите на чл.5, ал.2.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени в Раздел трети, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 4 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Раздел четвърти не се предлагат промени.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение в Раздел четвърти, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Раздел пети “Ред и условия за поставяне на временни преместваеми обекти с обслужващо-търговска функция”, тук всъщност е само един член.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение в Раздел пети, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Раздел шести “Премахване на преместваеми обекти”.
- В чл.18, ал.1 – т.4 отпада.
- В чл.18, ал.1 – т.5 става т.4.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение в чл.18, т.4 да отпадне, т.5 става т.4... Юристката на Общински съвет да даде обяснения.
Б. Чампарова – Юрист на Общински съвет – В настоящата Наредба се предвижда отдаване на тези обекти за срок от три години. И ако остане тази т.4, това означава, че такъв обект за следващата година ако не получи разрешение, трябва да бъде премахнат. Предполага се, че когато един обект се даде за три години, се прави една по-голяма инвестиция. И това създава една несигурност за гражданския оборот.
П. Рейзи – Разбрахте ли колеги, Общински съветници? Има едно противоречие в Наредбата, че ако ние отдадеме един обект повече от три години, съответно това означава, че от Общината ще има договор и съответно когато се прави за съответната година търговската схема, Главният архитект трябва да се съобрази с всички тези договори, които са за по-голям срок, направо да ги нанесе в търговската схема. А тука с така направеното предложение изпада в противоречие. В крайна сметка, когато се даде един такъв обект за повече от една година е ясно, че ще се правят по-големи инвестиции, трябва да защитим интересите на хората, на които ще бъдат подписани по-дълги договори. За това, който е съгласен... Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на общ. Созопол – Искам само да попитам, чл.56 е за временни-преместваеми, някакви съоръжения за търговия. Тука въобще не се касаят някакви сериозни инвестиции.
П. Рейзи – Това означава тогава, че трябва да отпадне и другата точка...
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на общ. Созопол – Има си ред. Траен градоустройствен статут, по който се дават сериозни инвестиции.
П. Рейзи – Докладната е от г-жа Караманова, всичко това е написано от общинската администрация. В Наредбата е написано до три години. Щом е написано, това означава, че има основание да бъде отдадено до три години.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на общ. Созопол – Но той не може да бъде отдаден по чл.56.
П. Рейзи – Кое не може да бъде отдавано? Юристката на “Общинска собственост”, как ще коментира коментара на г-жа Карабаджакова? Ами, уточнете се в крайна сметка, Вие работите в една администрация.
Г. Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Може ли да повтори въпроса.
П. Рейзи – Не можело по чл.56 да се дава за срок до три години.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на общ. Созопол – Може, само че въпроса е трайни...
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова, може или не може?
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на общ. Созопол – за трайни инвестиции не може.
П. Рейзи – Аз не говоря за трайни инвестиции. Един договор като се подпише за три години мисля, че ако Вие сте на местото на това лице, никак няма да Ви е приятно догодина да Ви дойдат и да Ви кажат “освобождавайте терена”. В крайна сметка на Вас Ви е подписан за три години договора. За това коментираме в момента. Тука по тая точка така, както е написано, има опасност след първата година, когато е подписан договора, да му кажеш на човека “премести обекта”.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на общ. Созопол – Ако в тази година Общината реше, че трябва да изпълни основното мероприятие, трябва да има клауза в договора, с който да се прекрати седенето на този господин на съответното място и Общината да изпълни това, което е предвиждането по...
П. Рейзи – Значи щом ще има клауза в договора, аз не виждам смисъла от тази точка.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на общ. Созопол – Аз предполагам, че договора урежда взаимоотношенията между Общината и ...
П. Рейзи – За това става дума. Аз не виждам смисъл от тази точка. Щом в договора ще бъде залегнало това нещо, това означава, че от т.4 няма нужда и за това предлагаме да бъде премахната. Който е съгласен с така направеното предложение т.4 да отпадне и т.5 да стане т.4, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 3 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Колеги, в чл.19, както и в чл.20, промените са по-скоро бих казала минимални. М чл.19, става въпрос за следното: “Заповедта се съобщава на лицата, на които е издадено разрешение за поставяне, по реда на ГПК. В случай, че лицето не бъде намерено за връчване на заповедта на посочения в разрешението или заявлението адрес, екземпляр от заповедта се поставя върху преместваемия обект и на информационното табло в сградата на Общинската администрация и се счита за валидно връчена от датата на поставянето й на таблото. Така направени съобщения се удостоверяват в служебна бележка с подписи на две длъжностни лица от общинска администрация, като служебната бележка се прилага към съответната преписка”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената техническа поправка в тоя чл.19, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В чл.20:
(4) Демонтираното имущество по ал. 2 се оставя на отговорно съхранение на място, определено от кмета на общината, като за наличността му от служителите на Общинската администрация се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(5) За извършените разходи по премахването от служителите на Общинската администрация се съставя протокол, въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл. 237, б. “и” от Гражданскопроцесуалния кодекс.

П. Рейзи – Там е написано буква “з”, която е в противоречи с члена, затова сме коригирали в буква “и”. Предлагам колеги, двете промени да ги гласуваме заедно, едната е чисто техническа, в другата точка има техническо “на” и буква “з” се променя с буква “и”. Който е съгласен с така предложените промени от ал.4 и ал.5 от чл.20, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Раздел седми “Административно-наказателни разпоредби” няма...
П. Рейзи – Момент. Който е съгласен с така направените промени в Раздел шести, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Раздел седми “Административно-наказателни разпоредби” няма промяна.
П. Рейзи – Ст. Георгиев.
Ст. Георгиев – Само един въпрос за доуточняване. В чл.21, ал.1, където се касаят глобите при неизпълнение на тази Наредба, пише “имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.”. Какво означава това? Стока ли ще се конфискува, какво се има предвид под имуществена санкция.
П. Рейзи – По закон е така. Имате думата, Юриста на “Общинска собственост”.
Г. Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Глоби се налагат на лица, а имуществена санкция на Юридически лица. Така е разделено. Т.е. може да глобим лицето, може да глобим отделно и търговеца. Имаме право, защото много често излиза така, че продавача е извършил нарушението, а търговеца нищо не знае.
П. Рейзи – Други въпроси, уважаеми Общински съветници? Ако няма други, преминаваме към гласуване на Раздел седми. Който е съгласен с така направените промени в Раздел седми, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – И “Преходни и заключителни разпоредби”. Там също комисията не предлага промени.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Уважаеми Общински съветници, сега така предложените промени в Наредбата по чл.56 и чл.57 от ЗУТ предлагам, който е съгласен с така направените промени в цялата Наредба, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№239. На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Общински Съвет –Созопол приема нова редакция на Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол на основание чл.56, чл.57 от ЗУТ. /Приложение №2/

П. Рейзи – При това положение, г-да Общински съветници, трябва да преминем към избор на Комисията по чл.56. С направените промени по нея имаме шестима Общински съветника. Имате думата за предложения за избор на шестимата Общински съветника в Комисията по чл.56. Имате думата, г-жа Колчева.
Д. Колчева – Добър ден на всички колеги, кметове, г-жа Караманова, г-н Председател. Аз в тази комисия бих предложила г-н Добри Добрев като бивш член на предходната, Димо Минков, Катя Стоянова, Стоьо Недин, Красимира Германова и Станислав Георгиев.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Аз няма да предлагам никого, но просто ме озадачава факта, че отново нашата група е пренебрегната при избор на комисия. Колеги, аз наистина много Ви уважавам, всеки един от Вас. Но не виждам защо, нашата група е седем човека, която сме формирали с партньорите, които ни поддържат. Ние сме почти 50% от Общинските съветници, които сме в момента. Това е тенденция според мене. Тенденциозност, след като и в другите постоянни комисии само аз и Росен Деспов сме, дефакто в по една комисия учавстваме. Няма да предлагам никого, просто Вие си направете съответните изводи. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Други предложения, уважаеми колеги. Ако няма, аз предлагам шестте човека да се гласуват заедно. Който е съгласен с това мое предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 5 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№240. Предложените Общински съветници да се гласуват заедно.

П. Рейзи – Който е съгласен с така направените предложения от г-жа Колчева за шестимата участника в комисията по чл.56, чл.57 от ЗУТ, моля да гласува “ЗА”:
За – 9 гласа
Против – 6 гласа
Въздържали се – 2 гласа.
Приема се.
По предложение на г-жа Дияна Колчева – Общински съветник
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№241. Избира за членове на Комисията по чл.7 от “Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол на основание чл.56, чл.57 от ЗУТ”, следните Общински съветници:
1. Добри Добрев;
2. Димо Минков;
3. Катя Стоянова;
4. Стоьо Недин;
5. Красимира Германова;
6. Станислав Георгиев.

П. Чапевова – Колеги, преминаваме към докладна записка вх. №798/28.10.2004 г., от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане нова редакция на Наредбата за концесиите. Като тук пак ни се налага доста работа. Тази Наредба също предлагам да бъде гледана раздел по раздел. По Раздел първи “Общи положения” няма корекции.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници по Раздел първи. Ако няма предложения, моля да преминем към гласуване. Който е съгласен по Раздел първи от Наредбата за концесиите, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Раздел втори “Подготвителни действия” промяната, която Комисията предлага е в чл. 8. “Въз основа на проучванията, общинската администрация или лицата по чл.7, ал.2 изготвят в тримесечен срок от получаване на искането, предложение за решение от името на Кмета на общината или на Председателя на Общинския съвет до Общинския съвет”. Увеличава се срока от едномесечен в тримесечен.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направените промени по чл.8, моля да гласува “ЗА”:
За – 13 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Целият Раздел втори трябва да се гласува. Който е съгласен с така направените промени по Раздел втори, моля да гласува “ЗА”:
За – 14 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Раздел трети “Откриване на процедура за предоставяне на концесия”, комисията предлага така, както е в докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с Раздел трети, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – В Раздел Четвърти “Организиране на търг или конкурс” промяната, която Комисията предлага е в чл. 13. (1) “Кметът на Общината назначава комисия за провеждане на конкурса или търга в състав от 5 /пет/ члена, трима от които са общински съветници, избрани от Общински съвет в 7-дневен срок от обнародване на решението на общинския съвет в "Държавен вестник". Членовете избират от своя състав Председател”.
П. Рейзи – Имате думата. Тука беше “от четири члена, трима от които са Общински съветници”, а комисията предлага “5 /пет/ члена, трима от които са общински съветници”.
П. Чапевова – Не, предложението беше “председател и четири члена”, а корекцията е “5 /пет/ члена, трима от които са общински съветници”.
П. Рейзи – Аз искам да попитам по закон Председателя не трябва ли да бъде Зам. кмета. Защото знам, че по чл.56 по закон е.
Б. Чампарова – Юрист на Общински съвет – Няма специално изискване. Според Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Председател на Комисията обикновенно е някой Министър. Т.е. орган на изпълнителната власт. Говоря Ви за Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
П. Рейзи – Добре, коментари по предложението от Комисията за промяна по чл.13. Който е съгласен с така направената промяна, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Колеги, в останалите раздели...
П. Рейзи – Който е съгласен с така направената промяна по Раздел четвърти, в чл.13, моля да гласува “ЗА”:
За – 11 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
П. Чапевова – Колеги, в останалите раздели комисията не предлага промени.
П. Рейзи – Имам предложение. Останалите раздели да ги гласуваме задно. Не може, така ли? Добре, благодаря на Юристката на Общински съвет. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел пети, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Раздел шести. Имате ли някакви предложения, г-да Общински съветници? Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел шести, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Раздел седми. Имате ли някакви предложения, г-да Общински съветници? Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел седми, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Раздел осми. Имате ли някакви предложения, г-да Общински съветници? Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел осми, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Раздел девети. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел девети, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Раздел десети. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел десети, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Раздел единадесети. Който е съгласен с така направеното предложение за Раздел единадесети, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Преходни и заключителни разпоредби. Който е съгласен с така направеното предложение за “Преходни и заключителни разпоредби”, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
П. Рейзи – Дами и Господа Общинските съветници, с приетите промени в “Наредбата за концесиите” моля, който е съгласен с така направеното предложение за “Наредбата за концесиите”, да гласува “ЗА”:
За – 12 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 4 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№242. Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22, ал.1 от ЗМСМА приема нова редакция на Наредбата за концесиите. /Приложение №3/

П. Рейзи – Пет минути почивка, уважаеми колеги.

П. Рейзи – Г-да, присъстват в залата 17 Общински съветника, имаме кворум. Предлагам 15-тата сесия на Общински съвет – Созопол да продължи. Давам думата на Председателя Дияна Колчева – Комисията по общинска собственост.
Д. Колчева – Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател, колеги Общински съветници, гости. На 03.11.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
1. Дияна Колчева – Председател;
2. Димо Минков – член;
3. Катя Стоянова – член;
4. Красимира Германова – член;
5. Стоьо Недин – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;
4. Добри Добрев – общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка вх. №826/03.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственици на парцел ІV -128, кв.12 по плана на гр.Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Имате думата, г-да Общински съветници. Става дума за една съсобственост, от която Общината се освобождава, на ул. “Анаксимандър”. Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№243. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.35, ал.5 от закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ІV-128 в кв.12 по плана на гр. Созопол, одобрен със Заповед 1158/ 29.10.2004г.
Стойността, по която да се изкупи общинската част от парцела да се определи от лицензиран оценител .

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка вх. №820/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-390 в кв.36 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 година, улица “Рибарска” №25.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Става дума пак за освобождаване на Общината от съсобственост на ул. “Рибарска”. Който е съгласен с така направеното предложение от Комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№244. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІ-390 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.
Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка вх. №819/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-566 в кв.24 по плана на с. Крушевец. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, става дума...
Ив. Милков – Съгласувана ли е докладната с Кмета на с. Крушевец?
П. Рейзи – Да, съгласувано е. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№245. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг урегулиран поземлен имот ІІІ-566 кв.24 по подробния устройствен план на с. Крушевец, представляващ празно дворно място с площ от 775 /седемстотин седемдесет и пет/ кв.м..
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Следващата докладна също е за с. Крушевец. №818/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-566 в кв.24 по плана на с. Крушевец. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№246. Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг урегулиран поземлен имот ІІ-566 кв.24 по подробния устройствен план на с. Крушевец, представляващ празно дворно място с площ от 770 /седемстотин и седемдесет / кв.м..
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №817. Това е относно прекратяване на съсобственост. Колеги, ще следват... Значи, аз просто ще Ви казвам номера на докладната и номера на ул. “Рибарска”, за да става по-бързо. Тука става въпрос за докладна №817, за ул. “Рибарска” №37. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№247. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ-387 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №815, за ул. “Рибарска” №25. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№248. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІІ-395 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №814, за ул. “Рибарска” №27. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№249. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХL-390 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №813, за ул. “Рибарска” №7. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№250. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІV-398 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №789, за ул. “Рибарска” №49. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№251. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІV-382 в кв.35 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №788, за ул. “Рибарска” №51. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№252. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХІІІ-285 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №787, за ул. “Рибарска” №61/59/. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№253. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот Х-282 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №786, за ул. “Рибарска” №73. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№254. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІV-276 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №785, за ул. “Рибарска” №67. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№255. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІ-279 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №784, за ул. “Рибарска” №69. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№256. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-278 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка вх. №816/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-1665 в кв.44 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед №РД 02-14-73/1989 год. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Става дума, г-да за новия град. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№257. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ХVІІ-1665 в кв.44 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка вх. №849/08.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в парцел ХІV -26, кв.21 по плана на гр. Созопол. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№258. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.35, ал.5 от закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот ХІV-260 в кв.21 по плана на гр.Созопол.
Стойността, по която да се изкупи общинската част от парцела да се определи от лицензиран оценител .

Д. Колчева – Докладна записка вх. №848/08.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно замяна на имот –частна общинска собственост с имот частна собственост. Решението на комисията е по решението на докладната.
П. Рейзи – Тая докладна, на Георги Стоев. Тя беше върната от Областен управител, във връзка с това, че оценката не беше представена тогава. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№259.1. Отменя решение № 229/24.09.2004г. от ХІV-то Заседание на Общински Съвет – Созопол.
№259.2. На основание чл.34 и чл.35, ал.2 от ЗОС и чл.30, ал.1, т.2 и чл.36 от Наредба на Общински Съвет – гр.Созопол за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински Съвет, одобрява предложеното разпореждане с части от общински имоти, частна общинска собственост с площ от 3 084 /три хиляди осемдесет и четири/ кв.м., общински с АОС № 928, с АОС № 505/14.05.2004г. и имот № 931, с АОС № 506/14.05.2004г., частна общинска собственост, чрез извършване на замяна, въз основа на изготвени оценки по пазарни цени с 3 084 /три хиляди осемдесет и четири/ кв.м от имот № 933, местността “Аркутино”, землище на гр. Созопол, частна собственост, на ЕООД “Комплектстрой”, гр.Бургас, ул. “Ал.Стамболийски” №17, НДР 1021124032, Булстат 81208574, като решението да влезе в сила след внасяне по сметка на Община Созопол разликата в стойността на имотите.

Д. Колчева – Докладна записка вх. №847/08.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение на общинска служба “Земеделие и гори” – гр. Созопол, за обезщетение на собствениците с постановено право на обезщетение от общинския поземлен фонд.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тука става дума за една докладна, която принципно ние трябва да вземем решение, във връзка с тия хора, които не са оземлени, които са им признати имотите, а не са ги въвели във въвод. По закон до края на месеца, Общинският съвет трябва да вземе това решение, съответно Кмета на Общината да представи в Поземлена комисия, за да могат нашите съграждани, чрез Поземлена комисия да бъдат оземлени. Ако ние там не го приемем, тогава правата ги приема Областният управител и той ще определи тия територии. Единственото, което аз по време на комисията беше поставено от моя страна беше, че тея имоти в крайна сметка кметовете на селата да си кажат своето мнение, но стигнахме до заключението, че в крайна сметка тия имоти ще бъдат въведени наши съграждани и след това те ако желаят, ще ги продават. Така че по-добре е да преминем в процедура към гласуване. Кметовете ако имат някакви въпроси. Г-жа Бинчева.
Ив. Бинчева – Кмет на с. Равна гора – Тъй като съм задължена, даже има докладна до г-жа Караманова за имот, находящ се в “Дуван дере”, много моля този имот да бъде изключен от списъка, имот №16051.
П. Рейзи – Защо?
Ив. Бинчева – Кмет на с. Равна гора – Има интерес за закупуване от хора от селото, които ще отглеждат животни. Баща и син, синът болен. Мисля, че... Равна гора има 6 000 дка. общински фонд, може да бъдат предложени в списъка други имоти, той е 4 500 дка.
П. Бъчварова – Директор дирекция ТСУ – Без този имот няма да падне процента.
П. Рейзи – Значи можем. Аз в случая, г-жа Бинчева, трябва да Ви кажа, че тоя имот трябва да бъде проведена процедура за търг, трябва да се играе и няма никакви гаранции, че съответното лице, което има желание, че той ще го купи. Как коментирате предложението на Кмета? Да го подложим на гласуване да отпадне тоя имот от докладната? Добре. Аз предлагам, който е съгласен имот №11 в решението за предложение, имот №16051, м. “Дуван дере”, актуван с АОС №584/04.11.2004 г., като първо решение, да отпадне от този списък. Който е съгласен тоя имот да отпадне, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
По предложение на Председателя на Общински съвет – Созопол, Панайот Рейзи
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№260.1. Изключва от списъка за обезщетение на собствениците с постановено право на обезщетение със земеделски земи имот №016051, м. “Дуван дере”, актуван с АОС №584/04.11.2004 г.

П. Рейзи – Съответно аз предлагам да преминем към гласуване... Г-н Вълков.
Д. Вълков – Кмет на с. Извор – Моля г-н Председателю, в землището на с. Извор са обявени тия имоти. Трябваше да бъдат, както са обявени тука имотите, да бъдат с декарите. Аз например чета тука имот еди си кой, но без декари.
П. Рейзи – Има приложение със скиците и в скиците пише.
Д. Вълков – Кмет на с. Извор – Ама ние не бяхме известени, но сега, тъй като с. Извор е в процес на... там да отпадне, много Ви моля тия земи да не бъдат включени за оземляване. Тъй като имаме жалби срещу плана и се надяваме да ни приеме Министъра. И може би тия земи ще попаднат хора, които трябва да бъдат оземлени. Благодаря.
П. Рейзи – Г-жа Бъчварова, аз имам един въпрос към Вас. Сесията, явно ще трябва да направим извънредна сесия във връзка с тая докладна за проекта, предлагам да я отложим тая докладна дотогава. Късно ли ще бъде да я гласуваме тая докладна тогава. Защото в крайна сметка хубаво е все пак кметовете да ги видат тия неща...
П. Бъчварова – Директор дирекция ТСУ – По законпредложенията ги правят от Общинска фирма “Земеделие и гори”. Т.е. кметовете нямат право по правилника...
П. Рейзи – Става дума да отидат кметовете до Поземлена комисия – Созопол, да им покажат, или ние да им дадем тоя списък, да отидат и да кажат тука, тука не са съгласни. Г-жа Кумчева да представи други земи. Изпадаме в едно такова противоречие с г-н Вълков, той наистина е прав.
П. Бъчварова – Директор дирекция ТСУ – Дотогава няма да му се реши проблема. Ако не са тези земи, ще бъдат други земи.
П. Рейзи – Аз имам такъв въпрос към Вас. Проблем ли ще е ако ги гласуваме на 26-ти? Това ми е на мен въпроса. Пък дотогава кметовете да отидат до Поземлена комисия, да ги откоментират нещата. В крайна сметка тука защитаваме интересите на техните хора.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на община Созопол – С тая докладна, по принцип ние отделяме едни терени. С тези терени ще бъдат обезщетени населението на съответните села. Аз не виждам какво противоречие ще има. Напротив, ние ще решиме по-бързо проблема на хората, които ще бъдат обезщетени с тия терени.
П. Рейзи – Дали ще бъдат само хората от селата, няма ли да бъдат хора от Созопол, от Черноморец.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на община Созопол – Не, само хора от селата. Ако е от Зидарово, ще бъде оземлен в с. Зидарово, няма да бъде оземлен в Равадиново.
П. Рейзи – Така ли е, г-жа Бъчварова? Ако е така...
Д. Вълков – Кмет на с. Извор – Не е така.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на община Созопол – Как да не е така? Някой да са оземлили от Созопол в Извор?
П. Рейзи – Ама ние досега не сме гласували такова право на Поземлена комисия.
Д. Карабаджакова – Гл. архитект на община Созопол – Ние не можем да гласуваме право на Поземлена комисия, защото не е на наше подчинение.
П. Рейзи – Аз знам, че не е на наше, но Закона казва, че ние трябва да дадем нашето съгласие.
П. Бъчварова – Директор дирекция ТСУ – Те трябва да изпълняват решение на Министерство на земеделието, поземлените комисии и трябва да се съобразят с тяхното решение...
П. Рейзи – Ще я отложа, чуй се с Кумчева... Уважаеми колеги, мисля да я отложа тая докладна, да преминем нататък и след това... Благодаря Ви.
Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка вх. №844/05.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобствеността в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-186 в кв.18 по плана на с. Извор, одобрен със заповед №343/1972 год. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Имате думата, уважаеми колеги. Ако няма коментари по тая докладна, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№261. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-186 в кв.18 по плана на с.Извор, одобрен със заповед № 343/1972 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.
Д. Колчева – Колеги, започваме пак с една поредица на ул. “Рибарска”, така че чета номера на докладната и номера на улицата. Докладна №843, ул. “Рибарска” №73. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№262. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІІ-275 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №842, ул. “Рибарска” №47. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№263. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот V-383 в кв.35 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №841, ул. “Рибарска” №21. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№264. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІХ-392 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №840, ул. “Рибарска” №43. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№265. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІ-385 в кв.35 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №839, ул. “Рибарска” №29. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№266. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-389 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №838, ул. “Рибарска” №77. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№267.Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-274 в кв.31 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №837, ул. “Рибарска” №23. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№268. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІІІ-391 в кв.36 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №836, ул. “Рибарска” №45. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№269. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот VІ-384 в кв.35 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна №835, ул. “Рибарска” №53. Комисията предлага на Общински съвет да се вземе решението от докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 17 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№270. Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността ,чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ “За обществено жилищно строителство и магазин” в кв.35 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Д. Колчева – Докладна записка вх. №824/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно замяна на имот – общинска собственост, находящ се в с. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургаска, представляващ УПИ І-785 в кв.81 по плана на същото село. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тука става дума за една много дълга процедура, която е от много дълго време, във връзка с Румяна Лолова и Зарко Лолов, които на времето са извършили строителство в с. Черноморец, срещу което са получили отстъпено право на строеж и сега желаят да се извърши една промяна – те да получат земята, а на нас да ни предадат сградите. Но по-точно по тая докладна ако иска г-н Николов да направи някакви изявления, или по-точно Милко Димов. Тая докладна много се разглежда в комисията. Имаше много предложения, да минем директно към продажба на земята, другото предложение беше да се извърши замяна. Имате думата, г-н Димов.
М. Димов – Тя наистина има повече от 10 години давност. Там беше изградено с техни средства не само там, дето изградиха на този общински терен, но и целия булевард, морския. На стойност някъде около 20 000 долара. Срещу разрешението да построят за тях едно помещение, като освен това, което построиха, трябваше да построят и помещение за ползване... нямахме там лекарски кабинет на плажа, нямаше помещение за лодките, за спасителите и т.н. От докладната разбирам, че те го предават на Общината за сметка на това да получат терена. То така или иначе е техен, по-добре да вземем това. Аз съм съгласен. Вложените пари са достатъчно много, особено тогава, когато долара беше скъп и за нас, за селото, се направи нещо хубаво, тъй като плажа ни е основният продукт.
П. Рейзи – Имаше там предложение по време на комисията от г-жа Караманова, дали няма да е по-правилният вариант да минем към една директна продажба на земята. Както преценим. В крайна сметка докладната е за замяна.
М. Димов – При продажба може да се наложат пак съдебни процедури, които във времето ще отнемат много, ще се оспорва стойността, какво е правено, как е правено...
П. Рейзи – Не, не, то всичко е направено. Ние в момента имаме оценка на земята, имаме оценка и на сградата. Така че ако... Понеже г-жа Караманова тогава коментира и... За това в момента правя този коментар, иначе директно можехме да минем към гласуване. Исках да уточниме пак, да решим в крайна сметка кое е правилното. Дали да минем към една директна продажба, или да минем към една замяна. Затова го поставям въпроса, в крайна сметка и Главният архитект е тука, нека и тя да си каже мнението като специалист, да разберем – ако отидем на вариант замяна – замяна, ако отидем на вариант продажба – продажба. Само, че трябва да промениме решението и така. Няма нужда от търг, ние сме в съсобственост там.
Ст. Георгиев – Има ли трети вариант.
П. Рейзи – Трети няма. Това са двата варианта – продажба и замяна.
Ст. Георгиев – Момент. Досегашното положение какво е било – земята е общинска, изгражда се сградата и след изграждането на сградата, трябва да се предоставят определени помещения. Аз така го разбирам. По договор, нали? Булеварда си е бил по договора като, явно безвъзмездно за това, че получават отстъпеното право на строеж.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, искам да чуя Вашето мнение по въпроса.
В. Караманова – Аз го изказах, за замяна.
П. Рейзи – Замяната правим, така ли? Добре. Уважаеми колеги, аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 2 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№271.1. На основание чл.34 и 35, ал.2 от ЗОС и чл.36 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Созопол одобрява предложената замяна на 459 кв.м., представляващи УПИ I – 785 в кв.81 по плана на с.Черноморец, собственост на Община Созопол с АОС №33 / 18.03.1997г. при пазарна стойност на имота от 28 528 /двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и осем/ лв. срещу следните недвижими имоти , изградени в УПИ I – 785 в кв.81 по плана на с.Черноморец, на основание отстъпено право на строеж по силата на Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя, вписан под № 289/1997г., том VI в Службата по вписванията при Бургаски районен съд, собственост на Румяна Стойчева Лолова с ЕГН 6312020453 и Светлозар Михайлов Лолов с ЕГН 6403300840 въз основа на Нотариален акт № 312, том II, рег.№ 4734, дело № 248 от 2003г. при пазарна стойност на описаните имоти – 25 863 /двадесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и три/ лв., а именно:
- стая за спасители със застроена площ от 13,30 кв.м. и тераса от 4,80 кв.м. към нея с граници: изток – склад за лодки, север – външен зид към плажова ивица, запад – външен зид към имот № 758, юг – склад за инвентар;
- склад за инвентар със застроена площ от 13,30 кв.м. с граници: изток – склад за лодки, запад – външен зид към имот № 758, север – стая за спасители, юг – външен зид;
- склад – хангар за лодки със застроена площ от 26,60 кв.м. с граници: изток – външен зид към имот № 785, запад – стая за спасители и склад за лодки, север – външен зид към плажова ивица, юг -– външен зид към имот № 758 ;
- WC за външни посетители на плажа със застроена площ от 3,50 кв.м., намираща се в построената в северната част на УПИ I – 785 в кв.81 по плана на с.Черноморец двуетажна масивна сграда при граници: външен зид, външен зид, бирария и WC.
Разликата в стойността на заменяваните имоти ще е за сметка на Румяна Стойчева Лолова и Светлозар Михайлов Лолов.
№271.2. Приема изготвените от “Бургасинвест” ООД експертни оценки с № 384/05.11.2004г. и № 385/08.11.2004г.

Д. Колчева – Докладна записка вх. №821/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно определяне размера на наемната цена за отдаване под наем за стопанската 2004 – 2005 година на земеделски земи от Общински поземлен фонд.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет гр.Созопол , на основание разпоредбите на чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.25 ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество определя размера на наемната цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2004 – 2005 година на земеделски земи от Общински поземлен фонд, включително и тези за стопанисване от общината, както следва:
Цените ги имате в докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, предишното гледане на докладните, гледахме една докладна във връзка с Наредба №8, във връзка с приемане на тия промени в тая Наредба, също и за терени, които са за стопанисване от Общината. Точно във връзка с тая докладна ги направихме тия промени. Който е съгласен с така направеното предложение с промяната в него – “чрез търг или конкурс”, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№272. Общински съвет гр.Созопол , на основание разпоредбите на чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.25 ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество определя размера на наемната цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2004 – 2005 година на земеделски земи от Общински поземлен фонд, включително и тези за стопанисване от общината, както следва:
№272.1. За отглеждане на едногодишни полски култури:
І категория 12.00 лв./дка
ІІ категория 11.00 лв./дка
ІІІ категория 8.50 лв./дка
ІV категория 8.00 лв./дка
V категория 6.00 лв./дка
VІ категория 5.00 лв./дка
VІІ категория 4.00 лв./дка
VІІІ категория 3.00 лв./дка
ІХ категория 2.50 лв./дка
Х категория 2.00 лв./дка
№272.2. За създаване и отглеждане на лозови насаждения
За периода на плододаване – 25.00 лв./дка.
№272.3. За ползване на ливади
І категория 2.40 лв./дка
ІІ категория 2.20 лв./дка
ІІІ категория 1.70 лв./дка
ІV категория 1.60 лв./дка
V категория 1.30 лв./дка
VІ категория 1.00 лв./дка
VІІ категория 0.80 лв./дка
VІІІ категория 0.60 лв./дка
ІХ категория 0.50 лв./дка
Х категория 0.40 лв./дка
№272.4. В случай, че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината, са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност – 1.5.

Д. Колчева – Докладна №810 е оттеглена от вносителя г-жа Веска Караманова по време на комисия, така че няма да се разглежда на заседание на Общински съвет.
Преминаваме към докладна записка вх. №809/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно замяна на имот – частна общинска собственост с имот частна собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Караманова.
В. Караманова – За докладна №809 и докладна №808, съм длъжна да дам известни обяснения на Общинския съвет, за да се разбере за какво става въпрос. Преди малко Общински съвет гласува замяна на имот частна собственост с имот частна общинска собственост. В същото това време сме свидетели на прекратяване на съсобственост на Общината с предаване на парцелите към жителите, в което няма нищо лошо, по 100 кв.м., по 50 кв.м. и т.н. Докладна №809 разбуни духовете на Общински съвет да не бъде гласувана, само и единствено защото замяната касае роднини, или по една случайност мъжът ми се пада един от наследниците на имота, който е възстановен. И в 808, и в 809 става въпрос за замяна на имоти, които са възстановени със съдебни решения по Закона за реституцията. Тези имоти попадат в кв. 80 и кв. 81, които са за озеленяване от Общината. Като това е по плана на гр. Созопол. При това положение трябва да бъде гласувана или замяна на имотите, или да се влезе в процедура на отчуждаване. Процедурата по отчуждаване обаче ни хвърля отново в замяна, която се извършва след преговори със собствениците в седемдневен срок, след като се открие тази процедура по отчуждаване. Ако Общинският съвет не открие процедурата по отчуждаване, това означава, че терените или местата, които са на тези места нямат значение от характер за озеленяване и следователно собствениците трябва да влязат във владение на имотите, които са в момента. Аз предлагам ако Общинския съвет реши всяко гласуване, само да довърша, по различен начин на тези докладни, би означавало избирателност, а не съобразяване със законите. Затова, уважаеми Общински съветници, предлагам да проведем един разговор, ако приеме г-н Председателя, към каква процедура ще преминем, в консултации с него и да се разбере какво ще се прави. Ако приемете да преминем към процедура по отчуждаване на имотите, аз ще оттегля докладните, за да може да се премине към тази процедура.
П. Рейзи – Ама ние така или иначе сега на тая сесия това нещо не можем да го разглеждаме, защото Вие трябва да внесете при нас докладна, ако тръгнем на вариант отчуждаване.
В. Караманова – Да, така е. Но, гласуването, повтарям... и това по законоустановения ред ще се предприемат, аз лично ще предприема всички необходими мерки – ако по различен начин се гласуват докладните, това означава избирателност от страна на Общинските съветници.
П. Рейзи – В какъв смисъл по различен начин?
В. Караманова – Значи, докладните са абсолютно идентични – от един и същи квартал в един и същи квартал. Няма абсолютно нищо различно. Ако една от докладните бъде гласувана, а другата не бъде – това означава избирателен подход на Общинския съвет. Уважаеми Общински съветници, смятам, че наистина Общинските съветници са за това да гласуват по закон, а не за това кой им харесва и кой не им харесва. Това не е показване на сила в никакъв случай. Според мен, ако така гласувате смятам, че изключително много ще нарушите принципите на правилност на гласуване. Това е.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, предлагам да преминем към гласуване по докладните.
Д. Колчева – Докладна записка вх. №809/02.11.2004 г., след обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Някакви коментари по докладната? Ако няма такива, аз предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №809, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№273. Общински Съвет – Созопол, не одобрява предложеното разпореждане с общински имот, частна общинска собственост с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м., парцел № ХХХ, попадащ в квартал 44, общински с АОС № 77/ 27.08.1998 г., по плана на гр.Созопол, отреден за индивидуално жилищно строителство чрез извършване на замяна въз основа на изготвени оценки по пазарни цени с имот 1670, кв.81 по плана на гр. Созопол, частна собственост, на наследници на Борис П. Караманов, представляващ незастроено дворно място с площ 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м., попадащ в УПИ І, кв.81 по плана на гр. Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка вх. №808/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно замяна на имот – частна общинска собственост с имот частна собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №808, моля да гласува “ЗА”:
За – 8 гласа
Против – 7 гласа
Въздържали се – 1 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№274. Общински Съвет – Созопол, не одобрява предложеното разпореждане с общински имот, частна общинска собственост с площ от 800 /осемстотин/кв.м., парцел № ХХІV, попадащ в квартал 44, общински с АОС № 77/27.08.1998, по плана на гр. Созопол, отреден за индивидуално жилищно строителство чрез извършване на замяна, въз основа на изготвени оценки по пазарни цени с имот 1685, кв.81 по плана на гр. Созопол, собственост на Кирил Д. Крушков, Костадин Г. Тумпалов и Никола Г. Тумпалов, с площ 707/седемстотин и седем/ кв.м., попадащ в УПИ І, кв.81 по плана на гр. Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка №796/28.10.2004 г., от г-жа Дияна Колчева, докладната е оттеглена по време на комисията. Благодаря. Остана да чуем отговора на г-жа Бъчварова за имотите.
П. Рейзи – Давам думата на Председателя по финанси.
Кр. Германова – Както казах още в самото начало, проведени бяха общо три заседания. На заседанието на 09.11.2004 г. от 15.00 часа присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Станислав Георгиев – член;
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
3. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
4. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”;
5. Стоьо Недин – общински съветник;
6. Дияна Колчева – общински съветник;
7. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по много от докладните, но на мен се пада честта да прочета само една. Другите водещи комисии си прочетоха докладните.
Докладна записка вх. №811/02.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол по проект BG 2003-004-937.11.02 подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма. След обсъждане, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, ще коментирате ли нещо?
В. Караманова – Проекта се подготвя в момента и по изискванията на Общински съвет за предоставяне на проектите. За 27-ми, 28-ми, тъй като срока е 30 ноември, срока е кратък. Проектът ще бъде готов и ще бъде предоставен на извънредна сесия на Общински съвет, може би двудневен или тридневен срок на предизвестие до Общински съвет, за да можем да си подготвим материалите и да бъдат предоставени. Става въпрос за канализацията на с. Равадиново, за която ще кандидатстваме по програма ФАР. Стойността на проекта е 600 000 евро, от които 10% съфинансиране от страна на Общината. Това ще бъде изяснено в следващата докладна, която ще дойъде с материала.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз предлагам да преминем към гласуване. Знаете, че принципно Общинският съвет винаги е приемал такива предложения. Който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№275. Общински съвет Созопол дава съгласието си да се използва уличната мрежа на с. Равадиново – Публична общинска собственост във връзка с реализирането на проект “Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Равадиново, Община Созопол – стъпка към развитието на туризма в региона.”

П. Рейзи – Давам думата на г-жа Чапевова, Председател на комисията по законност и ред.
П. Чапевова – Още веднъж добър ден. Предлагам на Вашето внимание докладна записка вх. №852/08.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно решение за подкрепа на искането на жителите на с. Росен, относно ремонт на пътната отсечка Росен – Веселие. Като една малка корекция има в предложеното решение:
На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол изразява своята подкрепа в полза на искането на жителите на с. Росен, Община Созопол, като възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме своевременни мерки, относно сезиране на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Главно управление “Пътища” с искане за извършване на основен ремонт на пътна отсечка с. Росен – с. Веселие, с дължина на участъка от 9 км.
П. Рейзи –Уважаеми колеги, тая докладна се гледа в комисиите. Тя беше подтикната от г-жа Караманова и от Кмета на с. Росен. Става дума за тоя участък – с. Росен и с. Веселие са се договорили, Общински съвет са гласували това искане. От наша страна се иска подкрепата на едно такова начинание. Да се надяваме, че ще се реализира. Аз предлагам да преминем към гласуване на решението. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№276. На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол изразява своята подкрепа в полза на искането на жителите на с. Росен, Община Созопол, като възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме своевременни мерки, относно сезиране на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Главно управление “Пътища”, с искане за извършване на основен ремонт на пътна отсечка с. Росен – с. Веселие, с дължина на участъка от 9 км.

П. Чапевова – Докладна записка вх. №850/08.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно внасяне на допълнение към решение на общински съвет №114.1/30.04.2004 г., което се отнася до следното: Общински съвет – Созопол е взел решение Община Созопол да участва като учредител в Търговско Акционерно дружество “Алепу вилидж” АД. Участието на Общината е с апортна /непарична/ вноска на недвижими имоти – частна общинска собственост. Поради това, че не беше извършена пазарната оценка на апортираните имоти, сега възниква необходимостта от допълнение към решение №114.1/30.04.2004 г., в частта му по т.5, като...
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – с решение на Общински съвет е прието между Община Созопол и Черноморска лизингова къща, да бъде сформирано Акционерно дружество “Алепу вилидж”. Когато се приемаше проекта за Устав, Общината беше направила лицензирана оценка. Но по изискванията на Търговския закон, оценката трябва да бъде извършена от три вещи лица, назначени от съда. Тази оценка не беше включена първоначално в проекта за Устав, това е допълнение към проекта, с оценката, направена от вещи лица, определени от съда и съответно участието на Общината. Това е.
П. Рейзи – Понеже тая докладна беше върната от Областен управител, неговите забележки бяха точно тия. Делото, което заведе той срещу нашето решение, ние го спечелихме и за да бъдем ние точни с тая докладна, Кмета на Общината прецени да вкара докладната. Така или иначе след това пак трябваше да гласуваме капитала за разделението на акциите в самото дружество. За това, аз предлагам така написаното решение по докладната... Г-жа Караманова, всичко тука е написано, съгласувано, законосъобразнои т.н.
В. Караманова – Абсолютно. Това е оценката, която е приета от съда. Тази оценка е приета от съда, от назначените от съда вещи лица, които извършиха оценката, след което то е прибавено, това е дадено в документите. След това съдът приема тази оценка, такъв е реда. И това е оценката, която се приема вече за апортирания имот.
П. Рейзи – Затова, аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по тая докладна, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№277. Общински съвет внася допълнение към Решение № 114.1/30.04.2004г., в частта му по т.5, като същата приема следната редакция:
“5. При учредяването Община Созопол прави непарична вноска в капитала /апорт/ на следните недвижими земеделски имоти – частна общинска собственост, а именно:
- №000807 с площ 5,875 дка.
- №000802 с площ 3,794 дка.
- №000770 с площ 15,617 дка.
- №000830 с площ 3,93 дка.
всичките, находящи се в местността “Алепу”, по картата на възстановената собственост в землището на гр. Созопол, възлизащи на обща стойност от 1 225 200 /един милион двеста двадесет и пет хиляди и двеста/ лв., съгласно Експертиза за справедлива пазарна цена на земеделска земя в местността “Алепу”, в землището на гр. Созопол, Непаричната вноска се извършва по реда на чл. 72-73 от Търговския закон, като в зависимост от оценката на вноската, Община Созопол следва да придобие 34 /тридесет и четири/ %, или съответният брой привилегировани акции от капитала”.
114.3. Утвърждава проекто-устав на Дружеството, приложен към протокола на Общинския съвет и заверен от Председателя на Общински съвет.

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка вх. №846/08.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предложение за законодателна промяна, свързана с пристанище Созопол. Комисията Ви предлага следното решение:

1. Общински съвет – Созопол, възразява срещу откриване от Министерството на транспорта на процедура за концесиониране на пристанище Созопол.
2. Общински съвет – Созопол настоява в кратък срок народните представители от Бургаска област да внесат законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, който да уреди преобразуването на пристанище Созопол в пристанище за обществен транспорт с регионално значение.
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме действия за реализация на законодателна инициатива за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, който да уреди преобразуването на пристанище Созопол в пристанище за обществен транспорт с регионално значение, като за тази цел координира действията си с народните представители на Бургаска област, както и с другите кметства от черноморските общини на Бургаска област.
Задължава Кмета на Община Созопол при осъществяване на възложеното с настоящото решение задължение, да сезира в подходяща форма Министър-председателя на Република България, Министъра на транспорта, председателите на всички парламентарни групи, както и да уведоми изпълнителния Директор на пристанище Бургас.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, Вие виждате, че при Вас решението е едно. Комисията след като разгледа нещата, предлага да гласуваме това решение. Г-жа Караманова, Вие?
В. Караманова – Не нямам. Това е по-обхватно.
П. Рейзи – Предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№278.1. Общински съвет – Созопол, възразява срещу откриване от Министерството на транспорта на процедура за концесиониране на пристанище Созопол.
№278.2. Общински съвет – Созопол настоява в кратък срок народните представители от Бургаска област да внесат законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, който да уреди преобразуването на пристанище Созопол в пристанище за обществен транспорт с регионално значение.
№278.3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме действия за реализация на законодателна инициатива за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, който да уреди преобразуването на пристанище Созопол в пристанище за обществен транспорт с регионално значение, като за тази цел координира действията си с народните представители на Бургаска област, както и с другите кметства от черноморските общини на Бургаска област.
Задължава Кмета на Община Созопол при осъществяване на възложеното с настоящото решение задължение, да сезира в подходяща форма Министър-председателя на Република България, Министъра на транспорта, председателите на всички парламентарни групи, както и да уведоми изпълнителния Директор на пристанище Бургас.

П. Чапевова – Преминаваме към докладна записка вх. №790/26.10.2004 г., от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно избор на Комисия, която да изготви предложение за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тази комисия трябва да бъде от трима човека. По закон ние трябва да ги определим. Затова, имате думата по отношение на предложение за членове на комисията. Аз предлагам Станислав Георгиев, Иван Милков и Добри Добрев. Г-н Милков, трябва да учавствате в тоя Общински живот. Одеве ми казахте, че искате да бъдете в комисия. Ето сега Ви предлагам комисия. Така че, моето мнение е, че не приемам отвод – ако искате да правите отвод. Ако няма други предложения, колеги... Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Г-н Председател, аз няма да си давам отвод от тая комисия, но друг път бъдете малко по-коректен, когато предлагате някой, поне да го попитате дали е съгласен, или не.
П. Рейзи – В крайна сметка, аз предлагам.
Ст. Георгиев – Аз не бягам от работата, но друг път просто да се попита този, който ще бъде предложен дали е съгласен.
П. Рейзи – Добре, приемам забележката. Уважаеми колеги, който е съгласен с трите предложения Добри Добрев, Станислав Георгиев и Иван Милков, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се решението по докладната.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№279. На основание чл.22, ал.1от ЗМСМА във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба № 27 за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол избира Комисия в състав от 3 члена , които да изготвят предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели, а именно:
1. Добри Добрев.
2. Станислав Георгиев.
3. Иван Милков.

П. Чапевова – Колеги, аз Ви благодаря. Това беше от комисията по “Законност и обществен ред”.
П. Рейзи – Давам думата на комисията по здравеопазване. Г-н Станислав Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми Дами и Господа, на 08.11.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
5. Станислав Георгиев – Председател;
6. Катя Стоянова – член;
7. Дияна Колчева – член;
8. Димо Минков – член;
9. Росен Деспов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Стоьо Недин – общински съветник;
Преди да Ви прочета предложенията на комисията за решения, искам да Ви кажа само, че комисията се запозна и с останалите докладни, по отношение на наредбите, които приемахме. Трябваше всички комисии да ги разгледат. Но аз ще прочета проектите за решения само на тези докладни, които касаят само нашата комисия и по които не са взети досега решения. В протокола първо е докладна записка от Председателя на Общински съвет, която касаеше Правилника за Общинският съвет.
П. Рейзи – Преди да завърши г-н Станислав Георгиев, искам само да предупредя кметовете и г-дата Общински съветници, че ние днес имаме празник. Организирал съм празничен обяд. Много Ви моля, след приключване на сесията, всички заедно да отидем и да си отпразнуваме празника, без значение как е протекла сесията, за което Ви благодаря предварително. Имате думата, г-н Георгиев. Също г-н Андонов и г-н Мархолев също са поканени на мероприятието.
Ст. Георгиев – Втората докладна, относно Наредбата за концесиите, също беше гласувана. Сега преминавам към докладните, които директно касаят гласуване в момента. Докладна записка вх. №795/28.10.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно охрана на детските градини и училищата на територията на Община Созопол.
П. Рейзи – Къде е г-жа Караманова? Хайде, ако обичате да я потърсите, че имаме да доуточним нещо по тая докладна.
Ст. Георгиев – Само да внеса малко яснота...
В. Караманова – Аз се извинявам, но обсъждахме за земята, защото Бъчварова е говорила.
Ст. Георгиев – В комисията се обсъждаше много сериозно този въпрос, тъй като е много наболял и също Кмета на общината взе отношение по въпроса. Възникнаха няколко неща за уточняване по отношение на финансирането. Стана ясно, че пари има в Общината, може до края на годината да се обезпечи финансово тази охрана. Става въпрос за постоянна охрана на две училища – за Созополското и за Черноморското училища, които са най-големи на територията на Общината. А за останалите училища да се осигури обход от патрулни коли. Мисля, че там също ще ги обхожда фирмата, която ще спечели евентуално конкурса.
П. Рейзи – Нека да минем директно към гласуване. Г-жа Караманова, по Вашата докладна е писано “ще бъде назначена охрана”.
В. Караманова – Ние това го коригирахме в комисията.
Ст. Георгиев – Да, това го коригирахме и аз сега ще го прочета. При гласуването нямаше никой против, с пет гласа “за” се прие проекта за решение, който сега ще Ви прочета.
“На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, да бъде организирана охрана в сградите на детските градини и училищата на територията на Община Созопол, с цел опазване реда и ограничаване достъпа на външни лица в съответното заведение.”
Тука промяната е: думата “назначава” се замества с “организира”.
П. Рейзи – Какво означава “организира” и “назначава”?
Ст. Георгиев – Тъй като думата “назначава” е двусмислена, оставаме с впечатление...
В. Караманова – Организиране означава след събиране на оферти, нека да се добави и това, на оферти от охранителни фирми. И най-добрата оферта да приемем, защото ние може да мислим, че само на две училища трябва да има охрана, а да се окаже, че на някоя от офертите може да има охрана постоянна на три училища. Затова предлагам да се добави “след събиране на оферти и избиране на най-добрата”. В такъв смисъл Юриста може да каже точно как да го формулираме.
П. Рейзи – Г-н Минков, имате думата.
Д. Минков – Аз предлагам нова формулировка на решенията:
“1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, възлага на Кмета на Общината да сключи с лицензирана фирма договор за охрана в сградите на детските градини и училищата на територията на общ. Созопол.
2. Договора да бъде сключен за срок от ......... след провеждане на конкурса.”
П. Рейзи – Някакви коментари по новото предложение. Г-н Георгиев, Вие?
Ст. Георгиев – Колегите трябва да се произнесат. Аз мисля, че е удачно.
П. Рейзи – Аз също мисля, че предложението на г-н Минков е малко по-конкретно и предлагам да минем първо към гласуване на него.
Д. Минков – Само срока да уточним.
П. Рейзи – Срока до края на годината. Защото след това трябва да гласуваме новия бюджет. Нека г-н Минков още един път да прочете всичко, със срока.
Д. Минков – 1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, възлага на Кмета на Общината да сключи с лицензирана фирма договор за охрана в сградите на детските градини и училищата на територията на общ. Созопол, с цел опазване на реда и ограничаване достъпа на външни лица в съответното заведение.
2. Договора да бъде сключен за срок до края на календарната 2004 г., след провеждане на конкурса.”
П. Рейзи – Добре. Юристката, имаме ли законово основание така да го гласуваме?
Б. Чампарова – Юрист на Общински съвет – “след провеждане на конкурса” би било да е в първата точка.
П. Рейзи – “Кмета на Общината да сключи с лицензирана фирма след провеждане на конкурс”. Ама то е същото, един конкурс е това всъщност, предлагат се офертите и се класира.
Ст. Георгиев – За един месец, така ли?
П. Рейзи – За единадесети и за дванадесети. Януари се взема ново решение и нов конкурс, за да могат да бъдат предвидени нови средства в бюджета. Добре, колеги аз предлагам да преминем към гласуване. Димо, прочети решението с тази корекция, която предлага Божана и да гласуваме.
Д. Минков – 1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, възлага на Кмета на Общината да сключи с лицензирана фирма, след провеждане на конкурс, договор за охрана в сградите на детските градини и училищата на територията на общ. Созопол, с цел опазване на реда и ограничаване достъпа на външни лица в съответното заведение.
2. Договора да бъде сключен за срок до края на календарната 2004 г.
П. Рейзи – Нека да бъде 31.12.2004 г. Да фиксираме точно в цифри всичко. Добре колеги, който е съгласен с така направената корекция в предложението, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№280.1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, възлага на Кмета на Общината да сключи с лицензирана фирма, след провеждане на конкурс, договор за охрана в сградите на детските градини и училищата на територията на общ. Созопол, с цел опазване на реда и ограничаване достъпа на външни лица в съответното заведение.
№280.2. Договорът да бъде сключен за срок до 31.12.2004 г.
Ст. Георгиев – Следващата е докладна записка вх. №778/12.10.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 3 гласа;
Против: 2 гласа;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Тодорка Иванова Борсукова от с. Зидарово за следоперативно лечение на офталмологична операция в размер на 297 (двеста деведесет и седем) лв.
- Недялко Димитров Желев от с. Зидарово за операция на дясното око в размер на 300 (триста) лева.
- Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора, подала молба за еднократна парична помощ за операция на второто око на дъщеря й Румяна Стоянова Маринова, ЕГН: 9807170616 и закупуване на леща в размер на 300 (триста) лева.
- Тодора Иванова Борсукова от с. Зидарово за заплащане на операцията извършена на лявото й око (първата операция е на дясното око) в размер на 300 (триста) лева.
- Джемине Юсеинова Мюмюнова от с. Равна гора – инвалид първа група, за лечение на шизофренна психоза в размер на 90 (деведесет) лв.
- Мюмюн Мюмюнали Мюмюн от с. Равна гора – 71% инвалидност за лечение на шизофренна психоза в размер на 140 (сто и четиредесет) лв.
2. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
Ст. Георгиев – Искам да направя, преди да преминем към гласуване, едно уточнение защо точно тези предложения бяха приети от комисията, а някои бяха отложени. Комисията прецени, че операция на очите е особено важна за един човек и сега трябва да отпуснем тези пари за операция и следоперативно лечение. Също така и за двамата граждани с шизофренична болест... обяснявам защо някои не са предложени. Тези молби, които се отнасяха само за отпускане на парични помощи на лекарства ги оставихме за следващата актуализация на бюджета, тъй като има доста неизразходвани средства. В края на годината ще ги разпределим на останалите граждани, които имат нужда от такива помощи.
П. Рейзи – Аз предлагам двете предложения на Мюмюн и Джемине да отпаднат, защото имаме взето решение на комисията с повечето Общински съветници, да помагаме само на хора, които са с операции и тези хора да отпаднат за следващата сесия, тогава на всички заедно да им бъде дадена и на тях помощ.
Д. Минков – Господа Председатели на комисии на Общински съвет, според мене е важно да се уточни защо ги, грубо казано, отрязахме останалите. Просто защото имаме решение на Общинския съвет, за лекарства да не се отпускат пари. По мое предложение тогава направихме изключение след гласуване в комисията само за двамата от Равна гора с шизофрения, защото решихме, че е обществено опасно това заболяване и хората имат нужда от такова лечение.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, на тия пет човека да им бъдат отпуснати помощи, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№281.1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Тодорка Иванова Борсукова от с. Зидарово за следоперативно лечение на офталмологична операция в размер на 297 (двеста деведесет и седем) лв.
- Недялко Димитров Желев от с. Зидарово за операция на дясното око в размер на 300 (триста) лева.
- Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора, подала молба за еднократна парична помощ за операция на второто око на дъщеря й Румяна Стоянова Маринова, ЕГН: 9807170616 и закупуване на леща в размер на 300 (триста) лева.
- Тодора Иванова Борсукова от с. Зидарово за заплащане на операцията извършена на лявото й око (първата операция е на дясното око) в размер на 300 (триста) лева.
- Джемине Юсеинова Мюмюнова от с. Равна гора – инвалид първа група, за лечение на шизофренна психоза в размер на 90 (деведесет) лв.
- Мюмюн Мюмюнали Мюмюн от с. Равна гора – 71% инвалидност за лечение на шизофренна психоза в размер на 140 (сто и четиредесет) лв.
№281.1. Средствата да се изплатят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Ст. Георгиев – Няма други докладни.
П. Рейзи – Давам думата на г-жа Караманова.
В. Караманова – За обезщетението докладната, която се оттегли временно, докато Пенка Бъчварова говори с Поземлена комисия. До 25-ти ноември Поземлена комисия могат да ни изчакат. След 25-ти вече отива при Областен управител и той прави сам картата. Ако трябва да се гледат двете докладни заедно, за тази, за която говорихме за проекта...
П. Рейзи – Няма никакъв проблем, но въпроса е Вие дали ще се справите?
В. Караманова – При всяко едно положение, 25-ти, при тия кратки срокове, няма да бъдеме готови. Може да се наложи да се работи и в петък и в събота. Ние можем да я предложим в един вид, но това няма да е завършеният вид със всички съгласувателни писма, които трябва да дойдат от различните институции.
П. Рейзи – А тоя въпрос, който го коментирахме, който г-жа Карабаджакова...
В. Караманова – Въпроса по закон го проверихме. Става въпрос за обезщетения за цялата територия на Общината, а не само за съответното място.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам следното нещо на Общинския съвет, предлагам да преминем към гласуване на тая докладна. Да не стане така в един момент да пропуснем сроковете и в крайна сметка Областният управител да се разпореди и да се разпореди с много по-хубава земя, за която и ние самите да съжаляваме. Затова предлагам докладната, както е по решение, единствено махаме Равна гора с четирите дка и половина. Ние за него гласувахме, че отпада от списъка. Предлагам, който е съгласен с така направеното предложение с изваждане на тая земя, която я предложи г-жа Бинчева, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№260.2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.19 ал.11 от ППЗСПЗЗ дава съгласие следните недвижими земеделски имоти:
• За землище с. Равна гора
1. имот №000005 м. “Юнтала” актуван с АОС № 561/01.11.2004 год.. ;
2. имот №000012 м. “Капинова каба” актуван с АОС № 563/01.11.2004 год.. ;
3. имот №000021 м. “Коруба” актуван с АОС № 564/04.11.2004 год. ;
4. имот №000031 м. “Парцелите” актуван с АОС № 565/04.11.2004 год.. ;
5. имот №000036 м. “Парцелите” актуван с АОС № 581/04.11.2004 год./01.11.2004 год.. ;
6. имот №000046 м. “Осена” актуван с АОС № 566/ 04.11,2004 год. ;
7. имот №000085 м. “Бабина Тодорина каба” актуван с АОС №582/04.11.2004 год. ;
8. имот №015016 м. “Лозята” актуван с АОС № 567/04.11.2004 год.. ;
9. имот №015024 м. “Лозята” актуван с АОС № 568/04.11.2004 год.. ;
10. имот №015037 м. “Лозята” актуван с АОС № 569/04.11.2004 год ;
11. имот №026005 м. “Георгиев баир” актуван с АОС №571/04.11.2004 год. ;
12. имот №040002 м. “Бабина Тодорина каба” актуван с АОС № 583/04.11.2004 год. ;
13. имот №043012 м. “Под село” актуван с АОС №570/04.11.2004 год. ;
• За землище с. Извор
1. имот №010117 м. “Дренака” актуван с АОС №255/12.11.2001 год. ;
2. имот №011015 м. “Демиркево” актуван с АОС № 258/12.11.2001 год. ;
3. имот №012063 м. “Каваците” актуван с АОС №257/12.11.2001 год. . ;
4. имот №022018 м. “Трънката” актуван с АОС №236/12.11.2001 год. ;
5. имот №023009 м. “Трънката” актуван с АОС № 296/14.03.2002 год. ;
6. имот №026029 м. “Христакиева къшла” актуван с АОС №242/12.11.2001 год. ;
7. имот №026055 м. “Христакиева къшла” актуван с АОС № 233/12.11.2001 год. ;
8. имот №026058 м. “Кайлъдере” актуван с АОС №230/12.11.2001 год. ;
• За землище с. Присад
1. имот №015018 м. “Кърджоол алчак” актуван с АОС № 297/14.03.2002 год.;
2. имот №026001 м. “Каракачански колиби” актуван с АОС № 298/14.03.2002 год. ;
3. имот №051016 м. “Дренака” актуван с АОС № 303/21.03.2002 год. ;
• За землище с.Индже войвода
1. имот №010001 м. “Липата” актуван с АОС № 265/12.11.2001 год. ;
2. имот №016018 м. “Калинка” актуван с АОС № 266/19.11.2001 год.;
3. имот №057025 м. “Козарника” актуван с АОС № 268/12.11.2001 год. ;
4. имот №075032 м. “Чуката” актуван с АОС № 264/12.11.2001 год. ;
5. имот №077035 м. “Гроздови тумби” актуван с АОС №269/12.11.2001 год. ;.
• За землище с.Вършило
1. имот №167006 м. “Росена” актуван с АОС № 590/04.11.2004 год. ;
2. имот №238010 м. “Айкането” актуван с АОС № 589/04.11.2004 год. ;
• За землище с.Габър
1. имот №000372 м. “Николова кория” актуван с АОС № 588/04.11.2004 год. ;
2. имот №000018 м. “Церова локва” актуван с АОС № 587/04.11.2004 год. ;
• За землище с.Росен
1. имот №128032 м. “Ала тепе” актуван с АОС № 568/04.11.2004 год. ;
2. имот №135017 м. “Студена вода” актуван с АОС № 501/04.05.2004 год. ;
3. имот №135018 м. “Студена вода” актуван с АОС № 504/12.05.2004год. ;

да бъдат предоставени за обезщетение на собствениците с постановено право на обезщетение от общинския поземлен фонд.

П. Рейзи – Председателят на Комисията по ЗУТ отсъства, давам думата на Зам. председателя – г-жа Колчева.
Д. Колчева – На 08.11.2004 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
6. Стоьо Недин – Председател;
7. Димо Минков – член;
8. Добри Добрев – член;
9. Дияна Колчева– член;
10. Милко Димов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
4. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
5. Пенка Бъчварова – Директор дирекция устройство на територията, строителство, кадастър, екология и управление на собствеността;
6. Красимира Германова – общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Докладна записка вх. №827/03.11.2004 г., от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно обособяване на застроителен обем за изграждане на параклис “Св.Никола” в имот общинска собственост, част от квартал 32, по плана на гр. Созопол.
След обсъждане комисията предлага на Общински съвет решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, става дума за едно пространство, което е на гърба на входа на музея. Мисля, че там със спонсорство ще се построи тоя параклис. Аз мисля, че едно добро предложение, за това предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по ЗУТ, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№282. Общински Съвет –Созопол, на основание разпоредбите на чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 127, ал.6 от ЗУТ, съгласува предложения ПУП и ПРЗ “За озеленяване и параклис” със застроителен обем - застроена площ от 15 кв.м., и 20 кв.м. прилежаща територия към застройката за урегулиран поземлен имот ІV, в кв.32 по плана на гр. Созопол по приложена скица–проект и изработването на работен проект.

Д. Колчева – Следващата докладна е №804/01.11.2004 г., относно отреждане на терен за отглеждане на селскостопански животни в землището на с. Черноморец.
Вносителят – г-жа Дияна Колчева оттегли докладната и поради това тя няма да се разглежда на заседанието на Общинския съвет. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, с това се изчерпи дневния ред на сесията. При мен има две искания от хора от с. Извор. Единият се казва Панайот Градинаров, тук ли е лицето? Няма го. Вторият се казва Тодор Янакиев. Г-н Кмете, проверете дали са тук хората.
Д. Вълков – Кмет на с. Извор – Става въпрос за земеразделителния план на селото. Онзи ден имаше приемна тука...
П. Рейзи – Значи няма смисъл, добре. Колеги, искам тука да Ви обявя, че по Правилник трябваше да обявя приемен ден. Тоя приемен ден ми е от 9,00 ч. до 12,30 ч. всеки понеделник. Така че, ако някой от Вас иска да присъства на моя приемен ден е добре дошъл. С това закривам ПЕТНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ. Благодаря Ви на всички Вас и Ви каня на един празничен обяд в чест на една година, откакто работим заедно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:.................
/П. Рейзи/


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...