:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №14/24.09.2004 г


ПРОТОКОЛ №14


Днес 24.09.2004 г.от 9.30 ч., Общински съвет Созопол проведе четиринадесетото заседание под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници, кмета на община Созопол - г-жа Караманова, Зам. Кмета – г-н Мархолев, Валентин Андонов – секретар на Общината, Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол, Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол, Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет, Галина Атанасова – Юрист на ТСУ /Общинска собственост/, Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”, Силвия Кемурджиева – Ст. специалист КРВП, кметовете на кметства, кметските наместници, граждани на Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги общински съветници, уважаема г-жо Кмет, гости на ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА сесия на Общински съвет – гр. Созопол. Присъстват 15 общински съветника от 17. Имаме кворум в залата. Предлагам да открия четиринадесетета сесия на Общински съвет – Созопол. Искам да Ви приветствам, колеги преди всичко с много здраве и ползотворна трудова година. Ние вече с Вас започваме втората трудова година като Общински съвет. Да се надяваме, че всички решения, които сме ги взели тука са били изцяло в полза на гражданите в цялата община. Всички Вие сте получили дневния ред за днешната сесия, ако има други предложения по дневния ред, имате думата. Който е съгласен с така направеното предложение по дневния ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№181
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Созопол за първото шестмесечие на 2004 г.
2. Доклади на постоянно действащите комисии.
П. Рейзи – Както на всяка сесия, така и на тази ще започнем с питанията към Кмета на Общината. Имате думата г-да общински съветници за питания към Кмета. Г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Добър ден на всички. Уважаема госпожо Кмет, уважаеми г-н Председател, колеги. От свои съграждани разбрах, че е минавала анкетна комисия за картотекиране на крайно нуждаещи се по отношение на жилищни нужди граждани. Искам да попитам на какъв етап стоят там нещата и какво следва от тук нататък.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет.
В. Караманова – Картотекирането на жилищно нуждаещите се става в законовоустановен ред. Всеки, който има жилищни нужди, подава молба-декларация до общинската служба за своите жилищни нужди. В законоустановения срок, комисия е длъжна да отиде и да провери дали съответно заявеното в декларацията отговаря на истината и да картотекира хората като нуждаещите се, ако са такива или ако не са и да се отбележи групата, в която те са – дали първа, втора, трета или четвърта категория. В момента в Общината има картотекирани жилищно-нуждаещи се. Има комисия по картотекирането, която е установена. Трябва да се вземе решение дали ще се дава отстъпено право на строеж или не, или местата ще бъдат обявявани по реда, по който се е правело през последните години – по пазарни цени. Решението за това, по какъв начин се дава, се взима от Общински съвет. Ние ще внесем докладна в Общински съвет, за да вземе решение дали ще даваме на жилищно нуждаещите или ще ги пускаме по реда.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на общината. Други питания към Кмета? Г-жа Германова.
Кр. Германова – Добър ден на всички, колеги, г-н Председател, г-жо Кмет. Аз искам да задам няколко въпроса във връзка с един доста вече наболял проблем за нашия град. За новата част на Созопол. На всички им е известно, че започна да се строи нов търговски център в новата част на града. На наше заседание бяхме взели решение да бъде подписан Анекс при евентуално неизпълнение в сроковете, да има някакво обезщететение, неустойка от страна на изпълняващия обекта. Този анекс беше подписан. На всички е видно и ясно, че това, което трябваше да се направи до 15.06. според анекса, не е направено. Има констативен протокол, както на служители от техническа служба, така и от един независим, да, строителен надзор. Какво става обаче с тази неустойка. На комисия по финанси беше представен един разчет за общинските приходи към 31.08. съвсем информативно. Аз поне не видях никъде тази неустойка, което предполагам означава, че тази неустойка не е платена. Какво правим. Кога ще бъде изплатена тази неустойка, защото мисля, че нещата не са довършени в срокове първо, и второ, какво става с банковата гаранция. Мисля, че тя е с някакъв срок и след като изтече този срок, какво правим от тук нататък. И въобще какви са вижданията на Кмета за това какво ще правим с този търговски център. Благодаря.
П. Рейзи –Имате думата, г-жо. Ако сега нямате готовност за отговор, можете писмено да отговорите на следващата сесия, както прецените.
В. Караманова – Това, което е направено до този момент Вие сте го видяли. Аз съм пуснала заповед в срока веднага, който е, комисията да уточни това. Поканен е изпълнителя, условно казано, или този, който изпълнява обекта в момента, на разговор. Предоставен му е протокола. От тук нататък вече ние трябва да предявим иска. Ако той не бъде доброволно и съм заявила да бъде заплатен, ако той не бъде доброволно заплатен, ще трябва да заведем дело, за да си вземем тези средства по Анекса, който е подписан и от двете страни. Но що се касае до това завършен, груб завършен вид, тука вече съответните строителни органи могат да кажат дали това е или не е. Аз не съм лицето, което може да каже дали това е груб завършен види или не е груб завършен вид. Трябва протокола да се разпише от всички. Той е разписан този протокол, но да се даде и оценка за това – груб външен вид ли или не. Ако не, всичко по установения ред ще бъде предвидено. Банковата гаранция г-жа Миндова ще може да каже за нея.
П. Рейзи – Г-жа Германова за реплика.
Кр. Германова – В Анекса е записано: “се задължава да изпълни външните довършителни работи”. Мисля, че не става въпрос за груб строеж.
П. Рейзи – Вижте, г-жа Караманова не е компетентна по въпроса и затова прави такъв коментар.
В. Караманова – Тука могат да се произнесат само строителите.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, как стоят нещата с банковата гаранция?
Н. Миндова – Аз сега в момента просто не мога да цитирам точно по договор, но срока на банковата гаранция все още не е изтекъл, изтича октомври месец. Преди да изтече срока на банковата гаранция, изпълнителят е задължен да представи нова такава.
П. Рейзи – Така е по договора ли според Вас?
Н. Миндова – Това е по договора.
П. Рейзи – Аз имам една молба към Кмета на общината. Нека по тия два въпроса да има един писмен отговор до Общински съвет. Да видим какви са последващите движения и т.н. Други питания към Кмета? Г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Добър ден на всички. Така и така стана дума за строителство, навежда ме мисълта за следния въпрос. Г-жо Караманова, в с. Равна гора се извършва някакво, или е започнало, или има намерение да се прави нещо в центъра на селото. Искам от Вас ако е възможно и сте в течение на нещата да ни кажете първо, какво ще представлява това сторителство, от къде се финансира, кой ще го извършва. И само да напомня, че през 2001 г. Общината учавства в програма “От социални помощи към заетост” и там бяха хвърлени доста средства за реконструиране. Отчете се някъде към 1500, ако не се лъжа, кв.м. плочки и около 960 л.м. разваляне на бордюри. Разваляне на бордюри и направата на нови и също така разваляне на плочки и направата на нови. Едното беше около 1500, около 7 човека работиха там, плащаха им се заплати, Общината им осигури работно облекло. Моля да отговорите, ако обичате, на въпроса.
В. Караманова – По първия въпрос по помощи към заетост програмата, г-н Андонов ще трябва да отговори, Златан Атанасов, защото тогава реално не съм изпълнявала длъжността. Знам, че се работеше от помощи към заетост. Кмета на Равна гора е тука, също може да Ви каже “От помощи към заетост” какво е направено. Този проект, който се изпълнява в с. Равна гора в момента за оформление на площадното пространство е по спечелен проект. Проектите за 10 000 лв., които са на НДСВ. Изпълнителите се определят от Областна управа, не се определят от нас. Чрез конкурс те определят изпълнителите, работят по проект, който е изработен от Общината, който е за оформяне на площадното пространство.
П. Рейзи – Аз имам такъв въпрос, г-жа Караманова. Тоя проект съгласуван ли е с Вас, съгласуван ли е с Кмета на селото. И продължението на питането е не е ли нормално все пак да имаме информация при нас за това, което се прави в селата.
В. Караманова – За тези проекти не се иска съгласие, тъй като те са малки проекти, но няма проблем Вие да получите. Кандидатствахме с още четири проекта. Единият е за с. Равадиново, другия е за с. Росен. С един проект кандидатствахме за Созопол, тъй като се дава възможности за Созопол. Освен това кандидатстваме и от името на неправителствена организация, която е спечелила още един проект за чешма в с. Равна гора, но положението със спечелилите конкурсите изобщо не е в Общината. Всичко това е в Областна управа. Те определят кои ще бъдат изпълнителите и как ще се определя. За проекта е говорено още в началото на бюджетната година. За проект за площадното пространство. Предвид на някои затруднения, които жителите на Равна гора мислят, че ще настъпи с това оформление на площадното пространство, като проект е много хубав. Самият проект е говорено вече с изпълнителя, те не са изпълнили кой знае колко много, ще бъде малко преместен навътре към училището, за да може и малко да се обезопаси съответно училището на Равна гора и оттам да не минават вече колите, както минаваха досега.
П. Рейзи – Добре, благодаря на Кмета за отговора. Радваме се, че кандидатстваме по всички тия проекти и усвояваме средствата, защото всичко това се прави в полза на нашите хора. Кмета на с. Равна гора.
Ив. Бинчева – Кмет на с. Равна гора – Добър ден на всички. Първо за площада искам да кажа няколко думи. Мисля, че идеята беше да... мисля, че зимата идваха да ми покажат някакви скици. Хора, проектанти от Бургас, предполагам. Така, в средата фонтан, отстрани озеленяване. Аз мислих, че ще има асфалт вече в площада, но после вече дойдоха при свършен факт, показаха един чаршав като проект и беше почти цялото пространство заето като проект. Сега, аз изказах мнение, че откъде ще минат автобуси, откъде ще чистим сняг и т.н. Не ми беше отговорено. Идваха да ме питат откъде ще мине водата, дадох обяснение откъде ще мине водата, откъде тока. И след като дойдоха да поставят маркировки вече се обадих в Общината. Аз виждам, че нещо ще се прави. Обадих се да известя общинската администрация, че просто ще се затвори площада, така както е изпълнено. Идваха специалисти, видяха. Сега, донякъде е направено, не знам какво може да се промени, но искаме да имаме в предвид и те обещаха, че пред училището няма да има голямо движение, ще се отвори улица. Но изказвам мнение, че природните условия на селото, наклона на площада може би ще отмие пръстта, която ще се сложи и няма да бъде така, може би това няма да бъде най-доброто решение за площада. Сега, от програмата “От безработица към заетост” нас в кметствата тогава не ни питаха дали искат да я реализират тази програма. Тя беше изключително не добра според мен. Тя е спряна. Нещо се правеше, нещо отчитахме, да Ви кажа какво е свършено, дали са толкова бордюри и плочки, работи се, но аз лично нямам отчет в момента, не мога да го представя. Благодаря.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на Равна гора. Други питания към Кмета? Кмета на с. Черноморец, заповядайте.
З. Хрусанова – Кмет на с. Черноморец – Уважаеми г-н Председатевл, уважаема г-жо Кмет, уважаеми Общински съветници. Аз от своя страна искам да задам въпроса за охраната на училищата, дали е предвидено за тази учебна година, защото ситуацията е малко по-различна. Като цяло, надявам се ще се съгласите, и освен това училището в Черноморец е накрая на населеното място. Понеже е свързано със средства поставям въпроса.
В. Караманова – За охраната на училищата въпроса е обмислен, тъй като средствата, които са заделени в бюджета за охрана и обществен ред са изчерпани, за следващата сесия ние ще внесем едно предложение за актуализация на бюджета в тази му част, което няма да е никак високо. Не повече от 3-4 000 лв. са необходими за охрана на училището в Созопол по докладна записка на директора на училището в Созопол, която обаче пристигна едва оня ден и нямаше как да бъде внесена като докладна и като материал с актуализация на бюджета в Общински съвет. Пристигна такава докладна и от директора на училището в Черноморец. Необходимо е да се направи такава охрана и аз смятам, че Общинският съвет ще вземе правилното решение, тъй като наистина ситуацията е критична в някои райони, не в България, разбира се, в други райони на света. Дай боже при нас да не стане така, никой не е застрахован. И на следващата сесия ще има такъв материал внесен, за да се разгледа от Общинските съветници и да се вземе вярното решение.
П. Рейзи – Г-жо Кмет на Черноморец, доволна ли сте от отговора? Благодарим на Кмета на Община Созопол. Имате думата г-да Общински съветници. Дияна Колчева.
Д. Колчева – Г-н Председател, г-жо Кмет, колеги. Имам въпрос към г-жа Кмета на Общината. Г-жо Кмет, като Председател на Комисията по общинска собственост ме вълнува един такъв въпрос. В момента д-р Кръстева е все още в Общината там, където са отредени кабинетите за лекари. На какво основание е още там и докога ще бъде там. В крайна сметка сега ще разглеждаме докладна.
П. Рейзи – Имате думата, г-жо Кмет. Галя Георгиева ще отговори.
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Добър ден на всички. Специално за д-р Кръстева, тъй като по-късно започнах работа поиска да ми бъде предоставен договора, на което основание тя е настанена. Беше ми представен. Договора и съответно изтича, когато се взе решение за провеждане на нова процедура за отдаване на помещенията под наем.
П. Рейзи – Ама там никога не се е провеждал никакъв... На какво основание е договора?
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Да, ама имаше сключен договор.
П. Рейзи – С кого? Кой го е разписал?
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Предполагам, че Кмета. По спомени сега...
П. Рейзи – А какво заплаща тя, извинявайте?
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Заплаща наем по тарифата, както беше преди да влезе в сила това, че се извършва въз основа на оценки. Преди това беше по тарифа, в която са опоменати базисни цени за такива дейности.
П. Рейзи – Значи, нейният договор е до провеждане на новия конкурс, така ли?
Г. Георгиева – Юрист общинска собственост – Да.
П. Рейзи – Добре. Благодарим. Г-н Янакиев, имате думата.
Т. Янакиев – Уважаема г-жо Кмета, г-н Председател на Общинския съвет, колеги. Аз искам да попитам г-жа Караманова тя като Кмет на Община Созопол, получила ли е някаква информация, финансовият аспект най-вече, относно работата на фирма “Търговия”. Аз бях задал един въпрос мисля, че лятото беше, г-н Марков аз не исках да коментирам, защото не го виждам тука, но беше ме срещнал по улицата и ми даде един отговор на лист. Там фигурираха само имена без никакви параметри, а въпроса ми касаеше финасовите параметри. На моя въпрос той ми отговори, че аз нямам право на достъп до тях. Г-н Председателю, аз искам да попитам, както Вие питате, имам ли аз право като Общински съветник и който е член на финансово-бюджетната комисия, да знам тази информация първо, и второ, г-жа Караманова, тъй като вече е края на септември, имате ли Вие при Вас постъпила информация във връзка с дейността на фирма “Търговия”. Благодаря Ви.
П. Рейзи – Първо аз да отговоря. Принципно като информация имате право да я получите. В крайна сметка органа, който контролира общинската фирма, това е Общинският съвет. Така че според мен, аз ще разговарям с г-н Марков и до края на следващата седмица ще получите пълна информация. Доколкото до г-жа Караманова мисля, че трябва да видим дали са пристигнали. Да, точно така. Други въпроси към Кмета на Общината. Г-н Трънков.
Д. Трънков – Кмет на с. Габър – Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми Общински съветници, уважаеми колеги. Аз искам да се обърна към Вас и първо да изкажа благодарност на г-н Червенков, Дянков, Ваня Николова и г-жа Бъчварова за това, че те са единствените хора, които са идвали в Габър и са ме занимавали с проблемите в интерес на Общината. В моето село в момента 500 дка общинска земя се обработва от една фирма “Куцаров”. Аз съм докладвал на г-жа Караманова, не знам по-нататък какво е станало, дали се превеждат пари към Общината и има ли сключен договор. И дали знаят Общинските съветници за това. Вторият ми въпрос е, има в момента и други общински земи, които са наети от жителите. Правил съм постъпки пред Общината, пред РПУ за това, че тия хора ползват земя, не плащат данъци към Общината и реакцията идва, че веднага аз едва ли не ги гоня на политическа основа. Започват жалби до Областна управа, занимават Кмета на Общината. И се обръщам към Вас с молба да се вземе някакво решение да има представители от Общински съветници, комисията по законността. Да дойзат на място, да видят как стоят нещата и на следващата сесия да докладват пред г-жа Караманова и пред Общинските съветници. Има и д-р Тричков, който от пет години ме лъже, че е плащал към Общината някакъв договор. Проверих ги, никой не си плаща в момента. Има един друг господин, чакам го в момента да се върне, в най-скоро време ще го изкарам и него на улицата, докато не си платят данъците към Общината. Ще бъда безкомпромисен към всеки. А пък който иска на политическа основа да пише където си иска. Затова искам да Ви осветля. Обръщам се пак към Вас, да знаете. Другата седмица, г-н Председател, вземете някакво решение към комисията по законността, да дойдат наши колеги и Ваши представители, да проверят случая. Благодаря.
П. Рейзи – Във връзка с питането на г-н Трънков, г-жа Кмета на Общината да сформира една комисия с Ваша заповед, в която да включите според Вас, ако искате, председателите на комисиите и да отидем при г-н Трънков другата седмица и да видим наистина дали това напрежение, което го има там, как стоят нещата и т.н.
В. Караманова – По въпроса за с. Габър. В Габър наистина има известно напрежение. И това се разбира от преписките, които имаме от с. Габър. Няма друго село в Общината, което да има такава огромна преписка с писма до прокуратурата, до следствие, Областна управа, писма до Кмета на Общината и съответно искане на отговори от Кмета на Общината от Областния управител за това, което се случва в с. Габър. След като получих всичките тези писма, аз назначих със заповед комисия, която да отиде и да провери отговаря ли това, което е написано и това, което иска като отговор Областния управител на всичко, което е дадено като материали и от жалбоподатели и от г-н Трънков, който се е жалвал съответно от много граждани на с. Габър за това, че извършват много закононарушения. Комисията отиде там, работиха един ден. В заповедта е написано, че трябва да ми се даде протокол, в който да опишат всичко, което са установили и чакам да ми се даде отговор. Председател на комисията беше г-н Мархолев, той може да Ви запознае по-подробно в момента с резултатите от проверката, която извършиха в Габър.
П. Рейзи – Благодарим. Аз мисля, че няма нужда. След като бъде даден констативният протокол, моля да ни го предоставите и след това ще коментираме. Уважаеми колеги, има ли други питания към Кмета? Ако няма, аз предлагам да тръгнем по дневния ред на сесията. Точка първа от дневния ред е “Приемане отчета за шестмесечието”. Давам думата на Юриста на Общински съвет да даде отчет за делата, как вървят, докъде сме стигнали. Имате думата, г-жо.
Б. Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет – До момента има спрени още шест решения на Общински съвет. Едното е №88, във връзка с Наредбата за обществения ред и сигурност. Става въпрос за глобите, които са доста над допустимите размери. Това решение е отменено от БОС. Второто е решение на Общински съвет №121. за прекратяване на процедурата за определяне на обществен превозвач. Решение №135 за Анекса към договора на ЕТ “МН Янчев – Пламен Янчев”. И решение №136 за другия подобен Анекс към договора на ЕТ “Чочо – Стойчо Трендафилов”. Спряно е решение №114 за “Алепу вилидж” АД и №167 т.1 и следващите за обявяване на конкурс за определяне на обществен превозвач. Сега ще Ви прочета и решенията, които са отменени от БОС: №82 – за предоставяне на помещение на младежки клуб в с. Зидарово; №79 – за упълномощаване на Кмета на Общината за да прекратява съсобственост между Община Созопол и съсобствениците на УПИ, с изключение на имотите в Созопол, Черноморец и Равадиново; отменено е решение №71 – за анекса към договор на ЕТ “МН Янчев – Пламен Янчев” – става въпрос за първия Анекс, защото след това Вие взехте решение за един нов Анекс, което също е спряно; отменено е решение №72 – Анекса към договора на ЕТ “Чочо – Стойчо Трендафилов” – пак за първото решение; отменено е решение №52 – за специфичните правила и норми... тука делото е прекратено, във връзка с тези правила и норми на застрояване на Буджака, но Областният управител е пуснал жалба до ВАС.
П. Рейзи – Един вид ние го печелиме него в съда, а Областният управител обжалва вече на по-високата инстанция.
Б. Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет – Мотивите на БОС са, че Областният управител не е компетентен да спира точно такива решения на Общински съвет. Те подлежат на контрол от Министерството. Отменено е и решение №20.1 – за обявяване на имот с пл. №690 в кв.25 по плана на с. Зидарово за частна общинска собственост и променяне на предназначението му от “за озеленяване” в “за индивидуално жилищно строителство”. Това решение е влязло в сила. Отменено е решение №17 – за прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ пл. №186 в кв. 17 по плана на гр. Созопол – това решение е потвърдено от БОС, но Областният управител отново е пуснал жалба. Други влезли в сила решения на БОС са... Момент, още едно пропуснах. Отменено е решение №118 – за “Бизнесинкубатора” – там има пусната жалба от Председателя на Общински съвет. Влезли в сила решения са: №17, което е отменено – става въпрос за прекратяване на съсобственост в УПИ ІV-268 в кв. 25 по плана на гр. Созопол; решение №18, което също е отменено и влязло в сила – за УПИ VІ-186 в кв. 39 за с. Черноморец и влязло в сила решение №24.1 и №24.2 – те са потвърдени – за новопостроената общинска сграда, за разпределението на кабинетите за медицински нужди. Аз съм изпратила копие от тези решения, които са влезли в сила до общинска администрация. Това е. Благодаря Ви. Донесла съм цялата преписка. Който се интересува, може да я погледне. За всички дела.
П. Рейзи – Благодарим на Юриста на Общински съвет. Давам думата на Председателя на комисията по Финанси – Красимира Германова, по първа точка.
Кр. Германова – Добър ден отново на всички колеги, г-жо Кмет, г-н Председател. На 21.09.2004 г. от 15.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Финанси и бюджет, предприсъединителни проекти и програми”.
На заседанието присъстваха:
1. Красимира Германова – Председател;
2. Тихомир Янакиев – член;
3. Добри Добрев – член;
4. Станислав Георгиев – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
4. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
5. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”;
6. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол.
Комисията разгледа докладните, които са представени за разглеждане от комисията. В момента ще Ви запозная само с докладна записка вх. № 596/27.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Созопол за първото шестмесечие на 2004 г.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението, както е по докладната, със една малка поправка. Само ще Ви кажа поправката – тя е в началото – “Годишният план по приходите, актуализиран към 30.06.2004 г. възлиза на 5 506 501 лв. Отчетът на приходите към 30.06.2004 г. е 2 402 122 лв., или изпълнение 46,13%., в това число...” и т.н. Поправката е, че сме уточнили, че годишният план по приходите е, който е актуализиран към 30.06. Тази сума 5 000 000 е годишният план като цяло, не е плана към 30.06. Освен това, тъй като по време на комисията бяха задавани много въпроси, на които отговориха и г-жа Миндова, и г-жа Бученкова, в това число и г-жа Караманова. Имаше само един въпрос, за който се разбрахме, че г-жа Миндова ще даде по-късно отговор. Става въпрос в края там, където са показани сумите за капитално строителство, става въпрос за & 52-00. Въпроса ни беше каква е разшифровката на тези 15 690 лв., които са за кметство и поликлиника – Созопол. Ще Ви ги зачета, отговора, който г-жа Миндова ми даде преди сесията. В тези суми е включено: окабеляване на сградата – 8 165 лв.; ламинат – 2 066 лв.; алуминиеви прегради – доколкото разбрах това, което е преграждано допълнително на първия етаж в сградата – 3 854 лв. и допълнителни ребра за парно – 1 605 лв. От там нататък комисията предлага решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Прочети решението, ако обичаш.
Кр. Германова – Решението е:
Общински съвет – Созопол приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Созопол за периода 01.01.-30.06.2004 година.
П. Рейзи – Някакви коментари по така представената информация за разходите по бюджета до момента? Който е съгласен с така направеното предложение от комисията по финанси, моля да гласува “ЗА”:
За – 15 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№182
Общински съвет – Созопол приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Созопол за периода 01.01.-30.06.2004 година.
/информацията е приложена отделно/

П. Рейзи – Давам думата на Председателя на комисията по законност – г-жа Чапевова.
П. Чапевова – Уважаема г-ж Кмет, г-н Председател, колеги и гости. Комисията по законност и обществе ред, сигурност, граждански права, молби и жалби проведе две заседания. Аз ще Ви представя обобщена информация. В работата на второто заседание взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Г-жа Хрусанова – Кмет на с. Черноморец;
4. Димо Минков – Общински съветник;
5. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
6. Катя Стоянова – Общински съветник;
7. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол.
Беше разгледана докладна записка с вх. № 718/15.09.04г.от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно продажба и замяна на имот-общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургаска, представляващ УПИ I – 785 в кв.81 по плана на същото село.
След обсъждането в комисията вносителят – г-н Панайот Рейзи оттегли докладната, тъй като се стигна до становище, че е необходимо провеждане на допълнителни разговори и поради това предлагаме да не бъде гледана на днешното заседание.
Следваща докладна записка вх. № 743/23.09.04г.от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет – Созопол за изразходените от него средства за командировъчни, представителни разходи и обучение за периода 01.06. – 15.09.2004 г.
Комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, приема Отчета на Председателя на Общинския съвет за изразходените от него средства за командировъчни, представителни разходи и обучение за периода 01.06. – 15.09.2004 г., в размер на 198,35 лв.
П. Рейзи – Колеги, тая докладна я внасям във връзка с това, че Председателят и Кметът на Общината трябва на всяко тримесечие да даваме отчет за разходите, които сме направили. В тая връзка спазвам Правилника за работа на Общинския съвет и затова внасям тая докладна за разходите, които съм направил. Г-жа Миндова, имате думата. Искахте нещо да кажете.
Н. Миндова – Аз исках само да доуточня. Това са разходи за командировка и за обучение. Не знам какво имате предвид под представителни, защото за представителни ние информация не сме дали. Би трябвало да бъде всички представителни за Общинския съвет. Защото Вие сте разпоредител на средствата за Общински съвет, а за Общината е Кмета. Така че това включва само командировъчни и разходи за обучение, да не би след това да се получи някакво недоразумение. Затова в решението това “представителни разходи” да го няма. Информация за представителни не сме дали.
П. Чапевова – Махаме “представителни”, остава “командировъчни и разходи за обучение”.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, Вие ще кажете ли за Вас.
Б. Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет – В Правилника пише: “за командировъчни, представителни разходи и обучение”.
П. Рейзи – И представителни ли? Добре. Значи е правилно. При това положение ще трябва на следващото тримесечие да прибавим и разходите, които сме направили и за представителни.
В. Караманова – За командировъчни и обучение нямам представен отчет, тъй като през миналото тримесечие съм осъществила пътувания, но всички пътувания са за лична сметка на Кмета на Общината.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета за икономията на Общината. Дами и господа Общински съветници, предлагам да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№183
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, приема Отчета на Председателя на Общинския съвет за изразходените от него средства за командировъчни, представителни разходи и обучение за периода 01.06. – 15.09.2004 г., в размер на 198,35 лв.

П. Чапевова – Сега вече мога да мина към следващата докладна записка с вх. № 693/13.09.04г.от г-н Стоьо Недин и г-н Станислав Георгиев – Общински съветници, относно вземане на решение за продължаване на преговорите и сключване на споразумение за сътрудничество с Община Олмолц – Чешка Република.
След разглеждане, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Задължава Кмета на община Созопол да предприеме действия с цел осъществяване на контакт с Кмета на община Олмолц – Чешка Република и в срок до 15.10.2004 г. да се възстановят преговорите за сътрудничество между двете общини.
П. Рейзи – Кмета има думата. Колеги, и г-н Николов е тука и аз съм тука. С ръководството на тяхната община се познаваме много добре, хората са много добре настроени към нас. Ще влезем във връзка. Ще дадем координатите. Мисля, че всяко едно побратимяване с който и да е град, Олмолц е един доста хубав град, на доста високо ниво в Чешка Република. Така че предложението, което излиза от нашите колеги е много добро и аз предлагам да минем директно към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№184
Задължава Кмета на община Созопол да предприеме действия с цел осъществяване на контакт с Кмета на община Олмолц – Чешка Република и в срок до 15.10.2004 г. да се възстановят преговорите за сътрудничество между двете общини.

П. Чапевова – Аз Ви благодаря.
П. Рейзи – Давам думата на комисията по финанси и бюджет.
Кр. Германова – Добър ден пак. Започвам с първия протокол. Бяха проведени две заседания на комисията по финанси и бюджет. Първото заседание беше на 16.09.2004 г. от 16.00 часа.
На заседанието присъстваха:
5. Красимира Германова – Председател;
6. Тихомир Янакиев – член;
7. Добри Добрев – член;
8. Станислав Георгиев – член;
9. Петя Чапевова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол;
4. Валентина Бученкова – Главен специалист бюджет;
5. Надя Миндова – Директор ”Финансово-счетоводни дейности и бюджет”
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
1. Докладна записка вх. № 567/14.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно одобряване структурата на общинската администрация и числеността на персонала в Община Созопол и произтичащата от това актуализация на бюджета.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.

След обсъждане и гласуване, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Докладната се отлага за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет за доуточняване.
Това беше доведено от обнародваните промени в Закона, който налага представянето на тази докладна.
П. Рейзи – Колеги, докладната беше внесена навреме в Общинския съвет. След това настъпиха промени в Закона. И в тая гледна точка аз предлагам да подложим на гласуване това решение. По тоя начин общинската администрация не може да бъде атакувана за някакви нарушения от тяхна страна. Отлагаме я във връзка с това, че Закона ще влезе в сила от 01.12. и тогава вече ще предприемем промените по нея. Затова предлагам, който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№185
Отлага Докладна записка с вх. № 567/14.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно одобряване структурата на общинската администрация и числеността на персонала в Община Созопол и произтичащата от това актуализация на бюджета, за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет за доуточняване.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 571/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно изграждане на вело и пешеходна алея от Созопол до м. “Св. Марина”.
Вносителят – г-жа Веска Караманова оттегли докладната и поради това, че както си спомняте, на 03.09. правихме една сесия точно по този въпрос и беше предприет вариант за... да, друга процедура.
Докладна записка вх. № 579/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно актуализиране разходната част на бюджет 2004 г. на Община Созопол за сценично и ел. оборудване на Амфитеатър “Аполония”.
По тази докладна също Вносителят – г-жа Веска Караманова оттегли докладната и поради това тя няма да се разглежда на заседанието на Общинския съвет.
Следващата докладна е докладна записка вх. № 588/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократна парична помощ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението, както е по докладната. Ще Ви го зачета.
1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Георги Стоянов Райнов от гр. Созопол за закупуване на лекарства необходими за лечението му в размер на 500 ( петстотин ) лева.
2. Средствата да се изпратят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следните
РЕШЕНИЯ:
№186.1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Георги Стоянов Райнов от гр. Созопол за закупуване на лекарства необходими за лечението му в размер на 500 ( петстотин ) лева.
№186.2.Средствата да се изпратят след представяне на епикриза за болестта, фактура за разходваните средства и касов бон.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 608/02.08.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски за 2004 г. и определяне на размера им.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението, както е по докладната. Ще Ви го зачета и него.
Общинският съвет допълва списъка на длъжностите, които имат право на транспортни разходи със старши специалист в Дирекция “ТИХДЕ”, които има право на траспортни разноски.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№187
Общинският съвет допълва списъка на длъжностите, които имат право на транспортни разходи със старши специалист в Дирекция “ТИХДЕ”, които има право на траспортни разноски.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 577/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно отпускане на еднократни парични помощи за погребални услуги на ветераните от войните.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага една поправка в самото решение. Зачитам това, което е с поправката:
1. ОбС Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да отпуска еднократни парични помощи на семействата на починалите през 2004 г. ветерани от войните, в размер до 100 (сто) лева за погребални услуги.
2. Средствата за погребалните услуги на ветераните от войните да се изплащат след представяне на смъртен акт и разходооправдателни документи.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, дебатираше се много. Решението, което предлага комисията, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№188.1. ОбС Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да отпуска еднократни парични помощи на семействата на починалите през 2004 г. ветерани от войните, в размер до 100 (сто) лева за погребални услуги.
№188.2. Средствата за погребалните услуги на ветераните от войните да се изплащат след представяне на смъртен акт и разходооправдателни документи.

Кр. Германова – Второто заседание, което се проведе на 21.09.2004 г. от 15.00 часа, също разгледа няколко докладни, освен информацията за бюджета. Докладна записка вх. № 732/16.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за частично финансиране на обекти: “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол “ и “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Черноморец”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общинския съвет решението, както е по докладната. Ще Ви го зачета:
Общински съвет Созопол дава съгласието си приоритетните за Община Созопол екологични обекти: “ Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” и “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Черноморец” да бъдат частично финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ .
П. Рейзи – Уважаеми колеги, Кмета на Общината беше на среща в София с Директора на това предприятие, което е към Министерството на екологията и Министерството на регионалното развитие. Бе казано, че има възможност да се финансира първият етап, т.е. проектирането и започването на техническите проекти от ПУДООС. В тая линия от Кмета на Общината излезе докладната да приемем, да дадем възможност Общината да кандидатства по тая програма. Затова аз предлагам който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№189
Общински съвет Созопол дава съгласието си приоритетните за Община Созопол екологични обекти: “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол” и “Пречиствателна станция за отпадъчни води – Черноморец” да бъдат частично финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/.

Кр. Германова – И последната докладна записка вх. № 696/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно одобряване структурата на общинската администрация и числеността на персонала в Община Созопол и актуализация на бюджета. Предполагам, че всички вече са получили... предполагам, че знаете вече за какво става въпрос. Ще Ви зачета решението, както е цялото. /Изчита решението на комисията/
П. Рейзи – Уважаеми колеги, ако имате някакви въпроси по така прочетените промени, където се завишава и където се намалява. Ако няма, аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така предложената актуализация на бюджета на община Созопол за 2004 г., моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№190
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол, както следва:
1. Увеличава плана на приходната част на бюджета към 30.09.2004 г. на Община Созопол с 6 500 лв, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 2705 – за ползване пазари,тротоари и др. 100 000 лв. 6 500 лв. 106 500 лв.

2. Увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2004г. за местни дейности с 1 500лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Общи държавни служби”, Дейност 122 “Общинска администрация” – с 1500 лв.
било увеличение става
§ 1098 – др.неклесиф. в др. параграфи 27 700 лв. 1 500 лв. 29 200 лв.,
/ в т.ч. за представителни разходи
на Кмета на Община Созопол/ 4 700 лв. 1 500 лв. 6 200 лв.

3. Увеличава плана на средствата за капиталови разходи по бюджета на Община Созопол за 2004 г. от собствени средства в размер на 5 000 лв.
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, Дейност “Други дейности по БКС” – с 5 000 лв.
§ 5206 – ППР било увеличение става
24 000 лв. 5 000 лв. 29 000 лв.
/ в т.ч. ПСОВ Созопол 12 000 лв. 2 500 лв. 14 500 лв.
и ПСОВ Черноморец 12 000 лв. 2 500 лв. 14 500 лв./

4. Утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строитилство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2004 г. на Община Созопол, настъпили в резултат на служебна актуализация, съгласно чл.38, ал.3, т.1 и 3 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета на 11.06.2004 г. от Общински съвет Созопол, както следва:
било увеличение става
общо капиталови разходи 563 000 лв. 36 000 лв. 599 000 лв.,
/ в т.ч. целеви субсидии 81 000 лв. 10 000 лв. 91 000 лв.
собствени средства 482 000 лв. 26 000 лв. 508 000 лв.
дарения 0 лв. 21 000 лв. 21 000 лв.

5. Извършва промени в бюджетните кредити на кметствата в рамките на приетите им от Общинския съвет бюджети в частта на местните дейности, както следва:
Кметство Черноморец
Увеличава плана на разходите на Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 13 000 лв.
било увеличение става
§ 1030 – текущ ремонт 30 000 лв. 13 000 лв. 43 000 лв.
Намалява плана на разходите на дейност 866 “Общински пазари и тържища” с 13 000лв.
било намаление става
§ 1015 – материали 3 000 лв. 3 000 лв. 0 лв.
§ 1030 – текущ ремонт 10 000 лв. 10 000 лв. 0 лв.

Кр. Германова – Това е. Благодаря.
П. Рейзи – Благодаря. Давам думата на г-жа Колчева за комисията по ЗУТ.
Д. Колчева – Добър ден на г-жа Караманова, на всички колеги, г-н Председател.
На 17.09.2004 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на комисията по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология”.
На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Димо Минков – член;
2. Добри Добрев – член;
3. Дияна Колчева– член;
4. Милко Димов – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
4. Веска Караманова – Кмет на община Созопол;
5. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;
6. Силвия Кемурджиева – Ст. специалист КРВП.
Поради отсъствие на Председателя на Комисията – г-н Стоьо Недин, заседанието води г-н Панайот Рейзи.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни:
Докладна записка вх. № 702/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 116, 117 и 142, улична регулация и пешеходна алея, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията излезе със следното решение – докладната да влезе за разглеждане на заседание на Общински съвет по решението, предложено от г-жа Караманова.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, Вие знаете че “Мисаря” е една местност, в която градоустройствения план вече се одобрява в продължение на 10 г. може би, затова по предложение на Кмета на общината да се тръгне да се одобрява по квартали. Ще дам думата на г-жа Карабаджакова малко само да покаже и да каже каква е целта.
Д. Карабаджакова – В момента вкарваме всичките тези квартали, които са извън границите на “Олимпийска база”. Остават само тези квартали, които граничат с “Олимпийска база” да не се вкарат в сила. Всичко друго, което е извън границите насам би трябвало сега след Вашето решение да влязат в сила. Да могат вече хората да реализират инвестиционните си намерения, които така или иначе доста време са се забавили във времето. Плътността на застрояване в кварталите е 50%, улиците са с нормални ширини, височината е кота корниз 10 м., има предвидени озеленяване, има паркинги, има общински парцели, с които Общината ще може да борави. Това е в общи линии по застроителния план. То е частна разработка на Сдружение “Мисари” и мисля че от 94,5,6-та е възложен. След което през всичките тея години е процедиран като план.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, точно в тая гледна точка...
Д. Карабаджакова – Това е “Олимпийска база” , а това са кварталите, които са изключени от разработката.
П. Рейзи – Кмета на Общината иска да каже нещо.
В. Караманова – Да обясня кое наложи тези квартали, ти пропусна да кажеш, около “Олимпийска база” защо не са включени. Точно поради делата, които “Олимпийска база” непрекъснато завежда срещу заповедта на Кмета за обявяването на целия застроителен план и вкарва в съдебни дела хората, този път решихме да започнем с всички останали квартали без граничните. В момента водиме разговори с представители на “Олимпийска база” и се надяваме да успееме да решим проблема, за да могат и те да влезат в сила и това беше причината, поради която на квартали обявихме без тези, които граничат с “Олимпийска база”.
Д. Карабаджакова – Да, то и в застроителния план се процедира със зелено строителство, паркиране, улиците са направени с нормалната ширина. Проекта не е отсега процедиран, това си е проекта, който частниците са вкарали преди 7-8 години. Просто ние не може да стигнем финала, поради делата, водени с “Олимпийска база”. Проекта е отдавна приет в този си вид, одобрен е от частниците, защото това не е проект на Общината, това е на хората.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Карабаджакова. Уважаеми колеги, предлагам да минем към гласуване. Първо, ако имате някакви въпроси още към г-жа Карабаджакова, имате думата. Станислав Георгиев. На микрофона, ако обичате, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми колеги, аз за първи път виждам този план сега на сесията, но и в една от комисиите попитах дали ще има зелени площи, тъй като това е един огромен квартал. За осъществяването на един такъв огромен квартал би трябвало да има и зелени пространства за отдих, за почивка на гражданите. Направи ми впечатление от това, което видях в момента, че не са достатъчно по големина и обем зелените площи. Не можеше ли общината, макар че е частна разработката да претендира със свои площи, така за увеличаване на парковите площадки и т.н. Все пак това е един жилищен район. Ако всички сгради станат хотели, дори и в този случай трябва да има повече свободно пространство, въздух, както се казва. Това е моето впечатление. Аз ще гласувам за тези предложения, но ми се струва, че когато се прави една квартална разработка, Общината тук трябва да се намеси и да има по-големи претенции по площите, които са за обществено ползване. Струва ми се, че зелените площи са малко. Не знам, главния архитект да изрази мнение.
Д. Карабаджакова – По принцип такива зелени площи няма във вида, в който сме свикнали да имаме – градина, пространство, но зелени площи има. Има там по продължение една зелена ивица, аз не знам защо не сте го виждали тоя план, той отдавна е излаган, гражданите са се запознавали. Мисля че в Общински съвет е влизал поне на два пъти. Така че би трябвало да сте се запознали с този план. Другото, което е, че този план е процедиран от гражданите, защото на тези граждани са им възстановени земи. И процента, който им е отнеман, не е както предвидения 25% за изграждане на улична комуникация, а те са сключили договор за 30%, което е повече от допустимата норма за отнемане на площи. Има общински парцели, които разбира се, ако Общината реши, че не са и необходими за изграждане на комплексно обществено обслужване, може да изгради в тях парково пространство. Има такива един или два квартала, с които Общината може да реши в последствие да направи процедура за изграждането на парк, но така или иначе общински парцели има и те могат да се използват впоследствие, когато планът влезе в сила, да се преотреждат. Но зелено така или иначе има.
П. Рейзи – Благодарим на главния архитект на община Созопол. Колеги, други въпроси има ли? Аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№190

Общински съвет – Созопол одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 116,117 и 142 , улична регулация с осови точки 776-828-829-798 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки 798-799-800-669 с ширина 10 метра , улична регулация с осови точки 775-774-773-772-660 с ширина 11 метра , улична регулация с осови точки 669-668-667-666-665-664-662-661-660 с ширина 10 метра и уширение за паркинг 17.50 метра, улична регулация с осови точки 774-832-833-834-835-836-837-665 с ширина 9 метра и пешеходна алея пс ширина 2.50 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка вх. № 703/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 105,106,118 и 119, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, запознати сте вече с материала, предлагам директно да минем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№192

Общински съвет – Созопол одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера105,106,118 и 119, улична регулация с осови точки 823-825-826-827-790-789-788-785-784 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 783-784 с ширина 12 метра, улична регулация с осови точки 781-794-793-792-791-790 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки 798-797-796-795-792 с ширина 10 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване по червените и сини линии.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 704/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 128, 127, 126 и 121, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№193
Общински съвет – Созопол одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 128, 127, 126 и 121, улична регулация с осови точки 849-850-851-852-677-676-854-855-856-857-858-861 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки точки 747-746-680-681-682-683-684-685 с ширина 12 метра и уширение за паркинг с ширина 16 м, улична регулация с осови точки 673-674-675-677-678-679-680 с ширина 10 метра , улична регулация с осови точки 823-863-860-861-862-686-685 с ширина 12.50 метра и с ширина 12 м, улична регулация тупик с осови точки 685-820 с ширина 6 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии, надписи, цифри корекции в зелен цвят.

П. Рейзи – Един момент. Г-жа Германова.
Кр. Германова – само искам да попитам нещо. В докладна №703 накрая в решението е зачертнато “надписи, цифри, корекции в зелен цвят”. Не знам дали при мен само е така.
П. Рейзи – И при нас е така. Продължаваме нататък.
Д. Колчева – Докладна записка вх. № 705/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 102,103,104,122,123,124 и 125, улична регулация , проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение по докладна №705, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№194
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 102, 103, 104, 122, 123, 124 и 125, улична регулация с осови точки 685-687-688-689-690-691-692-693 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки точки 693-787-786-784 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки 790-868-869-870-871-872-873-691 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки 826-864-865-866-867-688 с ширина 9 метра и уширение за паркинг с ширина 16.50 м, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 706/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 107, 108, 109, 110, 113, 114 и 115 и улична регулация с осови точки 660-659-658-657- 656-655-654-653-652-651-650 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-772-773-774-775-776-778-779-780-781-883-783 с ширина 11 метра и 12 метра, улична регулация с осови точки 776-882-881-880-877-876-875-874 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки точки 653-880 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 783-879-878-877-650, улична регулация тупик с осови точки 781-782 с ширина 10 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№195
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 107, 108, 109, 110, 113, 114 и 115 и улична регулация с осови точки 660-659-658-657- 656-655-654-653-652-651-650 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-772-773-774-775-776-778-779-780-781-883-783 с ширина 11 метра и 12 метра, улична регулация с осови точки 776-882-881-880-877-876-875-874 с ширина 12 метра , улична регулация с осови точки точки 653-880 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 783-879-878-877-650, улична регулация тупик с осови точки 781-782 с ширина 10 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 707/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 131,132,130 и 133, и улична регулация с осови точки 759-760-761-762- 763-764-765-766-767 с ширина 12 метра и улична регулация с осови точки точки 765-843-842-841-840-839-838-665 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки 759-809-808-807-806-805-804-803-802-801-669 с ширина 15.50 метра и 13.75 метра с предвидени уширения за паркинг, улична регулация с осови точки точки 841-804 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-661-662-664-665 с ширина 10 метра и 17.50 метра с предвидени уширения за паркинг, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№196
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера131,132,130 и 133, и улична регулация с осови точки 759-760-761-762- 763-764-765-766-767 с ширина 12 метра и улична регулация с осови точки точки 765-843-842-841-840-839-838-665 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки 759-809-808-807-806-805-804-803-802-801-669 с ширина 15.50 метра и 13.75 метра с предвидени уширения за паркинг, улична регулация с осови точки точки 841-804 с ширина 10 метра, улична регулация с осови точки точки 660-661-662-664-665 с ширина 10 метра и 17.50 метра с предвидени уширения за паркинг, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 708/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 138,139 и 141, и улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен по докладна №708 с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№197
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 138, 139 и 141.Улична регулация с осови точки 747-849-817-816, улична регулация с осови точки 849-848-847-846-845-844-811, , проект за вертикално планиране , схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 709/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 135, 136, 137 и 140, улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен по докладна №709 с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№198
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номераномера 135,136,137 и 140, и улична регулация с осови точки 747-849-817-816 с ширина 10 метра и улична регулация с осови точки точки 849-848-847-846-845-844-811 с ширина 10 метра и уширение за паркинг с ширина 18 метра, улична регулация с осови точки 817-844 с ширина 9 метра, проект за вертикално планиране , схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии,надписи,цифри корекции в зелен цвят.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 710/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 90, 91 и 92 и улична регулация, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен по докладна №710 с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№199
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 90, 91 и 92 и улична регулация с осови точки 724-718 с ширина 18 метра, улична регулация с осови точки точки 718-716-715-714-713-712-711-710-709 с ширина 12 метра, улична регулация с осови точки 709-720-722-723-724 с ширина 10 метра , улична регулация тупик с осови точки 720-719 с ширина 7.50 метра, проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии, надписи, цифри корекции в зелен цвят.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 711/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местноста “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера 120,129 и 134, улична регулация , проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – уважаеми колеги, който е съгласен с предложението по докладна №711, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№200
Одобрява подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на част от местността “Мисаря”, попадаща в регулационните граници на гр.Созопол, включващ квартали с номера номера 120, 129 и 134, улична регулация с осови точки 756-811-813-814-815-816-818-819-673-821-822-823 с ширина 10 метра и уширение за паркинг, улична регулация с осови точки точки 823-824-831-830-798 с ширина 12.50 метра, улична регулация с осови точки 798-799-800-669 с ширина 10 метра , улична регулация с осови точки 669-670 671-672-673 с ширина 10 метра и уширение за паркинг с ширина 15.50 м, улична регулация с осови точки 804-814 с ширина 10 метра,проект за вертикално планиране, схеми за водоснабдяване,канализация и електроснабдяване по червените и сини линии, надписи, цифри корекции в зелен цвят.

Д. Колчева – Продължаваме с докладна записка вх. № 699/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация и застрояване и работен устройствен план на урегулиран поземлен имот ІV-128 в кв.12 по плана на гр.Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията излезе с решение, с което предлага Общински съвет Созопол да гласува решението по докладната.
П. Рейзи – Има ли въпроси по тая докладна, колеги? Който е съгласен с така направеното предложение за докладната от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ №201
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на плана за регулация и застояване и работен устройствен план на урегулиран поземлен имот ІV-128 в кв.12 по плана на гр.Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 690/13.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация и застрояване и работен устройствен план на урегулирани поземлени имоти ХІІ-515 и ХІ в кв.27 по плана на гр.Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията излезе с решение, с което предлага Общински съвет Созопол да гласува решението по докладната.
П. Рейзи – Коментари по тая докладна, уважаеми колеги? Който е съгласен с така направеното предложение за докладната от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ
№202
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация и застояване и работен устройствен план на урегулирани поземлени имоти ХІІ-515 и ХІ в кв.27 по плана на гр.Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 684/10.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот ХІV-166 в кв.16 по плана на гр.Созопол. След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе следното решение...
П. Рейзи – Уважаеми колеги, има ли питания по докладната?
Д. Колчева – Момент, да зачета решението.
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр. Созопол съгласува проекта изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот ХІV-166 в кв.16 по плана на гр.Созопол, със забележка: така обособената площ да бъде без право на застрояване.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, става дума за една площ в стария град, която се намира на ул. “Кирил и Методий” и “Драва”. “Драва” е тясна улица, имаме притеснение, че ако реъзрешим да се извършва масивно строителство влизането по “Драва” ще бъде много трудно. И в тая линия, там в момента има реализирано мероприятие, един навес. Чисто и просто даваме съгласие терена да бъде предаден на хората, но да не могат да застрояват върху него масивно строителство. В тая линия след съгласувка с главния архитект и с Кмета на Общината, излязохме с това решение, да им бъде предаден, но да не се извършва там масивно строителство. В тая насока е промяната в решението. Който е съгласен с така извършената промяна по решението, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№203
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр. Созопол съгласува проекта изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот ХІV-166 в кв.16 по плана на гр.Созопол, със забележка: така обособената площ да бъде без право на застрояване.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 643/25.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно изменение на подробен устройствен план за регулация на урегулиран поземлен имот Х-514 в кв.27 по плана на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз тука имам един коментар. Попитах на комисиите какво се предава на тия хора. Оказа се, че ние на тях им предаваме тротоар. Значи, знаете всички, че отказахме една такава докладна. Пак имахме една такава докладна, където искаха да бъде предаден тротоар и ние това го отказахме. Много моля Главния архитект на общината да излезе и да направи един коментар, ако там пак предаваме тротоар, аз ще бъда против тая докладна.
Д. Карабаджакова – Това не е тротоар. Аз не знам дали тука има реализиран тротоар.
П. Рейзи – Има, тука има тротоар, аз затова реагирам.
Д. Карабаджакова – На ул. “Милет” има тротоар пред къщата, така ли?
П. Рейзи – Да.
Д. Карабаджакова – Ами ако е тротоар, няма да се дава.
П. Рейзи – Защото тяхното искане беше тука отстрани да им се извърши предаваемостта, понеже по нотариалия акт...
Д. Карабаджакова – Не, не, отпреде. От предната страна. Аз съм говорила с тези хора, от предната страна към улицата.
П. Рейзи – Ами и аз също съм говорил с тях и затова.
Д. Карабаджакова – Понеже сме изходили от факта, че този парцел по същия начин сме го потвърдили по парцел ХІ-ти, затова сме преценили, че може да стане такава промяна на регулацията. Но ако не сте съгласни...
П. Рейзи – Не, защото тяхното искане беше, че те по нотариалин акт имат тука в римнята и тяхното искане беше тука отстрани в римнята...
Д. Карабаджакова – Не, аз съм говорила с тях за отпреде, но по принцип римните са характерен вид за стария град и не би трябвало да се застрояват и би трябвало тези, които са застроени и затворени да се отпушат, защото в крайна сметка пък това е...
П. Рейзи – Е, да ама ние пък след това ще има една друга докладна на съседния имот. На тях пък им даваме от римнята.
Д. Карабаджакова – Не им даваме от римнята, там събираме двата парцела, които са собственост на един и същи човек.
П. Рейзи – Е как ги събираме, накъде. Към техния парцел ли?
Д. Карабаджакова – Не към този, към другия парцел. Парцела е собственост на един и същи гражданин и желанието на гражданина е да обедини двата си парцела в един. На Ставро Желев, да. Ние това го коментирахме на комисия и аз сега съм изненадана, че става въпрос за това.
П. Рейзи – Не, ние го коментираме, защото аз всъщност коментирам тротоара, защото тея хора искат тука.
Д. Карабаджакова – Тротоара нали Ви казах от коя гледна точка сме го направили. Изравнили сме го с тази регулационна линия, която е на парцел ХІ-ти, за да станат на една права. От тая гледна точка сме им дали напреде, не знам колко са – 3 кв.м. или 4 кв.м. от площта. Да, тя е подравнена там по парцела, който е ХІ-ти. Градоустройствено не пречи. Градоустройствено е по-добре да е в една ос.
П. Рейзи – Не знам.
Д. Карабаджакова – Тая преписка по принцип от тук нататък ако дадете съгласие за промяна, ще влезе в НИПК, ще се види дали ще стане, ще се обяви на всички заинтересовани страни и чак тогава ще влезе в сила. Така че не се знае какво ще стане. Може комшиите да протестират.
П. Рейзи – Г-жа Чапевова има думата.
П. Чапевова – Аз искам да предложа, тъй като тази докладна е много тясно свързана и със следващата, която ще бъде гледана, пак за ул. “Милет”. Това е една много тясна улица, която в стария град действително трябва да бъдем много внимателни и това, което следва да бъде решено да бъде много добре прецизирано. Т.е. аз предлагам да бъде отложена тази докладна, за да имаме повече време да я огледаме и да уточним ако се наложи, когато дойде време да гледаме следващата докладна. Просто да отложим тези две докладни за следващата сесия затова, защото има там какво да се оглежда още.
Д. Карабаджакова – Ама Вие ако сте гледали мисля, че тази докладна съседната сте я минали.
Д. Колчева – 690 мисля, че е идентична.
Д. Карабаджакова – Не е идентична, защото там...
П. Рейзи – Г-н Милков, имате думата.
Ив. Милков – Ако става дума за тези хора, които живеят срещу това магазинче на Коста там...
П. Рейзи – Не, не. Отдолу на долната улица е. До Фарлалиева.
Д. Карабаджакова – До къщата на Златина Фарлалиева. Преди Златина.
П. Рейзи – До “Текила”. Едната докладна беше за бар “Текила”, за там да се слеят двата имота, другата е до тях. И понеже до двата имота има в момента една римня, която е от порядъка на 2,5 м...
Д. Карабаджакова – 2,5 м., сега се увеличава, защото имота се транслира към съседния имот.
П. Рейзи – Дали се увеличава?
Д. Карабаджакова – Увеличава се, как да не се увеличава. Като се залепи естествено, че като се приплъзне към съседния парцел естествено, че се увеличава.
П. Рейзи – Добре. Ами, какво предлагаме тогава? Да преминеме...
П. Чапевова – №690, аз се извинявам, че тук сега коментирам, но аз нямах възможност на комисията да погледна. Всъщност на този собственик, който преди това докладната гласувахме, парцела му излиза и отива в римнята.
П. Рейзи – Не, точно това коментираме с г-жа Карабаджакова, че не е така, г-жа Чапевова. Премества се към съседната къща.
Д. Карабаджакова – Понеже са собственост на един и същи човек, желанието на гражданина е, тези два парцела да ги слее. Т.е. римнята се увеличава като се слее единия парцел и се приближи към другия парцел. И римнята се увеличава с случая. Нормално е, когато има два парцела на един и същи собственик и той да иска да реализира...
П. Рейзи – Така е. Ето по скицата както гледам, малкия парцел отива към големия и римнята към 514-ти имот...
П. Чапевова – Аз предполагам, че би следвало да бъде дадено и на другия собственик от страната на римнята затова, защото не знам, не мога да сметна по мащаби това, което се връща не са 8 кв.м., каквито липсват от целия парцел.
П. Рейзи – Благодаря, г-жа Чапевова. Аз предлагам, щом има неясности, да не стане така да вземем някакво решение, което в следващия момент да не задоволява нуждите на дадените хора.
Д. Карабаджакова – По принцип аз, доколкото съм говорила с тея граждани, тяхното желание е да вземат тея кв.м. отпреде. И доколкото знам, Бъчварова е правила проучване, за да вкара такава докладна и такава преписка, правила е проучване по старите планове и мисля, че точно там са загубените кв.м. По стария план е било с това предаваемо, което е отпреде, което сега им се губи на хората. Другото няма нищо общо с тази докладна, защото нещата са различни. Те са с частично изменение на застроителния план, минали са през Паметници на културата, един пък е обявяван проекта там. Нещата са по-различни отколкото тука.
П. Рейзи – Така е. Те малкия имот го изтеглят към големия. Ето, скицата гледам в момента, права е г-жа Карабаджакова. Но не знам, при мене те когато идваха, коментара беше такъв. И не знам сега в момента да не стане така, ще го предложим на гласуване, ще го приемем, след това хората да не бъдат доволни и пак да идват при нас и пак да ги връщаме.
Д. Карабаджакова – Сега и г-жа Кемурджиева ми казва, че имота е по стария план и бил напреде, т.е. ние възстановяваме старата имотна граница.
П. Рейзи – Така ли е, г-жа Кемурджиева?
С. Кемурджива – Ст. специалист КРВП – Там са били два имота, единия е отчужден за улица. Това по стари планове. Всъщност парченцето, което би могло да бъде добавено... Само отпреде е наистина. Поне що се касае по отношение на старите планове за този конкретен имот, не за другите.
П. Рейзи – Ами добре тогава, аз предлагам да преминем към гласуване на докладната, така както е предложена от комисията. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гласа;
Против: 1 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното


РЕШЕНИЕ
№204
На основание чл.129 ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол, съгласува проекта за изменение на плана за регулация и попълване на кадастралния план на урегулиран поземлен имот Х-514, в кв.27 по плана на гр.Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 590/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно проект за промяна на плана за регулация и застрояване за поземлен имот № 1685, попадащ в урегулиран поземлен имот І “За сладкарница и озеленяване” в кв.81 по плана на гр.Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията излезе с предложение към Общински съвет да взиме решението по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, запознати сте с тая докладна. Който е съгласен... Юристката на Общински съвет има думата.
Б. Вълкова-Чампарова – Юрист на Общински съвет – Аз съм длъжна да Ви кажа моето мнение в случая. Докладната в този вид, както е внесена с това проекто-решение според мен нарушава разпоредбите на Закона за устройство на територията. Защото според последната промяна, не могат да бъдат променяни предназначенията на озеленените площи, т.е. те не могат да бъдат застроявани. Сега аз виждам, че Общинският съвет излиза със същото решение, но в крайна сметка целта е да вземете решение, което да влезе в сила, не да бъде спряно от Областния управител. Това е мое мнение. Ако решите, отложете докладната, докато си изясните всеки един от Вас случая. Аз съм длъжна да Ви кажа, че има нарушение в закона.
П. Рейзи – Ами вижте сега, г-да колеги, аз предлагам при това положение да отложим докладната. Г-жа Караманова иска да каже, заповядайте.
В. Караманова – След като не е оттеглена по време на комисията, след това вносителя може да предложи вече, но тогава се гласува дали да бъде оттеглена или не.
П. Рейзи – Да, точно така.
В. Караманова – Предлагам на Общинския съвет, тази докладна да бъде оттеглена.
П. Рейзи – Добре. Да бъде оттеглена до уточняването на докладната. Отлагаме я. Не, отлагаме я до уточняване на казуса, точно така. Добре, колеги. Който е съгласен докладна №590, по предложение на Кмета на Община Созопол, да бъде оттеглена до уточняване на казуса, моля да гласува... отложена, до уточняване на казуса, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№205
Общински съвет – Созопол, отлага докладна записка вх. № 590/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно проект за промяна на плана за регулация и застрояване за поземлен имот № 1685, попадащ в урегулиран поземлен имот І “За сладкарница и озеленяване” в кв.81 по плана на гр.Созопол, за доуточняване.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 587/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот ХХХV-403 в кв.36 по плана на гр.Созопол.
П. Рейзи – Колеги, запознати сте с докладната. Който е съгласен с предложението на комисията... Г-н Георгиев, имате думата.
Ст. Георгиев – Правя процедурно предложение. Нека за всяка докладна с едно-две изречение, за по-голяма яснота, дори и за присъстващите в залата, да става ясно за къде и за какво става дума.
П. Рейзи – Добре, приема се г-н Георгиев. Г-жа Карабаджакова, имате думата за малко разяснения.
Д. Карабаджакова – Тоя парцел се намира на ъгъла на ул. “Рибарска” и мисля, че “Кулата” се казва. Адриана Попова е съседната къща. Правим предаваемо общинско място. Мисля, че са 9 кв.м. Гражданина от доста години го ползва, сега иска да го предаде към парцела си.
П. Рейзи – Аз по време на комисиите бях направил една забележка към Гл. архитект, че искам следващите докладни, които са в такава тематика, на тях да бъде написан и адреса, където се намира самата къща. Защото на нас нищо не ни говори поземлен имот еди кой си.
Д. Карабаджакова – Аз Ви казах, че за следващия път ще кореигираме, но просто на самата скица, понеже има определен ред какво се чертае...
П. Рейзи – Ние не желаем на скицата, желаем в обяснителната да пише.
Д. Карабаджакова – На следващите докладни това вече ще бъде отстранено, за Ви го казах на самата комисия.
П. Рейзи – За което Ви благодарим предварително. Други въпроси към г-жа Карабаджакова. Уважаеми колеги, който е съгласен с направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№206
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот ХХХV-403 в кв.36 по плана на гр.Созопол.

Д. Колчева – Докладна записка вх. № 586/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот ХV-94 и ХІІІ-93 в кв.9 по плана на гр.Созопол. Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Това е една затапена улица. Собствениците на имот 1826 така или иначе от дълги години ползват това място. Изградена е чешма, има озеленяване и са полжелали да им бъде предадено към парцела.
П. Рейзи – Коментари по докладната? Г-н Димо Минков има думата.
Д. Минков – Колеги, искам малко информация да внеса. Доколкото знам, собствениците на съседните парцели имат известни възражения по това разпределение на пространството, което се предлага сега за преотреждане. Те просто нямат възможност, няма процедура, по която да изразят своето несъгласие и ще трябва да изчакат нашето одобрение, след това да се съгласува проекта и чак тогава да обжалват. Просто аз изразявам тяхното мнение и според мен, ако има някакво разпределение на това пространство, по-справедливо би било да е по равно на всички, които са там в района. Две са отпред, те се притесняват, че по така предложената промяна, новия парцел ще бъде на 45 см. от техните къщи. Те нямат никакви фасади други и се притесняват, че при по-нататъшни реконструкции, ремонти и може да им се зададе въпроса какви са тия прозорци на първия етаж, защото става въпрос за по-голяма близост.
Д. Карабаджакова – Отстоянието не е 45 см., аз не знам къде го видяхте. Мисля, че 1,20-1,30, то е съществуващо, съобразено с... мисля, че там е изградена една чешма. Точно по това, което е изграденото, за да не влизаме в конфликт. Затова е оставено другото разстояние мисля, че 1,20-1,30 м. беше. Осовата линия, това е края на римнята. А реално това, което остава тука 1,20-1,30 м., е съобразено с изградената чешма, за да не си режат хората чешмата. И точно за това е оставено това пространство, за да могат тия калканни зидове, когато решат да ги реконструират, да могат да бъдат реконстуирани. Основанието, за да ги дадем е, че те го владеят от много години и имат изградени вече някакви подобрения. А дали това нещо ще влезе в сила е въпрос на обявяване, на заповед на Кмета и т.н., на решение, на възражения на гражданите, евентуално ако се получат, несъгласие от страна на НИПК. Това е просто начална фаза на процедурата. Трябва да мине през Общински съвет и след това да правиме съответната процедура. Линията, както е такава предложена е съобразена с изграденото вече на место...
П. Рейзи – Димо Минков.
Д. Минков – Предлагам до уточняване на ситуацията и интересите на всички, живеещи в района, да се отложи докладната за следващата сесия.
П. Рейзи – Други коментари от страна на Общинските съветници?
В. Караманова – Не от вносителя може ли да се оттегли?
П. Рейзи – Не, той предлага неговото искане. От там нататък ще се подложат и двете неща на гласуване. Има второ предложение, предложението е да се отложи. И от тук предлагаме двете решения на гласуване. Първото решение е да влезе по докладната, второто решение е да бъде отложена за следващата сесия за доуточняване на нещата. Затова предлагам да минем към гласуване. Който е сагласен да влезе решението по докладната... Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Г-н Председател, по нашия правилник ми се струва, сега го нямам в момента, но щом има две предложения, се гласува най-напред по-отдалеченото, дали да се отложи и след това ако евентуално не се приеме, преминаваме към гласуване на самата докладна и решение. Мисля, че е така. Моля да го проверите.
П. Рейзи – Добре. Преминаваме към първото решение за отлагане на докладната за следващата сесия. Който е съгласен докладната да бъде отложена за доуточняване и да бъде разгледана на следващата сесия, моля да гласува “ЗА”:
За: 8 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 8 гласа.
Не се приема.
По предложение на г-н Димо Минков
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№207
Не приема предложението на г-н Димо Минков за отлагане на докладна записка вх. № 586/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот ХV-94 и ХІІІ-93 в кв.9 по плана на гр.Созопол. Г-жа Карабаджакова.

П. Рейзи – Който е съгласен по решението на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 6 гласа;
Против: 6 гласа;
Въздържали се: 4 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№208
Не съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулирани поземлени имоти ХV-94 и ХІІІ-93 в кв.9 по плана на гр.Созопол.

П. Рейзи – При това положение няма да я гледаме. Не се приема решението по докладната. То не се приема, 8/8 не можем да приемем и гледаме за следващия път. При това положение докладната остава висяща и... Да, не се приема решението по докладната, точно така. Продължаваме нататък.
Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. № 584/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно план за регулация на урегулиран поземлен имот Х-общ. и ХІ-общ. в кв.22 по плана на гр.Созопол. Г-жа Карабаджакова има думата.
Д. Карабаджакова – Това са две къщи, които едната вече е изградена, другата в момента е на груб строеж. Едната къща е на Славчо Чернишев, другата на Неделчо Карабаджаков. При тях в момента отстранявем една техническа грешка, която се е получила от трасирането и сега в момента изградените вече сгради с това окончателно оформяне на парцела, хората ще могат да си попълнят кадастъра и вземат Акт 16 за къщите.
П. Рейзи – Питане към г-жа Карабаджакова?
Д. Карабаджакова – Не, не се предава нищо, просто е техническа грешка.само се преплъзва.
П. Рейзи – Само се преплъзва. Някой е объркал като е чертал.
Д. Карабаджакова – На строителството и на трасирането на сградата със съвсем малки разстояния. То не се предава, просто при трасирането е грешно изчертан парцела. Няма предаване. Те са си, примерно 90 кв.м. отстъпено право на строеж. Ей тази грешка, която е от 40 см. продсто се оправя, защото в момента сградите са на место така изградени. Така им е дадена линията за строителство, така са строили хората. Те са реализирали, може би е грешка при трасирането, аз не мога да кажа, едновремешното изчертаване и сега цифровия молел. Грешка е и сега трябва да се отстрани техническата грешка.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 9 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 5 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№209
На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2 от Закона за устройство на територията,Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация на урегулирани поземлени имоти Х-общ. и ХІ-общ. в кв.22 по плана на гр.Созопол.
Д. Колчева – Преминаваме към докладна записка вх. № 576/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно проект за промяна на плана за регулация и застрояване за поземлен имот № 1670, попадащ в урегулиран поземлен имот І “За сладкарница и озеленяване” в кв.81 по плана на гр.Созопол.
Колеги, по време на обсъждане на докладната в комисията, вносителят – г-жа Веска Караманова оттегли докладната и поради това тя няма да се разглежда на заседанието на Общинския съвет.
Преминаваме към следваща докладна записка вх. № 526/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно изработен проект за подробно-устройствен план на Провлака между стар и нов град – Созопол. Г-жа Карабаджакова да представи проекта.
Д. Карабаджакова – Едното е опорен план, другото е градоустройствено решени. Мисля, че по градоустройствено решение ще Ви бъде по-ясно. Това е провлака между стария и новия град. Това е условно кафенето гръцкото, което е в тази линия и това е подхода между стария и новия град. Третираме тази зона от града. Проекта в тази част нямаме влязло в сила застроително решение и работим по плана от 65 г., който е доста остарял. Когато е приемано ЗРП-то 89-та година тази част е оставена, поради големия брой недоволства е оставена извън разработката и за това Общината в момента борави по плана от 65-та г. Сами разбират, че с появата на нови собственици тука, с реализираните вече мероприятия в тази зона това нещо не може да продължава да стои така, затова още през миналия мандат Общината е възложила търг за проектиране. Проведен е търгът за проектиране. Има излъчен колектив, който е спечелил правото да проектира. Проекта е минал през няколко фази – на идейна фаза, гледани са на разширени експертни архитектурни съвети. След което, след окончателния му вид е внесен в НИПК за съгласуване и след известни корекции от страна на НИПК от страна на проектантите, проекта е съгласуван от НИПК гр. София и сега в момента предстои неговото процедиране. Т.е., понеже това е съществена част от плана на града, трябва да мине за съгласуване през Общински съвет. Общинският съвет да приеме тази зона, след което ние ще започнем обявяване на всички заинтересовани страни. Когато са правили проектирането, проектантите са разговаряли с всички собственици, които не са много, но все пак са съществена част. Ето в тази зона имаме собственици нови, които са се появили. Какви са били инвестиционните им намерения. Има едно ограничение от НИПК наложено – сградите в тази зона да не бъдат с високо строителство. Кота корниз е 7.00 м. и плътността на застрояване е ниска, до 40% плътност на застрояване за самите парцели. Същественото, което се появява тука, това според мен е изграждането на ето този подход, който би могъл да осъществи по-добър комуникационен изход и подход към стария град, който Вие сами сте свидетели, че е страшно натоварен. Изнасянето на автогарата в тази посока и получаване на още едни такива примки за излизане от града. Същото, което за мене е съществено, това е изграждането на един паркинг, който е евентуално с възможност за паркиране и насочване на колите още по време на влизане в града, т.е. да не им дадем възможност да влизат, многоетажен паркинг в ската тука, който се появява под пътя. Да не им дадем възможност да влязат в града, да паркират и евентуално да излязат пешеходно гражданите да се разходят из града. Другото което е, че в крайна сметка се реализират, ще дадем възможност на тия граждани, които в момента не могат да реализират някакво строителство, да започнат проектиране и съответно изграждане на нови сгради, каквито те смятат да реализират. Една част от тоя площад, тука вече ние виждате, че сме реализирали, авторите на площадното пространство отпреде и на амфитеатъра са същите проектанти, които спечелиха конкурса за провлака. Смятам, че тази година ако успеем да реализираме и разкритие на крепостната стена, това ще доведе значително до подобряване на облика на града и развитието му като туристически център. Ако нещо имате. Това е в общи линии. За мене най-същественото е изграждането на тая улица. Ако това нещо бъде прието, Общината има намерение да възложи работно проектиране и да се търси финансиране за изграждане на тази улица, която е тука. Разбира се, това е въпрос на решение следващо, може да се пуска през летния период само пешеходна, с възможност на всичките тея заведения тука да изкарат атракции. Може да се пуска в определени моменти с транспортен достъп, но това е въпрос на организация, когато влезе в сила. И същото, което Общината има намерение да реализира, ако това влезе в сила в този вид, е да търси финансиране за изграждането на тази автогара, която е с възможност за паркиране отделно на пет автобуса и с мисля, че 10 паркоместа отделно за таксита.
П. Рейзи – Уважаеми колеги...
Д. Карабаджакова – Само още нещо. В зелената част нищо не се предвижда като строителство. Парцела тука на “Кариби” си остава такъв. Не сме пипали зелената част, не сме я пълнили със застройки, просто сме я оставили в същия вид. Тука сме изчистили тоав пространство като зелена площ само с възможност за два или три обекта, които са едноетажни. Това е по застроителния план.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, аз предлагам да дам пет минутна почивка, за да го обмислиме добре това нещо, защото в крайна сметка това е нещо, което днес като го решим, от там нататък ще бъде това.

П. Рейзи – Уважаеми колеги, имаме кворум в залата, 14 човека присъстват. Предлагам да продължим по докладната за провлака. Имам желание да го опънем все пак проекта, ако има някакви коментари, да им бъде по-лесно на господата, които ще коментират. Г-да Общински съветници, имате думата по проекта за провлака за коментари. Г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Благодаря. Този план аз го видях преди два дни в една от комисиите. Много ми хареса картинката. Но все пак и тогава попитах Гл. архитект и сега искам да поставя тези въпроси, които ме интересуват. И тъй като този проект трябва да влезе в сила и трябва да се реализира, имам някои въпроси за доуточняване. Първият ми въпрос е свързан с това, че Общината има някаква собственост в този район на бившата база “Черноморски риболов”. За каква площ става дума и как тя се реализира в проекта, ми е първият въпрос. Вторият ми въпрос е, че винаги се представя от тази, западната част на провлака като бъдещо реализирано пристанище за лодки и яхти. Така поне съм го виждал в моите представи, но така по този план гледам, че тука брега си остава същия в тази част между старото пристанище и новия кей, който е в южна посока. Не беше ли по-добре още сега в плана да се отрази такава една стена, кейова стена. Разбирам, че това е свързано с много средства, така сподели г-жа Карабаджакова, че това изисква доста средства за реализиране на едно такова строителство, но все пак не е ли добре сега да се заложи в проекта, пък когато се намерят средства да се реализира. Сега, ето това е всъщност пристанищния кей, нали?
П. Рейзи – Г-н Георгиев, аз предлагам да дадем думата на г-жа Карабаджакова.
Ст. Георгиев – Да, да. Не, просто само уточнявам тука ми се струва, че остава в състоянието, в което е в момента. Ако може да разясните какво се тука ситуира по проекта и дали не е възможно там да настъпи някаква промяна, така че тука да се получи едно хубаво пристанище. Идеята е в бъдеще Созопол да се развива точно в тази насока. И туризма да се увеличава и ще идват и много чужди яхти и т.н. това са ми двата въпроса.
П. Рейзи – Имате думата, г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – По първия въпрос, с това приемане по този начин на проекта, може би най-накрая Общината ще успее да си вземе тези декари, които и се губят. Защото по приватизационната сделка площта мисля, че беше 8,3 или 8,7 не мога да кажа с точност каква сума беше. В момента декарите, които ползват приватизаторите на “Черноморски риболов” са 12. Така че в момента парцела им е свит до 8 дка. и мисля, че колкото е площта, която са закупили по приватизационната сделка. Даже мисля, че е вземат коефициент на редукция – отнемане на площи, за изграждане на инфраструктурата. Така или иначе най-накрая Общината ще успее да си ползва площта, която е реално. Тука сме отредили един парцел за канал на помпена, която така или иначе е изградена. Тя трябва да събере целия поток от канализационната мрежа и да почне да припомпва към новата пречиствателна станция един ден. И тука остава тая площ, на която Общината ще реализира някакво строителство. Ако това нещо, този подход влезе в сила тука ще се възложи работно проектиране. Работното проекниране в никакъв случай може би тази линия проектантите в момента са я дали съвсем произволно. Но това може да се окаже, че са си съвсем, понеже това ще трябва да се натрупа, насипе и аз не знам. Това са въпроси на следващото проектиране. Това ще се направи със съответното възлагане. Тука може да се допълнят територии към площта, общинската, която е, със самото изграждане на този път. От там насетне вече в тази зона няма лошо да се възложи изследване възможно ли е тука да се направи пристанище, не е ли възможно, тази кейова стена може ли да се изпълни, не може ли. Но ние в момента не можем да го кажем. Защото това са едни проекти, които са свързани с много сериозно проектиране. И те не се правят от случайни хора. Има специален институт, който се занимава с морските пространства и разполагането на специални съоръжения вътре в морето. Защото може да се окаже, че така построена кейовата стена може да се затлачи, да напълни и т.н. или съответно да действа по някакъв начин, който не е приятен. Така, че ако този подход влезе в сила, от там нататък... да, разбира се, това е въпрос на проектиране. Това е една условна, ние не знаем в момента каква е тази линия. Защото примерно в летния период е в една конфигурация, а зимния период е в друга конфигурация, но задно с възлагането на тая улица, конфигурацията може да стане права, крива или каквато я проектират, насипан, изчерпана, това е въпрос на проектиране от тук нататък.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Карабаджакова. Г-жа Караманова има думата.
В. Караманова – Ако схванах правилно въпроса на Станислав, ограничава ли ни това във възможността евентуално да проектираме след това яхтено пристанище. Не, не ни ограничава по никакъв начин. Може да се възложи проучване за това дали може да стане и ако това е възможно да стане, да започне проектиране евентуално на един такъв яхтен кей.
П. Рейзи – Други въпроси?
Д. Карабаджакова – Освен това, само нещо да добавя, извинявай. Това не е нещо, което се застопорява. Този план може да се променя през годините. Няма фиксиран срок. Преди по стария закон имаше пет години влезлите в сила застроителни решения не могат да се променят. Сега няма ограничение. При съответни нужди този план може да се реконструира. Примерно, тук са дадени само линиите на ограничаване на строителството, както е по застроителния план. Утре тея хора може да не искат да направят сгради, може да искат да направят някакъв увеселителен воден парк. Тогава правим промяна на застроителния план, минава се през НИПК, съгласува се. Но в рамките на тяхния парцел, който вече е установен. Защото тука нямаме парцел, имаме нещо си. С което Общината е в съсобственост, отделно се водят дела от пристанищна администрация, че си търсят собственост и т.н.
П. Рейзи – Други въпроси към г-жа Карабаджакова? Г-н Димо Минков.
Д. Минков – Аз, честно казано съм силно раздвоен. Наистина е много красиво направено, но се чувствам и много неудобно. Преди малко беше използвана формулировката, че ние трябва да го приемем този план. Като говорихме по време на комисиите се оказва, че просто ние нямаме алтернатива сякаш. Поне аз така го разбрах. Може би формално процедурата е правилна. Разработката на проект, съответното съгласуване, но смущава ме въпроса, че нашите съграждани това нещо не са го виждали, а ние като техни представители го виждаме в последния момент, т.е. ние нямаме никаква възможност да кажем това е хубаво или това не е хубаво. Примерно за мен стои въпроса кое налага промяната на мястото на автогарата. С какво това място е по-добро, след като тук имаме някаква изградена вече инфраструктура. Този “Юни перус”, за който вложихме пари, тука виждам, че ще го режем и ще го разваляме. И по принцип има ли някакво значение целия този наш дебат. Това искам да попитам.
Д. Карабаджакова – Ами вижте, аз нямам вина, че това проектиране е почнало в предния мандат. И едно такова проектиране на един такъв план обикновено трае от порядъка на 2, 3, 4 го., защото е съществен отрязък. Нямаме гаранция, че ако зачертнем и примерно кажем не го приемаме, аз в случая не съм казала приемане, това в случая е съгласуване от Ваша страна, защото аз обясних в началото, че тепърва предстои обявяване на всички заинтересовани страни. Процедирането на плана тепърва предстои. Но аз не знам дали ако в момента почнем една нова процедура и кажем това, което до момента е направено тука не ни удовлетворява и го зачертваме и възлагаме нова процедура. До края на този Общински съвет, аз не мога да Ви дам гаранция, че тази процедура ще приключи. Защото виждате предното, “Мисари”, това са съществени части от застроителните планове на града. Касаят много интереси, трябва добре да се обмислят, за това те не могат да приключат в рамките на една година. Самото проектиране тука е траяло две години. Минали сме през не знам колко архитектурни разширени експертни съвети, за да стигнем до тази картинка, която в момента Ви излагаме за съгласуване. От там нататък започва реалното процедиране на плана. Може да влезе в сила този план, може да не влезе. Както беше при “Мисари”. Защото имахме намерение да влезе 96-та година, ама вече сме 2004 г. и се чудим как да влезе в сила. Защото все някой нещо има недоволен. В случая тука със собствениците и със страна Община, проектантите са провели предварителни разговори. Тези, които имат най-големи инвестиционни интереси в... Сега, доколко са им удовлетворени тяхните искания и доколко те няма да обжалват плана, ние не можем да гадаем. Но в крайна сметка всички искания по време на проектирането смятам, че са изчистени. Но сега ще видим реалното, когато Вие приемете по принцип плана. Ние като почнем да го обявяваме ще видим имаме ли възражения, нямаме ли.
П. Рейзи – Вижте сега, в крайна сметка тея възражения нас дотолкова не ни касаят, защото там вече се засягат частни интереси и всеки има право на собствено виждане. За нас тука вече по-важно е г-жа Карабаджакова е това дали всички тия неща ще останат в полза на Общината, които сте ги заложили по проекта, дали са актуални и ще бъдат актуални за следващите 25 г. това е проблема в момента. Защото аз мисля, че тая автогара, която сте я заложили там при това бурно развитие на Созопол в посока “Мисаря”, посока “Буджака”, посока на новия град мисля, че в един момент на тая автогара няма да и бъде там местото. Също така, провлака се очертава входа на нашия град. Аз мисля, че не би било първото нещо, което да те посрещне в нашия град това да бъде автогарата. Всичко, което го казахте, съм напълно съгласен с Вас. Но аз мисля, че все пак днешното решение, което ще вземем, това е основата на всичко последващо, което ще се прави в близките 20-30 г. Така че не знам, Вие в тая насока правили ли сте всички тея проучвания и т.н., това дали е коментирано в тия експертни съвети, които казахте.
Д. Карабаджакова – Ами, аз съжалявам, че колежката Кемурджиева взе “Месари”, Вие там щяхте да видите, пък сигурно много от Вас знаят, че там има оставен цял общински терен, който е предвиден за изграждането на автогара. Но аз в никакъв случай не смятам, това е моето архитектурно виждане, че стария град така или иначе трябва да бъде оставен без било то автогара, или спирка, или както речете го наречете. Относно опасенията за този “Юни перус”, че ще бъде развален и ще бъдат засегнати, в случая само една част тука в този участък, при новото строителство ще бъде засегнато изграденото, този застроителен план не се знае до колко години ще влезе в сила. След това, предиждането му не се знае кога ще бъде реализирано, т.е. Общината кога ще има възможност да изгради новата сграда. Това е само намерение за реализиране. Т.е. ние не може да се опасяваме, че догодина ние ще съборим част от тоя “Юни перус” в рамките примерно на 10 или 15 м. и ще изградим самата автогара. Аз смятам лично, че ако автогарата се изгради, ще бъде минимум след 5 или 10 години и ако се изгради в този вид и тя ще бъде не като тип автогара, ами ще бъде само като спирка и места за паркиране. Дотогава предполагам, че този “Юни перус” вече ще позволи да се реконструира и второ смятам, че ще е по-добре ако се изчисти така и този площад, който в момента реализираме и да се освободи натварването на автобусите и да се изкара колкото се може по към изхода на старата част. Но това е вече въпрос на реализиране. Може да намери Общината средства, може да не намери, за да се изгради цялото това съоръжение, защото то е свързано с много средства. Докато за тоя паркинг може да се яви някой да кандидатства и да го вземе на концесия или нещо друго, докато за автогара надали някой ще се намери да инвестира пари, освен от ЕС фондовете за развитие. Но това пак Ви казвам е в процес на развитие. И за да се стигне тука да е автогарата, това е минало през много мнения и много експерти, че точно тук е мястото на автогарата. Тя може да бъде спирка, може основната автогара да се измести в “Месари”, в тоя голям парцел, който имаме, но аз в никакъв случай не смятам, че трябва да оставяме старата част и части от новата част и да изкарваме всичко на “Месари” и като паркиране и като възможност на гражданите да слизат.
П. Рейзи – Г-жа Германова.
Кр. Германова – Аз искам да попитам нещо. В коя част, разбрах, че не е уточнено точно колко дка и т.н. е общинската собственост. В тези части, където виждаме, че ще има постройки, имаме ли тука вътре общинска собственост?
Д. Карабаджакова – Този парцел... има таблица, в която е указано всеки един парцел с каква площ е, тротоарната мрежа с каква площ е, уличната мрежа с каква площ е, зелените площи с каква площ е. Това има спецификация на всичките видове площи. В случая това нещо остава един парцел, това неминуемо си остава общинско, това е друг, трети, четвърти. Както се прави по градоустройствените нормативи и съответните парцели. Зелените площи са описани в друга графа със съответната площ. Тротоарната мрежа в друга графа, тротоарната мрежа в друга графа.
П. Рейзи – Г-н Милков, имате думата.
Ив. Милков – Г-н Председател, уважаеми колеги. Според мене, както разбирам нещата, тука не става дума за това точно къде ще е автогарата и т.н. Тука проблема е принципен. Ние трябва да вземем решение стартираме ли началото на осъществяване на някакъв проект, който обаче, съгласно закона както тя обясни, че няма мораториум както е заковано в момента, че така ще остане. Нали е било пет год. Всички намерения по-нататък може следващият Общински съвет да реши да не бъде там. Важното е, че след толкова години труд на проектантска организация сме стигнали до едно начало, да започнем процедура за осъществяване на някакъв замисъл, но това не е крайния замисъл. Просто ние трябва да поставим началото на осъществяване на този проект. Мисля, че на всички ни е ясно, че затуй става въпрос. Къде ще бъде автогарата. Може да бъде там, може да бъде по-нататък. Във всички случаи обаче Созопол няма да остане с една автогара. Ще има поне две спирки и една централна автогара. И е права Диана. Не може да оставим стария град. Обаче, като дойде завърта, излиза от Созопол и си заминава. Другият влиза от бензиностанцията, отива до някъде в “Месари” и се връща по обратния път. Да не стане квартала през него да минава основната, някаква артерия пътна и да минават един милион автобуси. И пак Ви приканвам, в интерес на Созопол и на труда на тия хора и на туй, което трябва да направим в бъдеще, по принцип да го приемем туй нещо, а после и нашия Общински съвет и тези, които са след нас, ще могат да въвеждат корекции. Но трябва да започнем. Иначе ще го протакаме във времето и нещо няма да направим. И това не е добре нито за Созопол и за гражданите, и за туризма и за всичко.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Милков. Г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – Още малко ще Ви занимавам колеги. Във връзка с това, което току що г-н Милков каза, не случайно зададох аз въпроса за общинската собственост кое е. Говорим, че можем да правим корекции. След като обаче, примерно, ние го изгласуваме това. Няма обжалване от тези, които са около. Може би не говоря с точната терминология, не съм специалист в тази област. Интересува ме следното: следващият Общински съвет решава, че тука ще има някаква промяна. При положение, че е частна собственост, до колко може да се намеси, след като бъде одобрен вече този проект.
Д. Карабаджакова – Ако е частна собственост просто в закона е казано, че в частната собственост отчуждаване може да прави само при изключителни случаи. Собствеността е уредена мисля, че в чл.1 по Конституцията. Това нещо си е тяхна собственост. Те вече я имат. Тя си е тяхна собственост. Само че като дойдат да им издам една скица, аз вместо да им сложа тоя парцел, им слагам някакъв парцел, който е незатворен от 65-та г. Което просто, понеже собствеността се е променила, а реално тая собственост не е отложена в тоя план. От тук нататък те ще си влязат в тоя парцел, в който реално имат съответната площ, което е заложено. А отчуждаване дали ще може да направим, може тогава закона след две или пет години да го позволява, но в момента не позволява да го направим. Т.е. ние имаме на пет частници парцели, а пък от там нататък всичко друго остава общинско. Дали е било градина или улица, то си е общинско. Имаме обаче пет застопорени частника. Другото всичко е общинско.
П. Рейзи – Г-н Недин.
Ст. Недин – Аз имам едно предложение. Щом като така или иначе бавно ще вървят нещата за постигане на едно крайно изграждане на провлака, по-добре така малко веднага след сезона, така едно толкова важно решение лично на мен ми е малко трудно да го взема. Казвам най-сериозно. Предлагам да го отложим за другата сесия, да го обмислим още един месец. Такова ми е предложението. Все пак става въпрос за нещо много сериозно.
Д. Карабаджакова – Аз пак искам да кажа, че все пак за да се стигне до това мислене е минало през първо колективи, проектиране. Общо взето са го гледали много архитекти и то изявени архитекти и спеециалисти. Има комуникационен план. Той е за изграждането на всички криви, улици, подходи и т.н. Има ВиК схеми, Ел. Схеми, то това нещо е мислено в рамките на две или три години като е проектирано. Лошото е, че на нас ни е много трудно да работим. Ей сега в момента тука тези собственици искат да реализират мероприятие, обаче аз не мога да им дам виза за проектиране, защото плана не е приет. И се принуждавам да им дам виза по еди кой си член, защото в закона има, със съответните съгласувки с авторите, за да си направят проектирането. Аз съм издала вече такава виза. Тука сме реализирали това мероприятие, започнахме да го реализираме, най-вероятно и тези собственици и тези няма да ни чакат. Те ще поискат такава виза и на осн. Чл.135 от ЗУТ със съгласуване от авторите ще започнат да реализират мероприятия. Защото нямат време да ни чакат.
Ст. Недин – Ние не сме експерти. Експерта тука е Диана. Ама нашата работа между чука и наковалнята. Щом това нещо едва ли не ще стане след пет-шест години, а пък тука има разни тенденции. Въпроса е още малко да го обмислим, дали въобще ще се пише в тенденциите. Тука като развитие на градоустройство, туризъм и т.н.
Д. Карабаджакова – Мисля, че ще изпаднем в положението, в което плана Вие докато го приемете или там следващият Общински съвет, да, съгласувате, извинявам се, гражданите ще реализират мероприятията си вече едно по едно.
П. Рейзи – Г-н Янакиев.
Т. Янакиев – По този начин, както Стоьо ги поставя нещата, ние още 4-5 години ще трябва да отлагаме. С много лека ръка ние си позволяваме да зачертваме 4-5 години време. Защото ако евентуално се размисли така: аз сега не мога да гласувам добре, остави тогава на другите, въздържи се ако искаш, но нека да гласуваме. Да речем след месец решим да го отхвърлиме, аз винаги ще гласувам “ЗА”, защото ми харесва този план, означава 4-5 години да се проточим във времето още. Ами, извинявай ама Диана е права. Тука има частни собственици. Можем ли да ги държиме още толкова години. Аз предлагам тогава да изчакаме още 10-15 год. да видим напълно накъде ще се развие града. Може да стигне до “Дюни” и така да си сложиме автогарата някъде около “Каваците”. Благодаря.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Янакиев.
Д. Карабаджакова – Ако ние сега не го приемем това означава да започнем отначало същото проектиране, да заложим нови средства за проектиране и всичко наново.
П. Рейзи – Ама защо, то може да се отложи за следващата сесия, да се откоментират нещата, малко нещата се представят прекалено прибързано, г-жа Карабаджакова. Вие сама казахте, че тоя проект се прави вече две-три години. Има от тях вече някои неща, които...
Д. Карабаджакова – Вие сте един от инициаторите това нещо да се направи.
П. Рейзи – Е да, ние в момента никой не застава против идеята. В момента коментираме дали трябва веднага за тоя период от време трябва да го вземем. Защото в крайна сметка, както Вие казахте, че може във времето нашето решение да се промени и т.н., нашето решение днес е много важно. Защото ние решаваме основата на всичко останало, което ще се прави. Г-жа Караманова.
В. Караманова – В случая става въпрос за съгласуване на един подробен устройствен план. Т.е. това е само съгласувката на плана, на ПУП-а, върху който след това ще се работи. И ако ние в момента разсъждаваме така, на следващия Общински съвет може да се стигне до там да започнат в момента да нанасят корекции, което само по себе си не може да стане, това означава да минем към нова процедура за обявяване на ново разработване на подробен устройствен план. За да може да бъде обявен обаче на гражданите, както тука изказаха становище Общинските съветници, той трябва да бъде съгласуван и да се обяви на гражданите на града. Тогава започва обявяването едва. Обявява се, всеки може да дойде да го види или да бъде обявен тука в сградата на Читалището. Всеки, който се интересува. По време на обявяването възражения могат да се правят. Тогава общината като община, ние може би трябва да мислиме, ние ако имаме някакво възражение като корекция, да го направиме. Но не при съгласуването. Ако сега се приеме, повече време ще имаме да мислиме при обявяването му, като Общински съветници Вие и ние като общинска администрация, да видиме какво в крайна сметка решаваме по този подробен устройствен план, че не му е точно тука мястото, а еди къде си. Да възразим и тогава да му се нанесе корекцията. Но това още едно месечно забавяне или два месеца, както и да е като забавяне, няма да ни свърши работа. Това е идеята.
П. Рейзи – Г-н Димо Минков.
Д. Минков – Аз съм съгласен с г-жа Караманова, обаче аз и досега се срамувам с прибързаното решение, което взехме за центъра на новия град. И тогава ни казаха аман заман, ако сега не го направите, никога няма да стане...
П. Рейзи – И какво направиха, промениха проекта, не я виждам никъде кулата. В описанието, което ми дадохте експерта казва, че сградите са преместени и т.н. И в един момент се получи, че ние сме гласували едно, а ще се направи съвсем друго. В тая насока аз също съм на мнение, нека да не ни притискате толкова много. Един месец не е чак толкова дълго време, с което ще отложим гласуването на нещата. Ние не сме против това нещо да се развива. Чисто и просто прекалено бързо ни е поднесено и ако ние, както каза г-жа Карабаджакова, аз съм запознат с нещата, но в крайна сметка това решение не го взима лично Панайот Рейзи или Иван Милков, взимаме го всичките Общински съветници.
Д. Карабаджакова – Аз лично тази докладна съм я внесла още преди лятната Ви сесия.
П. Рейзи – Но никой не е видял, г-жа Карабаджакова, защото Вие сама казахте, че не може да се носи и не може да бъде копие дадено в Общинския съвет.
Д. Карабаджакова – Не, не сте коректен. Имаше толкова заседания и аз идвам всеки ден с плана.
П. Рейзи – За четири заседания пет, не може да се види.
Д. Карабаджакова – Ако бяхте ми го поискали и преди лятната почивка, нямаше...
П. Рейзи – Щеше всеки ден да ми го носите.
Д. Карабаджакова – Да, на всеки един път, аз никога не съм отказала, въпреки че вчера имах експертен съвет. След 4,15 ч. Като свърших дойдох в Общински съвет, пак Ви го носих с надеждата да уточним всички неща. Така че аз смятах, че след като съм го внесла преди лятната Ви ваканция, това са два месеца и половина три като докладна, можеше да намерите време да го погледнете и да се заинтересовате за какво става въпрос. Не е наистина от значение, след като е чакало от 65-та година досега, дали ще се приеме за един месец, но просто смятам, че е несериозно.
П. Рейзи – Юристката на Общински съвет има думата.
Б. Чампарова – Само искам да направя тълкуване на думата “съгласуване”. Това е обществено обсъждане във Ваше лице, на Общински съвет. И това съгласуване става само с решение на Общински съвет. Т.е. Вие правите в момента обществено обсъждане.
П. Рейзи – Г-н Мархолев – зам. кмета на общината.
К. Мархолев – Аз искам да направя реплика на изказването на г-н Минков. Значи, площада горе на “Черно море”, там се изгражда масивна сграда. Тука не говорим за изграждането на масивна сграда. Напротив, даже Вие имахте идеята там да става пространство, зелена площ и тем подобни работи. Точно това става. Даже да го подложим на обсъждане от гражданите, аз не виждам да има някакво изменение. Тука има само пътища, зелени площи и единствено някой някога каже нещо за тази автогара защо ще бъде тук. Аз не виждам къде някъде някой от гражданите да има нещо против. Не, аз Ви разбирам, но не виждам къде може да се получи такъв проблем в тоз проект тука някъде. Нищо лошо не става тука гражданите да го обсъждат и... Те и за площада казваха тука всички идваха при нас и казваха кво правите, глупости правите, ама сега всички казват, че площада стана хубав.
П. Рейзи – Предлагам две минути почивка, ако обичате.

П. Рейзи – Имаме кворум в залата. Предлагам да започнеме сесията. Достатъчно според мене дебатирахме, коментирахме. Моето мнение е да преминем към гласуване. Благодарим на г-жа Карабаджакова за коментарите, които направи по въпросите. Благодариме и на Кмета. Дияна, прочети решението на комисията. Моля, изслушайте решението и преминаваме към гласуване.
Д. Колчева – Комисията излезе със становище, предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната.
П. Рейзи – Общински съвет – Созопол съгласува представения окончателен проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за “Провлака” – гр.Созопол и специфични правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план за регулация и застрояване към плана. Съответно има приложения за съответните протоколи на комисиите. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№210
Общински съвет – Созопол съгласува представения окончателен проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за “Провлака” – гр.Созопол и специфични правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план за регулация и застрояване към плана.
Д. Колчева – преминаваме към докладна записка вх. № 525/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно определяне и одобряване на специфични правила и нормативи, съгласно разпоредбите на чл.13, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с изискванияа на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове категории и устройствени зони за местност “Мапи”, “Каваци”, “Далечни мапи”, “Ачмалъци”, “Св. Марина”, “Герени”, “Аклади”, “Аклади-чеири”, “Акра”, “Алепу”, землище гр. Созопол и землище с. Черноморец, Община Созопол.
След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.

След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет – Созопол на основание разпоредбите на чл.3 от Наредба №7 във връзка с чл.13 ал.2 от ЗУТ и чл.27 ал.1 т.3, чл.28 ал.5 и чл.29 от Наредба №7, одобрява следните правила и норми за застрояване, както следва:

-за “Аклади – чеири”, “Аклади”, “Вятърницата” и “Рачов кладенец”, к-г “Градина” землище с.Черноморец със следните показатели:
плътност на застрояване – 30%
интензивност на застрояване – 1,5
мин.озеленена площ – 60%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 7,00 м.
и кота било 10,00 м.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, това беше промяната в тая точка от тая докладна. Съобразихме се с това, че в крайна сметка това влиза в първа линия в близост до морето. Според нас една височина на кота корниз от 10 м. има опасност да запечати предната линия и по тоя начин назад, които са няма да могат да се развиват нормално. И в тая връзка, преценихме, че това което е, говориме за стария път към Черноморец, това което е под пътя, да бъде с кота корниз 7 м. затова се направи тая промяна. Имате думата г-жа Колчева.
Д. Колчева – Продължавам със следващите:
-за “Мапи”, “Ачмалъци”, “Синетудис”, “Алепу”, “Андрея баир”, “Св.Марина”, “Коручешма”, “Мисаря” землище гр.Созопол, със следните показатели
плътност на застрояване – 30%
интензивност на застрояване – 1,5
мин. озеленена площ – 60%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 10,00 м. и кота било 14,50 м.
П. Рейзи – Тука го запазихме също в тая линия, защото се явява над пътя и мислим, че все пак по-далече от морето и една по-висока застроеност би довела по-сериозни инвеститори за малко по-добра инвестиция в Общината.
Д. Колчева – Продължавам със следващите:
-к/г “Каваци”, к/г “Смокиня”, к/г “Веселие” землище гр.Созопол
плътност на застрояване – 20%
интензивност на застрояване – 0,8
мин.озеленена площ – 80%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 7,00 м. и кота било 10,00 м.
П. Рейзи – Това е пак под пътя. Самия к/г “Каваци”, к/г “Веселие”. Там също залагаме по-ниската кота корниз 7,00 м., като преценяме, че по този начин ще има възможност тези, които са вече отгоре с по-високата кота корниз да стане, да има един вид терасовидно нареждане на сградите, които ще се застроят в този район. Съгласувани са коментарите в комисиите с Гл. архитект и с Кмета на Общината, затова предлагам, който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”. А, г-н Мархолев, имате думата.
К. Мархолев – Отпреде в докладната са писани и “Акра” и “Герени”, а отзаде в решението не са писани. Хубаво е да се пишат. Това са различни местности, просто виждам, че “Акра” и “Герени” са пропуснати. Аз като предложение го казвам. В решението е писано до “Градина”, а “Герени”се пада в землището на Созопол.
П. Рейзи – А няма ли го от другата страна.
К. Мархолев – Отзаде го няма, г-жа Караманова го е писала отпреде.
П. Рейзи – Значи в първата точка след “Градина”, ще запишеме и “Герени”.
К. Мархолев – Ама “Герени” е в землището на Созопол, не е в землището на Черноморец. “Акра” след “Градина” – Черноморец, а пък “Герени” са в Созопол.
П. Рейзи – Ще го напишем “Мапи”, “Ачмалъци”, точно там ще напишем “Герени”.
К. Мархолев – Ама “Герени” има и отдолу и отгоре. Точно това е. Трябва да се направи това нещо.
П. Рейзи – Да, трябва да се напише. “Герени” под пътя и “Герени” над магистралата. Г-жа Карабаджакова.
Д. Карабаджакова – Да се пише “Герени” созополско землище под пътя, за влезе в норматива, който е 7,00 м. кота корниз. А другите “Герени” над пътя, созополско землище в норматива 10,00 м. кота корниз. Просто да се направи разграничаване.
П. Рейзи – Добре, значи тука, където сме написали “к/г “Каваци”, к/г “Смокиня”, к/г “Веселие” и “Герени” под пътя в землище гр. Созопол”. Там добавяме. Там, защото е 7,00 м. Кота корниз.
Д. Карабаджакова – к-г “Градина” землище с.Черноморец , би трябвало да се напише “Герени” под пътя землището на гр. Созопол под стария път.
П. Рейзи – Значи, след Черноморец, където е “Аклади – чеири”, “Аклади” и т.н., след Черноморец пишем: “, “Герени” под пътя землището на гр. Созопол”. И “Акра”.
В. Караманова – Защото “Аклади” също има над стария път.
Д. Добрев – Има “Аклади” под стария път и над пътя.
П. Рейзи – Г-жа Карабаджакова, казвайте как ще коригираме. Тука за “Герени” е ясно. Включваме го тука след Черноморец, пишем “Герени” под пътя землището на гр. Созопол”.
Д. Карабаджакова – Там, където са написани на 7,00 м. кота корниз, пишеме всичките тези, които са на кота корниз 7,00 м., включително и тези, които са “Акра” под пътя. Значи пак ще ги опишем “Акра” под пътя при 7,00 м. кота корниз. А тези, които са при 30% значи “Акра” отива при 30% над пътя. С 10 м. кота корниз.
П. Рейзи – По първото, където е кота корниз 7,00 м., където са “Аклади”, землището на с. Черноморец, там вътре влиза и “Акра” под пътя и “Аклади-чеири” под пътя и “Герени” под пътя, землище Созопол. От там преминаваме на това, което е на 10,00 м. кота корниз. Там дописваме “Аклади-чеири” над пътя, значи, първо преди землището на гр. Созопол, след “Мисаря” записваме “Герена” над пътя, землището на гр. Созопол и “Аклади-чеири” в землището на с. Черноморец и “Аклади” над пътя. Кмета на с. Черноморец, имате думата.
З. Хрусанова – Искам да поставя един въпрос. Г-жа Карабаджакова, това е необходимо наистина, за да се одобряват проекти. Вие предлагате тия проценти за застройка за съответните местности, но аз поставям въпроса за това, че няма първична улична регулация в терените, които предстоящо ще започнат да се застрояват и където по моя информация има вече изготвени проекти на Вашето бюро за одобрение поне четири проекта. Между “Червенка” и к-г “Градина” говоря. Аз искам да обърна внимание, че първичната улична регулация по закон дава възможност до 25% , един среден процент на всички собственици да бъде отнеман за инфраструктура, която е от обществен интерес, от обществено значение. Тук имам предвид комуникациите, които ще минават през съответните улици, това са петна за трафопостове, паркинги, озеленяване. Нещо подобро на това, което видяхте. И аз мисля, че трябва да бъде заложено в самото начало при застрояване на една толкова важна територия, каквато е тази крайбрежна част, за която аз говоря, за землището на с. Черноморец. Така стои въпроса и с останалата част по посока на к-г “Златна рибка” – това вече е в землището на Созопол, а знаем че е много трудно осъществимо, но така или иначе отговорността, с която ще бъдем свързани – Вашето, моето име и най-много г-жа Караманова, е от много голямо значение тази отговорност, тъй като предстоящото застрояване ще бъде факт и то ще остане на повърхността, ще се виждат и грешки, зная колко сте затруднени. Мисля, че трябва да се помисли. Общинският съвет, одобрявайки тези проценти на застройка ще Ви даде възможност да одобрявате и самото строителство. Преди да е осъществена тази първична улична регулация. Аз мисля, че ако така се задълбочите в мисленето си ще видите, че това е много важно.
Д. Карабаджакова – Вие несъмнено сте права, просто искам да уточня защо се внася тази докладна. Тази докладна се внася с предстоящото влизане на закона за застрояване на черноморското крайбрежие. Понеже всичките тези зони ние знаеме, че вече не са земеделски, обаче го знаеме само ние. И гражданите, които купуват. И нашето желание на Общината е там да изграждаме инфраструктурни обекти, свързани с туризъм. Но по ТУП-а на Общината тези зони са предвидени за ниви. И ако влезе този Закон за развитие на черноморското крайбрежие, има голяма вероятност, тези земи да си останат ниви. Постъпките на общинска администрация е колкото може да напреднем във времето и да заявиме желанието на Общината тези земи да не останат ниви за обработване. Нали Вие знаете за Зона А, Зона Б, 2 км. от черноморското крайбрежие. Така или иначе този Закон може би ще бъде приет. И затова внасям тази докладна. А пък доколкото за уличната регулация, че със Вас сме коментирали специално за “Аклади” над к-г “Градина”, ние там сме започнали улична регулация. И тая улична регулация не може да бъде проектирана нацяло, защото тя е много скъпа като структура.
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Карабаджакова. Господа, аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направените промени, които направихме и предложението за решение, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№211

Общински съвет – Созопол на основание разпоредбите на чл.3 от Наредба №7 във връзка с чл.13 ал.2 от ЗУТ и чл.27 ал.1 т.3, чл.28 ал.5 и чл.29 от Наредба №7 одобрява следните правила и норми за застрояване, както следва:

-за “Аклади – чеири”, “Аклади” под пътя, “Вятърницата” и “Рачов кладенец”, к-г “Градина” землище с.Черноморец, “Акра” под пътя, “Аклади-чеири” под пътя и “Герени” под пътя, землище гр. Созопол със следните показатели:
плътност на застрояване – 30%
интензивност на застрояване – 1,5
мин.озеленена площ – 60%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 7,00 м.
и кота било 10,00 м.

-за “Мапи”, “Ачмалъци”, “Синетудис”, “Алепу”, “Андрея баир”, “Св.Марина”, “Коручешма”, “Мисаря”, “Герени” над пътя, землище гр.Созопол, “Аклади-чеири” в землището на с. Черноморец и “Аклади” над пътя, в землището на с. Черноморец със следните показатели
плътност на застрояване – 30%
интензивност на застрояване – 1,5
мин.озеленена площ – 60%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 10,00 м. и кота било 14,50 м.

-к/г “Каваци”, к/г “Смокиня”, к/г “Веселие” землище гр.Созопол
плътност на застрояване – 20%
интензивност на застрояване – 0,8
мин.озеленена площ – 80%
височина на застрояване Н мак. кота корниз 7,00 м. и кота било 10,00 м.

Д. Колчева – Това беше от комисията по ЗУТ.
П. Рейзи – Давам думата на Председателя на Комисията по здравеопазване г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Уважаеми дами и господа, на 23.09.2004 г. от 17.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”.
На заседанието присъстваха:
10. Станислав Георгиев – Председател;
11. Катя Стоянова – член;
12. Дияна Колчева – член;
13. Димо Минков – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Добри Добрев – общински съветник;
4. Росица Димова – Главен експерт “Образование”.
Комисията разгледа и се произнесе по следните въпроси:
Основната докладна,по която обсъждахме, това беше докладната с вх. № 698/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училищата за учебната 2004/2005 г. в Община Созопол.
Имахме обсъждане на тази докладна. Проведохме разговор и с г-жа Росица Димова. Тя ни поясни, че някои от образците, Образец №1, което е основният документ за, който утвърждава броя на паралелките, СИП-овете, броя на персонала в училищата. След като той бъде утвърден, тогава всъщност училището работи нормално според нормативите и законите. Оказа се, че в Образец 1 е приет за училището в гр. Созопол и тъй като там бяхме заложили докладната на Директора на училището някои допълнителни СИП-ове, СИП значи свободно избираема подготовка. Аз искам да Ви прочета тези промени, за да можем да Ви ги предложим за гласуване. За останалите учебни заведения, вкл. и за детските градини, нещата остават така, както са предложени. Ако има някакви промени евентуално след приемане на Образец 1, тогава може би на следващата сесия ще постъпят някакви корекции. Докладната е пред Вас. По отношение на детските заведения, комисията предлага решението да бъде съгласно решението от докладната записка. Сега ще Ви прочета решението:
Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и по-
мощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2004/2005 год.
Ако имате някакви коментари по тази част от докладната. Тогава да преминем нататък към училищата. Искам да прочета промените, които междувременно настъпиха от внасянето на докладната до момента, в който тя се разгледа. Става въпрос за училището в гр. Созопол. Там нещата са ясни вече. И така. Промените са следните:
Часове по СИП:
Екология – 6 клас – 1 група;
Приложни изкуства – 2 клас – 1 група.
Компютърна техника – 5 клас – 3 групи
Компютърна техника – 6 клас – 2 групи
Изобр. изкуство – 3 клас – 2 групи
Изобр. изкуство – 7 клас – 1 група
английски език – 5 клас –1 група
ИКД-художествено-творчески състави – създават се две групи, като за 2, 3 и 4клас – една група и 5 клас – една група
Отпада това, което имате по докладната като спортни секции гимнастика в 1 клас няма да има.
Баскетбол – 5 клас – 1 група
Футбол – 5 клас – 1 група
Хандбал – 7 клас – 1 група
П. Рейзи – От там нататък всичко е така, както се предлага по докладната.
Ст. Георгиев – Другите неща ще ги приемем така, както са предложени по докладната. Ако се наложи на следващата сесия да има някаква корекция по приетите вече образци, и евентуалните корекции в тях, тогава ще направим някакви корекции. Важното е тука по принцип нашето решение е важно по отношение на маломерните паралелки и слетите групи. Това е всъщност основно смисъла на това решение, което ще вземем сега. Ще Ви прочета и предложението за решение:
Общинският съвет одобрява и приема числеността на педагогическия и непедагогически персонал в училищата, маломерните и слети паралелки, СИП–овете и външните лектори за учебната 2004/2005 година.


П. Рейзи – Уважаеми колеги, така направени предложенията по тая докладна, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№212.1. Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2004/2005 год.

№212.2. Общинският съвет одобрява и приема числеността на педагогическия и непедагогически персонал в училищата, маломерните и слети паралелки, СИП-овете и външните лектори за учебната 2004/2005 година.

Ст. Георгиев – Комисията разгледа и други докладни, но тъй като те се дублират с разглеждане в други комисии, аз ще оставя на колегите те да прочетат предложенията за решения. Даже някои докладни вече минаха. Просто става въпрос за тези еднократните помощи, по отношение на продажбата на училищата общинска собственост.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Георгиев. Давам думата на Председателя Дияна Колчева, Председател на Комисията по туризъм и общинска собственост. Г-жа Германова ще чете протокола от комисията.
Кр. Германова – На 15.09.2004 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
1. Дияна Колчева – Председател;
2. Димо Минков – член;
3. Красимира Германова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;

Комисията разгледа доста докладни. Започвам една по една да Ви ги представям.
Докладна записка вх. №527/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на община Созопол, относно предаване на непредадено имущество на Потребителна кооперация “Созопол”, въз основа на § 1, ал.4 от ДП но Закон за кооперациите.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Колеги, всички имате пред Вас решението. Интересува ме има ли коментари по докладната. Аз учавствах в тая комисия и там имаше коментари по тая докладна, че никъде по документацията, която е представена не може да видим наистина тоя павилион, който трябва да бъде предаден на кооперацията дали е изграден и построен със средства на кооператорите и никъде не можем да разберем те откога стават собственик на този павилион. И молбата ми е, имам питане към г-н Златко Николов като бивш Кмет на общината. Принципно навремето, когато сте правили някакво възстановяване на техните имоти, на какво основание освен това, че закона им позволява, някакви други документи бяха ли представени?
Зл. Николов – Това беше 95-та г., по закон ли беше или по постановление, което беше излязло за възстановяване на собственост на потребителни кооперации, които през годините са били одържавени. Бюха представили един опис на имуществото, което са имали. Те са имали някъде към 40-50 обекта. От всички тези обекти в гр. Созопол бяха останали няколко – единият беше “Черно море”, другият беше този павилион, който сега ще го махнем до пристанището, другият на Магарешкия площад, два тука на автогарата, които вече ги премахнахме и един имаха, където сега се изгражда Търговския център на “Черно море”. Те са собственици на тия обекти. Аз им го възстанових със заповед. Такъв беше реда. Повечето от тях са строени на общински терен и в документите има един опис, където пише “обекти, построени върху терен общинска собственост”. Те изнесоха части от закона, където пише, че не са общинска собственост, а обекти и съоръжения на частни и на общински кооперации, в това число и строени по бившия чл.120, сега чл.56 от ЗУТ. На базата на това, те имат претенции с тая докладна този терен да им бъде даден от Общински съвет, да бъде изграден тоя обект там, предвид на това, другите, които бяха на територията на Созопол, по различни предвиждания на ЗРП се премахнаха. Двата на автогарата, единия горе на Търговския център. Сега предстои падането на този на пристанището. Така че им остава “Черно море”, те там реализираха ново строителство, и този на Магарешкия площад. Аз мисля, че няма нищо лошо, това са хора, жители на тоя град, които през годините така или иначе са дали голяма част от живота си, от трудовия си стаж за обслужването на гражданите. Така, че аз лично не възразявам.
П. Рейзи – Благодарим на Златко Николов. Имате думата, г-жа Стоянова.
К. Стоянова – Аз изказвам своето мнение, точно противното на г-н Николов. Аз също живея в този район и абсолютно съм против възстановяването всякакви права на Кооперацията. Градинка има там, целия ни район се задръсти грубо казано, от блокове и хотели. Цялата крайбрежна ивица долу на Боруна, се направи едно огромно строителство с не знам колко метра кота корниз. Остана една единствена градинка. Нямам нищо против съкооператорите, и те трябва да печелят, но разберете наоколо има сумати магазинчета, павилиончета, хотелчета и т.н. И най-важно – една единствена градинка.
П. Рейзи – Г-н Минков.
Д. Минков – Аз подкрепям емоционалното отношение на г-жа Стоянова въпреки, че въпроса не стои така. Няма значение дали искаме или не искаме, ако павилиона е техен, ние сме длъжни да им дадем земята. От друга страна обаче, нито документите, които са приложени, нито описа, за който говори г-н Николов са доказателство за някаква собственост и даже мисля, че в случая, когато е издал тази заповед той е проявил повече добра воля, отколкото опиране на Закона. Тези данъчни декларации, които те прилагат според мен не са никакво доказателство, защото и аз мога да пиша в моята данъчна декларация, че новата сграда на общината е моя, да и платя данъка и да претендирам за нея. В тази връзка смятам, че не е допустимо ние да гласуваме да им се предаде земята за този павилион.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Минков. Други коментари по докладната.
Ив. Милков – Само един въпрос. Това, което искат като възмездие от 60 кв.м. за тези неща, които са им отнети там и т.н., в зелена площ ли са? Ами какво да коментираме тогава?
П. Рейзи – Юристката на Общинска собственост.
Г. Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Първо, данъчните декларации специално в Закона за кооперациите, в допълнителните разпоредби, те са включени изрично като доказателство за собственост. Само за техния случай.
П. Рейзи – А терена, на който е в момента магазина зелена площ ли е или терен, определен за магазин?
Г. Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Специално за терена, тъй като ако бяхме го предложили в първоначалния му вид, щеше да е зелена площ, но със 60 кв.м. те щяха да влязат в съсобственост с Общината.
П. Рейзи – Защото аз мога да коментирам, че в момента долу на “Кита” тея павилиони, които са там, всичките те са по чл.120, който вече не съществува. Тогава навремето е било държавно, държавата е разрешила и са го направили. Но терена е отреден за зелена площ и за сладкарница. Така, че и ако горе е в същото положение, ние нямаме основание да им го даваме на тях това нещо. Затова коментирам в момента. Как е отреден целият терен ме интересува.
Г. Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – Целият терен, аз точно това Ви обяснявам, чи тироно 60кв.м. са отделени като УПИ две са определени и предназначението е за КОО.
П. Рейзи – За магазин. Добре, благодарим. Това е направено от предишния Общински съвет. Аз си спомням, че имаше едно такова, гласуваха едно преотреждане, промяна на терена и тогава ние имахме решение за изграждане там на трафопост и на голям хранителен магазин. И всъщност точно това е промяната на част от терена.
Г. Георгиева – Юрист “Общинска собственост” – По принцип озеленяване не можехме и да отделим 60 кв.м. ако не е за магазин.
П. Рейзи – Г-жа Германова има думата.
Кр. Германова – Колеги мисля, че никой от нас тука не е против да се спази закона. Тези всички кооператори, както са кооператори, те са членове и на този град. Обаче аз не виждам никъде доказателство, че 62-ра година, когато са били отнети места, сгради и т.н. на кооперации, че е съществувал този павилион там и че е бил на Кооперацията. Аз съм по-малка от 62-ра год., по-късно съм родена, по-късно съм дошла и в града. Надявам се, че има хора да кажат, или поне ще се намери някакво доказателство, че 62-ра год., когато е излязъл закона за отнемането на тези имоти и магазини и помещения на Кооперацията, че там е съществувал този павилион и че е бил на Кооперацията. Че това место е било на Кооперацията. Мисля, че говорим в момента празни приказки.
П. Рейзи – Колеги, аз предлагам да преминем към гласуване. В крайна сметка всички вече сме запознати с проблема. Който е съгласен... не, не можем да правим такава промяна. Аз затова казвам, че с така представените документи, чисто и просто подлагам на гласуване и вече всеки си преценя. За това предлагам, който е съгласен с така направените предложения…
Кр. Германова – Защо не я отложим докладната?
П. Рейзи – За какво да я отлагаме. Аз не виждам смисъл да я отлагаме.
Д. Минков – Вижте какво каза г-жа Германова. Тя е поискала всички документи и са и дали тези документи. Те не са доказателство за собственост. Тъй че няма какво повече да отлагаме. Не сме ние хората, които трябва да търсим доказателства.
П. Рейзи – Аз затова предлагам да минем към гласуване. В крайна сметка ако във времето се уточнят, се намерят нови доказателства, ще си влезе нова докладна и пак ще си гласуваме. Ако наистина докажат, че това е тяхно и има основание да им го дадем. За това казвам така – по решението на комисията, който е съгласен... Кажете, г-н Мархолев.
К. Мархолев – Защото съм запознат със случая, да Ви кажа. Първо, там имаме проблеми и оплакване от целия квартал. Лятото ставаше сборище на наркомани, сградата цялата е срутена и г-жа Караманова ни направи тука едно предписание да отидем да я съборим. Обечи те дойдоха и вдигнаха една герултия, че ако съборим сградата, фактически земята моментално отпада да е тяхна. И ако сега...
П. Рейзи – Тя и в момента не е тяхна.
К. Мархолев – Да, ама разбирате ли, те идваха и се мотивираха при мен. Тази сграда е срутена там и ако те не могат да намерят документи и една година това да не стане пак, то и зимата може някое дете да отиде да играе там и сградата да падне. А пък догодина лятото ще стане сборище, ако те не могат да намерят някакви документи, пак ще стане сборище на наркоманите.
П. Рейзи – Разбира се. В крайна сметка ние не можем да предаваме нещо на някой, който до тоя етап не е доказал, че е негово. Затова г-да, няма какво да коментираме, да минаваме към гласуване. Който е съгласен с направеното предложение от страна на комисията по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 0 гласа;
Против: 12 гласа;
Въздържали се: 4 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№213
Общински съвет – Созопол не дава съгласие да бъде предадена собствеността на Потребителна кооперация “Созопол” върху прилежащия терен към Павилион № 45/за хранителни стоки/ представляващ УПИ ІІ /за КОО/ в кв.59 плана на гр. Созопол, с площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

П. Рейзи – Кмета пуска заповед и събаряте.
В. Караманова – Аз я пуснах.
П. Рейзи – В крайна сметка събаряте и толкова. Продължаваме.
Кр. Германова – Докладна записка вх. №572/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез търг на имот общинска собственост, находящ се в с. Вършило, община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, много коментари имаше по тая докладна. Наистина първично като чуеш продажба на училище, стряска и т.н., но в крайна сметка населението на с. Вършило е застаряващо. Много трудно ще се възстанови някога там това училище, което е било. Стои като разход на Общината. За това аз предлагам да преминем към гласуване по докладната. Който е съгласен с решението на комисията, както е по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 1 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№214.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.2 от ППЗОС променя статута на недвижим имот, актуван за Публична общинска собственост с Акт № 414/08.07.2003г, находящ се в парцел ІІІ-347, кв.29 по плана на с. Вършило, Община Созопол, представляващ дворно място с площ от 1880 /хиляда осемстотин и осемдесет/ кв.м., с изградена в него масивна сграда “Училище” с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., като го обявява за частна общинска собственост.
№214.2. На основание чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг парцел ІІІ-347, кв.29 по плана на с. Вършило, Община Созопол, представляващ дворно място с площ от 1880 /хиляда осемстотин и осемдесет/ кв.м. с изградена в него масивна сграда “Училище” с площ от 400 /четиристотин/ кв.м.

Кр. Германова – Докладна записка вх. №575/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез търг на имот общинска собственост, находящ се в с. Индже войвода, община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага да се вземат следните решения. Има малко промени в предложените решения. Ще Ви зачета решенията, които предлага комисията. Всъщност има допълнения. Допълнението е описание на самия имот.
1.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.2 от ППЗОС променя статута на недвижим имот, актуван за Публична общинска собственост с Акт № 60/10.02.1998г, находящ се в парцел ІІ, кв.13 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол, представляващ дворно място с площ от 3480 /трихиляди четиристотин и осемдесет/ кв.м. и изградена в него масивна сграда “Училище” с площ от 300 /триста/ кв.м., като го обявява за частна общинска собственост.
1.2. На основание чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг парцел ІІ, кв.13 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол, представляващ дворно място с площ 3480 /трихиляди четиристотин и осемдесет/ кв.м. и изградената в него масивна сграда “Училище” с площ от 300 /триста/ кв.м., като бъде включено като клауза запазването право на ползване при досегашните условия в полза на ТП ”Български пощи” до осигуряването им с ново помещение.
П. Рейзи – Значи само във втората точка на решението не са записани квадратите и това е всъщност промяната. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 1 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№215.1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.2 от ППЗОС променя статута на недвижим имот, актуван за Публична общинска собственост с Акт № 60/10.02.1998г, находящ се в парцел ІІ, кв.13 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол, представляващ дворно място с площ от 3480 /трихиляди четиристотин и осемдесет/ кв.м. и изградена в него масивна сграда “Училище” с площ от 300 /триста/ кв.м., като го обявява за частна общинска собственост.
№215.2. На основание чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг парцел ІІ, кв.13 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол, представляващ дворно място с площ 3480 /трихиляди четиристотин и осемдесет/ кв.м. и изградената в него масивна сграда “Училище” с площ от 300 /триста/ кв.м., като бъде включено като клауза запазването право на ползване при досегашните условия в полза на ТП ”Български пощи” до осигуряването им с ново помещение.

Кр. Германова – Докладна записка вх. №578/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-470 в кв.46 по плана на с. Вършило. След обсъждане и гласуване, комисията предлага отново една промяна в решението. Ще Ви го зачета цялото решение с промяната.
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг урегулиран поземлен имот ІІІ-470 кв.46 по плана на с. Вършило, представляващ дворно място с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., заедно с едноетажна жилищна сграда със застроена площ 60 /шейсет/ кв.м.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тая промяна беше пропуснато, не беше обявен парцела в самото решение и затова комисията я направи. Който е съгласен с така направената промяна и решението по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 1 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№216
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг урегулиран поземлен имот ІІІ-470 кв.46 по плана на с. Вършило, представляващ дворно място с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., заедно с едноетажна жилищна сграда със застроена площ 60 /шейсет/ кв.м.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. №580/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова – Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез търг на имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-193 в кв.21 по плана на с. Вършило. Тя е общо взето почти идентична. Отново комисията предлага решение с промяна като изписва допълнително.
П. Рейзи –Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гласа;
Против: 2 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№217

Общински съвет гр.Созопол на основание чл.8 ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг урегулиран поземлен имот ІІІ-193 кв.21 по плана на с. Вършило, представляващ дворно място с площ от 440 кв.м. заедно с едноетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 55 кв.м.
Пазарната стойност на горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 637/23.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на недвижими поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землещището на с. Равна гора, Община Созопол. Комисията предлага да се вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното решение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№218
Общински съвет – Созопол на основание чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да продаде чрез търг следните земеделски имоти, частна общинска собственост:
- поземлен имот №113 в м. “Кляджика”, землище с. Равна гора, с площ от 90, 352 дка с АОС №518/16.08.04 г.;
- поземлен имот №114 в землище с. Равна гора, с площ от 9, 747 дка с АОС №519;
- поземлен имот №117 в м. “Кляджика”, землище с. Равна гора, с площ от 112, 314 дка с АОС №520/16.08.04 г.;
- поземлен имот №118 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 15, 355 дка с АОС №521/16.08.04 г.
- поземлен имот № 120 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 13, 682 дка с АОС №522/16.08.04 г.
- поземлен имот №119 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 16, 992 дка с АОС №523/16.08.04 г.
- поземлен имот №126 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 8, 533 дка с АОС №524/16.08.04 г.
- поземлен имот №77 в м. “Вятърницата”, землище с. Равна гора, с площ от 33, 023 дка с АОС №525/16.08.04 г.
Пазарната стойност на горецитираните имоти да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 647/26.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно промяна статута на част от сграда публична общинска собственост в частна общинска собственост и надлежното й отдаване под наем за здравни дейности за социално задоволяване на нуждите на населението на Община Созопол. След обсъждане комисията предлага на Общински съвет следното решение с някои промени. Започвам да Ви зачитам. Добавя се точка 1.1.
1.1 Да не бъде променян статута на сградата от публична в частна общинска собственост, тъй като отдаването и под наем не е в противоречие със сегашната форма на собственост.
П. Рейзи – Колеги, това предложение е понеже предложението на Кмета беше помещенията, които сме ги отредили в първия етаж за медицински център, да се преименуват в частна общинска собственост. Ние сме на мнение, че тези помещения са, в крайна сметка поликлинитите, болниците винаги са били публична общинска собственост и точно в тая насока предлагаме на Вас да не се променя статута. Защото в крайна сметка като публична също можем да я отдадем за срок от три години това, което искат по-нататък в докладната. Затова комисията предлага една промяна в тая точка 1.1 да си остане публична общинска, както е в момента.
Кр. Германова – Решение 1.2., там има малко промени в членовете:
1.2. На основание чл.12, ал. 4 от ЗОС и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет решава да бъде отдаден под наем чрез конкурс част от недвижим имот, общинска собственост за срок от 3 /три/ години, със следното предназначение – кабинети за индивидуална практика за първична медицинска помощ.
П. Рейзи – Тая промяна се поражда от промяната, която е в първа точка, защото остава публична и тогава цитираме членовете и алинеите по предаване на публична общинска собственост.
Кр. Германова – Самите помещения квадратурата остават такива, каквито са по докладната. След това има “за лични лекари, притежаващи удостоверения за амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ, издадени от РСЗ - гр. Бургас и пациентска листа, включваща жители на гр.Созопол.”
П. Рейзи – Тука това са, ще гласуваме и правила за отдаване под наем на тея помещения. По предложение на докладната бяха наложили минимум 500 жители. Коментирахме и преценихме, че в крайна сметка има джипита, които скоро са станали. Нямат ги тия 500 жители. Отделно на 6 мес. Всеки си подновява личния лекар. И така решихме да няма ограничения, всеки да кандидатства и който успее да го спечели. В тая гледна точка направихме тая промяна да се премахнат тея 500.
Кр. Германова – След това:
1.3. На основание чл.12 ал.4 от ЗОС и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет решава да бъде отдаден под наем чрез конкурс част от следният недвижим имот, общинска собственост за срок от 3 /три/ години със следното предназначение – за медицински център:
- лекарски кабинет с чакалня - 13.70 кв.+ 10.70 кв.м.
- лекарски кабинет без чакалня - 19.50кв.м.
- лаборатория - 15.75 кв.м.
- манипулационна от две преходни части - 12.70 кв.м.
- обща чакалня - 6.9 кв.м.
- коридор с регистратура - 27.00 кв.м.
- два броя санитарни възли - 16.50 кв.м.
за медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ, в договорни отношения с Районна здравно осигурителна каса – гр. Бургас.
П. Рейзи – Тука е пак само горе в членовете и в алинеите. Това е по тая докладна колеги. Ако има някакви други въпроси. Тя в момента отпада /т. 1.1/ при това положение т. 1.2 става т. 1.1 и т. 1.3 става т. 1.2. променят се по тях тия членове. Ще бъде на осн. чл. 12, ал. 4 от ЗОС и чл.8, ал.1... отпада това, където пише “във връзка с т.1.1”, защото т. 1.2 става т. 1.1 и т. 1.3 става т. 1.2. Това е само промяната. Който е съгласен с така предложената промяна т. 1.1 да отпадне и да се наредят вече в тоя вид, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№219.1. На основание чл.12, ал. 4 от ЗОС и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет решава да бъде отдаден под наем чрез конкурс част от недвижим имот, общинска собственост за срок от 3 /три/ години, със следното предназначение – кабинети за индивидуална практика за първична медицинска помощ :
- лекарски кабинет с площ - 21.13 кв.м.
- лекарски кабинет с площ – 20.27кв.м.
- обща манипулационна с площ - 11.80 кв.м.
- склад за апаратура с площ – 8.00 кв.м.
- два броя санитарни възли - с обща площ 3.30 кв.м.
- обща чакалня - 8.70 кв.м.
- общ коридор с предверия към WC-та - 13.70 кв.м.
за лични лекари, притежаващи удостоверения за амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ, издадени от РСЗ - гр. Бургас и пациентска листа, включваща жители на гр. Созопол.
№219.2. На основание чл.12 ал.4 от ЗОС и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет решава да бъде отдаден под наем чрез конкурс част от следният недвижим имот, общинска собственост за срок от 3 /три/ години със следното предназначение – за медицински център:
- лекарски кабинет с чакалня - 13.70 кв.+ 10.70 кв.м.
- лекарски кабинет без чакалня - 19.50кв.м.
- лаборатория - 15.75 кв.м.
- манипулационна от две преходни части - 12.70 кв.м.
- обща чакалня - 6.9 кв.м.
- коридор с регистратура - 27.00 кв.м.
- два броя санитарни възли - 16.50 кв.м.
за медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ, в договорни отношения с Районна здравно осигурителна каса – гр.Бургас.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 659/31.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно промяна на статута на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Извор, община Созопол и надлежното му отдаване под наем. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе следните решения:
1.1 Да се отложи за следваща сесия до изясняване на въпроса с възможността за възстановяване на училището.
Много коментирахме по време на комисията и мислим, ч е има възможност, дано да има възможност, Извор не е малко село, дано да има възможност да възстанновим училището и затова предлагаме първата точка да бъде “Да се отложи за следваща сесия до изясняване на въпроса с възможността за възстановяване на училището.
1.2 Задължава Кмета на Общината да проведе необходимите разговори и консултации със съответните институции и да даде своето становище за възможността да се открие отново училището в с. Извор.
П. Рейзи – Г-жа Караманова, имате думата.
В. Караманова – За докладната записка, която съм внесла за продажба на училището, аз имам особени резерви, когато внасям докладни за продажби и за отдаване под наем на училищни сгради, тъй като съм учител. И трите докладни, които съм внесла са по искане и по настояване на Кметовете на съответните населени места.
П. Рейзи – Аз знам, че е така, г-жо Караманова, но и Вършило и Индже войвода са малки села...
В. Караманова – Да, това ще го проучим. Вече трайно училищата там не работят и не функционират. За с. Извор по настояване на Кмета на селото е направено. Аз също смятам, че има възможности и може би поне начално училище може да има там.
П. Рейзи – Да, поне до четвърти клас, не говориме за повече. Който е съгласен с така направените промени по предложенията на тая докладна, г-жа Германова ги прочете, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№220.1. Отлага докладна записка вх. №659/31.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно промяна на статута на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Извор, община Созопол и надлежното му отдаване под наем за следваща сесия, до изясняване на въпроса с възможността за възстановяване на училището.
№220.2. Задължава Кмета на Общината да проведе необходимите разговори и консултации със съответните институции и да даде своето становище за възможността да се открие отново училището в с. Извор.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 683/10.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 266 в кв. 22 по плана на гр. Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 год. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, става дума за долу срещу входа на поделението, срещу механа “Мавромата”. Това е едно старо мероприятие, което се движи много отдавна. Предлагам ако няма от Ваша страна коментари, да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от страна на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№221
Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.35 ал.4 и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на урегулиран поземлен имот ІІ-266 в кв.22 по плана на гр.Созопол, одобрен със заповед № РД 02-14-73/1989 година.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 685/10.09.04 г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот №22 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Отманли”, землище с. Росен, община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№222
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №22 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Отманли” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 691/13.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот №193 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Кантона”, землище с. Росен, община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№223
Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците на поземлен имот №193 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Кантона” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 692/13.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно закупуване на част от поземлен имот №150 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец”, землище с. Росен, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 15 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№224
Общински съвет – Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да проведе процедура по продажба чрез търг на общинската част от поземлен имот №150 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 712/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно замяна на имот – частна общинска собственост, с имот частна собственост. След обсъждане комисията предлага... Поради некомплектованост да се оттегли за следваща сесия, тъй като липсва оценка.
Докладна записка вх. № 713/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно временно настаняване на Общинска фирма “Търговия” – в ликвидация – гр. Созопол в сграда общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе следното решение с малко изменения:
На основание чл. 45, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с Решение № 109.1/13.05.04г. на Общински Съвет – гр. Созопол относно промяна на статута на сградата в частна общинска, Общински съвет решава да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху помещение от 15 /петнадесет/ кв.м. на втори етаж, в общинска сграда, бивш “Битов комбинат”, находяща се в град Созопол, ул. Аполония №35, с АОС № 181/31.03.2001г., за срок от 3г.
Всъщност допълването е “безвъзмездно”.
П. Рейзи – Колеги, който е съгласен с така направеното предложение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
Ив. Милков – Можем ли безвъзмездно.
П. Рейзи – Можем, защото тя е общинска фирма. Наистина малко там влизаме в някакви...
Кр. Германова – Въпроса е, че така или иначе общинската фирма внася...
П. Рейзи – Юристката, Вашето виждане по въпроса.
Б. Чампарова – Може и да бъде върнато.
П. Рейзи – Какво предлагаш тогава?
Б. Чампарова – Ако оснате възмездно, то трябва да определим пазарна цена от лицензиран оценител. Трябва да се добави.
П. Рейзи – Ами добре тогава. Дай да го оставим така, а пък ако го върне, след това, и без това трябва да направим процедура. Ние сега в момента нищо нямаме като решение. В крайна сметка тя може да не е на бюджетна издръжка, но е общинска фирма. Общината има в нея 100% участие.
Г. Георгиева – За фирмите, с преобладаващо общинско участие има само едно облекчение, че не се явяват на търг или конкурс.
П. Рейзи – Тогава аз предлагам една промяна, да бъде “възмездно”. А можем ли... След оценител.
Г. Георгиева – Някъде около 100 лв. ще излезе.
В. Караманова – Тогава втора точка трябва да отпадне при това положение, защото след това пише “възлага на Кмета да организира и проведе търга за отдаване под наем”.
П. Рейзи – Няма такова нещо.
В. Караманова – А, аз друго гледам.
П. Рейзи – Добре колеги, аз предлагам следното нещо. Нека да остане както е по докладната – “да бъде учредено възмездно право на ползване върху помещение от 15 /петнадесет/ кв.м. на втори етаж, в общинска сграда, бивш “Битов комбинат”, находяща се в град Созопол, ул. Аполония №35, с АОС № 181/31.03.2001г., за срок от 3г.” И отдолу освен да допишем, какво да допишем? “Наемната цена да бъде определена от лицензиран оценител”.
Кр. Германова – Той определя минималната наемна цена.
Б. Чампарова – Лицензираният оценител определя минималната цена.
П. Рейзи – Добре, ние не можем ли да определим колко ще му бъде наема в крайна сметка. Нямаме право. Добре, какво да бъде.
Б. Чампарова – Наемната цена да бъде определена от лицензиран оценител.
П. Рейзи – Решението остава същото, като добавяме още едно изречение – Наемната цена да бъде определената от лицензиран оценител. Който е съгласен с така направеното предлжение, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№225
На основание чл. 45, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с Решение № 109.1/13.05.04г. на Общински Съвет – гр.Созопол, относно промяна на статута на сградата в частна общинска, Общински съвет решава да бъде учредено възмездно право на ползване върху помещение от 15 /петнадесет/ кв.м. на втори етаж, в общинска сграда, бивш “ Битов комбинат”, находяща се в град Созопол, ул. Аполония №35, с АОС № 181/ 31.03.2001г., за срок от 3г.
Наемната цена да бъде определената от лицензиран оценител.

Кр. Германова – С това приключваме единия ден комисията. Имаме още един ден. Вторият протокол от 20.09.2004 г. от 16.00 часа, се проведе заседание на Комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.
На заседанието присъстваха:
5. Дияна Колчева – Председател;
6. Димо Минков – член;
7. Катя Стоянова – член;
8. Красимира Германова – член;
9. Стоьо Недин – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на ОбС – Созопол;
2. Божана Вълкова-Чампарова – Юрист на ОбС – Созопол;
3. Галина Георгиева – Юрист “Общинска собственост”;
4. Диана Карабаджакова – Главен архитект на община Созопол;
5. Веска Караманова – Кмет на община Созопол.
Докладна записка вх. № 585/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно предоставяне помещение за нуждите на Инспектор детска педагогическа стая и секретаря на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. След обсъждане и гласуване, комисията предлага кокладната да се разгледа на заседанието на Общински съвет. Да коментираме по самата докладна. Предложението за решение го знаете.
П. Рейзи – Добри Добрев.
Д. Добрев – На мен ми се струва, че ако се предложи предложението, ще бъде много по-ясно. На основание чл.12, ал 2 от ЗОС, във връзка с чл.9 ал.1 Наредбата на Общински Съвет, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се предостави за срок от 3 /три/ години безвъзмездно /срока да отпадне, да остане безвъзмездно/ за настаняване секретаря на ОбКБППМН и използване от ИДПС във бившата сграда на Общинската администрация, находяща се на ул.Аполония №31,където се помещаваше д-ция “Лицензии и категоризация”.
П. Рейзи – Галя има думата.
Г. Георгиева – Аз разбирам, че искате без срок, обаче мисля, че не може. Защото изрично за общинска собственост има срокове, като 10 г. е максималния срок за настаняване на някой някъде.
П. Рейзи – Защо, безвъзмездно не може ли?
Г. Георгиева – Безвъзмездно е едно, срока е друго.
П. Рейзи – Защо трябва да има срок?
Г. Георгиева – Безсрочно не съществува. Кметството не е настанено и това е разликата. В момента настаняваме някой.
П. Рейзи – Ами добре тогава. Да си останат тея... ами ние тогава да го направиме за една година и всяка година да си го гледаме. Утре може да имаме нужда от тая стая. Имате думата, г-жо Караманова.
В. Караманова – Аз в момента не разбрах “настаняване секретаря на ОбКБППМН” в какъв смисъл, че трябва там да се премести секретаря, така ли? Работното място на общинските служители се определя от Кмета на Общината. И специално секретаря на ОбКБППМН, трябва да бъде в сградата на общинска администрация. Тука става въпрос за отдаване под наем на помещение, не под наем, а отдаване на помещението и настаняване на ДПС. Да има обособено самостоятелна стая, която да бъде за ДПС, където да отива инспектора и съответно в нея да има своя приемен ден и секретаря на комисията. Работното място на самия секретар трябва да си бъде в администрацията.
П. Рейзи – Ами тя има определена стая. Да се съберат там в нейната стая тогава... Е как да бъде г-н Милков?
К. Мархолев – За тази стая са дадени оборудване и специални там някакви други неща, които са дадени от Европейската общност и вътре си имат оборудване специално от холандската фондация, която е за тези неща и това е, само оборудването е специално за тези неща.
В. Караманова – Въпроса за мене е чисто за децата. Съгласете се, че това нещо може да стане и в общинската сграда. Но това дете, за да влезе в общинската сграда, както е направено с пропусквателния режим, веднага ще го попитат къде отива и то втори път няма да дойде и човекът ще му каже “къде отиваш” – “отивам за противообществена проява”. Някак си не върви. Трябва свободен да бъде достъпа и ако ние мислиме за децата в този град и ако искаме да се работи с тях, е хубаво да има една такава приемна. Нищо няма да и струва на Общината една приемна и това да се гласува от Общинския съвет. Където да отиват децата с техните родители. Проблемните, разбира се.
П. Рейзи – Други коментари по докладната? Кажете, г-н Георгиев.
Ст. Георгиев – Ако може да се изпише с всички думи, защото така излиза, че е офис на ДПС – на партията ДПС.
К. Стоянова – Това означава, че всъщност тези хора ще бъдат в определени приемни дни. Няма да се работи постоянно там. Там да има хора.
В. Караманова – Точно така. Постоянно там няма да има човек в тази детска педагогическа стая.
П. Рейзи – Това означава, че оставаме докладната за срок от три години.
Д. Добрев – Моето основна задача беше децата да получат по-добро обслужване. Когато и двете институции са на едно място, някак си по-добра координация ще има. Но след като г-жата Кмет може да каже къде ще работи общинският секретар, аз си оттеглям предложението.
П. Рейзи – Аз имам един такъв въпрос към г-жата Кмет, във връзка с тоя секретар. Тя когато изпълнява ролята на секретар на Кмета на Общината, пуска ли си неплатена за другата длъжност?
В. Караманова – Съвместява двете длъжности без да и се плаща допълнително.
П. Рейзи – В един момент като идват деца, тя къде ги приема?
В. Караманова – Това е само един ден. И вчера, и днеска я няма, защото е на курс за обучение.
П. Рейзи – В крайна сметка това е човек, който тая длъжност сме я гласували, може да дойде някой друг, но мисля, че нейната длъжност е достатъчно сериозна да я съвместява със секретар на Кмета. Имайте го предвид, че не ни е на нас приятно да идваме и да виждаме човек, който трябва да се грижи за нашите деца, да бъде Ваша секретарка. Преминаваме, остава...
Кр. Германова – На основание чл.12, ал 2 от ЗОС, във връзка с чл.9 ал.1 от Наредбата на Общински Съвет, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се предостави за срок от 3 /три/ години безвъзмездно за ползване помещение за нуждите на Инспектор детска педагогическа стая и секретаря на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, във бившата сграда на Общинската администрация, находяща се на ул.Аполония №31,където се помещаваше д-ция “Лицензии и категоризация”.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№226
На основание чл.12, ал 2 от ЗОС, във връзка с чл.9 ал.1 от Наредбата на Общински Съвет, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се предостави за срок от 3 /три/ години безвъзмездно за ползване помещение за нуждите на Инспектор детска педагогическа стая и секретаря на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, във бившата сграда на Общинската администрация, находяща се на ул.Аполония №31,където се помещаваше д-ция “Лицензии и категоризация”.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 520/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно закупуване на част от поземлен имот №29 по плана на зоната за земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен, община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.
П. Рейзи – Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№227
Общински съвет-Созопол,на основание чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да проведе процедура по продажба чрез търг на общинската част от поземлен имот №29 по плана на зоната по земеделско ползване м. “Росенец” землище с. Росен.
Пазарната стойност на общинската част от горецитирания имот да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 528/18.06.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно одобряване процедура за промяна плана за регулация и застрояване на УПИ IX – 118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол и замяна в реални части. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното решение с малко изменение:
На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал.2, т.2, чл.128, ал.6 във връзка с чл.121, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол дава съгласие да се промени плана за регулация и застрояване на УПИ-118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол.
П. Рейзи – Тука става дума за един имот в стария град, където хората искат една замяна, но в един момент се оказва, че те искат да завземат тротоара пред къщата. И точно в тая насока комисията след съгласувка с Кмета и с Главния архитект, стигнаха до решение, втората част всъщност на това решение, което беше написано, да отпадне. Един вид да не извършиме тая замяна отпреде пред къщата, защото в един момент всички хора ще започнат да си искат тротоарите пред къщите. Всъщност решението остава това, което прочете г-жа Германова. За това предлагам, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№228
На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал.2, т.2, чл.128, ал.6 във връзка с чл.121, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол дава съгласие да се промени плана за регулация и застрояване на УПИ-118 в кв. 11 по плана на гр. Созопол.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 573/16.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно замяна на общински имот – частна собственост.
П. Рейзи – Тука става дума за един имот, който навремето Общината го е продала на “Алепу” на г-н Георги Стоев. Имаше доста дебати в комисията. Кажете ни г-н Николов.
Зл. Николов – С решение на Общински съвет това беше 2001 г, по молба на “Главбулгарстрой”, беше проведен търг за продажба на 15-16 дка. общинска земя срещу асамблеята “Знаме на мира” – Аркутино срещу изграждане на 15 инфраструктурни обекта на територията на общината, от които 12 на територията на Созопол. При проведен търг “Главбулгарстрой” на първия търг не се явиха. Явиха се само Георги Стоев, пред вид на това, че той там има едно заведение. И учавства в първия етап за част от терена и за част от един от обектите. Единият от обектите беше пътя Равадиново-Веселие, път който от тук нататък все повече ще е необходим. Знаете, че в района “Чиплака” се изгражда и депото за битови отпадъци. Тогава документите, които получихме от Поземлена комисия се оказа, че се разминават. Тогава ние дадохме към 11 дка, сега в един момент са оказва, че три декара и нещо от тези терени, попадат в пътя, който води за Приморско. Така, че на практика този човек е измамен, не по наша вина разбира се. Защото документите, които дадоха в този момент на търга, не засягаха територии, които влизат в пътя. После е имало доуточняване от фирма “ГЕОС” и се установи, че тези декари влизат в пътя, поради което той е...
П. Рейзи – Благодарим на г-н Николов. Коментарите бяха много по тая докладна и аз предлагам да минем към гласуване така, както е по докладната. Който е съгласен с...
Кр. Германова – На основание чл.34, чл.35 ал. 2 от ЗОС и чл.30, ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Созопол одобрява предложената замяна на 3, 084 дка от поземлени имоти №000928 и №000931, частна собственост, актувани с АОС №505/14.05.2004 г. и АОС №506/14.05.2004 г., м. “Аркутино” в землището на гр. Созопол, с 3,084 дка реални части от поземлен имот №000933, собственост на ЕООД “Комплексстрой” – Бургас, м. “Аркутино” землището на гр. Созопол, община Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гласа;
Против: 1 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№229
На основание чл.34, чл.35 ал. 2 от ЗОС и чл.30, ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Созопол одобрява предложената замяна на 3, 084 дка от поземлени имоти №000928 и №000931, частна собственост, актувани с АОС №505/14.05.2004 г. и АОС №506/14.05.2004 г., м. “Аркутино” в землището на гр. Созопол, с 3,084 дка реални части от поземлен имот №000933, собственост на ЕООД “Комплексстрой” – Бургас, м. “Аркутино” землището на гр. Созопол, община Созопол.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 589/19.07.2004 г. от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно решаване на въпроси, свързани с участиено на Община Созопол като съдружник в “Водно сдружение – Южни води”ООД, гр.Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе следнити решения:
1. Общински съвет – Созопол не дава съгласие Община Созопол да вземе участие като съдружник в “Южни води” ООД – Бургас.
2. Задължава Кмета да продаде дяловете, с които Община Созопол е учавствала в сдружението.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, навремето имаше едно разделение във ВиК. Бяха създадени две дружества, които трябваше да го приватизират и т.н. сега вече са частни дружества, ние нямаме работа там като Община, затова нашето предложение е в тоя вид, да не бъдем включени в сдружението, съответно дяловете, които ги имаме, Кмета да предприеме начин за продажба на тия дялове. Който е съгласен с така предложените предложения по това решение, моля да гласува “ЗА”:
За: 16 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 0 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№230.1. Общински съвет – Созопол не дава съгласие Община Созопол да вземе участие като съдружник в “Южни води” ООД – Бургас.
№230.2. Задължава Кмета да продаде дяловете, с които Община Созопол е учавствала в сдружението.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 661/31.08.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно продажба чрез търг на недвижим имот, частна общинска собственост в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе следното решение:
На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.35, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет одобрява извършването на продажба чрез търг на недвижим имот № 7133 с АОС № 526/24.08.04г, с площ от 3,350 дка, находящ се в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
Пазарната стойност на гореописания имот да се определи от лицензиран оценител.
П. Рейзи – То има оценка, за това няма нужда да се добавя. Оценката е тука, има я. Колеги, по време на комисиите коментирахми изобщо в района дали има други общински имоти, защото в крайна сметка в даден момент там ще изникне един трети град. Там ще има нужда както от общински сгради, така и от поликлиника и т.н. Общинската собственост ни представи документи, че в района има и друга общинска земя, така че спокойно можем да тръгнем в процедура да дадем нашето съгласие за продажба на имота. Който е съгласен с така направеното предложение от комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 14 гласа;
Против: 0 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№231
На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.35, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет одобрява извършването на продажба чрез търг на недвижим имот № 7133 с АОС № 526/24.08.04г, с площ от 3,350 дка, находящ се в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
Пазарната стойност на гореописания имот да се определи от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 715/14.09.04г.от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно предоставяне под наем чрез търг на две помещения за банков офис, находящи се на втория етаж на административната сграда на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет Созопол да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Г-н Янакиев, имате думата.
Т. Янакиев – Във връзка с тая докладна искам да кажа, че първо: местните данъци и такси, както знаем минават от 01.01. през общинската администрация, нали така. От 1 септември, извинявайте. Обслужващата банка на Община Созопол е “Биохим”. Получава се едно разминаване в това, което се представя тука пред аудиторията, че видите ли “СиБанк” ще бъде едва ли не дублираща заедно ще обслужват общинските финанси, което няма да бъде така, поне аз доколкото разбирам от банково дело мисля, че няма да бъде така. Предполагам, че парите ще си минават пак през “Биохим”, тъй че това е излишно, което се предлага.
П. Рейзи – Изобщо не е вярно това.
Т. Янакиев – Нека да се изкажа. Това е първото. Второто, което е, в града има достатъчно банкови офиси – те са седем. Вие сте прав, чме трябва да се даде на търг. Но тука едва ли не видите ли има предложение от “СиБанк”, т.е. въпроса го поставяте двуяко. Сиреч, пуснете го на търг, но да бъде “СиБанк”. По простата причина, че другите вече имат изградени офиси. Направили са инвестиции за много хиляди левове, едва ли биха кандидатствали. И ще се получи едва ли не в общинската собственост, която е публична и за която също може да поспориме, тука Жането и Галя са по-вещи, могат да кажат дали банката ще предлага необходим социален ефект, който да припокрие исканията за експлоатацията на публична общинска собственост. И дали няма да нарушим тея правила. Сега, може наистина да ме контрирате за финансите на Община Созопол.
П. Рейзи – Г-жа Миндова, имате думата.
Н. Миндова – От началото на тази година на Общината служебно и беше открита банкова сметка, приходна, само за приходите от местните данъци и такси. Това беше централно направено от Министерството на финансите. “СиБанк” за сега обслужва местните данъци дотолкова, доколкото те не бяха преминали на подчинение на Община Созопол. Те минаваха и бяха задължени да минават през “СиБанк”, докато Данъчна служба – Созопол беше на подчинение на ТДД Бургас.
П. Рейзи – Как ще минават тогава, г-жа Миндова? Банката, която обслужва републиканския бюджет е “СиБанк”. Всичките пари...
Н. Миндова – Не, не републиканския бюджет. Те обслужват, те ще останат да обслужват републиканските данъци.
П. Рейзи – Значи всички пари, което ще Ви бъдат отпуснати от Министерството на финансите...
Н. Миндова – Не е вярно. Те идват директно като одобрен лимит по наш банкова сметка...
П. Рейзи – Ще минат през “СиБанк”.
Н. Миндова – Е не е така. Сега, дайте ми право тука малко да се вживея в ролята на Главен счетоводител, ако трябва да Ви обясня. Не, няма да викам. Не знам сега, в тая зала ако някой повече разбира от счетоводство на Община Созопол от мен, нямам абсолютно нищо напротив да се изкаже и да ме опонира. Значи, от три години 2002, трета година вече започваме. От август 2002 г. всичко, което идва като трансфер, като целеви средства, идва като заложен лимит по банкова сметка на Общината. Пъри в брой налични в банката не идват от Министерството. Спуска ни се един лимит. Примерно, 150 000 лв. месечно, трансфера ни от републиканския бюджет.
П. Рейзи – В “Биохим” откъде влизат?
Н. Миндова – Те не влизат в “Биохим”.
П. Рейзи – Ами къде идват, във Вашата каса ли?
Н. Миндова – Не, не влизат в нашата каса. В “Биохим” има една транзитна сметка, която е на БНБанка. Това са пари на Министерството на финансите, на републиканския бюджет, които пристигат в “Биохим” само като заложен лимит. Това не са реални пари. От тоя заложен лимит ние вече си захранваме нашата сметка, т.е. парите от БНБ директно пристигат, реалните вече, постъпват по нашата сметка. И от нашата приходна сметка, която се обслужва пак от “Биохим”. Освен това, тая година със преминаването на местните данъци и такси за събиране от общините, на нас служебно от Министерството на финансите ни беше открито пак от тая същата обслужваща банка, приходна сметка. Когато ние си събирахме сами приходите, ги внасяхме в тая приходна сметка, която преди това беше сметка на Данъчна служба Созопол. От тая година тая сметка е наша. Това, което събираха досега, докато не бяха на подчинение Данъчна служба – Созопол или Данъчните служители на Кмета на Общината това, което те събираха всеки ден се извозваше с кола за инкасо до Бургас и се придвижваше до офиса на “СиБанк”. Те са сключили договор с Министерството на финансите. Значи от първи септември ние нямаме това задължение да си внасяме нашите събрани местни данъци в “СиБанк”, тъй като ние си имаме от първи януари тая открита приходна сметка на Общината.
П. Рейзи – Ама кой е казал, че ще бъде “СиБанк”, азтова не мога да разбера. Това може да бъде “Биохим”,там може да бъде всяка друга банка.
Н. Миндова - Ама добре “стопанска инвестиционна банка”... ей това го чета.
П. Рейзи – Да г-н Милков, заповядайте. Благодаря Ви г-жа Миндова.
И. Милков – От банки нищо не разбирам. Айде ако обичате по принцип. Значи какво ни боли нас къде коя банка ще бъде. Да си търси място, да се оправя. Тука става дума за друго. Защо се постави така въпросада се дава зве помещения, които са крайно необходими на Общината по простата причина, че са с отделен вход и там трябва да се сложи едно ново звено, което ще обслужва гражданите на Созопол. И какво по-добро място за тази служба от това, което съвета има там в момента или разполага, защото човекът ще дойде от града или от селата, ще отиде до данъчна служба. Ако нещо трябва да вземе като документ ще излезе, ще влезе през другата врата. Ще отиде да си свърши работа, ще се върне в данъчна служба. А представяте ли си например, ако пренебрегним тия условия, че ги имаме и местни данъци и такси ги сложим в сградата на Общината. Представяте ли си какво ще стане там из вътре. Хората ще се побъркат.
П. Рейзи – Благодаря Ви. Г- н Милков, приключихте ли? Г-жа Миндова няма да Ви дам повече думата. Аз искам да кажа нещо друго. Значи на времето, ако ние не бяхме поставили въпроса там за тия две помещения, сега там щеше да има една функционираща аптека, щеше да има един функциониращ зъболекарски кабинет и не виждам къде щеше г-жа Караманова сега да настани “Данъчна Служба”. Значи ние тогава сме били малко по-предвидливи и сме казали, че там трябва да има два кабинета. И понеже навремето това нещо го направиха хората от дясното пространство, ние го предложихме, сега ние трябва да настаниме там “Данъчна служба”, само да не стане на тяхната. Сега, г-да, аз ще ви кажа нещо друго. Къде щеше да бъде тогава Общинският съвет, имам един такъв въпрос? И за нас имаше определено място там. Къде щеше да е? Как ще ни съберат?.. Ами там да отидат и другите хора. Ами “Данъчна служба”, как кои? Нали има място. Добре вижте, няма какво да го коментираме. Да имате думата, г-н Янакиев.
Т. Янакиев – Сега няма да коментираме финансови аспекти, сметки и т.н. Просто до преди малко Вие твърдяхте там за тоя ДПС, мисля, че г-н Недин каза или г-н Георгиев, че с оглед по-доброто функциониране на този инспекторат би трябвало да бъде по-близко до сградата на Общината. Добре “Местни данъци и такси “, едно звено от хора, седем човека, които обслужват местните данъци, къде е по- подходящото място, ако не в общината.
П. Рейзи – Ама ние не ги вадим от Общината, извинявай. То в момента има място за тях.
Т. Янакиев – Ето г-н Мархолев ще Ви обясни дали има другаде място.
П. Рейзи – Как да няма другаде. Аз веднага ще му обясня на г-н Мархолев. Значи, слагам ги четиримата във “Фронт–офиса” и тримата ги премествам в кабинета от деловодството. Отсреща, където сте преградили в момента помещението, там ще отидат хората, които ще приемат молбите. Защото в крайна сметка не трябва там да влезе касиерката на “Местни данъци и такси”, а хората, които си подават молбите. Значи не е моя работа в момента, това е работа на Кмета в крайна сметка, но нека тя да обиколи цялата сграда и да види. Аз мисля, че има място, където да ги настаним.
К. Мархолев – “Фронт-офиса къде ще отиде”?
П. Рейзи – Казах къде. ”Фронт – офисът” отива в помещението, което е срещу вратата, където в момента сте преградили и сте го направили. От “Фронт- офиса” двете жени, които вече работят там, те сега са касиерки , от тях вече няма да има нужда реално погледнато.
И. Милков – Г-н Рейзи, много се извинявам, ние приказваме несериозни работи в момента. Вие представяте ли си цялата Община хората да влизат в Общината, да минават по етажите само да си решават данъчните проблеми. Това е абсолютно несериозно. Да се влиза през входа, през който другите граждани отиват да търсят други услуги. И така по-нататък.
П. Рейзи – Няма да се влиза, значи, казваме къде ги настаняват, на местото на фронт-офиса...
И. Милков – Г-н Рейзи, тези неща ги решава Кмета на Общината.
П. Рейзи – Разбира се. Понеже ме попитаха и аз отговарям.
И. Милков – Вие както сте я подкарали досега можете да кажете г-жо Караманова, Вашия кабинет трябва да го освободите, защото тука трябва да сложим еди какво си. Така не става.
П. Рейзи – Значи, ето това е несериозно, г-н Милков. Имате думата, г-жа Колчева.
Д. Колчева – Значи, много ми е неприятно, че стават такива коментари. Зимата, когато двете помещения ги предложихме тизи две помещения за офиси, г-жа Караманова в Комисията по “Туризъм и общинска собственост” заяви категорично в присъствието на всички членове на Комисията, че има достатъчно място за абсолютно всички, включително “Данъчна служба “ и Общински съвет и сега този театър, който в момента се разиграва г-н Милков, просто е с някакъв сценарий. Значи, Вие казвате, че това, което съм чула аз декември месец, преди да вземем 54 –то решение на нашия общински съвет не съм го чула просто и просто не съм била в тая комисия. Това е моето мнение в момента.
В. Караманова – Може ли и аз да се изкажа все пак.
П. Рейзи – Нека чуем Кмета, г-н Милков, много Ви моля г-жа Колчева, запазете тишина.
В. Караманова – Аз наистина тогава казах, че има място за всички. Г-жо Колчева, декември 2003 “Местните данъци и такси” изобщо никой не знаеше и нямаше решение. Имаше се придвид и се обсъждаше. Но тогава още не се знаеше точно какво ще бъде. При това аз в момента наистина Ви моля да отидем в “данъчна служба, където е старата сграда и да видите колко документация има там. Там има страшно много документация, те там не могат да останат. Там трябва да имат място, където хората да отиват и да си попълват спокойно молбите със свободно място, да ги подават и съответно да си плащат данъците. Аз все пак искам да благодаря на Общинския съвет, че взе решение да бъде за офиси, защото в момента имаме възможност да поправиме още веднъж една такава грешка, която щеше да се допусне със стомотологичния кабинет.
П.Рейзи – Тогава Вие подскачахте и казвахте: “Как, стоматологичния кабинет, аптеката жизнено важни за нашия град”.
В. Караманова – Но наистина в момента това е най – доброто решение “Местните данъци и такси” да отидат там. Тези две помещения могат да се използват от хората, които работят във данъчната дирекция. В момента те вече са общински служители, но продължават да са там, защото не могат изцяло да преместят цялата документация, която имат, тя да им е под ръка. Тава не е документация, която може да бъде на архив. Това е документацията, с която те непрекъснато оперират и работят. Огромни папки, бумаги. Това може да се види от всеки един общински съветник, ако отиде. Нещо повече, тука ще влезем и в нарушение на законовите разпоредби, на Закона за общинската собственост, ако вземем решение да отдаваме за банков офис помещение публична общинска собственост, което не се съвместява с предназначението на сградата. Която е като цяло публична общинска собственост. Публична общинска собственост за стопански цели не може да бъде отдавана.
П.Рейзи – Аз мисля, че не е така. Значи, аз предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение на Комисията по докладната, Краси прочети го.
Кр. Германова – На основание чл. 21...
П.Рейзи – Г-жа Стоянова иска нещо.
К. Стоянова – Значи, в момента има човек, който стои на входа на Общината. Това означава ли че ако “Данъчна служба” минат от друганта страна те ще бъдат с отделен вход и там ще се наложи охрана?
В. Караманова – Ще има топла връзка за служителите.
К. Стоянова – Аз се интересувах дали и там ще има човек за охрана.
П. Рейзи – Прочетете решението, г-жа Германова и да преминем към гласуване.
Кр. Германова –
1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от ЗОС и чл.8, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Созопол дава съгласие двете помещения, находящи се на втория етаж на административната сграда на община Созопол – първото помещение с площ от 31,37 кв.м. и второто с площ от 34, 07 кв.м. да бъдат отдадени под наем за срок от три години чрез търг за банков офис при първоначална наемна цена не по-ниска от тази, определена от лицензиран оценител.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да организира и проведе търга за отдаване под наем на гореописаните помещения при условия и ред, съгласно изискванията на РПУРОИ, съжалявам, но не мога да го изчета цялото, и Наредба за търговите и конкурсите на Общински съвет Созопол.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, чухте предложението. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
За: 8 гласа;
Против: 7 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Не се приема.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№232
Общински съвет Созопол не дава съгласие двете помещения, находящи се на втория етаж на административната сграда на община Созопол – първото помещение с площ от 31,37 кв.м. и второто с площ от 34, 07 кв.м. да бъдат отдадени под наем за срок от три години чрез търг за банков офис при първоначална наемна цена не по-ниска от тази, определена от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка с вх. № 720/15.09.04 г. от г-н Панайот Рейзи, председател на Общински съвет Созопол, относно продажба на активи на ЕООД “Созопол”. Комисията след обсъждане и гласуване предлага на Общинския съвет да вземе решението, както е по докладната.
П. Рейзи – Уважаеми колеги, тука става дума за палестинския лагер, който е долу. Там много отдавна хората, получили собственост, така или иначе там в момента се помещават хора, което нищо не плащат. Така че по искане на Директора на общинската фирма, стигнахме до заключение... Г-н Мархолев, кажете.
В. Караманова – Палестинският лагер №1 или№2. Не тоя, дето живеят тоя, където живеят тези, които си плащат, а другия. Защото те са две части.
П. Рейзи – Принципно всичките трябва да падат, защото в крайна сметка там всичко е частна собственост вече. Хората предявяват искане да си влезат в земите. Ние не можем, нямаме основание да ги държим тия хора там повече. Наистина аз знам, че е голям проблем, но няма как.
В. Караманова – В едната част не живеят... Там живеят тия, дето временно идват, настаняват се много от малцинствата хора, но в другата част има хора, които трайно си живеят.
П. Рейзи – Ами трайно си живеят, но на тия всичките, които живеят в другата част примерно, почти всичките преди време им бяха оземлени и бяха им дадени отстъпено право на строеж. И всичките трябваше да си построят някакви къщи и т.н. Продадоха отстъпеното право и в момента пак стоиме там. Собствениците от тяхна гледна точка иската да си влязат в земите, от друга гледна точка пък има един такъв момент, в който те ще се обърнат към ООД-то и ще кажат “плащайте ни наем”. Тях не ги вълнува кой стои вътре. Тях ги вълнува, че там общинската фирма държи своите бараки и ги отдава под наем на други лица.
К. Мархолев – Сега през зима е и ще дойдат на Вас на главата и на нас на главата.
П. Рейзи – Вижте сега. Значи това, че днес го взимаме това решение, не значи че трябва утре да си...
К. Мархолев – Защото разбирате ли, г-н Рейзи. При Вас ще дойдат на главата и при нас. Пред зима е. Знаете за какво става въпрос.
П. Рейзи – Вижте сега, трудно можем да кажем срок, защото по същата логика собствениците на тея земи утре ще дойдат при ООД-то и ще кажат “плащайте ни наем”. Какво правим тогава?
К. Мархолев – Не, ако нещо, може някакъв преговор да направим с тях. Не знам как да го направим. При положение сега, че влиза сега плана на “Месарите”, досега това ни възспираше нас. Нали, когато бяха застопорени...
П. Рейзи – Ама дори и това да е, Коце. Ако е твоя имот, ти ще ги държиш ли вътре? И моя имот да е и аз няма да ги държа.
К. Мархолев – Аз Ви го казвам така между другото, просто като... Ще дойдат и на Вас на главата и на нас.
П. Рейзи – Проблема е наболял. Ние трябва да преминаваме към решение, не може.
К. Мархолев – Защото преди зимата става въпрос, това е.
П. Рейзи – Какво предлагате, г-да Общински съветници? Да подлагаме на гласувеме? Аз предлагам, както е направено предложението да преминем към гласуване. Няма от днеска за утре веднага да се тръгне да се действа. Има срок, през който трябва да се изчака един месец на Областния управител и после така, и после така... Ечи, спокойно. Мисля, че можем да си го вземем като решение. Мисля, че в крайна сметка не е толкова фатално. И аз затова казвам, който е съгласен с така направеното предложение на комисията, моля да гласува “ЗА”:
За: 11 гласа;
Против: 3 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№233
На основание чл.7, ал.1 т. “П” от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл.30, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде организирана и проведена процедура по търг с явно наддаване за продажба на 11 бр. Бунгала пит “панелен” и административната част, представляващи комплекс “Работнически общежития, включен под №284 в активите на “Созопол” ЕООД. Процедурата да се проведе при първоначална тръжна цена на съответните обекти, определена на базата на оценка от лицензиран оценител.

Кр. Германова – Докладна записка вх. № 695/14.09.04г.от г-жа Веска Караманова, Кмет на община Созопол, относно предоставяне на две помещения находящи се на втория етаж на административната сграда на Община Созопол за ползване от Общинската администрация. Комисията предлага следното решение.
П. Рейзи – Имаме го решението, няма какво повече да го коментираме. Коментирахме, коментирахме. Предлагам да минем директно към гласуване. Който е съгласен с така направеното решение на комисията от докладната, моля да гласува “ЗА”:
За: 8 гласа;
Против: 5 гласа;
Въздържали се: 1 гласа.
Приема се.
Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ
№234.1. Общински съвет – Созопол отменя решение №54 от 30.01.2004 г. в частта си – “Две помещения, предназначени за офиси”.
№234.2. Общински съвет – Созопол дава съгласие двете помещения, находящи се на втория етаж на административната сграда на Община Созопол /първо помещение – 31,37 кв.м., второ помещение – 34,07 кв.м./, за ползване от общинската администрация, за нуждите на Дирекция “Приходи, местни данъци и такси”.

Кр. Германова – Това е последната докладна.
П. Рейзи – Добре, уважаеми колеги, с това приключваме четиринадесетата сесия, благодаря на всичките. Бъдете живи и здрави.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ:.................
/П. Рейзи/

върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...